Oprettet 24. december 2017
Sidste ændring 11. november 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter nogle steder i Borris sogn

Steder i Borris sogn:
Ahlergaard, Borris Kirkeby, Debbelmose, Duedal, Foldager, Gaasdal- Lille, Gaasdal- Store, Gravel, Grønborg, Heldgaard, Hjoptarp, Hvollig, Kodbøl- Vester, Kodbøl- Øster, Kringeltoft, Kvisthuse, Lindvig, Odderskær, Skobæk, Skravhøj, Slikdal, Stier, Sønderby, Tarp (Borris).

Dette Borris er Sønder Borris. I Viborg Amt ligger Borris, sådan kaldt indtil 1950, hvor navnet blev ændret til Nørre Borris, som igen ændredes i 2007 til Sparkær sogn.
Denne side indeholder nogen steder i Borris sogn, der har tilknytning til andre sogne som Sønder Felding, Skarrild, Arnborg, Sønder Omme eller Brande. Det er ikke planen, at lave alle steder i Borris, kun dem hvor materiale og arkivoptegnelser findes i tilstrækkelig omfang mest og hovedsagelig andre steder fra.


Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
BS: Lundsgård, Chr.: Borris Sogn og dets beboere 1688-1988. Eget forlag, 1989. 468 s. (Hertil Indholdsfortegnelse ... udarb. af Ove Navntoft Enevoldsen. Eget Forlag, 1997. Indeholder: Indholdsfortegnelse over personer og, Indholdsfortegnelse ... efter gade/vej navne og numre samt matrikkel numre. 13 s.).
Rettelser til Lundsgaard.
SG: Heldgaard, Viste: Borris Søndre Grandelag og Omegn, 214 sider, før 1972. (Medvirkende: Emma Holm Jacobsen). Maskinskrevet.
PM: Hofmansen P. K., Carl Kofoed Christensen og Egon Gosvig: Pedersminde i Borris, 109 sider pdf på hammerum-herred.dk. (Indeholder Debbelmose, Grønborg, Tarp etc mest 1664 til efter 1800, pastor Jensen Hviids indberetning til Ole Worm 1638 to sider, pastor Hauchs indberetning til biskoppen 1766 fem sider). Teksten en del steder blandet med specielle hændelser (hængning fx) nævnt i kirkebogen, men ikke sagen vedrørende.
KB: Kancelliets Brevbøger.
DAA: Danmarks Adels Aarbog.
Ny Matrikel 1688 Borris skrevet ud af Ove Navntoft Enevoldsen 1986.
Bølling Herreds Tingbøger 1728 - 1821.

Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Borris generelt
Borris ligger i Bølling Herred og grænser til både Nørre Horne og Hammerum Herred.

Oversigtskort over sogne omkring Borris  i Bølling, Nørre Horne og Hammerum Herreder.
Sogne omkring Borris.
Borris er et stort sogn, det nævnes første gang 1330-48 i Ribe Oldemor som Burigs. Borris sogn i Bølling Herred var tidligere et udpræget hedesogn som mange sogne i Vestjylland. Det deles af Skjern Aa i Nørrelandet nord for og Sønderlandet syd for. Store dele af Sønderlandet er Danmarks største hedeareal 4.700 hektar endda med urfugle og er militærets areal for skydeøvelser og kaldes Borris Skydeterræn.
Ahlergaard var i 1680 en meget lille hovedgård med 6 tønder hartkorn, den var i familien Rostrups eje 1655-93. Derefter familien Harboe, senere familien Rahbek der fik den op på knap 30 tønder hartkorn (1755).
Tienden af Skjern og Borris sogne bliver i 1565 forlenet til Laurids Hansen til Kærgård i Skjern sogn (TRAP V regner den dels til Borris sogn) med 17 tønder Hartkorn (KB3 s. 682).

Borris sogn
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802 og Borris Østerland fra flytningen af herredesgrænsen 1843 mellem Hammerum og Nørre Horne Herreder. I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgård, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgård og Hvollig. I Borris Nørreland: Debbelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vendelbo. I Borris Østerland: Ahlergaard.
(Klik på kortet for det originale uændrede, uretoucherede kort i stor opløsning.)
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802.
En ændring er Borris Østerland, som tilhørte Hammerum Herred 1802 (Vorgod Å var grænsen), men kom 1843 til Borris sogn i Nørre Horne Herred. Det var et naturligt bagland for Ahlergaard, som jo ligger nord for Skjern Å.
Dele af omliggende sogne Skjern, Faster, Aadum, Sønder Felding og Nørre Vium ses.
I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgård, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgård og Hvollig.
I Borris Nørreland: Debbelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vendelbo.
I Borris Østerland: Ahlergaard.


Ahlergaard
Egnen omkring Ahler i Borris sogn omkring 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89.
Egnen omkring Ahler i Borris sogn circa 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergaard, Ahler Brohus 1861-89, Lindvig.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Ahlergaard
1 Introduktion
TRAP V siger Ahlergaard "har været" en hovedgård. Hvornår?
Hovedgård vil sige skattefrihed, men en hovedgård med hartkorn 6 0 0 0 som denne har i 1680 er sjældent set. De allerfleste hovedgårde ligger over 12 tønder hartkorn.
I markbogen nedenfor er Ahlergaard simpelthen en enlig gård og der er ingen indikation af skattefrihed, som formodentlig har været tilbage omkring 1660, hvor Gunde Rostrup ejede gården.
I markbogen 1683:

Ahlergaard, enlig gård, til Sophie Rostrup til Deiberiglund.
Forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler årlig.

Først Mads Christensen Kjær i perioden 1712 - 1740 drev Ahlergaard op til hartkorn 8 4 0 0 for Ahlergaard selv og 21 tønder hartkorn gods.
Hartkorn for Ahlergaard i Borris 1680 - 1850
Ahlergaard i Borris
Hartkorn 1680 - 1850
Denne hartkorns-række er ikke fuldstændig, specielt mod enden af perioden, men den viser det grove forløb. Jakob Harboe står for det halve af hartkornet, svigersønnen Mads Kjær køber det andet halve til.
Tallene fra 1741 og 1755 er 8,5 tønder hartkorn for selve Ahlergaard og 21 tønder hartkorn i andre ejede gårde mest i Borris sogn.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Ahlergaard hartkorn ny Matrikel (1688) 8 4 0 0.
1655- Gunde Hansen Rostrup til Staarupgaard *1580cc (1594 i Sorø skole) †1656 Ahlergaard (se teksten nedenfor) søn af Hans Rostrup til Sjelleskov og Risager †1611+ og Anne Gundersdatter Lange (tre roser) til Kjeldet *1541c+.
Gift i Viborg med Kirsten Jakobsdatter Skram datter af Jakob Skram *1547 †1625.11.12 78 år gammel og Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard †1638+.
Hans omtrendtlige fødselsår ud fra at han kom i Sorø skole 1594 og at han studerede i Wittenberg 1600.
I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig mand. Senere måtte han sælge Randrup og pantsætte Starupgård. Til sidst gik det ham økonomisk skidt og han blev givet en gård Grønborg i Borris sogn (som kaldes Grønborggård i DAA, men det var vare en almindelig halvgård i Markbogen 1683 og regnes i 1688 til hartkorn 3 4 1 0 hvilket ikke engang er en stor gård). Han må også være kommet i besiddelse af Ahlergaard - som var en stor gård med hartkorn 8 4 0 0 - for han dør der i 1655.
Af børnene bliver tre i nærheden. Sophie i Dejbjerglund i Dejbjerg, Hans i Juellingsholm i Sønder Omme, Jørgen vel delvis i Omvraa i Sønder Omme.
Den 11. april 1655 stævnes Gunde Rostrup som det ses i Viborg Landstings Dombog C:

var skikket velb Gjord Galt {*1652 †1684 begravet Hørby Kirke, Hjørring amt søn af Knud Galt †1650 til Sønderbygaard i Borris sogn Birgitte Nielsdatter Juul} til Rækkergaard {Hanning sogn og ti} hans fuldmægtig Niels Olufsen på Rækkergaard med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende ham da at have stævnet velb Gunde Rostrup til Ahlergaard {Borris sogn} for en summa penge, nemlig 420 rigsdaler in specie, efter to skadesløs breves formelding, og eftersom samme breve skulle formelde på pant i en bondegård, kaldes stor Skindbjerg {Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn}, at dersom fornævnte kapitaler med deres forfaldne rente, interesse og skadegæld ikke til udlovede termin bliver erlagt, som det sig burde, hvorfor Gjord Galt formener sig deri stor uret at være sket og mener, det Gunde Rostrup bør pligtig at være fornævnte penge med rede penge nu straks at betale, eller og derfor efter lovlig forfølgning i hans jordegods og bedste løsøre ved to mænd at have indvisning efter recessen: efterdi for os i rette lægges bemeldte to udgivne breve på fornævnte resterende summaer penge, til Henrik Lange udgivet, hvorfor han eller hans arvinger efter forordningen at lade annamme i stor Skindbjerggård sin fulde nøjagtig betaling, både for den summa 220 rigsdaler såvel som for den første summa 420 rigsdaler in specie efter bemeldte Gunde Rostrups hustrus {Kirsten Jakobsdatter Skram} salig mors {Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard} pantebrevs indhold, både for hovedstol og efterstående rente, hvorfor vi og tilfinder velb Knud Sørensen til Holm {Holmgaard, Sønder Lem sogn} og Frederik Sachs til Rybjerg {Velling sogn}, som Gjord Galts fuldmægtig nævnt har, inden i dag seks uger dem at forsamle og efter fornævnte breves forskrivning for berørte summaer penge og gælds fordring at gøre Gjord Galt likvidering i fornævnte pantsatte gård Skindbjerg med des tilliggelse og herlighed, og det efter recessen som de vil ansvare og være bekendt.

Sagen her går om gæld paa 420 rigsdaler som hans kone havde i gården Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn og om 220 rigsdaler som hendes mor skyldte på samme gård. Det var en større gård som i 1688 havde 10 tønder hartkorn. Konen Kirsten Jakobsdatter Skrams far skrev sig til Store Skindbjerg som senere lå under Dejbjerglund. I dommen tillades det Gjord Galt at pante sig til Store Skindbjerg.
Den 26. september 1655 stævnes Gunde Rostrup igen til Viborg Landsting:

var skikket velb Gjord Galt til Viumgaard hans fuldmægtig Jens Mikkelsen, borger i Viborg, med en opsættelse her af landstinget 15/8 sidst forleden, formeldende ham da efter andre opsættelsers indhold at have stævnet Gunde Rostrup til Ahlergaard, anlangende at han har været forårsaget ved gode mænd efter foregående dom at lade annamme Skindbjerggaard for hvis gæld, Gunde Rostrup ham har været skyldig og i pant sat efter hans salig mor Dorte Friises pantebrevs videre formelding og gode mænds indførsel, derefter gjort, vidtløftig udviser, hvorfor Gjord Galt formener samme pantsatte gods ved gode mænd likvideres, og annammet gods bør for ejendom at følge: da efterdi med gode mænds indførsels brev for os bevislig gøres, Gjord Galt for sin gælds fordring at være indført i fornævnte gårds skyld og landgilde, som forskrevet står, og ikke Gunde Rostrup eller nogen på hans vegne er mødt herimod at svare, så vi imod recessen uden bevilling ikke kan gøre længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end fornævnte gård jo bør efter fornævnte indførsels lydelse at følge Gjort Galt for ejendom, med mindre det ham inden år og dag fraløses, eller og fornævnte indførsel bliver for tilbørlig dommer rykket.

Den 27. februar 1656 stævnes Gunde Rostrup for 163 rigsdaler af Bodil Christensdatter i Sønderby til Viborg Landsting:

var skikket Bodil Christensdatter i Sønderby {vel i Stauning sogn}, salig Christen Olufsens efterleverske, hendes fuldmægtig Christen Jespersen sst med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende hende da højligen at være forårsaget at have ladet stævne velb Gunde Rostrup til Ahlergaard for en summa pending, nemlig hovedsum 163 rigsdaler efter hans derpå udgivne skadesløs brevs indhold med sin tilbørlig rente, og den gode mand sig forholder ikke at ville fornævnte penge betale, uanseet han derfor til hans værneting, nemlig Hammerum herreds ting, 1/10 sidst forleden er dom overgangen, hvilken dom hun formener ret at være, og hende her af landstinget to gode mænd at tilnævnes, som hende kan gøre udlæg af hans bo og bedste løsøre: da efterdi for os i rette lægges Gunde Rostrups udgivne skadesløs brev på 163 rigsdaler in specie, til Bodil Christensdatter, salig Christen Olufsens i Stavning udgivet, så sagen derom til hjemting er indkaldt, såvel som og i lige måde her til landstinget indstævnet, og i seks uger til i dag optaget, så imod recessen uden bevilling ikke kan gøres længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end Gunde Rostrup jo pligtig er og bør at betale Bodil Christensdatter samme summa penge med rente og interesse, og fordi tilfinder velb Knud Sørensen til Holmgaard og Frederik Sachs til Rybjerg, som Christen Jespersen tilnævnt har, med forderligste lejlighed og inden i dag seks uger dem at forsamle og med herredsfogden drage for Gunde Rostrups bopæl, der udæske og gøre Bodil Christensdatter udlæg af hans løsøre, det rigtig og for billig værd at taksere og imod gælden likvidere, sker dem der ikke fyldest, da Bodil Christensdatter i andet Gunde Rostrups løsøre og jordegods, hvor det findes kan, at indvise, så hun bekommer fuld udlæg for sin gæld, som de efter recessen vil ansvare og være bekendt.

Gunde Rostrup lever den 27. februar 1656. Han er med sikkerhed død før den 9. januar 1660 (se nedenfor) da børnene frasiger sig arven efter ham.
Den 3. marts 1668 ses i Nørvang Herreds Tingbog:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Ahlergaard. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Staarupgaard og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

Undsigelsen eller frasigelsen, som det som regel kaldes, er for arv og gæld efter faderen Gunde Rostrup og efter broderen Hartvig Rostrup. Det betyder sikkert, at Hartvig også er død før januar 1660, DAA skriver ham død 1658+, dermed regnes han for død 1658-59 på Ahlergaard.
Gunde Rostrups søn Hartvig Rostrup i februar 1656 udsteder en obligation på 200 speciedaler vel på Ahlergaard.
Både Gunde og sønnen Rostrup har været fallit, derfor undsiger de andre børn i 1660 arv og gæld efter dem, men forvalteren på Hvolgård Mads Rasmussen søger i 1668 stadig at få hans 200 speciedaler tilbage. Alligevel lykkes det Sophie Rostrup til sidst at beholde Ahlergaard vel gennem hendes mand på Dejbjerglund.
Børn født længe før familien flytter til Ahlergaard 1655:
Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard, prøver at overtage gården, se nedenfor.
Hans Gundesen Rostrup til Juellingsholm †1683+ (ikke på Juellingsholm).
Gift 1662 med Elsebe Christoffersdatter Friis datter af Christoffer Jørgensen Friis *1585c †1657.03.12 Viborg og Vibeke Jensdatter Juel *1595+
Hans Rostrup har ikke haft penge til at købe Juellingsholm, han giftede sig til den.
Han kan næppe eller knap være død på Juellingsholm, for kirkebogen i Sønder Omme begynder i juli 1685 og han ses i live 1683.
Ove Gundesen Rostrup.
Elsebe Dorte Gundesdatter Rostrup †1660+
Skøde på syv gårde i Hammerum og Bølling herreder af fætter Hans Juul til Starupgård.
Brug af gården Ahlergaard 1660-61 overladt broder Jørgen.
Sophie Gundesdatter Rostrup til Dejbjerglund †1725 Rekkergård, Hanning sogn.
Gift 1660.04.04c med Christen Lange (en Rose) til Dejbjerglund †1667 søn af Henrik Lange (en Rose) til Dejbjerglund *1574 Bramminge Hovedgård †1650.12.25 Dejbjerglund og Ellen Andersdatter Skram til Dejbjerglund †1628.
Ses senere som ejer af Ahlergaard og Dejbjerglund. I Markbogen for Borris sogn 1683 ses hun at eje en del gårde i Borris sogn. I 1675 får hun skøde på Ahlergaard; det hævdes et par steder, at hun har levet på Ahlergaard (ikke set), som hun 1693 solgte til borgmester Christoffer Carstensen i Ribe.
Jørgen Gundesen Rostrup til Vraagaard (?Omvraa, Sønder Omme) og Lydum †1673 (i slette kår).
Gift 1654 med Sidsel Christoffersdatter Friis af Vadskærgård *1623+ †1660- 36 år datter af Christoffer Friis til Vadskærgård og Farskov *1581+ †1657 75 år og Vibeke Jensdatter Juel *1595+.
Ses kongehyldningen 1655, kaptajn 1658.
1660 skriver han sig til Broholm på Fyn.

1656 Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard søn af formand.
At han er død 1658-59 er en betragtning ud fra at han i 1657 ses som ritmester, i 1656 udsteder han en obligation på Ahlergaard. I januar 1660 undsiger hans søskende arv og gæld efter ham, da må han være død.
Nørvang Herreds Tingbog 3. marts 1668:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Allergård. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Stårupgård og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

DAA:
1643 i Paris udstedte gældsbevis på 1.500 franc (1656 dømt til at betale).
1646 løjtnant ved udskrivning af Ribe Stift.
1657 Ritmester.
Han skriver sig til Ahlergaard.

1668- Anders Nielsen forpagter †1676 (skifte 1676.05).
Gift med Maren Pedersdatter †1705.12.23 Ahlergaard.
Han ses 1668 på Ahlergaard, men er måske kommet dertil allerede i 1660, da Harvig Rostrup døde.
Børn:
Lene Andersdatter *1676c Ahlergaard †1705c Trøstrup, Herborg.
Gift med Hans Christensen Trøstrup i Vorgod *1648.04c †1732.05.26 (skifte) Lille Trøstrup, Vorgod søn af Christen Christensen †1672c Lille Trøstrup.
Hans Christensen Trøstrup gifter sig 2. gang 1705c med Kirten Nielsdatter. Deres første datter kaldet Lene er *1706c i Trøstrup, Herborg.

1677 Jakob Andersen Harboe forpagter, *1650cc Ribe †1737.04.04 Ahlergaard søn i Ribe af Anders Jensen Guldsmed *1607.03.31 Ribe †1659.09.16 Ribe og Karen Rasmusdatter Harboe *1615+ Ribe †1661+ Ribe.
Gift 1. 1677c med enken Maren Pedersdatter se ovenfor.
Gift 2. 1706.10.11 i Lyhne med Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690c †1762.04.25 Borris datter af Niels Andersen Boltrup *1638c †1709 Frøstrup, Lunde og Else Madsdatter *1650cc Varde.
Jakob Andersen Harboe beskrives i SG og mange anelister som fæstebonde. Det var han ikke, han var forpagter.
Else Marie Nielsdatter Boltrup blev 1738.10.15 gift 2. gang i Borris med studehandler Jens Bodsen af Øvig i Skarrild, efter hans død 1760 flytter hun tilbage til Borris, hvor hun begraves to år efter.
Citeret fra Elisabet Østergaard Petersen på eop.dk, fuldmagt fra Jakob Harboe til en fætter 1700 for arv efter broderen Jens Andersen Klyne:

Højtærede kiære fætter Seigr. Knud Jørgensen Hauch. Som jeg endelig behøfer at giøre en Rejse Hiem til mit huus {antagelig Ahlergaard}, og muelig ej kand få thid at komme her hid igien når skifte og registrering efter min sahlig broder Jens Andersen Klyne foretages skall, da er jeg herved venlig begierendes at min kiære fætter ville være af dend goedhed, og på mine vegne indfinde sig udi stervboen, når den velædle og velviese Magistrat behager skifte og regiestrering efter bemelte min salig broder at foretage og mit gafn på beste måde at iagttage; til hvilken ende jeg hannem herved dertil fuldkommelig befuldmægtiger og i så måder på mine vegne at må slutte giøre og lade ligeså fuldkommen, som jeg self var til stede.
Alene hvad den lod og anpart angår, som mig kunne tiltenches i dend huus som merbemelte min salig broder iboede med der tilliggende enge og jorder, da følger samme efter min salig broders anordning, min svover, Sr. Oluf Christiansen Engeltoft kiereste, og hans havende børn med min salig søster {Margrethe Andersdatter Klyne}, og ingen prætention efter dessen beskaffenhed på mine vegne derudi giøres. Jeg forseer mig visselig til mine kiære fætters villighed herudi og gierne tiener hennem igien i alle muelige måder, som den der er og stedse næst bedste ønske forbliver.
Jacob Harboe Andersen

Arven efter hans farbror guldsmed og juveler Jens Andersen Klyne i Ribe By var stor - efter udgifter til epitafier og begravelsespladsen inde i kirken blev den ottendedel han fik til 299 rigsdaler. Deraf var 182 rigsdaler kontanter og rest i effekter fra boet som sølv, perler og en guldkæde.
Jakob har lånt Sofie Rostrup mange penge, som hun til sidst må give ham skøder for (foruden Ahlergaard selv i 1700). I 1699 får han skøde på følgende steder med hartkorn loddet Egvig 0 7 2 2 og gårdene Vindelbo 2 2 1 0 og Nørgaard i Hioptarp ca. 4 4 1 2 alle i Borris sogn i alt hartkorn 7 6 1 1.
Ahlergaard er hartkorn 8 4 0 0 og bøndergods 7 6 1 1 tilsammen 16 2 1 1. Efter Jakob sælger Ahlergaard i 1705 bor han bl. a. i Østergaard i Lyhne sogn og Tøstrup i Oddum sogn og fra 1710 - 1730 i Grønborg i Borris sogn, som han køber. Muligvis bor han derefter en tid ved sønnen Christoffer i Brunbjerg i Borris. Se hammerum-herred.
Børn med 1. kone Maren Pedersdatter:
Karen Jakobsdatter Adler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard.
Gift 1. 1702c i Borris med Morten Jensen †1705 Ahlergaard.
Gift 2. 1707 i Borris med Mads Christensen Kjær overtager gården, se nedenfor.
Morten Jensen lever på Ahlergaard, men dør ung, så han når ikke at overtage den.
Børn:
Else Mortensdatter *1703c Ahlergaard †1743.04.08 (Knud Ølgårds kærest) St. Jacobi, Varde.
Gift 1730+ med enkemand (efter Anne Cathrine Nielsdatter †1730.05.01 St. Jacobi, Varde) Knud Ølgård †1754 (fallit, se registrering i Brejl #105).
Knud kaldes også Ølgod og var kræmmer og avler i Varde By indberetning 1735:

Kræmere og de, som holder Hæste og Vogne, at kiøre med Fragt og til deres Arbeide. Knud Ølgård, er sin egen Gård hand iboer, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 4re Hæster til samme at drive og ei videre.

Kirsten Jakobsdatter Harboe *1679.02 Ahlergaard †1756.02.06 Vester Tarp, Sønder Felding.
Gift med Lars Thuesen *1675cc †1740+
Bosat Tarp, Sønder Felding
Børn med 2. kone Else Marie Nielsdatter Boltrup:
Christoffer Jakobsen *1710c †1788.03.02 (ved datter Johanne Christoffersdatter) Thorup, Sunds.
Gift 1731.05.06 i Nørre Vium med Maren.
1730 fæster i Brunbjerg i Borris.

1700 Jakob Andersen Harboe bliver ejer, køber Ahlergaard som han før forpagtede, ellers se ovenfor.

1712 Mads Christensen Kjær *1675c Skobæk?, Borris †1740 Ahlergaard.
Gift 1707 i Borris med Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard datter af formand.
Mads Christensen Kjær er manden, der gør Ahlergaard stor. Ingen af de sidste adelige ejere boede rigtigt på gården, dertil var den for lille. Men Mads drev den op og købte til. Så Ahlergaards storhed har meget lidt med adelen at gøre, men så meget mere med Jakob Harboe og Mads Kjær.
Børn:
Mette Madsdatter Ahler *1707.09.29 Ahlergaard overtager gården, se nedenfor..
Catrine Marie Madsdatter Ahler *1717.05.19 Ahlergaard †1778.09.06 Bølling sogn.
Gift 1741.05.16 i Borris med Christen Pedersen Hannerup *1707 Meldgaard, Hannerup, Faster sogn †1755 Brandholm, Brande søn af Peder Nielsen Hannerup †1755-62? Brogaard?, Brande? og 2. kone Kirsten Christensdatter Bjerrebo *1688c †1762 Nordre Kirkegaard, Assing.
1743 Trøstrup i Timring sogn.
1747 Brandholm i Brande sogn.
Han handlede stort med får og stude, arven efter ham var 2.400 rigsdaler.
Se mere under Brandholm i Brande.
Efter hans død flytter Catrine til stedet Brogaard i Brande 1755-62+ og flytter 1771- til Bølling sogn til datteren Kirsten Christensdatter Hannerup.

1741 Jens Christensen Rahbek *1689cc Rahbek, Oddum sogn †1780.06.08 Ahlergaard (91 år) skal være søn af Christen Iversen Rahbek *1660cc Stoustrup, Oddum og Karen Jensdatter *1665c Rahbek, Oddum..
Gift 1731.05.27 i Borris med Mette Madsdatter Adler *1707.09.29 Ahlergaard †1777.03.07 Bølling datter af formand.
Bor 1734-41 i Øster Kodbøl i Borris, hvor deres første søn fødes.
For hans forældre se Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk. Slætshistorisk Institut, 1970-71.

1755 Mads Jensen Rahbek *1735.09.25 Kodbøl, Borris †1803.04.22 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl †1815.05.18 Ahlergaard datter af Viste Christensen Rahbek *1703c Stoustrup, Aadum †1779.08.05 Kodbøl og 1. kone Karen Andersdatter Vendelbo *1710 Vendelbo, Borris †1743 Kodbøl.
Hvor stor en gård Ahlergaard er ses nedenfor i folketællingen 1787. Der er en skolholder på gården, nemlig degnen Schandorffs søn, men han dør en måned efter folketællingen. Der er syv tjenestefolk, hvilket er et meget stort folkehold. Foruden Ahlergaard ejer Mads Rahbek Borris kirke.
Dette holder ved i FT 1801 hvor der også er syv tjenestefolk plus to voksne sønner. Mads Rahbek kaldes i 1801 "Godsejer af adskilligt strøgods". Dette strøgods er mindst tre gårde (Dalagergaard og Rahbjerg 1789, Meldgaard i Hjoptarp i Borris Nørreland, muligvis Vester Kodbøl 1799 i Borris Sønderland) som han køber af andre efter Lundenæs var gået fallit 1779.
Børn:
Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard †1833.06.24 Dalagergaard, Borris.
Gift i Larvig? i Norge med Ragne Hansdatter *1767c Norge †1819.10.10 Dalagergaard, Borris datter af Hans Eriksen og Geirtrud Olsdatter.
Boede i Dalager i Borris sogn.
Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Skobæk, Borris.
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768.10.02 (tvilling) Agger, Borris †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Nielsen Agger ?*1730.12.24 Egvig, Borris (?søn af Niels Egvig) og Kirsten Nielsdatter *1738c.
Øster Høgild i Rind sogn 1793 - 1805.
1805+ Skobæk i Borris sogn.
Mads Madsen Rahbek *1774.02.27 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor.
Christen Madsen Rahbek *1776.06.30 Ahlergaard †1858.09.14 Mosgaard, Borris.
Gift med Ane Kirstine Hansdatter *1782.03.13 Juellingsholm, Sønder Omme †1865.08.03 Mosgaard datter af Hans Frederik Berentsen *1727.10.12 Grindsted †1802.03.07 Juellingsholm og Kirsten Marie Joensdatter *1745c †1827.01.15.
Bosat Mosgaard i Borris sogn.
Folketælling 1787 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer Kirke- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek521735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22.
kone 1Maren Vistesdatter531735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Viste Madsen Rahbek201767 Ahlergaard Borris 1830 Skobæk Borris *1767.12.20 †1830.04.07. Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger.
søn Mads Madsen Rahbek141774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek121776 Ahlergaard Borris 1858 Mosgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
skole- dreng Christen Fischer91778c    
skole- holder Jørgen Conrad Schandorph251762c  1787 Ahlergaard Borris Søn af degnen i Borris 1762-95 Frederik Schandorff. Jørgen er skoleholder på Ahlergaard. Begravet †1787.08.08 en måned efter folketællingen.
tj-karl Niels Madsen? Rosendal201766 Rosendal Oddum  ?*1766.03.28 Rosendal, Oddum. ?søn af Mads Nielsen.
tj-karl Niels Sørensen301757c   Ikke set født i Borris.
soldat tj-karl Laust Gregersen211766 Brunbjerg Borris  *1766.11.01 Brunbjerg, Borris søn af Gregers Michelsen Brunbjerg og Edel Lauridsdatter..
tj-dreng Peder Thomsen151772c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Margrethe Pedersdatter301757 Hvollig Borris  *1757.04.03 datter af Peder Hvollig.
tj-pige Mette Rasmusdatter22c1765c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Birte Pedersdatter151771 Debbelmose Borris  *1771.03.06 datter af Peder Cornelisen og Kirsten Christensdatter Fonager.

Folketælling 1801 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   31
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gods- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek661735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22. "Godsejer af adskilligt strøegods."
kone Maren Vistesdatter671735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Mads Madsen Rahbek271774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek251776 Ahlergaard Borris 1858 Mosgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
tj-karl Jens Christian Sørensen331768c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Laurids Andersen241777c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Christen Nielsen221779c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Frands Pedersen141787c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Mette Andersdatter301772 Hvollig Borris  *1772.03.11 datter af Anders Jensen og Voldborg Andersdatter.
tj-pige Ellen Katrine Christensdatter261772 Gaasdal- Lille Borris  *1772.03.29 Lille Gaasdal datter af Christen Eskesen og Maren Thygesdatter.
tj-pige Lisbeth Sørensdatter141787c   Ikke set født i Borris.
pleje- barn Christopher Johansen Fromberg121789 Borris  *1789.07.19 søn af skomager Johannes Fromberg og Anne Eleonora Schandorff. "Antaget som plejebarn."


1803 Mads Madsen Rahbek *1774.02.27 Ahlergaard †1839.03.19 Ahlergaard søn af formand.
Gift 1803 med enke Else Rahr *1765c Snested/Snodstrup sogn, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Ahlergaard.
Børn:
Marie Elisabeth Rahbek *1804.06.12 Ahlergaard †1883.09.22 Lindvig, Borris.
Gift 1825.10.02 i Borris med Otto Jakob Fuglede *1799.03.29 Bøvling sogn †1874.10.05 Lindvig søn af pastor Hans Nielsen Fuglede *1745.09.07 Vesterbygaard †1814.04.19 Bøvling og Marie Cathrine Bech *1763.08.16 Snogstrup †1818.03.01 Dejbjerg
Boer i Lindvig i Borris sogn lige over Skjern Å fra Ahlergaard.
Mads Madsen Rahbek *1806.07.01 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor. .
Rasmus Madsen Rahbek *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær, Borris.
Gift 1. 1840.05.17 i Borris med Mette Katrine Nielsdatter *1813.02.03 Hvollig, Borris †1850.05.25 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 Hvollig og Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Hvollig. Gift 2. 1850.11.10 i Borris med Mariane Pedersdatter *1822.09.25 Borris †1889.12.09 Borris.
Boer i Hvolling i Borris sogn i Sønderlandet ved Omme Å.
Mette Katrine Madsdatter Rahbek *1809.07.18 Ahlergaard †1883.08.23 Flodgaard, Borris.
Gift 1835.010.11 i Borris med Mads Jensen Flodgaard *1802.12.31 Tarp, Borris †1869.12.12 Borris søn af Jens Olufsen *1761c og Kirsten Madsdatter *1766c.
Boer i Flodgaard i Borris sogn.

1830 Mads Madsen Rahbek *1806.07.01 Ahlergaard †1863.03.13 Store Gaasdal, Borris.
Gift med Mette Katrine Jensdatter *1804.01.23 Aagaard, Borris †1864 datter af Jens Enevoldsen *1758c †1850+ og Mariane Pedersdatter *1768c †1850+ (datter af Peder Nielsen Aagaard *1728.08.22 Aagaard †1799.03.13 og Mette Andersdatter *1719c).
Delte Ahlergaard op i parceller i 1849.
Solgte hovedparcellen hartkorn 4 4 0 0 i 1851.
Fire af de ti børn begraves unge.
I FT 1834 er der ni tjenestefolk, Ahlergaard er stadig en meget stor gård, som i 1787 og 1801 hvor der var syv tjenestefolk.
Børn:
Mads *1830.07.18 Ahlergaard †2 dage gammel.
Mads Madsen Rahbek *1832.03.25 Ahlergaard †1888.11.16 Viumkrog, Nørre Vium.
Gift 1861.06.09 i Nørre Vium med Bodil Kirstine Rahbek *1834.01.23 Viumkrog †1923.05.14 Viumkrog datter af Christen Vistesen Rahbek *1803 Øster Høgild, Rind †1874.06.06 Viumkrog og Ane Pedersdatter *1799 Borriskrog, Borris †1890.07.10 Viumkrog.
Hans farfar Mads Madsen Rahbek var bror til hendes farfar Viste Madsen Rahbek.
Jens Madsen Rahbek *1833.03.28 Ahlergaard †1912.12.06 Lille Gaasdal, Borris.
Gift 1868.06.05 i Borris med Karen Raaberg *1838.10.20 Raaberg, Snejbjerg †1923.06.16 Lille Gaasdal datter af fruentimmer Marianne Jensdatter og udlagt enkemand Niels Christensen Tvermose i Holingholdt i Sunds sogn.
Mathias Christian Madsen Rahbek *1836.05.21 Ahlergaard †1915.04.15 Sønderby, Borris.
Gift 1861.10.20 i Borris med Mette Madsen *1835.06.24 Sønderby, Borris †1917.03.21 Sønderby datter af Mads Hansen *1800.08.14 Sønderby †1893.10.20 Sønderby og Ane Jensdatter Eg *1813.02.24 Eg, Grindsted †1836.03.20 Sønderby.
Else Rahbek *1836.03.19 Ahlergaard †1898.01.02 Degneboligen, Dejbjerg.
Gift 1860.10.14 i Borris med degn Gjøde Jensen Plauborg *1837.03.12 Krarup, Tistrup sogn †1922.02.17 Rabjerg, Dejbjerg søn af Jens Hansen Plauborg *1790c Tistrup †1850-60 og Ane Maria Gjødesdatter *1802c Tistrup †1880+.
Mariane Katrine Kirstine *1842.05.23 Ahlergaard †1849.05.26 Ahlergaard syv år gammel.
Enevold Peder *1842.05.23 Ahlergaard †1842.10.18 fem måneder gammel.
Birgitte Katrine Petrea Rahbek *1847.10.01 Ahlergaard †1922.10.17 Asylet, Borris.
Gift 1872.04.14 i Dejbjerg (skilt 1873-77) med gårdmand Laurids Tang Knudsen *1847c Bundsbæk Mølle, Dejbjerg søn af Knud Bendtsen *1820c Hanning og Johanne Marie Jespersdatter *1807c Rindom.
Ved datteren Mette Katrines fødsel står der usædvanligt under forældre: "Gaardmand Laurits Tang Knudsens Hustru, Birgitte Cathrine Petrea Rahbek paa Aagaard Mark". Normalt står der "Gaardmand NN og Hustru NN i stedet XX", det betyder at Laurids Tang Knudsen ikke er faderen og barnet får heller ikke navnet Knudsen.
Barnet er blevet til omkring en måned før hun gifter sig, det har ført til skilsmissen.
I FT 1880 ses Birgitte Rahbek fraskilt i Tarm som tjenestepige ved købmand Anders Mouridsen.
Barn med hendes fætter Mathias Christian Vilhelm Rahr Madsen *1845c søn af faderens søster Mette Katrine Rabek, se ovenfor:
Mette Katrine Madsine Rahbek *1873.01.05 Aagaard Mark, Borris †1913.02.22 Skjern.
Gift 1902.11.11 i Faster med banearbejder Niels Michael Christensen *1877.02.18 Guldager
Lars Henrik Bech Rahbek *1849.01.29 Ahlergaard †1917.01.15 Viumkrog (Troldhede kirke).
Handelsmand, ugift.
Mariane Katrine Kirstine *1850.09.11 Ahlergaard †1851.02.08 Ahlergaard fem måneder gammel.
Folketælling 1834 Ahlergaard Mads Madsen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Madsen Rahbek261806 Ahlergaard Borris 1863 Ahlergaard Borris *1806.07.01 †1863.03.13.
kone 1Mette Katrine Jensdatter311804 Aagaard Borris 1864 Ahlergaard Borris *1804.01.23 Aagaard
søn Mads Madsen Rahbek21832c Ahlergaard Borris   
søn Jens Madsen Rahbek11833c Ahlergaard Borris   
aftægt mands far 1Mads Madsen Rahbek621774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
aftægt mands mor Else Rahr691765c Snodstrup 1849 Ahlergaard Borris  
tj-karl Mads Jensen321802 Tarp Borris 1869 Borris *1802.12.31, giftede sig 1835 med husbondens søster Mette Katrine Madsdatter, ses nedenfor.
tj-karl mands bror Rasmus Madsen Rahbek271807 Ahlergaard Borris 1878 Votkær Borris *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær.
tj-karl Claus Pedersen341800c Nørre Felding  Gift i Borris med Mette Jensdatter *1810c Borris, bosat Viskjerhus i Borris.
tj-karl Mads Pedersen341800c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Søren Karstensen16c1818c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Laurids Pedersen141821 Kvisthus Borris 1859+  *1821.01.15 Laust Christian, ses i lægdsrullen indtil 1859.
tj-pige Sidsel Christensdatter231811c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Larsdatter261808c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Jakobsdatter171817c   Ikke set født i Borris.
mands søster 0Katrine Madsdatter Rahbek251809 Ahlergaard Borris 1883 Tarp Borris "Gaardens Eiers Søster". Døbt Mette Katrine Madsdatter Rahbek. *1809.07.18 †1883.08.23.


1851 Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé Herning søn af Thomas Hansen *1778.09.06 Sønder Urup †1861.07.19 Sønder Urup og Sophie Amalie Jensdatter *1779.07.13 Ulkær Mølle, Give †1872.07.23 Sønder Urup (datter af Jens Knudsen).
Gift 1852c med Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé Herning (begravet Borris) datter af Peder Hans Christoffersen *1794.04.13 Paabøl, Hoven †1867.04.17 Eg (søn af Hans Christopher Pedersen *1762.02.07 Paabøl og Anne Christine Jensdatter *1772c Brandlund, Brande †1794 Paabøl) og Maren Nielsdatter Kloster *1786.09.10 Horsbøl, Grindsted †1875.04.12 Eg.
Jens Thomsen var først studehandler i Gammel Hoven.
Gårdejer i Urup i Grindsted.
FT 1855, FT 1860, FT 1870, FT 1880 i Ahlergaard.
Medvirkede ved Dalgas kanalen.
Plantede 90 tønder land til med nåletræer.
Delte omkring 1891 Ahlergaard op i fire dele:

Ahlergaard selv: sønnen Thomas Jensen
Ahler Østergaard: sønnen Johannes Jensen Ahler.
Ahler Nørgaard: sønnen Peder Jensen Ahler.
Ahler Vestergaard: faderen Jens Thomsen selv.

Det er en sen udstykning.

1891c Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig, Borris †1904.04.09 Ahlergaard datter af Jens Jensen *1822 Debbelmose, Borris †1900 Lindvig og Else Fuglede *1827 Lindvig †1909 Lindvig.

1928 Viggo Jensen søn af formand.

Ahler Brohus 1861 - 1889.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Broen over Vorgod Å blev bygget 1861 af Jens Thomsen på Ahlergaard, som forpagtede den ud til flere forskellige familier i ret hurtig rækkefølge i de 28 år der blev taget bropenge. Indtil Jens Thomsen forærede broen til Borris kommune i 1889. Huset blev så nedbrudt og fjernet, se billedet ovenfor, hvor stedet huset stod er markeret og tegningen fra 1871 nedenfor.
Disse familier er her fulgt gennem ni dåb i Ahler Brohus i kirkebogen og dels i folketællinger. Fortjenesten har været ringe, for folk flytter snart væk igen.
Ahler Brohus over Vorgod Å 1861-89, tegning målebordsblad 1871
Ahler Brohus ved Vorgod Å 1861-89
Tegning målebordsblad 1871.
1864-68 Niels Flinker Jensen.
*1864 juli, Ahler Brohus, Jens Peder
*1866 marts, Ahler Brohus, Jens Peder
*1867 februar, Ahler Brohus, Mariane
*1868 marts, Ahler Brohus, Johanne
*1869 juli, Ahler Hede, Søren
1877c Peder Kristian Nielsen.
*1878 marts, Ahler Brohus, Niels Christian
*1880 februar, Ahler Brohus, Jens Mathias
*1881 dec., Vesterby Borris, Marie
1883 Morten Christensen.
*1881 juli, Troldhede, Kristen Peder
*1883 august, Ahler Brohus, Christen Laurids
*1890 marts, Ahler Hede, Thomas
1888 Hans Andreas Christensen.
*1889 jan., Ahler Brohus Signe Dorthea
*1890 sept., Dalager Borris, Signe Kirstine
1889 Peder Christian Jørgensen.
*1886 dec., Ølgod, Jørgen Peder
*1889 juni, Ahler Brohus, Morten.
1864 Niels Flinker Jensen *1835.10.16 Agger, Borris †1883.07.20 Ahlerhede, Borris søn af gårdmand i Agger (Borrisager), matr. 19a Nørrelandet, Borris Jens Jørgen Christensen *1791.07.18 Rindum †1854.12.07 Agger og (gift 1822.12.28 Rindum) Marianne Pedersdatter *1798.06.10 Ringkøbing sogn †1856.01.23 Agger.
Gift 1864.05.04 i Borris med væverske i Brohuset ved Borriskrog (Skjern Å) Mette Cathrine Jensen *1835.06.01 Øster Skjern †1909.11.26 Ahlergaards Mark datter af tjenestepige i Øster Skjern Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup, Faster og udlagt Jens Christian Christensen i Albæk i Skjern.
Broforpagter i Ahler Brohus (ikke matrikuleret). 1868 husmand på Ahler Hede.
Veteran fra 1864 12. Reg. 2.Comp. Menig nr.363. Adresse 1876: Borris.
Efter Niels Flinker Jensens død blev Mette Cathrine Jensen gift 2. 1888.12.18 i Borris med enkemand Frederik Jensen *1828.06.03 i Borup i Brande sogn. De bedrev matr. 1K Ahler ejerlav, Frederik Jensen fik skøde 1868.07.08.
Børn:
Jens Peder *1864.07.11 Brohuset †1864.08.15 en måned gammel.
Jens Peter Jensen *1866.03.25 Ahler Brohus konf. 1880.04.04 Ahlerhede †1939.11.14 Borris Stationsby.
Gift 1896.11.03 i Borris med Andrea Henriksen *1869.12.23 Hee, Ringkøbing Amt †1936.10.22 Borris Stationsby datter af ugift Johanne Marie Jensen *1840.09.06 Hover sogn, Ringkøbing Amt †1909.06.23 Koustrup, Velling sogn, Ringkøbing amt og udlagt barnefader ungkarl forpagter Henrik Husted af Bilring i Brejning sogn, Ringkøbing amt..
Gårdmand matr. 47B Nørrelandet i Borris sogn.
Mariane Jensen *1867.02.25 Ahler Brohus †1937.02.17 De Gamles Hjem i Borris.
Gift 1892.01.29 i Borris med enkemand på Ahlerhede Laurids Antonius Nielsen *1857.08.11 Ladegårdsvejen 57, Frederiksberg sogn, Københavns Amt †1913.09.03 Ahlergaards Mark søn af arbejdsmand Laurits Nielsen *1816c Århus og Karen Knudsen *1822c Svendborg.
Hendes far kaldes ved hendes dåb broforpagter.
Hun blev konfirmeret 1881.04.10 af Ahlerhede.
Laurids Antonius Nielsen var husmand på Ahlergaards Mark, matr. 1k Ahler ejerlav (Borris Østerland). Skøde på matr. 1k Ahler ejerlav 1883.09.16.
Laurids Antonius Nielsens første kone: Else Marie Sophie Frederikke Jensen *1859.10.15 Pårup, Assing †1891.01.22 Ahlerhed var datter af Frederik Jensen *Borup, Brande og Mariane Hansen.
Johanne Jensen *1868.03.12 Ahler Brohus †1940.01.27 Borris Stationsby.
Gift 1895.10.05 Borris sogn med lærer ved Gaasdal Østre skole Niels Svendsen *1853.03.27 Ahlergaards Mark †1925.12.06 Dalager, Borris søn af husmand på Ahlergaards Mark, Borris sogn Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal (Ahlerhede) og (gift 1847.06.06 i Borris) Birthe Katrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing, Borris †1868.06.29 Ahlerhede.
Lærer ved Gaasdal Østre skole fra 1890, matr. 1u, Ahler ejerlav (udstykket fra matr. 1H) Lærer ved Borris Hovedskole.
Bopæl fra 1906: matr. 13c Borris Nørreland.
Citat fra BS side 171 under matr. 13C Anrborgsvej 33:

N. Svendsen var lærer ved Borris Hovedskole i mange år. Man kan vist godt sige, at han var af den gamle type. Han gik til skole hver dag lige ned over marken og banen. Han gik altid med træsko og havde et par tøjsko med til brug i skolen. Ikke nogen dårlig fodbeklædning. Han gik også altid med sort krave, har sikkert aldrig haft hvidt kravetøj på. Han holdt op i skolen omkring 1924,og har ikke levet så længe derefter {†1925.12.06}, for den 22/7 1927 har enken fået skifteretsskøde på huset.

Søren *1869.07.10 Ahlerhede †1869.09.15 Ahlerhede to måneder gammel.
Birte Katrine Jensen *1874.11.21 Ahlerhede †1955.02.28 Videbæk By.
Gift 1902.01.28 i Herborg, Ringkøbing Amt med Mads Marinus Nielsen *1869.02.02 Mosegårdhus, Brejning sogn †1934.09.30 Trøstrup, Herborg søn af husmand i Brejning sogn, Ringkøbing Amt Peder Christian Nielsen *1830.06.11 Skibbild, Nøvling sogn †1901.03.12 Mosegårdhus, Brejning og Kirsten Marie Madsen *1839.10.09 Mosegårdhus †1890.05.20 Mosegårdhus.
Hun er konfirmeret 1889.04.14 af Ahlerhede.
Gårdmand i Trøstrup i Herborg sogn i Ringkøbing Amt.
Søren *1876.07.29 Ahlerhede †1889.05.01 Ahlerhede knap 13 år gammel.
Else Jensen *1878.09.09 Ahlerhede †1908.09.04 Ahlergaards Mark.
Gift 1900.08.11 i Sønder Felding sogn med Otto Jensen *1877.05.28 Gammelmark, Sønder Felding †1953.08.21 Absalonsgade 18, Silkeborg søn af husmand og landpost i Sønder Felding sogn Jens Jensen (Leding) *1829.08.07 Sønderby, Stauning †1914.09.24 Lyngbygade 4, Silkeborg og (gift 1857.10.11 i Skjern) Mette Cathrine Ovesen *1836.07.13 Kærgård Mark, Skjern †1915.01.26 De gamles Hjem i Silkeborg
Husmand Ahlerhede senere arbejdsmand i Silkeborg.

1878- Peder Kristian Nielsen *1850.05.30 Vorgod Hede, Vorgod †1941.02.07 (begravet Hee sogn) Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg Amt (Viborg Sygehus) søn af husfæster Niels Christian Nielsen *1801c Timring og (gift 1847.03.28 Vorgod) Maren Pedersdatter *1811c Gjellerup †1888.07.28 Vorgod.
Gift 1876.02.27 Oddum sogn med Mette Cathrine Jensen *1850.08.10 Blinkbjerg, Oddum †1908.05.30 (begravet Hee sogn) Banevogterhus 109 i Hjerm sogn, Ringkøbing Amt datter af Snedker i Oddum Jens Mathias Pedersen *1815.03.15 Blinkbjerg †1884.10.10 Vittarp, Oddum og (gift 1847.05.02 Oddum) Maren Hansdatter *1823.04.12 Lille Topgård, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1897.11.13 Vittarp.
FT 1890: Ledvogter ved jernbanen Kjærgaard Mark, Dejbjerg sogn.
FT 1901, 1906: Ledvogter, Voldbjerg Vogterhus, Hee sogn.
FT 1911, 1916: Ledvogter, Vogterhus 109, Hjerm sogn.
FT 1921:Ledvogter, Vogterhus 107, Maabjerg sogn.
FT 1925, 1930: Ophold hos datteren: familien Vestergaard i Stoholm.
Børn i Peder Kristian Nielsen og Mette Katrine Jensens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Maren Bolette Marie Nielsen *1876.07.11 Vittarp, Oddum †1936.06.09 Feldingbjerg sogn, Viborg amt.
Gift 1906.02.15 Feldingbjerg sogn, Viborg amt med skrædder i Stoholm, Feldingbjerg Peder Vestergaard *1876.06.16 Fusager, Gammelstrup sogn, Viborg amt †1954.11.02 Vestergade, Stoholm,.
Skrædder i Stoholm i Feldingbjerg sogn i Viborg amt.
Niels Christian Nielsen (Noudal) *1878.03.23 Ahler Brohus †1958.01.30 Odden, Nordby sogn, Fanø.
Gift 1908.02.27 Nordby med Marie Ende *1885.11.12 Odden, Nordby †1950.06.08 Odden.
Skibsfører i Odden i Nordby sogn på Fanø.
Jens Matias Nielsen *1880.09.28 Ahler Brohus
FT 1901 Slangerup landsogn, Frederiksborg amt. Sømand.
Udvandret 22 år gammel til USA. Ankomst New York 1902.11.16. Destination Kansas City, Missouri, USA. Ikke set derefter.
Marie Nielsen *1881.12.29 Vesterby, Borris †1903.08.23 Vogterhuset ved Voldbjerg, Hee sogn 22 år gammel.

1883- Morten Christensen *1851.10.08 Brejning sogn, Ringkøbing amt †1932.09.05 Borris Kirkeby søn af husmand Christen Thomsen *1829.12.04 Brejning †1901.02.20 Stalderhøjhus, Nørre Omme sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1851.06.09 Brejning) Sidsel Mortensdatter *1827.09.23 Bjerg, Brejning †1907.08.02 Sig, Nørre Omme.
Gift 1879.09.14 i Sædding sogn, Ringkøbing Amt med Kirsten Christiansen *1847.09.30 Øster Skjern, Skjern sogn †1919.12.05 Ahlergaards Mark datter af gårdmand i Kjelstrup i Faster sogn Christian Peter Bjerrum *1806.12.02 Degneboligen, Borris †1848.04.22 Kjelstrup, Faster og (Gift 2. 1841.06.27 i Skjern) Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup.
Husmand i Troldhede.
Broforpagter i Ahler Brohus.
Husmand på Gaasdal og Ahler Hede, Borris sogn.
Børn:
Kristen Peder Bjerrum Kristensen *1881.07.30 Troldhede, Sønder Felding †1948.12.29 Skarrild
Arbejdsmand i Skarrild sogn. Ugift.
Christen Laurids Christiansen *1883.08.18 Ahler Brohus †1971.03.07 (Kristian Kristiansen) Herning sogn.
Gift 1923.07.08 i Assing med Maren Okkels Christensen Overgård *1892.08.05 Holtbjerg Mark, Herning sogn †1957.08.19 Ny Møllevej 55, Sct. Johannes sogn, Herning.
Møller i Herning.
Thomas Christiansen *1890.03.12 Ahler Hede, Borris †1947.04.07 Vostrup, Lønborg sogn
Arbejdsmand i Vostrup i Lønborg sogn. Ugift.

1888- Hans Andreas Christensen *1864.08.18 Fattigheden, Borris †1941.03.03 Alkjærsig, Dejbjerg sogn søn af fæstehusmand på Fattigheden, Borris Christen Christensen Boling *1829.11.06 Borris †1899.07.14 Fattiggården, Borris (søn af Christen Andersen og Maren Nielsdatter) og (gift 1854.11.26 Brejning) Sidsel Nielsdatter *1822.05.22 Brejning †1865.11.08 Skjern.
Gift 1. 1886.11.16 i Vorgod med Bodil Kirstine Christensen *1864.10.03 Skærbækhede, Nørre Vium sogn †1915.10.01 Gødsvang, Tistrup sogn, Ribe Amt datter af husmand Peder Christensen *1835.01.05 Faster †1911.04.26 Vorgod By og (gift 1863.11.15 Nørre Vium) Karen Jensen *1836.08.10 Skærbæk, Nørre Vium †1869.04.28 (Barselsseng) Vorgod.
Gift 2. 1920.05.11 i Brøndum sogn, Ribe Amt med fraskilt Jensine Christine Jensen *1872.07.14 Vognbjerg, Dejbjerg sogn †1931.10.01 Dejbjerg datter af tjenestekarl i Dejbjerg sogn Niels Christian Jensen (Niels Kvembjerg) *1844.02.15 Dejbjerg †1934.07.07 "Aahvile", Vardevej, Skjern og (gift 1870.11.11 i Dejbjerg) Mette Marie Sophie Johansen (Mette Mus) *1851.03.20 Tugthuset, Viborg †1933.06.12 "Aahvile", Vardevej, Skjern.
Gift 3. 1940.08.18 i Dejbjerg med Mariane Christine Christensen *1887.01.23 Torslev sogn, Hjørring Amt datter af skomager i Torslev sogn, (Dronninglund herred) Hjørring Amt Lars Christian Christensen *1853.07.19 Sterup Mark, Jerslev sogn, Hjørring Amt †1889.03.04 Rævbakhus, Torslev og (gift 1882.10.20 Torslev) Andreasine Villadsen *1862.04.28 Nørre Rævbak, Torslev †1939.11.17 Nørhavens Mark, Taars sogn, Hjørring Amt.
Hans Andreas Christensen er født i Borris i Fattigheden, som er heden øst for Skobæk og Hjoptarp. Navnet Fattigheden består ikke mere.
1880: tjenestekarl i Flodgaard i Borris.
1889: Ahler Brohus.
1895: Ledvogter i Spangsbjerg, Jerne sogn.
1898: Ledvogter Ahler Hede, Borris sogn.
1906: Banemand i Skodsbøl, Oddum sogn, hustruen billetsælger ved Skodsbøl Trinbræt.
1907: Ledvogter Gødsvang, Tistrup sogn.
1920: Banevogter, Vogterhus 37, Gjesing, Brøndum sogn.
1925: Pensioneret banearbejder.
Hans Andreas Christensen 2. kone Jensine Christine Jensen er ud af rakkerslægt; hendes forældre er Niels Kvembjerg og Mette Mus som nogen steder kaldes de sidste rakkere i Danmark. Niels og Mette fik mange børn af hvilke nogen emigrerede til Amerika. De boede fra 1898c til 1932 i Bjørnemosen i Dejbjerg. I 1932 kom de på plejehjemmet i Skjern, han var 86 og hun 81.
Se Dejbjerg Byportal Niels Kvemberg og Mette Mus.
Se Årbog for Vardemuseerne & Ringkøbing-Skjern Museum 2017 side 46.
Se "FRAM" - årbog for Ringkøbing Museum, 1994, museumsinspektør, Skjern-Egvad Museum, Kim Clausen.
Børn:
Signe Dorthea *1889.01.04 Ahler Brohus †1890.08.20 Borris knap to år gammel.
Signe Kirstine Christensen *1890.09.07 Dalager, Borris †1959.05.30 Østergaard, Lyhne sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1919.10.15 i Tistrup sogn med Kristen Peter Madsen *1885.01.28 Nørre Omme †1960.11.06 Ølgod.
Gårdmand i Østergaard i Lyhne sogn i Ringkøbing Amt.
Katrine Christine Christensen *1892.08.23 Aggerhuse, Borris.
Gift 1916.04.28 i Tistrup med banearbejder Jørgen Jørgensen *1881.03.28 Tarm, Egvad sogn †1953.11.01 Nørrebrogade 7, Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
Katrine er fejl indført i kirkebogen som Petrine. Jørgen Jørgensen: Banearbejder i Esbjerg.
Petrine Kirstine Christensen *1895.09.22 Spangsbjerg, Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1913.04.01 Tistrup med landmand i Tistrup Claus Henrik Henriksen *1891.06.16 Øster Bjerge, Sønder Felding †1920.03.01 Vester Marup, Skjern.
Gift 2. 1921.11.17 i Skjern med bror til 1. mand enkemand Christen Henriksen *1894.05.16 Ilderhede, Sønder Felding.
Claus Henrik Henriksen: Teglværksarbejder i Vester Marup, Skjern.
Christen Henriksen: FT 1930: Slagteriarbejder i Skjern.
Nielsine Marie Christensen *1897.03.31 Spangsbjerg, Jerne †1924.04.06 Spangsberg Sanatorium, Brøndum sogn, Ribe Amt 27 år gammel.
Gift 1919.01.07 i Tistrup med Rasmus Emil Rasmussen *1893.02.11 Gødsvang, Tistrup †1940.03.17 Kongsholm, Hanning sogn (Holstebro)
Banearbjeder i Sædding sogn.
Ledvogter Kongsholm i Hanning sogn.
Peder Christian Christensen *1899.06.20 Ahlerhede, Borris †1991.01.11 Oddum.
Gift 1921.07.08 i Oddum med Madsine Villadsen *1899.01.22 Ølgod †1965.04.29 "Hvilehøj" Oddum
Arbejdsmand i Oddum sogn.
Karen Christensen *1901.03.31 Ahlerhede, Borris.
Gift 1920.11.23 i Herning med Jens Johannes Rasmussen *1890.01.27 Tårnborg sogn, Sorø amt.
FT 1930, 1940: Jord- og betonarbejder med bopæl Blichersvej 18 i Fredericia.

1889 Peder Christian Jørgensen *1854.09.14 Ølgod †1925.12.07 Tarm søn af husmand Jørgen Pedersen *1817.10.12 Vallund, Ølgod †1899.01.26 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1853.10.02 Vorgod) Anne Cathrine Nielsdatter *1826.03.23 Brejning †1903.04.20 Troldhede.
Gift 1881.10.18 i Egvad med Mette Kirstine Larsen *1855.02.12 Lønborg †1907,04.05 Tarm datter af husmand og murermester i Lavstrup, Lønborg sogn Lars Mathiesen *1813.01.23 Kastkær, Lunde sogn, Ribe Amt og (gift 1853.12.28 Lønborg) Mette Johanne Mortensdatter *1825.09.12 Lavstrup.
Familien er flyttet ind i Ahler Brohus mellem januar og juli 1889 og må være flyttet væk igen kort derefter, da broen blev overgivet til kommunen.
Børn i Peder Christian Jørgensen og Mette Kirstine Larsens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Mette Katrine Jørgensen *1883.03.29 Vallund, Ølgod †1911.11.27 Krages, Egvad sogn.
Gift 1907.11.26 Egvad sogn med gårdmand af Krages Søren Sørensen *1882.05.12 Kyvling, Lønborg †1960.12.24 Egvad.
Gårdmand i Krages i Egvad sogn.
Larsine Jørgensen *1885.03.06 Vallund, Ølgod †1957.11.16 Vor Frelsers sogn, Vejle.
Gift 1919.12.21 Vor Frelsers sogn med enkemand tømrermester i Vejle Andreas Elkjær Mathisen *1874.05.06 Håstrup, Smidstrup sogn, Vejle Amt †1923.10.05 Vedelsgade 107, Vor Frelsers sogn.
Tømrermester i Vejle.
Jørgen Peder Jørgensen *1886.12.22 Vallund, Ølgod.
Gift 1908.05.31 Kongsted, Præstø Amt med Rasmine Sofie Ejlersen *1887.02.20 Allerslev sogn, Præstø Amt.
Blikkenslager senere postbud i Tarm i Egvad sogn.
Morten Jørgensen *1889.06.26 Ahler Brohus †1956.06.29 Vissingsgade 22, Sankt Nicolai sogn, Vejle
Gift 1916.11.25 (senere skilt) i Egense, Svendborg amt med Mathilde Hansen *1889.09.18 Rantzausminde, Egense.
Skomagermester i Vejle.


Borris Kirkeby
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn

Kirkehus (ved Kirken, æ Kjerkbank), se også matr. 53A nedenfor.
Kirkehus ved Borris Kirke
Kirkehus ved Borris Kirke ca. 1890
Dette sted ses allerede i Markbogen 1683:

Kirkehus tilhører fru Sophie på dejbjerglund
beboes af Mas Olß

I kirkebogen efter 1724 kaldet det "ved Kirken".
Omkring 1950 kaldtes det "æ kjerkbank" (Holger Ejby Villadsens erindring).

Kirkehus i Borris  1683-1860c og 1860c+.
Kirkehus ca. 1860 og derefter


1683- Mads Olsen.

Hus 1 ved kirken:
1782- Laust Sørensen (Klokmose) *1741.04.23 Klokmose, Faster †1816.11.25 Ved Kirken, Borris By søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
Gift 1. 1781- med Anne Larsdatter *1748.08.08 Meldgaard, Hjoptarp, Borris †1799.12.13 Ved Kirken datter af Lars Nielsen Meldgaard *1713.07.28 Meldgaard †1792.01.19 Meldgaard, Hjoptarp og 1. kone.
Gift 2. 1800 med Dorte Andersdatter *1756c.
Børn:
Søren Lauridsen *1782.02.03 Ved Kirken, Borris By.
Lars Lauridsen *1784.11.01 Ved Kirken, Borris By.
Tjener FT 1801 ved Niels Sørensen Rosendal forpagter af Præstegaarden.
Jens *1787.01.01 Ved Kirken, Borris By †1799.06.26 Ved Kirken tolv år gammel.
Jakob Peder *1790.02.07 Ved Kirken, Borris By †1790.11.12 ni måneder gammel.
Folketælling 1787 Borris By Laust Sørensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 1Laust Sørensen Klokmose461741 Klokmose Faster 1816 Borris By Borris *1741.04.23. Klokmose ses i søn Jenses dåb. Han er søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
kone 1Anne Larsdatter401748 Hjoptarp Borris 1799 Borris By Borris *1748.08.08. Datter af Lars Nielsen Meldgaard *1713.07.28 Meldgaard †1792.01.19 Meldgaard, Hjoptarp og 1. kone.
søn Søren Lauridsen61782 Borris By Borris  *1782.02.03.
søn Lars Lauridsen31784c Borris By Borris  *1784.11.01. Tjener FT 1801 ved Niels Sørensen Rosendal forpagter af Præstegaarden.
søn Jens Lauridsen11787 Borris By Borris  *1787.01.01.

Folketælling 1801 Borris By Laust Sørensen   21
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Laust Sørensen Klokmose611741 Klokmose Faster 1816 Borris By Borris *1741.04.23. †1816.11.25. Klokmose ses i søn Jenses dåb. "Husmand med lidt Jord". Han er søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
kone 2 1Dorte Andersdatter451756c    


Hus 2 ved kirken:
1724 Hans Skrædder *1700cc †1739.11.08 Kirkehus, Borris Kirkeby (sognefattig).
Gift 1724.05.09 med Kirsten Poulsdatter *1687c †1763.08.11 Kirkehus.
Sønnen Poul Skrædder menes at overtage Kirkehus.
Børn:
Christen †1725.05.27 Borris Kirkeby. Vel hjemmedøbt og død før kirkedåben.
Søn *1726.07.14 Kirkehus †1727.04.20 Borris Kirkeby.
Poul Hansen *1733.02.15 Kirkehus, overtager huset og skrædderiet.
Ane *1736.03.11 Kirkehus †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Mette *1736- †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Christen Hansen *1738.06.01 Kirkehus, konf. 1854 †1810.04.20 Debbelmose?, Borris.
Gift 1771.10.20 i Borris "ved Kirken" med Margrethe Nielsdatter Gjaldbæk *1731.12.02 Gjaldbæk, Borris †1799.10.25 Debbelmose datter af Niels Gjaldbæk..
Børn:
An Marie Christensdatter *1773.10.24 Debbelmose.
FT 1801 væverske, 28, ugift, Debbelmose.

1739 Kirsten Poulsdatter enken, *1687c †1763.08.11 Kirkehus, se ovenfor.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Poul Hansen Skrædder *1733.02.15 Kirkehus †1778.01.24 (druknet ved Skjern Bro) Borris søn af formand.
Gift med Gertrud Pedersdatter *1731c (ikke set født i Borris) †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris.
Konens navn Gertrud Pedersdatter indirekte identificeret. Hendes første søn hedder Hans fra manden, anden søn Peder dermed antages at hun hedder Pedersdatter. Hun begraves 1793 61 år gammel, altså er hun omkring 55c i FT 1787. Den eneste passende kandidat er Gertrud Pedersdatter i Huset ved Kirken, som også passer.
Der en god sandsynlighed for at Poul overtog huset hans forældre havde, Kirkehus, men det kan være et andet hus "ved kirken".
Børn:
Kirsten *1763.04.24 Borris †1772.08.23 Borris ni år gammel (kirkebog 11).
Hans *1766.03.05 Borris †1766.06.15 Borris tre måneder gammel.
Ane Poulsdatter *1767.10.04 Borris overtager senere huset, se nedenfor.
Peder Poulsen *1770.12.09 Debbelmose (lægdsrullen), Borris †1824.07.05 (druknet i Omme Å ved Gravel i Borris) Fattighuset ved Borris kirke.
Gift 1797- med Birthe Marie Andersdatter *1767c †1827.02.25 Borris.
Peder Poulsen konfimeret 1791 i Borris.
Lægdsrullen 1792: Lam på begge ben. Afsked 1793.
Husmand og skrædder i Skobækhus i Borris sogn.
Børn:
Gjertrud Marie *1797.08.15 Skobækhus, Borris †1797.12.21 fire måneder gammel.
Hans Christian Pedersen *1799.04.13 Skobækhus, Borris †1871.04.20 Loft, Grindsted.
Gift 1827c med Bodil Marie Christensdatter *1800.08.03 Loft †1875.06.12 Loft datter af gårdmand, matr. 2 Loft, Grindsted Christen Sørensen *1775c Krog, Grene sogn †1829.07.08 Loft og (gift 1799.10.13 Sønder Omme af Møllen vel tjenestepige) Kirsten Nielsdatter *1774c ikke set født i Sønder Omme †1843.06.19 Loft.
Hans Christian Pedersen: Gårdmand i Loft, matr. 2, ejerlav Loft, Grindsted sogn.
Kirsten *1774.04.29 Borris †1774.05.15 to uger gammel.
Hans Poulsen *1775.09.10 Debbelmose (lægdsrullen), Borris †1850.09.30 Varde Købstad, fattiglem. Gift 1815.02.12 i Varde Købstad med pigen Karen Christensdatter *1784.10.10 Borre, Aal sogn, Ribe Amt †1864.01.02 Varde købstad lem på Fattiggården datter af Christen Theodosiusen *1756c Borre og Ingeborg Pedersdatter *1757c Marcheskield.
Han kommer hurtigt ud at tjene og ses FT 1787 i Helgård i Borris ved Eske Jessen 12 år gammel, og i lægdsrullen 1790 nævnes han i Helgård.
Konfirmeret 1793 af Borriskrog.
I 1817 betegnes han som daglejer i Varde.
FT 1845 Skovbrogade i Fattiggården i Varde.
Børn:
Poul Hansen *1817.10.28 Varde Købstad Poul Hansen †1858.03.04 Lem i Varde fattiggård, væver, fraskilt.
Gift som væver 1844.10.11 Varde købstad med Mette Marie Pedersdatter *1816.06.30 Hjerting, Guldager sogn, Ribe amt †1864+ ?Vejle datter af Peder Rasmussen *1782c og Mette Nielsdatter *1782c.
Væver.
Skilt før 1855.
Mette Marie Pedersdatter er i FT 1860 husholder for Thomas Jensen i Søskov i Bredsten. Flytter i nov. 1864 til Vejle ikke set derefter, hun er da 58 år gammel.

1778 Gertrud Pedersdatter Poul Hansen Skrædders enke *1731c †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris
Folketælling 1787 Borris By Gertrud Pedersdatter   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
enke 1eGertrud Pedersdatter561731c  1793 Borris By Borris  
enke 1eDorte Nielsdatter60   


1793 Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster datter af forkvinde.

1799 Enevold Christensen *1748.07.28 Barde, Vorgod †1815.12.20 (omkom i snefog på heden) ved Kirken søn af Christen Enevoldsen *1721c og Karen Christensdatter *1717c (Christen og Karen ser ud til at være flyttet ud af Vorgod sogn, for de er ikke begravede der).
Gift 1799.04.21 i Borris med Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster (almisselem) forkvinde, datter af Poul Hansen Skrædder ovenfor.
At Enevold Christensen kommer fra Barde formodes fordi en fadder ved Enevold Christensens søn Christens dåb 1800.05.11 er Maren Christensdatter fra Barde vel hans søster *1752.09 Barde og dermed 48 gammel ved dåben. Og hans alder passer med fødslen i Barde 1748.
Barn med Mikkel Gregersen af Brunbjerg i Borris *1762.09.29 Borris †1804.07.15 Brunbjerg (søn af Gregers Gaasdal):
Gregers Mikkelsen *1798.10.09 Kirkehus, konf. 1814.04.17, lægdsrullen 1832 "i Ribe Amt", ikke set derefter.
Børn med manden Enevold Christensen:
Christen Enevoldsen *1800.05.11 ved Borris Kirke †1867.05.24 (skrives *ved Borris Kirke) Faster .
Gift 1. gang med: NN.
Gift 2. 1837.06.18 i Dejbjerg med Mette Katrine Christensdatter *1808.04.06 Rabjerg, Dejbjerg †1890.04.10 fattiglem Mosegård (fattiggård), Borris datter i Øster Rabjerg i Dejbjerg af Christen Andersen *1773c og Ane Laustdatter *1771c.
Folketælling 1801 Kirkehus Enevold Christensen   5te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus-mand uden Jord mand 1Enevold Christensen531748 Barde Vorgod 1815 Borris Hede Borris "Husmand uden Jord og gaar i Dagleje." *1748.07.28 Barde, Vorgod.
kone 1Ane Poulsdatter331767 Kirkehus Borris 1836 Faster *1767.10.04.
søn Christen Enevoldsen11800 Kirkehus Borris 1867 Faster  *1800.05.11.


Kirkestedet eller Kirkehus matrikel 53A Nørrelandet hartkorn 0 1 0 2¼ (ca. 3 hektar):
Kirkestedet eller Kirkehus er et meget lille husmandssted med ca. 6 tønder land jord i en akavet slange op mod nord fra kirken.
Indtil efter 1847 ligger det lige øst for kirkegårdsmuren men huset flyttes vel af Margrethe Eskesdatter omkring 1860 ud på marken matr. 53A lidt nord for Skobæk vejen, hvor Fattighuset tidligere lå.
I 1855 køber Margrethe Katrine Eskesdatter fattighusgrunden til. I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
I 1875 hører et stykke hede mod nord matr. 81A Nørrelandet til Kirkehuset.
Margrethe Eskesdatter opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" som hun går på aftægt på i 1875, da hun er 75 år gammel.
Matrikel 53 og 81A Nørrelandet i Borris:
Realregister.
Realregister fortsat.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1828.06.24 Christen Larsen *1788.06.29 Nørre Vium sogn †1880.06.13 Kvisthuse, Borris søn af Lars Christensen (Las Skave) *1761.04.30 Silstrup, Skarrild sogn †1842.08 20 i Arnborg (almisselem 78 år) og (gift 1788.03.25 Nørre Vium) Maren Nielsdatter af Egeris, Nørre Vium sogn *1757c ?†1829.06.30 Fattighuset, Skarrild.
Gift 1811.08.25 Borris sogn med Ane Sørensdatter på Borrisager *1781.06.15 Nederby, Sønder Felding †1859.12.17 Kvisthuse datter af gårdmand i Nederby Søren Jensen (Paarup) *1740c †1813.02.24 Nederby, Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1772.08.23 Sønder Felding) Mette Christensdatter Lundfod *1737.10.23 Sønder Felding †1801+ (datter af Christen Lundfod).
Skødet ikke tinglyst, men nævnt i næste skøde af 1832.06.12 med dato 1828.
Christen Larsen var husmand i Kirkestedet i fire år og derefter i Kvisthuse i Borris sogn.

1832.06.12 Jørgen Conrad Johansen Fromberg *1798.05.03 Hus ved kirken i Borris (ses ved konfirmation) †1873.05.07 Aftægtsmand og husmand ved Borris kirke søn af skomager i Borris sogn Johan Christoffersen Fromberg *1758.10.15 Vor Frelsers Sogn, Horsens ?†1800c Borris (søn af Skomager i Horsens Christopher Fromberg) og (gift 1788.12.26 Borris) Ane Eleonora Schandorph *1757.01.30 Vildbjerg sogn †1816.02.18 Grønborg, Borris (datter af degn i Borris Frederik Schandorph).
Gift 1831.11.27 i Borris med Mariane Christensdatter *1804.05.15 Odderskær, Borris †1882.11.22 Mosegaard, Borris datter af Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig †1832.01.18 Store Gaasdal, Borris og Lene Mathiasdatter *1762c Odderskær †1839.10.03 Store Gaasdal.
Flytter fra Kirkehuset til Dalager i Borris.
Jørgen Conrad Johansen Fromberg var murermester i Borris sogn.
Børn:
Sara Cathrine *1832.07.08 Kirkehuset †1834.05.13 knap to år gammel.
Johan Christian Fromberg *1834.01.20 Kirkehuset †1881.08.07 huset ved kirken, Borris.
Kromand, begravet som indsidder i huset ved Borris kirke.
Eliane Cathrine Fromberg *1839.01.06 Kirkehuset †1924.09.18 De gamles Hjem, Varde.
Ugift.
Helene Fromberg *1845.02.05 Dalager, Borris †1927.11.17 Bredgade 7, Skjern.
Folketælling 1834 Kirkehus Jørgen Conrad Fromberg   41
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Muur- mæster mand 1Jørgen Conrad Johansen Fromberg361798 Kirkehus Borris 1873 Kirkehus Borris *1798.05.03.
kone 1Mariane Christensdatter301804 Odderskær Borris 1882 Mosegaard Borris *1804.05.15.
dat. Sara Cathrine Fromberg21832 Kirkehus Borris 1834 Kirkehus Borris *1832.07.08.
søn Johan Christian Fromberg11834 Kirkehus Borris 1881 Kirkehus Borris *1834.01.20, blev kromand.
tj-pige Henriette Christensdatter201814 Engsig Skjern 1894 Stauning *1814.04.15 datter af Christen Nielsen og Sidsel Christensdatter i Engsig i Skjern sogn.


1840.06.20 Thyge Christensen bor i Velhusted i Assing.
Gårdmand.
Han har ikke boet i kirkestedet, kun spekuleret med husmandsbruget.
I skødet nævnes Fattighuset, der "står ved Landevejen norden Kirken".
Thyge Christensen købte stedet for 300 Rigsbankdaler rede sølv - solgte året efter for 400. - Vel en god handel - fortjenesten svarer til værdien af 2-3 stude.

1841.05.06 Kirstine Sandgaard Thorning *1816.04.20 Tvis Mølle, Tvis sogn.
Gift 1844.12.12 i Borris sogn, 28 år, med skipper Simon Jensen Brostrup *1817.10.12 i Ringkøbing sogn, 27 år.
Kirstine Sandgaard Thorning købte "Kirkestedet" for 400 Rigsbankdaler og solgte det for 300 efter at have ejet det i 3½ år. - Et tab på 100 Rigsbankdaler.
Afgang 1844.12.12 fra Borris til Ringkøbing ankomst 1844.12.18.

1844.11.25 Magrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset datter af gårdmand i Grønborg Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg og (gift 1784.11.01 Borris) Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Borris †1828.01.04 Grønborg.
Gift i Borris 1821.09.30 med Niels Christensen *1792.08.21 Lille Gaasdal, Borris †1839.07.28 Lille Gaasdal søn af gårdmand af Lille Gaasdal Christen Eskesen (Gaasdal) *1737.05.12 Grønborg og (gift som enkemand af Lille Gaasdal 1770.10.28 Sønder Felding) Maren Thygesdatter *1747c †1828.03.31 Lille Gaasdal (konfirmeret 1762.04.18 i Sønder Felding: "Maren Thygesdatter af Overbye i Felding" datter af sognefoged i Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock, )
Niels Christensen var gårdmand i Lille Gaasdal i Borris.
Efter hans død i 1839 flytter enken i 1844 til Kirkehuset, som hun får skøde på (kirkehuset østen Borrisk kirke) og beholder til 1875.
I 1855.10.27 køber hun fattighusgrunden med havejord til.
I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
Margrethe opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" hvor hun går på aftægt på i 1875 75 år gammel. Aftægten er indført i Skøde- og Panteprotokollen, hvor der desuden er aftægt for hendes ugifte tjenestepige i FT 1850-80 Mette Cathrine Christensen (*1813c Sønder Felding), som først udslettes 1893.06.22.

Kirkehus i Borris ca. 1860 og matr. 53A Nørrelandet.
Kirkehus ca. 1860 og derefter

1875.02.21 Christen Pedersen *1821.02.24 Nygaardhus, Bølling sogn †1892.08.30 Skovsende, Sønder Omme søn af skrædder i Nygaardhus i Bølling Peder Christensen *1793.12.26 i Odderskær, Borris †1883.02.13 Sandet, Sønder Felding og Kirsten Christensdatter *1796.12.14 Nygaardhus †1868.05.07 Sandet.
Gift 1853.11.20 i Sønder Felding Bodil Marie Poulsdatter *1833.03.11 Nørre Bandsby, Nysogn †1910.09.06 Bisgaardsgade 19, Holstebro datter af gårdmand i Nørre Bandsby Poul Jørgensen *1803.09.11 Bandsby †1848.09.26 Nørre Bandsby og (gift 1827-) Christiane Simonsdatter *1805.09.01 Søgaards mark, Nysogn †1849.05.09 Nørre Bandsby.
Skøde 1875.02.21 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A. "...med undtagelse af det af mig (Margrethe Cathrine Eskesdatter) vesten for Stedets Bygninger opførte Hus."
Barn født i Kirkehuset:
Johan Christian Christensen *1875.05.02 Kirkehuset †1951.09.18 Stakroge, Sønder Omme.
Gift 1895.12.07 i Sønder Omme med enke Ane Jensen *1863.09.17 Møbjerg, Sønder Omme †1944.07.02 Stakroge datter af husmand på Bøvl Mark, Sønder Omme Niels Jensen *1834.09.20 Bøvl Norge, Sønder Omme †1893.09.17 Bøvl og (gift 1860.12.16 i Sønder Omme) Maren Gjødesen *1841.01.17 Vester List, Ølgod †1898.03.22 Omvraa, Sønder Omme.
Johan Christian Christensen var arbejdsmand i Stakroge i Sønder Omme.

1876.06.17 Christian Peder Christensen *1839.12.24 Gammelmark, Sønder Felding †1887.12.17 Vesterhede, Timring sogn.
Skøde 1876.06.17 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A.
Begravet som husmand i Vesterhede i Timring sogn.

1876.11.06 Peder Christensen *1821.11.20 Vorgod bys mark †1880.07.23 Kirkehuset søn af udlagt Christen Pedersen og enke Maren Jakobsdatter *1785.04.10 Uhre, Brande †1868.03.04 Vorgod.
Gift 1853.07.23 Nørre Omme med Mette Kirstine Pedersdatter *1826.11.04 Grøntoft, Nørre Omme †1905.08.10 Videbæk, Vorgod datter af husmand på Grøntoft mark, Nørre Omme sogn Peder Madsen *1790.04.05 Vind sogn †1859.04.26 Grøntoft og (gift 1825.10.16) Magrethe Nielsdatter *1797.04.28 Lybæk, No, Hee sogn †1859.05.02 Grøntoft.
Mgeskifteskøde 1876.11.06 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A med matr. 4c 5i og 10c i Barde, Vorgod sogn.

1888.12.21 Christen Christensen Bøndergaard *1811.11.17 Bøndergaard, Gammelsogn, Holmsland †1897.03.25 Vesterbjerge mose, Sønder Felding søn af Maren Pedersdatter af Gammelsogn, Holmsland (se skifte) udlagt far Christen Poulsen af Nørre Lyngvig, Holmsland Klit.
Gift 1835.10.13 i Vorgod med Bodil Christensdatter *1808.04.27 Abildtrup, Vorgod †1892.01.06 Lybæk, No sogn datter af Christen Nielsen (Christian Cornelius i Holland, eventyrlig matros i nederlandsk tjeneste) *1767.03.29 Baggesgaard, Sønder Omme †1839.06.26 Abildtrup og (gift 1798.04.20 Vorgod) Kirsten Marie Christensdatter *1783.04.27 Abildtrup †1856.10.27 Abildtrup.
Christen Christensen Bøndergaard havde været skolelærer og kirkesanger i No sogn.
Pensioneret med mageskifteskøde; han beholder kun stedet i to år.
Ses i lægdsrullen.

1890.03.26 Peder Hansen *1857.08.01 Nobjerg mark, No, Hee sogn †1940.11.11 Borris Kirkeby søn af boelsmand på Nobjerg mark Hans Christian Frandsen *1822.11.18 Mejlby, Rindum sogn †1901.11.27 Østerby, Rindum og (gift 1855.04.22 Velling) Mette Kirstine Pedersdatter *1829.06.19 Elkær, Velling †1867.03.24 (tuberkulose) Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1. 1881.05.08 i No med Ane Marie Poulsen *1857.05.09 i Lybæk, No (Hee kirkebog) †1892.09.29 Kirkehuset datter af gårdmand Poul Christensen *1823.07.26 Lybæk †1889.09.05 Lybæk (Middelfart) og (gift 1844.11.17 Hee) Maren Mortensdatter *1816.06.11 Vesttarp, Velling †1892.11.17 Lybæk.
Gift 2. 1893.11.21 i Borris med husholderske i Kirkehuset Jensine Kristensen *1865.09.24 Hulsig, Velling †1947.03.01 Borris Kirkeby datter af Pedersine Christensen *1841.10.05 Søndergaard, Nørre Omme †1908.02.08 Fjaldene, Nørre Omme og benægtende udlagt far.
Peder Hansen fik mageskifts skøde i 1890 og blev 24 år på stedet.
Peder Hansen og Jensine Christensen fik ni børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).
Han var husmand og slagter i Borris.

1914.01.26 Jens Jensen *1873.09.19 Revn, Vejlby sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt †1941.05.11 Borris Stationsby søn af indsidder i Revn Johannes Jensen *1838.03.27 Skramsø Mølle, Tirstrup sogn, Randers amt Lyngby, Randers amt †1907.05.22 Lyngby og (gift 1869.03.27 Lyngby) Rasmine Sørensen Grav *1849.12.23 Revn †1933.10.15 Storegade 39, Grenaa.
Gift 1898.04.29 i Borris med Ane Marie Meedom *1859.02.27 Agger, Borris †1947.01.31 Borris Stationsby datter af gårdmand og forligelseskommissær Christen Medom (fra Medum i Ølgod) *1819.02.17 Flodgaard, Borris †1867.01.11 Agger og (gift 1851.05.27 Borris) Marie Cathrine Jensen *1825.11.05 Aagaard, Borris †1905.01.18 Aggerhus, Borris.
Kun to år på stedet.
Jens Jensen var skrædder of fiskehandler i Borris.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).

1916.03.29 Jens Christian Jensen *1886.02.19 Abildtrup, Vorgod sogn †1967.11.30 Kjærkbank (østdansk omskrevet kirkebakken), Borris søn af gårdmand i Abildtrup i Vorgod Jens Jensen *1859.01.10 Mosegaard, Assing †1945.07.17 Skolegade 68, Herning og (gift 1885.05.12 Vorgod) Maren Kirstine Thomsen *1863.04.12 i Østerhoved, Nøvling sogn †1937.06.19 Haunstrup By.
Gift 1916.05.05 i Borris sogn med Karen Hansen *1893.05.02 Overby Gammelmark, Sønder Felding datter af husmand i Overby Gammelmark Mads Hansen *1860.09.28 Nygaard, Borris †1932.05.08 Marupvej 20, Skjern og (gift 1885.10.30 Sønder Felding) Kirsten Meldgaard Jensen *1866.02.05 Overby, Sønder Felding †1955.10.10 De gamles Hjem, Skjern.
Havde og beholdte som husmand tilsyneladende Kirkehuset "o æ Kjærkbank" længe, han døde der i 1967.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).

6 Andet


Debbelmose
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Første halvgård Debbelmose Nørrelandet matr. 25, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

1664- Peder Madsen.

1683- Mads Pedersen.

1770- Laurs Pedersen.

1787- Jeppe Hansen *1746c.
Gift med Ellen Larsdatter *1760c datter af Margrethe Nielsdatter *1719c og mand Lars †1787-.
Køber gården til selveje 1795.06.01 for 200 rigsdaler.
Folketælling 1787 Debbelmose Jeppe Hansen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jeppe Hansen411748c    
kone 1Ellen Larsdatter271760c    
dat. Margrethe Jepsdatter11787c    
kones mor eMargrethe Nielsdatter681719c    


1795.06.01 Jesper Hansen fra Kirkegaard i Hanning.
Gift med Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debbelmose.
Johanne Christensdatter barn med Jesper:
Anders Jespersen *1788c.

1798.12.18 Peder Nielsen (Præst) *1769c Hanning.
Gift 1. med enke efter formand Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debbelmose.
Gift 2. 1819c med Ane Nielsdatter *Egvig, Borris.
Skøde for 98 rigsdaler den 18. dec. 1798.
Børn med 2. kone Ane Nielsdatter:
Johanne Pedersdatter *1820.07.15 Debbelmose.
Ane Margrethe Pedersdatter *1823 Debbelmose.
Folketælling 1801 Debbelmose Peder Nielsen   82
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2 1Peder Nielsen Præst321769c    
kone 2Johanne Christensdatter541747c  1819 Debbelmose Borris  
kones søn Anders Jespersen131788c    


1853.12.18 Jesper Andersen *matr. Nørrelandet søn af Anders Jespersen *Faster.

1864.09.21 Jens Peder Andersen *matr. Nørrelandet bror til formand †1884-.
Gift 1864 i Borris med Kirsten Marie Hansen *Vester Kodbøl, Borris †1884- datter af Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c †1850.05.01 Kodbøl og Niels Hansen *1803c.
Børn:
Mette Marie Andersen *1868 †1939 Ringkøbing.
Andrea Andersen *1876 †1963 Ringkøbing.
Anders Andersen *1878.

1884 Anders Madsen (Gosvig) *Dalager, Borris †1936 Borris søn af formands søster.
Gift med Ane K. Pedersen †1936 Borris.

Anden halvgård Debbelmose Nørrelandet matr. 26?, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

1664- Christen Lauridsen.

1683- Niels Nielsen.

1688- ?Søren Nielsen.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Jens Jakobsen *1723c ?(Odderskær) †1771.08.18 Debbelmose.
Gift 1758.04.27 i Sønder Felding med Ane Marie Pedersatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (skifte, se også nedenfor under Jens Pedersen Færgemand) Færgehuset, Borris datter af Peder Klink †1758.04.27 Sønder Felding.
Konen Ane Marie Pedersdatter er søster til Niels Pedersen Klink (*1731c.) i Overby i Sønder Felding. Denne får ingen børn men adopter hans søsters sidste barn Peder Jensen Klink *1782.
Børn:
Anne Sohie Jensdatter *1759.06.04 Sønder Felding †1829.04.29 Fattighuset, Vorgod.
Faderen kaldes i dåben Jens Jakobsen Odderskær, så han kunne komme fra Odderskær i Borris.
I FT 1801 i Vorgod By passer hun en ældre præstedatter Sophia Dorthea Vogelius, der døde i 1804 i Vorgod.
I 1807 i skiftet efter morbroderen Niels Pedersen i Overby i Sønder Felding opholder hun sig i Nørre Vium.
Har i 1819 ophold i Sønder Felding præstegård ved pastor Johan Engelken — præst i Sønder Felding 1799-1827.
Kirsten Jensdatter *1762.06.06 Debbelmose, Borris †1825.12.30 (skifte 1826.02.15) Vorgod By.
Gift 1797c med Peder Christensen (Nørgaard) *1768c Ølstrup †1850.06.30 Fattighuset, Vorgod.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
I Vorgod By. Peder Christensen gift to gange.
Hendes børn i skiftet:
Charlotte Helene 1826 gift med Jens Christian Christensen.
Jens Christian, 24, 1826 soldat i Kbh.
Kirsten, 21, 1826 ugift.
Børn:
Charlotte Helene Pedersdatter *1800.07.19 Vorgod By †1872.03.06 Herning.
Gift 1. 1825.04.05 i Snejbjerg sogn med enkemand af Lervadskjær i Snejbjerg Jens Christian Christensen *1786.01.29 Snejbjerg †1853.10.03 Herning by søn af Christen Skjern og Christiane Christensdatter.
Jens Christian Christensen var husmand i Snejbjerg, i FT 1834 skrives "Ernærer sig af gårdens avling, og har et lidet teglverk" I FT 1845 "Huusleier, her Næring deels af Jordlodden, deels af Dagleie og har iøvrigt også Understøttelse fra Fattigvæsnet, der eier Stedet ".
Gift 2. 1854.07.21 i Herning med af Birk i Gjellerup enkemand Peder Pedersen Ståholm *1795.04.26 Aastrup, Føvling sogn, Skanderborg Amt †1871.01.05 Herning by søn af Peder Pedersen Ståholm *1755c Føvling †1836.02.06 Føvling og Birthe Pedersdatter *1757c †1832.03.20 Føvling.
Peder Pedersen Ståholm var husmand, tømrer og hjulmand. Gift 1. 1818.10.11 i Føvling med Mette Hansdatter *1789c Føvling †1851.03.22 i Asklev, Them sogn. I 1853.07.30, 54 år, tømrer og med "Godt Skudsmål" flytter han som enkemand til Herning By og gifter sig året efter med Charlotte Helene.
Jens Christian Pedersen *1802.10.01 Vorgod By †1889.01.13 Nørre Vium.
Gift 1830.10.17 i Nørre Vium.
Augustinus Pedersen *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1814.
Kirsten Pedersdatter *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1864.11.
Peder Jensen *1765.06.30 Debbelmose (i følge lægdsrullen) †1806+.
Gift med Ane Marie Pedersdatter *1759c †1801+.
1806 gårdmand i Vognslund i Ølgod sogn.
Dorthea Jensdatter *1768.10.02 Debbelmose †1831.09.27 (skifte Fol. 252) Slikdal, Borris.
Gift 1790.09.09 i Borris med snedker og husmand enkemand Jens Christensen Slikdal *1743c †1820.11.16 Slikdal.
Bor i Slikdal i Borris.
Jens Christensen var husmand og tømmermand og gift 1. med Else Nielsdatter kaldet Slikdal .
Dorthea Jensdatter er i FT 1787 tjenestepige i huset i Slikdal og bliver derefter gift med husbonden, da konen dør.
Maren Jensdatter *1771.10.06 Debbelmose.
Ses i FT 1801 ved forældrene.
Kaldes som fadder den 6. okt. 1805 Maren Færgepige, hvilket kan tydes sådan, at hun har betjent færgen regelmæssigt.
Skyldes i 1806 ti års løn af 8 rigsdaler i alt 80 rigsdaler i skiftet efter moderen.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1775 Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741c †1806+.
Gift 1775.07.23 i Borris kaldet Hus med enken efter Jens Jakobsen Ane Marie Pedersdatter se ovenfor, †1806.05.23 (skifte) som Jens Færgemands hustrue.
Familien bor i hvert fald fra 1775 op til 1782 i Debbelmose.
I FT 1787 ses han i et hus på Skobæks grund i Borris.
Omkring 1796 eller før bliver han færgemand ved vadestedet ved Borris kirke ober Skjern Aa. Der ses han indtil 1806.
Skiftet efter Ane Marie Pedersdatter i uddrag {kommentar} [tydning usikker]:

Skifte efter Anne Marie Pedersdatter 11. juli 1806 i Færgehuset, Skobæk, Borris.
Bølling herredsfoged Skifteprotokol 1805 - 1818.

Aar 1806 den 11 Juli , blev skiftet foretaget på herredsfogedens Contoir i Ringkiøbing efter afgangen Anne Marie Pedersdatter , Jens Pedersen Færgemands Hustru i Skobek i Borres , herved tilstæde Enke manden som [.....] at den dødes Arvinger var ,

hendes Børn af 1ste Ægteskab med [.....] afdød Jens Jacobsen i Develmoose 1 Søn og 4 Døttere , nemlig
Peder Jensen i Vognslund i Ølgod Sogn myndig ,
Anne Sophie 40 Aar Gl. ugift er i [Vium] ,
Kirsten , gift med Peder Nørgaard i Vorgod .
Dorthea gift med [Jens] {Christensen} [Slikdal] {kaldes Dalager FT 1801} , hertil stæde ,
Maren Jens Datter hiemme i [...boe] [...] 30 år gl. ugift:

og af Ægteskab med Enke Mande 2 Sønner
Jens 30 Aar Gl så værend. uden at vide hvor han er, og
Peder Jensen 25 Aar gl. boende i Felding ;

fordi fød således er [særkuld] børn , så var ald stervboets tilhørende ved dødesfaldet af Sognefogden Optaget og Vurderet således :
....
{I alt} 35 Rigsdaler 4 Mk. 7 sk.

{Skylder forkellig med 15 rigsdaler
Enkemand skylder steddatteren Maren Jensdatter 10 års løn à 8 rigsdaler i alt 80 rdlr.
Plus 10 rigsdaler lånt af steddatteren.
Da udestående gæld var langt over vurderingen af boet, var der intet at arve og skiftet blev straks sluttet.}

Ane Marie Pedersdatters børn med Jens Pedersen Færgemand:
Jens Jensen *1776.07.21 Debbelmose.
1806 i skiftet efter moderen, uvist hvor.
Peder Jensen (Klink) *1782.10.06 Debbelmose (i følge lægdsrullen) †1851.01.19 (ved datter Sophie og hendes mand Søren Nielsen) Over Simmelkjær, Ørre sogn.
Gift 1. 1804.09.23 i Assing med Mette Sørensdatter *1780.06.16 Bukkær, Assing †1831.06.27 Bjødstrup mark, Gjelleup datter af Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Bukkær (datter af Thomas Pedersen Holtum) og 2. mand Søren Jensen Bukkær *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825.03.31 Bukkær.
Gift 2. 1832.09.27 i Gjellerup med Inger Mortensdatter, enke i Nørre Fastrup, 61 år *1768.09.29 Ikast †1844.01.08 Nørre Fastrup datter i Ikast af Helvig og udlagt Morten Eriksen 1768 af Ejstrup sogn.
Han kommer tidligt til hans morbror Niels Pedersen Klink i Overby i Sønder Felding *1731c, hvor han ses allerede i FT 1787. I FT 1801 kaldes han et antaget barn.
1806 i Sønder Felding.
Afgang Sønder Felding sogn 1828: Peder Klink og hustru Mette Sørensdatter samt Karen Marie 15½ år til Bjødstrup i Gjellerup sogn. Ført i tilgang Gjellerup sogn.
Hans 2. kone Inger Mortensdatter tjener FT 1787 i Grøde, Ikast ved Iver Henriksen. I FT 1801 er hun indpige i præstegården i Ikast.
Børn med 1. kone Mette Sørensdatter:
Ane Magdalene Pedersdatter *1806.10.20 Overby, Sønder Felding †1841.04.26 (barselsseng) Meldgaard Mark, Skjellund, Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1833.08.09 i Gjellerup med Søren Pedersen *1808.04.18 Skjellund, Gjellerup †1885.02.16 Skjellund søn af Peder Laursen og Maren Sørensdatter *1778c Kragelund sogn, Viborg Amt †1860+..
Konfirmeret 1822 i Assing sogn. Vaccineret af "Fryd".
Søren Pedersen var gårdmand i Bjødstrup i Gjellerup sogn.
Søren Pedersen gift 2. 1841.09.17 i Gjellerup med Ane Marie Christensdatter *1807.07.05 Øster Høgild, Rind datter af Christen Ibsen *1767.03.08 Holte, Rind †1841.08.07 Øster Høgild og Kirsten Jensdatter *1777c Bassumgård, Snejbjerg †1851.01.31 Øster Høgild.
Karen Marie Pedersdatter *1812.10.06 Nederby Gammelmark, Sønder Felding.
Gift 1831.11.25 i Gjellerup med Jens Svendsen *1793.12.26 Vraa, Gjellerup †1864.11.29 Vraa søn af strømpebinder Svend Nielsen *1765c Gjellerup †1831.01.11 Vraa (søn af Niels Svendsen *1731c og Anne Sørensdatter *1744c Gjellerup †1789.11 Vraa) og Abelone Jensdatter *1763.03.02 Kollund, Rind †1805.04 Gjellerup (datter af Jens Lauridsen i Kollund i Rind).
Konfirmeret 1827 i Assing sogn. Vaccineret af kirurg Fryd.
Jens Svendsen var gårdmand i Vraa i Gjellerup sogn.
Sophie Pedersdatter *1819.08.05 Nederby, Sønder Felding †1912.02.19 Over Simmekjær Mark, Simmelkjær sogn.
Gift 1843.11.14 i Gjellerup sogn med Søren Nielsen (Tranholm) *1809.07.24 Tranholm, Vildbjerg sogn †1882.04.21 Vesterager, Over Simmelkjær, Ørre sogn søn af husmand Niels Sørensen *1767c Vildbjerg †1845+ ?Fastrup, Gjellerup og 1. kone Karen Henriksdatter †1834-
Ved dåben båret af hendes faster Anna Sophie Jensdatter, der har ophold ved pastor Johan Engelken i Sønder Felding præstegård - præst i Sønder Felding 1799-1827.
Konfirmeret i Gjellerup 1833, afdøde mor Mette Sørensdatter stedmor Inger Mortensdatter af Nørre Fastrup i Gjellerup.
Søren Nielsen var landmand i Vesterager i Over Simmekjær i Ørre sogn.

1787 Christen Hansen *1738c †1809.04.20 Borris 74 år.
Gift med Margrethe Nielsdatter *1727c †1801+
Christen Hansen kommer til fæstet mellem 1783 og 1787.
Han ejede i 1789 foruden denne gård matr. 25 Nørrelandet også matr. 27 hartkorn 0 6 3 2.
I 1805 er han stadig ejer og jorden vurderes til 200 rigsdaler per tønde hartkorn. I matriklen 1844 fik gården matrikel nummer 26 og nyt hartkorn 1 3 0 1.
Kendt barn:
Anne Marie Christensdatter *1773.12.12 Debbelmose, overtager gården se nedenfor.
FT 1801 ugift, hjemme, væverske.
Folketælling 1801 Debbelmose Christen Hansen   81
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer enke- mand 1eChristen Hansen611738c  1809 Debbelmose Borris †1809.04.20.
Væverske dat. 0Anne Marie Christensdatter281773 Debbelmose Borris 1850+  *1773.12.12.


1802c Andreas Pedersen *1765c †1820.09.30 Debbelmose 55 år.
Gift 1802.10.10 i Borris med Ane Marie Christensdatter *1773.12.12 Debbelmose †1850+ datter af formand.
Børn:
Peder Christian Andreasen *1804.06.24 Debbelmose.
Margrethe Andreasdatter *1806.01.05 Debbelmose.
Anders Andreasen *1808.02.07 Debbelmose.
Jens Christian Andreasen *1814.04.24 Debbelmose.
Poul Christian Andreasen *1815.12.12 Debbelmose

1821 Ane Marie Christensdatter *1772c †1850+ enke efter formand.


Et sted.
1707- Christen Christensen .
Gift med hans kone.
Børn:
Christen Christensen *1707.02.02 Debbelmose.

1758- Christen Christensen (Hvid) *1724c †1806.11.23 Borris 83 år (gl. Kristen Hvid).
Gift 1. 1759.09.30 i Borris med enke Kirsten Hvid *1717c †1766.01.29 (49 år) Borris.
Gift 2. 1766.09.14 i Borris med Johanne Michelsdatter *1733c †1801-.
Christen kaldes sent i livet Hvid efter 1. kone.
Sepstrup får Kirsten til at begraves i 1800, men det er en kone med et andet navn, i kirkebogen står kun Christen Hvids kone.
Kirsten Hvid var første gang gift 1753.01.09 i Borris med enkemand Mads Daller †1759.03.18 Borris (tak til Mona Skov Jensen 2018).
Hans 2. kone Johanne Michelsdatter ses i skifte 507 Johanne Jørgensdatter i Døvling i Skarrild sogn. 18.8.1773, fol.85, hendes søskende er:
Søren Mikkelsen i Arreskov i Nørre Snede sogn
Christen Mikkelsen i Tovstrup i Snejbjerg sogn
Dorthe Mikkelsdatter g.m. Anders Madsen i Silstrup i Skarrild sogn
Anne Mikkelsdatter i Snejbjerg. FM: Christen Pedersen Døvling i Skarrild sogn
Maren Mikkelsdatter i Bølling sogn. FM: Peder Jepsen Døvling, Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn
Børn med 1. kone Kirsten Hvid:
Mads Christensen (Hvid) *1760.07.02 Debbelmose †1849.12.21 Klokmose, Faster.
Gift 1798.08.19 i Faster med Anne Kirstine Jensdatter *1774.05.02 Fasterlund †1823.11.16 Fasterlund datter af Jens Mortensen (Lund) *1736c †1801+ og Anne Madsdatter *1731c †1801+.
Boede i Fasterlund i Faster sogn.
Børn:
Jens Madsen *1799.09.06 Vestergaard, Debbelmose †1854.03.10 Fasterlund.
Gift 1827.04.28 i Faster med Karen Lauridsdatter *1801.05.03 Hanning †1853.04.22 Fasterlund datter af Laust Hansen *1766c Hanning og Karen Gregersdatter *1765c Hanning.
Christen *1763.11.13 Debbelmose.
Børn med 2. kone Johanne Michelsdatter:
Michel Christensen *1767.07.02 Debbelmose.
Gift 1791c med Anne Pedersdatter Hat *1765.06.20 Skrillinge, Kauslunde, Odense Amt datter af Peder Hansen Hat *1728c og Anna Hansdatter *1731.08.28 Kauslunde †1773.03.28 (Skifte Hindsgavl) Skrillinge.
I FT 1801 bor de i Middelfart købstad. Han er enroulleret matros altså i marinen.
Børn:
Jens Michelsen *1792.02.06 Middelfart.
Peder Michelsen *1794.12.02 Middelfart.
Christen Michelsen *1801.10.10 Middelfart.
Laurs Michelsen *1808.07.21 Middelfart.
Kirsten *1769 Debbelmose †1 dag gammel.
Mette Kirstine Christensdatter *1770.03.25 Debbelmose, ses FT 1801.
Svend *1779.08.01 Debbelmose †1796.05.31 Borris seksten år.
Ses FT 1787 hjemme.
Folketælling 1787 Debbelmose Christen Christensen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Christen Christensen631724c  1801+   
kone 1Johanne Michelsdatter541733c  1801-   
søn Svend Christensen81779 Debbelmose Borris  *1779.08.01.

Folketælling 1801 Debbelmose Christen Christensen   67
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2eChristen Christensen771724c  1801+  "Jordløs huusmand og almisselem".
dat. Mette Kirstine Christensdatter301770 Debbelmose Borris  *1770.03.25Duedal
1 Introduktion
I markbogen 1683:

Et boelshus.

Duedal gård findes i Borris og i Sønder Tranders i Aalborg Amt. Duedal huse findes i Vissenbjerg sogn i Odense Amt.
En del folk med navnet Duedahl stammer fra Duedal i Borris sogn både i Danmark og Amerika. Evald Tang Christensens første kone Frederikke Duedahls far voksede op i Duedal i Borris.
For Duedals position på et kort se Kvisthus.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Et boelshus med hartkorn 1 2 3 2:
1678- Jens Christensen.
Skatteliste 1678: Jens Christensen i Duedal fæster stedet Skravhøj.
1683- Christen Pedersen.
Ses i Markbogen 1683, ejeren er Sophie Rostrup på Dejbjerglund i Hanning sogn.

1704- Lars Duedal †1727.08.10 Duedal.
Gift med ?Ane Duedal †1738.11.01 Duedal.
Ses i skattemandtallet 1705.
Konen har en søster i Assing i 1712.
Også Søren Dudal †1710.03.23.
I 1712 nævnes Mette og Anne Duedal.
Børn:
Jens Larsen *1686c-, fadder 1704.
Soldat 1705.
1708 "publice absolveret for horeri".
Mette Larsdatter *1696c- †1742.02.28 Debbelmose, Borris.
Fadder 1712.
1714 Las Dudals datter Mette fadder.
1719-22 indepige i præstegården.
Bodil Larsdatter *1699c-, tjener 1710 i Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.
Niels Larsen *1796c-, 1714 soldat.
Gift 1718.07.17 i Borris med Maren Jakobsdatter Væver ved Borris kirke.

1716- Lars Madsen Duedal den Unge †1736.07.01 Duedal.
Gift 1. 1711.03.15 i Borris med Bodil Larsdatter Duedal *1696c- †1732.12.04 ("Ung Las dudals hustrue") Duedal.
Gift 2. 1733.02.08 i Borris med Johanne †1739.11.18 Duedal (Johanne Dudal).
I 1716 og 1732 i kirkebogen kaldet Las Duedal den Unge.
Børn med 2. kone Johanne:
Bodil Larsdatter *1733.12.13 Duedal.

1736 Christen Duedal *1708c †1778.03.12 Duedal.
Gift med hans kone †1771+.
Det er nærliggende at undersøge, om han blev gift med enken Johanne.
Konen fadder 1771.06.09.
Børn:
Peder Christensen *1738.05.26 Duedal.
Fadder 1755.
Anne Marie Christensdatter *1741.07.30 Duedal †1758.02.12 Duedal 17 år gammel.

1774- Mikkel Nielsen Duedal *1720.10.27 Vestergaard, Vesterlund, Vester sogn †1786.05.14 Duedal søn af Niels Madsen *1667c †1745.10.10 Vesterlund og Abelone Mikkelsdatter *1677cc †1763.01.23 (navn nævnt ved begravelsen) Vesterlund.
Gift med Marie Katrine Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle †1799.04.19 Duedal datter af Christen (Jensen / Christensen) Møller i Skarrild Mølle.
Identifikation af Mikkel Duedal under forbehold. Den er set i GENI.COM angivet af Hanne Duedahl 2007.
Mikkel nævnes i Borris kirkebog kun som Mickel Duedal. I lægdsrullen 1790 ses han som Nielsen og sønnen Niels Christian angives da 26 år gammel.
En Mikkel Nielsen i Skarrild får 1769 en datter Anne, det menes at være hende nedenfor.
I FT 1787 ses Marie Katrine Christensdatter som enke, Mikkel døde 1786, med børnene Niels og Anne. Uklart hvad der blev af Sidsel og Johanne.
Børn:
Niels Christian Mikkelsen *1764c. Overtager gården, se nedenfor.
Anne Mikkelsdatter *1769.12.16 Skarrild sogn.
Sidsel Mikkelsdatter *1774.11.20 Duedal.
Johanne Mikkelsdatter *1777.08.17 Duedal.
Folketælling 1787 Duedal Marie Katrine Christensdatter   Matr: 35A   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- kone enke 1eMarie Katrine Christensdatter501736 Skarrild Mølle Skarrild  *1736.12.16. Manden Mikkel Nielsen Duedal begravet 1786.05.14 godt et år før folketællingen FT 1787.
søn Niels Mikkelsen221765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris  
dat. Anne Mikkelsdatter161769 Skarrild  *1769.12.16
almisse 0Mette Nielsdatter631724c   "Nyder Almisse"

1788c Niels (Christian) Mikkelsen *1765c †1835.12.15 Kvisthuse, Borris søn af formand.
Gift 1787.11.11 Borris med Anne Nielsdatter *1758.06.24 Skravhøj, Borris †1837.03.27 Kvisthuse datter af Niels Jensen (Velling Skravhøj) *1726c †1816.05.11 Kvisthuse og (trolovet 1756.07.25 i Borris, viet 1756.08.15 i Borris) Maren (Amme) Nielsdater (Skravhøj) *1722cc †1818.02.01 Kvisthuse?, Hjoptarp, Borris.
Navnet "Niels Christian" fra lægdsrullen.
I FT 1801 ses at sønnen Mikkel Nielsen allerede som ti-årig er sendt ud at tjene.
Børn:
Else Nielsdatter *1788.12.07 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Maria Nielsdatter *1789.12.26 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Michel Nielsen *1791.03.20 Duedal †1833.09.07 (ulykke) Almindelig Hospital, Helligaands sogn, Kbh.
Gift 1819 04.23 Garnisons sogn, Kbh. Amt Michel Nielsen Duedahl, Musquet Marken, Liv-Regimentet med Anne Margrethe Lyhe *1796c Kbh. †1853.08.18 (kolera) Løngangsplads 155, Vor Frue sogn, Kbh., Helligaands kirkegård datter af marskandiser Lyhe.
Michel var arbejdsmand i Kbh.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 137, Duedal, 1 år
1810 til Paabøl i Hoven sogn
1813 til Lundenæs, Skjern sogn
1814 Soldat i København
1820 Amtspas fra Ringkøbing amt. Ophold København
1824 Lægd 1, Hvidovre, derefter København.
Konen Ane Margrethe Duedal er i 1840 Gønhandlerske i Vognmagergade i Gaarden no 69 i Kjælderen.
I FT 1845 er handler hun med grønsager i Snarens Kvarter København, Magstræde 34 Kjælderen og kaldes Dydahl og har de yngste tre børn hjemme.
Børn:
Nicoline Jacobine Cecilie Dudahl *1820.12.17 (konfirmations oplysning) Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1842 på Frederiksberg med Johan Ludvig Christian Scharff
Jacob Christian Ludvig Mikkelsen (Dudahl) *1823.04.05 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Ane Christine Jensine Mikkelsen (Dudahl) *1826.06.02 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1852 Holmens Kirke med tømmersvend Johan Edward Ørsted *1832c Kbh.
Frederikke Lovise Marie Dudahl *1828.10.15 Vandkunsten 181, Vor Frue sogn, Kbh.
Gift 1853 Vor Frue Kbh. med bagermester Peter Wilhelm West.
Andrea Hansine Margrethe Dudahl *1831.06.23 Hjørnet af Rådhusstræde og Vandkunsten nr. 146, Vor Frue sogn, Kbh. †1890.08.10 Wesselgade 22 Kbh.
Gift 1862.09.28 Holmens Kirke med sukkerarbejder Henrik Valdemar Lønholt *1836c †1913.03.01 Tyralsgade 10, Sundby, Sokkelund.
Niels Nielsen *1792.07.08 Duedal †1817.05.05 i Frankrig knap 25 år gammel.
Han var 63½ tommer høj, 166 cm.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 138, Duedal, 1/4 år
1795 Borris Lægd 41 nr 103
Død 1817.05.05 i Frankrig.
Danmark kæmpede på fransk side 1807-14. Napoleon tabte ved Waterloo 1814, Danmark havde satset på den forkerte hest, måtte afstå Norge og erklære Frankrig krig ved at stille to hjælpekorps, hvoraf kun det ene kom til Frankrig som grænsevagt. Niels Nielsens skrives i lægdsrullen død i Frankrig med dato. Se Dronningens Liv Regiments Soldaterforening.
Dødfødt tvilling 1 †1794.04.17 Duedal.
Dødfødt tvilling 2 †1794.04.17 Duedal.
Maren Nielsdatter *1795.07.15 Duedal †1871.02.09 Fattiggården, Borris.
Gift 1818.11.08 i Borris med Peder Christensen.
Hendes far Niels Mikkelsen flytter til Sønder Kvisthuse, som Maren overtager med hendes mand.
Jens Nielsen *1797.08.24 Duedal †1858.03.15 Ravlund, Hallundbæk mark, Sønder Omme sogn.
Gift 1829.06.02 Sønder Omme med Ane Marie Jørgensdatter *1804.05.27 Dyvelsrække, Grindsted †1881.11.14 Ravlund, Blaahøj sogn datter af gårdmand Jørgen Sørensen *1756.03.14 Dyvelsrække †1837.12.10 Dyvelsrække og (gift 1794.10.05 Grindsted) Anna Andersdatter *1764.01.06 Dal, Grindsted †1826.12.11 Dyvelsrække,
Jens Nielsen var husmand i Ravlund i Hallundbæk i Sønder Omme sogn.
Kendt søn:
Jørgen Jensen *1836.09.28 Ravlund †1914.02.18 Omvraa.
Bosat i Omvraa i Sønder Omme sogn.
21 børn med to koner.
Mads Nielsen *1799.03.16 Duedal †1879.03.06 Ravlund, Blaahøj sogn.
Gift 1. 1828.11.04 i Grindsted med Dorthe Nielsdatter *1799.04.10 af Lamborg, Grindsted †1847.05.01 Ravlund datter af gårdmand Niels Jessen *1765.10.27 Grindsted†1840.12.29 Lamborg og (gift 1791.04.17 Grindsted) Anna Marie Christensdatter *1766.10.12 Nollund, Grindsted †1844.07.31 Lamborg.
Gift 2. 1847.10.17 i Brande med Ane Marie Hansdatter af Nørholm i Brande *1807.10.11 Juellingsholms Mølle, Sønder Omme †1870.05.06 Ravlund datter af Hans Christensen (Østerby) *1762.11.17. Møbjerg, Sønder Omme †1839.12.22 Nørholm, Brande og (gift 1807.08.08 Sønder Omme) Margrethe Nielsdatter *1784.11.07 Juellingsholm mølle †1830.10.22 Nørholm, Brande.
Marie Elisabeth Nielsdatter *1803.05.30 Duedal †1839.05.11 (almisselem) Ølgod.
Gift 1826.09.24 i Oddum med enkemand Jens Peter Rasmussen *1780c †1834.06.21 (indsidder) Lindbjerg Mølle, Ølgod.
Boede i Ølgod.
Folketælling 1801 Duedal Niels Mikkelsen   Matr: 35A   51
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 1Niels Mikkelsen381765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris Stedet angives som Hioptarp, men det drejer sig om Duedal i Hioptarp så at sige.
kone 1Anne Nielsdatter451758 Skravhøj Borris 1837 Kvisthus- Sønder Borris  *1758.06.24.
dat. Else Nielsdatter131788 Duedal Borris  *1788.12.07.
dat. Marie Nielsdatter111789 Duedal Borris  *1789.12.26.
søn Niels Nielsen91792 Duedal Borris 1817 Frankrig *1792.07.08.
dat. Maren Nielsdatter61795 Duedal Borris 1871 Fattiggaarden Borris *1795.07.15.
søn Jens Nielsen41797 Duedal Borris 1858 Hallundbæk Sønder Omme *1797.08.24.
søn Mads Nielsen21799 Duedal Borris 1879 Hallundbæk Sønder Omme *1799.03.16.

1804.12.11 Christian Christensen *1753c Dallund Mølle, nær Odense, Fyn †1838.11.26 Duedal søn af Anne *1707c †1787+ ?Rind.
Gift 1782 med Birte Poulsdatter *1749c †1839.10.16 Duedal.
Aftægtsfolk i FT 1834 ved tredje ejer af gården efter dem, se Peder Madsen Hedegaard nedenfor.
En familie, der kalder sig Duedahl, stammer fra dette par over sønnen Laurids Duedahl, der blev lærer i Hygum ved Vejle og fik en datter gift med Evald Tang Christensen. Flere af familien udvandrede til Amerika.
Se bogen: Risbjerg, Knud. Slægten Duedal fra Gaarden Duedal i Borris sogn, Brande: Johs. Duedal, 1932, 192 sider.
Muligvis har andre uafhængig af denn familie kaldt sig Duedal.
Set barn:
Ane Christiansdatter *1780c †1800.03.17 Fjederholt, Rind.
Birte Christiansdatter *1782c, overtager gården, se nedenfor.
Christen Christiansen *1785.10.09 Fjederholt, Rind.
Maren Christiansdatter *1787.10.07 Fjederholt, Rind.
Kirsten Marie *1789.03.25 Fjederholt, Rind formodes død lille.
Niels Christiansen *1791.09.04 Fjederholt, Rind.
Kirsten Marie Christiansdatter *1793.02.10 Fjederholt, Rind.
Karen Christiansdatter *1794.10.26 Fjederholt, Rind.
Ferdinand Christiansen *1796.03.28 Fjederholt, Rind.
Laurids Christiansen Duedahl *1798.09.30 Fjederholt, Rind †1879 Taps, Kolding.
Gift 1825 i Ribe Domkike med Elisabeth Christensdatter Skaderis *1794 †1847.
Laurids Duedahl voksede op i Duedal og blev uddannet som lærer.
Var lærer i Hygum sogn indtil 1858.
Konen Elisabeth var svanger af biskoppen i Ribe, som fik Laurids Duedahl til at gifte sig med hende.
Kendte børn:
Christian Christiansen Duedahl *1828.03.15 Hygum †Illinois.
?Gift med Johanne Hellevadt fra Hoptrup, nær Haderslev.
Var hjuler (karetmager). Rejste til Amerika i 1854.
Barn med Inger Marie Hansdatter Møller:
Hans Christian Duedahl *1851.01.02 Ødis sogn.
Barn med Johanne Hellevadt:
Ivar Christiansen Duedahl *1854.06.03
Faderen tog til Amerika før han blev født. Ivar rejste som voksen til Amerika for at finde faderen. Evald Tang Christensen: "Ingen har hørt fra nogen af dem siden."
Else Katrine Duedahl *1829 Hygum.
Christen Duedahl *1835 Hygum †Kbh.
Rejste med broderen Christian til Amerika i 1854, kom tilbage, blev lærer i Gelsted, Fyn.
Frederikke Duedahl *1840.07.17 Hygum †1866.11.02 Gjellerup.
Gift 1866.05.16 i Øster Velling med folkeminde-samleren Evald Tang Christensen *1843.01.24 Nørre Bjert ved Kolding †1929.04.09 Mølholm søn af degn Anders Kristensen *1811 †1846 og Ane Persine Sand *1813 Holmsland †1891.
Både barnet og Frederikke døde i barselsseng.
1808.06.21 Poul Jepsen *1779c Rind.
Gift med Birte Christiansdatter *1782c Rind? datter af formand.
Flytter 1817 til Nørre Vium.
Fødesteder fra FT 1845 Nørre Vium, men ikke fundet født i Rind.
Poul Jepsen konfirmeret 1794 fra Skærbæk, Rind.
Børn:
Birte Katrine Poulsdatter *1807.07.13 Duedal.
Christian Poulsen *1810.01.20 Duedal.
FT 1834 i Nørre Vium.
Anne Poulsdatter *1811.11.12 Duedal.
Anna Katrine *1815.01.14 Duedal.
Sidsel Poulsdatter *1820c.
FT 1834 i Nørre Vium.
FT 1845 Vium By, væverske.

1817.10.14 Mads Nielsen Svarte.

1826.04.29 Peder Madsen Hedegaard *1795.01.21 Bølling †1869.04.12 Lille Gaasdal, Borris søn af gårdmand (FT 1801 i Debbelmose, Borris) Mads Lauridsen Hedegaard *1758.02.11 Hanning Hedegaard og (gift 1791 Faster) Mette Pedersdatter 1762c.
Gift 1818c med og skilt fra før 1840 Karen Lauridsdatter *1789.01.11 Voldbro, Gamtofte, Odense Amt †1863.04.11 Debbelmose, Borris datter af Else Henriksdatter *1759c og udlagt Lars Larsen ?(*1771c Voldbro) af Voldbro.
Peder Madsen Hedegaard ses i 1825 som forpagter i Agger i Borris.
Flytter 1836c til Stier i Borris, ses FT 1840 som fraskilt daglejer.
FT 1845 kludesamler i et hus i Skobek i Borris. Han kan have været alkoholiker.
Karen Lauridsdatter er i FT 1860 som almisselem i et hus i Tarp i Borris.
Børn:
Mette Kirstine Pedersdatter *1820c.
FT 1860 væverpige i Tarp, Borris ved moderen.
Laurids Pedersen *1822c.
Mads Pedersen *1825.08.31 Agger, Borris.
Else Katrine Pedersen *1828.02.07 Duedal †1896.12.21 Fattigaarden, Mosegaard, Borris.
Folketælling 1834 Duedal Peder Madsen Hedegaard   Matr: 35A   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gård- mand mand 1Peder Madsen Hedegaard401795 Bølling 1869 Gaasdal- Lille Borris *1795.01.21 Bølling. Stedet ikke angivet i den originale FT, men sikkert ud fra skøder. Skilt før FT 1840.
kone 1Karen Lauridsdatter461788c Gamtofte 1863 Debbelmose Borris  Skilt før FT 1840. Gamtofte i Odense Amt.
dat. Mette Kirstine Pedersdatter141820c    
søn Laurids Pedersen121822c    
søn Mads Pedersen91825 Agger Borris  *1825.08.31.
dat. Else Katrine Pedersen71828 Duedal Borris  *1828.02.07
Aftægt mand 1Christian Christensen811753c Dallund Mølle Søndersø 1838 Duedal Borris Datter Birte Christiansdatter overtog gården to skøder tilbage (flyttede til Nørre Vium) men har stadig aftægt vel tinglyst.
Aftægt kone 1Birte Poulsdatter781749c  1839 Duedal Borris  


1836.03.14 Laust Jensen Tarp/Busk *1799.09.16 Borris †1858.10.11 (gulsot) Busk søn af Jens Lauridsen Aagaard og Maren Jeppesdatter.
Gift 1831.10.23 i Borris med Ane Nielsdatter *1800.10.22 Borris †1874.03.12 Borris datter af Niels Sørensen og Kirsten Olufsdatter.

1840.02.15 Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing konf. 1811.04.21 Herning †1878.03.18 Duedal, Borris søn af gårdmand af Over Kirkegaard, Assing Jesper Jensen *1742.07.01 Nederby, Oddum †1823.06.02 Gullestrup, Herning og (gift 1774.11.22 Assing) Maren Ibsdatter *1747cc †1833.02.12 Gullestrup, Herning.
Gift 1. 1817.04.02 i Herning med Abelone Christensdatter *1792.08.12 Herning, konf. 1808.04.24 Rind, †1854.01.15 Duedal.
Gift 2. 1854.06.11 i Borris med Mette Marie Christensdatter *1814.04.03 Ahler Hus, Borris †1892.01.22 Borris datter af Christen Larsen.
Peder Jespersen:
Fra 1817 gårdmand i Gullestrup i Herning sogn.
Fra 1830 gårdmand i Olling i Assing sogn.
Fra 1843 gårdmand i Duedal i Borris sogn.
Børn med 1. kone Abelone Christensdatter:
Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning
Maren Pedersdatter *1820.01.21 Gullestrup.
Jesper Pedersen *1822.02.24 Gullestrup.
Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup.
Ane Katrine Pedersdatter *1826.04.21 Gullestrup. Tvilling.
Kirsten *1826.04.26 Gullestrup †uger gammel. Tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1828.09.05 Gullestrup.
Jakob Pedersen *1831.04.02 Olling, Assing.
Thomas Pedersen *1835.09.05 Olling, Assing.
1868 Christen Thomsen.


Duedal Hede matr. 94y Nørrelandet.
Kort over Duedal hede, Hjoptarp, Søndergaard, Brunbjerg, Fonager og matr. 94Y Nørrelandet i Borris sogn.
Matr. 94Y i Borris Nørreland med Hjoptarp, Duedal, Brunbjerg, Fonager og Søndergaard.
1896 Hans Laurids Mikkelsen Ahle.
1900 Niels Jensen.
1928 Hans Christian Jensen.
1934 Iver Lauridsen Olesen.
1976 Arnold Nielsen.

Kort 1911.
Duedal hede matr. 94y Nørrelandet hartkorn 0 0 0 ¼ meget lille.
Udarbejdet 2018 af Holger Ejby Villadsen.
1896.05.25 Hans Laurids Mikkelsen Ahle *1851.04.14 Klokmosehede, Ejstrup, Faster sogn †1912.09.20 Klokmose, Faster søn af husfæster i Klokmosehede Mikkel Lauridsen *1814.01.04 Lille Alle, Vorgod †1867.12.08 Klokmosehede og (gift 1841.12.26 Faster) Ane Madsdatter *1813.03.11 Vorgod †1902.02.08 Klokmosehede.
Gift 1876.10.31 i Faster med Ane Kirstine Jensen *1848.08.20 Store Gaasdal, Borris †1935.02.14 Østergade 70, Skjern datter af indsidder i Store Gaasdal, Jens Meldgaard Thygesen *1825.11.10 Melgaard, Vium by, Nørre Vium og (gift 1848.04.01 Borris) Lene Iversdatter *1819.06.10 Store Gaasdal †1905.11.14 Meldgaard, Hee sogn (gift 2. 1851.11.09 i Borris med Jens Nielsen*1819.01.19 Assing sogn †1877.05.29 Faster).
Tobias Tobiasen (ejer af Duedal, matr. 35a og matr. 94b) sælger 1896.05.25 til Hans Laurids Mikkelsen det stykke af ejendommen 94b, som Hans Laurids Mikkelsen hidtil har haft i fæste, og som er udstykket 1896.05.09 og skyldsat under matr. 94y.
Skøde 1896.05.25 for 300 kr.
Hans Mikkelsen bliver bare fire år på stedet. Hans børn er født på Klokmosehede og Ejstrup i Faster sogn, Skovsende i Sønder Omme, degneboligen i Borris og de sidste to på Duedal Hede i Borris.
Efter salget af dette sted flytter Hans og Ane Kirstine tilbage til Klokmose i Faster sogn. Ane Kirstine flytter som enke efter 1912 videre til Skjern.
Navneændring 1906 til Ahle.
Børn:
01 Jens Melgaard *1877.09.25 Klokmosehede, Faster †1886.03.05 Klokmosehede otte et halvt år gammel.
02 Lars Mikael Mikkelsen Ahle *1879.03.24 Klokmosehede, Faster †1950.04.21 Søndergade 24, Herning.
Gift 1. 1902.12.08 i Faster med Andrea Kirstine Frederiksen *1878.12.08 Viborg, ægteskab skilt 1917-, †1960.11.20 De gamles Hjem, Faster, datter af arbejdsmand i Viborg Frederik Anton Vilhelm Frederiksen *1843.01.05 Viborg †1909.10.28 Forsørgelsesanstalten, Viborg og (gift 1870.05.31 Viborg) Ane Kirstine Lauritzen *1839.06.25 Hørup, Vester Bjerregrav sogn, Viborg amt †1900.08.09 (efternavn fejl) Lille Sct. Hansgade 21st, Viborg.
Gift 2. 1917.10.17 borgerlig i Herning med Ane Christence Ager *1890.06.11 Ahler hede, Borris †1958.10.24 Nørregade 13B, Herning datter af Husmand Ahler hede Husmand i Dalager i Borris Jens Christensen *1855.12.05 Agger, Borris †1936.12.10 Dalager, Borris og (gift 1889.10.25 i Borris )Kirsten Marie Henriksen *1865.06.13 Røgind, No, Hee sogn †1948.03.29 Dalager, Borris.
Lars Mikael Mikkelsen Ahle var smedemester i Assing og Troldhede senere montør og maskinhandler i Herning.
03 Jens *1881.04.04 Ejstrup, Faster (tvilling) †1881.06.04 Ejstrup to måneder gammel.
04 Andreas Mikkelsen Ahle *1881.04.05 Ejstrup, Faster (tvilling) †1942.05.31 Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1909.01.12 i Ansager med Else Marie Vinding *1886.05.09 Stenderup, Ansager †1946.07.06 Outrup datter af husmand i Stenderup, Ansager Claus Søren Vinding *1845.03.02 Hofmanslyst, Randbøl †1899.12.02 Stenderup mark, Ansager (gift 1870.12.28 Vorbasse) Maren Knudsen *1846.07.31 Vrenderup, Faaborg sogn, Ribe amt †1928.12.07 Stenderup.
Andreas Mikkelsen Ahle var:
Landbruger/daglejer Faster sogn.
Husmand i Leding, Dejbjerg sogn.
Husmand i Stenderup, Ansager sogn, Ribe Amt.
05 Jens Kristen Mikkelsen *1883.04.06 Skovsende mark, Sønder Omme.
FT1925: Tilflyttet fra udlandet. Bopæl: Vesterhavsgade 1, Esbjerg - Smed. Ugift. Ikke set derefter.
06 Jens Melgaard Mikkelsen Ahle *1887.05.22 Degneboligens mark, Borris †1954.01.02 Absalonsgade 22, Silkeborg.
Gift 1909.10.24 i Silkeborg med Inger Johanne Marie Nielsen *1885.10.25 Haarup, Linaa sogn, Skanderborg Amt datter af husmand i Hårup, Linå sogn, Skanderborg Amt Peder Nielsen *1862.12.17 Vejlby sogn, Århus Amt †1950.01.18 De gamles Hjem, Alderslyst sogn, Silkeborg og (gift 1885.08.09 i Linaa) Karen Andersen *1861.09.23 Haarup †1916.03.05 Silkeborg
Jens Melgaard Mikkelsen Ahle var smed i Silkeborg.
07 Mads Helenus Mikkelsen Ahle *1890.01.01 Duedal Hede †1954.04.20 Korning sogn, Vejle Amt.
Gift 1. 1911.11.05 i Dalum, Odense Amt med Karoline Sofie Nielsen *1880.01.26 Alléhuset, Nørre Lyndelse sogn, Odense Amt †1915.10.17 Tarup, Sønder Næraa Sogn, Odense amt datter af røgter på Bramstrup i Nørre Lyndelse sogn Anders Nielsen *1851.06.12 Sankt Hans sogn, Odense †1938.05.02 Alléhuset, Bramstrup og (gift 1873.03.07 Nørre Lyndelse) Maren Kirstine Hansen *1851.01.27 Nørre Lyndelse †1931.08.18 Alléhuset, Bramstrup.
Gift 2. 1919.03.30 Skjern sogn med Otteline Nielsen *1885.02.16 Rasdal, Aars sogn, Aalborg Amt †1925.06.07 Aanum mark, Skjern datter af husmand i Rasdal, Aars sogn, Aalborg Amt Niels Gregersen *1832.06.26 Halsmandsbro huse, Ejdrup Sogn, Aalborg amt †1909.02.01 Sjøstrup, Aars og (gift 1866.03.23 Suldrup sogn, Aalborg) Troelsine Madsen *1843.09.28 Foldager, Aarestrup Sogn, Aalborg amt †1913.02.25 Sjøstrup.
Gift 3. 1925+ med Karen Marie Eline Madsen *1896.09.11 Hedensted mark, Hedensted datter af husmand Hedensted mark Carl Martin Madsen *1865.03.27 Engum sogn, Vejle Amt †1936.01.21 Stensballe Sund, Søvind sogn, Skanderborg Amt og (gift 1894.11.10 Hedensted) Jenssine Dorthea Nielsen *1866.09.25 Stenvad, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers Amt †1953.04.28 Hedensted.
Mads Helenus Mikkelsen Ahle kom vidt omkring:
Fabriksarbejder i Dalum, Odense amt,
Husmand i Tarup, Sønder Næraa sogn, Odense amt,
Husmand Aanum mark, Skjern sogn,
Husmand i Daldover, Randbøl sogn, Vejle amt,
Arbejdsmand i Korning sogn, Vejle amt.
08 Helene Marie Ottilie Mikkelsen Ahle *1894.11.04 Duedal Hede †1945.12.29 Vejlevej, Brande By.
Gift 1921.01.09 i Skjern sogn med Karl Thorup *1897.11.09 Vogterhus nr. 40, Torrup by, Alslev sogn, Ribe Amt †1944.06.17 Middelfart søn af banearbejder i Torrup Carl Mathæus Madsen Thorup *1863.04.19 Strands, Vistoft sogn, Randers amt †1930.02.22 Skjern birk, Skjern og (gift 1887.08.26 Helgenæs sogn, Randers Amt) Nielsine Christensen *1863.07.07 Vejlby sogn, Aarhus Amt †1937.06.16 De gamles Hjem, Skjern.
Karl Thorup var banearbejder.
I 1921 i Brande.
1900.06.04 Niels Jensen *1863.06.05 Brinkhus, Tim sogn †1956.02.02 De gamles Hjem, Borris søn af husmand i Brinkhus Jens Christian Nielsen (Munk) *1802.01.31 Tim †1868.04.09 Brinkhus og (gift 1844.08.08 Tim) Kirsten Jensdatter (Juulsgaard) *1821.04.03 Torsted sogn †1864.10.23 Brinkhus.
Gift 1895.12.11 i Brejning sogn med Maren Lauridsen *1872.05.06 Brondbjerg mark, Staby sogn †1953.01.01 Røgind, Velling sogn, begravet Borris, datter af husmand og rokkedrejer i Staby Laurids Jeppesen *1826.12.12 Brondbjerg mark †1897.06.20 Fattiggaarden, Staby og (gift 1860.01.25 Staby) Marie Hedevig Simonsen *1832.10.30 (dato ved vielsen) Havetoftløjt, Havetofte sogn, Sydslesvig †1895.02.27 Fattiggaarden, Staby.
Skøde 1900.06.04 for 1.100 kr.
I 1925.05.07 køber Niels Jensen matr. 94AI til som er en lille strimmel land ca. 1/3 af 94Y i størrelse.
BS side 310:

... Niels Jensen, der, meget fornuftigt, startede med et stort hønsehold, hvilket resulterede i, at han fik tilnavnet Hønsekonge. Det ville han ikke have siddende på sig og solgte derfor hønsene. Han og familien, der var mange børn, levede af ejendommen i 25 år, så kunne det tilsyneladende ikke gå længere ...

Forfatteren har det på anden hånd, der kan have været andre grunde til at sælge hønsene.
Niels Jensen går fallit og stedet sælges på fogedudlægsskøde.
Kort over matrikkelnumre 94 i Nørrelandet i Borris sogn.
Kort over dele af matrikkelnumrene 94 i Nørrelandet i Borris sogn.
94Y
94AI købt til 94Y af Niels Jensen i 1925.
94B.
94BV

Kort 1911. Se omegn foran.
1928.12.15 Hans Christian Jensen *1904.09.04 Halkjær, Stadil †1978.03.05 Sønder Felding søn af gårdmand i Halkær, Stadil sogn Milter Jensen *1865.09.27 Albæk, Assing sogn †1924.10.16 Paarup mark, Assing og (gift 1891.05.21 Ringkøbing) Karen Marie Christensen *1869.05.21 Ringkøbing †1924.07.14 Paarup mark.
Gift 1935.05.21 i Sønder Felding med enke af Kærhede Jensine Severine Jensen *1899.08.31 Vester Bjerge, Sønder Felding †1988.11.01 Sønder Felding datter af husmand i Graahede Marinus Jensen *1874.09.30 Graahede, Oddum sogn †1966.07.04 Øster Aastrup, Aastrup sogn, Ribe Amt og (gift 1898.11.24 i Sønder Felding) Mette Marie Christiansen *1873.07.18 Tarm, Egvad sogn †1945.06.12 Glejbjerg, Aastrup.
Hans Christian Jensen var:
Husmand Duedal Hede i Borris sogn,
Husmand Kærhede i Sønder Felding sogn.
1934.11.27 Iver Lauridsen Olesen *1910.06.26 (navn Jens) Ørbæk mark, Hoven sogn konfirmation (navn Iver) †1979.01.31 Borris søn af husmand på Ørbæk mark Jens Martin Theodor Olesen *1879.09.11 Ølgod †1960.11.19 Borris Kirkeby og (gift 1907.11.08 Grindsted) Ane Kirstine Lauridsen *1881.04.20 Nollund, Grindsted †1961.03.13 Borris Kirkeby.
Gift med hans kone †2008-18.
Skøde 1934.11.27.
Iver havde skøde på stedet i 42 år indtil den 25. juni 1976.
1976.06.25 Arnold Nielsen
Radioforhandler af Skjern.

6 Andet
Bølling Herreds Tingbog 28. September 1728: Niels Duedahl af Lem anklaget for landgilde af husbond Sr. Thomas Pedersen til Østertoft.Foldager
1 Introduktion
Foldager er opnævnt efter banken Foldager nordøst for gården, som blev udstykket 1859 fra en hedelod af Kodbølgaard. Men gården lå meget nærmere Heldgaard en Kodbøl.
Den første ejer Niels Jensen Meldgaard boede før i Nygaardhus på jord der tilhørte gården Nygaard. I 1859 køber han matr. 7B. Gården ligger ved Borris-Ørbæk landevejen syv km fra Borriskrog bro. Her ses familien i tre generationer, indtil Staten i 1952 overtager denne ejendom og mange andre i forbindelse med udvidelsen af det militære øvelsesterræn.
Lidt sydøst for Foldager lå tidligere en landevejskro, der blev kaldt "Sorte Kro". Dette sted forsvinder, men navnet overføres til stedet Foldager, der så blev kaldt "Sorte Kro To".
I 1952 var det slut. Forsvaret købte — eksproprierede — gårdene i Sønderlandet og brød husene ned.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

1859.06.08 Niels Jensen Meldgaard *1802.02.10 Meldgaard, Hjoptarp †1876.01.11 Borris søn af Jens Larsen *1761.09.27 Meldgaard, Hjoptarp †1818.12.05 Borris og Mette Christensdatter *1771.11.25 Aagaard, Borris †1851.08.14 Meldgaard.
Gift 1836.05.23 i Borris med Kirsten Jensdatter *1811.03.04 Tarp, Borris †1908.04.24 Foldager, Borris, datter af Jens Olesen Dalager *1761.11.16 Dalager †1836.09.08 Tarp og Kirsten Madsdatter *1765c †1823.02.13 Tarp.
Skøde tinglæst 1859.06.16 kan ikke se på AO, da Tingbog 17 mangler (2018). Men den er noteret i realregistret under datoen ovenfor.
Børn:
01 Kirsten Nielsen *1839.11.13 Borris †1927.01.25 Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1876.05.19 i Snejbjerg med enkemand og husmand i Tovstrup, Snejbjerg sogn, Nicolai Iversen *1848.03.11 Tovstrup, Snejbjerg †1926.02.06 søn af husmand i Tovstrup Iver Holgersen *1795.09.20 Sunds sogn †1878.11.27 Trøstrup, Timring sogn og (gift 1836.11.10 Snejbjerg) Kirsten Marie Sørensdatter *1804.12.26 Herning by †1870.06.10 Tovstrup.
Kirsten Nielsdatter fik først et barn uden for ægteskab med gift mand Simon Villumsen i Stier i Borris, Niels Meldgaard Nielsen født den 23. maj 1869. Samme dag fødtes en anden søn af Simon Villumsen nemlig Søren Stier Villumsen med hans kone Nielsine Sørensen gift en måned før fødslen. Simon Villumsen fik altså to sønner på samme dag med to forskellige kvinder, den ene hans kone den anden Kirsten Nielsdatter her.
Barnet Niels Meldgaard Nielsen blev opdraget ved bedsteforældrene Niels Jensen Meldgaard og Kirsten Jensdatter her i Foldager.
Hun gifter sig syv år efter med Nicolai. Andre eventuelle børn i Vorgod ikke behandlet her.
Nicolai Iversen var husmand i Fjelstervang i Vorgod sogn.
Barn med Simon Villumsen i Stier, Borris:
Niels Meldgaard Nielsen *1869.05.23 Foldager †1967.04.26 De gamles Hjem, Hoven. Gift 1892.04.12 i Hoven med Bodil Marie Hansen *1873.10.12 Okslund, Hoven †1938.06.22 Østbæk, Ølgod datter af gårdmand Bertel Ørbek Hansen *1837.04.06 Okslund †1920.09.05 Knaplund, Hoven og (gift 1870.11.08 Sønder Vium) Ane Marie Kristensen *1850.08.13 Vejrup, Sønder Vium †1941.06.20 Knaplund, Hoven.
Niels Meldgaard Nielsen var husmand i Østbæk i Ølgod sogn i Ribe amt.
02 Jens Meldgaard Nielsen *1843.02.26 Nygaard, Borris †1931.03.24 Søndre Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1. 1882.02.28 i Sunds med Kirstine Pedersen *1854.08.24 Linaa, Sunds †1903.07.03 Fjelstervang datter af gårdmand Peder Jensen *1818.05.31 Linaa †1861.05.16 Linaa og (gift 1841.09.30 Herning) Mette Catrine Jensdatter *1820.04.09 Gullestrup, Herning †1890.05.31 Linaa. Gift 2. 1912.01.23 i Vorgod med enke Jensine Madsen *1871.03.26 Skærbæk, Nørre Vium †1943.02.27 Søndre Fjelstervang, Vorgod datter af husmand i Skærbæk Jakob Madsen *1835.09.04 Fjelstervang †1923.11.19 Olling, Assing og (gift 1860.04.01 Assing) Ellen Jensen *1832.04.15 Olling †1912.08.16 Olling.
Jens Meldgaard Nielsen var husmand i Fjelstervang i Vorgod sogn.
03 Jens Dalager Nielsen *1849.09.02 Nygaardhus, Borris, overtager gården, se nedenfor.
04 Christen Nygaard Nielsen *1856.01.11 Nygaard mark, Borris, overtager gården, se nedenfor.

1876 Kirsten Jensdatter enken, se ovenfor.

1877.12.31 Jens Dalager Nielsen *1849.09.02 Nygaardhus, Borris †1909.05.10 Juellingsholm, Sønder Omme.
Gift 1892.02.12 Hoven sogn med Kirstine Frantsen *1865.03.17 Adsbøl, Strellev sogn †1945.05.12 Juellingsholm Mark, Sønder Omme datter af Frands Sørensen *1823.09.08 Solbjerg, Skads sogn, Ribe Amt †1900.01.18 Haarkær, Hoven og (gift 1856.03.14 Lunde) Ane Marie Larsen *1833.07.17 Hodde Præstegaard, Hodde sogn †1905.12.02 Østerby, Sønder Omme.
Jens Dalager Nielsen var:
Husmand i Foldager i Borris sogn. Skøde tinglyst 1878.01.10.
Senere husmand Juellingsholm i Sønder Omme sogn.

1881.11.30 ny Christen Nygaard Nielsen (Kræ Meldgaard) *1856.01.11 Nygaard mark, Borris †1946.08.21 Foldager.
Gift 1883.05.05 i Borris med Mariane Christensen *1851.03.17 Madum sogn, Ringkøbing Amt †1929.05.06 Foldager datter af gårdmand i Bjerg i Madum sogn Christen Larsen *1819.04.09 Højen, Stadil †1890.01.21 Ulfborg, begravet Madum og (gift 1845.12.26 Dejbjerg) Trine Svendsdatter *1817.11.19 Dejbjerg †1876.11.17 Madum (datter af Svend Jørgensen og Mette Laustdatter)
Christen Nygaard Nielsen (Kræ Meldgaard) var husmand i Foldager i Borris sogn.
Skøde tinglyst 1882.09.21.
Viste Helgaard i "Borris Sønder Grandelag":

Ved folketællingen i 1890 er både Jens Dalager og Niels Meldgaard forsvunden af billedet, og Kristen Nygaard Nielsen (Kræ Meldgaard) er bleven gift og har ejendommen. Listen ser således ud: Kristen Nygaard Nielsen, 34 år, gift, født i Borris, husmand. Mariane Kristensen, 38 år, gift, født i Madum, husmoder. Hun var datter af Chr. Larsen, født i Madum, som en tid ejede Nygaard; Deres børn: Niels Meldgaard Nielsen, 6 år. Kristen Høj Nielsen, 4 år. Kirsten Jensen (Kjæn Meldgaard), 78 år, enke, aftægtskone.
I 1901. Denne tælling udviser, at de har fået datteren Kirstine, der er 9 år. Kræ Meldgaards moder, Kirsten (Kjæn Meldgaard), er nu 90 år, idet hun er født den 4/3 1811.
I 1906 finder vi de samme. Kjæn Meldgaard er levende endnu og er altså 95 år. Jeg kan lige huske hende, men ikke hvornår hun døde. Sønnen, Niels Meldgaard, døde som ung omkring 1905-06. Datteren »Kirstine blev gift med en mand ved navn Højstrup og flyttede hjemmefra. Sønnen, Chr. Høj, tjente nogle år, men forblev derefter hjemme og hjalp til i bedriften. Bygninger var efterhånden bleven gamle, og der byggedes ny stald sidst i tyverne.

Børn:
01 Niels Melgaard Nielsen *1883.06.06 Foldager †1907.03.03 Borris knap 24 år gammel.
Tjenestekarl i Borris sogn, ugift.
02 Christen Høj Nielsen *1885.09.14 Foldager, overtager gården, se nedenfor.
03 Kirstine Nielsen *1892.08.19 Foldager †1928.12.16 Størsbøl, Vester Nykirke sogn, Ribe Amt.
Gift 1916.05.29 i Borris med mejerist Kristian Højstrup Sørensen *1891.04.03 Torupstrand, Vester Torup sogn, Thisted Amt søn af Marie Kirstine Sørensen *1873.11.28 Torupstrand og udlagt Martin Salmonsen, Thisted.

1940.02.08 Christen Høj Nielsen *1885.09.14 Foldager †1962.02.17 Borris Stationsby.
Gift 1920.11.20 i Sønder Omme sogn med Ane Kirstine Dagny Jensen *1898.07.08 Trællund, Blaahøj sogn †1943.01.15 Foldager datter af husmand i Trællund Kristian Jensen *1864.02.26 Vinding sogn, Vejle Amt †1916.12.12 (ved kones begravelse) Skovsende, Sønder Omme og (gift 1888.01.17 Sønder Omme) Mariane Berthelsen *1861.02.25 Nederby Gammelmark, Sønder Felding †1938.06.05 Sønder Omme.
Christen Høj Nielsen var husmand i Foldager i Borris sogn.
Viste Helgaard i "Borris Sønder Grandelag":

Chr. Høj blev gift med Dagny fra Trælund ved Blåhøj , og da Mariane var død, overtog de unge ejendommen, og Kræ Meldgaard fik ophold hos dem til sin død. Dagny var en energisk kvinde, der fulgte sin mand overalt i mark og stald, og ejendommen blev drevet godt frem. De havde to døtre: Mary og Kirstine, som begge efterhånden hjalp godt til. De byggede nyt stuehus. Da Mary var 12-13 år, kom hendes mor ud for en ulykke, idet hun i laden gled ned fra stanget og fik skaftet af en fork op i underlivet. Hun havde et langt ophold på Tarm sygehus. Dog kom hun helt godt over det og virkede i en del år derefter. Hun døde i 1943. Kristen Høj og døtrene virkede sammen, til militæret overtog gården. De købte derefter Afholdshjemmet i Borris, hvor Kristen Høj døde i 1962.


1952.10.31 Forsvarsministeriet.
Husene brydes ned og Foldager ophører at eksistere som landbrug og gård.

6 Andet


Gravel
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Gravel 1 gård
No. 1 halvgård Niels Nielsen og Christen Pedersen, til Jacob Ulfelds arvinger.
No. 2 en halv ødegård, til hører velb. [zvorens] Marsuin.
haver Peder Christensen i Hullig {Hvollig} i feste.
(Tak til Ruth Neumeister for materiale om Niels Andersen Gravel og efterkommere, 2018.)
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Niels Nielsen.
Gift med hans kone.
Kendt barn:
Niels Nielsen Gravel *1694c Gravel †1757 Farre, Give sogn.
Gift med hans kone (muligvis død i kirkebogshullet i Give 1745-54).
Han får børn 1730-42 i Farre i Give sogn, hvor sønnen — også Niels Nielsen Gravel — tilsyneladende overtager gården 1757 da han dør.
?Christen Nielsen Gravel af Simmelshus, Sønder Omme.
Gift med hans kone *1703c †1766.11.17 Sønder Omme.
Nævnt 1735-56 i Simmelshus i Sønder Omme. To børn født.
Margrethe Nielsdatter Gravild *1708 Hoven, skal være søster til Christen Nielsen Gravild.

1705- Niels (Nielsen?) Gravel.

En anden fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Christen Pedersen.

1705- Jakob Gravel.

Den anden halvgård hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Peder Christensen i Hvollig fæster denne ødegård.

1705- Peder Gravel.
Gift med hans kone †1731.02.02 Gravel.
Ikke Peder Christensen.
Får børn op til 1730.

En af gårdene, senere matr. 16A Sønderlandet:
1711 Niels Andersen Gravel *1680cc †1761.04.22 Gravel.
Gift 1711.03.22 Vorgod med Voldborg Thomasdatter *1687- Vadgaard, Vorgod †1732+ datter af Thomas Pedersen (Wad) *1644cc †1728.05.13 Vadgaard og Anne Jensdatter *1651c †1728.04.18 Vadgaard.
(Tak til Ruth Neumeister 2018).
Peder Gravild ses med Niels Gravel 1713.04.23, forskellige gårde.
Børn:
Maren Nielsdatter *1712.11.06 Gravel †1728.02.29 Gravel.
Anne Nielsdatter *1714.11.04 Gravel ?†1731.05.30 Gravel.
Anders Nielsen *1717.09.17 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Karen Nielsdatter *1726.06.05 Gravel ?†1747+ ?†1731.05.30 Gravel..
Barn *1732- Gravel, moderen introduceret 1732.11.01.

1743- Anders Nielsen Gravel *1717.09.17 Gravel †1793 Gravel.
Gift 1743.09.15- med Sidsel Andersdatter *1721c ?Ørbæk, Hoven †1794 Gravel.
Børn:
Anders Andersen *1745.04.19 Gravel †1794+ Sønder Felding?.
Nævnes 1794 i Overby i Sønder Felding i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Voldborg Andersdatter *1747.09.29 Gravel †1815 Debbelmose.
Gift med Anders Jensen.
Voldborg fadder 1764.
Bosat Gravel. Senere i Debbelmose.
Mette *1750.01.06 Gravel †spæd.
Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Fadder 1768
Niels *1754.03.31 Gravel †1771+.
Bertel Andersen *1756.09.05 Gravel
Nævnes 1794 i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel.
Nævnes 1794 i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Overtager gården efter søsteren Mettes død.
Maren Kirstine *1761.12.06 Gravel †1772.08.02 Gravel 10 år (begraves uden navn).
Ane Marie Andersdatter *1764.07.22 Gravel †1801+.
Ses FT 1801 i Debbelmose i Borris.

Gravel matr. 16A, Sønderlandet.
Delvis udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1784 Villads Nielsen *1750.05.18 Debelmose? †1814.07.17 Gravel søn af Niels Villadsen.
Gift 1. 1784.08.22 i Borris med Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel †1794.11.05 (skifte) Gravel datter af formand.
Gift 2. 1795.05.17 i Borris med Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel †1831.05.29 Borris datter af formand, søster til 1. kone.
Børn med 1. kone Mette Andersdatter:
01 Sidsel Villadsdatter *1785.08.28 Gravel †1861.04.07 Skadkær, Sønder Felding.
Gift 1819.04.03 i Borris (vielse indført i Vorbasse kirkebog) med Jakob Christian Nielsen *1795.07.09 Bjerg, Bølling †1859.05.07 Skadkær, Sønder Felding søn af Niels Christensen (Bjerre) *1766.04.01 Bjerget, Oddum sogn †1849.11.02 Hedeager, Lindvig og Maren Christensdatter (Refstrup) *1756.09.19 Sønder Lem †1813.06.27 Lindvig.
Bosat Hedeager i Lindvig i Borris sogn.
02 Maren Villadsdatter *1787.11.04 Gravel, konfimeret 1802 Sønder Felding.
FT 1801 i Borris, se nedenfor.
Forgæves søgt med alle midler, ikke fundet.
03 Johanne Marie Villadsdatter *1789.08.23 Gravel †1853.04.07 Bøvl Kærgaard, Sønder Omme.
Gift 1817.10.25 i Hoven med Christen Pedersen (Kjær) *1790.04.30 Bøvl, Sønder Omme †1862.03.07 Bøvl Kærgaard søn af gårdmand i Bøvl, Sønder Omme Peder Christensen *1764.09.09 Bøvl †1832.03.27 Bøvl Kærgaard og (gift 1788.10.05 Sønder Omme) Abelone Kirstine Olesdatter *1765.08.04 Skovsende, Sønder Omme †1837.06.22 Bøvl Kærgaard.
Gårdmand i Bøvl Kærgård matrikkel 1A Bøvl by i Sønder Omme sogn.
Realregister matr. 1A Bøvl.
Skøde 1846.06.11 Fra Christen Pedersen (Kjær) til sønnen Peder Kjær Christensen.
Set barn:
Peder Kjær Christensen *1823.01.24 Bøvl, Sønder Omme †1866.05.10 Bøvl Kærgaard.
Gift med Marineberg Therkildsdatter *1827.01.02 Omvraa , Sønder Omme †1914.01.30 Bøvl datter af Terkel Andersen *1797.12.23 Omvraa †1869 Sønder Omme og (gift 1825.06.11 Give) Ane Birgitte Andersdatter *1800.06 Store Hestlund, Give †1861.11.18 Sønder Omme
FT 1850 Bøvl, Sønder Omme, en gaard:
Peder (Kjær) Christensen 28 Gift ejer af gaarden, huusfader, Sønder Omme
Marie Berg Terkildsen 24 Gift hans kone, Sønder Omme
Mette Marie Pedersen 3 Ugift deres datter, Sønder Omme
Christen Pedersen 61 Gift huusfaders fader, forsørges af ham, Sønder Omme
Johanne Marie Willadsdatter 61 Gift hans kone, Borris sogn
04 Anders *1792.07.17 Gravel †1800.05.19 Gravel knap otte år gammel.
Børn med 2. kone Else Marie Andersdatter:
05 Niels Villadsen *1796.07.20, overtager gården, se nedenfor.
06 Mette *1797.08.14 Gravel †1807.11.01 (druknede i Omme Aa, vogtede kvæg) Gravel ti år gammel.
Folketælling 1787 Gravel Villads Nielsen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Villads Nielsen371750 Debelmose? Borris 1814 Gravel Borris  
kone 1Mette Andersdatter371751 Gravel Borris 1794 Gravel Borris *1751.04.12.
dat. Sidsel Villadsdatter21785 Gravel Borris 1861 Skadkær Sønder Felding *1785.08.28.
tj-dreng Jakob Jensen121775c    
kones far 1Anders Nielsen701717 Gravel Borris 1793 Gravel Borris *1717.09.17.
kones mor 1Sidsel Andersdatter661721c Ørbæk Hoven? 1794 Gravel Borris  

Folketælling 1801 Gravel Villads Nielsen   85
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2Villads Nielsen511750 Debbelmose? Borris 1814 Gravel Borris  
kone 2 1Else Marie Andersdatter411759 Gravel Borris 1831 Gravel Borris  *1759.04.22 †1831.05.29.
dat. Maren Villadsdatter131787 Gravel Borris 1802+  *1787.11.04. Konfirmeret 1802 i Sønder Felding.
dat. Johanne Marie Villadsdatter101789 Gravel Borris 1853 Bøvl Sønder Omme  
søn Niels Villadsen51796 Gravel Borris 1873 Gravel Borris *1796.07.20.
dat. Mette Villadsdatter41797c Gravel Borris 1807 Gravel Borris Druknet i Omme Aa.


1823c Niels Villadsen *1796.07.20 Gravel †1873.12.28 Gravel søn af formand.
Gift 1819.10.10 i Sønder Felding Mette Katrine Pedersdatter *1800.07.13 Overby, Sønder Felding †1873.11.23 Gravel datter af Peder Pedersen (Peder Bølling) *1772c Egvad sogn konf. 1788.03.30 i Bølling †1828.08.25 Overby, Sønder Felding (søn af Peder Bertelsen *1734c †1818 og Else Pedersdatter) og (gift 1794.05.01 Ølgod) Abelone Hansdatter *1760.03.02 List, Ølgod †1837.01.05 Overby.
"Slægters spor i Bølling sogn" Redaktion: Per Vig, Erik Villumsen og Jens Kristian Holmgaard, 2001, side 332 om Peder Pedersen Bøllings herkomst:

Peder Bertelsen og Else Pedersdatter fra Egvad købte Kjærsingaard (i Bølling sogn) ved auktion på Lundenæs i 1780. Peder Bertelsen var noget af en handelsmand, og hans navn optræder utallige gange i de gamle skøde- og panteprotokoller. I slutningen af 1790-eme optræder hans navn i handler med bl.a. Pedersborg, Nygaardshus, Meldgaard, Gasdalgaard, Dalgaard og selvfølgelig til sidst i 1797, hvor han solgte Kjærsingaard. I mellemtiden havde han købt Bertelsbo, og her boede familien så de følgende år. I 1801 blev Peder Bertelsen enkemand, men kort tid efter giftede han sig med Marie Jensdatter og bosatte sig i Lindvig i Borris. I 1818 døde Peder Bertelsen, 88 år gammel.
Børn:
1. Ane Catrine Peders datter, født 1768 i Egvad og død ugift i Bølling i 1795.
2. Peder Pedersen Bølling, født 1772 i Egvad og bosat i Overby i Sdr. Felding.
3. Bertel Pedersen, født 1775 i Egvad. Boede en tid i Bertelsbo og senere i Velling.
4. Hans Peder Pedersen, født 1776 i Egvad og død 1850 i Christiansfeld, hvor han havde haft ophold i Brødremenigheden.
5. Hans Peder Pedersen, født 1802 i Borris og gift med Sidsel Nielsdatter i Lindvig i Borris.

Børn:
01 Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
02 Peder *1828.03.02 Gravel †1830.05.19 Gravel to år gammel.
03 Peder Nielsen *1832.05.19 Gravel †1912.07.31 Gravel.
Gift 1856.09.07 i Borris med Anne Katrine Nielsen *1831.04.21 Silstrup, Skarrild †1910.05.23 Gravel datter af husmand i Silstrup i Skarrild Niels Larsen *1777.11.12 Nederby, Sønder Felding †1862.09.15 Silstrup og (gift 1830.05.05 Skarrild) Anne Olesdatter *1790c Arnborg? †1862.01.23 Silstrup.
Peder Nielsen var gårdmand i Gravel i Borris sogn.
04 Jens Nielsen *1837.02.28 Gravel †1922.10.08 Tarm, Egvad.
Gift 1862.10.05 i Sønder Felding med Johanne Magrethe Pedersen *1838.11.23 Vester Bjerge, Sønder Felding †1916.05.18 Vester Bjerge datter af husmand i Vester Bjerge Peder Henningsen *1806.07.05 Fjelstervang, Vorgod †1874.11.20 Vester Bjerge og (gift 1837.05.28 Sønder Felding) Birthe Marie Jacobsdatter *1811.09.27 Drongstrup, Sønder Felding †1896.01 15 Vester Bjerge.
Jens Nielsen var landmand i Vester Bjerge i Sønder Felding sogn.

1864c Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel †1884.02.20 Gravel søn af formand.
Gift 1. 1861.11.17 i Borris med Kirsten Madsen *1839.12.27 Dalager, Borris †1863.01.23 (barselsseng) Gravel datter af gårdmand i Grønborg i Borris Mads Mikkelsen *1799.04.02 Sønder Kvisthus, Borris †1881.06.12 Grønborg og (gift 1829.12.26 Borris) med Kirstine Marie Hansdatter *1803.04.18 Søndervang, Ølgod †1886.11.14 Grønborg.
Gift 2. 1864.06.05 i Borris med Birgitte Jensdatter *1822.06.11 Kodbøl †1865.07.13 Gravel, Borris datter af Jens Jensen på Heldgaard.
Gift 3. 1866.05.27 i Borris med Ane Johanne Thomsen *1836.11.26 Gravel †1913.01.19 Vester Bjerge, Sønder Felding datter af gårdmand Thomas Christensen *1805.09.21 Gravel †1883.08.17 Gravel og (gift 1834.09.28 Ølgod) Margrethe Olesdatter *1812.09.24 Hedeager, Ølgod †1898.06.18 Gravel.
Villads Nielsen var gårdmand i Gravel matr. 16a Sønderlandet i Boris sogn.
Kendt barn med 2. kone Birgitte Jensdatter:
Niels Nielsen *1865.07.08 Gravel.

6 Andet
1795 Christen Thomsen af Gravild gift i Sønder Omme med Mariane Jensdatter af Omvraa.
*1809.05.21 Gravild; Christen Christensen †1890.03.04 Teglgård, Hejnsvig gift 1843.11.05 i Hejnsvig med Johanne Jensdatter *1815.02.26 Hejnsvig By datter af Jens Iversen *1788.08.03 Hejnsvig †1872.03.04 Teglgård og Ingeborg Jørgensdatter *1783.05.16 Spjelderup By †1841.04.24 Hejnsvig Mark.
Hoven KB: 1708 d. 30 sep. blev Niels Gravilds barn af Ørbæk døbt kaldet Margrethe. Faddere: Johanne Gjaldbæk, Mads Vestesen.
Hoven:
Niels Gravild *1672cc †1754.04.07 Ørbæk, Hoven.
Gift med Kirsten Madsdatter *1678c †1725.10.05 Ørbæk, Hoven.
En del børn.Grønborg
1 Introduktion
I markbogen 1683:

Grønborg, 2 fjerdeparts gårde
No. 1 Peder Pedersen 1/4 gård, tilhører Sophie Rostrup
No. 2 Jens Nielsen 1/4 gård, tilhører Jens Mogensen Hviid foged i Øster Herrit.

I 1713 bor Elisabeth Marie Boltrup datter Niels Andersen Boltrup på Østergaard i Grønborg i Borris. Hun har arv efter hendes mor, som står hos faderen. Hendes formynder flytter væk og hun får en ny (Brejl):

3 Ansøgning om ny formynder i Grønborg i Borris sogn. 6.3.1713, fol.3B, 290B.
Elisabeth Marie Boltrup i Grønborg i Borris sogn ansøger om ny formynder for sig selv, da hun har arv efter mor, der står hos hendes far Niels [Andersen] Boltrup på Østergaard, da hendes formynder Jacob Jensen Kolding flytter til Oksbøl i Vester herred. Ny FM: Jacob Pedersen Schandrup, herredsfoged. Elisabeth Marie Boltrup er i 1724 g.m. Oluf Justesen i Oksbøl.

En god del af materialet om Grønborg er fra "Pederminde i Borris" (pdf på hammerum-herred.dk) af Arkivar P. K. Hofmansen, Carl Kofoed Christensen og Egon Gosvig ss. 32 - 60 med fyldige indskud om Dyrvig i Hoven og Sønderby i Borris.
2 Fæstere
3 Ejere
Hartkorn 1 5 1 0:
1664 Elsebe Dorthe Rostrup
1683 Sophie Rostrup
Hartkorn 1 7 0 0:
1664 Elsebe Dorthe Rostrup
1683 Jens Mogensen Hvid, herredsfoged i Øster (Horne) herred.
1789 Ahlergaard i Borris.
4 Familier med børn

Mindre fjerdepartsgård hartkorn 1 5 1 0.
1664- Peder Pedersen.
Ses endnu i 1683.

1699- Anders Grønborg.
Gift med hans kone.
Børn:
Jakob Andersen *1685cc.
Gift 1711- med Else Marie (nævnt som fadder 1715.06.02).
Niels Andersen *1690cc overtager gården, se nedenfor.
Voksen søn set februar 1704.

1726- Niels Andersen Grønborg *1690cc †1739.12.20 Grønborg søn af formand.
Gift 1715- med hans kone *1695c- †1772.03.08 Grønborg ("Thomas Grønborgs moder").
Konen har bror Thomas, fadder 1721.01.01 ved søn Thomas dåb.
Børn:
Anna Nielsdatter *1716.03.25 Grønborg †1720.10.20 Grønborg knap fem år gammel.
Thomas Nielsen *1720.12.27 Grønborg overtager gården, se nedenfor.
Søren Nielsen *1726.09.15 Grønborg.

1746- Thomas Nielsen Grønborg *1720.12.27 Grønborg †1806.02.13 Grønborg søn af formand.
Gift 1745c i Oddum? med Johanne Jensdatter *1712c Oddum? †1801.10.29 Grønborg datter af Jens Knudsen †1737 Oddum og Kirsten Christensdatter.
Børn:
Niels *1746.10.04 Grønborg †1746.10.16 en uge gammel.
Sidsel Thomasdatter *1748.02.11 Grønborg, 1764 fadder.
Gift 1775.04.19 i Borris med Laust Nørgaard.
Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg, overtager gården se nedenfor.

1777c Christen Pedersen Studsgaard *1742.05.25 Studsgaard, Skarrild By †1812.04.25 Borris søn af Peder Studsgaard og hans kone *1695c †1767.03.28 Studsgaard.
Gift 1778.10.11 i Borris med Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg †1815.03.26 (smitsom Forraadnelsesfeber) Borris.
Sammen med konen Kirsten Thomasdatter dør i 1815 to dage efter tjenestepigen Mette Kirstine Christensdatter, 18, også af smitsom forrådnelsesfeber.
Børn:
Johanne Christensdatter *1779.08.01 Grønborg.
Margrethe Christensdatter *1780.08.06 Grønborg.
Ellen Marie *1784.12.26 Grønborg †1787.02.11 (alder 1 år forkert, 2).
Thomas Christensen *1788.03.30 Grønborg †1860.10.04 Skarrild.
Gift 1820.10.11 i Skarrild med Kirsten Jensdatter *1792.10.14 Nørre Vejen, Rind †1867.02.07 Skarrild datter af Jens Knudsen *1763.05.23 Brøllund, Ny Sogn †1819 Skibbild, Arnborg og 2. kone Gertrud Nielsdatter *1768 Lind, Rind †1839 Skibbild.
Bosat 1825 Assing, 1834 præstegårdsforpager i Sønder Felding.
I FT 1834 kaldes han fejlagtigt sognepræst i Sønder Felding.
Husmand i Silstrup og Hesselvig i Skarrild.
Sete børn:
Karen Thomsen *1822c.
Jens Thomsen *1825.01.31 Assing.
Gift 1855.11.02 i Skarrild med Maren Pedersdatter *1829.04.21 Nørre Felding †1874.05.07 Skarrild datter af Peder Mikkelsen og Karen Jakobsdatter *1799 †1838.08.01 Nørre Felding.
Gertrud Kirstine Thomsen *1827c.
Ane Johanne Thomsen *1830c
Knud Christian Thomsen *1832c.
Laust Thomsen *1837c Skarrild, tvilling.
Ellen Chatrine Christensdatter *1792.03.18 Grønborg.
Folketælling 1787 Grønborg Christen Pedersen Studsgaard   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Christen Pedersen Studsgaard451742c  1812 Grønborg Borris  
kone 1Kirsten Thomasdatter331754 Grønborg Borris 1815 Grønborg Borris *1754.06.03.
dat. Johanne Christensdatter81779 Grønborg Borris   *1779.08.01
dat. Margrethe Christensdatter61780 Grønborg Borris  *1780.08.06
kones far 1Thomas Nielsen Grønborg671720 Grønborg Borris 1806 Grønborg Borris  *1720.12.27. †1806.02.13
kones mor 1Johanne Jensdatter751712c Oddum? 1801 Grønborg Borris †1801.10.29.
almisse 0Else Ejstrup561731c Ejstrup? Faster? 1805 Ved Kirken Borris "Vanfør og nyder almisse". †1805.12.22.

Folketælling 1801 Grønborg Christen Pedersen Studsgaard   65
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Christen Pedersen Studsgaard611742c  1812 Grønborg Borris Bedre alder FT 1787 antaget.
kone 1Kirsten Thomasdatter481754 Grønborg Borris 1815 Grønborg Borris *1754.06.03.
dat. Margrethe Christensdatter191780 Grønborg Borris  *1780.08.06
søn Thomas Christensen131788c    
søn Thomas Christensen51796c    
kones far 1Thomas Nielsen Grønborg811720 Grønborg Borris 1806 Grønborg Borris  *1720.12.27. †1806.02.13
kones mor 1Johanne Jensdatter901712c Oddum? 1801 Grønborg Borris Født år fra FT 1787, antaget bedre.
Haand- arbejde ind- sidder 0Else Kirstine Nielsdatter441757c    


Større fjerdepartsgård hartkorn 1 7 0 0.

1664- Jens Nielsen.
Ses endnu i 1683.
Kendte børn:
Karen Jensdatter, gift med senere fæster Peder Eskesen Grønborg.
Navn Karen nævnt 27. sept. 1716 "Karen Peder Grønborgs kone".
Johanne Jensdatter Grønborg *1680cc Grønborg.
Gift 1710.03.09 i Borris med Jep Andersen *1680cc Risbjerg, Brande †1739+ Brande søn af Anders Ibsen nævnt 1661-88+.
Fæster hans fars gård i Risbjerg i Brande sogn.
Mette Jensdatter
Gift 1702.11 i Borris med af Nørre Vium Peder Christensen.

1699- Niels Olling ?*Olling, Assing.

1701c Peder (Eskesen) Grønborg *1675cc Hoven søn af Eske Nielsen †1720.02.11 Dyrvig, Hoven og Kirsten Olufsdatter *1643c †1727.02.11 Dyrvig.
Gift med Karen Jensdatter †1743.06.26 (Eske Grønborgs Moder) Grønborg datter af forformand.
Kendte børn:
Søn *1701c †1713.01.17 Grønborg 12 år gammel.
Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg, overtager fæstet, se nedenfor.
El Pedersdatter *1705.06.24 Grønborg.
Christen Pedersen *1708.04.15 Grønborg.
?Gift 1735.05.22 i Borris med Bodil Aaes.
Kirsten *1711.01.19 Grønborg †1711.03.15 to måneder gammel.
Niels *1714.03.25 Grønborg †1714.03.29 død straks, vanskabt.

1731 Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg †1750.03.27 Grønborg søn af formand.
Gift 1731.02.20 med Margrethe Cathrine Christensdatter (Margrethe Synderbye) *1708.02.29 Sønderby, Borris †1777.07.30 Grønborg datter af Christen Lauridsen Colding (gården Kolding i Stauning sogn) *1684c Lending, Dejbjerg †1735 og Karen Mortensdatter *1680c Lindvig †1759.04.18 Borris.
Børn:
Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg overtager gården.
Christen Eskesen (Lildgaasdal) *1737.05.12 Grønborg. †1812.11.22 Lille Gaasdal, 75 år.
Følgende angivelser af Arkivar P.K. Hofmansen markeret med ?foran har ikke kunnet findes i Faster eller Borris kirkebog. Derimod får Christen Gaasdal datteren Cathrine Marie døbt 1768.09.25, hvilket ikke passer med Kirsten nedenfor *1768.04.24 ?Borris.
?Gift 1. 1767.05.05 i ?Borris med El Fasterkær.
Kendt barn:
?Kirsten Christensdatter *1768.04.24 ?Borris.
Gift 2. 1770.10.28 i Sønder Felding med Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal datter af sognefoged Thyge Christian Frederiksen Brock *1709c †1776.05.17 Overby, Sønder Felding og Karen Jensdatter Krog *1714c ?(Krog i Skarrild far Jens Krog, ingen Jens i Borris Krog) †1801.12.21 Sønder Felding.
Bosat Lille Gaasdal i Borris 1767+.
Cathrine Marie Eskesdatter *1746.05.13 Grønborg †1811+.
Gift 1. 1767.04.02 i Borris af Lille Gaasdal med Anders Jakobsen *1738c †1791 (skifte) Kollund, Rind.
Gift 2. med Christen Lauridsen *1759c †1811+.
Med 1. mand bosat Kollund i Rind sogn.
2. mand selvejer i Lervadskær i Snejbjerg sogn (FT 1801).
Børn:
Margrethe Cathrine Andersdatter *1776c.
Maren Andersdatter *1778c.
Anne Andersdatter *1784.08.08 Kollund, Rind.
Dødfødt søn 1748.03.10 Grønborg.

1758c Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg †1794.12.08 Grønborg søn af formand.
Gift 1758c med Ane Sørensdatter *1736c †1798.05.13 Grønborg.
Børn:
Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg, overtager gården, se nedenfor.
Birgitte Cathrine Pedersdatter *1762.02.28 Grønborg.
Gift (som Berthe Marie) 1784.01.11 i Borris med Niels Jensen *1753c Hjoptarp søn af Anne Marie Mathiasdatter.
Set barn:
Jens Nielsen *1785c
Søren *1764.11.11 Grønborg †1765.03.28 fem måneder gammel.
Søren Pedersen *1766.09.21 Grønborg †1789.02.12 Borris Præstegård 22 år gammel.
Margrethe Cathrine *1775.02.19 Grønborg †1775.06.11 fire måneder gammel.

1784c Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg søn af formand.
Gift 1784.10.17 i Borris med Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard, Hjoptarp, Borris †1828.01.04 Gaasdal datter af Jens Nielsen Nørgaard *1713c †1787.02.13 Nørgaard og Ane Marie Jensdatter *1724c ?Fasterkær, Faster †1793.07.06 Nørgaard 69 år.
1789 fæster under Ahlergaard i Borris.
Købte 1796 eng hartkorn 0 3 0 3 fra Lindvig.
Børn:
Dødfødt 1785.08.28 Grønborg.
Peder Eskesen *1786.09.17 Grønborg †1826.03.09 Tarp, Borris.
Gift 1819.05.01 med Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig, Borris datter af Mads Jensen Gosvig og Dorthe Kirstine Olufsdatter Stier.
Bosat Tarp i Borris.
Mette Kirstine Madsdatter giftede sig 2. gang med Ole Sørensen af Faster Sogn *1796.07.10 Fasterkjær søn af Søren Olesen og Hustru Kirsten (Kirstine) Christensdatter.
Børn:
Mads Pedersen *1821.04.04 Tarp, Borris.
Eske Pedersen *1823.03.26 Tarp †1890.07.20 (Brystsvaghed) Alkjærsig, Dejbjerg. Gift 1850.10.13 i Borris med Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl, Borris †1896.03.09 Alkjærsig.
Kendt barn:
Petrea Eskesen*1856.02.16 Alkjærsig, Dejbjerg †1937.01.02 Kirkeby, Borris. Gift 1876.04.09 i Dejbjerg med Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegården, Borris
Bosat Alkjærsig i Dejbjerg.
Jens Peder Pedersen *1826.01.30 Tarp.
Søren Eskesen *1789.12.26 Grønborg overtog gården, se nedenfor.
Ane Cathrine Eskesdatter *1793.05.20.
Gift 1819.05.01 i Borris med gårdmand af Debbelmose Peder Pedersen *1782.09.22 Debbelmose søn af Peder Pedersen og Margrethe Thomasdatter.
Anne Marie Eskesdatter *1797.03.01 Grønborg.
Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset, Borris.
Gift 1821.09.30 i Borris med Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal †1839.07.28 søn af Christen Eskesen (LildGaasdal) *1737.05.12 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal og 2. kone Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal.
Med Niels Christensen boede hun i Lille Gaasdal.
Som enke fra 1844 i Kirkehuset i Borris Kirkeby.
Folketælling 1787 Grønborg Eske Pedersen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Eske Pedersen281759 Grønborg Borris 1833 Grønborg Borris *1759.11.25
kone 1Ingeborg Jensdatter271760 Hjoptarp Borris 1828 Gaasdal Borris  *1760.11.01.
søn Peder Eskesen11786 Grønborg Borris 1826 Tarp Borris *1786.09.17.
Hyrde hyrde Sivert Jensen151772c   Ikke set født i Borris.
B&G mands far 1Peder Eskesen541733 Grønborg Borris 1794 Grønborg Borris *1733.04.26
mands mor 1Anne Sørensdatter51c1736c  1798 Grønborg Borris Ikke set født i Borris. †1798.05.13 Grønborg.

Folketælling 1801 Grønborg Eske Pedersen   66
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Eske Pedersen421759 Grønborg Borris 1833 Grønborg Borris *1759.11.25
kone 1Ingeborg Jensdatter411760 Hjoptarp Borris 1828 Gaasdal Borris  *1760.11.01.
søn Peder Eskesen151786 Grønborg Borris 1826 Tarp Borris *1786.09.17.
søn Søren Eskesen121789 Grønborg Borris 1855 Grønborg Borris *1789.12.26.
dat. Anne Katrine Eskesdatter81793 Grønborg Borris  *1793.05.20. Gift 1819 i Borris med Peder Pedersen af Debbelmose.
dat. Anne Marie Eskesdatter4Grønborg Borris   *1797.03.01.
dat. Margrethe Katrine Eskesdatter11800 Grønborg Borris 1882 Borris By   *1800.07.27.
tj-pige Anne Viborg221779c Viborg?   

1815 Søren Eskesen *1789.12.26 Grønborg †1855.05.20 Grønborg.
Gift 1815.09.23 Rind med Karen Hansdatter *1791.03.06 Rind †1850 (tæring) Grønborg datter Hans Christensen Lund *1751c Brandlund, Brande †1829.03.08 Fjederholt, Rind og Anne Cathrine Nielsdatter *1766.08.14 Lind, Rind †1834+ Fjederholt.
Børn:
Ingeborg Sørensdatter *1816.07.13 Grønborg +1876.01.28 Hannerup, Faster.
Gift med Anders (Handrup) Svendsen *1815.02.08 Hannerup †1887.10.31 Hannerup søn af Svend Andersen *1768.07.10 Bølling sogn †1829.05.23 Hannerup og Kirsten Andersdatter *1776.03.10 Feldsing, Borris †1859.06.18 Faster.
Børn:
Kirsten Andersen *1837.03.26 Hannerup, Faster †1853.09.11 Hannerup seksten år gammel.
Svend Andersen Busk *1839.05.25 Faster, Bølling sogn †1903.12.20.
Gift med Abelone Sørensdatter *1842.06.30 Vestergaard, Faster †1892.04.07 Busk, Borris datter af Søren Hansen *1778c Klokmose, Faster †1848.12.05 Vestergaard, Klokmose og Mette Jensdatter *1805.02.21 Nørre Vium †1895.10.19 Faster.
Karen Andersdatter *1841.10.11 Hannerup, Faster.
Søren Andersen *1843.11.21 Hannerup, Faster.
Peder Gaardsvig Andersen *1846.03.29 Hannerup, Faster.
Niels Andersen Handrup *1848.09.04 Hannerup, Faster.
Veste Andersen *1851.03.10 Hannerup, Faster.
Otto Andersen *1854.01.11 Hannerup, Faster.
Kirsten Andersen *1856.09.14 Hannerup, Faster.
Christen Lund *1859.12.28 Hannerup, Faster †1864.04.04 Hannerup godt fire år gammel.
Anne Cathrine Sørensdatter *1819.02.24 Grønborg †1888.09.02 Kodbøl, Borris.
Gift med Jens Christensen *1817.01.13 Kødbøl, Borris †1907.08.21 Kodbøl søn af Christen Jensen *1783.09.14 Kodbøl †1851.04.26 Kodbøl og Karen Lauridsdatter *1791.03.27 Gjaldbæk, Borris †1883.01.16 Kodbøl.
Bosat Kodbøl i Borris matr. 7 Sønderlandet.
Hans Lund Sørensen *1821.05.18 Grønborg †1905.02.26 Grønborg.
Tjenestekarl i Borris sogn, ugift.
Maren Sørensdatter *1824.06.19 Grønborg †1880.02.26 Gjaldbæk, Borris.
Gift med Laurids Nielsen *1818.02.14 Gjaldbæk †1882.11.07 Gjaldbæk søn af Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 Gjaldbæk og Mette Jensdatter *1780.05.04 Borris †1861.04.21 Gjaldbæk.
Eske Sørensen *1828.02.01 Grønborg overtager gården, se nedenfor.
1852c Eske Sørensen *1828.02.01 Grønborg †1897.09.12 Grønborg, søn af formand.
Gift 1852.10.10 i Borris med Mette Kathrine Andersen *1830.01.28 Votkær, Borris †1919.12.14 Grønborg datter af Cornelius Andersen Votkær *1805c Borris og Birte Cathrine Vestesdatter *1809c Borris.
Børn:
Søren (Grønborg) Eskesen *1854.01.06 Grønborg †1939.07.13 Dalagergaard, Borris.
Gift 1878.11.13 i Borris sogn med Ane Sofie Nielsine Larsen *1851.12.27 Sønder Omme †1925.10.15 Dalagergaard datter af husmand i Østerby i Sønder Omme Lars Jensen (Meldgaard) *1805.02.20 Meldgaard, Borris †1887.01.23 Østerby og (gift 1843.10.22 Borris) Kirsten Tarp Madsdatter (Rahbek) *1820.04.16 Agger, Borris †1872.05.24 Østerby.
Søren Eskesen var:
1880 gårdmand i Tarp Vesterby i Borris sogn.
1893 - 1937 gårdmand Dalagergaard, Borris sogn.
Karen Eskesen *1855c Grønborg.
Birte Katrine (Trine) Eskesen *1857c Grønborg.
Hysbestyrerinde for broderen Nikolaj kaldet Lund.
Else Marie Eskesen *1859c Grønborg.
Caroline Eskesen *1863c Grønborg.
Margrethe Katrine Eskesen *1865c Grønborg.
Nikolaj Lund Baj Eskesen *1872c Grønborg overtager gården, se nedenfor.
Anianus Eskesen *1874c Grønborg.
1899 Mette Kathrine Andersen enken, se ovenfor.
Tilladelse til uskiftet bo.
1908.08.22 Nikolaj Lund Baj Eskesen*1872c Grønborg.
Havde søstre Trine og Stine(? hvilken søster) som husberstyrerinde.
BS side 253:

Lund, som han altid kaldtes, forblev ugift. Han var en stor spøgefugl, men ikke nogen særlig dygtig landmand, hvad han af økonomiske grunde heller ikke havde behov for at være. Han havde to søstre Trine og Stine som husbestyrerinder. Den 22/12 1921afstår de gården og flytter hen til Grønborghus.

1921.12.22 Albert Jensen.
Gift med Alma.


Lille Gaasdal
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Lille Gåsedahl, ejer Sophia Rostrup
Boelshus Thomes Pedersen
2 Fæstere
1683 Thomas Pedersen.
1705 Thomas i lille Gaasdall. 1709 Peder i Lille Gaasdal.
3 Ejere
1683 Sophia Rostrup i Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Matrikel 46A senere:

1683- Thomas Pedersen †1708.04.15 Lille Gaasdal.
Gift med hans kone, fadder 1704, †1726.12.29 "Peder Gaasdalls moder".

1710- Peder (Thomasen?) Lille Gaasdal †1758.06.06/†1760.01.13 71 år, Lille Gaasdal.
Gift 1711.10.15 i Borris med Anne Mortensdatter af Kragmose i Bølling sogn.
Een Peder Lille Gaasdal *1689c †1760.01.13 71 år.
Børn:
Anne Christine Pedersdatter 1713.01.29 Gaasdal.
Thomas Pedersen *1714.10.21 Lille Gaasdal.
Kirsten *1716.04.17 Lille Gaasdal.

1735- Thomas Pedersen Lille Gaasdal.
Gift 1735- med hans kone, som er fadder 1735.12.11.

1753 Gregers Michelsen *1724c †1799 Borris.
Gift 1753 i Rind med Edel Lauridsdatter *1733 Stokildhoved, Rind †1801+ Borris datter af Laurids Jensen Hundkær †1750 (skifte Hammerum herred) Stokildhoved, Rind og Else Christensdatter.
Flytter 1766 i Borris til Brunbjerg, hvor han er husmand og skrædder i FT 1787.
Børn:
Ingeborg *1754.10.17 Lille Gaasdal †1755.03- opprimeret.
Else Marie Gregersdatter *1756.08.08 Lille Gaasdal †1817 almisselem Skarrild.
Gift 1786.04.17 i Borris med Rasmus Jensen *1744 Tornvig, Arnborg †1811 Toxvig, Arnborg.

1780 Borris Dom 23 p. trinit., 29/10, blev Else Marie Gregersdatters uægte barn døbt med navn Peder, faddere: Rasmus Feldbereders hustrue, Christen Søndergård, Niels Egvig, Bertel Schobech, Kiersten Lauridsdatter, og blev udlagt til barnefader Rasmus Jensen Tornvig af Arnborg, som tiente tilligemed ovenmeldte Else Marie hos Ib Pedersen i Høgild i Rind Sogn.

Bosat Lille Hjøllund i Arnborg, før 1801 i Lustrup i Skarrild sogn.
Michel *1759.06.17 Lille Gaasdal, formodet død spæd.
Datter begravet †1761.05.24 Lille Gaasdal.
Michel Gregersen *1762.09.29 Lille Gaasdal.
Gift 1797- med Johanne Pedersdatter *1753c.
Hjemme i Brunbjerg i FT 1787.
FT 1801 boelsmand (husmand) i Hioptarp i Borris.
Anne Ingeborg *1765.02.03 Lille Gaasdal.
Laurids Gregersen *1766.11.01 Brunbjerg, Borris.
FT 1801 ved moderen.
Dødfødt 1769.04.09 Brunbjerg, Borris.
Dødfødt 1772.04.26 Brunbjerg, Borris.
Jens Gregersen *1773.08.29 Brunbjerg, Borris †1848 Ølgod. Gift med Mette Andersdatter Birk *1765 Sønder Felding datter af Anders Pedersen Birk *1740c. .

1766 Christen Eskesen (LildGaasdal) *1737.05.12 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal, 75 år, søn af Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg †1750.03.27 Grønborg og Margrethe Cathrine Christensdatter (Margrethe Synderbye) *1708.02.29 Sønderby, Borris †1777.07.30 Grønborg.
Gift 1. gang 1767.05.05 i Faster med Ellen Fasterkær *1740c †1768.10.09 Gaasdal "Dom 19 a Trin: begrov Chr. Gaasdals h. - - - 28".
Gift 2. 1770.10.28 i Sønder Felding med Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal datter af sognefoged i Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock *1709c †1776.05.17 Overby, Sønder Felding og Karen Jensdatter Krog *1714c ?(Krog i Skarrild far Jens Krog, ingen Jens i Borris Krog) †1801.12.21 Sønder Felding.
Trolovelsen med 1. kone i Faster kirkebog (_ står for endelses-krusedulle):

d: 5te May trol: Christ_ Eskesen og El Fasterkier -

Vielsen i Faster kirkebog:

d: 7de Oct: cop. Christen Lildgarsdal og El [....]dåttr

Barn med 1. kone Ellen Fasterkær:
Katrine Marie Christensdatter *1768.09.25 Lille Gaasdal †1819 Studsgaard, Skarrild.
Gift 1800.04.27 i Borris med Christen Jensen Øvig *1769 Øvig, Skarrild †1836 Studsgaard søn af Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 (skifte) Øvig og Kirsten Christensdatter *1735.12.14 Toksvig, Arnborg †1775.05.26 (skifte) Øvig.
Børn med 2. kone Maren Thygesdatter:
Ellen Katrine Christensdatter *1772.03.29 Lille Gaasdal
Thyge Christian Christensen *1775.04.09 Lille Gaasdal overtager gården, se nedenfor.
Eske Christensen *1778.02.15 Lille Gaasdal.
Karen Christensdatter *1780.11.12 Lille Gaasdal
(Katrine) Margrethe Christensdatter *1783.10.26 Lille Gaasdal
Mette Christensdatter *1787.03.25 Lille Gaasdal
Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal, overtager senere gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Gaasdal- Lille Christen Eskesen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Eskesen501737 Grønborg Borris 1812 Gaasdal- Lille Borris *1737.05.12
kone 2 1Maren Thygesdatter411746c Overby Sønder Felding 1828 Gaasdal- Lille Borris  
dat. 1 Katrine Marie Christensdatter191768 Gaasdal- Lille Borris 1819 Studsgaard Skarrild *1768.09.25
dat. 2 Ellen Katrine Christensdatter151772 Gaasdal- Lille Borris  *1772.03.29.
søn 2 Eske Christensen91778 Gaasdal- Lille Borris  *1778.02.15.
dat. 2 Karen Christensdatter61780 Gaasdal- Lille Borris  *1780.11.12.
dat. 2 Margrethe Christensdatter31783 Gaasdal- Lille Borris  *1783.10.26. Døbt Katrine Margrethe.
dat. 2 Mette Christensdatter11787 Gaasdal- Lille Borris  *1787.03.25.

Folketælling 1801 Gaasdal- Lille Christen Eskesen   38
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2Christen Eskesen641737 Grønborg Borris 1812 Gaasdal- Lille Borris *1737.05.12
kone 2 1Maren Thygesdatter551746c Overby Sønder Felding 1828 Gaasdal- Lille Borris  
søn 2 Thyge Christian Christensen261775 Gaasdal- Lille Borris 1812 Gaasdal- Lille Borris *1775.04.09
søn 2 Eske Christensen231778 Gaasdal- Lille Borris  *1778.02.15.
dat. 2 Karen Christensdatter211780 Gaasdal- Lille Borris  *1780.11.12.
dat. 2 Mette Christensdatter141787 Gaasdal- Lille Borris  *1787.03.25.
søn 2 Niels Christensen91792 Gaasdal- Lille Borris 1839 Gaasdal- Lille Borris  *1792.09.23. †1839.07.28.


1806 Thyge Christian Christensen *1775.04.09 Lille Gaasdal †1812.06.07 Lille Gaasdal, 37 år, søn af formand.
Ikke set gift.

1812 Maren Thygesdatter*1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal moder til formand.

1821 Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal †1839.07.28 søn af forkvinde.
Gift 1821.09.30 i Borris med Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset datter af Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg og Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard, Hjoptarp, Borris.

1831 Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris, enken, se ovenfor.
I FT 1845 er hun på aftægt på gården.
I FT 1850 har hun et hus på gården og nyder ophold og har en tjenestepige.
I FT 1855 bor hun i et hus i Skobek i Borris og har den samme tjenestepige.

1842 Peder Simonsen *1802.03.21 Skærbæk, Nørre Vium †1859.12.07 Rind søn af Simon Nielsen *1768.11.23 Skærbæk †1841.11.24 Skærbæk og Ane Johanne Pedersdatter *1776.05.09 Østergaard, Vium By, Nørre Vium †1860.11.27 Skærbæk.
Gift 1832.10.14 i Borris med Maren Nielsdatter *1801.03.14 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen *1776c og Maren Christensdatter *1775c.
Bor 1831 i Slikdal i Borris.
Ses FT 1845 i Lille Gaasdal i Borris.
Flytter før FT 1850 til Rind sogn.

1845 Mogens Christensen *1801c Vithen sogn, Aarhus Amt..
Gift med Mette Sørensdatter *1802c Hasle sogn, Aarhus amt.

1852 Christen Jeremiassen *1797.05.26 Svenstrup, Vinding, Ringkøbing Amt †1855.01.30 Lille Gaasdal søn af Jeramias Hansen *1752 +1828 og Maren Christensdatter *1760 †1848.
Forhold 1816 med Ane Johanne Jeppesdatter *1794.03.09 Torsted †1817+.
Gift 1. med Elisabeth Gjødesdatter *1793 †1855.
Gift 2. 1855 med Claudiane Nielsen *1816.06.09 Hanning †1894.04.26 Hee sogn. (gift 2. med Tyge Nielsen *1813)
Barn med Anne Johanne Jeppesdatter af Torsted:
Ane Marie Christensdatter *1817.07.01 Torsted
Børn med Elisabeth Gjødesdatter:

Matrikel 46B usdstykket 1852 fra 46A.

1852a Villads Kjeldsen.

Matrikel 46C usdstykket 1932 fra 46A.

1932 (Jens Green) Mourids Rahbek *1904.01.28 Lille Gaasdal †1968.12.23 Lærkevej, Borris Stationsby søn af Mads Rahbek *1874.05.11 Borris †1936.01.21 Nørre Vium (begravet Borris) og (gift 1901.11.21 i Borris) Julie Kristine Jensen.
Gift 1932.06.05 i Thyregod med Marie (Mie) Hansen *1913.09.22 Vestbjerggård, Sejrup, Thyregod †1993.01.24 Borris Stationsby datter af Jens Peter Hansen *1869.03.04 Nørregård, Givskud By †1949.06 (tyktarmskræft) Give Sygehus og Ane Christine Elise Olesen *1875 Givskud Mark †1967 Vestbjerggård, Sejrup.
Moster Mies bror Hans var gift med Mourids søster, derved kom Mourids med på besøg i Vestbjerggård i Sejrup. Han begyndte at skrive til Mie, da hun var 16 og hun havde en aftale med posten, at denne gav brevene direkte til hende, så moderen ikke fik nys af det.
Moster Mie var min {Villy M. Sorensen} favorit moster, Hun var egentlig blid og uhyre indsigtsfuld. Jeg besøgte hende, da jeg var på kostskolen VGT i Tarm 1959-62, kørte på cykel hen over Borris hede og enge. Kostinspektøren skrev op, at jeg ikke var der søndag middag og hvor tog jeg hen?
Til Mourids i Borris.
Mourids hvad?
Jeg realisere blitzartigt, at jeg aldrig havde hørt hans efternavn, simpelthen ikke vidste det, så jeg sagde Hansen, hvilket var hans kones fødenavn, noget skulle jeg jo sige.
Da jeg så ankom var det første jeg spurgte, hvad hedder du egentlig Mourids?
Mourids var lille af vækst, næsten lun og mildnet noget af alderen på den tid, han havde før været ilter. Nu ville han gerne diskutere sager. Så jeg gav ham digtere som Goethe og filosoffer som Bertrand Russel. En søndag så han betydningsfuldt på mig og spurgte, om jeg nu også vidste, at vi havde en verdensberømt dansk filosof. Jo, såmænd. Jeg var klar over, at Mourids tog mål af berømmelsen for han ville aldrig selv havde beskæftiget sig med de skruede, forskruede radikale og konstruerede særegene tankegange af en storslået stilist.
Han gav mig råd om sammenliv og sagde selv når Mie og ham var gale på hverandre og ikke havde vekslet et ord hele dagen, var det ham grumme vigtigt at der kom en lille hånd over i sengen.
Da Mie var blevet enke optog jeg på bånd et interview om familien med hende. Hun var excellent til at fortælle. Til sidst spurgte jeg hende sådan nærmest lidt pro forma hvis hun skulle leve livet igen, hvordan så? Jeg ventede klart, at hun ville sige, at der var nogen mindre ting, men det hele var for det bedste og det havde været som det skulle være og hun var tilfreds.
Ganske anderledes!, sagde hun.
Jeg ville ikke have giftet mig for ung med 18 år, men i stedet arbejdet til jeg var 25, set noget i verden og oplevet sager og folk.
Og hun mente det.
Matrikel 46B:


Store Gaasdal
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Store Gåsedahl, ejer Fru Sophia Rostrup
Christen Hansen
Jakob Christensen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En halvgård:
1683- Christen Hansen

En halvgård:
1683- Jakob Christensen
Børn:
Peder Jakobsen Gaasdal *1686c- †1708.03.11 Gaasdal.
Fadder 1704.
Inger Jakobsdatter *1688c-.
Gift 1709.08.30 i Borris med Lars Larsen.
Fadder 1704.02.12 "Jacob Gaasdal hans datter Inger."
Karen Jakobsdatter *1696c-.
Fadder 1712.06.05 "Inger Gaasdal søster Karen."
Jakob Jakobsen *1701c-
Fadder 1719.01.22 "Jacob Ing Gaasdals broder."

1693c Jens Giødesen *1675cc †1724.04c Gaasdal søn af Giøde Jensen Slikdal *1640cc †1715.10.31 Slikdal og Maren Christensdatter †1714.11.14 Slikdal.
Gift 1695cc af Slikdal med datter i Gaasdal.
Børn (de første fire datoer helt omtrentlige (se som faddere i kirkebogen):
Christen Jensen *1694cc.
Thomas Jensen *1695cc.
Kirsten Jensdatter *1696cc.
Gift 1724.10.29 i Borris med Anders Christensen af Forsum.
Karen Jensdatter *1698cc.
Maren Jensdatter *1699cc.
Gift 1727.10.20 med Poul Jensen af Hannerup i Faster.
Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Gaasdal.
Gift i Gaasdal med NN †1784.07.11 Gaasdal.
Anne *1708.10.28 Gaasdal †1709.04.10 fem måneder gammel.

1736 Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Sønderskov søn af formand.
Gift med hans kone.
Han bor i FT 1787 i Sønderskov i Borris som Husmand og Almisselem, hans alder angivet somm 88 hvilket er fem år over de reale 83.
Børn:
Peder Giødesen *1736.04.22 Store Gaasdal.
Sidsel Katrine Giødesdatter *1741.08.06 Store Gaasdal.
Jens *1743.01.27 Store Gaasdal †1743.03.27 opprimeret.
Jens Giødesen *1747.08.27 Store Gaasdal
Karen Giødesdatter *1751.02.02 Store Gaasdal.
Bor ved faderen i Sønderskov i Borris i FT 1787.
Barn med en Jens:
Anne Jensdatter *1780c
1709 Lars Larsen †1760.03.23 Store Gaasdal.
Gift 1709.08.30 i Borris med Inger Jakobsdatter †1756.06.07 Store Gaasdal.
Børn:
Inger Larsdatter *1710.06.22 Gaasdal.
Gift 1732.10.15 med Poul Andersen.
Anne Larsdatter *1712.06.05 Gaasdal.
Gift 1744.01.19 med Christian Jensen fra Aarup.
Peder Larsen *1714.04.27 Store Gaasdal †1787+. Gift 1756 10.09 i Borris med Ellen Grønborg.
?Peder Lassen Gaasdal gift 1775.05.11 i Borris med Maren Enevoldsdatter af Ganer *1733c †1787+.
Fadder 1747.07.16.
Ses FT 1787 som husmand i Gaasdal.
Jakob Larsen *1719.01.22 Gaasdal †1746.03.20 Gaasdal.
17xx Thomas Gaasdal †1733.07.26 Store Gaasdal.
Gift med Mette.
17xx Christen Gaasdal †1743.07.11 Store Gaasdal.
Gift med hans kone.


Gaasdal Hede:

Kort over Gaasdal Hede i Borris sogn med Moust Vems hus.
Antages at være Moust Vems Hus, Gaasdal Hede, Borris sogn.
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Gaasdal Hede, et hus, menes revet ned 1916c.
Del af Gaasdal Hede matr. 2B ejer 1895-1903 Niels Svendsen, realregister.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.

1880 Mourids Hansen (Moust Vem) *1837.02.23 Damsted, Nørre Vium †1916.11.14 Asylet, Borris søn af gårdmand i Fiskbæk, Nørre Vium Hans Mouritsen *1809.05.22 Kirkegaard, Hoven †1863.03.30 Fiskbæk, Nørre Vium og (gift 1833.10.26 Nørre Vium) Magdalena (Malene) Christensdatter *1816.03.05 Damsted †1891.07.20 Fiskbæk.
Gift 1868.11.21 Oddum sogn med Hansine Katrine Poulsen *1837.09.14 Oddum †1924.04.16 (ved datteren Else Katrine) Vamdrup sogn, Ribe Amt datter af Poul Pedersen *1801.07.19 Herning By †1884.06.10 Odderup, Oddum og (gift 1830.01.03 i Egvad) Else Katrine Offersdatter *1809.09.20 (dato fra konf.) Foersum, Egvad †1893.02.03 Møgelmose, Oddum.
Moust Vem (Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn. Moust Vem (Mourids Hansen)
1913c Gaasdal Hede i Borris et sted i matriklen 2B.
Som billedet viser var Moust Vem en imposant skikkelse. Han var høj, kraftig og havde et gevaldigt, gråsprængt fuldskæg. På billedet er han omkring 75 år gammel men stadig en statelig mand. For at repræsentere i billedet har han de fine træsko på og en stor frakke. Det er sikkert hans fineste tøj. Man ser kæden til lommeuret hænge fra en knap til sidelommen.
Herkomsten af navnet Vem var ikke bekendt. Efter dette blev skrevet har Ruth Neumeister bidraget med herkomsten, se nedenfor.
Det er lidt usædvanligt, at Moust Vem og hans gamle hedehus blev udvalgt til et postkort i Troldhede. Hans ry har været stort og huset viser en tidligere periode langt før den tid. For i 1913 blev der bygget regelmæssige murstenshuse højere til loft med større vinduer og skiffertag. Man har villet vise et gammelt hedehus og villet vise Moust Vem, selv om hans navn ikke står på forsiden af postkortet.
Moust Vem fødtes 1837 i Fiskbæk i Nørre Vium og blev i 1868, da han var 31, gift med Hansine Katrine Poulsen i Oddum, som allerede havde to børn fem og et år gamle. De boede 1868-80 i Nørre Vium og fik fire børn sammen. I 1880 flytter de til Gaasdal hede, hvor Hansine forlader ham 1888 og tager til Jerne og senere Brøndum sogne i Ribe Amt. Officielt skilles de 1889.
Hansine tager i hvert fald Hans Mourids, 13 i 1888, og Else Katrine, 11 i 1888 med til Ribe Amt. Hendes ældste datter Ane Cathrine, 25 i 1888, gifter sig i Oddum og bliver i Ringkøbing Amt, hendes næstældste Andersine, 21 i 1888, følger moderen og gifter sig 1907 i Brøndum i Ribe Amt. Deres søn Poul Peder er 16 i 1888 og ser ud til at være gået hans egen vej; han ses 1898 i Fredericia. Hansine bliver 87 år gammel og dør 1924 ved datteren Else Katrine i Vamdrup.
Datteren Magdalene Marie Hansen, der er nitten år da moderen forlader familien, bliver ved faderen. Hun kaldes "abnorm" i FT 1916 uden at det vides, hvad det nærmere skal betyde. Hun blev ved faderen hele hendes liv. Omkring 1914 møder sognerådet op ved hedehuset i Gaasdal Hede og flytter Moust og Malene med magt til Asylet eller Alderdomshjemmet ved Borris kirke — dette er en hård fremgangsmåde, der muligvis kunne være blevet stoppet i en retssal. Moust dør 1916 79 år gammel,
Moust Vem betegnes i FT 1880, 1890 og 1901 som indsidder, daglejer, husfæster og skorstensfejer. Lundsgaard, ud af den besiddende klasse, i BS siderne 376-78 befatter sig med Moust Vem og de mange fortællinger om ham, som er af streng anekdotisk og lidt nedladende, tilfældig natur. Deri kommer kreaturtrækker, hvilket er nedladende, til som betegnelse. Et fair, afrundet billede af Moust Vem er ikke let at komme til.
Moust Vem skal have haft en umådeholden apppetit og er blevet kaldt grovæder.
Så meget er sikkert: Moust Vem var noget særligt, en original, ikke bare et almindeligt menneske. Muligvis kunne hans børnebørn eller oldebørn fortælle mere.

Navnet Vem eller Vemb (tak til Ruth Neumeister 2018):
Vemb er et sogn i Hjerm herred 10 km vest for Holstebro, Jens Vemb skulle efter navnet være født i eller have boet i Vemb.
Jens Vemb *1710- †1762.01.09 Tjørring gift med Kirsten (Vemb) *1703c †1768.12.19 Tjørring (ses i "Mandtall for January Termin 1743 Familie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner").
Deres søn skoleholder Peder Jensen Vemb *1737c †1792.03.21 Dovrehøj, Nørre Vium (skifte Brejl Peder Jensen Vemb i Dagshøjhus i Nørre Vium) gift 1763.01.27 i Tjørring med Maren Jakobsdatter *1731c †1807.02.11 Skærbæk, Nørre Vium.
Deres søn gevorben soldat Jens Pedersen (Vemb) *1764 Tjørring †1815+ bliver gift 1783.12.07 i Brejning med Magdalene Erikstatter *1744c †1815.02.11 Damsted, Nørre Vium.
Deres datter Karen Jensdatter *1785.05.20 Nørre Vium †1850.07.04 Kjelstrup, Faster sogn gift 1815.05.03 i Nørre Vium med Christen Jensen (Kolstrup) *1786 Kolstrup, Sønder Lem sogn †1765.10.19 Fiskbæk, Nørre Vium.
Deres datter er Moust Vems mor Magdalene Christensdatter *1816,03.05 Damsted, Fiskbæk By, Nørre Vium, hvis datoer ses ovenfor. Moust Vems lillebror døbes Jens Vem Hansen i 1847.
Hele Ruth Neumeisters dokument med flere oplysninger i linket 2018.
Hansine Katrine Poulsens barn med Hans Thomsen af Ølgod:
Ane Cathrine Poulsen *1863.07.23 Odderup, Oddum †1940+.
Gift 1885.12.05 i Oddum (skilt 1891-1901) med Andreas Jacobsen *1853.09.15 Gundesbøl, Oddum søn af fæstehusmand Jacob Pedersen *1810.03.11 Stauning sogn †1895.03.25 fattiggården i Vittarp, Oddum sogn og Abelone Christiansdatter *1816.06.22 Gammelmark, Sønder Felding sogn †1895.09.03 fattiggården i Vittarp, Oddum.
Andreas Jacobsen: Fattigunderstøttet. Tilfældigt arbejde i Oddum sogn.
Ane Cathrine Poulsen sidst set FT 1940 ved hendes søn frisørmester Viggo Poulsen og kone Thora Christensen Smedegård i Kompagnistræde 2, København.
Hansine Katrine Poulsens barn før ægteskab ingen fader nævnt:
Andersine Poulsen *1867.03.31 Odderup, Oddum †1912.06.03 Lifstrup, Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Gift 1907.10.26 i Brøndum med husmand i Lifstrup, Vester Nebel sogn Kornelius Adolf Gissemann *1879.10.29 Skads mark, Skads sogn, Ribe Amt søn af husmand og smed Jørgen Hansen Gissemann *1830.05.04 Kastrup, Gram sogn, Haderslev Amt †1891.01.06 Skads Mark, og Margrethe Jensen *1836.07.06 Stenderup, Øster Lindet sogn, Haderslev Amt †1902.04.28 Skads Mark.
Moust Vem og Hansine Katrine Poulsens børn:
Malene Marie Hansen *1869.07.10 Vium Bys Mark, Nørre Vium †1921.01.25 Asylet, Borris.
Konfirmeret 1883.09.30 i Borris sogn ved forældrene på Gaasdal Hede.
Blev som sagt ved hendes far hele livet.
Poul Peder Hansen (Hjerndrup) *1872.07.20 Nørre Vium †1952.07.08 Assensvej 161, Middelfart.
Gift 1. 1898.01.04 (skilt 1914.12.21) Trinitatis sogn i Fredericia med Dorthea Frederikke Petersen *1876.12.30 Skrave sogn, Haderslev Amt datter af snedker Andreas Petersen *1843.04.25 Skodborg sogn, Haderslev Amt †1913.07.03 Trinitatis, Fredericia og Anne Kirstine Krog *1845.04.18 Skodborg †1908.04.15 Prinsessegade 43, Trinitatis, Fredericia.
Gift 2. 1916.04.21 (skilt) i Middelfart med fraskilt Adolfine Rosine Vilhelmine Høxbro *1877.10.20 Ringkøbing sogn †1934.03.25 Sjællandsgade 59, Fredericia datter af maler Christian Frederik Vilhelm Høxbro *1846.10.30 Ringkøbing † ? og Esther Lovise Ytting *1845.12.20 Andkær, Gauerslund sogn, Vejle amt †1905.06.08 Øster Strandgade, Ringkøbing sogn.
Gift 3. 1929.03.11 borgerligt i Middelfart med Mary Johanne Rasmussen, født Henriksen *1901.11.06 Flemløse By, Odense Amt datter af stenhugger i Flemløse Niels Henriksen *1872.05.28 Helnæs sogn, Odense Amt †1948.06.11 Heftebjerg, Flemløse og Kirsten Hansen *1878.11.15 Ebberup, Kærum sogn, Odense amt †1943.07.23 Heftebjerg.
Navnebevis i Middelfart 1922.04.13: Poul Peder Hjerndrup.
Poul Peder (Hansen) Hjerndrup: Arbejdsmand i Fredericia. Fabriksarbejder i Middelfart.
Adolfine Rosine Vilhelmine Høxbro skilt ved bevilling 1911.12.13 fra farver Niels Peter Møller *1876.04.28 Tømmerby Kær, Tømmerby sogn, Thisted amt.
Hans Mourids Hansen *1875.09.29 Nørre Vium †1955.03.30 De gamles Hjem i Varde.
Gift 1902.04.23 i Brøndum med Ane Marie Hansen *1880.06.22 Forum, Brøndum sogn †1947.06.30 Østervold 3A, Varde datter af husmand og snedker i Brøndum Christen Hansen *1843.08.31 Varde tegllade †1912.11.27 Forum, Brøndumn og Andrea Christensen *1852.10.14 Forum †1918.05.04 Langsom, Alslev sogn, Ribe Amt.
Konfirmeret 1889.10.06 i Borris sogn faderen på Gaasdal Hede.
Hans Mourids Hansen: Husmand og snedkermester i Forum i Brøndum sogn. Bygmester i Varde.
Else Katrine Hansen *1877.08.10 Nørre Vium †1942.04.21 Søndergade 24, Tønder (begravet Vamdrup).
Gift 1906.08.13 Skanderup sogn, Ribe amt med Viggo Melsen *1878.12.07 Sankt Nikolaj sogn, Kolding †1931.04.23 Vestergade, Vamdrup søn af guldsmed i Kolding Peder Melsen (døbt Andersen, kaldet Melsen) *1843.03.06 Bjergby sogn, Thisted Amt †1930.06.21 Ottosgade 26, Kristkirkes sogn, Kolding og Anna Maria Friederike Jensen *1849.07.17 Vor Frue sogn, Haderslev †1940.02.20 De gamles Hjem, Sankt Nikolaj sogn, Kolding.
Viggo Melsen: Blikkenslagermester i Vamdrup sogn i Ribe amt.

Moust Vems Hus (Mourids Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn.
Moust Vems Hus (Mourids Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)


Heldgaard
1 Introduktion
I markbogen 1683
Hellegård enlig gård, ligger til Lundenæs.
beboes af Jens Christensen og Jeßper Christensen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jens Christensen.

1705- Lars Heldgaard.

Den anden halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jeßper Christensen.

1705- Jørgen Heldgaard.

1763- Eske Jessen *1732c †1788.01.23 (skifte) Heldgaard.
Gift med Sidsel Clemmensdatter *1733c †1808.03.22 Heldgaard.
Han ses 1770 i Hoverireglementet fra Lundenæs. Men i 1775 føres gården ikke mere under Lundenæs og må være blevet købt til selveje af Eske Jessen 1770-75.
Børn:
Jes Eskesen *1760c (ikke set født i Borris) overtager gården, se nedenfor.
Clemmen Eskesen *1763.01.16 Heldgaard.
Maren Eskesdatter *1767.01.06 Heldgaard.
Ses i skiftet.
Mette Eskesdatter *1768.03.13 Heldgaard.
Anne (Marie) Eskesdatter *1769.10.29 Heldgaard.
Katrine Eskesdatter *1773.02.28 Heldgaard.
Folketælling 1787 Heldgaard Eske Jessen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Eske Jessen551732c  1788 Heldgaard Borris Skifte.
kone 1Sidsel Clemensdatter541733c  1808 Heldgaard Borris  
søn Clemen Eskesen251763 Heldgaard Borris  *1763.01.16.
dat. Mette Eskesdatter191768 Heldgaard Borris  *1768.03.13.
dat. Anne (Marie) Eskesdatter181769 Heldgaard Borris  *1769.10.29. Døbt Anne Marie.
dat. Katrine Eskesdatter151772c Heldgaard Borris  *1773.02.28.
tj-dreng Hans Poulsen111775 Kirkehus Borris 1850 Varde By Varde *1775.09.10. Tjenestedreng.


1796c Jes Eskesen *1760c †1825.04.09 Helgaard.
Gift 1795.10.11 i Borris med Karen Pedersdatter *1771.08.04 Sønderskov, Borris †1834.04.12 Helgaard datter af Peder Jensen *1744c †1803.04.24 Sønderskov og Birte Jensdatter *1744c †1805.03.06 Sønderskov.
Set barn:
Eske Jessen *1797.02.04. Heldgaard.
Folketælling 1801 Heldgaard Jes Eskesen   86
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Jes Eskesen411760c  1825 Heldgaard Borris  
kone 1Karen Pedersdatter291771 Sønderskov Borris 1834 Helgaard Borris *1771.08.04. †1834.04.12 Helgaard.
søn Eske Jessen41797 Helgaard Borris  *1797.02.04.
mands mor 1eSidsel Clemensdatter721733c  1808 Heldgaard Borris Alder fra FT 1787 anset for bedre.
Rytter tj-karl Bendt Mortensen261775c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Jens Pedersen151786c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Anne Christensdatter111790c   Ikke datter af Christen Stier og Ellen Christensdatter (deres Anne hjemme i FT 1801). Ikke set født i Borris.


1825c Eske Jessen *1797c Heldgaard.
Gift 1837c med Kirsten Pedersdatter *1812c Aulum?/Tvis? sogn.
Han spillede kort og tabte mange penge. Gården gik på tvangsauktion.
Viste Helgård fortæller i SG side 156:

Eske Jessen, der var eneste søn, var i høj grad forkælet og var meget lidt interesseret i gårdens drift. Gården var stor den gang, hvilket bl. a. kan ses der af, at da de største gårde i sognet havde de øverste stole i kirken, og Heldgaard havde den fjerde øverste stol.

Og videre side 157:

Eske Heldgaard, som han kaldtes, førte et ret uroligt liv, og, som Kåren Frederiks sagde, han. var jo "sin fars søn", som ikke for alvor fik lært at bestille noget, gården var jo stor, og der var velstand til huse. Han deltog ofte i kortspil, og engang havde han spillet med nogle i Rahbek. Pengene slap op for Eske, og han pådrog sig en efter den tids målestok større spillegæld. De blev da enige om, at han i stedet for penge, som ikke var lette at malke af den gamle Jes Eskesen, skulle betale en tønde rug, og kornet skulle han så sejle ad åen de 6-7 km til Rahbek. I Heldgaard havde de en båd liggende nede i åen for at kunne sejle over under højvande. Der var ellers køre- og vadested, og en vej der førte over Gundesbøl hede til den gamle Tarm-Vejle landevej.
En dag, medens faderen sov middagssøvn, fik Eske rugen fragtet ned til båden, og i mørkningen gik han ned i båden for at begynde sejladsen. Men faderen, som havde lagt mærke til, at knægten havde noget særligt for, begav sig ned mod åen, men da Eske så, at faderen var i farvandet, vippede han rugen udenbords, for at den gamle ikke skulle opdage noget. Der blev rugen sikkert liggende, men hvorledes han klarede gælden, vidste Kåren Frederiks ikke.
...
Allerede inden hans moder døde, var Eske tit i pengebetryk, da hans forbrug var for stort. De havde et møbel, med en skuffe, hvori hans moder, der var gammel, gemte en det dalere. Men skuffen var "Tabu", og moderen havde både nøglen og Vetoretten. En dag da der var lystige gæster, gik Eske hen til skuffen, og bankede på den, idet han sagde til. Dalerne: Glæder eder, thi eders udløsning stunder til. Han ventede jo efter, at han ved moderens død kunne komme i besiddelse af de dejlege dalere ......
Efter tvangsauktionen blev Eske med kone og børn installeret på Borris fattiggård. I en af de gamle forhandlingsprotokoller står optegnet, at fattiggårdsbestyreren beklager sig til Sogneforstanderskabet over, at han ikke kan få Eske Heldgaard til at bestille noget og foreslår ham anbragt på en arbejdsanstalt, men der omtales ikke, at der blev gjort noget. Et andet sted i samme protokol omtales, at Eskes kone ansøger om beskæftigelse, så hun kan være i stand til at førsørge sig og børnene. "Jow", sagde Kåren Frederiks, "Eske wå sku en skidt knæjt".

Eske var ikke gift, da gården gik på tvangsauktion, han bor i FT 1834 stadig på gården som ugift indsidder. Han blev først gift 1837c. Desuden er Eske og kone i 1838 er i Assing sogn, i 1841 i Holstebro og 1845 tilbage i Borris og i fattighuset i Skobæk.
Børn:
Jes Eskesen *1848c Assing sogn.
Karen Eskesen *1841c Holstebro.
Søren Eskesen *1848c Borris.

1834- Jens Jensen fra Kodbøl i Borris.
Købte gården på tvangsauktion og flyttede fra Kodbøl til Heldgaard. Senere delte han gården op mellem to af hans sønner. Jens Jensen skal ved opdelingen have sagt (SG, side 162):

Vel I virk, æ dæ nok, å vel I æt virk, æ dæ osse nok.

Se børnene ved Jens Jensen i Kodbøl.
Folketælling 1834 Helgaard Jens Jensen   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Jensen521782c Døvling Skarrild 1866 Heldgaard Borris  *1781.11.11 Døvling, Skarrild †1866.01.30 Heldgaard.
kone 1Maren Knudsdatter501784 Sønderby Borris 1869 Heldgaard Borris Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby, Borris †1869.02.20 Heldgaard.
søn Visted Jensen161818 Kodbøl Borris 1888 Heldgaard Borris *1818.02.17 Kodbøl.
dat. Birgitte Jensdatter131822 Kodbøl Borris 1865 Gravel Borris *1822.06.11
dat. Karen Marie Jensdatter101824 Kodbøl Borris 1903 Østerholm Brande  *1824.04.29 Kodbøl †1903.08.14 Østerholm, Brande.
søn Jens Peder Jensen61829 Kodbøl Borris 1895 Heldgaard Borris *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Heldgaard.
tj-karl Hans Nielsen341800c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Kirstine Jakobsdatter221812c   Ikke set født i Borris.
aftægt inder- ste 1eKaren Pedersdatter611771 Sønderskov Borris 1834 Helgaard Borris  *1771.08.04.
Gaard- mand enke søn 0Eske Jessen381797 Heldgaard Borris 1845+  *1797.02.04.
skræd- der inder- ste Kirsten Jakobsdatter271807c   Ikke set født i Borris.
skræd- der inder- ste Kirstine Christiansdatter261808c   Ikke set født i Borris.


Heldgaard matr. 14A, Sønderlandet.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1857c Vidsted Jensen *1818.02.17 Kodbøl †1888.07.02 Heldgaard, Borris søn af formand.
Gift 1857.04.26 i Skjern med Karen Nielsen *1833.06.17 Albæk, Skjern †1889.12.06 Heldgaard datter af gårdmand i Albæk Niels Hansen Iversen *1792.10.15 Albæk †1862.04.05 Albæk og (gift 1817.11.22 i Sønder Vium) Jytte Bodil Catrine Olesdatter *1789.02.01 Sønder Vium †1852.03.02 Albæk.
Børn:
Maren *1858.07.12 Heldgaard †1865.12.10 Heldgaard syv år gammel.
Jens Jensen *1860.08.01 Heldgaard.
Gift 1885 i Borris med Marianne Kristensen datter af tømrer Hans Kristensen i Debbelmose, Borris.
Fik udstykket 9 tønder land eng og en del uopdyrket mose syd for Omme Å.
Judith Bodild Kathrine Jensen *1863.07.24 Heldgaard.
Maren Jensen *1865.01.17 Heldgaard.
Nielsine Maria Jensen *1868.04.15 Heldgaard.
Niels Jensen *1870.11.21 Heldgaard.

1886 Niels Pedersen *1844c Hvollig †1926 De gamles Hjem, Borris søn af Peder Thygesen i Hvollig Vestergaard.
Ugift.
1910 Søren Busk *Busk, Borris.
Gift med Karen Jensen datter af sognefoged Kristen Jensen (Kræ Rahbjerg).


Heldgaard matr.14B i Sønderlandet, udstykning, ny gård.
1854c Jens Peder Jensen *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Heldgaard, Borris søn af Jens Jensen ovenfor.
Gift 1854.10.22 Borris sogn med kusine af Odderskær Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, Borris †1902.04.16 Heldgaard datter af gårdmand i Odderskær Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (Tarmslyng) Odderskær og (gift 1818.10.17 Borris) Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvolling, Borris †1865.04.15 Odderskær.
Jens Peder Jensen: Gårdmand i Heldgaard matr. 14b i Sønderlandet i Borris sogn.
Kun det første barn, Karen Marie, blev gift af de seks børn.
Børn:
Karen Marie Jensen *1856c Heldgaard †1937.10.06 Necochea, Argentina..
Gift med Ingustinus Kristiansen ?*Blåhøj †1940.08.28 Necochea.
Veste Heldgaard i SG side 162:
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina.

Hun blev gift med en, mand, der hed Ingustinus Kristiansen, vistnok fra Blåhøj. De opholdt sig forskellige steder. Ingustinus var en mand med mangfoldige interesser og havde ondt ved at slå rod, og det lykkedes ham ikke at komme i en fast, varig stilling. Han havde i sine unge dage været vinterlærer, og tillige havde han været i Argentina.
De boede en tid i Hvidemose ved Vinderup, og senere blev han uddeler i en vareindkøbsforening i Stakroge. Men derefter rejste de i halvfemserne til Tandil i Argentina, hvor de ernærede sig ved strikkeri. Hans interesser lå en del over, hvad der var almindeligt hos almuefolk, og han var en af pionererne i arbejdet for oprettelse af De danske Husmandsforeninger.


De var hjemme på besøg, da krigen i l9l4 brød ud, og de kunne ikke komme tilbage, mens krigen varede. Jens Jensen købte da et hus i Borris stationsby, som Ingustinus og Karen Marie flyttede ind i. Her åbnede de en lille blandet forretning. Da krigen var forbi, rejste de tilbage til deres 5 børn og børnebørnene. De døde begge, så vidt jeg ved, i trediverne.

Mariane Jensen *1858c Helgård †1922.
Husbestyrerinde for broderen Jens Kristian Jensen.
Karen Jensen 1865c Helgård †1920 Tarm Sygehus.
Husbestyrerinde for broderen Jens Jensen.
Jens Jensen *1868c Helgård.
Jens Kristian Jensen *1871c Helgård.
Fik udstykning syd for Omme Å.
Peder Kristian *1873c Helgård †1948.

1895c Jens Jensen *1868c Helgaard †1932 Helgaard søn af formand.
Ugift. Havde søsteren Karen Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

På denne gård holdtes de gamle traditioner højt i ære, måske kan man sige, at de gamle skikke holdt sig noget længe. Jens Jensen byggede gårdens tre udlænger om og lod stuehuset restaurere, i parentes bemærket var det smækfuld af rotter, der havde fri adgang omtrent alle vegne. Dette stuehus, som blev bygget til hans forældre, blev nu renset for rotter og stod, da militæret overtog gården, det var da ca. loo år gammelt.


Heldgaard 14H, udstykket 1896 fra 14B.
1896 Jens Kristian Jensen *1871c Heldgaard †1937 Heldgaard bror til formand.
Ugift. Havde søsteren Mariane Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

Jens Kristian var en lidt indesluttet og grublende natur, og om efteråret i 1902 slog det hele klik for ham, og han blev i perioder at betragte som sindssyg. Foreløbig fik han ophold på fødegården, men året efter solgtes hans ejendom til Karl Nielsen fra Lønborg, hvis kone, Marie, var fra Møgelmose i Oddum. Jens Kristian fik nu ophold hos disse unge, og med hans sygdom gik det op og ned. Til tider deltog han i arbejdet, og til andre tider lå han til sengs. Da det blev for besværligt for dem at have ham, kom han hjem på fødegården, hvor han døde i l937.


1903 Karl Nielsen *Lønborg.
Gift med Marie *Møgelmose, Oddum sogn.

6 Andet


Hjoptarp
1 Introduktion
Det egentlige Hjoptarp er Søndergaard, Meldgaard og Nørgaard, men i FT 1787 regnes Kringeltoft med og i FT1801 Sønder Kvisthus (se kort).
I markbogen 1683:
No. 1 Jens Chrestensen og Peder Jenß, 1 gaard, ligger til Lundenæs
No. 2 Jens Clemmenß 1/2 gaard til Peder Nelß? paa Kiergaar
No. 3 Nes Pederß, Christen frandß, Mikel Mikelß 1 gaard, Peder Nelß paa Kiergaard.
I Ny Matrikel 1688:
No. 1 Jens Christensen og Per Christensen 4 6 3 2
No. 2 Jens Clemmenß 2 5 3 1
No. 3 Nes Pederß, Christen frandß, Mikel Mikelß 6 0 0 1
Matrikelnumre fra 1818 i Borris Nørreland i Hjoptarp:
36 Meldgaard hartkorn 2 5 3 1 Realregister.
37 Søndergaard 1780 hartkorn 4 6 3 2 Realregister.
(38 Brunbjerg 1808 hartkorn 1 2 2 2 19/20 Realregister. Regnes normalt ikke til Hjoptarp.)
39 Nørgaard hartkorn (Store Nørgaard har 1802 hartkorn 3 0 0 0 (½ af 6 0 0 1 i 1688). Realregister.
64 Lille Nørgaard hartkorn 1 0 3 ¼ i 1800. Realregister.
65 Fra Store Nørgaard hartkorn 0 4 1 ¾ i 1803 (+ 0 5 3 11/20 fra Store Nørgaard i 1803, sælges snart fra igen). Realregister.
2 Fæstere
3 Ejere
Søndergaard:
1688 to halvgårde selvejere Jens Christensen og Per Christensen. Lundenæs ejer herligheden (vil sige jagten).
Meldgaard: Per Nielsen på Kjærgaard i Skjern.
Nørregaard: Per Nielsen på Kjærgaard i Skjern.
4 Familier med børn

Anden halvgård af Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 2 2 2 1 som er ½ af 4 6 3 2:
1683- Jens Christensen.
Ikke ellers set.

Halvgård af Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 2 4 1 1 som er ½ af 4 6 3 2:
1683- Per Christensen †1705+.
Gift med hans kone †1711.06.14 Hjoptarp.
Konen bærer 3. maj 1705.
1707.02.02 absolveret:

Samme dag, absolverede ieg Peder Syndergaard, og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndet mod det 6te bud.

Peder Søndergaard kunne formodes at være en søn Peder Pedersen af Per Christensen, der normalt ville være for gammel til den slags.

Hele (formodet) Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 4 6 3 2:
Senere matr. nr. 37 i Nørrelandet.

1708- Christen Jakobsen Søndergaard †1728+.
Gift med hans kone †1722+.
Bliver praktisk altid kaldt Christen Søndergaard. Patronym Jakobsen fra kirebogen juli eller august 1724 (fadder) og Lundenæs Restanceliste 1729:

Hiop Tarp: Christen Jacobsens formand efter forrige domme 133 Mk 46 ß:

Denne restance efter formanden kunne være meget gammel eller også er Christen Jakobsen kommet senere til fæstet end formodet. Lundenæs er kendt for at ophobe restancer over mange år.
Har bror Jens (Jacobsen?) Søndergaard, fadder se dåb 1717.09.26.
Christen Syndergaards kone nævnes 1. jan. 1722 som fadder, han nævnes 1728 som fadder.
Børn:
Margrethe Christensdatter *1719c-.
Gift 1727.02.23 i Borris med Morten Kodbøl.
Bosat Øster Kodbøl.
Mette Christensdatter *1708.06.03 Søndergaard, Hjoptarp †1708.09.20 tre måneder gammel.
Jakob *1709.08.03 Hjoptarp †1713.04.07 Hjoptarp.
Faderen kaldes Christen Minds, bæreren og næsten alle faddere er fra Hjoptarp, så det må være Christen Jakobsen.
Peder Christensen *1711.04.07 Hjoptarp.
Jakob Christensen *1714.12.30 Hjoptarp.
Christen Christensen *1717.09.26 Hjoptarp.
?Knud Christensen *1720.09c Hjoptarp, overtager fæstet.
3. nov. 1720 Christen Syndergaard i Hioptarp hans kone introducered.
Dvs. hun må have fået et barn ca. en eller to måneder før. Dette barn menes at være Knud, der i følge dødsalderen skulle være født 1716, men dødsalderen er regelmæssigt for høj. Aldersforskellen til dødsalderen er nogenlunde normal. Der er ikke nogen dåb indført med navn Knud.

1741 Knud Christensen Søndergaard *1720.09c Søndergaard, Hjoptarp †1784.05.25 68 år angivet (vel 64 år gammel real) ?søn af formand.
Gift 1741.05.12 i Faster med Mette Sørensdatter *1709.05.12 Klokmose, Faster †1790.12.28 Søndergaard, Hjoptarp datter af Søren Madsen og Karen Jakobsdatter Møller *1682c Slumstrup Mølle, Sædding sogn †1758 Faster.
Får fæste 1741.05.12.
Køber 13. maj 1769 gården til selveje, men nævnes 1770 som hovbonde under Lundenæs.
Børn:
Christen Knudsen *1742.09.16 Hjoptarp †1807.02.25 Kvisthus, Borris.
Gift 1. 1775.09.17 i Borris med Else Kierstine Christensdatter *1748c †1776.02.17 Borris.
Gift 2. 1776.09.22 i Borris med Maren Pedersdatter *1745c †1805.12.08 Kvisthus.
Ane Katrine Knudsdatter *1744.03.08 Hjoptarp.
Søren Knudsen *1746.04.03 Hjoptarp, overtager gården, se nedenfor.
Lisbeth Margrethe Knudsdatter *1758- †1786.09.05 Egvig, Borris.
Gift 1782.10.06 i Borris med af Egvig Niels Pedersen *1753c.
Fadder 1776.
Bosat Egvig.
Børn:
Peder *1783.09.21 Egvig †nogle uger gammel.
Anne *1785.04.10 Egvig.
Anne *1786.10.01 (døbt, født 1786.09.05-) Egvig

1780c Søren Knudsen *1746.04.03 Hjoptarp †1826.09.26 Borris.
Gift 1780.06.15 i Nørre Vium med Kirsten Knudsdatter *1758c (kirkebogshul) †1823.04.17 Borris datter af Knud Pedersen *1715.04c Skjern †1773.04.21 Bjørslev, Nørre Vium og Ane Christensdatter *1716.02.11 Nørre Vium †1773.03.28 Bjørslev.
Testamente 1818 (citeret fra kirketorp):

Jeg underskrevne Søren Knudsen af Hjoptarp i Borris bye er enig med min kjære hustru Kirsten Knudsdatter, hvorledes skal forholdes efter vores død; og da jeg nu er til alders og ved ikke hvor snart den gode gud henkalder mig, og ønskede gerne, at alt siden kunne gaa efter omstændighederne, som jeg nøje har taget i overvejelse efter bedste skønsomhed, saa er jeg med bemeldte min kone bleven enig om med sund fornuft og velberaad hu at beslutte vor sidste vilje i kraft af Hans kgl. Majestæts forordning 13. maj 1769 §25 saaledes:
Min søn Knud Sørensen skal have min ejende gaard, der har hartkorn 5 t d. 3 skp., ikke alene med besætning ud- og inbo af hvad navn nævnes kan, men med gaardens konge-, korn- og kvægtiende, hvorimod han forpligtes til at give mig og min kone saa længe vi lever: Husværelse og ophold paa gaarden alt efter nærmere bestemmelse, som paa behørig stemplet papir skal blive forfattet.
Dernæst skal han udbetale til sine søskende i arv 192 rdlr. rede sølv og min gæld, som er ialt 250 rdb. Navne-værdi - saaledes.
Til min søn Mads Sørensen, 21 aar gl, 64 rdb rede sølv.
til min datter Anna g.m. Knud Jensen, 32 rdb. rede sølv.
til min datter Karen 33 aar gl, 32 rdb rede sølv.
til min datter Mette 30 aar gl. 32 rdb rede sølv.
til min datter Maren 25 aar gl. 32 rdb rede sølv.
Summa til arvingerne rede sølv: 192 rdb.
Og til gælden 250 rdb. Navne-værdi.
Hertil kommer endnu i tilfælde denne forandring: At dersom min søn Mads vedbliver at være svagelig og ikke kan fortjene sit brød, da skal min søn, som faar gaarden, medtage ham og forsyne ham med fri husværelse, føde og klæder, seng og varme, om behøves, pleje og opvartning, naar saadant er nødvendigt, og det saalænge han lever, - mod at Knud beholder hans arv paa 64 rdb. rede sølv. Bliver Mads derimod frisk og faar sit helbred igen og hellere ønsker at komme ud imellem fremmede, da skal hans broder Knud Sørensen udbetal ham hans tillagte arv. Til slutning erindres, at dersom en eller flere af vores 3 dørte: Karen, Mette og Maren skulle blive gift, da skal min søn Knud Sørensen uden betaling bekoste deres bryllup - og ej videre.
Foranstaaende vores sidste villie beder vi, at deres Højvelbaarenhed Hr. kammerjunker Greve v. Sponneck vil i følge allerhøjestbemeldte forordning tage til protokols og meddele os udskrift paa behørig stemplet papir.
Hjoptarp i Borris den 31. januar 1818.
Søren Knudsen og Kirsten Knudsdatter.
At foranstaaende Søren Knudsen har erklæret, at foranstaaende er han sidste villie, og at det er sket med velbaaraad hu, det bevidnes herved af os, og om forlangende med lovens ed skal blive bekræftet.
Kalkau: Mads Jensen.
Fremlagt og læst i Bølling Herreds ret den 10. februar 1818.
Sponneck.

Børn:
Anne Sørensdatter *1781.12.02 Søndergaard, Hjoptarp.
Gift med Knud Jensen.
Karen Sørensdatter *1783.01.26 Søndergaard, Hjoptarp.
Mette Sørensdatter *1785.12.11 Søndergaard, Hjoptarp.
Knud Sørensen *1789.01.01 Søndergaard, Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Maren Sørensdatter *1791.10.02 Søndergaard, Hjoptarp.
Søn †1794.08.24 Søndergaard, Hjoptarp.
Mads Sørensen *1795.08.20 Søndergaard, Hjoptarp.
Kan i testamentet efter forældrene 1818 ikke klare sig selv, er svagelig. Han er da 22 år gammel. Der bestod da håb, at han eventuel kunne få sit helbred igen, men det gik anderledes. I FT 1845 er han stadig i Søndergaard i Hjoptarp og forsørges af broderen Knud, der har overtaget gården.
Knud *1799.02.28 Søndergaard, Hjoptarp †1800.05.18 et år elleve uger gammel.
Folketælling 1787 Hjoptarp Søren Knudsen   Matr: 37   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Søren Knudsen411746 Hjoptarp Borris 1826 Hjoptarp Borris *1746.04.03.
kone 1Kirsten Knudsdatter291758c Nørre Vium 1823 Hjoptarp Borris  
dat. Anne Sørensdatter71781 Hjoptarp Borris  *1781.12.02. Gift med Knud Jensen.
dat. Karen Sørensdatter51783 Hjoptarp Borris  *1783.01.26.
dat. Mette Sørensdatter21785 Hjoptarp Borris  *1785.12.11.
mands mor 1eMette Sørensdatter791709 Klokmose Faster 1790 Hjoptarp Borris *1709.05.12 †1790.12.28.

Folketælling 1801 Hjoptarp Søren Knudsen   Matr: 37   47
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Søren Knudsen551746 Hjoptarp Borris 1826 Hjoptarp Borris *1746.04.03.
kone 1Kirsten Knudsdatter431758c Nørre Vium 1823 Hjoptarp Borris  
dat. Anne Sørensdatter201781 Hjoptarp Borris  *1781.12.02. Gift med Knud Jensen.
dat. Mette Sørensdatter151785 Hjoptarp Borris  *1785.12.11.
søn Knud Sørensen121789 Hjoptarp Borris 1870 Hjoptarp Borris *1789.01.01.
dat. Maren Sørensdatter101791 Hjoptarp Borris  *1791.10.02
søn Mads Sørensen61795 Hjoptarp Borris  *1795.08.20


1821 Knud Sørensen *1789.01.01 Søndergaard, Hjoptarp †1870.04.17 Borris søn af formand.
Gift 1817.09.28 i Nørre Vium med Kirsten Thygesdatter *1798.07.10 Nørre Vium †1875.03.04 Hjoptarp datter af Thyge Madsen *1751c Nørre Vium †1798c og Anne Pedersdatter *1761c †1847.06.18 Snejbjerg.
Børn:
Søren Knudsen *1818.06.21 Søndergaard, Hjoptarp †1880.02.29 Borris.
Gift 1851.04.21 i Borris med Johanne Andersdatter *1826c Borris †1899.02.03 Borris.
FT 1860 Søndergaard i Hjoptarp.
FT 1870 bosat Grønborg i Borris sogn med forældrene på aftægt.
FT 1880 gård i Hjoptarp.
Ane Knudsdatter *1821.01.06 Søndergaard, Hjoptarp †1902.10.07 Nørre Vium.
Gift 1849.09.30 i Borris med Niels Møller Madsen *1815.10.27 Borris †1913.02.12 Nørre Vium.
Jens Knudsen *1823.03.16 Søndergaard, Hjoptarp †1890.03.25 Borris.
Gift 1850.10.27 i Borris med Kirsten Pedersdatter *1826c Hanning †1880+.
Thyge Knudsen *1825 †1908.
Mads Knudsen *1828 †1921.
Peder Christian Knudsen *1831.
Knud Knudsen *1834 †1900.
Kirsten Knudsen *1837.04.27 Søndergaard, Hjoptarp †1914.05.09 Hanning.
Gift 1872- med Jens Larsen *1844.09.14 Herborg, Vorgod †1894.09.05 Hanning søn af Lars Thuesen *1804c Snejbjerg og Johanne Petrine Olesen *1814c Vorgod (datter af Kirsten Christensdatter *1779c).
Boede i Finderup i Hanning sogn.
Niels Peder Knudsen *1840 †1910.
Folketælling 1834 Hjoptarp Knud Sørensen   27
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Knud Sørensen461789 Hjoptarp Borris 1870 Hjoptarp Borris  *1789.01.01.
kone 1Kirsten Thygesdatter361798 Nørre Vium 1875 Hjoptarp Borris *1798.07.10.
søn Søren Knudsen161818 Hjoptarp Borris 1880 Borris *1818.06.21.
dat. Ane Knudsdatter141821 Hjoptarp Borris 1902 Nørre Vium *1821.01.06.
søn Jens Knudsen111823 Hjoptarp Borris 1890 Borris *1823.03.16.
søn Thyge Knudsen91825 Hjoptarp Borris 1908   
søn Mads Knudsen61828c Hjoptarp Borris 1921   
søn Peder Christian Knudsen41831 Hjoptarp Borris   
svag mands bror 0Mads Sørensen391795 Hjoptarp Borris  "Mandens broder, svag". *1795.08.20.


Matr. nr. 37A i Nørrelandet (udstykning af Søndergaard i Hjoptarp).
1852.01.14 Søren Knudsen *1818.06.21 Søndergaard, Hjoptarp †1880.02.29 Borris søn af formand.
Gift 1851.04.21 i Borris med Johanne Andersdatter *1826c Dalager, Borris †1899.02.03 Borris datter af Anders Jespersen *1788.06.20 Faster og Mette Jensdatter *1789.03.10 Fjelstervang, Vorgod.
FT 1860 Søndergaard i Hjoptarp.
FT 1870 med forældrene på aftægt (Grønborg vel fejl for Hjoptarp i folketællingen).
FT 1880 gård i Hjoptarp.
Børn:
Anders Sørensen *1852c Søndergaard, Hjoptarp.
Kirsten Sørensen *1855c Søndergaard, Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Mette Sørensen *1861c

1880.05.04 Anders Madsen *1854c Meldgaard, Klokmose, Faster søn af Mads Peder Andersen *1820c Fasterkær, Faster og Ane Kirstine Pedersen *1816c Meldgaard.
Gift med Kirsten Sørensen *1855c Søndergaard, Hjoptarp †1886.10.11 Søndergaard, Hjoptarp datter af formand.


Matr. nr. 37B i Nørrelandet (udstykning af Søndergaard i Hjoptarp).
1852.01.14 Jens Knudsen *1823.03.16 Søndergaard, Hjoptarp †1890.03.25 Borris søn af Knud Sørensen ovenfor.
Gift 1850.10.27 i Borris med Kirsten Pedersdatter *1826c Hanning †1880+.

1884.06.09 Knud Søndergaard Jensen *1823.03.16 Søndergaard, Hjoptarp †1887c.
Gift med Mette Mikkelsen.

1891.01.10 Christen Pedersen.

1902.10.30 Ebbe Christen Pedersen.
Gift med Maren.

1948.03.17 Laurids Pedersen †1984.09.02 søn af formand, ugift.


Matr. nr. 37C i Nørrelandet (udstykning af Søndergaard i Hjoptarp).
1852.01.14 Niels Møller Madsen *1815.10.27 Bolkvig, Borris †1913.02.12 Nørre Vium søn af boelsmand Mads Nielsen Schwartz *1775c Lønborg og Anne Marie Madsdatter *1783c Skjern.
Gift 1849.09.30 i Borris med Ane Knudsdatter *1821.01.06 Søndergaard, Hjoptarp †1902.10.07 Nørre Vium datter af Knud Sørensen ovenfor.
Niels Møller Madsen og Ane Knudsdatter flytter 1859c vel til Nørre Vium.

1859.06.23 Jørgen Chr. Jørgensen *1821c Varde.
Gift 1857c med Inger Marie Andersen *1835c Stadil.
Jørgen Chr. Jørgensen er skræddermester og siges i FT 1860 at bo i et hus. Uklart om han har hele matr. 37C.


Meldgaard i Hjoptarp hartkorn 2 5 3 1, matr. 36 Nørrelandet.
1683- Jens Clemmensen †1709+.
Gift med hans kone †1705+
Konen bærer 3. maj 1705.
Børn:
Jens Jensen *1690c-.
Fadder 1708.06.03.
Søn †1714.11.04 (ingen navn eller alder angivet)

1711c Niels Meldgaard †1747.12.26 Hjoptarp søn af Karen Christensdatter †1717.05.30 Hjoptarp.
Gift med hans kone †1754.10.12 (som Lars Nielsens mor) Meldgaard datter af NN †1743.10.11 Hjoptarp.
Børn:
Maren *1711.06.07 Hjoptarp †1711.08.23 godt to måneder gammel.
Lars Nielsen *1713.07.28 Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Jens Nielsen *1715.08.25 Hjoptarp.
Peder Nielsen *1717.04.18 Hjoptarp.

1747c Lars Nielsen Meldgaard *1713.07.28 †1787+ søn af formand.
Gift 1. 1746c med hans første kone †1750.08.23 Meldgaard, Hjoptarp.
Gift 2. 1752c med Anne Marie Jensdatter *1721c †1791.04.23 Meldgaard, Hjoptarp.
Børn med 1. kone:
Anne Larsdatter *1748.08.08 Meldgaard, Hjoptarp †1799.12.13 Hus1 ved Kirken, Borris By.
Gift 1781- med Laust Sørensen Klokmose *1741.04.23. Klokmose, Faster †1816.11.25 Ved Kirken, Borris By søn af Søren Lauridsen Aas *1712.10.25 Faster sogn †1796.07.09 Faster og Maren Lauridsdatter Lodal *1708.04.01 Faster †1798.03.17 Faster.
Fadder ved hendes dåb: Knud Meldgaard.
Ses FT 1787 "Ved kirken".
Niels Larsen *1750.07.12 Meldgaard, Hjoptarp †1770.08.12 Hjoptarp 20 år gammel.
Børn med 2. kone Anne Marie Jensdatter:
Jens Larsen *1754.05.12 Meldgaard, Hjoptarp.
Ingeborg Larsdatter *1756.09.19 Meldgaard, Hjoptarp.
Margrethe Larsdatter *1759.06.10 Meldgaard, Hjoptarp.
FT 1787 hjemme.
Jens Larsen *1761.09.27 Meldgaard, Hjoptarp, overtager gården, se nedefor.
FT 1787 hjemme.
Folketælling 1787 Hjoptarp Lars Nielsen Meldgaard   Matr: 36   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Lars Nielsen Meldgaard781713 Hjoptarp Borris 1787+  *1713.07.28. FT har original: "i første Ægteskab", men det er hans andet.
kone 1Anne Marie Jensdatter661721c  1781 Hjoptarp Borris  
dat. 2 Margrethe Larsdatter281759 Hjoptarp Borris  *1759.06.10.
søn 2 Jens Larsen261761 Hjoptarp Borris  *1761.09.27.
tj-dreng Tyge Christensen131774c    
almisse 0Karen Thomasdatter601727c  1788 Hjoptarp Borris †1788.02.03. "I raserie skar hun sig selv i halsen, og efter 3 ugers forløb døde." Ikke set født i Borris.


1796c Jens Larsen *1761.09.27 Meldgaard, Hjoptarp †1818.12.05 Borris søn af formand.
Gift 1796.12.26 i Borris med Mette Christensdatter *1771.11.25 Aagaard, Borris †1851.08.14 Meldgaard, Hjoptarp datter af Christen Nielsen Aagaard *1733.02.01 Aagaard †1787.05.19 (skifte) Aagaard og Margrethe Villadsdatter *1746.09.11 Aagaard †1834.05.04 Borris.
Jens Larsen får 1805.06.13 skøde af Mads Rahbek.
Børn:
Christen Jensen *1798.01.04 Meldgaard, Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Anne Marie Jensdatter *1799.03.06 Meldgaard, Hjoptarp.
Niels Jensen *1802.02.10 Meldgaard, Hjoptarp †1876.01.11 Borris.
Gift 1836.05.23 i Borris med Kirstine Jensdatter *1811 Borris datter af Jens Olesen og Kirsten Madsdatter.
Lars Jensen *1805.02.20 Meldgaard, Hjoptarp †1887.01.23 Sønder Omme.
Gift 1843.10.22 i Borris med Kirstine Tarp Rahbek *1820.04.16 Borris †1872.05.24 Sønder Omme datter af Mads Vistesen Rahbek *1794.03.09 Øster Høgild, Rind †1866.04.15 Tarp, Borris og Maren Jensdatter *1794.12.26 Dalager, Borris †1852.06.01 Tarp, Borris.
Niels Jensen *1808.07.04 Meldgaard, Hjoptarp †1885.07.10 Borris.
Gift 1843.10.15 i Borris med enke Ane Sofie Christensdatter *1802.05.02 Høymark, Sønder Lem †1876.01.20 Borris datter af Christen Jensen *1753c †1834-40 og Maren Christensdatter *1770.12.16 Sønder Lem †1842.02.23 Brejning.
Bosat hus i Tarp i Borris sogn.
Har i FT 1860 en plejedatter.
Folketælling 1801 Hjoptarp Jens Larsen   Matr: 36   46
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Jens Larsen401761 Hjoptarp Borris 1818 Hjoptarp Borris *1761.09.27.
kone 1Mette Christensdatter301771 Aagaard Borris 1851 Hjoptarp Borris *1771.11.25
søn Christen Jensen41798 Hjoptarp Borris  *1798.01.04
dat. Anne Marie Jensdatter21799 Hjoptarp Borris  *1799.03.06.
tj-pige Johanne Marie Nielsdatter241776 Borris  *1776.08.11. Datter af Niels Madsen og Karen Jensdatter, sted ikke angivet.


1819 Mette Christensdatter enken, se ovenfor.

1828 Christen Jensen *1798.01.04 Meldgaard, Hjoptarp søn af forkvinde.
Gift 1820c med Ane Katrine Christensdatter *1792.12.09 Filskov, Sønder Omme datter af Christen Nielsen Brande *1742.11.04 Lillebrande, Sønder Omme †1829.01.20 Østergaard, Filskov og Mette Pedersdatter *1758c Ejstrup †1836.12.15 Filskov.
Børn:
Mette Christensdatter *1821c Meldgaard, Hjoptarp.
Mette Katrine Christensen *1825c Meldgaard, Hjoptarp.
Margrethe Christensen *1828c Meldgaard, Hjoptarp.
Jens Christensen *1831c Meldgaard, Hjoptarp.
Christen Christensen *1834c Meldgaard, Hjoptarp.
Folketælling 1834 Hjoptarp Christen Jensen   Matr: 36   29
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Christen Jensen371798 Hjoptarp Borris  *1798.01.04
kone 1Ane Katrine Christensdatter421792 Filskov Sønder Omme  *1792.12.09.
dat. Mette Christensen131821c Hjoptarp Borris   
dat. Mette Katrine Christensen91825c Hjoptarp Borris   
dat. Margrethe Christensen61828c Hjoptarp Borris   
søn Jens Christensen31831c Hjoptarp Borris   
mands mor 1eMette Christensdatter641771 Aagaard Borris 1851 Hjoptarp Borris *1771.11.25 †1851.08.14
tj-karl Mads Jakobsen241810c    


1842 Peder Pedersen *1811c Skarrild.
Gift 1842c med Birgitte Jensdatter *1821c.
Børn:
Jens Christian Pedersen *1845c Meldgaard, Hjoptarp.
Kirsten Pedersen *1851c Meldgaard, Hjoptarp.

1855 Svend Pedersen *1823c Skjern.
Gift 1853c med enken Birgitte Jensdatter *1821c.
Børn:
Peder Svendsen *1854c Meldgaard, Hjoptarp.
Ane Margrethe Svendsen *1857c Meldgaard, Hjoptarp
Peder Knudsen Svendsen *1861c Meldgaard, Hjoptarp


Store Nørgaard i Hjoptarp senere matr. 39 Nørrelandet:
Ses med hartkorn 3 0 0 0 i 1802, men havde 6 0 0 0 i Ny Matrikel 1688. Lille Nørgaard har 1800 hartkorn 1 0 3 ¼ og matr. 65 vel fra Store Nørgaard hartkorn ca. 1 2 0 0, hvilket ville være 2 2 0 0 tilsammen, men der mangler stadig ca. 0 6 0 0, som er kommet væk.

1695c Laust/Laurids Nørgaard †1738.10.12 Hjoptarp.
Gift med Inger †1750.11.22 Nørgaard.
Konen kaldes 1714.04.22 Karen.
Konen kaldes 1715.08.25, 1716.09.27 og 1717.09.26 Inger.
Børn:
01 Sidsel Laustdatter.
Fadder 1728.
02 Inger Laustdatter *1692c-
Fadder 1708+.
03 Knud Lauridsen *1694c, overtager gården.
Fadder 1721.
04 Anna Laustdatter *1695c- †1730+.
Gift 1714.10.21 med Mads Odderskær *1686c †1767.01.03 Odderskær.
05 Niels Lauridsen *1702-.
Gift 1. 1728- med NN †1742.04.22 Nørgaard datter af hendes mor †1731.06.23 Nørgaard, Hjoptarp.
Gift 2. 1742.06.05 i Borris med Sidsel Vesterby.
Fadder 1721.
Konen nævnt 1741.03.30.
Børn:
Mikkel Nielsen *1732.05.30 Nørgaard.
Fadder 1749.05.04.
06 Luise/Line Laustdatter *1703.04.05 Nørgaard.
I kirkebogen "6. barn".
Fadder 1724 ved broderen Knud. Fadder 1725.
07 Birgitte Laustdatter *1705.07.26 Nørgaard.
Fadder 1727 ved broderen Knud. Fadder 1732, 1737, 1749.05.04.
08 Peder Lauridsen *1713.03.05 Nørgaard.
Laust Nørgaards første fem børn er der omkring to år imellem. Her det ottende barn er der pludselig otte år tilbage til det sidste barn. Muligvis er han gift anden gang.

1724- Knud Lauridsen Nørgaard *1694c †1768.10.30 Nørgaard, Hjoptarp.
Gift 1724- med Dorte Andersdatter *1704 Hvollig, Borris †1779 Nørgaard, Hjoptarp datter af Anders Christensen Hvollig *1673- †1711.03.11 Hvollig, Borris og Anne Knudsdatter *1680- ?Hjoptarp †1742 Hvollig.
Børn:
Søn *1724 juli eller august.
Laurids Knudsen *1727.10.15 Hjoptarp, overtager gården, se nedenfor.
Søn *1731.08.15 Nørgaard, Hjoptarp.
Dødfødt *1735.06.19 Nørgaard, Hjoptarp.
Ane Knudsdatter *1737.04.03 Hjoptarp †1794-.
Gift 1754.09.29 i Borris med Ole Christensen Stier *1725.02.21 Borris †1799.01.08 Stier, Borris søn af Christen Olesen Stier *1696c †1762.03.23 Stier, Borris og Ingeborg *1701c †1762.03.28 Stier.
(Ole Christensen Stier gift 2. 1794.06.20 i Borris med Gregers Michelsen Biergs (skrædder i Brunbjerg *1724c †1790.09.10 Brundbjerg) enke af Gaasdalhus i Lille Gaasdal Edel Laustdatter *1733 Stokildhoved, Rind †1801+.)
Bosat Stier i Borris.

1753 Laurids Knudsen Nørgaard *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp †1806.03.12 (skifte 1796 efter konen sluttet 1803) Nørgaard, Hjoptarp søn af formand.
Gift 1. 1754.09.22 i Borris med Ane Kirstine Christensdater Stier *1727.07.13 Stier, Borris †1774.11.06 (skifte sluttet 1775.01.12) Hjoptarp datter af Christen Olufsen Stier *1696c †1762.03.23 Stier, Borris og Ingeborg *1701c †1762.03.28 Stier.
Gift 2. 1775.04.19 i Borris med Sidsel Thomasdatter *1748.02.11 Grønborg, Borris †1796.08c (skifte) datter af Thomas Nielsen Grønborg *1720.12.27 Grønborg og Johanne Jensdatter *1712c Oddum?.
I skiftet efter Laurids Knudsen skrives Nørgaard til hartkorn 2 7 3 ½.
Sidsel Thomasdatter findes ikke begravet i kirkebogen.
Børn med 1. kone Ane Kirstine Christensdater Stier:
Ingeborg Lauridsdatter *1755.06.22 Nørregaard, Hjoptarp †1796-.
Knud Lauridsen *1763.02.20 Hjoptarp †1837.04.06 Fonager, Borris.
Gift 1797.06.05 i Borris med Kirsten Nielsdatter *1765 Skravhøj, Dalager, Borris.
Børn:
Ane Kirstine Knudsdatter *1799.09.16 Fonager, Borris †1876.12.04 Vilslev.
Gift 1830.12.10 i Vilslev med Niels Jensen *1800c Sønder Høe, Bramminge.
Christen Knudsen *1801.08.13 Fonager †1844.12.02 Borris.
Maren Knudsdatter *1804.06.23 Fonager.
Christen Lauridsen *1770.02.04 Hjoptarp.
Børn med 2. kone Sidsel Thomasdatter:
Thomas Lauridsen *1777.04.25 Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Anne Lauridsdatter *1782.09.30 Hjoptarp †1787-.
Johanne Lauridsdatter *1786.11.26 Hjoptarp.
Folketælling 1787 Hjoptarp Laurids Knudsen   Matr: 39   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Laurids Knudsen601727 Hjoptarp Borris 1806 Hjoptarp Borris *1727.10.15
kone 1Sidsel Thomasdatter401748 Grønborg Borris 1796 Hjoptarp Borris *1748.02.11
søn 1 Knud Lauridsen251763 Hjoptarp Borris 1837 Fonager Borris *1763.02.20
søn 1 Christen Lauridsen171770 Hjoptarp Borris  *1770.02.04
søn 2 Thomas Lauridsen101777 Hjoptarp Borris  *1777.04.25
dat. 2 Johanne Lauridsdatter11786 Hjoptarp Borris  *1786.11.26
tj-pige Dorte Olesdatter191768 Stier Borris 1837 Tarp Borris *1768.08.07. Datter af Ole Christensen Stier og Anne Knudsdatter. Gift med Mads Jensen Gosvig.

Folketælling 1801 Hjoptarp Laurids Knudsen   Matr: 39   44
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer  2eLaurids Knudsen741727 Hjoptarp Borris 1806 Hjoptarp Borris *1727.10.15
søn 1Thomas Lauridsen241777 Hjoptarp Borris  *1777.04.25
søns kone 1Sidsel Sørensdatter261775c    
dat. 2 151786 Hjoptarp Borris  *1786.11.26


1803 Thomas Lauridsen *1777.04.25 Nørgaard, Hjoptarp †1850+ søn af formand.
Gift 1. med Sidsel Sørensdatter *1775c.
Gift 2. med Else Marie Pedersdatter *1772c Bur †1850+.

1831 Christen Jensen Rahbek *1802.04.13 Dalagergaard, Borris †1847.08.13 Nørgaard, Hjoptarp søn af Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard, Borris †1833.06.24 Dalagergaard og Ragne Hansdatter *1767c Norge †1819.10.10 Dalagergaard.
Gift med Christence Nielsdatter *1810.03.23 Hvollig, Borris †1896 Borris? datter af Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 Borris og Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Borris.
Christen Jensen kaldes gårdmand og smed i FT 1845.
Billede af Christen og Christences gravsten.
Børn:
Katrine Marie Christensdatter *1833c Nørgaard, Hjoptarp.
Jens Rahbek *1834c Nørgaard, Hjoptarp.
Else Marie Thomassine Rahbek *1840 Nørgaard, Hjoptarp †1902.
Folketælling 1834 Hjoptarp Christen Jensen Rahbek   Matr: 39   30
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Christen Jensen Rahbek321802 Dalager Borris 1847 Hjoptarp Borris *1802.04.13 †1847.08.13.
kone 1Christence Nielsdatter231810 Hvollig Borris 1896 Borris? *1810.03.23.
dat. Katrine Marie Christensdatter11833c Hjoptarp Borris   
aftægt mand 2Thomas Lauridsen571777 Hjoptarp Borris 1850+  *1777.04.25
aftægt kone 2 1Else Marie Pedersdatter621772c Bur 1850+  Bur fra FT 1845.
svag ophold Laurids Thomsen211813c   "Svaglig, faar ophold."
tj-karl Niels Jensen251808 Hjoptarp Borris 1885 Borris *1808.07.04. Søn af Jens Larsen og Mette Christensdatter.
tj-pige Ane Katrine Hansdatter231810 Odderskær Borris 1874 Skovsende Sønder Omme *1810.03.05. Datter af Hans Poulsen og Elles Nielsdatter. Gift med Niels Peder Nissen bosat Sønder Omme.


1847 Christince Nielsdatter enken, se ovenfor.

1848 Hans Christian Svendsen *1820.06.30 Hannerup, Faster †1905 Borris søn af Kirsten Hansdatter *1776c †1859.06.18 og Svend Andersen *1769c †1829.05.23.
Gift 1848.05.14 i Borris med enken Christince Nielsdatter, se ovenfor.
Børn:
Christen Rahbek Hansen *1849 Nørgaard, Hjoptarp overtager gården.
Kirsten Marie Hansen *1852 Nørgaard, Hjoptarp.

1883 Christen Rahbek Hansen *1849 Nørgaard, Hjoptarp †1886 Nørgaard.
Gift med Abelone Nielsen.

1889 Abelone Nielsen enken.

1889 Jens Halby Pedersen *1851.06.16 Sædding †1938.01.17 Borris Stationsby søn af Jens Pedersen *1818.09.11 No sogn †1892.11.15 Søndergaardsmark, Sædding og Johanne Olesdatter *1821.10.10 Halby, Hee †1909.04.22 Sædding.
Gift 1889.10.29 i Sædding med Maren Sørensen *1858.04.18 Slumstrup Mark, Sædding †1957.03.01 De gamles Hjem, Borris datter af Søren Nielsen *1822c Faster og Abelone Marie Christensdatter *1828c Bølling.
Nørgaard ejes godt en måned af Andreas Jensen og Anton Busk, der straks sælger gården videre til Jens Halby Pedersen.
Børn:
Søren *1890.08.10 †1890.09.25 godt en måned gammel.
Søren Pedersen *1891.09.25 Borris †1978.12.11 Sædding.
Gift med Ane Svendsen *1898.06.07 Sædding †1973.09.10 datter af Jacob Stensig Svendsen *1861.03.04 Stensig, Sædding †1905.10.15 Sædding og Kristine Andersen *1862.02.02 Faster †1953.10.27.
Bosat i Sædding sogn. Sognerådsformand i Sædding.
Abelone Marie Pedersen *1893.07.17 Nørgaard, Hjoptarp †1921.03.20 Feldsing, Borris.
Gift med Niels Chr. Nielsen.
Bosat Feldsing i Borris sogn.
Jens Pedersen *1898.07.12 Nørgaard, Hjoptarp overtog gården.

1923 Jens Pedersen *1898.07.12 Nørgaard †1971.07.15 Borris.
Gift med hans kone.


En del af Nørgaard, måske Lille Nørgaard?:
1753 Jens Nielsen Nørgaard *1713c †1787.02.13 Hjoptarp.
Gift med Ane Marie Mathiasdatter *1724c Fasterkær?, Faster †1793.07.06 Nørgaard.
Børn:
?Else Jensdatter *1746c-
Fadder 1762.05.23.
Niels Jensen *1753.10.07 Nørgaard overtager gården, se nedenfor.
Christen Jensen *1756.07.20 Nørgaard.
Johanne Jensdatter *1757.07.02 Nørgaard
Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard.
Gift med Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg, Borris †1833.02.12 Grønborg
Bosat Grønborg i Borris sogn.
Peder Jensen *1762.11.28 Nørgaard
Tjener FT 1787 i Borris Præstegaard.
Dødfødt 1769.01.15 Nørgaard.

1787 Niels Jensen *1753.10.07 Nørgaard, Hjoptarp †1794.09.12 Nørgaard søn af formand.
Gift 1784.10.17 i Borris med Birte Pedersdatter *1762.02.28 Grønborg datter af Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg †1794.12.08 Grønborg og Ane Sørensdatter *1736c.
Birte Pedersdatter ikke fundet i FT 1801.
Børn:
Jens Nielsen *1785.08.21 Nørgaard, Hjoptarp.
Christen Nielsen *1787.08.05 Nørgaard, Hjoptarp.
Anne Marie Nielsdatter *1789.11.22 Nørgaard, Hjoptarp.
Dødfødt 1793.01.20 Nørgaard, Hjoptarp.
Folketælling 1787 Hjoptarp Niels Jensen   Matr: 39   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B& mand 1Niels Jensen341753 Hjoptarp Borris 1794 Hjoptarp Borris *1753.10.07 †1794.09.12 Nørgaard.
kone 1Birte Pedersdatter251762 Grønborg Borris  *1762.02.28.
søn Jens Nielsen21785 Hjoptarp Borris  *1785.08.21
mands mor 1eAne Marie Mathiasdatter641723c  1793 Hjoptarp Borris †1793.07.06 Nørgaard.
tj-dreng Jens Pedersen141773c    
uklar 0Else Christensdatter551732c   Ingen angivelser.6 Andet
1709 Christen Vesterby og bror Niels af Hjoptarp.
1711 Niels Meldgaards datter Maren *1711.06.07 †1711.08.23 godt to måneder gammel.
1711 Niels Meldgaards søn Lars *1713.07.28
1714.04.22 Christen Smed i Hjoptarp.
1715 Niels Meldgaards søn Jens *1715.08.25.
Niels Meldgaards søn Peder *1717.04.18.
1717 d. 30. maj, introducerede jeg Niels Mælgaards kone i Hioptarp. Noch, begrov hans moder Karen Christensdatter.
1724 Niels Mosegaards søn Anders *1724.11.26.
1727.02.23 i Borris Morten Kvodbøll og Christen Mindses datter (margrethe Christensdatter) i Hioptarp.
1742.04.22 † Niels Nørgaards kone.
1742.06.05 Niels Nørgaard gift igen med Sidsel Vesterby.
1743.10.11 Niels Meldgaards kones mor begravet †.
1746.04.08 † Peder Graversen, † Hjoptarp, fra et andet sted.
1747.12.26 † Niels Meldgaard i Hjoptarp.
1753 Anne Marie Hjoptarp. Gift 1754.09.29 med Ole Stier.
1754 Laust Hjoptarp og Ane Kirstine Stier.
1757 Las Hjoptarps kone.
1757.03.27 Lauge Hjoptarp.
1762.04.08 Kirsten Laugesdatter i Hioptarp *1682c †1762.04.08.
1768.05.15 trolovet Peder Jussen Hvolvig og An Hioptarp.
1770.08.12† Niels Lassen Meldgaard *1750c.Hvollig
1 Introduktion
I markbogen 1683 er der to halvgårde og et boel i Hvollig. TRAP V nævner ikke Hvollig, men navnet er gammelt. Det er set nævnt i Mandtall 1611 og det ligger i Sønderlandet midt på Omme Å strækningen.

Huollig 2 halvgårde og et beboelseshus (ex bondehus)
No. 1 Peder Christensen 1/2 gård, tilhører Hr. Jørgen Pedersens arfvinger i Jelling Præstegård.
No. 2 Christen Christensen fru Viveche Rosenkrantz
Et Boelshuss tilhører Hr. Jørgen Pedersens arfvinger i Jelling Præstegård. drives af Peder Christensen.

Hartkornet er ret stort med halvgårde der andetsteds med det hartkornstal ville være helgårde: 4 7 2 2, 4 7 2 2 og 2 5 2 0. I 1741 ses et andet hartkorn, nemlig 1 5 ½ 0 Jens Christensen og 1 3 ½ 0 Jacob Jensens enke hvilket tilsammen er 3 0 1 0, som jo nærmest ville passe på 2 5 2 0; forskellen er 0 2 3 0 altså to skæpper tre fjerdingkar, som må være kommet fra en eller begge af de to halvgårde. Men dette ville betyde at et boel var delt i to, hvilket fra betegnelsen boel er ganske usædvanligt.
Se skøde 1741 fra Maren Larsdatter i LilleBrande i Sønder Omme til hendes bror samme sted Jens Lassen, hvor stedet kaldes Hollig i Borris.
Navnet Jakob Jensens enke ser rigtigt ud for Jakob Hvollig nævnes 1705, 36 år før.
Det er ikke set hvordan hartkornet ser ud senere. Det er sjældent, at hartkornet helt ændres som her.
(Tak til Ruth Neumeister 2018 for materiale om Anders Christensen og hans efterkommere.)
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn


2. halvgård hartkorn også 4 7 2 2:
1683- Peder Christensen (Holvig) †1704.10.15 Hvolvig.

1705- Jakob Jensen Hvollig *1680c- †1728.09.22 Hvollig.
Gift med hans kone †1741+.
Skattelisten 1705 siger Jakob Hvollig, men i skødet fra 1741 ses Jakob Jensens enke på stedet.
Mette Andersdatter af Hvollig nævnes som fadder 1725.
Begravet 1729.01.16 Sidsel Hvollig.
Børn:
Jens Jakobsen *1713c- Hvolvig, fadder 1725 af Hvolvig.
Niels Jakobsen *1707c- Hvolvig, fadder 1725, 1732, 1733 af Hvolvig.
Laurs Jakobsen *1707c- Hvolvig, fadder 1725 af Hvolvig.

1725- Jens Jakobsen *1700cc Hvolvig †1743.02.17 Hvollig, søn af formand.
Gift 1. med NN1, set 1725 som bærer †1726.12.18 Hvolvig.
Gift 2. 1728.10.21 i Sønder Omme med Margrethe Jensdatter *1702.08.24 LilleBrande, Sønder Omme datter af Jens Larsen den Yngre *1663c †1747 Lillebrande og Karen Pedersdatter af Juellingsholm ?(*1672c †1751.04.09 Lillebrande).
Børn:
Anne †1725.11.24 Kodbøl.
Christen Jensen *1725.12.02 Kodbøl.
Jakob Jensen *1733.07.05 Kodbøl.
Anne Jendatter *1735.05.31 Kodbøl.
Moderens bror Lars Jensen af LilleBrande i Sønder Omme fadder.

3. boel hartkorn 2 5 2 0:
1683- Poul Andersen (vel afdød).

Vester Hvolvig (Vestergaard), en halvgård hartkorn 4 7 2 2:
1683- Christen Christensen.
Gift med Kirsten Nielsdatter +1705+.
22. marts 1705 står Anders Holvigs mor, Kirsten Nielsdatter fadder ved Niels Grauls søn Niels.
(Tak til Ruth Neumeister 2018).
Børn:
Anders Christensen *1673- Hvollig, overtager gården, se nedenfor.

1705- Anders Christensen Hvollig *1673- †1711.03.11 Hvollig.
Gift 1698- med Anne Knudsdatter *1680- ?Hjoptarp †1742 Hvollig.
Børn:
Anne Andersdatter *1698- †1724+.
Gift 1714 med Peder Helgaard.
Bodil *1703 †1711.04.12 Hvollig.
Dorte Andersdatter *1704 †1779 Hjoptarp.
Gift 1724- med Knud Lauridsen Nørgaard.
Bosat Hjoptarp i Borris.
Mette Andersdatter *1707 †1790.05.24 Hvollig.
Gift 1724.06.11 i Borris med Jens Christensen (Rindum) *1678c Rindum? †1766.01.23 Hvollig, 88 år.

1712 Peder Heiselvig (Hesselvig?) Hvollig *1692c- †1760 Hvollig.
Gift 1712.10.02 i Borris med enken Anne Knudsdatter se ovenfor.
Hvis navnet er Hesselvig, så kommer han fra Skarrild.

1724 Jens Christensen Rindum *1678c Rindum? †1766 Hvollig.
Gift 1724.06.11 i Borris med Mette Andersdatter *1703c †1790.05.28 Hvollig datter af forkvinde.
Børn:
Ane Jensdatter (Hvollig) *1725.12.02 Hvolvig †1773.08.22 Egvig.
Trolovet 1751.06.27 i Borris med Peder Nielsen Egvig *1718c †1784.10.06 Egvig (66 år) formodet søn af Niels Egvig.
Bosat Egvig i Borris sogn.
Anders Jensen *1728.09.29 Borris, overtager gården, se nedenfor.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018:
Vester Hvollig (eller Hvollig Vestergaard):
1766c Anders Jensen *1728.09.29 Borris †1814.04.07 Debbelmose, Borris søn af Mette Andersdatter *1703c †1790.05.28 Hvollig og Jens Christensen.
Gift med Voldborg Andersdatter *1747.09.29 Gravel, Borris †1815.12.22 Debbelmose, Borris datter af Anders Nielsen Gravel og Sidsel Andersdatter *1724c Ørbæk, Hoven †1794 Gravel, Borris.
Familien: forældre og Marie Kirstine og Bodil Marie Andersdatter ses FT 1801 i et hus uden jord i Debbelmose.
Børn:
01 Mette *1769.10.15 Hvollig †1771.04.01 halvandet år gammel.
02 Mette Andersdatter *1772.03.11 Hvollig †1850.03.20 Paarup, Assing.
Gift 1811.10.03 i Assing med enkemand Jens Nielsen *1766.11.30 Paarup †1836.10.26 Søndergaard, Paarup søn af gårdmand i Paarup Niels Jacobsen *1728.10.02c Hede, Assing †1805.11.28 Søndergaard 77 år 7 uger og 3 døgn gammel og (gift 1755.06.07 Assing) Johanne Jensdatter *1735c †1803.11.09 Paarup.
Mette FT 1801 ugift tjenestepige på Ahlergaard i Borris.
Jens Nielsen var gårdmand i Søndergaard i Paarup i Assing sogn. Se eop.
Sulkjær og Kjærsig om Søndergaard i Paarup i bogen "Assing Sogn":

Niels Jensen nævnes som Fæster 1664 og endnu 1692, da han er til Tinge som Ottermand, og 1710 Sønnen Jens Nielsen. Hans Søn og Efterfølger Niels Jensen nævnes 1732, da han har Barn i Kirke.
Omtrent ved den Tid er Søndergaard blevet delt i 2 Halvgaarde, hvoraf Niels Jensen har faaet den ene, medens Jens Nielsen endnu i 1748 havde den anden, som senere fik Matr. Nr. 14. I denne Gaard boede senere Jens's Datter, Margrete, og Svigersøn, Niels Jakobsen fra Hedegaard, der boede der til sin Død i 1805, da han var 77 Aar gl. i 1789 kaldes han Selvejer-
Efter ham Sønnen, Jens Nielsen, gift 1794 med Maren Sørensdatter fra Paarup, senere med Mette Andersdatter, han døde som Aftægtsmand 1836, 70 Aar gl.Han har vist været i Armod i 1812, da han giver Skøde fra sig til Jens Andersen i Hvollig, men en halv Snes Aar efter fik han igen Skøde paa Gaarden og afstod den i 1833 til Kr. Jensen Linaa af Sunds, som var bleven gift med hans Plejedatter, Mette Marie Jensdatter. Kr. J. døde som Aftægtsmand i Søndergaard 1894, 89 Aar gl.
Efter ham Sønnen, Jens Søndergaard Kristensen 1870. Senere Anton Pedersen 1893, Rs. Albertsen 1910, nu dennes Søn, Chr. Albertsen (67).

03 Sidsel Andersdatter *1775.01.08 Hvollig †1848.06.20 Rindum.
Gift 1811.10.02 i Ringkøbing med Niels Jensen *1785.03.25 Vesterby, Rindum †1859.10.25 Rindum søn af Gårdmand i Vesterby Jens Andersen *1740c 1745 1746 Konf. 1761 †1834.02.06Vesterby og (gift 1781.09.09 Rindum) Ingeborg Christensdatter *c1739 1743 †1822.12.13 Vesterby.
Niels Jensen var gårdmand i Vesterby i Rindum sogn.
Realregister for Søndergaard i Vesterby i Rindum sogn.
Skøde fra Jens Andersen til sønnen Niels Jensen 1813.10.01.
Set barn:
Jens Nielsen *1813.05.20 Vesterby, Rindum †1869.12.29 Vesterby.
Overtog faderens gård i Vesterby i Rindum sogn.
Skøde fra faderen 1843.03.30.
04 Anne Andersdatter *1778.03.01 Hvollig †1817.02.18 (lungetuberkulose) Debbelmose, Borris.
Gift 1808.10.09 i Assing med Anders Michelsen *1778.09.18 Vejlgaard, Assing †1867.05.11 Tanning, Dejbjerg søn af Lisbeth (Elisabeth) Jensdatter *1747c †1829.04.24 Debbelmose og 1. mand (gift 1776.11.24 Assing) gårdmand i Vejlgaard Michel Andersen *1739.10.30 Silstrup, Skarrild †1787.04.03 Paarup, Assing .
At det er denne Anne Andersdatter, der bliver gift med Anders Mikkelsen, ses i forlovelsen i Assing, hvor hun tjener i Sønder Felding præstegård:

... da faderen Anders Grauild med påholden pen d. 6. august 1808 indestaar for, at intet er til hinder for, at hans datter må gifte sig med ungkarl Anders Michelsen af Paarup i Assing sogn.

Anders Mikkelsen var:
Gårdmand i Debbelmose i Borris sogn.
Husmand i Tuskær i Sønder Lem sogn.
Gårdmand i Skaarup i Hanning sogn.
Lisbeth Jensdatter gift 2. 1788.06.13 i Assing med ungkarl Christen Sørensen Marup *1755c Skjern sogn. Konf 1772.04.26 Skjern, 16 år †1836.08.28 Skaarup, Hanning sogn.
Skifte efter Mikkel Andersen i Paarup (Brejl):

944 Mikkel Andersen i Paarup i Assing sogn. 5.5.1787, fol.600.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anders 8, Karen 7. FM: Svend Christensen i Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, morfar Jens Madsen i Paarup, nu aftægt på stedet.

05 Jens Andersen *1780c Hvollig †1863.03.09 Paarup, Assing.
Gift 1. med enke Karen Rasmusdatter *1788.04.30 Kibæk, Assing †1816.07.01 Paarup, Assing datter af Rasmus Jensen *1760c og enke efter Niels Madsen Mette Marie Christensdatter *1756c Bjørslev, Nørre Vium.
Gift 2. 1816.11.09 i Skarrild med Maren Sørensdatter *1797.04.26 Ronnum, Skarrild †1877.05.03 Assing datter af Søren Pedersen Ronnum *1732c ?Sigten, Bording †1805.01.02 Ronnum og 2. kone Anne Marie Andersdatter *1758.03.22 Nørre Grene, Skarrild †1833.04.10 Nørre Grene.
Jens Andersens dåb er glemt i Borris kirkebog, men han ses i Lægdsrullen i 1790 som søn af Anders Jensen og født i Hvollig *1780c.
1812 skøde på Søndergaard i Paarup i Assing.
1820 Grene i Skarrild.
1828 Paarup.
06 Maren Kirstine Andersdatter *1783.09.14 Hvollig †1864.12.28 Debbelmose, Borris.
Gift 1807.10.11 i Borris sogn med Peder Nielsen *1780.06.04 Borris †1858.01.29 Debbelmose søn af gårdmand i Debbelmose Niels Pedersen *1746.04.11 Borris †1815.08.09 Debbelmose og (trolovet 1776.04.17 i Assing sogn og gift 1776.06.18 i Nørre Vium) Mette Christensdatter *1734c †1818.11.13 Debbelmose.
Peder Nielsen bliver umyndiggjort før 1838 og det er Maren Kirstine Andersdatter, der skøder gården til sønnen Niels Pedersen i 1838. Se realregistret for matr. 29 Nørrelandet i Debbelmose.
07 Anders Andersen *1786.10.29 Hvollig †1866.05.05 (fattiglem) Bellevue, Rind sogn.
Gift 1818.09.20 i Assing sogn med Kirsten Andersdatter *1780.10.13 Nøvling sogn †1848.02.23 (almisselem) Slumstrup, Rind datter af sognedegn i Nøvling Anders Sejersen *1731c †1782.04.10 Nøvling og (gift 1778.09.18 Nøvling) Else Nielsdatter *1747.07.30 Sinding sogn †1840.05.08 (almisselem ved datter Kirsten og mand Anders Andersen) Orneborghus, Rind.
Forlover, da Anders og Kirsten blev gift, var "Jens Nielsen, Paarup, brudgommens søsters mand" dvs. søsteren 02 Mette Andersdatters mand, hvis navn er Jens Nielsen.
Anders Andersen var:
FT1834 Orneborg, Rind sogn, Indsidder, som ernærer sig ved Strømpestrikning.
Senere folketællinger: almisselem.
08 Bodil Marie Andersdatter *1789.10.25 Hvollig †1854.04.28 Nørre Søby, Rind sogn.
Gift 1822.09.21 i Rind med Niels Nielsen *1793.12.26 Herning sogn †1864.04.24 (fattiglem) Nørre Søby, Rind søn af Niels Mortensen *1766c †1804.06.03 Slumstruphus, Rind og (gift 1793.10.30 Snejbjerg) Sidsel Marie Nielsdatter *1762c.
Niels Nielsen flytter ordentligt omkring:
FT1840: Trindmose, Rind sogn. Daglejer, ernærer sig tillige af uldbinding.
FT1845: Øster Høgild by, Rind sogn. Inderste og mergelkaster.
FT 1850: Øster Høgild, Rind sogn. Inderste og daglejer.
FT1855: Nørre Søby, Rind sogn. Indsidder, arbejdsmand.
FT1860: Søby, Rind sogn, daglejer.
Niels Mortensen, Niels Nielsens far, ses i FT 1801 i Snejbjerg By:

Niels Mortensen 35 Landsoldat, Huusmand med lidet Jord.
Sidsel Marie Nielsdatter 39
Niels Nielsen 7 Deres søn.
Morten Nielsen 5 Deres søn.
Kirsten Nielsdatter 2 Deres datter.

Folketælling 1787 Hvollig Anders Jensen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Anders Jensen601728 Hvollig Borris 1814 Debbelmose Borris *1728.09.29 Borris †1814.04.07 Hvollig.
kone 1Voldborg Andersdatter401747 Gravel Borris 1815 Debbelmose Borris  *1747.09.29 Gravel, Borris †1815.12.22 Hvollig.
dat. Mette Andersdatter151772 Hvollig Borris 1850 Paarup Assing *1772.03.11 †1850.03.20 Paarup, .
dat. Sidsel Andersdatter121775 Hvollig Borris 1848 Rindum *1775.01.08 Hvollig †1848.06.20 Rindum.
søn Jens Andersen61780c Hvollig Borris 1863 Paarup Assing *1780c Hvollig (glemt i kirkebogen, ses FT 1787.) †1863.03.09 Paarup, Assing.
dat. Maren Kirstine Andersdatter41783 Hvollig Borris 1864 Debbelmose Borris  *1783.09.14 Hvollig †1864.12.28 Debbelmose.
søn Anders Andersen11786 Hvollig Borris 1866 Bellevue Rind *1786.10.29 Hvollig †1866.05.05.
mands mor eMette Andersdatter841703c  1790 Hvollig Borris  
tj-karl Mads Andersen411746c    


1801.04.17 Thyge Pedersen *1766.02.09 Vorgod †1841.05.11 Lille Hvollig søn af Peder Thygesen *1718.07.19 Hovgaard, Vorgod By †1797 Hovgaard og Lene Marie Christensdatter *1727c †1806.02.19 (Thyge Holligs moder) Hvollig 79 år.
Gift 1. 1798.09.23 i Borris med Karen Nielsdatter *1771c Sønder Askær, Brande †1803.01.18 (barselsseng, dødfødt søn) Hvollig datter af Niels Nielsen Askær/Hvollig på Store Hvollig.
Gift 2. 1803.11.20 Hoven med Anna Pallesdatter *1784.04.12 Paabøl, Hoven †1837.09.10 Hvollig datter af Palle Nielsen *1740c og Mette Christensdatter *1746c.
Thyge Pedersen fæstede først faderens gård Hovgaard i 1790, købte den til selveje 1794, men solgte den i 1800, da han flytter til Borris.
Se DIS-Danmark tråd Peder Tygesen fra 2005.
Børn med 1. kone Karen Nielsdatter:
Lene Marie Thygesdatter *1800.04.28 Hvollig.
Dødfødt søn 1803.01.08 Hvollig.
Børn med 2. kone Anna Pallesdatter:
Peder Thygesen *1805.01.20 Hvollig, overtager gården, se nedenfor.
Undfanget i april 1803, brylluppet i november 1803. Anna Pallesdatter har måske været tjenestepige i Hvollig.
Hvollig.
Folketælling 1801 Hvollig- Lille Thyge Pedersen   89
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Thyge Pedersen321766 Vorgod 1841 Hvollig- Lille Borris *1766.02.09 Vorgod †1841.05.11 Lille Hvollig.
kone 1Karen Nielsdatter301771c Askær- Sønder Brande 1803 Hvollig- Lille Borris Død i barselsseng.
dat. Lene Marie Thygesdatter11800 Hvollig- Lille Borris  *1800.04.28 Hvollig
Enke mands mor eLene Marie Christensdatter761727c  1806 Hvollig- Lille Borris FT 1787 alder bedre. †1806.02.19.


1832c Peder Thygesen *1805.01.20 Hvollig †1890+ søn af formand.
Gift 1832c med Maren Christensdatter *1810c Lyhne †1890+.
Svend Skoleholder bor ved dem i 1834.
Børn:
Ane Pedersdatter *1834.01.05 Lille Hvollig.
Thyge Pedersen *1838.06.12 Hvollig overtager gården, se nedenfor.
Mads Christian Pedersen *1841c Hvollig.
Niels Pedersen *1844c Hvollig †1926 De gamles Hjem, Borris .
Overtager Heldgaard matr. 14A i 1886. Ugift.
Peder Christian Medum Pedersen *1846c Hvollig.
Ebbe Pedersen *1849c Hvollig.
Anton Christian Pedersen *1854c Hvollig.
Folketælling 1834 Hvolvig- Lille Peder Thygesen   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Peder Thygesen301805 Hvollig- Lille Borris 1890+  *1805.01.20 Hvollig †1890+
kone 1Maren Madsdatter241810c Lyhne 1890+   
dat. Ane Pedersdatter11834 Hvollig- Lille Borris  *1834.01.05.
mands bror Jens Peder Thygesen111823 Hvollig- Lille Borris  *1823.01.31
tj-karl Laurids Andres Olesen161818c   Ikke set født i Borris.
aftægt Inder- ste 2Thyge Pedersen691766 Vorgod 1841 Hvollig- Lille Borris *1766.02.09 Vorgod †1841.05.11 Lille Hvollig.
aftægt Inder- ste 1Ane Pallesdatter501784 Paabøl Hoven   *1784.04.12 Paabøl, Hoven †1837.09.10 Hvollig.
Skole- lærer Inder- ste Svend Mortensen Skolelærer161818c   Ikke set født i Borris.


1875c Thyge Pedersen *1838.06.12 Hvollig †1925.07.16 Hvollig søn af formand.
Gift 1. 1870cc med NN †1880-.
Gift 2. 1884c med Ane Marie Hansen *1856c Oddum †1925.07.06 Hvollig.
Børn:
Maren Kirstine Pedersen *1886c Hvollig.
Peder Pedersen *1888c Hvollig.
Else Marie Birgitte Pedersen *1889c Hvollig.
Hans Pedersen *1891cc, overtog gården, se nedenfor.
X Pedersen.

1925c Hans Pedersen *1891cc Hvollig søn af formand.
Gift med Anna Lauridsen datter Jens Peder Lauridsen, Kjelbækhede.
Borris Søndre Grandelag, s. 153:

Bygningerne i Hvollig Vestergaard var gamle, og de byggede et nyt østerhus med hestestald m.m. og restaurerede den gamle kostald. Iøvrigt blev gammel sæd og skik holdt i hævd i den gamle slægtsgård, ikke således, at Anna og Hans ikke fulgte med i tidens udvikling, tværtimod, men der var een ting, der sattes højt i gården, nemlig den gode, gammeldags gæstfrihed. Anna var en sjælden dygtig husmor. Hvor var det godt at bænkes ved hendes herlige kaffebord.

I 1952 solgte de gården til militæret. De flyttede til Ølgod og derefter til et hønseri i Oksbøl.
Børn:
Aksel Pedersen.
Elly Pedersen.
Tage Pedersen.

Store Hvollig matr. 13A:
1779 Niels Nielsen (Hvollig, Askær) *1734c Sønder Askær, Brande sogn †1793 (skifte) Hvollig søn af Niels Knudsen †1755-61 Sønder Askær og Maren †1763-73 Sønder Askær.
Gift 1760c med Maren Jensdatter *1737c (hypotese: født i Risbjerg, Brande) †1801+ (ikke set begravet i Borris).
At Niels Nielsen kom fra Sønder Askær i Brande sogn ses i hans søster Karen Nielsdatter mand Christen Jensens skifte 1783 i Sønder Askær, hvor han kaldes morbroder til de arvende børn Niels Nielsen Hollig af Borres Sogn.
Niels Nielsen Askær eller Hvollig flyttede en del rundt i Nørvang herred før han slog sig ned i Hvollig, da han var 45 år gammel. Her er en oversigt.
1761-71 det halve af faderens gård i Sønder Askær i Brande. Selvejer.
1772-75 i Store Hestlund i Give sogn.
1776-77 ikke fundet.
1778 Lille Karlskov i Ringive sogn.
1779-93 i Hvollig i Borris sogn.
Konen Maren Jensdatter sandsynlige mor hed Ellis i Risbjerg i Brande. En datter er vel opkaldt efter hende. Der er to Karen, hvoraf den ene sandsynlig er navnet på hans mor.
Børn:
Karen Nielsdatter *1763c Sønder Askær, Brande.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Jens Nielsen *1767c Sønder Askær, Brande.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Ellis Nielsdatter *1769c Sønder Askær, Brande †1817 Odderskær, Borris.
Gift 1796 i Borris med Hans Poulsen *1766c †1829 Odderskær, Borris.
Karen Nielsdatter *1771c Sønder Askær? †1803.01.16 (barselsseng) Hvollig, Borris.
Gift 1798.09.23 i Borris med Thyge Pedersen *1766.02.09 Hovgaard, Vorgod søn af Peder Thygesen *1718.07.19 Vorgod †1797.03.30 Vorgod og Lene Marie Christensdatter *1727c †1806.02.19 Borris.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Børn:
Lene Marie Thygesdatter *1800 Hvollig.
Dødfødt 1803.01.08 Hvollig.
Niels Nielsen *1776c overtager gården i Hvollig, se nedenfor.
Knud Nielsen Stier *1778.02.15 Lille Karlskov, Ringive (FT 1845 har *Give er fejl) †1847.09.07 Hjoptarp, Borris.
Gift 1810.10.21 i Borris med Margrethe Jeppesdatter af Stier *1787.01.21 Borris †1855.09.30 Hjoptarp datter af Jeppe Hansen *1746c †1801+ og Ellen Larsdatter *1760c.
Folketælling 1787 Hvollig- Store Niels Nielsen (Askær/Hvollig)   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Nielsen Askær531734c Askær- Sønder Brande 1793 Hvollig- Store Borris Skifte 1793.
kone 1Maren Jensdatter501737c Risbjerg? Brande?   
dat. Karen Nielsdatter241763c Askær- Sønder Brande   
søn Jens Nielsen201767c Askær- Sønder Brande   
dat. Karen Nielsdatter151772c Askær- Sønder Brande 1803 Hvollig- Lille Borris  
søn Niels Nielsen111776c  1850 Borris Fødesogn uklar.
søn Knud Nielsen Stier91778 Karlskov- Lille Ringive 1847 Hjoptarp Borris *1778.02.15 Lille Karlskov, Ringive (FT 1845 har *Give; fejl) †1847.09.07 Hjoptarp, Borris.


1793 Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 søn af formand.
Gift 1799.11.24 i Borris med Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Borris datter af Margrethe Villadsdatter *1746.09.11 Aagaard †1834.05.04 Borris og 1. mand Christen Nielsen Aagaard *1733.02.01 Aagaard †1787.05.19 Aagaard.
I FT 1850 angives Niels Nielsen født i Give, men er ikke indført i Give kirkebog, faderen flytter meget omkring i den tid. Give må Niels Nielsen selv have sagt til folketælleren i 1850, så det har vægt. Ved hans begravelse i 1850 i Borris siges hans født i Brande (ikke indført der) eller Ringive (ikke indført der).
Sete børn:
Maren Nielsdatter *1801.03.14 Hvollig.
Gift 1832.10.14 i Borris med Peder Simonsen *1802.03.21 Skærbæk, Nørre Vium †1859.12.07 Rind søn af Simon Nielsen *1768.11.23 Skærbæk †1841.11.24 Skærbæk og Ane Johanne Pedersdatter *1776.05.09 Østergaard, Vium By, Nørre Vium †1860.11.27 Skærbæk
Bor 1831 i Slikdal i Borris.
Ses FT 1845 i Lille Gaasdal i Borris.
Flytter før FT 1850 til Rind sogn.
Margrethe Nielsdatter *1803.01.08 Hvollig.
Gift 1845- med Niels Christian Jensen *1813c Borris.
Bosat Egvig i Borris sogn.
Har i Ft 1845 hendes forældre boende.
Barn med Peder Thomassen, Albek, Skjern:
Niels Christian Hullig *1833.06.07 Hvollig.
FT 1840 ved bedsteforældrene i Hvollig.
Christence Nielsdatter *1810.03.23 Hvollig.
Gift 1. med Christen Jensen Rahbek *1802.04.13 Dalagergaard, Borris †1847.08.13 Nørgaard, Hjoptarp søn af Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard, Borris †1833.06.24 Dalagergaard og Ragne Hansdatter *1767c Larvig?, Norge †1819.10.10 Dalagergaard, Borris.
Gift 2. 1848.05.14 i Borris med Hans Christian Svendsen *1820c Faster.
Mette Katrine Nielsdatter *1813.02.15 Hvollig, gift med eftermand, se nedenfor.
Folketælling 1801 Hvolig- Store Niels Nielsen   88
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Niels Nielsen251776c  1850 Borris  
Kone 1Maren Christensdatter261773 Aagaard Borris 1849 Borris *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Borris.
aftægt mands mor 1eMaren Jensdatter701737c Risbjerg? Brande? 1801+  Alder FT 1787 er 6 år mindre end i FT 1801.
Soldat mands bror Knud Nielsen Stier241778 Karlskov- Lille Ringive 1847 Hjoptarp Borris *1778.02.15 Lille Karlskov, Ringive (FT 1845 har *Give; fejl) †1847.09.07 Hjoptarp, Borris.
Rytter tj-karl Lars Pedersen241777 Hvollig Borris  *1777.07.19 søn af Peder Jussen og Ane Larsdatter.
tj-karl Ole Olesen161785 Dalager Borris  *1785.07.06? søn af Ole Jensen Busch og Kirsten Olesdatter

Folketælling 1834 Hvollig- Store Niels Nielsen   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Nielsen581776c  1850 Borris  
kone Maren Christensdatter601773 Aagaard Borris 1849 Borris *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Borris.
dat. Margrethe Nielsdatter301803 Hvollig- Store Borris  *1803.01.08. Har et barn Niels Christian Hvollig med Peder Thomassen, Albek, Skjern.
barn Niels Christian Hvollig11833 Hvollig Borris  Niels Christian Hullig *1833.06.07. Udlagt far Peder Thomassen Albæk i Skjern. Mor Margrethe Nielsdatter.
LINK: Niels Christian Hvolligs dåb.
dat. Mette Katrine Nielsdatter211813 Hvollig- Store Borris 1850 Hvollig- Store Borris *1813.02.15 Hvollig †1850.05.25 (tæring) Hvollig
tj-karl Niels Palle Thygesen271806 Hvollig Borris  *1806.11.19 Hvollig søn af Thyge Pedersen og Anne Pallesdatter.
tj-karl Hans Jørgen Sørensen181816c   Ikke set født i Borris.


1840c Rasmus Madsen Rahbæk *1807.08.24 Ahlergaard, Borris †1878.09.22 Votkjær, Borris.
Gift 1. 1840.05.17 i Borris 1843c med Mette Katrine Nielsdatter *1813.02.15 Hvollig †1850.05.25 (tæring) Hvollig datter af formand.
Gift 2. 1850.11.10 i Borris Mariane Pedersdatter *1822.09.25 Debbelmose (Aagaard?) †1889.12.09 Votkjær, Borris datter af Peder Nielsen Kjær *1788.08.07 Debbelmose †1878.12.27 Debbelmose og Anne Jensdatter *1791 Aagaard, Borris †1880.11.06 Debbelmose.
Marianne Pedersdatter ses i FT 1880 i Votkjær i Borris.
Børn med 1. kone Mette Katrine Nielsdatter:
Niels Rahbek *1841.05.04 Hvollig †1909.10.10 Hodde.
Gift 1. med NN *1842 †1894.
Gift 2. med Anne Dorthea Pallesen *1865c.
Mads Rahbek *1842.11.27 Hvollig †1923.06.23 Borris.
Gift med Kirstine Marie Christensen *1840.04.04 †1923.05.07 Borris datter Christen Christensen Bøndergård *1811c †1897.04.02 Borris og Bodil Christensdatter *1808.04.27 ?Abildtrup, Vorgod?.
Lars Henrik Rahbek *1844.08.31 Hvollig †1857.08.21 (skudt) Hvollig tretten år gammel.
SG side 143:

Den gang brugte man som jagtgeværer forladere, og der var blandt andre den store ulempe ved dem, at man ikke kunne se, om bøssen var ladt eller ej. En aften, da faderen og drengene sad omkring bordet, tog faderen bøssen og ville prøve, om tællelyset kunne pustes ud ved det lufttryk, som kom ud gennem bøsseløbet, når han satte en fænghætte på på knaldrøret og trykkede af. Ulykkeligvis var bøssen ladt, og skuddet ramte drengen, som døde.

Maren Rasmussen Rahbek *1846.06.05 Hvollig.
Børn med 2. kone Mariane Pedersdatter:
Mette Katrine Rahbek *1851c Hvollig †1927.07.15 Sønder Bork.
Gift med Niels Simonsen *1846.02.17 Sønder Bork †1927.09.20 Sønder Bork søn af Simon Nielsen.
Larsine Henrikke Rahbek *1858.12.13 Hvollig †1881.06.28 Borris.
Gift med Peder Nielsen *1851.09.16 Aagård, Debbelmose, Borris †1933.12.18 Aagård.
Lars Henrik Rahbek *1861.04.22 Hvollig †1915.08.02 Votkær, Borris.
Gift 1886.11.23 i Borris sogn med Christine Andersen *1864.10.20 Votkær, Borris sogn †1949.03.16 Borrisdatter af gårdmand Anders Nissen *1819.11.20 Rabæk, Oddum †1908.08.20 Votkær og Maren Katrine Knudsdatter *1822.08.07 Egvad †1873.06.17 Votkær.
Gårdmand i Votkær matr. 10A Sønderlandet i Borris sogn
Peder Kjær Rahbek *1862.10.13 Hvollig.
Mads Rahbek *1868.03.29 Hvollig †1940.04.02 Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.
Gift med Andrea Knudsine Nielsen *1869.03.23 Landting? †1931.04.09 Blovstrød.
Plejebarn FT 1860:
Birgitte Rahbek *1837c.

1879- Peder Kristian Evald Krarup *1837.05.07 Naur †1922.07.21 Frederiksberg. Ingeniør, søn af pastor Ove Thomas Nicolaj Krarup *1799.12.19 Aale †1862.06.19 Flødstrup, Svendborg Amt og Susanne Mathilde Tang fra Nørre Vosborg *1805.06.24 Nørre Vosborg, Ulfborg †1899.09.26 Frederiksberg.
Gift med Caroline Amalie Schousbo *1847.01.18 Oddense, Viborg Amt †1933.09.15 Odense datter af Peter Sølling Schousboe *1807.09.27 Taasinge, Svendborg Amt †1877.11.12 Faaborg, Fyn og Juliane Regine Reddelien *1810.12.25 Taasinge †1851.01.02 Odense.
SG side 144:

Han havde en hjorddreng, som skulle passe de løsgående ungkteaturer. Samme dreng var slem til at lægge sig ned og faldt undertiden i søvn i marken. Dette blev efterhånden Krarup for meget, og en dag, det gentog sig, og kreaturerne var på forbudne veje, tog Krarup sin bøsse, listede sig tæt hen til den sovende dreng og skød bøssen af. Den arme dreng sprang op som en skoldet abe, men Krarup råbte "Hvad, ramte jeg dig ikke? Da kan du stole på, at hvis du een gang til lægger dig til at sove i marken, skal jeg nok ramme dig". Drengen turde ikke oftere lægge sig ned i marken.

Børn født i Borris:
Anna Lucie Krarup *1879.09.13 Hvollig †1930.09.09 Ringe, Svendborg Amt.
Gift med Oscar Christian Ludvig Kaaber *1875.01.16 Kolding †1949.06.23 Ringe.
Tandlæge Nykøbing Mors og Ringe.
Janus Frederik Krarup *1886.08.08 Hvollig.
Gift med Margrethe Olivia Bøgelund *1897.12.27 †1970 Ulfborg.
Overretssagfører, gårdejer.

1887c Grev Petersdorf fra Fyn.
Han boede der ikke, men havde en forvalter proprietær Matzen, Slumstrup i Sædding.

1890- Kristian Karl Vilhelm von Schultz *1834c Rendsburg, pensioneret kaptajn.
Gift med Julia Angelica Slønning *1863c Kbh †1905c Berlin.
Forpagtede af Grev Petersdorf.
Viste Heldgaard beretter von Schultz kæmpede på tysk side i treårskrigen 1848-50, men da var han 14 år, så det er en skrøne. Derimod kæmpede han på dansk side i 1864 og var dansk militær.
SG side 145-6:

En stor del af de store engstrækninger blev skilt fra gårdens forpagtning, og høafgrøderne på denne del blev hvert år bortlejet ved auktion. Kaptajnen var jo ikke landmand, og gårdens drift gik i hans tid stærk tilbage. I de sidste år, han havde gården, havde han kun 4-5. køer og et par magre heste, og når de så holdt pige og karl samt en hjorddreng om sommeren, er det forståeligt, at økonomien var hårdt spændt. Pensionen var ikke stor.
...
I kaptajnens tid brændte gården to gange med få års mellemrum. Første gang brændte hele gården, men anden gang — l894-95 — brændte kun udhusene. Disse bygninger stod ved militærets overtagelse med det herskabelige stuehus, tækket med skifer, samt den rummelige kørelade (agerumlade) og stalden, hvor der var plads til ca. 4o kreaturer og 5-6 heste. Kaptajnen avancerede til oberstløjtnant, men skønt denne forfremmelse ikke influerede på pensionen, var det dog en stor begivenhed, thi som fruen sagde: Man er jo glad ved titlen. Morgenen efter udnævnelsen gik oberstløjtnanten ind i folkestuen, hvor tjenerskabet indtog deres morgenmåltid, og forkyndte dem, at herefter skulle de tiltale ham: Hr. oberstløjtnant. De rejste i 1903 til Berlin. Nogle få år efter stod en notits i Ringkøbing Amts Dagblad, at fru Schultz og datteren havde skudt sig selv, om årsagen nævntes intet.


1904 Niels Andersen *Torning, murermester.
Gift med Kirsten.


Øster Hvollig:
1745- Jus Christensen Hvollig *1725c Borris †1753 Borris søn af Christen Nygaard Jepsen og Ida Margrethe Christensdatter.
Gift med Mette Jensdatter *1724c †1790.03.07 Hvollig 66 år.
Børn:
Peder Jussen *1745.02.20 Hvollig †1814 Borris.
Anne Margrethe Jusdatter *1751.09.05 Hvollig †1798.06 Fonager, Borris. Gift med Christen Mortensen Fonager *1735c †1820.01.06 Fonager.
Gård i Fonager i Borris sogn.

1753c Anders Knudsen *1720c.
Gift med enken Mette Jensdatter *1721c †1790.03.07 Hvollig.
Bor FT 1787 i et aftægtshus i Hvollig.
Folketælling 1787 Hvollig Anders Knudsen   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 1Anders Knudsen671720c    
kone 2Mette Jensdatter661721c  1790 Hvollig Borris Skifte


1768 Peder Jussen *1745c †1814 Borris.
Gift 1. 1768.09.18 i Borris med Anne Larsdatter Hjoptarp *1746c †1780.06.01 Hvollig 34 år datter af Laurids Nielsen og Anne Marie Jensdatter.
Gift 2. 1780c med Karen Pedersdatter *1746c.
I FT 1801 ses han (kaldet Peder Jensen) og konen og en datterdatter Maren i et husmandssted i Debbelsmose By i Borris sogn.
Sete børn med 1. kone NN:
Jus Pedersen *1769.06.24 Hvollig.
Mette Pedersdatter *1771.09.01 Hvollig.
Niels Pedersen *1774.08.07 Hvollig.
Lars Pedersen *1777.07.19 Hvollig.
Sete børn med 2. kone Karen Pedersdatter:
Anne Pedersdatter *1781.09.23 Hvollig.
Folketælling 1787 Hvollig Peder Jussen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Peder Jussen421745c Hvollig Borris 1814 Borris  
kone 2 1Karen Pedersdatter411746c    
søn Niels Pedersen121774 Hvollig Borris  *1774.08.07 Hvollig.
søn 101777 Hvollig Borris  *1777.07.19 Hvollig.
dat. Anne Pedersdatter5*1781 Hvollig Borris  *1781.09.23 Hvollig.


1840- Ole Christensen Kragmose *1795.09.18 Stier, Borris †1881.05.30 Hvollig, Borris søn af Christen Olesen Stier *1758.12.17 Stier, Borris †1828.06.27 Store Kragmose, Bølling og Ellen Christensdatter *1762.03.07 Houm, Hemmet †1833.12.17 Øse sogn, Ribe Amt.
Gift 1818.03.23 i Sønder Felding med Ellen Pedersdatter *1793.06.04 Skovbjerg, Sønder Felding †1879.03.20 Hvollig datter af Peder Pedersen Lyhr *1741c †1818.06.09 Skovbjerg og 2. kone Susanne Christensdatter Klink *1760c Sønder Felding †1825.03.01 Skovbjerg..
Børn:
Peder Olesen *1825c Bølling.
Maren Olesdatter *1828c Bølling.
Jens Olesen *1830c Bølling.

1858c Peder Olesen *1826.01.16 Store Kragmose, Bølling †1897.04.23 Hvollig, søn af formand.
Gift 1858c med Marie Jensen *1831.09.07 Ansager †1905.05.13 Hvollig datter af Jens Jespersen *1802 Ølstrup sogn †1867.04.14 Ansager og Ane Kirstine Nielsdatter *1803c Ansager †1896 Ansager.
Børn:
Jens Ole Pedersen *1859.05.06 Hvollig †1940.07.15 Oddum.
Gift 1884.03.06 i Sønder Omme med Marentse Elise Bang Pedersen *1857.10.24 Møbjerg, Sønder Omme †1949.02.06 Oddum .
Ane Kirstine *1863.10.01 Hvollig †1877.08.09 Hvollig.
Jens Pedersen *1865c Hvollig overtager gården, se nedenfor..
Martinus Pedersen *1865.07.19 Hvollig †1947.02.12 Borris.
Gift 1893.09.28 i Skjern med Elisbeth Marie Andreasen *1867.08.12 Lundenæs, Skjern †1953.06.09 Borris.
Hans Kristian Pedersen *1868.04.03 Hvollig †1955.08.16 Hørle?, Sverige.
Gift 1903.10.08 med Helga Pedersen *1880.03.25 Kbh.
Ellen Kirstine Pedersen *1869c Hvollig †1904 Hvollig.
Marie Elisabeth Pedersen *1871.07.13 Hvollig †1958.04.10 Borris?
Gift 1922.03.14 med Ole Engelbrecht Olesen *1873.06.22 †1925.09.14.
Hun plejede den syge Ellen. Flyttede 1905 til Borris Kirkeby og oprettede en broderiforretning.
Ebbe Kristian Pedersen *1874.07.03 Hvollig †1948.11.11. Gift 1902.10.30 med Maren Kirstine Korsholm *1877.12.11 Fiskbæk, Vorgod †1948.07.01.

1897 Jens Pedersen *1865c Hvollig †1958.02.15 Borris Alderdomshjem, søn af formand.
Moderen var husholderske for ham til hun døde 1905, derefter havde han forskellige husholdersker. Solgte gården 1913.

1913 Peder Pedersen *Holmsland.
Flyttede efter nogle år til Oddum.

1952 MILITÆRET!

6 Andet
1725 Peder Hvolvig fadder, 1735.
1733 Peder Hvolvigs kone fadder.
1746 Peder Hvolvig fadder.Kodbøl generelt
Kodbøl kan følges usædvanligt langt tilbage nemlig fra 1487, hvor en Knut sammen med to andre lader et tingsvidne udstede. Men navnene hænger ikke sammen, først i 1683 kan man se fædre og sønner.
Ellers ses i kirkebogen:
1707 Jens Kodbøl, søn Morten døbt.
1707 Erik Kodbøls kone bærer.
1725 Erik Kodbøls kone fadder, 1730 fadder.
1731 Maren Kodbøl begravet.
1731 Visted Kodbøl fadder.

1487 Knut nævnt 1487 i Kodbøl.
Han ses i Bølling Herred i et tingsvidne dokument med segl af den 8. januar 1487 (Vardesyssel Aarbog 2005, Gert Ravn: "Kodbølgårde" ss. 5-14):

.... hvilket Vidnedes af de Bønder: Jwl i Albeck, Christiern Perssøn i Syndherskogh, Knwt i Koodebøøll. – De gav Kære på dend Fiskegård, som Hr. Anders Friis har ladet bygt oc sagde, at de ey kunde besidde deres Gårde oc ey udrede den Skyld til Lundenæs, som de nu giver om den Fiskegård blev ved Magt, thi hand er dem storligen til Trængsel; - oc sagde de deres Gårde op for Forskrevne Fiskegårds Skyld, thi at deres Birægning er på Aaen oc Fiskeriet alt sammen ...

Hr. Anders Friis har ladet bygge en fiskegård, sådan at de tre bønder ikke kan fiske mere og er sat for højt i skyld til Lundenæs Hovedgård for fiskeri. Det gik vel hovedsagelig om ål og laks.

1498 Nis Js nævnt i Lundenæs Jordebog 1498 i Kodeböll.

1585c Peder Olufsen
I Peder Gylderstiern til Thims jordebog:

Kúodbøll; Tvo Gårde, på Dend Ene boer Peder Olluffssøn, skÿlder Aarligen 1 Tønde Smøer, 1 Skouffue Suin, 1 Foder Nød, 1 Skouffuevogn, 1 Får, 1 Gås, 2 Høns, 24 Skæpper Lax och 1 Daler Gæsteri.


1585c Poul Sørensen halvgård.
I Peder Gylderstiern til Thims jordebog:

På dend Anden Boer Poulff Søffrenssøn och Johan Berthills; skÿlder Aarligen ½ Tønde Smøer, 1 Skouffue Suin, 1 Foder Nød, 1 Skouffuevogn, 1 Får, 1 Gås, 2 Høns, 7 Hestes Gæsterii


1585c Johan Bertelsen halvgård.
I Peder Gylderstiern til Thims jordebog:

På dend Anden Boer Poulff Søffrenssøn och Johan Berthills; skÿlder Aarligen ½ Tønde Smøer, 1 Skouffue Suin, 1 Foder Nød, 1 Skouffuevogn, 1 Får, 1 Gås, 2 Høns, 7 Hestes Gæsterii


1625 Søren Lauridsen nævnt 1625 i Kodbøl.
Han indstævnede Jakob Skram på sin søster Ane Lauridsdatter vegne. Jakob Skram beskyldet hende for at være en heks fordi han var blevet syg. Hun havde truet ham og sagt en sygdom ville æde ham op.
Først blev hun frikendt ved Landsretten i Viborg, ved næste ankelse for Landsretten blev hun dømt og brændt.
Vester Kodbøl
1 Introduktion
Hartkorn 6 1 2 ½.
Vardesyssel Aarbog 2005, Gert Ravn: "Kodbølgårde" ss. 5-14.
Denne artikel nævner hartkorn 7 1 3 0 for den ene gård og 5 1 1 1 for den anden dvs. hartkornet passer ikke, hvilket er noget usædvanligt.
I markbogen 1683 nævnes to helgårde i Kodbøl, hvoraf en er øde.

Koedbølle, 2 gårde.
No. 1 Morten Olß: Jens Søfrenß, 1 helgår, Giort Galt til Viumgård.
No. 2 een Ødegård ingen bygning.

2 Fæstere
1683 Morten Olsen
1683 Jens Sørensen.
3 Ejere
1683 Gjord Galt til Viumgård.
4 Familier med børn
1678- Erik Nielsen.
Skattelister 1678 - 81 i Koedböl. Har tjenestepige og betaler derfor 8 skilling i tjenestefolkeskat.
1683- Jens Sørensen.

1678- Morten Olsen.
Skattelister 1678 - 81 i Koedböl. Har en søn hjemme i karls sted og betaler derfor 1 mark i tjenestefolkeskat. Sønnen kunne være Jens Mortensen.
Børn:
?Jens Mortensen †1725.06.03 Kodbøl.

1725- Jens Mortensen †1725.06.03 Kodbøl.
Måske passer han bedre på Øster Kodbøl.

1732 Viste Christensen Rahbek *1703c Stoustrup, Aadum †1779.08.05 Kodbøl.
Gift 1. 1732 i Borris med Karen Andersdatter Vendelbo *1710 Vendelbo, Borris †1743 Kodbøl datter af Anders Thomsen *1680c †1745.10.17 Borris og Maren Christensdatter *1680cc †1715.10.17 Vendelbo.
Gift 2. med Maren Jensdatter *1719c †1801 Kodbøl.
Børn med Karen Andersdatter Vendelbo:
Maren Vistesdatter *1733.05.25 Kodbøl †1734.01.01 et halvt år gammel.
Maren Vistesdatter Rahbek *1735.02.20 Kodbøl †1815.05.18 Ahlergaard, Borris.
Gift med Mads Jensen Ahler Rahbek *1735c Kodbøl †1803.04 Ahlergaard søn af Jens Christensen Rahbek *1690.03 Rahbek, Aadum †1780.06.04 Ahlergaard og Mette Madsdatter Ahler 1707 †1777.03c Ahlergaard.
Barn med Maren Jensdatter:
Karen Vistesdatter Rahbek *1745.05.23 Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.

1768 Laurids Jacobsen Fonager *1744c Tarp? †1798.10.26 Kodbøl.
Gift 1. 1768.11.01 i Borris med Karen Vistesdatter Rahbek *1745.05.23 Kodbøl †1773.07.04 Kodbøl, datter af formand.
Gift 2. 1774.02.03 i Borris med Kirsten Jensdatter Sønderby *1751.10.17 Sønderby †1795.12.06 Kodbøl, datter af Jens Michael.
Børn med 1. kone Karen Vistesdatter:
Visti Lauridsen *1772.05.31 Kodbøl overtager gården, se nedenfor.
Børn med 2. kone Kirsten Jensdatter Sønderby:
Karen Larsdatter *1775.09.03 Kodbøl.
Maren Larsdatter *1781.11.04 Kodbøl.
Folketælling 1787 Kodbøl Laurids Jakobsen Fonager   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Laurids Jakobsen Fonager431744c  1798 Kodbøl Borris Ikke set født i Borris. Skrives ved vielsen af Tarp.
kone 2 1Kirsten Jensdatter361751 Sønderby Borris 1795 Kodbøl Borris *1751.10.17 Sønderby, datter af Jens Michael. †1795.12.06 Kodbøl
søn 1 Viste Lauridsen151772 Kodbøl Borris 1813 Kodbøl Borris Skifte. *1772.05.31.
dat. 2 Karen Lauridsdatter121775 Kodbøl Borris  *1775.09.03
dat. 2 Maren Larsdatter61781 Kodbøl Borris  *1781.11.04
tj-pige Bodil Pedersdatter281759c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Mads Christensen241763c   Ikke set født i Borris.
mands kone1 mor eMaren Jensdatter681719c  1801 Kodbøl Borris  

Herefter udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1801 Viste Lauridsen *1773c †1813.05 (skifte) Kodbøl søn af formand.
Gift med Karen Pedersdatter *1776c †1816.07.19 (skifte) Kodbøl.
Børn:
Karen Kirstine Vistesdatter *1803c Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1801 Kodbøl Viste Lauridsen   96
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Viste Lauridsen291772 Kodbøl Borris 1813 Kodbøl Borris Skifte. *1772.05.31.
kone 1Karen Pedersdatter251776c  1816 Kodbøl Borris Skifte.
mands mormor eMaren Jensdatter821719c  1801 Kodbøl Borris  
mands søs Maren Larsdatter201781 Kodbøl Borris  *1781.11.04
tj-pige Anne Hansdatter201780 Nygaard Borris  *1780.09.17 datter af i Nygaard Hans Mortensen og Anne Kirstine.
tj-dreng Ole Jensen141787c   Ikke set født i Borris.


1814 Jens Jensen *1781.11.11 Døvling, Skarrild †1866.01.30 Heldgaard, Borris søn af selvejer i Døvling Jens Jacobsen Tarp *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling (og gift 1772.10.09 i Sønder Felding) Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling.
Gift 1. med enken Karen Pedersdatter *1776c se ovenfor.
Gift 2. 1814.10.23 i Borris med Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby, Borris †1869.02.20 Heldgaard datter af gårdmand i Sønderby Knud Peter Jensen *1755.04.13 Sønderby †1836.11.17 Sønderby og (gift 1781.04.29 i Sønder Felding) Karen Jacobsdatter *1760.06.16 Tarp, Sønder Felding †1850.01.15 Sønderby.
Af deres børn slår tre sig ned i Heldgaard og nabo Gravl i den sydligste ende af Borris sogn ved Omme Å. Et barn kommer til Grarup i Brande og et til Bølling og Gammelgård i Sædding.
Børn med 2. kone Maren Knudsdatter:
Vidsted Jensen *1818.02.17 Kodbøl †1888.07.02 Heldgaard, Borris.
Gift 1857.04.26 i Skjern med Karen Nielsen *1833.06.17 Albæk, Skjern †1889.12.06 Heldgaard datter af gårdmand i Albæk Niels Hansen Iversen *1792.10.15 Albæk †1862.04.05 Albæk og (gift 1817.11.22 i Sønder Vium) Jytte Bodil Catrine Olesdatter *1789.02.01 Sønder Vium †1852.03.02 Albæk.
Gårdmand i Heldgaard, matr. 14a Sønderlandet, Borris sogn.
Karen Jensdatter *1820.02.20 Kodbøl †1861.02.17 Heldgaard, Borris.
Gift 1853.10.16 i Borris med ungkarl Anders Jensen af Lille Kragmose i Bølling sogn *1826.02.09 Sønderby, Bølling †1902.12.15 Gammelgård, Sædding sogn søn af gårdmand af Sønderbygaard, Bølling sogn Jens Andersen *1784.10.31 Handerup, Faster sogn †1864.06.22 Lille Kragmose og (gift 1817.04.20 i Bølling) Ane Kirstine Nielsdatter *1792.02.10 Toftgård, Bølling †1830.03.24 Sønderbygaard.
Anders Jensen: Gårdmand i Lille Kragmose i Bølling sogn 1854-1859 derefter i Gammelgård i Sædding sogn.
Børn:
Dødfødt 1855.07.01 Lille Kragmose, Bølling.
Birgitte Jensdatter *1822.06.11 Kodbøl †1865.07.13 Gravl, Borris.
Gift 1864.06.05 i Borris med enkemand Villads Nielsen *1825.03.06 Gravl †1884.02.20 Gravl søn af indsidder senere gårdmand i Gravl Niels Villadsen *1796.07.20 Gravl †1873.12.28 Gravl og (gift 1819.10.10 i Sønder Felding) Mette Katrine Pedersdatter *1800.07.13 Overby, Sønder Felding †1873.11.23 Gravl.
Villads Nielsen: Gårdmand i Graul matr. 16a Sønderlandet i Boris sogn.
Børn:
Niels Nielsen *1865.07.08 Graul, Borris.
Karen Marie Jensdatter *1824.04.29 Kodbøl †1903.08.14 Østerholm, Brande.
Gift 1845.05.12 i Borris med Knud Thomsen *1816.04.11 Grarup, Brande †1857.08.05 Grarup søn Thomas Knudsen *1783.08.21 Lundfod, Brande †1846.03.10 Grarup og Ane Marie Sørensdatter *1794.08.17 Grarup †1838.06.19 Grarup.
Bosat Grarup i Brande sogn.
Jens Peder Jensen *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Heldgaard, Borris.
Gift 1854.10.22 Borris sogn med af Odderskær Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, Borris †1902.04.16 Heldgaard datter af gårdmand i Odderskær Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (Tarmslyng) Odderskær og (gift 1818.10.17 Borris) Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvolling, Borris †1865.04.15 Odderskær.
Jens Peder Jensen: Gårdmand i Heldgaard matr. 14b i Sønderlandet i Borris sogn.

1830 Niels Hansen *1803.08.14 Trøstrup, Vorgod †1880.10.04 Ringkøbing søn af Hans Nielsen *1755.09.16 Vorgod †1828.09.10 Vorgod og Else Jensdatter *1776 Grindsted †1833.02.13 Trøstrup.
Gift 1. 1830.10.24 i Borris med Karen Kirstine Vistedsdatter *1803.09.15 Kodbøl †1850.05.01 Kodbøl steddatter af formand.
Gift 2. 1854.10.15 i Borris med Ane Hansine Sidelmann *1808c †1859.09.05 Kodbøl.
Gift 3. 1870.10.30 i Ringkøbing med Frederikke Marie Karoline Vilhelmine Schubert †1902.03.20 Grønnegade, Ringkøbing.
Børn med 1. kone Karen Kirstine Vistedsdatter:
Hans Hansen *1831.08.22 Kodbøl.
Karen Marie Hansen *1834.03.03 Kodbøl †1852.10.02 Kodbøl 18 år gammel.
Else Johanne Hansen *1837.04.06 Kodbøl †1852.10.02 Kodbøl 15 år gammel.
Kirsten Marie Hansen *1842.02.26 Kodbøl.
Folketælling 1834 Kodbøl Niels Hansen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Hansen311803 Trøstrup Vorgod 1880 Ringkøbing *1803.08.14 †1880.10.04 Ringkøbing.
kone 1Karen Kirstine Vistesdatter311803 Kodbøl Borris  *1803.09.15 Kodbøl.
søn Hans Hansen31831 Kodbøl Borris  *1831.08.22.
For- sørges kones fars søster 0Maren Larsdatter531771c   "Der af dem forsørges".
tj-karl Anders Andersen261808 Debbelmose Borris  *1808.02.07 søn af Andreas Pedersen og Anne Marie Christensdatter af Debbelmose.
tj-karl Iver Christian Frederiksen181816c    
tj-pige Mette Marie Johansdatter231811c   Ikke set født i Borris.


6 Andet

Øster Kodbøl
1 Introduktion
Hartkorn 6 1 1 ½.
En af Kodbøl gårdene er øde i markbogen 1683 og den anden er delt i halvgårde med hver deres fæster Morten Olsen og Jens Sørensen. Man bemærker navnet Morten Olsen for i 1744 ses på Øster Kodbøl en Morten, der får en datter Maren.
2 Fæstere
1683 øde, formodentlig. (Kunne være den vestlige gård).
3 Ejere
1683 Gjord Galt til Viumgård.
1768- Christen Hansen, Assessor på Lønborggård.
1768 selveje: Peder Mortensen i Øster Kodbøl.
1779 Jens Christensen Tolder.
4 Familier med børn
1683- Øde.

1734- Jens Christensen Rahbek *1689cc Rahbek, Oddum sogn †1780.06.08 Ahlergaard, Borris.
Gift med Mette Madsdatter Kier *1707.09.29 Ahlergaard †1777.03.07 Bølling datter af Mads Christensen Kjær *1675c Skobæk?, Borris †1740 Ahlergaard og Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 Ahlergaard.
Børn:
Mads Jensen *1735.09.25 Kodbøl.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1741c Morten Kodbøl.
Gift 1727.02.23 i Borris med Margrethe Christensdatter af Hioptarp, datter af Christen Minds.
I 1741 flytter forejeren Jens Christensen Rahbæk til hans kones fødegård Ahlergaard, det antages at Morten Kodbøl har overtaget fæstet på det tidspunkt.
Børn:
Anne Mortensdatter *1728.06.15 Kodbøl, Borris
Jens Mortensen *1729.09.29 Kodbøl.
??Peder Mortensen (Langkjær) *1734c ?Stauning
Han kaldes Langkjær da han gifter sig 1759 og der findes en Langkjær i Stauning sogn, hvor en Peder fødes med far Morten i 1734. Dermed ses Peder Mortensen med ret stor sikkerhed født i Langkjær i Stauning sogn. Om denne far Morten er flyttet fra Stauning til Kodbøl i Borris 1734-44 vides ikke. Det kan være en anden Morten.
Maren Mortensdatter *1744 Kodbøl

1768c Peder Mortensen (Langkjær) *1734 Langkjær, Stauning †1809.01.12 Rahbek, Oddum, søn af ?Morten Gresen.
Gift 1. 1759.04.17 i Oddum med Kirsten Nielsdatter *1738.02.16 Sejrup, Oddum †1781.03.04 Rahbek datter af Niels Lauridsen.
Gift 2. 1781.11.24 med Karen Nisdatter *1753.02.25 Præstbro, Oddum †1833.01.28 Rahbek, Oddum datter af Nis Knudsen *1725c †1785.01.05 Præstbro.
Denne Peder Mortensen køber Øster Kodbøl til selveje i 1768 fra Assessor Christen Hansen på Lønborgård. I 1779 sælger han denne østre gård i Kodbøl til Jens Christensen Tolder af Rahbek, se skødet udskrevet nedenfor.
Børn med 1. kone Kirsten Nielsdatter:
Else Pedersdatter *1768c Kodbøl, Borris †1837.03.05 Stoustrup (Atægtsk: af Stoustrup født i Kodbøl i Borris Sogn fader Peder Mortensen og Moder Kjesten Niels_).
Gift 1786.06.15 i Oddum med Niels Christensen Degn *1754c †1826.05.20 Stoustrup
Bosat Stoustrup i Oddum sogn.
Set barn:
Kirsten Nielsdatter *1790.01.22 Stoustrup, Oddum †1869.05.04 Gammelby, Ringive (angivet født i Stoustrup).
Gift med Ivar Hansen Skrædder *1790.12.01 Dørken, Thyregod †1881.08.14 Ringive Mark søn af Hans Iversen Skrædder *1767.08.02 Dørken †1843.08.15 Neder Donnerup, Give og Else Nielsdatter *1764c Drantum, Brande †1836.06.28 Neder Donnerup, Give.
Slotsgården i Uhre i Brande sogn.
Kirsten Pedersdatter *1778.05.03 Øster Kodbøl, Borris †1869.01.22 Uhre, Brande 90 år gammel (ved søn Jens Peder Jensen).
Gift 1803.04.24 i Oddum med Jens Pedersen (Slot) *1771.07.28 Høllet, Stauning sogn †1853.03.14 Uhre, Brande søn af gårdmand i Høllet Peder Jensen.
Slotsgården i Uhre i Brande sogn.
Jens Pedersen lægdsrullen:
Født Høllet i Stauning sogn. Fader: Peder Jensen.
Til Oddum sogn, sted: Rahbek i 1794.
Amtspas til Brande sogn 1803-
Morten †1779.05.05 Rahbek, Oddum.
Børn med 2. kone Karen Nisdatter:
Nis Pedersen *1782.07.13 Rahbek, Oddum.
Anders Pedersen *1784.08.06 Rahbek, Oddum, tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1784.08.06 Rahbek, Oddum, tvilling.
Ide Christine Pedersdatter *1786.04.29 Rahbek, Oddum.
Anna *1790.05.19 Rahbek, Oddum †1790.12.19.
Morten Pedersen *1792.11.25 Rahbek, Oddum, tvilling.

1779 Jens Christensen Tolder *1745.02.13 Rahbæk, Oddum søn af Christen Christensen Tolder *1689c †1774.11.17 Rahbek.
Gift 1773.11.23 med Petronella Hansdatter *1749 Skodsbøl, Oddum
Skøde på Øster Kodbøl den 4. juni 1779:

Kiender ieg Underskrevne Peder Mortensen Boende i Rabech udi Oddum Sogn, og hermed Vitterlig giør, det ieg haver Solgt Skiødet og afhændet; ligesom ieg og hermed Sælger Skiøder og Aldeeles afhænder, fra mig og mine Arvinger en mig efter lovlig Skiøde tilhørende Bonde Gaard, beliggende i Lundenis Amt Bølling Herret Borris Sogn Qvodbøll Kaldet, som ieg selv nu sidst har paaboed og fra fløttet Staaendes i nye Landmaalings Matricul for Hartkorn; med det dertil, tilhørende ødegaards Hartkorn i beregnet: 6 tdr. 1 skp. 1 fdk. ½ alb. til Velfornemme Mand Jens Christensen Tolder af Rabech med alle dends tilliggende, det være sig af Ager, Eng, Kiær og Moese, Fæegang og Fiske Vand Lyngslet Tørve Skiær ald fællig, Waat og Tørt, Inden Marcke Skiæl og uden fore, Samt Bygning og ald anden Heerlighed og Rettighed indtet undtagen i nogen Maader, dermed Rette tillige bør.
Saa at ieg Peder Mortensen herved Kiendes for mig og mine Arvinger, Aldeles ingen Ydermere Lod Deel Rett eller Rettighed at have til eller udi forbemelte Bondegaard det være sig Landgilde, Ægt og Arbeide, og ald anden dertil med Rette henhørende Herlighed og Rettighed, mens herved for mig og mine Arvinger lover al Frie Frelse og Hiemle bemelte Jens Christensen Tolder og hans Arvinger afbemelte Bonde Gaard som hand og de maae giøre Sig saa nyttig, som de best maae, vil og kand til Evindelig Arv og Eiendom, efter som hand mig til ald Nøye og fornøyelse, saa som hand same Bondegaard haver Betalt med 1090 Rdl. Siger Et Túsinde og Halv Femsindstüge Rigsdaler. –
Og om det imod ald for Haabning skulle Skee at bemelte Gaard eller noget af dens Eiendom blev formedelst min Vanhiemel bemelte Jens Christensen Tolder eller hans Arvinger af eller fravunden med Rettergang og Process endten i Særdeleshed eller i Almindelighed, da bepligter ieg mig og mine Arvinger herved Een for alle, eller nogen for En at igien give Hannem eller Arvinger ind en Bürger liigesaa got og beliggeligt Eiendom som der er bleven af eller eller fravunden, eller og i dets Stæd, Hannem med Reede Penge Skadesløs i alle Maader fuldkomelig at fornøye efter som det er bemelte Jens Christensen Tolder Solgt for et uigienkaldelig Kiøbt Kiøb, til Evindelig Arv og Eie og Eiendom; da ieg og mine Arvinger forpligter os Ydermere, at holde fornefte Kiøbere og hans Arvinger uden Skade og Skadeslidelse i alle optænckelige Maader. –
Dette til bekræftelse haver ieg Dette mit Skiøde Egenhændig Underskrevet og Forsieglet, som til Tinge maa Læses og Protocolleres hvor og naar forlanges uden mig derfor at kalde; Samt nemlig ombedet Sr. Nils Fischer i Qvodbøll og Jens Jensen i Schodsbøll dette med mig til Vitterlighed at ville underskrive og forseigle. –
Datum Rabech den 4'de Junii 1779'ne.
Peder Mortensen.
At om forestaaende kiøb ingen Kiøbe Contract eller Skriftlige Conditioner mellem os haver været oprettet ei paa vores Vegne, det vil Vi med Eed Bekræfte naar forlanges. –
Peder Mortensen.
Jens Christensen.
Efter Begæring Til Vitterlighed haver Vi denne Skiøde Underskreven og Forseiglet.
Nils Fischer (L.S.)
Jens Jensen Schodsbøl (L.S.)

Børn:
Maren Jensdatter *1775c.
Hans Jensen *1778c, overtager kort gården, se nedenfor.
Mette Jensdatter *1780.05.04 Kodbøl †1861.04.21 Gjaldbæk, Borris.
Gift med 1812.03.30 i Borris med Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 Gjaldbæk søn af Laurids Olesen *1755 Borris Krog †1845.07.05 Gjaldbæk og Katrine Marie Nielsdatter *1755 Gjaldbæk †1841.06.10 Gjaldbæk (datter af Niels Nielsen i Gjaldbæk).
Bosat Gjaldbæk i Borris.
Christen Jensen *1783.09.14 Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Kodbøl Jens Christensen Tolder   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jens Christensen Tolder491745 Rabhæk Oddum  *1745.02.13 Rahbæk, Oddum
kone 1Pernille Hansdatter451749 Skodsbøl Oddum   
dat. Maren Jensdatter121775c Kodbøl Borris   
søn Hans Jensen9*1778c    
dat. Mette Jensdatter61780 Kodbøl Borris 1861 Gjaldbæk Borris  *1780.05.04 Kodbøl †1861.04.21 Gjaldbæk.
søn Christen Jensen31783 Kodbøl Borris 1851 Borris *1783.09.14.
tj-pige Else Laugesdatter171770c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Niels Christensen211766 Odderskær Borris 1789 Odderskær Borris *1766.07.20 Odderskær. Søn af Christen Odderskær og Sara Eriksdatter.

Folketælling 1801 Kodbøl Jens Christensen Tolder   95
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Jens Christensen Tolder641745 Rabhæk Oddum  *1745.02.13 Rahbæk, Oddum
kone 1Pernille Hansdatter591749 Skodsbøl Oddum   
søn Hans Jensen24*1778c    
dat. Mette Jensdatter211780 Kodbøl Borris 1861 Gjaldbæk Borris  *1780.05.04 Kodbøl †1861.04.21 Gjaldbæk.
søn Christen Jensen181783 Kodbøl Borris 1851 Borris *1783.09.14.


1807 Hans Jensen *1778c søn af formand.
Gift 1808.10.21 i Strellev med Kirsten Marie Christensdatter *Adsbøl i Strellev sogn datter af Christen Pedersen.

1808 Christen Jensen *1783c Borris †1851.04.26 Borris bror til formand.
Gift med Karen Lauridsdatter *1791.03.27 Gjalbæk, Borris †1883.01.16 Borris datter auf Laurids Olesen *1755 Borris Krog (FT 1845) †1845.07.05 Gjalbæk og Katrine Marie Nielsdatter *1754.08.18 Borris †1841.06.13 Gjalbæk (datter af Niels Christensen Husted *1725.07.07 Hanning †1801+ Borris? og gift 1753.10.14 i Borris Karen Gjalbæk).
Børn:
Petronelle Christensdatter *1813.05.02 Kodbøl.
Katrine Marie *1815.09.06 Kodbøl †1816.02.08 fire måneder gammel.
Jens Christensen *1817.01.13 Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.
Laurids Christensen *1819.08.21 Kodbøl.
Katrine Marie Christensdatter *1822.03.03 Kodbøl.
Gift med Mikkel Christiansen *1811c Egvad.
Gård i Egvad sogn.
Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl †1896.03.09 Alkjærsig, Dejbjerg.
Gift 1850.10.13 i Borris med Eske Pedersen *1823.03.26 Tarp, Borris †1890.07.20 Alkjærsig søn af
Kendt barn:
Petrea Eskesen *1856.02.16 Alkjærsig, Dejbjerg.
Gift 1876.04.09 i Dejbjerg med Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegården, Borris
Hansine Christensdatter *1827.10.20 Kodbøl.
Mette Katrine Christensdatter *1830.03.21 Kodbøl.
Niels Christian Christensen *1832.08.21 Kodbøl.
Folketælling 1834 Kodbøl Christen Jensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Christen Jensen511783 Kodbøl Borris 1851 Borris *1783.09.14.
kone 1Karen Lauridsdatter431791 Gjalbæk Borris 1883 Borris  *1791.03.27 Gjalbæk, Borris †1883.01.16 Borris
20.09 dat. Petronelle Christensdatter211813 Kodbøl Borris   *1813.05.02.
søn Jens Christensen181817 Kodbøl Borris 1880+  *1817.01.13 †1880+
14.05 søn Laurids Christensen151819 Kodbøl Borris  *1819.08.21
dat. Katrine Marie Christensdatter121822 Kodbøl Borris  *1822.03.03.
9.02 dat. Ane Marie Christensdatter101824 Kodbøl Borris 1896 Alkjærsig Dejbjerg *1824.11.19 Kodbøl †1896.03.09 Alkjærsig, Dejbjerg
dat. Hansine Christensdatter71827c Kodbøl Borris  *1827.10.20.
dat. Mette Katrine Christensdatter41830 Kodbøl Borris  *1830.03.21
søn Niels Christian Christensen21832 Kodbøl Borris  *1832.08.21
tj-karl Niels Christian Jensen211813 Gaasdal Borris  *1813.03.22 Gaasdal søn af Jens Pedersen og Marie Kirstine Christensdatter.


1849 Jens Christensen *1817.01.13 Kodbøl, Borris †1880+ søn af formand.
Gift med Ane Katrine Sørensdatter *1819c Grønborg, Borris †1880+ datter af Søren Eskesen *1789c Dalager, Borris (søn af Eske Pedersen *1759c Borris? †1833.02.12 Grønborg og Ingeborg Jensdatter *1760c Borris? †1828.01.04 Borris) og Karen Hansdatter *1791 Fjederholt, Rind sogn (datter af Hans Christensen Brande *1751c Brandlund, Brande †1829.03.08 Fjederholt og Anne Katrine Nielsdatter *1766.08.14 Lind, Rind †1834+ Fjederholt).
Børn:
Christen Jensen *1848c Kodbøl.
Søren Jensen *1850c Kodbøl.

1884 Christen Jensen (Kræ Kodbøl) *1849c Borris †1907 Kodbøl søn af formand.
Gift med kusine Christiane Mikkelsen *1851c Egvad datter af Mikkel Christiansen *1811c Egvad og Katrine Marie Christensdatter *1822.03.03 Borris søster til formand (se ovenfor).
I FT 1870 ses Christen Jensen som skolelærer i sognet.
Christiane Mikkelsens mor Katrine Marie er søster til Christen Jensens far Jens Christensen.
Børn:
Jens Kodbøl Jensen, overtager gården, se nedenfor.

1907 Jens Kodbøl Jensen *Kodbøl †1941+.
Ugift.

6 Andet


Kringeltoft
1 Introduktion
Stednavnet Kringeltoft findes ikke i TRAP V. Men der er mindst to steder i Danmark, der kaldes Kringeltoft (Borris sogn) eller Kringeltoften (Vester Hassing sogn). Kringeltoft i Borris er et meget lille sted, et boel eller husmandssted med harkorn 0 5 1 0. Det opføres ikke separat i FT 1787.
I følge Peder Gammeltofts "Stednavne i Ringkøbin-Skjern", 2011, ses Kringeltoft første gang i 1651.
2 Fæstere
1683 Christen Olsen.
1705 Jens Kringetoft.
1753 Niels Kringeltoft.
1787 Rasmus Thomsen
1801 Peder Nicolaj Larsen
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup til Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Kringeltoft hartkorn 0 5 1 0

1683- Christen Olsen-.

1700- Niels Kringeltoft †1726.11.06 Kringeltoft.
Gift med An †1726.09.08 Kringeltoft.
I 1709 og i 1718 er Niels Kringeltofts datter fadder.
1711 er Niels Kringeltoftes Kone An fadder.
Børn:
? Nielsdatter *1691c-.
?Jens (Nielsen?) Kringeltoft, evt. søn.

1705- Jens Kringeltoft.
Ses i skattelsiten 1705.
I 1714 er Mette Kringeltoft fadder, søster eller kone?
1728 Maren Nielsdatter af Kringeltoft fadder.

1731- Iver Kringeltoft.
Gift med hans kone.
Børn:
Niels Iversen *1731.12.09 Kringeltoft.

1753- Niels Kringeltoft.

1787- Rasmus Thomsen *1718c †1798 Borris.
Gift med Anne Ottesdatter Høyer *1734.03.16 Ringkøbing †1822.12.14 Kringeltoft datter af præst Otto Offesen Høyer *1695.07.29 Uldum †1757.09.17 Hee sogn og første kone Christence Jensdatter Taulow (Tolder vel egentlig, hendes far var Jens Tolder) *1700cc Varde †1739.04.01 Ringkøbing.
Da de selv ingen børn får, tager de hendes brors datter Christence som deres egen datter, men hun beholder hendes navn. Hendes far Christen Ottesen Høyer blev afskediget i Nørre Omme for at have fået et barn for tidligt efter vielsen. Han levede nogle år i Ringkøbing før han fik lov til at blive degn i Brande sogn.
Testamente citeret fra Kermit:

906
Testamente for Rasmus Thomasen, og hustru Anna Ottosdatter Højer af Kringeltoft i Borris sogn. I teksten: Rasmus Thomsen, selvejer af et lidet sted 5 skp 1 fc 1 alb hartkorn Kringeltoft kaldet i Borris sogn. Når den længstlevende afgår ved døden, skal Christence Christensdatter Høyer, en datter af afg Christen Ottosen Høyer, forrige sognedegn i Brande, som de have taget til sig, og opfødt som deres egen datter, være begges eneste universelle arving.
23 november 1798.

Steddatter:
Christence Christensdatter Høyer *1773.08.06 Ringkøbing datter af degn i Brande Christen Ottesen Høyer og Maren Halvorsdatter Østerdam. Overtager gården, se nedenfor.

Folketælling 1787 Kringeltoft Rasmus Thomsen   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde og Huus- mand mand 1Rasmus Thomsen691718c  1798 Borris Står under Hjoptarp By i originalen.
kone 1Anne Ottesdatter Høyer551734 Ringkøbing 1822 Kringeltoft Borris  *1734.03.16.
tj-pige Christence Christensdatter Høyer141773 Ringkøbing 1832 Kringeltoft Borris Står under tjenestepige men adopteret,. *1773.08.06 Ringkøbing †1832.09.04 Kringeltoft datter af konens bror degn i Brande Christen Ottesen Høyer og Maren Halvorsdatter Østerdam (af Thyregod).

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).

1800 Peder Nicolaj Larsen *1767.12.27 LilleBrande, Sønder Omme †1837.04.01 (skifte kun navne) Kringeltoft søn af Lars Jensen *1707.10.18 LilleBrande †1779.01.21 LilleBrande og Karen Jensdatter *1729c †1801+.
Gift 1800.10.05 Borris sogn med Christence Christensdatter Høyer *1773.08.06 Ringkøbing, konfirmeret i Faster 1787 †1832.09.04 Kringeltoft steddatter af formand.
Hun beskrives som gift første gang med Christen Fonager, hvilket ikke passer. Det stammer fra en mislæsning af Borris kirkebog, hvor præsten angiver faddere som "Chresten Fonagers hustru, Chrestentze Høyer" hvilket betyder at både Christen Fonagers kone var fadder og at Christence Høyer var fadder, to forskellig personer.
I 1801 har han søsteren Maren Larsdatters datter Karen Jensdatter 3 år gammel i pleje.
Deres børn kommer alle til Lindeballe sogn.
Den 31. august 1831 køber Jens Christian Jensen i Odderskær på den anden side af Skjern Aa Kringeltoft. Peder Nikolaj Larsen får aftægt i et hus.
Børn:
Dødfødt søn 1802.05.29 Kringeltoft.
Maren Bjørn Pedersdatter *1803.11.21 Kringeltoft †1872.11.02 Nørskov Mark, Lindeballe sogn.
Gift 1836.10.12 i Lindeballe med enkemand på Nørskov Mark Peder Pedersen *1792.10.21 Nørskov søn af Bonde og gårdbeboer i Nørskov Peder Nielsen (Bindesbøl) *1733.04.19 Bindesbøl, Lindeballe †1819.05.07 Nørskov og (gift 3. 1791.09.12 Sønder Omme) Anne Marie Pedersdatter (?*1760.10.05 Omvraa, Sønder Omme) †1840.08.18 Nørskov.
Peder Pedersen var husmand på Nørskov Mark, Lindeballe. Han solgte stedet allerede syv år efter bryllupet og Maren Bjørn og han gik på aftægt.
Maren Bjørn var opkaldt efter hendes fars fars mor Maren Jakobsdatter Bjørn gift med Jens Bertelsen Tolder som var borgmester i Varde. Hun blev en berømt spåkone i Lindeballe.
Tre og fyrre år efter hendes død samlede sognepræsten i Gadbjerg Hans Kau alt hvad han kunne høre fortælle om hende af folk der havde kendt hende og publicerede det i Vejle Amts Aarbog 1915 under titlen "Maren Bjørn, en seerske og en sandsigerske" siderne 137 - 157.
Nytårsaften kunne hun et bestemt sted se hvor mange lig der i det næste år ville blive bragt til kirken endda fra hvilken side. Hun kunne også se hvem i nytårsselskabet, der ville dø i det næste år. Hun kunne se skæbner i kaffegrums. Kaffen måtte betales, men det var mere spågebyr, som ellers ikke måtte tages. Personen måtte drikke kaffen derefter hældte hun så kaffegrumsen på en underkop. Hun kunne sige, hvor mange skorstene man ville få, eet er et husmandssted, to en gård og tre noget meget stort. Hun spåede at det første barn ville dø, At en ung mand ikke behøvede at se efter pigerne, de ville ikke have ham; han blev aldrig gift. Per Smed sagde, der var nu ikke meget kunst i det hvad ham betraf, for hun havde hørt det hele fra hans faster fx at han snår sku gywtes.
Digt af Iver Lauridsen i Smidstrup "Til Minde om Spåkvinden elle Profetinden Maren Bjørn" (o mues: begyndte at mose, mosen var i hendes nærhed, når der blev skåret tørv havde hun selskab og kunder):

Nær te Folk di begynt o mues
Dier ued ve Maren Bjøen,
Så kam di o vild spues,
Æ ung Folk o æ Bøen,
Få dier wa jo mannen Tosse,
Te dær trou, te hun ku sie
Mier end di ku osse
I æ Grums, hwa der vild skie, -
Æ Piger miest nysgjerre
War -- de æ di oldtier,
...
No legger hon i æ Juer,
Wo gammel Maren Bjøen.

Børn:
Christence Høyer *1842.12.11 Nørskov Mark †1843.02.07 tre måneder gammel.
Maren Pedersdatter *1805.11.07 Kringeltoft †1842.03.05 (ved bror Jens Pedersen) Smidstrup Mark, Gadbjerg
Hun kunne efter det nedenstående ikke tage vare på barnet.
Barn med sendkersvend Jens Madsen:
Kristian Peder Jensen *1834.01.11 Lindeballe †1919 Plejehjemmet i Give.
Har et omskiftetligt liv. Kort i pleje ved jordemoderen, som etårig til Brande sogn, 1837 treårig i Lindeballe, 1842 som otteårig til Uhre i Brande, hvor han konfirmeres. I 1845 er han plejebarn ved lærer Søren Jørgensen i Brande By, som første gang var gift med Inger Høyer, der var søster til hans bedstemor Christence Høyer. I FT 1850-55 er han karl i Skerris og Borup i Brande. I 1854 vedtegning i lægdshovedrullen:

Session 1856: Ej mødt, skal være i tugthuset. Ved højesteretsdom af 1/8 55 idømt 2 års forbedringshusarbejde for tyveri, efter skrivelse fra herredskontoret i Kolding af 10/8 og 15/12 55. - Straffet med fængsel på vand og brød i 2 x 5 dage.
Var derefter i Sønderjylland og kommer tilbage til Brande 1895.
Ugift.
Jens Pedersen *1808.01.03 Kringeltoft, konf. 1825 Borris, †1879.03.26 Nørskov Mark, Lindeballe.
Gift 1. 1840.11.29 i Gadbjerg med enke af Smidstrup Mark Sidsel Nielsdatter *1798.04.22 Bøvl, Sønder Omme datter af Niels Jensen *1748c †1812.06.14 Bøvl og (gift 1796.11.13 Sønder Omme) Kirsten Marie Christensdatter *1767.10.18 Hvelplund, Sønder Omme †1814.04.22 Bøvl.
Gift 2. 1855.12.15 i Lindeballe med pigen Ane Dorthea Christensdatter *1809.03.09 Givskud By †1879.04.02 Nørskov Mark, Lindeballe datter af gårdmand i Givskud Christen Hansen *1773 Givskud By †1842 Givskud By og (gift 1801 i Nørup) Maren Olesdatter *1777c Mørup, Nørup †1842.05.20 Givskud By.
FT 1834 er han smedesvend i Borris ved Jens Christensen.
Jens Pedersen var husmand og smed i Gadbjerg og Lindeballe sogne. Hans Kau, Vejle Amts Aarbog 1915, side 138:

Han kaldtes Jens Bjørn og boede på Nørskov Mark. Han havde et Træben og var en Slags Tusindkunstner, der ved Siden af lidt Landbrug drev Smedehåndværk, var Stenkløver, Brolægger osv. Han hed egentlig ikke »Bjørn«, men kun Jens Pedersen. Bjørnenavnet har han sagtens fået fra Søsteren. Stedet, hvor han boede, blev ofte for Spøg og bliver det stundom endnu kaldt for »Bjørnereden«.

Folketælling 1801 Kringeltoft Peder Nikolaj Larsen   41
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand soldat mand Peder Nikolaj Larsen331767 LilleBrande Sønder Omme 1837 Kringeltoft Borris Ført under Hjoptarp By i originalen. *1767.12.27 LilleBrande, Sønder Omme †1837.04.01 (skifte).
kone Christence Christensdatter Høyer 1773 Ringkøbing 1832 Kringeltoft Borris *1773.08.06 Ringkøbing †1832.09.04 Kringeltoft datter af degn i Brande Christen Ottesen Høyer (søster til enken) og Maren Halvorsdatter Østerdam (af Thyregod).
kones faster 1eAnne Ottesdatter Høyer661734 Ringkøbing 1822 Kringeltoft Borris  *1734.03.16.
mands søs dat. Karen Jensdatter31797 Bregnhoved Give   *1797.06.05 Bregnhoved, Give datter af (gift 1786 i Sønder Omme datter af Lars Jensen) Maren Larsdatter *1757.03.06 LilleBrande, Sønder Omme og Jens Nielsen (Volsgaard).

Folketælling 1834 Kringeltoft Peder Nikolaj Larsen   37
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Aftægt mand 1ePeder Nikolaj Larsen671767 LilleBrande Sønder Omme 1837 Kringeltoft Borris Står i originalen under Kringeltoft et Huus. *1767.12.27 LilleBrande, Sønder Omme †1837.04.01 (skifte).
ejers dat. Else Jensdatter71827 Odderskær Borris 1906 Skovsende Sønder Omme "Eierens datter, eieren boer i Odderskjer". *1827.12.28 Odderskær †1906.01.20 Skovsende, Sønder Omme. Forældre Jens Christian Jensen (ejer af Kringeltoft) og Marianne Hansdatter i Odderskær.
Smede- svend svend Mads Christensen211813 Skobæk  1897 Tvilho Aastrup *1813.04.09 Færgehuset, Borris †1897.04.12 Tvilho, Aastrup sogn, Ribe Amt søn af Christen Sørensen og Vibeke Anne Corneliusdatter. Gift 1839 i Hodde med Else Lauridsdatter.


6 andet
1732.01.16 Christen Toft fadder.


Kvisthuse
1 Introduktion
Kvisthus findes i TRAP i Ørum sogn i Randers Amt.
Kvisthuse findes i Borris og i Hørby sogn i Hjørring Amt.
Markbogen 1683:

Tilhørrer Frue Sopfia paa Deiberggelund.
Beboes af Mads ollesen.
Till [....]=Huus er en Marq kaldes Kuisthusus March, som [....] herefter findes Specificered.

Senere mellem 1766 (en beboer, indberetning til biskop Bloch i Ribe) og 1799 bliver stedet til to husmandssteder: Nørre - og Sønder Kvisthus. Disse to tilsammen er tre gange større end det oprindelige hartkorn, så der er lagt to gange så meget jord til fra andre steder, vel fra nabosteder som Hioptarp.
Det første hartkorn for Nørre Kvisthus 0 2 3 1½ og for Sønder Kvisthus er 0 3 0 1¼. Det sidste er nærmere ved de 0 3 2 2 fra Ny Matrikel, så Sønder Kvisthus kunne være det gamle Kvisthus.
Sønder Kvisthus består efter udskiftningen af:
Nørrelandet matr. 66: 0 3 0 1¼
Matr. 74K: 0 0 0 ¾,
Matr. 5B: 0 1 1 ¼,
I alt hartkorn: 0 4 1 2¼.
Realregister.
Realregister fortsat.
Nørre Kvisthus efter udskiftningen:
Nørrelandet matr. 54: 0 2 3 1½
Matr. 94L:0 0 0 ½,
Matr. 8B: 0 2 0 2,
I alt hartkorn: 0 5 0 1.
Realregister.
Sønder Kvisthus er nedlagt et sted mellem 1986 og 2018 og bygningerne fjernet.
Nørre Kvisthus har i 2018 store bygninger.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup til Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Kvisthus original hartkorn 0 3 2 2, et Boelshus, lille husmandssted:

1683- Mads Olesen.

1705- Peder Germandsen †1709.02.02 Kvisthus.
Nævnes 1708 i skøde fra jomfru Ida Lange til Herredsfoged i “Øster-Nørherred” Jens Jensen Sæby.
Udskriften af skattemandtallet 1705 har Peder Christensen, der anses for et mislæst Germandsen.
I 1683 ses Peder Germandsen som fæster af en gård med hartkorn 3 0 3 1 i Tarp i Borris.

1709 Søren Sørensen Huus.
Gift med hans kone.
Børn:
Kirsten Marie Sørensdatter *1709.10.13 Kvisthus.
Peder Sørensen *1714.04.22 Kvisthus.

1755 Sidsel Kvisthus.
Gift 1755.10.12 i Borris med Søren Poulsen.
Så vidt det kan ses bosat i Tarm i Egvad sogn.

Sønder Kvisthus hartkorn 0 4 1 2¼:

Kvisthus i Borris sogn med Kringetoft, Slikdal, Søndergaard, Hioptarp, Grønborg, Duedal, Fonager og Brunbjerg
Kvisthus i Borris sogn med Kringetoft, Slikdal, Søndergaard,
Nørregaard, Hioptarp, Grønborg, Duedal, Fonager og Brunbjerg.
Til Hjoptarp hører Nørregaard, Meldgaard, Søndergaard og til dels
Kvisthus, som nævnes fx i FT 1787 under Hjoptarp.
De andre gårde som Kringeltoft, Slikdal, Grønborg, Duedal,
Fonager og Brundbjerg er enlige gårde som ikke lå i nogen landsby.
Kort fra 1911.

Sønder Kvisthus hartkorn 0 4 1 2¼:

1799 Michel Madsen *1768.04.24 Storgaard, Vester Herborg, Vorgod †1849.03.26 Borris søn af Mads Andersen *1721c Stauning †1787.01.15 Vester Herborg, Vorgod og 3. kone Maren Michelsdatter *1733.03.25 Storgaard †1821.10.04 Storgaard.
Gift 1797c med Ane Katrine Pedersdatter *1768c †1829.06.12 Grønborg, Borris.
Driver efter 1804 Grønborg i Borris sogn.
Børn:
Mads Michelsen *1799.04.02 Sønder Kvisthus †1881.06.12 Grønborg.
Gift 1829.12.26 med Kirsten Marie Hansdatter *1803.04.18 Ølgod datter af Hans Christensen Skovlund og Mette Jeppesdatter 1761c Farup?, Ribe Amt †1886.11.14 Grønborg.
Folketælling 1801 Kvisthus- Sønder Michel Madsen   42
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand Muur- mester mand 1Michel Madsen331768 Øster Herborg Vorgod 1849 Grønborg Borris "Huusmand med Jord og Muurmester". *1768.04.24 Storgaard, Vester Herborg, Vorgod †1849.03.26 Borris. Søn af Mads Andersen og Maren Michelsdatter
kone 1Ane Katrine Pedersdatter331768c  1829 Grønborg Borris †1829.06.12 Grønborg.
søn Mads Michelsen21799 Kvisthus Borris 1881 Grønborg Borris *1799.03.16 Sønder Kvisthus †1881.06.19 Grønborg. Gift 1828c med Kirsten Marie Hansdatter *1806c Ølgod.


Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1804 Niels Mikkelsen (Duedal) *1764c †1835.12.15 Kvisthuse.
Gift 1787.11.11 Borris med af Skravhøj Anne Nielsdatter *1758.06.24 Skravhøj, Borris †1837.03.27 Kvisthuse
Alle deres børn er født i Duedal, se der.
Gården her i Sønder Kvisthus beholder de i 16 år indtil Niels er 56, hvorefter de skøder den til svigersønnen Peder Christensen.

1820.12.01 Peder Christensen *1784.11.28 Kollund i Rind †1858.07.29 (almisselem) Klokmose, Faster sogn søn af gårdmand i Kollund, Rind Jep Christian Pedersen *1745.01.31 Rind, konf. 1763 Rind, †1788.05.08 Nørgaard i Kollund nævnt "Jep Christian" (Pedersen) i Nørgaard, Kollund, Rind (søn af Peder Jepsen Nørgaard *1713c Kollund? †1780.11.17 Kollund og - gift 1737.09.18 Rind - Inger Mortensdatter *1716c †1800.12.14 Slumstrup, Rind) og (gift 1781.06.27 Gjellerup) Inger Marie Pedersdatter af Store Langlund *1757.07.31 Gjellerup. konf. 1774 (datter af Peder Christensen *1721c Bjødstrup, Gjellerup †1793.12.13 Store Langelund — søn af Christen Lauridsen Colding *1684c Leding, Dejbjerg †1735.12.04 Sønderby, Borris gift 1704.09.21 i Borris Karen Mortensdatter Lindvig †1759.04.18 Borris datter af Morten Jensen Lindvig — og Anne Margrethe Nielsdatter *1727c †1763.04.17 Bjødstrup) †1821.11.17 Damholt, Rind (gift 2. gang 1788.10.24 i Rind med Laust Christensen i Fjederholt *1757c Brandlund, Brande †1835 Damholt, Rind).
Gift 1818.11.08 i Borris med Maren Nielsdatter *1795.07.15 Duedal †1871.02.09 Fattiggården, Borris datter af formand.
Skødet af 1820.12.01 er ikke tinglæst men nævnes i Registreringsforretningen 1831.03.18. Parret bliver skiller sig 1829 og i 1831 registrerer Fattigkommissionen Peder Christensens ejendele som sikkerhed for hans børns forsørgning af Fattigkassen. Peder Christensen var da 47 år gammel
Maren Nielsdatter børn med manden Peder Christensen:
Niels Christian Pedersen *1819.07.07 Sønder Kvisthus †1891.07.01 (fattiglem) Mosegaard, Borris.
Gift 1853.03.24 i Borris med Ane Dorthea Sørensen *1830.06.20 Borris †1904.04.11 Borris Kirkeby datter af Ane Sørensdatter *1805.04.15 Vejrup, Sønder Vium †1879.02.10 (ugift) Det gamle Fattighus, Borris og udlagt Niels Pedersen.
Niels Christian Pedersen var husmand i Kærhuset matr. 2D Borris Sønderland.
BS side 85:

Da Peder Jensen delte Aagaards jord i to dele i 1854,var det stykke her med i det, der blev fraskilt Aagaard. Peder Jensen må imidlertid have opført bygninger på arealet, for ved folketællingen i 1870 beboes ejendommen af Niels Chr. Pedersen og hustru Ane Dorthea Nielsen og deres børn: Peder Kristian, Ane Marie, Frederikka og Kristine Birgitte. Men denne familie har ikke skøde på ejendommen. Samme familie flytter ned i et hus beliggende lige op ad kirkegårdsdiget på vestsiden, det var først da en sønnedatter af Dorthea og Niels Chr. Pedersen døde i tresserne, at huset blev nedrevet.

Laust Christian Pedersen *1821.01.15 Sønder Kvisthus †1859+.
1821/1852 Lægdsrullen: Indført i Borris sogn.
FT 1834 tjenestedreng i Ahlergaard i Borris.
1852 til Horsens.
1859 afsked session i Horsens.
Ikke set derefter.
Peder Pedersen *1825.01.01 Sønder Kvisthus †1854+.
Sidst kendte opholdssted ifølge lægdsrullen: Flensborg by 1854.
Tjener i Flensborg for justitsråd Hargens.
Ane Pedersdatter *1823.03.20 Sønder Kvisthus †1865.12.12 Duedal, Borris.
FT 1850 ved moderen i Borris.
FT 1860 sylærling ved Wilhelm Ejler i Neder Buurgaard i Vildbjerg.
Hun var skræderske og døvsdum.
Niels Pedersen *1827.03.15 Sønder Kvisthus †1900.04.27 Fattiggaarden Mosegaard, Borris.
Gift 1859.09.04 Borris sogn med Ane Magrethe Madsdatter *1836.01.08 Rosendal, Oddum †1910.01.19 Vestergade, Varde datter af gårdmand Mads Christian Nielsen *1801.03.25 Rosendal †1863.11.10 (faldt ned af hustag) Oddum og (gift 1831.11.06 Oddum) Dorthea Pedersdatter *1815.02.24 Odderup, Oddum †1885.10.17 Rosendal.
Husmand matr. 11i "Blaabjerg"i Sønderlandet i Borris sogn.
Arbejdsmand i Varde.
BS side 108 om Blaabjerg:

Er udstykket i 1875 fra 11b, men ellers er det meget vanskeligt at finde nogen linie i ejerforholdet til denne ejendom. I 1870 beboes stedet af Ane Margrethe Madsen og Niels Pedersen, de har tre børn på det tidspunkt. Deres navne er: Maren Nielsen, f. 19/9 1861, Mads Chr., f. 15/3 1864, og Ane Else Nielsen, f. 25/3 1868. Da alle tre børn er født på Blaabjerg, må forældrene jo have boet der længe før ejendommen er udstykket, men det kan udmærket være tinglysningen, der halter bagefter. I 1873 må de være flyttet...

Inger Marie Pedersdatter *1829.04.17 Duedal, Borris †1888.06.06 Fattiggaarden i Sønder Omme.
Gift 1863.10.10 i Borris med ungkarl Mikkel Jensen *1834.11.10 Sønder Lem sogn †1894.06.12 Kirkeby, Sønder Omme søn af Inger Marie Jensdatter *1801.04.19 Søndergaard, Sønder Lem †1880.12.07 Mosegård, Borris og udlagt husmand Peder Jensen Gadegaard i Kolstrup i Sønder Lem.
FT 1880 Sønder Omme angives Mikkel Jensen fejllæst af Nørlem sogn (skal være Lem sogn). Fødesogn falsk i begravelsen.
Mikkel Jensen var husmand i Skovsende mark i Sønder Omme sogn.
Maren Nielsdatter barn med almisselem Samuel Christensen:
Micheline Christensen *1836.02.20 Grønborg, Borris †1922.02.07 Fasterlund, Faster.
Gift 1876.04.04 i Borris med enkemand og husmand i Fasterlund Jens Jensen *1821.11.27 Nørby, Nysogn, Holmsland †1894.05.31 Fasterlund søn af Ane Marie Jensdatter (Hede) *1801.01.25 Nysogn †1876.09.18 Fasterlund og udlagt Jens Poulen fra Als.
Husmand i Fasterlund i Faster sogn.

1832.07.09 Christen Larsen *1788.06.29 Nørre Vium sogn †1880.06.13 Kvisthuse, Borris søn af Lars Christensen (Las Skave) *1761.04.30 Silstrup, Skarrild sogn †1842.08 20 i Arnborg (almisselem 78 år) og (gift 1788.03.25 Nørre Vium) Maren Nielsdatter af Egeris, Nørre Vium sogn *1757c ?†1829.06.30 Fattighuset, Skarrild.
Gift 1811.08.25 Borris sogn med Ane Sørensdatter på Borrisager *1781.06.15 Nederby, Sønder Felding †1859.12.17 Kvisthuse datter af gårdmand i Nederby Søren Jensen (Paarup) *1740c †1813.02.24 Nederby, Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1772.08.23 Sønder Felding) Mette Christensdatter Lundfod *1737.10.23 Sønder Felding †1801+ (datter af Christen Lundfod). .
Se kirkehuset som Christen Larsen beboer i perioden 1828-32.
Parret beholder gården i 17 år indtil 1849.
Derefter forbliver Sønder Kvisthus i denne familie 4 generationer mere altså i alt i fem generationer.
Børn:
Mette Marie Christensdatter *1814.04.03 Ahler Hus (ved begravelse *Vigkærhus), Borris †1892.01.22 Duedal.
Gift 1854.06.11 Borris sogn med enkemand i Duedal Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing †1878.03.18 Duedal, Borris søn af gårdmand af Over Kirkegaard, Assing Jesper Jensen *1742.07.01 Nederby, Oddum †1823.06.02 Gullestrup, Herning og (gift 1774.11.22 Assing) Maren Ibsdatter *1747cc †1833.02.12 Gullestrup, Herning.
Peder Jespersen: Gårdmand i Gullestrup i Herning sogn.
Gårdmand i Olling i Assing sogn.
Gårdmand i Duedal i Borris sogn.
Søren *1818.03.11 Ahlerhus, Borris †1 dag gammel.
Mariane Christensdatter *1820.01.31 Ahlerhus, Borris, konf. 1834 af Kvisthus, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Kvisthus- Sønder Christen Larsen   Matr: 66   34
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 1Christen Larsen461788 Nørre Vium 1880 Kvisthus- Sønder Borris  *1788.06.29.
kone 1Ane Sørensdatter531781 Nederby Sønder Felding 1859 Kvisthus- Sønder Borris *1781.06.15.
dat. Mariane Christensdatter141820 Ahlerhus Borris 1888 Borris *1820.01.31.
Aftægt mand 1Niels Mikkelsen711765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris  
Aftægt kone 1Ane Nielsdatter761758 Skravhøj Borris 1837 Kvisthus- Sønder Borris  *1758.06.24.


1849.09.16 Christen Pedersen *1819.08.22 Lillebæk, Dejbjerg sogn †1901.09.04 Kvisthuse søn af husmand og daglejer i Dejbjerg Peder Kristensen *1775.12.03 Stauning †1848.03.16 Dejbjerg sogn og Ane Stefansdatter *1774 Lønborg sogn †1852.08.22 Leding Hede, Dejbjerg.
Gift 1848.12.10 i Borris Mariane Christensdatter *1820.01.31 Ahlerhus, Borris, konf. 1834 af Kvisthus, †1888.10.04 Borris datter af formand.
Christen Pedersen var husmand i Kvisthuse i Borris sogn.
Af hans fire voksne børn overtager Søren gården, de andre tre flytter til Sønder Omme og Døvling nabo til i Skarrild sogn.
Børn:
Christen *1849.05.20 Sønder Kvisthus †1860.04.13 Kvisthus knap 11 år gammel.
Peter Christensen *1851.04.09 Sønder Kvisthus †1904.03.31 Bøvl Mark, Sønder Omme.
Gift 1880.11.19 i Assing med enke af Paarup mark Ane Cathrine Christiansen *1854.09.22 Kirkeheden, Nørre Vium †1932.11.09 Sønder Omme datter af husfæster og snedker Christian Lauridsen *1815.05.02 Skærbæk, Nørre Vium †1888.12.30 Døvling, Skarrild og (gift 1843.04.17 Sønder Omme) Maren Jensdatter *1820.01.08 Stakroge, Sønder Omme †1861.04.27 Kirkhede, Nørre Vium.
Søren Christensen *1853.09.07 Sønder Kvisthus overtager gården, se nedenfor.
Anthon Christensen *1856.12.10 Sønder Kvisthus, konf. 1871.04.16 Borris, †1907.03.28 Hvelplund Mark, Sønder Omme.
Gift 1888.11.15 i Sønder Omme sogn med Johanne Jensen *1867.08.15 Hejnsvig †1910.12.31 Kirkeby, Sønder Omme datter af husmand i Hejnsvig sogn Jens Olesen *1822.09.09 Præstegaardens mark, Grindsted †1890.12.17 Hvelplund mark, Sønder Omme og (gift 1847.04.18 Hejnsvig) Inger Marie Nielsdatter *1826.02.16 Katrinebjerg, Hejnsvig †1911.11.28 Kirkeby.
Anthon Christensen var husmand på Hvelplund mark i Sønder Omme sogn.
Ane Christensen *1861.06.25 Sønder Kvisthus, konf. 1875.10.03 Faster †1940.01.25 De gamles Hjem, Herning.
Ane Christensen var husholderske i Døvling i Skarrild sogn. Ugift.

1883.10.01 Søren Christensen *1853.09.07 Sønder Kvisthus †1940.03.22 Kvisthus søn af formand.
Gift 1881.11.22 i Skjern med Johanne Mariane Mathiasen *1857.09.14 Skjern By †1906.06.05 Kvisthus datter af klejnsmed Mathias Christensen *1823.08.04 Engsig, Skjern †1866.10.03 Kousgaard Mark, Skjern og (gift 1851.11.14 Ringkøbing) Marie Cathrine Dorothea Jensdatter *1825.08.15 Ringkøbing †1903.06.27 Skjern.
Søren Christensen var husmand og landpost i Boris sogn.
Børn:
Marie Mathilde Christensen *1882.05.04 Old, Skjern †1964.10.09 Hulsøvang 11, Rungsted Kyst, Hørsholm sogn, Kbh. Amt.
Mariane Christine Christensen *1884.09.28 Kvisthus, overtager gården, se nedenfor.
Johanne Christensen *1888.05.20 Kvisthus †1954.07.25 Brogaard, Borris. Gift 1909.10.27 i Borris sogn med Jens Kristian Pedersen *1889.03.19 Rosendal, Oddum søn af husmand i Oddum Jens Ole Pedersen *1859.05.06 Lille Hvollig, Borris †1940.07.15 Kirkeby, Oddum og (gift 1884.03.06 Sønder Omme) Marentze Elise Bang Pedersen *1857.10.24 Møbjerg, Sønder Omme †1949.02.06 Kirkeby, Oddum.
Jens Kristian Pedersen var gårdmand i Brogaard i Borris sogn.
Mette Marie Christensen *1893.02.27 Kvisthus †1937.12.06 Gjaldbæk, Borris.
Gift 1915.05.27 i Borris med Peder Jensen Siggaard *1887.11.20 Skophus mark, Sunds sogn †1982.07.02 (gravstedoplysning Sepstrup) Borris søn af Husmand Søren Siggaard Jensen *1854.11.24 Skinderholm, Sunds og (gift 1883.12.28 i Rind) Ane Johanne Pedersen *1852.03.03 Knygbjerghus, Rind †1893.04.20 Skophus mark.
Martin Christensen *1896.08.08 Kvisthus.
Gift 1917.12.12 i Oddum med Kirsten Marie Jensen *1894.02.19 Vognslund, Ølgod datter af husmand i Gundesbøl i Oddum sogn Ivar Christian Jensen *1862.10.27 Ådum og (gift 1892.11.17 Ølgod) Maren Madsen *1864.04.19 Tarp mark, Ølgod.
Martin Christensen var husmand i Odderup i Oddum sogn.
Jens Christian Christensen *1899.05.28 Kvisthus †1960.10.03 Lille Grønborg, Borris.
Gift med Maren Christensen *1909.06.17 Vostrup, Lønborg †1995.12.05 (gravstedoplysning Sepstrup) Borris datter af Ane Marie Kristensen *1881.01.18 Vostrup †1950.08.04 Lille Grønborg og udlagt Laurids Pedersen af Lønborg.
Jens Christian Christensen var gårdmand i Grønborg i Borris sogn.

1914.03.01 Christian Martinus Jensen *1877.03.12 Sønderskov, Borris †1944.09.17 Kvisthus søn af gårdmand i Sønderskov, Borris Jens Christian Jensen *1837.12.03 Tarm, Egvad sogn †1888.04.01 Sønderskov og (gift 1865.05.07 i Egvad) Ane Kirstine Eriksen *1833.10.02 Vognslund, Ølgod †1894.12.05 Sønderskov.
Gift 1913.09.30 i Borris med Mariane Christine Christensen *1884.09.28 Kvisthus †1957.03.02 Kvisthus datter af formand.
Christian Martinus Jensen var gårdmand i Kvisthus i Borris sogn.
Børn:
Søren Jensen *1914.01.09 Kvisthus, overtager gården, se nedenfor.
Mariane Johanne Jensen *1915.11.09 Kvisthus †2007.06.20 Herning.
Gift 1943.12.08 Borris sogn med Erland Vinbæk Jensen *1915.10.09 Vinbæk, Troldhede sogn †1987.10.12 Herning søn af husmand i Vinbæk, Troldhede sogn Christen Jensen *1863.01.01 Albæk, Assing †1941.10.30 Ahler mark, Borris og (gift 1890.04.10 Nørre Vium) Johanne Pedersen *1871.01.31 Vinbæk, Borris †1945.02.17 De gamles Hjem, Herning (datter af husmand Andreas Pedersen og Ane Kirstine Eriksen i Vinbæk).
Erland Vinbæk Jensen var tekstilfabrikant i Herning.

1954.06.26 Søren Jensen *1914.01.09 Kvisthus †1989.11.12 (gravstedoplysning Sepstrup) Borris søn af formand.

Nørre Kvisthus matr. 54 og 94L Nørrelandet, hartkorn 0 5 0 1:
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Første realregister. Andet realregister.

1775c Christen Knudsen *1742.09.16 Søndergaard, Hjoptarp †1807.02.25 Kvisthus, Borris søn af Knud Christensen *1720c Søndergaard †1746+.
Gift 1. 1775.09.17 i Borris med Else Kierstine Christensdatter *1748c †1776.02.17 i Borris 28 år gammel.
Gift 2. 1776.09.22 i Borris med Maren Pedersdatter *1745c †1805.12.08 Kvisthus.
Christen Knudsens 2. kone er død i Kvisthus og han selv kaldes Christen Huus eller Søndergaard. I FT 1787 føres han under Hjoptarp, som Kvisthus ofte ses som en del af.
Det er muligt, at Christen Knudsen kaldet Søndergaard boede på Søndergaard de første år efter han blev gift. Der ses en Søren Søndergaard, vel Christens bror paa Søndergaard, Christen overtog sandsynligt Nørre Kvisthus ved vielsen, men hvem der var der før ham har ikke kunnet fastslås.
Barn med 1. kone Else Kierstine Christensdatter:
Mads Christensen *1776.02.11 Borris, overtager Nørre Kvisthus, se nedenfor.
Barn med 2. kone Maren Pedersdatter:
Else Kierstine *1777.07.19, under hendes navn i randen af dåben står "død" altså død spæd vel nogle uger gammel.
Folketælling 1787 Kvisthus- Nørre Christen Knudsen Søndergaard   Matr: 54A   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Knudsen Søndergaard461742 Hjoptarp Borris 1807 Kvisthus- Nørre Borris *1742.09.16. Kaldes også Huus.
kone 2 1Maren Pedersdatter411746c  1807 Kvisthus- Nørre Borris  
søn 1 Mads Christensen Huus121776 Kvisthus- Nørre? Borris 1811 Kvisthus- Nørre Borris *1776.02.11.

Folketælling 1801 Kvisthus- Nørre Christen Knudsen Søndergaard   Matr: 54A   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med Jord mand 2Christen Knudsen Huus591742 Hjoptarp Borris 1807 Kvisthus- Nørre Borris *1742.09.16. Kaldes også Huus.
kone 2 1Maren Pedersdatter561746c  1807 Kvisthus- Nørre Borris  
søn 1 Mads Christensen Huus261776 Kvisthus- Nørre? Borris 1811 Kvisthus- Nørre Borris *1776.02.11.


1806 Mads Christensen *1776.02.11 Borris †1811.07.04 Borris.
Gift 1806.05.18 i Borris sogn med Sidsel Katrine Jensdatter *1778.05.03 Sønderskov, Borris †1825.10.21 Borris datter af Karen Giødesdatter *1751.02.02 Gaasdal, Borris †1834.09.01 (almisse, ugift) Fattighuset, Faster sogn og udlagt Jens Jensen.
Mads Christensen dør meget ung kun 35 år gammel.
Børn:
Else Kirstine Madsdatter *1807.04.14 Nørre Kvisthus †1876.12.11 Risbjerg, Brande.
Gift 1838.08.12 i Sønder Omme med Niels Peder Mathiasen *1817.06.18 Hallundbæk, Sønder Omme †1886.06.08 Risbjerg søn af husmand i Filskov og Omvraa, Sønder Omme sogn Mathias Jepsen *1792.04.09 Sønder Omme †1854.07.29 Langkær Mark, Brande (ved søn Niels Peder Mathiasen) og (gift 1813.10.09 Sønder Omme) Birthe Hansdatter *1784.04.04 (udskrevet) Tornvig, Arnborg †1851.09.16 Omvraa Mark, Sønder Omme.

1811 Sidsel Katrine Jensdatter enken, se ovenfor.
Hendes skøde er ikke tinglyst.

1813 Niels Pedersen Fyrstenborg *1782.10.06 Debbelmose, Borris †1856.04.09 Kvisthus søn af jordløs husmand og murermester i Debbelmose Peder Jensen Fyrstenborg *1749.10.26 Gammel Toftgaard, Bølling †1818.11.30 Debbelmose og Anna Nielsdatter *1752c †1839.03.26.
Gift 1. gang 1806.05.18 i Borris med enken Sidsel Katrine Jensdatter *1778.05.03 Sønderskov, Borris †1825.10.21 Borris se ovenfor.
Gift 2. 1826.05.15 i Borris med Mette Cathrine Lauridsdatter *1788c ?Sønder Lem, konf. 1804 i Stauning 16 år af Lem †1860.03.13 Kvisthus.
Hans skøde er ikke tinglyst.
Børn med 1. kone Sidsel Katrine Jensdatter:
Mads Peder Nielsen *1814.01.04 Nørre Kvisthus, overtager stedet, se nedenfor.
Anne Katrine Nielsdatter *1815.04.15 Kvisthus †1901.03.20 Vester Herborg, Herborg sogn.
Gift 1852.01.25 Vorgod sogn med enke gårdmand Erik Iversen *1800.02.11 Vester Herborg †1890.06.24 Vester Herborg søn af gårdmand i Vester Herborg Iver Erichsen *1766.07.27 Sædding sogn †1822.04.14 Vester Herborg og (gift 1790.10.24 Sædding) Maren Pedersdatter 1761.04.12 Sædding †1803.04.02 Vorgod
Erik Iversen var gårdmand i Vester Herborg i Vorgod sogn.
Børn med 2. kone Mette Cathrine Lauridsdatter:
Niels Nielsen *1827.04.20 Nørre Kvisthus †1849.07.26 (Tyfus, menig ved 5. Dragonregiment) Sankt Hans sogn, Odense 22 år gammel.
I FT 1845 tjener han i Vraa i Skjern sogn ved gårdmand Has Christian Christensen.
Folketælling 1834 Kvisthus Niels Pedersen Fyrstenborg   33
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 1Niels Pedersen Fyrstenborg521782 Debbelmose Borris 1856 Kvisthus Borris *1782.10.06 Debbelmose, Borris †1856.04.09 Kvisthus
kone Mette Katrine Lauridsdatter461788c Sønder Lem? 1860 Kvisthus Borris  
søn Niels Nielsen71827c Kvisthus Borris 1849 Kvisthus Borris *1827.04.20 Nørre Kvisthus †1849.07.26 Tyfus.


1838.09.28 Hans Nielsen *1810.09.07 Feldsing, Borris †1886.06.13 Vorgod søn af gårdmand Niels Hansen *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing og (gift 1809.05.11 Borris) Mette Christensdatter *1780.06.04 Aagaard, Borris †1858.07.06 Feldsing.
Gift 1852.04.12 i Vorgod med Mariane Pedersdatter *1820.08.15 Højmark, Sønder Lem sogn †1885.04.14 Øster Herborg, Vorgod datter af smed i Højmark, Sønder Lem sogn Peder Christian Pedersen *1798.07.22 Sønder Lem †1870.10.17 Fjelstervang, Vorgod og (gift 1819.10.17 Sønder Lem) Else Marie Andreasdatter *1800.10.12 Ringkøbing sogn †1843.02.28 Ristoft, Torsted sogn.
Konen Marianes far Peder Christian Pedersen:
FT1834: husmand og smed i Paarup, Assing.
FT1840: husmand og smed i Ristofte, Torsted.
FT1845 husmand og smed i Fjelstervang, Vorgod.
Hans Nielsen har skøde i fem år før han er gift. Han flytter 1843 til Vorgod, hvor han senere gifter sig.

1843.11.26 Mads Peder Nielsen *1814.01.04 Nørre Kvisthus †1881.01.03 Kvisthus søn af ejer to gange tilbage Niels Pedersen Fyrstenborg.
Gift som husmand i Kvisthus 1847.12.26 i Borris med Mette Cathrine Christensdatter *1817.03.21 Skjern †1884.11.30 Kvisthus datter af tjenestekarl i Østerskjern, Skjern Christen Dynesen *1792.02.19 Nederby, Sønder Felding †1830.03.25 Fattighuset, Borris og (gift 1817.02.09 Skjern) Elisabeth Kirstine Jacobsdatter *1796.09.08 Mosegaard, Skjern †1817.04.30 Østerskjern.
Mads Peder Nielsen var husmand i Nørre Kvisthus i Borris sogn.
Havde skøde i 37 år. Tre børn dør omkring tyve år gamle.
To børn dør under ti år gamle.
De andre fem børn bliver ældre.
Børn:
01 Niels Christian Madsen *1848.04.26 Kvisthus, se næste ejer.
02 Mette Cathrine Nielsine Madsen *1849.10.01 Kvisthus †1867.07.18 Kvisthus 17¾ år gammel.
03 Jens *1851.01.01 Kvisthus †1853.05.11 Kvisthus godt to år gammel.
04 Christen Madsen *1851.12.22 Kvisthus †1875.09.22 (Væltede nær Dalager kro på vej hjem fra Tarm marked) Kvisthus knap 24 år gammel.
Christen Madsen var engvandingsarbejder.
05 Jens Madsen *1853.08.03 Kvisthus †1894.11.21 Degneboligens mark, Borris.
Gift med Maria Johansdotter *1861.12.15 i Katslösa, Malmöhus Län, Sverige †1935.03.27 Vinderup, Sahl sogn datter af arbejdsmand i Katslösa Johan Andersson og hustru Elna Andersdotter.
Jens Madsen var arbejdsmand.
I FT1890 "Engmester" på Degneboligens mark i Borris sogn.
06 Niels Madsen *1855.09.21 Kvisthus †1896.11.03 Busk mark, Borris.
Gift 1888.05.11 i Borris med Jakobine Marie Nielsen *1860.06.02 Sønder Esp, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1936.01.24 Smedegade 15, Ringkøbing datter af indsidder Christen Moustesgaard Nielsen *1830.05.03 Staby sogn †1909.05.04 Bredgade, Ringkøbing og (gift 1858.04.08 Torsted) Maren Jacobsen *1839.03.24 Sønder Esp †1924.10.20 Bredgade 20, Ringkøbing.
Niels Madsen engvarngvandingsarbejder i Borris sogn.
07 Elisabeth Marie Madsen *1856.09.27 Kvisthus †1905.05.22 Borris Kirkeby.
Ugift fattiglem.
08 Otto Madsen *1857.09.19 Kvisthus †1885.06.11 Dalager, Borris.
Otto Madsen var landpostbud og ugift.
09 Christian Madsen *1858.11.19 Kvisthus †1878.04.30 Kvisthus 20 år gammel.
10 Søren *1859.12.17 Kvisthus †1868.06.05 Kvisthus knap ni år gammel.

1880.08.16 Niels Christian Madsen *1848.04.26 Kvisthus †1909.12.08 Kvisthus søn af formand.
Gift 1884.11.08 i Borris med Ane Marie Jensen *1858.09.08 Mikkelborg, Assing sogn †1936.05.11 Hjoptarp, Borris datter af husmand i Assing Jens Andersen *1827.10.20 Krog, Skarrild †1867.03.06 Kibæk Mølle Mark, Assing og (gift 1852.10.15 Gjellerup) Anna Jensdatter *1823.04.17 Fastrup, Gjellerup †1907.02.21 Mom Hede, Assing.
Niels Christian Madsen var husmand og landpost i Nørre Kvisthus i Borris sogn.
Børn:
01 Mette Katrine Madsen *1888.05.10 Kvisthus, overtager stedet, se nedenfor.
02 Ane Madsen *1890.07.25 Kvisthus†1908.10.11 Kvisthus 18 år gammel.
03 Mads Peder Madsen *1896.04.29 Kvisthus †1914.09.05 Kvisthus 18 år gammel.

1910 Ane Marie Jensen enken *1858.09.08 Mikkelborg, Assing sogn †1936.05.11 Hjoptarp.

1915.07.17 Otto Diderik Ejstrup *1889.02.14 Vester Herborg, Vorgod †1970.01.31 (Gravstedsoplysning: Sepstrup) Borris søn af husmand i Vester Herborg i Vorgod sogn Anders Ejstrup Andersen *1847.12.15 Vester Herborg †1897.09.16 Vester Herborg og (gift 1877.10.26 Hanning) Mette Kirstine Olesen *1849.06.11 Løvstrup, Hanning †1927.01.10 Vester Herborg.
Gift 1913.04.29 i Borris med Mette Katrine Madsen *1888.05.10 Kvisthus †1974.02.26 (Gravstedsoplysning: Sepstrup) Borris datter af formand.
Hans skøde af 1915.07.17 er først tinglyst 1958.12.10 realregister.
De fik tre sønner Christian, Mads og Anders.
Gården blev solgt ud af familien i 1958.

6 andet


Lindvig
1 Introduktion
Lindvig kaldes en enestegård. Det nævnes første gang 1553 som Linduigh. Karen Mortensdatter Lindvig nævnes på Sønderbygaard i Borris:

I 1721 er ejeren af Sønderbygaard herredsfogeden i Lønborg Birk og i Øster-Nørre Horne Herred Jacob Knudsen (ca 1658 – 1729). Efter hans død ejer hans enke, Birgitte Christensdatter gården frem til hendes død i 1750. I begyndelsen af 1700-tallet hed fæstebønderne på de to halvpartgårde: Knud Jensen og Birgitte Mickelsdatter Købke på den ene halvpart og Christen Laugesen og Karen Mortensdatter Lindvig på den anden. En søn i begge familier overtager senere fæstemålet: Jens Michael Knudsen og Lauge Christensen.
Det fortælles at Morten Christensen købte gården fri i 1756 - han var tilsyneladende bror til Lauge Christensen.

Den 18. juni 1798 går gården på tvangsauktion, selve gården overtages af Christen Olesen Stier mens Mads Jensen fra Borrisager køber hartkorn 2 tønder 5 skæpper fra.
Gården har let sandjord med ringe avl, men tidligere var engene ved Skjern Å næsten det vigtigste. Efter vandingsanlæggene kom 1970+ kunne der avles meget på sandjorden.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
Lindvig hartkorn 7 5 5 0

1618- Bertel Thommesen *1598cc-.
Kongens Skøder 27. Marts 1618 fra Christen Hansen (Baden) til Kongen i Bølling Herred, Borris sogn:

1 Enstedgård, der bruges af Bertel Thommessen i Lindvig.


1680c- Morten Jensen †1709.12.09 Lindvig.
Gift med hans kone †1705.10.30 Lindvig.
I markbogen 1683 beboes Lindvig af Morten Jensen, der indtil 1681 drev en laksegård ved Skern Aa sammen med Jakob Andersen (Harboe) på Adlergård på den anden side lige over åen:

Fiskrij hafuer hand udj Skiern åe stauet hanß Gård Grund streker sig, tillige med Jacob Anderß på Aaller Går haur til de halfuer haft en Laxe gård huilchen nu på 2 Aarß tid haue verit Øde, formedelst de ej kand formåe at holde dend ved liige.

Sete børn:
Karen Mortensdatter Lindvig *1680c Lindvig †1759.04.18 Borris.
Gift 1704.08.13 i Borris med Christen Lauridsen Colding *1684c Lending, Dejbjerg †1735.
Skal være opvokset på gården Kolding i Stauning sogn.
Lisbeth Mortensdatter fadder 1707.
Gift 1708.08.26 i Borris med Peder Pedersen af Skarrild Grene.
Jens Mortensen fadder 1707 og 1709.

1711 Jakob Jensen Barfod Lindvig *1660cc Rødding, Vildbjerg †1736.06.14 Lindivg søn af herredsfoged i Ulfborg Herred Jens Jacobsen *1621c Bjødstrup †1688.03.31 Rødding, Vildberg sogn og Maren Jensdatter *1630c Vildberg †1704.03.21 Kastbjerg, Bølling sogn.
Gift 1. 1685c med Kirsten Christensdatter Rind *1660cc †1706+.
Gift 2. 1711.06.28 i Borris med Margrethe Nielsdatter Boltvig *1690c †1758.05 Borris.
I følge TRAP hedder 2. kone Margrethe Nielsdatter Bolderup datter af Niels Andersen Bolderup på Østergaard i Lyne sogn.
Se Barfod literaturen:
Barfoed Sagaen, udgivet 1992.
Nitten Generationer, Slægten Barfod-Barfoed, udgivet 1960.
Børn med 1. kone Kirsten Christensdatter Rind:
Inger Jakobsdatter *1690 Kastbjerg, Bølling †1710+ Lindvig.
Gift 1710.11.30 i Borris med Lars Går(s)dal.
Anne Marie Jakobsdatter*1692 Kastbjerg †1735.11.27 Borris.
Trolovet 1711.06.29 copuleret 1711.09.20 i Borris med Niels Gjaldbæk.
Navnet Jakob Barfod explicit i copulationen.
Kirsten Jakobsdatter *1696c Kastbjerg †1764.08.07.
Gift 1724.08.16 i Borris med af Sønder Felding Laurids Ibsen.
Sophie Jakobsdatter *1700c Kastbjerg †1733.10.04 Borris.
Gift 1732.11.09 i Borris med Villads Aagaard.
Sophie dør i første barselsseng.
Jens *1704.05.31 Kastbjerg †1704.07 juli.
Børn med 2. kone Margrethe Nielsdatter Boltvig:
Niels *1712.02.23 Lindvig †1712.05.11.
Niels *1713.05.21 Lindvig †5 uger.
Karen Rind Jakobsdatter *1714.03.27 Lindvig.
FT 1787 Odderskær i Borris, 72 år.
Else Jakobsdatter *1715.11.14 Lindvig †1743+.
Christence Jakobsdatter *1717.11.24 Lindvig †1741.08.13.
Christen *1720.08c †17 måneder gammel.
Anne Jakobsdatter *1722c †1747+.
Peder Jakobsen *1724c †1747+.
Niels *1725.06.17 Lindvig.
Maren Jakobsdatter *1727.03.05 Lindvig.
FT 1787 Odderskær i Borris, 59 år.
Daniel Filip *1731.09.12 Lindvig †1731.
Daniel Filip *1733.07c Lindvig †1733.

1739 Jens Hjøllund
Gift 1739.10.22 i Borris med enken Margrete Nielsdatter Boltvig †1758.05 Borris.

1754c Peder Lindvig *1713c †1773.07.22 Lindvig.
Gift 1754.09.29 i Borris med Karen Jensdatter *1731 Hvollig, Borris †1789.03.08 Lindvig datter af Jens Jakobsen †1743.02.17 Hvollig og Margrethe Jensdatter *1702.08.24 Lillebrande, Sønder Omme (datter af Jens Larsen den Yngre).
Kendte børn:
Mette Katrine Pedersdatter *1758 Lindvig †1831.07.10 Viumkrog, Nørre Vium sogn.
Gift 1772.09.08 i Borris med Jens Marcussen Krog *1756c Viumkrog †1802- søn af Marcus Jensen Krog *1706c †1776.10.10 Viumkrog og Anne Pedersdatter *1719.02.03 Viumkrog.
Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig. Gift 1783.11.23 i Borris med Lene Mathiasdatter *1762c datter af Maren Pedersdatter *1726c †1801+ og Mathias Pedersen †1773.
Bosat Odderskær i Borris.
?Peder Pedersen.

1773c Peder Pedersen.

1787.06.18 Eske Hansen Lindvig *1732 Janderup †1818.12.18 Gjellerup søn af Hans Eskesen Tarm *1690c Tarm, Egvad sogn †1777 Skodsbøl, Oddum og Mette Pedersdatter *1705c †1792 Oddum.
Gift 1758.08.24 i Oddum af Skodsbøl med Mette Marie Christensdatter *1737c ?Odderup, Oddum †1801+.
Gårdmand i Odderup i Oddum i 1781.
1787-98 er han gårdmand i Lindvig i Borris.
I FT 1801 er familien i Nørre Søby i Rind sogn med børnene Hans 39, Mette Katrine 29, og Kirsten Marie 23.
Børn:
Christen *1759.01.21 Odderup, Oddum †1759.08.26 syv måneder gammel.
Birte *1760.09.14 Odderup, Oddum †1763.01.23 to et halvt år gammel.
Hans Eskesen *1762.09.19 Odderup, Oddum.
Gift 1805.03.24 i Arnborg med Bodil Pedersdatter Tarp *1760c Tarp?, Sønder Felding datter af Peder Jensen.
Bosat Nørre Fastrup i Gjellerup sogn, FT 1834.
Birte Marie Eskesdatter *1764.11.11 Odderup, Oddum.
Gift 1788.10.04 i Borris med Mads Jensen.
FT 1787 er hun tjenestepige i Skodsvad i Oddum sogn.
Kendt barn:
Anne *1790.01.24 Lindvig †1792.01.22 Lindvig.
Mette *1767.06.21 Odderup, Oddum †1768.02.07 syv måneder gammel.
Mette Katrine Eskesdatter *1769.01.15 Odderup, Oddum.
Christen Eskesen *1771.08.07 Odderup, Oddum ?†1791.02.08 Lindvig ("Esche Lindvigs søn begravet, 22 Aar", alder 2½ år forkert).
Peder *1774.10.02 Odderup, Oddum †1775.03.19 fem måneder gammel.
Peder Eskesen *1776.01.14 Odderup, Oddum †1788.08.12 Lindvig.
Kirsten (Marie) Eskesdatter *1778.10.05 Odderup, Oddum, konf. 1793 Borris.
Folketælling 1787 Lindvig Eske Hansen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Eske Hansen571732 Janderup 1818 Gjellerup  
kone 1Mette Christensdatter501737c Odderup? Oddum 1801+   
søn Hans Eskesen251762 Odderup Oddum   
dat. Mette Katrine Eskesdatter181769 Odderup Oddum   
søn Christen Eskesen151771 Odderup Oddum 1791 Lindvig Borris †1791.02.08.
søn Peder Eskesen111776 Odderup Oddum 1788 Lindvig Borris †1788.08.12.
dat. Kirsten Marie Eskesdatter91778 Odderup Oddum   *1778.10.05.
tj-dreng Anders Hansen161771c    
aftægt 1eMaren Christensdatter631724c    


1798.06.18 Christen Olesen Stier *1758.12.17 Stier, Borris †1828.06.27 Store Kragmose, Bølling søn af Ole Christensen Stier *1726c †1799 Borris og Anne Knudsdatter *1737 Hjoptarp, Borris.
Gift 1787.11.15 i Hemmet med Ellen Christensdatter *1762.03.07 Houm, Hemmet †1833.12.17 Øse sogn, Ribe Amt datter af Christen Krahe †1764.02.19 Houm og Sophia Mortensdatter *1731.02.02 Houm †1802.04.22 Houm.
Køber gården Lindvig i Borris sogn på tvangsauktion 1798.
1788-1798 Stier i Borris sogn.
1798-1825c Lindvig i Borris sogn.
1825c-1828 Store Kragmose, Bølling sogn.
Børn:
Niels Christian Christensen Lindvig *1788.02.28 Stier, Borris †1876.03.15 Føvling sogn, Ribe Amt.
Gift med Helena Falck *1789c Bølling †1862.04.23 Bobøl, Føvling datter af degn i Bølling Hans Mickelsen Falck og Appolone Sørensdatter Kastberg.
Borris Seminarium 1810. Degn og lærer i Holsted og Bobøl i Føvling sogn 1813-62.
Anne Christensdatter *1789.08.16 Stier.
Sophie Christensdatter *1792c Stier †1874.10.07 Pilgaard, Lustrup, Skarrild.
Gift med Ole Andersen *1784c Borris †1871.01.27 Pilgaard, Skarrild søn af Anders Christensen Vendelbo *1757c †1822 Borris og Ingeborg Olesdatter Stier *1763.08.28 Stier †1828 Lindvig.
Bosat Pilgaard i Lustrup i Skarrild sogn.
Oluf *1794 Stier †1 dag gammel.
Ole Christensen Kragmose *1795.09.18 Stier †1881.05.30 Hvollig, Borris.
Gift 1818.03.23 i Sønder Felding med Ellen Pedersdatter *1793.06.04 Skovbjerg, Sønder Felding †1879.03.20 Hvollig datter af Peder Pedersen Lyhr *1741c †1818.06.09 Skovbjerg og 2. kone Susanne Christensdatter Klink *1760c Sønder Felding †1825.03.01 Skovbjerg..
De driver gården Øster Hvollig i Borris sogn.
Morten Christensen Lindvig *1799 Lindvig †1854.07.15 Hovedskolen Ølgod.
Gift med Juliane Pedersdatter Vad *1802.10.04 Arnsbjerg, Råsted sogn, Ringkøbing Amt †1881.06.19 Vester List, Ølgod.
Christen Christensen *1802.08.05 Lindvig.
Folketælling 1801 Lindvig Christen Olesen Stier   2. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Christen Olesen Stier421758 Stier Borris 1828 Kragmose- Store Bølling 1758.12.17
kone 1Ellen Christensdatter371763c  1833 Øse  
søn Niels Christian Christensen Lindvig131788 Stier Borris 1876 Føvling *1788.02.28.
dat. Anne Christensdatter121789 Stier Borris  *1789.08.16.
dat. Sophie Christensdatter91792 Stier Borris 1874 Lustrup Skarrild *1792.01.22.
søn Ole Christensen51795 Stier Borris  *1795.09.18.
søn Morten Christensen11799 Lindvig Borris 1854 Hovedskolen Grindsted *1799.07.24.
Væver- ske Ind- sidder 0Maren Sørensdatter241776 Borris  *1776.03.10. FT 1787 tjenestepige i Debbelmose. Datter af Søren Vindbech og Lene Marie.
Væver- ske Ind- sidder 0Mariane Johansdatter251776c   Eventuelt *Lustrup Skarrild.


Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1825c Otto Jakob Fuglede *1799.03.29 Bøvling sogn †1874.10.05 Lindvig, Borris. søn af pastor i Bøvling Hans Nielsen Fuglede *1745.09.07 Vesterbygaard †1814.04.19 Bøvling og Marie Cathrine Bech *1763.08.16 Snogstrup †1818.03.01 Dejbjerg.
Gift 1825.10.02 i Borris med Marie (Maren) Elisabeth Rabek *1804.06.13 Ahlergaard, Borris †1883.09.22 Lindvig datter af Else Bech *1766.01.10 Snostrup, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Borris og Mads Rahbech.
Otto Lindvig, som han blev kaldt, er en meget omtalt person nævnt mindst i følgende værker:

Slægtsbog: "Anetavle for Andreas Nicolajsen og Anania Nielsdatter".
H. P. Hansen "Kloge Folk".

Otto Lindvig kom i Aarhus Latinskole, blev overstuderet, var en vild krabat, stak af til søs to gange til Vestindien, hvor han efter sigende lærte sin sorte kunst af de sorte. Han fortalte senere skipperhistorier om lus så skjorterne måtte tæres indvendig.
Senere besøgte han hans moster Else Bech i Ahlergaard i Borris lige over åen fra Lindvig. Det blev bestemt at hendes datter Maren Elisabeth, en halvkusine, skulle giftes med ham uden at hun stort blev spurgt, hun var i øvrigt hemmeligt forlovet med en seminarist.
Klog mand (fra H. P. Hansen "Kloge Folk", side xxx):

En mærkelig størrelse og fuldblods original. Han var lille, klejn og kattesmidig. Når han var ude i embeds medfør, gik han i lang skødefrakke og med en gammel, grå, flosset hat, hvis skygge hang ned i nakken, og hvis puld var trykket ned i hatten. Om halsen gik han med en urimelig lang, tyk, strikket "mundkle", hvadenten det var sommer eller vinter, derimod gik han som regel med bare ben, selv i sneen.

Skrønen om Fanden, der kommer for at hente ham, fortælles også om Otto Lindvig foruden identisk den kloge mand Jørgen Birkebæk i Givskud sogn. De kæmper og til sidst beder Otto om tid til at binde sit hosebånd. Han snyder Fanden for han binder det aldrig siden.
Hugorme s. 344:

Om den kloge Otto Lindvig i Borris fortælles: Når hugormen lå sammenrullet med løftet hoved parat til at hugge, stod Otto og kredsede og korsede med hånden over dyret, og så greb han det pludselig i nakken, trykkede det underkæbe ned og spyttede i gabet på det (han skråede dog ikke), og så tog han en pind, som han gressede mod hugormens strube, og med et rask tag rev han hele skindet af på én gang. Dyret slyngede sin blodige korp om hans håndled, men han holdt stadig fast om dyrets nakke, indtil hugormen var død. Det så fælt ud ... Bagefter puttede Otto kroppen ned i sin lomme.

Han lavede sære spring (citeret fra eop.dk):

Når nogen sendte bud efter den kloge mand, tog han sine træsko i hånden, og så stak han af, det bedste han kunne, tværs over mark og mose, gennem bække og åer for at komme hurtigst muligt til hjælp. Dog blev retningen ikke helt lige, thi en gang imellem stod han stille, så tog han nogle højst umotiverede sidespring og hop, hvorefter han fortsatte fremad igen, for kort efter at foretage lignende sidespring til den ene eller anden side. Han kom heller ikke ind ad døren som andre folk. Nej, han hoppede over dørtrinet og gjorde samtidig et spring til siden, hvad der tog sig højst aparte ud. Og når han atter forlod stuen, tog han et stort spring ud og gjorde i det samme en vending, så han kom til at stå med front mod stuen, han gik ud af. Når han drog ud fra Lindvig, knælede han tre gange ned på jorden, inden han fortsatte sin tur. Når han gik i kirke eller var til bryllup, så gik han heller ikke som andre gennem kirkegårdsporten, men sprang over diget, og når han skulle ind i {kirke}stolen, skete dette også med nogle sære spring.

I 1874 lå han dødsyg og fik den idee, at ville ligge prøve som lig på bordet med et lagen over. En nabo kom, så og sagde: "No i Guds navn er den gaml så lestet å" hvortil liget svarede: "Nej, fanden ta mæ er a æt."
Børn:
Else Fuglede *1827.05.28 Lindvig overtager gården, se nedenfor.
Mads Fuglede *1829.05.11 Lindvig †1850.04.23 Lindvig 20 år gammel.

1850c Jens Jensen *1822.09.23 Præstens Mark, Debbelmose, Borris †1900.11.08 Lindvig søn af Jens Jensen Rahbjerg *1781c Rabjerg, Dejbjerg sogn, Ringkøbing Amt †1860.04.26 Præstens Mark, Borris og (gift 1811.10.20 i Borris) Johanne Katrine Poulsdatter *1791.09.25 Debbelmose †1873.05.02 Præstens Mark.
Gift 1851.05 09 i Borris med Else Fuglede *1827.05.28 Lindvig †1909.03.15 Lindvig datter af formand.
Gårdmand i Lindvig, Borris sogn. Sognerådsformand i Borris sogn 1860-1862.
I følge pastor A. M. Bårris i: "Bårris-slægtens historie", Kolding 1955, var han oppasser ved Oberst Læssøe i krigen 1848-50, lå engang ved Grindsted, hvor han skal have løbet 6 mil hjem til Borris om aftenen og 6 mil tilbage før morgengry, skal have været den første på volden i stormen på Fredericia den 6. juli 1849. Han fik senere Dannebrogskorset.
De 6 mil er en vild overdrivelse, der er omkring 27 km eller tre en halv mil fra Grindsted til Borris, lidt afhængig af de nøjagtige steder. Hvis man løber nogenlunde konstant og realistisk 9 km i timen er det tre timer hen og tre tilbage, det ville med forstærket hjemve synes muligt.
Børn:
Mads Fuglede Jensen *1852.01.13 Lindvig †1932.02.10 Skarrild By.
Gift 1876.03.26 i Aadum med Else Katrine Thomsen *1855.06.14 Vittarp, Aadum †1935.04.19 Skarrild By datter af gårdmand i Vittarp Thomas Hansen (Pedersen) *1827.07.15 Odderup, Aadum †1899.10.28 Odderup og (gift 1855.04.01 i Aadum med) Karen Pedersdatter *1832.10.23 Vittarp †1889.10.25 Odderup.
Bosat Assing sogn.
Marie Cathrine Elisabeth Jensen *1853.12.10 Lindvig †1898.11.10 Østerbrogade 7, Sankt Jakobs sogn, Kbh. Amt.
Gift borgerligt 1886.09.20 i Kbh. Julius Metz *1853.06.22 Horsens †1930.07.10 Dragør sogn, Kbh. Amt søn af Købmand og manufakturhandler Moses Abraham Metz *1821c Randers og Røschen Philipsen *1829c Viborg †1908.06.30 Øster Søgade 36, Kbh.
Maskiningeniør.
Overlærer og inspektør ved Teknisk Selskabs Skole i København.
Børn:
Røskva Margrethe Metz *1887.08.05 Sortedam Dossering 73,4, Kbh. †1968.02.26.
Gift 1920.05.12 i Kbh. med Christian Albrecht Schaffalizky de Muckadell *1894.08.21 Brobygaard Gods, Sønder Broby, Svendborg Amt †1978.07.01 søn af Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell *1859.07.11 Arreskov Slot, Øster Hæsinge, Svendborg Amt †1939.08.10 Arreskov Slot og Charlotte Christiane Sofie Cederfeld de Simonsen *1862.12.12 Nyborg †1918.04.14 Arreskov Slot.
Elisabeth Else Fuglede Metz *1891.11.24 Øster Søgade 30 St. Kbh. †1918.03.31 London.
Gift med Samuel van Wyhe *1881.01.09 London †1917.09.06 Flandern, Belgien.
Engelsk officer, faldt i 1. Verdenskrig.
Jens Jensen *1855.11.24 Lindvig †1896.04.16 Lindvig.
Medhjælper. Ugift.
Efter BS side 124 rejste Jens Jensen til Amerika, vel for at besøge søsteren Katrine, og pådrog sig tuberkulose, kom hjem og smittede broderen Niels Otto, som døde året efter ham i 1897 og broderen Mads Rahbech der døde 1903. De andre søskende ville så først ikke bo på gården mere, det var en tid, hvor man troede tuberkulose kunne fæste sig i en gård.
Niels Otto Jacob Fuglede Jensen *1858.12.31 Lindvig †1897.09.06 Lindvig.
Medhjælper. Ugift.
Carl Johan Jensen (navneændring til) Lindvig *1862.01.12 Lindvig se Ny Lindvig nedenfor.
Johanne Kathrine Jensen (Kate Lindvig i Amerika) *1864.04.08 Lindvig †1957.02.01 (begravet i Greenwood Memorial Park) San Diego, San Diego County, California, USA.
Fra Gail M. Beaton "Colorado Women — A History" University Press of Colorado, 2012:

Kate Lindvig, Snowmass Chreek Valley, Aspen, Colorado
Cattle Queen:
Kate Lindvig of Snowmass
Creek Valley, Aspen, Colorado.
Another female homesteader who settled in the mountains rather than on the eastern plains og Colorado was Katherine (Kate) Jensen Lindvig. The "Cattle Queen of Snowmass" was born in Jutland, Denmark in 1865 {1864}. At age twenty-five she came to the United States as the mail-order bride of a Nebraska farmer. However, one look at her future husband and the plains of Nebraska convinced Lindvig to continue moving west. She settled in Aspen, where she was hired as a cook. Lindvig diligently saved her wages to open her own boardinghouse. She made up to 400 bag lunches a day for the region's miners. In 1896 she received a homestead in the upper Snowmass Creek Valley when one of her tenants could not pay his bill.
She homesteaded an adjacent property and bought two parcels. She named her 640-acre property Snowmass Falls Ranch, on which she raised hay, potatoes, and oats. In exchange for room and board, three older men helped with the ranch work. She ran eighty head of cattle on US Forest Service land. Each week she drove a sled or a wagon (depending on the season) to Aspen loaded with butter, eggs and the meat from two head of cattle to sell there. Physically strong and an astute businesswoman, Lindvig was charitable — feeding out-of-work miners — and in demand as a potential spouse. However, she spurned all offers of marriage. Over the years she rented horses to sightseers. In 1925 she expanded her ranching operation to include guest cabins, which she rented to fishermen. She packed people into Snowmass Lake, sometimes making three trips a day - a total of fifty-two miles. Later, Lindvig leased her place to her niece and moved in with her nephew. In the 1940s, {1943} before Aspen experienced rejuvenation as a ski resort, the Scandinavian native sold the ranch and moved to San Diego, where she died at age ninety-two. (General Federation of Women's Clubs, GFWC Volunteers, Washington, DC: 1986).

Kort fortalt på dansk:
Kate Lindvig 25 år gammel var bestilt som katalog brud til en mand i Nebraska. Da hun så ham, drog hun videre. Hun blev kok i Aspen i Colorado og fik hendes egen pension, hvor hun lavede 400 madpakker om dagen til minearbejdere. Hun overtog for gæld et homestead i Snowmass Creek Valley i 1894 og tog selv et homestead (skøde mod at dyrke det op) nabo til. Hun kaldte stedet Snowmass Falls Ranch. 80 høveder på offentlig land. Hver uge solgte hun kød, smør og æg i Aspen. Hun byggede en slags sommerhuse til leje. Hun flyttede senere ind ved nevøen Jens Lindvig nær ved og flyttede til sidst til søsteren Marie Sofies børn i San Diego, hvor hun døde i 1957 92 år gammel.
Johanne Kathrine Jensen: Udvandret til USA i 1888 (i følge US Census). Farmer. Snowmass Falls Ranch, Aspen, Pitkin County, Colorado, USA.
Census 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin, Colerado. Ved nevøen Jens Lindvig Christiansen og hustru Gladyce. - Kate Lindvig, aunt, 76.
Ugift.
Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig †1904.04.19 Ahlergaard, Borris.
Gift 1896.10.16 i Borris Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé, Herning og (gift 1851.09.28 i Grindsted) Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé 13, Herning.
Bosat Ahlergaard i Borris.
Mads Rahbech Jensen *1869.03.10 Lindvig overtog gården, se nedenfor.
Marie Sofie Henrikke Jensen *1872.04.18 Lindvig †1948.12.02 (begravet Aspen) San Diego, CA, overtager gården først, se nedenfor.

1895c Mads Rahbech Jensen *1869.03.10 Lindvig †1903.07.10 (tuberkulose) Skanderborg Sygehus.
Får vel skøde.
Ugift.

1904 Søren Christian Nielsen.
Gift med Kathrine.
Har gården to år før søsteren til forrige ejer Marie Sofie Henrikke Jensen og hendes mand køber gården Lindvig tilbage.

1906 Mads Christiansen *1871.06.02 Kjelstrup, Faster sogn †1936 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen, Pitcin County, Colorado) El Centro, Imperial County, California søn af Jakob Christiansen *1832.12.04 Øster Skjern, Skjern sogn †1898.04.01 Lindvig og (gift 1863.05.17 i Faster) Mette Madsen *1839.05.26 Bølling præstegård, Bølling †1922.04.02 Asylet, Borris .
Gift 1895.10.05 i Borris med Marie Sofie Henrikke Jensen *1872.04.18 Lindvig †1948.12.02 (begravet Aspen) San Diego, San Diego County, California søster til ejeren Mads Rahbech Jensen ovenfor.
1900-05 bor familien i Ilderholm i Borris og flytter derefter i 1906 til hendes fødegård, denne gård i Lindvig.
I 1914 da faderen er 43, moderen 42 og børnene 17, 14, 12, 10, 8 og 6 udvandrer hele familien til Amerika. Først til en farm i Aspen nær Marie Sofies søster Kate Lindvig, senere i Inglewood Los Angeles og San Diego i Kalifornien.
Ankomst i USA den 16. juni 1914 i New York med skibet "Frederik VIII".
Census 1920: Farmer i Aspen, Pitkin County, Colorado.
Census 1930: Farmer i Inglewood, Los Angeles, California.
De to første børn Jack og Mette nedsætter sig i det sydlige Kalifornien, den tredje bliver ved Aspen i Colorado, fjerde til sjette flytter med til San Diego og El Centro i Kalifornien.
Børn:
Jakob (Jack) Bjerrum Christiansen *1897.07.11 Lindvig †1971.08.06 (begravet Evergreen Cemetery) El Centro, Imperial County Kalifornien.
Gift 1922.06.04 i Aspen, Colorado med Elizabeth (Bessie) Germain Carroll *1898.03.14 Pitkin County, Colorado datter af Myles Carroll *1854 Irland og Margaret Erskine *1872 Pennsylvania †1920 USA.
Bopæl 1940: 839 Holt, El Centro, Imperial County, California.
Occupation 1940: Jack: Proprietor, retail food store. - Bess: Bookkeeping, retail food store.
Sidste bopæl: El Centro, California 92243.
Mette Ottilie Christiansen*1900.03.14 Ilderholm, Borris †1985.08.26 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) San Diego.
Gift 1923.03.27 i Aspen med Kenneth Stanley Watt *1899.01.15 Colorado †1974.03.18 Santa Fe, New Mexico søn af Stanley Watt og Helena M.
Kenneth Stanley Watt: Bopæl 1930: Inglewood, Los Angeles, California.
Occupation 1930: Oiler - Industry: Standard Oil.
Bopæl 1940: Woody Creek, Pitkin County, Colorado.
Mette Ottilie Watt: Last residence: San Diego, California 92119, USA.
Jens Lindvig Christiansen *1902.05.04 Ilderholm, Borris †1998.09.10 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) Glenwood Springs, Garfield, Colorado.
Gift 1932.07.17 i Snowmass Village, Aspen med Gladyce M. Hart *1911.11.25 Aspen †2000.07.23 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) Glenwood Springs datter af i Hart's grocery Mr. Hart *1880 Mason City, Iowa og kone *1884 Minnesota (årstal fra lydbåndet, se nedenfor).
1924 ranch, Hereford cattle.
Met at Country Dance 1929.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin, Colorado.
Bopæl 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin County. Farmer: "Glendale Stock Farm".
I 1943 flytter mosteren Kate Lindvig (se ovenfor) ind ved dem.
Bopæl 1995.10.01: 118 Virginia Rd, Glenwood Springs, Colorado 81601-4148.
Last residence: Glenwood Springs, Colorado 81601.
Jens Lindvig Christiansen 1981 på hans farm
Jens Lindvig Christiansen
Glendale Stock Farm
Aspen, Colorado 1981.
I avisen Snowmass Sun meddeles den 9. juni 2104:
The Christiansens came to Aspen from Denmark in 1914 and met up with Jens Christiansen's aunt Kate Lindvig, aka the "Cattle Queen," {se ovenfor} who owned the Snowmass Falls Ranch. His family rented the property from the Bruntons and then purchased the property in 1924 to raise feeder cattle.

I 1967 sælger de Glendale Stock Farm som er 640 acres (en section siger amerikanerne en kvadrat mile, 260 hektar, 2,6 kvadrat km) til et firma i Houston, men beholder bygningerne og 10 acres.
Jens Lindvig Christiansen: Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin County, Colorado. Farmer: "Glendale Stock Farm".
Bopæl 1995.10.01: 118 Virginia Rd, Glenwood Springs, Colorado 81601-4148.
Last residence: Glenwood Springs, Colorado 81601.
Der findes et lydbånd med både Jens og Gladyces stemmer, kan høres i internettet. De fortæller hvordan de kom til Aspen eller hvordan forældrene kom til Aspen. Jens' stemme er aldersvag og Gladyce sidder for langt fra mikrofonen, så det kan være svært at forstå hende.
Else Fuglede Christiansen *1904.02.03 Ilderholm, Borris †1972.01.29 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego, Kalifornien.
Gift med Joseph Martin Zeitvogel *1901.05.20 Rochester, Monroe, New York, USA †1980.09.02 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: El Centro, Imperial, California.
Else last residence: 92041 La Mesa, San Diego, California.
Signe Elisabeth Lindvig Christiansen *1906.04.09 Lindvig †2006.04.26 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego, Kalifornien.
Gift med NN †1930-40.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: Signa Sullivan (Signa Christemann). Widowed. Enke, bor ved søsteren Else Fuglede.
Last residence: 91941 La Mesa, San Diego, California.
Marie Elisabeth Christiansen *1907.09.18 Lindvig †1989.07.04.
Gift med John Edward Carroll *1903.01.26 Colorado †1982.01.30 San Diego.
Home in 1940: El Centro, Imperial, California.
Occupation: Assessor Office.

1914.04c Christen L. Pedersen.
Gift med Nielsine.
En Jeppe Andersen har skøde tre måneder før dette par får skøde.
Drev gården seks år.

Ny Lindvig matr. 19B, udstykning 1888 mose og hede:
1888 Carl Johan Jensen (navneændring til) Lindvig *1862.01.12 Lindvig †1952.06.20 Ny Lindvig, Borris søn af Jens Jensen og Else Fuglede i Lindvig, se ovenfor.
Gift 1890.10.28 i Borris med Mette Kirstine Pedersen *1862.06.09 Debbelmose, Borris †1956.10.28 Ny Lindvig datter af gårdmand i Debbelmose Peder Pedersen *1820.07.23 Debbelmose †1876.05.19 Debbelmose og (gift 1853.05.16 i Borris) Dorthe Kirstine Olesdatter *1828.03.14 Tarp, Borris †1905.07.30 Floriggård, Borris.
Gårdmand i Ny Lindvig i Borris sogn.
Byggede gården 1888.
Han var i sognerådet 8 år og kirkeværge 12 år.
Børn:
Jens Elias Fuglede Lindvig *1886.08.02 Lindvig overtager gården, se nedenfor.
Peder Lindvig (Jensen) *1891.08.23 Lindvig †1971.12.11 Fiskbæk, Nørre Vium.
Gift med Else Marie Sofie Frederikke Knudsen *1912.10.14 Høgdal, Nørre Vium †1962.12.10 Høgdal, Sønderup, Nørre Vium datter af husmand Knud Dahl Knudsen *1880.03.26 Egeris, Skovby, Nørre Vium †1952.10.15 Videbæk og (gift 1910.06.21 i Nørre Vium) Mariane Karoline Nielsen *1889.02.28 Ahlergaard, Borris (datter af husmand Laurids Antonius Nielsen og Else Marie Sofie Frederikke Jensen).
Bosat Høgdal, Nørre Vium.
Jens Lindvig *1894.04.08 Lindvig †1978.09.18 Fiskbæk, Nørre Vium sogn.
Gift 1926.11.16 i Borris med Else Jenny Ottilie Jensen *1902.04.13 Ahlergaard, Borris †1990.12.08 Borris datter af Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 (begravet Borris) Tarm Sygehus og Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig †1904.04.10 Ahlergaard
Bosat Nørre Vium sogn.

1910c Jens Elias Fuglede Lindvig *1886.08.02 Lindvig †1984.02.02 Borris søn af formand.
Se Vort sogns historie Danske Landmænd og deres Indsats, 1948c.
Byggede Maskin- og Svinehus 1914.
Købte 10 tønder land til, i alt 70. 1948c: 24 kreaturer, 3 heste og 20 svin.
Vel ugift.

Bolkvig Husmandssted matr. 22A Sønderlandet:

1798 Niels Christensen Bjerre se nedenfor.
Skøde 1798 men sælger 1800 til Peder Andersen Birk og køber i stedet Hedeager matr. 24 Sønderlandet.

1800.06.21 Peder Andersen Birk *1763 Sønder Felding †1838 Sønder Felding søn af Anders Pedersen Birk og Maren Pedersdatter.
Gift med Anne Katrine Christensdatter *1761c †1835 Sønder Felding.
Ses i FT 1801 som husmand med jord og skoleholder.
Anne Katrine Christensdatter skal i følge en tråd på hammerum-herred.dk eventuelt være født i Hoven, men Anne Katrine født i Hoven hedder Pedersdatter. Anne Katrine er sikker datterdatter i Lustrup i Skarrild af Maren Madsdatter Richard *1708cc †1789 Lustrup, som det ses i FT 1787.
Folketælling 1801 Lindvig Peder Andersen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
hus- mand skole- holder mand 1Peder Andersen Birk391763 Nederby Sønder Felding 1838 Sønder Felding "Huusmand med Jord og Skoleholder." Søn af Anders Pedersen Birk og Maren Pedersdatter.
kone 1Anne Katrine Christensdatter421761c  1835 Sønder Felding Trolovet 1787.01.03 i Skarrild.
dat. Kirsten Marie Pedersdatter131787 Lustrup Skarrild  *1787.02.25.
dat. Mariane Pedersdatter111789 Skarrild By Skarrild  *1789.05.17
søn Anders Pedersen81793 Skarrild  *1793.01.06.
dat. Maren Pedersdatter11800 Lindvig Borris  *1800.11.08.

Hedeager Husmandssted matr. 24 Sønderlandet:

1800 Niels Christensen (Bjerre) *1766.04.01 dåb Bjerget, Oddum sogn †1849.11.02 Hedeager, Lindvig søn af Christen Glarmester.
Gift 1. (viet) 1792.02.05 i Borris med Maren Christensdatter (Refstrup) *1756.09.19 Sønder Lem sogn †1813.06.27 Lindvig datter af Christen Refstrup.
Gift 2. med af Lindvig Johanne Jensdatter †1834-.
Flytter i følge lægdsrullen 1797 fra Bølling til Lindvig i Borris sogn. Der køber Niels Christensen først matr. 22A Sønderlandet Bolkvig i 1798 og sælger den igen 1800 til Peder Andersen Birk.
Derefter køber han 1800.12.24 nabo til Hedeager i Lindvig matrikel 24 Sønderlandet.
Maren Refstrups barn med Anders:
Christen Andersen *1789c †1829.04.16 (forgiftet) Hvelplund, Sønder Omme.
Gift med Maren Nielsdatter Boling *1791.05.09 i Ringkøbing sogn †1869.11.10 huset på Fattigheden datter af møllerkusk Niels Hansen (Boling / Bolund) *1767.04.23 Sønder Lem sogn (forlod 2. kone Maren Jensdatter omkring 1809 tog til Holsten eller Skads sogn) og 1. kone Anne Pedersdatter †1800.04.09 (skifte) Ringkøbing.
I skiftet efter moderen 1813 er han i krigstjeneste.
Han var husmand i Hvelplund i Sønder Omme sogn.
Niels Christensen og Maren Refstrups barn:
Jakob Chr. Nielsen *1795.07.09 Bjerg, Bølling sogn, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1801 Lindvig Niels Christensen Bjerre   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med Jord mand 1Niels Christensen Bjerre391766 Bjerget Oddum 1849 Lindvig Borris  *1766.04.01
kone 1Maren Christensdatter Refstrup481756 Sønder Lem 1813 Lindvig Borris *1756.09.19.
kones søn Christen Andersen121789c  1829 Hvelplund Sønder Omme  
søn Jakob Chr. Nielsen61795 Bjerg Bølling   *1795.07.09.


1819.12.16 Jakob Chr. Nielsen *1795.07.09 Bjerg, Bølling sogn †1859.05.07 Skadkær, Sønder Felding
Gift 1819c med Sidsel Villadsdatter *1785.08.28 Gravel, Borris †1861.04.07 Skadkær, Sønder Felding datter af Villads Nielsen *1750.05.18 Debelmose?, Borris †1814.07.17 Gravel og 1. kone Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel †1794.11.05 Gravel.
Sete børn:
Mette Marie Jakobsdatter *1822.01.28 Lindvig.
Villads Jakobsen *1824.08.09 Lindvig, overtager gården.

1849.02.27 Villads Jakobsen *1824.08.09 Lindvig
Gift med Ane Marie Christensen *1827c Borris.

6 andet


Odderskær
1 Introduktion
Matrikel 18 i Sønderlandet med hartkornet 4 4 0 0. I 1770 føres gården under Lundenæs, mens det i 1775 ikke mere ses der. Sandsynligvis købt af fæsteren 1770-75.
2 Fæstere
3 Ejere
Christen Jensen boede først 1543 i Øster Herborg, 1550 i Odderskær.
1664 von Uefelen.
1683 - 1770 Lundenæs.
1775- selveje.
4 Familier med børn
Odderskær kaldes halvgård 1688 med i alt hartkorn 4 4 0 0
1664- Christen Christensen.

Et beboelseshus uden hartkorn
1683- Søren Nielsen.
Han ses i Markbogen 1683, huset formodes at eksistere videre gennem 1700 tallet for der er for mange folk nævnt i kirkebogen til at passe på to gårde, men det kan ikke ses uden videre, hvem der boede i beboelseshuset.

To trediedele af Odderskær hartkorn 3 0 0 0
1683- Svend Jørgensen Odderskær *1660c- †1714.11.14 Odderskær.
Gift med hans kone.
Nævnt i skattelisten 1705 som Svend Odderskær.
Kendte børn:
Maren Svendsdatter *1682cc.
Gift 1. 1704.01.27 i Borris med Klemmend Matzøn af Skjern sogn.
Gift 2. 1714 med Laurids Christensen af Øster Rabjerg, Dejbjerg sogn.
Muligvis havde Svend Odderskær to døtre af navn Maren.
Svend Odderkærs datter (Maren formodet)
Tvillinger 1704.03.09 begravet.
Kirsten Svendsdatter *1698cc-.
Fadder 1715.
Søn med Jens NN:
Jens Jensen *1724.11.27 Odderskær.

1705- Jens Jensen Odderskær †1730.03.15 Odderskær.
Gift 1705.01.01 i Borris med Kirsten Jensdatter Kye.
Nævnt i skattlisten 1705 som Jens Odderskær.
Ikke helt klart, at det er denne Jens Odderskær der er død 1730.
Der mangler en fæster vel 1730-52.

1752 Christen Odderskær.
Gift 1752 med Sara Eriksdatter.
Alle deres børn dør spæde undtagen det sidste Niels som opnår at blive 23.
Børn:
Else Marie *1754.02.11 Odderskær †1754.03.31 syv uger gammel.
Else Marie *1757.06.19 Odderskær †1760.11.30 tre et halvt år gammel.
Peder *1759.06.10 Odderskær formodet død spæd.
Peder *1760.11.16 Odderskær formodet død spæd.
Peder *1761.09.19 Odderskær †1762.10.03 et år gammel.
Erik *1763.10.30 Odderskær †1763.11.20, tre uger gammel.
Erik *1765.03.25 Odderskær †1765.05.05, et år gammel.
Niels Christensen *1766.07.20 †1789.12.30 Odderskær 23 år gammel.

En tredjedel af Odderskær hartkorn 1 4 0 0
1683- Mads Laursen.

1714 Mads Odderskær *1686c †1767.01.03 (sognefattig) Odderskær.
Gift 1714.10.21 i Borris med Anna (Laustdatter) Nørgaard datter af Laust Nørgaard.
En hypotese ville være, at han hedder Mads Madsen, søn af formand.
Børn:
Kirsten Madsdatter *1715.08.18 Odderskær.
Søn med Jens Peder Oxvang:
Svend *1743.09.18 Odderskær †1743.10.06 tre uger gammel.
Svend Madsen *1717.10.24 Odderskær.
Inger Madsdatter *1720.01.21 †1742.04.15 Odderskær, 22 år gammel.
Anna Madsdatter *1722.03.15 Odderskær konfirmeret 1739 Borris.
Laurids Madsen *1725.03.25 Odderskær, overtager fæstet.
Clemend *1728.11.28 Odderskær †1728.12.19 tre uger gammel.
Clemend *1730.03.01 Odderskær 1733.07.26 tre år gammel.
Karen Madsdatter *1730.03.01 Odderskær, tvilling, konf. 1748

1756 Laurids Madsen *1725.03.25 Odderskær.
Gift 1756.06.07 i Oddum med Abbelone (Marie) Nielsdatter*1731.09.09 Rosendal, Oddum datter af Niels Madsen *1690c †1761.09.06 Rosendal.
Nævnes kun få gange i kirkebogen.
Børn:
Mads Lauridsen *1761.02.11 Odderskær.

Hele gården Odderskær samlet hartkorn 4 4 0 0 (ikke mere delt i to halvgårde):
1770- Maren Pedersdatter Mathias Pedersens enke, *1726c †1805.12.01 Odderskær.
Gift 1. med Mathias Pedersen †1773-.
Gift 2. 1773.09.05 i Borris med Iver Pedersen af Grønborg *1724c †1805.12.01 Odderkær.
Kendt barn med 1. mand Mathias Pedersen:
Lene Mathiasdatter *1762c, konf. 1779 Borris, gift med eftermand.

1783c Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig, Borris †1832.01.18 Store Gaasdal, Borris søn af Peder Lindvig *1713c †1773 Lindvig.
Gift 1783.11.23 i Borris med Lene Mathiasdatter *1762c †1839.10.03 Store Gaasdal datter af forkvinde.
Skødet 1798.07.09 til Christen Pedersen som fører gården i FT 1787 kommer meget sent.
I 1806 til 1809 sælger han fire parceller fra.
Familie flytter til Store Gaasdal også i Borris omkring 1809.
Lene Mathiasdatter begraves som Helene.
Børn:
Birte Marie Christensdatter *1785.11.06 Odderskær, konf. 1801.
Iver Christensen *1788.05.25 Odderskær, konf. 1804.
Overtager gården i Store Gaasdal efter faderen.
Maren Christensdatter *1791.04.17 Odderskær.
Peder Christensen *1793.12.26 Odderskær, konf. 1810 Borris †1883.02.13 Sandet, Sønder Felding.
Gift 1820.08.20 i Bølling med Kirsten Christensdatter *1796.12.14 Nygaardhus, Bølling †1868.05.07 Sandet.
Blev skrædder og går ud af lægdsrullen med betegnelsen "Krøbling".
Et barn set:
Christen Pedersen *1821.02.24 Nygaardhus, Bølling †1892.08.30 Skovsende, Sønder Omme.
Gift 1853.11.20 i Sønder Felding med Bodil Marie Poulsdatter *1833.03.11 Nørre Bandsby, Nysogn, Ringkøbing amt
Anne Cathrine Christensdatter *1796.05.04 Odderskær, Borris †1841.02.28 (tæring) Egvig.
Gift 1840.10.18 i Borris med Niels Peter Nielsen *1812.06.22 Tjæreborg †1873.04.10 Degneboligens mark, Borris.
Mathias Christensen *1798.11.23 Odderskær †1865.02.28 Lejrskov By.
Gift 1830.06.06 i Hejnsvig med enke Kirsten Jensdatter *1787.11.08 Hejnsvig By †1855.01.24 Grindsted datter af Jens Jensen *1749c Lindknud og Anne Kirstine Christensdatter *1761.09.20 Hejnsvig By †1787.11.10 Hejnsvig.
Se Horsbøl.
Kirsten Christensdatter *1801.05.10 Odderskær †1849+.
Gift 1819.12.26 i Borris med Christen Pedersen *1793.04.28 Hesselho, Tistrup †1852.03.28 Gilberg, Hejnsvig
Tolv børn, se Horsbøl.
Marianne *1803.04.01 Odderskær †1803.07.10 tre måneder gammel.
Marianne Christensdatter *1804.05.15 Odderskær †1882.11.22 Mosegaard, Borris.
Gift 1831.11.27 i Borris med Jørgen Conrad Johansen *1798.05.03 Hus ved kirken, Borris †1873.05.07 Aftægtsmand og husmand ved Borris kirke.
Folketælling 1787 Odderskær Christen Pedersen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Christen Pedersen261761 Lindvig Borris 1832 Gaasdal- Store Borris *1761.07.26 Lindvig, Borris †1832.01.18 Store Gaasdal
kone 1Lene Mathiasdatter251762c  1839 Gaasdal- Store Borris  †1839.10.03 Store Gaasdal
dat. Birte Marie Christensdatter21785 Odderskær Borris  *1785.11.06
kones sted- far 2 1Iver Pedersen631724c  1805 Odderskær Borris  †1805.12.01 Odderkær.
kones mor 2Maren Pedersdatter611726c  1805 Odderskær Borris †1805.12.01 Odderskær.
tj-pige Maren Christensdatter311756 Debbelmose Borris  *1756.03.10 Debbelmose datter af Christen Lervad.
tj-pige Mette Michelsdatter131774c   Ikke set født i Borris.

Folketælling 1801 Odderskær Christen Pedersen   104
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Christen Pedersen411761 Lindvig Borris 1832 Gaasdal- Store Borris *1761.07.26 Lindvig, Borris †1832.01.18 Store Gaasdal
kone 1Lene Mathiasdatter411762c  1839 Gaasdal- Store Borris  †1839.10.03 Store Gaasdal
dat. Birte Marie Christensdatter161785 Odderskær Borris  *1785.11.06
søn Iver Christensen131788 Odderskær Borris  *1788.05.25 Odderskær
dat. Maren Christensdatter101791 Odderskær Borris   *1791.04.17.
dat. Anne Katrine Christensdatter51796 Odderskær Borris 1841 Egvid Borris *1796.05.04 Odderskær †1841.02.28 Egvig
søn Mathias Christensen31798 Odderskær Borris 1865 Lejrskov By Lejrskov *1798.11.23 Odderskær †1865.02.28 Lejrskov By
kones stedfar 1Iver Pedersen731724c  1805 Odderskær Borris  †1805.12.01 Odderkær.
kones mor 2Maren Pedersdatter741726c  1805 Odderskær Borris †1805.12.01 Odderskær.
enke eMaren Sørensdatter681730c  1815  Huskvinde i Odderskær FT 1787, †1815.08.13 Odderskær. Enke efter Erik Aagaard, gift 1775.05.25 i Borris. Ikke set født i Borris.


Herfra mest udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1809.02.27 (auktionsskøde) Hans Poulsen (Votkjær) *1761c †1829.04.14 (skifte) Odderskær.
Gift 1796.06.19 Borris med Elles Nielsdatter *1769c Sønder Askær, Brande, konf. 1787.06.03 Skjern †1817.03.16 (skifte) Odderskær datter Niels Nielsen Askær/Hvollig *1734c Sønder Askær, Brande sogn †1793 Hvollig og Maren Jensdatter *1737c (hypotese: født i Risbjerg, Brande) †1801+.
Lundsgård i SG side 121 får (som mange i internettet) Hans Poulsen til at være født *1766.03.05 i Borris søn af Poul Skrædder, men Poul Skrædders søn begraves †1766.06.15 tre måneder gammel, så det er ikke ham. Hans Poulsen er blevet søgt født i flere sogne uden held.
Elles Nielsdatters alder udfra tidligste angivelse i FT 1787.
Hans Poulsen ses allerede i juli 1807 i Odderskær, da hans datter Karen døbes der. I juni 1807 solgte han gården i Votkjær i Borris.
Børn:
Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvollig, Borris overtager gården, se nedenfor.
Ellen Marie *1800.05.11 Votkær, Borris †11 dage gammel.
Ellen Marie Hansdatter *1801.05.24 Votkær, Borris †1880.06.02 Sønder Omme.
Gift 1832.12.02 i Borris med husmand i Stakroge, Sønder Omme Peder Christian Laugesen *1801.11.22 Kirkeby, Sønder Omme †1877.06.28 Stakroge, Sønder Omme søn af husmand og daglejer i Kirkeby, Sønder Omme Lauge Christensen *1739c †1825.01.21 Kirkeby og gift (1793.02.07 Sønder Omme) Ane Elsebeth Pedersdatter *1761.09.13 Skovsende, Sønder Omme †1827.08.03 Kirkeby
Gårdmand i Stakroge i Sønder Omme sogn.
Børn:
Christen Pedersen *1833.09.10 Stakroge, vaccineret 1834.03.13 Christens, konf. 1848 Sønder Omme.
Ane Marie Pedersen *1835.07.28 Stakroge
Ses FT 1845, ikke set i FT og kirkebog derefter.
Hans *1840.01.19 Stakroge †1847.07.20 (epidemi 1847) Stakroge syv et halvt år gammel.
Else Kathrine *1845.11.13 Stakroge †1847.06.02 (epidemi 1847) Stakroge knap to år gammel.
Hansine Ane Cathrine Pedersen *1849.03.25 Stakroge, vaccineret 1857.08.27 Jensen, konf. 1863 Sønder Omme.
Karen Hansdatter *1807.07.25 Odderskær †1892.05.29 Kringeltoft, Borris.
Gift 1834.09.07 i Borris med Jacob Thygesen *1809.08.17 Hvollig, Borris †1891.09.23 Kringeltoft søn af gårdmand af Hvollig Thyge Pedersen *1766 Vorgod †1841 Lille Hvollig og 2. kone Anna Pallesdatter *1784 Paabøl, Hoven †1837 Hvollig.
Gårdmand i Kringeltoft matr. 55 Nørrelandet i Borris sogn.
Børn:
Jens Peder Jacobsen *1834.09.29 Borris
Hans Jacobsen *1838.04.20 Kringeltoft, Borris
Thyge Jacobsen *1841.08.15
Anne Katrine Hansdatter *1810.03.15 Odderskær †1874.02.04 (tæring, tuberkulose) Skovsende, Sønder Omme.
Gift 1847.12.26 i Sønder Omme med enkemand Niels Peder Nissen *1801.07.06 Ølgod †1875.07.08 Skovsende søn af gårdmand i Hjeding, Ølgod sogn Nis Jensen *1764c ?Gårde, Tistrup konf. 1781 Tistrup †1837.01.13 Hjeding, Ølgod og (gift 1793.01.04 Ølgod) Ane Margrethe Pedersdatter *1767.01.06 Hjeding †1839.04.02 Hjeding.
Gårdmand i Skovsende i Sønder Omme sogn.
Børn:
Maren Nielsen *1848.10.06 Skovsende, konf. 1862 Sønder Omme.
Nielsine Nielsen *1852.01.21 Skovsende, konf. 1866 Sønder Omme.
Peder Christian Hansen *1813.10.27 Odderskær, vaccineret 1827.08.12 Gunst, konf. 1829 Borris, †1872.01.19 Heldgaard Mark, Borris.
Gift 1849.12.26 Ådum sogn med Birthe Kirstine Nisdatter *1820.04.17 Tanholm, Oddum sogn †1906.11.19 Heldgaard datter af husmand Nis Christensen *1786.05.12 Tanholm †1875.05.22 Heldgaard og (gift 1817.10.26 Oddum) Kirsten Jensdatter *1797.11.26 Tanholm †1880.04.19 Heldgaard.
Husmand i Sønder Heldgaard matr. 14C Sønderlandet i Borris sogn.
Ingen børn set.

1819.12.10 Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (tarmslyng) Odderskær søn af selvejerbonde i Døvling Jens Jacobsen (Tarp) *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling (strømpehandler, aftægtsmand) og (gift 1772.10.09 Sønder Felding) Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling
Gift 1818.10.17 i Borris med Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvollig, Borris †1865.04.15 Odderskær datter af formand.
Jens Christian fik ved sessionen 1814 Udygtighedspas på grund af tarmbrok.
Matr. 18 Sønderlandet realregister.
Lundsgård fortæller i SG side 122, at Jens Christian anlagde Odderskær møllen og mølledammen:

Kærbækken, der går lige forbi gården Odderskjær, har et meget stort fald, det forstod Jens Chr. Jensen at udnytte. Han stemte bækken op et stykke op østpå og ledte vandet uden om gården til den jord, der var beliggende vest for gården, hvorved han fik en fin vandingseng, hvorpå de til helt ind i dette århundrede avlede store mængder hø. Derudover anlagde han en dam på ca. 10 tdr. land. Vandet fra denne dam trak et stort vandhjul, der trak både køllerne i stamperiet og kværnene.
Det er ofte diskuteret, hvornår Odderskjær Vandmølle i grunden er etableret. I betragtning af, at Jens Chr. Jensen kom til Odderskjær i 1818 og døde i 1846, kan man regne med, at mølleriet m.m. er kommet op at stå i 1830'erne. Hans yngste søn Lars Jensen (kaldet Las Odderskjær), kom til at bo i Sdr. Felding, og blev meget gammel.

Lars Christian Jensen fik Landhusholdningsselskabets store sølvbæger,
Børn:
Hans Jensen *1819.04.21 Odderskær, vaccineret 1827.08.12 Gunst, konf. 1834 Borris †1853.11.03 Borris.
Ikke set gift.
Bertheline Birgitte Jensdatter *1821.04.02 Odderskær, vaccineret 1824.06.28 Dalgaard †1892.02.27 Melgaard, Hjoptarp, Borris.
Ikke set gift.
Jens Jensen *1823.07.09 Odderskær, vaccineret 1825.06.28 Dalgård, konf. 1838 Borris. Overtager gården, se nedenfor.
Viste Jensen *1825.11.11 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1842 Borris †1913.08.28 Borris Kirkeby.
Gift med Karen Kirstine Jakobsen *1830.09.04 Borris †1905.11.26 Borris datter af Jakob Knudsen *1796.07.20 Borris †1870.03.07 Borris og Maren Vistesdatter Rahbek *1801.08.01 Øster Høgild, Rind †1874.01.03 Borris.
Kendt barn:
Otto Diderik Jensen *1874.
Else Jensdatter *1827.12.28 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1842 Borris †1906.01.20 Skovsende, Sønder Omme.
Gft med Mads Nielsen *1826.11.21 Skovsende †1892.01.22 Skovsende søn af Nis Peder Nissen *1801.07.06 Ølgod pg Maren Madsdatter *1802.08.08 Tistrup sogn.
Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1845 Borris †1902.05.16 Borris.
Ikke set gift.
Lars *1834.07.03 Odderskær †1839.04.14 Odderskær.
Lars Jensen Odderskær *1840.03.20 Odderskær, vaccineret 1841.06.17 Gunst, konf. 1854 Borris †1932.10.19 Sønder Felding.
Gift 1860.03.11 i Borris med Karen Jacobsen *1840.12.11 Sønderby, Borris †1923.05.27 Sønder Felding datter af Jacob Knudsen og Maren Vistisdatter Rahbæk.
Faderen døde, da han var seks, gift da han var 20 og Karen 19.
Købte i 1861 en gård i Overby i Sønder Felding.
I 1864 fik han en granatsplint i et øje, som blev blindt.
I 1890 skøde på Lundgård nordvest for Sønder Felding.
For en udførlig beskrivelse også af dere børn se ahler.net.
Folketælling 1834 Odderskær Jens Christian Jensen   7
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Christian Jensen441789 Døvling Skarrild 1846 Odderskær Borris *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 Odderskær
kone 1Marianne Hansdatter371796 Hvollig Borris 1865 Odderskær Borris *1796.09.11 Hvollig, Borris †1865.04.15 Odderskær.
søn Hans Jensen151819 Odderskær Borris 1853 Borris *1819.04.21 †1853.11.03 Borris
dat. Birgitte Jensdatter131821 Odderskær Borris 1892 Hjoptarp Borris *1821.04.02 Odderskær †1892.02.27 Melgaard, Hjoptarp, Borris.
søn Jens Jensen111823 Odderskær Borris 1876 Borris *1823.07.09 †1876.06.01.
søn Viste Jensen81825 Odderskær Borris 1913 Kirkeby Borris *1825.11.11 †1913.08.28.
dat. Petronille Jensdatter41830 Odderskær Borris 1902 Borris *1830.05.16 †1902.05.16.
tj-karl Jakob Thygesen251809 Hvollig Borris 1891 Kringeltoft Borris *1809.09.17 søn af Thyge Pedersen og Anne Pallesdatter.
tj-pige Stine Christensdatter181816c   Eventuelt datter af Christen Lauridsen i Gjaldbæk.
Væverske Indsid- der Karen Hansdatter251807 Odderskær Borris 1892 Kringeltoft Borris *1807.09.06 datter af forrige ejer Hans Poulsen. Karen gifter sig et halvt år efter denne folketælling med karlen Jakob Thygesen ovenfor.


1846 Mariane Hansdatter *1796 Hvollig, Borris †1865 Odderskær, enken, se ovenfor.
Realregistret bemærker, at hun ingen tinglyst adkomst har.

1854.03.29 Jens Jensen *1823.07.09 Odderskær, vaccineret 1825.06.28 Dalgård, konf. 1838 Borris †1876.06.01 Borris søn af forkvinde.
Gift 1856c med Marie Kirstine Jensen *1828c Poulsgård, Debbelmose, Borris †1902.09.18 Borris.
Allerede 1848 får han skøde på nogen af parcellerne.
I 1854 på hoveddelen hartkorn 2 1 3 2½ godt det halve af den oprindelige gård.
Af børnene er Jens Jensen den eneste der blev gift, og det først da han var over 70 år.
Børn:
Jens Christian Jensen *1857c Odderskær overtager gården. Ugift.
Marianne Jensen *1861c Odderskær. Ugift.
Karen Jensen *1863c Odderskær. Ugift.
Jens Jensen *1873c Odderskær. Gift 1940c da han var over 70.

1880.06.13 Marie Kirstine Jensen enken.
Hun har i FT 1880 en gårdbestyrer Christen Jensen *1833c Borris.

1898.01.28 Jens Christian Jensen *1857c Odderskær †1926 Odderskær.
Hans søster Karen Jensen var husbestyrerinde for ham.
Senere kom også søsteren Marianne til at bo der.

1903.11.09 Statskassen.
Statskassen afhænder gården igen et år efter.

6 andet
1794-08 Anders Odderskær, to børn Jens *1704.09.14 og Anne *1708.10.13.
1707.06.11 Bodil Odderskær begravet, Niels, søn nævnt 1714 tjenende på Fasterkær.
1710.04.29 trolovet Michel Nielsen Ensig med Karen Odderskær.
1712 Niels Odderskær †1727.05.22 tre børn 1712, 1716 og 1719.
1728 Peder Odderskær *1728 Iver og 1731 dødfødt.
1737 Kirsten Odderskær fadder.
1740 Christen Odderskær konfirmeret.
1740 Hans Odderskær konfirmeret.
1740 Niels Odderskær konfirmeret.
1743 Ane Odderskær
1745 Hans Odderskær
1745 Jens Pedersen Odderskær konfirmeret
1769 Simon Odderskær konfirmeret
1774 Else Odderskær *1690cc †1774.07.29 Odderskær
1779 Erik Odderskær *1719c †1779.12.20 Odderkær.
1804 Maren Sørensdatter fadder


Skobæk
1 Introduktion
Skoffbeck er et gammelt navn der nævnes første gang 1498.
Skobæk er matrikel 18 i Nørrelandet med hartkornet 7 4 0 1. I 1683 er det i selveje, i 1770 under Lundenæs og i 1775 igen i selveje.
I den sydlige del af Skobæk mark ligger senere Færgehuset med færgemanden over Skjern Aa til Borris Krog og hans familie.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Jens Nielsen, selvejer.
1770 Lundenæs.
1775 Bertel Sørensen, selvejer.
4 Familier med børn
Skobæk kaldes en enlig gård i 1683.
1675- Niels Jensen †1675+.
Gift med Gørret Nisdatter †1675+.
Hans kone ses i skifte i Ringkøbing byfogeds Skifteprotokol 1668-1682 B 80 - 121 (Brejl #82):

82 Maren Nisdatter i Ringkøbing. 7.1.1675, fol.103.
E: Anders Pedersen Allerup, skrædder. A:
1) søster Gørret Nisdatter g.m. Niels Jensen i Skobæk i Borris sogn
...

Kendt barn:
Jens Nielsen, overtager gården, se nedenfor.

1683- Jens Nielsen søn af formand.
Jens Nielsen er selvejer, den eneste i Borris sogn i 1683. Gården skrives Schoubeck.
Men i matriklen 1688 nvnes Jens Christensen og Peder Christensen i Hjoptarp som selvejere. I alle tre tilflde tilhører herligheden (jagten) Lundens.

1699- Clemmen Bertelsen *1670cc søn af degnen i Borris Bertel Clemmensen Humble *1640cc †1699 Borris og enke Bodil Christensdatter.
Gift med hans kone.
Se BS s. 238. Bertel Clemmensen Humble aflagde degneeden i 1664, han kan formodes født omkring 1640cc. Navnet Bertel går igen i Skobæk, så der er sandsynligvis en familie forbindelse frem til Søren Skobæk og dennes søn Bertel Sørensen.
Skifte efter degnen Bertel Clemensen Humble i Bølling herreds gejstlige provsteprotokol 1685-1805 C 42B-1 (Brejl #13):

13 Bertel Clemensen Humble, degn i Borris og Faster. 14.8.1699, fol.158B.
E: [Bodil Christensdatter]. LV: Laurids Jepsen i Dalager. B: Clemen i Skobæk, Kirsten.
Af enkens første ægteskab B: datter g.m. Anders Nielsen i Sandager i Dejbjerg sogn.

Børn:
Sidsel *1702- †1710.06.09 Skobæk (ingen alder angivet).
Jens *1702- †1711.03.29 Skobæk (ingen alder angivet).
Bertel Clemmensen *1701c-, af Skobæk fadder 10. april 1719 i Borris.
Boel *1704.10.11

1732- Søren Skobæk †1760.06.12 Skobæk.
Gift 1. med NN †1739.12.13 Skobæk.
Gift 2. 1740.05.22 i Borris med Birgitte Nielsdatter †1746.04.17 Skobæk.
Hans 1. kone kunne være en Bertelsdatter, det ville forklare opnævnelsen.
Børn med 1. kone:
Bertel Sørensen Skobæk *1732.07.16 Skobæk, overtager gården, se nedenfor.
Maren Sørensdatter *1735.09.04 Skobæk.
Marie *1738.08.31 Skobæk.

1760c Bertel Sørensen Skobæk *1732.07.16 Skobæk †1782.01.14 Skøbæk søn af formand.
Gift 1764.09.08 i Borris med Anne Nielsdatter *1731.12.26 Slikdal, Borris †1819.11.04 Skobæk? datter af Niels Slikdal *1692c †1764.07.08 (72 år) Slikdal og Dorte Gravel.
Sørensen ses i Lundenæs Hoverireglement 1770.
Anne Nielsdatter begraves som:

Enke efter Gårdfæster afgl. Anders Christian Christensen {! Jensen} af Schoubek 88.

Ingen børn set.

1782 Anders Christian Jensen *1755c †1802.10.24 Skobæk.
Gift med enken Anne Nielsdatter, se ovenfor.
Anders Christian Jensen kaldes også Anders Christensen i FT 1801 og i 1819 som Anders Christian Christensen.
Nikolaj Christensen, der i FT 1787 er syv år gammel, føres som tjeneste dreng, men er vel nærmest mere eller mindre adopteret. Han ses igen i FT 1801 også beskrevet som tjenestekarl.
Folketælling 1787 Skobæk Anders Christian Jensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2 1Anders Christian Jensen321755c  1802 Skobæk Borris †1802.10.24.
kone 2Anne Nielsdatter541731 Slikdal Borris 1819 Skobæk? Borris *1731.12.26 Slikdal, Borris †1819.11.04 Skobæk?
tj-pige Karen Andersdatter331754c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Nikolaj Christensen71780c   Ikke set født i Borris.

Folketælling 1801 Skobæk Anders Christian Jensen   29
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 2 1Anders Christian Jensen561755c  1802 Skobæk Borris †1802.10.24.
Kone Anne Nielsdatter701731 Slikdal Borris 1819 Skobæk? Borris *1731.12.26 Slikdal, Borris †1819.11.04 Skobæk?
tj-karl Nikolaj Christensen221780c   Nærmest plejesøn ses allerede FT 1787. Ikke set født i Borris.
tj-pige Kirsten Jensdatter271773c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Michael Nielsen101791c   Ikke set født Borris.


1808- Mads Rahbek.
Mads Rahbek

1809.07.20 Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Borris søn af Mads Jensen Rahbek *1735c Borris †1803.04 Ahlergaard og Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl, Borris †1815.05.18 Ahlergaard..
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768.10.02 Agger, Borris †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Nielsen Agger *1728c Agger, Borris og Kirsten Nielsdatter *1738c.
Han driver 1793-1805 en gård i Ø ster Høgild i Rind sogn, derefter Agger i Borris, hvor han køber Skobæk til i 1809. Se de fleste børn født i Rind, men de vokser op i Agger i Borris.

1827.04.14 Jens Christian Rahbek *1808.04.23 Agger, Borris †1867.10.12 Skobæk, Borris søn af formand.
Gift 1853c med Ane Marie Nielsen *1831c Tjørring †1862+.
Folketælling 1834 Skobæk Jens Christian Rahbek   39
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- ejer mand 0Jens Christian Vistesen Rahbek261808 Agger Borrris 1867 Skobæk Borrris *1808.04.23 Agger, Borris †1867.10.12 Skobæk.
mands bror 0Stephan Vistesen Rahbek281805 Agger Borris 1876 Skobæk Borris *1805.05.07 Agger, Borris †1876.02.10 Skobæk.
mands mor eBodil Kirstine Jensdatter Agger671768 Agger Borris 1839 Skobæk Borris *1768.10.02 Agger, Borris †1839.03.05 Skobæk. Enke efter Viste Madsen Rahbek †1830.04.07 Borris.
5.10 mands brors dat. Bodil Kirstine Rahbek71828 Tarp Borris 1912 Borris *1828.04.03 datter af Mads Vistesen Rahbek og Maren Jensdatter Tarp.
tj-karl Lars Jensen281806c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Niels Madsen Møller191815 Bolkvig Borris 1913 Nørre Vium *1815.11.26 †1913.02.12 Nørre Vium søn af Mads Nielsen og Anne Marie Madsdatter.
tj-pige Marianne Nielsdatter231811c   Ikke set født i Borris.


Husmandssted til leje 1683:

1683- Christen Thomesen.
Har i Markbogen 1683 to agre i leje.

Færgehuset og færgestedet
Ove Navntoft Enevoldsen har beskrevet færgestedet i Hardsyssels Aarbog 2015 Færgefarten og Broen ved Borriskrog siderne 90 - 110.
Færgestedet mellem Borriskrog på søndersiden af Skjern Aa og Borris Kirke på nordsiden er gammelt. I 1638 skriver pastor Christen Jensen Hvid i en indberetning til Ole Worm:

Østen Borris Kircke er en Fergestedt ved den Gårdt Borriskrog, huor reisende Folck met Heste oc Vogn tillige på Pramme kand bliffue offuerført.

Det er et vadested, hvor der bruges en færge ved højvande. Der skulle betales for overfart med færgen.
I 1683 har Jonas Copmand færgestedet i forpagtning fra Lundenæs Slot og han har lejet det videre for tre rigsdaler årligt til fæsterne i gården Borriskrog Christen Sørensen og Eskild Nielsen.
I 1741 da sogne-skoler bliver indført fastlægges at færgemanden skal have 2 mark for at færge skolebørnene over morgen og aften. Om året?
I 1745 nævnes færgehuset første gang i kirkebogen da Maren Olufsdatter dør der.
I 1787 i folketællingen nævnes Færgehuset under Skobæk, deri bor enken Edel Nielsdatter *1728c og den ugifte Dorthe Pedersdatter *1721c.
Enevoldsen angiver at Offe Pedersen døde i 1787, korrekt er 1776. Og at Christen Sørensen den 13. juni 1807 angives at være færgemand, dette er ikke korrekt, han nævnes først 1810 i Færgehuset. Færgehuset ved Skobæk angives opført 1796 uden kilde (datoen synes at være fra lejekontrakten mellem Mads Rahbek og ejeren af Skjernbro fra dette år), som det ses nedenfor fandtes allerede i 1745 et færgehus.
I FT 1801 ses Jens Pedersen som færgemand i et hus i Skobæk, som må være færgehuset.
Færgehuset eksisterede op til 1889, da det blev revet ned. Det er muligt at færgehuset er blevet ændret eller bygget om eller flyttet i de 144 år det nævnes. Men det er sandsynlig blevet bygget først imellem 1683, hvor færgen blev styret fra Borriskrog på den sydlige side af åen og 1741, da en færgemand nævnes, for i 1745 nænves det første gang i kirkebogen.
Det senere Brohus omkring 1860 til at tage told ved broen var et andet hus, ikke færgehuset.

Borris Færgehus på Skobæk mark. Færgehuset i Borris bygget mellem 1683 og 1741 sandsynligvis. Nedrevet 1888. Tegnet efter matrikelkortet 1818 med et nyt vejstykke før circa 1880 lidt nord for færgehuset, hvor der bliver anlagt et nyt husmandssted. Dette nye husmandssted ser ud til at overtage færgehusmarken. Skobæk gård set i 1818 og senere med helt nye bygninger før 1868.
Færgehuset i Borris bygget mellem 1683 og 1741 sandsynligvis. Nedrevet 1888.
Tegnet efter matrikelkortet 1818 med et nyt vejstykke før circa 1880 lidt nord for færgehuset,
hvor der bliver anlagt et nyt husmandssted.
Dette nye husmandssted ser ud til at overtage færgehusmarken.
I 1861 bygges en bro ved vadestedet, og et Brohus for at opkræve bropenge, dette og Kirkehuset ses ikke i matrikelkortet 1818. Selv om kirkehuset menes at eksistere i 1818.
Skobæk gård set i 1818 og senere med helt nye bygninger engang før 1868.

Færgehuset 1745- — 1889:

1745 Maren Olufsdatter †1745.06.30 Færgehuset.
Dette er den tidligste sete nævnelse af Færgehuset. Maren Olufsdatter eller hendes evt. mand er ikke identificeret.

1766c Offe Pedersen kaldet Daller *1725cc †1776.06.30 Borris.
Gift 1. 1745.09.29 med Johanne Olufsdatter fra Dalager, Borris †1765.06.24 Dalager.
Gift 2. 1766.05.19 i Borris med Edel Nielsdatter *1728c †1796.07.06 (68 år) ved Borris Kirke.
I vielsen den 12. oktober 1766 kaldes han Offe Daller, altså fra Dalager men dette kan komme fra hans 1. kone, der jo var fra Dalager. I november 1766 bliver han offentlig absolveret for at have besovet enken Gunner Develmose, så han var meget aktiv. Han skrives da ved Borris kirke, hvilket kan være kirkehuset eller færgehuset. Deres uægte søn Christen Offesen blev døbt den 16. juni 1765.
At Offe Pedersen er færgemand formodes dels over indicier dels spekulativt. I FT 1787 i juli er Edel Nielsdatter enke i færgehuset, så Offe Pedersen har antagelig været færgemand i 1776, men sikkert er det ikke.
Hvis Edel Nielsdatter var enke, da hun blev gift, kan hendes 1. mand have været færgemand. Eller Offe Pedersen var allerede før den tid færgemand og hun flyttede til ham ved brylluppet.
I 1790 nævnes Edel i færgehuset.
Børn:
Else Marie *1746.10.16 Dalager? †1756.01.25 (datter) Borris.
Datter begravet 1756, kan ikke være Karen, der lever 1784 eller Mette der dør 1771.
Karen Offesdatter *1748.06.16 Dalager? †1787+.
Gift 1. 1770c med Peder NN.
Gift 1. 1786c med enkemand Christen Christensen *1749c.
Måske forkert, måske gift 1796 med Niels Nielsen Knude.
Fadder 1. nov. 1784 i Borris.
Med 1. mand ikke bosat i Borris eller Faster.
FT 1787 bosat Vieling, Dybe sogn.
Børn med 1. mand Peder:
Maren Pedersdatter *1771c
Anne Pedersdatter *1775c
Offer Pedersen *1777c
Mette Offesdatter *1752.01.01 Dalager? †1771.11.10 Borris 22 år
Alderen passer ikke helt.
Peder Offesen *1755.07.20 Dalager? †1784.05.25 Borris 28 år.
Mads *1761.02.22 Borris.
Barn med Gunner Debbelmose:
Christen Offesen *1765.06.16 Debbelmose.
Folketælling 1787 Skobæk (Færgehus) Edel Nielsdatter   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
kone eEdel Nielsdatter591728c  1796 Ved Kirken Borris †1796.07.06 (68 år) ved Borris Kirke. Enke efter Offe Pedersen Daller. Ikke set født i Borris.
Indsid- der 0Dorte Pedersdatter661720 Hjoptarp Borris  *1720.02.18 Hjoptarp. Alderen passer med Dorthe Rudolfs †1794.03.27 Borris 74 år. (Rudolf Skanderup †1780.07.22 Borris).

Hus i Skobæk, ikke langt fra Færgehuset i 1787:
Folketælling 1787 Skobæk (Hus) Jens Pedersen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand daglejer mand 1Jens Pedersen Færgemand461741 Hus Borris 1806+  *1741.03.30 Huus søn af Peder Huus. Tilnavnet Færgemand kommer først omkring 1796.
kone 2Anne Marie Pedersdatter481737 Overby Sønder Felding 1806 Skobæk Borris *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23


Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1796- Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741.03.30 Hus, Borris †1806+ søn af Peder Huus.
Gift 1775.07.23 i Borris kaldet Hus med enke efter Jens Jakobsen i Debbelmose Ane Marie Pedersdatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (Jens Færgemands hustrue, 68 år, skifte) Borris datter af Peder Klink †1758.04.27 Sønder Felding.
Jens Pedersen bor først i Debbelmose i Borris 1775 til 1782+, hvor han jo har giftet sig med enken.
I FT 1787 ses han i et hus på Skobæk mark.
I 1789 får Maren Restrup i Færgehuset en uægte søn Christen med udlagt fader Anders Andersen af Felding Bjerre.
Ane Marie Pedersatter er søster til Niels Pedersen Klink i Overby i Sønder Felding *1731c. Hun blev gift 1758.04.27 i Sønder Felding med 1. mand Jens Jacobsen i Debbelmose i Borris.
For børnene se Jens Pedersen i Debbelmose.
Stedbarn nævnt i Færgehuset (datter af Ane Marie Pedersdatter og 1. mand Jens Jakobsen):
Maren Jensdatter *1771.10.06 Debbelmose †1853.01.29 Hanning.
Gift 1810.06.11 i Hanning med Christen Sørensen *1768c Oddum †1852.02.01 Hanning.
Ses i FT 1801 ved forældrene.
Kaldes som fadder den 6. okt. 1805 Maren Færgepige, hvilket kan tydes sådan, at hun har betjent færgen regelmæssigt.
Skyldes i 1806 ti års løn af 8 rigsdaler i alt 80 rigsdaler i skiftet efter moderen.
Folketælling 1801 Skobæk (Færgehus) Jens Pedersen Færgemand   30
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand Færge- mand mand 2 1Jens Pedersen Færgemand621741 Hus Borris 1806+  *1741.03.30 Huus søn af Peder Huus.
kone 2Anne Marie Pedersdatter641737 Overby Sønder Felding 1806 Skobæk Borris *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23
kones dat. Maren Jensdatter271771 Debbelmose Borris 1853 Hanning *1771.10.06 Debbelmose †1853.01.29 Hanning. Hendes far er Jens Jakobsen.1807c Christen Sørensen Færgemand *1762c Tistrup sogn, Ribe amt †1829.10.14 (Indsidder) Duedal Mark, Borris søn af Søren Christensen *1731c og (gift 1759.03.20 i Torstrup) Anne Nielsdatter *1727c Snorup, Tistrup †1806.07.27 (81 år) Tistrup By.
Gift 1805.04.15 Oddum med Vibeke Anne Corneliusdatter *1776.07.21 Votkær. Borris sogn †1839.01.31 Borris datter af Cornelius Christensen *1744c †1820.01.08 Votkær og Mette Madsdatter *1737c †1811.12.20 Votkær.
Christen Sørensen får et barn født i 1807 på Ahlergaards Mark (fødestedet ses i lægdsrullen), men næste barn Mette Katrine fødes i december 1810 i Færgehuset, hvortil han er flyttet mellem 1807 og 1810.
Alle tre børn bosætter sig i Ribe Amt: Søren i Vester Nebel sogn ved Esbjerg, Mette Katrine og Mads i Aastrup sogn nær Vejen. Men de er alle opvokset i Borris sogn.
Børn:
Søren Christensen *1807.06.13 Ahlergaards Mark, Borris †1885.12.13 Søhale, Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1829.11.10 i Næsbjerg i Ribe Amt med Johanne Jepsdatter *1805.03.19 Sig, Torstup sogn, Ribe Amt †1866.02.27 Øllufgårds Hede, Vester Nebel datter af Jeppe Pedersen (Broe) *1759c †1842.01.29 Skonager, Næsbjerg og (gift 1786.09.22 Torstrup) Karen Iversdatter *1765.01.19 Firhøje, Torstrup †1842.09.13 Skonager. †1842.01.29 Skonager, Næsbjerg.
Johanne Jepsdatter: Pottemagerske i Vester Nebel sogn i Ribe Amt.
Gift 2. 1876.09.02 i Vester Nebel med Johanne Gjerlufsen *1848.08.25 Nørre Vejrup, Vejrup sogn, Ribe Amt †1906.08.12 Nørregade 83, Vor Frelsers sogn, Esbjerg datter af Gjerlev Christensen *1806.02.16 Nørre Vejrup †1893.12.10 Nørre Vejrup og (gift 1833.04.08 Bramminge) Christine Marie Nielsen *1813.07.18 Holsted sogn, Ribe amt †1882.12.11 Nørre Vejrup.
Søren Christensen er i følge lægdsrullen født på Ahlergaards Mark i Borris, i selve dåben angives intet sted.
Søren Christensen: Husmand i Søhale i Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Børn med 1. kone Johanne Jepsdatter:
Iver Jepsen Sørensen *1830.11.03 Skonager, Næsbjerg sogn, Ribe Amt.
Gift af Helsingør 1857.05.22 i Asminderød Frederiksborg Amt med Birthe Marie Jensen/Jensdatter *1830.12.08 Danstrup, Asminderød datter af tækkemand Jens Jensen *1795c †1834-40 Danstrup og Ane Pedersdatter *1794c Asminderød †1860+.
FT 1860 i Danstrup, Asminderød i et hus. Han er arbejdsmand.
En søn Jens er født 1857c i Jylland.
Christiane Sørensen *1833.04.21 Helsingborg Hus, Vester Nebel †1872.03.12 Lifstrup, Vester Nebel.
Gift 1865.01.11 Vilslev sogn, Ribe amt med Hans Hansen *1833.10.18 ?(Påby, Harte sogn, Vejle amt, ikke fundet i Harte kirkebog, angivet ved konfirmation) konf. 1848 Sønder Gørding †1903.08.30 Vor Frelsers sogn, Esbjerg søn af Mette Kjerstine Jørgensen af Sønder Gørding og tjenestekarl Hans Hansen af Påby, Harte.
Hans Hansen ikke fundet FT 1834.
Hans Hansen blev husmand i Lifstrup, Vester Nebel sogn, Ribe amt.
Arbejdsmand i Esbjerg.
Jeppe Christen *1836.11.26 Helsingborghus, Vester Nebel †1837.07.18 ni måneder gammel.
Karen Sørensen *1838.08.07 Helsingborg, Vester Nebel†1918.12.22 Brøndum by, Brøndum sogn, Ribe Amt.
Gift 1864.06.10 i Vester Nebel med Nes Hansen *1837.09.12 Toftnæs, Alslev sogn, Ribe Amt †1899.07.01 Roust Mark, Grimstrup sogn, Ribe Amt.
Nes Hansen: Husmand på Øllufgårds Mark i Vester Nebel sogn i Ribe amt.
Christine Sørensen *1842.05.08 Vester Nebel †1913.06.04 De gamles Hjem, Vor Frelsers sogn, Esbjerg
Christine Sørensen: Husbestyrerinde i Esbjerg. Ugift.
Mette Maria Sørensen *1846.09.16 Helsingborg, Vester Nebel †1921.06.04 Gravsgade, Sankt Katrine sogn, Ribe.
Gift 1869.04.15 Sankt Katrine sogn, Ribe med enkemand, stenhugger Christian Eriksen (Søiberg) *1824.07.18 Søibjerghus, Dybe sogn, Ringkøbing Amt †1888.09.07 Sankt Katrine sogn, Ribe.
Christian Eriksen (Søjborg): Stenhugger i Ribe købstad, Ribe amt.
Børn med 2. kone Johanne Gjerlufsen:
Gjerlufmine Christine Christensen *1876.12.12 Søhale, Vester Nebel †1920.06.12 Skjoldsgade 6, Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
Gift 1. 1895.12.28 i Vor Frelsers sogn med skrædder Niels Brorsen Thomsen *1875.04.11 i Sædding, Guldager sogn, Ribe Amt †1913.09.16 Monmouth, Maine, USA.
I et postkort adresseret til Kirstine Thomsen, Danmarksgade 5 Esbjerg dateret marts 1913, ønsker han datteren Johanne tillykke med fødselsdagen. I en alder af 36 år emigrerede han via Liverpool med skibet Mauretania til New York, hvor han ankom 08 MAR 1912. Det var meningen at familien skulle følge efter, men han døde i USA. Han arbejdede i en Kulmine nær byen Monmouth i staten Maine. USA. (Kilde:MyHeritage familietræ).
Gift 2. 1916.07.23 Vor Frelsers sogn, Esbjerg med enkemand og banearbejder Andreas Sofus Kristensen *1882.04.12 Tarm Nørremark, Egvad sogn søn af husmand og landpostbud Kristen Pedersen *1849c Kvong sogn og Ane Katrine Pedersen *1846c Stauning.
Else Marie Johanne Christensen *1880.10.23 Øllufgårds Mark, Vester Nebel.
Gift 1901.01.20 i Vor Frelsers sogn Esbjerg med Ludwig Linehardt Mathiesen *1872.05.09 Gammel Ladegård Skole, Hammelev sogn, Haderslev Amt søn af skolelærer Mathias Mathiasen og Anne Ingeborg Kjær *1836c
Ludwig Linehardt Mathiesen var murer i Esbjerg.
Gjerluf Christian Christensen *1882.11.06 Øllufgårds Mark, Vester Nebel †1960.03.01 De gamles Hjem, Zions sogn, Esbjerg.
Gift 1912.09.08 i Vor Frelsers sogn i Esbjerg med Antonette Bøken *1887.06.01 Skærbæk, Tønder Amt †1954.09.13 Nørregade 57, Vor Frelsers sogn, Esjberg datter af arbejdsmand Laust Jepsen Bøken *1845c og Marie Kirstine Nielsen *1848.09.22 Gårdkrog, Skærbæk (datter af Johannes Nielsen *1821c Ottersbøl, Mjolden sogn, Tønder Amt †1867.07.09 Barsbæl, Skærbæk og Kirstine Margrethe Møller *1829.01.14 Gårdkrog).
Gjerluf Christian Christensen var sømand.
Søren Christian Christensen *1885.02.21 Øllufgårds Mark, Vester Nebel.
Konfirmeret i Zions sogn, Esbjerg 1899.04.09.
Afgået ved session i Esbjerg 1908. Ikke set efter 1908.
Mette Katrine Christensdatter *1810.12.17 Færgehuset, Borris †1871.08.25 Tvilho, Aastrup sogn, Ribe amt.
Gift 1834.03.22 i Starup, Ribe Amt med skolelærer og daglejer Mads Hansen *1806.09.28 Vestterp, Vester Starup sogn †1872.02.15 Tvilho, Aastrup søn af Hans Tonnesen *1760c Snorup, Tistrup sogn, Ribe Amt †1826.01.29 Hesselho Hus, Vester Starup og (gift 1798.11.29 i Øse) Else Kirstine Madsdatter *1766c †1828.10.09 Hesselho Hus, Vester Starup.
Mads Hansen var husmand og vinterskolelærer i Krogager i Ansager sogn i Ribe Amt.
Og husmand i Tvilho, Åstrup sogn, Ribe Amt.
Børn:
Ane Else Madsen *1834.05.21 Stenderup, Ansager sogn, Ribe Amt †1923.10.28 Friboligen, Holsted by. Holsted sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1855.06.30 i Sønder Gørding med Christen Eriksen *1829.02.15 Hessellund, Sønder Gørding sogn †1858.08.11 (29, gravet brønd styrtede sammen over ham) Lintrup, Aastrup søn af husmand Erik Christensen *1794c Gørding og Sidsel Pedersdatter *1799c Hover/Torsted sogn.
Christen Eriksen var indsidder og tjenestekarl i Tvilho i Aastrup sogn.
Gift 2. 1859.09.17 i Holsted med bager Lars Jørgen Jørgensen *1820.07.24 St. Knuds sogn, Odense †1891.12.11 Holsted søn af bødker Jørgen Jørgensen og Ane Kirstine Larsdatter.
Lars Jørgen Jørgensen var bager i Lintrup i Holsted sogn i Ribe Amt.
Ane Kirstine Madsen *1838.12.19 Stenderup, Ansager †1922.01.05 Åarre sogn, Ribe Amt.
Gift 1866.08.02 i Holsted med Hans Mouritsen *1835.04.30 i Aarre †1919.09.21 Aarre søn af gårdmand Mourids Hansen *1796c †1843-45 og pottemager Maren Lauridsdatter *1811c Tistrup sogn.
Moderen Maren Lauridsdatter som enke i FT 1845 i Hjortkær, Grimstrup sogn. Børnene understøttes af sognet.
Hans Mouritsen var husmand i Lintrup, Holsted sogn.
Og sadelmager i Aarre i Ribe Amt.
Mads Christensen *1813.04.09 Færgehuset, Borris †1897.04.12 Tvilho, Aastrup sogn, Ribe Amt.
Gift 1839.11.16 i Hodde med Else Lauridsdatter *1814.05.13 Hoddeskov, Hodde sogn, Ribe Amt †1898.12.26 Tvilho, Aastrup datter af daglejer Laurids Andersen *1780.10.22 Tistrup sogn, Ribe Amt †1857.08.03 Hoddeskov og (gift 1814.04.09 i Hodde) Lene Iversdatter *1786.05.05 Hoddeskov †1862.05.06 Hoddeskov.
Mads Christensen var smed i Tvilho i Aastrup sogn i Ribe Amt.
Ingen børn set.
Anne Kirstine Christensdatter *1816.12.17 Færgehuset, Borris
Vaccineret 1821: Ane Kirstine, {far} Christen Sørensen, Færgehuus, 4½ år.
Ikke set derefter.

1824c Anders Christian Christensen Færgemand *1788.02.09 Ørskov, Snejbjerg †1860.09.10 Borris søn af gårdmand i Ørskov, Snejbjerg sogn Christen Christensen (Kragelund) *1754.02.17 Ørskov †1817.11.13 Ørskov og (gift 1776.10.25 Snejbjerg) Ingeborg Andersdatter *1745c †1831.04.14 Vester Sivebæk, Tjørring sogn.
Gift 1. 1822.10.27 i Borris kirkebog (i Sønder Lem kirke) med Maren Jensdatter *1786c Sønder Lem †1848.05.27 (tæring) Færgehuset, Borris datter af Jens Pedersen *1750.12.06 Hindhede, Sønder Lem †1836.05.09 Skjern og Maren Mortensdatter *1762c.
Gift 2. 1848.12.17 i Borris med Karen Nielsdatter *1818.12.30 Heager, Hee sogn †1897.02.22 Aggerhus, Borris datter af boelsmand og tømmermand Niels Peder Iversen *1787.05.15 Øster No, Hee †1874.06.04 Fattiggården, Hee og Sidsel Hansdatter *1792c †1840.02.20 Lybæk, Hee.
Anders kaldes ved sønnen Jenses fødsel husmand i Fonager i Borris.
Ingen af deres børn bliver gift.
Fæstekontrakten mellem ejeren af Borris Færgehus og Skjernbrogaard (og forligskommisær i Nørre Herred) Peter Halskou og Anders Christian Christensen er fra den 24. december 1825 og gengives af Ole Envoldsen i Færgefarten og Broen ved Borriskrog side 92. Fæstet er 4 rigsdaler om året. Færgehuset er fem fag eller knap otte meter langt
Færgehuset tilhører Mads Rahbek og er efter kontrakt af den 1. maj 1796 udlejet til Skjernbros ejer for de 4 rigsdaler om året. Disse 4 rigsdaler skal fæsteren betale til Skobæks ejer (Mads Rahbek). Der hører marker til færgehuset, som dermed er et slags husmandssted. Brændsel hentes i Skobæks hede.
Ejeren Peter Halskou forhandler selv med nogle rejsende om prisen men alle andre betaler efter tavlen ved færgen. For store drifter af stude og heste beholder Anders Christensen det halve og det andet halve går til Peter Halskou — noget af en gummiparagraf. For andre rejsende beholder Anders det hele.
Paragraf 2 af fæstekontrakten lyder:

2. Færgen, tovværket m. v., som Skjernbrogårds ejer selv holder vedlige, skal fæsteren have omsorg for ingen skade lider enten ved is eller overfart.

Færgen eller prammen blev trukket over ved tov gjort fast på begge sider af Skjern Aa.
Barn med 1. kone Maren Jensdatter:
Jens Toft *1823.01.08 Fonager, Borris †1832.04.28 Færgehuset.
Vaccineret 1829.08.29 - Jens Toft, Anders Christensen, Færgehuset, 8½ år.
Børn med 2. kone Karen Nielsdatter:
Maren Christensen *1849.09.18 Færgehuset, Borris †1918.08.21 (Sindsygehospitalet, Viborg) begravet Borris.
Konfirmeret 1864.04.03 Borris, tjener i Tarp i Borris.
Væverske i FT 1901.
Jensine Christensen *1851.11.07 Færgehuset, Borris †1930.04.21 Asylet, Borris.
Konfirmeret 1866.04.08 Borris sogn.
Dagelejerske på landet i FT 1901.
BS: Matr.nr. 19i, Sønderskovvej 1. Udstykket den 23/3 1899 til to damer ved navn: Jensine og Maren Kristensen. Den 31/3 1921 bliver Jensine eneejer af dette hus og sælger 26/11 1927 til politibetjent Anders Andersen, Videbæk.
Jensine Christensen og søster Marens gravsten er bevaret og skal kunne ses på kirkegården i Borris (2015), derpå ses at de er født i færgehuset.
Folketælling 1834 Skobæk (Færgehus) Anders Christensen   40
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand Færge- mand mand 1Anders Christian Christensen471788 Ørskov Snejbjerg 1860 Borris  *1788.02.09 Ørskov, Snejbjerg †1860.09.10 Borris
kone 1Maren Jensdatter471786c Sønder Lem 1848 Skobæk Borris  
Væverske Indsid- der 0Ane Mortensdatter251808 Sønder Lem 1845+  Hun er stadig Færgehuset i FT 1845. *1808.02.28 Sønder Lem datter af Morten Jensen Hee og Dorte Lauridsdatter.
Væverske Indsid- der 0Mette Marie Christensdatter191815c Borris 1900? Herning? *1815.06.04 Gravel datter af Christen Thomsen og Marianne Sørensdatter. FT 1845 i et hus i Hjoptarp ved Christen Larsen. Identifikation ikke sikker.
Væverske Indsid- der 0Inger Marie Olesdatter191815c   I FT 1840 muligvis i et hus i Sivebæk, Tjørring sogn.Brohuset (Bomhuset) 1863 — 1889:
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
Ove Navntoft Enevoldsen skriver i sin Hardsyssel-artikel om Færgehuset og brohuset:

Den første bromand hed Andreas Pedersen, der senere blev afløst af Lars Nielsen, der igen blev afløst af Chr. Thoft.
...
Brohuset blev solgt til nedrivning og fjernelse i 1889 for 75 kr.

I: Andreas Pedersen i Brohuset: Før 1863 - 1868c
Andreas Pedersens ældste barn, Gravers Pedersen er født 1863.01.23 i Brohuset.
Sidste barn født i Brohuset er Erik Pedersen *1867.11.26.
Næste barn er født i Vinbæk, Borris sogn: Christen Pedersen *1870.02.07.


II: Christen Jensen Toft i Brohuset: Før 1869c - 1889

1877 Indsidder i Brohuset: Lars Nielsen.
Nielsine Nielsen bliver døbt i Faster sogn 1876.04.14.
Sønnen Ebbe Nielsen bliver født 1877.09.23 i Brohuset.
Johannes Nielsen bliver født 1879.05.06 Gaasdal hede, Borris sogn.
Dvs. maksimalt ca 3 år.


1863- Andreas Pedersen *1834.06.13 Vallund, Ølgod †1894.10.23 Troldhede, Nørre Vium sogn søn af murermester og husmand i Vallund Peder Christian Nielsen (Hauge) *1791.01.23 Kroghuset i Nørtarp, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1850.10.31 Vallund og (gift 1816.10.06 i Ølgod) Maren Jørgensdatter *1789.03.08 Vallund †1866.02.05 Vallund.
Gift 1. 1861.10.13 i Borris sogn som ungkarl i Vesterby i Borris med Maren Eriksen *1836.11.29 Debbelmose, Borris †1864.02.08 (Mæslinger i barselseng) Brohuset ved Borriskrog datter af indsidder i Debbelmose Erik Pedersen *1807.07.12 Debbelmose †1845.02.26 Debbelmose og (gift 1834.10.19 i Faster) Johanne Poulsdatter *1809.11.09 Ejstrup, Faster †1891.02.18 Vesterager, Dejbjerg sogn.
Gift 2. 1864.10.16 i Borris med søster til første kone Ane Kirstine Eriksen *1844.08.23 Debbelmose †1924.04.23 Sønder Starup, Vester Starup sogn, Ribe Amt datter af Erik Pedersen, se ovenfor.
Da broen ved Borriskrog over Skjern Å blev bygget 1861 er Brohuset vel opført samtidig eller kort efter.
I 1878 køber Andreas Pedersen gården Vinbæk på Ahler Mark i Borris sogn; tre af hans ældste børn antager navnet Vinbæk eller Vinbech.
Andreas Pedersen fik 14 børn, 2 med første kone og 12 med den anden. Af de 14 døde fire før de blev over tre år gamle. Med hans anden kone Ane Kirstine Eriksen fik han to gange tvillinger, det første par døde spæde, det andet par tvillinger levede længe.
Af de ti overlevende børn bosatte sig to i Vester Starup i Ribe Amt, en i Herning, en datter overtog gården Vinbæk i Borris, en kom til Bisgård i Egvad sogn og to til Vilstrup sogn i Haderslev Amt, en til Tjæreborg sogn og en til Skive og en til Aalborg.
Andreas Pedersen:
Bommand ved Borriskrog bro.
Kaldes i 1865 skomager i Brohuset.
Landmand i Vinbæk, Borris sogn.
Skomager i Troldhede, Nørre Vium sogn.
Andreas Pedersen får 1867.01.08 skøde på parcel 1c af Ahlergaard.
Andreas Pedersen skøde til Milter og Christen Jensen 1889.10.28 Matr. 1e (Vinbæk).
Christen Jensen blev eneejer 1906.10.20 Matr 1e (Vinbæk) Christen Jensen er svigersøn, gift med Anders Pedersens datter Johanne.
Børn med Maren Eriksen:
01 Gravers Pedersen (Vinbech) *1863.01.23 Brohuset, Borriskrog †1943.10.27 Sønder Starup, Vester Starup.
Gift 1892.03.08 i Stauning med Maren Jensen *1868.11.10 Stauning †1940.05.05 Sønder Starup datter af forpagter af Stauning præstegård, senere husmand i Sønder Vognbjerg, Stauning sogn Jens Peder Jensen *1834.08.29 Sønderby, Stauning †1915.04.04 Sønder Vognbjerg og (gift 1863.05.03 i Stauning) Bodil Marie Nielsen *1838.11.21 Halby, Stauning †1922.04.25 Finderup, Hanning sogn.
Navneændring 1905.12.02 til Gravers Vinbech.
Konfirmation 1877.04.08 af Gammelmark, Sønder Felding sogn.: Forældre: Husmand Andreas Pedersen og afdøde hustru Maren Eriksen.
Gravers Vinbech (Pedersen): Plantør ved Sønder Starup plantage, Vester Starup sogn, Ribe Amt.
02 Peder Christian Pedersen (Vinbæk) *1864.02.06 Brohuset, Borriskrog †1933.03.04 Fonnesbechsgade 12, Herning.
Gift 1. 1894.05.02 i Herning med Ane Marie Nielsen *1866.08.25 Knudmosehus, Herning †1903.05.26 Smedegade, Herning datter af Fæstehusmand i Knudmosehus Niels Christensen (Debbelmose) *1819.02.09 Vognstrup, Vinding sogn, Ringkøbing amt †1891.05.23 Herning Fattiggård, Herning sogn (fødesogn forkert angivet) og (gift som enkemand 1864.11.22 i Mejrup) Maren Pedersdatter *1825.10.03 Moesbyhus, Mejrup hede, Mejrup sogn †1888.11.22 Herning Fattiggård.
Gift 2. 1906.06.15 i Herning med Ane Katrine Christensen *1875.07.14 Herning Bys mark †1955.02.10 Lindeallé 10, Herning datter af husmand på Herning bys mark og vejmand Christen Svendsen *1835.08.11 Holingholt, Sunds sogn †1919.10.06 Fonnesbechsgade, Herning og (gift 1860.04.19 i Herning) Caroline Marie Erlandsen (43 år) *1833.01.01 Lemvig †1915.03.14 Møllegade 10, Herning.
Peder Christian Pedersen var børstenbinder i Herning. I følge folketællingerne var han blind.
Børn med Ane Kirstine Eriksen:
03 Maren Pedersen *1865.09.21 Brohuset.
Gift 1. 1889.10.16 i Borris med husmand i Nøvling sogn Anders Villadsen *1849.04.01 Slikdal, Borris †1922.05.08 Asylet, Borris (Maren havde forladt ham) søn af gårdmand Slikdal Villads Andersen *1820.06.24 Dalager, Borris †1904.12.12 Skravhøj, Borris og (gift 1848.04.24 i Borris) Elles Jensdatter *1813.02.03 Debbelmose, Borris †1902.06.10 Fattiggården, Borris.
Gift 2. med Laurs Christian Jensen *1859.06.19 Lemming, Viborg Amt †1947.07.11 Aalborg alderdomshjem, Vor Frelsers sogn søn af fæstehusmand i Lemming sogn, Viborg Amt Niels Jensen (Skov) *1827.10.02 Sønder Rind sogn, Viborg Amt †1897.04.12 Lemming og (gift 1857.01.04 i Svostrup sogn, Viborg amt) Mette Kirstine Jensen *1835.03.06 Allinggårds mark, Svostrup.
Laurs Christian Jensen var cementmøller i Aalborg.
04 tvilling: Erik *1866.10.14 Brohuset †1867.01.01 Brohuset, begravet 6 uger gammel.
05 tvilling: Johannes *1866.10.14 Brohuset †1866.10.29, begravet 2 uger gammel.
06 Erik (Vinbech) Pedersen *1867.11.26 Brohuset †1950.08.30 Sønder Starup, Vester Starup.
Gift 1911.08.02 i Vester Starup med enke Ane Johanne Marie Hansen *1874.10.18 Fåborg sogn, Ribe Amt †1920.12.03 Sønder Allé 29, Århus Domsogn datter af husmand i Fåborg sogn, Ribe Aamt Christian Hansen *1840.02.23 Sejstrup, Hunderup sogn, Ribe Amt †1928.08.11 Fåborg og Mette Kirstine Augusta Jensen *1842.08.18 Sankt Katrine sogn, Ribe †1930.07.23 Fåborg.
Erik Vinbech (Pedersen) var børstenbinder i Vester Starup sogn, Ribe amt.
Separeret 1916.03.07, ses ved dåb 1917.06.08 Sct. Johannes sogn, Aarhus af Ane Johanne Marie Hansens barn med ungkarl Kristian Jakobsen: Christian Marinus Jacobsen.
Barn:
Laura Vinbech (Hansen) *1912.04.05 Vester Starup †1994.08.27 Ansager.
07 Christen *1870.02.07 Vinbæk, Borris †1873.03.06 (Engelsk Syge) Vinbæk begravet tre år gammel.
08 tvilling: Ane Marie Pedersen *1871.01.31 Vinbæk, Borris †1963.07.04 Silkeborgvej 39, Herning.
Gift 1893.05.23 i Stauning med Christen Madsen Vestergaard *1864.10.29 Sønderby, Stauning 1931.03.01† Silkeborgvej 39, Herning søn af gårdmand i Sønderby Jens Madsen (Vestergaard) *1836.07.20 Langkær, Stauning †1904.10.15 Sønderby og (gift 1864.10.16 i Stauning) Ane Kristine Kristensen *1845.09.14 Haurvig, Holmslands Klit, Nysogn, Ringkøbing Amt †1903.07.23 (under et besøg i Bisgård).
Christen Madsen Vestergaard var gårdmand i Bisgård i Egvad sogn i Ringkøbing Amt.
09 tvilling: Johanne Pedersen *1871.01.31 Vinbæk, Borris †1945.02.17 De gamles Hjem i Herning (Troldhede kirkebog).
Gift 1890.04.10 i Nørre Vium med Christen Jensen *1863.01.01 Albæk, Assing †1941.10.30 Ahler mark, Borris (Troldhede kirkebog) søn af husmand i Albæk, Assing Jens Linde Christensen *1837.02.01 Pårup, Assing †1908.06.03 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1862.07.06 i Assing) Dorthea Sophia Miltersen *1836.03.05 Gammelmark, Sønder Felding †1875.02.11 (tuberkulose) Brunhede, Assing
Christen Jensen overtog svigerfaderen Andreas Pedersens gård i "Vinbæk", Ahler mark, Borris sogn.
10 Karl Christian *1873.09.07 Vinbæk, Borris †1875.01.29 Gammelmark, Sønder Felding begravet 17 måneder gammel.
11 Ane Margrethe Pedersen *1874.09.29 Gammelmark, Sønder Felding †1964.12.30 Kelstrup, Vilstrup sogn, Haderslev Amt.
Gift 1896.11.06 i Vilstrup med Christian Marius Rasmussen *1875.12.29 Nørre Vilstrup, Vilstrup †1965.07.26 Kelstrup søn af daglejer i Nørre Vilstrup, Vilstrup sogn Matthias Rasmussen *1837.07.30 Kelstrup †1925.12.20 Kelstrup og Christine Jessen *1845.04.03 (dato oplyst i begravelsen) †1920.08.12 Kelstrup,
Christian Marius Rasmussen var møller og bygmester i Kelstrup i Vilstrup sogn i Haderslev Amt.
12 Karen Kirstine Pedersen *1877.06.17 Gammelmark, Sønder Felding †1903.02.23 Kelstrup, Vilstrup sogn, Haderslev Amt.
Gift 1901.11.29 i Vilstrup med landmand i Kelstrup Christian Rasmussen *1864.05.14 Kelstrup †1929.10.29 (Vilstrup kirkebog) Vester Nebel sogn, Vejle Amt søn af skrædder og husmand i Kelstrup Jacob Rasmussen *1833.05.03 Kelstrup †1916.11.22 Kelstrup og (gift 1861.05.07 i Vilstrup) Johanna Maria Ravnsgård *1836.10.31 Kelstrup †1934.03.11 Kelstrup.
Christian Rasmussen var landmand i Kelstrup i Vilstrup sogn i Haderslev Amt.
13 Maren Kirstine Andrea Pedersen *1878.11.27 Vinbæk, Borris †1950.09.01 Nørrebrogade 102, Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1903.05.04 Nordby, Fanø, Ribe amt med slagter i Tjæreborg sogn Christian Anton Christensen *1876.10.28 Fåborg, Svendborg Amt †1940.11.26 Boldesager, Jerne søn af ugift Anine Henriette Christensen, Fåborg, Svendborg Amt *1852.05.26 Horne sogn, Svendborg Amt †1916.06.12 Priorensgade 6, Fåborg, Sverndborg Amt (gift Bern).
Christian Anton Christensen:
Slagter i Tjæreborg sogn, Ribe Amt.
Destruktør i Boldesager, Jerne sogn, Ribe Amt.
14 Nielsine Sidseline Pedersen *1885.11.23 Vinbæk hede, Borris †1931.05.01 Frederiksdal Allé 31, Skive købstad.
Gift 1. 1908.06.28 i Vor Frue sogn, Svendborg med Sonnich Peder Thomsen *1881.07.07 Sønderho sogn, Fanø †1929.06.23 Egeris, Skive landsogn søn af skipper i Sønderho Niels Jørgensen Thomsen *1850.03.09 Sønderho †1895 i Santos, Brasilien (ses ved hustruens begravelse) og (gift 1874.02.19 i Sønderho) Sidsel Harrebye *1855.12.13 Sønderho 1935.02.16 Sønderho.
Gift 2. 1930.08.31 (dato i FT1930) med enkemand, prokurist i Skive, Vilhelm Sophus Schrøder *1878.03.30 Vium-Lysgård sogn, Viborg Amt †1956.08.09 Frederiksdal Allé 31, Skive købstad søn af gårdmand i Vium Frederik Vilhelm Schrøder *1826.10.07 (dato i FT) Eutin, Holstein †1910.07.18 Sjørslev sogn, Viborg Amt og Hansine Christiane Sørensen *1845.12.20 Ørridslev sogn, Skanderborg Amt †1924.04.03 Kjellerup by, Hørup sogn, Viborg Amt.
1. mand Sonnich Peder Thomsen var:
Hotelejer i Nordby på Fanø.
Gårdmand i Egeris i Skive Landsogn i Viborg Amt.
2. mand Vilhelm Sophus Schrøder var:
Prokurist og købmand i Skive købstad.

1869c Christian Jensen Toft *1812.09.22 Dalager, Borris †1889.02.05 (selvmord, gik i åen) indsidder i Brohuset ved Borris Krog søn af Jens Jensen (Fårborg eller Toft eller Hee) *1781.09.09 Fårborg, Sønder Lem sogn †1862.11.08 Dalager, Borris og (gift 1805.04.15 i Sønder Lem) Karen Christensdatter *1773.10.10 Heeager. Hee sogn †1854.11.29 Borris.
Gift 1837.05.15 i Borris med Katrine Marie Nielsdatter *1814.10.28 Gjaldbæk, Borris †1902.03.09 Gjaldbæk datter af Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 Gjaldbæk og (gift 1812.03.30 i Borris) Mette Jensdatter *1780.05.04 Kodbøl †1861.04.21 Gjaldbæk, Borris (datter af Jens Christensen Tolder i Kodbøl).
Christian Tofts far får den 24. juni 1811 skøde på Dalagerlund, da kaldes faderen Jens Jensen Heede eller Forborg. Ved Christian Tofts bryllup i 1837 kaldes han Jens Jensen Hee. I lægdsrullen kaldes han Fårborg efter fødestedet og i Borris Toft. Christian Toft driver Dalagerlund fra 1837 til fallitten i 1861.
I 1845 er der 6 tjenestefolk på Dalagerlund men i 1850 er det blevet til 12 tjenestefolk og en smed med svend. I 1855 er der 11 tjenestefolk, så gården var lagt stort an af Christian Toft der beskrives som Gjæstgiver, handelsmand og hørfarver. I 1860 er tjenestefolkene gået ned til 5 men der er tre plejebørn.
Han fik i 1837 skøde af faderen på:

Nørrelandet matr. 11 hartkorn [..1?] [tdr] [2 sk?] 1 fk 1 alb.
Matr. 12b: hartkorn 1 4 1 1¾.
Eng Matr. 7: 0 1 0 ½
Eng Matr. 11: 0 1 1 2¾.
Eng Skjern gl 288: 0 3 1 2½.
I alt (med ? ved matr. 11) fra faderen: 3 4 2 2½.

Han har købt til
I 1846:
Eng matr 6E: 0 1 2 2¾.
I 1848:
En gård Dalager matr. 14 Nørrelandet: 1 6 0 ¼.
275 skjern [...]: 0 1 1 1¼.
44 Nørrelandet: 0 0 0 ¾.
Eng matr. 6C: 0 0 2 2¾.
Matr. 22B: 1 4 3 1.
Matr. 32A: 0 1 0 2½.
I alt selv købt til: 3 7 3 2¼.
Dermed havde han en meget stor gård med hartkorn 7 4 2 1¾.

Af lån har han:
Rigsdaler:
6.000 lånt 1852 jydske [L.........].
3.500 lånt 1856 do.
3.100 lånt 1860 fra Jens Jensen Røgind.
5.000 lånt 1860 fra [.....] Kolvig.
1.500 lånt 1860 fra faderen Jens Jensen Toft.
0.160 lånt 1846 fra Peder Nielsen Kjær.
0.800 lånt 1850 fra Hans [Laursen] Gjaldbæk
0.346 lånt 1859 udlæg forvalteren.
2.500 lånt 1860 af Thomas Pedersen.
........ lånt mindre beløb, udlæg.
8.350 efter Lovlig tinglyst 19 Debr 1861 {senere nævnt Kjøbmand Kolvig}
I alt 31.256 rigsdaler.

Der er mange sider i protokollen med bohave og til sidst vurderingen af gård og bygninger:
20.000 rigsdaler Hovedgården med bygninger.
00.500 rigsdaler [......gården].
00.300 rigsdaler En bygning på gårdens mark.

Skifterettens protokol er svært læselig. (Der er en del andre protokolsteder to, tre og fire og fem). Der er ikke set afdrag på lånene, så måske Christian Toft kun betalt renter af dem men intet afdrag. Det er en mulighed.
Men en måned senere protokoleres yderligere mindre beløb:
28 punkter beløb mest mellem 10 og 400 rigsdaler.
2.500 rigsdaler lånt fra Thomas Pedersen Krog, samme som ovenfor.
8.350 samme som ovenfor lånt af [.....] Kolvig.
Dette er så fallitten i 1861, der protokolleres den 14. januar 1862. Christian Toft lånte penge til at ekspandere kraftigt købte en gård til og har vel bygget meget, til sidst står han med godt 32.000 rigsdaler gæld over for gården som er knap 21.000 værd, derfor fallitten, da han ikke kan betale renter mere.
I februar 1867 ses Christian Toft som fadder og da er han fæstehusmand i Duedal i Borris, hvor han er flyttet hen efter fallitten.
Christian Jensen Toft ses i FT 1870 som broforpagter. Han og konen fik ingen børn.
Han begyndte som en betydelig mand, der blev valgt i 1850 til sogneforstanderskabet. Efter fallitten i 1861 i Dalagerlund blev han omkring 1869 bommand for broen over Skjern Å mellem Borris kirkeby og Borris Krog.
Han gik tragisk den 5. februar 1889 i åen og lod sig drive under isen; hans lig blev fundet seks uger senere den 23. marts ved Moesgård. Han var 76 år gammel.
Lundsgård skriver skriver to en halv side om Christian Toft (BS siderne 348-50). Han nævner, at der findes billeder af alle formænd for sogneforstanderskabet og sognerådet undtagen Christian Toft, familien, der havde billedet, ville ikke give det videre, fordi det gik skævt for Christian, nemlig fallitten.
I 1870 forespørges sognerådet om det ved at Christian Toft udskænker brændevin. Det svarer at det ikke just er det ubekendt og heller ikke ualmindeligt. Han har et fattiglem Else Kristensen indkvarteret mod 1 rigsdaler 8 penning om måneden fra sognet. Han ansættes i 1880 for vinteren som stodderkonge, der skal holde andre tiggere væk fra sognet. I 1888 får han 15 kr til at anskaffe et brokbind, så han har haft brok. Claus Ahler er indsidder i huset, men skal flytte væk.
Ove Navntoft Enevoldsen skriver i sin Hardsyssel Aarbog 2015 artikel s. 97 om Christian Toft i brohuset:

Enevold Gjaldbæk-Nielsen fortæller efter sin far Peder, at i 1889, da Christian Thoft stadig boede i Brohuset, vågnede hans kone en februar-nat og opdagede, at manden ikke lå ved siden af hende i dobbeltsengen. Hun stod op og så ud af vinduet måneskinnet, at manden var på vej ned til åen. Hun løb efter ham, da hun anede, hvad han ville, og bad ham så mindeligt om at komme tilbage, men han ænsede hende ikke og fortsatte ud i åen, til strømmen tog ham og førte ham ind under isen. Derefter gik hun ind i huset igen og bad til Gud om, at han ville tilgive hendes mand også denne hans sidste synd.

Plejebørn kun set FT 1860 (formodentlig spredt efter fallitten):
01 Karen Thoft Svendsen *1845.09.15 Kjelstrup, Faster †1865.10.27 (difteritis, bopæl Holstebro) Garsisons sogn, Kbh. Amt datter af indsidder i Kjelstrup Svend Isagger Pedersen (Agerfeldt) *1818.03.08 Agerfeld, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1857.01.22 Agerfeld som gårdmand og kromand og (gift 1841.02.17 i Vinding) Ane Marie Lauridsdatter *1815.03.29 Borbjerg †1849.12.06 Kjelstrup.
Hendes mor Ane Marie Lauridsdatter var før vielesen i 1841 krædderpige i sognene øst for Holstebro.
Hendes far Svend Pedersen Agerfeldt tog 1852.12.04 fra Faster til Vinding, og han giftede sig 2. gang 1852.12.27 i Vinding sogn med enken Mette Cathrine Thomasdatter.
Karen selv blev konfirmeret 1860.04.15 i Faster. Hun havde i 1865 bopæl i Holstebro men blev indlagt på Frederiks Hospital i Kbh. for difteritis, som hun døde af og blev begravet i Kbh.
Da stedfaderen går fallit tager hun 1861.11.09 plads i Kollerup ved Vejle, hvor hun skrives som tilgang 1862.01.13. I 1864.06.14 tager hun til Holstebro, hvor hendes tid bliver få måneder.
02 Catrine Marie Toft Christensen *1852.08.11 Dalgård, Hanning †1871.12.02 Borris datter af bror til Christian Jensen Toft her i Brohuset af næsten samme navn gårdmand i Dalgård, Finderup, Hanning Christen Jensen (Toft) *1809.10.23 i Højmose, Brejning sogn †1888.07.02 (fødested Borris forkert) Finderup og (gift 1843.10.01 i Borris) Ane Marie Larsdatter *1814.03.12 Pårup, Assing †1855-58 (ikke fundet død i Hanning og omliggende sogne).
Catrine var ugift og blev kun 19 år gammel. Hun er datter af en bror til Christian Toft her i Brohuset, som har samme navn men bor i Finderup i Hanning sogn. Dette kan let forvirre. Hendes mor døde mens hun var lille, derfor er hun kommet til stedfaderen.
03 Simon Martinsen *1842.05.22 Nysogn, Ringkøbing amt søn af pige i Haurvig, Holmsland klit, Nysogn, Ringkøbing Amt Ingeborg Simonsdatter *1812.10.25 Aargab, Holmsland Klit †1895.07.20 Kirkeby mark, Sønder Omme (datter af Simon Christensen og Ane Larsdatter) og udlagt barnefader ungkarl Martin Anton i Læk/Lech.
Moderen Ingeborg Simonsdatter gifter sig senere med Peder Madsen *1795c Bølling og bor i 1855 i Agger i Borris. I FT 1860 er hun fraskilt og kaldes modehandlerinde og indsidderske i et hus i Dalager nær Christian Toft. I 1870-80 bor hun i Gaasdal i Borris.
Han kaldes ofte Simon Mathiasen.
I FT 1845 tinget i kost ved Hans Jørgensen i Nysogn.
I FT 1850 kaldes han Simon Mathiasen Thoft og er tjenestedreng 8 år gammel ved Christian Toft i Dalager i Borris.
I FT 1855 er han 12 og lærling ved skolelærer Jakob Christensen i Nederby i Sønder Felding.
Simon blev konfirmeret 1858.04.11 af Dalager (vel ved moderen) i Borris.
1863.04.09 afgang fra Borris til Kolding.
1868.04.12 hjemsendt fra straffeanstalt Kolding til Borris.
1868.05.06 afgang Borris til Hobro, 25 år, arbejder.

FT 1890 Nørregade i Holstebro:

Simon Martinsen  47 Ugift Arresteret Arbejder født Holmsland  

Ikke fundet derefter.
Som det ses var han fængslet eventuelt i Kolding før 1868 og arresteret i 1890.


Indsidder (lejer) i Brohuset 1877:
1877 Lars Nielsen *1847.05.06 Gammelmark, Sønder Felding †1924.03.16 Vestergade 31, Herning By søn af af husmand i Gammelmark Niels Jensen (tilnavn Skræder efter faderen) *1793.11.29 Sønder Felding †1870.10.29 (almisselem) Sønder Felding og (gift 1842.11.27 i Vorgod) Maren Mikkelsdatter *1810.12.12 Barde, Vorgod †1860.03.13 Gammelmark.
Gift 1. 1872.12.03 i Sønder Felding med Ane Else Ebbesen *1848.03.11 Skaarup, Hanning sogn †1888.04.01 Troldhede, Nørre Vium datter af husmand og skomager Ebbe Knudsen *1814.09.18 Sønder Lem †1863.06.07 Kirkehuset, Sædding sogn og (gift 1846.03.29 i Velling) Johanne Bendstdatter *1816.10.25 Hanning †1865.05.23 Kirkehus, Sædding.
Gift 2. 1901.05.21 i Tjørring sogn med Abelone Mortensen *1864.07.01 Vildbjerg sogn konf. 1878 af Kragelund †1919.03.21 Vestergade 13, Herning By datter af ugift Maren Larsen *1836.06.16 Junge, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1915.05.05 Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt. og udlagt fader ungkarl Christen Mortensen.
Lars Nielsen får otte børn med første kone Ane Else Ebbesen, hvoraf fire dør før de bliver 11.
Efter hans første kones død fik han tre børn med Abelone Mortensen før han giftede sig med hende. Som ægtepar fik de to børn til. Disse fem børn var livskraftige og blev alle gamle.
Lars Nielsen flytter rigtig meget omkring: Faster, Borris to steder, Ringkøbing By, Tjørring, flere steder i Herning.
Lars Nielsen i folketællinger:
FT 1880, Gaasdal hede, Borris.
FT 1890, Østergade Ringkøbing By.
FT 1901 Tjørring.
FT 1906 Kæret, Herning.
FT 1911 Herning.
FT 1916 Vestergade 61, Herning.
Abelone Mortensen kom i pleje i Vildbjerg sogn og moderen Maren Larsen var derefter tjenestepige i nogle år forskellige steder, til hun i 1871 kom til Torning sogn, Viborg amt, hvor hun 1872.06.25 blev gift med enkemand, gårdmand i Torning, Niels Thygesen af Holmsland *1824.07.20 Gammel Sogn. Familien flyttede til Skygge i Kragelund sogn. Her døde gårdmand Niels Thygesen 1877.04.28. - Maren Larsen blev derefter gift 1877.10.30 i Kragelund sogn med Jens Christensen (Rask) *1846.04.11 i Hørup, Viborg amt, nu gårdmand i Kragelund sogn. Abelone Mortensen af Skygge blev konfirmeret 1878.10.27 i Bording kirke. - Ved FT 1880 er den 15-årige Abelone Mortensen hjemme hos moderen og stedfaderen i Kragelund sogn.
Børn med 1. kone Ane Else Ebbesen:
01 Johanne Marie Nielsen *1874.06.20 Hannerup, Faster †1943.09.17 i Fruerby, Sønder Felding (Bopæl: Ravnsborggade 10, Herning).
Gift borgerlig 1905.11.07 i Tinghuset i Herning med arbejdsmand, enkemand Søren Christian Nielsen *1843.11.03 Lille Vibholt, Flynder sogn †1917.05.17 Håkonsgade 6, Herning søn af Husfæster af Niels Jensen (Refsgård) *1808.04.06 Pindstrup, Flynder †1865.09.29 Over Simmelkær mark, Ørre sogn og (gift 1836.11.20 i Flynder) Mette Hedvig Christensdatter *1804.01.13 Røjgård, Flynder †1866.10.26 Over Simmelkær mark, Ørre.
Søren Christian Nielsen var husmand i Brådjord i Sinding sogn. Arbejdsmand, senere afholdsvært i Herning.
02 Nielsine Nielsen *1876.02.24 Fasterkærs hede, Faster †1893.12.18 Herning begravet 17 år gammel.
Hun kom tidligt ud at tjene.
FT 1890 i Dyrvig i Hoven sogn ved gårdmand Peder Mortensen Jensen og hustru Mariane Nielsen. 13 år "Barn".
Konfirmeret 1890.04.13 i Hoven sogn.
03 Ebbe Nielsen *1877.09.23 Brohuset, Borris †1930+.
Gift 1910.10.02 i Odder med Margrethe Cathrine Jacobine Christensen *1890.04.12 Kriegersvej 15, Vor Frue sogn, Aarhus datter af propskærer og møllersvend i Aarhus Knud Christensen *1865c på Ærø †1891.10.24 Granslev sogn, Viborg Amt og (gift 1887.07.09 i Helgenæs sogn, Randers Amt) Jacobmine Cathrine Jensen (Holst) *1867.01.25 Esby, Helgenæs.
Ebbe Nielsen er født her i Brohuset, som dette afsnit handler om.
FT 1911 Staldforpagter i Snejbjerg
FT 1921 Jordarbejdsmand i Herning
FT 1930 Arbejdsmand i Ormslev sogn, Aarhus amt.
04 Johannes *1879.05.06 Gaasdal hede, Borris †1883.08.22 (meningitis) Nørre Vium begravet fire år gammel.
05 Kristian *1881.12.29 Gaasdal hede, Borris †1884.03.15 (kirtelsyge) Nørre Vium begravet godt to år gammel.
06 Karl Nielsen *1883.03.19 Nørre Vium †1951.12.27 (dræbt af tog, se nedenfor) Skibbild, Nøvling (begravet Skive) 68 år.
Gift 1905.11.25 Herning med Johanne Jakobsen *1879.05.03 Højslev by og sogn, Viborg amt †1959.02.07 De gamles Hjem, Ringsgade 6, Skive Købstad datter af indsidder i Højslev Christen Jacobsen *1855.03.20 Hald, Ørslevkloster sogn, Viborg Amt †1931.04.26 Højslev og (gift 1878.11.12 i Højslev) Inger Christensen *1858.10.19 Nørgaard, Højslev †1924.04.25 Højslev.
Karl Nielsen var Teglbrænder ved Gammelgård Teglværk ved Skive.
Døde ved et ulykkestilfælde. Dræbt af toget 24 m nord for overkørsel nr. 70 nord for Skibbild jernbanestation, Nøvling sogn, Ringkøbing Amt.- Bopæl: Brårupvej 86, Skive.- Begravet Skive kirkegård.
Beskrivclsen 24 m nord for overkørsel ville passe med, at han er gået uden om bommen for lige at komme over før toget.
07 Johannes Christian *1885.03.28 Kirkegaard mark, Nørre Vium †1886.12.16 Kirkehusets mark, Borris begravet knap to år gammel.
08 Juliane *1886.12.25 Kirkehusets mark, Borris †1897.05.28 (tuberkulose) Birkegårds hede, Sønder Felding begravet 10 år gammel.
Børn med Abelone Mortensen:
09 Niels Viggo Nielsen *1894.12.23 Herning By †1952.09.29 Søndergade 9, Herning.
Gift 1918 med Inger Marie Kirstine Lodahl *1898.11.06 Pedersgård mark, Tjørring †1982.01.08 Herning datter af Husmand i Tjørring Jens Madsen Lodahl *1861.02.25 Nørre Lind, Rind sogn †1914.02.25 Gillemose, Tjørring og (borgerlig gift 1886.05.18 for Hammerum herreds ret i Herning) Kirstine Poulsen *1864.09.10 Vester Herborg, Vorgod †1952.05.20 Gillemose, Tjørring.
Niels Viggo Nielsen var:
FT1921: Strikker i Herning.
FT1930: Mekaniker i Herning.
1952: Møbelhandler i Herning.
10 Ane Else Ebbeline Mortensen *1896.09.23 Lindvig, Borris.
Gift 1923.04.01 i Vallensbæk sogn, Københavns Amt med enkemand Hans Christian Andersen *1890.08.27 Terslev sogn, Sorø amt søn af indsidder i Terslev Ole Frederik Andersen *1856.03.07 Terslev †1940.03.26 Hødersvej 16, Ansgar sogn, Odense og Ane Kirstine Hansen *1859.01.24 Vollerslev sogn, Præstø Amt †1934.05.12 Alderdomshjemmet, Odense.
11 Johannes Nielsen (Denfjeld)*1900.11.14 Tjørring Østerby.
Gift 1. 1923.12.31 borgerlig ved borgmesteren i Aalborg med Gerda Georgine Fåborg Madsen *1905.07.11 Skovstrup, Gunderup sogn, Aalborg Amt †1926.08.05 Christiansgade 7 Budolfi sogn, Aalborg datter af murer i Skovstrup, Gunderup sogn Carl Peder Madsen *1876.03.03 i Mou sogn, Aalborg amt †1951.03.01 Lundby, Gunderup og (gift 1900.01.09 i Dall, Aalborg amt, ægteskabet opløst 1916-1921) Gjertrud Marie Charlotte Larsen *1876.08.05 Dyrby, Gassum sogn, Randers amt.
Gift 2. 1928.02.24 Sindal sogn, Hjørring Amt (Budolfi, ægteskabet skilt) med tobaksarbejderske Rosa Mørtel Andersen (Juel) *1906.06.22 Astedbro,Ugilt sogn, Hjørring Amt datter af skomagermester og detailist Christian Peder Vilhelm Andersen *1865.11.02 Sindal †1914.11.07 Hjørring amtssygehus og (gift 1895.03.15 i Sindal) Ane Kirstine Petrine Nielsen *1872.04.28 Sindal †1907.11.10 Astedbro, Ugilt sogn, Hjørring Amt.
Johannes Nielsen tog den 16. nov. 1949.11.16 navneændring til Johannes Denfjeld. Navnet Denfjeld er meget sjældent.
Han var maskinstrikker i Aalborg.
Ingen af hans ægtekaber holdt.
Børn med 2. kone Abelone Mortensen:
12 Juliane Nielsen *1902.01.18 Lundgård Mark, Tjørring
FT 1930 i Brandstrupsgade 7, Ålborg.: Fabriksarbejderske, Ugift. Ikke set derefter.
13 Dagny Christine Nielsen *1903.08.03 Kapelvej, Herning †1930.10.15 Smedebakken 33, Silkeborg.
Gift 1920.09.05 i Silkeborg med Kristian Boas Nielsen *1898.02.16 Virklund, Them sogn †1940+ søn af Skovbetjent i Virklund Peder Nielsen (Topholm) *1858.04.14 Låsby sogn, Skanderborg Amt †1950.04.29 Alderslyst sogn, Silkeborg og (gift 1884.12.27 i Them) Mariane Hansen *1863.12.27 Mårup, Nødager sogn, Randers Amt †1923.09.28 Uranienborg, Them.
Kristian Boas Nielsen:
FT1925: Skovarbejder i Them sogn.
FT1930 og FT1940: Arbejder på Silkeborg Papirfabrik.

1879c Christen Toft

Fattigheden:

Fattigheden vest for Skobæk i Borris hvor Vorgod Å løber i Skjern Å
Fattigheden vest for Skobæk i Borris,
hvor Vorgod Å løber i Skjern Å.


Huset og jordlodden Fattigheden ved Skobæk er dokumenteret fra 1863 - 1878. Huset bliver bygget af Christen Christensen Boling i 1863. Den 11. juni 1878 bliver stedet solgt til Brunbjerg og lagt sammen.
I 1865 kommer det til en katastrofe i dette hus. Steddatteren af Christen Boling Inger Marie Poulsen er 13½ år gammel og skulle samle strå på en opdyrket hedemark og måtte ikke gå ind i en rugager, hvilket hun alligevel gjorde. Stedfaderen førte hende ind i stalden, klædte moderen hende nøgen af, hvilket er ondt tegn, stedfaderen lagde et reb dobbelt med knude en meter lang og slog hende på ryggen med det. Da han var færdig, slog moderen en betydelig del slag.
Derefter slog stedfaderen igen indtil huden sprækkede. Her gik ophidselsen helt galt og helt overstyr, hvad der var een mishandling, blev pludselig til tre.
Moderen siges at have haft en ond indflydelse på stedfaderen og have opildnet ham. For at der ikke skal gå betændelse i den revnede hud gned moderen og stedfaderen den ind i saltlage. Barnet segnede derved om og levede kun få timer.
Stedfaderen Christen Boling og moderen Sidsel Nielsdatter bringes til Skjern arrest, hvor moderen hænger sig tre dage efter den dødelige mishandling. Stedfaderen blev idømt 4 års forbedringhus. Han kom derefter tilbage til Fattigheden.
Se Ove Navntoft Enevoldsen: "Husmand på Borris Fattighede", Hardsyssels Aarbog 2014, siderne 51-61.
Fattigheden:
Udarbejdet 2018 af Holger Ejby Villadsen.

1863 Christen Christensen Boling *1829.11.06 Brunbjerg, Borris †1899.07.14 Fattiggaarden Moesgaard, Borris søn af Christen Andersen †1829.04.16 (forgiftet) husmand i Hvelplund, Sønder Omme (søn af Maren Christensdatter Refstrup ?*1756.09.19 Sønder Lem sogn gift 1791.12.21 i Borris med Niels Christensen Bjerre *1766.04.01 dåb Bjerget, Oddum sogn †1849 Lindvig, Borris, søn af Christen Glarmester) og Maren Nielsdatter Boling
Gift 1. 1854.11.26 i Brejning sogn med Sidsel Nielsdatter af Toft i Brejning *1822.05.10 Kongensberg, Brejning sogn †1865.11.08 (hængte sig) Arresten, Skjern datter af tjenestefolk i Mosegaard Toft i Brejning Niels Rasmussen *1793.06.30 Torsted †1881.03.01 Nygaard mark, Nørre Omme sogn og (gift 1822.03.17 i Brejning) Maren Hansdatter *1792.12.23 Mosegaard Toft, Brejning †1861.07.10 Toft.
Gift 2. 1869.12.07 i Borris med Dorthe Nielsdatter *1827.03.07 Ejstrup, Faster sogn †1895.12.16 Dalager hede, Borris datter af husmand i Ejstrup Niels Christensen *1784.08.15 Ejstrup †1872.10.10 Ejstrup og (gift 1817.06.15 Faster) Kirsten Hansdatter *1799.05.22 Faster præstegaard †1860.05.02 Ejstrup.
FT 1834 Brunbjerg, Borris, 4 år.
FT 1840 Brunbjerg 11 år.
Christen Christensen i lægdsrullen:
Lægdsrullen Borris lægd 41 tilgang 1830: Christen Andersens enke: Christen Christensen, Brunbjerg *1829.11.06 - nr. 249.
1832: nr. 191 - 1835: nr. 170. 5 år. - 1838: nr. 142. 8 år. - 1841: nr. 128. 11 aar. -
1843: nr. 103. 14 aar. Streget. Til 33 U 142. U=1844, 33=Skarrild.
1844: Karstoft, Skarrild, Streget. Til 5 V 147. V=1845, 5=Egvad.
1845: Tarm Mølle, Egvad, Streget. Til 41 X 272. X=1846, 41=Borris.
1846: Gravel, Borris. nr. 230. 17 aar.
1849: Gravel, Borris: Udslettet for forkortning af højre underekstremitet efter lårbrud, session 1852.
1854 gift i Brejning sogn med Sidsel Nielsdatter.
1855 Skovbjerg Hede, Sønder Felding.
1858 Kirkehuset, Borris.
1861 Ahlergaard Hede, Borris.
1863 Fattigheden, Borris, husmand.
1865 Forbedringsanstalt 4 år for mishandling til døde.
1869 Fattigheden, Borris.
1874 Dalager, Borris til leje ved Mads Godsvig. Fæstehusmand.
1899 Fattighuset Moesgaard, Borris.
Sidsel Nielsdatters barn med udlagt Poul Jensen af Nørre Omme:
01 Inger Marie Poulsen *1852.05.26 Toft, Brejning sogn †1865.11.05 (mishandlet til døde, 13 år gammel) Fattigheden i Borris.
Sidsel Nielsdatter børn med Christen Christensen Boling:
02 Niels Christian Christensen *1855.08.03 (Borris kirkebog) Skovbjerg hede, Sønder Felding †1929.09.02 (begravet Brady) Maxwell, Nebraska.
Gift i Nebraska med Caroline Hansen *1851 Danmark.
Udvandrer til USA.
Niels Christian og Caroline fik seks børn, fire druknede samtidigt i en flod 1899.
Se bogen Benny Boysen: Nannie F. En fortælling om skæbne og slægt, Dalhus Forlag 2003, 85 sider.
03 Vibekke Ane Marie Christensen *1858.06.20 Kirkehuset, Borris †1928.09.14 Alderdomshjemmet. Højmark, Sønder Lem.
Gift med 46 år 1905.06.16 Sønder Lem med den 48-årige enkemand, husmand i Faarborg, Sønder Lem Christen Svenning Berthelsen *1857.05.27 Højmark †1932.06.27 Alderdomshjemmet, Højmark søn af husmand og smed i Højmark Bertel Jepsen *1821.05.13 Sønderby, Nysogn, Holmsland †1905.08.25 Højmark og (gift 1846.05.24 Velling) Anne Mouridsdatter *1820.03.10 Velling †1905.09.21 Højmark.
Christen Svenning Berthelsen var husmand af Mastrup i Faarborg Mark i Sønder Lem sogn.
04 Nielsine Maria Christensen *1861.08.03 Ahlergaard hede, Borris †1935.05.17 De gamles Hjem, Skjern.
Gift 1889.12.06 i Borris med ungkarl i Sønderby Johannes Henriksen *1859.06.13 Klejnstruphus, Vinding, Ringkøbing Amt †1905.03.30 Gammelmark, Sønder Felding søn af husmand i Klejnstruphus Claus Heinrich Eichenwald *1822c i Holstein †1881.03.09 Fjaldene, Nørre Omme sogn og (gift 1859.04.28 Vinding) Johanne Cathrine Isaksdatter Friis *1833.09.11 Klejnstrup, Vinding †1913.04.21 Ørnhøj, Nørre Omme.
Johannes Henriksen var i FT1901 husmand i Overby i Sønder Felding sogn.
Nielsine Marie Christensen:
FT 1911 og FT 1916 husholderske i Nederby, Sønder Felding sogn.
FT 1921 husbestyrerinde hos sønnen Christen Henriksen i Dejbjerg sogn.
FT 1925 ophold hos datteren Signe Dorthea i Vester Marup, Skjern sogn.
FT 1930 aldersrentenyder i Skjern.
05 Hans Andreas Christensen *1864.08.18 Fattigheden, Borris †1941.03.03 Alkjærsig, Dejbjerg.
Se Ahler Brohus 1888 i Borris.
Dorte Nielsdatter barn med skomager Hans Christensen:
Else Kirstine Christensen *1861.03.24 Ejstrup, Faster sogn.
Gift 1884.11.11 Nørre Vium med købmand i Barde, Vorgod Peder Pedersen *1858.10.25 Fiskbæk, Nørre Vium †1906.04.11 Herning. Gift arbejdsmand, fhv. købmand på Kapelvej i Herning søn af Abelone Kirstine Pedersen og udlagt Hans Lauridsen Buch af Fiskbæk, Nørre Vium.
Peder Pedersen begravet som gift arbejdsmand, fhv. købmand på Kapelvej i Herning.
Else Kirstine Christensensen udvandrede med 49 år til Gothenburg i Nebraska USA via Liverpool 1910.08.06 med datteren Dagmar Ottine Augusta Pedersen *1897.08.08 Herning.
Dorte Nielsdatter barn med Christen Christensen Boling:
06 (Mary) Sidsel Marie Christensen *1872.02.18 Bækhus (huset på Fattigheden?), Borris †1922.08.28 Gothenburg, Nebraska.
Gift 1889c i Nebraska, var 17, påstod 18, med Henry Peterson (født Anders Pedersen) *1857 Klaptoft, Velling sogn †1941.01.06 Gothenburg.
Konfirmeret i Borris sogn 1886.04.18.
Udvandret til Amerika, fik fem børn.
Se bogen Benny Boysen: Nannie F. En fortælling om skæbne og slægt, Dalhus Forlag 2003, 85 sider.

6 Andet
Maren Skobæk *1701c †1784.12.28 Skobæk.
Nicolaj Christensen konf. 1795 af Skobæk.
Anne Hansdatter af Skobæk konf. 1805.04.21 i Borris.


Skravhøj
Matrikelkort 1819 og derefter. Borris sogn Nørrelandet: Dalagergaard, Dalagerlund, Skravhøj. Delvis også Soldaterhus, Busk, Slikdal, Grønborg.
Borris sogn Nørrelandet matrikelkort 1819+: Dalagergaard, Dalagerlund, Skravhøj.
Delvis også Soldaterhus, Busk, Slikdal, Grønborg.
Røde navne: 1819 og før.
Sorte navne: senere efter 1819 engang.
Grønne felter: tofte.

Skravhøj
1 Introduktion
Skravhøj ligger i Dalager eller Daller i Borris som det også kaldes. Oprindelig var det kun et hus, men fik senere marker til et husmandsbrug.
Markbogen 1683:

It huus beboes af Christen Pedersen, kaldis Schrafuehøy og tilhøre Velbaaren Sophia Rostrup til Dejbjerglund i Dejbjerg sogn.

Da huset ikke har noget hartkorn er det ikke opført i Ny Matrikel 1688.
2 Fæstere
1664 Johanne Poulsdatter
1678 Jens Christensen i Duedal
1683 Christen Pedersen 1718 Jens Husmand
3 Ejere
1664 Elsbe Dorote Rostrup
1683 Sophia Rostrup til Dejbjerglund
4 Familier med børn:
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Skravhøj senere hartkorn 0 1 3 1¾ vel godt 10 tønder land.

1664- Johanne Poulsdatter.

1678 Jens Christensen.
Jens Christensen boede i Duedal, men fæstede Skravhøj.

1683 Christen Pedersen.

1718- Jens Husmand †1737.09.04 Borris.
Gift 1. med Else †1718.04.07 Skravhøj.
Gift 2. 1718.10.08 copuleret i Borris med Johanne Thomasdatter.
Hvis hans datter Sophie er født i Skravhøj, har Jens Husmand været der fra 1701-.
Barn med 1. kone Else:
Sophie Jensdatter *1701-.
Gift 1727.01.09 med enkemand Christen Skjern Degn †1740.04.19 Debbelmose, Borris.
Christen Skjern var degn i Borris 1729-40 og boede i Debbelmose.

1725- Niels Skravhøj.
Gift med Else Nielsdatter †1725.09.13 Skravhøj.
Niels Skravhøjs kone instroduceres den 12. august 1725 og Else Nielsdatter i Skravhøj begraves den 13. september samme år. Her antages, at det er samme person.
Dåben vel i juli er glemt indført i kirkebogen.
Den Niels Skravhøj, der ses i Faster og får en datter Maren i *1746.07.17, er formodentlig en anden person.
Børn:
Barn *1725.07c moderen introduceret 1725.08.12.

1731- Anders (Daller) Skravhøj.
Gift 1. med hans første kone †1733.09.20 Skravhøj.
Gift 2. 1734.01.31 i Borris med Abbelone Ebbesdatter *1702c †1772.07.09 Øster Marup, Skjern sogn.
Sådan som datoerne er må Anders have haft et forhold til Abbelone før hans første kone døde. For barnet Ebbe er blevet til i juni 1733 og hans første kone dør først i september 1733.
Børn med første kone:
datter (Andersdatter) *1731.11.11 Skravhøj.
dødfødt 1733.09.20 Skravhøj.
Barn med 2. kone Abbelone Ebbesdatter:
Ebbe Andersen *1734.02.02 Skravhøj †1801+.
Gift 1765.09.22 i Skjern med af Øster Marup Else Offersdatter *1739.09.22 Skjern †1801+
Hus- og tømmermand i Marup By FT 1787.
FT 1801 i Forsom i Egvad sogn ved søn Offer Ebbesen.
Mange børn død små.
Et barn:
Offer Ebbesen *1772.05.21 Øster Marup, Skjern †1836.02.13 Forsum, Egvad sogn.
Gift med Else Kirstine Christensdatter *1790c.

1756- Niels Jensen Velling Skravhøj *1726c †1816.05.11 Kvisthus, Borris.
Gift 1756.07.25 i Borris med Maren (Amme) Nielsdatter *1722c †1818.02.01 Hjoptarp, Borris.
Børn:
Jens Nielsen *1756.08.22 Skravhøj.
Ane Nielsdatter *1758.06.24 Skravhøj †1837.03.27 Kvisthus, Borris.
Gift 1787.11.11 i Borris med Niels Mikkelsen af Kvisthus *1765c †1835.12.15 Kvisthus søn af Mikkel Nielsen Duedal *1720.10.27 Vestergaard, Vesterlund, Vester sogn †1786.05.14 Duedal, Borris og Marie Katrine Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle †1799.04.19 Duedal.
Kirsten *1760.06.15 Skravhøj, formodet død lille.
Else Nielsdatter *1763.07.31 Skravhøj
Kirsten Nielsdatter *1765.12.08 Skravhøj, konf. 1783.04.27 af Skravhøj †1837.04.05 Fonager, Borris.
Gift 1797.04.18 i Borris med Knud Lauridsen Nørgaard *1763 Hjoptarp, Borris †1837.04.06 Hjoptarp søn af Laurids Knudsen Nørgaard *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp †1806.03.12 Nørgaard, Hjoptarp og Ane Kirstine Christensdater Stier *1727.07.13 Stier, Borris †1774.11.06 Hjoptarp.
Folketælling 1787 Skravhøj Niels Jensen Skravhøj   Matr: 56   8
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde Huus- mand mand 2Niels Jensen Skravhøj601727c Velling? 1816 Kvisthus Borris Står under Dalagger.
kone 1Maren Nielsdatter Amme641723c  1818 Hjoptarp Borris  
dat. 0Anne Nielsdatter291758 Skravhøj Borris 1837 Kvisthus Borris  *1758.06.24.
foster barn Anders Andersen41783c   "Et uægte barn til opfostring." Ikke set født i Borris.

Folketælling 1801 Skravhøj Niels Jensen Skravhøj   Matr: 56   58
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med jord mand Niels Jensen Skravhøj731727c Velling? 1816 Kvisthus Borris Står under Dalagger.
kone Maren Nielsdatter Amme781723c  1818 Hjoptarp Borris  


1819.06.24 Jens Andersen *1767c †1837.12.22 Skravhøj.
Gift med Ane Katrine *1774c †1835.10.30 Skravhøj.
Forrige fæstere ses i FT 1801 73 og 78 år gamle. De er med stor sikkerhed flyttet kort efter 1801 til datteren Ane Nielsdatter i Kvisthus i Borris. Der må have været en fæster mellem Niels Jensen Skravhøj og Jens Andersen.
Ejeren i 1819 er Jens Madsen Rabhek på Dalagergaard der sælger Skravhøj for 150 rigsdaler. Skravhøj ligger meget nær den fire-længede Dalagergaard og har i 1819 kun en bygning. Skøde 1819.
Jens Andersen og Anne Katrine kommer til Borris (tilgang) i 1815 fra Lindbjerg i Ølgod. Til Skravhøj, som han har købt, men skødet er først fra 1819.
Konen Ane Katrine ses med fire forskellige efternavne: 1819 Pedersdatter, 1834 aftægt Sørensdatter, FT 1834 Mikkelsdatter, begravelsen 1835 Olesdatter. Man vælge.
Folketælling 1834 Skravhøj Jens Andersen   Matr: 56   21
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Jord- lod mand 1Jens Andersen671767c  1837 Skravhøj Borris "Nærer sig af sin jordlod"
kone 1Ane Katrine611773c  1835 Skravhøj Borris Fire forskellige efternavne.


1834.04.26 Laurids Hansen *1794.06.25 Sædding †1874.06.26 Skovsende, Sønder Omme søn af Hans Eskesen *1760.08.24 Sædding †1823.06.16 Østergaard, Klokmose, Faster sogn og Abbelone Madsdatter *1754c †1828.07.01 Kjelstrup, Faster.
Gift 1817.12.28 i Faster med Karen Jensdatter *1794.06.09 Klokmose, Faster †1866.05.25 Skovsende datter af gårdmand i Klokmose, Faster Jens Christensen *1759.12.09 Faster †1844.11.30 Østergaard, Klokmose og (gift 1789.11.29 Faster) Anne Marie Mortensdatter *1756.01.11 Borris †1837.06.28 Østergaard, Klokmose.
Lauurids Hansen var:
1818 i Klokmose i Faster sogn.
1822 Tømrer og husmand i Kjelstrup, Faster sogn.
1836 Tømrer og husmand i Skravhøj, Borris sogn.
Skravhøj ses i Skødet af 1834 at være forøget til hartkorn 0 2 1 ¾.
1863 på aftægt ved søn Jens Lauridsen i Skovsende i Sønder Omme sogn.
Børn:
01 Eske Lauridsen *1818.02.24 Klokmose, Faster †1896.07.21 Debbelmose, Borris.
Gift 1853.11.06 i Stauning med Maren Jensdatter *1828.03.09 Andrup, Stauning †1912.03.07 Debbelmose datter af gårdmand i "Olesgaard", Andrup i Stauning Jens Pedersen *1785.04.24 Stauning †1864.08.02 Andrup og (gift 1814.01.01 Stauning) Maren Jensdatter *1783.11.09 Sønder Lem †1873.05.06 Andrup.
Eske Lauridsen var gårdmand i Debbelmose i Borris sogn.
02 Hans Lauridsen *1820.02.29 Klokmose, Faster †1915.12.18 Handerup, Faster.
Gift 1. 1847.10.03 i Stauning med Inger Kirstine Jensdatter *1823.09.14 Andrup, Stauning 1850.06.25 (tyfus) Knorborg, Faster søster til Maren Jensdatter gift med broderen Eske ovenfor.
Gift 2. 1851.05.11 Borris sogn med Ane Jørgensdatter *1822.03.22 Borris †1895.04.01 Handerup datter af gårdmand og sognefoged Jørgen Nielsen Huus *1781.07.01 Borris †1859.11.16 Debbelmose, Borris og (gift 1814.03.27 Faster) Margrethe Larsdatter *1791.04.25 Faster †1877.07.07 Præstegårdens mark, Borris.
Hans Lauridsen var:
Husmand og smed i Faster sogn.
Husmand i Nørre Vium sogn.
Husmand i Kjelstrup i Faster sogn.
03 Ane Marie Lauridsdatter *1822.03.23 Kjelstrup, Faster †1905.03.31 Asylet i Tarm, Egvad sogn.
Gift 1855.09.30 i Borris med Jens Jensen *1819.09.09 Store Gaadal, Borris †1901.05.04 Lønborggård, Lønborg søn af gårdmand af Store Gaasdal Jens Pedersen *1767.08.30 Borris †1837.03.01 Store Gaasdal og (gift 1809.05.11 Borris) Marie Kirstine Christensdatter *1786.11.19 Borris †1853.06.10 Store Gaasdal.
Jens Jensen var arbejdsmand på Lønborggaard i Lønborg sogn.
04 Jens *1826.03.18 Kjelstrup, Faster †1830.04.28 Kjelstrup fire år gammel.
05 Abelone *1829.05.01 Kjelstrup, Faster †1829.05.22 Kjelstrup tre uger gammel.
06 Jens Lauridsen *1830.09.26 Kjelstrup, Faster †1897.03.11 Skovsende, Sønder Omme.
Gift 1861.11.03 i Borris med Christine Pedersen *1831.09.29 Debbelmose, Borris †1928.09.03 Skovsende datter af gårdmand i Debbelmose, Borris Peder Nielsen (Kjær) *1788.09.07 Borris †1878.12.27 Debbelmose og (gift 1815.10.29 Borris) Anne Jensdatter *1792.06.10 Borris †1880.11.06 Debbelmose.
Jens Lauridsen var gårdmand i Skovsende i Sønder Omme sogn.
07 Christen *1836.12.26 Skravhøj, Borris †1838.12.22 Skravhøj to år gammel.

1863.05.10 Fritz Eybye *1824.05.01 Lundenæs, Skjern †1893.03.14 Borris Stationsby søn af forpagter af Lundenæs avlsgård i Skjern Johannes Hansen Eybye *1779.10.29 Ullerslev sogn, Svendborg Amt †1862.05.15 Skjern og (gift 1813.09.24 Sct. Knuds sogn, Odense) Maren Andersdatter *1787.05.06 Aarslev sogn, Svendborg Amt †1859.02.28 (difteritis) Skjern.
Gift 1853.05.08 i Borris sogn med Christine Christian Pedersdatter *1826.09.20 Østerskjern, Skjern †1895.08.26 Borris Stationsby datter af gårdmand i Østerskjern Christian Peter Bjerrum *1806.12.02 Borris †1848.04.22 Kjelstrup, Faster og (gift 1826.05.04 Skjern) Kirsten Jacobsdatter *1802.03.07 Moesgaard, Skjern †1840.04.17 Østerskjern.
Før Fritz Eybye købte gården havde en Poul Christensen af Dalager handlet med den i fire måneder skøde 1863.01.03 købt for 600 rigsdaler, men han tjente ikke noget på gården. Fritz Eybye fik skøde 1863.05.10 for de samme 600 rigsdaler.
Fritz Eybye var husmand, snedker og hjulmand i Borris sogn.
Han var desuden bror til Nielsine Ejby i Sønderby i Borris, der var gift med Villads Simonsen. De havde tre børn der udvandrede til Amerika. Det samme gjorde i 1885 Fritzs søn Christian David Eybye, som med hans familie tog til Ogden i Iowa, hvor hans fætter Johannes Eybye Villadsen (alias John Wilson) allerede havde boet 13 år.
Børn:
01 Johan Peder Eybye *1854.03.05 Ahlergaards mark, Borris †1931.03.24 Kibæk, Assing.
Gift 1880.05.17 i Assing sogn med Birthe Marie Jespersen *1858.04.18 Nederkirkegaard, Assing †1927.09.14 Kibæk datter af gårdmand af Nederkirkegaard Jesper Jensen *1821.05.14 Sønderager, Herning †1900.08.14 Nederkirkegaard og (gift 1852.10.31 Assing) Birthe Pedersdatter *1825.11.25 Mosegaard , Assing †1885.12.01 Nederkirkegaard.
Johan Peder Eybye var gårdmand i Assing sogn.
02 Johannes Eybye *1855.06.06 Ahlergaards mark, Borris †1912.12.30 Frederiksberg hospital, Kbh. Amt.
Gift 1889.12.20 Sankt Johannes sogn, Kbh. med Laura Nicoline Augusta Iwan *1865.07.05 Store Torvegade 16, Vor Frelsers Sogn, Kbh. †1948.12.21 Mariendalsvej 36C, Mariendals sogn, Kbhs. Amt datter af skibsfører Wigon Nicolai Sophus Iwan *1831.06.11 Store Købmagergade 60, Helligaands sogn, Kbhs. Amt og (gift 1861.02.24 Frederiksberg) Augusta Vilhelmine Møller *1837.06.23 Ringsted sogn, Sorø Amt †1894.08.20 Kapelvej 501 Kbh. Bethaniakirken.
Johannes Eybye var handelsrejsende og boede i Allégade 292 Frederiksberg i Kbh.
03 Christian David Eybye (Chris Eibey) *1857.03.09 Sønder Felding præstegaard †1933.03.13 Ogden, Boone County, Iowa, USA.
Gift 1880.11.09 i Hee med Jenssine Caroline Christiansen (Caroline Eibey) *1858.10.21 Haelby, Hee sogn †1948.09.16 Ogden datter af husmand og skomager i Haelby Kristian Peder Pedersen *1830.02.25 Nørby, Gammelsogn, Holmsland †1905.11.17 Kirkebyen, Hee og (gift 1857.04.13 Nysogn, Holmsland) Kristine Katrine Sand *1826.03.24 Østertoft, Nysogn †1913.09.05 Tovstrup, Hee.
Christian David Eybye og kone udvandrede i maj 1885 til USA hvor han blev farmer i Ogden, Boone County, Iowa. I Amerika blev han kaldt Chris Eibey. Som nævnt ovenfor var hans fætter Johannes Eybye Villadsen kaldet John Wilson i Amerika i 1872 kommet til Ogden.
The Ogden Reporter (året ligger mellem 1933 og 1948):

”Mrs. Chris Eibey is First Member of the Reporter’s Diamond Jubilee Club"
Mrs. Caroline Eibey, one ot the first members of T'he Reporter’s Diamond Jubilee Club probably has as interesting a history about the early pioneer days as any of our old time residents and it is fitting that we should start this series of life sketches with a story about her and her husband, Chris Eibey, who died in 1933.
The story of Mrs. Eibey would not be complete unless one would bring in the earlv days of their married life when she and Chris came to America in the month of Mav 1885 and settled in Chicago, where in the metropolitan atmosphere discovered the same as did nearly all the immigrants, that city life, city ways and city prices were not meant for them, so that when in the same year an opportunity presented itselt to come to Iowa and Ogden they found new hope and opportunity. Here, after a short time a farm was rented and with steady thrifty managing after twelve years they managed to save enough to purchase a 100 acre farm for $50 per acre. The story of this familv's early struggle and success in securing from Mother Nature a living and an estate was recorded by J. B. Weaver in "The World's Work" under the heading of "Iowa Farmers."
In this story it is related how Chris bought this farm and built a new home and new buildings and how prosperity continued in his wake. It was in 1908 that he sold his coal rights on that farm for the same amount that he originally paid for the land, and it was in 1910 that he sold his farm and retired to a 25 acre tract on the southeast edge of town.
Here he enjoyed living in ease and comfort in his Sunset days and no doubt the pleasant days of today will take the harsh edges off the memories of those early days when it took hard work and much of it to build this estate out of the soil. Today Mrs. Eibey finds time to take an active part in the work of her church, the Immanuel Lutheran congregation here at Ogden, and enjoys quilting and crocheting many beautiful hand pieces.

The World's Work 1900-32 var et månedligt big business magasin med artikler.
Kort genfortalt: Chris Eibey og kone Caroline kom til Chicago i maj 1885, men ville ikke bo i en by. De tog til Ogden, hvor de forpagtede en gård gennem 12 år senere selv (i 1897) at købe en farm på 100 acres (40 hektar) for 5.000 $, historien derom er fortalt i The World's Work. I 1908 solgte de kulgravnings rettighederne for 5.000 $ og i 1910 udskildte de 25 acres nær Ogden og solgte resten. Chris døde i 1933 og fru Eibey er derefter aktiv i den lutterske kirke i Ogden og hækler gerne.
04 Marie Kirstine Eybye *1859.08.24 Sønder Felding præstegaard †1898.11.25 Borris Stationsby.
Gift 1880.03.29 i Borris med Søren Christian Sørensen *1857.07.26 Korsdal, Sønder Lem †1899.06.24 Drewsensvej 14, Silkeborg begravet Borris søn af fabriksbestyrer af Nymølle papirfabrik Mads Sørensen *1823.05.16 Lærkeborg, Hanning †1882.11.28 Agger, Borris og (gift 1856.04.04 Borris) Nicoline Sophie Amalie Hansen *1826.05.01 Arnum, Højrup sogn, Tønder Amt †1877.07.19 Agger.
Søren Christian Sørensen var:
Købmand i Borris sogn
Købmand i Troldhede, Nørre Vium sogn
Handelsrejsende, til sidst i Silkeborg.
05 Søren Christian *1861.12.25 Odderskærhus, Borris †1862.01.15 tre uger gammel.
06 Søren Christian *1864.09.13 Skravhøj †1865.05.12 Skravhøj otte måneder gammel.

1882.12.13 Ole Christensen Lindholdt *1831.01.21 Hug, Vedersø †1892.04.25 Birk mølle, Gjellerup.
Gift med Mariane Christensen *1831.03.05 Gaasdal, Borris †1907.04.05 Hammerum, Gjellerup.
Hans skøde er af den 13. dec. 1882, betinget købesum 4.400 kr. Der er derefter en uoverensstemmelse mellem realregistret og skøde protokollen, hvor et Skadeløsbrev af 1884.08.18 fører Niels Chr. Madsen som ejer og Ole Christensen Lindholdt og en mand mere som kautionister. Næste ejer Anders Brølling køber gården på tvangsauktion i marts 1885, hvor Niels Chr. Madsen står som ejer.

1884- Niels Chr. Madsen se ovenfor.

1886.02.16 Anders Christian Madsen Brølling *1823.07.20 Brøllund hus, Nysogn, Holmsland †1891.09.29 (druknet i Vorgod Å) Borris søn af husmand i Brøllundhus, Nysogn Mads Andersen *1790.01.17 Sønderby, Nysogn †1858.04.12 Sønderby og (gift 1812.10.24 Nysogn) Anne Margrete Pedersdatter *1783.08.03 Juelsgaard, Nysogn †1866.04.30 Sønderby.
Gift 1857.05.22 i Hee sogn med Petrine Lauridsdatter *1830.08.23 i Sønderby †1901.05.05 Borris Kirkeby datter af gårdmand i Sønderby Laurids Pedersen *1800.06.30 Sønderby †1871.07.31 Heeager, Hee og (gift 1822.10.06 i Hee) Marie Kirstine Christensdatter *1801.01.04 Hover sogn †1884.05.09 Hoven sogn.
Auktionsskøde på Skravhøj.
Anders Christian Madsen (Brølling) var:
Husmand i Heeager i Hee sogn
Husmand Lille Gaasdal mark i Borris sogn, hvor alle børnene er født.
Husmand Skrabhøj i Borris sogn.
To af hans børn udvandrer til Amerika Mads Brølling (Mike Brolling) til Minnesota og Laurids Brølling (Louis Brolling) også til Minnesota.
Børn:
01 Laurids *1856.03.19 Heeager, Hee sogn †1856.03.24 fem dage gammel.
02 Marie Kirstine Brølling *1857.06.13 Heeager, Hee.
Gift 1880.06.16 i Gram med Mathias (Nielsen) Højsvig *1852.05.10 Høgsvig, Sønder Felding †1918.10.11 Beringsgade 7, Vor Frelsers sogn, Horsens søn af gårdmand i Høgsvig Niels Chr. Nielsen *1806.08.04 Høgsvig †1873.04.25 Sønder Felding og (gift 1851.11.16 Sønder Felding) Karen Christine Nisdatter *1829.10.09 Tanholm, Oddum †1863.12.10 Høgsvig.
Mathias Nielsen tog navneændring til Højsvig og var blikkenslager i Horsens.
03 Laurids *1858.09.21 Heeager, Hee sogn †1869.06.03 (Meningitis) Lille Gaasdal, Borris knap elleve år gammel.
04 Mads Brølling (Mike Brolling) *1862.11.06 Nørre Grene, Hoven †1932.08.15 Morrison County, Minnesota (begravet Fort Ripley Cemetery, Crow Wing County, Minnesota).
Gift 1891.03.25 i Faster med Benedicta Jensen (Brolling) *1868.07.25 Jordemoderboligen, Lodal mark, Faster †1939.11.13 Little Falls, Morrison County, Minnesota datter af husmand i Lodal Jens Jacobsen *1825.04.11 Overdam, Vemb sogn †1899.01.09 Lodal og (gift 1851.03.25 Flynder) Johanne Katrine Pedersdatter *1826.10.26 Trynborg, Flynder †1902.07.31 Lodal.
Mads Brølling emigreret fra Liverpool 1893.05.23 med S/S "Lake Huron".
Benedicta og sønnen Alfred med S/S "Lake Winnipeg" Liverpool-Quebec 1894.09.04.
Farmer i Little Falls, Morrison County, Minnesota.
Farmer i Ripley township, Morrison County, Minnesota.
Børn:
Alfred Christian Madsen Brølling (Alfred Marshall Brolling) *1892.02.10 Folager, Borris †1957.12.15 Moorhead, Clay County, Minnesota (Saint Josephs Cemetery, Moorhead).
Amanda Brolling *1900.02.26 Little Falls, Morrison County, Minnesota
05 Anton Brølling tvilling *1865.06.21 Lille Gaasdal mark, Borris †1952.09.05 Skolegade 5, Skjern.
Gift 1889.11.05 Borris sogn med Christiane Nielsen *1863.04.20 Halkjær mark, Nørre Omme sogn †1943.08.22 Borrisvej, Skjern datter af husmand af Halkjær mark Niels Thomsen *1827.08.27 Voldbjerg østre mark, Hee sogn †1915.03.06 Skyttehus, Tim sogn og (gift 1857.04.05 Hee) Maria Bøndergaard *1838.02.14 Hee †1913.05.22 Skyttehus.
06 Peder Kristian Brølling tvilling *1865.06.21 Lille Gaasdal mark, Borris †1951.02.02 Bjølbøl, Oddum sogn.
Gift 1895.05.07 i Faster med Johanne Marie Jensen *1860.12.18 Jordemoderboligen, Brejning sogn †1944.07.05 Bjølbøl (søster til Benedicta Jensen, se Mads Brølling ovenfor.)
Peder Kristian Brølling var husmand i Bjølbøl i Oddum sogn.
07 Pedersine Catrine Brølling *1866.07.08 Lille Gaasdal mark, Borris †1805+ Kbh.?
Bopæl i Horsens ved faderens død i 1891.
Til København 1892.05.01.
Ved mandtallet 1895.11.01: Dameskrædderinde i Vesterbrogade 25, kvisten.
08 Otto Brølling *1868.11.24 Lille Gaasdal mark, Borris †1946.04.24 Aagaard mark, Borris.
Gift 1894.02.20 i Assing med Mette Marie Petrea Jensen *1873.03.01 Kibæk, Assing †1936.04.19 Dalager, Borris datter af husmand i Kibæk Jens Jacobsen *1829.10.25 Nederby, Sønder Felding †1901.02.17 Snejbjerg bjerge, Snejbjerg og (gift 1854.11.12 Sinding) Ane Margrethe Kragsnap Jensdatter *1834.02.27 Kragsnap, Sinding †1908.10.31 Dalager.
Otto Brølling var landmand i Dalager og vognmand i Borris sogn .
09 Laurids Brølling (Louis Brolling) *1870.10.06 Lille Gaasdal mark, Borris †1925.12.22 Saint Paul, Ramsey County, Minnesota (Oakland Cemetery, Little Falls, Morrison County, Minnesota).
Gift 1908c med Carrie A. Kidder *1862.05.10 Little Falls †1934.08.30 Little Falls (Oakland Cemetery) datter af Elliot Joslin Kidder *1831 Allegheny County, Pennsylvania, †1911.08.01 Little Falls og Mathilda Trimble *1835 Iowa †1916.04.14 Minneapolis.
Louis (Laurids) Brolling:
Ankomst New York 1893.06.28.
Census 1905: Postbud i Little Falls, Morrison County, Minnesota.
Census 1920: Entreprenør i Saint Paul, Ramsey County, Minnesota.
Morrison County ligger omtrent 100 km nordvest for Minneapolis.

1893.04 14 Mads Jensen *1850.07.16 Damhus, Tim †1909.11.16 Kirkeby, Oddum søn af husmand i Damhus Jens Christian Madsen *1813.04.30 Brunsled, Nees sogn †1887.05.12 Nørby, Tim og (gift 1847.04.25 Vedersø) Ellen Pedersdatter *1813.12.10 (ved konfirmation) Vedersø †1867.01.01 Tim.
Gift 1893.04.22 i Borris med Hanne Marie Johansen *1856.09.07 Eg, Grindsted sogn, Ribe Amt †1935.08.08 Bjergegade, Ølgod datter af gårdmand i Eg Johannes Hansen *1829.07.29 Lydum sogn, Ribe Amt †1889.10.31 Odderup, Oddum og (gift 1854.06.14 Lydum) Kirstine Marie Lauritzdatter *1829.11.28 Rærup, Lydum †1924.04.12 Odderup.
Mads Jensen:
Husmand i Skrabhøj i Borris sogn 1893-96.
Husmand i Kirkeby i Oddum sogn.
Barn i Borris:
Johannes Møller Jensen *1894.02.14 Skrabhøj.

1896.11.06 Jens Chr. Lauridsen *1829.05.14 Kærgaard, Skjern †1896.12.21 (skifte) Skrabhøj søn af gårdmand i Kærgaard Laurids Jensen *1784.06.10 Kærgaard †1875.06.17 Østervig, Bølling og Mette Jensdatter *1791c Egvad sogn †1870.05.12 Østervig.
Gift som enkemand 1870.10.19 i Egvad med Karen Mikkelsen *1841.06.12 Tarm, Egvad †1925.01.23 Borris Stationsby datter af gårdmand i Tarm Mikkel Christiansen *1811.08.28 (konfirmation) Tarm †1881.10.23 Tarm og (gift 1839.03.11 i Egvad) Maren Christiansdatter *1817.11.11 Tarm †1853.02.19 Tarm.
Jens Christian Lauridsen dør en måned efter han fik skøde på Skravhøj.
Husmand i Kjelstrup i Faster sogn.
Husmand i Skrabhøj i Borris sogn 1896.
"Slægters spor i Bølling sogn" s. 254:

Jens Chr. Vig (Lauridsen) var en meget benyttet spillemand, og han komponerede da også selv en del musik.

Børn:
01 Mikkel Vesterby Lauridsen *1871.05.06 Handerup, Faster †1936.05.12 Sankt Catharina sogn, Hjørring.
Lagerarbejder i Præstbro brugsforening i Albæk sogn i Hjørring Amt. Ugift.
02 Magnus Lauridsen *1873.07.21 Kjelstrup, Faster †1908.09.16 Borris Stationsby.
Gift 1903.10.16 i Borris sogn med Ane Villumsen *1880.08.24 Stier, Borris †1912.02.05 Borris Stationsby datter af Simon Villumsen *1843.02.22 Karsbæk, Sønder Lem †1893.04.21 Stier, Borris og (gift 1869.04.16 Borris) Nielsine Sørensen *1848.07.17 Stier †1910.07.03 Borris Stationsby.
Magnus Lauridsen var husmand og vogmand i Borris Stationsby.
03 Maren Nesgaard Lauridsen *1875.06.21 Kjelstrup, Faster †1897+.
I skiftet efter faderen 1897 ses hun i Sønder Lem.
Ikke set efter 1897.
04 Karl Lauridsen *1876.08.06 Kjelstrup, Faster †1933.05.26 Vesterskov, Voer sogn, Hjørring Amt.
Gift 1918.04.01 i Borris sogn med Margrethe Amalie Anna Elise Bentsen *1895.07.08 Dorf, Dronninglund sogn, Hjørring Amt datter af forpagter i Dorf Morten Bentsen *1864.03.23 Lagtveden, Dronninglund †1943.10.23 Butte, Silver Bow County, Montana og (gift 1895.02.19 Dronninglund) Mariane Christine Pedersen *1874.09.06 St. Mosen, Hellevad sogn, Hjørring amt.
Morten Bentsen og Mariane Christine Pedersens datter Margrethe Bentsen er fem år gammel, da faderen Morten Bentsen, 36, udvandrer til Amerika. Det kunne tyde på, at han ikke har taget konen Mariane med og hun er blevet i Danmark med datteren.
Morten Bentsen udvandret til USA ankomst New York 1900.04.28.
Død 1943.10.23 Butte, Silver Bow County, Montana.
In this community: 35 år.
Naturalization: 1917.03.22 Silver Bow County, Montana, USA.
Occupation: Miner - Copper Mines.

Karl Lauridsen var hjemmebager i Borris Stationsby.
Og gårdmand i Vesterskov i Voer sogn i Hjørring Amt.
05 Maren Katrine Lauridsen *1880.01.03 Kjelstrup, Faster †1952.07.27 Borris Stationsby.
Gift 1906.08.19 i Borris med Hans Christian Andersen *1878.12.22 Busk, Borris †1940.12.05 Borris Stationsby søn af gårdbestyrer i Busk Svend Andersen *1839.05.25 Hannerup, Faster †1903.12.20 Borris Stationsby og (gift 1865.10.29 Faster) Abelone Sørensen *1842.06.30 Klokmose, Faster †1892.04.07 Busk, Dalager, Borris.
Maren Katrine Lauridsen var kogekone og ejer af hotellet "Afholdshjemmet" i Borris.
Hans Christian Andersen var arbejdsmand i Borris sogn.
I 1899 køber Sven Chr. Beck i Dalagergaard en udstykket parcel matr. 56B fra 56A. 56B er et meget lille stykke.

1901.05.08 Jens Christian Andersen *1858.02.09 Kousgaard, Skjern †1925.05.02 Astrup, Faster søn af gårdmand Anders Nielsen *1803.03.19 Bølling †1866.02.13 Skjern og 2. kone Ane Johanne Christensdatter *1824.04.23 Skjern †1901.03.08 Skjern.
Gift 1884.10.31 i Faster med Margrethe Nielsen *1861.11.16 Klokmose, Faster †1925.05.02 Fredericia, begravet Faster datter af gårdmand Niels Jørgensen *1815.05.03 Borris †1897.06.18 Faster og Dorthe Marie Pedersdatter *1821.03.04 Faster †1899.02.12 Faster.
Skødet 1901.05.08.
Han beholder kun Skravhøj i to år. Ikke klart om han boede i Skravhøj.
Ellers gårdmand i Klokmose i Faster sogn.

1903.06.19 Jørgen Jørgensen *1839.12.04 Kassø, Hjordkær sogn, Aabenraa Amt †1907.12.06 Skravhøj søn af parcellist i Kassø Hans Jørgen Jørgensen *1807.02.23 Varnæs sogn, Aabenraa Amt †1886.06.01 Bøvl-Norge, Sønder Omme og (gift 1838.04.28 Varnæs) Dorothea Pedersen *1808.07.27 Nørre Ønlev, Rise sogn, Aabenraa Amt †1874.06.13 Bøvl mark, Sønder Omme.
Gift som enkemand 1902.04.15 i Borris med Mette Kirstine Andersen *1870.07.16 Hug, Vedersø †1952.09.02 De gamles Hjem, Borris datter af Anders Poulsen Bank *1836.07.27 Vedersø Klit †1895.07.03 Aarup, Torsted sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1865.02.19 Nysogn) Maren Thuesen *1833.03.26 Houvig, Nysogn †1903.07.02 Aarup.
Skøde 1903.06.19.
Jørgen Jørgensen var:
Husmand på Bøvl hede i Sønder Omme sogn.
Husmand og murer i Skrabhøj i Borris sogn.

1907 Mette Kirstine Andersen enken, se ovenfor.

1914.05.21 Chr. Jensen Andrup i Slikdal i Borris.
Skødet 1914.05.21. Han lægger Skravhøj ind under Slikdal og fjerner bygningerne.
Skravhøj ophører at ekstistere.
Se Slikdal.

6 andet
*1746.07.17 Maren Nielsdatter i Faster sogn - Far: Niels Skrafhøj.


Stier
1 Introduktion
Stier kaldes i følge Lundsgaard omkring 1900 "Æ Stejer"; det er ikke klart om dette har en betydning eller og hvilken.
Stier har en lang historie og ses første gang i 1664 matriklen. At Stier ikke, ikke engang hartkornet så vidt det kan ses, er optaget i Markbogen 1683 og dermed i Ny Matrikel 1688 er en nærmest ubegribelig fejltagelse.
I Lundenæs restanceliste af 1729 ses Stier heller ikke, men i hoverireglementet 1770 ses Stier med hartkorn 4 0 0 0, som ikke findes i hele Borris i Ny Matrikel 1688.
Stier ligger lige nord for kirken og er en fremtrædende gård i kirkebogen med mange nævnelser af folk på denne gård.
Nogen tid efter jernbanen kommer til Borris i 1881 bliver Stier udstykket til Borris Stationsby. Gården Stier forsvinder helt, dens omrids ses i grænsen til Stationsbyen tydeligt. Se kort over Borris Stationsby med det forhenværende Stier indtegnet.
2 Fæstere
1664 Christen Bundesen
1683 Ukendt
1704 Jens Christensen Stier
1725 Christen Olesen Stier
1754c Ole Christensen Stier
3 Ejere
1664 - 1795 Lundenæs.
1795+ selvejere.
1795 Christen Olesen Stier
1799 Jeppe Hansen Stier
1810 Knud Nielsen Stier
1820 Niels Nielsen Stier, søn
1846 Søren Nielsen, søn
1879 Simon Villumsen, svigersøn
1895 Nielsine Sørensen, enken
1905 Søren Eskesen og Niels Lykke Sørensen, ejendomshandlere, udstykkere.
1905 Gården Stier ophører at eksistere.


4 Familier med børn

Stier Borris Nørreland matr. 16, hartkorn 1770 Lundenæs hoveri 4 0 0 0:
1664- Christen Bundesen.
Stedet Stier ejes af Lundenæs.
I 1729 i Lundenæs Restance Liste nævnes Stier ikke.

1683 Ukendt
Stedet Stier ses i matriklen 1664 men af en eller anden grund ikke i Markbogen 1683 og dermed heller ikke i Ny Matrikel 1688 som grunder på Markbogen.
Man kunne tænke sig at Stier er skjult i Dalager, som det hører til, og dette er undersøgt. I Lundenæs hoveriliste 1770 har Stier hartkornet 4 0 0 0. En gård i Dalager har i 1688 en album mindre nemlig 3 7 3 2 og har fæsterne Jakob Olesen og Christen Jensen. Christen Jensen ville passe som far til Jens Christensen Stier der ses 1704.
Men det er desværre forkert, for i 1729 ses i en Restanceliste for Lundenæs i Bølling Herreds Tingbog Pag. 89:

Dahlagger
Peder Jacobßen og Madz Jacobßen deris formænd Christen Jens og Jacob Ollesen, efter forrige domme 304 Mk 22 ß.

Det vil sige Peder og Mads Jakobsen, og ikke Jens Christensen Stier, har overtaget de to halvgårde som Christen Jensen og Jakob Olesen fæstede i 1683.
Udeladelsen af Stier i Markbogen 1683 og Ny Matrikel 1688 turde være en enestående forekomst. Der er ikke set andre eksempler på at en gård blev glemt i andre sogne. Man kan kun undre sig.

1704 Jens Christensen Stier *1680cc †1725+ søn af Christen nævnt okt. 1705 som fadder.
Trolovet ca. august 1703 med Bodil Nielsdatter *1680cc.
Trolovelsen ansat til august 1703 ud fra første barn i maj 1704.
Borris kirkebog 1. januar 1704:

... Boel Nielsdatters fæstemand af Stier ...

Nemlig Jens Christensen. Dette kan vel forstås sådan at Bodil Nielsdatter er fra Stier, dog skulle hun så troloves i Borris eller Faster, men kirkebogen har ikke denne trolovelse i 1703.
At Bodil Nielsdatter nævnes så fremtrædende, i stedet for at skrive Jens Christensen Stier, kan betyde at hun var noget særligt, eller at præsten kendte hende fra Stier mens Jens Christensen kan være fra et andet sogn.
Dette er ikke afsluttende, der er flere muligheder. Fx at Bodil Nielsdatter er datter af Niels Stier, men så ville denne egentlig ikke være forarmet som han skrives i 1705, men i stedet på aftægt og forsørget i Stier.
Da hverken Niels Christensen Stier eller Bodil Nielsdatter ses døde i Borris formodes de flyttet til et andet sogn i 1725, hvor Christen Olufsen kommer til Stier.
Børn:
Niels Jensen *1704.05.01 Stier (kirkebogen: "første barn").
Maren Jensdatter *1707.12.14 Stier
Christen Jensen *1710.09.04 Stier
Elleds Jensdatter *1712.11.30 Stier
Mette Jensdatter *1716.02.16 Stier
Michel *1718.09.22 Stier formodet død lille.
Michel *1721.11.25c †1722.02.15 Stier
Elleds Jensdatter *1725.05.24 Stier

(Hefra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018).
1725 Christen Olufsen Stier *1696c †1762.03.23 Stier 66 aar.
Gift 1. gang 1724- med hans første kone (Ingeborg?) †1734.11.28 Stier.
Gift 2. 1735.07.10 i Borris med salig Oluf Buskes enke *1701c †1762.03.28 Stier 61 aar.
Ingeborg fra sønnen Oles første datter Ingeborg, hans kone Ane Knudsdatters mor hed Dorte, så opkaldelsen er ikke fra hende.
Børn:
Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier. Overtager gården, se nedenfor.
Ane Kirstine Christensdatter *1727.07.13 Stier †1774.11.06 Nørgaard, Hjoptarp.
Gift 1754.06.23 i Borris med Laurids Knudsen Nørgaard *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp †1806.03.12 Nørgaard søn af Knud Lauridsen Nørgaard *1694c †1768.10.30 Nørgaard og Dorte Andersdatter *1704 Hvollig, Borris †1779 Nørgaard.
Kirsten *1730c †1730.12.10 Stier
Dødfødt 1732.01.13 Stier.
Dødfødt 1733.11.08 Stier.

1754c Ole Christensen Stier *1725.02.21 Stier †1799.01.08 Stier søn af formand.
Gift 1. 1754.10.27 i Borris med Ane Knudsdatter (Ane Hjoptarp) *1737.04.03 Nørgaard, Hjoptarp, Borris †1787-94 datter af Knud Lauridsen Nørgaard *1694c †1768.10.30 Nørgaard og Dorte Andersdatter *1704 Hvollig, Borris †1779 Nørgaard.
Gift 2. 1794.06.20 i Borris med Gregers Michelsen Biergs enke af Gaasdalhus Edel Laustdatter *1733.03.01 Stokildhoved, Rind †1801+.
Ole var gift med en datter af Knud Nørgaard, hans søster Ane Kirstine med en søn af denne.
I Lundenæs hoverireglement 1770 ses Olluf Christensen i Stier med hartkorn 4 0 0 0, 4 rigsdaler fæste og 6 gangdage hoveri om året på Lundenæs.
Børn:
Christen Olesen Stier (Lindvig) *1758.12.17 Stier køber gården 1795, se nedenfor.
Ingeborg Olesdatter Stier *1763.08.28 Stier †1828 Lindvig, Borris.
Gift 1784 i Borris med Anders Christensen Vendelbo *1757.03.25 Vendelbo, Borris †1822 Borris søn af Christen Andersen Vendelbo *1716c †1781.06.16 Vendelbo og Maren Vendelbo *1721c †1773.03.25 Vendelbo.
Bosat Stier i FT 1787.
1788c Bølling Østerby, Bølling sogn.
Kendte børn:
Ole Andersen *1784.10.31 Stier †1871.01.27 Pilgaard, Skarrild
Gift 1812.10.26 i Bølling med kusine Sophie Christensdatter *1792.01.22 Borris †1874.10.07 Pilgaard datter af Christen Olesen Stier *1758 Stier, Borris †1828.06.27 Bølling og Ellen Christensdatter *1762.03.07 Houm, Hemmet †1833.12.17 Øse sogn, Ribe Amt. .
Christen Andersen *1792c.
Dorthe Kirstin Olesdatter *1768.08.07 Stier †1837.03.28 Tarp, Borris.
Gift 1787.09.15 i Borris med af Tarp Mads Jensen (Gosvig) *1757c †1819.03.05 Tarp søn af Jens Christensen *1711c †1789 Borris og Kirsten Madsdatter †1757-87.
Mads Jensen havde den senere matr. 51 i Borris Nørreland.
Folketælling 1787 Stier Ole Christensen Stier   Matr: 16   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Ole Christensen Stier611725 Stier Borris 1799 Stier Borris *1725.02.21
kone 1Ane Knudsdatter501737 Hjoptarp Borris 1787+ Stier Borris  *1737.04.03
sviger- søn 1Anders Christensen Vendelbo301757 Vendelbo Borris 1822 Borris *1757.03.25
kone dat. 1Ingeborg Olesdatter241762 Stier Borris 1828 Lindvig Borris  *1763.08.28
dat. søn Ole Andersen31784 Stier Borris 1871 Pilgaard Skarrild *1784.10.31 Stier
op- fostring Christian Andersen81779c   Ikke set født i Borris.


1795.06.01 Christen Olesen Stier søn af formand.
Skøde tinglyst 1795.06.02 gården købt på auktion fra Lundenæs.
Han bor på gården 1788-98, hvorefter han køber Lindvig (se der også for børn født i Stier) i Borris på tvangsauktion og flytter derhen.

1799.01.17 Jeppe (Helgaard) Hansen (Stier) *1745.06.24 Borris †1832.03.25 Stier søn af Hans Jepsen Hjarup †1752.06.20 Gjaldbæk og Karen Gjaldbæk (gift 2. 1753.03.08 i Borris med Niels Husted).
Gift 1783.10.05 i Borris med Ellen Larsdatter *1759.06.04 Debbelmose, Borris †1829.07.08 Stier datter af Margrethe Nielsdatter *1719c †1787+ og Lars †1787-
Familien bor FT 1787 i Debbelmose og Margrethe Nielsdatter bor ved dem.
Børn:
01 Hans *1785.01.02 Debbelmose †1786.02.12 godt et år gammel.
02 Margrethe Jeppesdatter *1787.01.21 Debbelmose †1855.09.30 Hjoptarp, Borris.
Gift 1. 1806.10.26 med Jens Kristian Andersen *1775.09.24 Gundesbøl, Oddum sogn †1807.08.16 Stier søn af gårdmand Anders Hansen *1748.09.29 Bundsgaard, Oddum †1827.11.09 Gundesbøl og (gift 1767.10.18 Oddum) Kirsten Christensdatter *1740.10.16 Gundesbøl †1828.05.13 Gundesbøl.
Gift 2. 1810.10.21 i Borris med Knud Nielsen Stier, overtager gården, se nedenfor.
03 Karen Jeppesdatter *1793.09.08 Debbelmose †1857.10.15 (fejl efternavn) Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1818.11.28 i Borris sogn med skolelærer Morten Nielsen Bache *1796.04.27 Hjortsvang, Linnerup sogn, Skanderborg Amt †1886.03.26 Vrønding søn af Søn af husmand med jord og smed i Hjortsvang Niels Mortensen *1759c †1825.04.30 Hjortsvang og (gift 1795 i Tyrsting sogn, Skanderborg Amt) Maren Michelsdatter *1758.05.18 Tyrsting †1824.04.12 Hjortsvang (far Michel Nielsen).
Morten Nielsen Bache blev dimitteret 1818.09.25 fra Borris Seminarium karakter "Meget Duelig" -
Skolelærer og kirkesanger i Vinding sogn, Skanderborg amt -
Skolelærer i Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg amt.
1827 kirkesanger i Linnerup sogn.
1830 kirkesanger i Vinding sogn.
Familien flytter en del omkring.
Børn:
03A Eleonora Marie (Bache) *1819.02.23 Stier †1864.02.28 Vor Frelsers sogn, Horsens.
Gift 1849.02.20 i Tamdrup med skomagermester i Horsens Hans Henrich Hansen *1811.09.11 Vor Frelsers sogn, Horsens †1872.10.08 Vor Frelsers sogn, Horsens søn af skomagermester (FT1845) Smedegade, Horsens Joachim Hansen *1780c København †1854.04.17 Vor Frelsers sogn, Horsens og (gift 1810.10.03 Vejle sogn) Karen Marie Sole *1786.06.25 Vejle †1850.07.25 Vor Frelsers sogn, Horsens.
Hans Henrich Hansen var skomagermester i Horsens.
03B Karen Magrethe *1821.05.12 Stier †1821.12.10 syv måneder gammel.
03C Jeppe Nicolai Bache *1823.05.08 Hjortsvang degnebolig, Linnerup sogn †1888.12.17 Fattiggården i Århus, Århus Domsogn.
Gift 1858.10.26 i Hatting sogn, Vejle amt med Maren Christensen *1835.09.30 Vrønding, Tamdrup sogn, Skanderborg Amt datter af Christen Thomsen *1797c Hatting og Bodil Jensdatter *1802c Hatting.
Jeppe Nicolai Bache var murermester i Aarhus
03D Andreas Bache *1825.05.16 Hjortsvang, Linnerup sogn, Skanderborg Amt.
03E Ane Kirstine Mortensdatter *1827.03.11 Hjortsvang, Linnerup sogn, Skanderborg Amt.
03F Caroline Martine Bache *1828.06.30 Vinding sogn, Skanderborg Amt.
03G Hans Michael Christian Bache *1830.02.15 Vinding sogn, Skanderborg Amt.
03H Henrich Anthon Marius *1835.04.23 Vinding sogn, Skanderborg amt †1836.01.27 Vinding
04 Hans *1801.05.10 Stier †1801.10.18 21 uger gammel.
Folketælling 1801 Stier Jeppe Helgaard Hansen Stier   64
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Jeppe Hansen551745 Borris 1832 Stier Borris *1745.06.24. Står i FT under "Dahlagger Bye".
kone 1Ellen Larsdatter421759 Debbelmose Borris 1829 Stier Borris  *1759.06.04.
dat. Margrethe Jeppesdatter141787c Debbelmose Borris 1855 Hjoptarp Borris  *1787.01.21.
dat. Karen Jeppesdatter81793 Debbelmose Borris 1857 Vrøndig Tamdrup  *1793.09.08.


1810.04.28 Knud Nielsen Stier *1778.02.15 Lille Karlskov, Ringive sogn †1847.09.07 Hjoptarp søn af Niels Nielsen (Hvollig, Askær) *1734c Sønder Askær, Brande sogn †1793 (skifte) Hvollig, Borris og Maren Jensdatter *1737c †1801+.
Gift med enke Margrethe Jeppesdatter *1787.01.21 Debbelmose †1855.09.30 Hjoptarp, Borris datter af formand.
Skøde af 1810.04.28 tinglyst 1810.10.02.
Børn:
Ellen Katrine Knudsdatter *1811.07.21 Stier, vacc. 1817, †1899.01.19 Duedal mark, Borris.
Gift 1846.11.08 i Borris med Jens Christensen *1813.11.13 Fjederholt, Rind †1899.01.19 Duedal mark søn af gårdmand Christen Poulsen *1770.09.02 Fjederholt †1839.06.22 Fjederholt og (gift 1798.09.19 Rind) Sidsel Pedersdatter *1780.01.09 Okkels, Rind †1853.03.05 Fjederholt, Rind .
Boede i Fjederholt i Rind sogn.
Maren *1815.10.25 Stier †1820.06.24 Hjoptarp, Borris knap fem år gammel.
Svag fra fødslen.
Jeppe Knudsen *1821.09.11 Hjoptarp, Borris †1886.01.27 Brakker, Øster Starup sogn, Vejle Amt.
Gift 1. 1856.05.31 i Viuf med Mette Marie Pedersdatter *1832.01.07 Kuglegaard, Viuf sogn, Vejle Amt †1874.09.05 Brakker datter af gårdmand af Kuglegaard Peder Jessen *1795.11.02 Viuf †1862.08.07 Viuf og (gift 1827.12.01 Viuf) Ane Hansdatter *1806.12.23 Viuf †1837.02.08 Viuf .
Gift 2. 1875.07.03 i Øster Starup med enke Maren Johansen *1839.10.17 Vesterkær, Stenderup mark, Eltang sogn, Vejle Amt †1916.08.29 Aagaard, Øster Starup datter af husmand og sadelmager Nørre Stenderup mark, Eltang sogn, Vejle amt Johan Hansen *1796.08.28 Vejle †1872.03.13 Fattiggården i Tiufkær, Smidstrup sogn, Vejle Amt (søn af Hans Andersen og Kirstine Marie Pedrsdatter) og Karen Clausdatter *1797.10.15 Hover sogn, Vejle Amt †1846.02.22 Nørre Stenderup mark, Eltang.
FT1840: Skolelærer i Faster biskole, Faster sogn -
FT1850: Skolelærer i Gamst, Anst sogn, Ribe amt -
FT1855 og FT1860: Skolelærer i Ferup, Lejrskov sogn, Ribe amt -
Fra medio 1860 - 1865c: Skolelærer i Virring, Fruering sogn, Skanderborg amt -
Fra 1865c: Skolelærer i Brakker, Øster Starup sogn, Vejle amt.
Claus Rønlev fortæller bl.a.:
Efter sigende rev han øret af en dreng, men det kan også være løgn.
Hans første barn Knud bliver født i Lejrskov 1857 i Rytterskolen, hvor han er lærer. Endnu to drenge fødes der. I Brakker Skole ved Vejle kom endnu fem børn. Med hans anden kone fra 1875 fik han to børn mere.
Uddrag fra et brev til sønnen Peder Andreas Frederik i 1884 (citeret fra Claus Rønlev):

Min Helbred er nu meget god, men Gigten plager mig endnu, saa der slet ikke er at tænke på Rejse i Sommer. Hele Familien er ellers meget rask, hvad der jo ogsaa er godt, da Høsten er begyndt. Vor 11 1/11 Trave Rug, som vi høstede i Lørdags, skal ind i Morgen. Jeg tror, at jeg aldrig har avlet saa meget Rugstraa, som i Aar. På Lørdag har jeg tænkt, at Bygget, der saavel som Havren er godt, skal falde...


1820.02.19 Niels Nielsen Stier *1781c Søndertarp, Lunde sogn, Ribe Amt †1856.12.09 Stier søn af husmand Niels Sørensen (Niels Yderik) *1722c †1792.06.21 Søndertarp og 3. kone (gift 1780.10.27 Lunde) Birte Nielsdatter *1754c †1817.12.10 Søndertarp (Birte gift 2. 1798.02.23 med enkemand Søren Sørensen af Skyhede i Outrup sogn).
Gift (copuleret) 1809.07.07 indskrevet 1808.08.12 i Tjæreborg med Mariane Pedersdatter Beck *1781.04.08 Kapellanboligen (angives i begravelsen), Hjerm sogn, Ringkøbing Amt †1871.10.06 Stier datter af husmand og væver Peder Christensen (Beck) *1753c †1838.10.03 Stier og (gift 1778.08.13 Naur) Mette Catrine Christiansdatter *1745.01.09 Naur sogn, Ringkøbing Amt †1811.10.02 Tjæreborg.
Købekontrakt tinglyst 1821.10.09. Skøde af 1820.02.19 tinglyste 1823.10.14. Deres ægteskabsløfte er indskrevet en månded efter vielsen:

Vi underskrevne jeg Niels Nielsen Rytter ved det Holstenske Regiment og jeg Mariane Peders dt af Tiereborg tilsige herved med ret overlegt Sind [hynandre] aabenbare Ægteskabs løfte [Allene] p: d: 12t August 1809.
Niels Nielsen
Marianne Peders Datter Beck.
p: d: betyder måske post datum, efter datoen.

Maren Pedersdatter Becks far Peder Christensen Beck veksler bestilling i livet fra husmand og væver til skolelærer.
Ved datteren Marianes fødsel er han husmand og væver i Hjerm sogn. FT1787 husmand og væver i Sahl sogn, Ringkøbing Amt. FT 1801 husmand og væver i Orten, Varde Landsogn, Ribe Amt. Ved datterens bryllup i 1809 bor han i Tjæreborg sogn, Ribe amt, hvor hustruen dør i 1811. - Derefter kommer det overraskende, at Peder Christensen Bæk ses som 83 årig skolelærer i Møsvraa skole i Almind sogn ved Kolding i 1834. Her nævnes han i bogen "Almind Sogn i Brusk Herred" udg. 1927 af Poul Lindholm:

Møsvraa (Mosevraa) skole. På gård nr. I b’s mark, sydligst i den toft, der nu har nr. 4 d, byggedes i begyndelsen af 1800rne et lille hus, der benyttedes til skole. Såvidt jeg véd, har der kun boet to skolelærere dær, nemlig Claus Hansen Lindorph til ca. 1820 og Peder Christensen Beck, efter hvis død 1838 huset blev brudt ned.

Samme Poul Lindholm skriver i en artikel "Skolevæsenet i Almind sogn" i Vejle amts Aarbøger, 1921:

1834 fik Almind sin endelige skoleordning. Dette år tog Møsvraa skolelærer, som hed Bech, sin afsked, og Møsvraa blev da lagt ind under Almind skole.

At det er Peder Christensen Beck, skolelærer i Almind sogn, der dør 1838 hos datteren Mariane på gården Stier i Borris sogn, kan der ikke være tvivl om. Det siger kirkebogens tekst klart ved hans død.
Børn:
01 Niels Peter Nielsen *1812.06.22 Tjæreborg †1873.04.10 Degneboligens mark, Borris.
Gift 1840.10.18 i Borris med Ane Marie Pedersdatter *1819.07.17 Egvig, Borris †1885.10.22 Degneboligens mark datter af gårdmand Peder Nielsen *1792.09.09 Borris †1838.03.29 (tæring) Egvig og (gift 1818.11.15 Borris) Anne Cathrine Christensdatter *1796.05.04 Odderskær, Borris †1841.02.28 (tæring) Egvig
Gårdmand Egvig, Borris sogn.
Husmand i Nederby, Sønder Felding sogn.
Fæstehusmand Agersig hede, Assing sogn.
Bestyrer af jordloddens drift ved degneboligen i Borris sogn.
02 Birthe Cathrine Nielsdatter *1814.07.26 Tjæreborg mark, Tjæreborg †1899.06.28 Skarrild By.
Gift 1859.10.09 i Borris med 2enkemand Jens Jensen *1811.04.21 Silstrup, Skarrild †1884.04.28 Silstrup søn af Jens Jensen *1781.09.16 Sønder Karstoft, Skarrrild †1846.12.19 Silstrup og Kirsten Nielsdatter *1782.08.09 Silstrup †1847.11.28 Silstrup.
Jens Jensen var husmand i Silstrup i Skarrild sogn.
03 Christian Peder Nielsen *1816.03.14 Hallum, Kvong sogn, Ribe Amt †1901.12.18 (*Tjæreborg fejl) Præstegårdens mark, Borris.
Gift 1851.04.06 i Borris med Else Johanne Thomasdatter *1827.11.26 Skjern †1904.07.16 Præstegårdens mark, Borris datter af gårdmand Thomas Christensen (Kousgaard) *1801.01.16 Kousgaard, Skjern †1846.09.29 Engsig, Skjern og (gift 1825.04.24 Skjern) Cathrine Magrethe Jensdatter *1803.09.09 Marup, Skjern †1888.02.06 Skjern Kirkeby.
Christian Peder Nielsen var murer i Borris sogn.
04 Søren Nielsen *1818.08.01 Tarp, Strellev sogn, Ringkøbing Amt, overtager gården, se nedenfor.
05 Ingeborg Nielsdatter *1820.09.17 Stier †1870.08.08 Sankt Katrine sogn, Ribe.
Gift 1851.10.31 i Tjæreborg med Christen Nielsen *1824.04.14 i Tjæreborg †1905.01.06 Sviegade, Sankt Katrine sogn, Ribe søn af husmand og skrædder i Tjæreborg Niels Jørgensen *1788.04.20 Lindknud sogn, Ribe amt †1870.05.06 Tjæreborg og Elisabet Georgine Christiane Hansdatter *1788 Tjæreborg †1839.02.21 Tjæreborg.
Christen Nielsen Murer i Ribe.
Folketælling 1834 Stier Niels Nielsen Stier   10
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Nielsen Stier531781c Søndertarp Lunde 1856 Stier Borris  
kone 1Marianne Pedersdatter Beck531781 Kapelan- boligen Hjerm 1871 Stier Borris *1781.04.08.
søn Niels Peder Nielsen221812 Tjæreborg 1873 Borris Kirkeby Borris *1812.06.22 Tjæreborg †1873.04.10 Degneboligens mark, Borris.
søn Christian Peder Nielsen201816 Hallulm Kvong 1901 Tarp Borris *1816.03.14 Hallum, Kvong †1901.12.18 Præstegårdens mark, Borris.
dat. Birte Katrine Nielsdatter181814 Tjæreborg Mark Tjæreborg 1899 Skarrild By Skarrild  *1814.07.26 Tjæreborg mark, Tjæreborg †1899.06.28 Skarrild By.
søn Søren Nielsen161818 Tarp Strellev 1880 Stier Borris *1818.08.01 Tarp, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1880.04.13 Stier.
dat. Ingeborg Nielsdatter141820 Stier Borris 1870 Sankt Katrine Ribe  *1820.09.17 Stier †1870.08.08 Sankt Katrine sogn, Ribe
Indsid- der 0Mariane Pedersdatter401789c Sønder Felding  Føde år fra FT 1801 Sønder Felding. Sønder Felding fra FT 1845 Dalager.


1846.12.31 Søren Nielsen *1818.08.01 Tarp, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1880.04.13 Stier søn af formand.
Gift 1842.04.23 Lunde med Mette Kirstine Christensdatter *1819.09.13 Hølled, Lunde sogn, Ribe Amt †1893.06.06 Stier datter af gårdmand Christen Madsen Junior *1772c Hølled (lægdsrullen) †1834.11.03 Hølvad, Lunde og (gift 1808.02.27 Lunde med enke efter bror Christen Madsen Senior †1807.05.28 Lunde) Maren Nielsdatter *1771c †1831.09.08 Hølvad.
Skøde 1846.12.31 tinglyst 1847.08.26.
Børn:
01 Mariane Sørensen *1844.01.13 Stier †1926.05.11 Finderupsvej 16, Skjern.
Gift 1867.04.05 Borris sogn med Christen Larsen *1841.01.09 Knude, Ganer, Skjern †1926.12.19 Finderupsvej 16, Skjern søn af gårdmand i Knude sogn Lars Pedersen (Knude) *1802.05.13 Knude †1885.08.12 Ganer og (gift 1832.12.26 Skjern) Bodil Catharine Jacobsdatter *1801.10.07 Vraa, Skjern †1877.08.21 Knude.
Christen Larsen var gårdmand i Debbelmose i Borris sogn.
02 Maren Sørensen *1846.04.16 Stier †1936.11.14 Nørre Nebel by, Nørre Nebel sogn.
Gift 1879.10.07 i Borris med Niels Sørensen *1856.07.18 Sønder Lem sogn †1893.09.08 Stationsbyen, Borris søn af fabriksbestyrer i Nymølle papirfabrik i Sønder Lem Mads Sørensen *1823.05.16 Lærkeborg, Hanning †1882.11.28 Agger, Borris og (gift 1856.04.04 Borris) Nicoline Sophie Amalie Hansen *1826.05.01 Arnum, Højrup sogn, Tønder Amt †1877.07.19 Agger, Borris.
Niels Sørensen:
FT1880: Husmand i Bøvl by i Sønder Omme sogn.
FT1890: Høker i Borris stationsby.
Træhandler i Borris stationsby.
03 Nielsine Sørensen *1848.07.17 Stier overtager gården, se nedenfor.
04 Christen *1850.07.08 Stier †1850.10.01 knap tre måneder gammel.
05 Christen Sørensen *1852.08.21 Stier †1942.01.29 Nørre Nebel.
Gift 1882.03.27 i Borris med Constance Charlotte Sørensen *1859.10.24 Clasonsborg, Skarrild †1923.01.07 Rærup, Lydum sogn, Ribe amt datter af købmand i Skarrild Mads Sørensen og Nicoline Sophie Amalie Hansen, se under Maren Sørensen ovenfor.
Christen Sørensen var gårdmand Rærup i Lydum sogn i Ribe amt.
06 Niels Anthon Sørensen *1854.11.18 Stier †1932.12.23 Baggesgaard, Sønder Omme.
Gift 1888.12.10 Borris sogn med Maren Jensen *1853.07.01 Tarp, Borris †1915.10.12 Baggesgaard datter af gårdmand i Tarp, Borris Jens Madsen Rahbek *1823.11.23 Agger, Borris †1894.12.02 Tarp Mark, Borris og (gift 1852.11.14 Borris) Margrethe Pedersdatter *1829.03.11 Debbelmose, Borris †1901.09.22 Tarp Mark.
Niels Anthon Sørensen var husmand Baggesgaard i Sønder Omme sogn.
En søn af Niels Anthon Sørensen, døbt Søren Stier Sørensen, er i folketællingen noteret som Søren "Stejer"Sørensen — Tællingsmanden har skrevet det, som det blev sagt !

1879.07.13 Simon Villumsen *1843.02.22 Karsbæk, Sønder Lem sogn †1893.04.21 Stier søn af indsidder i Karsbæk, Sønder Lem Villum Nielsen *1809.04.03 Sønder Lem †1895.05.14 Stier og (gift 1836.09.04 Sønder Lem) Anne Simonsdatter *1813.02.14 Søgaards mark, Nysogn, Holmsland †1883.01.26 Karsbæk.
Gift 1869.04.16 i Borris Nielsine Sørensen *1848.07.17 Stier †1910.07.03 Stationsbyen, Borris datter formand.
Skøde tinglyst 1879.07.24.
Børn:
01 Søren Stier *1869.05.23 Stier †1871.11.04 Karsbæk, Sønder Lem begravet to et halvt år gammel.
02 Villum Villumsen *1871.03.15 Karsbæk. Sønder Lem †1964.03.07 Faster Kirkeby.
Gift 1895.06.04 i Borris sogn med Anderssine Simonia Christensen *1873.02.12 Store Gaasdal, Borris †1952.02.29 Faster Kirkeby datter af husmand i Store Gaasdal Jens Christian Christensen *1831.08.06 Store Gaasdal †1919.02.13 Gaasdal Gammelmark, Borris og (gift 1860.10.28 Sædding) Ane Madsen *1836.11.05 Bølling Præstegaard †1922.01.11 Gaasdal Gammelmark.
Villum Villumsen var landmand i Faster sogn.
03 Mette Kirstine Villumsen *1874.08.14 Karsbæk, Sønder Lem †1956.08.27 Ejstrup, Faster sogn.
Gift 1894.10.12 i Borris sogn med Jeppe Tarp Jensen *1873.06.10 Flodgaard, Borris †1942.03.24 Ejstrup søn af gaardmand og købmand i Flodgård Christen Jeppesen *1839.09.23 Borris †1886.10.05 Flodgaard og (gift 1871.04.20 Egvad) Anne Mikkelsen *1848.03.02 Tarm, Egvad †1931.12.24 Borris Stationsby.
Jeppe Tarp Jepsen var landmand i Ejstrup i Faster sogn.
04 Ane Villumsen *1880.08.24 Stier †1912.02.05 Borris Stationsby.
Gift 1903.10.16 i Borris med Magnus Lauridsen *1873.07.21 Kjelstrup, Faster †1908.09.16 Borris Stationsby søn af husmand i Kjelstrup, Faster Jens Christian Lauridsen *1829.05.14 Kærgaard, Skjern †1896.12.21 Skrabhøj, Borris og (gift 1870.10.19 Egvad) Karen Mikkelsen *1841.06.12 Tarm, Egvad †1925.01.23 Borris Stationsby.
Husmand i Kjelstrup i Faster sogn.
Husmand i Skrabhøj i Borris sogn 1896, døde en måned efter han fik skøde på Skrabhøj.
05 Søren Stier Villumsen *1883.08.20 Stier †1903.04.24 Stier tyve år gammel.
Han var tjenestekarl i Borris sogn, ugift.
06 Christen Villumsen *1885.10.30 Stier †1964.06.25 Vardevej 32, Skjern.
Christen Villumsen var telefonarbejder i Skjern., ugift.
07 Nielsine Marie Villumsen *1887.07.30 Stier †1955.06.24 Vardevej 32, Skjern.
Gift 1913.10.12 i Borris sogn med Henrik Jensen Korsgaard *1878.08.03 Kousgaard, Skjern †1947.10.29 Reberbanen, Skjern søn af husmand i Kousgaard Jens Madsen *1839.02.11 Korsgaard, Skjern †1900.05.07 Tarm, Egvad og (gift 1863.10.18 Skjern) Kirsten Hansen *1842.04.04 Rahbæk, Ganer, Skjern †1919.06.03 Engsig, Skjern.
Henrik Jensen Korsgaard var landmand og vognmand i Skjern sogn.

1895.03.14 Nielsine Sørensen enken, se ovenfor.
Tilladelse til at sidde i uskiftet bo 1895.03.14. Nielsine og hendes mand før den tid solgte byggegrunde og derved må de have tjent en del penge. Alligevel sætter Nielsine i 1899 og 1901 gården i pant for 10.000 kr afløst af 11.000 kr. Det må have haft en grund. Enten har hun hjulpet et barn i gang eller hun har brugt mange penge.
Gårdens hartkorn er i 1905:

Matr. 16A Borris Nørrreland hartkorn 1 5 3 0.
Matr. 16B Borris Nørreland hartkorn 0 0 3 1.
Matr. 18 Damsø i Skjern sogn hartkorn 0 2 3 1¾.
I alt hartkorn 2 1 1 2¾

Nielsine fører gården i 10 år fra 1895 (egentlig 1893 da manden døde) til 1905, da hun sælger til to mænd, der ikke bor på eller driver gården, men udstykker den i mange byggegrunde — det der blev til Borris Stationsby nord for jernbanen, der var kommet 14 år før i 1881. De to mænd hun sælger til er:

Søren Eskesen i Tarp i Borris sogn.
Niels Lykke Sørensen i Sønder Bork sogn.

Niels Lykke Sørensen hører egentlig ikke til Borris sogn, men han beskrives her for fuldstændigheden skyld.
Nielsine har beholdt nogen jord. Den 3. nov. 1909 sælger hun matr. 16AE og 16CS.
Disse byggegrunde er naturligvis små overfor størrelsen af en gård som Stier med i Lundenæs Jordebog 1775 hartkorn 2 0 0 0 nemlig 192 album. Matr. 16AE har hartkorn 0 0 0 ½ nemlig en halv album. Prisen i 1909 var 200 kr.
Matr. 16CS var på hartkorn 0 0 0 1 altså måske dobbelt så stor men bragte 1.365 kr. ved salget til Jacob P. Grimstrup i 1909. Det er ikke klart, hvorfor denne grund var tre gange så meget værd efter areal som 16AE.

1905.06.22 Søren Eskesen + Niels Lykke Sørensen ejendomshandlere.
Skøde 1905.06.17 matr. 16A og 16B tinglyst 1905.06.22 fra Nielsine Sørensen til Niels Lykke Sørensen af Sønder Bork og Søren Eskesen af Borris. Prisen var 13.000 kr. og de overtog gælden som var 10.000 kr hvilket vil sige at Stier var belånt op til skorstenen.
Søren Eskesen boede tæt på i Tarp i Borris.
Niels Lykke Sørensen boede et godt stykke væk i Sønder Bork syd for Ringkøbing Fjord.
De købte Stier for at udstykke den og tjene pegne på det.

Stier i Borris indtegnet af Holger Ejby Villadsen 2018. Stier i Borris indtegnet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Udstykningen begyndte allerede i 1881 under Simon Villumsen
og tog fart i 1905 da ejendomshandlerne kom til. Der blev som det ses mange
grundstykker ud af gården Stier, som ikke findes mere. Den er blevet til Borris Stationsby.
Matrikel numrene er fx 16ac.. 16ae, 16d, osv. alt i alt omkring 125 grunde ud af matr. 16 det gamle Stier.
Kortet viser også hvordan Borris Stationsby ligger overfor Borris Kirkeby. Tarp, Skobæk, Flodgaard, Busk og Borriskrog Bro ses.

Sønder Bork, Ringkøbing Amt (ejendomshandler med jord i Borris).
1905.06.17 Niels (Lykke) Sørensen *1861.07.19 Bundsbæk Mølle, Dejbjerg sogn †1941.09.09 Vestre Landevej 16, Varde søn af gårdmand og møller i Bundsbæk mølle Niels Bønnelykke (Nielsen) Sørensen *1830.10.31 Vennergaard, Velling sogn †1903.10.16 Skjern og (gift 1855.10.13 Skjern) Ane Marie Nielsen *1834.12.10 Gammel Hanning, Hanning sogn †1905.12.31 Sønder Bork By.
Gift 1889.04.02 i Hanning sogn Mariane Knudsen *1864.12.08 Rækkergaard, Hanning †1941.09.09 Vestre Landevej 16, Varde datter af gårdmand Knud Pedersen *1824.05.09 Marup, Skjern sogn (søn af Peder Knudsen og Anna Andersdatter) †1872.03.04 Rækkergaard og (gift 1849.12.16 Hanning) Mariane Nielsdatter *1825.07.27 i Præstegaarden, Dejbjerg †1894.06.14 Sønder Bork By.
Niels (Lykke) Sørensen hører ikke til Borris sogn undtagen som ejendomshandler. Han var:
Gårdmand i Sønder Bork sogn, Ringkøbing Amt.
Handelsmand i Varde, Varde sogn, Ribe Amt.


Hussted i Stier:
1703- Niels Stier 1703, 1712, 1716.
Gift med hans kone nævnt 1704-12.
Skattemandtallet 1705 ("hannem" nedenfor er fæsteren Jens Christensen Stier, se ovenfor):

Hos hannem en forarmit Huus-Mand, som arbeider for got Folck, naar hand noget kand faae at fortiene til sin og sin fattige Hustruis og Børns Underholdning

Denne "forarmit Huus-Mand" må efter kirkebogen være Niels Stier
Set barn:
Maren Nielsdatter *1700-
I 1712 tjener hun eller en anden datter ved Jens Markussen i Hannerup i Faster sogn.
Nævnt flere gange i kirkebogen fx 1713, 1719, 1726.
Mads Nielsen Stier *1790cc.
Gift 1713.10.22 i Borris med Kirsten Christensdatter af , Borris.
Tjener 1713 i Præstegaarden i Borris.

6 Andet


Slikdal
1 Introduktion
Slikdal er et husmandssted med ny matrikel hartkorn 0 5 0 0.
Slikdal nævnes første gang som Slichdal i 1683 og kaldes et (eller rettere det korrekte jyske en) beboelses hus, det har 7 tønder land under ploven.

Slichdal en beboelseshus, tilhører Sophia Rostrup til Dejbjerg Lund
Gøde Jensen

2 Fæstere
1664 Giøde Jensen
1683 Giøde Jensen
1715- Niels Slikdal
1766 Jens Christensen Slikdal
3 Ejere
1664 Sophie Rostrup
1786- Rosenvinge på Slumstrup.
1786 Jens Christensen Slikdal selvejer.
4 Familier med børn

1664- Giøde Jensen Slikdal *1640cc †1715.10.31 Slikdal.
Gift med Maren Christensdatter †1714.11.14 Slikdal.
I skattelisten 1705 har han Mette Hestlund boende.
Børn:
Jens Giødesen *1680cc †1724.04c Gaasdal.
Gift med hans kone.
Bosat Gaasdal i Borris.
Børnene mest født før kirkebogen, men nvnt som faddere med far Jens Giødesen.
Børn:
Christen Jensen *1694cc.
Thomas Jensen *1695cc.
Kirsten Jensdatter *1696cc.
Karen Jensdatter *1698cc.
Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Gaasdal.
Gift i Gaasdal med NN †1784.07.11 Gaasdal.
Anne Jensdatter *1708.10.28 Gaasdal †1709.04.10 fem måneder gammel.
?Karen Giødesdatter
Gift 1707.01.23 i Borris med Christen Hartvigsen.
?Niels Giødensen

1715- Niels Slikdal *1692c †1764.07.08 Slikdal 72 år.
Gift 1715.10.06 i Borris med Dorte Gravel *1690cc †1748+.
Niels Slikdals efternavn er ikke set. Han kan evt. være søn af formand.
Hvem Dorte Gravel er datter af er heller ikke set, men vel i Gravel i Borris.
Børn:
Margrethe *1716.09.27 Slikdal †1718.08.07 Slikdal.
Niels *1718.05.12 Slikdal, tvillinger af samme navn † nogle dage gammel.
Niels *1718.05.12 Slikdal, tvillinger af samme navn † nogle dage gammel..
Karen *1719.06.07 Slikdal †1720.11.17.
{Else} Nielsdatter *1727.10.05 Slikdal, overtager gården se nedenfor.
Dåben er uden navn, men Elses alder i FT 1787 passer her.
Konfirmeret 1744 i Borris.
Ane Nielsdatter *1731.12.26 Slikdal †1819.11.04 Skobæk?.
Gift 1764.09.08 i Borris med Bertel Sørensen Skobæk *1732.07.16 Skobæk †1782.01.14 Skøbæk søn af Søren Skobæk †1760.06.12 Skobæk og 1. kone †1739.12.13 Skobæk.
Kirsten *1734.05.11 Slikdal †1734.09.12 fire måneder gammel.
Kirsten Nielsdatter *1736.09.29 Slikdal †1771.06.30 Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1765c med Peder Christensen *1722c †1793.12.13 Store Langelund, Gjellerup søn af Christen Lauridsen Colding/Sønderby *1684c Lending, Dejbjerg †1735.12.04 Sønderby, Borris og Karen Mortensdatter Lindvig †1759.04.18 Borris.
Kirsten Nielsdatter muligvis ?(†1759.07.21 Slikdal)
Muligvis som fra Roennebech.dk her antaget.
Børn:
Anne Margrethe *1767.01.24 Bjødstrup, Gjellerup †1767.10.24 ni måneder gammel.
Margrethe *1769.02.02 Bjødstrup †1780.03.13 elleve år gammel.
Karen Pedersdatter *1771.06.30 Bjødstrup.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1766 Jens Christensen Slikdal *1743c †1820.11.16 (skifte og 2. del skifte)..
Gift 1. 1766.03.03 i Borris med Else Nielsdatter Slikdal *1727.10.05 (navnet glemt i dåben) Slikdal †1789.12.12 Slikdal datter af formand.
Gift 2. 1790.09.09 i Borris med Dorthea Jensdatter *1768.10.02 Debbelmose, Borris †1831.09.27 (skifte Fol. 252) Slikdal datter af Ane Marie Pedersdatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (Jens Færgemands hustrue, 68 år, skifte) Borris og 1. mand Jens Jakobsen *1723c †1771.08.18 Debbelmose, Borris.
Jens Christensen Slikdal var tømmermand og husmand i Slikdal.
Testamente 1818.11.25 Jens og Dorthea.
Jens Christensens børn med 1. kone Else Nielsdatter Slikdal:
Niels *1768.10.02 Slikdal †14 dage gammel.
Dødfødt 1769.12.10 Slikdal.
Jens Christensens børn med 2. kone Dorthea Jensdatter:
Else *1792.02.18 Slikdal †1794.01.05 Slikdal knap to år gammel.
Mette Jensdatter *1793.10.27 Slikdal †1849.10.10 Østergaard, Klokmose, Faster sogn.
Gift 1818.10.25 i Borris med ungkarl, gårdmand Peder Jensen *1790.12.26 Østergaard, Klokmose †1866.07.09 Østergaard søn af gårdmand i Østergaard Jens Christensen *1760.11.09 Østergaard †1844.11.30 Østergaard og (gift 1789.11.29 i Faster med enke efter Peder Pallesen †1787.05.26 i Skjern) Ane Marie Mortensdatter *1756.01.11 Votkær, Borris †1837.06.28 Østergaard
Peder Jensen var gårdmand i Østergaard i Klokmose i Faster sogn.
Børn:
Ane Marie Pedersdatter *1819.07.11 Østergaard †1897.02.19 Dalager, Borris (begravet Faster).
Gift 1. 1839.10.06 i Faster med ungkarl og gårdmand i Ejstrup Ole Poulsen *1807.09.19 (oplyst ved konfirmation) †1859.07.15 Ejstrup, Faster søn af Poul Nielsen Ejstrup *1754c og enke Ane Madsdatter Lodahl *1771c.
Gift 2. 1859.11.27 i Faster med Svend Madsen *1831.02.15 Øster Lem, Sønder Lem sogn †1916.12.02 Lund by, Gjellerup søn af Mads Madsen *1803c Faster og Birthe Marie Svendsdatter *1804c Faster (Mads Madsen FT 1845 i Fastergård i Faster sogn).
Svend Madsen:
1859-1867 i Ejstruplund i Faster
1867-1882 udflyttergård fra Fastergård
Ca. 4 år ejer af Tarm Kro
Derefter i Bisgård i Tarm
Dalagerlund i Borris.
Døde ved hans datter i Gjelleruplund
(Kilde: Gantriis Web Site, MyHeritage).
Dorthe Marie Pedersdatter *1821.01.21 Østergaard †1899.02.12 Klokmose.
Gift 1842.11.06 med biskolelærer af Debbelmose i Borris Niels Jørgensen *1815.05.03 Borris †1897.06.18 Klokmose søn af gårdmand og sognefoged og dannebrogsmand Jørgen Nielsen Hus *1781c Borris og Margrethe Larsdatter *1791c Lådal, Faster.
Niels Jørgensen var biskolelærer og gårdmand i Klokmose i Faster.
Jens Christian Jensen *1796.09.27 Slikdal overtager gården, se nedenfor.
Else Marie *1802.03.20 Slikdal, Borris †1807.03.08 Slikdal fem år gammel.
Birthe Jensdatter *1805.09.02 Slikdal, Borris †1880.12.18 Vraa, Skjern.
Gift 1827.04.29 i Borris med ungkarl Mikkel Nielsen *1804.08.27 Vraa †1877.03.26 Vraa søn af gårdmand i Vraa, Skjern sogn Niels Mikkelsen *1769.03.17 Aanum, Skjern †1822.02.15 Vraa (søn af skrædder Mikkel Mikkelsen †1787.03 og Edel Nielsdatter †1773.08.29 Aanum) og Abel(one) Cathrine Ebbesdatter *1770.01.21 Øster Marup, Skjern †1852.02.24 Vraa.
Lægdsrullen 1790 opføres Niels Mikkelsen under Niels Old. Faderen Mikkel Nielsen havde giftet sig 2. gang med Karen Eskildsdatter der giftede sig igen med Niels Nielsen Old, som dermed blev stedfar til Niels Mikkelsen.
Skøde 1802.08.11 på gården til Niels Mikkelsen.
Skøde 1837.09.24 til sønnen Mikkel Nielsen.
Børn i Vraa i Skjern sogn:
Niels Mikkelsen *1828.09.15 Vraa †1898.03.10 Kousgård, Skjern.
Gift 1. 1853.10.16 i Skjern med Mette Andersdatter *1828.04.21 Marup, Skjern †1877.03.02 Vraa datter af gårdmand Anders Christian Hansen *1803c Skjern og Margrethe Pedersdatter *1805c Skjern.
Gift 2. 1877.12.30 i Skjern med enken Ane Johanne Christensdatter i Kousgård *1824.04.23 Vejle, Skjern †1901.03.08 Kousgård, Skjern datter af skolelærer senere gårdmand Christen Mikkelsen *1792c Skjern og Maren Hansdatter *1796c Hanning.
Niels Mikkelsen var gårdmand i Vraa by i Skjern sogn.
Jens Mikkelsen *1831.01.12 Vraa †1919.02.09 Adsbøl, Strellev sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1861.10.13 i Strellev med Mariane Thomsen *1835.06.21 i Gravel, Borris †1916.08.19 Adsbøl datter af gårdmand Thomas Christensen Gravel *1805c Borris og Margrethe Olesdatter *1812c Ølgod.
Jens Mikkelsen var husmand i Adsbøl i Strellev sogn i Ringkøbing amt.
Anna Dorthea Mikkelsen *1836.02.24 Vraa †1913.02.07 Abildtrup Mark, Vorgod sogn.
Gift 1864.10.30 i Skjern med Jens Lauridsen *1831.11.16 Aarbjerg, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1896.01.04 Abildtrup.
Jens Lauridsen var husmand i Abildtrup i Vorgod sogn.
Abelone Cathrine Mikkelsen *1839.07.03 Vraa †1891.10.16 Nørre Vium.
Gift 1. 1868.04.03 i Nørre Vium med Lars Christensen *1840.08.06 Nørre Vium †1875.11.01 Nørre Vium søn af husmand Christen Larsen Gammelmark *1810c Assing og Ane Jensdatter *1807c Nørre Vium.
Lars Christensen var husmand i Gammelmark i Nørre Vium sogn.
Gift 2. 1877.03.20 i Nørre Vium med Niels Christian Jensen *1836.09.25 Overkær, Snejbjerg †1923.02.05 Nørre Vium søn af husmand Jens Lauritsen *1780c †1840-45 og Karen Henningsdatter *1797c Assing †1870-80 ?Snejbjerg.
Niels Christian Jensen var husmand i Nørre Vium sogn.
Mikkel Jensen Mikkelsen *1843.08.19 Vraa, Skjern †1923.09.11 Bredgade, Skjern By.
Gift 1. 1869.10.29 i Rindum med Ane Magrete Andersen *1842.10.31 Østerby, Rindum †1871.03.23 Vraa datter af Anders Josiasen *1802c Randbek, Brejning, Ringkøbing Amt †1847.04.02 Rindum (søn af Josisas Jensen *1758c og Maren Nielsdatter *1763.11.27 Brejning †1854) og Gertrud Andersen *1807.06.13 Hee sogn †1881.07.18 Rindum (datter af Anders Simonsen og Anne Christiansdatter).
Gift 2. 1872.10.23 i Ølgod med Maren Jakobsen *1847.12.12 Havlund, Ølgod †1933.02.16 Bredgade 130, Skjern By datter af gårdmand Jakob Peder Poulsen *1815 Tarp, Ølgod †1882.05.11 Havlund (søn af Poul Christensen og Maren Pedersdatter) og Kirsten Olesdatter *1813c Havlund †1901.11.12 Havlund (datter af Ole Madsen).
Mikkel Jensen Mikkelsen var gårdmand og handelsmand i Skjern sogn.
Ebbe Mikkelsen *1846.02.21 Vraa †1910.09.03 List, Ølgod.
Gift 1870.12.09 i Ølgod med Anna Magrethe Clausen *1839.10.05 Vester List, Ølgod †1921.01.30 List, Ølgod datter af rokkedrejer Claus Dahl Pedersen *1810c Grimstrup sogn, Ribe Amt og Maren Jørgensdatter *1807c Ølgod.
Ebbe Mikkelsen var husmand i List i Ølgod sogn matr. 10 List.
Folketælling 1787 Slikdal Jens Christensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand Tømmer- mand mand 2 1Jens Christensen Slikdal441743c  1820 Slikdal Borris  †1820.11.16 Slikdal
kone 1Else Nielsdatter Slikdal601727 Slikdal Borris 1789 Slikdal Borris  *1727.10.05 (navnet glemt i dåben) Slikdal †1789.12.12 Slikdal.
tj-pige Dorte Jensdatter191768 Debbelmose Borris 1831 Slikdal Borris *1768.09.20 Debbelmose †1831.09.27 Borris. Datter af Jens Jakobsen. Gift med manden her Jens Christensen efter 1. kone Elses død i 1789.
tj-pige Maren Jensdatter91778c   Alder muligvis ganske forkert. Maren Jensdatter *1771.10.06 Debbelmose †1840.07.06 Skjern, søster til Dorte ovenfor, datter af Jens Jakobsen.

Folketælling 1801 Slikdal Jens Christensen   59
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand Sned- ker mand 2Jens Christensen