Oprettet 24. december 2017
Sidste ændring 19. august 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter nogle steder i Borris sogn

Steder i Borris sogn:
Ahlergaard, Borris Kirkeby, Debbelmose, Duedal, Gaasdal- Lille, Gaasdal- Store, Gravel, Grønborg, Heldgaard, Hjoptarp, Hvollig, Kodbøl- Vester, Kodbøl- Øster, Kringeltoft, Kvisthuse, Lindvig, Odderskær, Skobæk, Slikdal, Sønderby.

Dette Borris er Sønder Borris. I Viborg Amt ligger Borris, sådan kaldt indtil 1950, hvor navnet blev ændret til Nørre Borris, som igen ændredes i 2007 til Sparkær sogn.
Denne side indeholder nogen steder i Borris sogn, der har tilknytning til andre sogne som Sønder Felding, Skarrild, Arnborg, Sønder Omme eller Brande. Det er ikke planen, at lave alle steder i Borris, kun dem hvor materiale og arkivoptegnelser findes i tilstrækkelig omfang mest og hovedsagelig andre steder fra.


Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
BS: Lundsgård, Chr.: Borris Sogn og dets beboere 1688-1988. Eget forlag, 1989. 468 s. (Hertil Indholdsfortegnelse ... udarb. af Ove Navntoft Enevoldsen. Eget Forlag, 1997. Indeholder: Indholdsfortegnelse over personer og, Indholdsfortegnelse ... efter gade/vej navne og numre samt matrikkel numre. 13 s.).
Rettelser til Lundsgaard.
SG: Heldgaard, Viste: Borris Søndre Grandelag og Omegn, 214 sider, før 1972. (Medvirkende: Emma Holm Jacobsen). Maskinskrevet.
PM: Hofmansen P. K., Carl Kofoed Christensen og Egon Gosvig: Pedersminde i Borris, 109 sider pdf på hammerum-herred.dk. (Indeholder Debbelmose, Grønborg, Tarp etc mest 1664 til efter 1800, pastor Jensen Hviids indberetning til Ole Worm 1638 to sider, pastor Hauchs indberetning til biskoppen 1766 fem sider). Teksten en del steder blandet med specielle hændelser (hængning fx) nævnt i kirkebogen, men ikke sagen vedrørende.
KB: Kancelliets Brevbøger.
DAA: Danmarks Adels Aarbog.
Ny Matrikel 1688 Borris skrevet ud af Ove Navntoft Enevoldsen 1986.
Bølling Herreds Tingbøger 1728 - 1821.

Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Borris generelt
Borris ligger i Bølling Herred og grænser til både Nørre Horne og Hammerum Herred.

Oversigtskort over sogne omkring Borris  i Bølling, Nørre Horne og Hammerum Herreder.
Sogne omkring Borris.
Borris er et stort sogn, det nævnes første gang 1330-48 i Ribe Oldemor som Burigs. Borris sogn i Bølling Herred var tidligere et udpræget hedesogn som mange sogne i Vestjylland. Det deles af Skjern Aa i Nørrelandet nord for og Sønderlandet syd for. Store dele af Sønderlandet er Danmarks største hedeareal 4.700 hektar endda med urfugle og er militærets areal for skydeøvelser og kaldes Borris Skydeterræn.
Ahlergaard var i 1680 en meget lille hovedgård med 6 tønder hartkorn, den var i familien Rostrups eje 1655-93. Derefter familien Harboe, senere familien Rahbek der fik den op på knap 30 tønder hartkorn (1755).
Tienden af Skjern og Borris sogne bliver i 1565 forlenet til Laurids Hansen til Kærgård i Skjern sogn (TRAP V regner den dels til Borris sogn) med 17 tønder Hartkorn (KB3 s. 682).

Borris sogn
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802 og Borris Østerland fra flytningen af herredesgrænsen 1843 mellem Hammerum og Nørre Horne Herreder. I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgård, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgård og Hvollig. I Borris Nørreland: Debbelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vendelbo. I Borris Østerland: Ahlergaard.
(Klik på kortet for det originale uændrede, uretoucherede kort i stor opløsning.)
Oversigtskort over Borris sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1802.
En ændring er Borris Østerland, som tilhørte Hammerum Herred 1802 (Vorgod Å var grænsen), men kom 1843 til Borris sogn i Nørre Horne Herred. Det var et naturligt bagland for Ahlergaard, som jo ligger nord for Skjern Å.
Dele af omliggende sogne Skjern, Faster, Aadum, Sønder Felding og Nørre Vium ses.
I Borris Sønderland stederne: Sønderskov, Kodbøl, Gjaldbæk, Mosgård, Odderskær, Lindvig, Gravel, Helgård og Hvollig.
I Borris Nørreland: Debbelmose, Hjoptarp, Sønderby, Borris Kirkeby, Dalager, Grønborg, Brunbjerg, Egvig, Kringeltoft, Lille og Store Gaasdal Feldsing og Vendelbo.
I Borris Østerland: Ahlergaard.


Ahlergaard
Egnen omkring Ahler i Borris sogn omkring 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergård, Ahler Brohus 1861-89.
Egnen omkring Ahler i Borris sogn circa 1970. Ahlergaard, Ahler Vestergård, Ahler Brohus 1861-89, Lindvig.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Ahlergaard
1 Introduktion
TRAP V siger Ahlergaard "har været" en hovedgård. Hvornår?
Hovedgård vil sige skattefrihed, men en hovedgård med hartkorn 6 0 0 0 som denne har i 1680 er sjældent set. De allerfleste hovedgårde ligger over 12 tønder hartkorn.
I markbogen nedenfor er Ahlergaard simpelthen en enlig gård og der er ingen indikation af skattefrihed, som formodentlig har været tilbage omkring 1660, hvor Gunde Rostrup ejede gården.
I markbogen 1683:

Ahlergaard, enlig gård, til Sophie Rostrup til Deiberiglund.
Forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler årlig.

Først Mads Christensen Kjær i perioden 1712 - 1740 drev Ahlergaard op til hartkorn 8 4 0 0 for Ahlergaard selv og 21 tønder hartkorn gods.
Hartkorn for Ahlergaard i Borris 1680 - 1850
Ahlergaard i Borris
Hartkorn 1680 - 1850
Denne hartkorns-række er ikke fuldstændig, specielt mod enden af perioden, men den viser det grove forløb. Jakob Harboe står for det halve af hartkornet, svigersønnen Mads Kjær køber det andet halve til.
Tallene fra 1741 og 1755 er 8,5 tønder hartkorn for selve Ahlergaard og 21 tønder hartkorn i andre ejede gårde mest i Borris sogn.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Ahlergaard hartkorn ny Matrikel (1688) 8 4 0 0.
1655- Gunde Hansen Rostrup til Staarupgaard *1580cc (1594 i Sorø skole) †1656 Ahlergaard (se teksten nedenfor) søn af Hans Rostrup til Sjelleskov og Risager †1611+ og Anne Gundersdatter Lange (tre roser) til Kjeldet *1541c+.
Gift i Viborg med Kirsten Jakobsdatter Skram datter af Jakob Skram *1547 †1625.11.12 78 år gammel og Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard †1638+.
Hans omtrendtlige fødselsår ud fra at han kom i Sorø skole 1594 og at han studerede i Wittenberg 1600.
I året 1625 takseres han til 329 tønder hartkorn, så han var på det tidspunkt en meget rig mand. Senere måtte han sælge Randrup og pantsætte Starupgård. Til sidst gik det ham økonomisk skidt og han blev givet en gård Grønborg i Borris sogn (som kaldes Grønborggård i DAA, men det var vare en almindelig halvgård i Markbogen 1683 og regnes i 1688 til hartkorn 3 4 1 0 hvilket ikke engang er en stor gård). Han må også være kommet i besiddelse af Ahlergaard - som var en stor gård med hartkorn 8 4 0 0 - for han dør der i 1655.
Af børnene bliver tre i nærheden. Sophie i Dejbjerglund i Dejbjerg, Hans i Juellingsholm i Sønder Omme, Jørgen vel delvis i Omvraa i Sønder Omme.
Den 11. april 1655 stævnes Gunde Rostrup som det ses i Viborg Landstings Dombog C:

var skikket velb Gjord Galt {*1652 †1684 begravet Hørby Kirke, Hjørring amt søn af Knud Galt †1650 til Sønderbygaard i Borris sogn Birgitte Nielsdatter Juul} til Rækkergaard {Hanning sogn og ti} hans fuldmægtig Niels Olufsen på Rækkergaard med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende ham da at have stævnet velb Gunde Rostrup til Ahlergaard {Borris sogn} for en summa penge, nemlig 420 rigsdaler in specie, efter to skadesløs breves formelding, og eftersom samme breve skulle formelde på pant i en bondegård, kaldes stor Skindbjerg {Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn}, at dersom fornævnte kapitaler med deres forfaldne rente, interesse og skadegæld ikke til udlovede termin bliver erlagt, som det sig burde, hvorfor Gjord Galt formener sig deri stor uret at være sket og mener, det Gunde Rostrup bør pligtig at være fornævnte penge med rede penge nu straks at betale, eller og derfor efter lovlig forfølgning i hans jordegods og bedste løsøre ved to mænd at have indvisning efter recessen: efterdi for os i rette lægges bemeldte to udgivne breve på fornævnte resterende summaer penge, til Henrik Lange udgivet, hvorfor han eller hans arvinger efter forordningen at lade annamme i stor Skindbjerggård sin fulde nøjagtig betaling, både for den summa 220 rigsdaler såvel som for den første summa 420 rigsdaler in specie efter bemeldte Gunde Rostrups hustrus {Kirsten Jakobsdatter Skram} salig mors {Dorte Godskedatter Friis til Vadskærgaard} pantebrevs indhold, både for hovedstol og efterstående rente, hvorfor vi og tilfinder velb Knud Sørensen til Holm {Holmgaard, Sønder Lem sogn} og Frederik Sachs til Rybjerg {Velling sogn}, som Gjord Galts fuldmægtig nævnt har, inden i dag seks uger dem at forsamle og efter fornævnte breves forskrivning for berørte summaer penge og gælds fordring at gøre Gjord Galt likvidering i fornævnte pantsatte gård Skindbjerg med des tilliggelse og herlighed, og det efter recessen som de vil ansvare og være bekendt.

Sagen her går om gæld paa 420 rigsdaler som hans kone havde i gården Store Skindbjerg i Dejbjerg sogn og om 220 rigsdaler som hendes mor skyldte på samme gård. Det var en større gård som i 1688 havde 10 tønder hartkorn. Konen Kirsten Jakobsdatter Skrams far skrev sig til Store Skindbjerg som senere lå under Dejbjerglund. I dommen tillades det Gjord Galt at pante sig til Store Skindbjerg.
Den 26. september 1655 stævnes Gunde Rostrup igen til Viborg Landsting:

var skikket velb Gjord Galt til Viumgaard hans fuldmægtig Jens Mikkelsen, borger i Viborg, med en opsættelse her af landstinget 15/8 sidst forleden, formeldende ham da efter andre opsættelsers indhold at have stævnet Gunde Rostrup til Ahlergaard, anlangende at han har været forårsaget ved gode mænd efter foregående dom at lade annamme Skindbjerggaard for hvis gæld, Gunde Rostrup ham har været skyldig og i pant sat efter hans salig mor Dorte Friises pantebrevs videre formelding og gode mænds indførsel, derefter gjort, vidtløftig udviser, hvorfor Gjord Galt formener samme pantsatte gods ved gode mænd likvideres, og annammet gods bør for ejendom at følge: da efterdi med gode mænds indførsels brev for os bevislig gøres, Gjord Galt for sin gælds fordring at være indført i fornævnte gårds skyld og landgilde, som forskrevet står, og ikke Gunde Rostrup eller nogen på hans vegne er mødt herimod at svare, så vi imod recessen uden bevilling ikke kan gøre længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end fornævnte gård jo bør efter fornævnte indførsels lydelse at følge Gjort Galt for ejendom, med mindre det ham inden år og dag fraløses, eller og fornævnte indførsel bliver for tilbørlig dommer rykket.

Den 27. februar 1656 stævnes Gunde Rostrup for 163 rigsdaler af Bodil Christensdatter i Sønderby til Viborg Landsting:

var skikket Bodil Christensdatter i Sønderby {vel i Stauning sogn}, salig Christen Olufsens efterleverske, hendes fuldmægtig Christen Jespersen sst med en opsættelse her af landstinget i dag seks uger, lydende hende da højligen at være forårsaget at have ladet stævne velb Gunde Rostrup til Ahlergaard for en summa pending, nemlig hovedsum 163 rigsdaler efter hans derpå udgivne skadesløs brevs indhold med sin tilbørlig rente, og den gode mand sig forholder ikke at ville fornævnte penge betale, uanseet han derfor til hans værneting, nemlig Hammerum herreds ting, 1/10 sidst forleden er dom overgangen, hvilken dom hun formener ret at være, og hende her af landstinget to gode mænd at tilnævnes, som hende kan gøre udlæg af hans bo og bedste løsøre: da efterdi for os i rette lægges Gunde Rostrups udgivne skadesløs brev på 163 rigsdaler in specie, til Bodil Christensdatter, salig Christen Olufsens i Stavning udgivet, så sagen derom til hjemting er indkaldt, såvel som og i lige måde her til landstinget indstævnet, og i seks uger til i dag optaget, så imod recessen uden bevilling ikke kan gøres længere ophold, da ved vi efter slig lejlighed ikke andet derom at sige, end Gunde Rostrup jo pligtig er og bør at betale Bodil Christensdatter samme summa penge med rente og interesse, og fordi tilfinder velb Knud Sørensen til Holmgaard og Frederik Sachs til Rybjerg, som Christen Jespersen tilnævnt har, med forderligste lejlighed og inden i dag seks uger dem at forsamle og med herredsfogden drage for Gunde Rostrups bopæl, der udæske og gøre Bodil Christensdatter udlæg af hans løsøre, det rigtig og for billig værd at taksere og imod gælden likvidere, sker dem der ikke fyldest, da Bodil Christensdatter i andet Gunde Rostrups løsøre og jordegods, hvor det findes kan, at indvise, så hun bekommer fuld udlæg for sin gæld, som de efter recessen vil ansvare og være bekendt.

Gunde Rostrup lever den 27. februar 1656 og regnes for død i februar 1656, hvor sønnen Hartvig udsteder en obligation på 200 speciedaler vel på Ahlergaard, dette kunne han ikke gøre så længe faderen ejede Ahlergaard. Han er med sikkerhed død før den 9. januar 1660 (se nedenfor) da børnene frasiger sig arven efter ham.
Den 3. marts 1668 ses i Nørvang Herreds Tingbog:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til AHlergaard. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Staarupgaard og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

Undsigelsen eller frasigelsen, som det som regel kaldes, er for arv og gæld efter faderen Gunde Rostrup og efter broderen Hartvig Rostrup. Det betyder sikkert, at Hartvig også er død før januar 1660, DAA skriver ham død 1658+, dermed regnes han for død 1658-59 på Ahlergaard.
Da Gunde Rostrups søn Hartvig Rostrup i februar 1656 udsteder en obligation på 200 speciedaler vel på Ahlergaard og hvor Hartvig skriver sig af Ahlergaard anses Gunde at være død før denne dato. Det berettes, at Gunde skriver sig af Ahlergaard i 1655, men det betyder at han er død netop i 1655. Ellers ville sønnen ikke kunne udstede en obligation på Ahlergaard i februar året efter.
Både Gunde og sønnen Rostrup har været fallit, derfor undsiger de andre børn i 1660 arv og gæld efter dem, men forvalteren på Hvolgård Mads Rasmussen søger i 1668 stadig at få hans 200 speciedaler tilbage. Alligevel lykkes det Sophie Rostrup til sidst at beholde Ahlergaard.
Børn født længe før familien flytter til Ahlergaard 1655:
Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard, prøver at overtage gården, se nedenfor.
Hans Gundesen Rostrup til Juellingsholm †1683+ (ikke på Juellingsholm).
Gift 1662 med Elsebe Christoffersdatter Friis datter af Christoffer Jørgensen Friis *1585c †1657.03.12 Viborg og Vibeke Jensdatter Juel *1595+
Hans Rostrup har ikke haft penge til at købe Juellingsholm, han giftede sig til den.
Han kan næppe eller knap være død på Juellingsholm, for kirkebogen i Sønder Omme begynder i juli 1685 og han ses i live 1683.
Ove Gundesen Rostrup.
Elsebe Dorte Gundesdatter Rostrup †1660+
Skøde på syv gårde i Hammerum og Bølling herreder af fætter Hans Juul til Starupgård.
Brug af gården Ahlergaard 1660-61 overladt broder Jørgen.
Sophie Gundesdatter Rostrup til Dejbjerglund †1725 Rekkergård, Hanning sogn.
Gift 1660.04.04c med Christen Lange (en Rose) til Dejbjerglund †1667 søn af Henrik Lange (en Rose) til Dejbjerglund *1574 Bramminge Hovedgård †1650.12.25 Dejbjerglund og Ellen Andersdatter Skram til Dejbjerglund †1628.
Ses senere som ejer af Ahlergaard og Dejbjerglund. I Markbogen for Borris sogn 1683 ses hun at eje en del gårde i Borris sogn. I 1675 får hun skøde på Ahlergaard; det hævdes et par steder, at hun har levet på Ahlergaard (ikke set), som hun 1693 solgte til borgmester Christoffer Carstensen i Ribe.
Jørgen Gundesen Rostrup til Vraagaard (?Omvraa, Sønder Omme) og Lydum †1673 (i slette kår).
Gift 1654 med Sidsel Christoffersdatter Friis af Vadskærgård *1623+ †1660- 36 år datter af Christoffer Friis til Vadskærgård og Farskov *1581+ †1657 75 år og Vibeke Jensdatter Juel *1595+.
Ses kongehyldningen 1655, kaptajn 1658.
1660 skriver han sig til Broholm på Fyn.

1656 Hartvig Gundesen Rostrup *1620cc †1658-59 Ahlergaard søn af formand.
At han er død 1658-59 er en betragtning ud fra at han i 1657 ses som ritmester, i 1656 udsteder han en obligation på Ahlergaard. I januar 1660 undsiger hans søskende arv og gæld efter ham, da må han være død.
Nørvang Herreds Tingbog 3. marts 1668:

Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgård ved fuldmægtig Niels Nielsen i Plovstrup stævner Hans Rostrup til Juellingsholm for 200 speciedaler efter obligation af 1.2.1656 fra Hartvig Rostrup til Allergård. Hans Rostrup fremlægger undsigelsesbrev af 9.1.1660 fra Jørgen Rostrup til Broholm på Fyn, der på egne vegne, på sin bror Hans Rostrup og på sine 2 søstre Elsebeth Dorthe Rostrup og Sofie Rostrups vegne, frasiger arv og gæld efter deres far Gunde Rostrup til Stårupgård og bror Hartvig Rostrup. Læst på Viborg landsting 15.2.1660.
Sagen overgives til overdommer.

DAA:
1643 i Paris udstedte gældsbevis på 1.500 franc (1656 dømt til at betale).
1646 løjtnant ved udskrivning af Ribe Stift.
1657 Ritmester.
Han skriver sig til Ahlergaard.

1668- Anders Nielsen forpagter †1676 (skifte 1676.05).
Gift med Maren Pedersdatter †1705.12.23 Ahlergaard.
Han ses 1668 på Ahlergaard, men er måske kommet dertil allerede i 1660, da Harvig Rostrup døde.
Børn:
Lene Andersdatter *1676c Ahlergaard †1705c Trøstrup, Herborg.
Gift med Hans Christensen Trøstrup i Vorgod *1648.04c †1732.05.26 (skifte) Lille Trøstrup, Vorgod søn af Christen Christensen †1672c Lille Trøstrup.
Hans Christensen Trøstrup gifter sig 2. gang 1705c med Kirten Nielsdatter. Deres første datter kaldet Lene er *1706c i Trøstrup, Herborg.

1677 Jakob Andersen Harboe forpagter, *1650cc Ribe †1737.04.04 Ahlergaard søn i Ribe af Anders Jensen Guldsmed *1607.03.31 Ribe †1659.09.16 Ribe og Karen Rasmusdatter Harboe *1615+ Ribe †1661+ Ribe.
Gift 1. 1677c med enken Maren Pedersdatter se ovenfor.
Gift 2. 1706.10.11 i Lyhne med Else Marie Nielsdatter Boltrup *1690c †1762.04.25 Borris datter af Niels Andersen Boltrup *1638c †1709 Frøstrup, Lunde og Else Madsdatter *1650cc Varde.
Jakob Andersen Harboe beskrives i SG og mange anelister som fæstebonde. Det var han ikke, han var forpagter.
Else Marie Nielsdatter Boltrup blev 1738.10.15 gift 2. gang i Borris med studehandler Jens Bodsen af Øvig i Skarrild, efter hans død 1760 flytter hun tilbage til Borris, hvor hun begraves to år efter.
Citeret fra Elisabet Østergård Petersen på eop.dk, fuldmagt fra Jakob Harboe til en fætter 1700 for arv efter broderen Jens Andersen Klyne:

Højtærede kiære fætter Seigr. Knud Jørgensen Hauch. Som jeg endelig behøfer at giøre en Rejse Hiem til mit huus {antagelig Ahlergaard}, og muelig ej kand få thid at komme her hid igien når skifte og registrering efter min sahlig broder Jens Andersen Klyne foretages skall, da er jeg herved venlig begierendes at min kiære fætter ville være af dend goedhed, og på mine vegne indfinde sig udi stervboen, når den velædle og velviese Magistrat behager skifte og regiestrering efter bemelte min salig broder at foretage og mit gafn på beste måde at iagttage; til hvilken ende jeg hannem herved dertil fuldkommelig befuldmægtiger og i så måder på mine vegne at må slutte giøre og lade ligeså fuldkommen, som jeg self var til stede.
Alene hvad den lod og anpart angår, som mig kunne tiltenches i dend huus som merbemelte min salig broder iboede med der tilliggende enge og jorder, da følger samme efter min salig broders anordning, min svover, Sr. Oluf Christiansen Engeltoft kiereste, og hans havende børn med min salig søster {Margrethe Andersdatter Klyne}, og ingen prætention efter dessen beskaffenhed på mine vegne derudi giøres. Jeg forseer mig visselig til mine kiære fætters villighed herudi og gierne tiener hennem igien i alle muelige måder, som den der er og stedse næst bedste ønske forbliver.
Jacob Harboe Andersen

Arven efter hans farbror guldsmed og juveler Jens Andersen Klyne i Ribe By var stor - efter udgifter til epitafier og begravelsespladsen inde i kirken blev den ottendedel han fik til 299 rigsdaler. Deraf var 182 rigsdaler kontanter og rest i effekter fra boet som sølv, perler og en guldkæde.
Jakob har lånt Sofie Rostrup mange penge, som hun til sidst må give ham skøder for (foruden Ahlergaard selv i 1700). I 1699 får han skøde på følgende steder med hartkorn loddet Egvig 0 7 2 2 og gårdene Vindelbo 2 2 1 0 og Nørgård i Hioptarp ca. 4 4 1 2 alle i Borris sogn i alt hartkorn 7 6 1 1.
Ahlergaard er hartkorn 8 4 0 0 og bøndergods 7 6 1 1 tilsammen 16 2 1 1. Efter Jakob sælger Ahlergaard i 1705 bor han bl. a. i Østergård i Lyhne sogn og Tøstrup i Oddum sogn og fra 1710 - 1730 i Grønborg i Borris sogn, som han køber. Muligvis bor han derefter en tid ved sønnen Christoffer i Brunbjerg i Borris. Se hammerum-herred.
Børn med 1. kone Maren Pedersdatter:
Karen Jakobsdatter Adler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard.
Gift 1. 1702c i Borris med Morten Jensen †1705 Ahlergaard.
Gift 2. 1707 i Borris med Mads Christensen Kjær overtager gården, se nedenfor.
Morten Jensen lever på Ahlergaard, men dør ung, så han når ikke at overtage den.
Børn:
Else Mortensdatter *1703c Ahlergaard †1743.04.08 (Knud Ølgårds kærest) St. Jacobi, Varde.
Gift 1730+ med enkemand (efter Anne Cathrine Nielsdatter †1730.05.01 St. Jacobi, Varde) Knud Ølgård †1754 (fallit, se registrering i Brejl #105).
Knud kaldes også Ølgod og var kræmmer og avler i Varde By indberetning 1735:

Kræmere og de, som holder Hæste og Vogne, at kiøre med Fragt og til deres Arbeide. Knud Ølgård, er sin egen Gård hand iboer, nærer sig af Kræmerie og Aufling, holder 4re Hæster til samme at drive og ei videre.

Kirsten Jakobsdatter Harboe *1679.02 Ahlergaard †1756.02.06 Vester Tarp, Sønder Felding.
Gift med Lars Thuesen *1675cc †1740+
Bosat Tarp, Sønder Felding
Børn med 2. kone Else Marie Nielsdatter Boltrup:
Christoffer Jakobsen *1710c †1788.03.02 (ved datter Johanne Christoffersdatter) Thorup, Sunds.
Gift 1731.05.06 i Nørre Vium med Maren.
1730 fæster i Brunbjerg i Borris.

1700 Jakob Andersen Harboe bliver ejer, køber Ahlergaard som han før forpagtede, ellers se ovenfor.

1712 Mads Christensen Kjær *1675c Skobæk?, Borris †1740 Ahlergaard.
Gift 1707 i Borris med Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 (skifte) Ahlergaard datter af formand.
Mads Christensen Kjær er manden, der gør Ahlergaard stor. Ingen af de sidste adelige ejere boede rigtigt på gården, dertil var den for lille. Men Mads drev den op og købte til. Så Ahlergaards storhed har meget lidt med adelen at gøre, men så meget mere med Jakob Harboe og Mads Kjær.
Børn:
Mette Madsdatter Ahler *1707.09.29 Ahlergaard overtager gården, se nedenfor..
Catrine Marie Madsdatter Ahler *1717.05.19 Ahlergaard †1778.09.06 Bølling sogn.
Gift 1741.05.16 i Borris med Christen Pedersen Hannerup *1707 Meldgård, Hannerup, Faster sogn †1755 Brandholm, Brande søn af Peder Nielsen Hannerup †1755-62? Brogård?, Brande? og 2. kone Kirsten Christensdatter Bjerrebo *1688c †1762 Nordre Kirkegaard, Assing.
1743 Trøstrup i Timring sogn.
1747 Brandholm i Brande sogn.
Han handlede stort med får og stude, arven efter ham var 2.400 rigsdaler.
Se mere under Brandholm i Brande.
Efter hans død flytter Catrine til stedet Brogård i Brande 1755-62+ og flytter 1771- til Bølling sogn til datteren Kirsten Christensdatter Hannerup.

1741 Jens Christensen Rahbek *1689cc Rahbek, Oddum sogn †1780.06.08 Ahlergaard (91 år) skal være søn af Christen Iversen Rahbek *1660cc Stoustrup, Oddum og Karen Jensdatter *1665c Rahbek, Oddum..
Gift 1731.05.27 i Borris med Mette Madsdatter Adler *1707.09.29 Ahlergaard †1777.03.07 Bølling datter af formand.
Bor 1734-41 i Øster Kodbøl i Borris, hvor deres første søn fødes.
For hans forældre se Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen Christensen Rahbek, Albæk. Slætshistorisk Institut, 1970-71.

1755 Mads Jensen Rahbek *1735c †1803.04 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl, Borris †1815.05.18 Ahlergaard.
Hvor stor en gård Ahlergaard er ses nedenfor i folketællingen 1787. Der er en skolholder på gården, nemlig degnen Schandorffs søn, men han dør en måned efter folketællingen. Der er syv tjenestefolk, hvilket er et meget stort folkehold. Foruden Ahlergaard ejer Mads Rahbek Borris kirke.
Dette holder ved i FT 1801 hvor der også er syv tjenestefolk plus to voksne sønner. Mads Rahbek kaldes i 1801 "Godsejer af adskilligt strøgods". Dette strøgods er mindst tre gårde (Dalagergaard og Rahbjerg 1789, Meldgaard i Hjoptarp i Borris Nørreland, muligvis Vester Kodbøl 1799 i Borris Sønderland) som han køber af andre efter Lundenæs var gået fallit 1779.
Børn:
Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard †1833.06.24 Dalagergaard, Borris.
Gift i Larvig? i Norge med Ragne Hansdatter *1767c Norge †1819.10.10 Dalagergaard, Borris datter af Hans Eriksen og Geirtrud Olsdatter.
Boede i Dalager i Borris sogn.
Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Skobæk, Borris.
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768.10.02 (tvilling) Agger, Borris †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Nielsen Agger ?*1730.12.24 Egvig, Borris (?søn af Niels Egvig) og Kirsten Nielsdatter *1738c.
Øster Høgild i Rind sogn 1793 - 1805.
1805+ Skobæk i Borris sogn.
Mads Madsen Rahbek *1774.02.27 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor.
Christen Madsen Rahbek *1776.06.30 Ahlergaard †1858.09.14 Mosgaard, Borris.
Gift med Ane Kirstine Hansdatter *1782.03.13 Juellingsholm, Sønder Omme †1865.08.03 Mosgaard datter af Hans Frederik Berentsen *1727.10.12 Grindsted †1802.03.07 Juellingsholm og Kirsten Marie Joensdatter *1745c †1827.01.15.
Bosat Mosgaard i Borris sogn.
Folketælling 1787 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer Kirke- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek521735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22.
kone 1Maren Vistesdatter531735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Viste Madsen Rahbek201767 Ahlergaard Borris 1830 Skobæk Borris *1767.12.20 †1830.04.07. Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger.
søn Mads Madsen Rahbek141774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek121776 Ahlergaard Borris 1858 Mosgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
skole- dreng Christen Fischer91778c    
skole- holder Jørgen Conrad Schandorph251762c  1787 Ahlergaard Borris Søn af degnen i Borris 1762-95 Frederik Schandorff. Jørgen er skoleholder på Ahlergaard. Begravet †1787.08.08 en måned efter folketællingen.
tj-karl Niels Madsen? Rosendal201766 Rosendal Oddum  ?*1766.03.28 Rosendal, Oddum. ?søn af Mads Nielsen.
tj-karl Niels Sørensen301757c   Ikke set født i Borris.
soldat tj-karl Laust Gregersen211766 Brunbjerg Borris  *1766.11.01 Brunbjerg, Borris søn af Gregers Michelsen Brunbjerg og Edel Lauridsdatter..
tj-dreng Peder Thomsen151772c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Margrethe Pedersdatter301757 Hvollig Borris  *1757.04.03 datter af Peder Hvollig.
tj-pige Mette Rasmusdatter22c1765c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Birte Pedersdatter151771 Debbelmose Borris  *1771.03.06 datter af Peder Cornelisen og Kirsten Christensdatter Fonager.

Folketælling 1801 Ahlergaard Mads Jensen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.   31
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gods- ejer mand 1Mads Jensen Rahbek661735 Kodbøl- Øster Borris 1803 Ahlergaard Borris *1735.09.25 †1803.04.22. "Godsejer af adskilligt strøegods."
kone Maren Vistesdatter671735 Kodbøl- Vester Borris 1815 Ahlergaard Borris *1735.02.20 †1815.05.18
søn Mads Madsen Rahbek271774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
søn Christen Madsen Rahbek251776 Ahlergaard Borris 1858 Mosgaard Borris *1776.06.30 †1858.09.14. Gift med Ane Kirstine Hansdatter.
tj-karl Jens Christian Sørensen331768c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Laurids Andersen241777c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Christen Nielsen221779c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Frands Pedersen141787c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Mette Andersdatter301772 Hvollig Borris  *1772.03.11 datter af Anders Jensen og Voldborg Andersdatter.
tj-pige Ellen Katrine Christensdatter261772 Gaasdal- Lille Borris  *1772.03.29 Lille Gaasdal datter af Christen Eskesen og Maren Thygesdatter.
tj-pige Lisbeth Sørensdatter141787c   Ikke set født i Borris.
pleje- barn Christopher Johansen Fromberg121789 Borris  *1789.07.19 søn af skomager Johannes Fromberg og Anne Eleonora Schandorff. "Antaget som plejebarn."


1803 Mads Madsen Rahbek *1774.02.27 Ahlergaard †1839.03.19 Ahlergaard søn af formand.
Gift 1803 med enke Else Rahr *1765c Snested/Snodstrup sogn, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Ahlergaard.
Børn:
Marie Elisabeth Rahbek *1804.06.12 Ahlergaard †1883.09.22 Lindvig, Borris.
Gift 1825.10.02 i Borris med Otto Jakob Fuglede *1799.03.29 Bøvling sogn †1874.10.05 Lindvig søn af pastor Hans Nielsen Fuglede *1745.09.07 Vesterbygaard †1814.04.19 Bøvling og Marie Cathrine Bech *1763.08.16 Snogstrup †1818.03.01 Dejbjerg
Boer i Lindvig i Borris sogn lige over Skjern Å fra Ahlergaard.
Mads Madsen Rahbek *1806.07.01 Ahlergaard, overtager gården, se nedenfor. .
Rasmus Madsen Rahbek *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær, Borris.
Gift 1. 1840.05.17 i Borris med Mette Katrine Nielsdatter *1813.02.03 Hvollig, Borris †1850.05.25 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 Hvollig og Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Hvollig. Gift 2. 1850.11.10 i Borris med Mariane Pedersdatter *1822.09.25 Borris †1889.12.09 Borris.
Boer i Hvolling i Borris sogn i Sønderlandet ved Omme Å.
Mette Katrine Madsdatter Rahbek *1809.07.18 Ahlergaard †1883.08.23 Flodgaard, Borris.
Gift 1835.010.11 i Borris med Mads Jensen Flodgaard *1802.12.31 Tarp, Borris †1869.12.12 Borris søn af Jens Olufsen *1761c og Kirsten Madsdatter *1766c.
Boer i Flodgaard i Borris sogn.

1830 Mads Madsen Rahbek *1806.07.01 Ahlergaard †1863.03.13 Store Gaasdal, Borris.
Gift med Mette Katrine Jensdatter *1804.01.23 Aagaard, Borris †1864 datter af Jens Enevoldsen *1758c †1850+ og Mariane Pedersdatter *1768c †1850+ (datter af Peder Nielsen Aagaard *1728.08.22 Aagaard †1799.03.13 og Mette Andersdatter *1719c).
Delte Ahlergaard op i parceller i 1849.
Solgte hovedparcellen hartkorn 4 4 0 0 i 1851.
Fire af de ti børn begraves unge.
I FT 1834 er der ni tjenestefolk, Ahlergaard er stadig en meget stor gård, som i 1787 og 1801 hvor der var syv tjenestefolk.
Børn:
Mads *1830.07.18 Ahlergaard †2 dage gammel.
Mads Madsen Rahbek *1832.03.25 Ahlergaard †1888.11.16 Viumkrog, Nørre Vium.
Gift 1861.06.09 i Nørre Vium med Bodil Kirstine Rahbek *1834.01.23 Viumkrog †1923.05.14 Viumkrog datter af Christen Vistesen Rahbek *1803 Øster Høgild, Rind †1874.06.06 Viumkrog og Ane Pedersdatter *1799 Borriskrog, Borris †1890.07.10 Viumkrog.
Hans farfar Mads Madsen Rahbek var bror til hendes farfar Viste Madsen Rahbek.
Jens Madsen Rahbek *1833.03.28 Ahlergaard †1912.12.06 Lille Gaasdal, Borris.
Gift 1868.06.05 i Borris med Karen Raaberg *1838.10.20 Raaberg, Snejbjerg †1923.06.16 Lille Gaasdal datter af fruentimmer Marianne Jensdatter og udlagt enkemand NIels Christensen Tvermose i Holingholdt i Sunds sogn.
Mathias Christian Madsen Rahbek *1836.05.21 Ahlergaard †1915.04.15 Sønderby, Borris.
Gift 1861.10.20 i Borris med Mette Madsen *1835.06.24 Sønderby, Borris †1917.03.21 Sønderby datter af Mads Hansen *1800.08.14 Sønderby †1893.10.20 Sønderby og Ane Jensdatter Eg *1813.02.24 Eg, Grindsted †1836.03.20 Sønderby.
Else Rahbek *1836.03.19 Ahlergaard †1898.01.02 Degneboligen, Dejbjerg.
Gift 1860.10.14 i Borris med degn Gjøde Jensen Plauborg *1837.03.12 Krarup, Tistrup sogn †1922.02.17 Rabjerg, Dejbjerg søn af Jens Hansen Plauborg *1790c Tistrup †1850-60 og Ane Maria Gjødesdatter *1802c Tistrup †1880+.
Mariane Katrine Kirstine *1842.05.23 Ahlergaard †1849.05.26 Ahlergaard syv år gammel.
Enevold Peder *1842.05.23 Ahlergaard †1842.10.18 fem måneder gammel.
Birgitte Katrine Petrea Rahbek *1847.10.01 Ahlergaard †1922.10.17 Asylet, Borris.
Gift 1872.04.14 i Dejbjerg (skilt 1873-77) med gårdmand Laurids Tang Knudsen *1847c Bundsbæk Mølle, Dejbjerg søn af Knud Bendtsen *1820c Hanning og Johanne Marie Jespersdatter *1807c Rindom.
Ved datteren Mette Katrines fødsel står der usædvanligt under forældre: "Gaardmand Laurits Tang Knudsens Hustru, Birgitte Cathrine Petrea Rahbek paa Aagaard Mark". Normalt står der "Gaardmand NN og Hustru NN i stedet XX", det betyder at Laurids Tang Knudsen ikke er faderen og barnet får heller ikke navnet Knudsen.
Barnet er blevet til omkring en måned før hun gifter sig, det har ført til skilsmissen.
I FT 1880 ses Birgitte Rahbek fraskilt i Tarm som tjenestepige ved købmand Anders Mouridsen.
Barn med hendes fætter Mathias Christian Vilhelm Rahr Madsen *1845c søn af faderens søster Mette Katrine Rabek, se ovenfor:
Mette Katrine Madsine Rahbek *1873.01.05 Aagaard Mark, Borris †1913.02.22 Skjern.
Gift 1902.11.11 i Faster med banearbejder Niels Michael Christensen *1877.02.18 Guldager
Lars Henrik Bech Rahbek *1849.01.29 Ahlergaard †1917.01.15 Viumkrog (Troldhede kirke).
Handelsmand, ugift.
Mariane Katrine Kirstine *1850.09.11 Ahlergaard †1851.02.08 Ahlergaard fem måneder gammel.
Folketælling 1834 Ahlergaard Mads Madsen Rahbek   Matr: 1 Sønderl.  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Madsen Rahbek261806 Ahlergaard Borris 1863 Ahlergaard Borris *1806.07.01 †1863.03.13.
kone 1Mette Katrine Jensdatter311804 Aagaard Borris 1864 Ahlergaard Borris *1804.01.23 Aagaard
søn Mads Madsen Rahbek21832c Ahlergaard Borris   
søn Jens Madsen Rahbek11833c Ahlergaard Borris   
aftægt mands far 1Mads Madsen Rahbek621774 Ahlergaard Borris 1839 Ahlergaard Borris *1774.02.27 †1839.03.19.
aftægt mands mor Else Rahr691765c Snodstrup 1849 Ahlergaard Borris  
tj-karl Mads Jensen321802 Tarp Borris 1869 Borris *1802.12.31, giftede sig 1835 med husbondens søster Mette Katrine Madsdatter, ses nedenfor.
tj-karl mands bror Rasmus Madsen Rahbek271807 Ahlergaard Borris 1878 Votkær Borris *1807.08.25 Ahlergaard †1878.09.22 Votkær.
tj-karl Claus Pedersen341800c Nørre Felding  Gift i Borris med Mette Jensdatter *1810c Borris, bosat Viskjerhus i Borris.
tj-karl Mads Pedersen341800c   Ikke set født i Borris.
tj-karl Søren Karstensen16c1818c   Ikke set født i Borris.
tj-dreng Laurids Pedersen141821 Kvisthus Borris 1859+  *1821.01.15 Laust Christian, ses i lægdsrullen indtil 1859.
tj-pige Sidsel Christensdatter231811c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Larsdatter261808c   Ikke set født i Borris.
tj-pige Karen Jakobsdatter171817c   Ikke set født i Borris.
mands søster 0Katrine Madsdatter Rahbek251809 Ahlergaard Borris 1883 Tarp Borris "Gaardens Eiers Søster". Døbt Mette Katrine Madsdatter Rahbek. *1809.07.18 †1883.08.23.


1851 Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé Herning søn af Thomas Hansen *1778.09.06 Sønder Urup †1861.07.19 Sønder Urup og Sophie Amalie Jensdatter *1779.07.13 Ulkær Mølle, Give †1872.07.23 Sønder Urup (datter af Jens Knudsen).
Gift 1852c med Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé Herning (begravet Borris) datter af Peder Hans Christoffersen *1794.04.13 Påbøl, Hoven †1867.04.17 Eg (søn af Hans Christopher Pedersen *1762.02.07 Påbøl og Anne Christine Jensdatter *1772c Brandlund, Brande †1794 Påbøl) og Maren Nielsdatter Kloster *1786.09.10 Horsbøl, Grindsted †1875.04.12 Eg.
Jens Thomsen var først studehandler i Gammel Hoven.
Gårdejer i Urup i Grindsted.
FT 1855, FT 1860, FT 1870, FT 1880 i Ahlergaard.
Medvirkede ved Dalgas kanalen.
Plantede 90 tønder land til med nåletræer.
Delte omkring 1891 Ahlergaard op i fire dele:

Ahlergaard selv: sønnen Thomas Jensen
Ahler Østergård: sønnen Johannes Jensen Ahler.
Ahler Nørgård: sønnen Peder Jensen Ahler.
Ahler Vestergård: faderen Jens Thomsen selv.

Det er en sen udstykning.

1891c Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af formand.
Gift med Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig, Borris †1904.04.09 Ahlergaard datter af Jens Jensen *1822 Debelmose, Borris †1900 Lindvig og Else Fuglede *1827 Lindvig †1909 Lindvig.

1928 Viggo Jensen søn af formand.

Ahler Brohus 1861 - 1889.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Broen over Vorgod Å blev bygget 1861 af Jens Thomsen på Ahlergaard, som forpagtede den ud til flere forskellige familier i ret hurtig rækkefølge i de 28 år der blev taget bropenge. Indtil Jens Thomsen forærede broen til Borris kommune i 1889. Huset blev så nedbrudt og fjernet, se billedet ovenfor, hvor stedet huset stod er markeret og tegningen fra 1871 nedenfor.
Disse familier er her fulgt gennem ni dåb i Ahler Brohus i kirkebogen og dels i folketællinger. Fortjenesten har været ringe, for folk flytter snart væk igen.
Ahler Brohus over Vorgod Å 1861-89, tegning målebordsblad 1871
Ahler Brohus ved Vorgod Å 1861-89
Tegning målebordsblad 1871.
1864-68 Niels Flinker Jensen.
*1864 juli, Ahler Brohus, Jens Peder
*1866 marts, Ahler Brohus, Jens Peder
*1867 februar, Ahler Brohus, Mariane
*1868 marts, Ahler Brohus, Johanne
*1869 juli, Ahler Hede, Søren
1877c Peder Kristian Nielsen.
*1878 marts, Ahler Brohus, Niels Christian
*1880 februar, Ahler Brohus, Jens Mathias
*1881 dec., Vesterby Borris, Marie
1883 Morten Christensen.
*1881 juli, Troldhede, Kristen Peder
*1883 august, Ahler Brohus, Christen Laurids
*1890 marts, Ahler Hede, Thomas
1888 Hans Andreas Christensen.
*1889 jan., Ahler Brohus Signe Dorthea
*1890 sept., Dalager Borris, Signe Kirstine
1889 Peder Christian Jørgensen.
*1886 dec., Ølgod, Jørgen Peder
*1889 juni, Ahler Brohus, Morten.
1864 Niels Flinker Jensen *1835.10.16 Agger, Borris †1883.07.20 Ahlerhede, Borris søn af gårdmand i Agger (Borrisager), matr. 19a Nørrelandet, Borris Jens Jørgen Christensen *1791.07.18 Rindum †1854.12.07 Agger og (gift 1822.12.28 Rindum) Marianne Pedersdatter *1798.06.10 Ringkøbing sogn †1856.01.23 Agger.
Gift 1864.05.04 i Borris med væverske i Brohuset ved Borriskrog (Skjern Å) Mette Cathrine Jensen *1835.06.01 Øster Skjern †1909.11.26 Ahlergaards Mark datter af tjenestepige i Øster Skjern Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup, Faster og udlagt Jens Christian Christensen i Albæk i Skjern.
Broforpagter i Ahler Brohus (ikke matrikuleret). 1868 husmand på Ahler Hede.
Veteran fra 1864 12. Reg. 2.Comp. Menig nr.363. Adresse 1876: Borris.
Efter Niels Flinker Jensens død blev Mette Cathrine Jensen gift 2. 1888.12.18 i Borris med enkemand Frederik Jensen *1828.06.03 i Borup i Brande sogn. De bedrev matr. 1K Ahler ejerlav, Frederik Jensen fik skøde 1868.07.08.
Børn:
Jens Peder *1864.07.11 Brohuset †1864.08.15 en måned gammel.
Jens Peter Jensen *1866.03.25 Ahler Brohus konf. 1880.04.04 Ahlerhede †1939.11.14 Borris Stationsby.
Gift 1896.11.03 i Borris med Andrea Henriksen *1869.12.23 Hee, Ringkøbing Amt †1936.10.22 Borris Stationsby datter af ugift Johanne Marie Jensen *1840.09.06 Hover sogn, Ringkøbing Amt †1909.06.23 Koustrup, Velling sogn, Ringkøbing amt og udlagt barnefader ungkarl forpagter Henrik Husted af Bilring i Brejning sogn, Ringkøbing amt..
Gårdmand matr. 47B Nørrelandet i Borris sogn.
Mariane Jensen *1867.02.25 Ahler Brohus †1937.02.17 De Gamles Hjem i Borris.
Gift 1892.01.29 i Borris med enkemand på Ahlerhede Laurids Antonius Nielsen *1857.08.11 Ladegårdsvejen 57, Frederiksberg sogn, Københavns Amt †1913.09.03 Ahlergaards Mark søn af arbejdsmand Laurits Nielsen *1816c Århus og Karen Knudsen *1822c Svendborg.
Hendes far kaldes ved hendes dåb broforpagter.
Hun blev konfirmeret 1881.04.10 af Ahlerhede.
Laurids Antonius Nielsen var husmand på Ahlergaards Mark, matr. 1k Ahler ejerlav (Borris Østerland). Skøde på matr. 1k Ahler ejerlav 1883.09.16.
Laurids Antonius Nielsens første kone: Else Marie Sophie Frederikke Jensen *1859.10.15 Pårup, Assing †1891.01.22 Ahlerhed var datter af Frederik Jensen *Borup, Brande og Mariane Hansen.
Johanne Jensen *1868.03.12 Ahler Brohus †1940.01.27 Borris Stationsby.
Gift 1895.10.05 Borris sogn med lærer ved Gaasdal Østre skole Niels Svendsen *1853.03.27 Ahlergaards Mark †1925.12.06 Dalager, Borris søn af husmand på Ahlergaards Mark, Borris sogn Svend Mortensen *1818.10.29 Kjelstrup, Faster †1899.02.22 Gaasdal (Ahlerhede) og (gift 1847.06.06 i Borris) Birthe Katrine Nielsdatter *1814.11.22 Feldsing, Borris †1868.06.29 Ahlerhede.
Lærer ved Gaasdal Østre skole fra 1890, matr. 1u, Ahler ejerlav (udstykket fra matr. 1H) Lærer ved Borris Hovedskole.
Bopæl fra 1906: matr. 13c Borris Nørreland.
Citat fra BS side 171 under matr. 13C Anrborgsvej 33:

N. Svendsen var lærer ved Borris Hovedskole i mange år. Man kan vist godt sige, at han var af den gamle type. Han gik til skole hver dag lige ned over marken og banen. Han gik altid med træsko og havde et par tøjsko med til brug i skolen. Ikke nogen dårlig fodbeklædning. Han gik også altid med sort krave, har sikkert aldrig haft hvidt kravetøj på. Han holdt op i skolen omkring 1924,og har ikke levet så længe derefter {†1925.12.06}, for den 22/7 1927 har enken fået skifteretsskøde på huset.

Søren *1869.07.10 Ahlerhede †1869.09.15 Ahlerhede to måneder gammel.
Birte Katrine Jensen *1874.11.21 Ahlerhede †1955.02.28 Videbæk By.
Gift 1902.01.28 i Herborg, Ringkøbing Amt med Mads Marinus Nielsen *1869.02.02 Mosegårdhus, Brejning sogn †1934.09.30 Trøstrup, Herborg søn af husmand i Brejning sogn, Ringkøbing Amt Peder Christian Nielsen *1830.06.11 Skibbild, Nøvling sogn †1901.03.12 Mosegårdhus, Brejning og Kirsten Marie Madsen *1839.10.09 Mosegårdhus †1890.05.20 Mosegårdhus.
Hun er konfirmeret 1889.04.14 af Ahlerhede.
Gårdmand i Trøstrup i Herborg sogn i Ringkøbing Amt.
Søren *1876.07.29 Ahlerhede †1889.05.01 Ahlerhede knap 13 år gammel.
Else Jensen *1878.09.09 Ahlerhede †1908.09.04 Ahlergaards Mark.
Gift 1900.08.11 i Sønder Felding sogn med Otto Jensen *1877.05.28 Gammelmark, Sønder Felding †1953.08.21 Absalonsgade 18, Silkeborg søn af husmand og landpost i Sønder Felding sogn Jens Jensen (Leding) *1829.08.07 Sønderby, Stauning †1914.09.24 Lyngbygade 4, Silkeborg og (gift 1857.10.11 i Skjern) Mette Cathrine Ovesen *1836.07.13 Kærgård Mark, Skjern †1915.01.26 De gamles Hjem i Silkeborg
Husmand Ahlerhede senere arbejdsmand i Silkeborg.

1878- Peder Kristian Nielsen *1850.05.30 Vorgod Hede, Vorgod †1941.02.07 (begravet Hee sogn) Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg Amt (Viborg Sygehus) søn af husfæster Niels Christian Nielsen *1801c Timring og (gift 1847.03.28 Vorgod) Maren Pedersdatter *1811c Gjellerup †1888.07.28 Vorgod.
Gift 1876.02.27 Oddum sogn med Mette Cathrine Jensen *1850.08.10 Blinkbjerg, Oddum †1908.05.30 (begravet Hee sogn) Banevogterhus 109 i Hjerm sogn, Ringkøbing Amt datter af Snedker i Oddum Jens Mathias Pedersen *1815.03.15 Blinkbjerg †1884.10.10 Vittarp, Oddum og (gift 1847.05.02 Oddum) Maren Hansdatter *1823.04.12 Lille Topgård, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1897.11.13 Vittarp.
FT 1890: Ledvogter ved jernbanen Kjærgård Mark, Dejbjerg sogn.
FT 1901, 1906: Ledvogter, Voldbjerg Vogterhus, Hee sogn.
FT 1911, 1916: Ledvogter, Vogterhus 109, Hjerm sogn.
FT 1921:Ledvogter, Vogterhus 107, Måbjerg sogn.
FT 1925, 1930: Ophold hos datteren: familien Vestergård i Stoholm.
Børn i Peder Kristian Nielsen og Mette Katrine Jensens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Maren Bolette Marie Nielsen *1876.07.11 Vittarp, Oddum †1936.06.09 Feldingbjerg sogn, Viborg amt.
Gift 1906.02.15 Feldingbjerg sogn, Viborg amt med skrædder i Stoholm, Feldingbjerg Peder Vestergård *1876.06.16 Fusager, Gammelstrup sogn, Viborg amt †1954.11.02 Vestergade, Stoholm,.
Skrædder i Stoholm, Feldingbjerg sogn, Viborg amt.
Niels Christian Nielsen (Noudal) *1878.03.23 Ahler Brohus †1958.01.30 Odden, Nordby sogn, Fanø.
Gift 1908.02.27 Nordby med Marie Ende *1885.11.12 Odden, Nordby †1950.06.08 Odden.
Skibsfører i Odden i Nordby sogn på Fanø.
Jens Matias Nielsen *1880.09.28 Ahler Brohus
FT 1901 Slangerup landsogn, Frederiksborg amt. Sømand.
Udvandret 22 år gammel til USA. Ankomst New York 1902.11.16. Destination Kansas City, Missouri, USA. Ikke set derefter.
Marie Nielsen *1881.12.29 Vesterby, Borris †1903.08.23 Vogterhuset ved Voldbjerg, Hee sogn 22 år gammel.

1883- Morten Christensen *1851.10.08 Brejning sogn, Ringkøbing amt †1932.09.05 Borris Kirkeby søn af husmand Christen Thomsen *1829.12.04 Brejning †1901.02.20 Stalderhøjhus, Nørre Omme sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1851.06.09 Brejning) Sidsel Mortensdatter *1827.09.23 Bjerg, Brejning †1907.08.02 Sig, Nørre Omme.
Gift 1879.09.14 i Sædding sogn, Ringkøbing Amt med Kirsten Christiansen *1847.09.30 Øster Skjern, Skjern sogn †1919.12.05 Ahlergaards Mark datter af gårdmand i Kjelstrup i Faster sogn Christian Peter Bjerrum *1806.12.02 Degneboligen, Borris †1848.04.22 Kjelstrup, Faster og (Gift 2. 1841.06.27 i Skjern) Johanne Jacobsdatter *1807.10.14 Øster Skjern †1868.03.15 Kjelstrup.
Husmand i Troldhede.
Broforpagter i Ahler Brohus.
Husmand på Gaasdal og Ahler Hede, Borris sogn.
Børn:
Kristen Peder Bjerrum Kristensen *1881.07.30 Troldhede, Sønder Felding †1948.12.29 Skarrild
Arbejdsmand i Skarrild sogn. Ugift.
Christen Laurids Christiansen *1883.08.18 Ahler Brohus †1971.03.07 (Kristian Kristiansen) Herning sogn.
Gift 1923.07.08 i Assing med Maren Okkels Christensen Overgård *1892.08.05 Holtbjerg Mark, Herning sogn †1957.08.19 Ny Møllevej 55, Sct. Johannes sogn, Herning.
Møller i Herning.
Thomas Christiansen *1890.03.12 Ahler Hede, Borris †1947.04.07 Vostrup, Lønborg sogn
Arbejdsmand i Vostrup i Lønborg sogn. Ugift.

1888- Hans Andreas Christensen *1864.08.18 Fattigheden, Borris †1941.03.03 Alkjærsig, Dejbjerg sogn søn af fæstehusmand på Fattigheden, Borris Christen Christensen Boling *1829.11.06 Borris †1899.07.14 Fattiggården, Borris (søn af Christen Andersen og Maren Nielsdatter) og (gift 1854.11.26 Brejning) Sidsel Nielsdatter *1822.05.22 Brejning †1865.11.08 Skjern.
Gift 1. 1886.11.16 i Vorgod med Bodil Kirstine Christensen *1864.10.03 Skærbækhede, Nørre Vium sogn †1915.10.01 Gødsvang, Tistrup sogn, Ribe Amt datter af husmand Peder Christensen *1835.01.05 Faster †1911.04.26 Vorgod By og (gift 1863.11.15 Nørre Vium) Karen Jensen *1836.08.10 Skærbæk, Nørre Vium †1869.04.28 (Barselsseng) Vorgod.
Gift 2. 1920.05.11 i Brøndum sogn, Ribe Amt med fraskilt Jensine Christine Jensen *1872.07.14 Vognbjerg, Dejbjerg sogn †1931.10.01 Dejbjerg datter af tjenestekarl i Dejbjerg sogn Niels Christian Jensen (Niels Kvembjerg) *1844.02.15 Dejbjerg †1934.07.07 "Aahvile", Vardevej, Skjern og (gift 1870.11.11 i Dejbjerg) Mette Marie Sophie Johansen (Mette Mus) *1851.03.20 Tugthuset, Viborg †1933.06.12 "Aahvile", Vardevej, Skjern.
Gift 3. 1940.08.18 i Dejbjerg med Mariane Christine Christensen *1887.01.23 Torslev sogn, Hjørring Amt datter af skomager i Torslev sogn, (Dronninglund herred) Hjørring Amt Lars Christian Christensen *1853.07.19 Sterup Mark, Jerslev sogn, Hjørring Amt †1889.03.04 Rævbakhus, Torslev og (gift 1882.10.20 Torslev) Andreasine Villadsen *1862.04.28 Nørre Rævbak, Torslev †1939.11.17 Nørhavens Mark, Taars sogn, Hjørring Amt.
Hans Andreas Christensen er født i Borris i Fattigheden, som er heden øst for Skobæk og Hjoptarp. Navnet Fattigheden består ikke mere.
1880: tjenestekarl i Flodgaard i Borris.
1889: Ahler Brohus.
1895: Ledvogter i Spangsbjerg, Jerne sogn.
1898: Ledvogter Ahler Hede, Borris sogn.
1906: Banemand i Skodsbøl, Oddum sogn, hustruen billetsælger ved Skodsbøl Trinbræt.
1907: Ledvogter Gødsvang, Tistrup sogn.
1920: Banevogter, Vogterhus 37, Gjesing, Brøndum sogn.
1925: Pensioneret banearbejder.
Hans Andreas Christensen 2. kone Jensine Christine Jensen er ud af rakkerslægt; hendes forældre er Niels Kvembjerg og Mette Mus som nogen steder kaldes de sidste rakkere i Danmark. Niels og Mette fik mange børn af hvilke nogen emigrerede til Amerika. De boede fra 1898c til 1932 i Bjørnemosen i Dejbjerg. I 1932 kom de på plejehjemmet i Skjern, han var 86 og hun 81.
Se Dejbjerg Byportal Niels Kvemberg og Mette Mus.
Se Årbog for Vardemuseerne & Ringkøbing-Skjern Museum 2017 side 46.
Se "FRAM" - årbog for Ringkøbing Museum, 1994, museumsinspektør, Skjern-Egvad Museum, Kim Clausen.
Børn:
Signe Dorthea *1889.01.04 Ahler Brohus †1890.08.20 Borris knap to år gammel.
Signe Kirstine Christensen *1890.09.07 Dalager, Borris †1959.05.30 Østergård, Lyhne sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1919.10.15 i Tistrup sogn med Kristen Peter Madsen *1885.01.28 Nørre Omme †1960.11.06 Ølgod.
Gårdmand i Østergård i Lyhne sogn i Ringkøbing Amt.
Katrine Christine Christensen *1892.08.23 Aggerhuse, Borris.
Gift 1916.04.28 i Tistrup med banearbejder Jørgen Jørgensen *1881.03.28 Tarm, Egvad sogn †1953.11.01 Nørrebrogade 7, Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
Katrine er fejl indført i kirkebogen som Petrine. Jørgen Jørgensen: Banearbejder i Esbjerg.
Petrine Kirstine Christensen *1895.09.22 Spangsbjerg, Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1913.04.01 Tistrup med landmand i Tistrup Claus Henrik Henriksen *1891.06.16 Øster Bjerge, Sønder Felding †1920.03.01 Vester Marup, Skjern.
Gift 2. 1921.11.17 i Skjern med bror til 1. mand enkemand Christen Henriksen *1894.05.16 Ilderhede, Sønder Felding.
Claus Henrik Henriksen: Teglværksarbejder i Vester Marup, Skjern.
Christen Henriksen: FT 1930: Slagteriarbejder i Skjern.
Nielsine Marie Christensen *1897.03.31 Spangsbjerg, Jerne †1924.04.06 Spangsberg Sanatorium, Brøndum sogn, Ribe Amt 27 år gammel.
Gift 1919.01.07 i Tistrup med Rasmus Emil Rasmussen *1893.02.11 Gødsvang, Tistrup †1940.03.17 Kongsholm, Hanning sogn (Holstebro)
Banearbjeder i Sædding sogn.
Ledvogter Kongsholm i Hanning sogn.
Peder Christian Christensen *1899.06.20 Ahlerhede, Borris †1991.01.11 Oddum.
Gift 1921.07.08 i Oddum med Madsine Villadsen *1899.01.22 Ølgod †1965.04.29 "Hvilehøj" Oddum
Arbejdsmand i Oddum sogn.
Karen Christensen *1901.03.31 Ahlerhede, Borris.
Gift 1920.11.23 i Herning med Jens Johannes Rasmussen *1890.01.27 Tårnborg sogn, Sorø amt.
FT 1930, 1940: Jord- og betonarbejder med bopæl Blichersvej 18 i Fredericia.

1889 Peder Christian Jørgensen *1854.09.14 Ølgod †1925.12.07 Tarm søn af husmand Jørgen Pedersen *1817.10.12 Vallund, Ølgod †1899.01.26 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1853.10.02 Vorgod) Anne Cathrine Nielsdatter *1826.03.23 Brejning †1903.04.20 Troldhede.
Gift 1881.10.18 i Egvad med Mette Kirstine Larsen *1855.02.12 Lønborg †1907,04.05 Tarm datter af husmand og murermester i Lavstrup, Lønborg sogn Lars Mathiesen *1813.01.23 Kastkær, Lunde sogn, Ribe Amt og (gift 1853.12.28 Lønborg) Mette Johanne Mortensdatter *1825.09.12 Lavstrup.
Familien er flyttet ind i Ahler Brohus mellem januar og juli 1889 og må være flyttet væk igen kort derefter, da broen blev overgivet til kommunen.
Børn i Peder Christian Jørgensen og Mette Kirstine Larsens ægteskab født efter bopæl i Borris sogn er ikke medtaget.
Børn:
Mette Katrine Jørgensen *1883.03.29 Vallund, Ølgod †1911.11.27 Krages, Egvad sogn.
Gift 1907.11.26 Egvad sogn med gårdmand af Krages Søren Sørensen *1882.05.12 Kyvling, Lønborg †1960.12.24 Egvad.
Gårdmand i Krages i Egvad sogn.
Larsine Jørgensen *1885.03.06 Vallund, Ølgod †1957.11.16 Vor Frelsers sogn, Vejle.
Gift 1919.12.21 Vor Frelsers sogn med enkemand tømrermester i Vejle Andreas Elkjær Mathisen *1874.05.06 Håstrup, Smidstrup sogn, Vejle Amt †1923.10.05 Vedelsgade 107, Vor Frelsers sogn.
Tømrermester i Vejle.
Jørgen Peder Jørgensen *1886.12.22 Vallund, Ølgod.
Gift 1908.05.31 Kongsted, Præstø Amt med Rasmine Sofie Ejlersen *1887.02.20 Allerslev sogn, Præstø Amt.
Blikkenslager senere postbud i Tarm i Egvad sogn.
Morten Jørgensen *1889.06.26 Ahler Brohus †1956.06.29 Vissingsgade 22, Sankt Nicolai sogn, Vejle
Gift 1916.11.25 (senere skilt) i Egense, Svendborg amt med Mathilde Hansen *1889.09.18 Rantzausminde, Egense.
Skomagermester i Vejle.


Borris Kirkeby
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn

Kirkehus (ved Kirken, æ Kjerkbank), se også matr. 53A nedenfor.
Kirkehus ved Borris Kirke
Kirkehus ved Borris Kirke ca. 1890
Dette sted ses allerede i Markbogen 1683:

Kirkehus tilhører fru Sophie på dejbjerglund
beboes af Mas Olß

I kirkebogen efter 1724 kaldet det "ved Kirken".
Omkring 1950 kaldtes det "æ kjerkbank" (Holger Ejby Villadsens erindring).

Kirkehus i Borris  1683-1860c og 1860c+.
Kirkehus ca. 1860 og derefter


1683- Mads Olsen.

1724 Hans Skrædder *1700cc †1739.11.08 Kirkehus, Borris Kirkeby (sognefattig).
Gift 1724.05.09 med Kirsten Poulsdatter *1687c †1763.08.11 Kirkehus.
Sønnen Poul Skrædder menes at overtage Kirkehus.
Børn:
Christen †1725.05.27 Borris Kirkeby. Vel hjemmedøbt og død før kirkedåben.
Søn *1726.07.14 Kirkehus †1727.04.20 Borris Kirkeby.
Poul Hansen *1733.02.15 Kirkehus, overtager huset og skrædderiet.
Ane *1736.03.11 Kirkehus †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Mette *1736- †1736.03.11 Borris Kirkeby.
Christen Hansen *1738.06.01 Kirkehus, konf. 1854 †1810.04.20 Debbelmose?, Borris.
Gift 1771.10.20 i Borris "ved Kirken" med Margrethe Nielsdatter Gjaldbæk *1731.12.02 Gjaldbæk, Borris †1799.10.25 Debbelmose datter af Niels Gjaldbæk..
Børn:
An Marie Christensdatter *1773.10.24 Debbelmose.
FT 1801 væverske, 28, ugift, Debbelmose.

1739 Kirsten Poulsdatter enken, *1687c †1763.08.11 Kirkehus, se ovenfor.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Poul Hansen Skrædder *1733.02.15 Kirkehus †1778.01.24 (druknet ved Skjern Bro) Borris søn af formand.
Gift med Gertrud Pedersdatter *1731c (ikke set født i Borris) †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris.
Konens navn Gertrud Pedersdatter indirekte identificeret. Hendes første søn hedder Hans fra manden, anden søn Peder dermed antages at hun hedder Pedersdatter. Hun begraves 1793 61 år gammel, altså er hun omkring 55c i FT 1787. Den eneste passende kandidat er Gertrud Pedersdatter i Huset ved Kirken, som også passer.
Der en god sandsynlighed for at Poul overtog huset hans forældre havde, Kirkehus, men det kan være et andet hus "ved kirken".
Børn:
Kirsten *1763.04.24 Borris †1772.08.23 Borris ni år gammel (kirkebog 11).
Hans *1766.03.05 Borris †1766.06.15 Borris tre måneder gammel.
Ane Poulsdatter *1767.10.04 Borris overtager senere huset, se nedenfor.
Peder Poulsen *1770.12.09 Debbelmose (lægdsrullen), Borris †1824.07.05 (druknet i Omme Å ved Gravel i Borris) Fattighuset ved Borris kirke.
Gift 1797- med Birthe Marie Andersdatter *1767c †1827.02.25 Borris.
Peder Poulsen konfimeret 1791 i Borris.
Lægdsrullen 1792: Lam på begge ben. Afsked 1793.
Husmand og skrædder i Skobækhus i Borris sogn.
Børn:
Gjertrud Marie *1797.08.15 Skobækhus, Borris †1797.12.21 fire måneder gammel.
Hans Christian Pedersen *1799.04.13 Skobækhus, Borris †1871.04.20 Loft, Grindsted.
Gift 1827c med Bodil Marie Christensdatter *1800.08.03 Loft †1875.06.12 Loft datter af gårdmand, matr. 2 Loft, Grindsted Christen Sørensen *1775c Krog, Grene sogn †1829.07.08 Loft og (gift 1799.10.13 Sønder Omme af Møllen vel tjenestepige) Kirsten Nielsdatter *1774c ikke set født i Sønder Omme †1843.06.19 Loft.
Hans Christian Pedersen: Gårdmand i Loft, matr. 2, ejerlav Loft, Grindsted sogn.
Kirsten *1774.04.29 Borris †1774.05.15 to uger gammel.
Hans Poulsen *1775.09.10 Debbelmose (lægdsrullen), Borris †1850.09.30 Varde Købstad, fattiglem. Gift 1815.02.12 i Varde Købstad med pigen Karen Christensdatter *1784.10.10 Borre, Aal sogn, Ribe Amt †1864.01.02 Varde købstad lem på Fattiggården datter af Christen Theodosiusen *1756c Borre og Ingeborg Pedersdatter *1757c Marcheskield.
Han kommer hurtigt ud at tjene og ses FT 1787 i Helgård i Borris ved Eske Jessen 12 år gammel, og i lægdsrullen 1790 nævnes han i Helgård.
Konfirmeret 1793 af Borriskrog.
I 1817 betegnes han som daglejer i Varde.
FT 1845 Skovbrogade i Fattiggården i Varde.
Børn:
Poul Hansen *1817.10.28 Varde Købstad Poul Hansen †1858.03.04 Lem i Varde fattiggård, væver, fraskilt.
Gift som væver 1844.10.11 Varde købstad med Mette Marie Pedersdatter *1816.06.30 Hjerting, Guldager sogn, Ribe amt †1864+ ?Vejle datter af Peder Rasmussen *1782c og Mette Nielsdatter *1782c.
Væver.
Skilt før 1855.
Mette Marie Pedersdatter er i FT 1860 husholder for Thomas Jensen i Søskov i Bredsten. Flytter i nov. 1864 til Vejle ikke set derefter, hun er da 58 år gammel.

1778 Gertrud Pedersdatter Poul Hansen Skrædders enke *1731c †1793.04.14 Huset ved Kirken, Borris

1793 Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster datter af forkvinde.

1799 Enevold Christensen *1748.07.28 Barde, Vorgod †1815.12.20 (omkom i snefog på heden) ved Kirken søn af Christen Enevoldsen *1721c og Karen Christensdatter *1717c (Christen og Karen ser ud til at være flyttet ud af Vorgod sogn, for de er ikke begravede der).
Gift 1799.04.21 i Borris med Ane Poulsdatter *1767.10.04 Kirkehus †1836.09.01 Faster (almisselem) forkvinde, datter af Poul Hansen Skrædder ovenfor.
At Enevold Christensen kommer fra Barde formodes fordi en fadder ved Enevold Christensens søn Christens dåb 1800.05.11 er Maren Christensdatter fra Barde vel hans søster *1752.09 Barde og dermed 48 gammel ved dåben. Og hans alder passer med fødslen i Barde 1748.
Barn med Mikkel Gregersen af Brunbjerg i Borris *1762.09.29 Borris †1804.07.15 Brunbjerg (søn af Gregers Gaasdal):
Gregers Mikkelsen *1798.10.09 Kirkehus, konf. 1814.04.17, lægdsrullen 1832 "i Ribe Amt", ikke set derefter.
Børn med manden Enevold Christensen:
Christen Enevoldsen *1800.05.11 ved Borris Kirke †1867.05.24 (skrives *ved Borris Kirke) Faster .
Gift 1. gang med: NN.
Gift 2. 1837.06.18 i Dejbjerg med Mette Katrine Christensdatter *1808.04.06 Rabjerg, Dejbjerg †1890.04.10 fattiglem Mosegård (fattiggård), Borris datter i Øster Rabjerg i Dejbjerg af Christen Andersen *1773c og Ane Laustdatter *1771c.
Folketælling 1801 Kirkehus Enevold Christensen   5te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus-mand uden Jord mand 1Enevold Christensen531748 Barde Vorgod 1815 Borris Hede Borris "Husmand uden Jord og gaar i Dagleje." *1748.07.28 Barde, Vorgod.
kone 1Ane Poulsdatter331767 Kirkehus Borris 1836 Faster *1767.10.04.
søn Christen Enevoldsen11800 Kirkehus Borris 1867 Faster  *1800.05.11.


Kirkestedet eller Kirkehus matrikel 53A Nørrelandet hartkorn 0 1 0 2¼ (ca. 3 hektar):
Kirkestedet eller Kirkehus er et meget lille husmandssted med ca. 6 tønder land jord i en akavet slange op mod nord fra kirken.
Indtil efter 1847 ligger det lige øst for kirkegårdsmuren men huset flyttes vel af Margrethe Eskesdatter omkring 1860 ud på marken matr. 53A lidt nord for Skobæk vejen, hvor Fattighuset tidligere lå.
I 1855 køber Margrethe Katrine Eskesdatter fattighusgrunden til. I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
I 1875 hører et stykke hede mod nord matr. 81A Nørrelandet til Kirkehuset.
Margrethe Eskesdatter opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" som hun går på aftægt på i 1875, da hun er 75 år gammel.
Matrikel 53 og 81A Nørrelandet i Borris:
Realregister.
Realregister fortsat.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1828.06.24 Christen Larsen *1788.06.29 Nørre Vium sogn †1880.06.13 Kvisthuse, Borris søn af Lars Christensen (Las Skave) *1761.04.30 Silstrup, Skarrild sogn †1842.08 20 i Arnborg (almisselem 78 år) og (gift 1788.03.25 Nørre Vium) Maren Nielsdatter af Egeris, Nørre Vium sogn *1757c ?†1829.06.30 Fattighuset, Skarrild.
Gift 1811.08.25 Borris sogn med Ane Sørensdatter på Borrisager *1781.06.15 Nederby, Sønder Felding †1859.12.17 Kvisthuse datter af gårdmand i Nederby Søren Jensen (Paarup) *1740c †1813.02.24 Nederby, Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1772.08.23 Sønder Felding) Mette Christensdatter Lundfod *1737.10.23 Sønder Felding †1801+ (datter af Christen Lundfod).
Skødet ikke tinglyst, men nævnt i næste skøde af 1832.06.12 med dato 1828.
Christen Larsen var husmand i Kirkestedet i fire år og derefter i Kvisthuse i Borris sogn.

1832.06.12 Jørgen Conrad Johansen Fromberg *1798.05.03 Hus ved kirken i Borris (ses ved konfirmation) †1873.05.07 Aftægtsmand og husmand ved Borris kirke søn af skomager i Borris sogn Johan Christoffersen Fromberg *1758.10.15 Vor Frelsers Sogn, Horsens ?†1800c Borris (søn af Skomager i Horsens Christopher Fromberg) og (gift 1788.12.26 Borris) Ane Eleonora Schandorph *1757.01.30 Vildbjerg sogn †1816.02.18 Grønborg, Borris (datter af degn i Borris Frederik Schandorph).
Gift 1831.11.27 i Borris med Mariane Christensdatter *1804.05.15 Odderskær, Borris †1882.11.22 Mosegaard, Borris datter af Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig †1832.01.18 Store Gaasdal, Borris og Lene Mathiasdatter *1762c Odderskær †1839.10.03 Store Gaasdal.
Flytter fra Kirkehuset til Dalager i Borris.
Jørgen Conrad Johansen Fromberg var murermester i Borris sogn.
Børn:
Sara Cathrine *1832.07.08 Kirkehuset †1834.05.13 knap to år gammel.
Johan Christian Fromberg *1834.01.20 Kirkehuset †1881.08.07 huset ved kirken, Borris.
Kromand, begravet som indsidder i huset ved Borris kirke.
Eliane Cathrine Fromberg *1839.01.06 Kirkehuset †1924.09.18 De gamles Hjem, Varde.
Ugift.
Helene Fromberg *1845.02.05 Dalager, Borris †1927.11.17 Bredgade 7, Skjern.
Folketælling 1834 Kirkehus Jørgen Conrad Fromberg   41
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Muur- mæster mand 1Jørgen Conrad Johansen Fromberg361798 Kirkehus Borris 1873 Kirkehus Borris *1798.05.03.
kone 1Mariane Christensdatter301804 Odderskær Borris 1882 Mosegaard Borris *1804.05.15.
dat. Sara Cathrine Fromberg21832 Kirkehus Borris 1834 Kirkehus Borris *1832.07.08.
søn Johan Christian Fromberg11834 Kirkehus Borris 1881 Kirkehus Borris *1834.01.20, blev kromand.
tj-pige Henriette Christensdatter201814 Engsig Skjern 1894 Stauning *1814.04.15 datter af Christen Nielsen og Sidsel Christensdatter i Engsig i Skjern sogn.


1840.06.20 Thyge Christensen bor i Velhusted i Assing.
Gårdmand.
Han har ikke boet i kirkestedet, kun spekuleret med husmandsbruget.
I skødet nævnes Fattighuset, der "står ved Landevejen norden Kirken".
Thyge Christensen købte stedet for 300 Rigsbankdaler rede sølv - solgte året efter for 400. - Vel en god handel - fortjenesten svarer til værdien af 2-3 stude.

1841.05.06 Kirstine Sandgaard Thorning *1816.04.20 Tvis Mølle, Tvis sogn.
Gift 1844.12.12 i Borris sogn, 28 år, med skipper Simon Jensen Brostrup *1817.10.12 i Ringkøbing sogn, 27 år.
Kirstine Sandgaard Thorning købte "Kirkestedet" for 400 Rigsbankdaler og solgte det for 300 efter at have ejet det i 3½ år. - Et tab på 100 Rigsbankdaler.
Afgang 1844.12.12 fra Borris til Ringkøbing ankomst 1844.12.18.

1844.11.25 Magrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset datter af gårdmand i Grønborg Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg og (gift 1784.11.01 Borris) Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Borris †1828.01.04 Grønborg.
Gift i Borris 1821.09.30 med Niels Christensen *1792.08.21 Lille Gaasdal, Borris †1839.07.28 Lille Gaasdal søn af gårdmand af Lille Gaasdal Christen Eskesen (Gaasdal) *1737.05.12 Grønborg og (gift som enkemand af Lille Gaasdal 1770.10.28 Sønder Felding) Maren Thygesdatter *1747c †1828.03.31 Lille Gaasdal (konfirmeret 1762.04.18 i Sønder Felding: "Maren Thygesdatter af Overbye i Felding" datter af sognefoged i Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock, )
Niels Christensen var gårdmand i Lille Gaasdal i Borris.
Efter hans død i 1839 flytter enken i 1844 til Kirkehuset, som hun får skøde på (kirkehuset østen Borrisk kirke) og beholder til 1875.
I 1855.10.27 køber hun fattighusgrunden med havejord til.
I 1857 køber hun hartkorn 0 2 2 2½ til fra matr. 33 Damsø (fra 4A Albæk), dette er dobbelt så meget som Kirkehuset selv havde; det blev solgt fra i 1882 igen.
Margrethe opfører et hus "vesten for Stedets Bygninger" hvor hun går på aftægt på i 1875 75 år gammel. Aftægten er indført i Skøde- og Panteprotokollen, hvor der desuden er aftægt for hendes ugifte tjenestepige i FT 1850-80 Mette Cathrine Christensen (*1813c Sønder Felding), som først udslettes 1893.06.22.

Kirkehus i Borris ca. 1860 og matr. 53A Nørrelandet.
Kirkehus ca. 1860 og derefter

1875.02.21 Christen Pedersen *1821.02.24 Nygaardhus, Bølling sogn †1892.08.30 Skovsende, Sønder Omme søn af skrædder i Nygaardhus i Bølling Peder Christensen *1793.12.26 i Odderskær, Borris †1883.02.13 Sandet, Sønder Felding og Kirsten Christensdatter *1796.12.14 Nygaardhus †1868.05.07 Sandet.
Gift 1853.11.20 i Sønder Felding Bodil Marie Poulsdatter *1833.03.11 Nørre Bandsby, Nysogn †1910.09.06 Bisgaardsgade 19, Holstebro datter af gårdmand i Nørre Bandsby Poul Jørgensen *1803.09.11 Bandsby †1848.09.26 Nørre Bandsby og (gift 1827-) Christiane Simonsdatter *1805.09.01 Søgaards mark, Nysogn †1849.05.09 Nørre Bandsby.
Skøde 1875.02.21 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A. "...med undtagelse af det af mig (Margrethe Cathrine Eskesdatter) vesten for Stedets Bygninger opførte Hus."
Barn født i Kirkehuset:
Johan Christian Christensen *1875.05.02 Kirkehuset †1951.09.18 Stakroge, Sønder Omme.
Gift 1895.12.07 i Sønder Omme med enke Ane Jensen *1863.09.17 Møbjerg, Sønder Omme †1944.07.02 Stakroge datter af husmand på Bøvl Mark, Sønder Omme Niels Jensen *1834.09.20 Bøvl Norge, Sønder Omme †1893.09.17 Bøvl og (gift 1860.12.16 i Sønder Omme) Maren Gjødesen *1841.01.17 Vester List, Ølgod †1898.03.22 Omvraa, Sønder Omme.
Johan Christian Christensen var arbejdsmand i Stakroge i Sønder Omme.

1876.06.17 Christian Peder Christensen *1839.12.24 Gammelmark, Sønder Felding †1887.12.17 Vesterhede, Timring sogn.
Skøde 1876.06.17 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A.
Begravet som husmand i Vesterhede i Timring sogn.

1876.11.06 Peder Christensen *1821.11.20 Vorgod bys mark †1880.07.23 Kirkehuset søn af udlagt Christen Pedersen og enke Maren Jakobsdatter *1785.04.10 Uhre, Brande †1868.03.04 Vorgod.
Gift 1853.07.23 Nørre Omme med Mette Kirstine Pedersdatter *1826.11.04 Grøntoft, Nørre Omme †1905.08.10 Videbæk, Vorgod datter af husmand på Grøntoft mark, Nørre Omme sogn Peder Madsen *1790.04.05 Vind sogn †1859.04.26 Grøntoft og (gift 1825.10.16) Magrethe Nielsdatter *1797.04.28 Lybæk, No, Hee sogn †1859.05.02 Grøntoft.
Mgeskifteskøde 1876.11.06 på matr. 53 "Kirkestedet" med tilhørende matr. 81A med matr. 4c 5i og 10c i Barde, Vorgod sogn.

1888.12.21 Christen Christensen Bøndergaard *1811.11.17 Bøndergaard, Gammelsogn, Holmsland †1897.03.25 Vesterbjerge mose, Sønder Felding søn af Maren Pedersdatter af Gammelsogn, Holmsland (se skifte) udlagt far Christen Poulsen af Nørre Lyngvig, Holmsland Klit.
Gift 1835.10.13 i Vorgod med Bodil Christensdatter *1808.04.27 Abildtrup, Vorgod †1892.01.06 Lybæk, No sogn datter af Christen Nielsen (Christian Cornelius i Holland, eventyrlig matros i nederlandsk tjeneste) *1767.03.29 Baggesgaard, Sønder Omme †1839.06.26 Abildtrup og (gift 1798.04.20 Vorgod) Kirsten Marie Christensdatter *1783.04.27 Abildtrup †1856.10.27 Abildtrup.
Christen Christensen Bøndergaard havde været skolelærer og kirkesanger i No sogn.
Pensioneret med mageskifteskøde; han beholder kun stedet i to år.
Ses i lægdsrullen.

1890.03.26 Peder Hansen *1857.08.01 Nobjerg mark, No, Hee sogn †1940.11.11 Borris Kirkeby søn af boelsmand på Nobjerg mark Hans Christian Frandsen *1822.11.18 Mejlby, Rindum sogn †1901.11.27 Østerby, Rindum og (gift 1855.04.22 Velling) Mette Kirstine Pedersdatter *1829.06.19 Elkær, Velling †1867.03.24 (tuberkulose) Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1. 1881.05.08 i No med Ane Marie Poulsen *1857.05.09 i Lybæk, No (Hee kirkebog) †1892.09.29 Kirkehuset datter af gårdmand Poul Christensen *1823.07.26 Lybæk †1889.09.05 Lybæk (Middelfart) og (gift 1844.11.17 Hee) Maren Mortensdatter *1816.06.11 Vesttarp, Velling †1892.11.17 Lybæk.
Gift 2. 1893.11.21 i Borris med husholderske i Kirkehuset Jensine Kristensen *1865.09.24 Hulsig, Velling †1947.03.01 Borris Kirkeby datter af Pedersine Christensen *1841.10.05 Søndergaard, Nørre Omme †1908.02.08 Fjaldene, Nørre Omme og benægtende udlagt far.
Peder Hansen fik mageskifts skøde i 1890 og blev 24 år på stedet.
Peder Hansen og Jensine Christensen fik ni børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).
Han var husmand og slagter i Borris.

1914.01.26 Jens Jensen *1873.09.19 Revn, Vejlby sogn, Djurs Sønder herred, Randers amt †1941.05.11 Borris Stationsby søn af indsidder i Revn Johannes Jensen *1838.03.27 Skramsø Mølle, Tirstrup sogn, Randers amt Lyngby, Randers amt †1907.05.22 Lyngby og (gift 1869.03.27 Lyngby) Rasmine Sørensen Grav *1849.12.23 Revn †1933.10.15 Storegade 39, Grenaa.
Gift 1898.04.29 i Borris med Ane Marie Meedom *1859.02.27 Agger, Borris †1947.01.31 Borris Stationsby datter af gårdmand og forligelseskommissær Christen Medom (fra Medum i Ølgod) *1819.02.17 Flodgaard, Borris †1867.01.11 Agger og (gift 1851.05.27 Borris) Marie Cathrine Jensen *1825.11.05 Aagaard, Borris †1905.01.18 Aggerhus, Borris.
Kun to år på stedet.
Jens Jensen var skrædder of fiskehandler i Borris.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).

1916.03.29 Jens Christian Jensen *1886.02.19 Abildtrup, Vorgod sogn †1967.11.30 Kjærkbank (østdansk omskrevet kirkebakken), Borris søn af gårdmand i Abildtrup i Vorgod Jens Jensen *1859.01.10 Mosegaard, Assing †1945.07.17 Skolegade 68, Herning og (gift 1885.05.12 Vorgod) Maren Kirstine Thomsen *1863.04.12 i Østerhoved, Nøvling sogn †1937.06.19 Haunstrup By.
Gift 1916.05.05 i Borris sogn med Karen Hansen *1893.05.02 Overby Gammelmark, Sønder Felding datter af husmand i Overby Gammelmark Mads Hansen *1860.09.28 Nygaard, Borris †1932.05.08 Marupvej 20, Skjern og (gift 1885.10.30 Sønder Felding) Kirsten Meldgaard Jensen *1866.02.05 Overby, Sønder Felding †1955.10.10 De gamles Hjem, Skjern.
Havde og beholdte som husmand tilsyneladende Kirkehuset "o æ Kjærkbank" længe, han døde der i 1967.
Børn i Kirkehuset — ikke nævnt, da nogle kunne være døde for mindre end ti år siden (2018).

6 Andet


Debbelmose
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup, Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Første halvgård Debbelmose Nørrelandet matr. 25, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

1664- Peder Madsen.

1683- Mads Pedersen.

1770- Laurs Pedersen.

1787- Jeppe Hansen *1746c.
Gift med Ellen Larsdatter *1760c datter af Margrethe Nielsdatter *1719c og mand Lars †1787-.
Køber gården til selveje 1795.06.01 for 200 rigsdaler.

1795.06.01 Jesper Hansen fra Kirkegaard i Hanning.
Gift med Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debbelmose.
Johanne Christensdatter barn med Jesper:
Anders Jespersen *1788c.

1798.12.18 Peder Nielsen (Præst) *1769c Hanning.
Gift 1. med enke efter formand Johanne Christensdatter *1747c †1819.07.01 Debbelmose.
Gift 2. 1819c med Ane Nielsdatter *Egvig, Borris.
Skøde for 98 rigsdaler den 18. dec. 1798.
Børn med 2. kone Ane Nielsdatter:
Johanne Pedersdatter *1820.07.15 Debbelmose.
Ane Margrethe Pedersdatter *1823 Debbelmose.

1853.12.18 Jesper Andersen *matr. Nørrelandet søn af Anders Jespersen *Faster.

1864.09.21 Jens Peder Andersen *matr. Nørrelandet bror til formand †1884-.
Gift 1864 i Borris med Kirsten Marie Hansen *Vester Kodbøl, Borris †1884- datter af Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c †1850.05.01 Kodbøl og Niels Hansen *1803c.
Børn:
Mette Marie Andersen *1868 †1939 Ringkøbing.
Andrea Andersen *1876 †1963 Ringkøbing.
Anders Andersen *1878.

1884 Anders Madsen (Gosvig) *Dalager, Borris †1936 Borris søn af formands søster.
Gift med Ane K. Pedersen †1936 Borris.

Anden halvgård Debbelmose Nørrelandet matr. 26?, Ny Matrikel 1688 hartkorn 2 1 1 1:
(Matriklen 1844 nyt hartkorn 2 0 0 2¼.)

1664- Christen Lauridsen.

1683- Niels Nielsen.

1688- ?Søren Nielsen.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1761c Jens Jakobsen *1723c ?(Odderskær) †1771.08.18 Debbelmose.
Gift 1758.04.27 i Sønder Felding med Ane Marie Pedersatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (skifte, se også nedenfor under Jens Pedersen Færgemand) Færgehuset, Borris datter af Peder Klink †1758.04.27 Sønder Felding.
Konen Ane Marie Pedersdatter er søster til Niels Pedersen Klink (*1731c.) i Overby i Sønder Felding. Denne får ingen børn men adopter hans søsters sidste barn Peder Jensen Klink *1782.
Børn:
Anne Sohie Jensdatter *1759.06.04 Sønder Felding †1829.04.29 Fattighuset, Vorgod.
Faderen kaldes i dåben Jens Jakobsen Odderskær, så han kunne komme fra Odderskær i Borris.
I FT 1801 i Vorgod By passer hun en ældre præstedatter Sophia Dorthea Vogelius, der døde i 1804 i Vorgod.
I 1807 i skiftet efter morbroderen Niels Pedersen i Overby i Sønder Felding opholder hun sig i Nørre Vium.
Har i 1819 ophold i Sønder Felding præstegård ved pastor Johan Engelken — præst i Sønder Felding 1799-1827.
Kirsten Jensdatter *1762.06.06 Debbelmose, Borris †1825.12.30 (skifte 1826.02.15) Vorgod By.
Gift 1797c med Peder Christensen (Nørgård) *1768c Ølstrup †1850.06.30 Fattighuset, Vorgod.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
I Vorgod By. Peder Christensen gift to gange.
Hendes børn i skiftet:
Charlotte Helene 1826 gift med Jens Christian Christensen.
Jens Christian, 24, 1826 soldat i Kbh.
Kirsten, 21, 1826 ugift.
Børn:
Charlotte Helene Pedersdatter *1800.07.19 Vorgod By †1872.03.06 Herning.
Gift 1. 1825.04.05 i Snejbjerg sogn med enkemand af Lervadskjær i Snejbjerg Jens Christian Christensen *1786.01.29 Snejbjerg †1853.10.03 Herning by søn af Christen Skjern og Christiane Christensdatter.
Jens Christian Christensen var husmand i Snejbjerg, i FT 1834 skrives "Ernærer sig af gårdens avling, og har et lidet teglverk" I FT 1845 "Huusleier, her Næring deels af Jordlodden, deels af Dagleie og har iøvrigt også Understøttelse fra Fattigvæsnet, der eier Stedet ".
Gift 2. 1854.07.21 i Herning med af Birk i Gjellerup enkemand Peder Pedersen Ståholm *1795.04.26 Aastrup, Føvling sogn, Skanderborg Amt †1871.01.05 Herning by søn af Peder Pedersen Ståholm *1755c Føvling †1836.02.06 Føvling og Birthe Pedersdatter *1757c †1832.03.20 Føvling.
Peder Pedersen Ståholm var husmand, tømrer og hjulmand. Gift 1. 1818.10.11 i Føvling med Mette Hansdatter *1789c Føvling †1851.03.22 i Asklev, Them sogn. I 1853.07.30, 54 år, tømrer og med "Godt Skudsmål" flytter han som enkemand til Herning By og gifter sig året efter med Charlotte Helene.
Jens Christian Pedersen *1802.10.01 Vorgod By †1889.01.13 Nørre Vium.
Gift 1830.10.17 i Nørre Vium.
Augustinus Pedersen *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1814.
Kirsten Pedersdatter *1805.03.14 Vorgod By, tvilling †1864.11.
Peder Jensen *1765.06.30 Debbelmose (i følge lægdsrullen) †1806+.
Gift med Ane Marie Pedersdatter *1759c †1801+.
1806 gårdmand i Vognslund i Ølgod sogn.
Dorthea Jensdatter *1768.10.02 Debbelmose †1831.09.27 (skifte Fol. 252) Slikdal, Borris.
Gift 1790.09.09 i Borris med snedker og husmand enkemand Jens Christensen Slikdal *1743c †1820.11.16 Slikdal.
Bor i Slikdal i Borris.
Jens Christensen var husmand og tømmermand og gift 1. med Else Nielsdatter kaldet Slikdal .
Dorthea Jensdatter er i FT 1787 tjenestepige i huset i Slikdal og bliver derefter gift med husbonden, da konen dør.
Maren Jensdatter *1771.10.06 Debbelmose.
Ses i FT 1801 ved forældrene.
Kaldes som fadder den 6. okt. 1805 Maren Færgepige, hvilket kan tydes sådan, at hun har betjent færgen regelmæssigt.
Skyldes i 1806 ti års løn af 8 rigsdaler i alt 80 rigsdaler i skiftet efter moderen.

Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1775 Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741c †1806+.
Gift 1775.07.23 i Borris kaldet Hus med enken efter Jens Jakobsen Ane Marie Pedersdatter se ovenfor, †1806.05.23 (skifte) som Jens Færgemands hustrue.
Familien bor i hvert fald fra 1775 op til 1782 i Debbelmose.
I FT 1787 ses han i et hus på Skobæks grund i Borris.
Omkring 1796 eller før bliver han færgemand ved vadestedet ved Borris kirke ober Skjern Aa. Der ses han indtil 1806.
Skiftet efter Ane Marie Pedersdatter i uddrag {kommentar} [tydning usikker]:

Skifte efter Anne Marie Pedersdatter 11. juli 1806 i Færgehuset, Skobæk, Borris.
Bølling herredsfoged Skifteprotokol 1805 - 1818.

Aar 1806 den 11 Juli , blev skiftet foretaget på herredsfogedens Contoir i Ringkiøbing efter afgangen Anne Marie Pedersdatter , Jens Pedersen Færgemands Hustru i Skobek i Borres , herved tilstæde Enke manden som [.....] at den dødes Arvinger var ,

hendes Børn af 1ste Ægteskab med [.....] afdød Jens Jacobsen i Develmoose 1 Søn og 4 Døttere , nemlig
Peder Jensen i Vognslund i Ølgod Sogn myndig ,
Anne Sophie 40 Aar Gl. ugift er i [Vium] ,
Kirsten , gift med Peder Nørgård i Vorgod .
Dorthea gift med [Jens] {Christensen} [Slikdal] {kaldes Dalager FT 1801} , hertil stæde ,
Maren Jens Datter hiemme i [...boe] [...] 30 år gl. ugift:

og af Ægteskab med Enke Mande 2 Sønner
Jens 30 Aar Gl så værend. uden at vide hvor han er, og
Peder Jensen 25 Aar gl. boende i Felding ;

fordi fød således er [særkuld] børn , så var ald stervboets tilhørende ved dødesfaldet af Sognefogden Optaget og Vurderet således :
....
{I alt} 35 Rigsdaler 4 Mk. 7 sk.

{Skylder forkellig med 15 rigsdaler
Enkemand skylder steddatteren Maren Jensdatter 10 års løn à 8 rigsdaler i alt 80 rdlr.
Plus 10 rigsdaler lånt af steddatteren.
Da udestående gæld var langt over vurderingen af boet, var der intet at arve og skiftet blev straks sluttet.}

Ane Marie Pedersdatters børn med Jens Pedersen Færgemand:
Jens Jensen *1776.07.21 Debbelmose.
1806 i skiftet efter moderen, uvist hvor.
Peder Jensen (Klink) *1782.10.06 Debbelmose (i følge lægdsrullen) †1851.01.19 (ved datter Sophie og hendes mand Søren Nielsen) Over Simmelkjær, Ørre sogn.
Gift 1. 1804.09.23 i Assing med Mette Sørensdatter *1780.06.16 Bukkær, Assing †1831.06.27 Bjødstrup mark, Gjelleup datter af Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Bukkær (datter af Thomas Pedersen Holtum) og 2. mand Søren Jensen Bukkær *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825.03.31 Bukkær.
Gift 2. 1832.09.27 i Gjellerup med Inger Mortensdatter, enke i Nørre Fastrup, 61 år *1768.09.29 Ikast †1844.01.08 Nørre Fastrup datter i Ikast af Helvig og udlagt Morten Eriksen 1768 af Ejstrup sogn.
Han kommer tidligt til hans morbror Niels Pedersen Klink i Overby i Sønder Felding *1731c, hvor han ses allerede i FT 1787. I FT 1801 kaldes han et antaget barn.
1806 i Sønder Felding.
Afgang Sønder Felding sogn 1828: Peder Klink og hustru Mette Sørensdatter samt Karen Marie 15½ år til Bjødstrup i Gjellerup sogn. Ført i tilgang Gjellerup sogn.
Hans 2. kone Inger Mortensdatter tjener FT 1787 i Grøde, Ikast ved Iver Henriksen. I FT 1801 er hun indpige i præstegården i Ikast.
Børn med 1. kone Mette Sørensdatter:
Ane Magdalene Pedersdatter *1806.10.20 Overby, Sønder Felding †1841.04.26 (barselsseng) Meldgård Mark, Skjellund, Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1833.08.09 i Gjellerup med Søren Pedersen *1808.04.18 Skjellund, Gjellerup †1885.02.16 Skjellund søn af Peder Laursen og Maren Sørensdatter *1778c Kragelund sogn, Viborg Amt †1860+..
Konfirmeret 1822 i Assing sogn. Vaccineret af "Fryd".
Søren Pedersen var gårdmand i Bjødstrup i Gjellerup sogn.
Søren Pedersen gift 2. 1841.09.17 i Gjellerup med Ane Marie Christensdatter *1807.07.05 Øster Høgild, Rind datter af Christen Ibsen *1767.03.08 Holte, Rind †1841.08.07 Øster Høgild og Kirsten Jensdatter *1777c Bassumgård, Snejbjerg †1851.01.31 Øster Høgild.
Karen Marie Pedersdatter *1812.10.06 Nederby Gammelmark, Sønder Felding.
Gift 1831.11.25 i Gjellerup med Jens Svendsen *1793.12.26 Vraa, Gjellerup †1864.11.29 Vraa søn af strømpebinder Svend Nielsen *1765c Gjellerup †1831.01.11 Vraa (søn af Niels Svendsen *1731c og Anne Sørensdatter *1744c Gjellerup †1789.11 Vraa) og Abelone Jensdatter *1763.03.02 Kollund, Rind †1805.04 Gjellerup (datter af Jens Lauridsen i Kollund i Rind).
Konfirmeret 1827 i Assing sogn. Vaccineret af kirurg Fryd.
Jens Svendsen var gårdmand i Vraa i Gjellerup sogn.
Sophie Pedersdatter *1819.08.05 Nederby, Sønder Felding †1912.02.19 Over Simmekjær Mark, Simmelkjær sogn.
Gift 1843.11.14 i Gjellerup sogn med Søren Nielsen (Tranholm) *1809.07.24 Tranholm, Vildbjerg sogn †1882.04.21 Vesterager, Over Simmelkjær, Ørre sogn søn af husmand Niels Sørensen *1767c Vildbjerg †1845+ ?Fastrup, Gjellerup og 1. kone Karen Henriksdatter †1834-
Ved dåben båret af hendes faster Anna Sophie Jensdatter, der har ophold ved pastor Johan Engelken i Sønder Felding præstegård - præst i Sønder Felding 1799-1827.
Konfirmeret i Gjellerup 1833, afdøde mor Mette Sørensdatter stedmor Inger Mortensdatter af Nørre Fastrup i Gjellerup.
Søren Nielsen var landmand i Vesterager i Over Simmekjær i Ørre sogn.

1787 Christen Hansen *1738c †1809.04.20 Borris 74 år.
Gift med Margrethe Nielsdatter *1727c †1801+
Christen Hansen kommer til fæstet mellem 1783 og 1787.
Han ejede i 1789 foruden denne gård matr. 25 Nørrelandet også matr. 27 hartkorn 0 6 3 2.
I 1805 er han stadig ejer og jorden vurderes til 200 rigsdaler per tønde hartkorn. I matriklen 1844 fik gården matrikel nummer 26 og nyt hartkorn 1 3 0 1.
Kendt barn:
Anne Marie Christensdatter *1773.12.12 Debbelmose, overtager gården se nedenfor.
FT 1801 ugift, hjemme, væverske.

1808c Andreas Pedersen *1765c †1820.09.30 Debbelmose 55 år.
Gift med Ane Marie Christensdatter *1773.12.12 Debbelmose †1850+ datter af formand.
Børn:
Anders Andreasen *1808.02.07 Debbelmose.
Jens Christian Andreasen *1814.04.24 Debbelmose.
Poul Christian Andreasen *1815.12.12 Debbelmose

1821 Ane Marie Christensdatter *1772c †1850+ enke efter formand.


Et sted.
1707- Christen Christensen .
Gift med hans kone.
Børn:
Christen Christensen *1707.02.02 Debbelmose.

1758- Christen Christensen *1724c †1801+.
Gift 1. 1759.09.30 i Borris med enke Kirsten Hvid *1717c †1766.01.29 (49 år) Borris.
Gift 2. 1766.09.14 i Borris med Johanne Michelsdatter *1733c †1801-.
Sepstrup får Kirsten til at begraves i 1800, men det er en kone med et andet navn, i kirkebogen står kun Christen Hvids kone.
Kirsten Hvid var første gang gift 1753.01.09 i Borris med enkemand Mads Daller †1759.03.18 Borris (tak til Mona Skov Jensen 2018).
Børn med 1. kone Kirsten Hvid:
Mads Christensen (Hvid) *1760.07.02 Debbelmose †1849.12.21 Klokmose, Faster.
Gift 1798.08.19 i Faster med Anne Kirstine Jensdatter *1774.05.02 Fasterlund †1823.11.16 Fasterlund datter af Jens Mortensen (Lund) *1736c †1801+ og Anne Madsdatter *1731c †1801+.
Boede i Fasterlund i Faster sogn.
Børn:
Jens Madsen *1799.09.06 Vestergaard, Debbelmose †1854.03.10 Fasterlund.
Gift 1827.04.28 i Faster med Karen Lauridsdatter *1801.05.03 Hanning †1853.04.22 Fasterlund datter af Laust Hansen *1766c Hanning og Karen Gregersdatter *1765c Hanning.
Christen *1763.11.13 Debbelmose.
Børn med 2. kone Johanne Michelsdatter:
Michel Christensen *1767.07.02 Debbelmose.
Gift 1791c med Anne Pedersdatter Hat *1765.06.20 Skrillinge, Kauslunde, Odense Amt datter af Peder Hansen Hat *1728c og Anna Hansdatter *1731.08.28 Kauslunde †1773.03.28 (Skifte Hindsgavl) Skrillinge.
I FT 1801 bor de i Middelfart købstad. Han er enroulleret matros altså i marinen.
Børn:
Jens Michelsen *1792.02.06 Middelfart.
Peder Michelsen *1794.12.02 Middelfart.
Christen Michelsen *1801.10.10 Middelfart.
Laurs Michelsen *1808.07.21 Middelfart.
Kirsten *1769 Debbelmose †1 dag gammel.
Mette Kirstine Christensdatter *1770.03.25 Debbelmose, ses FT 1801.
Svend Christensen *1779 Debbelmose.
Ses FT 1787 hjemme.


Duedal
1 Introduktion
I markbogen 1683:

Et boelshus.

Duedal gård findes i Borris og i Sønder Tranders i Aalborg Amt. Duedal huse findes i Vissenbjerg sogn i Odense Amt.
En del folk med navnet Duedahl stammer fra Duedal i Borris sogn både i Danmark og Amerika. Evald Tang Christensens første kone Frederikke Duedahls far voksede op i Duedal i Borris.
For Duedals position på et kort se Kvisthus.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Et boelshus med hartkorn 1 2 3 2:
1678- Jens Christensen.
Skatteliste 1678: Jens Christensen i Duedal fæster stedet Skrabhøj.
1683- Christen Pedersen.
Ses i Markbogen 1683, ejeren er Sophie Rostrup på Dejbjerglund i Hanning sogn.

1704- Lars Duedal †1727.08.10 Duedal.
Gift med ?Ane Duedal †1738.11.01 Duedal.
Ses i skattemandtallet 1705.
Konen har en søster i Assing i 1712.
Også Søren Dudal †1710.03.23.
I 1712 nævnes Mette og Anne Duedal.
Børn:
Jens Larsen *1686c-, fadder 1704.
Soldat 1705.
1708 "publice absolveret for horeri".
Mette Larsdatter *1696c- †1742.02.28 Debbelmose, Borris.
Fadder 1712.
1714 Las Dudals datter Mette fadder.
1719-22 indepige i præstegården.
Bodil Larsdatter *1699c-, tjener 1710 i Gjaldbæk overtager gården, se nedenfor.
Niels Larsen *1796c-, 1714 soldat.
Gift 1718.07.17 i Borris med Maren Jakobsdatter Væver ved Borris kirke.

1716- Lars Madsen Duedal den Unge †1736.07.01 Duedal.
Gift 1. 1711.03.15 i Borris med Bodil Larsdatter Duedal *1696c- †1732.12.04 ("Ung Las dudals hustrue") Duedal.
Gift 2. 1733.02.08 i Borris med Johanne †1739.11.18 Duedal (Johanne Dudal).
I 1716 og 1732 i kirkebogen kaldet Las Duedal den Unge.
Børn med 2. kone Johanne:
Bodil Larsdatter *1733.12.13 Duedal.

1736 Christen Duedal *1708c †1778.03.12 Duedal.
Gift med hans kone †1771+.
Det er nærliggende at undersøge, om han blev gift med enken Johanne.
Konen fadder 1771.06.09.
Børn:
Peder Christensen *1738.05.26 Duedal.
Fadder 1755.
Anne Marie Christensdatter *1741.07.30 Duedal †1758.02.12 Duedal 17 år gammel.

1774- Mikkel Nielsen Duedal *1720.10.27 Vestergaard, Vesterlund, Vester sogn †1786.05.14 Duedal søn af Niels Madsen *1667c †1745.10.10 Vesterlund og Abelone Mikkelsdatter *1677cc †1763.01.23 (navn nævnt ved begravelsen) Vesterlund.
Gift med Marie Katrine Christensdatter *1736.12.16 Skarrild Mølle †1799.04.19 Duedal datter af Christen (Jensen / Christensen) Møller i Skarrild Mølle.
Identifikation af Mikkel Duedal under forbehold. Den er set i GENI.COM angivet af Hanne Duedahl 2007.
Mikkel nævnes i Borris kirkebog kun som Mickel Duedal. I lægdsrullen 1790 ses han som Nielsen og sønnen Niels Christian angives da 26 år gammel.
En Mikkel Nielsen i Skarrild får 1769 en datter Anne, det menes at være hende nedenfor.
I FT 1787 ses Marie Katrine Christensdatter som enke, Mikkel døde 1786, med børnene Niels og Anne. Uklart hvad der blev af Sidsel og Johanne.
Børn:
Niels Christian Mikkelsen *1764c. Overtager gården, se nedenfor.
Anne Mikkelsdatter *1769.12.16 Skarrild sogn.
Sidsel Mikkelsdatter *1774.11.20 Duedal.
Johanne Mikkelsdatter *1777.08.17 Duedal.
Folketælling 1787 Duedal Marie Katrine Christensdatter   Matr: 35A   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- kone enke 1eMarie Katrine Christensdatter501736 Skarrild Mølle Skarrild  *1736.12.16. Manden Mikkel Nielsen Duedal begravet 1786.05.14 godt et år før folketællingen FT 1787.
søn Niels Mikkelsen221765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris  
dat. Anne Mikkelsdatter161769 Skarrild  *1769.12.16
almisse 0Mette Nielsdatter631724c   "Nyder Almisse"

1788c Niels (Christian) Mikkelsen *1765c †1835.12.15 Kvisthuse, Borris søn af formand.
Gift 1787.11.11 Borris med Anne Nielsdatter *1758.06.24 Skrabhøj, Borris †1837.03.27 Kvisthuse datter af Niels Jensen (Velling) *1726c †1816.05.11 Kvisthuse og (gift af Develmose 1742.02.13 Borris) Maren Nielsdatter *1722cc Gravel? †1818.02.01 Kvisthuse?, Hjoptarp, Borris.
Navnet "Niels Christian" fra lægdsrullen.
I FT 1801 ses at sønnen Mikkel Nielsen allerede som ti-årig er sendt ud at tjene.
Børn:
Else Nielsdatter *1788.12.07 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Maria Nielsdatter *1789.12.26 Duedal konf. 1805.04.21 Borris.
Ikke set efter 1805.
Michel Nielsen *1791.03.20 Duedal †1833.09.07 (ulykke) Almindelig Hospital, Helligaands sogn, Kbh.
Gift 1819 04.23 Garnisons sogn, Kbh. Amt Michel Nielsen Duedahl, Musquet Marken, Liv-Regimentet med Anne Margrethe Lyhe *1796c Kbh. †1853.08.18 (kolera) Løngangsplads 155, Vor Frue sogn, Kbh., Helligaands kirkegård datter af marskandiser Lyhe.
Michel var arbejdsmand i Kbh.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 137, Duedal, 1 år
1810 til Påbøl i Hoven sogn
1813 til Lundenæs, Skjern sogn
1814 Soldat i København
1820 Amtspas fra Ringkøbing amt. Ophold København
1824 Lægd 1, Hvidovre, derefter København.
Konen Ane Margrethe Duedal er i 1840 Gønhandlerske i Vognmagergade i Gaarden no 69 i Kjælderen.
I FT 1845 er handler hun med grønsager i Snarens Kvarter København, Magstræde 34 Kjælderen og kaldes Dydahl og har de yngste tre børn hjemme.
Børn:
Nicoline Jacobine Cecilie Dudahl *1820.12.17 (konfirmations oplysning) Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1842 på Frederiksberg med Johan Ludvig Christian Scharff
Jacob Christian Ludvig Mikkelsen (Dudahl) *1823.04.05 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Ane Christine Jensine Mikkelsen (Dudahl) *1826.06.02 Vognmagergade 86, Trinitatis sogn, Kbh.
Gift 1852 Holmens Kirke med tømmersvend Johan Edward Ørsted *1832c Kbh.
Frederikke Lovise Marie Dudahl *1828.10.15 Vandkunsten 181, Vor Frue sogn, Kbh.
Gift 1853 Vor Frue Kbh. med bagermester Peter Wilhelm West.
Andrea Hansine Margrethe Dudahl *1831.06.23 Hjørnet af Rådhusstræde og Vandkunsten nr. 146, Vor Frue sogn, Kbh. †1890.08.10 Wesselgade 22 Kbh.
Gift 1862.09.28 Holmens Kirke med sukkerarbejder Henrik Valdemar Lønholt *1836c †1913.03.01 Tyralsgade 10, Sundby, Sokkelund.
Niels Nielsen *1792.07.08 Duedal †1817.05.05 i Frankrig knap 25 år gammel.
Han var 63½ tommer høj, 166 cm.
Lægdsrullen:
1792 Borris Lægd 22, indført som nr 138, Duedal, 1/4 år
1795 Borris Lægd 41 nr 103
Død 1817.05.05 i Frankrig.
Danmark kæmpede på fransk side 1807-14. Napoleon tabte ved Waterloo 1814, Danmark havde satset på den forkerte hest, måtte afstå Norge og erklære Frankrig krig ved at stille to hjælpekorps, hvoraf kun det ene kom til Frankrig som grænsevagt. Niels Nielsens skrives i lægdsrullen død i Frankrig med dato. Se Dronningens Liv Regiments Soldaterforening.
Dødfødt tvilling 1 †1794.04.17 Duedal.
Dødfødt tvilling 2 †1794.04.17 Duedal.
Maren Nielsdatter *1795.07.15 Duedal †1871.02.09 Fattiggården, Borris.
Gift 1818.11.08 i Borris med Peder Christensen.
Hendes far Niels Mikkelsen flytter til Sønder Kvisthuse, som Maren overtager med hendes mand.
Jens Nielsen *1797.08.24 Duedal †1858.03.15 Ravlund, Hallundbæk mark, Sønder Omme sogn.
Gift 1829.06.02 Sønder Omme med Ane Marie Jørgensdatter *1804.05.27 Dyvelsrække, Grindsted †1881.11.14 Ravlund, Blaahøj sogn datter af gårdmand Jørgen Sørensen *1756.03.14 Dyvelsrække †1837.12.10 Dyvelsrække og (gift 1794.10.05 Grindsted) Anna Andersdatter *1764.01.06 Dal, Grindsted †1826.12.11 Dyvelsrække,
Jens Nielsen var husmand i Ravlund i Hallundbæk i Sønder Omme sogn.
Kendt søn:
Jørgen Jensen *1836.09.28 Ravlund †1914.02.18 Omvraa.
Bosat i Omvraa i Sønder Omme sogn.
21 børn med to koner.
Mads Nielsen *1799.03.16 Duedal †1879.03.06 Ravlund, Blaahøj sogn.
Gift 1. 1828.11.04 i Grindsted med Dorthe Nielsdatter *1799.04.10 af Lamborg, Grindsted †1847.05.01 Ravlund datter af gårdmand Niels Jessen *1765.10.27 Grindsted†1840.12.29 Lamborg og (gift 1791.04.17 Grindsted) Anna Marie Christensdatter *1766.10.12 Nollund, Grindsted †1844.07.31 Lamborg.
Gift 2. 1847.10.17 i Brande med Ane Marie Hansdatter af Nørholm i Brande *1807.10.11 Juellingsholms Mølle, Sønder Omme †1870.05.06 Ravlund datter af Hans Christensen (Østerby) *1762.11.17. Møbjerg, Sønder Omme †1839.12.22 Nørholm, Brande og (gift 1807.08.08 Sønder Omme) Margrethe Nielsdatter *1784.11.07 Juellingsholm mølle †1830.10.22 Nørholm, Brande.
Marie Elisabeth Nielsdatter *1803.05.30 Duedal †1839.05.11 (almisselem) Ølgod.
Gift 1826.09.24 i Oddum med enkemand Jens Peter Rasmussen *1780c †1834.06.21 (indsidder) Lindbjerg Mølle, Ølgod.
Boede i Ølgod.
Folketælling 1801 Duedal Niels Mikkelsen   Matr: 35A   51
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Boels- mand mand 1Niels Mikkelsen381765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris Stedet angives som Hioptarp, men det drejer sig om Duedal i Hioptarp så at sige.
kone 1Anne Nielsdatter451758 Skrabhøj Borris 1837 Kvisthus- Sønder Borris  *1758.06.24.
dat. Else Nielsdatter131788 Duedal Borris  *1788.12.07.
dat. Marie Nielsdatter111789 Duedal Borris  *1789.12.26.
søn Niels Nielsen91792 Duedal Borris 1817 Frankrig *1792.07.08.
dat. Maren Nielsdatter61795 Duedal Borris 1871 Fattiggaarden Borris *1795.07.15.
søn Jens Nielsen41797 Duedal Borris 1858 Hallundbæk Sønder Omme *1797.08.24.
søn Mads Nielsen21799 Duedal Borris 1879 Hallundbæk Sønder Omme *1799.03.16.

1804.12.11 Christian Christensen *1753c Dallund Mølle, nær Odense, Fyn †1838.11.26 Duedal søn af Anne *1707c †1787+ ?Rind.
Gift 1782 med Birte Poulsdatter *1749c †1839.10.16 Duedal.
Aftægtsfolk i FT 1834 ved tredje ejer af gården efter dem, se Peder Madsen Hedegaard nedenfor.
En familie, der kalder sig Duedahl, stammer fra dette par over sønnen Laurids Duedahl, der blev lærer i Hygum ved Vejle og fik en datter gift med Evald Tang Christensen. Flere af familien udvandrede til Amerika.
Se bogen: Risbjerg, Knud. Slægten Duedal fra Gaarden Duedal i Borris sogn, Brande: Johs. Duedal, 1932, 192 sider.
Muligvis har andre uafhængig af denn familie kaldt sig Duedal.
Set barn:
Ane Christiansdatter *1780c †1800.03.17 Fjederholt, Rind.
Birte Christiansdatter *1782c, overtager gården, se nedenfor.
Christen Christiansen *1785.10.09 Fjederholt, Rind.
Maren Christiansdatter *1787.10.07 Fjederholt, Rind.
Kirsten Marie *1789.03.25 Fjederholt, Rind formodes død lille.
Niels Christiansen *1791.09.04 Fjederholt, Rind.
Kirsten Marie Christiansdatter *1793.02.10 Fjederholt, Rind.
Karen Christiansdatter *1794.10.26 Fjederholt, Rind.
Ferdinand Christiansen *1796.03.28 Fjederholt, Rind.
Laurids Christiansen Duedahl *1798.09.30 Fjederholt, Rind †1879 Taps, Kolding.
Gift 1825 i Ribe Domkike med Elisabeth Christensdatter Skaderis *1794 †1847.
Laurids Duedahl voksede op i Duedal og blev uddannet som lærer.
Var lærer i Hygum sogn indtil 1858.
Konen Elisabeth var svanger af biskoppen i Ribe, som fik Laurids Duedahl til at gifte sig med hende.
Kendte børn:
Christian Christiansen Duedahl *1828.03.15 Hygum †Illinois.
?Gift med Johanne Hellevadt fra Hoptrup, nær Haderslev.
Var hjuler (karetmager). Rejste til Amerika i 1854.
Barn med Inger Marie Hansdatter Møller:
Hans Christian Duedahl *1851.01.02 Ødis sogn.
Barn med Johanne Hellevadt:
Ivar Christiansen Duedahl *1854.06.03
Faderen tog til Amerika før han blev født. Ivar rejste som voksen til Amerika for at finde faderen. Evald Tang Christensen: "Ingen har hørt fra nogen af dem siden."
Else Katrine Duedahl *1829 Hygum.
Christen Duedahl *1835 Hygum †Kbh.
Rejste med broderen Christian til Amerika i 1854, kom tilbage, blev lærer i Gelsted, Fyn.
Frederikke Duedahl *1840.07.17 Hygum †1866.11.02 Gjellerup.
Gift 1866.05.16 i Øster Velling med folkeminde-samleren Evald Tang Christensen *1843.01.24 Nørre Bjert ved Kolding †1929.04.09 Mølholm søn af degn Anders Kristensen *1811 †1846 og Ane Persine Sand *1813 Holmsland †1891.
Både barnet og Frederikke døde i barselsseng.
1808.06.21 Poul Jepsen *1779c Rind.
Gift med Birte Christiansdatter *1782c Rind? datter af formand.
Flytter 1817 til Nørre Vium.
Fødesteder fra FT 1845 Nørre Vium, men ikke fundet født i Rind.
Poul Jepsen konfirmeret 1794 fra Skærbæk, Rind.
Børn:
Birte Katrine Poulsdatter *1807.07.13 Duedal.
Christian Poulsen *1810.01.20 Duedal.
FT 1834 i Nørre Vium.
Anne Poulsdatter *1811.11.12 Duedal.
Anna Katrine *1815.01.14 Duedal.
Sidsel Poulsdatter *1820c.
FT 1834 i Nørre Vium.
FT 1845 Vium By, væverske.

1817.10.14 Mads Nielsen Svarte.

1826.04.29 Peder Madsen Hedegaard *1795.01.21 Bølling †1869.04.12 Lille Gaasdal, Borris søn af gårdmand (FT 1801 i Debbelmose, Borris) Mads Lauridsen Hedegaard *1758.02.11 Hanning Hedegaard og (gift 1791 Faster) Mette Pedersdatter 1762c.
Gift 1818c med og skilt fra før 1840 Karen Lauridsdatter *1789.01.11 Voldbro, Gamtofte, Odense Amt †1863.04.11 Debbelmose, Borris datter af Else Henriksdatter *1759c og udlagt Lars Larsen ?(*1771c Voldbro) af Voldbro.
Peder Madsen Hedegaard ses i 1825 som forpagter i Agger i Borris.
Flytter 1836c til Stier i Borris, ses FT 1840 som fraskilt daglejer.
FT 1845 kludesamler i et hus i Skobek i Borris. Han kan have været alkoholiker.
Karen Lauridsdatter er i FT 1860 som almisselem i et hus i Tarp i Borris.
Børn:
Mette Kirstine Pedersdatter *1820c.
FT 1860 væverpige i Tarp, Borris ved moderen.
Laurids Pedersen *1822c.
Mads Pedersen *1825.08.31 Agger, Borris.
Else Katrine Pedersen *1828.02.07 Duedal †1896.12.21 Fattigaarden, Mosegaard, Borris.
Folketælling 1834 Duedal Peder Madsen Hedegaard   Matr: 35A   25
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gård- mand mand 1Peder Madsen Hedegaard401795 Bølling 1869 Gaasdal- Lille Borris *1795.01.21 Bølling. Stedet ikke angivet i den originale FT, men sikkert ud fra skøder. Skilt før FT 1840.
kone 1Karen Lauridsdatter461788c Gamtofte 1863 Debbelmose Borris  Skilt før FT 1840. Gamtofte i Odense Amt.
dat. Mette Kirstine Pedersdatter141820c    
søn Laurids Pedersen121822c    
søn Mads Pedersen91825 Agger Borris  *1825.08.31.
dat. Else Katrine Pedersen71828 Duedal Borris  *1828.02.07
Aftægt mand 1Christian Christensen811753c Dallund Mølle Søndersø 1838 Duedal Borris Datter Birte Christiansdatter overtog gården to skøder tilbage (flyttede til Nørre Vium) men har stadig aftægt vel tinglyst.
Aftægt kone 1Birte Poulsdatter781749c  1839 Duedal Borris  


1836.03.14 Laust Jensen Tarp/Busk *1799.09.16 Borris †1858.10.11 (gulsot) Busk søn af Jens Lauridsen Aagaard og Maren Jeppesdatter.
Gift 1831.10.23 i Borris med Ane Nielsdatter *1800.10.22 Borris †1874.03.12 Borris datter af Niels Sørensen og Kirsten Olufsdatter.

1840.02.15 Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing konf. 1811.04.21 Herning †1878.03.18 Duedal, Borris søn af gårdmand af Over Kirkegaard, Assing Jesper Jensen *1742.07.01 Nederby, Oddum †1823.06.02 Gullestrup, Herning og (gift 1774.11.22 Assing) Maren Ibsdatter *1747cc †1833.02.12 Gullestrup, Herning.
Gift 1. 1817.04.02 i Herning med Abelone Christensdatter *1792.08.12 Herning, konf. 1808.04.24 Rind, †1854.01.15 Duedal.
Gift 2. 1854.06.11 i Borris med Mette Marie Christensdatter *1814.04.03 Ahler Hus, Borris †1892.01.22 Borris datter af Christen Larsen.
Peder Jespersen:
Fra 1817 gårdmand i Gullestrup i Herning sogn.
Fra 1830 gårdmand i Olling i Assing sogn.
Fra 1843 gårdmand i Duedal i Borris sogn.
Børn med 1. kone Abelone Christensdatter:
Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning
Maren Pedersdatter *1820.01.21 Gullestrup.
Jesper Pedersen *1822.02.24 Gullestrup.
Jens Christian Pedersen *1824.03.20 Gullestrup.
Ane Katrine Pedersdatter *1826.04.21 Gullestrup. Tvilling.
Kirsten *1826.04.26 Gullestrup †uger gammel. Tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1828.09.05 Gullestrup.
Jakob Pedersen *1831.04.02 Olling, Assing.
Thomas Pedersen *1835.09.05 Olling, Assing.

6 Andet
Bølling Herreds Tingbog 28. September 1728: Niels Duedahl af Lem anklaget for landgilde af husbond Sr. Thomas Pedersen til Østertoft.Gravel
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Gravel 1 gård
No. 1 halvgård Niels Nielsen og Christen Pedersen, til Jacob Ulfelds arvinger.
No. 2 en halv ødegård, til hører velb. [zvorens] Marsuin.
haver Peder Christensen i Hullig {Hvollig} i feste.
(Tak til Ruth Neumeister for materiale om Niels Andersen Gravel og efterkommere, 2018.)
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Niels Nielsen.
Gift med hans kone.
Kendt barn:
Niels Nielsen Gravel *1694c Gravel †1757 Farre, Give sogn.
Gift med hans kone (muligvis død i kirkebogshullet i Give 1745-54).
Han får børn 1730-42 i Farre i Give sogn, hvor sønnen — også Niels Nielsen Gravel — tilsyneladende overtager gården 1757 da han dør.
?Christen Nielsen Gravel af Simmelshus, Sønder Omme.
Gift med hans kone *1703c †1766.11.17 Sønder Omme.
Nævnt 1735-56 i Simmelshus i Sønder Omme. To børn født.
Margrethe Nielsdatter Gravild *1708 Hoven, skal være søster til Christen Nielsen Gravild.

1705- Niels (Nielsen?) Gravel.

En anden fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Christen Pedersen.

1705- Jakob Gravel.

Den anden halvgård hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Peder Christensen i Hvollig fæster denne ødegård.

1705- Peder Gravel.
Gift med hans kone †1731.02.02 Gravel.
Ikke Peder Christensen.
Får børn op til 1730.

En af gårdene, senere matr. 16A Sønderlandet:
1711 Niels Andersen Gravel *1680cc †1761.04.22 Gravel.
Gift 1711.03.22 Vorgod med Voldborg Thomasdatter *1687- Vadgaard, Vorgod †1732+ datter af Thomas Pedersen (Wad) *1644cc †1728.05.13 Vadgaard og Anne Jensdatter *1651c †1728.04.18 Vadgaard.
(Tak til Ruth Neumeister 2018).
Peder Gravild ses med Niels Gravel 1713.04.23, forskellige gårde.
Børn:
Maren Nielsdatter *1712.11.06 Gravel †1728.02.29 Gravel.
Anne Nielsdatter *1714.11.04 Gravel ?†1731.05.30 Gravel.
Anders Nielsen *1717.09.17 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Karen Nielsdatter *1726.06.05 Gravel ?†1747+ ?†1731.05.30 Gravel..
Barn *1732- Gravel, moderen introduceret 1732.11.01.

1743- Anders Nielsen Gravel *1717.09.17 Gravel †1793 Gravel.
Gift 1743.09.15- med Sidsel Andersdatter *1721c ?Ørbæk, Hoven †1794 Gravel.
Børn:
Anders Andersen *1745.04.19 Gravel †1794+ Sønder Felding?.
Nævnes 1794 i Overby i Sønder Felding i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Voldborg Andersdatter *1747.09.29 Gravel †1815 Debbelmose.
Gift med Anders Jensen.
Voldborg fadder 1764.
Bosat Gravel. Senere i Debbelmose.
Mette *1750.01.06 Gravel †spæd.
Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Fadder 1768
Niels *1754.03.31 Gravel †1771+.
Bertel Andersen *1756.09.05 Gravel
Nævnes 1794 i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel. Overtager gården efter søsteren Mettes død.
Nævnes 1794 i skiftet efter søsteren Mette Andersdatter.
Maren Kirstine *1761.12.06 Gravel †1772.08.02 Gravel 10 år (uden navn).
Ane Marie Andersdatter *1764.07.22 Gravel †1801+.
Ses FT 1801 i Debbelmose i Borris.

Gravel matr. 16A, Sønderlandet.
1784 Villads Nielsen *1750c.
Gift 1. 1784.08.22 i Borris med Mette Andersdatter *1750c †1794 (skifte) datter af formand.
Gift 2. 1795.05.17 i Borris med Else Marie Andersdatter *1759.04.22 Gravel †1801+ datter af formand, søster til 1. kone.
Børn med 1. kone Mette Andersdatter:
Sidsel Villadsdatter *1785.08.28 Gravel.
Gift 1819c med Jakob Chr. Nielsen *1795.07.09 Bjerg, Bølling søn af Niels Christensen (Bjerre) *1766.04.01 Bjerget, Oddum sogn †1849.11.02 Hedeager, Lindvig og Maren Christensdatter (Refstrup) *1756.09.19 Sønder Lem †1813.06.27 Lindvig.
Bosat Hedeager i Lindvig i Borris sogn.
Maren Villadsdatter *1787.11.04 Gravel.
Johanne Marie Villadsdatter *1789c Gravel.
Anders Villadsen *1792c Gravel.
Børn med 2. kone Else Marie Andersdatter:
Niels Villadsen *1796c, overtager gården, se nedenfor.
Mette Villadsdatter *1797c Gravel.

1823c Niels Villadsen *1796.07.20 Gravel †1873.12.28 Gravel søn af formand.
Gift 1819.10.10 i Sønder Felding Mette Katrine Pedersdatter *1800.07.13 Overby, Sønder Felding †1873.11.23 Gravel datter af Peder Pedersen *1771c Overby (søn af Peder Bertelsen *1734c) og Abelone Hansdatter *1763c.
Børn:
Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel, overtager gården, se nedenfor.
Peder Nielsen *1832c Gravel.
Jens Nielsen *1837c Gravel.

1864c Villads Nielsen *1825.03.06 Gravel †1884.02.20 Gravel søn af formand.
Gift 1864.06.05 i Borris med Birgitte Jensdatter *1822.06.11 Kodbøl †1865.07.13 Gravel, Borris datter af Jens Jensen på Heldgaard.
Villads Nielsen: Gårdmand i Gravel matr. 16a Sønderlandet i Boris sogn.
Børn:
Niels Nielsen *1865.07.08 Gravel.

6 Andet
1795 Christen Thomsen af Gravild gift i Sønder Omme med Mariane Jensdatter af Omvraa.
*1809.05.21 Gravild; Christen Christensen †1890.03.04 Teglgård, Hejnsvig gift 1843.11.05 i Hejnsvig med Johanne Jensdatter *1815.02.26 Hejnsvig By datter af Jens Iversen *1788.08.03 Hejnsvig †1872.03.04 Teglgård og Ingeborg Jørgensdatter *1783.05.16 Spjelderup By †1841.04.24 Hejnsvig Mark.
Hoven KB: 1708 d. 30 sep. blev Niels Gravilds barn af Ørbæk døbt kaldet Margrethe. Faddere: Johanne Gjaldbæk, Mads Vestesen.
Hoven:
Niels Gravild *1672cc †1754.04.07 Ørbæk, Hoven.
Gift med Kirsten Madsdatter *1678c †1725.10.05 Ørbæk, Hoven.
En del børn.Grønborg
1 Introduktion
I markbogen 1683:

Grønborg, 2 fjerdeparts gårde
No. 1 Peder Pedersen 1/4 gård, tilhører Sophie Rostrup
No. 2 Jens Nielsen 1/4 gård, tilhører Jens Mogensen Hviid foged i Øster Herrit.

I 1713 bor Elisabeth Marie Boltrup datter Niels Andersen Boltrup på Østergård i Grønborg i Borris. Hun har arv efter hendes mor, som står hos faderen. Hendes formynder flytter væk og hun får en ny (Brejl):

3 Ansøgning om ny formynder i Grønborg i Borris sogn. 6.3.1713, fol.3B, 290B.
Elisabeth Marie Boltrup i Grønborg i Borris sogn ansøger om ny formynder for sig selv, da hun har arv efter mor, der står hos hendes far Niels [Andersen] Boltrup på Østergård, da hendes formynder Jacob Jensen Kolding flytter til Oksbøl i Vester herred. Ny FM: Jacob Pedersen Schandrup, herredsfoged. Elisabeth Marie Boltrup er i 1724 g.m. Oluf Justesen i Oksbøl.

En god del af materialet om Grønborg er fra "Pederminde i Borris" (pdf på hammerum-herred.dk) af Arkivar P. K. Hofmansen, Carl Kofoed Christensen og Egon Gosvig ss. 32 - 60 med fyldige indskud om Dyrvig i Hoven og Sønderby i Borris.
2 Fæstere
3 Ejere
Hartkorn 1 5 1 0:
1664 Elsebe Dorthe Rostrup
1683 Sophie Rostrup
Hartkorn 1 7 0 0:
1664 Elsebe Dorthe Rostrup
1683 Jens Mogensen Hvid, herredsfoged i Øster (Horne) herred.
1789 Ahlergaard i Borris.
4 Familier med børn

Mindre fjerdepartsgård hartkorn 1 5 1 0.
1664- Peder Pedersen.
Ses endnu i 1683.

1699- Anders Grønborg.
Gift med hans kone.
Børn:
Jakob Andersen *1685cc.
Gift 1711- med Else Marie (nævnt som fadder 1715.06.02).
Niels Andersen *1690cc overtager gården, se nedenfor.
Voksen søn set februar 1704.

1726- Niels Andersen Grønborg *1690cc †1739.12.20 Grønborg søn af formand.
Gift 1715- med hans kone *1695c- †1772.03.08 Grønborg ("Thomas Grønborgs moder").
Konen har bror Thomas, fadder 1721.01.01 ved søn Thomas dåb.
Børn:
Anna Nielsdatter *1716.03.25 Grønborg †1720.10.20 Grønborg knap fem år gammel.
Thomas Nielsen *1720.12.27 Grønborg overtager gården, se nedenfor.
Søren Nielsen *1726.09.15 Grønborg.

1746- Thomas Nielsen Grønborg *1720.12.27 Grønborg søn af formand.
Gift 1745c i Oddum? med Johanne Jensdatter *1712c Oddum?.
Børn:
Niels *1746.10.04 Grønborg †1746.10.16 en uge gammel.
Sidsel Thomasdatter *1748.02.11 Grønborg, 1764 fadder.
Gift 1775.04.19 i Borris med Laust Nørgaard.
Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg, overtager gården se nedenfor.

1777c Christen Pedersen Studsgaard *1742c †1812.04.25 Borris.
Gift 1778.10.11 i Borris med Kirsten Thomasdatter *1754.06.03 Grønborg †1815.03.26 Borris.
Børn:
Johanne Christensdatter *1779.08.01 Grønborg.
Margrethe Christensdatter *1780.08.06 Grønborg.
Ellen Marie Christensdatter *1783.12.26 Grønborg
Thomas Christensen *1788.03.30 Grønborg †1860.10.04 Skarrild.
Gift 1820.10.11 i Skarrild med Kirsten Jensdatter *1792.10.14 Nørre Vejen, Rind †1867.02.07 Skarrild datter af Jens Knudsen *1763.05.23 Brøllund, Ny Sogn †1819 Skibbild, Arnborg og 2. kone Gertrud Nielsdatter *1768 Lind, Rind †1839 Skibbild.
Bosat 1825 Assing, 1834 præstegårdsforpager i Sønder Felding og husmand i Seltrup og Hesselvig i Skarrild.
I FT 1834 kaldes han fejlagtigt sognepræst i Sønder Felding.
Sete børn:
Karen Thomsen *1822c.
Jens Thomsen *1825.01.31 Assing.
Gift 1855.11.02 i Skarrild med Maren Pedersdatter *1829.04.21 Nørre Felding †1874.05.07 Skarrild datter af Peder Mikkelsen og Karen Jakobsdatter *1799 †1838.08.01 Nørre Felding.
Gertrud Kirstine Thomsen *1827c.
Ane Johanne Thomsen *1830c
Knud Christian Thomsen *1832c.
Laust Thomsen *1837c Skarrild, tvilling.
Ellen Chatrine Christensdatter *1792.03.18 Grønborg.

Større fjerdepartsgård hartkorn 1 7 0 0.

1664- Jens Nielsen.
Ses endnu i 1683.
Kendte børn:
Karen Jensdatter, gift med senere fæster Peder Eskesen Grønborg.
Navn Karen nævnt 27. sept. 1716 "Karen Peder Grønborgs kone".
Johanne Jensdatter Grønborg *1680cc Grønborg.
Gift 1710.03.09 i Borris med Jep Andersen *1680cc Risbjerg, Brande †1739+ Brande søn af Anders Ibsen nævnt 1661-88+.
Fæster hans fars gård i Risbjerg i Brande sogn.
Mette Jensdatter
Gift 1702.11 i Borris med af Nørre Vium Peder Christensen.

1699- Niels Olling ?*Olling, Assing.

1701c Peder (Eskesen) Grønborg *1675cc Hoven søn af Eske Nielsen †1720.02.11 Dyrvig, Hoven og Kirsten Olufsdatter *1643c †1727.02.11 Dyrvig.
Gift med Karen Jensdatter †1743.06.26 (Eske Grønborgs Moder) Grønborg datter af forformand.
Kendte børn:
Søn *1701c †1713.01.17 Grønborg 12 år gammel.
Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg, overtager fæstet, se nedenfor.
El Pedersdatter *1705.06.24 Grønborg.
Christen Pedersen *1708.04.15 Grønborg.
?Gift 1735.05.22 i Borris med Bodil Aaes.
Kirsten *1711.01.19 Grønborg †1711.03.15 to måneder gammel.
Niels *1714.03.25 Grønborg †1714.03.29 død straks, vanskabt.

1731 Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg †1750.03.27 Grønborg søn af formand.
Gift 1731.02.20 med Margrethe Cathrine Christensdatter (Margrethe Synderbye) *1708.02.29 Sønderby, Borris †1777.07.30 Grønborg datter af Christen Lauridsen Colding (gården Kolding i Stauning sogn) *1684c Lending, Dejbjerg †1735 og Karen Mortensdatter *1680c Lindvig †1759.04.18 Borris.
Børn:
Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg overtager gården.
Christen Eskesen (Lildgaasdal) *1737.05.12 Grønborg. †1812.11.22 Lille Gaasdal, 75 år.
Følgende angivelser af Arkivar P.K. Hofmansen markeret med ?foran har ikke kunnet findes i Faster eller Borris kirkebog. Derimod får Christen Gaasdal datteren Cathrine Marie døbt 1768.09.25, hvilket ikke passer med Kirsten nedenfor *1768.04.24 ?Borris.
?Gift 1. 1767.05.05 i ?Borris med El Fasterkær.
Kendt barn:
?Kirsten Christensdatter *1768.04.24 ?Borris.
Gift 2. 1770.10.28 i Sønder Felding med Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal datter af sognefoged Thyge Christian Frederiksen Brock *1709c †1776.05.17 Overby, Sønder Felding og Karen Jensdatter Krog *1714c ?(Krog i Skarrild far Jens Krog, ingen Jens i Borris Krog) †1801.12.21 Sønder Felding.
Bosat Lille Gaasdal i Borris 1767+.
Cathrine Marie Eskesdatter *1746.05.13 Grønborg †1811+.
Gift 1. 1767.04.02 i Borris af Lille Gaasdal med Anders Jakobsen *1738c †1791 (skifte) Kollund, Rind.
Gift 2. med Christen Lauridsen *1759c †1811+.
Med 1. mand bosat Kollund i Rind sogn.
2. mand selvejer i Lervadskær i Snejbjerg sogn (FT 1801).
Børn:
Margrethe Cathrine Andersdatter *1776c.
Maren Andersdatter *1778c.
Anne Andersdatter *1784.08.08 Kollund, Rind.
Dødfødt søn 1748.03.10 Grønborg.

1758c Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg †1794.12.08 Grønborg søn af formand.
Gift 1758c med Ane Sørensdatter *1736c.
Børn:
Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg, overtager gården, se nedenfor.
Birgitte Cathrine Pedersdatter *1762.02.28 Grønborg.
Gift (som Berthe Marie) 1784.01.11 i Borris med Niels Jensen *1753c Hjoptarp søn af Anne Marie Mathiasdatter.
Set barn:
Jens Nielsen *1785c
Søren *1764.11.11 Grønborg †1765.03.28 fem måneder gammel.
Søren Pedersen *1766.09.21 Grønborg †1789.02.12 Borris Præstegård 22 år gammel.
Margrethe Cathrine *1775.02.19 Grønborg †1775.06.11 fire måneder gammel.

1784c Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg †1833.02.12 Grønborg søn af formand.
Gift 1784.10.17 i Borris med Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard, Hjoptarp, Borris †1828.01.04 Gaasdal datter af Jens Nielsen Nørgaard *1713c †1787.02.13 Nørgaard og Ane Marie Jensdatter *1724c ?Fasterkær, Faster †1793.07.06 Nørgaard 69 år.
1789 fæster under Ahlergaard i Borris. Købte 1796 eng hartkorn 0 3 0 3 fra Lindvig.
Børn:
Dødfødt 1785.08.28 Grønborg.
Peder Eskesen *1786.09.17 Grønborg †1826.03.09 Tarp, Borris.
Gift 1819.05.01 med Mette Kirstine Madsdatter *1797.11.03 Gosvig, Borris datter af Mads Jensen Gosvig og Dorthe Kirstine Olufsdatter Stier.
Bosat Tarp i Borris.
Mette Kirstine Madsdatter giftede sig 2. gang med Ole Sørensen af Faster Sogn *1796.07.10 Fasterkjær søn af Søren Olesen og Hustru Kirsten (Kirstine) Christensdatter.
Børn:
Mads Pedersen *1821.04.04 Tarp, Borris.
Eske Pedersen *1823.03.26 Tarp †1890.07.20 (Brystsvaghed) Alkjærsig, Dejbjerg. Gift 1850.10.13 i Borris med Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl, Borris †1896.03.09 Alkjærsig.
Kendt barn:
Petrea Eskesen*1856.02.16 Alkjærsig, Dejbjerg †1937.01.02 Kirkeby, Borris. Gift 1876.04.09 i Dejbjerg med Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegården, Borris
Bosat Alkjærsig i Dejbjerg.
Jens Peder Pedersen *1826.01.30 Tarp.
Søren Eskesen *1789.12.26 Grønborg overtog gården, se nedenfor.
Ane Cathrine Eskesdatter *1793.05.20.
Gift 1819.05.01 i Borris med gårdmand af Debbelmose Peder Pedersen *1782.09.22 Debbelmose søn af Peder Pedersen og Margrethe Thomasdatter.
Anne Marie Eskesdatter *1797.03.01 Grønborg.
Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset, Borris.
Gift 1821.09.30 i Borris med Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal †1839.07.28 søn af Christen Eskesen (LildGaasdal) *1737.05.12 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal og 2. kone Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal.
Med Niels Christensen boede hun i Lille Gaasdal.
Som enke fra 1844 i Kirkehuset i Borris Kirkeby.
1815 Søren Eskesen *1789.12.26 Grønborg †1855.05.20 Grønborg.
Gift 1815.09.23 Rind med Karen Hansdatter *1791.03.06 Rind †1850 (tæring) Grønborg datter Hans Christensen Lund *1751c Brandlund, Brande †1829.03.08 Fjederholt, Rind og Anne Cathrine Nielsdatter *1766.08.14 Lind, Rind †1834+ Fjederholt.

Lille Gaasdal
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Lille Gåsedahl, ejer Sophia Rostrup
Boelshus Thomes Pedersen
2 Fæstere
1683 Thomas Pedersen.
1705 Thomas i lille Gaasdall. 1709 Peder i Lille Gaasdal.
3 Ejere
1683 Sophia Rostrup i Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Matrikel 46A senere:

1683- Thomas Pedersen †1708.04.15 Lille Gaasdal.
Gift med hans kone, fadder 1704, †1726.12.29 "Peder Gaasdalls moder".

1710- Peder (Thomasen?) Lille Gaasdal †1758.06.06/†1760.01.13 71 år, Lille Gaasdal.
Gift 1711.10.15 i Borris med Anne Mortensdatter af Kragmose i Bølling sogn.
Een Peder Lille Gaasdal *1689c †1760.01.13 71 år.
Børn:
Anne Christine Pedersdatter 1713.01.29 Gaasdal.
Thomas Pedersen *1714.10.21 Lille Gaasdal.
Kirsten *1716.04.17 Lille Gaasdal.

1735- Thomas Pedersen Lille Gaasdal.
Gift 1735- med hans kone, som er fadder 1735.12.11.

1753 Gregers Michelsen *1724c †1799 Borris.
Gift 1753 i Rind med Edel Lauridsdatter *1733 Stokildhoved, Rind †1801+ Borris datter af Laurids Jensen Hundkær †1750 (skifte Hammerum herred) Stokildhoved, Rind og Else Christensdatter.
Flytter 1766 i Borris til Brunbjerg, hvor han er husmand og skrædder i FT 1787.
Børn:
Ingeborg *1754.10.17 Lille Gaasdal †1755.03- opprimeret.
Else Marie Gregersdatter *1756.08.08 Lille Gaasdal †1817 almisselem Skarrild.
Gift 1786.04.17 i Borris med Rasmus Jensen *1744 Tornvig, Arnborg †1811 Toxvig, Arnborg.

1780 Borris Dom 23 p. trinit., 29/10, blev Else Marie Gregersdatters uægte barn døbt med navn Peder, faddere: Rasmus Feldbereders hustrue, Christen Søndergård, Niels Egvig, Bertel Schobech, Kiersten Lauridsdatter, og blev udlagt til barnefader Rasmus Jensen Tornvig af Arnborg, som tiente tilligemed ovenmeldte Else Marie hos Ib Pedersen i Høgild i Rind Sogn.

Bosat Lille Hjøllund i Arnborg, før 1801 i Lustrup i Skarrild sogn.
Michel *1759.06.17 Lille Gaasdal, formodet død spæd.
Datter begravet †1761.05.24 Lille Gaasdal.
Michel Gregersen *1762.09.29 Lille Gaasdal.
Gift 1797- med Johanne Pedersdatter *1753c.
Hjemme i Brunbjerg i FT 1787.
FT 1801 boelsmand (husmand) i Hioptarp i Borris.
Anne Ingeborg *1765.02.03 Lille Gaasdal.
Laurids Gregersen *1766.11.01 Brunbjerg, Borris.
FT 1801 ved moderen.
Dødfødt 1769.04.09 Brunbjerg, Borris.
Dødfødt 1772.04.26 Brunbjerg, Borris.
Jens Gregersen *1773.08.29 Brunbjerg, Borris †1848 Ølgod. Gift med Mette Andersdatter Birk *1765 Sønder Felding datter af Anders Pedersen Birk *1740c. .

1766 Christen Eskesen (LildGaasdal) *1737.05.12 Grønborg, Borris †1812.11.22 Lille Gaasdal, 75 år, søn af Eske Pedersen *1702.01.10 Grønborg †1750.03.27 Grønborg og Margrethe Cathrine Christensdatter (Margrethe Synderbye) *1708.02.29 Sønderby, Borris †1777.07.30 Grønborg.
Gift 1. gang 1767.05.05 i Faster med El Fasterkær *1740c †1768.10.09 Gaasdal "Dom 19 a Trin: begrov Chr. Gaasdals h. - - - 28".
Gift 2. 1770.10.28 i Sønder Felding med Maren Thygesdatter *1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal datter af sognefoged i Sønder Felding Thyge Christian Frederiksen Brock *1709c †1776.05.17 Overby, Sønder Felding og Karen Jensdatter Krog *1714c ?(Krog i Skarrild far Jens Krog, ingen Jens i Borris Krog) †1801.12.21 Sønder Felding.
Trolovelsen med 1. kone i Faster kirkebog (_ står for endelses-krusedulle):

d: 5te May trol: Christ_ Eskesen og El Fasterkier -

Vielsen i Faster kirkebog:

d: 7de Oct: cop. Christen Lildgarsdal og El [....]dåttr

Barn med 1. kone NN:
Katrine Marie Christensdatter *1768.09.25 Lille Gaasdal †1819 Studsgård, Skarrild.
Gift 1800.04.27 i Borris med Christen Jensen Øvig *1769 Øvig, Skarrild †1836 Studsgård søn af Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 (skifte) Øvig og Kirsten Christensdatter *1735.12.14 Toksvig, Arnborg †1775.05.26 (skifte) Øvig.
Børn med 2. kone Maren Thygesdatter:
Ellen Katrine Christensdatter *1772.03.29 Lille Gaasdal
Thyge Christian Christensen *1775.04.09 Lille Gaasdal overtager gården, se nedenfor.
Eske Christensen *1778.02.15 Lille Gaasdal.
Mette Christensdatter *1787.03.25 Lille Gaasdal
Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal, overtager senere gården, se nedenfor.

1806 Thyge Christian Christensen *1775.04.09 Lille Gaasdal †1812.06.07 Lille Gaasdal, 37 år, søn af formand.
Ikke set gift.

1812 Maren Thygesdatter*1746c ?Sønder Felding †1828.03.31 Lille Gaasdal moder til formand.

1821 Niels Christensen *1792.09.23 Lille Gaasdal †1839.07.28 søn af forkvinde.
Gift 1821.09.30 i Borris med Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris †1882.12.02 Kirkehuset datter af Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg og Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgård, Hjoptarp, Borris.

1831 Margrethe Katrine Eskesdatter *1800.07.27 Grønborg, Borris, enken, se ovenfor.
I FT 1845 er hun på aftægt på gården.
I FT 1850 har hun et hus på gården og nyder ophold og har en tjenestepige.
I FT 1855 bor hun i et hus i Skobek i Borris og har den samme tjenestepige.

1842 Peder Simonsen *1802.03.21 Skærbæk, Nørre Vium †1859.12.07 Rind søn af Simon Nielsen *1768.11.23 Skærbæk †1841.11.24 Skærbæk og Ane Johanne Pedersdatter *1776.05.09 Østergård, Vium By, Nørre Vium †1860.11.27 Skærbæk.
Gift 1832.10.14 i Borris med Maren Nielsdatter *1801.03.14 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen *1776c og Maren Christensdatter *1775c.
Bor 1831 i Slikdal i Borris.
Ses FT 1845 i Lille Gaasdal i Borris.
Flytter før FT 1850 til Rind sogn.

1845 Mogens Christensen *1801c Vithen sogn, Aarhus Amt..
Gift med Mette Sørensdatter *1802c Hasle sogn, Aarhus amt.

1852 Christen Jeremiassen *1797.05.26 Svenstrup, Vinding, Ringkøbing Amt †1855.01.30 Lille Gaasdal søn af Jeramias Hansen *1752 +1828 og Maren Christensdatter *1760 †1848.
Forhold 1816 med Ane Johanne Jeppesdatter *1794.03.09 Torsted †1817+.
Gift 1. med Elisabeth Gjødesdatter *1793 †1855.
Gift 2. 1855 med Claudiane Nielsen *1816.06.09 Hanning †1894.04.26 Hee sogn. (gift 2. med Tyge Nielsen *1813)
Barn med Anne Johanne Jeppesdatter af Torsted:
Ane Marie Christensdatter *1817.07.01 Torsted
Børn med Elisabeth Gjødesdatter:

Matrikel 46B usdstykket 1852 fra 46A.

1852a Villads Kjeldsen.

Matrikel 46C usdstykket 1932 fra 46A.

1932 (Jens Green) Mourids Rahbek *1904.01.28 Lille Gaasdal †1968.12.23 Lærkevej, Borris Stationsby søn af Mads Rahbek *1874.05.11 Borris †1936.01.21 Nørre Vium (begravet Borris) og (gift 1901.11.21 i Borris) Julie Kristine Jensen.
Gift 1932.06.05 i Thyregod med Marie (Mie) Hansen *1913.09.22 Vestbjerggård, Sejrup, Thyregod †1993.01.24 Borris Stationsby datter af Jens Peter Hansen *1869.03.04 Nørregård, Givskud By †1949.06 (tyktarmskræft) Give Sygehus og Ane Christine Elise Olesen *1875 Givskud Mark †1967 Vestbjerggård, Sejrup.
Moster Mies bror Hans var gift med Mourids søster, derved kom Mourids med på besøg i Vestbjerggård i Sejrup. Han begyndte at skrive til Mie, da hun var 16 og hun havde en aftale med posten, at denne gav brevene direkte til hende, så moderen ikke fik nys af det.
Moster Mie var min {Villy M. Sorensen} favorit moster, Hun var egentlig blid og uhyre indsigtsfuld. Jeg besøgte hende, da jeg var på kostskolen VGT i Tarm 1959-62, kørte på cykel hen over Borris hede og enge. Kostinspektøren skrev op, at jeg ikke var der søndag middag og hvor tog jeg hen?
Til Mourids i Borris.
Mourids hvad?
Jeg realisere blitzartigt, at jeg aldrig havde hørt hans efternavn, simpelthen ikke vidste det, så jeg sagde Hansen, hvilket var hans kones fødenavn, noget skulle jeg jo sige.
Da jeg så ankom var det første jeg spurgte, hvad hedder du egentlig Mourids?
Mourids var lille af vækst, næsten lun og mildnet noget af alderen på den tid, han havde før været ilter. Nu ville han gerne diskutere sager. Så jeg gav ham digtere som Goethe og filosoffer som Bertrand Russel. En søndag så han betydningsfuldt på mig og spurgte, om jeg nu også vidste, at vi havde en verdensberømt dansk filosof. Jo, såmænd. Jeg var klar over, at Mourids tog mål af berømmelsen for han ville aldrig selv havde beskæftiget sig med de skruede, forskruede radikale og konstruerede særegene tankegange af en storslået stilist.
Han gav mig råd om sammenliv og sagde selv når Mie og ham var gale på hverandre og ikke havde vekslet et ord hele dagen, var det ham grumme vigtigt at der kom en lille hånd over i sengen.
Da Mie var blevet enke optog jeg på bånd et interview om familien med hende. Hun var excellent til at fortælle. Til sidst spurgte jeg hende sådan nærmest lidt pro forma hvis hun skulle leve livet igen, hvordan så? Jeg ventede klart, at hun ville sige, at der var nogen mindre ting, men det hele var for det bedste og det havde været som det skulle være og hun var tilfreds.
Ganske anderledes!, sagde hun.
Jeg ville ikke have giftet mig for ung med 18 år, men i stedet arbejdet til jeg var 25, set noget i verden og oplevet sager og folk.
Og hun mente det.
Matrikel 46B:


Store Gaasdal
1 Introduktion
I markbogen 1683:
Store Gåsedahl, ejer Fru Sophia Rostrup
Christen Hansen
Jakob Christensen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En halvgård:
1683- Christen Hansen

En halvgård:
1683- Jakob Christensen
Børn:
Peder Jakobsen Gaasdal *1686c- †1708.03.11 Gaasdal.
Fadder 1704.
Inger Jakobsdatter *1688c-.
Gift 1709.08.30 i Borris med Lars Larsen.
Fadder 1704.02.12 "Jacob Gaasdal hans datter Inger."
Karen Jakobsdatter *1696c-.
Fadder 1712.06.05 "Inger Gaasdal søster Karen."
Jakob Jakobsen *1701c-
Fadder 1719.01.22 "Jacob Ing Gaasdals broder."

1693c Jens Giødesen *1675cc †1724.04c Gaasdal søn af Giøde Jensen Slikdal *1640cc †1715.10.31 Slikdal og Maren Christensdatter †1714.11.14 Slikdal.
Gift 1695cc af Slikdal med datter i Gaasdal.
Børn (de første fire datoer helt omtrentlige (se som faddere i kirkebogen):
Christen Jensen *1694cc.
Thomas Jensen *1695cc.
Kirsten Jensdatter *1696cc.
Gift 1724.10.29 i Borris med Anders Christensen af Forsum.
Karen Jensdatter *1698cc.
Maren Jensdatter *1699cc.
Gift 1727.10.20 med Poul Jensen af Hannerup i Faster.
Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Gaasdal.
Gift i Gaasdal med NN †1784.07.11 Gaasdal.
Anne *1708.10.28 Gaasdal †1709.04.10 fem måneder gammel.

1736 Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Sønderskov søn af formand.
Gift med hans kone.
Han bor i FT 1787 i Sønderskov i Borris som Husmand og Almisselem, hans alder angivet somm 88 hvilket er fem år over de reale 83.
Børn:
Peder Giødesen *1736.04.22 Store Gaasdal.
Sidsel Katrine Giødesdatter *1741.08.06 Store Gaasdal.
Jens *1743.01.27 Store Gaasdal †1743.03.27 opprimeret.
Jens Giødesen *1747.08.27 Store Gaasdal
Karen Giødesdatter *1751.02.02 Store Gaasdal.
Bor ved faderen i Sønderskov i Borris i FT 1787.
Barn med en Jens:
Anne Jensdatter *1780c
1709 Lars Larsen †1760.03.23 Store Gaasdal.
Gift 1709.08.30 i Borris med Inger Jakobsdatter †1756.06.07 Store Gaasdal.
Børn:
Inger Larsdatter *1710.06.22 Gaasdal.
Gift 1732.10.15 med Poul Andersen.
Anne Larsdatter *1712.06.05 Gaasdal.
Gift 1744.01.19 med Christian Jensen fra Aarup.
Peder Larsen *1714.04.27 Store Gaasdal †1787+. Gift 1756 10.09 i Borris med Ellen Grønborg.
?Peder Lassen Gaasdal gift 1775.05.11 i Borris med Maren Enevoldsdatter af Ganer *1733c †1787+.
Fadder 1747.07.16.
Ses FT 1787 som husmand i Gaasdal.
Jakob Larsen *1719.01.22 Gaasdal †1746.03.20 Gaasdal.
17xx Thomas Gaasdal †1733.07.26 Store Gaasdal.
Gift med Mette.
17xx Christen Gaasdal †1743.07.11 Store Gaasdal.
Gift med hans kone.


Gaasdal Hede:

Kort over Gaasdal Hede i Borris sogn med Moust Vems hus.
Antages at være Moust Vems Hus, Gaasdal Hede, Borris sogn.
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)
Gaasdal Hede, et hus, menes revet ned 1916c.
Del af Gaasdal Hede matr. 2B ejer 1895-1903 Niels Svendsen, realregister.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.

1880 Mourids Hansen (Moust Vem) *1837.02.23 Damsted, Nørre Vium †1916.11.14 Asylet, Borris søn af gårdmand i Fiskbæk, Nørre Vium Hans Mouritsen *1809.05.22 Kirkegaard, Hoven †1863.03.30 Fiskbæk, Nørre Vium og (gift 1833.10.26 Nørre Vium) Magdalena (Malene) Christensdatter *1816.03.05 Damsted †1891.07.20 Fiskbæk.
Gift 1868.11.21 Oddum sogn med Hansine Katrine Poulsen *1837.09.14 Oddum †1924.04.16 (ved datteren Else Katrine) Vamdrup sogn, Ribe Amt datter af Poul Pedersen *1801.07.19 Herning By †1884.06.10 Odderup, Oddum og (gift 1830.01.03 i Egvad) Else Katrine Offersdatter *1809.09.20 (dato fra konf.) Foersum, Egvad †1893.02.03 Møgelmose, Oddum.
Moust Vem (Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn. Moust Vem (Mourids Hansen)
1913c Gaasdal Hede i Borris et sted i matriklen 2B.
Som billedet viser var Moust Vem en imposant skikkelse. Han var høj, kraftig og havde et gevaldigt, gråsprængt fuldskæg. På billedet er han omkring 75 år gammel men stadig en statelig mand. For at repræsentere i billedet har han de fine træsko på og en stor frakke. Det er sikkert hans fineste tøj. Man ser kæden til lommeuret hænge fra en knap til sidelommen.
Herkomsten af navnet Vem var ikke bekendt. Efter dette blev skrevet har Ruth Neumeister bidraget med herkomsten, se nedenfor.
Det er lidt usædvanligt, at Moust Vem og hans gamle hedehus blev udvalgt til et postkort i Troldhede. Hans ry har været stort og huset viser en tidligere periode langt før den tid. For i 1913 blev der bygget regelmæssige murstenshuse højere til loft med større vinduer og skiffertag. Man har villet vise et gammelt hedehus og villet vise Moust Vem, selv om hans navn ikke står på forsiden af postkortet.
Moust Vem fødtes 1837 i Fiskbæk i Nørre Vium og blev i 1868, da han var 31, gift med Hansine Katrine Poulsen i Oddum, som allerede havde to børn fem og et år gamle. De boede 1868-80 i Nørre Vium og fik fire børn sammen. I 1880 flytter de til Gaasdal hede, hvor Hansine forlader ham 1888 og tager til Jerne og senere Brøndum sogne i Ribe Amt. Officielt skilles de 1889.
Hansine tager i hvert fald Hans Mourids, 13 i 1888, og Else Katrine, 11 i 1888 med til Ribe Amt. Hendes ældste datter Ane Cathrine, 25 i 1888, gifter sig i Oddum og bliver i Ringkøbing Amt, hendes næstældste Andersine, 21 i 1888, følger moderen og gifter sig 1907 i Brøndum i Ribe Amt. Deres søn Poul Peder er 16 i 1888 og ser ud til at være gået hans egen vej; han ses 1898 i Fredericia. Hansine bliver 87 år gammel og dør 1924 ved datteren Else Katrine i Vamdrup.
Datteren Magdalene Marie Hansen, der er nitten år da moderen forlader familien, bliver ved faderen. Hun kaldes "abnorm" i FT 1916 uden at det vides, hvad det nærmere skal betyde. Hun blev ved faderen hele hendes liv. Omkring 1914 møder sognerådet op ved hedehuset i Gaasdal Hede og flytter Moust og Malene med magt til Asylet eller Alderdomshjemmet ved Borris kirke — dette er en hård fremgangsmåde, der muligvis kunne være blevet stoppet i en retssal. Moust dør 1916 79 år gammel,
Moust Vem betegnes i FT 1880, 1890 og 1901 som indsidder, daglejer, husfæster og skorstensfejer. Lundsgaard, ud af den besiddende klasse, i BS siderne 376-78 befatter sig med Moust Vem og de mange fortællinger om ham, som er af streng anekdotisk og lidt nedladende, tilfældig natur. Deri kommer kreaturtrækker, hvilket er nedladende, til som betegnelse. Et fair, afrundet billede af Moust Vem er ikke let at komme til.
Moust Vem skal have haft en umådeholden apppetit og er blevet kaldt grovæder.
Så meget er sikkert: Moust Vem var noget særligt, en original, ikke bare et almindeligt menneske. Muligvis kunne hans børnebørn eller oldebørn fortælle mere.

Navnet Vem eller Vemb (tak til Ruth Neumeister 2018):
Vemb er et sogn i Hjerm herred 10 km vest for Holstebro, Jens Vemb skulle efter navnet være født i eller have boet i Vemb.
Jens Vemb *1710- †1762.01.09 Tjørring gift med Kirsten (Vemb) *1703c †1768.12.19 Tjørring (ses i "Mandtall for January Termin 1743 Familie og Folckeskatt i Snejberg og Tiøring Sogner").
Deres søn skoleholder Peder Jensen Vemb *1737c †1792.03.21 Dovrehøj, Nørre Vium (skifte Brejl Peder Jensen Vemb i Dagshøjhus i Nørre Vium) gift 1763.01.27 i Tjørring med Maren Jakobsdatter *1731c †1807.02.11 Skærbæk, Nørre Vium.
Deres søn gevorben soldat Jens Pedersen (Vemb) *1764 Tjørring †1815+ bliver gift 1783.12.07 i Brejning med Magdalene Erikstatter *1744c †1815.02.11 Damsted, Nørre Vium.
Deres datter Karen Jensdatter *1785.05.20 Nørre Vium †1850.07.04 Kjelstrup, Faster sogn gift 1815.05.03 i Nørre Vium med Christen Jensen (Kolstrup) *1786 Kolstrup, Sønder Lem sogn †1765.10.19 Fiskbæk, Nørre Vium.
Deres datter er Moust Vems mor Magdalene Christensdatter *1816,03.05 Damsted, Fiskbæk By, Nørre Vium, hvis datoer ses ovenfor. Moust Vems lillebror døbes Jens Vem Hansen i 1847.
Hele Ruth Neumeisters dokument med flere oplysninger i linket 2018.
Hansine Katrine Poulsens barn med Hans Thomsen af Ølgod:
Ane Cathrine Poulsen *1863.07.23 Odderup, Oddum †1940+.
Gift 1885.12.05 i Oddum (skilt 1891-1901) med Andreas Jacobsen *1853.09.15 Gundesbøl, Oddum søn af fæstehusmand Jacob Pedersen *1810.03.11 Stauning sogn †1895.03.25 fattiggården i Vittarp, Oddum sogn og Abelone Christiansdatter *1816.06.22 Gammelmark, Sønder Felding sogn †1895.09.03 fattiggården i Vittarp, Oddum.
Andreas Jacobsen: Fattigunderstøttet. Tilfældigt arbejde i Oddum sogn.
Ane Cathrine Poulsen sidst set FT 1940 ved hendes søn frisørmester Viggo Poulsen og kone Thora Christensen Smedegård i Kompagnistræde 2, København.
Hansine Katrine Poulsens barn før ægteskab ingen fader nævnt:
Andersine Poulsen *1867.03.31 Odderup, Oddum †1912.06.03 Lifstrup, Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Gift 1907.10.26 i Brøndum med husmand i Lifstrup, Vester Nebel sogn Kornelius Adolf Gissemann *1879.10.29 Skads mark, Skads sogn, Ribe Amt søn af husmand og smed Jørgen Hansen Gissemann *1830.05.04 Kastrup, Gram sogn, Haderslev Amt †1891.01.06 Skads Mark, og Margrethe Jensen *1836.07.06 Stenderup, Øster Lindet sogn, Haderslev Amt †1902.04.28 Skads Mark.
Moust Vem og Hansine Katrine Poulsens børn:
Malene Marie Hansen *1869.07.10 Vium Bys Mark, Nørre Vium †1921.01.25 Asylet, Borris.
Konfirmeret 1883.09.30 i Borris sogn ved forældrene på Gaasdal Hede.
Blev som sagt ved hendes far hele livet.
Poul Peder Hansen (Hjerndrup) *1872.07.20 Nørre Vium †1952.07.08 Assensvej 161, Middelfart.
Gift 1. 1898.01.04 (skilt 1914.12.21) Trinitatis sogn i Fredericia med Dorthea Frederikke Petersen *1876.12.30 Skrave sogn, Haderslev Amt datter af snedker Andreas Petersen *1843.04.25 Skodborg sogn, Haderslev Amt †1913.07.03 Trinitatis, Fredericia og Anne Kirstine Krog *1845.04.18 Skodborg †1908.04.15 Prinsessegade 43, Trinitatis, Fredericia.
Gift 2. 1916.04.21 (skilt) i Middelfart med fraskilt Adolfine Rosine Vilhelmine Høxbro *1877.10.20 Ringkøbing sogn †1934.03.25 Sjællandsgade 59, Fredericia datter af maler Christian Frederik Vilhelm Høxbro *1846.10.30 Ringkøbing † ? og Esther Lovise Ytting *1845.12.20 Andkær, Gauerslund sogn, Vejle amt †1905.06.08 Øster Strandgade, Ringkøbing sogn.
Gift 3. 1929.03.11 borgerligt i Middelfart med Mary Johanne Rasmussen, født Henriksen *1901.11.06 Flemløse By, Odense Amt datter af stenhugger i Flemløse Niels Henriksen *1872.05.28 Helnæs sogn, Odense Amt †1948.06.11 Heftebjerg, Flemløse og Kirsten Hansen *1878.11.15 Ebberup, Kærum sogn, Odense amt †1943.07.23 Heftebjerg.
Navnebevis i Middelfart 1922.04.13: Poul Peder Hjerndrup.
Poul Peder (Hansen) Hjerndrup: Arbejdsmand i Fredericia. Fabriksarbejder i Middelfart.
Adolfine Rosine Vilhelmine Høxbro skilt ved bevilling 1911.12.13 fra farver Niels Peter Møller *1876.04.28 Tømmerby Kær, Tømmerby sogn, Thisted amt.
Hans Mourids Hansen *1875.09.29 Nørre Vium †1955.03.30 De gamles Hjem i Varde.
Gift 1902.04.23 i Brøndum med Ane Marie Hansen *1880.06.22 Forum, Brøndum sogn †1947.06.30 Østervold 3A, Varde datter af husmand og snedker i Brøndum Christen Hansen *1843.08.31 Varde tegllade †1912.11.27 Forum, Brøndumn og Andrea Christensen *1852.10.14 Forum †1918.05.04 Langsom, Alslev sogn, Ribe Amt.
Konfirmeret 1889.10.06 i Borris sogn faderen på Gaasdal Hede.
Hans Mourids Hansen: Husmand og snedkermester i Forum i Brøndum sogn. Bygmester i Varde.
Else Katrine Hansen *1877.08.10 Nørre Vium †1942.04.21 Søndergade 24, Tønder (begravet Vamdrup).
Gift 1906.08.13 Skanderup sogn, Ribe amt med Viggo Melsen *1878.12.07 Sankt Nikolaj sogn, Kolding †1931.04.23 Vestergade, Vamdrup søn af guldsmed i Kolding Peder Melsen (døbt Andersen, kaldet Melsen) *1843.03.06 Bjergby sogn, Thisted Amt †1930.06.21 Ottosgade 26, Kristkirkes sogn, Kolding og Anna Maria Friederike Jensen *1849.07.17 Vor Frue sogn, Haderslev †1940.02.20 De gamles Hjem, Sankt Nikolaj sogn, Kolding.
Viggo Melsen: Blikkenslagermester i Vamdrup sogn i Ribe amt.

Moust Vems Hus (Mourids Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn.
Moust Vems Hus (Mourids Hansen) 1913c Gaasdal Hede, Borris sogn.
(Klik på billedet for større billede.)
(Billede stillet til rådighed af Holger Ejby Villadsen 2018.)


Heldgaard
1 Introduktion
I markbogen 1683
Hellegård enlig gård, ligger til Lundenæs.
beboes af Jens Christensen og Jeßper Christensen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

En halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jens Christensen.

1705- Lars Heldgaard.

Den anden halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0.
1683- Jeßper Christensen.

1705- Jørgen Heldgaard.

1770- Eske Jessen *1732c †1788.01.23 (skifte) Heldgaard.
Gift med Sidsel Clemmensdatter *1733c †1801+.
Han ses 1770 i Hoverireglementet fra Lundenæs. Men i 1775 føres gården ikke mere under Lundenæs og må være blevet købt til selveje af Eske Jessen 1770-75.
Børn:
Jes Eskesen *1760c overtager gården, se nedenfor.
Clemmen Eskesen *1762c.
Maren Eskesdatter *1767c.
Ses i skiftet.
Mette Eskesdatter *1768c.
Anne (Marie) Eskesdatter *1769c.
Katrine Eskesdatter *1772c.

1796c Jes Eskesen *1760c.
Gift med Karen Pedersdatter *1772c.
Set barn:
Eske Jessen *1797c Heldgaard.

1825c Eske Jessen *1797c Heldgaard.
Gift 1837c med Kirsten Pedersdatter *1812c Aulum?/Tvis? sogn.
Han spillede kort og tabte mange penge. Gården gik på tvangsauktion.
Viste Helgård fortæller i SG side 156:

Eske Jessen, der var eneste søn, var i høj grad forkælet og var meget lidt interesseret i gårdens drift. Gården var stor den gang, hvilket bl. a. kan ses der af, at da de største gårde i sognet havde de øverste stole i kirken, og Heldgaard havde den fjerde øverste stol.

Og videre side 157:

Eske Heldgaard, som han kaldtes, førte et ret uroligt liv, og, som Kåren Frederiks sagde, han. var jo "sin fars søn", som ikke for alvor fik lært at bestille noget, gården var jo stor, og der var velstand til huse. Han deltog ofte i kortspil, og engang havde han spillet med nogle i Rahbek. Pengene slap op for Eske, og han pådrog sig en efter den tids målestok større spillegæld. De blev da enige om, at han i stedet for penge, som ikke var lette at malke af den gamle Jes Eskesen, skulle betale en tønde rug, og kornet skulle han så sejle ad åen de 6-7 km til Rahbek. I Heldgaard havde de en båd liggende nede i åen for at kunne sejle over under højvande. Der var ellers køre- og vadested, og en vej der førte over Gundesbøl hede til den gamle Tarm-Vejle landevej.
En dag, medens faderen sov middagssøvn, fik Eske rugen fragtet ned til båden, og i mørkningen gik han ned i båden for at begynde sejladsen. Men faderen, som havde lagt mærke til, at knægten havde noget særligt for, begav sig ned mod åen, men da Eske så, at faderen var i farvandet, vippede han rugen udenbords, for at den gamle ikke skulle opdage noget. Der blev rugen sikkert liggende, men hvorledes han klarede gælden, vidste Kåren Frederiks ikke.
...
Allerede inden hans moder døde, var Eske tit i pengebetryk, da hans forbrug var for stort. De havde et møbel, med en skuffe, hvori hans moder, der var gammel, gemte en det dalere. Men skuffen var "Tabu", og moderen havde både nøglen og Vetoretten. En dag da der var lystige gæster, gik Eske hen til skuffen, og bankede på den, idet han sagde til. Dalerne: Glæder eder, thi eders udløsning stunder til. Han ventede jo efter, at han ved moderens død kunne komme i besiddelse af de dejlege dalere ......
Efter tvangsauktionen blev Eske med kone og børn installeret på Borris fattiggård. I en af de gamle forhandlingsprotokoller står optegnet, at fattiggårdsbestyreren beklager sig til Sogneforstanderskabet over, at han ikke kan få Eske Heldgaard til at bestille noget og foreslår ham anbragt på en arbejdsanstalt, men der omtales ikke, at der blev gjort noget. Et andet sted i samme protokol omtales, at Eskes kone ansøger om beskæftigelse, så hun kan være i stand til at førsørge sig og børnene. "Jow", sagde Kåren Frederiks, "Eske wå sku en skidt knæjt".

Eske var ikke gift, da gården gik på tvangsauktion, han bor i FT 1834 stadig på gården som ugift indsidder. Han blev først gift 1837c. Desuden er Eske og kone i 1838 er i Assing sogn, i 1841 i Holstebro og 1845 tilbage i Borris og i fattighuset i Skobæk.
Børn:
Jes Eskesen *1848c Assing sogn.
Karen Eskesen *1841c Holstebro.
Søren Eskesen *1848c Borris.

1834- Jens Jensen fra Kodbøl i Borris.
Købte gården på tvangsauktion og flyttede fra Kodbøl til Heldgaard. Senere delte han gården op mellem to af hans sønner. Jens Jensen skal ved opdelingen have sagt (SG, side 162):

Vel I virk, æ dæ nok, å vel I æt virk, æ dæ osse nok.

Se børnene ved Jens Jensen i Kodbøl.

Heldgaard matr. 14A, Sønderlandet.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1857c Vidsted Jensen *1818.02.17 Kodbøl †1888.07.02 Heldgaard, Borris søn af formand.
Gift 1857.04.26 i Skjern med Karen Nielsen *1833.06.17 Albæk, Skjern †1889.12.06 Heldgaard datter af gårdmand i Albæk Niels Hansen Iversen *1792.10.15 Albæk †1862.04.05 Albæk og (gift 1817.11.22 i Sønder Vium) Jytte Bodil Catrine Olesdatter *1789.02.01 Sønder Vium †1852.03.02 Albæk.
Børn:
Maren *1858.07.12 Heldgaard †1865.12.10 Heldgaard syv år gammel.
Jens Jensen *1860.08.01 Heldgaard.
Gift 1885 i Borris med Marianne Kristensen datter af tømrer Hans Kristensen i Debelmose, Borris.
Fik udstykket 9 tønder land eng og en del uopdyrket mose syd for Omme Å.
Judith Bodild Kathrine Jensen *1863.07.24 Heldgaard.
Maren Jensen *1865.01.17 Heldgaard.
Nielsine Maria Jensen *1868.04.15 Heldgaard.
Niels Jensen *1870.11.21 Heldgaard.

1886 Niels Pedersen *1844c Hvollig †1926 De gamles Hjem, Borris søn af Peder Thygesen i Hvollig Vestergård.
Ugift.
1910 Søren Busk *Busk, Borris.
Gift med Karen Jensen datter af sognefoged Kristen Jensen (Kræ Rahbjerg).


Heldgaard matr.14B i Sønderlandet, udstykning, ny gård.
1854c Jens Peder Jensen *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Heldgaard, Borris søn af Jens Jensen ovenfor.
Gift 1854.10.22 Borris sogn med kusine af Odderskær Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, Borris †1902.04.16 Heldgaard datter af gårdmand i Odderskær Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (Tarmslyng) Odderskær og (gift 1818.10.17 Borris) Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvolling, Borris †1865.04.15 Odderskær.
Jens Peder Jensen: Gårdmand i Heldgaard matr. 14b i Sønderlandet i Borris sogn.
Kun det første barn, Karen Marie, blev gift af de seks børn.
Børn:
Karen Marie Jensen *1856c Heldgaard †1937.10.06 Necochea, Argentina..
Gift med Ingustinus Kristiansen ?*Blåhøj †1940.08.28 Necochea.
Veste Heldgaard i SG side 162:
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina
Ingustinus Kristiansen i Tandil i Argentina.

Hun blev gift med en, mand, der hed Ingustinus Kristiansen, vistnok fra Blåhøj. De opholdt sig forskellige steder. Ingustinus var en mand med mangfoldige interesser og havde ondt ved at slå rod, og det lykkedes ham ikke at komme i en fast, varig stilling. Han havde i sine unge dage været vinterlærer, og tillige havde han været i Argentina.
De boede en tid i Hvidemose ved Vinderup, og senere blev han uddeler i en vareindkøbsforening i Stakroge. Men derefter rejste de i halvfemserne til Tandil i Argentina, hvor de ernærede sig ved strikkeri. Hans interesser lå en del over, hvad der var almindeligt hos almuefolk, og han var en af pionererne i arbejdet for oprettelse af De danske Husmandsforeninger.


De var hjemme på besøg, da krigen i l9l4 brød ud, og de kunne ikke komme tilbage, mens krigen varede. Jens Jensen købte da et hus i Borris stationsby, som Ingustinus og Karen Marie flyttede ind i. Her åbnede de en lille blandet forretning. Da krigen var forbi, rejste de tilbage til deres 5 børn og børnebørnene. De døde begge, så vidt jeg ved, i trediverne.

Mariane Jensen *1858c Helgård †1922.
Husbestyrerinde for broderen Jens Kristian Jensen.
Karen Jensen 1865c Helgård †1920 Tarm Sygehus.
Husbestyrerinde for broderen Jens Jensen.
Jens Jensen *1868c Helgård.
Jens Kristian Jensen *1871c Helgård.
Fik udstykning syd for Omme Å.
Peder Kristian *1873c Helgård †1948.

1895c Jens Jensen *1868c Helgaard †1932 Helgaard søn af formand.
Ugift. Havde søsteren Karen Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

På denne gård holdtes de gamle traditioner højt i ære, måske kan man sige, at de gamle skikke holdt sig noget længe. Jens Jensen byggede gårdens tre udlænger om og lod stuehuset restaurere, i parentes bemærket var det smækfuld af rotter, der havde fri adgang omtrent alle vegne. Dette stuehus, som blev bygget til hans forældre, blev nu renset for rotter og stod, da militæret overtog gården, det var da ca. loo år gammelt.


Heldgaard 14H, udstykket 1896 fra 14B.
1896 Jens Kristian Jensen *1871c Heldgaard †1937 Heldgaard bror til formand.
Ugift. Havde søsteren Mariane Jensen som husbestyrerinde.
SG side 163:

Jens Kristian var en lidt indesluttet og grublende natur, og om efteråret i 1902 slog det hele klik for ham, og han blev i perioder at betragte som sindssyg. Foreløbig fik han ophold på fødegården, men året efter solgtes hans ejendom til Karl Nielsen fra Lønborg, hvis kone, Marie, var fra Møgelmose i Oddum. Jens Kristian fik nu ophold hos disse unge, og med hans sygdom gik det op og ned. Til tider deltog han i arbejdet, og til andre tider lå han til sengs. Da det blev for besværligt for dem at have ham, kom han hjem på fødegården, hvor han døde i l937.


1903 Karl Nielsen *Lønborg.
Gift med Marie *Møgelmose, Oddum sogn.

6 Andet


Hjoptarp
1 Introduktion
Det egentlige Hjoptarp er Søndergaard, Meldgaard og Nørgaard, men i FT 1787 regnes Kringeltoft med og i FT1801 Sønder Kvisthus (se kort).
I markbogen 1683:
No. 1 Jens Chrestensen og Peder Jenß, 1 gaard, ligger til Lundenæs
No. 2 Jens Clemmenß 1/2 gaard til Peder Nelß? paa Kiergaar
No. 3 Nes Pederß, Christen frandß, Mikel Mikelß 1 gaard, Peder Nelß paa Kiergaard.
I Ny Matrikel 1688:
No. 1 Jens Christensen og Per Christensen 4 6 3 2
No. 2 Jens Clemmenß 2 5 3 1
No. 3 Nes Pederß, Christen frandß, Mikel Mikelß 6 0 0 1
Matrikelnumre fra 1818 i Borris Nørreland i Hjoptarp:
36 Meldgaard hartkorn 2 5 3 1 Realregister.
37 Søndergaard 1780 hartkorn 4 6 3 2 Realregister.
(38 Brunbjerg 1808 hartkorn 1 2 2 2 19/20 Realregister. Regnes normalt ikke til Hjoptarp.)
39 Nørgaard hartkorn (Store Nørgaard har 1802 hartkorn 3 0 0 0 (½ af 6 0 0 1 i 1688). Realregister.
64 Lille Nørgaard hartkorn 1 0 3 ¼ i 1800. Realregister.
65 Fra Store Nørgaard hartkorn 0 4 1 ¾ i 1803 (+ 0 5 3 11/20 fra Store Nørgaard i 1803, sælges snart fra igen). Realregister.
2 Fæstere
3 Ejere
Søndergaard:
1688 to halvgårde selvejere Jens Christensen og Per Christensen. Lundenæs ejer herligheden (vil sige jagten).
Meldgaard: Per Nielsen på Kjærgaard i Skjern.
Nørregaard: Per Nielsen på Kjærgaard i Skjern.
4 Familier med børn

Anden halvgård af Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 2 2 2 1 som er ½ af 4 6 3 2:
1683- Jens Christensen.
Ikke ellers set.

Halvgård af Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 2 4 1 1 som er ½ af 4 6 3 2:
1683- Per Christensen †1705+.
Gift med hans kone †1711.06.14 Hjoptarp.
Konen bærer 3. maj 1705.
1707.02.02 absolveret:

Samme dag, absolverede ieg Peder Syndergaard, og Dorethe Stier som med hinanden hafde syndet mod det 6te bud.

Peder Søndergaard kunne formodes at være en søn Peder Pedersen af Per Christensen, der normalt ville være for gammel til den slags.

Hele (formodet) Søndergaard i Hjoptarp hartkorn 4 6 3 2:
Senere matr. nr. 37 i Nørrelandet.

1708- Christen Jakobsen Søndergaard †1728+.
Gift med hans kone †1722+.
Bliver praktisk altid kaldt Christen Søndergaard. Patronym Jakobsen fra kirebogen juli eller august 1724 (fadder) og Lundenæs Restanceliste 1729:

Hiop Tarp: Christen Jacobsens formand efter forrige domme 133 Mk 46 ß:

Denne restance efter formanden kunne være meget gammel eller også er Christen Jakobsen kommet senere til fæstet end formodet. Lundenæs er kendt for at ophobe restancer over mange år.
Har bror Jens (Jacobsen?) Søndergaard, fadder se dåb 1717.09.26.
Christen Syndergaards kone nævnes 1. jan. 1722 som fadder, han nævnes 1728 som fadder.
Børn:
Margrethe Christensdatter *1719c-.
Gift 1727.02.23 i Borris med Morten Kodbøl.
Bosat Øster Kodbøl.
Mette Christensdatter *1708.06.03 Søndergaard, Hjoptarp †1708.09.20 tre måneder gammel.
Jakob *1709.08.03 Hjoptarp †1713.04.07 Hjoptarp.
Faderen kaldes Christen Minds, bæreren og næsten alle faddere er fra Hjoptarp, så det må være Christen Jakobsen.
Peder Christensen *1711.04.07 Hjoptarp.
Jakob Christensen *1714.12.30 Hjoptarp.
Christen Christensen *1717.09.26 Hjoptarp.
?Knud Christensen *1720.09c Hjoptarp, overtager fæstet.
3. nov. 1720 Christen Syndergaard i Hioptarp hans kone introducered.
Dvs. hun må have fået et barn ca. en eller to måneder før. Dette barn menes at være Knud, der i følge dødsalderen skulle være født 1716, men dødsalderen er regelmæssigt for høj. Aldersforskellen til dødsalderen er nogenlunde normal. Der er ikke nogen dåb indført med navn Knud.

1741 Knud Christensen Søndergaard *1720.09c Søndergaard, Hjoptarp †1784.05.25 68 år angivet (vel 64 år gammel real) ?søn af formand.
Gift 1741.05.12 i Faster med Mette Sørensdatter *1709.05.12 Klokmose, Faster †1790.12.28 Søndergaard, Hjoptarp datter af Søren Madsen og Karen Jakobsdatter Møller *1682c Slumstrup Mølle, Sædding sogn †1758 Faster.
Får fæste 1741.05.12.
Køber 13. maj 1769 gården til selveje, men nævnes 1770 som hovbonde under Lundenæs.
Børn:
Christen Knudsen *1742.09.16 Hjoptarp †1807.02.25 Kvisthus, Borris.
Gift 1. 1775.09.17 i Borris med Else Kierstine Christensdatter *1748c †1776.02.17 Borris.
Gift 2. 1776.09.22 i Borris med Maren Pedersdatter *1745c †1805.12.08 Kvisthus.
Ane Katrine Knudsdatter *1744.03.08 Hjoptarp.
Søren Knudsen *1746.04.03 Hjoptarp, overtager gården, se nedenfor.
Lisbeth Margrethe Knudsdatter *1758- †1786.09.05 Egvig, Borris.
Gift 1782.10.06 i Borris med af Egvig Niels Pedersen *1753c.
Fadder 1776.
Bosat Egvig.
Børn:
Peder *1783.09.21 Egvig †nogle uger gammel.
Anne *1785.04.10 Egvig.
Anne *1786.10.01 (døbt, født 1786.09.05-) Egvig

1780c Søren Knudsen *1746.04.03 Hjoptarp †1826.09.26 Borris.
Gift 1780.06.15 i Nørre Vium med Kirsten Knudsdatter *1758c (kirkebogshul) †1823.04.17 Borris datter af Knud Pedersen *1715.04c Skjern †1773.04.21 Bjørslev, Nørre Vium og Ane Christensdatter *1716.02.11 Nørre Vium †1773.03.28 Bjørslev.
Testamente 1818 (citeret fra kirketorp):

Jeg underskrevne Søren Knudsen af Hjoptarp i Borris bye er enig med min kjære hustru Kirsten Knudsdatter, hvorledes skal forholdes efter vores død; og da jeg nu er til alders og ved ikke hvor snart den gode gud henkalder mig, og ønskede gerne, at alt siden kunne gaa efter omstændighederne, som jeg nøje har taget i overvejelse efter bedste skønsomhed, saa er jeg med bemeldte min kone bleven enig om med sund fornuft og velberaad hu at beslutte vor sidste vilje i kraft af Hans kgl. Majestæts forordning 13. maj 1769 §25 saaledes:
Min søn Knud Sørensen skal have min ejende gaard, der har hartkorn 5 t d. 3 skp., ikke alene med besætning ud- og inbo af hvad navn nævnes kan, men med gaardens konge-, korn- og kvægtiende, hvorimod han forpligtes til at give mig og min kone saa længe vi lever: Husværelse og ophold paa gaarden alt efter nærmere bestemmelse, som paa behørig stemplet papir skal blive forfattet.
Dernæst skal han udbetale til sine søskende i arv 192 rdlr. rede sølv og min gæld, som er ialt 250 rdb. Navne-værdi - saaledes.
Til min søn Mads Sørensen, 21 aar gl, 64 rdb rede sølv.
til min datter Anna g.m. Knud Jensen, 32 rdb. rede sølv.
til min datter Karen 33 aar gl, 32 rdb rede sølv.
til min datter Mette 30 aar gl. 32 rdb rede sølv.
til min datter Maren 25 aar gl. 32 rdb rede sølv.
Summa til arvingerne rede sølv: 192 rdb.
Og til gælden 250 rdb. Navne-værdi.
Hertil kommer endnu i tilfælde denne forandring: At dersom min søn Mads vedbliver at være svagelig og ikke kan fortjene sit brød, da skal min søn, som faar gaarden, medtage ham og forsyne ham med fri husværelse, føde og klæder, seng og varme, om behøves, pleje og opvartning, naar saadant er nødvendigt, og det saalænge han lever, - mod at Knud beholder hans arv paa 64 rdb. rede sølv. Bliver Mads derimod frisk og faar sit helbred igen og hellere ønsker at komme ud imellem fremmede, da skal hans broder Knud Sørensen udbetal ham hans tillagte arv. Til slutning erindres, at dersom en eller flere af vores 3 dørte: Karen, Mette og Maren skulle blive gift, da skal min søn Knud Sørensen uden betaling bekoste deres bryllup - og ej videre.
Foranstaaende vores sidste villie beder vi, at deres Højvelbaarenhed Hr. kammerjunker Greve v. Sponneck vil i følge allerhøjestbemeldte forordning tage til protokols og meddele os udskrift paa behørig stemplet papir.
Hjoptarp i Borris den 31. januar 1818.
Søren Knudsen og Kirsten Knudsdatter.
At foranstaaende Søren Knudsen har erklæret, at foranstaaende er han sidste villie, og at det er sket med velbaaraad hu, det bevidnes herved af os, og om forlangende med lovens ed skal blive bekræftet.
Kalkau: Mads Jensen.
Fremlagt og læst i Bølling Herreds ret den 10. februar 1818.
Sponneck.

Børn:
Anne Sørensdatter *1781.12.02 Søndergaard, Hjoptarp.
Gift med Knud Jensen.
Karen Sørensdatter *1783.01.26 Søndergaard, Hjoptarp.
Mette Sørensdatter *1785.12.11 Søndergaard, Hjoptarp.
Knud Sørensen *1789.01.01 Søndergaard, Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Maren Sørensdatter *1791.10.02 Søndergaard, Hjoptarp.
Søn †1794.08.24 Søndergaard, Hjoptarp.
Mads Sørensen *1795.08.20 Søndergaard, Hjoptarp.
Kan i testamentet efter forældrene 1818 ikke klare sig selv, er svagelig. Han er da 22 år gammel. Der bestod da håb, at han eventuel kunne få sit helbred igen, men det gik anderledes. I FT 1845 er han stadig i Søndergaard i Hjoptarp og forsørges af broderen Knud, der har overtaget gården.
Knud *1799.02.28 Søndergaard, Hjoptarp †1800.05.18 et år elleve uger gammel.
Folketælling 1787 Hjoptarp Søren Knudsen   Matr: 37   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Søren Knudsen411746 Hjoptarp Borris 1826 Hjoptarp Borris *1746.04.03.
kone 1Kirsten Knudsdatter291758c Nørre Vium 1823 Hjoptarp Borris  
dat. Anne Sørensdatter71781 Hjoptarp Borris  *1781.12.02. Gift med Knud Jensen.
dat. Karen Sørensdatter51783 Hjoptarp Borris  *1783.01.26.
dat. Mette Sørensdatter21785 Hjoptarp Borris  *1785.12.11.
mands mor 1eMette Sørensdatter791709 Klokmose Faster 1790 Hjoptarp Borris *1709.05.12 †1790.12.28.

Folketælling 1801 Hjoptarp Søren Knudsen   Matr: 37   47
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Søren Knudsen551746 Hjoptarp Borris 1826 Hjoptarp Borris *1746.04.03.
kone 1Kirsten Knudsdatter431758c Nørre Vium 1823 Hjoptarp Borris  
dat. Anne Sørensdatter201781 Hjoptarp Borris  *1781.12.02. Gift med Knud Jensen.
dat. Mette Sørensdatter151785 Hjoptarp Borris  *1785.12.11.
søn Knud Sørensen121789 Hjoptarp Borris 1870 Hjoptarp Borris *1789.01.01.
dat. Maren Sørensdatter101791 Hjoptarp Borris  *1791.10.02
søn Mads Sørensen61795 Hjoptarp Borris  *1795.08.20


1821 Knud Sørensen *1789.01.01 Søndergaard, Hjoptarp †1870.04.17 Borris søn af formand.
Gift 1817.09.28 i Nørre Vium med Kirsten Thygesdatter *1798.07.10 Nørre Vium †1875.03.04 Hjoptarp datter af Thyge Madsen *1751c Nørre Vium †1798c og Anne Pedersdatter *1761c †1847.06.18 Snejbjerg.
Børn:
Søren Knudsen *1818.06.21 Søndergaard, Hjoptarp †1880.02.29 Borris.
Gift 1851.04.21 i Borris med Johanne Andersdatter *1826c Borris †1899.02.03 Borris.
FT 1860 Søndergaard i Hjoptarp.
FT 1870 bosat Grønborg i Borris sogn med forældrene på aftægt.
FT 1880 gård i Hjoptarp.
Ane Knudsdatter *1821.01.06 Søndergaard, Hjoptarp †1902.10.07 Nørre Vium.
Gift 1849.09.30 i Borris med Niels Møller Madsen *1815.10.27 Borris †1913.02.12 Nørre Vium.
Jens Knudsen *1823.03.16 Søndergaard, Hjoptarp †1890.03.25 Borris.
Gift 1850.10.27 i Borris med Kirsten Pedersdatter *1826c Hanning †1880+.
Thyge Knudsen *1825 †1908.
Mads Knudsen *1828 †1921.
Peder Christian Knudsen *1831.
Knud Knudsen *1834 †1900.
Kirsten Knudsen *1837.04.27 Søndergaard, Hjoptarp †1914.05.09 Hanning.
Gift 1872- med Jens Larsen *1844.09.14 Herborg, Vorgod †1894.09.05 Hanning søn af Lars Thuesen *1804c Snejbjerg og Johanne Petrine Olesen *1814c Vorgod (datter af Kirsten Christensdatter *1779c).
Boede i Finderup i Hanning sogn.
Niels Peder Knudsen *1840 †1910.
Folketælling 1834 Hjoptarp Knud Sørensen   27
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Knud Sørensen461789 Hjoptarp Borris 1870 Hjoptarp Borris  *1789.01.01.
kone 1Kirsten Thygesdatter361798 Nørre Vium 1875 Hjoptarp Borris *1798.07.10.
søn Søren Knudsen161818 Hjoptarp Borris 1880 Borris *1818.06.21.
dat. Ane Knudsdatter141821 Hjoptarp Borris 1902 Nørre Vium *1821.01.06.
søn Jens Knudsen111823 Hjoptarp Borris 1890 Borris *1823.03.16.
søn Thyge Knudsen91825 Hjoptarp Borris 1908   
søn Mads Knudsen61828c Hjoptarp Borris 1921   
søn Peder Christian Knudsen41831 Hjoptarp Borris   
svag mands bror 0Mads Sørensen391795 Hjoptarp Borris  "Mandens broder, svag". *1795.08.20.


Matr. nr. 37A i Nørrelandet (udstykning af Søndergaard i Hjoptarp).
1852.01.14 Søren Knudsen *1818.06.21 Søndergaard, Hjoptarp †1880.02.29 Borris søn af formand.
Gift 1851.04.21 i Borris med Johanne Andersdatter *1826c Dalager, Borris †1899.02.03 Borris datter af Anders Jespersen *1788.06.20 Faster og Mette Jensdatter *1789.03.10 Fjelstervang, Vorgod.
FT 1860 Søndergaard i Hjoptarp.
FT 1870 med forældrene på aftægt (Grønborg vel fejl for Hjoptarp i folketællingen).
FT 1880 gård i Hjoptarp.
Børn:
Anders Sørensen *1852c Søndergaard, Hjoptarp.
Kirsten Sørensen *1855c Søndergaard, Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Mette Sørensen *1861c

1880.05.04 Anders Madsen *1854c Meldgaard, Klokmose, Faster søn af Mads Peder Andersen *1820c Fasterkær, Faster og Ane Kirstine Pedersen *1816c Meldgaard.
Gift med Kirsten Sørensen *1855c Søndergaard, Hjoptarp †1886.10.11 Søndergaard, Hjoptarp datter af formand.


Matr. nr. 37B i Nørrelandet (udstykning af Søndergaard i Hjoptarp).
1852.01.14 Jens Knudsen *1823.03.16 Søndergaard, Hjoptarp †1890.03.25 Borris søn af Knud Sørensen ovenfor.
Gift 1850.10.27 i Borris med Kirsten Pedersdatter *1826c Hanning †1880+.

1884.06.09 Knud Søndergaard Jensen *1823.03.16 Søndergaard, Hjoptarp †1887c.
Gift med Mette Mikkelsen.

1891.01.10 Christen Pedersen.

1902.10.30 Ebbe Christen Pedersen.
Gift med Maren.

1948.03.17 Laurids Pedersen †1984.09.02 søn af formand, ugift.


Matr. nr. 37C i Nørrelandet (udstykning af Søndergaard i Hjoptarp).
1852.01.14 Niels Møller Madsen *1815.10.27 Bolkvig, Borris †1913.02.12 Nørre Vium søn af boelsmand Mads Nielsen Schwartz *1775c Lønborg og Anne Marie Madsdatter *1783c Skjern.
Gift 1849.09.30 i Borris med Ane Knudsdatter *1821.01.06 Søndergaard, Hjoptarp †1902.10.07 Nørre Vium datter af Knud Sørensen ovenfor.
Niels Møller Madsen og Ane Knudsdatter flytter 1859c vel til Nørre Vium.

1859.06.23 Jørgen Chr. Jørgensen *1821c Varde.
Gift 1857c med Inger Marie Andersen *1835c Stadil.
Jørgen Chr. Jørgensen er skræddermester og siges i FT 1860 at bo i et hus. Uklart om han har hele matr. 37C.


Meldgaard i Hjoptarp hartkorn 2 5 3 1, matr. 36 Nørrelandet.
1683- Jens Clemmensen †1709+.
Gift med hans kone †1705+
Konen bærer 3. maj 1705.
Børn:
Jens Jensen *1690c-.
Fadder 1708.06.03.
Søn †1714.11.04 (ingen navn eller alder angivet)

1711c Niels Meldgaard †1747.12.26 Hjoptarp søn af Karen Christensdatter †1717.05.30 Hjoptarp.
Gift med hans kone †1754.10.12 (som Lars Nielsens mor) Meldgaard datter af NN †1743.10.11 Hjoptarp.
Børn:
Maren *1711.06.07 Hjoptarp †1711.08.23 godt to måneder gammel.
Lars Nielsen *1713.07.28 Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Jens Nielsen *1715.08.25 Hjoptarp.
Peder Nielsen *1717.04.18 Hjoptarp.

1747c Lars Nielsen Meldgaard *1713.07.28 †1787+ søn af formand.
Gift 1. 1746c med hans første kone †1750.08.23 Meldgaard, Hjoptarp.
Gift 2. 1752c med Anne Marie Jensdatter *1721c †1791.04.23 Meldgaard, Hjoptarp.
Børn med 1. kone:
Ane Larsdatter *1748.08.08 Meldgaard, Hjoptarp.
Fadder Knud Meldgaard.
Niels Larsen *1750.07.12 Meldgaard, Hjoptarp †1770.08.12 Hjoptarp 20 år gammel.
Børn med 2. kone Anne Marie Jensdatter:
Jens Larsen *1754.05.12 Meldgaard, Hjoptarp.
Ingeborg Larsdatter *1756.09.19 Meldgaard, Hjoptarp.
Margrethe Larsdatter *1759.06.10 Meldgaard, Hjoptarp.
FT 1787 hjemme.
Jens Larsen *1761.09.27 Meldgaard, Hjoptarp, overtager gården, se nedefor.
FT 1787 hjemme.
Folketælling 1787 Hjoptarp Lars Nielsen Meldgaard   Matr: 36   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Lars Nielsen Meldgaard781713 Hjoptarp Borris 1787+  *1713.07.28. FT har original: "i første Ægteskab", men det er hans andet.
kone 1Anne Marie Jensdatter661721c  1781 Hjoptarp Borris  
dat. 2 Margrethe Larsdatter281759 Hjoptarp Borris  *1759.06.10.
søn 2 Jens Larsen261761 Hjoptarp Borris  *1761.09.27.
tj-dreng Tyge Christensen131774c    
almisse 0Karen Thomasdatter601727c  1788 Hjoptarp Borris †1788.02.03. "I raserie skar hun sig selv i halsen, og efter 3 ugers forløb døde." Ikke set født i Borris.


1796c Jens Larsen *1761.09.27 Meldgaard, Hjoptarp †1818.12.05 Borris søn af formand.
Gift 1796.12.26 i Borris med Mette Christensdatter *1771.11.25 Aagaard, Borris †1851.08.14 Meldgaard, Hjoptarp datter af Christen Nielsen Aagaard *1733.02.01 Aagaard †1787.05.19 (skifte) Aagaard og Margrethe Villadsdatter *1746.09.11 Aagaard †1834.05.04 Borris.
Jens Larsen får 1805.06.13 skøde af Mads Rahbek.
Børn:
Christen Jensen *1798.01.04 Meldgaard, Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Anne Marie Jensdatter *1799.03.06 Meldgaard, Hjoptarp.
Niels Jensen *1802.02.10 Meldgaard, Hjoptarp †1876.01.11 Borris.
Gift 1836.05.23 i Borris med Kirstine Jensdatter *1811 Borris datter af Jens Olesen og Kirsten Madsdatter.
Lars Jensen *1805.02.20 Meldgaard, Hjoptarp †1887.01.23 Sønder Omme.
Gift 1843.10.22 i Borris med Kirstine Tarp Rahbek *1820.04.16 Borris †1872.05.24 Sønder Omme datter af Mads Vistesen Rahbek *1794.03.09 Øster Høgild, Rind †1866.04.15 Tarp, Borris og Maren Jensdatter *1794.12.26 Dalager, Borris †1852.06.01 Tarp, Borris.
Niels Jensen *1808.07.04 Meldgaard, Hjoptarp †1885.07.10 Borris.
Gift 1843.10.15 i Borris med enke Ane Sofie Christensdatter *1802.05.02 Høymark, Sønder Lem †1876.01.20 Borris datter af Christen Jensen *1753c †1834-40 og Maren Christensdatter *1770.12.16 Sønder Lem †1842.02.23 Brejning.
Bosat hus i Tarp i Borris sogn.
Har i FT 1860 en plejedatter.
Folketælling 1801 Hjoptarp Jens Larsen   Matr: 36   46
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Jens Larsen401761 Hjoptarp Borris 1818 Hjoptarp Borris *1761.09.27.
kone 1Mette Christensdatter301771 Aagaard Borris 1851 Hjoptarp Borris *1771.11.25
søn Christen Jensen41798 Hjoptarp Borris  *1798.01.04
dat. Anne Marie Jensdatter21799 Hjoptarp Borris  *1799.03.06.
tj-pige Johanne Marie Nielsdatter241776 Borris  *1776.08.11. Datter af Niels Madsen og Karen Jensdatter, sted ikke angivet.


1819 Mette Christensdatter enken, se ovenfor.

1828 Christen Jensen *1798.01.04 Meldgaard, Hjoptarp søn af forkvinde.
Gift 1820c med Ane Katrine Christensdatter *1792.12.09 Filskov, Sønder Omme datter af Christen Nielsen Brande *1742.11.04 Lillebrande, Sønder Omme †1829.01.20 Østergaard, Filskov og Mette Pedersdatter *1758c Ejstrup †1836.12.15 Filskov.
Børn:
Mette Christensdatter *1821c Meldgaard, Hjoptarp.
Mette Katrine Christensen *1825c Meldgaard, Hjoptarp.
Margrethe Christensen *1828c Meldgaard, Hjoptarp.
Jens Christensen *1831c Meldgaard, Hjoptarp.
Christen Christensen *1834c Meldgaard, Hjoptarp.
Folketælling 1834 Hjoptarp Christen Jensen   Matr: 36   29
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Christen Jensen371798 Hjoptarp Borris  *1798.01.04
kone 1Ane Katrine Christensdatter421792 Filskov Sønder Omme  *1792.12.09.
dat. Mette Christensen131821c Hjoptarp Borris   
dat. Mette Katrine Christensen91825c Hjoptarp Borris   
dat. Margrethe Christensen61828c Hjoptarp Borris   
søn Jens Christensen31831c Hjoptarp Borris   
mands mor 1eMette Christensdatter641771 Aagaard Borris 1851 Hjoptarp Borris *1771.11.25 †1851.08.14
tj-karl Mads Jakobsen241810c    


1842 Peder Pedersen *1811c Skarrild.
Gift 1842c med Birgitte Jensdatter *1821c.
Børn:
Jens Christian Pedersen *1845c Meldgaard, Hjoptarp.
Kirsten Pedersen *1851c Meldgaard, Hjoptarp.

1855 Svend Pedersen *1823c Skjern.
Gift 1853c med enken Birgitte Jensdatter *1821c.
Børn:
Peder Svendsen *1854c Meldgaard, Hjoptarp.
Ane Margrethe Svendsen *1857c Meldgaard, Hjoptarp
Peder Knudsen Svendsen *1861c Meldgaard, Hjoptarp


Store Nørgaard i Hjoptarp senere matr. 39 Nørrelandet:
Ses med hartkorn 3 0 0 0 i 1802, men havde 6 0 0 0 i Ny Matrikel 1688. Lille Nørgaard har 1800 hartkorn 1 0 3 ¼ og matr. 65 vel fra Store Nørgaard hartkorn ca. 1 2 0 0, hvilket ville være 2 2 0 0 tilsammen, men der mangler stadig ca. 0 6 0 0, som er kommet væk.

1695c Laust/Laurids Nørgaard †1738.10.12 Hjoptarp.
Gift med Inger †1750.11.22 Nørgaard.
Konen kaldes 1714.04.22 Karen.
Konen kaldes 1715.08.25, 1716.09.27 og 1717.09.26 Inger.
Børn:
01 Sidsel Laustdatter.
Fadder 1728.
02 Inger Laustdatter *1692c-
Fadder 1708+.
03 Knud Lauridsen *1694c, overtager gården.
Fadder 1721.
04 Anna Laustdatter *1695c- †1730+.
Gift 1714.10.21 med Mads Odderskær *1686c †1767.01.03 Odderskær.
05 Niels Lauridsen *1702-.
Gift 1. 1728- med NN †1742.04.22 Nørgaard datter af hendes mor †1731.06.23 Nørgaard, Hjoptarp.
Gift 2. 1742.06.05 i Borris med Sidsel Vesterby.
Fadder 1721.
Konen nævnt 1741.03.30.
Børn:
Mikkel Nielsen *1732.05.30 Nørgaard.
Fadder 1749.05.04.
06 Luise/Line Laustdatter *1703.04.05 Nørgaard.
I kirkebogen "6. barn".
Fadder 1724 ved broderen Knud. Fadder 1725.
07 Birgitte Laustdatter *1705.07.26 Nørgaard.
Fadder 1727 ved broderen Knud. Fadder 1732, 1737, 1749.05.04.
08 Peder Lauridsen *1713.03.05 Nørgaard.
Laust Nørgaards første fem børn er der omkring to år imellem. Her det ottende barn er der pludselig otte år tilbage til det sidste barn. Muligvis er han gift anden gang.

1724- Knud Lauridsen Nørgaard *1694c †1768.10.30 Nørgaard, Hjoptarp.
Gift 1724- med Dorte Andersdatter *1704 Hvollig, Borris †1779 Nørgaard, Hjoptarp datter af Anders Christensen Hvollig *1673- †1711.03.11 Hvollig, Borris og Anne Knudsdatter *1680- ?Hjoptarp †1742 Hvollig.
Børn:
Søn *1724 juli eller august.
Laurids Knudsen *1727.10.15 Hjoptarp, overtager gården, se nedenfor.
Søn *1731.08.15 Nørgaard, Hjoptarp.
Dødfødt *1735.06.19 Nørgaard, Hjoptarp.
Ane Knudsdatter *1737.04.03 Hjoptarp †1794-.
Gift 1754.09.29 i Borris med Ole Christensen Stier *1725.02.21 Borris †1799.01.08 Stier, Borris søn af Christen Olesen Stier *1696c †1762.03.23 Stier, Borris og Ingeborg *1701c †1762.03.28 Stier.
(Ole Christensen Stier gift 2. 1794.06.20 i Borris med Gregers Michelsen Biergs (skrædder i Brunbjerg *1724c †1790.09.10 Brundbjerg) enke af Gaasdalhus i Lille Gaasdal Edel Laustdatter *1733 Stokildhoved, Rind †1801+.)
Bosat Stier i Borris.

1753 Laurids Knudsen Nørgaard *1727.10.15 Nørgaard, Hjoptarp †1806.03.12 (skifte 1796 efter konen sluttet 1803) Nørgaard, Hjoptarp søn af formand.
Gift 1. 1754.09.22 i Borris med Ane Kirstine Christensdater Stier *1727.07.13 Stier, Borris †1774.11.06 (skifte sluttet 1775.01.12) Hjoptarp datter af Christen Olufsen Stier *1696c †1762.03.23 Stier, Borris og Ingeborg *1701c †1762.03.28 Stier.
Gift 2. 1775.04.19 i Borris med Sidsel Thomasdatter *1748.02.11 Grønborg, Borris †1796.08c (skifte) datter af Thomas Nielsen Grønborg *1720.12.27 Grønborg og Johanne Jensdatter *1712c Oddum?.
I skiftet efter Laurids Knudsen skrives Nørgaard til hartkorn 2 7 3 ½.
Sidsel Thomasdatter findes ikke begravet i kirkebogen.
Børn med 1. kone Ane Kirstine Christensdater Stier:
Ingeborg Lauridsdatter *1755.06.22 Nørregaard, Hjoptarp †1796-.
Knud Lauridsen *1763.02.20 Hjoptarp †1837.04.06 Fonager, Borris.
Gift 1797.06.05 i Borris med Kirsten Nielsdatter *1765 Skrabhøj, Dalager, Borris.
Børn:
Ane Kirstine Knudsdatter *1799.09.16 Fonager, Borris †1876.12.04 Vilslev.
Gift 1830.12.10 i Vilslev med Niels Jensen *1800c Sønder Høe, Bramminge.
Christen Knudsen *1801.08.13 Fonager †1844.12.02 Borris.
Maren Knudsdatter *1804.06.23 Fonager.
Christen Lauridsen *1770.02.04 Hjoptarp.
Børn med 2. kone Sidsel Thomasdatter:
Thomas Lauridsen *1777.04.25 Hjoptarp overtager gården, se nedenfor.
Anne Lauridsdatter *1782.09.30 Hjoptarp †1787-.
Johanne Lauridsdatter *1786.11.26 Hjoptarp.
Folketælling 1787 Hjoptarp Laurids Knudsen   Matr: 39   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Laurids Knudsen601727 Hjoptarp Borris 1806 Hjoptarp Borris *1727.10.15
kone 1Sidsel Thomasdatter401748 Grønborg Borris 1796 Hjoptarp Borris *1748.02.11
søn 1 Knud Lauridsen251763 Hjoptarp Borris 1837 Fonager Borris *1763.02.20
søn 1 Christen Lauridsen171770 Hjoptarp Borris  *1770.02.04
søn 2 Thomas Lauridsen101777 Hjoptarp Borris  *1777.04.25
dat. 2 Johanne Lauridsdatter11786 Hjoptarp Borris  *1786.11.26
tj-pige Dorte Olesdatter191768 Stier Borris 1837 Tarp Borris *1768.08.07. Datter af Ole Christensen Stier og Anne Knudsdatter. Gift med Mads Jensen Gosvig.

Folketælling 1801 Hjoptarp Laurids Knudsen   Matr: 39   44
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer  2eLaurids Knudsen741727 Hjoptarp Borris 1806 Hjoptarp Borris *1727.10.15
søn 1Thomas Lauridsen241777 Hjoptarp Borris  *1777.04.25
søns kone 1Sidsel Sørensdatter261775c    
dat. 2 151786 Hjoptarp Borris  *1786.11.26


1803 Thomas Lauridsen *1777.04.25 Nørgaard, Hjoptarp †1850+ søn af formand.
Gift 1. med Sidsel Sørensdatter *1775c.
Gift 2. med Else Marie Pedersdatter *1772c Bur †1850+.

1831 Christen Jensen Rahbek *1802.04.13 Dalagergaard, Borris †1847.08.13 Nørgaard, Hjoptarp søn af Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard, Borris †1833.06.24 Dalagergaard og Ragne Hansdatter *1767c Norge †1819.10.10 Dalagergaard.
Gift med Christence Nielsdatter *1810.03.23 Hvollig, Borris †1896 Borris? datter af Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 Borris og Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Borris.
Christen Jensen kaldes gårdmand og smed i FT 1845.
Billede af Christen og Christences gravsten.
Børn:
Katrine Marie Christensdatter *1833c Nørgaard, Hjoptarp.
Jens Rahbek *1834c Nørgaard, Hjoptarp.
Else Marie Thomassine Rahbek *1840 Nørgaard, Hjoptarp †1902.
Folketælling 1834 Hjoptarp Christen Jensen Rahbek   Matr: 39   30
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Christen Jensen Rahbek321802 Dalager Borris 1847 Hjoptarp Borris *1802.04.13 †1847.08.13.
kone 1Christence Nielsdatter231810 Hvollig Borris 1896 Borris? *1810.03.23.
dat. Katrine Marie Christensdatter11833c Hjoptarp Borris   
aftægt mand 2Thomas Lauridsen571777 Hjoptarp Borris 1850+  *1777.04.25
aftægt kone 2 1Else Marie Pedersdatter621772c Bur 1850+  Bur fra FT 1845.
svag ophold Laurids Thomsen211813c   "Svaglig, faar ophold."
tj-karl Niels Jensen251808 Hjoptarp Borris 1885 Borris *1808.07.04. Søn af Jens Larsen og Mette Christensdatter.
tj-pige Ane Katrine Hansdatter231810 Odderskær Borris 1874 Skovsende Sønder Omme *1810.03.05. Datter af Hans Poulsen og Elles Nielsdatter. Gift med Niels Peder Nissen bosat Sønder Omme.


1847 Christince Nielsdatter enken, se ovenfor.

1848 Hans Christian Svendsen *1820.06.30 Hannerup, Faster †1905 Borris søn af Kirsten Hansdatter *1776c †1859.06.18 og Svend Andersen *1769c †1829.05.23.
Gift 1848.05.14 i Borris med enken Christince Nielsdatter, se ovenfor.
Børn:
Christen Rahbek Hansen *1849 Nørgaard, Hjoptarp overtager gården.
Kirsten Marie Hansen *1852 Nørgaard, Hjoptarp.

1883 Christen Rahbek Hansen *1849 Nørgaard, Hjoptarp †1886 Nørgaard.
Gift med Abelone Nielsen.

1889 Abelone Nielsen enken.

1889 Jens Halby Pedersen *1851.06.16 Sædding †1938.01.17 Borris Stationsby søn af Jens Pedersen *1818.09.11 No sogn †1892.11.15 Søndergaardsmark, Sædding og Johanne Olesdatter *1821.10.10 Halby, Hee †1909.04.22 Sædding.
Gift 1889.10.29 i Sædding med Maren Sørensen *1858.04.18 Slumstrup Mark, Sædding †1957.03.01 De gamles Hjem, Borris datter af Søren Nielsen *1822c Faster og Abelone Marie Christensdatter *1828c Bølling.
Nørgaard ejes godt en måned af Andreas Jensen og Anton Busk, der straks sælger gården videre til Jens Halby Pedersen.
Børn:
Søren *1890.08.10 †1890.09.25 godt en måned gammel.
Søren Pedersen *1891.09.25 Borris †1978.12.11 Sædding.
Gift med Ane Svendsen *1898.06.07 Sædding †1973.09.10 datter af Jacob Stensig Svendsen *1861.03.04 Stensig, Sædding †1905.10.15 Sædding og Kristine Andersen *1862.02.02 Faster †1953.10.27.
Bosat i Sædding sogn. Sognerådsformand i Sædding.
Abelone Marie Pedersen *1893.07.17 Nørgaard, Hjoptarp †1921.03.20 Feldsing, Borris.
Gift med Niels Chr. Nielsen.
Bosat Feldsing i Borris sogn.
Jens Pedersen *1898.07.12 Nørgaard, Hjoptarp overtog gården.

1923 Jens Pedersen *1898.07.12 Nørgaard †1971.07.15 Borris.
Gift med hans kone.


En del af Nørgaard, måske Lille Nørgaard?:
1753 Jens Nielsen Nørgaard *1713c †1787.02.13 Hjoptarp.
Gift med Ane Marie Mathiasdatter *1724c Fasterkær?, Faster †1793.07.06 Nørgaard.
Børn:
?Else Jensdatter *1746c-
Fadder 1762.05.23.
Niels Jensen *1753.10.07 Nørgaard overtager gården, se nedenfor.
Christen Jensen *1756.07.20 Nørgaard.
Johanne Jensdatter *1757.07.02 Nørgaard
Ingeborg Jensdatter *1760.11.01 Nørgaard.
Gift med Eske Pedersen *1759.11.25 Grønborg, Borris †1833.02.12 Grønborg
Bosat Grønborg i Borris sogn.
Peder Jensen *1762.11.28 Nørgaard
Tjener FT 1787 i Borris Præstegaard.
Dødfødt 1769.01.15 Nørgaard.

1787 Niels Jensen *1753.10.07 Nørgaard, Hjoptarp †1794.09.12 Nørgaard søn af formand.
Gift 1784.10.17 i Borris med Birte Pedersdatter *1762.02.28 Grønborg datter af Peder Eskesen *1733.04.26 Grønborg †1794.12.08 Grønborg og Ane Sørensdatter *1736c.
Birte Pedersdatter ikke fundet i FT 1801.
Børn:
Jens Nielsen *1785.08.21 Nørgaard, Hjoptarp.
Christen Nielsen *1787.08.05 Nørgaard, Hjoptarp.
Anne Marie Nielsdatter *1789.11.22 Nørgaard, Hjoptarp.
Dødfødt 1793.01.20 Nørgaard, Hjoptarp.
Folketælling 1787 Hjoptarp Niels Jensen   Matr: 39   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B& mand 1Niels Jensen341753 Hjoptarp Borris 1794 Hjoptarp Borris *1753.10.07 †1794.09.12 Nørgaard.
kone 1Birte Pedersdatter251762 Grønborg Borris  *1762.02.28.
søn Jens Nielsen21785 Hjoptarp Borris  *1785.08.21
mands mor 1eAne Marie Mathiasdatter641723c  1793 Hjoptarp Borris †1793.07.06 Nørgaard.
tj-dreng Jens Pedersen141773c    
uklar 0Else Christensdatter551732c   Ingen angivelser.6 Andet
1709 Christen Vesterby og bror Niels af Hjoptarp.
1711 Niels Meldgaards datter Maren *1711.06.07 †1711.08.23 godt to måneder gammel.
1711 Niels Meldgaards søn Lars *1713.07.28
1714.04.22 Christen Smed i Hjoptarp.
1715 Niels Meldgaards søn Jens *1715.08.25.
Niels Meldgaards søn Peder *1717.04.18.
1717 d. 30. maj, introducerede jeg Niels Mælgaards kone i Hioptarp. Noch, begrov hans moder Karen Christensdatter.
1724 Niels Mosegaards søn Anders *1724.11.26.
1727.02.23 i Borris Morten Kvodbøll og Christen Mindses datter (margrethe Christensdatter) i Hioptarp.
1742.04.22 † Niels Nørgaards kone.
1742.06.05 Niels Nørgaard gift igen med Sidsel Vesterby.
1743.10.11 Niels Meldgaards kones mor begravet †.
1746.04.08 † Peder Graversen, † Hjoptarp, fra et andet sted.
1747.12.26 † Niels Meldgaard i Hjoptarp.
1753 Anne Marie Hjoptarp. Gift 1754.09.29 med Ole Stier.
1754 Laust Hjoptarp og Ane Kirstine Stier.
1757 Las Hjoptarps kone.
1757.03.27 Lauge Hjoptarp.
1762.04.08 Kirsten Laugesdatter i Hioptarp *1682c †1762.04.08.
1768.05.15 trolovet Peder Jussen Hvolvig og An Hioptarp.
1770.08.12† Niels Lassen Meldgaard *1750c.Hvollig
1 Introduktion
I markbogen 1683 er der to halvgårde og et boel i Hvollig. TRAP V nævner ikke Hvollig, men navnet er gammelt. Det er set nævnt i Mandtall 1611 og det ligger i Sønderlandet midt på Omme Å strækningen.

Huollig 2 halvgårde og et beboelseshus (ex bondehus)
No. 1 Peder Christensen 1/2 gård, tilhører Hr. Jørgen Pedersens arfvinger i Jelling Præstegård.
No. 2 Christen Christensen fru Viveche Rosenkrantz
Et Boelshuss tilhører Hr. Jørgen Pedersens arfvinger i Jelling Præstegård. drives af Peder Christensen.

Hartkornet er ret stort med halvgårde der andetsteds med det hartkornstal ville være helgårde: 4 7 2 2, 4 7 2 2 og 2 5 2 0. I 1741 ses et andet hartkorn, nemlig 1 5 ½ 0 Jens Christensen og 1 3 ½ 0 Jacob Jensens enke hvilket tilsammen er 3 0 1 0, som jo nærmest ville passe på 2 5 2 0; forskellen er 0 2 3 0 altså to skæpper tre fjerdingkar, som må være kommet fra en eller begge af de to halvgårde. Men dette ville betyde at et boel var delt i to, hvilket fra betegnelsen boel er ganske usædvanligt.
Se skøde 1741 fra Maren Larsdatter i LilleBrande i Sønder Omme til hendes bror samme sted Jens Lassen, hvor stedet kaldes Hollig i Borris.
Navnet Jakob Jensens enke ser rigtigt ud for Jakob Hvollig nævnes 1705, 36 år før.
Det er ikke set hvordan hartkornet ser ud senere. Det er sjældent, at hartkornet helt ændres som her.
(Tak til Ruth Neumeister 2018 for materiale om Anders Christensen og hans efterkommere.)
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn


2. halvgård hartkorn også 4 7 2 2:
1683- Peder Christensen (Holvig) †1704.10.15 Hvolvig.

1705- Jakob Jensen Hvollig *1680c- †1728.09.22 Hvollig.
Gift med hans kone †1741+.
Skattelisten 1705 siger Jakob Hvollig, men i skødet fra 1741 ses Jakob Jensens enke på stedet.
Mette Andersdatter af Hvollig nævnes som fadder 1725.
Begravet 1729.01.16 Sidsel Hvollig.
Børn:
Jens Jakobsen *1713c- Hvolvig, fadder 1725 af Hvolvig.
Niels Jakobsen *1707c- Hvolvig, fadder 1725, 1732, 1733 af Hvolvig.
Laurs Jakobsen *1707c- Hvolvig, fadder 1725 af Hvolvig.

1725- Jens Jakobsen *1700cc Hvolvig †1743.02.17 Hvollig, søn af formand.
Gift 1. med NN1, set 1725 som bærer †1726.12.18 Hvolvig.
Gift 2. 1728.10.21 i Sønder Omme med Margrethe Jensdatter *1702.08.24 LilleBrande, Sønder Omme datter af Jens Larsen den Yngre *1663c †1747 Lillebrande og Karen Pedersdatter af Juellingsholm ?(*1672c †1751.04.09 Lillebrande).
Børn:
Anne †1725.11.24 Kodbøl.
Christen Jensen *1725.12.02 Kodbøl.
Jakob Jensen *1733.07.05 Kodbøl.
Anne Jendatter *1735.05.31 Kodbøl.
Moderens bror Lars Jensen af LilleBrande i Sønder Omme fadder.

3. boel hartkorn 2 5 2 0:
1683- Poul Andersen (vel afdød).

Vester Hvolvig (Vestergaard), en halvgård hartkorn 4 7 2 2:
1683- Christen Christensen.
Gift med Kirsten Nielsdatter +1705+.
22. marts 1705 står Anders Holvigs mor, Kirsten Nielsdatter fadder ved Niels Grauls søn Niels.
(Tak til Ruth Neumeister 2018).
Børn:
Anders Christensen *1673- Hvollig, overtager gården, se nedenfor.

1705- Anders Christensen Hvollig *1673- †1711.03.11 Hvollig.
Gift 1698- med Anne Knudsdatter *1680- ?Hjoptarp †1742 Hvollig.
Børn:
Anne Andersdatter *1698- †1724+.
Gift 1714 med Peder Helgaard.
Bodil *1703 †1711.04.12 Hvollig.
Dorte Andersdatter *1704 †1779 Hjoptarp.
Gift 1724- med Knud Lauridsen Nørgaard.
Bosat Hjoptarp i Borris.
Mette Andersdatter *1707 †1790.05.24 Hvollig.
Gift 1724.06.11 i Borris med Jens Christensen (Rindum) *1678c Rindum? †1766.01.23 Hvollig, 88 år.

1712 Peder Heiselvig (Hesselvig?) Hvollig *1692c- †1760 Hvollig.
Gift 1712.10.02 i Borris med enken Anne Knudsdatter se ovenfor.
Hvis navnet er Hesselvig, så kommer han fra Skarrild.

1724 Jens Christensen Rindum *1678c Rindum? +1766 Hvollig.
Gift 1724.06.11 i Borris med Mette Andersdatter *1703c †1790.05.28 Hvollig datter af forkvinde.
Børn:
Ane Jensdatter *1725.12.02 Hvolvig.
Anders Jensen *1728.09.29 Borris, overtager gården, se nedenfor.

Vester Hvollig (eller Hvollig Vestergård):
1766c Anders Jensen *1728.09.29 Borris †1814.04.07 Hvollig søn af Mette Andersdatter *1703c †1790.05.28 Hvollig og Jens Christensen.
Gift med Voldborg Andersdatter *1747.09.29 Gravel, Borris †1815.12.22 Hvollig datter af Anders Nielsen Gravel og Sidsel Andersdatter *1724c Ørbæk, Hoven †1794 Gravel, Borris.
Børn:
Mette *1769.10.15 Hvollig †1771.04.01 halvandet år gammel.
Mette Andersdatter *1772.03.11 Hvollig.
FT 1801 ugift tjenestepige på Ahlergaard i Borris.
Sidsel Andersdatter *1775.01.08 Hvollig †1848.06.20 Rindum.
Gift med Niels Jensen *1784c †1859.10.25 Rindum.
Anne *1778.03.01 Hvollig †1787-.
Jens Andersen *1780c Hvollig †1863.03.09 Pårup, Assing.
Gift med enke Karen Rasmusdatter *1788.04.30 Kibæk, Assing †1816.07.01 Pårup, Assing datter af Rasmus Jensen *1760c og enke efter Niels Madsen Mette Marie Christensdatter *1756c Bjørslev, Nørre Vium.
Maria Andersdatter *1783.09.14 Hvollig.
Anders Andersen *1786.10.29 Hvollig †1866.05.05 Assing.
Ikke set gift.
Bodil Marie *1789.10.25 Hvollig.

1801.04.17 Thyge Pedersen *1766.02.09 Vorgod †1841.05.11 Lille Hvollig søn af Peder Thygesen *1718.07.19 Hovgård, Vorgod By †1797 Hovgård og Lene Marie Christensdatter *1727c †1801+ Hvollig.
Gift 1. 1798.09.23 i Borris med Karen Nielsdatter *1771c Sønder Askær, Brande †1803.01.18 (barselsseng, dødfødt søn) Hvollig datter af Niels Nielsen Askær/Hvollig.
Gift 2. 1803.11.20 Hoven med Anna Pallesdatter *1784.04.12 Påbøl, Hoven †1837.09.10 Hvollig (datter af Palle Nielsen *1740c og Mette Christensdatter *1746c).
Thyge Pedersen fæstede først faderens gård Hovgård i 1790, købte den til selveje 1794, men solgte den i 1800, da han flytter til Borris.
Se DIS-Danmark tråd Peder Tygesen fra 2005.
Børn med 1. kone Karen Nielsdatter:
Lene Marie Thygesdatter *1800.04.28 Hvollig.
Dødfødt søn 1803.01.08 Hvollig.
Børn med 2. kone Anna Pallesdatter:
Peder Thygesen *1805.01.20 Hvollig, overtager gården, se nedenfor.
Undfanget i april 1803, brylluppet i november 1803. Anna Pallesdatter har måske været tjenestepige i Hvollig.

1832c Peder Thygesen *1805.01.20 Hvollig †1890+ søn af formand.
Gift 1832c med Maren Christensdatter *1810c Lyhne †1890+.
Svend Skoleholder bor ved dem i 1834.
Børn:
Ane Pedersdatter *1833c Hvollig.
Thyge Pedersen *1838.06.12 Hvollig overtager gården, se nedenfor.
Mads Christian Pedersen *1841c Hvollig.
Niels Pedersen *1844c Hvollig †1926 De gamles Hjem, Borris .
Overtager Heldgaard matr. 14A i 1886. Ugift.
Peder Christian Medum Pedersen *1846c Hvollig.
Ebbe Pedersen *1849c Hvollig.
Anton Christian Pedersen *1854c Hvollig.

1875c Thyge Pedersen *1838.06.12 Hvollig †1925.07.16 Hvollig søn af formand.
Gift 1. 1870cc med NN †1880-.
Gift 2. 1884c med Ane Marie Hansen *1856c Oddum †1925.07.06 Hvollig.
Børn:
Maren Kirstine Pedersen *1886c Hvollig.
Peder Pedersen *1888c Hvollig.
Else Marie Birgitte Pedersen *1889c Hvollig.
Hans Pedersen *1891cc, overtog gården, se nedenfor.
X Pedersen.

1925c Hans Pedersen *1891cc Hvollig søn af formand.
Gift med Anna Lauridsen datter Jens Peder Lauridsen, Kjelbækhede.
Borris Søndre Grandelag, s. 153:

Bygningerne i Hvollig Vestergård var gamle, og de byggede et nyt østerhus med hestestald m.m. og restaurerede den gamle kostald. Iøvrigt blev gammel sæd og skik holdt i hævd i den gamle slægtsgård, ikke således, at Anna og Hans ikke fulgte med i tidens udvikling, tværtimod, men der var een ting, der sattes højt i gården, nemlig den gode, gammeldags gæstfrihed. Anna var en sjælden dygtig husmor. Hvor var det godt at bænkes ved hendes herlige kaffebord.

I 1952 solgte de gården til militæret. De flyttede til Ølgod og derefter til et hønseri i Oksbøl.
Børn:
Aksel Pedersen.
Elly Pedersen.
Tage Pedersen.

Store Hvollig matr. 13A:
1779 Niels Nielsen (Hvollig, Askær) *1734c Sønder Askær, Brande sogn †1793 (skifte) Hvollig søn af Niels Knudsen †1755-61 Sønder Askær og Maren †1763-73 Sønder Askær.
Gift 1760c med Maren Jensdatter *1737c (hypotese: født i Risbjerg, Brande) †1801+ (ikke set begravet i Borris).
At Niels Nielsen kom fra Sønder Askær i Brande sogn ses i hans søster Karen Nielsdatter mand Christen Jensens skifte 1783 i Sønder Askær, hvor han kaldes morbroder til de arvende børn Niels Nielsen Hollig af Borres Sogn.
Niels Nielsen Askær eller Hvollig flyttede en del rundt i Nørvang herred før han slog sig ned i Hvollig, da han var 45 år gammel. Her er en oversigt.
1761-71 det halve af faderens gård i Sønder Askær i Brande. Selvejer.
1772-75 i Store Hestlund i Give sogn.
1776-77 ikke fundet.
1778 Lille Karlskov i Ringive sogn.
1779-93 i Hvollig i Borris sogn.
Konen Maren Jensdatter sandsynlige mor hed Ellis i Risbjerg i Brande. En datter er vel opkaldt efter hende. Der er to Karen, hvoraf den ene sandsynlig er navnet på hans mor.
Børn:
Karen Nielsdatter *1763c Sønder Askær, Brande.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Jens Nielsen *1767c Sønder Askær, Brande.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Ellis Nielsdatter *1769c Sønder Askær, Brande †1817 Odderskær, Borris.
Gift 1796 i Borris med Hans Poulsen *1766c †1829 Odderskær, Borris.
Karen Nielsdatter *1771c Sønder Askær? †1803.01.16 (barselsseng) Hvollig, Borris.
Gift 1798.09.23 i Borris med Thyge Pedersen *1766.02.09 Hovgaard, Vorgod søn af Peder Thygesen *1718.07.19 Vorgod †1797.03.30 Vorgod og Lene Marie Christensdatter *1727c †1806.02.19 Borris.
FT 1787 hjemme i Hvollig, Borris.
Børn:
Lene Marie Thygesdatter *1800 Hvollig.
Dødfødt 1803.01.08 Hvollig.
Niels Nielsen *1776c overtager gården i Hvollig, se nedenfor.
Knud Nielsen Stier *1778.02.15 Lille Karlskov, Ringive (FT 1845 har *Give er fejl) †1847.09.07 Hjoptarp, Borris.
Gift 1810.10.21 i Borris med Margrethe Jeppesdatter af Stier *1787.01.21 Borris †1855.09.30 Hjoptarp datter af Jeppe Hansen *1746c †1801+ og Ellen Larsdatter *1760c.

1793 Niels Nielsen *1776c ?Give †1850.03.03 søn af formand.
Gift 1799.11.24 i Borris med Maren Christensdatter *1773.12.13 Aagaard, Borris †1849.11.19 Borris datter af Margrethe Villadsdatter *1746.09.11 Aagaard †1834.05.04 Borris og 1. mand Christen Nielsen Aagaard *1733.02.01 Aagaard †1787.05.19 Aagaard.
I FT 1850 angives Niels Nielsen født i Give, men er ikke indført i Give kirkebog, faderen flytter meget omkring i den tid. Give må Niels Nielsen selv have sagt til folketælleren i 1850, så det har vægt. Ved hans begravelse i 1850 i Borris siges hans født i Brande (ikke indført der) eller Ringive (ikke indført der).
Sete børn:
Maren Nielsdatter *1801.03.14 Hvollig.
Gift 1832.10.14 i Borris med Peder Simonsen *1802.03.21 Skærbæk, Nørre Vium †1859.12.07 Rind søn af Simon Nielsen *1768.11.23 Skærbæk †1841.11.24 Skærbæk og Ane Johanne Pedersdatter *1776.05.09 Østergård, Vium By, Nørre Vium †1860.11.27 Skærbæk
Bor 1831 i Slikdal i Borris.
Ses FT 1845 i Lille Gaasdal i Borris.
Flytter før FT 1850 til Rind sogn.
Margrethe Nielsdatter *1804c Hvollig.
Christence Nielsdatter *1810.03.23 Hvollig.
Gift 1. med Christen Jensen Rahbek *1802.04.13 Dalagergaard, Borris †1847.08.13 Nørgaard, Hjoptarp søn af Jens Madsen Rahbek *1763.06.24 Ahlergaard, Borris †1833.06.24 Dalagergaard og Ragne Hansdatter *1767c Larvig?, Norge †1819.10.10 Dalagergaard, Borris.
Gift 2. 1848.05.14 i Borris med Hans Christian Svendsen *1820c Faster.
Mette Katrine Nielsdatter *1813c Hvollig, gift med eftermand, se nedenfor.

1840c Rasmus Madsen Rahbæk *1807.08.24 Ahlergaard, Borris †1878.09.22 Votkjær, Borris.
Gift 1. 1840.05.17 i Borris 1843c med Mette Katrine Nielsdatter *1813.02.15 Hvollig †1850.05.25 (tæring) Hvollig datter af formand.
Gift 2. 1850.11.10 i Borris Mariane Pedersdatter *1822.09.25 Debelmose (Aagaard?) †1889.12.09 Votkjær, Borris datter af Peder Nielsen Kjær *1788.08.07 Debelmose †1878.12.27 Debelmose og Anne Jensdatter *1791 Aagaard, Borris †1880.11.06 Debelmose.
Marianne Pedersdatter ses i FT 1880 i Votkjær i Borris.
Børn med 1. kone Mette Katrine Nielsdatter:
Niels Rahbek *1841.05.04 Hvollig †1909.10.10 Hodde.
Gift 1. med NN *1842 †1894.
Gift 2. med Anne Dorthea Pallesen *1865c.
Mads Rahbek *1842.11.27 Hvollig †1923.06.23 Borris.
Gift med Kirstine Marie Christensen *1840.04.04 †1923.05.07 Borris datter Christen Christensen Bøndergård *1811c †1897.04.02 Borris og Bodil Christensdatter *1808.04.27 ?Abildtrup, Vorgod?.
Lars Henrik Rahbek *1844.08.31 Hvollig †1857.08.21 (skudt) Hvollig tretten år gammel.
SG side 143:

Den gang brugte man som jagtgeværer forladere, og der var blandt andre den store ulempe ved dem, at man ikke kunne se, om bøssen var ladt eller ej. En aften, da faderen og drengene sad omkring bordet, tog faderen bøssen og ville prøve, om tællelyset kunne pustes ud ved det lufttryk, som kom ud gennem bøsseløbet, når han satte en fænghætte på på knaldrøret og trykkede af. Ulykkeligvis var bøssen ladt, og skuddet ramte drengen, som døde.

Maren Rasmussen Rahbek *1846.06.05 Hvollig.
Børn med 2. kone Mariane Pedersdatter:
Mette Katrine Rahbek *1851c Hvollig †1927.07.15 Sønder Bork.
Gift med Niels Simonsen *1846.02.17 Sønder Bork †1927.09.20 Sønder Bork søn af Simon Nielsen.
Larsine Henrikke Rahbek *1858.12.13 Hvollig †1881.06.28 Borris.
Gift med Peder Nielsen *1851.09.16 Aagård, Debelmose, Borris †1933.12.18 Aagård.
Lars Henrik Rahbek *1861.04.22 Hvollig †1915.08.02 Votkær, Borris.
Gift 1886.11.23 i Borris sogn med Christine Andersen *1864.10.20 Votkær, Borris sogn †1949.03.16 Borrisdatter af gårdmand Anders Nissen *1819.11.20 Rabæk, Oddum †1908.08.20 Votkær og Maren Katrine Knudsdatter *1822.08.07 Egvad †1873.06.17 Votkær.
Gårdmand i Votkær matr. 10A Sønderlandet i Borris sogn
Peder Kjær Rahbek *1862.10.13 Hvollig.
Mads Rahbek *1868.03.29 Hvollig †1940.04.02 Blovstrød, Lynge-Kronborg, Frederiksborg.
Gift med Andrea Knudsine Nielsen *1869.03.23 Landting? †1931.04.09 Blovstrød.
Plejebarn FT 1860:
Birgitte Rahbek *1837c.

1879- Peder Kristian Evald Krarup *1837.05.07 Naur †1922.07.21 Frederiksberg. Ingeniør, søn af pastor Ove Thomas Nicolaj Krarup *1799.12.19 Aale †1862.06.19 Flødstrup, Svendborg Amt og Susanne Mathilde Tang fra Nørre Vosborg *1805.06.24 Nørre Vosborg, Ulfborg †1899.09.26 Frederiksberg.
Gift med Caroline Amalie Schousbo *1847.01.18 Oddense, Viborg Amt †1933.09.15 Odense datter af Peter Sølling Schousboe *1807.09.27 Taasinge, Svendborg Amt †1877.11.12 Faaborg, Fyn og Juliane Regine Reddelien *1810.12.25 Taasinge †1851.01.02 Odense.
SG side 144:

Han havde en hjorddreng, som skulle passe de løsgående ungkteaturer. Samme dreng var slem til at lægge sig ned og faldt undertiden i søvn i marken. Dette blev efterhånden Krarup for meget, og en dag, det gentog sig, og kreaturerne var på forbudne veje, tog Krarup sin bøsse, listede sig tæt hen til den sovende dreng og skød bøssen af. Den arme dreng sprang op som en skoldet abe, men Krarup råbte "Hvad, ramte jeg dig ikke? Da kan du stole på, at hvis du een gang til lægger dig til at sove i marken, skal jeg nok ramme dig". Drengen turde ikke oftere lægge sig ned i marken.

Børn født i Borris:
Anna Lucie Krarup *1879.09.13 Hvollig †1930.09.09 Ringe, Svendborg Amt.
Gift med Oscar Christian Ludvig Kaaber *1875.01.16 Kolding †1949.06.23 Ringe.
Tandlæge Nykøbing Mors og Ringe.
Janus Frederik Krarup *1886.08.08 Hvollig.
Gift med Margrethe Olivia Bøgelund *1897.12.27 †1970 Ulfborg.
Overretssagfører, gårdejer.

1887c Grev Petersdorf fra Fyn.
Han boede der ikke, men havde en forvalter proprietær Matzen, Slumstrup i Sædding.

1890- Kristian Karl Vilhelm von Schultz *1834c Rendsburg, pensioneret kaptajn.
Gift med Julia Angelica Slønning *1863c Kbh †1905c Berlin.
Forpagtede af Grev Petersdorf.
Viste Heldgaard beretter von Schultz kæmpede på tysk side i treårskrigen 1848-50, men da var han 14 år, så det er en skrøne. Derimod kæmpede han på dansk side i 1864 og var dansk militær.
SG side 145-6:

En stor del af de store engstrækninger blev skilt fra gårdens forpagtning, og høafgrøderne på denne del blev hvert år bortlejet ved auktion. Kaptajnen var jo ikke landmand, og gårdens drift gik i hans tid stærk tilbage. I de sidste år, han havde gården, havde han kun 4-5. køer og et par magre heste, og når de så holdt pige og karl samt en hjorddreng om sommeren, er det forståeligt, at økonomien var hårdt spændt. Pensionen var ikke stor.
...
I kaptajnens tid brændte gården to gange med få års mellemrum. Første gang brændte hele gården, men anden gang — l894-95 — brændte kun udhusene. Disse bygninger stod ved militærets overtagelse med det herskabelige stuehus, tækket med skifer, samt den rummelige kørelade (agerumlade) og stalden, hvor der var plads til ca. 4o kreaturer og 5-6 heste. Kaptajnen avancerede til oberstløjtnant, men skønt denne forfremmelse ikke influerede på pensionen, var det dog en stor begivenhed, thi som fruen sagde: Man er jo glad ved titlen. Morgenen efter udnævnelsen gik oberstløjtnanten ind i folkestuen, hvor tjenerskabet indtog deres morgenmåltid, og forkyndte dem, at herefter skulle de tiltale ham: Hr. oberstløjtnant. De rejste i 1903 til Berlin. Nogle få år efter stod en notits i Ringkøbing Amts Dagblad, at fru Schultz og datteren havde skudt sig selv, om årsagen nævntes intet.


1904 Niels Andersen *Torning, murermester.
Gift med Kirsten.

Øster Hvollig:
1787- Peder Nielsen *1745c.
Gift 1. med NN.
Gift 2. 1780c med Karen Pedersdatter *1746c.
Sete børn med 1. kone NN:
Niels Pedersen *1775c.
Lars Pedersen *1777c.
Sete børn med 2. kone Karen Pedersdatter:
Anne Pedersdatter *1782c.

1840- Ole Christensen *1795c Kragmose, Bølling †1887 Hvollig.
Gift 1824- med Ellen Pedersdatter *1796c Sønder Felding †1870+.
Børn:
Peder Olesen *1825c Bølling.
Maren Olesdatter *1828c Bølling.
Jens Olesen *1830c Bølling.

1858c Peder Olesen *1826.01.16 Store Kragmose, Bølling †1897.04.23 Hvollig, søn af formand.
Gift 1858c med Marie Jensen *1831.09.07 Ansager †1905.05.13 Hvollig datter af Jens Jespersen *1802 Ølstrup sogn †1867.04.14 Ansager og Ane Kirstine Nielsdatter *1803c Ansager †1896 Ansager.
Børn:
Jens Ole Pedersen *1859.05.06 Hvollig †1940.07.15 Oddum.
Gift 1884.03.06 i Sønder Omme med Marentse Elise Bang Pedersen *1857.10.24 Møbjerg, Sønder Omme †1949.02.06 Oddum .
Ane Kirstine *1863.10.01 Hvollig †1877.08.09 Hvollig.
Jens Pedersen *1865c Hvollig overtager gården, se nedenfor..
Martinus Pedersen *1865.07.19 Hvollig †1947.02.12 Borris.
Gift 1893.09.28 i Skjern med Elisbeth Marie Andreasen *1867.08.12 Lundenæs, Skjern †1953.06.09 Borris.
Hans Kristian Pedersen *1868.04.03 Hvollig †1955.08.16 Hørle?, Sverige.
Gift 1903.10.08 med Helga Pedersen *1880.03.25 Kbh.
Ellen Kirstine Pedersen *1869c Hvollig †1904 Hvollig.
Marie Elisabeth Pedersen *1871.07.13 Hvollig †1958.04.10 Borris?
Gift 1922.03.14 med Ole Engelbrecht Olesen *1873.06.22 †1925.09.14.
Hun plejede den syge Ellen. Flyttede 1905 til Borris Kirkeby og oprettede en broderiforretning.
Ebbe Kristian Pedersen *1874.07.03 Hvollig †1948.11.11. Gift 1902.10.30 med Maren Kirstine Korsholm *1877.12.11 Fiskbæk, Vorgod †1948.07.01.

1897 Jens Pedersen *1865c Hvollig †1958.02.15 Borris Alderdomshjem, søn af formand.
Moderen var husholderske for ham til hun døde 1905, derefter havde han forskellige husholdersker. Solgte gården 1913.

1913 Peder Pedersen *Holmsland.
Flyttede efter nogle år til Oddum.

1952 MILITÆRET!

6 Andet
1725 Peder Hvolvig fadder, 1735.
1733 Peder Hvolvigs kone fadder.
1746 Peder Hvolvig fadder.Kodbøl generelt
Kodbøl kan følges usædvanligt langt tilbage nemlig fra 1487, hvor en Knut sammen med to andre lader et tingsvidne udstede. Men navnene hænger ikke sammen, først i 1683 kan man se fædre og sønner.
Ellers ses i kirkebogen:
1707 Jens Kodbøl, søn Morten døbt.
1707 Erik Kodbøls kone bærer.
1725 Erik Kodbøls kone fadder, 1730 fadder.
1731 Maren Kodbøl begravet.
1731 Visted Kodbøl fadder.

1487 Knut nævnt 1487 i Kodbøl.
Han ses i Bølling Herred i et tingsvidne dokument med segl af den 8. januar 1487 (Vardesyssel Aarbog 2005, Gert Ravn: "Kodbølgårde" ss. 5-14):

.... hvilket Vidnedes af de Bønder: Jwl i Albeck, Christiern Perssøn i Syndherskogh, Knwt i Koodebøøll. – De gav Kære på dend Fiskegård, som Hr. Anders Friis har ladet bygt oc sagde, at de ey kunde besidde deres Gårde oc ey udrede den Skyld til Lundenæs, som de nu giver om den Fiskegård blev ved Magt, thi hand er dem storligen til Trængsel; - oc sagde de deres Gårde op for Forskrevne Fiskegårds Skyld, thi at deres Birægning er på Aaen oc Fiskeriet alt sammen ...

Hr. Anders Friis har ladet bygge en fiskegård, sådan at de tre bønder ikke kan fiske mere og er sat for højt i skyld til Lundenæs Hovedgård for fiskeri. Det gik vel hovedsagelig om ål og laks.

1498 Nis Js nævnt i Lundenæs Jordebog 1498 i Kodeböll.

1585c Peder Olufsen
I Peder Gylderstiern til Thims jordebog:

Kúodbøll; Tvo Gårde, på Dend Ene boer Peder Olluffssøn, skÿlder Aarligen 1 Tønde Smøer, 1 Skouffue Suin, 1 Foder Nød, 1 Skouffuevogn, 1 Får, 1 Gås, 2 Høns, 24 Skæpper Lax och 1 Daler Gæsteri.


1585c Poul Sørensen halvgård.
I Peder Gylderstiern til Thims jordebog:

På dend Anden Boer Poulff Søffrenssøn och Johan Berthills; skÿlder Aarligen ½ Tønde Smøer, 1 Skouffue Suin, 1 Foder Nød, 1 Skouffuevogn, 1 Får, 1 Gås, 2 Høns, 7 Hestes Gæsterii


1585c Johan Bertelsen halvgård.
I Peder Gylderstiern til Thims jordebog:

På dend Anden Boer Poulff Søffrenssøn och Johan Berthills; skÿlder Aarligen ½ Tønde Smøer, 1 Skouffue Suin, 1 Foder Nød, 1 Skouffuevogn, 1 Får, 1 Gås, 2 Høns, 7 Hestes Gæsterii


1625 Søren Lauridsen nævnt 1625 i Kodbøl.
Han indstævnede Jakob Skram på sin søster Ane Lauridsdatter vegne. Jakob Skram beskyldet hende for at være en heks fordi han var blevet syg. Hun havde truet ham og sagt en sygdom ville æde ham op.
Først blev hun frikendt ved Landsretten i Viborg, ved næste ankelse for Landsretten blev hun dømt og brændt.
Vester Kodbøl
1 Introduktion
Hartkorn 6 1 2 ½.
Vardesyssel Aarbog 2005, Gert Ravn: "Kodbølgårde" ss. 5-14.
Denne artikel nævner hartkorn 7 1 3 0 for den ene gård og 5 1 1 1 for den anden dvs. hartkornet passer ikke, hvilket er noget usædvanligt.
I markbogen 1683 nævnes to helgårde i Kodbøl, hvoraf en er øde.

Koedbølle, 2 gårde.
No. 1 Morten Olß: Jens Søfrenß, 1 helgår, Giort Galt til Viumgård.
No. 2 een Ødegård ingen bygning.

2 Fæstere
1683 Morten Olsen
1683 Jens Sørensen.
3 Ejere
1683 Gjord Galt til Viumgård.
4 Familier med børn
1678- Erik Nielsen.
Skattelister 1678 - 81 i Koedböl. Har tjenestepige og betaler derfor 8 skilling i tjenestefolkeskat.
1683- Jens Sørensen.

1678- Morten Olsen.
Skattelister 1678 - 81 i Koedböl. Har en søn hjemme i karls sted og betaler derfor 1 mark i tjenestefolkeskat. Sønnen kunne være Jens Mortensen.
Børn:
?Jens Mortensen †1725.06.03 Kodbøl.

1725- Jens Mortensen †1725.06.03 Kodbøl.
Måske passer han bedre på Øster Kodbøl.

1732 Visti Christensen Rahbek *1703c Stoustrup, Aadum †1779.08.05 Kodbøl.
Gift 1. 1732 i Borris med Karen Andersdatter Vendelbo *1710 Vendelbo, Borris †1743 Kodbøl datter af Anders Thomsen *1680c †1745.10.17 Borris og Maren Christensdatter *1680cc †1715.10.17 Vendelbo.
Gift 2. med Maren Jensdatter *1719c †1801 Kodbøl.
Børn med Karen Andersdatter Vendelbo:
Maren Vistesdatter *1733.05.25 Kodbøl †1734.01.01 et halvt år gammel.
Maren Vistisdatter Rahbek *1735.02.20 Kodbøl †1815.05.18 Ahlergaard, Borris. Gift med Mads Jensen Ahler Rahbek *1735c Kodbøl †1803.04 Ahlergaard søn af Jens Christensen Rahbek *1690.03 Rahbek, Aadum †1780.06.04 Ahlergaard og Mette Madsdatter Ahler 1707 †1777.03c Ahlergaard.
Barn med Maren Jensdatter:
Karen Vistisdatter Rahbek *1743 Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.

1768 Laurids Jacobsen Fonager *1744c †1798.
Gift 1. 1768 med Karen Vistisdatter *1743 Kodbøl †1773 Kodbøl, datter af formand.
Gift 2. med Kirsten Jensdatter Sønderby *1751c.
Børn med Kirsten Jensdatter Sønderby:
Visti Lauridsen *1773c Kodbøl overtager gården, se nedenfor.
Karen Larsdatter *1775c Kodbøl.
Maren Larsdatter *1781c Kodbøl.
Herefter udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1801 Visti Lauridsen *1773c †1813.05 (skifte) Kodbøl søn af formand.
Gift med Karen Pedersdatter *1776c †1816.07.19 (skifte) Kodbøl.
Børn:
Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.

1814 Jens Jensen *1781.11.11 Døvling, Skarrild †1866.01.30 Heldgaard, Borris søn af selvejer i Døvling Jens Jacobsen Tarp *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling (og gift 1772.10.09 i Sønder Felding) Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling.
Gift 1. med enken Karen Pedersdatter *1776c se ovenfor.
Gift 2. 1814.10.23 i Borris med Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby, Borris †1869.02.20 Heldgaard datter af gårdmand i Sønderby Knud Peter Jensen *1755.04.13 Sønderby †1836.11.17 Sønderby og (gift 1781.04.29 i Sønder Felding) Karen Jacobsdatter *1760.06.16 Tarp, Sønder Felding †1850.01.15 Sønderby.
Af deres børn slår tre sig ned i Heldgaard og nabo Gravl i den sydligste ende af Borris sogn ved Omme Å. Et barn kommer til Grarup i Brande og et til Bølling og Gammelgård i Sædding.
Børn med 2. kone Maren Knudsdatter:
Vidsted Jensen *1818.02.17 Kodbøl †1888.07.02 Heldgaard, Borris.
Gift 1857.04.26 i Skjern med Karen Nielsen *1833.06.17 Albæk, Skjern †1889.12.06 Heldgaard datter af gårdmand i Albæk Niels Hansen Iversen *1792.10.15 Albæk †1862.04.05 Albæk og (gift 1817.11.22 i Sønder Vium) Jytte Bodil Catrine Olesdatter *1789.02.01 Sønder Vium †1852.03.02 Albæk.
Gårdmand i Heldgaard, matr. 14a Sønderlandet, Borris sogn.
Karen Jensdatter *1820.02.20 Kodbøl †1861.02.17 Heldgaard, Borris.
Gift 1853.10.16 i Borris med ungkarl Anders Jensen af Lille Kragmose i Bølling sogn *1826.02.09 Sønderby, Bølling †1902.12.15 Gammelgård, Sædding sogn søn af gårdmand af Sønderbygaard, Bølling sogn Jens Andersen *1784.10.31 Handerup, Faster sogn †1864.06.22 Lille Kragmose og (gift 1817.04.20 i Bølling) Ane Kirstine Nielsdatter *1792.02.10 Toftgård, Bølling †1830.03.24 Sønderbygaard.
Anders Jensen: Gårdmand i Lille Kragmose i Bølling sogn 1854-1859 derefter i Gammelgård i Sædding sogn.
Børn:
Dødfødt 1855.07.01 Lille Kragmose, Bølling.
Birgitte Jensdatter *1822.06.11 Kodbøl †1865.07.13 Gravl, Borris.
Gift 1864.06.05 i Borris med enkemand Villads Nielsen *1825.03.06 Gravl †1884.02.20 Gravl søn af indsidder senere gårdmand i Gravl Niels Villadsen *1796.07.20 Gravl †1873.12.28 Gravl og (gift 1819.10.10 i Sønder Felding) Mette Katrine Pedersdatter *1800.07.13 Overby, Sønder Felding †1873.11.23 Gravl.
Villads Nielsen: Gårdmand i Graul matr. 16a Sønderlandet i Boris sogn.
Børn:
Niels Nielsen *1865.07.08 Graul, Borris.
Karen Marie Jensdatter *1824.04.29 Kodbøl †1903.08.14 Østerholm, Brande.
Gift 1845.05.12 i Borris med Knud Thomsen *1816.04.11 Grarup, Brande †1857.08.05 Grarup søn Thomas Knudsen *1783.08.21 Lundfod, Brande †1846.03.10 Grarup og Ane Marie Sørensdatter *1794.08.17 Grarup †1838.06.19 Grarup.
Bosat Grarup i Brande sogn.
Jens Peder Jensen *1829.02.01 Kodbøl †1895.03.31 Heldgaard, Borris.
Gift 1854.10.22 Borris sogn med af Odderskær Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, Borris †1902.04.16 Heldgaard datter af gårdmand i Odderskær Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (Tarmslyng) Odderskær og (gift 1818.10.17 Borris) Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvolling, Borris †1865.04.15 Odderskær.
Jens Peder Jensen: Gårdmand i Heldgaard matr. 14b i Sønderlandet i Borris sogn.

1834- Niels Hansen *1803c.
Gift med Karen Kirstine Vistedsdatter *1803c †1850.05.01 Kodbøl steddatter af formand.

6 Andet

Øster Kodbøl
1 Introduktion
Hartkorn 6 1 1 ½.
En af Kodbøl gårdene er øde i markbogen 1683 og den anden er delt i halvgårde med hver deres fæster Morten Olsen og Jens Sørensen. Man bemærker navnet Morten Olsen for i 1744 ses på Øster Kodbøl en Morten, der får en datter Maren.
2 Fæstere
1683 øde, formodentlig. (Kunne være den vestlige gård).
3 Ejere
1683 Gjord Galt til Viumgård.
1768- Christen Hansen, Assessor på Lønborggård.
1768 selveje: Peder Mortensen i Øster Kodbøl.
1779 Jens Christensen Tolder.
4 Familier med børn
1683- Øde.

1734- Jens Christensen Rahbek *1689cc Rahbek, Oddum sogn †1780.06.08 Ahlergaard, Borris.
Gift med Mette Madsdatter Kier *1707.09.29 Ahlergaard †1777.03.07 Bølling datter af Mads Christensen Kjær *1675c Skobæk?, Borris †1740 Ahlergaard og Karen Jakobsdatter Ahler *1678c Ahlergaard †1738.04.19 Ahlergaard.
Børn:
Mads Jensen *1735.09.25 Kodbøl.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1741c Morten Kodbøl.
Gift 1727.02.23 i Borris med Margrethe Christensdatter af Hioptarp, datter af Christen Minds.
I 1741 flytter forejeren Jens Christensen Rahbæk til hans kones fødegård Ahlergaard, det antages at Morten Kodbøl har overtaget fæstet på det tidspunkt.
Børn:
Anne Mortensdatter *1728.06.15 Kodbøl, Borris
Jens Mortensen *1729.09.29 Kodbøl.
??Peder Mortensen (Langkjær) *1734c ?Stauning
Han kaldes Langkjær da han gifter sig 1759 og der findes en Langkjær i Stauning sogn, hvor en Peder fødes med far Morten i 1734. Dermed ses Peder Mortensen med ret stor sikkerhed født i Langkjær i Stauning sogn. Om denne far Morten er flyttet fra Stauning til Kodbøl i Borris 1734-44 vides ikke. Det kan være en anden Morten.
Maren Mortensdatter *1744 Kodbøl

1768c Peder Mortensen (Langkjær) *1734 Langkjær, Stauning †1809.01.12 Rahbek, Oddum, søn af ?Morten Gresen.
Gift 1. 1759.04.17 i Oddum med Kirsten Nielsdatter *1738.02.16 Sejrup, Oddum †1781.03.04 Rahbek datter af Niels Lauridsen.
Gift 2. 1781.11.24 med Karen Nisdatter *1753.02.25 Præstbro, Oddum †1833.01.28 Rahbek, Oddum datter af Nis Knudsen *1725c †1785.01.05 Præstbro.
Denne Peder Mortensen køber Øster Kodbøl til selveje i 1768 fra Assessor Christen Hansen på Lønborgård. I 1779 sælger han denne østre gård i Kodbøl til Jens Christensen Tolder af Rahbek, se skødet udskrevet nedenfor.
Børn med 1. kone Kirsten Nielsdatter:
Else Pedersdatter *1768c Kodbøl, Borris †1837.03.05 Stoustrup (Atægtsk: af Stoustrup født i Kodbøl i Borris Sogn fader Peder Mortensen og Moder Kjesten Niels_).
Gift 1786.06.15 i Oddum med Niels Christensen Degn *1754c †1826.05.20 Stoustrup
Bosat Stoustrup i Oddum sogn.
Set barn:
Kirsten Nielsdatter *1790.01.22 Stoustrup, Oddum †1869.05.04 Gammelby, Ringive (angivet født i Stoustrup).
Gift med Ivar Hansen Skrædder *1790.12.01 Dørken, Thyregod †1881.08.14 Ringive Mark søn af Hans Iversen Skrædder *1767.08.02 Dørken †1843.08.15 Neder Donnerup, Give og Else Nielsdatter *1764c Drantum, Brande †1836.06.28 Neder Donnerup, Give.
Slotsgården i Uhre i Brande sogn.
Kirsten Pedersdatter *1778.05.03 Øster Kodbøl, Borris †1869.01.22 Uhre, Brande 90 år gammel (ved søn Jens Peder Jensen).
Gift 1803.04.24 i Oddum med Jens Pedersen (Slot) *1771.07.28 Høllet, Stauning sogn †1853.03.14 Uhre, Brande søn af gårdmand i Høllet Peder Jensen.
Slotsgården i Uhre i Brande sogn.
Jens Pedersen lægdsrullen:
Født Høllet i Stauning sogn. Fader: Peder Jensen.
Til Oddum sogn, sted: Rahbek i 1794.
Amtspas til Brande sogn 1803-
Morten †1779.05.05 Rahbek, Oddum.
Børn med 2. kone Karen Nisdatter:
Nis Pedersen *1782.07.13 Rahbek, Oddum.
Anders Pedersen *1784.08.06 Rahbek, Oddum, tvilling.
Kirsten Pedersdatter *1784.08.06 Rahbek, Oddum, tvilling.
Ide Christine Pedersdatter *1786.04.29 Rahbek, Oddum.
Anna *1790.05.19 Rahbek, Oddum †1790.12.19.
Morten Pedersen *1792.11.25 Rahbek, Oddum, tvilling.

1779 Jens Christensen Tolder *1745.02.13 Rahbæk, Oddum søn af Christen Christensen Tolder *1689c †1774.11.17 Rahbek.
Gift 1773.11.23 med Petronella Hansdatter *1749 Skodsbøl, Oddum
Skøde på Øster Kodbøl den 4. juni 1779:

Kiender ieg Underskrevne Peder Mortensen Boende i Rabech udi Oddum Sogn, og hermed Vitterlig giør, det ieg haver Solgt Skiødet og afhændet; ligesom ieg og hermed Sælger Skiøder og Aldeeles afhænder, fra mig og mine Arvinger en mig efter lovlig Skiøde tilhørende Bonde Gaard, beliggende i Lundenis Amt Bølling Herret Borris Sogn Qvodbøll Kaldet, som ieg selv nu sidst har paaboed og fra fløttet Staaendes i nye Landmaalings Matricul for Hartkorn; med det dertil, tilhørende ødegaards Hartkorn i beregnet: 6 tdr. 1 skp. 1 fdk. ½ alb. til Velfornemme Mand Jens Christensen Tolder af Rabech med alle dends tilliggende, det være sig af Ager, Eng, Kiær og Moese, Fæegang og Fiske Vand Lyngslet Tørve Skiær ald fællig, Waat og Tørt, Inden Marcke Skiæl og uden fore, Samt Bygning og ald anden Heerlighed og Rettighed indtet undtagen i nogen Maader, dermed Rette tillige bør.
Saa at ieg Peder Mortensen herved Kiendes for mig og mine Arvinger, Aldeles ingen Ydermere Lod Deel Rett eller Rettighed at have til eller udi forbemelte Bondegaard det være sig Landgilde, Ægt og Arbeide, og ald anden dertil med Rette henhørende Herlighed og Rettighed, mens herved for mig og mine Arvinger lover al Frie Frelse og Hiemle bemelte Jens Christensen Tolder og hans Arvinger afbemelte Bonde Gaard som hand og de maae giøre Sig saa nyttig, som de best maae, vil og kand til Evindelig Arv og Eiendom, efter som hand mig til ald Nøye og fornøyelse, saa som hand same Bondegaard haver Betalt med 1090 Rdl. Siger Et Túsinde og Halv Femsindstüge Rigsdaler. –
Og om det imod ald for Haabning skulle Skee at bemelte Gaard eller noget af dens Eiendom blev formedelst min Vanhiemel bemelte Jens Christensen Tolder eller hans Arvinger af eller fravunden med Rettergang og Process endten i Særdeleshed eller i Almindelighed, da bepligter ieg mig og mine Arvinger herved Een for alle, eller nogen for En at igien give Hannem eller Arvinger ind en Bürger liigesaa got og beliggeligt Eiendom som der er bleven af eller eller fravunden, eller og i dets Stæd, Hannem med Reede Penge Skadesløs i alle Maader fuldkomelig at fornøye efter som det er bemelte Jens Christensen Tolder Solgt for et uigienkaldelig Kiøbt Kiøb, til Evindelig Arv og Eie og Eiendom; da ieg og mine Arvinger forpligter os Ydermere, at holde fornefte Kiøbere og hans Arvinger uden Skade og Skadeslidelse i alle optænckelige Maader. –
Dette til bekræftelse haver ieg Dette mit Skiøde Egenhændig Underskrevet og Forsieglet, som til Tinge maa Læses og Protocolleres hvor og naar forlanges uden mig derfor at kalde; Samt nemlig ombedet Sr. Nils Fischer i Qvodbøll og Jens Jensen i Schodsbøll dette med mig til Vitterlighed at ville underskrive og forseigle. –
Datum Rabech den 4'de Junii 1779'ne.
Peder Mortensen.
At om forestaaende kiøb ingen Kiøbe Contract eller Skriftlige Conditioner mellem os haver været oprettet ei paa vores Vegne, det vil Vi med Eed Bekræfte naar forlanges. –
Peder Mortensen.
Jens Christensen.
Efter Begæring Til Vitterlighed haver Vi denne Skiøde Underskreven og Forseiglet.
Nils Fischer (L.S.)
Jens Jensen Schodsbøl (L.S.)

Børn:
Hans Jensen *1778c Kodbøl, overtager kort gården, se nedenfor.
Mette Jensdatter *1780.05.04 Kodbøl †1861.04.21 Gjaldbæk, Borris.
Gift med 1812.03.30 i Borris med Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 Gjaldbæk søn af Laurids Olesen *1755 Borris Krog †1845.07.05 Gjaldbæk og Katrine Marie Nielsdatter *1755 Gjaldbæk †1841.06.10 Gjaldbæk (datter af Niels Nielsen i Gjaldbæk).
Bosat Gjaldbæk i Borris.
Christen Jensen *1784c Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.

1807 Hans Jensen *1777c søn af formand.
Gift 1808.10.21 i Strellev med Kirsten Marie Christensdatter *Adsbøl i Strellev sogn datter af Christen Pedersen.

1808 Christen Jensen *1783c Borris †1851.04.26 Borris bror til formand.
Gift med Karen Lauridsdatter *1791.03.27 Gjalbæk, Borris †1883.01.16 Borris datter auf Laurids Olesen *1755 Borris Krog (FT 1845) †1845.07.05 Gjalbæk og Katrine Marie Nielsdatter *1754.08.18 Borris †1841.06.13 Gjalbæk (datter af Niels Christensen Husted *1725.07.07 Hanning †1801+ Borris? og gift 1753.10.14 i Borris Karen Gjalbæk).
Børn:
Petronelle Christensdatter *1813.05.02 Kodbøl.
Katrine Marie *1815.09.06 Kodbøl †1816.02.08 fire måneder gammel.
Jens Christensen *1817.01.13 Kodbøl, overtager gården, se nedenfor.
Laurids Christensen *1819.08.21 Kodbøl.
Katrine Marie Christensdatter *1822.03.03 Kodbøl.
Gift med Mikkel Christiansen *1811c Egvad.
Gård i Egvad sogn.
Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl †1896.03.09 Alkjærsig, Dejbjerg.
Gift 1850.10.13 i Borris med Eske Pedersen *1823.03.26 Tarp, Borris †1890.07.20 Alkjærsig søn af
Kendt barn:
Petrea Eskesen *1856.02.16 Alkjærsig, Dejbjerg.
Gift 1876.04.09 i Dejbjerg med Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegården, Borris
Hansine Christensdatter *1827.10.20 Kodbøl.
Mette Katrine Christensdatter *1830.03.21 Kodbøl.
Niels Christian Christensen *1832.08.21 Kodbøl.

1849 Jens Christensen *1817.01.13 Kodbøl, Borris †1880+ søn af formand.
Gift med Ane Katrine Sørensdatter *1819c Grønborg, Borris †1880+ datter af Søren Eskesen *1789c Dalager, Borris (søn af Eske Pedersen *1759c Borris? †1833.02.12 Grønborg og Ingeborg Jensdatter *1760c Borris? †1828.01.04 Borris) og Karen Hansdatter *1791 Fjederholt, Rind sogn (datter af Hans Christensen Brande *1751c Brandlund, Brande †1829.03.08 Fjederholt og Anne Katrine Nielsdatter *1766.08.14 Lind, Rind †1834+ Fjederholt).
Børn:
Christen Jensen *1848c Kodbøl.
Søren Jensen *1850c Kodbøl.

1884 Christen Jensen (Kræ Kodbøl) *1849c Borris †1907 Kodbøl søn af formand.
Gift med kusine Christiane Mikkelsen *1851c Egvad datter af Mikkel Christiansen *1811c Egvad og Katrine Marie Christensdatter *1822.03.03 Borris søster til formand (se ovenfor).
I FT 1870 ses Christen Jensen som skolelærer i sognet.
Christiane Mikkelsens mor Katrine Marie er søster til Christen Jensens far Jens Christensen.
Børn:
Jens Kodbøl Jensen, overtager gården, se nedenfor.

1907 Jens Kodbøl Jensen *Kodbøl †1941+.
Ugift.

6 Andet


Kringeltoft
1 Introduktion
Stednavnet Kringeltoft findes ikke i TRAP V. Men der er mindst to steder i Danmark, der kaldes Kringeltoft (Borris sogn) eller Kringeltoften (Vester Hassing sogn). Kringeltoft i Borris er et meget lille sted, et boel eller husmandssted med harkorn 0 5 1 0. Det opføres ikke separat i FT 1787.
I følge Peder Gammeltofts "Stednavne i Ringkøbin-Skjern", 2011, ses Kringeltoft første gang i 1651.
2 Fæstere
1683 Christen Olsen.
1705 Jens Kringetoft.
1753 Niels Kringeltoft.
1787 Rasmus Thomsen
1801 Peder Nicolaj Larsen
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup til Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Kringeltoft hartkorn 0 5 1 0

1683- Christen Olsen-.

1700- Niels Kringeltoft †1726.11.06 Kringeltoft.
Gift med An †1726.09.08 Kringeltoft.
I 1709 og i 1718 er Niels Kringeltofts datter fadder.
1711 er Niels Kringeltoftes Kone An fadder.
Børn:
? Nielsdatter *1691c-.
?Jens (Nielsen?) Kringeltoft, evt. søn.

1705- Jens Kringeltoft.
Ses i skattelsiten 1705.
I 1714 er Mette Kringeltoft fadder, søster eller kone?
1728 Maren Nielsdatter af Kringeltoft fadder.

1731- Iver Kringeltoft.
Gift med hans kone.
Børn:
Niels Iversen *1731.12.09 Kringeltoft.

1753- Niels Kringeltoft.

1787- Rasmus Thomsen *1718c †1798 Borris.
Gift med Anne Ottesdatter Høyer *1734.03.16 Ringkøbing †1801+ datter af præst Otto Offesen Høyer *1695.07.29 Uldum †1757.09.17 Hee sogn og første kone Christence Jensdatter Taulow (Tolder vel egentlig, hendes far var Jens Tolder) *1700cc Varde †1739.04.01 Ringkøbing.
Da de selv ingen børn får, tager de hendes brors datter Christence som deres egen datter, men hun beholder hendes navn. Hendes far Christen Ottesen Høyer blev afskediget i Nørre Omme for at have fået et barn for tidligt efter vielsen. Han levede nogle år i Ringkøbing før han fik lov til at blive degn i Brande sogn.
Testamente citeret fra Kermit:

906
Testamente for Rasmus Thomasen, og hustru Anna Ottosdatter Højer af Kringeltoft i Borris sogn. I teksten: Rasmus Thomsen, selvejer af et lidet sted 5 skp 1 fc 1 alb hartkorn Kringeltoft kaldet i Borris sogn. Når den længstlevende afgår ved døden, skal Christence Christensdatter Høyer, en datter af afg Christen Ottosen Høyer, forrige sognedegn i Brande, som de have taget til sig, og opfødt som deres egen datter, være begges eneste universelle arving.
23 november 1798.

Steddatter:
Christence Christensdatter Høyer *1773.08.06 Ringkøbing datter af degn i Brande Christen Ottesen Høyer og Maren Halvorsdatter Østerdam. Overtager gården, se nedenfor.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).

1800 Peder Nicolaj Larsen *1767.12.27 LilleBrande, Sønder Omme †1837.04.01 (skifte kun navne) Kringeltoft søn af Lars Jensen *1707.10.18 LilleBrande †1779.01.21 LilleBrande og Karen Jensdatter *1729c †1801+.
Gift 1800.10.05 Borris sogn med Christence Christensdatter Høyer *1773.08.06 Ringkøbing, konfirmeret i Faster 1787 †1832.09.04 Kringeltoft steddatter af formand.
Hun beskrives som gift første gang med Christen Fonager, hvilket ikke passer. Det stammer fra en mislæsning af Borris kirkebog, hvor præsten angiver faddere som "Chresten Fonagers hustru, Chrestentze Høyer" hvilket betyder at både Christen Fonagers kone var fadder og at Christence Høyer var fadder.
Deres børn kommer alle til Lindeballe sogn.
Børn:
Dødfødt søn 1802.05.29 Kringeltoft.
Maren Bjørn Pedersdatter *1803.11.21 Kringeltoft †1872.11.02 Nørskov Mark, Lindeballe sogn.
Gift 1836.10.12 i Lindeballe med enkemand på Nørskov Mark Peder Pedersen *1792.10.21 Nørskov søn af Bonde og gårdbeboer i Nørskov Peder Nielsen (Bindesbøl) *1733.04.19 Bindesbøl, Lindeballe †1819.05.07 Nørskov og (gift 3. 1791.09.12 Sønder Omme) Anne Marie Pedersdatter (?*1760.10.05 Omvraa, Sønder Omme) †1840.08.18 Nørskov.
Peder Pedersen var husmand på Nørskov Mark, Lindeballe. Han solgte stedet allerede syv år efter bryllupet og Maren Bjørn og han gik på aftægt.
Maren Bjørn var opkaldt efter hendes fars fars mor Maren Jakobsdatter Bjørn gift med Jens Bertelsen Tolder som var borgmester i Varde. Hun blev en berømt spåkone i Lindeballe.
Tre og fyrre år efter hendes død samlede sognepræsten i Gadbjerg Hans Kau alt hvad han kunne høre fortælle om hende af folk der havde kendt hende og publicerede det i Vejle Amts Aarbog 1915 under titlen "Maren Bjørn, en seerske og en sandsigerske" siderne 137 - 157.
Nytårsaften kunne hun et bestemt sted se hvor mange lig der i det næste år ville blive bragt til kirken endda fra hvilken side. Hun kunne også se hvem i nytårsselskabet, der ville dø i det næste år. Hun kunne se skæbner i kaffegrums. Kaffen måtte betales, men det var mere spågebyr, som ellers ikke måtte tages. Personen måtte drikke kaffen derefter hældte hun så kaffegrumsen på en underkop. Hun kunne sige, hvor mange skorstene man ville få, eet er et husmandssted, to en gård og tre noget meget stort. Hun spåede at det første barn ville dø, At en ung mand ikke behøvede at se efter pigerne, de ville ikke have ham; han blev aldrig gift. Per Smed sagde, der var nu ikke meget kunst i det hvad ham betraf, for hun havde hørt det hele fra hans faster fx at han snår sku gywtes.
Digt af Iver Lauridsen i Smidstrup "Til Minde om Spåkvinden elle Profetinden Maren Bjørn" (o mues: begyndte at mose, mosen var i hendes nærhed, når der blev skåret tørv havde hun selskab og kunder):

Nær te Folk di begynt o mues
Dier ued ve Maren Bjøen,
Så kam di o vild spues,
Æ ung Folk o æ Bøen,
Få dier wa jo mannen Tosse,
Te dær trou, te hun ku sie
Mier end di ku osse
I æ Grums, hwa der vild skie, -
Æ Piger miest nysgjerre
War -- de æ di oldtier,
...
No legger hon i æ Juer,
Wo gammel Maren Bjøen.

Børn:
Christence Høyer *1842.12.11 Nørskov Mark †1843.02.07 tre måneder gammel.
Maren Pedersdatter *1805.11.07 Kringeltoft †1842.03.05 (ved bror Jens Pedersen) Smidstrup Mark, Gadbjerg
Hun kunne efter det nedenstående ikke tage vare på barnet.
Barn med sendkersvend Jens Madsen:
Kristian Peder Jensen *1834.01.11 Lindeballe †1919 Plejehjemmet i Give.
Har et omskiftetligt liv. Kort i pleje ved jordemoderen, som etårig til Brande sogn, 1837 treårig i Lindeballe, 1842 som otteårig til Uhre i Brande, hvor han konfirmeres. I 1845 er han plejebarn ved lærer Søren Jørgensen i Brande By, som første gang var gift med Inger Høyer, der var søster til hans bedstemor Christence Høyer. I FT 1850-55 er han karl i Skerris og Borup i Brande. I 1854 vedtegning i lægdshovedrullen:

Session 1856: Ej mødt, skal være i tugthuset. Ved højesteretsdom af 1/8 55 idømt 2 års forbedringshusarbejde for tyveri, efter skrivelse fra herredskontoret i Kolding af 10/8 og 15/12 55. - Straffet med fængsel på vand og brød i 2 x 5 dage.
Var derefter i Sønderjylland og kommer tilbage til Brande 1895.
Ugift.
Jens Pedersen *1808.01.03 Kringeltoft, konf. 1825 Borris, †1879.03.26 Nørskov Mark, Lindeballe.
Gift 1. 1840.11.29 i Gadbjerg med enke af Smidstrup Mark Sidsel Nielsdatter *1798.04.22 Bøvl, Sønder Omme datter af Niels Jensen *1748c †1812.06.14 Bøvl og (gift 1796.11.13 Sønder Omme) Kirsten Marie Christensdatter *1767.10.18 Hvelplund, Sønder Omme †1814.04.22 Bøvl.
Gift 2. 1855.12.15 i Lindeballe med pigen Ane Dorthea Christensdatter *1809.03.09 Givskud By †1879.04.02 Nørskov Mark, Lindeballe datter af gårdmand i Givskud Christen Hansen *1773 Givskud By †1842 Givskud By og (gift 1801 i Nørup) Maren Olesdatter *1777c Mørup, Nørup †1842.05.20 Givskud By.
FT 1834 er han smedesvend i Borris ved Jens Christensen.
Jens Pedersen var husmand og smed i Gadbjerg og Lindeballe sogne. Hans Kau, Vejle Amts Aarbog 1915, side 138:

Han kaldtes Jens Bjørn og boede på Nørskov Mark. Han havde et Træben og var en Slags Tusindkunstner, der ved Siden af lidt Landbrug drev Smedehåndværk, var Stenkløver, Brolægger osv. Han hed egentlig ikke »Bjørn«, men kun Jens Pedersen. Bjørnenavnet har han sagtens fået fra Søsteren. Stedet, hvor han boede, blev ofte for Spøg og bliver det stundom endnu kaldt for »Bjørnereden«.


6 andet
1732.01.16 Christen Toft fadder.


Kvisthuse
1 Introduktion
Kvisthus findes i TRAP i Ørum sogn i Randers Amt.
Kvisthuse findes i Borris og i Hørby sogn i Hjørring Amt.
Markbogen 1683:

Tilhørrer Frue Sopfia paa Deiberggelund.
Beboes af Mads ollesen.
Till [....]=Huus er en Marq kaldes Kuisthusus March, som [....] herefter findes Specificered.

Senere mellem 1766 (en beboer, indberetning til biskop Bloch i Ribe) og 1799 bliver stedet til to husmandssteder: Nørre - og Sønder Kvisthus. Disse to tilsammen er tre gange større end det oprindelige hartkorn, så der er lagt to gange så meget jord til fra andre steder, vel fra nabosteder som Hioptarp.
Det første hartkorn for Nørre Kvisthus 0 2 3 1½ og for Sønder Kvisthus er 0 3 0 1¼. Det sidste er nærmere ved de 0 3 2 2 fra Ny Matrikel, så Sønder Kvisthus kunne være det gamle Kvisthus.
Sønder Kvisthus består efter udskiftningen af:
Nørrelandet matr. 66: 0 3 0 1¼
Matr. 74K: 0 0 0 ¾,
Matr. 5B: 0 1 1 ¼,
I alt hartkorn: 0 4 1 2¼.
Realregister.
Realregister fortsat.
Nørre Kvisthus efter udskiftningen:
Nørrelandet matr. 54: 0 2 3 1½
Matr. 94L:0 0 0 ½,
Matr. 8B: 0 2 0 2,
I alt hartkorn: 0 5 0 1.
Realregister.
Sønder Kvisthus er nedlagt et sted mellem 1986 og 2018 og bygningerne fjernet.
Nørre Kvisthus har i 2018 store bygninger.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Sophie Rostrup til Dejbjerglund.
4 Familier med børn
Kvisthus original hartkorn 0 3 2 2, et Boelshus, lille husmandssted:

1683- Mads Olesen.

1705- Peder Germandsen †1709.02.02 Kvisthus.
Nævnes 1708 i skøde fra jomfru Ida Lange til Herredsfoged i “Øster-Nørherred” Jens Jensen Sæby.
Udskriften af skattemandtallet 1705 har Peder Christensen, der anses for et mislæst Germandsen.
I 1683 ses Peder Germandsen som fæster af en gård med hartkorn 3 0 3 1 i Tarp i Borris.

1709 Søren Sørensen Huus.
Gift med hans kone.
Børn:
Kirsten Marie Sørensdatter *1709.10.13 Kvisthus.
Peder Sørensdatter *1714.04.22 Kvisthus.

1755 Sidsel Kvisthus.
Gift 1755.10.12 i Borris med Søren Poulsen.
Så vidt det kan ses bosat i Tarm i Egvad sogn.

Sønder Kvisthus hartkorn 0 4 1 2¼:

Kvisthus i Borris sogn med Kringetoft, Slikdal, Søndergaard, Hioptarp, Grønborg, Duedal, Fonager og Brunbjerg
Kvisthus i Borris sogn med Kringetoft, Slikdal, Søndergaard,
Nørregaard, Hioptarp, Grønborg, Duedal, Fonager og Brunbjerg.
Til Hjoptarp hører Nørregaard, Meldgaard, Søndergaard og til dels
Kvisthus, som nævnes fx i FT 1787 under Hjoptarp.
De andre gårde som Kringeltoft, Slikdal, Grønborg, Duedal,
Fonager og Brundbjerg er enlige gårde som ikke lå i nogen landsby.
Kort fra 1911.

Sønder Kvisthus hartkorn 0 4 1 2¼:

1799 Michel Madsen *1768c.
Gift med Ane Katrine Pedersdatter *1768c.
Børn:
Mads Michelsen *1799.03.16 Sønder Kvisthus †1829.12.16 Borris.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
1804 Niels Mikkelsen (Duedal) *1764c †1835.12.15 Kvisthuse.
Gift 1787.11.11 Borris med af Skrabhøj Anne Nielsdatter *1758.06.24 Skrabhøj, Borris †1837.03.27 Kvisthuse
Alle deres børn er født i Duedal, se der.
Gården her i Sønder Kvisthus beholder de i 16 år indtil Niels er 56, hvorefter de skøder den til svigersønnen Peder Christensen.

1820.12.01 Peder Christensen *1784.11.28 Kollund i Rind †1858.07.29 (almisselem) Klokmose, Faster sogn søn af gårdmand i Kollund, Rind Jep Christian Pedersen *1745.01.31 Rind, konf. 1763 Rind, †1788.05.08 Nørgaard i Kollund nævnt "Jep Christian" (Pedersen) i Nørgaard, Kollund, Rind (søn af Peder Jepsen Nørgaard *1713c Kollund? †1780.11.17 Kollund og - gift 1737.09.18 Rind - Inger Mortensdatter *1716c †1800.12.14 Slumstrup, Rind) og (gift 1781.06.27 Gjellerup) Inger Marie Pedersdatter af Store Langlund *1757.07.31 Gjellerup. konf. 1774 (datter af Peder Christensen *1721c Bjødstrup, Gjellerup †1793.12.13 Store Langelund — søn af Christen Lauridsen Colding *1684c Leding, Dejbjerg †1735.12.04 Sønderby, Borris gift 1704.09.21 i Borris Karen Mortensdatter Lindvig †1759.04.18 Borris datter af Morten Jensen Lindvig — og Anne Margrethe Nielsdatter *1727c †1763.04.17 Bjødstrup) †1821.11.17 Damholt, Rind (gift 2. gang 1788.10.24 i Rind med Laust Christensen i Fjederholt *1757c Brandlund, Brande †1835 Damholt, Rind).
Gift 1818.11.08 i Borris med Maren Nielsdatter *1795.07.15 Duedal †1871.02.09 Fattiggården, Borris datter af formand.
Skødet af 1820.12.01 er ikke tinglæst men nævnes i Registreringsforretningen 1831.03.18. Parret bliver skiller sig 1829 og i 1831 registrerer Fattigkommissionen Peder Christensens ejendele som sikkerhed for hans børns forsørgning af Fattigkassen. Peder Christensen var da 47 år gammel
Maren Nielsdatter børn med manden Peder Christensen:
Niels Christian Pedersen *1819.07.07 Sønder Kvisthus †1891.07.01 (fattiglem) Mosegaard, Borris.
Gift 1853.03.24 i Borris med Ane Dorthea Sørensen *1830.06.20 Borris †1904.04.11 Borris Kirkeby datter af Ane Sørensdatter *1805.04.15 Vejrup, Sønder Vium †1879.02.10 (ugift) Det gamle Fattighus, Borris og udlagt Niels Pedersen.
Niels Christian Pedersen var husmand i Kærhuset matr. 2D Borris Sønderland.
BS side 85:

Da Peder Jensen delte Aagaards jord i to dele i 1854,var det stykke her med i det, der blev fraskilt Aagaard. Peder Jensen må imidlertid have opført bygninger på arealet, for ved folketællingen i 1870 beboes ejendommen af Niels Chr. Pedersen og hustru Ane Dorthea Nielsen og deres børn: Peder Kristian, Ane Marie, Frederikka og Kristine Birgitte. Men denne familie har ikke skøde på ejendommen. Samme familie flytter ned i et hus beliggende lige op ad kirkegårdsdiget på vestsiden, det var først da en sønnedatter af Dorthea og Niels Chr. Pedersen døde i tresserne, at huset blev nedrevet.

Laust Christian Pedersen *1821.01.15 Sønder Kvisthus †1859+.
1821/1852 Lægdsrullen: Indført i Borris sogn.
FT 1834 tjenestedreng i Ahlergaard i Borris.
1852 til Horsens.
1859 afsked session i Horsens.
Ikke set derefter.
Peder Pedersen *1825.01.01 Sønder Kvisthus †1854+.
Sidst kendte opholdssted ifølge lægdsrullen: Flensborg by 1854.
Tjener i Flensborg for justitsråd Hargens.
Ane Pedersdatter *1823.03.20 Sønder Kvisthus †1865.12.12 Duedal, Borris.
FT 1850 ved moderen i Borris.
FT 1860 sylærling ved Wilhelm Ejler i Neder Buurgaard i Vildbjerg.
Hun var skræderske og døvsdum.
Niels Pedersen *1827.03.15 Sønder Kvisthus †1900.04.27 Fattiggaarden Mosegaard, Borris.
Gift 1859.09.04 Borris sogn med Ane Magrethe Madsdatter *1836.01.08 Rosendal, Oddum †1910.01.19 Vestergade, Varde datter af gårdmand Mads Christian Nielsen *1801.03.25 Rosendal †1863.11.10 (faldt ned af hustag) Oddum og (gift 1831.11.06 Oddum) Dorthea Pedersdatter *1815.02.24 Odderup, Oddum †1885.10.17 Rosendal.
Husmand matr. 11i "Blaabjerg"i Sønderlandet i Borris sogn.
Arbejdsmand i Varde.
BS side 108 om Blaabjerg:

Er udstykket i 1875 fra 11b, men ellers er det meget vanskeligt at finde nogen linie i ejerforholdet til denne ejendom. I 1870 beboes stedet af Ane Margrethe Madsen og Niels Pedersen, de har tre børn på det tidspunkt. Deres navne er: Maren Nielsen, f. 19/9 1861, Mads Chr., f. 15/3 1864, og Ane Else Nielsen, f. 25/3 1868. Da alle tre børn er født på Blaabjerg, må forældrene jo have boet der længe før ejendommen er udstykket, men det kan udmærket være tinglysningen, der halter bagefter. I 1873 må de være flyttet...

Inger Marie Pedersdatter *1829.04.17 Duedal, Borris †1888.06.06 Fattiggaarden i Sønder Omme.
Gift 1863.10.10 i Borris med ungkarl Mikkel Jensen *1834.11.10 Sønder Lem sogn †1894.06.12 Kirkeby, Sønder Omme søn af Inger Marie Jensdatter *1801.04.19 Søndergaard, Sønder Lem †1880.12.07 Mosegård, Borris og udlagt husmand Peder Jensen Gadegaard i Kolstrup i Sønder Lem.
FT 1880 Sønder Omme angives Mikkel Jensen fejllæst af Nørlem sogn (skal være Lem sogn). Fødesogn falsk i begravelsen.
Mikkel Jensen var husmand i Skovsende mark i Sønder Omme sogn.
Maren Nielsdatter barn med almisselem Samuel Christensen:
Micheline Christensen *1836.02.20 Grønborg, Borris †1922.02.07 Fasterlund, Faster.
Gift 1876.04.04 i Borris med enkemand og husmand i Fasterlund Jens Jensen *1821.11.27 Nørby, Nysogn, Holmsland †1894.05.31 Fasterlund søn af Ane Marie Jensdatter (Hede) *1801.01.25 Nysogn †1876.09.18 Fasterlund og udlagt Jens Poulen fra Als.
Husmand i Fasterlund i Faster sogn.

1832.07.09 Christen Larsen *1788.06.29 Nørre Vium sogn †1880.06.13 Kvisthuse, Borris søn af Lars Christensen (Las Skave) *1761.04.30 Silstrup, Skarrild sogn †1842.08 20 i Arnborg (almisselem 78 år) og (gift 1788.03.25 Nørre Vium) Maren Nielsdatter af Egeris, Nørre Vium sogn *1757c ?†1829.06.30 Fattighuset, Skarrild.
Gift 1811.08.25 Borris sogn med Ane Sørensdatter på Borrisager *1781.06.15 Nederby, Sønder Felding †1859.12.17 Kvisthuse datter af gårdmand i Nederby Søren Jensen (Paarup) *1740c †1813.02.24 Nederby, Gammelmark, Sønder Felding og (gift 1772.08.23 Sønder Felding) Mette Christensdatter Lundfod *1737.10.23 Sønder Felding †1801+ (datter af Christen Lundfod). .
Se kirkehuset som Christen Larsen beboer i perioden 1828-32.
Parret beholder gården i 17 år indtil 1849.
Derefter forbliver Sønder Kvisthus i denne familie 4 generationer mere altså i alt i fem generationer.
Børn:
Mette Marie Christensdatter *1814.04.03 Ahler Hus (ved begravelse *Vigkærhus), Borris †1892.01.22 Duedal.
Gift 1854.06.11 Borris sogn med enkemand i Duedal Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing †1878.03.18 Duedal, Borris søn af gårdmand af Over Kirkegaard, Assing Jesper Jensen *1742.07.01 Nederby, Oddum †1823.06.02 Gullestrup, Herning og (gift 1774.11.22 Assing) Maren Ibsdatter *1747cc †1833.02.12 Gullestrup, Herning.
Peder Jespersen: Gårdmand i Gullestrup i Herning sogn.
Gårdmand i Olling i Assing sogn.
Gårdmand i Duedal i Borris sogn.
Søren *1818.03.11 Ahlerhus, Borris †1 dag gammel.
Mariane Christensdatter *1820.01.31 Ahlerhus, Borris, konf. 1834 af Kvisthus, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1834 Kvisthus- Sønder Christen Larsen   Matr: 66   34
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 1Christen Larsen461788 Nørre Vium 1880 Kvisthus- Sønder Borris  *1788.06.29.
kone 1Ane Sørensdatter531781 Nederby Sønder Felding 1859 Kvisthus- Sønder Borris *1781.06.15.
dat. Mariane Christensdatter141820 Ahlerhus Borris 1888 Borris *1820.01.31.
Aftægt mand 1Niels Mikkelsen711765c  1835 Kvisthus- Sønder Borris  
Aftægt kone 1Ane Nielsdatter761758 Skrabhøj Borris 1837 Kvisthus- Sønder Borris  *1758.06.24.


1849.09.16 Christen Pedersen *1819.08.22 Lillebæk, Dejbjerg sogn †1901.09.04 Kvisthuse søn af husmand og daglejer i Dejbjerg Peder Kristensen *1775.12.03 Stauning †1848.03.16 Dejbjerg sogn og Ane Stefansdatter *1774 Lønborg sogn †1852.08.22 Leding Hede, Dejbjerg.
Gift 1848.12.10 i Borris Mariane Christensdatter *1820.01.31 Ahlerhus, Borris, konf. 1834 af Kvisthus, †1888.10.04 Borris datter af formand.
Christen Pedersen var husmand i Kvisthuse i Borris sogn.
Af hans fire voksne børn overtager Søren gården, de andre tre flytter til Sønder Omme og Døvling nabo til i Skarrild sogn.
Børn:
Christen *1849.05.20 Sønder Kvisthus †1860.04.13 Kvisthus knap 11 år gammel.
Peter Christensen *1851.04.09 Sønder Kvisthus †1904.03.31 Bøvl Mark, Sønder Omme.
Gift 1880.11.19 i Assing med enke af Paarup mark Ane Cathrine Christiansen *1854.09.22 Kirkeheden, Nørre Vium †1932.11.09 Sønder Omme datter af husfæster og snedker Christian Lauridsen *1815.05.02 Skærbæk, Nørre Vium †1888.12.30 Døvling, Skarrild og (gift 1843.04.17 Sønder Omme) Maren Jensdatter *1820.01.08 Stakroge, Sønder Omme †1861.04.27 Kirkhede, Nørre Vium.
Søren Christensen *1853.09.07 Sønder Kvisthus overtager gården, se nedenfor.
Anthon Christensen *1856.12.10 Sønder Kvisthus, konf. 1871.04.16 Borris, †1907.03.28 Hvelplund Mark, Sønder Omme.
Gift 1888.11.15 i Sønder Omme sogn med Johanne Jensen *1867.08.15 Hejnsvig †1910.12.31 Kirkeby, Sønder Omme datter af husmand i Hejnsvig sogn Jens Olesen *1822.09.09 Præstegaardens mark, Grindsted †1890.12.17 Hvelplund mark, Sønder Omme og (gift 1847.04.18 Hejnsvig) Inger Marie Nielsdatter *1826.02.16 Katrinebjerg, Hejnsvig †1911.11.28 Kirkeby.
Anthon Christensen var husmand på Hvelplund mark i Sønder Omme sogn.
Ane Christensen *1861.06.25 Sønder Kvisthus, konf. 1875.10.03 Faster †1940.01.25 De gamles Hjem, Herning.
Ane Christensen var husholderske i Døvling i Skarrild sogn. Ugift.

1883.10.01 Søren Christensen *1853.09.07 Sønder Kvisthus †1940.03.22 Kvisthus søn af formand.
Gift 1881.11.22 i Skjern med Johanne Mariane Mathiasen *1857.09.14 Skjern By †1906.06.05 Kvisthus datter af klejnsmed Mathias Christensen *1823.08.04 Engsig, Skjern †1866.10.03 Kousgaard Mark, Skjern og (gift 1851.11.14 Ringkøbing) Marie Cathrine Dorothea Jensdatter *1825.08.15 Ringkøbing †1903.06.27 Skjern.
Søren Christensen var husmand og landpost i Boris sogn.
Børn:
Marie Mathilde Christensen *1882.05.04 Old, Skjern †1964.10.09 Hulsøvang 11, Rungsted Kyst, Hørsholm sogn, Kbh. Amt.
Mariane Christine Christensen *1884.09.28 Kvisthus, overtager gården, se nedenfor.
Johanne Christensen *1888.05.20 Kvisthus †1954.07.25 Brogaard, Borris. Gift 1909.10.27 i Borris sogn med Jens Kristian Pedersen *1889.03.19 Rosendal, Oddum søn af husmand i Oddum Jens Ole Pedersen *1859.05.06 Lille Hvollig, Borris †1940.07.15 Kirkeby, Oddum og (gift 1884.03.06 Sønder Omme) Marentze Elise Bang Pedersen *1857.10.24 Møbjerg, Sønder Omme †1949.02.06 Kirkeby, Oddum.
Jens Kristian Pedersen var gårdmand i Brogård i Borris sogn.
Mette Marie Christensen *1893.02.27 Kvisthus †1937.12.06 Gjaldbæk, Borris.
Gift 1915.05.27 i Borris med Peder Jensen Siggaard *1887.11.20 Skophus mark, Sunds sogn †1982.07.02 (gravstedoplysning Sepstrup) Borris søn af Husmand Søren Siggaard Jensen *1854.11.24 Skinderholm, Sunds og (gift 1883.12.28 i Rind) Ane Johanne Pedersen *1852.03.03 Knygbjerghus, Rind †1893.04.20 Skophus mark.
Martin Christensen *1896.08.08 Kvisthus.
Gift 1917.12.12 i Oddum med Kirsten Marie Jensen *1894.02.19 Vognslund, Ølgod datter af husmand i Gundesbøl i Oddum sogn Ivar Christian Jensen *1862.10.27 Ådum og (gift 1892.11.17 Ølgod) Maren Madsen *1864.04.19 Tarp mark, Ølgod.
Martin Christensen var husmand i Odderup i Oddum sogn.
Jens Christian Christensen *1899.05.28 Kvisthus †1960.10.03 Lille Grønborg, Borris.
Gift med Maren Christensen *1909.06.17 Vostrup, Lønborg †1995.12.05 (gravstedoplysning Sepstrup) Borris datter af Ane Marie Kristensen *1881.01.18 Vostrup †1950.08.04 Lille Grønborg og udlagt Laurids Pedersen af Lønborg.
Jens Christian Christensen var gårdmand i Grønborg i Borris sogn.

1914.03.01 Christian Martinus Jensen *1877.03.12 Sønderskov, Borris †1944.09.17 Kvisthus søn af gårdmand i Sønderskov, Borris Jens Christian Jensen *1837.12.03 Tarm, Egvad sogn †1888.04.01 Sønderskov og (gift 1865.05.07 i Egvad) Ane Kirstine Eriksen *1833.10.02 Vognslund, Ølgod †1894.12.05 Sønderskov.
Gift 1913.09.30 i Borris med Mariane Christine Christensen *1884.09.28 Kvisthus †1957.03.02 Kvisthus datter af formand.
Christian Martinus Jensen var gårdmand i Kvisthus i Borris sogn.
Børn:
Søren Jensen *1914.01.09 Kvisthus, overtager gården, se nedenfor.
Mariane Johanne Jensen *1915.11.09 Kvisthus †2007.06.20 Herning.
Gift 1943.12.08 Borris sogn med Erland Vinbæk Jensen *1915.10.09 Vinbæk, Troldhede sogn †1987.10.12 Herning søn af husmand i Vinbæk, Troldhede sogn Christen Jensen *1863.01.01 Albæk, Assing †1941.10.30 Ahler mark, Borris og (gift 1890.04.10 Nørre Vium) Johanne Pedersen *1871.01.31 Vinbæk, Borris †1945.02.17 De gamles Hjem, Herning (datter af husmand Andreas Pedersen og Ane Kirstine Eriksen i Vinbæk).
Erland Vinbæk Jensen var tekstilfabrikant i Herning.

1954.06.26 Søren Jensen *1914.01.09 Kvisthus †1989.11.12 (gravstedoplysning Sepstrup) Borris søn af formand.

Nørre Kvisthus matr. 54 og 94L Nørrelandet, hartkorn 0 5 0 1:
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.
Første realregister. Andet realregister.

1775c Christen Knudsen *1742.09.16 Søndergaard, Hjoptarp †1807.02.25 Kvisthus, Borris søn af Knud Christensen *1720c Søndergaard †1746+.
Gift 1. 1775.09.17 i Borris med Else Kierstine Christensdatter *1748c †1776.02.17 i Borris 28 år gammel.
Gift 2. 1776.09.22 i Borris med Maren Pedersdatter *1745c †1805.12.08 Kvisthus.
Christen Knudsens 2. kone er død i Kvisthus og han selv kaldes Christen Huus eller Søndergaard. I FT 1787 føres han under Hjoptarp, som Kvisthus ofte ses som en del af.
Det er muligt, at Christen Knudsen kaldet Søndergaard boede på Søndergaard de første år efter han blev gift. Der ses en Søren Søndergaard, vel Christens bror paa Søndergaard, Christen overtog sandsynligt Nørre Kvisthus ved vielsen, men hvem der var der før ham har ikke kunnet fastslås.
Barn med 1. kone Else Kierstine Christensdatter:
Mads Christensen *1776.02.11 Borris, overtager Nørre Kvisthus, se nedenfor.
Barn med 2. kone Maren Pedersdatter:
Else Kierstine *1777.07.19, under hendes navn i randen af dåben står "død" altså død spæd vel nogle uger gammel.
Folketælling 1787 Kvisthus- Nørre Christen Knudsen Søndergaard   Matr: 54A   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Knudsen Søndergaard461742 Hjoptarp Borris 1807 Kvisthus- Nørre Borris *1742.09.16. Kaldes også Huus.
kone 2 1Maren Pedersdatter411746c  1807 Kvisthus- Nørre Borris  
søn 1 Mads Christensen Huus121776 Kvisthus- Nørre? Borris 1811 Kvisthus- Nørre Borris *1776.02.11.

Folketælling 1801 Kvisthus- Nørre Christen Knudsen Søndergaard   Matr: 54A   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med Jord mand 2Christen Knudsen Huus591742 Hjoptarp Borris 1807 Kvisthus- Nørre Borris *1742.09.16. Kaldes også Huus.
kone 2 1Maren Pedersdatter561746c  1807 Kvisthus- Nørre Borris  
søn 1 Mads Christensen Huus261776 Kvisthus- Nørre? Borris 1811 Kvisthus- Nørre Borris *1776.02.11.


1806 Mads Christensen *1776.02.11 Borris †1811.07.04 Borris.
Gift 1806.05.18 i Borris sogn med Sidsel Katrine Jensdatter *1778.05.03 Sønderskov, Borris †1825.10.21 Borris datter af Karen Giødesdatter *1751.02.02 Gaasdal, Borris †1834.09.01 (almisse, ugift) Fattighuset, Faster sogn og udlagt Jens Jensen.
Mads Christensen dør meget ung kun 35 år gammel.
Børn:
Else Kirstine Madsdatter *1807.04.14 Nørre Kvisthus †1876.12.11 Risbjerg, Brande.
Gift 1838.08.12 i Sønder Omme med Niels Peder Mathiasen *1817.06.18 Hallundbæk, Sønder Omme †1886.06.08 Risbjerg søn af husmand i Filskov og Omvraa, Sønder Omme sogn Mathias Jepsen *1792.04.09 Sønder Omme †1854.07.29 Langkær Mark, Brande (ved søn Niels Peder Mathiasen) og (gift 1813.10.09 Sønder Omme) Birthe Hansdatter *1784.04.04 (udskrevet) Tornvig, Arnborg †1851.09.16 Omvraa Mark, Sønder Omme.

1811 Sidsel Katrine Jensdatter enken, se ovenfor.
Hendes skøde er ikke tinglyst.

1813 Niels Pedersen Fyrstenborg *1782.10.06 Debelmose, Borris †1856.04.09 Kvisthus søn af jordløs husmand og murermester i Debelmose Peder Jensen Fyrstenborg *1749.10.26 Gammel Toftgaard, Bølling †1818.11.30 Debelmose og Anna Nielsdatter *1752c †1839.03.26.
Gift 1. gang 1806.05.18 i Borris med enken Sidsel Katrine Jensdatter *1778.05.03 Sønderskov, Borris †1825.10.21 Borris se ovenfor.
Gift 2. 1826.05.15 i Borris med Mette Cathrine Lauridsdatter *1788c ?Sønder Lem, konf. 1804 i Stauning 16 år af Lem †1860.03.13 Kvisthus.
Hans skøde er ikke tinglyst.
Børn med 1. kone Sidsel Katrine Jensdatter:
Mads Peder Nielsen *1814.01.04 Nørre Kvisthus, overtager stedet, se nedenfor.
Anne Katrine Nielsdatter *1815.04.15 Kvisthus †1901.03.20 Vester Herborg, Herborg sogn.
Gift 1852.01.25 Vorgod sogn med enke gårdmand Erik Iversen *1800.02.11 Vester Herborg †1890.06.24 Vester Herborg søn af gårdmand i Vester Herborg Iver Erichsen *1766.07.27 Sædding sogn †1822.04.14 Vester Herborg og (gift 1790.10.24 Sædding) Maren Pedersdatter 1761.04.12 Sædding †1803.04.02 Vorgod
Erik Iversen var gårdmand i Vester Herborg i Vorgod sogn.
Børn med 2. kone Mette Cathrine Lauridsdatter:
Niels Nielsen *1827.04.20 Nørre Kvisthus †1849.07.26 (Tyfus, menig ved 5. Dragonregiment) Sankt Hans sogn, Odense 22 år gammel.
I FT 1845 tjener han i Vraa i Skjern sogn ved gårdmand Has Christian Christensen.

1838.09.28 Hans Nielsen *1810.09.07 Feldsing, Borris †1886.06.13 Vorgod søn af gårdmand Niels Hansen *1781.03.18 Feldsing †1850.03.30 Feldsing og (gift 1809.05.11 Borris) Mette Christensdatter *1780.06.04 Aagaard, Borris †1858.07.06 Feldsing.
Gift 1852.04.12 i Vorgod med Mariane Pedersdatter *1820.08.15 Højmark, Sønder Lem sogn †1885.04.14 Øster Herborg, Vorgod datter af smed i Højmark, Sønder Lem sogn Peder Christian Pedersen *1798.07.22 Sønder Lem †1870.10.17 Fjelstervang, Vorgod og (gift 1819.10.17 Sønder Lem) Else Marie Andreasdatter *1800.10.12 Ringkøbing sogn †1843.02.28 Ristoft, Torsted sogn.
Konen Marianes far Peder Christian Pedersen:
FT1834: husmand og smed i Paarup, Assing.
FT1840: husmand og smed i Ristofte, Torsted.
FT1845 husmand og smed i Fjelstervang, Vorgod.
Hans Nielsen har skøde i fem år før han er gift. Han flytter 1843 til Vorgod, hvor han senere gifter sig.

1843.11.26 Mads Peder Nielsen *1814.01.04 Nørre Kvisthus †1881.01.03 Kvisthus søn af ejer to gange tilbage Niels Pedersen Fyrstenborg.
Gift som husmand i Kvisthus 1847.12.26 i Borris med Mette Cathrine Christensdatter *1817.03.21 Skjern †1884.11.30 Kvisthus datter af tjenestekarl i Østerskjern, Skjern Christen Dynesen *1792.02.19 Nederby, Sønder Felding †1830.03.25 Fattighuset, Borris og (gift 1817.02.09 Skjern) Elisabeth Kirstine Jacobsdatter *1796.09.08 Mosegaard, Skjern †1817.04.30 Østerskjern.
Mads Peder Nielsen var husmand i Nørre Kvisthus i Borris sogn.
Havde skøde i 37 år. Tre børn dør omkring tyve år gamle.
To børn dør under ti år gamle.
De andre fem børn bliver ældre.
Børn:
01 Niels Christian Madsen *1848.04.26 Kvisthus, se næste ejer.
02 Mette Cathrine Nielsine Madsen *1849.10.01 Kvisthus †1867.07.18 Kvisthus 17¾ år gammel.
03 Jens *1851.01.01 Kvisthus †1853.05.11 Kvisthus godt to år gammel.
04 Christen Madsen *1851.12.22 Kvisthus †1875.09.22 (Væltede nær Dalager kro på vej hjem fra Tarm marked) Kvisthus knap 24 år gammel.
Christen Madsen var engvandingsarbejder.
05 Jens Madsen *1853.08.03 Kvisthus †1894.11.21 Degneboligens mark, Borris.
Gift med Maria Johansdotter *1861.12.15 i Katslösa, Malmöhus Län, Sverige †1935.03.27 Vinderup, Sahl sogn datter af arbejdsmand i Katslösa Johan Andersson og hustru Elna Andersdotter.
Jens Madsen var arbejdsmand.
I FT1890 "Engmester" på Degneboligens mark i Borris sogn.
06 Niels Madsen *1855.09.21 Kvisthus †1896.11.03 Busk mark, Borris.
Gift 1888.05.11 i Borris med Jakobine Marie Nielsen *1860.06.02 Sønder Esp, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1936.01.24 Smedegade 15, Ringkøbing datter af indsidder Christen Moustesgaard Nielsen *1830.05.03 Staby sogn †1909.05.04 Bredgade, Ringkøbing og (gift 1858.04.08 Torsted) Maren Jacobsen *1839.03.24 Sønder Esp †1924.10.20 Bredgade 20, Ringkøbing.
Niels Madsen engvarngvandingsarbejder i Borris sogn.
07 Elisabeth Marie Madsen *1856.09.27 Kvisthus †1905.05.22 Borris Kirkeby.
Ugift fattiglem.
08 Otto Madsen *1857.09.19 Kvisthus †1885.06.11 Dalager, Borris.
Otto Madsen var landpostbud og ugift.
09 Christian Madsen *1858.11.19 Kvisthus †1878.04.30 Kvisthus 20 år gammel.
10 Søren *1859.12.17 Kvisthus †1868.06.05 Kvisthus knap ni år gammel.

1880.08.16 Niels Christian Madsen *1848.04.26 Kvisthus †1909.12.08 Kvisthus søn af formand.
Gift 1884.11.08 i Borris med Ane Marie Jensen *1858.09.08 Mikkelborg, Assing sogn †1936.05.11 Hjoptarp, Borris datter af husmand i Assing Jens Andersen *1827.10.20 Krog, Skarrild †1867.03.06 Kibæk Mølle Mark, Assing og (gift 1852.10.15 Gjellerup) Anna Jensdatter *1823.04.17 Fastrup, Gjellerup †1907.02.21 Mom Hede, Assing.
Niels Christian Madsen var husmand og landpost i Nørre Kvisthus i Borris sogn.
Børn:
01 Mette Katrine Madsen *1888.05.10 Kvisthus, overtager stedet, se nedenfor.
02 Ane Madsen *1890.07.25 Kvisthus†1908.10.11 Kvisthus 18 år gammel.
03 Mads Peder Madsen *1896.04.29 Kvisthus †1914.09.05 Kvisthus 18 år gammel.

1910 Ane Marie Jensen enken *1858.09.08 Mikkelborg, Assing sogn †1936.05.11 Hjoptarp.

1915.07.17 Otto Diderik Ejstrup *1889.02.14 Vester Herborg, Vorgod †1970.01.31 (Gravstedsoplysning: Sepstrup) Borris søn af husmand i Vester Herborg i Vorgod sogn Anders Ejstrup Andersen *1847.12.15 Vester Herborg †1897.09.16 Vester Herborg og (gift 1877.10.26 Hanning) Mette Kirstine Olesen *1849.06.11 Løvstrup, Hanning †1927.01.10 Vester Herborg.
Gift 1913.04.29 i Borris med Mette Katrine Madsen *1888.05.10 Kvisthus †1974.02.26 (Gravstedsoplysning: Sepstrup) Borris datter af formand.
Hans skøde af 1915.07.17 er først tinglyst 1958.12.10 realregister.
De fik tre sønner Christian, Mads og Anders.
Gården blev solgt ud af familien i 1958.

6 andet


Lindvig
1 Introduktion
Lindvig kaldes en enestegård. Det nævnes første gang 1553 som Linduigh. Karen Mortensdatter Lindvig nævnes på Sønderbygaard i Borris:

I 1721 er ejeren af Sønderbygaard herredsfogeden i Lønborg Birk og i Øster-Nørre Horne Herred Jacob Knudsen (ca 1658 – 1729). Efter hans død ejer hans enke, Birgitte Christensdatter gården frem til hendes død i 1750. I begyndelsen af 1700-tallet hed fæstebønderne på de to halvpartgårde: Knud Jensen og Birgitte Mickelsdatter Købke på den ene halvpart og Christen Laugesen og Karen Mortensdatter Lindvig på den anden. En søn i begge familier overtager senere fæstemålet: Jens Michael Knudsen og Lauge Christensen.
Det fortælles at Morten Christensen købte gården fri i 1756 - han var tilsyneladende bror til Lauge Christensen.

Den 18. juni 1798 går gården på tvangsauktion, selve gården overtages af Christen Olesen Stier mens Mads Jensen fra Borrisager køber hartkorn 2 tønder 5 skæpper fra.
Gården har let sandjord med ringe avl, men tidligere var engene ved Skjern Å næsten det vigtigste. Efter vandingsanlæggene kom 1970+ kunne der avles meget på sandjorden.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
Lindvig hartkorn 7 5 5 0

1618- Bertel Thommesen *1598cc-.
Kongens Skøder 27. Marts 1618 fra Christen Hansen (Baden) til Kongen i Bølling Herred, Borris sogn:

1 Enstedgård, der bruges af Bertel Thommessen i Lindvig.


1680c- Morten Jensen †1709.12.09 Lindvig.
Gift med hans kone †1705.10.30 Lindvig.
I markbogen 1683 beboes Lindvig af Morten Jensen, der indtil 1681 drev en laksegård ved Skern Aa sammen med Jakob Andersen (Harboe) på Adlergård på den anden side lige over åen:

Fiskrij hafuer hand udj Skiern åe stauet hanß Gård Grund streker sig, tillige med Jacob Anderß på Aaller Går haur til de halfuer haft en Laxe gård huilchen nu på 2 Aarß tid haue verit Øde, formedelst de ej kand formåe at holde dend ved liige.

Sete børn:
Karen Mortensdatter Lindvig *1680c Lindvig †1759.04.18 Borris.
Gift 1704.08.13 i Borris med Christen Lauridsen Colding *1684c Lending, Dejbjerg †1735.
Skal være opvokset på gården Kolding i Stauning sogn.
Lisbeth Mortensdatter fadder 1707.
Gift 1708.08.26 i Borris med Peder Pedersen af Skarrild Grene.
Jens Mortensen fadder 1707 og 1709.

1711 Jakob Jensen Barfod Lindvig *1660cc Rødding, Vildbjerg †1736.06.14 Lindivg søn af herredsfoged i Ulfborg Herred Jens Jacobsen *1621c Bjødstrup †1688.03.31 Rødding, Vildberg sogn og Maren Jensdatter *1630c Vildberg †1704.03.21 Kastbjerg, Bølling sogn.
Gift 1. 1685c med Kirsten Christensdatter Rind *1660cc †1706+.
Gift 2. 1711.06.28 i Borris med Margrethe Nielsdatter Boltvig *1690c †1758.05 Borris.
I følge TRAP hedder 2. kone Margrethe Nielsdatter Bolderup datter af Niels Andersen Bolderup på Østergård i Lyne sogn.
Se Barfod literaturen:
Barfoed Sagaen, udgivet 1992.
Nitten Generationer, Slægten Barfod-Barfoed, udgivet 1960.
Børn med 1. kone Kirsten Christensdatter Rind:
Inger Jakobsdatter *1690 Kastbjerg, Bølling †1710+ Lindvig.
Gift 1710.11.30 i Borris med Lars Går(s)dal.
Anne Marie Jakobsdatter*1692 Kastbjerg †1735.11.27 Borris.
Trolovet 1711.06.29 copuleret 1711.09.20 i Borris med Niels Gjaldbæk.
Navnet Jakob Barfod explicit i copulationen.
Kirsten Jakobsdatter *1696c Kastbjerg †1764.08.07.
Gift 1724.08.16 i Borris med af Sønder Felding Laurids Ibsen.
Sophie Jakobsdatter *1700c Kastbjerg †1733.10.04 Borris.
Gift 1732.11.09 i Borris med Villads Aagaard.
Sophie dør i første barselsseng.
Jens *1704.05.31 Kastbjerg †1704.07 juli.
Børn med 2. kone Margrethe Nielsdatter Boltvig:
Niels *1712.02.23 Lindvig †1712.05.11.
Niels *1713.05.21 Lindvig †5 uger.
Karen Rind Jakobsdatter *1714.03.27 Lindvig.
FT 1787 Odderskær i Borris, 72 år.
Else Jakobsdatter *1715.11.14 Lindvig †1743+.
Christence Jakobsdatter *1717.11.24 Lindvig †1741.08.13.
Christen *1720.08c †17 måneder gammel.
Anne Jakobsdatter *1722c †1747+.
Peder Jakobsen *1724c †1747+.
Niels *1725.06.17 Lindvig.
Maren Jakobsdatter *1727.03.05 Lindvig.
FT 1787 Odderskær i Borris, 59 år.
Daniel Filip *1731.09.12 Lindvig †1731.
Daniel Filip *1733.07c Lindvig †1733.

1739 Jens Hjøllund
Gift 1739.10.22 i Borris med enken Margrete Nielsdatter Boltvig †1758.05 Borris.

1754c Peder Lindvig *1713c †1773.07.22 Lindvig.
Gift 1754.09.29 i Borris med Karen Jensdatter *1731 Hvollig, Borris †1789.03.08 Lindvig datter af Jens Jakobsen †1743.02.17 Hvollig og Margrethe Jensdatter *1702.08.24 Lillebrande, Sønder Omme (datter af Jens Larsen den Yngre).
Kendte børn:
Mette Katrine Pedersdatter *1758 Lindvig †1831.07.10 Viumkrog, Nørre Vium sogn.
Gift 1772.09.08 i Borris med Jens Marcussen Krog *1756c Viumkrog †1802- søn af Marcus Jensen Krog *1706c †1776.10.10 Viumkrog og Anne Pedersdatter *1719.02.03 Viumkrog.
Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig. Gift 1783.11.23 i Borris med Lene Mathiasdatter *1762c datter af Maren Pedersdatter *1726c †1801+ og Mathias Pedersen †1773.
Bosat Odderskær i Borris.
?Peder Pedersen.

1773c Peder Pedersen.

1787.06.18 Eske Hansen Lindvig *1732 Janderup †1818.12.18 Gjellerup søn af Hans Eskesen Tarm *1690c Tarm, Egvad sogn †1777 Skodsbøl, Oddum og Mette Pedersdatter *1705c †1792 Oddum.
Gift 1758.08.24 i Oddum af Skodsbøl med Mette Marie Christensdatter *1737c ?Odderup, Oddum †1801+.
Gårdmand i Odderup i Oddum i 1781.
1787-98 er han gårdmand i Lindvig i Borris.
I FT 1801 er familien i Nørre Søby i Rind sogn med børnene Hans 39, Mette Katrine 29, og Kirsten Marie 23.
Børn:
Christen *1759.01.21 Odderup, Oddum †1759.08.26 syv måneder gammel.
Birte *1760.09.14 Odderup, Oddum †1763.01.23 to et halvt år gammel.
Hans Eskesen *1762.09.19 Odderup, Oddum.
Gift 1805.03.24 i Arnborg med Bodil Pedersdatter Tarp *1760c Tarp?, Sønder Felding datter af Peder Jensen.
Bosat Nørre Fastrup i Gjellerup sogn, FT 1834.
Birte Marie Eskesdatter *1764.11.11 Odderup, Oddum.
Gift 1788.10.04 i Borris med Mads Jensen.
FT 1787 er hun tjenestepige i Skodsvad i Oddum sogn.
Kendt barn:
Anne *1790.01.24 Lindvig †1792.01.22 Lindvig.
Mette *1767.06.21 Odderup, Oddum †1768.02.07 syv måneder gammel.
Mette Katrine Eskesdatter *1769.01.15 Odderup, Oddum.
Christen Eskesen *1771.08.07 Odderup, Oddum ?†1791.02.08 Lindvig ("Esche Lindvigs søn begravet, 22 Aar", alder 2½ år forkert).
Peder *1774.10.02 Odderup, Oddum †1775.03.19 fem måneder gammel.
Peder Eskesen *1776.01.14 Odderup, Oddum †1788.08.12 Lindvig.
Kirsten (Marie) Eskesdatter *1778.10.05 Odderup, Oddum, konf. 1793 Borris.
Folketælling 1787 Lindvig Eske Hansen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Eske Hansen571732 Janderup 1818 Gjellerup  
kone 1Mette Christensdatter501737c Odderup? Oddum 1801+   
søn Hans Eskesen251762 Odderup Oddum   
dat. Mette Katrine Eskesdatter181769 Odderup Oddum   
søn Christen Eskesen151771 Odderup Oddum 1791 Lindvig Borris †1791.02.08.
søn Peder Eskesen111776 Odderup Oddum 1788 Lindvig Borris †1788.08.12.
dat. Kirsten Marie Eskesdatter91778 Odderup Oddum   *1778.10.05.
tj-dreng Anders Hansen161771c    
aftægt 1eMaren Christensdatter631724c    


1798.06.18 Christen Olesen Stier *1758.12.17 Stier, Borris †1828.06.27 Store Kragmose, Bølling søn af Ole Christensen Stier *1726c †1799 Borris og Anne Knudsdatter *1737 Hjoptarp, Borris.
Gift med Ellen Christensdatter *1763c †1833.12.17 Øse sogn, Ribe Amt.
Køber gården på tvangsauktion
Børn:
Niels Christian Christensen Lindvig *1788.02.28 Stier, Borris +1876.03.15 Føvling sogn, Ribe Amt.
Gift med Helena Falck *1789c Bølling †1862.04.23 Bobøl, Føvling datter af degn i Bølling Hans Mickelsen Falck og Appolone Sørensdatter Kastberg.
Borris Seminarium 1810. Degn og lærer i Holsted og Bobøl i Føvling sogn 1813-62.
Anne Christensdatter *1789 Stier.
Sophie Christensdatter *1792c Stier †1874.10.07 Pilgaard, Lustrup, Skarrild.
Gift med Ole Andersen *1784c Borris †1871.01.27 Pilgaard, Skarrild søn af Anders Christensen Vendelbo *1757c †1822 Borris og Ingeborg Olesdatter Stier *1763.08.28 Stier †1828 Lindvig.
Bosat Pilgaard i Lustrup i Skarrild sogn.
Oluf *1794 Stier †1 dag gammel.
Ole Christensen *1795.09.18 Stier.
Morten Christensen Lindvig *1799 Lindvig †1854.07.15 Hovedskolen Ølgod.
Gift med Juliane Pedersdatter Vad *1802.10.04 Arnsbjerg, Råsted sogn, Ringkøbing Amt †1881.06.19 Vester List, Ølgod.
Christen Christensen *1802.08.05 Lindvig.
Folketælling 1801 Lindvig Christen Olesen Stier   2. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer mand 1Christen Olesen Stier421758 Stier Borris 1828 Kragmose- Store Bølling 1758.12.17
kone 1Ellen Christensdatter371763c  1833 Øse  
søn Niels Christian Christensen Lindvig131788 Stier Borris 1876 Føvling *1788.02.28.
dat. Anne Christensdatter121789 Stier Borris  *1789.08.16.
dat. Sophie Christensdatter91792 Stier Borris 1874 Lustrup Skarrild *1792.01.22.
søn Ole Christensen51795 Stier Borris  *1795.09.18.
søn Morten Christensen11799 Lindvig Borris 1854 Hovedskolen Grindsted *1799.07.24.
Væver- ske Ind- sidder 0Maren Sørensdatter241776 Borris  *1776.03.10. FT 1787 tjenestepige i Debbelmose. Datter af Søren Vindbech og Lene Marie.
Væver- ske Ind- sidder 0Mariane Johansdatter251776c   Eventuelt *Lustrup Skarrild.


Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1825c Otto Jakob Fuglede *1799.03.29 Bøvling sogn †1874.10.05 Lindvig, Borris. søn af pastor i Bøvling Hans Nielsen Fuglede *1745.09.07 Vesterbygaard †1814.04.19 Bøvling og Marie Cathrine Bech *1763.08.16 Snogstrup †1818.03.01 Dejbjerg.
Gift 1825.10.02 i Borris med Marie (Maren) Elisabeth Rabek *1804.06.13 Ahlergaard, Borris †1883.09.22 Lindvig datter af Else Bech *1766.01.10 Snostrup, Frederiksborg Amt †1849.07.18 Borris og Mads Rahbech.
Otto Lindvig, som han blev kaldt, er en meget omtalt person nævnt mindst i følgende værker:

Slægtsbog: "Anetavle for Andreas Nicolajsen og Anania Nielsdatter".
H. P. Hansen "Kloge Folk".

Otto Lindvig kom i Aarhus Latinskole, blev overstuderet, var en vild krabat, stak af til søs to gange til Vestindien, hvor han efter sigende lærte sin sorte kunst af de sorte. Han fortalte senere skipperhistorier om lus så skjorterne måtte tæres indvendig.
Senere besøgte han hans moster Else Bech i Ahlergaard i Borris lige over åen fra Lindvig. Det blev bestemt at hendes datter Maren Elisabeth, en halvkusine, skulle giftes med ham uden at hun stort blev spurgt, hun var i øvrigt hemmeligt forlovet med en seminarist.
Klog mand (fra H. P. Hansen "Kloge Folk", side xxx):

En mærkelig størrelse og fuldblods original. Han var lille, klejn og kattesmidig. Når han var ude i embeds medfør, gik han i lang skødefrakke og med en gammel, grå, flosset hat, hvis skygge hang ned i nakken, og hvis puld var trykket ned i hatten. Om halsen gik han med en urimelig lang, tyk, strikket "mundkle", hvadenten det var sommer eller vinter, derimod gik han som regel med bare ben, selv i sneen.

Skrønen om Fanden, der kommer for at hente ham, fortælles også om Otto Lindvig foruden identisk den kloge mand Jørgen Birkebæk i Givskud sogn. De kæmper og til sidst beder Otto om tid til at binde sit hosebånd. Han snyder Fanden for han binder det aldrig siden.
Hugorme s. 344:

Om den kloge Otto Lindvig i Borris fortælles: Når hugormen lå sammenrullet med løftet hoved parat til at hugge, stod Otto og kredsede og korsede med hånden over dyret, og så greb han det pludselig i nakken, trykkede det underkæbe ned og spyttede i gabet på det (han skråede dog ikke), og så tog han en pind, som han gressede mod hugormens strube, og med et rask tag rev han hele skindet af på én gang. Dyret slyngede sin blodige korp om hans håndled, men han holdt stadig fast om dyrets nakke, indtil hugormen var død. Det så fælt ud ... Bagefter puttede Otto kroppen ned i sin lomme.

Han lavede sære spring (citeret fra eop.dk):

Når nogen sendte bud efter den kloge mand, tog han sine træsko i hånden, og så stak han af, det bedste han kunne, tværs over mark og mose, gennem bække og åer for at komme hurtigst muligt til hjælp. Dog blev retningen ikke helt lige, thi en gang imellem stod han stille, så tog han nogle højst umotiverede sidespring og hop, hvorefter han fortsatte fremad igen, for kort efter at foretage lignende sidespring til den ene eller anden side. Han kom heller ikke ind ad døren som andre folk. Nej, han hoppede over dørtrinet og gjorde samtidig et spring til siden, hvad der tog sig højst aparte ud. Og når han atter forlod stuen, tog han et stort spring ud og gjorde i det samme en vending, så han kom til at stå med front mod stuen, han gik ud af. Når han drog ud fra Lindvig, knælede han tre gange ned på jorden, inden han fortsatte sin tur. Når han gik i kirke eller var til bryllup, så gik han heller ikke som andre gennem kirkegårdsporten, men sprang over diget, og når han skulle ind i {kirke}stolen, skete dette også med nogle sære spring.

I 1874 lå han dødsyg og fik den idee, at ville ligge prøve som lig på bordet med et lagen over. En nabo kom, så og sagde: "No i Guds navn er den gaml så lestet å" hvortil liget svarede: "Nej, fanden ta mæ er a æt."
Børn:
Else Fuglede *1827.05.28 Lindvig overtager gården, se nedenfor.
Mads Fuglede *1829.05.11 Lindvig †1850.04.23 Lindvig 20 år gammel.

1850c Jens Jensen *1822.09.23 Præstens Mark, Debelmose, Borris †1900.11.08 Lindvig søn af Jens Jensen Rahbjerg *1781c Rabjerg, Dejbjerg sogn, Ringkøbing Amt †1860.04.26 Præstens Mark, Borris og (gift 1811.10.20 i Borris) Johanne Katrine Poulsdatter *1791.09.25 Debelmose †1873.05.02 Præstens Mark.
Gift 1851.05 09 i Borris med Else Fuglede *1827.05.28 Lindvig †1909.03.15 Lindvig datter af formand.
Gårdmand i Lindvig, Borris sogn. Sognerådsformand i Borris sogn 1860-1862.
I følge pastor A. M. Bårris i: "Bårris-slægtens historie", Kolding 1955, var han oppasser ved Oberst Læssøe i krigen 1848-50, lå engang ved Grindsted, hvor han skal have løbet 6 mil hjem til Borris om aftenen og 6 mil tilbage før morgengry, skal have været den første på volden i stormen på Fredericia den 6. juli 1849. Han fik senere Dannebrogskorset.
De 6 mil er en vild overdrivelse, der er omkring 27 km eller tre en halv mil fra Grindsted til Borris, lidt afhængig af de nøjagtige steder. Hvis man løber nogenlunde konstant og realistisk 9 km i timen er det tre timer hen og tre tilbage, det ville med forstærket hjemve synes muligt.
Børn:
Mads Fuglede Jensen *1852.01.13 Lindvig †1932.02.10 Skarrild By.
Gift 1876.03.26 i Aadum med Else Katrine Thomsen *1855.06.14 Vittarp, Aadum †1935.04.19 Skarrild By datter af gårdmand i Vittarp Thomas Hansen (Pedersen) *1827.07.15 Odderup, Aadum †1899.10.28 Odderup og (gift 1855.04.01 i Aadum med) Karen Pedersdatter *1832.10.23 Vittarp †1889.10.25 Odderup.
Bosat Assing sogn.
Marie Cathrine Elisabeth Jensen *1853.12.10 Lindvig †1898.11.10 Østerbrogade 7, Sankt Jakobs sogn, Kbh. Amt.
Gift borgerligt 1886.09.20 i Kbh. Julius Metz *1853.06.22 Horsens †1930.07.10 Dragør sogn, Kbh. Amt søn af Købmand og manufakturhandler Moses Abraham Metz *1821c Randers og Røschen Philipsen *1829c Viborg †1908.06.30 Øster Søgade 36, Kbh.
Maskiningeniør.
Overlærer og inspektør ved Teknisk Selskabs Skole i København.
Børn:
Røskva Margrethe Metz *1887.08.05 Sortedam Dossering 73,4, Kbh. †1968.02.26.
Gift 1920.05.12 i Kbh. med Christian Albrecht Schaffalizky de Muckadell *1894.08.21 Brobygaard Gods, Sønder Broby, Svendborg Amt †1978.07.01 søn af Albrecht Christopher Carl Ludvig lensgreve Schaffalitzky de Muckadell *1859.07.11 Arreskov Slot, Øster Hæsinge, Svendborg Amt †1939.08.10 Arreskov Slot og Charlotte Christiane Sofie Cederfeld de Simonsen *1862.12.12 Nyborg †1918.04.14 Arreskov Slot.
Elisabeth Else Fuglede Metz *1891.11.24 Øster Søgade 30 St. Kbh. †1918.03.31 London.
Gift med Samuel van Wyhe *1881.01.09 London †1917.09.06 Flandern, Belgien.
Engelsk officer, faldt i 1. Verdenskrig.
Jens Jensen *1855.11.24 Lindvig †1896.04.16 Lindvig.
Medhjælper. Ugift.
Efter BS side 124 rejste Jens Jensen til Amerika, vel for at besøge søsteren Katrine, og pådrog sig tuberkulose, kom hjem og smittede broderen Niels Otto, som døde året efter ham i 1897 og broderen Mads Rahbech der døde 1903. De andre søskende ville så først ikke bo på gården mere, det var en tid, hvor man troede tuberkulose kunne fæste sig i en gård.
Niels Otto Jacob Fuglede Jensen *1858.12.31 Lindvig †1897.09.06 Lindvig.
Medhjælper. Ugift.
Carl Johan Jensen (navneændring til) Lindvig *1862.01.12 Lindvig se Ny Lindvig nedenfor.
Johanne Kathrine Jensen (Kate Lindvig i Amerika) *1864.04.08 Lindvig †1957.02.01 (begravet i Greenwood Memorial Park) San Diego, San Diego County, California, USA.
Fra Gail M. Beaton "Colorado Women — A History" University Press of Colorado, 2012:

Kate Lindvig, Snowmass Chreek Valley, Aspen, Colorado
Cattle Queen:
Kate Lindvig of Snowmass
Creek Valley, Aspen, Colorado.
Another female homesteader who settled in the mountains rather than on the eastern plains og Colorado was Katherine (Kate) Jensen Lindvig. The "Cattle Queen of Snowmass" was born in Jutland, Denmark in 1865 {1864}. At age twenty-five she came to the United States as the mail-order bride of a Nebraska farmer. However, one look at her future husband and the plains of Nebraska convinced Lindvig to continue moving west. She settled in Aspen, where she was hired as a cook. Lindvig diligently saved her wages to open her own boardinghouse. She made up to 400 bag lunches a day for the region's miners. In 1896 she received a homestead in the upper Snowmass Creek Valley when one of her tenants could not pay his bill.
She homesteaded an adjacent property and bought two parcels. She named her 640-acre property Snowmass Falls Ranch, on which she raised hay, potatoes, and oats. In exchange for room and board, three older men helped with the ranch work. She ran eighty head of cattle on US Forest Service land. Each week she drove a sled or a wagon (depending on the season) to Aspen loaded with butter, eggs and the meat from two head of cattle to sell there. Physically strong and an astute businesswoman, Lindvig was charitable — feeding out-of-work miners — and in demand as a potential spouse. However, she spurned all offers of marriage. Over the years she rented horses to sightseers. In 1925 she expanded her ranching operation to include guest cabins, which she rented to fishermen. She packed people into Snowmass Lake, sometimes making three trips a day - a total of fifty-two miles. Later, Lindvig leased her place to her niece and moved in with her nephew. In the 1940s, {1943} before Aspen experienced rejuvenation as a ski resort, the Scandinavian native sold the ranch and moved to San Diego, where she died at age ninety-two. (General Federation of Women's Clubs, GFWC Volunteers, Washington, DC: 1986).

Kort fortalt på dansk:
Kate Lindvig 25 år gammel var bestilt som katalog brud til en mand i Nebraska. Da hun så ham, drog hun videre. Hun blev kok i Aspen i Colorado og fik hendes egen pension, hvor hun lavede 400 madpakker om dagen til minearbejdere. Hun overtog for gæld et homestead i Snowmass Creek Valley i 1894 og tog selv et homestead (skøde mod at dyrke det op) nabo til. Hun kaldte stedet Snowmass Falls Ranch. 80 høveder på offentlig land. Hver uge solgte hun kød, smør og æg i Aspen. Hun byggede en slags sommerhuse til leje. Hun flyttede senere ind ved nevøen Jens Lindvig nær ved og flyttede til sidst til søsteren Marie Sofies børn i San Diego, hvor hun døde i 1957 92 år gammel.
Johanne Kathrine Jensen: Udvandret til USA i 1888 (i følge US Census). Farmer. Snowmass Falls Ranch, Aspen, Pitkin County, Colorado, USA.
Census 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin, Colerado. Ved nevøen Jens Lindvig Christiansen og hustru Gladyce. - Kate Lindvig, aunt, 76.
Ugift.
Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig †1904.04.19 Ahlergaard, Borris.
Gift 1896.10.16 i Borris Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 Ahlergaard søn af Jens Thomsen *1816.08.01 Sønder Urup, Grindsted †1905.05.13 Dalgas Allé, Herning og (gift 1851.09.28 i Grindsted) Caroline Pedersdatter *1824.12.02 Eg, Grindsted †1908.01.15 Dalgas Allé 13, Herning.
Bosat Ahlergaard i Borris.
Mads Rahbech Jensen *1869.03.10 Lindvig overtog gården, se nedenfor.
Marie Sofie Henrikke Jensen *1872.04.18 Lindvig †1948.12.02 (begravet Aspen) San Diego, CA, overtager gården først, se nedenfor.

1895c Mads Rahbech Jensen *1869.03.10 Lindvig †1903.07.10 (tuberkulose) Skanderborg Sygehus.
Får vel skøde.
Ugift.

1904 Søren Christian Nielsen.
Gift med Kathrine.
Har gården to år før søsteren til forrige ejer Marie Sofie Henrikke Jensen og hendes mand køber gården Lindvig tilbage.

1906 Mads Christiansen *1871.06.02 Kjelstrup, Faster sogn †1936 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen, Pitcin County, Colorado) El Centro, Imperial County, California søn af Jakob Christiansen *1832.12.04 Øster Skjern, Skjern sogn †1898.04.01 Lindvig og (gift 1863.05.17 i Faster) Mette Madsen *1839.05.26 Bølling præstegård, Bølling †1922.04.02 Asylet, Borris .
Gift 1895.10.05 i Borris med Marie Sofie Henrikke Jensen *1872.04.18 Lindvig †1948.12.02 (begravet Aspen) San Diego, San Diego County, California søster til ejeren Mads Rahbech Jensen ovenfor.
1900-05 bor familien i Ilderholm i Borris og flytter derefter i 1906 til hendes fødegård, denne gård i Lindvig.
I 1914 da faderen er 43, moderen 42 og børnene 17, 14, 12, 10, 8 og 6 udvandrer hele familien til Amerika. Først til en farm i Aspen nær Marie Sofies søster Kate Lindvig, senere i Inglewood Los Angeles og San Diego i Kalifornien.
Ankomst i USA den 16. juni 1914 i New York med skibet "Frederik VIII".
Census 1920: Farmer i Aspen, Pitkin County, Colorado.
Census 1930: Farmer i Inglewood, Los Angeles, California.
De to første børn Jack og Mette nedsætter sig i det sydlige Kalifornien, den tredje bliver ved Aspen i Colorado, fjerde til sjette flytter med til San Diego og El Centro i Kalifornien.
Børn:
Jakob (Jack) Bjerrum Christiansen *1897.07.11 Lindvig †1971.08.06 (begravet Evergreen Cemetery) El Centro, Imperial County Kalifornien.
Gift 1922.06.04 i Aspen, Colorado med Elizabeth (Bessie) Germain Carroll *1898.03.14 Pitkin County, Colorado datter af Myles Carroll *1854 Irland og Margaret Erskine *1872 Pennsylvania †1920 USA.
Bopæl 1940: 839 Holt, El Centro, Imperial County, California.
Occupation 1940: Jack: Proprietor, retail food store. - Bess: Bookkeeping, retail food store.
Sidste bopæl: El Centro, California 92243.
Mette Ottilie Christiansen*1900.03.14 Ilderholm, Borris †1985.08.26 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) San Diego.
Gift 1923.03.27 i Aspen med Kenneth Stanley Watt *1899.01.15 Colorado †1974.03.18 Santa Fe, New Mexico søn af Stanley Watt og Helena M.
Kenneth Stanley Watt: Bopæl 1930: Inglewood, Los Angeles, California.
Occupation 1930: Oiler - Industry: Standard Oil.
Bopæl 1940: Woody Creek, Pitkin County, Colorado.
Mette Ottilie Watt: Last residence: San Diego, California 92119, USA.
Jens Lindvig Christiansen *1902.05.04 Ilderholm, Borris †1998.09.10 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) Glenwood Springs, Garfield, Colorado.
Gift 1932.07.17 i Snowmass Village, Aspen med Gladyce M. Hart *1911.11.25 Aspen †2000.07.23 (begravet Red Butte Cemetery, Aspen) Glenwood Springs datter af i Hart's grocery Mr. Hart *1880 Mason City, Iowa og kone *1884 Minnesota (årstal fra lydbåndet, se nedenfor).
1924 ranch, Hereford cattle.
Met at Country Dance 1929.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin, Colorado.
Bopæl 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin County. Farmer: "Glendale Stock Farm".
I 1943 flytter mosteren Kate Lindvig (se ovenfor) ind ved dem.
Bopæl 1995.10.01: 118 Virginia Rd, Glenwood Springs, Colorado 81601-4148.
Last residence: Glenwood Springs, Colorado 81601.
Jens Lindvig Christiansen 1981 på hans farm
Jens Lindvig Christiansen
Glendale Stock Farm
Aspen, Colorado 1981.
I avisen Snowmass Sun meddeles den 9. juni 2104:
The Christiansens came to Aspen from Denmark in 1914 and met up with Jens Christiansen's aunt Kate Lindvig, aka the "Cattle Queen," {se ovenfor} who owned the Snowmass Falls Ranch. His family rented the property from the Bruntons and then purchased the property in 1924 to raise feeder cattle.

I 1967 sælger de Glendale Stock Farm som er 640 acres (en section siger amerikanerne en kvadrat mile, 260 hektar, 2,6 kvadrat km) til et firma i Houston, men beholder bygningerne og 10 acres.
Jens Lindvig Christiansen: Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: Owl Creek, Aspen, Pitkin County, Colorado. Farmer: "Glendale Stock Farm".
Bopæl 1995.10.01: 118 Virginia Rd, Glenwood Springs, Colorado 81601-4148.
Last residence: Glenwood Springs, Colorado 81601.
Der findes et lydbånd med både Jens og Gladyces stemmer, kan høres i internettet. De fortæller hvordan de kom til Aspen eller hvordan forældrene kom til Aspen. Jens' stemme er aldersvag og Gladyce sidder for langt fra mikrofonen, så det kan være svært at forstå hende.
Else Fuglede Christiansen *1904.02.03 Ilderholm, Borris †1972.01.29 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego, Kalifornien.
Gift med Joseph Martin Zeitvogel *1901.05.20 Rochester, Monroe, New York, USA †1980.09.02 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: El Centro, Imperial, California.
Else last residence: 92041 La Mesa, San Diego, California.
Signe Elisabeth Lindvig Christiansen *1906.04.09 Lindvig †2006.04.26 (begravet Greenwood Memorial Park, San Diego) La Mesa, San Diego, Kalifornien.
Gift med NN †1930-40.
Bopæl 1930: Aspen, Pitkin County, Colorado.
Bopæl 1940: Signa Sullivan (Signa Christemann). Widowed. Enke, bor ved søsteren Else Fuglede.
Last residence: 91941 La Mesa, San Diego, California.
Marie Elisabeth Christiansen *1907.09.18 Lindvig †1989.07.04.
Gift med John Edward Carroll *1903.01.26 Colorado †1982.01.30 San Diego.
Home in 1940: El Centro, Imperial, California.
Occupation: Assessor Office.

1914.04c Christen L. Pedersen.
Gift med Nielsine.
En Jeppe Andersen har skøde tre måneder før dette par får skøde.
Drev gården seks år.

Ny Lindvig matr. 19B, udstykning 1888 mose og hede:
1888 Carl Johan Jensen (navneændring til) Lindvig *1862.01.12 Lindvig †1952.06.20 Ny Lindvig, Borris søn af Jens Jensen og Else Fuglede i Lindvig, se ovenfor.
Gift 1890.10.28 i Borris med Mette Kirstine Pedersen *1862.06.09 Debelmose, Borris †1956.10.28 Ny Lindvig datter af gårdmand i Debelmose Peder Pedersen *1820.07.23 Debelmose †1876.05.19 Debelmose og (gift 1853.05.16 i Borris) Dorthe Kirstine Olesdatter *1828.03.14 Tarp, Borris †1905.07.30 Floriggård, Borris.
Gårdmand i Ny Lindvig i Borris sogn.
Byggede gården 1888.
Han var i sognerådet 8 år og kirkeværge 12 år.
Børn:
Jens Elias Fuglede Lindvig *1886.08.02 Lindvig overtager gården, se nedenfor.
Peder Lindvig (Jensen) *1891.08.23 Lindvig †1971.12.11 Fiskbæk, Nørre Vium.
Gift med Else Marie Sofie Frederikke Knudsen *1912.10.14 Høgdal, Nørre Vium †1962.12.10 Høgdal, Sønderup, Nørre Vium datter af husmand Knud Dahl Knudsen *1880.03.26 Egeris, Skovby, Nørre Vium †1952.10.15 Videbæk og (gift 1910.06.21 i Nørre Vium) Mariane Karoline Nielsen *1889.02.28 Ahlergaard, Borris (datter af husmand Laurids Antonius Nielsen og Else Marie Sofie Frederikke Jensen).
Bosat Høgdal, Nørre Vium.
Jens Lindvig *1894.04.08 Lindvig †1978.09.18 Fiskbæk, Nørre Vium sogn.
Gift 1926.11.16 i Borris med Else Jenny Ottilie Jensen *1902.04.13 Ahlergaard, Borris †1990.12.08 Borris datter af Thomas Jensen *1855.04.06 Ahlergaard †1928.11.15 (begravet Borris) Tarm Sygehus og Hansine Marie Katrine Jensen *1866.10.22 Lindvig †1904.04.10 Ahlergaard
Bosat Nørre Vium sogn.

1910c Jens Elias Fuglede Lindvig *1886.08.02 Lindvig †1984.02.02 Borris søn af formand.
Se Vort sogns historie Danske Landmænd og deres Indsats, 1948c.
Byggede Maskin- og Svinehus 1914.
Købte 10 tønder land til, i alt 70. 1948c: 24 kreaturer, 3 heste og 20 svin.
Vel ugift.

Bolkvig Husmandssted matr. 22A Sønderlandet:

1798 Niels Christensen Bjerre se nedenfor.
Skøde 1798 men sælger 1800 til Peder Andersen Birk og køber i stedet Hedeager matr. 24 Sønderlandet.

1800.06.21 Peder Andersen Birk *1763 Sønder Felding †1838 Sønder Felding søn af Anders Pedersen Birk og Maren Pedersdatter.
Gift med Anne Katrine Christensdatter *1761c †1835 Sønder Felding.
Ses i FT 1801 som husmand med jord og skoleholder.
Anne Katrine Christensdatter skal i følge en tråd på hammerum-herred.dk eventuelt være født i Hoven, men Anne Katrine født i Hoven hedder Pedersdatter. Anne Katrine er sikker datterdatter i Lustrup i Skarrild af Maren Madsdatter Richard *1708cc †1789 Lustrup, som det ses i FT 1787.
Folketælling 1801 Lindvig Peder Andersen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
hus- mand skole- holder mand 1Peder Andersen Birk391763 Nederby Sønder Felding 1838 Sønder Felding "Huusmand med Jord og Skoleholder." Søn af Anders Pedersen Birk og Maren Pedersdatter.
kone 1Anne Katrine Christensdatter421761c  1835 Sønder Felding Trolovet 1787.01.03 i Skarrild.
dat. Kirsten Marie Pedersdatter131787 Lustrup Skarrild  *1787.02.25.
dat. Mariane Pedersdatter111789 Skarrild By Skarrild  *1789.05.17
søn Anders Pedersen81793 Skarrild  *1793.01.06.
dat. Maren Pedersdatter11800 Lindvig Borris  *1800.11.08.

Hedeager Husmandssted matr. 24 Sønderlandet:

1800 Niels Christensen (Bjerre) *1766.04.01 dåb Bjerget, Oddum sogn †1849.11.02 Hedeager, Lindvig søn af Christen Glarmester.
Gift 1. (viet) 1792.02.05 i Borris med Maren Christensdatter (Refstrup) *1756.09.19 Sønder Lem sogn †1813.06.27 Lindvig datter af Christen Refstrup.
Gift 2. med af Lindvig Johanne Jensdatter †1834-.
Flytter i følge lægdsrullen 1797 fra Bølling til Lindvig i Borris sogn. Der køber Niels Christensen først matr. 22A Sønderlandet Bolkvig i 1798 og sælger den igen 1800 til Peder Andersen Birk.
Derefter køber han 1800.12.24 nabo til Hedeager i Lindvig matrikel 24 Sønderlandet.
Maren Refstrups barn med Anders:
Christen Andersen *1789c †1829.04.16 (forgiftet) Hvelplund, Sønder Omme.
Gift med Maren Nielsdatter Boling *1791.05.09 i Ringkøbing sogn †1869.11.10 huset på Fattigheden datter af møllerkusk Niels Hansen (Boling / Bolund) *1767.04.23 Sønder Lem sogn (forlod 2. kone Maren Jensdatter omkring 1809 tog til Holsten eller Skads sogn) og 1. kone Anne Pedersdatter †1800.04.09 (skifte) Ringkøbing.
I skiftet efter moderen 1813 er han i krigstjeneste.
Han var husmand i Hvelplund i Sønder Omme sogn.
Niels Christensen og Maren Refstrups barn:
Jakob Chr. Nielsen *1795.07.09 Bjerg, Bølling sogn, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1801 Lindvig Niels Christensen Bjerre   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med Jord mand 1Niels Christensen Bjerre391766 Bjerget Oddum 1849 Lindvig Borris  *1766.04.01
kone 1Maren Christensdatter Refstrup481756 Sønder Lem 1813 Lindvig Borris *1756.09.19.
kones søn Christen Andersen121789c  1829 Hvelplund Sønder Omme  
søn Jakob Chr. Nielsen61795 Bjerg Bølling   *1795.07.09.


1819.12.16 Jakob Chr. Nielsen *1795.07.09 Bjerg, Bølling sogn
Gift 1819c med Sidsel Villadsdatter *1785.08.28 Gravel, Borris datter af Villads Nielsen *1750c og 1. kone Mette Andersdatter *1751.04.12 Gravel †1794 (skifte) Gravel .
Sete børn:
Mette Marie Jakobsdatter *1721c Lindvig.
Villads Jakobsen *1824c Lindvig, overtager gården.

1849.02.27 Villads Jakobsen *1824c Lindvig
Gift med Ane Marie Christensen *1827c Borris.

6 andet


Odderskær
1 Introduktion
Matrikel 18 i Sønderlandet med hartkornet 4 4 0 0. I 1770 føres gården under Lundenæs, mens det i 1775 ikke mere ses der. Sandsynligvis købt af fæsteren 1770-75.
2 Fæstere
3 Ejere
Christen Jensen boede først 1543 i Øster Herborg, 1550 i Odderskær.
1664 von Uefelen.
1683 - 1770 Lundenæs.
1775- selveje.
4 Familier med børn
Odderskær kaldes halvgård 1688 med i alt hartkorn 4 4 0 0
1664- Christen Christensen.

Et beboelseshus uden hartkorn
1683- Søren Nielsen.
Han ses i Markbogen 1683, huset formodes at eksistere videre gennem 1700 tallet for der er for mange folk nævnt i kirkebogen til at passe på to gårde, men det kan ikke ses uden videre, hvem der boede i beboelseshuset.

To trediedele af Odderskær hartkorn 3 0 0 0
1683- Svend Jørgensen Odderskær *1660c- †1714.11.14 Odderskær.
Gift med hans kone.
Nævnt i skattelisten 1705 som Svend Odderskær.
Kendte børn:
Maren Svendsdatter *1682cc.
Gift 1. 1704.01.27 i Borris med Klemmend Matzøn af Skjern sogn.
Gift 2. 1714 med Laurids Christensen af Øster Rabjerg, Dejbjerg sogn.
Muligvis havde Svend Odderskær to døtre af navn Maren.
Svend Odderkærs datter (Maren formodet)
Tvillinger 1704.03.09 begravet.
Kirsten Svendsdatter *1698cc-.
Fadder 1715.
Søn med Jens NN:
Jens Jensen *1724.11.27 Odderskær.

1705- Jens Jensen Odderskær †1730.03.15 Odderskær.
Gift 1705.01.01 i Borris med Kirsten Jensdatter Kye.
Nævnt i skattlisten 1705 som Jens Odderskær.
Ikke helt klart, at det er denne Jens Odderskær der er død 1730.
Der mangler en fæster vel 1730-52.

1752 Christen Odderskær.
Gift 1752 med Sara Eriksdatter.
Alle deres børn dør spæde undtagen det sidste Niels som opnår at blive 23.
Børn:
Else Marie *1754.02.11 Odderskær †1754.03.31 syv uger gammel.
Else Marie *1757.06.19 Odderskær †1760.11.30 tre et halvt år gammel.
Peder *1759.06.10 Odderskær formodet død spæd.
Peder *1760.11.16 Odderskær formodet død spæd.
Peder *1761.09.19 Odderskær †1762.10.03 et år gammel.
Erik *1763.10.30 Odderskær †1763.11.20, tre uger gammel.
Erik *1765.03.25 Odderskær †1765.05.05, et år gammel.
Niels Christensen *1766.07.20 †1789.12.30 Odderskær 23 år gammel.

En tredjedel af Odderskær hartkorn 1 4 0 0
1683- Mads Laursen.

1714 Mads Odderskær *1686c †1767.01.03 (sognefattig) Odderskær.
Gift 1714.10.21 i Borris med Anna (Laustdatter) Nørgård datter af Laust Nørgård.
En hypotese ville være, at han hedder Mads Madsen, søn af formand.
Børn:
Kirsten Madsdatter *1715.08.18 Odderskær.
Søn med Jens Peder Oxvang:
Svend *1743.09.18 Odderskær †1743.10.06 tre uger gammel.
Svend Madsen *1717.10.24 Odderskær.
Inger Madsdatter *1720.01.21 †1742.04.15 Odderskær, 22 år gammel.
Anna Madsdatter *1722.03.15 Odderskær konfirmeret 1739 Borris.
Laurids Madsen *1725.03.25 Odderskær, overtager fæstet.
Clemend *1728.11.28 Odderskær †1728.12.19 tre uger gammel.
Clemend *1730.03.01 Odderskær 1733.07.26 tre år gammel.
Karen Madsdatter *1730.03.01 Odderskær, tvilling, konf. 1748

1756 Laurids Madsen *1725.03.25 Odderskær.
Gift 1756.06.07 i Oddum med Abbelone (Marie) Nielsdatter*1731.09.09 Rosendal, Oddum datter af Niels Madsen *1690c †1761.09.06 Rosendal.
Nævnes kun få gange i kirkebogen.
Børn:
Mads Lauridsen *1761.02.11 Odderskær.

Hele gården Odderskær samlet hartkorn 4 4 0 0 (ikke mere delt i to halvgårde):
1770- Maren Pedersdatter Mathias Pedersens enke, *1726c †1801+.
Gift 1. med Mathias Pedersen†1773-.
Gift 2. 1773 i Borris med Iver Pedersen af Grønborg *1724c †1805.12.01 Odderkær.
Kendt barn med 1. mand Mathias Pedersen:
Lene Mathiasdatter *1762c, konf. 1779 Borris, gift med eftermand.

1783c Christen Pedersen *1761.07.26 Lindvig, Borris †1832.01.18 Store Gaasdal, Borris søn af Peder Lindvig *1713c †1773 Lindvig.
Gift 1783.11.23 i Borris med Lene Mathiasdatter *1762c †1839.10.03 Store Gaasdal datter af forkvinde.
Skødet 1798.07.09 til Christen Pedersen som fører gården i FT 1787 kommer meget sent.
I 1806 til 1809 sælger han fire parceller fra.
Familie flytter til Store Gaasdal også i Borris omkring 1809.
Lene Mathiasdatter begraves som Helene.
Børn:
Birte Marie Christensdatter *1785.11.06 Odderskær, konf. 1801.
Iver Christensen *1788.05.25 Odderskær, konf. 1804.
Overtager gården i Store Gaasdal efter faderen.
Maren Christensdatter *1791.04.17 Odderskær.
Peder Christensen *1793.12.26 Odderskær, konf. 1810 Borris †1883.02.13 Sandet, Sønder Felding.
Gift 1820.08.20 i Bølling med Kirsten Christensdatter *1796.12.14 Nygaardhus, Bølling †1868.05.07 Sandet.
Blev skrædder og går ud af lægdsrullen med betegnelsen "Krøbling".
Et barn set:
Christen Pedersen *1821.02.24 Nygaardhus, Bølling †1892.08.30 Skovsende, Sønder Omme.
Gift 1853.11.20 i Sønder Felding med Bodil Marie Poulsdatter *1833.03.11 Nørre Bandsby, Nysogn, Ringkøbing amt
Anne Christina Christensdatter *1796.04.17 Odderskær.
Mathias Christensen *1798.11.23 Odderskær †1865.02.28 Lejrskov By.
Gift 1830.06.06 i Hejnsvig med enke Kirsten Jensdatter *1787.11.08 Hejnsvig By †1855.01.24 Grindsted datter af Jens Jensen *1749c Lindknud og Anne Kirstine Christensdatter *1761.09.20 Hejnsvig By †1787.11.10 Hejnsvig.
Se Horsbøl.
Kirsten Christensdatter *1801.05.10 Odderskær †1849+.
Gift 1819.12.26 i Borris med Christen Pedersen *1793.04.28 Hesselho, Tistrup †1852.03.28 Gilberg, Hejnsvig
Tolv børn, se Horsbøl.
Marianne *1803.04.01 Odderskær †1803.07.10 tre måneder gammel.
Marianne Christensdatter *1804.05.15 Odderskær †1882.11.22 Mosegaard, Borris.
Gift 1831.11.27 i Borris med Jørgen Conrad Johansen *1798.05.03 Hus ved kirken, Borris †1873.05.07 Aftægtsmand og husmand ved Borris kirke.

Herfra mest udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1809.02.27 (auktionsskøde) Hans Poulsen (Votkjær) *1761c †1829.04.14 (skifte) Odderskær.
Gift 1796.06.19 Borris med Elles Nielsdatter *1769c Sønder Askær, Brande, konf. 1787.06.03 Skjern †1817.03.16 (skifte) Odderskær datter Niels Nielsen Askær/Hvollig *1734c Sønder Askær, Brande sogn †1793 Hvollig og Maren Jensdatter *1737c (hypotese: født i Risbjerg, Brande) †1801+.
Lundsgård i SG side 121 får (som mange i internettet) Hans Poulsen til at være født *1766.03.05 i Borris søn af Poul Skrædder, men Poul Skrædders søn begraves †1766.06.15 tre måneder gammel, så det er ikke ham. Hans Poulsen er blevet søgt født i flere sogne uden held.
Elles Nielsdatters alder udfra tidligste angivelse i FT 1787.
Hans Poulsen ses allerede i juli 1807 i Odderskær, da hans datter Karen døbes der. I juni 1807 solgte han gården i Votkjær i Borris.
Børn:
Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvollig, Borris overtager gården, se nedenfor.
Ellen Marie *1800.05.11 Votkær, Borris †11 dage gammel.
Ellen Marie Hansdatter *1801.05.24 Votkær, Borris †1880.06.02 Sønder Omme.
Gift 1832.12.02 i Borris med husmand i Stakroge, Sønder Omme Peder Christian Laugesen *1801.11.22 Kirkeby, Sønder Omme †1877.06.28 Stakroge, Sønder Omme søn af husmand og daglejer i Kirkeby, Sønder Omme Lauge Christensen *1739c †1825.01.21 Kirkeby og gift (1793.02.07 Sønder Omme) Ane Elsebeth Pedersdatter *1761.09.13 Skovsende, Sønder Omme †1827.08.03 Kirkeby
Gårdmand i Stakroge i Sønder Omme sogn.
Børn:
Christen Pedersen *1833.09.10 Stakroge, vaccineret 1834.03.13 Christens, konf. 1848 Sønder Omme.
Ane Marie Pedersen *1835.07.28 Stakroge
Ses FT 1845, ikke set i FT og kirkebog derefter.
Hans *1840.01.19 Stakroge †1847.07.20 (epidemi 1847) Stakroge syv et halvt år gammel.
Else Kathrine *1845.11.13 Stakroge †1847.06.02 (epidemi 1847) Stakroge knap to år gammel.
Hansine Ane Cathrine Pedersen *1849.03.25 Stakroge, vaccineret 1857.08.27 Jensen, konf. 1863 Sønder Omme.
Karen Hansdatter *1807.07.25 Odderskær †1892.05.29 Kringeltoft, Borris.
Gift 1834.09.07 i Borris med Jacob Thygesen *1809.08.17 Hvollig, Borris †1891.09.23 Kringeltoft søn af gårdmand af Hvollig Thyge Pedersen *1766 Vorgod †1841 Lille Hvollig og 2. kone Anna Pallesdatter *1784 Påbøl, Hoven †1837 Hvollig.
Gårdmand i Kringeltoft matr. 55 Nørrelandet i Borris sogn.
Børn:
Jens Peder Jacobsen *1834.09.29 Borris
Hans Jacobsen *1838.04.20 Kringeltoft, Borris
Thyge Jacobsen *1841.08.15
Anne Katrine Hansdatter *1810.03.15 Odderskær †1874.02.04 (tæring, tuberkulose) Skovsende, Sønder Omme.
Gift 1847.12.26 i Sønder Omme med enkemand Niels Peder Nissen *1801.07.06 Ølgod †1875.07.08 Skovsende søn af gårdmand i Hjeding, Ølgod sogn Nis Jensen *1764c ?Gårde, Tistrup konf. 1781 Tistrup †1837.01.13 Hjeding, Ølgod og (gift 1793.01.04 Ølgod) Ane Margrethe Pedersdatter *1767.01.06 Hjeding †1839.04.02 Hjeding.
Gårdmand i Skovsende i Sønder Omme sogn.
Børn:
Maren Nielsen *1848.10.06 Skovsende, konf. 1862 Sønder Omme.
Nielsine Nielsen *1852.01.21 Skovsende, konf. 1866 Sønder Omme.
Peder Christian Hansen *1813.10.27 Odderskær, vaccineret 1827.08.12 Gunst, konf. 1829 Borris, †1872.01.19 Heldgaard Mark, Borris.
Gift 1849.12.26 Ådum sogn med Birthe Kirstine Nisdatter *1820.04.17 Tanholm, Oddum sogn †1906.11.19 Heldgaard datter af husmand Nis Christensen *1786.05.12 Tanholm †1875.05.22 Heldgaard og (gift 1817.10.26 Oddum) Kirsten Jensdatter *1797.11.26 Tanholm †1880.04.19 Heldgaard.
Husmand i Sønder Heldgaard matr. 14C Sønderlandet i Borris sogn.
Ingen børn set.

1819.12.10 Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 (tarmslyng) Odderskær søn af selvejerbonde i Døvling Jens Jacobsen (Tarp) *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling (strømpehandler, aftægtsmand) og (gift 1772.10.09 Sønder Felding) Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling
Gift 1818.10.17 i Borris med Mariane Hansdatter *1796.09.11 Hvollig, Borris †1865.04.15 Odderskær datter af formand.
Jens Christian fik ved sessionen 1814 Udygtighedspas på grund af tarmbrok.
Matr. 18 Sønderlandet realregister.
Lundsgård fortæller i SG side 122, at Jens Christian anlagde Odderskær møllen og mølledammen:

Kærbækken, der går lige forbi gården Odderskjær, har et meget stort fald, det forstod Jens Chr. Jensen at udnytte. Han stemte bækken op et stykke op østpå og ledte vandet uden om gården til den jord, der var beliggende vest for gården, hvorved han fik en fin vandingseng, hvorpå de til helt ind i dette århundrede avlede store mængder hø. Derudover anlagde han en dam på ca. 10 tdr. land. Vandet fra denne dam trak et stort vandhjul, der trak både køllerne i stamperiet og kværnene.
Det er ofte diskuteret, hvornår Odderskjær Vandmølle i grunden er etableret. I betragtning af, at Jens Chr. Jensen kom til Odderskjær i 1818 og døde i 1846, kan man regne med, at mølleriet m.m. er kommet op at stå i 1830'erne. Hans yngste søn Lars Jensen (kaldet Las Odderskjær), kom til at bo i Sdr. Felding, og blev meget gammel.

Lars Christian Jensen fik Landhusholdningsselskabets store sølvbæger,
Børn:
Hans Jensen *1819.04.21 Odderskær, vaccineret 1827.08.12 Gunst, konf. 1834 Borris †1853.11.03 Borris.
Ikke set gift.
Bertheline Birgitte Jensdatter *1821.04.02 Odderskær, vaccineret 1824.06.28 Dalgård †1892.02.27 Melgård, Hjoptarp, Borris.
Ikke set gift.
Jens Jensen *1823.07.09 Odderskær, vaccineret 1825.06.28 Dalgård, konf. 1838 Borris. Overtager gården, se nedenfor.
Viste Jensen *1825.11.11 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1842 Borris †1913.08.28 Borris Kirkeby.
Gift med Karen Kirstine Jakobsen *1830.09.04 Borris †1905.11.26 Borris datter af Jakob Knudsen *1796.07.20 Borris †1870.03.07 Borris og Maren Vistesdatter Rahbek *1801.08.01 Øster Høgild, Rind †1874.01.03 Borris.
Kendt barn:
Otto Diderik Jensen *1874.
Else Jensdatter *1827.12.28 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1842 Borris †1906.01.20 Skovsende, Sønder Omme.
Gft med Mads Nielsen *1826.11.21 Skovsende †1892.01.22 Skovsende søn af Nis Peder Nissen *1801.07.06 Ølgod pg Maren Madsdatter *1802.08.08 Tistrup sogn.
Petronille Jensen *1830.05.16 Odderskær, vaccineret 1831.10.06 Distriktslægen, konf. 1845 Borris †1902.05.16 Borris.
Ikke set gift.
Lars *1834.07.03 Odderskær †1839.04.14 Odderskær.
Lars Jensen Odderskær *1840.03.20 Odderskær, vaccineret 1841.06.17 Gunst, konf. 1854 Borris †1932.10.19 Sønder Felding.
Gift 1860.03.11 i Borris med Karen Jacobsen *1840.12.11 Sønderby, Borris †1923.05.27 Sønder Felding datter af Jacob Knudsen og Maren Vistisdatter Rahbæk.
Faderen døde, da han var seks, gift da han var 20 og Karen 19.
Købte i 1861 en gård i Overby i Sønder Felding.
I 1864 fik han en granatsplint i et øje, som blev blindt.
I 1890 skøde på Lundgård nordvest for Sønder Felding.
For en udførlig beskrivelse også af dere børn se ahler.net.

1846 Mariane Hansdatter *1796 Hvollig, Borris †1865 Odderskær, enken, se ovenfor.
Realregistret bemærker, at hun ingen tinglyst adkomst har.

1854.03.29 Jens Jensen *1823.07.09 Odderskær, vaccineret 1825.06.28 Dalgård, konf. 1838 Borris †1876.06.01 Borris søn af forkvinde.
Gift 1856c med Marie Kirstine Jensen *1828c Poulsgård, Debbelmose, Borris †1902.09.18 Borris.
Allerede 1848 får han skøde på nogen af parcellerne.
I 1854 på hoveddelen hartkorn 2 1 3 2½ godt det halve af den oprindelige gård.
Af børnene er Jens Jensen den eneste der blev gift, og det først da han var over 70 år.
Børn:
Jens Christian Jensen *1857c Odderskær overtager gården. Ugift.
Marianne Jensen *1861c Odderskær. Ugift.
Karen Jensen *1863c Odderskær. Ugift.
Jens Jensen *1873c Odderskær. Gift 1940c da han var over 70.

1880.06.13 Marie Kirstine Jensen enken.
Hun har i FT 1880 en gårdbestyrer Christen Jensen *1833c Borris.

1898.01.28 Jens Christian Jensen *1857c Odderskær †1926 Odderskær.
Hans søster Karen Jensen var husbestyrerinde for ham.
Senere kom også søsteren Marianne til at bo der.

1903.11.09 Statskassen.
Statskassen afhænder gården igen et år efter.

6 andet
1794-08 Anders Odderskær, to børn Jens *1704.09.14 og Anne *1708.10.13.
1707.06.11 Bodil Odderskær begravet, Niels, søn nævnt 1714 tjenende på Fasterkær.
1710.04.29 trolovet Michel Nielsen Ensig med Karen Odderskær.
1712 Niels Odderskær †1727.05.22 tre børn 1712, 1716 og 1719.
1728 Peder Odderskær *1728 Iver og 1731 dødfødt.
1737 Kirsten Odderskær fadder.
1740 Christen Odderskær konfirmeret.
1740 Hans Odderskær konfirmeret.
1740 Niels Odderskær konfirmeret.
1743 Ane Odderskær
1745 Hans Odderskær
1745 Jens Pedersen Odderskær konfirmeret
1769 Simon Odderskær konfirmeret
1774 Else Odderskær *1690cc †1774.07.29 Odderskær
1779 Erik Odderskær *1719c †1779.12.20 Odderkær.
1804 Maren Sørensdatter fadder


Skobæk
1 Introduktion
Skoffbeck er et gammelt navn der nævnes første gang 1498.
Skobæk er matrikel 18 i Nørrelandet med hartkornet 7 4 0 1. I 1683 er det i selveje, i 1770 under Lundenæs og i 1775 igen i selveje.
I den sydlige del af Skobæk mark ligger senere Færgehuset med færgemanden over Skjern Aa til Borris Krog og hans familie.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 Jens Nielsen, selvejer.
1770 Lundenæs.
1775 Bertel Sørensen, selvejer.
4 Familier med børn
Skobæk kaldes en enlig gård i 1683.
1675- Niels Jensen †1675+.
Gift med Gørret Nisdatter †1675+.
Hans kone ses i skifte i Ringkøbing byfogeds Skifteprotokol 1668-1682 B 80 - 121 (Brejl #82):

82 Maren Nisdatter i Ringkøbing. 7.1.1675, fol.103.
E: Anders Pedersen Allerup, skrædder. A:
1) søster Gørret Nisdatter g.m. Niels Jensen i Skobæk i Borris sogn
...

Kendt barn:
Jens Nielsen, overtager gården, se nedenfor.

1683- Jens Nielsen søn af formand.
Jens Nielsen er selvejer, den eneste i Borris sogn i 1683. Gården skrives Schoubeck.
Men i matriklen 1688 nvnes Jens Christensen og Peder Christensen i Hjoptarp som selvejere. I alle tre tilflde tilhører herligheden (jagten) Lundens.

1699- Clemmen Bertelsen *1670cc søn af degnen i Borris Bertel Clemmensen Humble *1640cc †1699 Borris og enke Bodil Christensdatter.
Gift med hans kone.
Se BS s. 238. Bertel Clemmensen Humble aflagde degneeden i 1664, han kan formodes født omkring 1640cc. Navnet Bertel går igen i Skobæk, så der er sandsynligvis en familie forbindelse frem til Søren Skobæk og dennes søn Bertel Sørensen.
Skifte efter degnen Bertel Clemensen Humble i Bølling herreds gejstlige provsteprotokol 1685-1805 C 42B-1 (Brejl #13):

13 Bertel Clemensen Humble, degn i Borris og Faster. 14.8.1699, fol.158B.
E: [Bodil Christensdatter]. LV: Laurids Jepsen i Dalager. B: Clemen i Skobæk, Kirsten.
Af enkens første ægteskab B: datter g.m. Anders Nielsen i Sandager i Dejbjerg sogn.

Børn:
Sidsel *1702- †1710.06.09 Skobæk (ingen alder angivet).
Jens *1702- †1711.03.29 Skobæk (ingen alder angivet).
Bertel Clemmensen *1701c-, af Skobæk fadder 10. april 1719 i Borris.
Boel *1704.10.11

1732- Søren Skobæk †1760.06.12 Skobæk.
Gift 1. med NN †1739.12.13 Skobæk.
Gift 2. 1740.05.22 i Borris med Birgitte Nielsdatter †1746.04.17 Skobæk.
Hans 1. kone kunne være en Bertelsdatter, det ville forklare opnævnelsen.
Børn med 1. kone:
Bertel Sørensen Skobæk *1732.07.16 Skobæk, overtager gården, se nedenfor.
Maren Sørensdatter *1735.09.04 Skobæk.
Marie *1738.08.31 Skobæk.

1760c Bertel Sørensen Skobæk *1732.07.16 Skobæk †1782.01.14 Skøbæk søn af formand.
Gift 1764.09.08 i Borris med Anne Nielsdatter *1731.12.26 Slikdal, Borris †1819.11.04 Skobæk? datter af Niels Slikdal *1692c †1764.07.08 (72 år) Slikdal og Dorte Gravel.
Sørensen ses i Lundenæs Hoverireglement 1770.
Anne Nielsdatter begraves som:

Enke efter Gårdfæster afgl. Anders Christian Christensen {! Jensen} af Schoubek 88.

Ingen børn set.

1782 Anders Christian Jensen *1755c †1802.10.24 Skobæk.
Gift med enken Anne Nielsdatter, se ovenfor.

1808- Mads Rahbek.
Mads Rahbek

1809.07.20 Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Borris søn af Mads Jensen Rahbek *1735c Borris †1803.04 Ahlergaard og Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl, Borris †1815.05.18 Ahlergaard..
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768c †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Nielsen Agger *1728c Agger, Borris og Kirsten Nielsdatter *1738c.
Han driver 1793-1805 en gård i Ø ster Høgild i Rind sogn, derefter Agger i Borris, hvor han køber Skobæk til i 1809. Se de fleste børn født i Rind, men de vokser op i Agger i Borris.

1827.04.14 Jens Christian Rahbæk *1808.04.23 Agger, Borris †1867.10.12 Skobæk, Borris søn af formand.
Gift med Ane Marie Nielsen *1831c Tjørring †1862+.

Husmandssted til leje 1683:

1683- Christen Thomesen.
Har i Markbogen 1683 to agre i leje.

Færgehuset og færgestedet
Ove Navntoft Enevoldsen har beskrevet færgestedet i Hardsyssels Aarbog 2015 Færgefarten og Broen ved Borriskrog siderne 90 - 110.
Færgestedet mellem Borriskrog på søndersiden af Skjern Aa og Borris Kirke på nordsiden er gammelt. I 1638 skriver pastor Christen Jensen Hvid i en indberetning til Ole Worm:

Østen Borris Kircke er en Fergestedt ved den Gårdt Borriskrog, huor reisende Folck met Heste oc Vogn tillige på Pramme kand bliffue offuerført.

Det er et vadested, hvor der bruges en færge ved højvande. Der skulle betales for overfart med færgen.
I 1683 har Jonas Copmand færgestedet i forpagtning fra Lundenæs Slot og han har lejet det videre for tre rigsdaler årligt til fæsterne i gården Borriskrog Christen Sørensen og Eskild Nielsen.
I 1741 da sogne-skoler bliver indført fastlægges at færgemanden skal have 2 mark for at færge skolebørnene over morgen og aften. Om året?
I 1745 nævnes færgehuset første gang i kirkebogen da Maren Olufsdatter dør der.
I 1787 i folketællingen nævnes Færgehuset under Skobæk, deri bor enken Edel Nielsdatter *1728c og den ugifte Dorthe Pedersdatter *1721c.
Enevoldsen angiver at Offe Pedersen døde i 1787, korrekt er 1776. Og at Christen Sørensen den 13. juni 1807 angives at være færgemand, dette er ikke korrekt, han nævnes først 1810 i Færgehuset. Færgehuset ved Skobæk angives opført 1796 uden kilde (datoen synes at være fra lejekontrakten mellem Mads Rahbek og ejeren af Skjernbro fra dette år), som det ses nedenfor fandtes allerede i 1745 et færgehus.
I FT 1801 ses Jens Pedersen som færgemand i et hus i Skobæk, som må være færgehuset.
Færgehuset eksisterede op til 1889, da det blev revet ned. Det er muligt at færgehuset er blevet ændret eller bygget om eller flyttet i de 144 år det nævnes. Men det er sandsynlig blevet bygget først imellem 1683, hvor færgen blev styret fra Borriskrog på den sydlige side af åen og 1741, da en færgemand nævnes, for i 1745 nænves det første gang i kirkebogen.
Det senere Brohus omkring 1860 til at tage told ved broen var et andet hus, ikke færgehuset.

Borris Færgehus på Skobæk mark. Færgehuset i Borris bygget mellem 1683 og 1741 sandsynligvis. Nedrevet 1888. Tegnet efter matrikelkortet 1818 med et nyt vejstykke før circa 1880 lidt nord for færgehuset, hvor der bliver anlagt et nyt husmandssted. Dette nye husmandssted ser ud til at overtage færgehusmarken. Skobæk gård set i 1818 og senere med helt nye bygninger før 1868.
Færgehuset i Borris bygget mellem 1683 og 1741 sandsynligvis. Nedrevet 1888.
Tegnet efter matrikelkortet 1818 med et nyt vejstykke før circa 1880 lidt nord for færgehuset,
hvor der bliver anlagt et nyt husmandssted.
Dette nye husmandssted ser ud til at overtage færgehusmarken.
I 1861 bygges en bro ved vadestedet, og et Brohus for at opkræve bropenge, dette og Kirkehuset ses ikke i matrikelkortet 1818. Selv om kirkehuset menes at eksistere i 1818.
Skobæk gård set i 1818 og senere med helt nye bygninger engang før 1868.

Færgehuset 1745- — 1889:

1745 Maren Olufsdatter †1745.06.30 Færgehuset.
Dette er den tidligste sete nævnelse af Færgehuset. Maren Olufsdatter eller hendes evt. mand er ikke identificeret.

1766c Offe Pedersen kaldet Daller *1725cc †1776.06.30 Borris.
Gift 1. 1745.09.29 med Johanne Olufsdatter fra Dalager, Borris.
Gift 2. 1766.05.19 i Borris med Edel Nielsdatter *1728c †1796.07.06 (68 år) ved Borris Kirke.
I vielsen den 12. oktober 1766 kaldes han Offe Daller, altså fra Dalager men dette kan komme fra hans 1. kone, der jo var fra Dalager. I november 1766 bliver han offentlig absolveret for at have besovet enken Gunner Develmose, så han var meget aktiv. Han skrives da ved Borris kirke, hvilket kan være kirkehuset eller færgehuset. Deres uægte søn Christen Offesen blev døbt den 16. juni 1765.
At Offe Pedersen er færgemand formodes dels over indicier dels spekulativt. I FT 1787 i juli er Edel Nielsdatter enke i færgehuset, så Offe Pedersen har antagelig været færgemand i 1776, men sikkert er det ikke.
Hvis Edel Nielsdatter var enke, da hun blev gift, kan hendes 1. mand have været færgemand. Eller Offe Pedersen var allerede før den tid færgemand og hun flyttede til ham ved brylluppet.
I 1790 nævnes Edel i færgehuset.
Børn:
Else Marie *1746.10.16 Dalager? †1756.01.25 (datter) Borris.
Datter begravet 1756, kan ikke være Karen, der lever 1784 eller Mette der dør 1771.
Karen Offesdatter *1748.06.16 Dalager? †1787+.
Gift 1. 1770c med Peder NN.
Gift 1. 1786c med enkemand Christen Christensen *1749c.
Måske forkert, måske gift 1796 med Niels Nielsen Knude.
Fadder 1. nov. 1784 i Borris.
Med 1. mand ikke bosat i Borris eller Faster.
FT 1787 bosat Vieling, Dybe sogn.
Børn med 1. mand Peder:
Maren Pedersdatter *1771c
Anne Pedersdatter *1775c
Offer Pedersen *1777c
Mette Offesdatter *1752.01.01 Dalager? †1771.11.10 Borris 22 år
Alderen passer ikke helt.
Peder Offesen *1755.07.20 Dalager? †1784.05.25 Borris 28 år.
Mads *1761.02.22 Borris.
Barn med Gunner Debbelmose:
Christen Offesen *1765.06.16 Debbelmose.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1796- Jens Pedersen Hus/Færgemand *1741c †1806+.
Gift 1775.07.23 i Borris kaldet Hus med enke efter Jens Jakobsen i Debbelmose Ane Marie Pedersdatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (Jens Færgemands hustrue, 68 år, skifte) Borris datter af Peder Klink †1758.04.27 Sønder Felding.
Jens Pedersen bor først i Debbelmose i Borris 1775 til 1782+, hvor han jo har giftet sig med enken.
I FT 1787 ses han i et hus på Skobæk mark.
I 1789 får Maren Restrup i Færgehuset en uægte søn Christen med udlagt fader Anders Andersen af Felding Bjerre.
Ane Marie Pedersatter er søster til Niels Pedersen Klink i Overby i Sønder Felding *1731c. Hun blev gift 1758.04.27 i Sønder Felding med 1. mand Jens Jacobsen i Debbelmose i Borris.
For børnene se Jens Pedersen i Debbelmose.
Stedbarn nævnt i Færgehuset (datter af Ane Marie Pedersdatter og 1. mand Jens Jakobsen):
Maren Jensdatter *1771.10.06 Debbelmose.
Ses i FT 1801 ved forældrene.
Kaldes som fadder den 6. okt. 1805 Maren Færgepige, hvilket kan tydes sådan, at hun har betjent færgen regelmæssigt.
Skyldes i 1806 ti års løn af 8 rigsdaler i alt 80 rigsdaler i skiftet efter moderen.


1807c Christen Sørensen Færgemand *1762c Tistrup sogn, Ribe amt †1829.10.14 (Indsidder) Duedal Mark, Borris søn af Søren Christensen *1731c og (gift 1759.03.20 i Torstrup) Anne Nielsdatter *1727c Snorup, Tistrup †1806.07.27 (81 år) Tistrup By.
Gift 1805.04.15 Oddum med Vibeke Anne Corneliusdatter *1776.07.21 Votkær. Borris sogn †1839.01.31 Borris datter af Cornelius Christensen *1744c †1820.01.08 Votkær og Mette Madsdatter *1737c †1811.12.20 Votkær.
Christen Sørensen får et barn født i 1807 på Ahlergaards Mark (fødestedet ses i lægdsrullen), men næste barn Mette Katrine fødes i december 1810 i Færgehuset, hvortil han er flyttet mellem 1807 og 1810.
Alle tre børn bosætter sig i Ribe Amt: Søren i Vester Nebel sogn ved Esbjerg, Mette Katrine og Mads i Aastrup sogn nær Vejen. Men de er alle opvokset i Borris sogn.
Børn:
Søren Christensen *1807.06.13 Ahlergaards Mark, Borris †1885.12.13 Søhale, Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1829.11.10 i Næsbjerg i Ribe Amt med Johanne Jepsdatter *1805.03.19 Sig, Torstup sogn, Ribe Amt †1866.02.27 Øllufgårds Hede, Vester Nebel datter af Jeppe Pedersen (Broe) *1759c †1842.01.29 Skonager, Næsbjerg og (gift 1786.09.22 Torstrup) Karen Iversdatter *1765.01.19 Firhøje, Torstrup †1842.09.13 Skonager. †1842.01.29 Skonager, Næsbjerg.
Johanne Jepsdatter: Pottemagerske i Vester Nebel sogn i Ribe Amt.
Gift 2. 1876.09.02 i Vester Nebel med Johanne Gjerlufsen *1848.08.25 Nørre Vejrup, Vejrup sogn, Ribe Amt †1906.08.12 Nørregade 83, Vor Frelsers sogn, Esbjerg datter af Gjerlev Christensen *1806.02.16 Nørre Vejrup †1893.12.10 Nørre Vejrup og (gift 1833.04.08 Bramminge) Christine Marie Nielsen *1813.07.18 Holsted sogn, Ribe amt †1882.12.11 Nørre Vejrup.
Søren Christensen er i følge lægdsrullen født på Ahlergaards Mark i Borris, i selve dåben angives intet sted.
Søren Christensen: Husmand i Søhale i Vester Nebel sogn, Ribe Amt.
Børn med 1. kone Johanne Jepsdatter:
Iver Jepsen Sørensen *1830.11.03 Skonager, Næsbjerg sogn, Ribe Amt.
Gift af Helsingør 1857.05.22 i Asminderød Frederiksborg Amt med Birthe Marie Jensen/Jensdatter *1830.12.08 Danstrup, Asminderød datter af tækkemand Jens Jensen *1795c †1834-40 Danstrup og Ane Pedersdatter *1794c Asminderød †1860+.
FT 1860 i Danstrup, Asminderød i et hus. Han er arbejdsmand.
En søn Jens er født 1857c i Jylland.
Christiane Sørensen *1833.04.21 Helsingborg Hus, Vester Nebel †1872.03.12 Lifstrup, Vester Nebel.
Gift 1865.01.11 Vilslev sogn, Ribe amt med Hans Hansen *1833.10.18 ?(Påby, Harte sogn, Vejle amt, ikke fundet i Harte kirkebog, angivet ved konfirmation) konf. 1848 Sønder Gørding †1903.08.30 Vor Frelsers sogn, Esbjerg søn af Mette Kjerstine Jørgensen af Sønder Gørding og tjenestekarl Hans Hansen af Påby, Harte.
Hans Hansen ikke fundet FT 1834.
Hans Hansen blev husmand i Lifstrup, Vester Nebel sogn, Ribe amt.
Arbejdsmand i Esbjerg.
Jeppe Christen *1836.11.26 Helsingborghus, Vester Nebel †1837.07.18 ni måneder gammel.
Karen Sørensen *1838.08.07 Helsingborg, Vester Nebel†1918.12.22 Brøndum by, Brøndum sogn, Ribe Amt.
Gift 1864.06.10 i Vester Nebel med Nes Hansen *1837.09.12 Toftnæs, Alslev sogn, Ribe Amt †1899.07.01 Roust Mark, Grimstrup sogn, Ribe Amt.
Nes Hansen: Husmand på Øllufgårds Mark i Vester Nebel sogn i Ribe amt.
Christine Sørensen *1842.05.08 Vester Nebel †1913.06.04 De gamles Hjem, Vor Frelsers sogn, Esbjerg
Christine Sørensen: Husbestyrerinde i Esbjerg. Ugift.
Mette Maria Sørensen *1846.09.16 Helsingborg, Vester Nebel †1921.06.04 Gravsgade, Sankt Katrine sogn, Ribe.
Gift 1869.04.15 Sankt Katrine sogn, Ribe med enkemand, stenhugger Christian Eriksen (Søiberg) *1824.07.18 Søibjerghus, Dybe sogn, Ringkøbing Amt †1888.09.07 Sankt Katrine sogn, Ribe.
Christian Eriksen (Søjborg): Stenhugger i Ribe købstad, Ribe amt.
Børn med 2. kone Johanne Gjerlufsen:
Gjerlufmine Christine Christensen *1876.12.12 Søhale, Vester Nebel †1920.06.12 Skjoldsgade 6, Vor Frelsers sogn, Esbjerg.
Gift 1. 1895.12.28 i Vor Frelsers sogn med skrædder Niels Brorsen Thomsen *1875.04.11 i Sædding, Guldager sogn, Ribe Amt †1913.09.16 Monmouth, Maine, USA.
I et postkort adresseret til Kirstine Thomsen, Danmarksgade 5 Esbjerg dateret marts 1913, ønsker han datteren Johanne tillykke med fødselsdagen. I en alder af 36 år emigrerede han via Liverpool med skibet Mauretania til New York, hvor han ankom 08 MAR 1912. Det var meningen at familien skulle følge efter, men han døde i USA. Han arbejdede i en Kulmine nær byen Monmouth i staten Maine. USA. (Kilde:MyHeritage familietræ).
Gift 2. 1916.07.23 Vor Frelsers sogn, Esbjerg med enkemand og banearbejder Andreas Sofus Kristensen *1882.04.12 Tarm Nørremark, Egvad sogn søn af husmand og landpostbud Kristen Pedersen *1849c Kvong sogn og Ane Katrine Pedersen *1846c Stauning.
Else Marie Johanne Christensen *1880.10.23 Øllufgårds Mark, Vester Nebel.
Gift 1901.01.20 i Vor Frelsers sogn Esbjerg med Ludwig Linehardt Mathiesen *1872.05.09 Gammel Ladegård Skole, Hammelev sogn, Haderslev Amt søn af skolelærer Mathias Mathiasen og Anne Ingeborg Kjær *1836c
Ludwig Linehardt Mathiesen var murer i Esbjerg.
Gjerluf Christian Christensen *1882.11.06 Øllufgårds Mark, Vester Nebel †1960.03.01 De gamles Hjem, Zions sogn, Esbjerg.
Gift 1912.09.08 i Vor Frelsers sogn i Esbjerg med Antonette Bøken *1887.06.01 Skærbæk, Tønder Amt †1954.09.13 Nørregade 57, Vor Frelsers sogn, Esjberg datter af arbejdsmand Laust Jepsen Bøken *1845c og Marie Kirstine Nielsen *1848.09.22 Gårdkrog, Skærbæk (datter af Johannes Nielsen *1821c Ottersbøl, Mjolden sogn, Tønder Amt †1867.07.09 Barsbæl, Skærbæk og Kirstine Margrethe Møller *1829.01.14 Gårdkrog).
Gjerluf Christian Christensen var sømand.
Søren Christian Christensen *1885.02.21 Øllufgårds Mark, Vester Nebel.
Konfirmeret i Zions sogn, Esbjerg 1899.04.09.
Afgået ved session i Esbjerg 1908. Ikke set efter 1908.
Mette Katrine Christensdatter *1810.12.17 Færgehuset, Borris †1871.08.25 Tvilho, Aastrup sogn, Ribe amt.
Gift 1834.03.22 i Starup, Ribe Amt med skolelærer og daglejer Mads Hansen *1806.09.28 Vestterp, Vester Starup sogn †1872.02.15 Tvilho, Aastrup søn af Hans Tonnesen *1760c Snorup, Tistrup sogn, Ribe Amt †1826.01.29 Hesselho Hus, Vester Starup og (gift 1798.11.29 i Øse) Else Kirstine Madsdatter *1766c †1828.10.09 Hesselho Hus, Vester Starup.
Mads Hansen var husmand og vinterskolelærer i Krogager i Ansager sogn i Ribe Amt.
Og husmand i Tvilho, Åstrup sogn, Ribe Amt.
Børn:
Ane Else Madsen *1834.05.21 Stenderup, Ansager sogn, Ribe Amt †1923.10.28 Friboligen, Holsted by. Holsted sogn, Ribe Amt.
Gift 1. 1855.06.30 i Sønder Gørding med Christen Eriksen *1829.02.15 Hessellund, Sønder Gørding sogn †1858.08.11 (29, gravet brønd styrtede sammen over ham) Lintrup, Aastrup søn af husmand Erik Christensen *1794c Gørding og Sidsel Pedersdatter *1799c Hover/Torsted sogn.
Christen Eriksen var indsidder og tjenestekarl i Tvilho i Aastrup sogn.
Gift 2. 1859.09.17 i Holsted med bager Lars Jørgen Jørgensen *1820.07.24 St. Knuds sogn, Odense †1891.12.11 Holsted søn af bødker Jørgen Jørgensen og Ane Kirstine Larsdatter.
Lars Jørgen Jørgensen var bager i Lintrup i Holsted sogn i Ribe Amt.
Ane Kirstine Madsen *1838.12.19 Stenderup, Ansager †1922.01.05 Åarre sogn, Ribe Amt.
Gift 1866.08.02 i Holsted med Hans Mouritsen *1835.04.30 i Aarre †1919.09.21 Aarre søn af gårdmand Mourids Hansen *1796c †1843-45 og pottemager Maren Lauridsdatter *1811c Tistrup sogn.
Moderen Maren Lauridsdatter som enke i FT 1845 i Hjortkær, Grimstrup sogn. Børnene understøttes af sognet.
Hans Mouritsen var husmand i Lintrup, Holsted sogn.
Og sadelmager i Aarre i Ribe Amt.
Mads Christensen *1813.04.09 Færgehuset, Borris †1897.04.12 Tvilho, Aastrup sogn, Ribe Amt.
Gift 1839.11.16 i Hodde med Else Lauridsdatter *1814.05.13 Hoddeskov, Hodde sogn, Ribe Amt †1898.12.26 Tvilho, Aastrup datter af daglejer Laurids Andersen *1780.10.22 Tistrup sogn, Ribe Amt †1857.08.03 Hoddeskov og (gift 1814.04.09 i Hodde) Lene Iversdatter *1786.05.05 Hoddeskov †1862.05.06 Hoddeskov.
Mads Christensen var smed i Tvilho i Aastrup sogn i Ribe Amt.
Ingen børn set.
Anne Kirstine Christensdatter *1816.12.17 Færgehuset, Borris
Vaccineret 1821: Ane Kirstine, {far} Christen Sørensen, Færgehuus, 4½ år.
Ikke set derefter.

1824c Anders Christian Christensen Færgemand *1788.02.09 Ørskov, Snejbjerg †1860.09.10 Borris søn af gårdmand i Ørskov, Snejbjerg sogn Christen Christensen (Kragelund) *1754.02.17 Ørskov †1817.11.13 Ørskov og (gift 1776.10.25 Snejbjerg) Ingeborg Andersdatter *1745c †1831.04.14 Vester Sivebæk, Tjørring sogn.
Gift 1. 1822.10.27 i Borris kirkebog (i Sønder Lem kirke) med Maren Jensdatter *1786c (FT 1845 *Sønder Lem, ikke fundet født der) †1848.05.27 (tæring) Færgehuset, Borris.
Gift 2. 1848.12.17 i Borris med Karen Nielsdatter *1818.12.30 Heager, Hee sogn †1897.02.22 Aggerhus, Borris datter af boelsmand og tømmermand Niels Peder Iversen *1787.05.15 Øster No, Hee †1874.06.04 Fattiggården, Hee og Sidsel Hansdatter *1792c †1840.02.20 Lybæk, Hee.
Anders kaldes ved sønnen Jenses fødsel husmand i Fonager i Borris.
Ingen af deres børn bliver gift.
Fæstekontrakten mellem ejeren af Borris Færgehus og Skjernbrogård (og forligskommisær i Nørre Herred) Peter Halskou og Anders Christian Christensen er fra den 24. december 1825 og gengives af Ole Envoldsen i Færgefarten og Broen ved Borriskrog side 92. Fæstet er 4 rigsdaler om året. Færgehuset er fem fag eller knap otte meter langt
Færgehuset tilhører Mads Rahbek og er efter kontrakt af den 1. maj 1796 udlejet til Skjernbros ejer for de 4 rigsdaler om året. Disse 4 rigsdaler skal fæsteren betale til Skobæks ejer (Mads Rahbek). Der hører marker til færgehuset, som dermed er et slags husmandssted. Brændsel hentes i Skobæks hede.
Ejeren Peter Halskou forhandler selv med nogle rejsende om prisen men alle andre betaler efter tavlen ved færgen. For store drifter af stude og heste beholder Anders Christensen det halve og det andet halve går til Peter Halskou — noget af en gummiparagraf. For andre rejsende beholder Anders det hele.
Paragraf 2 af fæstekontrakten lyder:

2. Færgen, tovværket m. v., som Skjernbrogårds ejer selv holder vedlige, skal fæsteren have omsorg for ingen skade lider enten ved is eller overfart.

Færgen eller prammen blev trukket over ved tov gjort fast på begge sider af Skjern Aa.
Barn med 1. kone Maren Jensdatter:
Jens Toft *1823.01.08 Fonager, Borris †1832.04.28 Færgehuset.
Vaccineret 1829.08.29 - Jens Toft, Anders Christensen, Færgehuset, 8½ år.
Børn med 2. kone Karen Nielsdatter:
Maren Christensen *1849.09.18 Færgehuset, Borris †1918.08.21 (Sindsygehospitalet, Viborg) begravet Borris.
Konfirmeret 1864.04.03 Borris, tjener i Tarp i Borris.
Væverske i FT 1901.
Jensine Christensen *1851.11.07 Færgehuset, Borris †1930.04.21 Asylet, Borris.
Konfirmeret 1866.04.08 Borris sogn.
Dagelejerske på landet i FT 1901.
BS: Matr.nr. 19i, Sønderskovvej 1. Udstykket den 23/3 1899 til to damer ved navn: Jensine og Maren Kristensen. Den 31/3 1921 bliver Jensine eneejer af dette hus og sælger 26/11 1927 til politibetjent Anders Andersen, Videbæk.
Jensine Christensen og søster Marens gravsten er bevaret og skal kunne ses på kirkegården i Borris (2015), derpå ses at de er født i færgehuset.


Brohuset (Bomhuset) 1863 — 1889:
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
Ove Navntoft Enevoldsen skriver i sin Hardsyssel-artikel om Færgehuset og brohuset:

Den første bromand hed Andreas Pedersen, der senere blev afløst af Lars Nielsen, der igen blev afløst af Chr. Thoft.
...
Brohuset blev solgt til nedrivning og fjernelse i 1889 for 75 kr.

I: Andreas Pedersen i Brohuset: Før 1863 - 1868c
Andreas Pedersens ældste barn, Gravers Pedersen er født 1863.01.23 i Brohuset.
Sidste barn født i Brohuset er Erik Pedersen *1867.11.26.
Næste barn er født i Vinbæk, Borris sogn: Christen Pedersen *1870.02.07.


II: Christen Jensen Toft i Brohuset: Før 1869c - 1889

1877 Indsidder i Brohuset: Lars Nielsen.
Nielsine Nielsen bliver døbt i Faster sogn 1876.04.14.
Sønnen Ebbe Nielsen bliver født 1877.09.23 i Brohuset.
Johannes Nielsen bliver født 1879.05.06 Gaasdal hede, Borris sogn.
Dvs. maksimalt ca 3 år.


1863- Andreas Pedersen *1834.06.13 Vallund, Ølgod †1894.10.23 Troldhede, Nørre Vium sogn søn af murermester og husmand i Vallund Peder Christian Nielsen (Hauge) *1791.01.23 Kroghuset i Nørtarp, Strellev sogn, Ringkøbing Amt †1850.10.31 Vallund og (gift 1816.10.06 i Ølgod) Maren Jørgensdatter *1789.03.08 Vallund †1866.02.05 Vallund.
Gift 1. 1861.10.13 i Borris sogn som ungkarl i Vesterby i Borris med Maren Eriksen *1836.11.29 Debelmose, Borris †1864.02.08 (Mæslinger i barselseng) Brohuset ved Borriskrog datter af indsidder i Debelmose Erik Pedersen *1807.07.12 Debelmose †1845.02.26 Debelmose og (gift 1834.10.19 i Faster) Johanne Poulsdatter *1809.11.09 Ejstrup, Faster †1891.02.18 Vesterager, Dejbjerg sogn.
Gift 2. 1864.10.16 i Borris med søster til første kone Ane Kirstine Eriksen *1844.08.23 Debelmose †1924.04.23 Sønder Starup, Vester Starup sogn, Ribe Amt datter af Erik Pedersen, se ovenfor.
Da broen ved Borriskrog over Skjern Å blev bygget 1861 er Brohuset vel opført samtidig eller kort efter.
I 1878 køber Andreas Pedersen gården Vinbæk på Ahler Mark i Borris sogn; tre af hans ældste børn antager navnet Vinbæk eller Vinbech.
Andreas Pedersen fik 14 børn, 2 med første kone og 12 med den anden. Af de 14 døde fire før de blev over tre år gamle. Med hans anden kone Ane Kirstine Eriksen fik han to gange tvillinger, det første par døde spæde, det andet par tvillinger levede længe.
Af de ti overlevende børn bosatte sig to i Vester Starup i Ribe Amt, en i Herning, en datter overtog gården Vinbæk i Borris, en kom til Bisgård i Egvad sogn og to til Vilstrup sogn i Haderslev Amt, en til Tjæreborg sogn og en til Skive og en til Aalborg.
Andreas Pedersen:
Bommand ved Borriskrog bro.
Kaldes i 1865 skomager i Brohuset.
Landmand i Vinbæk, Borris sogn.
Skomager i Troldhede, Nørre Vium sogn.
Andreas Pedersen får 1867.01.08 skøde på parcel 1c af Ahlergaard.
Andreas Pedersen skøde til Milter og Christen Jensen 1889.10.28 Matr. 1e (Vinbæk).
Christen Jensen blev eneejer 1906.10.20 Matr 1e (Vinbæk) Christen Jensen er svigersøn, gift med Anders Pedersens datter Johanne.
Børn med Maren Eriksen:
01 Gravers Pedersen (Vinbech) *1863.01.23 Brohuset, Borriskrog †1943.10.27 Sønder Starup, Vester Starup.
Gift 1892.03.08 i Stauning med Maren Jensen *1868.11.10 Stauning †1940.05.05 Sønder Starup datter af forpagter af Stauning præstegård, senere husmand i Sønder Vognbjerg, Stauning sogn Jens Peder Jensen *1834.08.29 Sønderby, Stauning †1915.04.04 Sønder Vognbjerg og (gift 1863.05.03 i Stauning) Bodil Marie Nielsen *1838.11.21 Halby, Stauning †1922.04.25 Finderup, Hanning sogn.
Navneændring 1905.12.02 til Gravers Vinbech.
Konfirmation 1877.04.08 af Gammelmark, Sønder Felding sogn.: Forældre: Husmand Andreas Pedersen og afdøde hustru Maren Eriksen.
Gravers Vinbech (Pedersen): Plantør ved Sønder Starup plantage, Vester Starup sogn, Ribe Amt.
02 Peder Christian Pedersen (Vinbæk) *1864.02.06 Brohuset, Borriskrog †1933.03.04 Fonnesbechsgade 12, Herning.
Gift 1. 1894.05.02 i Herning med Ane Marie Nielsen *1866.08.25 Knudmosehus, Herning †1903.05.26 Smedegade, Herning datter af Fæstehusmand i Knudmosehus Niels Christensen (Debbelmose) *1819.02.09 Vognstrup, Vinding sogn, Ringkøbing amt †1891.05.23 Herning Fattiggård, Herning sogn (fødesogn forkert angivet) og (gift som enkemand 1864.11.22 i Mejrup) Maren Pedersdatter *1825.10.03 Moesbyhus, Mejrup hede, Mejrup sogn †1888.11.22 Herning Fattiggård.
Gift 2. 1906.06.15 i Herning med Ane Katrine Christensen *1875.07.14 Herning Bys mark †1955.02.10 Lindeallé 10, Herning datter af husmand på Herning bys mark og vejmand Christen Svendsen *1835.08.11 Holingholt, Sunds sogn †1919.10.06 Fonnesbechsgade, Herning og (gift 1860.04.19 i Herning) Caroline Marie Erlandsen (43 år) *1833.01.01 Lemvig †1915.03.14 Møllegade 10, Herning.
Peder Christian Pedersen var børstenbinder i Herning. I følge folketællingerne var han blind.
Børn med Ane Kirstine Eriksen:
03 Maren Pedersen *1865.09.21 Brohuset.
Gift 1. 1889.10.16 i Borris med husmand i Nøvling sogn Anders Villadsen *1849.04.01 Slikdal, Borris †1922.05.08 Asylet, Borris (Maren havde forladt ham) søn af gårdmand Slikdal Villads Andersen *1820.06.24 Dalager, Borris †1904.12.12 Skrabhøj, Borris og (gift 1848.04.24 i Borris) Elles Jensdatter *1813.02.03 Debelmose, Borris †1902.06.10 Fattiggården, Borris.
Gift 2. med Laurs Christian Jensen *1859.06.19 Lemming, Viborg Amt †1947.07.11 Aalborg alderdomshjem, Vor Frelsers sogn søn af fæstehusmand i Lemming sogn, Viborg Amt Niels Jensen (Skov) *1827.10.02 Sønder Rind sogn, Viborg Amt †1897.04.12 Lemming og (gift 1857.01.04 i Svostrup sogn, Viborg amt) Mette Kirstine Jensen *1835.03.06 Allinggårds mark, Svostrup.
Laurs Christian Jensen var cementmøller i Aalborg.
04 tvilling: Erik *1866.10.14 Brohuset †1867.01.01 Brohuset, begravet 6 uger gammel.
05 tvilling: Johannes *1866.10.14 Brohuset †1866.10.29, begravet 2 uger gammel.
06 Erik (Vinbech) Pedersen *1867.11.26 Brohuset †1950.08.30 Sønder Starup, Vester Starup.
Gift 1911.08.02 i Vester Starup med enke Ane Johanne Marie Hansen *1874.10.18 Fåborg sogn, Ribe Amt †1920.12.03 Sønder Allé 29, Århus Domsogn datter af husmand i Fåborg sogn, Ribe Aamt Christian Hansen *1840.02.23 Sejstrup, Hunderup sogn, Ribe Amt †1928.08.11 Fåborg og Mette Kirstine Augusta Jensen *1842.08.18 Sankt Katrine sogn, Ribe †1930.07.23 Fåborg.
Erik Vinbech (Pedersen) var børstenbinder i Vester Starup sogn, Ribe amt.
Separeret 1916.03.07, ses ved dåb 1917.06.08 Sct. Johannes sogn, Aarhus af Ane Johanne Marie Hansens barn med ungkarl Kristian Jakobsen: Christian Marinus Jacobsen.
Barn:
Laura Vinbech (Hansen) *1912.04.05 Vester Starup †1994.08.27 Ansager.
07 Christen *1870.02.07 Vinbæk, Borris †1873.03.06 (Engelsk Syge) Vinbæk begravet tre år gammel.
08 tvilling: Ane Marie Pedersen *1871.01.31 Vinbæk, Borris †1963.07.04 Silkeborgvej 39, Herning.
Gift 1893.05.23 i Stauning med Christen Madsen Vestergård *1864.10.29 Sønderby, Stauning 1931.03.01† Silkeborgvej 39, Herning søn af gårdmand i Sønderby Jens Madsen (Vestergård) *1836.07.20 Langkær, Stauning †1904.10.15 Sønderby og (gift 1864.10.16 i Stauning) Ane Kristine Kristensen *1845.09.14 Haurvig, Holmslands Klit, Nysogn, Ringkøbing Amt †1903.07.23 (under et besøg i Bisgård).
Christen Madsen Vestergård var gårdmand i Bisgård i Egvad sogn i Ringkøbing Amt.
09 tvilling: Johanne Pedersen *1871.01.31 Vinbæk, Borris †1945.02.17 De gamles Hjem i Herning (Troldhede kirkebog).
Gift 1890.04.10 i Nørre Vium med Christen Jensen *1863.01.01 Albæk, Assing †1941.10.30 Ahler mark, Borris (Troldhede kirkebog) søn af husmand i Albæk, Assing Jens Linde Christensen *1837.02.01 Pårup, Assing †1908.06.03 Troldhede, Nørre Vium og (gift 1862.07.06 i Assing) Dorthea Sophia Miltersen *1836.03.05 Gammelmark, Sønder Felding †1875.02.11 (tuberkulose) Brunhede, Assing
Christen Jensen overtog svigerfaderen Andreas Pedersens gård i "Vinbæk", Ahler mark, Borris sogn.
10 Karl Christian *1873.09.07 Vinbæk, Borris †1875.01.29 Gammelmark, Sønder Felding begravet 17 måneder gammel.
11 Ane Margrethe Pedersen *1874.09.29 Gammelmark, Sønder Felding †1964.12.30 Kelstrup, Vilstrup sogn, Haderslev Amt.
Gift 1896.11.06 i Vilstrup med Christian Marius Rasmussen *1875.12.29 Nørre Vilstrup, Vilstrup †1965.07.26 Kelstrup søn af daglejer i Nørre Vilstrup, Vilstrup sogn Matthias Rasmussen *1837.07.30 Kelstrup †1925.12.20 Kelstrup og Christine Jessen *1845.04.03 (dato oplyst i begravelsen) †1920.08.12 Kelstrup,
Christian Marius Rasmussen var møller og bygmester i Kelstrup i Vilstrup sogn i Haderslev Amt.
12 Karen Kirstine Pedersen *1877.06.17 Gammelmark, Sønder Felding †1903.02.23 Kelstrup, Vilstrup sogn, Haderslev Amt.
Gift 1901.11.29 i Vilstrup med landmand i Kelstrup Christian Rasmussen *1864.05.14 Kelstrup †1929.10.29 (Vilstrup kirkebog) Vester Nebel sogn, Vejle Amt søn af skrædder og husmand i Kelstrup Jacob Rasmussen *1833.05.03 Kelstrup †1916.11.22 Kelstrup og (gift 1861.05.07 i Vilstrup) Johanna Maria Ravnsgård *1836.10.31 Kelstrup †1934.03.11 Kelstrup.
Christian Rasmussen var landmand i Kelstrup i Vilstrup sogn i Haderslev Amt.
13 Maren Kirstine Andrea Pedersen *1878.11.27 Vinbæk, Borris †1950.09.01 Nørrebrogade 102, Jerne sogn, Ribe Amt.
Gift 1903.05.04 Nordby, Fanø, Ribe amt med slagter i Tjæreborg sogn Christian Anton Christensen *1876.10.28 Fåborg, Svendborg Amt †1940.11.26 Boldesager, Jerne søn af ugift Anine Henriette Christensen, Fåborg, Svendborg Amt *1852.05.26 Horne sogn, Svendborg Amt †1916.06.12 Priorensgade 6, Fåborg, Sverndborg Amt (gift Bern).
Christian Anton Christensen:
Slagter i Tjæreborg sogn, Ribe Amt.
Destruktør i Boldesager, Jerne sogn, Ribe Amt.
14 Nielsine Sidseline Pedersen *1885.11.23 Vinbæk hede, Borris †1931.05.01 Frederiksdal Allé 31, Skive købstad.
Gift 1. 1908.06.28 i Vor Frue sogn, Svendborg med Sonnich Peder Thomsen *1881.07.07 Sønderho sogn, Fanø †1929.06.23 Egeris, Skive landsogn søn af skipper i Sønderho Niels Jørgensen Thomsen *1850.03.09 Sønderho †1895 i Santos, Brasilien (ses ved hustruens begravelse) og (gift 1874.02.19 i Sønderho) Sidsel Harrebye *1855.12.13 Sønderho 1935.02.16 Sønderho.
Gift 2. 1930.08.31 (dato i FT1930) med enkemand, prokurist i Skive, Vilhelm Sophus Schrøder *1878.03.30 Vium-Lysgård sogn, Viborg Amt †1956.08.09 Frederiksdal Allé 31, Skive købstad søn af gårdmand i Vium Frederik Vilhelm Schrøder *1826.10.07 (dato i FT) Eutin, Holstein †1910.07.18 Sjørslev sogn, Viborg Amt og Hansine Christiane Sørensen *1845.12.20 Ørridslev sogn, Skanderborg Amt †1924.04.03 Kjellerup by, Hørup sogn, Viborg Amt.
1. mand Sonnich Peder Thomsen var:
Hotelejer i Nordby på Fanø.
Gårdmand i Egeris i Skive Landsogn i Viborg Amt.
2. mand Vilhelm Sophus Schrøder var:
Prokurist og købmand i Skive købstad.

1869c Christian Jensen Toft *1812.09.22 Dalager, Borris †1889.02.05 (selvmord, gik i åen) indsidder i Brohuset ved Borris Krog søn af Jens Jensen (Fårborg eller Toft eller Hee) *1781.09.09 Fårborg, Sønder Lem sogn †1862.11.08 Dalager, Borris og (gift 1805.04.15 i Sønder Lem) Karen Christensdatter *1773.10.10 Heeager. Hee sogn †1854.11.29 Borris.
Gift 1837.05.15 i Borris med Katrine Marie Nielsdatter *1814.10.28 Gjaldbæk, Borris †1902.03.09 Gjaldbæk datter af Niels Lauridsen *1788.01.06 Gjaldbæk †1839.04.25 Gjaldbæk og (gift 1812.03.30 i Borris) Mette Jensdatter *1780.05.04 Kodbøl †1861.04.21 Gjaldbæk, Borris (datter af Jens Christensen Tolder i Kodbøl).
Christian Tofts far får den 24. juni 1811 skøde på Dalagerlund, da kaldes faderen Jens Jensen Heede eller Forborg. Ved Christian Tofts bryllup i 1837 kaldes han Jens Jensen Hee. I lægdsrullen kaldes han Fårborg efter fødestedet og i Borris Toft. Christian Toft driver Dalagerlund fra 1837 til fallitten i 1861.
I 1845 er der 6 tjenestefolk på Dalagerlund men i 1850 er det blevet til 12 tjenestefolk og en smed med svend. I 1855 er der 11 tjenestefolk, så gården var lagt stort an af Christian Toft der beskrives som Gjæstgiver, handelsmand og hørfarver. I 1860 er tjenestefolkene gået ned til 5 men der er tre plejebørn.
Han fik i 1837 skøde af faderen på:

Nørrelandet matr. 11 hartkorn [..1?] [tdr] [2 sk?] 1 fk 1 alb.
Matr. 12b: hartkorn 1 4 1 1¾.
Eng Matr. 7: 0 1 0 ½
Eng Matr. 11: 0 1 1 2¾.
Eng Skjern gl 288: 0 3 1 2½.
I alt (med ? ved matr. 11) fra faderen: 3 4 2 2½.

Han har købt til
I 1846:
Eng matr 6E: 0 1 2 2¾.
I 1848:
En gård Dalager matr. 14 Nørrelandet: 1 6 0 ¼.
275 skjern [...]: 0 1 1 1¼.
44 Nørrelandet: 0 0 0 ¾.
Eng matr. 6C: 0 0 2 2¾.
Matr. 22B: 1 4 3 1.
Matr. 32A: 0 1 0 2½.
I alt selv købt til: 3 7 3 2¼.
Dermed havde han en meget stor gård med hartkorn 7 4 2 1¾.

Af lån har han:
Rigsdaler:
6.000 lånt 1852 jydske [L.........].
3.500 lånt 1856 do.
3.100 lånt 1860 fra Jens Jensen Røgind.
5.000 lånt 1860 fra [.....] Kolvig.
1.500 lånt 1860 fra faderen Jens Jensen Toft.
0.160 lånt 1846 fra Peder Nielsen Kjær.
0.800 lånt 1850 fra Hans [Laursen] Gjaldbæk
0.346 lånt 1859 udlæg forvalteren.
2.500 lånt 1860 af Thomas Pedersen.
........ lånt mindre beløb, udlæg.
8.350 efter Lovlig tinglyst 19 Debr 1861 {senere nævnt Kjøbmand Kolvig}
I alt 31.256 rigsdaler.

Der er mange sider i protokollen med bohave og til sidst vurderingen af gård og bygninger:
20.000 rigsdaler Hovedgården med bygninger.
00.500 rigsdaler [......gården].
00.300 rigsdaler En bygning på gårdens mark.

Skifterettens protokol er svært læselig. (Der er en del andre protokolsteder to, tre og fire og fem). Der er ikke set afdrag på lånene, så måske Christian Toft kun betalt renter af dem men intet afdrag. Det er en mulighed.
Men en måned senere protokoleres yderligere mindre beløb:
28 punkter beløb mest mellem 10 og 400 rigsdaler.
2.500 rigsdaler lånt fra Thomas Pedersen Krog, samme som ovenfor.
8.350 samme som ovenfor lånt af [.....] Kolvig.
Dette er så fallitten i 1861, der protokolleres den 14. januar 1862. Christian Toft lånte penge til at ekspandere kraftigt købte en gård til og har vel bygget meget, til sidst står han med godt 32.000 rigsdaler gæld over for gården som er knap 21.000 værd, derfor fallitten, da han ikke kan betale renter mere.
I februar 1867 ses Christian Toft som fadder og da er han fæstehusmand i Duedal i Borris, hvor han er flyttet hen efter fallitten.
Christian Jensen Toft ses i FT 1870 som broforpagter. Han og konen fik ingen børn.
Han begyndte som en betydelig mand, der blev valgt i 1850 til sogneforstanderskabet. Efter fallitten i 1861 i Dalagerlund blev han omkring 1869 bommand for broen over Skjern Å mellem Borris kirkeby og Borris Krog.
Han gik tragisk den 5. februar 1889 i åen og lod sig drive under isen; hans lig blev fundet seks uger senere den 23. marts ved Moesgård. Han var 76 år gammel.
Lundsgård skriver skriver to en halv side om Christian Toft (BS siderne 348-50). Han nævner, at der findes billeder af alle formænd for sogneforstanderskabet og sognerådet undtagen Christian Toft, familien, der havde billedet, ville ikke give det videre, fordi det gik skævt for Christian, nemlig fallitten.
I 1870 forespørges sognerådet om det ved at Christian Toft udskænker brændevin. Det svarer at det ikke just er det ubekendt og heller ikke ualmindeligt. Han har et fattiglem Else Kristensen indkvarteret mod 1 rigsdaler 8 penning om måneden fra sognet. Han ansættes i 1880 for vinteren som stodderkonge, der skal holde andre tiggere væk fra sognet. I 1888 får han 15 kr til at anskaffe et brokbind, så han har haft brok. Claus Ahler er indsidder i huset, men skal flytte væk.
Ove Navntoft Enevoldsen skriver i sin Hardsyssel Aarbog 2015 artikel s. 97 om Christian Toft i brohuset:

Enevold Gjaldbæk-Nielsen fortæller efter sin far Peder, at i 1889, da Christian Thoft stadig boede i Brohuset, vågnede hans kone en februar-nat og opdagede, at manden ikke lå ved siden af hende i dobbeltsengen. Hun stod op og så ud af vinduet måneskinnet, at manden var på vej ned til åen. Hun løb efter ham, da hun anede, hvad han ville, og bad ham så mindeligt om at komme tilbage, men han ænsede hende ikke og fortsatte ud i åen, til strømmen tog ham og førte ham ind under isen. Derefter gik hun ind i huset igen og bad til Gud om, at han ville tilgive hendes mand også denne hans sidste synd.

Plejebørn kun set FT 1860 (formodentlig spredt efter fallitten):
01 Karen Thoft Svendsen *1845.09.15 Kjelstrup, Faster †1865.10.27 (difteritis, bopæl Holstebro) Garsisons sogn, Kbh. Amt datter af indsidder i Kjelstrup Svend Isagger Pedersen (Agerfeldt) *1818.03.08 Agerfeld, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1857.01.22 Agerfeld som gårdmand og kromand og (gift 1841.02.17 i Vinding) Ane Marie Lauridsdatter *1815.03.29 Borbjerg †1849.12.06 Kjelstrup.
Hendes mor Ane Marie Lauridsdatter var før vielesen i 1841 krædderpige i sognene øst for Holstebro.
Hendes far Svend Pedersen Agerfeldt tog 1852.12.04 fra Faster til Vinding, og han giftede sig 2. gang 1852.12.27 i Vinding sogn med enken Mette Cathrine Thomasdatter.
Karen selv blev konfirmeret 1860.04.15 i Faster. Hun havde i 1865 bopæl i Holstebro men blev indlagt på Frederiks Hospital i Kbh. for difteritis, som hun døde af og blev begravet i Kbh.
Da stedfaderen går fallit tager hun 1861.11.09 plads i Kollerup ved Vejle, hvor hun skrives som tilgang 1862.01.13. I 1864.06.14 tager hun til Holstebro, hvor hendes tid bliver få måneder.
02 Catrine Marie Toft Christensen *1852.08.11 Dalgård, Hanning †1871.12.02 Borris datter af bror til Christian Jensen Toft her i Brohuset af næsten samme navn gårdmand i Dalgård, Finderup, Hanning Christen Jensen (Toft) *1809.10.23 i Højmose, Brejning sogn †1888.07.02 (fødested Borris forkert) Finderup og (gift 1843.10.01 i Borris) Ane Marie Larsdatter *1814.03.12 Pårup, Assing †1855-58 (ikke fundet død i Hanning og omliggende sogne).
Catrine var ugift og blev kun 19 år gammel. Hun er datter af en bror til Christian Toft her i Brohuset, som har samme navn men bor i Finderup i Hanning sogn. Dette kan let forvirre. Hendes mor døde mens hun var lille, derfor er hun kommet til stedfaderen.
03 Simon Martinsen *1842.05.22 Nysogn, Ringkøbing amt søn af pige i Haurvig, Holmsland klit, Nysogn, Ringkøbing Amt Ingeborg Simonsdatter *1812.10.25 Aargab, Holmsland Klit †1895.07.20 Kirkeby mark, Sønder Omme (datter af Simon Christensen og Ane Larsdatter) og udlagt barnefader ungkarl Martin Anton i Læk/Lech.
Moderen Ingeborg Simonsdatter gifter sig senere med Peder Madsen *1795c Bølling og bor i 1855 i Agger i Borris. I FT 1860 er hun fraskilt og kaldes modehandlerinde og indsidderske i et hus i Dalager nær Christian Toft. I 1870-80 bor hun i Gaasdal i Borris.
Han kaldes ofte Simon Mathiasen.
I FT 1845 tinget i kost ved Hans Jørgensen i Nysogn.
I FT 1850 kaldes han Simon Mathiasen Thoft og er tjenestedreng 8 år gammel ved Christian Toft i Dalager i Borris.
I FT 1855 er han 12 og lærling ved skolelærer Jakob Christensen i Nederby i Sønder Felding.
Simon blev konfirmeret 1858.04.11 af Dalager (vel ved moderen) i Borris.
1863.04.09 afgang fra Borris til Kolding.
1868.04.12 hjemsendt fra straffeanstalt Kolding til Borris.
1868.05.06 afgang Borris til Hobro, 25 år, arbejder.

FT 1890 Nørregade i Holstebro:

Simon Martinsen  47 Ugift Arresteret Arbejder født Holmsland  

Ikke fundet derefter.
Som det ses var han fængslet eventuelt i Kolding før 1868 og arresteret i 1890.


Indsidder (lejer) i Brohuset 1877:
1877 Lars Nielsen *1847.05.06 Gammelmark, Sønder Felding †1924.03.16 Vestergade 31, Herning By søn af af husmand i Gammelmark Niels Jensen (tilnavn Skræder efter faderen) *1793.11.29 Sønder Felding †1870.10.29 (almisselem) Sønder Felding og (gift 1842.11.27 i Vorgod) Maren Mikkelsdatter *1810.12.12 Barde, Vorgod †1860.03.13 Gammelmark.
Gift 1. 1872.12.03 i Sønder Felding med Ane Else Ebbesen *1848.03.11 Skårup, Hanning sogn †1888.04.01 Troldhede, Nørre Vium datter af husmand og skomager Ebbe Knudsen *1814.09.18 Sønder Lem †1863.06.07 Kirkehuset, Sædding sogn og (gift 1846.03.29 i Velling) Johanne Bendstdatter *1816.10.25 Hanning †1865.05.23 Kirkehus, Sædding.
Gift 2. 1901.05.21 i Tjørring sogn med Abelone Mortensen *1864.07.01 Vildbjerg sogn konf. 1878 af Kragelund †1919.03.21 Vestergade 13, Herning By datter af ugift Maren Larsen *1836.06.16 Junge, Vinding sogn, Ringkøbing Amt †1915.05.05 Kjellerup, Hørup sogn, Viborg amt. og udlagt fader ungkarl Christen Mortensen.
Lars Nielsen får otte børn med første kone Ane Else Ebbesen, hvoraf fire dør før de bliver 11.
Efter hans første kones død fik han tre børn med Abelone Mortensen før han giftede sig med hende. Som ægtepar fik de to børn til. Disse fem børn var livskraftige og blev alle gamle.
Lars Nielsen flytter rigtig meget omkring: Faster, Borris to steder, Ringkøbing By, Tjørring, flere steder i Herning.
Lars Nielsen i folketællinger:
FT 1880, Gaasdal hede, Borris.
FT 1890, Østergade Ringkøbing By.
FT 1901 Tjørring.
FT 1906 Kæret, Herning.
FT 1911 Herning.
FT 1916 Vestergade 61, Herning.
Abelone Mortensen kom i pleje i Vildbjerg sogn og moderen Maren Larsen var derefter tjenestepige i nogle år forskellige steder, til hun i 1871 kom til Torning sogn, Viborg amt, hvor hun 1872.06.25 blev gift med enkemand, gårdmand i Torning, Niels Thygesen af Holmsland *1824.07.20 Gammel Sogn. Familien flyttede til Skygge i Kragelund sogn. Her døde gårdmand Niels Thygesen 1877.04.28. - Maren Larsen blev derefter gift 1877.10.30 i Kragelund sogn med Jens Christensen (Rask) *1846.04.11 i Hørup, Viborg amt, nu gårdmand i Kragelund sogn. Abelone Mortensen af Skygge blev konfirmeret 1878.10.27 i Bording kirke. - Ved FT 1880 er den 15-årige Abelone Mortensen hjemme hos moderen og stedfaderen i Kragelund sogn.
Børn med 1. kone Ane Else Ebbesen:
01 Johanne Marie Nielsen *1874.06.20 Hannerup, Faster †1943.09.17 i Fruerby, Sønder Felding (Bopæl: Ravnsborggade 10, Herning).
Gift borgerlig 1905.11.07 i Tinghuset i Herning med arbejdsmand, enkemand Søren Christian Nielsen *1843.11.03 Lille Vibholt, Flynder sogn †1917.05.17 Håkonsgade 6, Herning søn af Husfæster af Niels Jensen (Refsgård) *1808.04.06 Pindstrup, Flynder †1865.09.29 Over Simmelkær mark, Ørre sogn og (gift 1836.11.20 i Flynder) Mette Hedvig Christensdatter *1804.01.13 Røjgård, Flynder †1866.10.26 Over Simmelkær mark, Ørre.
Søren Christian Nielsen var husmand i Brådjord i Sinding sogn. Arbejdsmand, senere afholdsvært i Herning.
02 Nielsine Nielsen *1876.02.24 Fasterkærs hede, Faster †1893.12.18 Herning begravet 17 år gammel.
Hun kom tidligt ud at tjene.
FT 1890 i Dyrvig i Hoven sogn ved gårdmand Peder Mortensen Jensen og hustru Mariane Nielsen. 13 år "Barn".
Konfirmeret 1890.04.13 i Hoven sogn.
03 Ebbe Nielsen *1877.09.23 Brohuset, Borris †1930+.
Gift 1910.10.02 i Odder med Margrethe Cathrine Jacobine Christensen *1890.04.12 Kriegersvej 15, Vor Frue sogn, Aarhus datter af propskærer og møllersvend i Aarhus Knud Christensen *1865c på Ærø †1891.10.24 Granslev sogn, Viborg Amt og (gift 1887.07.09 i Helgenæs sogn, Randers Amt) Jacobmine Cathrine Jensen (Holst) *1867.01.25 Esby, Helgenæs.
Ebbe Nielsen er født her i Brohuset, som dette afsnit handler om.
FT 1911 Staldforpagter i Snejbjerg
FT 1921 Jordarbejdsmand i Herning
FT 1930 Arbejdsmand i Ormslev sogn, Aarhus amt.
04 Johannes *1879.05.06 Gaasdal hede, Borris †1883.08.22 (meningitis) Nørre Vium begravet fire år gammel.
05 Kristian *1881.12.29 Gaasdal hede, Borris †1884.03.15 (kirtelsyge) Nørre Vium begravet godt to år gammel.
06 Karl Nielsen *1883.03.19 Nørre Vium †1951.12.27 (dræbt af tog, se nedenfor) Skibbild, Nøvling (begravet Skive) 68 år.
Gift 1905.11.25 Herning med Johanne Jakobsen *1879.05.03 Højslev by og sogn, Viborg amt †1959.02.07 De gamles Hjem, Ringsgade 6, Skive Købstad datter af indsidder i Højslev Christen Jacobsen *1855.03.20 Hald, Ørslevkloster sogn, Viborg Amt †1931.04.26 Højslev og (gift 1878.11.12 i Højslev) Inger Christensen *1858.10.19 Nørgård, Højslev †1924.04.25 Højslev.
Karl Nielsen var Teglbrænder ved Gammelgård Teglværk ved Skive.
Døde ved et ulykkestilfælde. Dræbt af toget 24 m nord for overkørsel nr. 70 nord for Skibbild jernbanestation, Nøvling sogn, Ringkøbing Amt.- Bopæl: Brårupvej 86, Skive.- Begravet Skive kirkegård.
Beskrivclsen 24 m nord for overkørsel ville passe med, at han er gået uden om bommen for lige at komme over før toget.
07 Johannes Christian *1885.03.28 Kirkegaard mark, Nørre Vium †1886.12.16 Kirkehusets mark, Borris begravet knap to år gammel.
08 Juliane *1886.12.25 Kirkehusets mark, Borris †1897.05.28 (tuberkulose) Birkegårds hede, Sønder Felding begravet 10 år gammel.
Børn med Abelone Mortensen:
09 Niels Viggo Nielsen *1894.12.23 Herning By †1952.09.29 Søndergade 9, Herning.
Gift 1918 med Inger Marie Kirstine Lodahl *1898.11.06 Pedersgård mark, Tjørring †1982.01.08 Herning datter af Husmand i Tjørring Jens Madsen Lodahl *1861.02.25 Nørre Lind, Rind sogn †1914.02.25 Gillemose, Tjørring og (borgerlig gift 1886.05.18 for Hammerum herreds ret i Herning) Kirstine Poulsen *1864.09.10 Vester Herborg, Vorgod †1952.05.20 Gillemose, Tjørring.
Niels Viggo Nielsen var:
FT1921: Strikker i Herning.
FT1930: Mekaniker i Herning.
1952: Møbelhandler i Herning.
10 Ane Else Ebbeline Mortensen *1896.09.23 Lindvig, Borris.
Gift 1923.04.01 i Vallensbæk sogn, Københavns Amt med enkemand Hans Christian Andersen *1890.08.27 Terslev sogn, Sorø amt søn af indsidder i Terslev Ole Frederik Andersen *1856.03.07 Terslev †1940.03.26 Hødersvej 16, Ansgar sogn, Odense og Ane Kirstine Hansen *1859.01.24 Vollerslev sogn, Præstø Amt †1934.05.12 Alderdomshjemmet, Odense.
11 Johannes Nielsen (Denfjeld)*1900.11.14 Tjørring Østerby.
Gift 1. 1923.12.31 borgerlig ved borgmesteren i Aalborg med Gerda Georgine Fåborg Madsen *1905.07.11 Skovstrup, Gunderup sogn, Aalborg Amt †1926.08.05 Christiansgade 7 Budolfi sogn, Aalborg datter af murer i Skovstrup, Gunderup sogn Carl Peder Madsen *1876.03.03 i Mou sogn, Aalborg amt †1951.03.01 Lundby, Gunderup og (gift 1900.01.09 i Dall, Aalborg amt, ægteskabet opløst 1916-1921) Gjertrud Marie Charlotte Larsen *1876.08.05 Dyrby, Gassum sogn, Randers amt.
Gift 2. 1928.02.24 Sindal sogn, Hjørring Amt (Budolfi, ægteskabet skilt) med tobaksarbejderske Rosa Mørtel Andersen (Juel) *1906.06.22 Astedbro,Ugilt sogn, Hjørring Amt datter af skomagermester og detailist Christian Peder Vilhelm Andersen *1865.11.02 Sindal †1914.11.07 Hjørring amtssygehus og (gift 1895.03.15 i Sindal) Ane Kirstine Petrine Nielsen *1872.04.28 Sindal †1907.11.10 Astedbro, Ugilt sogn, Hjørring Amt.
Johannes Nielsen tog den 16. nov. 1949.11.16 navneændring til Johannes Denfjeld. Navnet Denfjeld er meget sjældent.
Han var maskinstrikker i Aalborg.
Ingen af hans ægtekaber holdt.
Børn med 2. kone Abelone Mortensen:
12 Juliane Nielsen *1902.01.18 Lundgård Mark, Tjørring
FT 1930 i Brandstrupsgade 7, Ålborg.: Fabriksarbejderske, Ugift. Ikke set derefter.
13 Dagny Christine Nielsen *1903.08.03 Kapelvej, Herning †1930.10.15 Smedebakken 33, Silkeborg.
Gift 1920.09.05 i Silkeborg med Kristian Boas Nielsen *1898.02.16 Virklund, Them sogn †1940+ søn af Skovbetjent i Virklund Peder Nielsen (Topholm) *1858.04.14 Låsby sogn, Skanderborg Amt †1950.04.29 Alderslyst sogn, Silkeborg og (gift 1884.12.27 i Them) Mariane Hansen *1863.12.27 Mårup, Nødager sogn, Randers Amt †1923.09.28 Uranienborg, Them.
Kristian Boas Nielsen:
FT1925: Skovarbejder i Them sogn.
FT1930 og FT1940: Arbejder på Silkeborg Papirfabrik.

1879c Christen Toft

Fattigheden:

Fattigheden vest for Skobæk i Borris hvor Vorgod Å løber i Skjern Å
Fattigheden vest for Skobæk i Borris,
hvor Vorgod Å løber i Skjern Å.


Huset og jordlodden Fattigheden ved Skobæk er dokumenteret fra 1863 - 1878. Huset bliver bygget af Christen Christensen Boling i 1863. Den 11. juni 1878 bliver stedet solgt til Brunbjerg og lagt sammen.
I 1865 kommer det til en katastrofe i dette hus. Steddatteren af Christen Boling Inger Marie Poulsen er 13½ år gammel og skulle samle strå på en opdyrket hedemark og måtte ikke gå ind i en rugager, hvilket hun alligevel gjorde. Stedfaderen førte hende ind i stalden, klædte moderen hende nøgen af, hvilket er ondt tegn, stedfaderen lagde et reb dobbelt med knude en meter lang og slog hende på ryggen med det. Da han var færdig, slog moderen en betydelig del slag.
Derefter slog stedfaderen igen indtil huden sprækkede. Her gik ophidselsen helt galt og helt overstyr, hvad der var een mishandling, blev pludselig til tre.
Moderen siges at have haft en ond indflydelse på stedfaderen og have opildnet ham. For at der ikke skal gå betændelse i den revnede hud gned moderen og stedfaderen den ind i saltlage. Barnet segnede derved om og levede kun få timer.
Stedfaderen Christen Boling og moderen Sidsel Nielsdatter bringes til Skjern arrest, hvor moderen hænger sig tre dage efter den dødelige mishandling. Stedfaderen blev idømt 4 års forbedringhus. Han kom derefter tilbage til Fattigheden.
Se Ove Navntoft Enevoldsen: "Husmand på Borris Fattighede", Hardsyssels Aarbog 2014, siderne 51-61.
Fattigheden:
Udarbejdet 2018 af Holger Ejby Villadsen.

1863 Christen Christensen Boling *1829.11.06 Brunbjerg, Borris †1899.07.14 Fattiggaarden Moesgaard, Borris søn af Christen Andersen †1829.04.16 (forgiftet) husmand i Hvelplund, Sønder Omme (søn af Maren Christensdatter Refstrup ?*1756.09.19 Sønder Lem sogn gift 1791.12.21 i Borris med Niels Christensen Bjerre *1766.04.01 dåb Bjerget, Oddum sogn †1849 Lindvig, Borris, søn af Christen Glarmester) og Maren Nielsdatter Boling
Gift 1. 1854.11.26 i Brejning sogn med Sidsel Nielsdatter af Toft i Brejning *1822.05.10 Kongensberg, Brejning sogn †1865.11.08 (hængte sig) Arresten, Skjern datter af tjenestefolk i Mosegaard Toft i Brejning Niels Rasmussen *1793.06.30 Torsted †1881.03.01 Nygaard mark, Nørre Omme sogn og (gift 1822.03.17 i Brejning) Maren Hansdatter *1792.12.23 Mosegaard Toft, Brejning †1861.07.10 Toft.
Gift 2. 1869.12.07 i Borris med Dorthe Nielsdatter *1827.03.07 Ejstrup, Faster sogn †1895.12.16 Dalager hede, Borris datter af husmand i Ejstrup Niels Christensen *1784.08.15 Ejstrup †1872.10.10 Ejstrup og (gift 1817.06.15 Faster) Kirsten Hansdatter *1799.05.22 Faster præstegaard †1860.05.02 Ejstrup.
FT 1834 Brunbjerg, Borris, 4 år.
FT 1840 Brunbjerg 11 år.
Christen Christensen i lægdsrullen:
Lægdsrullen Borris lægd 41 tilgang 1830: Christen Andersens enke: Christen Christensen, Brunbjerg *1829.11.06 - nr. 249.
1832: nr. 191 - 1835: nr. 170. 5 år. - 1838: nr. 142. 8 år. - 1841: nr. 128. 11 aar. -
1843: nr. 103. 14 aar. Streget. Til 33 U 142. U=1844, 33=Skarrild.
1844: Karstoft, Skarrild, Streget. Til 5 V 147. V=1845, 5=Egvad.
1845: Tarm Mølle, Egvad, Streget. Til 41 X 272. X=1846, 41=Borris.
1846: Gravel, Borris. nr. 230. 17 aar.
1849: Gravel, Borris: Udslettet for forkortning af højre underekstremitet efter lårbrud, session 1852.
1854 gift i Brejning sogn med Sidsel Nielsdatter.
1855 Skovbjerg Hede, Sønder Felding.
1858 Kirkehuset, Borris.
1861 Ahlergaard Hede, Borris.
1863 Fattigheden, Borris, husmand.
1865 Forbedringsanstalt 4 år for mishandling til døde.
1869 Fattigheden, Borris.
1874 Dalager, Borris til leje ved Mads Godsvig. Fæstehusmand.
1899 Fattighuset Moesgaard, Borris.
Sidsel Nielsdatters barn med udlagt Poul Jensen af Nørre Omme:
01 Inger Marie Poulsen *1852.05.26 Toft, Brejning sogn †1865.11.05 (mishandlet til døde, 13 år gammel) Fattigheden i Borris.
Sidsel Nielsdatter børn med Christen Christensen Boling:
02 Niels Christian Christensen *1855.08.03 (Borris kirkebog) Skovbjerg hede, Sønder Felding †1929.09.02 (begravet Brady) Maxwell, Nebraska.
Gift i Nebraska med Caroline Hansen *1851 Danmark.
Udvandrer til USA.
Niels Christian og Caroline fik seks børn, fire druknede samtidigt i en flod 1899.
Se bogen Benny Boysen: Nannie F. En fortælling om skæbne og slægt, Dalhus Forlag 2003, 85 sider.
03 Vibekke Ane Marie Christensen *1858.06.20 Kirkehuset, Borris †1928.09.14 Alderdomshjemmet. Højmark, Sønder Lem.
Gift med 46 år 1905.06.16 Sønder Lem med den 48-årige enkemand, husmand i Faarborg, Sønder Lem Christen Svenning Berthelsen *1857.05.27 Højmark †1932.06.27 Alderdomshjemmet, Højmark søn af husmand og smed i Højmark Bertel Jepsen *1821.05.13 Sønderby, Nysogn, Holmsland †1905.08.25 Højmark og (gift 1846.05.24 Velling) Anne Mouridsdatter *1820.03.10 Velling †1905.09.21 Højmark.
Christen Svenning Berthelsen var husmand af Mastrup i Faarborg Mark i Sønder Lem sogn.
04 Nielsine Maria Christensen *1861.08.03 Ahlergaard hede, Borris †1935.05.17 De gamles Hjem, Skjern.
Gift 1889.12.06 i Borris med ungkarl i Sønderby Johannes Henriksen *1859.06.13 Klejnstruphus, Vinding, Ringkøbing Amt †1905.03.30 Gammelmark, Sønder Felding søn af husmand i Klejnstruphus Claus Heinrich Eichenwald *1822c i Holstein †1881.03.09 Fjaldene, Nørre Omme sogn og (gift 1859.04.28 Vinding) Johanne Cathrine Isaksdatter Friis *1833.09.11 Klejnstrup, Vinding †1913.04.21 Ørnhøj, Nørre Omme.
Johannes Henriksen var i FT1901 husmand i Overby i Sønder Felding sogn.
Nielsine Marie Christensen:
FT 1911 og FT 1916 husholderske i Nederby, Sønder Felding sogn.
FT 1921 husbestyrerinde hos sønnen Christen Henriksen i Dejbjerg sogn.
FT 1925 ophold hos datteren Signe Dorthea i Vester Marup, Skjern sogn.
FT 1930 aldersrentenyder i Skjern.
05 Hans Andreas Christensen *1864.08.18 Fattigheden, Borris †1941.03.03 Alkjærsig, Dejbjerg.
Se Ahler Brohus 1888 i Borris.
Dorte Nielsdatter barn med skomager Hans Christensen:
Else Kirstine Christensen *1861.03.24 Ejstrup, Faster sogn.
Gift 1884.11.11 Nørre Vium med købmand i Barde, Vorgod Peder Pedersen *1858.10.25 Fiskbæk, Nørre Vium †1906.04.11 Herning. Gift arbejdsmand, fhv. købmand på Kapelvej i Herning søn af Abelone Kirstine Pedersen og udlagt Hans Lauridsen Buch af Fiskbæk, Nørre Vium.
Peder Pedersen begravet som gift arbejdsmand, fhv. købmand på Kapelvej i Herning.
Else Kirstine Christensensen udvandrede med 49 år til Gothenburg i Nebraska USA via Liverpool 1910.08.06 med datteren Dagmar Ottine Augusta Pedersen *1897.08.08 Herning.
Dorte Nielsdatter barn med Christen Christensen Boling:
06 (Mary) Sidsel Marie Christensen *1872.02.18 Bækhus (huset på Fattigheden?), Borris †1922.08.28 Gothenburg, Nebraska.
Gift 1889c i Nebraska, var 17, påstod 18, med Henry Peterson (født Anders Pedersen) *1857 Klaptoft, Velling sogn †1941.01.06 Gothenburg.
Konfirmeret i Borris sogn 1886.04.18.
Udvandret til Amerika, fik fem børn.
Se bogen Benny Boysen: Nannie F. En fortælling om skæbne og slægt, Dalhus Forlag 2003, 85 sider.

6 Andet
Maren Skobæk *1701c †1784.12.28 Skobæk.
Nicolaj Christensen konf. 1795 af Skobæk.
Anne Hansdatter af Skobæk konf. 1805.04.21 i Borris.


Slikdal
1 Introduktion
Slikdal er et husmandssted med ny matrikel hartkorn 0 5 0 0.
Slikdal nævnes første gang som Slichdal i 1683 og kaldes et (eller rettere det korrekte jyske en) beboelses hus, det har 7 tønder land under ploven.

Slichdal en beboelseshus, tilhører Sophia Rostrup til Dejbjerg Lund
Gøde Jensen

2 Fæstere
1664 Giøde Jensen
1683 Giøde Jensen
1715- Niels Slikdal
1766 Jens Christensen Slikdal
3 Ejere
1664 Sophie Rostrup
1786- Rosenvinge på Slumstrup.
1786 Jens Christensen Slikdal selvejer.
4 Familier med børn

1664- Giøde Jensen Slikdal *1640cc †1715.10.31 Slikdal.
Gift med Maren Christensdatter †1714.11.14 Slikdal.
I skattelisten 1705 har han Mette Hestlund boende.
Børn:
Jens Giødesen *1680cc †1724.04c Gaasdal.
Gift med hans kone.
Bosat Gaasdal i Borris.
Børnene mest født før kirkebogen, men nvnt som faddere med far Jens Giødesen.
Børn:
Christen Jensen *1694cc.
Thomas Jensen *1695cc.
Kirsten Jensdatter *1696cc.
Karen Jensdatter *1698cc.
Giøde Jensen (Gaasdal) *1704.02.12 Gaasdal, Borris †1791.07.17 Gaasdal.
Gift i Gaasdal med NN †1784.07.11 Gaasdal.
Anne Jensdatter *1708.10.28 Gaasdal †1709.04.10 fem måneder gammel.
?Karen Giødesdatter
Gift 1707.01.23 i Borris med Christen Hartvigsen.
?Niels Giødensen

1715- Niels Slikdal *1692c †1764.07.08 Slikdal 72 år.
Gift 1715.10.06 i Borris med Dorte Gravel *1690cc †1748+.
Niels Slikdals efternavn er ikke set. Han kan evt. være søn af formand.
Hvem Dorte Gravel er datter af er heller ikke set, men vel i Gravel i Borris.
Børn:
Margrethe *1716.09.27 Slikdal †1718.08.07 Slikdal.
Niels *1718.05.12 Slikdal, tvillinger af samme navn † nogle dage gammel.
Niels *1718.05.12 Slikdal, tvillinger af samme navn † nogle dage gammel..
Karen *1719.06.07 Slikdal †1720.11.17.
{Else} Nielsdatter *1727.10.05 Slikdal, overtager gården se nedenfor.
Dåben er uden navn, men Elses alder i FT 1787 passer her.
Konfirmeret 1744 i Borris.
Ane Nielsdatter *1731.12.26 Slikdal †1819.11.04 Skobæk?.
Gift 1764.09.08 i Borris med Bertel Sørensen Skobæk *1732.07.16 Skobæk †1782.01.14 Skøbæk søn af Søren Skobæk †1760.06.12 Skobæk og 1. kone †1739.12.13 Skobæk.
Kirsten *1734.05.11 Slikdal †1734.09.12 fire måneder gammel.
Kirsten Nielsdatter *1736.09.29 Slikdal †1771.06.30 Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1765c med Peder Christensen *1722c †1793.12.13 Store Langelund, Gjellerup søn af Christen Lauridsen Colding/Sønderby *1684c Lending, Dejbjerg †1735.12.04 Sønderby, Borris og Karen Mortensdatter Lindvig †1759.04.18 Borris.
Kirsten Nielsdatter muligvis ?(†1759.07.21 Slikdal)
Muligvis som fra Roennebech.dk her antaget.
Børn:
Anne Margrethe *1767.01.24 Bjødstrup, Gjellerup †1767.10.24 ni måneder gammel.
Margrethe *1769.02.02 Bjødstrup †1780.03.13 elleve år gammel.
Karen Pedersdatter *1771.06.30 Bjødstrup.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2018).
1766 Jens Christensen Slikdal *1743c †1820.11.16 (skifte og 2. del skifte)..
Gift 1. 1766.03.03 i Borris med Else Nielsdatter Slikdal *1727.10.05 (navnet glemt i dåben) Slikdal †1789.12.12 Slikdal datter af formand.
Gift 2. 1790.09.09 i Borris med Dorthea Jensdatter *1768.10.02 Debbelmose, Borris †1831.09.27 (skifte Fol. 252) Slikdal datter af Ane Marie Pedersdatter *1737.06.10 Overby, Sønder Felding †1806.05.23 (Jens Færgemands hustrue, 68 år, skifte) Borris og 1. mand Jens Jakobsen *1723c †1771.08.18 Debbelmose, Borris.
Jens Christensen Slikdal var tømmermand og husmand i Slikdal.
Testamente 1818.11.25 Jens og Dorthea.
Jens Christensens børn med 1. kone Else Nielsdatter Slikdal:
Niels *1768.10.02 Slikdal †14 dage gammel.
Dødfødt 1769.12.10 Slikdal.
Jens Christensens børn med 2. kone Dorthea Jensdatter:
Else *1792.02.18 Slikdal †1794.01.05 Slikdal knap to år gammel.
Mette Jensdatter *1793.10.27 Slikdal †1849.10.10 Østergård, Klokmose, Faster sogn.
Gift 1818.10.25 i Borris med ungkarl, gårdmand Peder Jensen *1790.12.26 Østergård, Klokmose †1866.07.09 Østergård søn af gårdmand i Østergård Jens Christensen *1760.11.09 Østergård †1844.11.30 Østergård og (gift 1789.11.29 i Faster med enke efter Peder Pallesen †1787.05.26 i Skjern) Ane Marie Mortensdatter *1756.01.11 Votkær, Borris †1837.06.28 Østergård
Peder Jensen var gårdmand i Østergård i Klokmose i Faster sogn.
Børn:
Ane Marie Pedersdatter *1819.07.11 Østergård †1897.02.19 Dalager, Borris (begravet Faster).
Gift 1. 1839.10.06 i Faster med ungkarl og gårdmand i Ejstrup Ole Poulsen *1807.09.19 (oplyst ved konfirmation) †1859.07.15 Ejstrup, Faster søn af Poul Nielsen Ejstrup *1754c og enke Ane Madsdatter Lodahl *1771c.
Gift 2. 1859.11.27 i Faster med Svend Madsen *1831.02.15 Øster Lem, Sønder Lem sogn †1916.12.02 Lund by, Gjellerup søn af Mads Madsen *1803c Faster og Birthe Marie Svendsdatter *1804c Faster (Mads Madsen FT 1845 i Fastergård i Faster sogn).
Svend Madsen:
1859-1867 i Ejstruplund i Faster
1867-1882 udflyttergård fra Fastergård
Ca. 4 år ejer af Tarm Kro
Derefter i Bisgård i Tarm
Dalagerlund i Borris.
Døde ved hans datter i Gjelleruplund
(Kilde: Gantriis Web Site, MyHeritage).
Dorthe Marie Pedersdatter *1821.01.21 Østergård †1899.02.12 Klokmose.
Gift 1842.11.06 med biskolelærer af Debelmose i Borris Niels Jørgensen *1815.05.03 Borris †1897.06.18 Klokmose søn af gårdmand og sognefoged og dannebrogsmand Jørgen Nielsen Hus *1781c Borris og Margrethe Larsdatter *1791c Lådal, Faster.
Niels Jørgensen var biskolelærer og gårdmand i Klokmose i Faster.
Jens Christian Jensen *1796.09.27 Slikdal overtager gården, se nedenfor.
Else Marie *1802.03.20 Slikdal, Borris †1807.03.08 Slikdal fem år gammel.
Birthe Jensdatter *1805.09.02 Slikdal, Borris †1880.12.18 Vraa, Skjern.
Gift 1827.04.29 i Borris med ungkarl Mikkel Nielsen *1804.08.27 Vraa †1877.03.26 Vraa søn af gårdmand i Vraa, Skjern sogn Niels Mikkelsen *1769.03.17 Aanum, Skjern †1822.02.15 Vraa (søn af skrædder Mikkel Mikkelsen †1787.03 og Edel Nielsdatter †1773.08.29 Aanum) og Abel(one) Cathrine Ebbesdatter *1770.01.21 Øster Marup, Skjern †1852.02.24 Vraa.
Lægdsrullen 1790 opføres Niels Mikkelsen under Niels Old. Faderen Mikkel Nielsen havde giftet sig 2. gang med Karen Eskildsdatter der giftede sig igen med Niels Nielsen Old, som dermed blev stedfar til Niels Mikkelsen.
Skøde 1802.08.11 på gården til Niels Mikkelsen.
Skøde 1837.09.24 til sønnen Mikkel Nielsen.
Børn i Vraa i Skjern sogn:
Niels Mikkelsen *1828.09.15 Vraa †1898.03.10 Kousgård, Skjern.
Gift 1. 1853.10.16 i Skjern med Mette Andersdatter *1828.04.21 Marup, Skjern †1877.03.02 Vraa datter af gårdmand Anders Christian Hansen *1803c Skjern og Margrethe Pedersdatter *1805c Skjern.
Gift 2. 1877.12.30 i Skjern med enken Ane Johanne Christensdatter i Kousgård *1824.04.23 Vejle, Skjern †1901.03.08 Kousgård, Skjern datter af skolelærer senere gårdmand Christen Mikkelsen *1792c Skjern og Maren Hansdatter *1796c Hanning.
Niels Mikkelsen var gårdmand i Vraa by i Skjern sogn.
Jens Mikkelsen *1831.01.12 Vraa †1919.02.09 Adsbøl, Strellev sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1861.10.13 i Strellev med Mariane Thomsen *1835.06.21 i Gravel, Borris †1916.08.19 Adsbøl datter af gårdmand Thomas Christensen Gravel *1805c Borris og Margrethe Olesdatter *1812c Ølgod.
Jens Mikkelsen var husmand i Adsbøl i Strellev sogn i Ringkøbing amt.
Anna Dorthea Mikkelsen *1836.02.24 Vraa †1913.02.07 Abildtrup Mark, Vorgod sogn.
Gift 1864.10.30 i Skjern med Jens Lauridsen *1831.11.16 Aarbjerg, Torsted sogn, Ringkøbing Amt †1896.01.04 Abildtrup.
Jens Lauridsen var husmand i Abildtrup i Vorgod sogn.
Abelone Cathrine Mikkelsen *1839.07.03 Vraa †1891.10.16 Nørre Vium.
Gift 1. 1868.04.03 i Nørre Vium med Lars Christensen *1840.08.06 Nørre Vium †1875.11.01 Nørre Vium søn af husmand Christen Larsen Gammelmark *1810c Assing og Ane Jensdatter *1807c Nørre Vium.
Lars Christensen var husmand i Gammelmark i Nørre Vium sogn.
Gift 2. 1877.03.20 i Nørre Vium med Niels Christian Jensen *1836.09.25 Overkær, Snejbjerg †1923.02.05 Nørre Vium søn af husmand Jens Lauritsen *1780c †1840-45 og Karen Henningsdatter *1797c Assing †1870-80 ?Snejbjerg.
Niels Christian Jensen var husmand i Nørre Vium sogn.
Mikkel Jensen Mikkelsen *1843.08.19 Vraa, Skjern †1923.09.11 Bredgade, Skjern By.
Gift 1. 1869.10.29 i Rindum med Ane Magrete Andersen *1842.10.31 Østerby, Rindum †1871.03.23 Vraa datter af Anders Josiasen *1802c Randbek, Brejning, Ringkøbing Amt †1847.04.02 Rindum (søn af Josisas Jensen *1758c og Maren Nielsdatter *1763.11.27 Brejning †1854) og Gertrud Andersen *1807.06.13 Hee sogn †1881.07.18 Rindum (datter af Anders Simonsen og Anne Christiansdatter).
Gift 2. 1872.10.23 i Ølgod med Maren Jakobsen *1847.12.12 Havlund, Ølgod †1933.02.16 Bredgade 130, Skjern By datter af gårdmand Jakob Peder Poulsen *1815 Tarp, Ølgod †1882.05.11 Havlund (søn af Poul Christensen og Maren Pedersdatter) og Kirsten Olesdatter *1813c Havlund †1901.11.12 Havlund (datter af Ole Madsen).
Mikkel Jensen Mikkelsen var gårdmand og handelsmand i Skjern sogn.
Ebbe Mikkelsen *1846.02.21 Vraa †1910.09.03 List, Ølgod.
Gift 1870.12.09 i Ølgod med Anna Magrethe Clausen *1839.10.05 Vester List, Ølgod †1921.01.30 List, Ølgod datter af rokkedrejer Claus Dahl Pedersen *1810c Grimstrup sogn, Ribe Amt og Maren Jørgensdatter *1807c Ølgod.
Ebbe Mikkelsen var husmand i List i Ølgod sogn matr. 10 List.

1820 Dorthea Jensdatter enken, *1768.10.02 Debbelmose, Borris †1831.09.27 Slikdal se ovenfor.

1826 Jens Christian Jensen *1796.09.27 Slikdal †1882.09.13 Bøgild, Ikast søn af forkvinde.
Gift 1821.10.21 i Borris med pige Sidsel Christensdatter *1799.05.01 Debbelmose, Borris †1881.06.06 Bøgild, Ikast datter af fæstegårdmand Christen Lauridsen Nørgård *1770.02.04 Nørgård, Hjoptarp, Borris †1799.07.19 (29 år, druknet i Damsøen in Skjerg Enge) Debelmose og (gift 1794.05.18 i Faster) Anna Kirstine Andersdatter af Hannerup, Faster sogn *1766.08.17 Bølling †1859.01.27 Borris (Anne Kirstine gift 2. gang med Mikkel Christensen Kragmose, se fæstebrev nedenfor).
Jens Christian Jensen har Slikdal 1826-31. I 1831 efter moderens død flytter han til Mortensgård i Tulstrup i Ikast sogn og mellem 1840 og 1845 køber han Mosegård i Hesselbjerg også i Ikast. Fire af hans børn tager 1905 navn efter den sidste gård: Moesgård.
Om konen Sidsel Christendatters forældre Christen Lauridsen Nørgård og Anne Kirstine Andersdatter ses følgende:
Fæstebrev af juni 1800 i Christen Lundgård udskrift BS s. 144 {kommentar af Holger Ejby Villadsen}:

Fæstebrev til Miekel Christensen Kragmose {†1848.01.09, Debelmose, Borris sogn}.
Jeg underskrevne Christian Johan Lodberg Krarup, Sognepræst for Borris og Faster Menigheder tilstår herved at have sted og fæstet på samme Måde, som min Formand i Embedet have gjort før mig, ligesom jeg hermed steder og fæster til velagte Mikkel Christensen af Kragmose det Afbyggersted her på Borris Præstegårds Grund som afgangne Christen Laursen Nørgård forhen have haft i Fæste, og med hvis Enke {Anna Kirstine Andersdatter} han nu er gift {1800.04.13 Borris sogn}. Thi må da bemeldte Miekel Christensen nyde, bruge og på Livstid i Fæste beholde bemeldte Sted (som er fri for [....] Afgift ligesom Præstegardens øvrige Beboere) med alt hvad Jord og Ejendomme dertil har lagt forud, eller som i dette Sted dertil ved Udskiftning lagt vorde, alt på de Conditioner, at han til hvert Aars Mortensdag skal i Afgift betale årlig 4 Rdl., skriver Fire Rigsdaler, så og til hvert Aarsens Tid forlanges forrette 8 Dages hertil Præstegården, dog ikke på hans egen Kost, iøvrigt udmåler i Forhold til Ejendommene alle Kongelige Skatter og Udgifter som ere eller af Præstegårdens Jorder og Hartkorn herefter måtte blive påbudne, samt og forsvarlig vedligeholder Stedets Bygninger [....] som Ejendommene og ej noget deraf lade bortkomme eller til Upligt henligge, men i alle Måder som en retskaffen Fæster forholde sig, alt under [....] Fortabelse. Udi Indfæste haver han betalt 30 Rdl. af Besætning følger intet med Stedet. Dette alt til Stadfæstelse under min Hånd og Segl
Borris Præstegård d. 25 Juni 1800.
C.J. Lodberg Krarup

Jens Christian Jensen var gårdmand i Slikdal i Borris sogn.
FT1840: Gårdmand i Mortensgård, Tulstrup, Ikast.
FT1845: Gårdmand i Mosegård, Hesselbjerg, Ikast.
Børn:
Jens Jensen (Moesgård) *1822.08.05 Slikdal †1883.02.18 Hesselbjerg, Ikast.
Gift 1856.02.22 i Gjellerup med Kirsten Christensen *1837.07.02 Vraa, Gjellerup †1917.12.25 Hesselbjerg datter af Christen Pedersen Skjærk *1798c og Kirsten Olesdatter *1804c.
Jens Jensen var husmand i Hesselbjerg i Ikast sogn.
Mikkel Jensen *1824.10.07 Slikdal †1899.09.01 Overbjerg, Sinding sogn.
Gift 1852.11.05 i Gjellerup med Anna Christensdatter *1825.09.30 Søby, Rind †1906.03.14 Karlsmose, Sinding datter af Christen Sørensen Brande *1790.12.26 Gjellerup †1839.03.06 Søby, Rind (søn af Søren Christensen Lund eller Brande *1767c Brandlund, Brande †1843.12.06 Gjellerup).
Mikkel Jensen var gårdejer i Langelund i Gjellerup sogn.
Gårdejer i Overbjerg i Sinding sogn.
Dorthe Marie Jensdatter *1827.03.13 Slikdal †1860+.
Gift 1857.01.02 (ægteskab opløst før 1860) i Ikast med skomager Jens Andersen (Bjerre) *1826.03.27 Uhre, Ikast.
Hun ses FT 1860 ved førældrene i Hesselbjerg i Ikast. Ikke set derefter.
Ane Kirstine Jensen *1830.02.25 Slikdal †1905.04.02 Ikast.
Gift 1851.09.20 i Ikast med fraskilt gårdmand i Hesselbjerg i Ikast Peter de Lasson *1810.07.01 Selbjerggård, Tømmerby sogn, Thisted Amt †1893.01.18 Stensbjerg, Ikast søn af junker Peder Rosenørn de Lasson til Sælbjerggård *1777.08.22 Astrup, Grinderslev, Viborg Amt †1869.11.04 Tømmerby og Jacobine Marie Juul *1779.10.12 Skive †1859.07.15 Tømmerby.
Peter de Lasson ejede Stensbjerg i Ikast sogn.
Christen Jensen (Moesgård) *1832.08.31 Mortensgård, Ikast †1912.07.25 Bøgild, Ikast.
Gift 1866.05.01 Ikast sogn med Hansine Cecilie Knudsen *1841.03.16 Skalmstang, Ikast †1909.06.16 Bøgild datter af Johan (Hvirgel) Knudsen *1806.04.07 ved Kirken, Ikast (søn af sognefoged Knud Christensen *1762c og Anne Christensdatter *1773c) og Kirstine Marie Brasch (Hübertz) *1812.06.06 Ørre sogn (datter af sognepræsten Hans Peter Hübertz *1771.01.30 Albæk †1848.01.11 Gjellerup og Anne Cecilie Brøchner *1778.12.15 Karby †1865.12.31 Brørup).
Navneændring 1905.
Gårdmand i Bøgild i Ikast sogn.
Thomas Christian Jensen (Moesgård) *1835.05.31 Mortensgård, Ikast †1922.04.14 Busk, Gjellerup.
Gift 1864.05.06 i Gjellerup med Anne Margrethe Pedersdatter *1844.05.07 Kroglundgård, Gjellerup †1909.02.15 Skovby, Gjellerup datter af Peder Christensen Feldborg *1816c Haderup sogn, Ringkøbing Amt og Abbelone Marie Christensdatter *1822c Gjellerup.
Navneændring 1905 til Thomas Christian Moesgård:
FT1855: Strømpehandler.
FT1870: Agerbruger i Skovby i Gjellerup sogn.
Han overtog sin svigerfader Peder Christensens ejendom i Skovby i Gjellerup sogn. (Kilde: Arkiv.dk.)
Anders Jensen (Moesgåard) *1842.03.01 Mortensgård, Ikast †1919.07.28 Løgstør, Aalborg Amt.
Gift 1870.04.08 i Gjellerup med Mette Marie Pedersen *1844.11.06 Birk, Gjellerup †1922.02.08 Løgstør datter i Lildbirk af Peder Jeppesen *1797.11.08 Gjellerup †1856.05.09 Birk og Anne Marie Christensdatter *1802c Gjellerup.
Navneændring 1905 til Anders Moesgård:
FT1870: Husejer og jordbruger i Birk, Gjellerup sogn.
FT1880: Landmand i Ikast sogn.
FT1901 og FT1906: Trikotagehandler i Løgstør, Aalborg amt.
FT1911: Detaillist i Farsø, Aalborg amt.
FT1916: Husejer i Løgsted sogn, Aalborg amt.

1831 Peder Simonsen *1802.03.21 Skærbæk, Nørre Vium †1859.12.07 Rind søn af Simon Nielsen *1768.11.23 Skærbæk †1841.11.24 Skærbæk og Ane Johanne Pedersdatter *1776.05.09 Østergård, Vium By, Nørre Vium †1860.11.27 Skærbæk (datter af Peder Christensen Felding og Kirsten Madsdatter).
Gift 1832.10.14 i Borris med Maren Nielsdatter *1801.03.14 Hvollig, Borris datter af Niels Nielsen Hvollig *1776c og Maren Christensdatter *1775c.
Bor 1831 og FT 1840 i Slikdal.
Ses FT 1845 i Lille Gaasdal i Borris.
Flytter før FT 1850 til Rind sogn.

1842.03.02 Villads Andersen *1820c Dalager, Borris søn af Anders Jespersen *1788c Borris og Mette Jensdatter *1788c Borris.
FT 1850 i kaldes stedet Dalager i Borris.
Set barn:
Jens Villadsen, overtager gården, se nedenfor.

1877.01.29 Jens Villadsen søn af formand.

1914.02.04 Chr. Jensen Andrup.
Lægger matr. 56 Skrabhøj, hvis bygninger fjernes, til Slikdal. I 1987 sælges jorden fra.

6 Andet
1702 Søren Slikdals kone introduceret.
1727 Jens Slikdal søn Peder døbt.
1728 Niels Thomsen (Skomager) i Slikdal.
1758 Kirsten Slikdal.
1759 Ane Slikdal.
1775 Mette Slikdal *1690cc †1775.09.07 Slikdal?.


Sønderby
1 Introduktion
Markbogen 1683 har Sønderbygaard, som kaldes en enlig gård.
Sønderbygaard i HistoriskAtlas.
2 Fæstere
Sønderbygaard, senere matr. 20A og 21A Nørrelandet.
1651-62 Mikkel Nielsen og Niels Nielsen, sønner af forrige ejer.
1683 Jens Jensen og Christen Laursen
Hausøgård senere matr. 20A:
1705 Knud Jensen
1740cc Jens Michael Knudsen
3 Ejere
Sønderbygaard, senere matr. 20A og 21A Nørrelandet.
1591- Søren Munk og Else Lauridsdatter Seefeld.
1591 datter Karen Sørensdatter gift med herredsfoged Niels Hansen i Grimlund.
1620c datter Sofie Nielsdatter og herredsfoged Niels Hansen i Grimlund.
1651-62 sønner Mikkel Nielsen og Niels Nielsen
1683 Giøe Galt til Viumgård.
Hausøgård senere matr. 20A:
1784 Knud Peder Jensen
1827 Jakob Knudsen
etc.
4 Familier med børn

1683- Christen Laursen (Colding) *1660cc †1735.12.04 Sønderby.
Gift 1704.08.13 i Borris med Karen Mortensdatter *1680c Lindvig, Borris †1759.04.18 Borris. datter af Morten Jensen Lindvig †1709.12.09 Lindvig.
Christen Laursen skal være opvokset på gården Kolding i Stauning sogn. Han ses endnu i 1705 i Skattemandtallet.
Karen Mortensdatter bor 1743 i skattemandtallet i ved sønnen Morten Christensen på Ørnhoved.
Børn:
Lauge *1705 Sønderby †1707 to år gammel.
Margrethe Katrine *1708 Sønderby.
Morten Christensen *1711.01.11 Sønderby †1801+ ?Store Skikkild, Vejrum.
Gift med Else Pedersdatter †1763.03.01 Bundgård, Ikast.
Ørnhoved 1749-56 (TRAP).
Se tråd i hammerum-herred.dk.
Børn:
Kirstine Marie Mortensdatter *1751 Ørnhoved.
Gift med fra Rindsholm Ib Pedersen †1795 (skifte, formue 33.052 rigsdaler)
Katrine Mortensdatter *1754 Ørnhoved. Gift med Christen Nielsen Horslund *1741 Ballegård, Sir sogn.
Fører gården Store Skikkild i Vejrum sogn..
Jens Christensen *1713 Sønderby
Ses senere i Hammerum herred.
Lauge Christensen *1716 Sønderby, overtager gården, se nedenfor.
Ses senere i Hammerum herred.
Bertel Christensen *1720 Sønderby
Peder Christensen *1723c (kirkebogshul) Sønderby †1793 Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1. 1752 i Gjellerup med Anne Margrethe Nielsdatter *1727 †1763.
Gift 2. 1763 med Mette Pedersdatter Frølund *1741 †1764.
Gift 3. 1764 i Assing med Mette Jensdatter Harreskov *1742c †1765.
Gift 4. 1766 i Borris med Kirsten Nielsdatter *1736 ?Slikdal †1771 Bjødstrup, Gjellerup.
Født i kirkebogshul, konfimeret 1742 i Borris.
Ses senere i Gjellerup og Assing.
Børn: Anne, Berett, Inger Maria, Dorothe_Cathrine, Peder - df. - (?Anne) Margrethe, Margrethe, Karen

1750cc Lauge Christensen *1716 Sønderby †1781.01c (skifte) Bøllinghus, Bølling sogn.
Gift med Kirsten Hansdatter *1721c †1792 Hammerum.
Han kaldes senere Uhre og flytter en del omkring, ses senere i Hammerum herred.
Børn:
Mette Katrine Laugesdatter.
Gift med Jens Pedersen Ølgod ved Sønder Felding kirke.
Ane Marie Laugesdatter *1755c Sønderby, gift med eftermand, se nedenfor.
Karen Laugesdatter.
Gift med Mads Jørgensen i Uhre i Ikast sogn.
Agnete Laugesdatter *1758c. Gift 1781c med Christen Iversen.
Else Laugesdatter *1767 Ikast.
Gift 1790.12.10 i Arnborg med Peder Iversen *1768 Strellev †1853 Rind søn af Ivar Christensen Vittarp *1727 Strellev †1798 Rind og Karen Hansdatter *1727 Janderup †1804 Rind.
Bosat i Skibbild i Arnborg 1791-93.
Rind Nørre Vejen 1801+.
Børn i Skibbild i Arnborg:
Lauge Pedersen *1791.06.13 Skibbild, Arnborg.
Kirten Pedersdatter *1793.04.01 Skibbild, Arnborg.

1765 Mads Sørensen
Gift 1. med Mette Thomasdatter †1773 Sønderby. Gift 2. 1774 i Borris med Ane Marie Laugesdatter *1755c Sønderby, datter af formand.
Børn:

1683- Jens Jensen
Mulig søn:
?Knud Jensen

1705- Knud Jensen.
Gift med Birgitte Michelsdatter † Sønderby datter af Degn i Vorgod Michel Jochumsen Købke *1636c †1719.02.20 Vorgod og Elle †1720.02.09 Sønderby.
Birgitte Michelsdatters mor Elle flyttede efter mandens død til Sønderby i Borris og døde der.
Børn:
Jens Michael Knudsen *1716.10.09 Sønderby overtager gården.
Christian Knudsen Sønderby *1712.01.24 Sønderby †1773.03.24 (skifte 13. april 1773) Tarm, Egvad.
Gift 1746c med Abbelone Marie Eskildsdatter *1725c †1772.12 Tarm datter af selevejer i Tarm Eskild Poulsen *1688c †1746.12- og Sidsel Christensdatter *1709c †1746+
Familien ses i skiftet efter Christian Knudsen Sønderby 1773:

... ..Men som det Bestandig skal have været afgangne Sr. Christian Synderbyes Villie, at hans nulevende ældste Søn Esche Synderbye skulde nyde Gården, hvilket formynderne og var meget for, og bemeldte Esche Synderbye var villig til deri at entrere, På det hans mange umyndige Syskende kunde have et tilholdsSted, ham med og til destomere Fordel for Arvingerne tilbød at give 400 rdlr. for Gården, der er anseelig mere end enten denne eller den ved næst forrige Skifte på Gården skeede Vurdering. Så Stervboen derved kunde fåe en Indtægt af 150 Rdl. mere. - Desuden har bemeldte Esche Synderbye forbunden sig til at forsørge sine 4 umyndige Sydskende med fornøden og sømmelig Føde og Klæder samt Christelig Opdragelse, indtil de blant fremmede kand erhverve deres Brød.
...
Erindrede Christensen, at der i Borris Sogn skulde opholde sig et fruentimmer, som af afgangne Christian Knudsens Søn, afdøde Henning Christiansen skal være besvangret, og at bemelte Henning Christiansen af Øvrigheden skal være tilfunden at betale noget årligt til Barnets Opdragelse som ventelig måtte være Arvingerne og Formynderne bekiendt, og begierede Christensen derfor de sligt vilde angive, på det samme Stervboe til Udgivt kunne anføres
...
Boets samlede værdi: 1454 rdlr. 2 mk. 6 sk.
Til deling mellem arvingerne: 609 rdlr. 3 mk. 6 sk. Heraf fik brødrene Eske og Niels Christiansen samt Knud Christiansens arvinger hver 101 rdlr. 3 mk. 9 sk. Søstrene Maren (gift med Hans Larsen, Tarm), Birgitte Marie, Zidsel og Birgitte Cathrine Christiansdatter fik hver 50 rdlr. 4 ml. 12½ sk.

Børn:
Eske Christiansen Sønderby †1787-.
Gift med NN *1716c †1787+.
Selvejer i Tarm By i Egvad sogn.
Henning Christiansen †1773-.
Besvangrede pige i Borris
Niels Christiansen
Knud Christiansen
Birgitte Christiansdatter
Maren Christiansdatter *1747c Tarm †1818 Tarm, Egvad.
Gift 1771c i Egvad. med Hans Larsen Gade *1741c †1824 Tarm søn af Laurids Gade Lauridsen og Karen Frandsdatter.
Selvejer i Tarm By i Egvad sogn.
Birgitte Marie Christiansdatter
Sidsel Christiansdatter

1740cc Jens Michael Knudsen *1716.10.09 Sønderby †1787+ søn af formand.
Gift med Karen Pedersdatter *1716c †1787+.
Børn:
Knud Peder Jensen *1755.03.31 Sønderby, overtager gården, se nedenfor.

1784 Knud Peder Jensen *1755.03.31 Sønderby †1836.11.17 Sønderby søn af formand.
Gift 1781.04.29 i Borris med Karen Jakobsdatter *1760.06.16 Tarp, Sønder Felding †1850.01.15 Sønderby datter af Jakob Larsen *1711c Tarp? †1773 Tarp (søn af Lars Thuesen *1675c †1740+ og Kirsten Jacobsdatter Harboe *1679.02 Ahlergaard, Borris †1756 Vester Tarp, Sønder Felding, se skifte Herningholm #60 6.8.1761) og Maren Sørensdatter *1722c †1792.03.09 Tarp.
Børn:
Jens Michael Knudsen *1782.04.28 Sønderby
Maren Knudsdatter *1784.03.17 Sønderby †1869.02.20 Helgård, Borris.
Gift 1817.03.30 i Borris med enkemand Jens Jensen *1781.11.11 Døvling, Skarrild †1866.01.30 Heldgaard, Borris søn af Jens Jacobsen Tarp *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling og Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling.
Bosat Kodbøl i Borris..
Karen Knudsdatter *1788.03.16 Sønderby †1860+.
Boede ved broderen Jakob Knudsen på gården i Sønderby, senere FT 1860 ved ham i et aftægtshus.
Birte Marie Knudsdatter *1790.09.12 Sønderby.
Jakob Knudsen *1796.07.20 Sønderby, overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Knudsdatter *1798.08.16 Sønderby.

1825.10.16 Jakob Knudsen *1796.07.20 Sønderby †1870.03.07 Sønderby søn af formand.
Gift 1827.09.30 i Borris med Maren Vistedatter Rahbek *1801.08.30 Øster Høgild, Rind †1874.01.03 Sønderby, Borris datter af Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Borris og Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768c †1839.03.05 Skobæk, Borris.
Børn:
Karen Kirstine Jakobsen *1830c Sønderby.
Bodil Kirstine Jakobsen *1834c Sønderby.
Viste Peder Jakobsen *1839c Sønderby.
Karen Jakobsen *1840.12.11 Sønderby †1924.05.27 Overby, Sønder Felding.
Gift 1860.03.20 i Borris med Lars Jensen *1840.03.20 Odderskær, Borris †1932.10.19 Overby søn af Jens Christian Jensen *1789.04.13 Døvling, Skarrild †1846.01.23 Odderskær søn af Jens Jacobsen (Tarp) *1753c ?Sønder Felding †1825.06.01 Døvling og Bartholine Birgithe Knudsdatter *1752c ?Sønder Felding †1841.08.24 Døvling.
Jens Anthon Rahbek Jacobsen *1844c Sønderby.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2018.

1857 Villads Simonsen *1818.04.07 Aanum, Skjern †1876.09.11 (lungetuberkulose) Sønderby, Borris søn af Simon Mathiasen *1783c Lønborg †1869.03.20 Aanum (søn af Mathias Simonsen *1783c Lønborg †1842.11.14 i Snorom, Skjern og Maren Nielsdatter *1762c †1839.01.20 i Snorom) og (gift 1811.04.28 i Skjern) Maren Villadsdatter *1793.11.24 i Moesgård, Skjern †1828.05.04 Aanum
Gift 1840.06.08 i Skjern med Nielsine Johannesdatter Eybye *1816.10.20 Lundenæs, Skjern †1893.03.25 Sønderby datter af forpagter af Lundenæs avlsgård i Skjern Johannes Hansen Eybye *1779.10.29 Ullerslev sogn, Svendborg Amt †1862.05.15 Skjern og (gift 1813.09.24 Sct. Knuds sogn, Odense) Maren Andersdatter *1787.05.06 Aarslev sogn, Svendborg Amt †1859.02.28 (difteritis) Skjern.
Villads Simonsen var præstegårdsforpagter i Borris sogn.
Gårdmand i Sønderby i Borris fra 1857.05.29 matr. 20 Nørrelandet kaldet Hausøgård.
Tre af hans børn udvandrer 1869 (Simon, 20, Iowa, South Dakota) 1872 (Johannes, 32, skrevet John Wilson, Iowa), 1885 (Maren, 42, Minnesota) til Amerika og bosætter sig i South Dakota, Iowa og Minnesota.
Breve skrevet af børnene i Amerika 1893 - 1922.
Børn:
Johannes Eybye Villadsen (John Wilson) *1840.09.12 Skjern †1913.06.08 (se nekrolog, beskrivelse af død) Ogden, Boone County, Iowa, USA.
Gift 1867.03.19 Rind med Octavia Camilla Petersen *1841.11.15 Kideris mølle, Rind †1922.12.10 (se nekrologerne) Ogden, Boone County, Iowa, USA datter af møller i Kideris Mølle Thomas Valentin Pedersen *1799.02.14 Aarhus domsogn †1857.11.27 Kideris Mølle og (gift 1822.08.11 Helligånds sogn, Kbh.) Anne Catrine Margrete Waad *1801.11.25 Skt. Nikolaj sogn, Kbh. †1879.10.09 Herning.
Johannes Eybye Villadsen (John Wilson) 1910 i Minneapolis.
Johannes Eybye Villadsen
(John Wilson)
1910 i Minneapolis.
Borris afgang til Herning 1865.10.30 - Tjenestekarl, 25 år.
Herning ankomst fra Borris 1865.11.06 - Forvalter, 25 år. Ifølge slægtsoplysninger forvalter på Herningsholm, Herning sogn.
Borris ankomst fra Herning 1866.11.23 - Forvalter, 26 år.
Skjern tilgang fra Borris 1867. - Kroforpagter, 27 år. - Ifølge slægtsoplysninger forpagter af kroen ved Skjernbro (Brohuset).
Udvandret til USA 1872.
Census 1880: Home: Marcy Township, Boone County, Iowa. - Occupation: Laborer.
Census 1900: Home: Marcy Township, Boone County, Iowa. - Occupation: Feed Store. Immigration 1872.
Han skriver en del breve hjem til Borris.
Han er korn og foderstofhandler i Ogden i Iowa.
I 1893-4 skriver han to breve at der mangler 1.000 kr i hans arv, han har kun fået 500 kr. Men pengene fra moderen står i et hus, som vel ved hendes død længst er solgt og vel ikke givet til boet. I hvert fald er John knotten over det og skriver hårdt, at han skal "bedrages".
I søsteren Marens breve ses at arven først endeligt udredes i 1902.
Efter han i 1904c sælger foderstof forretningen har han mere tid til at skrive fx 1906:

Gud være lovet og takket vi kom til Amerika, her kan enhver have det godt. Blot man har helbred ...

Beholdt har han sit sted med tre travheste, fire køer, en tyr, 24 svin og 250 høns. Han skriver meget om dollars. Meget. Og han praler noget:

Vi er med tiden her i Amerika. I er 100 år tilbage i Danmark ...

Modtageren Claus, som er Johns bror, har nok rynket lidt på næsen der. John har allerede telefon på et tidspunkt 1906, hvor der kun var 2,2 millioner telefoner i USA befolkning 85 millioner eller 39 til en telefon (1907 16), i Danmark var der 220.000 telefoner i 1920 befolkning 3.1 millioner eller 14 til en telefon. Man kunne altså på en måde sige at Amerika var 13 år foran i det rubrik.
Han skriver i 1910:

Tiderne er forskrækkelig gode her.
...
Automobiler kjører her forbi hver dag 40 ja 50 af dem

Igen en del om dollars. Han sender et billede med taget ved søsteren i Minneapolis i Minnesota.
Da han dør i 1913 har han levet 37 år i Ogden fra 1876-1913. Fra nekrologen:

Mr. Wilson was the father of ten children, all of whom have passed away with the exception of the oldest daughter, Mrs. Carl Lund, of Ogden, who with her aged mother, helped the deceased during the closing days of his life.

Han blev 72 år.
Børn:
Ane Thomasine Cathrine Villadsen (aka Anne Wilson) *1868.06.11 Skjern †1939.02.26 (begravet Glenwood Cemetery, Ogden) Ogden, Boone County, Iowa.
Gift 1. 1892.06.07 i Boone County med Jacob Zea Stevens *1870.03.14 i Boone County †1901.09.04 i Boone County.
Gift 2. 1903.11.25 i Boone County med enkemand Carl Lund *1873.12.16 i Kbh. †1947.01.04 Boone County søn af politibetjent Fred (Frederik?) Lund †1894 Kbh. og Matilda †1914+.
Carl Lund var redaktør af avisen The Ogden Reporter indtil 1928. Hans nekrolog over svigermoderen ses i dokumenterne. The Ogden Reporter eksistere stadig i 2018 og er en ugeavis.
Villads Christian Villadsen *1869.04.20 Skjern †1870.02.23 Kirkeby, Oddum sogn ti måneder gammel.
Omkring 10 børn i Iowa døde som små.
Maren Villadsen aka Mary Christensen *1843.01.07 Nørgaard, Skjern †1920.04.11 (Maren og Mikel) Minneapolis, Minnesota, USA.
Gift 1865.04.30 i Borris med Mikkel Christensen *1840.01.27 Debelmose, Borris †1912.10.20 (Maren og Mikel) Minneapolis søn af gårdmand i Debelmose Christen Handerup Mikkelsen *1807.11.04 Debelmose †1880.07.03 Præstegårdens mark, Borris og (gift 1835.04.20 i Borris) Ane Kirstine Christensdatter *1811.02.13 Aarup, Hanning sogn †1892.07.10 Præstegårdens mark, Borris
Maren Villadsen, Mary Christensen in Minneapolis, perhaps around 1900. Maren Villadsen,
Mary Christianson i Minneapolis.
Afgang Borris sogn 1. maj 1865 Mikkel Christensen, 25 år og Maren Villadsen, 22 år, hans hustru. Har fået ejendom i Houen.
7. maj 1865: Tilg.liste Hoven sogn: MC, 25 år, gårdmand i Grene og MV, 22 år, hans hustru. Fra Borris. Nørre Gren. Mikkel omtales som teglbrænder.
Matr. 1a Nørre Green, Hoven sogn til Mikkel Christensen 1865.06.13 - Solgt 1869.06.24.
29. mar. 1869 Afg.listen Hoven sogn: Mikkel Christensen og Maren Villadsen. Gårdfolk i Nr. Gren. Til Borris.
Tilgang. til Borris sogn 29. mar. 1869: Mikkel Christensen, 29 år og Maren Villadsen, 26 år med 3 børn. Fra Hoven sogn. Gårdfolk. P.t. indsiddere i Sønderby.
Matr. 22a Nørrelandet, gård i Grønborg, Borris sogn til Mikkel Christensen 21. dec. 1869 solgt 13. jan. 1879 af Mikkel Christensen.
20. nov. 1879 Næringsprotokol. Bølling-Nr.Horne Herred 1858-1888: Mikkel Christensen af Borris. Høkerhandel.
FT1880. Borris kirkeby. Et hus: Mikkel Christensen og Maren Villadsen med børn. Faderen indsidder og høker.
Maren udvandret til USA 1885, Mikkel 1883.
Oversigt over bosteder:
1865-69 Nørre Grene, Hoven sogn.
1869-79 Grønborg i Borris.
1880-82 Hus i Borris Kirkeby.
1882 Mikkel, 42, emigrerer til Amerika.
1885 Minneapolis: Maren, 42, emigrerer med tre små børn.
1894 Maren og Mikkel bor ikke mere sammen.
1895 Maren har et boarding house (til 1903).
1912 Mikkel begraves 72 år gammel i Minneapolis.
1920 Maren begraves 77 år gammel i Minneapolis.
Alle deres 12 børn er født i Danmark. Fem af dem dør unge. Chris begraves i Minneapolis 31 år gammel og Rikke 24 år gammel.
Hendes bror John Wilson skriver i 1894 at Maren og Mikkel ikke lever sammen men hver for sig. Maren og Mikkel kunne ikke enes. Hun skriver det også selv direkte i et udateret brev.

Vi lever ikke tilsammen på grund af, at vi aldrig kunne komme overens. Det ved I nok derhjemmefra, og så besluttede vi at passe hver sig selv.

Census 1895 June: Address: 727 South Washington Ave. Minneapolis:

Mary Christianson 47 år. 10 år i USA. Værtinde, Boarding House.
John (Johannes) 13 år. 10 år i USA. At school.
Arthur (Otto) 11 år. 10 år i USA. At school.
Christ (Christen) 24 år. 10 år i USA. Seamster.

Census 1900: Mike Christensen. "Wood Dealer" i Minneapolis.
I 1897, da hun er 54 med dårlig helbred og ville gerne hjem og dø (hun lever 23 år endnu). Her i Amerika er alt

ugudelig og daarlig.

Hun driver et "beværtnigshus" (Boarding House, slags billig hotel mest ugevis) med spisning. Det opgiver hun i 1903 og bor derefter først ved sønnen Peter, men i Census 1905, stadig 727 Washington Avenue, er manden flyttet tilbage til hende for en kort tid.
Senere i 1913 holder hun hus ved sønnen Johannes, der er musiker.
I 1910 beretter hun om en hede så stor, at sønnen Peter mister fire store hest på een dag til overophedning ved arbejde. Hendes sidste bevarede brev er fra 1913, da hun beskriver broderen John Wilsons død af en blodprop i Ogden i Iowa. Hendes børn går det da godt og de tjener godt, Peter med 40 heste og Johannes med musik. Hun nævner, at da hun kom til Amerika med tre små børn var hun meget fattig og var nogen gange ude at tigge.
Sønnesønnen Paul Benedict Christensen memoirs om manden Mikkel:

He was in the coal and firewood business. He ”picked up” sacks of this fuel and sold to customers for stoves. Sounds like a tough life – and it was. In 1912 he was injured in a street accident. Died later from the injuries.

Sønnesønnen Paul Benedict Christensen memoirs om navnet Christianson:

Before going on I should say, that all of the family - except my father William (Villads) – lived in Minneapolis, Minnesota, and changed the spell of the familyname Christensen to Christianson. Why? At that time Minneapolis was probably 70 or 75 percent Swedish. They controlled the business and the politics of the city. Danish immigrants were particularly unwelcome – jobs hard to get and pay low. So – they became ”Christiansons”, and by hard work and good ”head work” they were successful.

Børn:
01 Christen *1866.05.11 Nørre Grene, Hoven sogn †1869.04.19 (lungebetændelse) Sønderby, Borris begravet tre år gammel.
02 Villadsine *1867.05.19 Nørre Grene, Hoven †1882.06.21 (difteristis, begravet i Borris kirkebog) Tarm, Egvad sogn begravet femten år gammel.
Ved hendes konfirmation i Borris 1881.10.02 i Borris var hendes far Mikkel Christensen høker ved Borris Station.
03 Villads Christensen aka William *1868.10.10 Nørre Grene, Hoven †1959.10.01 (begravet Mount Calvary Cemetery, Grand Junction, Greene County, Iowa) Cedar Rapids, Iowa.
Gift 1897.07.28 i Ogden, Boone County, Iowa med Ida Agnes Vaughan *1880.03 †1960.02.24.
Han ankommer 1881 tretten år gammel til Ellis Island med morbroderen Simon. Dette er året før hans far emigrerer.
Landarbejder
Farmer i Ogden, Iowa
Forretning for brugte møbler
Pantelånervirksomhed i Fort Dodge, Webster County, Iowa
04 Christen Christensen aka Chris *1869.10.15 Grønborg, Borris †1897.04.26 (tuberkulose, begravet Layman's Cemetery, Minneapolis) 727 South Washington Ave, Minneapolis, Minnesota godt 31 år gammel.
Gift.
Konfirmeret 1883.07.29 af Borris station, da er faderen udvandret, men moderen ikke endnu.
Kendt barn:
Paul Benedict Christensen *1914.11.19 Fort Dodge, Webster County, Iowa.
Memoirs om familien.
05 Ane Kirstine Christensen aka Anna *1871.06.08 Grønborg, Borris †1930.08.03 (begravet Irving Park Boulevard Cemetery, Chicago) Chicago.
Gift 1890.12.03 i Minneapolis med Theodore M. Machtel *1862.03.15 †1934.08.03.
Theodore M. Machtel var Coffee Blender.
06 Johan Peder Eybye Christensen aka Pete or Peter *1872.10.21 Grønborg, Borris † Minneapolis, Minnesota.
Gift 1893c med Louise (Stine?) *1871.11.14 Minnesota af norske forældre †1958.06.24 Hennepin county, Minnesota.
Se billede af ham i dokumenterne .
I 1913 skriver moderen, at han er rig, bil, 2 huse, 40 heste.
07 Christiane Frederikke Christensen aka Erika/Rikke/René *1874.07.30 Grønborg, Borris †1898.07.08 (tuberkulose, ved broderen Chris) 727 South Washington Ave, Minneapolis, Minnesota.
08 Otto *1875.12.08 Grønborg, Borris †1875.12.10 begravet to dage gammel.
09 Marius *1877.09.22 Grønborg, Borris †1877.12.30 begravet tre måneder gammel.
10 Marie Christine *1879.07.22 Vesterby, Rindum †1884.05.28 Stier Mose, Borris begravet knap fem år gammel.
Faderen Mikkel Christensen er indsidder i Vesterby, Rindum da hun fødes.
11 Johannes Simon Nikolaj Christensen aka John S. Christianson *1881.02.15 Stier Mose, Borris †1970.12.14 Fairview Hospital, Minneapolis, Minnesota.
Gift med Mae A.
Ved fødselen er faderen Mikkel Christensen høker i Stier Mose mellem Borris stationsby og kirkeby.
John S. Christianson var musiker i Minneapolis.
12 Otto Christensen aka Arthur *1883.11.21 Stier Mose, Borris †1960.04 Miami, Dade County, Florida.
Gift 1904.10.06 i Minneapolis med Minerva (Minnie) Cola Farland (McFarland).
Simon *1845.05.08 Nørgård, Skjern †1846.07.07 fjorten måneder gammel.
Marie Christine Villadsen *1846.10.13 Nørgård, Skjern †1876.04.23 Sønderby, Borris.
Gift 1872.09.29 i Borris med gårdmand i Toftgård i Snejbjerg sogn Niels Michelsen *1844.03.04 Snejbjerg kro, Snejbjerg †1905.02.07 Middelfart by søn af gårdmand, kromand og sognefoged i Snejbjerg sogn, Ringkøbing Amt Søren Michelsen *1801.08.22 Ravnsø, Vester Nykirke sogn, Ribe Amt †1870.04.24 Snejbjerg og (gift 1829.05.27 i Vester Nykirke) Anna Johanne Michelsdatter *1804.01.04 Middelfart †1875.12.18 (tarmkatar) Snejbjerg.
Niels Michelsen var gårdmand i Snejbjerg sogn.
Senere førte han Ny Mølle ved Middelfart.
Simon Villadsen *1849.03.11 Nørgård, Skjern †1915+ USA.
Gift 1. 1881.12.30 Barkeeper i Ogden, Iowa med Gustora Swanson *1860c Sverige †1915+ USA datter af Andrew Swanson og Nellie Johnson.
Gift 2. 1890 med enke Margaret (Maggie) Radgess/Radgers *1845c Memphis, Tennesee, kom til South Dakota i 1880c, datter af father from Ireland og mother from England.
1869c udvandret til Iowa (egen oplysning), han var ung kun 20 år gammel.
I 1881 er han barkeeper i Ogden i Iowa.
Besøg i Danmark, kommer 5. dec. 1881 tilbage til Ellis Island med skibet Devonia. Med ham rejser nevøen Villads Christensen 13, søsteren Marens søn.
1885 angiver han at være flyttet til South Dakota, men det må være i 1888 eller efter for han ses i 1887 i 224 Washinton Ave S, Minneapolis og i 1888 507 S 4th Streeet Minneapolis.
I 1900 er han farmer i Forrest City Township, Potter County, South Dakota.
I 1905-10 er han farmer i Riverside Township, Potter County, South Dakota.
I 1915 er han købmand i Mobridge en lille stationsby ved Missoury floden.
Simon Villadsen havde en farm i Forest City, Potter County, South Dakota. Den 23. juli 1908 får han Homestead 160 acres U.S. Land Office Records på et sted i Riverside Township også i Potter County.
Forrest City ligger på den østlige bred af Missouri floden i den nordlige del af staten 100 km syd for grænsen til North Dakota. Han flytter før 1905 til Riverside Township i Potter County som er 70 km øst for Forrest City, hvor han homesteader en farm, som var ejendom mod dyrkning.

Census 1900: Forrest City, Potter County, South Dakota:
Villadsen, Simon, 52 år. Født i Danmark, danske forældre. Immigration 1869, Farmer.
Maggie, 55 år. Født i Tennessee 1845.03, mor til 3 børn, alle døde (fra 1. ægteskab).

Census 1905: Riverside Township, Potter County, South Dakota:
Villadsen, Simon, 56 år. Farmer, år i South Dakota 20, år i USA 36.
Maggie, 56 år. Født i Memphis, Tennessee, år i South Dakota 25. Faderen fra Irland. Moderen fra England.

Census 1910: Riverside Township, Potter County, South Dakota:
Villadsen, Simon, 61 år. Født i Danmark. Danske forældre. Farmer
Margaret, 59 år. Født i Tennessee. Faderen fra Irland. Moderen fra England.

Census 1915 Mobridge, Walworth County,South Dakota:
Simun Vilidsun, 66. Gift 1890. Arrival year 1869.
Maggie Vilidsen, *1843 Tennessee, Gift 1890. Til South Dakota 1880. Maiden name: Radgess or Radgers.

Mobridge er en by som ligger ved Missouri floden 120 km nordvestlig fra Riverside Township, hvor Simon havde hans sidste farm. Mobridge blev grundlagt 1906 kun 9 år før Simon ses der i 1915. Det havde før tilhørt Lakota Sioux indianerne. Chief Sitting Bull blev født og begravet der. Mobridge blev grundlagt, da jernbanen blev blev bygget i 1906. I 1910 havde den 1.200 indbyggere. Simon var i 1915 merchant her altså købmand.

Simon Villadsen var den første til at udvandre til Iowa og han lagde sporet for de andre. Tre år efter hans udvandring kommer broderen Johannes også til Ogden. Hans besøg hjemme i Borris 1881 har givet Mikkel og Maren anstødet til at udvandre 1882 og 1885 respektive. Han holder senere i South Dakota meget lidt kontakt med bror og søster i Iowa, sidst de hører fra ham er i 1906. Han er ikke set efter 1915, hvor han var 66.

Ingen børn set.
Claus Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegården, Borris, overtager gården, se nedenfor.

1876 Nielsine Ejby enken, se ovenfor.

1878 (Claus) Nicolai Villadsen *1854.04.05 Præstegården, Borris †1937.01.02 Kirkeby, Borris søn af forkvinde.
Gift 1876.04.09 i Dejbjerg med Petrea Eskesen *1856.02.16 (ved konfirmation) Alkjærsig, Dejbjerg †1937.01.02 Kirkeby datter af gårdmand og høker Eske Pedersen *1823.03.26 Tarp, Borris †1890.07.20 Alkjærsig, Dejbjerg og (gift 1850.10.13 i Borris) Ane Marie Christensdatter *1824.11.19 Kodbøl, Borris †1896.03.09 Alkjærsig (datter af Christen Jensen).
Claus Nicolai Villadsen var gårdmand i Sønderby i Borris sogn.
Efter 1893 ejendomskandler — skal have været bosat 19 steder.
Børn:

1893 Vilhelm Christensen.
Gården brænder i hans tid mellem 1893 og 1900.

1900.10.10 Laurids Hansen *Slumstrup Mølle.
Gift med Sørense *Tarp, Borris datter af Søren Olesen i Tarp.
Hausøgaard, Sønderby, Borris 1956. Hausøgaard, Sønderby, Borris 1956. Bag ved Sønderbygaard.
Hausøgaards bygninger er gamle fra før 1900, Sønderbygaard har nyere bygninger.

6 Andet

Skifter med forbindelse til Borris
Lundenæs og Bøvling Amter Skifteprotokol (fra Brejl):
3 Ansøgning om ny formynder i Grønborg i Borris sogn. 6.3.1713, fol.3B, 290B.
Elisabeth Marie Boltrup i Grønborg i Borris sogn ansøger om ny formynder for sig selv, da hun har arv efter mor, der står hos hendes far Niels [Andersen] Boltrup på Østergård, da hendes formynder Jacob Jensen Kolding flytter til Oksbøl i Vester herred. Ny FM: Jacob Pedersen Schandrup, herredsfoged. Elisabeth Marie Boltrup er i 1724 g.m. Oluf Justesen i Oksbøl.

49 Indberetning om formynderskab. 22.4.1724, fol.283B.
Christen Christensen i Fjelstervang var FM for Niels Christensen i Grønborg i Borris sogn's B: Niels, der døde, Jens. FM: stedfar Peder Eskildsen, Steffen Nielsen Ehrenfeldt.

97 Hans Christensen i Lille Trøstrup i Vorgod sogn. 25.6.1732, fol.61B.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Laurids Andersen i Vorgod. B: Lene g.m. Jens Olufsen i Barde i Vorgod sogn ved hans far Oluf Jepsen sst, Mette på stedet, Niels 24, Mikkel 22, Thomas 15, Poul 12. FM: morbror Niels Nielsen i Fasterkær. Første ægteskab med Lene Andersdatter. B: Christen i Vester Navr, [dvs. Vesterager], Maren g.m. Niels Lauridsen i Øster Herborg, Maren g.m. Peder Hansen i Gammel Hanning i Hanning sogn. Christen Hansen har arv efter mormor Maren Pedersdatter på Ahlergaard i Borris sogn. Afkald 20.5.1715 fra Maren Hansdatter, dengang g.m. Christen Madsen i Herborg.

113 Anne Margrethe Boldevin i Lille Dalager i Borris sogn. 7.8.1737, fol.145.
Enke efter Jacob Pedersen Schandrup, by- og herredsfoged i Ringkøbing. B: Christine Margrethe 25, Rudolf. FM: Hans Nielsen, forpagter på Lindbjerg, Peder Roepstorff i Skjernbrogård.

116 Karen Jacobsdatter i Ahlergaard i Borris sogn. 19.5.1737, fol.172B.
E: Mads Ahler. B: Mette g.m. Jens Christensen Rahbek i Kodbøl, Cathrine Marie 21. FM: J. Koch på Lundenæs. Første ægteskab med Morten Jensen. B: Else g.m. Knud Ølgod i Varde.

121 Knud Jacobsen, herredsfoged i Nørtarp [i Strellev sogn]. 6.5.1738, fol.198.
E: Johanne Christine Rask. LV: Sten Rask, forvalter på Lundenæs. B: Magdalene Christine 6, Johanne Mette 4, Jacob 2. FM: fastres mænd Johan Henrik Ostermann, apoteker i Ribe, Mads Christensen i Sønderskov i Borris sogn. Afdødes forældre var [Magdalene Marie Sørensdatter Bormann] og Jacob Knudsen, herredsfoged til Østergård, hvis enke er Birgitte Cathrine [Christensdatter]. Ophold til enkens mor Christine Stensdatter, enke efter [Daniel Filip] Rask, [begravet Skjern 17.11.1735]. Desuden nævnes Lambert Rask på Holmgård, Søren Rask, kroholder i Lyne.

161 Christen Jepsen i Nygaard i Borris sogn. 17.12.1743, fol.666B.
E: Ida Margrethe Christensdatter. LV: Jens Hauch. B:
1) Johanne Christensdsatter g.m. Jens Jørgensen Heldgaard i Skobæk
2) Christen Christensen 25, på stedet
3) AnneChristensdatter 23
4) Jus Christensen 19, i Hvollig
5) Niels Christensen 7.
FM:
1 farbror Peder Jepsen i Gråhede
2 mosters mand Niels Henriksen i Bundsbæk Mølle.

194 Ellen Jochumsdatter [Købke] ved Borris Kirke. 19.6.1749, fol.44.
E: Mads Justesen Bjerg, glarmester. B: Johanne Marie 8, Marie Kirstine 6, David 1½.

202 Mads Justesen [Bjerg], glarmester ved Borris Kirke. 2.1.1750, fol.58.
[Enke efter Ellen Jochumsdatter, skifte 19.6.1749 lbnr.194]. B: Johanne Marie 12, Marie Kirstine 7, David 2. FM: morbror Mikkel Jochumsen, hattemager i Ringkøbing.

208 Morten Jepsen Tarm og hustru Maren Christensdatter Kjærgård på Rækkergård [i Hanning sogn]. 4.9.1749, fol.100.
Hans forældre Jeppe Jepsen Tarm, borgmester i Ringkøbing og Birgitte Mortensdatter Beesk, begge døde. 3B:
1) bror Jeppe Jepsen Tarm, præst i Oddum, død. 2B:
a Laurids Brodersen Jepsen Tarm, skoleholder i Grænge [i Toreby sogn] på Lolland, død 26.4.1748, var g.m. Anne Jacobsdatter. LV: Jens Juul, ny skoleholder i Grænge, der ægter enken
b Birthe Jepsdatter Tarm, født 25.6.1703 i Oddum, g.m. Bertel Andreas Agerholm, præst i Oddum
2) bror Laurids Jepsen Tarm, rådmand i Varde, død. 2B:
a Simon Lauridsen Tarm, død, var g.m. Ellen Margrethe Bang, datter af Claus Bang, borgmester i Ringkøbing. 1B: Barke Bjørn Simonsdatter Tarm g.m. Peder Joensen, organist i Varde
b Sylvester Lauridsen Tarm, død uden arvinger
3) søster Mette Jepsdatter Tarm, [skifte Ringkøbing 4.10.1713 lbnr.208]. Første ægteskab med Christen Hansen Ronum, [skifte Ringkøbing 8.3.1699 lbnr.112], viet 3.3.1698 i Ringkøbing. Andet ægteskab med Niels Olufsen Frank, rådmand i Ringkøbing, [skifte Ringkøbing 4.8.1717 lbnr.318], viet 30.12.1700 sst. 2B:
a Christen Frank, født 28.3.1702, død 11.5.1702
b Oluf Frank i Ringkøbing, født 7.7.1703.
Hendes A:
1) bror Christen Christensen i Mejlby i Stavning sogn, død. 5B:
a Laurids Christensen, død. 2B:
1 Jens Lauridsen i Sandager i Dejbjerg sogn
2 Kirsten Lauridsdatter g.m. Peder Mouridsen i Højmose i Lem sogn
b Anne Christensdatter g.m. Jens Olufsen i Sønderby i Stavning sogn
c Sofie Christensdatter, enke i Stadil
d Karen Christensdatter i Egvad sogn, død. 4B:
1 Maren Jesdatter, [skifte 9.4.1743 lbnr.153, var g.m. Jens Jepsen] i Tarm. 4B: Karen 17, Kirsten 14, Jeppe 12, Jes 8
2 Lauge Jessen i Kirkegård i Egvad sogn, død. 4B: Karen 18, Jens 16, Anne 14, Kirsten 12
3 Gertrud Jesdatter i Tarm Bisgård i Egvad sogn
4 Laurids Jessen 25 i København
e Maren Christensdatter, død, var g.m. Niels Jepsen i Mejlby i Stavning sogn. 3B:
1 Jeppe Nielsen i Mejlby
2 Niels Nielsen i Mejlby
3 Christen Nielsen i Borriskrog
2) bror Peder Christensen i Rindum Kærgård, død. 2B:
a Christen Pedersen i Knudgårde i Stavning sogn
b Abelone Pedersdatter g.m. Anders Christensen i Ringkøbing Hedegård
3) bror Jens Christensen i Skindbjerg i Dejbjerg sogn, død. 2B:
a Laurids Jensen i Dejbjerg Kærgård
b Mette Jensdatter i Skindbjerg
4) bror Niels Christensen i Ejsingkær i Vildbjerg sogn, død. 2B:
a Karen Nielsdatter g.m. Jens Nielsen i Nøvlingskov i Nøvling sogn
b Kirsten Nielsdatter, der ægter Laurids Poulsen i Tiphede i Timring sogn
5) søster Else Christensdatter i Østerby i Stavning sogn, død. 5B:
a Christen Thuesen i Sønderup i [Nørre] Vium sogn
b Niels Thuesen i Bækbo i Dejbjerg sogn
c Karen Thuesdatter, enke efter Christen Sadelmager i Ringkøbing ved søn Jens Christensen, sadelmager
d Maren Thuesdatter g.m. Laurids Poulsen, vognmand i Ringkøbing
e Kirsten Thuesdatter g.m. Jesper Christensen i Bovsø i Stavning sogn. Jordebog for Rækkergård 1749 fol.114B-117.

217 Anders Lavesen ved Oddum Kirke i Oddum sogn. 14.7.1751, fol.135.
E: Else Akselsdatter. LV: Christen Akselsen i Odderup, Hans Eskildsen i Skodsbøl. A:
1) bror Laurids Lavesen i Rosendal i Oddum sogn
2) søster Kirsten Lavesdatter, enke i Øster Skjern. LV: Thomas Christensen, birkedommer i Borris sogn
3) bror Jens Lavesen i Slagelse, død. 1B: Peder 14. FM: stedfar Hans Albertsen, kobbersmed sst.

4) bror Hans Lavesen i Slagelse, død. 1B: Jens 9. Desuden nævnes enkens bror Jørgen Akselsen i Vittarp.

228 Oluf Pedersen i Uhre i Ikast sogn. 13.11.1752, fol.156B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Hansen i Remme. B: Poul 18, Jacob 12, Mette 8, Maren 6 mdr. FM: Knud Madsen i Brunbjerg i Borris sogn, Christen Højris i Suderbæk i Ikast sogn, Mads Nielsen. Desuden nævnes afdødes mor Mette Nielsdatter, enke efter Jacob Christensen. (Sml. lbnr.23, 27).

251 Birgitte Cathrine Christensdatter på Østergård [i Lyne sogn]. 10.5.1750, fol.194.
Enke efter Jacob Knudsen, herredsfoged i Øster-Nørherred. Testamente af 30.3.1729.
Første ægteskab med Hans Terkildsen i Skodsbøl, skifte 14.12.1706. B:
1) Steffen Hansen, overkrigskommissær og regimentskvartermester i København
2) Terkild Hansen, hospitalsforstander i Ribe, død. 2B:
a Jacob Hansen, underviser i Ribe Skole
b Hans Hansen, underviser i Ribe skole
3) Anne Elisabeth Hansdatter g.m. Svenning Andersen, krigsråd og regimentskvartermester til Søndervang
4) [Marie Kirstine Hansdatter] g.m. Jørgen Hauch, præst i Borris og Faster
5) Else Hansdatter g.m. Rask på Holmsland, begge døde. 1B:
a Daniel Filip Rask 17
6) Birgitte Cathrine Hansdatter g.m. [Gerhard] Gerritz,
regimentsfeldtskær [i Ringkøbing], begge døde [1748]. 3B:
a Herman Christian Gerritz
b Birgitte Cathrine Gerritz g.m. Thomas Lund på Nørre Holmgård
c Gertrud Marie Gerritz 12.
Jacob Knudsens første ægteskab med Malene Sørensdatter Bornemann, skifte 20.12.1707, datter af Søren Bornemann, præst i Lønborg [og Egvad]. 5B:
1) Kirsten Lisbeth Jacobsdatter, enke efter Johan Henrik Ostermann, apoteker i Ribe, [bevilling til uskiftet bo Ribe 3.5.1748 lbnr.898]
2) Margrethe Jacobsdatter g.m. Mads Christensen Rahbek i Kodbøl i Borris sogn
3) Kirsten Jacobsdatter, enke efter klosterforstander Hansen i Ribe. LV: Hans Carstensen i Ribe
4) Malene Sofie Jacobsdatter g.m. Johan Hyvad i Viborg
5) Knud Jacobsen, herredsfoged.
Jordebog over Østergård 1727 fol.225B-226B.
Jordebog over Østergård 1750 med det indrullerede unge mandskab, landgilde, fæstebreve og tilstand fol.241B-257B.

252 Terman Jensen i Faster Anneksgård. 25.10.1753, fol.278, 307B.
E: Margrethe Christensdatter Aagård. LV: Jørgen Hauch, præst i Borris Faster. B: Abel Cathrine 8, Christian 5. FM: Niels Hansen i Lyne Kro, født værge Laurids Jensen.

392 Markus Jepsen Gjaldbæk i Krages i Egvad sogn. 16.6.1767, fol.275.
E: Anne Jensdatter. LV: Christian Knudsen Sønderby i Tarm. B: Hans 20, Anne Kirstine 18, Jeppe 16, Jens 14, Niels 11, Jacob 7. FM: Jeppe Jacobsen Gjaldbæk i Borris sogn, fars svoger Christen Thygesen Egeris i [Nørre] Vium sogn.

394 Christen Christensen i Gundesbøl i Oddum sogn. 29.7.1767, fol.282.
Enkemand efter [Karen Madsdatter], skifte 26.10.1753 lbnr.234. B: Anne 29 g.m. Mads Nielsen i Rosendal i Oddum sogn. Kirsten 27, der ægter Anders Hansen i Bundsgård i Oddum sogn, Maren 18, Mads 13. FM: farbrødre Peder Christensen i Ørbæk i Hoven sogn, Mads Christensen, fasters mand Jens Busch i Borris sogn.

432 Niels Jensen Kolstrup i Odderup i Oddum sogn. 30.6.1770, fol.394B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Oldager i Skjern sogn. B: Peder 20, Jens 18, Niels 14, Kirsten 13, Mette 11, Karen 9, Ove 7, Inger Kirstine 4, Jens Peder 2. FM: morbror Ebbe Pedersen i Odderup, mors svoger Jens Mikael Knudsen i Sønderby i Borris sogn, Niels Jensen i Bindesbøl, Laurids Jensen i Brande i [Sønder] Omme sogn, Oluf Christensen i Forsumho i Ølgods sogn, Jens Gregersen i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn. Skifte 18.7.1736 efter afdødes far Jens Kolstrup. Aftægt til afdødes mor Mette Jensdatter. (Sml. lbnr.181).

435 Mette Marie Frandsdatter i Strømmesbøl i Oddum sogn. 27.4.1771, fol.401B.
E: Niels Jensen. B: Anne Sofie 5, Maren 3. Første ægteskab med [Niels Sørensen]. B: Sidsel Nielsdatter 8. FM: farbror Mads Sørensen i Sønderby i Borris sogn. Aftægt til Frands Hansen. (Sml. lbnr.178).

462 Mette Thomasdatter i Sønderby i Borris sogn. 21.1.1773, fol.470.
E: Mads Sørensen. B: Søren 8, Thomas Christian 5, Hans 2. FM: morbrødre Hans Thomsen, Niels Thomsen, begge i Barslund i Hoven sogn.

481 Christian Knudsen Sønderby i Tarm i Egvad sogn. 27.3.1773, fol.2, 88B.
Enkemand efter Abelone Marie Eskildsdatter, skifte 7.1.1773 lbnr.461. B:
2) Maren Christiansdatter g.m. Hans Lauridsen i Tarm
3) Eskild Christiansen 23, der overtager gården
4) Henning Christiansen, der døde
5) Birthe Marie Christiansdatter 17
6) Niels Christiansen 14
7) Poul Christiansen 12
8) Sidsel Christiansen 8
9) Birthe Cathrine Christiansdatter 5.
FM:
1 morfar Niels Christensen Venner i Tarm
2 Jens Debel den yngre i Tarm
3 Thomas Christensen i Ganer Mølle, birkedommer
4 farbror Jens Michael Knudsen i Sønderby i Borris sogn.
Første ægteskab med Maren Olufsdatter. B:
1) Knud Christiansen, død. 2B:
a Karen Knudsdatter 9
b Christian Knudsen 1.
FM: morfar Søren Poulsen i Tarm.
Skøde 1746 fra afdødes svigermor Sidsel Christensdatter, enke efter Eskild Poulsen i Tarm.
Arv i boet til Ingeborg Madsdatter i Hanning Hedegård, (se lbnr.436).
Afdøde Henning Christiansen betalte børnepenge til et fruentimmer i Borris.

482 Maren Sørensdatter i Vindelbo i Borris sogn. 21.4.1773, fol.3B.
E: Christen Andersen. B: Søren 25, Johanne 22, enke efter Christen Nielsen i Mejlby i Stavning sogn, Karen 20 g.m. Eskild Hansen i Lille Bølling, Anders 14, Cathrine Marie 12, Maren 10. FM: Christen Christensen i Vesterby.

494 Peder Jensen i Odderup i Oddum sogn. 14.7.1773, fol.46.
E: Johanne Margrethe Knudsdatter. LV: Jens Jensen i Skodsbøl. B: Maren 23, Peder 18, Anne 12. FM: Thomas Nielsen i Grønborg i Borris sogn, Jeppe Eskildsen i Bisgård i Egvad sogn, Niels Pedersen i Odderup.

520 Jacob Lassen Tarp i Vestergård i Vester Tarp i Sønder Felding sogn. 1.6.1773, fol.140B.
E: Maren Sørensdatter. LV: Niels Gjelstrup, præst i Sønder Felding og Assing. B: Laurids 30 i Kodbøl i Borris sogn, Søren 28, hosekræmmer i København, nu i Eckernførde i Holsten, Jens 21 i Skovbjerg i [Sønder] Felding sogn, Kirsten g.m. Jens Jensen i Skårup i Vester Herning [dvs. Hanning] sogn, Kirstine g.m. Jens Jensen i Havnstrup i Snejbjerg sogn, Karen 13. FM: Janus Torning i Rind sogn. Skøde 1759 til afdødes bror Thue Lassen i Bassumgård på gården, hvor nu afdøde Jacob Lassen og Las Jacobsen boede.

539 Bevilling at være egen værge. 29.7.1774, fol.237.
Bevilling at være egen værge for Johanne Pedersdatter Steffensen i Lundenæsgård under tilsyn af bror Steffen Steffensen, præst i Borris og Faster.

544 Kaj Poulsen i Hoven Mølle. 29.12.1773, fol.246B.
E: Marie Elisabeth. LV: Hans Bang, præst i Sønder Omme. A:
1) bror Niels Poulsen Gesten, tolder i Sønderho og Fanø, død for 14 år siden, var g.m. Marie Cathrine nu i Ribe. 4B: Kirstine Marie 23, Sara 21, Margrethe Cecilie 19, Christence Kirstine 17. FM: Peder Jensen i Ørbæk, Peder Jacobsen ved Hoven Kirke
2) bror Jeppe Poulsen Strich i Egtved i Koldinghus amt, død. 4B: Poul i Tønder, Søren i Hoven Mølle, Kaj 16 i Nymølle i Egtved sogn, Margrethe 21 i Dons i Almind sogn. FM: Eskild Jensen i Meldgård i Borris sogn
3) søster Marie Poulsdatter g.m. Anders Falk, degn i Almind ved Kolding
4) søster Adelgunde, var g.m. Rasmus Frank, degn i Hørby på Sjælland, nu g.m. Svend, gartner i Holbæk.

598 Peder Hansen [fejl for Peder Andersen] i Ørbæk i Hoven sogn. 17.6.1777, fol.384B.
E: Dorthe Linderot. LV: Hans Jørgen Bang, præst i [Sønder ] Omme. B: Henrik 19, Mette 16, Kirsten 14, Anders 11½, Anne Marie 10, Bertel 9. FM: fasters mand Peder Nielsen i Gravl i Borris sogn, Johannes Bertelsen i Ørbæk, Mads Jensen sst, Anders Pedersen i Omvraa, Enevold Olufsen i Dyrvig.

639 Maren Christensdatter Borris i Holmsland Præstegård. 17.7.1778, fol.489B.
A:
1) søster Sidsel Christensdatter, enke i Borris, der døde uden livsarvinger
2) søster Karen Christensdatter, død. 2B: Jens Christian Pedersen, Karen Pedersdatter, begge i Borris. FM: Jens Nielsen
3) halvsøster Maren Christensdatter, enke efter Christen Hattemager i Ringkøbing.

680 Anne Lauridsdatter i Hvollig i Borris sogn. 3.7.1780, fol.583B.
E: Peder Jussen. B: Jus 10, Mette 8, Niels 5, Laurids 3. FM: morfar Laurids Nielsen i Hjoptarp.

693 Jens Jensen i Skårup i Hanning sogn. 16.10.1780, fol.598.
E: Kirsten Jacobsdatter. LV: Søren Borch i Egeris i Nørre Vium sogn. B: Else 11, Jacob 7, Maren 5, Jens 2½. FM: fastres mænd Bent Nielsen i Skårup, Peder Nielsen sst, født værge Laurids Jacobsen i Kodbøl i Borris sogn.

717 Terkild Christensen i Alkærsig i Dejbjerg sogn. 4.6.1779, fol.650B.
E: Inger Marie Olufsdatter. LV: Knud Nielsen på stedet, Anders Cøbner i Dejbjerg Degnebolig, Mikkel Madsen i Alkærsig. B: Christen 26, der overtager stedet, Niels i Nørre Omme på Udstrup gods, Anne 21, Dorthe Elisabeth 15, Frands 9. FM: Thomas Sørensen i Knude, farbror Jens Christensen i Nygaard i Borris sogn, Niels Timmermann i Ringkøbing, (beskikket som curator bonorum). Afdødes far var Christen Jensen i Alkærsig, skifte 28.11.1732 lbnr.100.

729 Elisabeth Lemvig, et barn i Ahlergaard i Borris sogn. 30.11.1778, fol.713B.
A:
1) bror Jens Lemvig hos degnen i Lønborg
2) bror Jørgen Lemvig i København
3) søster Mette Marie Lemvig i København
4) søster Mette Sofie Lemvig g.m. Nygaard i København
5) søster Johanne Hedvig Louise Lemvig.
FM: morbror Mads Rahbek i Ahlergaard, farbror [Henrik Caspersen] Lemvig, præst i Ulstrup.
6) halvsøster Karen Lemvig i Hemmet Præstegård.
FM: svoger [Jens Jensen] Bering., præst i Skjern.
Skifte efter afdødes far 15.9.1778.
Skifte efter afdødes mor 23.7.1772.
Skifte 11.2.1778 efter afdødes bror Johan Christian Lemvig i København.

267 Maren Juul i Holstebro. 15.5.1779, fol.83B.
Enke efter Niels Nybo. B:
1) Simon Nybo
2) Kirsten Nybo g.m. [Johan Vilhelm Nielsen] Kanneworf, præst i Idum
3) Niels Christian [Nielsen] Nybo, præst i Vridsted [og Fly] i Fjends herred
4) Poul Fris Nybo, præst i Durup og Stenild i Himmerland
5) Søren Nybo, købmand i Viborg
6) Johannes Nybo, ejer af Dalagergård i Borris sogn
7) Ingeborg Marie Nybo, død. 1B:
a Nille Marie Haslund i Vridsted
8) [Anne] Margrethe Nybo g.m. [Christen Borch Clausen] Skovgaard, præst i Husby [og Sønder Nissum]. 1B: der døde.

798 Eskild Christiansen i Tarm i Egvad sogn. 23.2.1783, fol.212.
E: Kirsten Sørensdatter. LV: Jens Madsen i Kirkegård i Egvad sogn. B: Abelone Marie 7, Karen 5, Anne Kirstine 3, Christian 6 mdr. FM: Jens Michael Knudsen i Sønderby i Borris sogn, Hans Lauridsen i Tarm, Peder Christensen i Vennergård i Velling sogn, Christen Nielsen Møller i Tarm. Skifte efter afdødes far Christian Knudsen Sønderby i Tarm af 27.3.1773 lbnr.481. Arv til afdøde søskende Poul Christiansen, Birthe Cathrine Christiansdatter, Birthe Marie Christiansdatter med afkald af 24.4.1775 fra Nis Fischer i Sønder Muldbjerg i Hover sogn. Skøde af 1.12.1746 fra fars svigermor Sidsel Christensdatter, enke efter Eskild Poulsen i Tarm.

845 Else Johansdatter på Lergrav i Avlum sogn. 14.9.1784, fol.338B.
Enke efter Konrad Lundsgård til Lergrav, skifte 20.2.1781 lbnr.780. B:
1) Christen Konradsen Lundsgård til Lergrav
2) Elisabeth Lundsgård g.m. Laurids Nybo til Ørnhoved
3) Elisabeth Friis Lundsgård g.m. Johannes Nybo i Dalagergård i Borris sogn
4) Anne Cathrine Lundsgård g.m. Christen Pedersen Bur i Snejbjerg sogn
5) Karen Lundsgård, enke efter Anders Hvass [til Østergård] i Gudum sogn
6) Marie Lundsgård, død, var g.m. [Jens Ibsen Sørensen] Bisted, præst i [Levring og Hørup]. 1B: Conrad 10. FM: farbror Niels Cortsen Bisted, præst i Grejs og Sindbjerg.

868 Anne Nielsdatter i Stenderup i Ansager sogn. 18.5.1785, fol.418B.
E: Hans Jepsen. B: Jeppe 20, Mette 14, Anne 10, Niels 5. FM: Jørgen Tranbjerg i Borriskrog.

884 Mette Poulsdatter i Store Gaasdal i Borris sogn. 27.1.1786, fol.449.
E: Morten Thomsen Sønderby. B: Thomas 5, Mette Cathrine 4. FM: Hans Lauridsen i Feldsing i Borris sogn. Skøde fra Poul Mikkelsen Gaasdal.

887 Lauge Christensen i Bøllinghus i Bølling sogn. 26.3.1781, fol.457.
E: Kirsten Hansdatter. LV: S. W. Rosenvinge. B:
1) Mette Cathrine Laugesdatter g.m. Jens Pedersen Ølgod ved Sønder Felding Kirke
2) Anne Marie Laugesdatter g.m. Mads Sørensen Møller i Sønderby i Borris sogn
3) Karen Laugesdatter g.m. Mads Jørgensen i Uhre i Ikast sogn
4) Agnethe Laugesdatter 23, der ægter Christen Iversen
5) Else Laugesdatter 13. FM: morbror Eskild Hansen i Odderup.

913 Anders Lauridsen Skøtt i Bjerge i Sønder Felding sogn. 18.10.1786, fol.516B.
E: Maren Jensdatter. LV: bror Christen Jensen Finderup i Hanning sogn. B: Christen 36 i Over Bjerre i Vildbjerg sogn, Karen 34, Jens 32 i Feldbjerg i Timring sogn, Maren 28, Ellen 27, Margrethe 25, Karen 21, Andreas 17, Anne 14. FM: Søren Bertelsen i Vindbæk [i Borris sogn], Anders Christian Jensen i Skobæk, Laurids Jensen i Finderup i Hanning sogn, Peder Pedersen Lindvig, Poul Hartvigsen i Bjerge i [Sønder] Felding, Peder Hartvigsen sst.

928 Enevold Olufsen i Dyrvig i Hoven sogn. 28.1.1786, fol.561B.
E: Anne Sørensdatter. LV: Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn. B: Jens på stedet, Sidsel Kirstine 19, der ægter Simon Nielsen i Grimlund, Oluf 18, Anne Cathrine 12. FM: morbror Mads Sørensen Møller i Sønderby i Borris sogn.

962 Christen Nielsen i Ågård i Borris sogn. 24.10.1787, fol.634.
E: Margrethe Villadsdatter. LV: Mads Rahbek i Ahlergaard. B: Mette 16, Maren 13, Mette 7, Jens Krag 3, Marie Kirstine 6 mdr. FM: farbror Niels Nielsen Mosegård, Peder Villadsen i Ulfkær, Laurids Pedersen Tarp i Borris, Jeppe Gjaldbæk, Mads Christensen Husted i Dalager, farbror Peder Nielsen Aagård.

966 Hans Mortensen i Nygaard i Borris sogn. 24.10.1787, fol.642B.
E: Anne Kirstine Jensdatter. LV: Hans Christensen i Højlund [dvs. Hjullund] i Ølgod sogn. B: Christen 14, Jens 12, Dorthe 9, Anne 7, Christiane 4, Mette Barbara 15 uger. FM: farbror Christen Christensen i Skovsende i [Sønder] Omme sogn, Iver Christensen i Okslund i Hoven sogn, Troels Christensen.

972 Eskild Jensen i Heldgaarde i Borris sogn. 14.2.1788, fol.652B.
E: Sidsel Clemensdatter. LV: Laurids Pedersen i Tarp i Borris sogn. B: Jens 26, der overtager gården, Clemen 25, Maren 20, Mette 19, Anne Marie 18, Cathrine 16. FM: farbror Christen Hansen i Rahbek i Oddum sogn, Jeppe Andersen i Stovstrup i Oddum sogn, Anders Jensen i Hvollig i Borris sogn.

984 Anne Christensdatter i Harreskov i Assing sogn. 12.3.1788, fol.682.
E: Jens Pedersen. B: Peder 21, Christen 18, Ellen Marie 15, Niels 11, Jens 10, Christen 8, Karen 6. FM: født værge Christen Christensen i Favrholt i Ikast sogn, Niels Jensen i Harreskov, Peder Jensen Sønderskov i Borris sogn, Jacob Egeris i Assing sogn.

1013 Sidsel Pedersdatter i Tranmosehus i Velling sogn. 13.6.1788, fol.54B.
Enke efter Jens Christensen. A:
1) bror Thomas Pedersen i Vesterbæk i Brejning sogn, død. B:
a Peder Thomsen 40 i Vesterbæk
b Anne Johanne Thomasdatter g.m. Anders Lauridsen i Langagergårde i Brejning sogn
c Anne Thomasdatter 26 g.m. Peder Christensen Sand i Vorgod
d Karen Thomasdatter, død, var g.m. Laurids Hansen i Bjørnkær i Brejning sogn. 3B: Thomas 21, Mette Kirstine 19, Peder 14
2) søster Karen Pedersdatter g.m. Erik Jacobsen i Brejning, begge døde. B:
a Jacob Eriksen 36 i Krog i Hover sogn
b Anne Kirstine Eriksdatter, enke efter Mads Hansen i Vesterlund i Vester sogn
c Malene Eriksdatter g.m. Jens Peder i Nørre Vium
d Anne Margrethe Eriksdatter g.m. Mikkel Terkildsen i Skovgård i Vind sogn
e Anne Eriksdatter 34 i København
f Johanne Eriksdatter i Hover sogn
3) søster Barbara Pedersdatter, død, var g.m. Jens Jacobsen i Kildsig i Brejning sogn. B:
a Peder Jensen 50 på Sjælland
b Jacob Jensen 45 i Røjkum i Brejning sogn
c Niels Jensen 42 i Nykøbing på Mors, nu i Brejning
d Jens Jensen 40 i Vesterbæk
e Christen Jensen 36 i Brejning
f Peder Jørgen Jensen 30
4) halvbror Laurids Nielsen, død. 1B:
a Niels Lauridsen 30 i Brejning
5) halvsøster Anne Nielsdatter, død, var g.m. Niels Jensen i Kildsig i Brejning sogn. B:
a Anne Nielsdatter g.m. Mads Christensen i Romled i Rom sogn
b Ellen Kirstine Nielsdatter 28 i Lemvig
c Niels Nielsen i Brejnkær i Brejning sogn
d Peder Nielsen i Tuskær i Brejning sogn
6) halvsøster Birgitte Nielsdatter, enke efter Niels Jespersen i Nørgård i Bølling sogn
7) halvsøster Dorthe Nielsdatter, enke efter Jens Christensen i Borris. LV: Niels Jensen i Faster sogn.
1044 Testamente. 1788, fol.152.
Testamente af 1.9.1788 for Anders Pedersen Aagård og hustru Mette Kirstine Christensdatter i Dalager i Borris sogn.

1065 Anne Marie Pedersdatter i [Sønder] Felding. 23.6.1789, fol.186B.
E: Christian Madsen. B: Peder 5, Anne 4. FM: Peder Sørensen i Arnborg sogn, Mads Pedersen i Borris.

1090 Testamente. 1790, fol.480B.
Testamente af 20.6.1787 for Jens Christensen og hustru Else Nielsdatter i Slikdal i Borris sogn.

1124 Kirsten Pedersdatter i Sejerup i Oddum sogn. 4.5.1790, fol.561B, protokol 1790-1798, I, fol.29, II, fol.18.
Enke. B:
1) Niels Andersen 33 i Rahbek
2) Karen Nielsdatter g.m. Knud Lauridsen Boel i Bølling
3) Birthe Nielsdatter g.m. Hans Lauridsen i Feldsing i Borris sogn
4) Mette Nielsdatter g.m. Niels Hansen i Sejerup i Oddum sogn
5) Kirsten Nielsdatter, [skifte 8.5.1781 lbnr.709], var g.m. Peder Mortensen i Rahbek i Oddum sogn. 3B:
a Niels Pedersen 30 i København
b Else Pedersdatter g.m. Niels Christensen i Stovstrup
c Kirsten Pedersdatter 12.

1125 Mette Jensdatter i Hvollig i Borris sogn. 30.3.1790, fol.563B, protokol 1790-1798, I, fol.31.
E: Anders Knudsen. B:
3) Jus Andersen
4) Jens Andersen
5) Anne Andersdatter 33
6) Birthe Marie Andersdatter 22.
FM:
1 Laurids Knudsen Nørgård i Borris sogn
2 Anders Jensen Hvollig.
Af første ægteskab B:
1) Peder Jussen
2) Anne Margrethe Jusdatter g.m.Christen Mortensen i Borris.

1128 Christen Gregersen i Årup i Hanning sogn. 17.7.1790, fol.569B.
E: Maren Hansdatter. LV: Peder Nielsen i Skårup i Hanning sogn. B: Karen 7, Maren 5, Hans 9 mdr. FM: farbrødre Jens Christensen i Slikdal i Borris sogn, Mads Gregersen i Langagergårde i Brejning sogn. Første ægteskab med Karen Christensdatter. B: Christen 16, Mette 11, Birthe 10.

1136 Anders Jacobsen i Kollund i Rind sogn. 21.1.1791, fol.583B, protokol 1790-1798, IV, fol.4B.
E: Cathrine Marie Eskildsdatter. LV: bror Peder Eskildsen Grønborg i Borris sogn. B: Margrethe Cathrine 15, Maren 13, Anne 6. FM: Peder Pedersen Lindvig i Høgild, farbror Søren Jacobsen i Strellev. Desuden nævnes Christen Eskildsen i Gaasdal i Borris sogn.

1138 Peder Christensen i huset Snappenborg i Oddum sogn. 13.8.1790, fol.589B, protokol 1790-1798, III, fol.2B.
E: Hylleborg Nielsdatter. LV: Peder Mortensen i Rahbek. A:
1) søster Else Christensdatter 58 i Borris sogn
2) søster Kirsten Christensdatter 60 i Borris sogn
3) halvbror Peder Christensen i Faster sogn
4) halvsøster Dorthe Christensdatter, død, var g.m. Niels Christensen i Bølling. 2B:
a Bodil Kirstine Nielsdatter g.m. Hans Bojesen i Skjern
b Margrethe Nielsdatter.

1153 Anders Lauridsen i Vindelbo i Borris sogn. 17.3.1791, fol.614B, protokol 1790-1798, III, fol.25, 39.
E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Eskild Hansen i Lille Bølling i Bølling sogn. B: Christen 9, Else 6, Maren 3, Anders, nyfødt, der døde. FM: farbror Jeppe Lauridsen i Søndergård i Sædding sogn, fastres mænd Anders Pedersen i Nørgård i Sædding sogn, Hans Sørensen i Klokmose.

1172 Jesper Andersen i annekspræstegården i Faster sogn. 7.7.1791, fol.648, protokol 1790-1798, IV, fol.18.
E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Pedersen i Fastergård. B: Anders 3. FM: Christen Jacobsen i Debelmose i Borris sogn.

1177 Hans Nissen, ugift i Præstbro i Oddum sogn. 20.9.1791, fol.655B, protokol 1790-1798, IV, fol.25B.
A:
1) mor Ida Kirstine Christensdatter. LV: Christen Jensen Utoft i Omvraa i Sønder Omme sogn
2) bror Knud Nielsen 28 i Borris sogn
3) bror Christen Knudsen, død. 5B: Peder 9, Maren 8, Nis 5, Ida Kirstine 5, Christence 1½
4) søster Ellen Nisdatter g.m. Johan Henrik i Tarm
5) søster Karen Nisdatter g.m. Peder Mortensen i Rahbek
6) søster Anne Nisdatter g.m. Peder Hansen i Gundesbøl
7) søster Maren Nisdatter g.m. Hans Jensen, smed i Ølgod
8) søster Ida Margrethe Nisdatter g.m. Jens Christensen i Præstbro.

1227 Kirsten Jacobsdatter i Havnstrup i Snejbjerg sogn. 7.11.1792, fol.49B, protokol 1790-1798, V, fol.33B.
E: Jens Jensen. B: Anne 20, Maren 18, Jens 16, Karen 13, Jacob 11, Cathrine Marie 7, Abelone 3. FM: morbrødre Laurids Jacobsen i Kodbøl i Borris sogn, Jens Jacobsen i Døvling i Skarrild sogn.

1305 Johanne Pedersdatter i Stovstrup i Oddum sogn. 2.10.1793, fol.258, protokol 1790-1798, VI, fol.25B.
E: Knud Madsen. B: Mads i Stovstrup, Peder i Nygaard i Borris sogn, Else Marie g.m. Oluf Nielsen i Sønder Vium, Kirsten 38 i Stovstrup. Af første ægteskab B: Peder Pedersen i København.

1306 Niels Nielsen i Hvollig i Borris sogn. 3.10.1793, fol.258B, protokol 1790-1798, VI, fol.26.
E: Maren Jensdatter. LV: Søren Ronnum i Skarrild. B: Jens 28, Niels 17, Knud 14, Karen g.m. Peder Nielsen i Ørbæk i Hoven sogn, Ellids Nielsdatter 22, Karen 20. FM: farbror Peder Nielsen i Brande.

1350 Jens Nielsen i Lundsby i Oddum sogn. 4.4.1794, fol.301.
E: Mette Corneliusdatter. LV: Simon Pedersen i Lundsby. B: Niels 17, Else 14, Mette Kirstine 11, Johanne 9, Marie 6. FM: fasters mand Hans Markussen i Krages i Egvad sogn, mosters mand Morten Madsen i Sønderskov i Borris sogn.

1354 Mette Andersdatter i Gravl i Borris sogn. 20.12.1794, fol.303B.
E: Villads Nielsen. B: Sidsel 10, Maren 7, Johanne Marie 5, Anders 2. FM: morbror Anders Andersen i Overby i Sønder Felding sogn. Desuden nævnes afdødes søskende Bertel Andersen, Else Marie.

1380 Anne Marie Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] i Sønderby i Borris sogn. 19.12.1794, fol.344B, protokol 1790-1798, VII, fol.15.
E: Mads Sørensen. B: Mette 17, Lauge 13, Jens 8, Jeppe 5. FM: mors morbror Eskild Hansen i Lindvig, Jens Bertelsen i Agger i Borris sogn. Enkemandens første ægteskab med [Mette Thomasdatter, skifte 21.1.1773, fol.462]. B: Thomas Christian, Hans.

1418 Peder Lassen i Gaasdal i Borris sogn. 23.6.1796, fol.380B, protokol 1790-1798, VII, fol.34.
A:
1) søskendebarn Laurids Nielsen i Nordenå i Hemmet sogn
2) søskendebarn Jacob Nielsen i Neder Kirkegård i Assing sogn
3) søskendebarn Jens Nielsen Egvig ved Borris Kirke
4) søskendebarn Peder Nielsen, død. 4B:
a Niels Pedersen i Egvig i Borris sogn
b Mette Marie Pedersdatter g.m. Jens Jensen i Nordenå
c Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Mikkel Nielsen i Nordenå
d Maren Pedersdatter
5) søskendebarn Ib Pedersen ved Assing Kirke
6) søskendebarn Karen Jacobsdatter g.m. Poul Andersen Hareskov
7) søskendebarn Laurids Christensen i Debelmose, død. 3B:
a Abelone Lauridsdatter g.m. Aksel Nielsen i Årup i Hanning sogn
b Mette Lauridsdatter g.m. Laurids Christian [Gregersen] i Kjelstrup
c Gravers Lauridsen i Grindsted sogn.

1419 Maren Mortensdatter i Tarp i Borris sogn. 8.7.1796, fol.383, protokol 1790-1798, VII, fol.36.
E: Jonas Jacobsen. Første ægteskab med Niels Thomsen. B: Anders Nielsen Aanum, Jeppe Nielsen 19, Barbara Cathrine Nielsdatter 24.

1427 Laurids Jensen i Hanninggård i Hanning sogn. 3.12.1796, fol.392B, protokol 1790-1798, VII, fol.42.
E: Margrethe Nielsdatter. LV: Hans Nielsen i Trøstrup i Vorgod sogn. B: Hans 30, Jens 28, Niels 25, Byrge 24, Christen 21, Karen 16, Anne Kirstine 12, Else Johanne 8. FM: Niels Kjærsgård i Skjern sogn, som fædrene slægt.
Første ægteskab med Karen Hansdatter. B: Ellids g.m. Poul Thomsen i Debelmose i Borris sogn.

1508 Testamente. 1799, fol.542.
Testamente af 2.4.1795 for Rasmus Thomsen og hustru Anne Ottesdatter Højer i Kringeltoft i Borris sogn. A: Christence Christensdatter Højer, datter af afdøde Christen Ottesen Højer, degn i Brande, som er opdraget af dem.

1518 Søren Lauridsen og hustru Maren Lauridsdatter i Ås i Faster sogn. 25.3.1797, fol.551B.
B:
1) Laurids Sørensen ved Borris Kirke
2) Laurids Sørensen i Tulsgård i Vorgod sogn
3) Hans Sørensen i Klokmose i Faster sogn
4) Maren Sørensdatter g.m. Peder Pedersen i Fruergård i [Sønder] Felding sogn
5) Jan Sørensen på stedet
6) Mads Sørensen, død. 2B: Søren 16, Anne Marie 14.

1519 Jens Andersen Stampe i Nørby i [Sønder] Lem sogn. 12.9.1797, fol.552B.
Enke efter Mette Madsdatter, begravet 22.6.1797 uden skifte.
Hans A:
0) [far Anders Nielsen Duedal, død]
1) bror Peder Andersen i Øster Lem
2) bror Niels Andersen i Hykkelbjerg i Lem sogn
3) bror Jacob Andersen Stampe i Nørby, begravet 3.9.1797, var g.m. Bodil Pedersdatter, begravet 6.8.1797. Afkald fra A:
a Villads Pedersen i Halby i Stavning sogn
b Peder Pedersen
c Peder Christensen
d Mette Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Sædding sogn. (Sml. lbnr.1182)
4) søster Karen Andersdatter g.m. Thomas Christensen i Hundesvang i Hee sogn
5) søster Anne Andersdatter, død, var g.m. Christen Mogensen i Bjerggård i Lem sogn. 3B: Anders 14, Anne Kirstine 12, Anders 9
6) halvbror Jens Andersen i Gammelgård i Lem sogn
7) halvbror Peder Andersen Duedal i Lem sogn
8) halvsøster Anne Andersdatter 34.
Hendes A:
0) far Mads Toft i Lem sogn, død.
1) bror Christen Madsen, død. 3B:
a [Kirsten Christensdatter] g.m. Christen Knudsen i "Reche" sogn, [formentlig Bække sogn]
b Karen Christensdatter Gravlund, jordemor i Ringkøbing
c Signe Marie Christensdatter, enke efter Mads Andersen i Hinnum i Grindsted sogn
2) bror Laurids Madsen, død. 5B:
a Jens Lauridsen i Vorgod sogn
b Sylvester Lauridsen i Favrby i Lem sogn
c Laurids Lauridsen i Vestertredje i Lem sogn
d Mads Lauridsen i Vestertredje i Lem sogn
e Kirsten Lauridsdatter, død.
Afdøde kaldes også Jens Andersen Duedal.
Afdøde var fæster under Sønder Holmgård i Lem sogn.

1540 Anne Margrethe Jesdatter i Fonager i Borris sogn. 22.6.1798, fol.599B.
E: Christen Mortensen. B: Mette Cathrine 4. FM: morbror Peder Jessen i Debelmose.

1541 Marianne Ottesdatter Højer ved Borris kirke. 22.6.1798, fol.600B.
A:
1) søster Anne Ottesdatter g.m. Rasmus Thomsen i Kringeltoft i Borris sogn
2) bror Jens Højer, præst i Reerslev og Vindinge
3) bror Bertel Højer, farversvend i København
4) bror Johan Højer i København
5) bror Christen Højer, død. 1B: Otte på Sjælland
6) søster Inger Højer
7) søster Christence Højer
8) søster Marie Vibeke Højer, død, [var g.m. Laurids Lauridsen Thura, præst i Jelstrup og Lyngby i Hjørring Amt]. Uvist om børn.
[Afdødes far var Otte Ottesen Højer, præst i Hee].

1581 Mette Jensdatter i Sædding sogn.14.3.1805.
E: Jens Hansen Tantberg. B: Hans 3½. FM: morbror Christen Jensen Kastbjerg i Debelmose i Borris sogn.

1582 Testamente i Brunbjerg i Borris sogn. 6.12.1805.
Testamente for Johanne Pedersdatter, enke efter Mikkel Gregersen i Brunbjerg i Borris sogn, skifte 29.10.1804. LV: Peder Vindelbo. A: hans uden ægteskab B: Gregers Mikkelsen. Desuden nævnes enkens søster Karen Pedersdatter i Knude i Skjern sogn. LV: Christen Pedersen.

1612 Kirsten Mikkelsdatter i Tarp i Borris sogn. 23.4.1803.
E: Niels Christensen Vesterby. B: Christen 17, Maren 16, Johanne 13, Mikkel 10, Jens Christian 7. FM: morbror Bertel Mikkelsen i Lønborg.

1669 Mette Cathrine Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] i Nederby i Sønder Felding sogn. 30.10.1795. IV, fol.4B, 7, 16, 25B.
E: Jens Pedersen Riber. A:
1) søster Else Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] g.m. Peder Iversen i Lavlund
2) søster Agnethe Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] g.m. Christen Iversen ved Herning Kirke
3) søster Karen Lauridsdatter [dvs. Laugesdatter] g.m. Mads Jørgensen i Uhre
4) søster Anne Marie Lauridsdatter, [dvs. Laugesdatter, skifte 19.12.1794 lbnr.1380] g.m. Mads Sønderby i Borris sogn. 4B: Mette 18, Lauge 14, Jens 9, Jeppe 6.
Desuden nævnes enkemandens søster Maren Pedersdatter i Hjerting.
(Enkemanden kaldes også Jens Pedersen Ølgod eller Ølgård).

1693 Jens Jensen, landsoldat af Pårup i Fjederholt i Rind sogn.
25.6.1796. IV, fol.46B, V, fol.43, VI, fol.28, 41.
A:
1) farbror Peder Christensen i Orte sogn på Fyn
2) moster Maren Jensdatter g.m. Anders Lauridsen i Langkær i Brande sogn
3) søskendebarn Henning Jensen i Pårup
4) morbror Mikkel Jensen Kirkegård i København, død. 4B:
a Bertel Mikkelsen Kirkegård 20, kontrollør i København
b Niels Kirkegård, skriverkarl ved Brandkassen i København
c Jens Christian Kirkegård, fuldmægtig i Trondhjem i Norge
d Else Marie Kirkegård i København.
Desuden nævnes:
5) fars søskendebarn Johanne Bentsdatter g.m. Jørgen Lauridsen i Hannerup i Faster sogn
6) fars søskendebarn Maren Poulsdatter g.m. Anders Astrup i Astrup i Faster sogn
7) fars søskendebarn Karen Gødesdatter i Tarp i Borris sogn.

1719 Morten Pedersen i Studsgård i Skarrild sogn. 9.8.1797. V, fol.41B.
E: Maren Ibsdatter. LV: [Laurids] Lange til Nørre Karstoft. B: Johanne 30, Peder 29, Ib 24. FM: Christen Pedersen i Grønborg i Borris.

1754 Bodil Jørgensdatter i Tarp i Sønder Felding sogn. 11.12.1798. VII, fol.9B, 27.
E: Christen Væring.
Første ægteskab med Villads Jensen, skifte 30.3.1784 lbnr.821. B: Jørgen 29 i Ågård i Borris sogn, Jens 25, rekrut i Holsten, Anne Marie 20, Jacob 18. FM: morbror Jens Jørgensen i Fårbæk i Haderup sogn, Peder Pedersen i Skovbjerg i Sønder Felding sogn.

1765 Svenning Mikkelsen i Snejbjerg. 28.6.1799. VII, fol.23, 36, 40B, IX, fol.3.
E: Johanne Jensdatter, nu i Amtrup. LV: Christen Olufsen sst. B: Christen 4, Mikkel 2. FM: farbror Jens Mikkelsen i Næstholthus, Peder Mikkelsen Albæk.
Enkens første ægteskab med Christen Knudsen, skifte 10.8.1791 lbnr.1175. B: (navne angives ikke)
Christen Knudsens første ægteskab med Maren Knudsdatter, skifte 12.9.1782 lbnr.774. 4B: Birgitte Marie, Anne, Knud i Borris, Mette i Munksgård.
Desuden nævnes [afdødes far] Mikkel Svenningsen, enkens bror Peder Jensen i Fjelstervang og enkens farbror Poul Knudsen i Barde.

1768 Maren Pedersdatter i Gade i Sønder Felding sogn. 16.7.1799. VII, fol.28B.
E: Anders Pedersen. B:
1) Peder Andersen Birk i Lustrup
2) Mette Andersdatter g.m. Jens Gregersen i Borris
3) Christen Andersen
4) Inger Marie Andersdatter 15.
FM: farbror Peder Pedersen Birk, degn i Sønder Felding.

1788 Lene Lauridsdatter i Krog i Skarrild sogn. 7.6.1800. VIII, fol.18.
E: Anders Vistisen Krog, nu i Holt i Rind sogn. B: Laurids 22. FM: Mads Madsen Rahbek i Ahlergaard i Borris sogn.

1823 Anne Jensdatter i Vester Høgild i Rind sogn. 9.10.1801. IX, fol.21, 41B.
Enke efter Jens Sædding, efter hvem der ikke er afholdt skifte. Testamente af 1.11.1791.
Hans A:
1) søster Maren Andersdatter i Kirkegård i Sædding sogn
2) bror Laurids Andersen i [Søndergård i Sædding sogn], død. 4B:
a Jeppe Lauridsen i Søndergård i Sædding sogn
b Bodil Lauridsdatter g.m. Anders Pedersen i Sædding
c Anne Lauridsdatter g.m. Hans Sørensen i Klokmose i Faster sogn
d Anders Lauridsen i Vindelbo i Borris sogn, [skifte 17.3.1791 lbnr.1153]. B: Christen 20, Else 17, Maren 13. FM: stedfar Peder Jensen i Vindelbo
3) bror Christen Andersen [i Stengård i Sædding sogn, skifte 12.3.1798 lbnr.1488]. 7B:
a Maren Christensdatter g.m. Rasmus Andersen i Clausager i Sædding sogn
b Abelone Christensdatter g.m. Jens Jensen Kjær i Bølling
c Karen Christensdatter 37
d Bodil Christensdatter 34. FM: Jeppe Poulsen i Sædding
e Sidsel Christensdatter g.m. Jacob Jensen i Vraa i Skjern sogn
f Anders Christensen i Stengård i Sædding sogn
g Houle Christensen i Stengård i Sædding sogn.
Hendes A:
Første ægteskab med Jens Rasmussen. B:
1) Rasmus Jensen, [bevilling til uskiftet bo af 17.12.1784 lbnr.882]. 2B:
a Anne Kirstine 23, der ægter Conrad Lundsgård Nybo i Salholt
b Morten Skårup 19.
FM: morbror Jacob Skårup i Vester Høgild.

1970 Else Nielsdatter i Fladmosehus i Idum sogn. 11.11.1797. III, fol.76.
E: Peder Christensen Fladmose. B: Niels 32 i Vemb, Jens 30, Jens Christian 16, Jacob 15, Marianne g.m. Christen Christensen i Borris i Idum sogn, Inger g.m. Poul Nielsen i Harrestrup i Nørre Felding sogn, Anne Margrethe.

2278 Anne Pedersdatter i Nørtarp i Strellev sogn. 26.6.1802. IV, fol.11.
E: Niels Pedersen. B: Peder 18, Dorthe Kirstine 14, Peder Christian 10, Kirsten 8, Søren 4. FM: morbror Cornelius Pedersen i Debelmose i Borris sogn.

2293 Villads Jensen i Øster Skjern. 14.8.1802, fol.17B.
E: Inger Marie Christensdatter. LV: [Christian Johan Lodbjerg] Krarup, præst i Borris [og Faster]. B: Jens 22, Christen 15, Anne 12, Peder 7. FM: farbror Peder Jensen i Kyvling i Lønborg sogn.

2311 Peder Jensen i Sønderskov i Borris sogn. 19.12.1803, fol.43B.
E: Birthe Jensdatter Mikkelsen. B: Jens på stedet, Birthe Marie 23, Kirsten Marie 20, Kirsten g.m. Christen Pedersen i Klokmose i Faster sogn, Karen g.m. Visti Lauridsen i Kvodbøl i Borris sogn. FM: morbror Knud Pedersen Jensen Mikkelsen i Sønderby i Borris.

Hjoptarp Norgaard, Mads Rahbeks Gods, Ringkobing
Book 1 1796 film 41673
Apr 4, 1999

Sidsel Thomasdtr i Borris sogn, Bolling herred, Norgaard, Hioptorp 9 Sep 1796 pg only probate in estate
HUSB: Lars Knudsen
CH: Thomas Larsen 20
Johanne Larsdtr 10
guard: Laust Pedersen Tarp & Christen Pedersen i Gronborg
hosbonde: Mads Rahbek i Ahlengaard
[Hjoptarp Norgaard, Mads Rahbeks Gods; Bk 1 1796; film 41673]

Laust Knudsen ( Lars Knudsen ) i Borris sogn 26 Apr 1803 pg #3
WIFE: (dod 1796)
CH: Thomas Larsen
Johanne Larsdtr
1WIFE: (dod 12 Jan 1775)
2 CH: sons myndig
signed: Christen Larsen & Knud Larsen (probably above sons)
guard: Lars Pedersen, Christen Pedersen
[Hjoptarp Norgaard, Mads Rahbeks Gods; Bk 1 1796; film 41673]

SLUTBorris SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Ahlergaard
Borris Kirkeby
Debbelmose
Duedal
Gaasdal- Lille
Gaasdal- Store
Gravel
Grønborg
Heldgaard
Hjoptarp
Hvollig
Kodbøl generelt
Kodbøl- Vester
Kodbøl- Øster
Kringeltoft
Kvisthuse
Lindvig
Odderskær
Skobæk
Slikdal
Sønderby
Skifter
AHLERGAARD
En enlig gård 1688 hartkorn 8 4 2 0
1655 Gunde Hansen Rostrup.
1656 Hartvis Gundesen Rostrup, søn.
1668- Anders Nielsen, forpagter.
1677 Jakob Andersen Harboe, forpagter.
1700 Jakob Andersen Harboe, ejer.
1712 Mads Christensen Kjær, svigersøn.
1741 Jens Christensen Rahbek, svigersøn.
1755 Mads Jensen Rahbek, søn.
1803 Mads Madsen Rahbek, søn.
1830 Mads Madsen Rahbek, søn.
1851 Jens Thomsen *Grindsted.
1891c Thomas Jensen, søn.
1928 Viggo Jensen, søn.

Ahler Brohus
1864 Niels Flinker Jensen, broforpagter.
1878- Peder Kristian Nielsen, broforpagter.
1883 Morten Christensen, broforpagter.
1888- Hans Andreas Christensen, broforpagter.
1889 Peder Christian Jørgensen, broforpagter.
BORRIS KIRKEBY
Kirkehuset
1683- Mads Olsen.
1724- Hans Skrædder.
1739 Kirsten Poulsdatter, enken.
1761c Poul Hansen Skrædder.
1778 Poul Hansen Skrædders enke.
1793 Ane Poulsdatter, datter.
1799 Enevold Christensen, gift med forkvinde.
.
Kirkestedet eller Kirkehus
1828 Christen Larsen *Nørre Vium.
1832 Jørgen Conrad Johansen Fromberg.
1840 Thyge Christensen (i Assing).
1841 Kirstine Sandgaard Thorning *Tvis.
1844 Magrethe Katrine Eskesdatter.
1875 Christen Pedersen *Bølling.
1876 Christian Peder Christensen *Sønder Felding.
1876 Peder Christensen *Vorgod.
1888 Christen Christensen Bøndergaard *Gammelsogn.
1690 Peder Hansen *No, Hee.
1914 Jens Jensen *Vejlby (Djurs).
1916 Jens Christian Jensen *Vorgod.
DEBBELMOSE
Senere matr. 25 Nørrelandet
1664- Christen Lauridsen
1683 Niels Nielsen
1688 ?Søren Nielsen
1761c Jens Jakobsen
1775 Jens Pedersen Hus, gift med enken
1787- Christen Hansen
1808c Andreas Pedersen, svigersøn
1821 Ane Marie Christensdatter, enken

Senere matr. 26 Nørrelandet
1664- Peder Madsen
1683- Mads Pedersen
1770- Laurs Pedersen
1787- Jeppe Hansen
1795 Jesper hansen
1798 Peder Nielsen (Præst)
1853 Jesper Andersen
1864 Jens Peder Andersen, bror
1884 Anders Madsen (Gosvig)

Et sted
1758 Christen Christensen
DUEDAL
Hartkorn 1 2 3 2, senere matr. 35A Nørrelandet
1678- Jens Christensen
1683- Christen Pedersen
1704- Lars Duedal
1716c Lars Madsen Duedal del Unge
1736 Christen Duedal
1774- Mikkel Nielsen
1788 Niels Mikkelsen, søn
1804 Christian Christensen
1808 Poul Jepsen
1817 Mads Nielsen Svarte
1826 Peder Madsen Hedegaard
1836 Laust Jensen Tarp/Busk
1840 Peder Jespersen *Assing
1868 Christen Thomsen
GRAVEL
1. fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Niels Nielsen
1705- Niels (Nielsen?) Gravel

2. fjerdepartsgård ½ af hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Christen Pedersen
1705- Jakob Gravel

Den anden halvgård hartkorn 3 4 1 2¾.
1683- Peder Christensen i Hvollig
1705- Peder Gravel

Gravel matr. 16A Sønderlandet.
1711c Niels Andersen Gravel
1743 Anders Nielsen Gravel, søn
1783 Villads Nielsen
1823c Niels Villadsen, søn
1864c Villads Nielsen, søn
GRØNBORG
Det ene ½ halvbol (¼ bol) 1 5 1 0.
1664- Peder Pedersen
1699- Anders Grønborg
1726- Niels Andersen Grønborg, søn
1746- Thomas Nielsen Grønborg, søn
1777c Christen Pedersen Studsgård, svigersøn

Det ene ½ halvbol (¼ bol) 1 7 0 0.
1664- Jens Nielsen
1699- Niels Olling
1705- Peder (Eskesen) Grønborg
1731 Eske Pedersen, søn
1758 Peder Eskesen, søn
1784c Eske Pedersen, søn
1815 Søren Eskesen, søn

GAASDAL LILLE
Hartkorn 2 3 2 2.
1683- Thomas Pedersen
1710- Peder Thomasen? Lille Gaasdal
1735 Thomas Pedersen, søn
1753 Gregers Michelsen
1766 Christen Eskesen
1806 Thyge Christian Christensen, søn
1812 Maren Thygesdatter, mor
1821 Niels Christensen, søn
1831 Margrethe Katrine Eskesdatter, enken
1842 Peder Simonsen
Matrikel 46A.
1845 Mogens Christensen
1852 Christen Jeremiasen
1856 Niels Pedersen
1860 Jens Rahbæk
1902 Mads Rahbæk

Matrikel 46B udstykket 1852 fra 46A.
1852 Villads Kjeldsen

Matrikel 46C udstykket 1932 fra 46A.
1932 (Jens Green) Mourids Rahbek, søn

Matrikel 46D udstykket 1930 fra 46A.
1930 Peder Olesen Pedersen, svigersøn
GAASDAL STORE
Hartkorn 7 3 3 2.
En halvgård.
1683- Christen Hansen
1683- Jakob Christensen

Et hus i Gaasdal hede.
1880 Moust Hansen Vem
HELDGAARD
1. halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0:
1683- Jens Christensen.
1705- Lars Heldgaard.
2. halvgård ½ af hartkorn 9 0 0 0:
1683- Jeßper Christensen
1705- Jørgen Heldgaard.

1770- Eske Jessen.
1796c Jes Eskesen, søn
1825c Eske Jessen, søn
1834- Jens Jensen, fra Kodbøl

Heldgaard Matr. 14A i Sønderlandet
1857c Visted Jensen, søn

Heldgaard Matr. 14B i Sønderlandet
1854c Jens Peder Jensen, søn af Jens Jensen

HJOPTARP
Søndergaard hartkorn 2 2 2 1 det halve:
1683- Jens Christensen
Søndergaard hartkorn 2 4 1 1 det andet halve:
1683- Per Christensen
Søndergaard det hele (formodet) af hartkorn 4 6 3 2:
1708- Christen Jacobsen Søndergaard
1721 Knud Christensen Søndergaard, ?søn
1780c Søren Knudsen, søn
1821 Knud Sørensen, søn
Søndergaard udstykkes:
Matr. 37A:
1852 Søren Knudsen, søn
1880 Anders Madsen, svigersøn
Matr. 37B:
1852 Jens Knudsen, søn
1884 Knud Søndergaard Jensen, søn *1851c
1891 Christen Pedersen
1902 Ebbe Christen Pedersen
1948 Laurids Pedersen, søn
Matr. 37C:
1852 Niels Møller Madsen, svigersøn
1859 Jørgen Chr. Jørgensen

Meldgaard Hartkorn 2 5 3 1 senere matr. 36 Nr. Landet:
1683- Jens Clemmensen
1711c Niels Meldgaard
1747c Lars Nielsen Meldgaard, søn
1796c Jens Larsen, søn
1819 Mette Christensdatter, enken
1828 Christen Jensen, søn
1842 Peder Pedersen
1855 Svend Pedersen, gift med enken

Nørgaard Hartkorn 1/3 af 6 0 0 1:
1683- Niels Pedersen
Nørgaard Hartkorn 1/3 af 6 0 0 1:
1683-Christen Frandsen
Nørgaard Hartkorn 1/3 af 6 0 0 1:
1683- Mikkel Mikkelsen

Store Nørgaard:
1695c Laust Nørgaard
1727 Knud Lauridsen, søn
1753 Laurids Knudsen, søn
1803 Thomas Lauridsen, søn
1831 Christen Jensen Rahbek
1847 Christence Nielsdatter, enken
1848 Hans Christian Svendsen, gift med enken
1883 Christen Rahbek Hansen, søn
1889 Abelone Nielsen, enken
1889 Jens Halby Pedersen
1923 Jens Pedersen, søn

Del af Nørgaard (Lille?):
1753 Jens Nielsen Nørgaard
1787 Niels Jensen, søn
HVOLLIG
Vester Hvollig hartkorn 4 7 2 2 (halvgård):
1683- Christen Christensen
1705- Anders Christensen Hvollig, søn
1712 Peder Heiselvig, gift med enken
1726 Jens Christensen Rindum, svigersøn
Vester Hvollig (Vestergård):
1787- Anders Jensen, søn
1800 Thyge Pedersen
1832c Peder Thygesen, søn
1875c Thyge Pedersen, søn
1925 Hans Pedersen

2. halvgård hartkorn 4 7 2 2:
1683- Peder Christensen
1705- Jakob Jensen
1725- Jens Jakobsen, søn

Boel hartkorn 2 5 2 0:
1683- (Poul Andersen, vel tidligere)

Store Hvollig:
1779 Niels Nielsen (Askær)
1793 Niels Nielsen, søn
1843c Rasmus Rahbek
1880- Peder Kristian Evald Krarup, ingeniør
1887c Grev Petersdorf i Fyn.
1890- Kristian Karl Vilhelm von Schultz
1904 Niels Andersen, murmester.

Øster Hvollig:
1787 Peder Nielsen
1840- Ole Christensen
1858c Peder Olesen (1881+), søn
1897 Jens Pedersen, søn
1913 Peder Pedersen, fra Holmsland
KODBØL GENERELT
1625- Søren Lauridsen
KODBØL- VESTER
Hartkorn 6 1 2 ½.
1683- Jens Sørensen
1683- Morten Olsen
1732 Visti Christensen Rahbek
1768 Laurids Jacobsen Fonager, svigersøn
1801 Visti Lauridsen, søn
1813 Jens Jensen, gift med enken
1834 Niels Hansen, stedsvigersøn
KODBØL- ØSTER
Hartkorn 6 1 1 ½.
1683- Øde
1734- Jens Christensen Rahbek
1744- Morten Kodbøl
1768c Peder Mortensen (Langkjær)
1779 Jens Christensen Tolder *Rahbek, Oddum
1807 Hans Jensen, søn
1808 Christen Jensen, bror
1849 Jens Christensen, søn
1884 Christen Jensen, søn
1907 Jens Kodbøl Jensen, søn
KRINGELTOFT
Boel, hartkorn 0 5 1 0.
1683- Christen Olsen
1705 Jens Kringeltoft
1753 Niels Kringeltoft
1787- Rasmus Thomsen
1800 Peder Nicolaj Larsen, stedsvigersøn
KVISTHUS
Boelshuus, hartkorn 0 3 2 2
1683- Mads Olesen
1705 Peder Germandsen
1709 Søren Sørensen
1755 Sidsel Kvisthus

Sønder Kvisthus hartkorn 0 4 1 2¼:
1799 Michel Madsen
1804 Niels Mikkelsen Duedal
1820 Peder Christensen *Kollund, Rind
1832 Christen Larsen *Nørre Vium
1849 Christen Pedersen, svigersøn
1883 Søren Christensen, søn
1914 Christen Martinus Jensen, svigersøn
1954 Søren Jensen, søn

Nørre Kvisthus hartkorn 0 5 0 1:
1775 Christen Knudsen *Søndergaard, Hjoptarp
1806 Mads Christensen, søn
1811 Sidsel Katrine Jensdatter, enken
1813 Niels Pedersen Fyrstenborg, gift med enken
1838 Hans Nielsen *Feldsing
1843 Mads Peder Nielsen, søn af forforejer
1880 Niels Christian Madsen, søn
1910 Ane Marie Jensen, enken
1915 Otto Diderik Ejstrup, svigersøn
LINDVIG
Hartkorn ca. 7 4 0 0.
1618- Bertel Thommesen
1680c- Morten Jensen
1711 Jakob Jensen Barfod Lindvig
1739 Jens Hjøllund, gift med enken
1754c Peder Lindvig
1773c Peder Pedersen
1787 Eske Hansen Lindvig
1798 Christen Olesen Stier
1825c Otto Jakob Fuglede
1850c Jens Jensen, svigersøn
1895c Mads Rahbech Jensen, søn
1904 Søren Christian Nielsen
1906 Mads Christiansen, svigersøn af Jens Jensen
1914 Christen L. Pedersen

Hedeager:
1800 Niels Christensen (Bjerg) *Oddum
1819 Jakob Chr. Nielsen, søn
1849 Villads Jakobsen, søn

Bolkvig:
1798 Niels Christensen (Bjerg) *Oddum
1800 Peder Andersen Birk *Sønder Felding

Ny Lindvig udstykket fra Lindvig 60 tønder land:
1890c Carl Johan Jensen Lindvig, søn af Lindvig
1910c Jens Elias Fuglede Lindvig, søn
ODDERSKÆR
Hartkorn 4 4 0 0
1664 Christen Christensen.

Beboelseshus uden hartkorn
1683- Søren Nielsen.

⅔ af halvgård hartkorn 3 0 0 0
1683 Svend Jørgensen Odderskær.
1705 Jens Jensen Odderskær
1752c Christen Odderskær

⅓ af halvgård hartkorn 1 4 0 0
1683 Mads Laursen.
1711 Mads Odderskær
1757- Laurids Madsen, søn

Hele gården samlet hartkorn 4 4 0 0
1770- Maren Pedersdatter, enke efter Mathias Pedersen
1783 Christen Pedersen, svigersøn
1809 Hans Poulsen (Votkjær)
1819 Jens Christian Jensen, svigersøn
1846 Marianne Hansdatter, enken
1856c Jens Jensen, søn
1880- Marie Kirstine Jensen, enken
1898 Jens Christian Jensen, søn
1903 statskassen
SKOBÆK
Matr. 18 Nørrelandet hartkorn 7 4 0 1.
1675 Niels Jensen
1683 Jens Nielsen, søn
1699- Clemmen
1732- Søren Skobæk
1760c Bertel Sørensen Skobæk
1808- Mads Rahbek
1809 Viste Madsen Rabhek
1827 Jens Christian Rahbek, søn af formand

Husmandssted:
1683- Christen Thomesen

Færgehuset
1745 Maren Olufsdatter †
1766c Offe Pedersen Daller
1796c Jens Pedersen
1807 Christen Sørensen, færgemand
1824c Anders Christian Christensen, færgemand

Brohuset
1863- Andreas Pedersen
1869c Christen Jensen Toft

Indsidder i Brohuset
1877 Lars Nielsen

Fattigheden
1863-74 Christen Christensen Boling
SLIKDAL
Matr. 57 Nørrelandet hartkorn 0 5 0 0.
1664 Giøde Jensen
1715 Niels Slikdal
1766 Jens Christensen
1820 Dorthea Jensdatter, enken
1826 Jens Chr. Jensen, søn
1831 Peder Simonsen
1842 Villads Andersen
1877 Jens Villadsen, søn
1914 Christen Jensen Andrup
SØNDERBY
Hartkorn 8 5 1 2 (en stor enlig helgård):
1683- Christen Laursen

1683- Jens Jensen
1705 Knud Jensen
1740cc Jens Michael Knudsen, formodet søn
1784 Knud Peder Jensen
1825 Jakob Knudsen, søn

Matr. 20 Nørrelandet.
1857 Villads Simonsen
1876 Nielsine Ejby, enken
1878 Claus Nicolai Villadsen, søn
1893 Vilhelm Christensen
1900 Laurids Hansen
SKIFTER med tilknytning til Borris
Skifter fra Brejl med Borris