Oprettet juli 2016
Sidste ændring 03. september 2017Brande, skøde i Flø 1741.

Den 20. oktober holdt Maren Larsdatter i Lille Brande, Sønder Omme ved hendes værge eller Curator hendes bror Jens Lassen af samme sted auktion over fire gårde, der tilhørte hende. Gårdene der stilles på auktion er:

Hollig, Borris:
Hartkorn 1 5 ½ 0, fæster Jens Christensen.
Hartkorn 1 3 ½ 0, fæster Jacob Jensens enke.

Flø, Brande:
Hartkorn 2 2 2 0, fæstere Jens Madsen og Christen Pedersen.

Dahl, Grindsted:
Hartkorn 2 0 3½ 0, Niels Thomsen.

To måneder efter auktionen i dec. 1741 udstedes så auktionsskødet på gården i Flø, Brande til Claus Svitzer.

Liste af personer, 10 i alt, nævnt 1741:
Navn Sted Bemærkning
Maren Lasdatter Lille Brande, Sønder Omme Ejer de fire steder, to i Borris sogn Hollig, et i Brande Flø og et i Grindsted Dahl som bliver sat til auktion.
Jens Lassen Lille Brande, Sønder Omme Værge for Maren Lasdatter, hendes bror.
Claus Svitzer Juellingholm gods, Sønder Omme Køber stedet i Flø, Brande.
Jens Madsen Flø, Brande Fæster det halve af gården 2 2 2 0.
Christen Pedersen Flø, Brande Fæster det andet halve af gården 2 2 2 0.
Jens Christensen Hollig, Boris Fæster 1 5 ½ 0.
Jacob Jensens enke Hollig, Boris Fæster 1 3 1½ 0.
Niels Thomsen Dahl, Grindsted Fæster 2 0 3½ 0.
Christen Grundahl Vejle Herredsfoged Nørvang Tørrild herreder, byfoged i Vejle.
Søren Rasmussen Egtved Vejle Herredsskriver Nørvang Tørrild herreder.

Skøde på hartkorn 2 2 2 0 i Flø, Brande fra Maren Lasdatter, Lille Brande, Sønder Omme til Claus Svitser, Juellingsholm, Sønder Omme.
Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol. 1740-73, fol. 13b-14b:
Arkivalier Online opslag.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2016 (med lidt hjælp i Grindsted af Jens Erik Starup).

Side 13b
Arkivalier Online opslag 16 til venstre
[...ng] 1741: Løverdagen d: 23de Decembr: [.]lef [...] Retten paa Nørvangs Tørrild Herrits [ting] efter Skrefne auctions Skiøde. Læst og Lyder [...] Til [enden] Saaleedis -
No 2: C6tus [2]de Rixdr No 305.
Christian Grundall Kongl: Maÿts Bÿefoget udi Weÿle og Herretsfoget over Nørvangts Thørild Herreder samt Land Fiscal i Riiber Stiftes første Destrict Søren Rasmusen Egtved Bÿe og Herretsskriver i benefnte Bÿe og herret
Giøre Vitterligt at vi aaret 1741 dend 20de Octobr. efter Maren Lasdaatter og hindis Broder Jens Lassen som Værge, begge af Lille Brande {Sønder Omme sogn}, deres Begiæring samt foregaaende placaters Publication, Haver Indfunden os Hos Bemte Maren Larsdaatter, for ved auction at Opbÿde og Forhandle noget Hende Tilhørende Jordegoeds, og iblant andet [aieere?] opbuden eet stæd i Fløe Brande Sogn, Nørvangs Herret Coldinghuus Ambt der beboes af Jens Madsen og Christen Pederßen Bestaaende af Hartkorn Toe Tønder Toe Skiepper og Toe Fierdingkar, svarer aarlig Landgilde Sex Rixdaller, alt med disße følgende og Paa auctions stædet bekient giorde Conditioner [Nemlig/Naunlg] :

1. Sælges godset med sin Herlighed, Landgilde og Rettighed alt lige som Maren Laßdaatter det be kommet og self udi Eÿe haft hafver, og hvor nogen Landgilde Restance matte findes følger samme dend Kiøbende.

2. Hvis enhver Bliver tislagne /:som

Side 14
Arkivalier Online opslag 16 til højre
dog eÿ staar uden antagelig Buud giøris:/ antager hand strax som Hosbunde.

3. Kiøbepengene betalis 6te uges dagen fra Dato udi grof Courant Mÿndt med et aars Rendte til Monsr Svidtzer paa Julingsholm som igien der af Betaler Maren Laßdaatter til Hendis hosbundes er skyldig imod Ved børlig quitering, og det øfrige leveres til hende Self, imod forbemelte eet aars Rentte, som af kiøbe Su͞men skal betalis, nÿder dend Kiøbende dette aars Landgilde Som om een 14te Dage skal betallis, Hvilcken hand self indfordrer.

4de fre͞mede og u=Suffisante stiller Caution, og skulle dend Kiøbende icke Prestere Betalling skadisløs efter 3de Postis formeld, skal hand være Nørvangs Ting med Stefnemaal, tiltale og domb undergiven, [beje]hed fuldkommen og kraftig, som det Maatte være Hans eget og rette Forum.

5te auctions Gebÿhr Skiødets Bekostning og rettens betientteres Salarium Betaller dend Kiøbende Self imod Ved Børlige auctions Skiøders meddeelelße af Vedko͞mende Rettens Betientere.

6te skulle imod forhaabning godset icke kunde alt blive solt Separatem, bliver det alt opbuden under eet Kiøb.

7de Jordegodset som auctioneres skal er følgende stæder i

Borris Sogn, Hollig, Jens Christensen Hartkorn 2 tdr 5 Skp: ½ Fjr aarlig Landgilde 4 rixdaller
Jacob Jenßens Enche ibd: Hartkorn 1 tdr 3 Skp: 1½ Fjr aarlig Landgilde een tønde rug eller 2 rixdaller i Penge og Eet lißpund F[i]sk;

Brande Sogn udi Fløe Jens Madsen og Christen Pederßen hartkorn 2 tønder 2 Skp: 2 Fjr Landilde aarlig 6 rixdaller

Grindsted Sogn udi Dahl Niels Thomßen Hartkorn 2tdr 3½ Fjr aarlig Landilde 4 rixdaller

Datum Lild Brand d: 20de octobr: 1741.
Maren Laßdaatter.
Som Curator Jens Lasßen Brand.

Paa Hvilcket for bemelte Jordegoeds i Fløe Brande Sogn skeede Bud og overbud, da Sr Claus Svitzer af Jullingsholm som Høÿstbÿdende sa͞me blef tilslagen, for Eet Hundrede Fÿrgetiuve og Aatte Rixdaller {der følger en linje der er beskadiget på filmen} [..... ... ...... ... .....] Hans Maÿts allernaadigste udgangne forordning om acutions Vercket i Dannmarck af 19de Decembr 1693 arctic: 17de til Bemelte Sr Claus Svitzer og Arfvinger forbemte Jordegods med sit Hartkorn som Melt, samt stædetsBÿgning med desßen til høre {tildækket på affotograferingen}
Side 14b
Arkivalier Online opslag 17 til venstre
Herlighed og Retttighed inttet undtagen at nÿde Bruge og Beholde, til Evindelig Arf og Eÿendom til Hvilcket dette auctions Skiøde skal være og blive Velbemelte Claus Svitzer og arfvinger deris faste og urÿggelige hiemmel, Mens Maren Laßdaatter og arfvinger ansvarlig for ald vanhie͞mel efter Loven,
Dets til Bekræftelse under vore Hænder og hostrÿgte Zignetter
Weÿle d: 20de Decembr. Ao 1741.
Christen Grundahl.
Søren Rasmusen Egtved

{Slut}