Første version 21. april 2018
Sidste ændring 21. juni 2019Borris Ny Matrikel 1688
Efter stednavn alfabetisk

INDHOLD
1. Beskrivelse af Ny Matrikel 1688
2. Sammenligning Borris med midtjyske sogne
3. Ejerliste med deres hartkorn
4. Ejere
5. Landsbyer og deres samlede hartkorn
6. Mindre fejl i hartkornet
7. Nomenklatur
8. Udskriften alfabetisk efter sted

Originale Udskrift (pdf) af Ove Navntoft Enevoldsen 1986.

Gå til sted: Aggergaard, Ahlergaard, BORRIS KIRKE BOEL, Borris Kirke Eng, Borris Krog, Brunbjerg, DALAGER, Skravhøj i Dalager, DEBBELMOSE, Duedal, Egvig, Felsing, Fonager, Gjaldbæk, GRAVEL, GRØNBORG, Gaasdal-Lille, Gaasdal-Store, Helgaard, HJOPTARP, HVOLLIG, Kringeltoft, KVODBØL, KVISTHUS, Lindvig, Mosgaard, Nygaard, ODDERSKÆR, Rindbech, Rudgrob Eng, Skobæk, Skravhøj i Dalager, Slikdal, SØNDERSKOV, Sønderby, TARP, Vindelbo, Votkær, Aagaard.
Store bogstaver som TARP: en landsby med en del gårde.
Små bogstaver som Egvig: et enligt sted med en eller to halvgårde.

1. Beskrivelse af Ny Matrikel 1688
Skat blev lagt efter jordejendom dengang. Derfor skulle skattevæsenet have lister over markernes bæreevne i form af udsæd, det såkaldte hartkorn nemlig byg og rug.
Matriklen 1664 blev snart anset for uretfærdig og en stor og nøjagtig matrikel blev planlagt. I Markbogen 1683 opmåltes alle marker og blev sat i en af fire klasser efter ydeevne, hvorved enge blev regnet til 1 tønde hartkorn for 24 læs hø (mose- og kærhø 48 læs) og ved skove blev 32 svins olden sat til 1 tønde hartkorn. Navnene i Ny Matrikel 1688 er fra markbogen og er således fra 1683 ikke fra 1688.
Dette fænomen ses meget tydeligt her i Borris, hvor tre mennesker er døde mellem 1683 og 1688. Præsten Jens Christensen Hviid nævnes flere gange, men han var død †1684, samme år døde Gjord (Giøde) Galt. Mag. Rosenberg i Ribe var død †1687. Ligeledes er ejerne fra 1683 ikke fra 1688, dette ses en del steder fx i Brande, hvor en gård var blevet solgt i mellemtiden.
Den Ny Matrikel var grundig og solid og holdt sig længe som skattegrundlag. Den næste matrikel blev nødig efter udskiftningen hvor markerne blev ændret mest 1790-1805 men blev først udstedt i 1844.
Den Ny Matrikel 1688 er grundlaget for at kunne følge gårdene i arkivalierne, hvem der har fæste eller er selvejer. Et eksempel i Borris er Grønborg med to gårde: en gård har hartkornet 1 tønde 5 skæpper 1 fjerdingkar og 0 album som her skrives 1 5 1 0. Den anden gård har 1 7 0 0 er altså lidt større. Senere ses hartkornet 1 7 0 0 fæstet under Ahlergaard i 1789.
I matriklen 1688 tælles i alt hartkorn 261 tønder 3 skæpper 3 fjerdingkar og 1 album i Sønder Borris sogn. Langt den største ejer var Lundenæs med næsten halvdelen og Sophie Rostrup med knap 20% derefter Giøe Galt til Viumgaard med 13%. Der var tre selvejere af jorden i 1688, hvor herligheden (jagten mest) tilhørte Lundenæs.


2. Sammenligning Borris med midtjyske sogne

Borris sogn har en anden hartkornstruktur end de midtjyske sogne i Hammerum og vester Nørvang herreder. Disse midtjyske er også hedesogne, som man kan sige om Borris for en stor del, men nord for Skjern Å i Borris er der udstrakte arealer af sort muld, hvis frugtbarhed ligger langt over Midtjylland. Det drejer sig om Debbelmose, Dalager, Hjoptarp og nogen andre mindre steder umiddelbart nord for Borris kirke.
Der tælles ni gårde i Borris med 8 tønder hartkorn og derover; i Brande sogn derimod blot een. Boniteten var og er større på de gode jorder i Borris, selv om markvanding fra brønde har formindsket forskellen meget efter 1980.
Et andet punkt hvor man ser forskelle er enge. De matrikuleres ikke separat i midtjylland selv ved Skjern Å eller ikke før omkring 1780 hvor de mest har størrelsen under 2 skæpper hartkorn. Men i Borris har kirkeengen alene 5 skæpper hartkorn separat matrikuleret, Rudgroeb har 4 skæpper. I Brande findes tre øde gårde i 1683, i Borris to.

3. Ejerliste med deres hartkorn

Borris sogn hartkorn 1688Hartkorn HartkornHartkorn
Ejer Antal gårde Tdr. Skp. Fjk. Alb. Tønder decimal% af total
Lundenæs 26 111522 111,7 42,6%
Sophie Rostrup 17 48032 48,1 18,4%
Giøe Galt til Viumgaard 5 34420 34,6 13,2%
Kongen (Præstegaarden) 1 14201 14,3 5,4%
Per Nielsen på Kjærgaard 2 8532 8,7 3,3%
Hr. Jørgen Pedersen af Jellings arvinger 2 8100 8,1 3,1%
Borris Kirke 2 622½ 6,3 2,4%
Vibeke Rosenkrantz 1 5210 5,3 2,0%
Herredsfogeden i Øster Herred Jens Mogensen 2 4731 5,0 1,9%
Jacob Ulfelds arvinger 2 3611 3,8 1,4%
Monsieur Marsvin 1 3611 3,8 1,4%
Hans Juel til Starupgaard 1 2530 2,7 1,0%
Selvejer Per Christensen i Hjoptarp 1 2411 2,5 1,0%
Selvejer Jens Nielsen i Skobæk 1 2402 2,5 1,0%
Selvejer Jens Christensen i Hjoptarp 1 2221 2,3 0,9%
Mag. Hans Rosenberg 1 1502 1,6 0,6%
Magister Lodberg 1/7 043 ½ 0,6 0,2%
Total 66 262 0 3 0 261,999,8

(99,8 % er uundgåelige rundingsfejl.)
I 1683 ejer de tre største godsejere 74% af Borris hartkorn. Magten over jorden lå i det mindste formelt i få hænder.
Borris har i 1683 tre selvejere, Brande een.
Langt den største gård var præstegården med 17 tønder hartkorn, når man tager Borris Kirke Eng og Rindbæk med som præsten benytter. Dette var næsten uforskammet meget for en normal præst. Det ligger over en lille herregård. Formelt tilhører præstegården kongen, men præsten Jens Christensen Hviid ses ikke at have betalt fæste.

4. Ejere
1670+ betyder 1670 eller derefter.
1627- betyder i 1627 eller før.
1603c betyder 1603 +- 5 år eller 1598-1608.
Lundenæs i Skjern sogn:
Joachim Werner von Bülow af Wehringen *1653.08.17 †1724.06.20 Gudow, Lauenburg, nær Hamborg søn af Jacob von Bülow af Weningen *1626.04.05 †681.09.12 Gudow og Dorothea Margrethe von Wittorf *1635 +16668.06.12.
Gift 1. med Susanna Francina von Bodeck *1655.02.16 †1691.12.02 Hamburg datter af Bonaventura von Bodeck, Herr auf Gültzow *1624 †1691 og Francina von Uffelen *1636 †1655.
Gift 2. med Eva Sophie von der Lühe *1673.06.12 †1717.01.25 datter af Jacob Christopher von der Lühe og Cathrine Elisabeth von Wittorf.

Sophie Rostrup til Dejbjerglund i Hanning sogn:
Sophie Gundesdatter Rostrup til Dejbjerglund †1725 Rekkergaard, Hanning sogn datter af Gunde Hansen Rostrup til Staarupgaard *1580cc †1655 Ahlergaard, Borris og Kirsten Jakobsdatter Skram.
Gift 1660.04.04c med Christen Lange (en Rose) til Dejbjerglund †1667 søn af Henrik Lange (en Rose) til Dejbjerglund *1574 Bramminge Hovedgaard †1650.12.25 Dejbjerglund og Ellen Andersdatter Skram til Dejbjerglund †1628.

Giøde (Gjord) Galt til Viumgaard i Nørre Vium og Hørbylund i Hørby:
Gjord Galt *1622 †1684 Hørby, Hjørring Amt søn af Knud Galt til Sønderbygaard *1576+ †1650+ og Birgitte Nielsdatter Juul †1670+.
Gift 1. med Barbara Henriksdatter Lang (en Rose) †1651.
Gift 2. med Maren Christoffersdatter Mormand *1627+ †1660.
Gift 3. Eva Hans-Wolffsdatter Unger til Villerup *1626c Villerup Hovedgaard, Skallerup, Hjørring Amt †1694.07.27- Hørby.

Per Nielsen på Kjærgaard:
Må vel være Kærgaard i Skjern sogn, som i denne Ny Matrikel i 1688 er delt i to gårde med tilsammen 17 tønder hartkorn. Per Nielsen ejer desuden to gårde i Hjoptarp i Borris med knap 9 tønder hartkorn.

Jørgen Pedersen i præst Jelling.
Jørgen Pedersen Lemvig *1603c Lemvig †1679.01.13 Jelling.
Gift 1. med Maren Jensdatter af Viborg.
Gift 2. med Maren Jørgensdatter Bloch †1683+.
To kendte børn:
Peder Jørgensen Jelling (præst i Stauning) *1612 Jelling †1684 Stauning.
Søren Jørgensen Jelling (præst i Jelling) *1632+ †1668 Jelling.

Vibeke Rosenkrantz.
?Vibeke Pallesdatter Rosenkrantz til Dansted *1629cc †1688+ til Dansted i Nebbelunde sogn, Maribo Amt.
Datter af Palle Rosenkrantz til Ørup *1588 †1651 og Ingeborg Nielsdatter Krabbe af Østergaard, til Vesløsgaard *1602.03.18 †1651.02.28.
Gift med Erik Krag af Jylland *1620 †1672.07.22 Kbh. af Endrupholm, Bramming.

Jacob Ulfeld Nørre Karstoft, Skarrild.
Jacob Mogensen Ulfeld *1600c †1671-74 søn af Mogens Ulfeldt *1569.04.22 Selsø, Frederiksborg Amt †1616.06.15 og Anne Christensdatter Munk (Lange) til Tranemosegaard *1575c †1648+
Gift 1. 1632 i Viborg med Maren Pedersdatter Juel *1580+ †1635- datter af Peder Jensen Juel til Alsted †1604+ Alsted, Øster Nykirke og Margrethe Gregersdatter Ulfstand *1557c †1612.09.21 Alsted.
Gift 2. 1640- med (ugift 1639) Regitze Axeldatter Galt datter af Axel Galt til Tyrrestrup *1576+ †1614 og Mette Bendixdatter Rantzau †1627.

Jens Mogensen herredsfoged i ?Nørre Horne herred.
Jens Mogensen Hviid.
I familie med præst i Borris og Faster Jens Christensen Hviid *1624c Borris †1684.
Ikke nærmere identificeret.

Hans Juul til Starupgaard, Højslev, Viborg Amt:
Hans Frandsen Juul *1612.07.30 Meilgaard Gods, Glesborg, Randers Amt †1697.04.27 Starupgaard søn af Frands Juul til Meilgaard og Palstrup *1580cc †1625 og Karen Hansdatter Rostup til Rekkergaard, Hanning †1651.06.27-.
Gift med Elisabet Nielsdatter Krag af Jylland *1621.11.06 Asmild Kloster, Viborg Amt †1690+ datter af Niels Krag af Jylland til Agerkrog, Trudsholm Kaas, Voldbjerg og Hessel *1574.05.14 Trudsholm, Kirke Sonnerup, Roskilde Amt †1650.05.14 Havreballegaard, Aarhus og Jytte Styggesdatter Høeg (Banner) *1589.11.19 Vang, Sulsted, Aalborg Amt †1659.07.11 Nyborg.

Mag. Hans Rosenberg.
Mag. Hans Frandsen Rosenberg, Rektor i Ribe Skole †1687 Ribe.

Monsieur Marsvin.
Ikke identificeret.

5. Landsbyer og deres samlede hartkorn

Landsbyers hartkorn 1688 i Borris sognHartkorn Hartkorn
Landsby Antal gårde Tdr. Skp. Fjk. Alb. Tønder decimal
TARP 8 33210 33,3
DEBBELMOSE 9 23130 23,2
DALAGER 5 20332 20,5
HIOPTARP 3 13431 13,6
SØNDERSKOV 2 13400 13,3
HVOLLIG 3 13201 13,36. Mindre fejl i hartkornet
Hartkornet angivet i selve matriklen er 261 3 3 0 (nedenfor 14 2 0 1 og 247 1 2 2).
Summen af hartkornet i tabellen er: 262 0 3 0,
hvilket er 0 5 0 0 for meget. Tallene er tjekket dobbelt.


7. Nomenklatur
Udskriften fra Matriklen 1688 foretaget af Ove Enevoldsen 1986.
Tekster i rødt eller brunt er tilføjelser mest fra Markbogen 1683 eller kommentarer.
Et sted, Skravhøj, står i Markbogen under Dalager, men da det ingen ager har er det ikke opført i matriklen 1688 selv.
TARP: steder med flere gårde i store bogstaver og gård nummer # derefter.
[...] svært læsligt, antal punkter omtrentlige antal bogstaver.
{} tilføjelser, Villy M. Sorensen.

Ved enden af den originale afskrift denne tekst:
Summa Præstegaardens (hartkorn) .......................... 14-2-0-1
Bøndergodz ....................... " " .......................................247-1-2-2

Afskrevet efter originalen på Landsarkivet i Viborg 1986. O. N. Enevoldsen

Ejer af Lundenæs i 1688 var ifølge Jens Peder Traps Danmarksbeskrivelse, landmarskalk Joachim Werner von Bülow til Gudow , Bygholm m.m., der havde giftet sig til godset i 1683 ved ægteskab med Susanne von Bodendick hvis moder var født Uffelen.

8. Udskriften Ny Matrikel 1688 alfabetisk efter sted i Borris sogn
Hartkorn Ny Matrikel 1688, Gammel er hartkorn i matriklen 1664.
Sted # Beboere Ejer Hartkorn Gammel Bemærkninger
Aggergaard Jens Nielsen Lundenæs 5 0 2 2 6 1 3 1 2/5 Markbog 1683: beboes af Jens Nielsen Ager
Allergaard (Ahlergaard) Jacob Andersen Fru Sophie Rostrup 8 4 2 1 6 2 0 0 Markbog 1683: enlig gaard, til Sophie Rostrup til Deiberiglund forpagter: Jacob Andersen 16 rigsdaler aarlig
BORRIS KIRKE BOEL 1 Bertel Klemmensen Borris Kirke 1 3 0 2 Markbog 1683: Vester for kirken, tilhører kirken. Beboes af degnen Bertel Klemmensen, aarlig 24 skilling til kirken. tvende marker. Et støkke mark tilhører Hr. Jens Christensen. Et gadehus ubeboet de sidste 30 aar.
Læsning af matriklen 1688: Christensen. Men markbogen er korrekt degnen er Bertel Clemmensen Humble *1640cc †1699 Borris gift med Bodil Christensdatter.
2 Christen Christensen, husmand Fru Sophie Raastrup 0 1 1 0
Borris Kirke Eng Borris Kirke 0 5 2 2 som Præsten sammesteds bruger og er henlagt til Viin oc Brød sambt Lius til Kirken at holde vedlige.
Borris Krog Christen Sørensen og
Eschild Nielsen
Lundenæs 8 1 1 0 6 3 0 2 2/5 Markbog 1683: enlig gaard.
Brunebierg (Brunbjerg) Jens Christensen Velbaarne Sophie Raastrup 1 0 1 0 Markbog 1683: Boelshus
DALAGER 1 Laurs Jespersen Fru Sophie Raastrup 8 1 0 2 5 3 1 2 3/5 Markbog 1683: helgaard.
2 Christen Jensen og
Jacob Ollesen
Lundenæs 3 7 3 2 6 1 3 1 2/5 Markbog 1683: helgaard.
3 Niels Nielsen Borris Kirke 3 4 2 2½ 3 0 0 0 Markbog 1683: helgaard.
Mag. Lodberg 0 4 3 ½ 0 4 0 0
Samlet 4 1 2 0 3 4 0 0
4 Niels Christensen Lundenæs 2 0 0 0 1 6 1 1 4/5 Markbog 1683: {?}½ gaard.
5 Kirsten Mortensdatter Lundenæs 1 4 1 1 1 1 1 1 Markbog 1683: boelshus.
(Skravhøj) (6) Christen Pedersen Fru Sophie Rostrup til deiberrelund Markbog 1683: Schraf Høy. Et Huus som ingen ager eller Eng til befindes Beboes af Christen Pederß.
Sted # Beboere Ejer Hartkorn Gammel Bemærkninger
DEBBEL MOSE BYE (Debbelmose) 1 Mads Pedersen Fru Sophie Raastrup efter sl. Mæte 5 6 3 2 3 7 0 2 2/5 ½ gaard
{Mette af Giøde Galtes?}
2 Niels Nielsen Lundenæs 3 1 1 2 3 1 2 1 1/5 ½ gaard
3 Niels Tomsen Lundenæs 1 5 3 0 2 1 2 1 1/5 Markbog 1683: Boelsmand
4 Søren Christensen Mag. Hans Rosenberg, Rector i Ribe Skoele 1 5 0 2 1 0 0 0 Markbog 1683: Boelsmand
5 Christen Erichsen Lundenæs 1 5 3 2 2 1 2 1 1/5
6 Hans Nielsen og
Anne Tommesdatter
Lundenæs 1 5 1 0 2 1 2 1 1/5
7 Jens Christensen Lundenæs 2 1 3 0 2 1 2 1 1/5
8 Søren Nielsen og
Peder Madsen
Lundenæs 4 2 2 2 3 3 0 2 2/5
9 Et øde Boel (Peder Nielsen) Lundenæs 0 6 3 2 0 7 1 2 3/5 {Peder Nielsen var engang fæster}
Duedall (Duedal) Christen Pedersen Fru Sophie Raastrup 1 2 3 2 1 0 0 0 Markbog 1683: boels hus.
Egvig Villem Nielsen Fru Sophie Raastrup 0 7 2 2 0 5 1 1 Markbog 1683: et boelshus.
Felsing Lundenæs 2 1 0 0 2 1 1 2 1/5 {Drives af} Tommes Jensen i Vindelboe.
Markbog 1683: Felssing ½ ødegaard, til Lundenæs, ingen bygning. øde ungefær 20 aars tid. Eng lejes af Thommes Jensen i Vindelboe for avls afgift.
Fonager ingen Fru Sophie Raastrup 0 5 0 2 Markbog 1683: hus.
Gialdbech (Gjaldbæk) Niels Laursen,
Olle Ollesen og
Jens Pedersen
Lundenæs 12 6 3 2 Markbog 1683: enlig gaard, Niels Lassen ½ gaard, Olle Olsen ¼ gaard, Jens Pedersen ¼ gaard.
{Egentlig tre gårde, men drevet sammen tilsyneladende}.
Sted # Beboere Ejer Hartkorn Gammel Bemærkninger
GRAFUEL (Gravel) 1 Niels Nielsen Jacob Ulfelds arvinger 2 3 2 2 Markbog 1683: halvgaard.
1 4 2 2
3 6 1 1 Ny Samlet
2 Peder Christensen i Houelbierg {Hvolvig} Monsieur Marsvin 3 6 1 1 4 3 2 2 Markbog 1683: en halv ødegaard. Haver Peder Christensen i Hullig (Hvollig) i feste
GRØNBORG 1 Peder Pedersen Fru Sophie Raastrup 1 5 1 0 1 0 0 0 Markbog 1683: ¼ gaard
2 Jens Nielsen Jens Mogensen Herredsfoged i Øster Herred 1 7 0 0 1 2 2 2 Markbog 1683: ¼ gaard
Gaasdal- Lille Tommes Pedersen Velbaarne Sophie Raastrup 2 3 2 2 2 2 2 2 Markbog 1683: boelshus
Gaasdal- Store Christen Hansen og
Jacob Christensen
Velbaarne Sophie Raastrup 7 3 3 2 7 0 1 1 4/5
Hellegaard (Helgaard) Jens Christensen og
Jesper Christensen
Lundenæs 9 0 0 0 11 0 0 0 Markbog 1683: enlig gaard.
HIOTARP (Hjoptarp) 1 Jens Christensen Selvejer (Lundenæs herligheden) 2 2 2 1 2 0 0 0 Ejer: Lundenæs, herligheden.
Ejere af bondeskylden er beboerne
Per Christensen Selvejer (Lundenæs herligheden) 2 4 1 1 2 1 1 3 3/5 Markbog 1683 Peder Jensß
{Beboer navn hører måske til det andet hartkorn}.
4 6 3 2 Ny Samlet. Markbog 1683 1 gaard. {Senere Nørrelandet matr. 37A Søndergaard i Hjoptarp}
2 Jens Clemmendsen Per Nielsen paa Kjergaard 2 5 3 1 1 2 2 2 Markbog 1683: ½ gaard. {Senere Nørrelandet matr. 36 Meldgaard i Hjoptarp}
3 Niels Pedersen,
Christen Frandsen og
Michel Michelsen
Per Nielsen paa Kjergaard 4 6 2 2 Markbog 1683: 1 gaard
1 6 2 2
6 0 0 1 Samlet. {Senere det halve i Nørrelandet matr. 39A Store Nørregaard 3 0 0 0 i Hjoptarp}
Sted # Beboere Ejer Hartkorn Gammel Bemærkninger
HUOLVIG (Hvollig) 1 Per Christensen Salig Jørgen Pedersens arvinger i Jelling Præstegaard 5 2 1 0 6 0 0 0 Markbog 1683: ½ gaard
{Præst Jørgen Pedersen i Jelling † jan. 1679, fire år før Markbogen blev skrevet}
2 Christen Christensen Fru Vivecke Rosencrantz 5 2 1 0 6 0 0 0
3 {Markbogen 1683: drives af} Per Christensen Salig Jørgen Pedersens arvinger 2 6 3 0 2 4 2 2 Markbog 1683: et boelshuss
{Markbogen skriver Peder Christensen (af Hvolvig), præst Jørgen Pedersen i Jelling † jan. 1679}.
Kringeltoft Christen Ollesen Fru Sophie Raastrup 0 5 1 1 0 4 0 0 Markbog 1683: et boelshus
KUOD-BØLLE (Kvodbøl) 1 Morten Ollesen og
Jens Sørensen
Velbaarne Giøde Galt til Viumgaard 7 1 3 0 8 0 0 0 Markbog 1683: 1 helgaar
2 1 øde gaard Giøde Galt til Viumgaard 5 1 1 1 8 0 0 0 som bruges af Prorietairen.Markbog 1683: een Ødegaard ingen bygning.
Kvisthuus Mads Ollesen Fru Sophie Raastrup 0 3 2 2 Markbog 1683: Kirkehus tilhører fru Sophie paa dejbjerglund beboes af Mas ollesen. Till [...]=Huus er en Marq kaldes Kuisthusus March, som {.....} herefter findes Specificered
Linduig (Lindvig) Morten Jensen Lundenæs 7 5 3 0 6 3 0 2 2/5 Markbog 1683: enlig gaard. Fiskrij hafuer hand udj Skiern aae stauet hanß Gaard Grund streker sig, tillige med Jacob Anderß paa Aaller Gaar haur til de halfuer haft en Laxe gaard huilchen nu paa 2 Aarß tid haue verit Øde, formedelst de ej kand formaae at holde dend ved liige,.
Moesegaard (Mosgaard) Niels Nielsen Lundenæs 8 3 2 1 6 3 0 2 2/5
Nyegaard (Nygaard) Niels Nielsen Hans Juel til Starupgaard 2 5 3 0 3 0 0 0 Markbog 1683: enlig halvgaard
ODDERS KIER (Odderskær) 1 Svend Jørgensen og
Mads Laursen
Lundenæs 2 5 0 2 4 5 0 4/5 Markbog 1683: en halv gaard. Svend Jørgensen 2/3 deraf Mads Laustsen 1/3 deraf.
2 Søren Nielsen Lundenæs 1 6 3 1 1 4 0 0 Markborg 1683: Boelshus
Rindbech Lundenæs 1 5 3 0 3 0 0 0 Bruges af Jens Christensen Huid.
Markborg 1683: Rundbeck en øde boel. til Lundenæs ingen huse bygning Præsten Jens Christensen Hviid fæster marken for 3 tønder rug.
{Jens Christensen Hviid †1684. Matriklen 1688 baserer på Markbogen af 1683, hvor præsten stadig levede.}
Sted # Beboere Ejer Hartkorn Gammel Bemærkninger
Rudgroeb En Eng Lundenæs 0 4 1 0 2 0 0 0 En Eng som hører til Lundenæs, kaldes Rudgroeb.
Schougaard (Skobæk) Jens Nielsen Selvejer men Herligheden Lundenæs. 2 4 0 2 1 0 0 0 Bondeskyld gammel 1 0 0 0, herlighed gammel 1 1 1 2 3/5 ny samlet 2 4 0 2. {Herligheden er jagten}
Markbog 1683: Schoubeck, enlig gaard. Selvejer. Jens Nielsen. Husmand Christen Thommesen husmand 2 agre i leje.
1 0 0 0 Bondeskylden
1 1 1 2 3/5 Herligheden
2 4 0 2 Ny Samlet
Slichdal (Slikdal) Giøde Jensen Velbaarne Sophie Raastrup 0 5 0 0 0 5 1 1 Markbog 1683: beboelseshus
{Giøde Jensen †1715}
SØNDER-SCHOU (Sønderskov) 1 Christen Christensen Velbaarne Galt til Viumgaard 6 6 0 0 8 0 0 0 Markbog 1683: helgaard
2 Jens Mogensen og
Christen Ollesen
{?}Velbaarne Galt til Viumgaard 6 6 0 0 8 0 0 0 Markbog 1683: helgaard
Synderbye-gaard (Sønderby) Jens Jensen og
Christen Laursen
Giøe Galt til Viumgaard 8 5 1 2 5 6 2 2 Markbog 1683: enlig gaard
Sted # Beboere Ejer Hartkorn Gammel Bemærkninger
TARP BYE 1 Peder Geirmandsen Herredsfogeden i Øster Herred 2 6 0 0 Markbog 1683: ½ gaard.
1 1 1 1
3 0 3 1 Ny samlet.
2 Jens Ollesen Fru Sophie Raastrup 3 0 1 0 2 6 0 0 Markbog 1683: ½ gaard.
3 Christen Jensen og
Christen Jacobsen
Lundenæs 5 7 1 0 7 4 0 0 Markbog 1683: 1 helgaard.
4 Niels Nielsen Lundenæs 2 4 0 1 3 0 1 1/5 Markbog 1683: ½ gaard.
5 Christen Pedersen Fru Sophie Raastrup 2 3 2 1 4 5 0 4/5 Markbog 1683: ½ gaard.
6 {Præsten} Kongelige Majestæt 14 2 0 1 Præstegaarden.
Markbog 1683: Prestegaarden Hr. Jens Christens: Hviid, Residentz, til Kongl. Mayst.
7 Christen Nielsen Lundenæs 1 5 2 0 2 1 1 1 Markborg 1683: Boelshus.
8 Fru Sophie Raastrup 0 2 0 1 Et Jordstykke, tvende Agre
Vindelboe (Vendelbo) Tommes Jensen Fru Sophie Raastrup 2 2 1 0 1 2 0 0 Markbog 1683: boelshus.
Huad Kier (Votkjær) Niels Stephensen og
Jens Nielsen
Lundenæs 6 7 2 0 6 4 0 0 Markbog 1683: Huadkier 1 helgaard til Lundenæs beboes af Niels Stefenß og Jens Nielß lieder skade af floden paa deriis Engboend naar den opgaar, Effter [..... ... ... ] med samt og om Høsten bortager derres Høe naar det er [afsiunggen].
Aagaard Jens Ollesen Lundenæs 11 2 1 0 8 0 0 0 Markbog 1683: enlig gaard.
Sted # Beboere Ejer Hartkorn Gammel Bemærkninger