Brande sogn: Skifte efter Christen Jensen, Sønder Askær, 1783

Sidst opdateret 15. august 2013

Christen Jensen i Sønder Askær er selvejer, så der skal skiftes efter ham fordi han har gården som formue. Som man ser i registreringen havde han en god besætning over gennemsnittet og orden i hans økonomi, familien var nogenlunde godt stillet men ikke rig.
Skiftet giver et rigtig godt indblik i hans og konens familie gennem deres søskende, der optræder som formyndere for forskellige af de syv børn. Christen Jensen har brødrene Poul Jensen på fødegården i Risbjerg og Niels Jensen i Harreskov, Assing. Hans kone Karen Nielsdatter har broderen Peder Nielsen i fødegården nabo til i Sønder Askær og Niels Nielsen Hvollig i Borris og en ikke nævnt søster Maren Nielsdatter, der er gift med den nævnte Søren Jørgensen i Bregnhoved, Give.
Selve gården med hartkorn 1 5 3 1½ blev købt for 97 rigsdaler i 1760 og sættes her 23 år senere til 110 rigsdaler, så prisstigningen i jord var ikke stor i den periode. Besætninger er to heste, to stude fire køer, tre kvier, 32 får og en gris. Boens værdi efter vurderingen er 224 rigsdaler.
Men der skyldes 104 rigsdaler i pant til Jens Lauridsen i Nørre Kollemorten og 35 rigsdaler til fire forskellige mænd i smålån.
Da der kun bliver godt 5 rigsdaler til hver dreng og godt 2 rigsdaler til pigerne besluttes det at lade pengene stå i boet og gå til børnenes opdragelse. Det fører senere til strid, hvor børnenes nye stedfader ikke vil udrede nogen arv og moderen må 13 år senere i 1796 bede hendes velhavende bror Peder Nielsen om at udrede arven, hvilket han gør.


Liste af personer nævnt 1783:
Navn Sted Bemærkning
Christen JensenSønder Askær, Brande Den afdøde.
Karen NielsdatterSønder Askær, Brande Enken efter Christen Jensen.
Morten ChristensenHesselbjerre, Thyregod Vurderingsmand, nabo. Boet skylder ham 1 rigsdaler.
Christen JensenNørre Askær, Brande Vurderingsmand, nabo.
Søren Jørgensen BregnhovedBregnhoved, Give Lovværge for enken Karen Nielsdatter, gift med hendes søster Maren Nielsdatter.
Niels ChristensenSønder Askær, Brande Søn 15 år.
Jens ChristensenSønder Askær, Brande Søn 8 år.
Lars ChristensenSønder Askær, Brande Søn 6 år.
Knud ChristensenSønder Askær, Brande Søn 3 år.
Elles/Ellen ChristensdatterSønder Askær, Brande Datter 20 år.
Karen ChristensdatterSønder Askær, Brande Datter 14 år.
Anne ChristensdatterSønder Askær, Brande Datter 12 år.
Niels Nielsen HvolligHvollig, Borris Moderens bror, formynder for Niels og Knud.
Niels Jensen HarreskovHarreskov, Assing Faderens bror, formynder for Lars og Jens.
Poul Jensen RisbjergRisbjerg, Brande Faderens bror, formynder for Elles og Anne.
Peder Nielsen AskærSønder Askær, Brande Moderens bror, formynder for Karen.
Jens LauridsenNørre Kollemorten, Øster Nykirke Rig mand, pengeudlåner. Har pant i gården for 100 rigsdaler.
Knud ThomsenLundfod, Brande Boet skylder ham 6 rigsdaler og 4 mark.
Jens Ibsgaard Boet skylder ham 4 rigsdaler. Formodentlig bor han ikke i Ibsgaard, Nørre Snede, der er i stedet en Peder Laursen der i FT 1787. Men han kunne være født der.
Søren JensenRisbjerg Ikke bror til afdøde Christen Jensen, han er af en anden familie, søn af Jens Pedersen Tarp i Risbjerg. Boet skylder ham 4 rigsdaler og 2 mark.
N. C. ClausenBrande By, Brande Præsten i Brande sogn der foretager skiftet.

{...} kommentar Villy M. Sorensen.

1784
Skifteprotokol for Koldinghuus Amt 1780 - 1785
Viborg Landsarkiv: B6C-218 Fol. 1229.
Udskrift: Villy M. Sorensen
Hans de Hofmann Ridder Ders Kongl: Mayestætes til Danmark og Norge pp bestalter Conference Raad og Amtmand over Coldinghuus amt.
Giøre vitterligt at Skifttet efter afgl: Christen Jensen i Sønder Asker udi Brande Sogn er forrettet saaledes som følger:
Tiirsdagen den 22de April var ieg undertegnede Clausen sognepræst til Brande i Coldinghuus Amt tilstæde i Sønder Asker i Brande Sogn for paa S.T. [Salvo Tituli, "med forbehold for titlen"] hr: conference Raad og Amtmand de Hoffmanns Vegne for at foretage Registrering og Vurdering efter afgl: Christen Jensen Sønder Asker samme Tiid var og tilstæde de 2de Testes Morten Hesselbjerre og Christen {Jensen} Nørre Asker, Enken med sin Laugvære Søren Breinenhoved af Give Sogn samt Børnene den ældste Søn Niels Christensen 15 Aar, Jens Christensen 8 Aar, Lars Christensen 6 Aar, Knud Christensen 3 Aar og Døttrene Ellen Christensdatter 20 Aar, Karen Christensdatter 14 Aar, og Anna Christensdatter 12 Aar, tillige med ders Formyndere Morbroderen Niels Nielsen Hollig af Borres Sogn for Sønnerne Niels og Knud; Niels Arreschou Farbroder for Sønnerne Lars og Jens; Farbrodren Poul Riisbierg for Døtterne Ellen og Anne, og Morbroderen Peder Ascher for Datteren Karen. Følgende Registrering og Vurdering blev da foretaget:

AntalSag Rdl.MS
{Gaarden}
Gaarden Sønder Ascher skyldende af Hartkorn 1 Tdr 5 Skp 3 Fkd 1½ alb vurderet for. 110
{husdyr}
1sort Hæst 14 Aar 7
1Do Hoppe 10 Aar 83
1pr Stude 16
1sortbroget Koe 7
1sorthjelmet Dito 5
1graaehielmet Dito 4
1gl. Dito 3
1graaehielmet Qvie 5
1sort Dito 24
1Qvie Kalv 1
19Faar med lam á 4½ M 1418
13Aaringer á 3 M 63
1Sviin 3
{redskaber}
1Vogn 5
1Dito med Møgefiæle 14
1Plov og Harve 1
1pr Leirer og Skraber 2
1Hølee 3
1Dito ringere 3
1Lynglee 8
4Naver 24
2Grebe 1
1Øxe 1
1Sauge 8
1Spaandkniv 4
{i stuerne}
1Eege Bord 12
1Dito 4
1Skab 21
1Dito 15
1Stoel 1
1Overdyne 21
1Underdyne uden Fyld 1
1Hoveddyne 3
1Dito 18
2Blaarlærrets Lagener 3
1Dyne 5
1Under Dito 1
1Hovedpude 1
1Dito 12
{køkken}
2Tin Fade 12
8Tin Tallerkener 1
5Steen Tallerkener 1
1Viiser {ur} 1
1Jern Gryde 38
1Dito mindre 18
1Bietræe {bikube} 11
1Eege Kar 3
1balllie 2
1gl. Øll Tønde 3
{landbrugsredskaber}
1Beiel 18
3Løbe 12
1gl. Solde 4
1Hæstetøy 2
1nye Sold 2
4gl. Sække 4
2Spader 3
1Degentrug 18
1Hakkelseskiste med tilbehør 3
Derpaa blev Enken med Værge og Børnene med Formyndere tilspurgt, om de vidste noget mere Boen tilhørende hvortil alle svarede Nei!
Summe Boets beløb 22418
Hvorefter Boets Besværing blev foretaget
1angav sig Jens Laursen af Collemorten, som har Gaarden i Pant for 100 Rdl. med Rente til Snapsting 104
Knud Thomesen Lundfold laant 64
Søren Jensen Riisbierre 42
Jens Ibsgaard 4
Poul Riisbierre 192
Morten Hesselbierre 1
Mandens begravelse 10
Til Moderens Begravelse som Boet paaligge 6
Boets Besværing 1552
Hvortil kommer for Registrering og Vurdering
med Testes og Rejse 13
Stempel Papier 3
Skifte Sallarium 1
Skiftebrev at beskrive 3
Summa Boets heele Gield 1612
Naar samme drages fra Indtægten bliver til Deeling 6258
Hvoraf Enken tilkommer det halve 31 Rdl 2 M 12 S og Børnene det andet halve saaledes at hver Søn faar 5 Rdl 4 M 1/11 S og hver Datter 2 Rdl 5 M 2 6/11 S. Men da Børnene allesammen ere uopdragne, og deres Arvelodder saa smaae at de ikke med nogen Nytte kand conserveres eller udsættes paa Rente til dem, saa blev det aftalt, at Enken beholder samme Renteløs i Boen, og anvender ders Arv til ders Opdragelse, saaledes som hun og Formynderne best synes. Creditorerne tillige med Børnenes Formyndere bleve da tilspurgte om de var fornøyede med at Enken fremdeles blev siddende med Gaarden og det samlede Boe hvormed de alle Erklærede sig fornøyede og saaledes endtes dette Skifte.
Sønder Asker d. 22de April 1783.
Clausen,
Niels Nielsen,
Niels Jensen Harreschou Assing Sogn,
Poul Riisberg.
Peder Nielsen Ascher,
Christen Nør Asker,
Morten Hesselbierre,
Søren Breienhoved.