Første version 17. november 2019
Sidste ændring 19. november 2019Borris, Ahlergaard Jordebog 1738.

I skiftet den 19. maj 1738 efter Karen Jakobsdatter Ahler, der begraves den 19. april 1738 i Borris, findes bl. a. denne jordebog over hvilket hartkorn, der tilhørte Ahlergaard. Se tabellen nedenfor.
Sammenlign Ahlergaard Jordebog 1788.
Det samlede hartkorn på de to steder (det har været halvgårde) kaldet Nørgaard i Hjoptarp i Borris angives med 0 0 6 1, hvilket er usædvanligt for 4 fjerdingkar er 1 skæppe, hvilket ellers ville skrives som 0 1 2 1. Men dette er en fejl, for Nørgaard har i Ny Matrikel 1688 hartkonet 6 tdr 1 alb, skriveren har skrevet 6 fj (fjerdingkar) i stedet for det rigtige 6 td. Altså: Nørgaards hartkorn er 6 0 0 1.
De to steder i Hvollig i Borris som Mads Christensen Kjær fik skøde på i Hvollig er i 1738 forlængst solgt, men det oprindelige skøde opbevares endnu. Der er intet hartkorn angivet.
Hartkorn ansættes i værdi til 40 rigsdaler per tønde hartkorn eller i alt 1.277 rigsdaler for det angivne hartkorn 31 7 2 0. Det korrekte beløb er 1.255 rigsdaler for hartkorn 31 3 3 2.
Et skøde var fra Ellen Kirstine Lange (en Rose) *1661.02 Dejbjerglund? †1747.02 Karsbæk Kloster, Sønder Lem sogn. Hun var datter af Christen Lange †1677 og Sophie Gundesdatter Rostrup †1725 Rekkergaard i Bølling. Sophie Rostrup havde haft en del gods i Borris sogn - hendes far Gunde Rostrup døde på Ahlergaard.
Datteren Ellen var meget fattig og Karsbæk Kloster var oprettet af tre sammensluttede gårde til fattige adelige damer i 1696 i en tid, hvor adelens magt smuldrede efter den blev frataget enerettighed til at eje jord i 1664 med enevældens indførelse. Damerne kunne ikke afsættes adeligt og var for fine til at gifte sig med bønder.
Ellen Kirstine Lange ses altså her i 1710 at have måttet sælge Duedal og Brunbjerg i Borris sogn . Hun har ikke haft det let. Moderen Sophie Rostrup pantsatte i 1692 ni gårde i Borris herunder Duedal og Brunbjerg, men hun indløste pantet igen i 1697. Hun har så givet datteren skøde mellem 1697 og 1710.


Jordebog Ahlergaard 1738Hartkorn
Skøde fra Jakob Andersen på Ahlergaard
Skøde til Mads Christensen Kjær på Ahlergaard
Sted Fæster 1738 Tdr Skp Fjk Alb
Ahlergaard selv, Borris Ejer: Mads Christensen Kjær 8421
Egvig, Borris {Niels Larsen Egvig} 0722
Skøde fra Peder Lauridsen i Lunderup 17 aug 1701
Skøde til Jakob Andersen Harboe på Ahlergaard
Sted Fæster 1738
Nørgaard, Hjoptarp, Borris {fæster angives ikke, hartkorn 0 0 6 1 forkert for i alt 6 0 0 1, her det halve} 300½
Skøde fra Peder Terpager i Ribe 3 jul. 1711
Skøde til Jakob Andersen Harboe på Ahlergaard
Sted Fæster 1738
Nørgaard, Hjoptarp, Borris {fæster angives ikke, hartkorn 0 0 6 1 forkert for i alt 6 0 0 1, her det halve} 300½
Skøde fra Hr. Jørgen Lang, Dejbjerg 13 nov 1720
Skøde til Mads Christensen Kjær på Ahlergaard
Sted Fæster 1738
Tarp, Borris Thomas Jensen 2301
{Meldgaard}, Hjoptarp, Borris Niels Jensen 2531
Boel, Grønborg, Borris Eske Pedersen 1700
Sønder Lodal, Faster Christen Poulsen 2321
Sted i Hvollig, Borris {fæster angives ikke, længst bortsolgt}
Sted i Hvollig, Borris {fæster angives ikke, længst bortsolgt}
Skøde fra Jakob Andersen Harboe 5 maj 1730
Skøde til Mads Christensen Kjær på Ahlergaard
Sted Fæster 1738
Grønborg, Borris Niels Thomassen 1510
Skøde fra Peder Madsen Lillelund Lundenæs 1 maj 1717
Skøde til Mads Christensen Kjær på Ahlergaard
Sted Fæster 1738
Lille Gaasdal, Borris Peder Thomassen 2322
Skøde fra Ellen Kirstine Lange i Karsbæk Kloster, Sønder Lem 19 sep 1710
Skøde til Jakob Andersen Harboe på Ahlergaard
Sted Fæster 1738
Duedal, Borris Christen Pedersen 1232
Brunbjerg, Borris Christopher Jakobsen, søn af Jakob Andersen 1010
Sum i alt31332


Jordebog i skifte efter Karen Jakobsdatter 1738
Lundenæs-Bøvling Amter Skifteprotokol 1731-1741 Bog 5. folioside 176
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_ mest endelsen sen hvis forkortet til krusedulle
Udskrift: Villy M. Sorensen 2019.
{Borris Ahlergaard Jordebog 1738.}
...
hvor da blev forretaget med Sterfboets hartkorn som følger: -

1. Alergaard som efter Skiøde de dato 14de Octobr 1712 Udgiven her paa Alergaard af Jacob Andersen findes udj Nye Matriul anslagen for 8 td: 4 Skp 2 fk 1 alb, item under samme Skiøde iberegnet et sted kaldes Egvig, Matriculeret for 7 skp 2 fk 2 alb hvilchet Skiøde blev læst og paategnet her i Skifterætten —

2. Nørgaard i Hioptarp , som bestaar af 2de beboere og foreviises 2e adkomster paa samesteds hartkorn een af dato 17 aug. 1701 dend anden af 3die Julj 1711 dend 1te udgiven Lunderup af Peder Lauridsen og det sidste fra Riibe af Peder Terpager tilsammen hartkorn 6 fk {fk forkert for tdr} : 1 alb, som begge blev paatægnede . —

3. Et stæd i Borris Tarp , beboes af Tomas Jensen , Matriculered for 3 td 3 fk. 1 alb
1 halfgaard i Hioptarp beboes af Niels Jensen , Matriculered for 2 td 5 skp 3 fk 1 alb =
Et boel i Grønborg beboes af Eske Pedersen Matriculered for 1 td 7 skp.
Synder Laadal i Faster beboes af Christen Poulsen Matriculered for 2 td 1 skp 1 fk. 2 alb , hvlichet ovenskrevne hartkorn under no 3 [Pundto] samlet udj et Skiøde , tillgemed 2de stæder i Holvig som for længst er afhændiget og bortsoldt , udgiven af Hr. Jørgen Lang de dato Deiberg Præstegrd d 13 Nov: 1720 : —

{4. glemt} Noch et boel i Grøn borre som beboes af Niels Tomasen Matriculered for 1 td. 5 skp 1 fk = Udgiven Skiøde her paa af Jacob Andersen dat: Brunbierrre d 5te Maj 1730 hvilche begge næst oven skriven Skøder blev læste og paategnede : —

5. En halvgaard kaldet Lille Gaasdal beboes af Peder Tomasen , Matriculered for 2 td 3 skp 2 fk. 2 alb = der paa udgivet Skiøde af Peder Madsen Lillelund dat : Londenis 1ste Maj 1717, som blev læst og paategnede . —

6te. Et boel kaldet dudal beboes af Christen Pedersen anslagen i Matricul for 1 td. 2 skp 3 fjk 2 alb ,
Noch et boel kaldet Brun bierre beboes af Christopher Jacobsen Matriculeret for 1 td 1 fk paa begge disse stæder udgivet Skiøde af Elle{n} Kierstine Lange med Lauværge Jacob Knudsen de dato Karsbec Closter d 19de 9br 1710 læst og paaskreven udj skifteretten
hvilchet ovenskrevne hartkorn udj en Salmet{!} Summe bedrager sig 31 td 7 skp 2 fk {skal være: 31 td 3 skp 3 fk 2 alb} som udi en samlet Summa blev vurderet over banche efter Kong: Allernaadiste forordning a Td 40 rd som giør udj dend Summa _ _ _ 1277 Rd 3 Mk