Første version 01. august 2019
Sidste ændring 12. september 2019Borris, Vindelbo afkald efter Anders Thomsen 1749 i tingbogen.

INDHOLD:
Beskrivelse
Liste af Tingbogs dokumenter
Oversigt Anders Thomsen i Vindelbos børn
Liste af personer nævnt 1749
Tingbogs udskrifterne

Beskrivelse
Den rige Anders Thomsen i Vindelbo i den nordlige del af Borris sogn dør i oktober 1745, men det varer fire år før boet deles. Der omtales et skiftebrev, som muligvis er overleveret (Arkiv nr. G454-1 Slumstrup gods 1727-83 i Viborg Landsarkiv). Anders Thomsen var som sagt rig for der udbetales i hvert fald 450 rigsdaler, dog menes sønnen Christen Andersen der overtog gården i Vindelbo også at have fået 150 rigsdaler eller alt i alt 600 rigsdaler. Det var en stor formue dengang og det formodes at Anders Thomsen Vindelbo har drevet handel, markerne kan ikke have givet den slags penge.
I 1749 er så vidt med betalingen, at der kan udstedes afkald fra dem der havde fordringer i boet. Det er børnene:

Christen Andersen, vel 150 rigsdaler men ikke nævnt eller tinglæst.
Mette Andersdatter Vindelbo †1747-49 i Klokmose, to sønner, 150 rigsdaler.
Gift med Jakob Sørensen i Klokmose i Faster sogn.
Søren Jakobsen 7
Anders Jakobsen 2
Karen Andersdatter Vindelbo †1743 Vester Kodbøl i Borris sogn. tre børn, 150 rigsdaler.
Gift med Viste Christensen Rahbek i Vester Kodbøl.
Christen Vistesen 13
Anders Vistesen 7
Maren Vistesdatter 14
Maren Andersdatter Vindelbo lever 1749. 150 rigsdaler.
Gift med Jens Sørensen Møller i Slumstrup Mølle i Sædding sogn.

Alle disse afkald og en revers om at Thomas Lund på Slumstrup herregård som formynder har taget 150 rigsdaler i forvaring for de to sønner i Klokmose i Faster tinglyses med et slag i Bølling Herreds Tingbog. De er skrevet ud nedenfor og er:
Liste af Tingbogs dokumenter

1750:
00. Jens Høgild fra Dalager på Anders Thomsens vegne nævner 5 dokuenter.
01. Thomas Lund får som over formynder 150 rigsdaler for Mette Andersdatter Klokmoses to drenge.
02. Afkald fra Jakob Sørensen i Klokmose for Mette Andersdatters to drenge.
03. Afkald fra Jens Sørensen Slumstrup Mølle på konen Maren Andersdatters vegne.
04. Karen Andersdatter i Kodbøl 150 rigsdaler for tre børn.
05. Afkald fra Veste Christensen Rabek i Kodbøl, Karen Andersdatter mand.
Tilføjet 1754:
06. Thomas Lund den Yngre udbetaler 150 rigsdaler for drengene i Klokmose (se 01).

I 1750 dør Thomas Lund, der havde taget 150 Rigsdaler i forvaring for de to drenge i Klokmose. Sønnen Thomas Lund den Yngre, der i 1754 sælger Slumstrup og flytter væk, udbetaler disse penge til drengenes fars bror Jens Sørensen i Slumstrup Mølle. I dokument nr. 1 fra 1749 ovenfor er der tale om at sætte pengene på rente. Dengang var renten mest 5% — for fire år ville det være 30 rigsdaler i alt, men parterne handler om det og der udbetales kun 10 rigsdaler rente så beløbet går fra 150 til 160 rigsdaler.
Opsigtsvækkende er at de tre børn i Kodbøl to drenge og en pige alle får samme beløb nemlig 50 rigsdaler. Loven var dengang at en søsterlod var det halve af en broderlod. Det ville have givet 60 rigsdaler til de to drenge hver og 30 rigsdaler til pigen. Denne ligestilling må have været bevidst, for alle vidste reglerne for arv dengang.

Oversigt Anders Thomsen i Vindelbos børn
Anders Thomsen i Vindelbo i Borris med hans to koner og levende børn:
Tre af Anders Thomsens børn gifter sig med børn af Søren Jensen og Karen Jakobsdatter i Slumstrup Mølle (se Slumstrup Mølle) i Sædding sogn:

1. Christen Andersen med Maren Sørensdatter, ses i Vindelbo.
2. Maren Andersdatter med Jens Sørensen Møller ses i Slumstrup Mølle.
3. Mette Andersdatter med Jakob Sørensen Klokmose ses i Klokmose i Faster sogn.

Anders Thomsen Vindelbo *1680c Vindelbo †1745.10.17 Vindelbo
Gift 1. 1708 i Borris med Maren Christensdatter *1680cc ?(Drongstrup, Sønder Felding) †1715.10.17 Vindelbo datter af Christen Svendsen *1650cc Fruergaard, Sønder Felding og Karen Pedersdatter *Drongstrup.
Børn:
Karen Andersdatter Vindelbo *1710.03.19 Vindelbo, Borris †1743 Kodbøl, Borris.
Gift 1732 i Borris med Viste Christensen Rahbæk *1703c Stoustrup, Oddum †1779.08.05 Kodbøl.
Bosat Kodbøl i Borris sogn.

Mette Andersdatter Vindelbo *1713.11.17 Vindelbo †1744.01.09 (barselsseng) Klokmose, Faster.
Gift 1740 i Borris med Jakob Sørensen Klokmose *1715.02.10 Slumstrup Mølle, Sædding †1772.07.19 Faster, se Slumstrup ovenfor.
Bosat Klokmose i Faster sogn.
Anders Thomsen gift 2. 1716c med Johanne.
Børn:
Christen Andersen *1717c Vindelbo †1781.06.16 Vindelbo 65 år gammel, overtager gården.
Gif 1744 i Sædding med Maren Sørensdatter *1722.04.02 Slumstrup Mølle, Sædding †1773.03.25 (skifte) Vindelbo datter af Søren Jensen *1680c Faster, se Slumstrup familien ovenfor.
Bosat Vindelbo.

Maren Andersdatter Vindelbo *1719.07.07 Vindelbo †1761.05.12 Slumstrup Mølle, Sædding.
Gift 1745 i Borris med af Slumstrup Mølle Jens Sørensen *1717.04.04 Klokmose †1772.08.16 Slumstrup Mølle søn af Søren Jensen *1680c Faster, se Slumstrup familien ovenfor.

Liste af personer nævnt 1749
Liste af personer, 21 i alt, nævnt 1749 og 1754:
Navn Sted Bemærkning
Anders Thomsen Vindelbo, Borris †Okt. 1745, arv efter ham og to koner
Jens Høgild Dalagergaard, Borris Lader dokumenterne læses og protokolleres ved Bølling Herredsting.
Thomas Thomsen Lund Slumstrup, Sædding †Feb. 1750 Slumstrup.
Thomas Thomsen Lund den Yngre Afgav Slumstrup herregård før april 1754 (derved fordum herre i teksten) †1777 Øster Assels
Mette Andersdatter Vindelbo Klokmose Faster †1747-49, datter af Ander Thomsen, gift med Jakob Sørensen. To sønner arver.
Jakob (Meldgaard) Sørensen Meldgaard, Klokmose Faster Gift med Mette Andersdatter.
Søren Jakobsen Klokmose Faster Søn at Mette Andersdatter.
Anders Jakobsen Klokmose Faster Søn at Mette Andersdatter.
Maren Andersdatter Vindelbo Slumstrup Mølle, Sædding Hendes navn ikke nævnt i teksten, kun omtalt. Datter af Anders Thomsen, gift med Jens Sørensen Møller i Slumstrup Mølle.
Jens Sørensen Møller Slumstrup Mølle, Sædding Gift med Maren Andersdatter Vindelbo.
Karen Andersdatter Vindelbo Vester Kodbøl, Borris †1743, datter af Anders Thomsen, gift med Viste Christensen Rahbek.
Christen Vistesen Vester Kodbøl, Borris 13, Søn af Karen Andersdatter Vindelbo.
Anders Vistesen Vester Kodbøl, Borris 7, Søn af Karen Andersdatter Vindelbo.
Maren Vistesdatter Vester Kodbøl, Borris 14, Datter af Karen Andersdatter Vindelbo.
Viste Christensen Rahbek Vester Kodbøl, Borris Gift med Maren Andersdatter Vindelbo.
Jens Christensen Rahbek Ahlgergaard, Borris Var 1734-41 i Øster Kodbøl i Borris. Bror til Viste.
Mads Christensen Rahbek Bror til Viste.
Christen Andersen Vindelbo Vindelbo, Borris Søn af Anders Thomsen. Overtog gården efter faderen.
Hr. Jørgen Hauch Præstegaarden, Borris Skriver under som vidne.
Peder Rømmer Constitureret Herredsfoged i Bølling Herred, i 1741 birkefoged i Lønborg Birk.
Niels Falch Sætteskriver i Bølling Herred.
Tingbogs udskrifterne
Afkald efter Anders Thomsen i Vindelbo Bølling Herreds Tingbog 1749-1768: opslag 75
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen 2019 (skriften er ikke let læselig).
Anders Thomßen i Wendelboe i Borris Sogn oversigt 5 dokumenter 3 afkald.
AO opslag 75
Folioside 60
Tiisdagen dend 26de May 1750.
...
For Retten fremkom Paa Anders Thomßen i Wendelboe i Borris Sogn Jens Høgild fra Dalagger gaard som paa hans Vegne fremlagde følgende Afkald Nembl:
1: Een fra Sahl: Thomas Lund paa Slumpstrup udgifne forsechring , at hand paa Jacob Sørrensen Klochmose børns vegne Naunl Søren Jacobsen og Anders Jacobsen , auflet ved bemelte Anders Wendelboes datter afgangen Mette Andersdatter Anlangende at hand paa deres vegne for over formynder til sig hafde annammet 150 rd hvilche er af Dato 22de Novembr 1749
2: Een udgifne afkald til Anders Thomsen Wendelboe fra Jacob Sørensen Klochmose for Fædrene og Mødrene Arf af 24de Novembr 1749:
3: Jligemaade Een udgifne afkald fra Jens Sørensen i Slumstrup Mølle til Anders Vendelboe for hans Hustrue tilfalden fædrene og Mødrene Arf af 24de November 1749:
Ydermere 4. Eeen fra Vedste Christensen i Qvodbøl udgifne Haand at hand paa sine trende Børns vegne som var auflet ved Anders Vendelboes datter Karen Andersdatter til sig hafde Anna͞met fra hans Sviger Fader Anders Thomsen 150 Rdr: som hand til forbete hans 3de børn Naunl: Christen Wedstesen Anders Wedstesen og Maren Wedstesdatter i tiiden skal Levere , samme Er af af Dato 24de November 1749 ,
Endelig 5te Een fra bemelte Vedste Christensen udgifne Afkald , for fædrenen og Mødere Arf , som hans paa sin Sahl: hustrue Karen Anders datters Børns vegne kunde tilfalde , og Er af Dato 24de Janv 1750: hvilche alle Høgild begiærede Læst paaskreven og Protokollen tilførdt , og som Høgild der for Erbød Retten sin tilkommende Salarium , blef samme Læste og paaskreven og Lyder saaledis fol: 61 første siide

1: Mette Andersdatter Klokmoses sønner.
AO opslag 76
Folioside 61
No 18 F5tus 1749 Sex skilling
Unterskrefne Thomas Lund til Slumpstrup tilstaar her med at Velagte Anders Thomsen Wendelboe haver til mig Leveret 150 rdr skriver Et hundrede og halftredssindstiuge Rdr: hvilche han haver foræret sin Sahl: Daatter Mette Andersdaatter i Klochmoese som var gift med Jacob Sørensen ibm hindes Efterlatte tvende Sønner Naunl:

Søren Jacobsen og
Anders Jacobsen ,

og Reverserer Jeg som Over Formynder for bemelte Børn for Mig og Mine Arfvinger her med At Dennem her udj ingen forkort skal skee i nogen Maader og saa snart bemelte 150 rdr kand blive udsatt paa Rendte , skal faderen Jacob Sørensen Nyde frugten af dem til Børnenes opdragelse til stedfæstelse under min haand og Zignete sampt Ombedet Velædle og Velærværdige Hr Jørgen Hauch Sogne herre for Borris og Faster Meenigheder og Provst for Bølling Herret og Jacob Klochmose til Vitterlighed at underskrive og forsegle ,
Slumstrup den 22de Novembr Ao 1749.
T: Lund , L:S:
til Vitterlighed efter Begiæring underskriver
J: Hauch L:S:
Med [...] k[....]lighed paa mine Børns Vegne til Vitterlighed underskrives af
Jacob Sørensen
= Mortificeret fol: 298.

2: Jakob Sørensen Klokmoses afkald.
No 18 F5tus 1749 Sex skilling
Underskrevne Jacob Sørensen boende i Klochmose tilstaar her med at min Kiære Sviger fader Anders Thomsen Wendelboe haver udbetalt til Mig , aldt hvis hand haver loved Mig jmod Afkaldz givelse Efter fædrene og Mødrene til medgift med Min Sahl: Hustrue Mette Anders datter , Saa Jeg jndtet i Nogen Maader haver hos hannem at fordre , Men her med skal være Qviteret med dette mit Afklads givelse for Min Sahl: hustrues Fæderne og Møderne Arf , og Maae Velbemelte Min Sviger Fader dette mit Afkald lade Læße paa tinge uden foregaaende Varsel til Mig , dette til Bekræftelse under Min Haand , og ti[....] ombedet Velædle og Velærværdige Hr Jørgen Hauch Proust over Bølling herret og Sr Thomas Lund til Slumpstrup til Vitterlighed at underskrive og forsegle
Klochmoese dend - 24: Novembr 1749
Jacob Sørensen
til vitterlighed Efter Begiæring
T: Lund , (L:S:)
J: Hauch (L:S:)

3: Jens Sørensen Slumstrup Mølles afkald.
No 18 F5tus 1749 Sex skilling ,
Underskrefne Jens Sørenßen af Slumpstrup Mølle tilstaar her med at min Kiære Sviger Fader Anders Thomsen Wendelboe haver betalt Mig efter Skifte brevetz jndhold Min Kiære Hustrues
AO opslag 77
Folioside 61b
tilfaldne Møderne Arf , og [ved] Efter Begge voris Willie til fornøjelse betaldt for dend vendtende Fædrene Arf , hvliche Baade for Møderne og Fædrerne Arf her ved med Største T[..]h[..], [....]lighed Qviteres med dette Mit Afkaldz givelse , og Maae velbemelte Min Sviger Fader Dette Mit afklad Lade Læse paa tinge uden foregaaende [Varelse?] til Mig , Til Bekræftelse haver Jeg Egen hændig dette Mit Afkald underskrevet, og Vænligst ombedet Velædle og Velærværdige Hr Jørgen Hauch Proust over Bølling herret og Min Elskelige hosbond Sr Thomas Lund til Slumpstrup til Vitterlighed at underskrive og forseigle ,
Slumstrup Mølle dend 24de Novembr 1749.
Jens Sørenßen,
Til Witterlighed efter Begiæring underskriver og forseigler,
J: Hauch (L:S:)
Til Vitterlighed underskriver ,
T: Lund (L:S:)

4: Veste Christensen Rahbek i Kodbøl i Borris Revers.
No 18 F5tus 1749 Sex skilling ,
Jeg underskrefne Vedste Christensen Rabech boende i Qvodbøl med denne Min Revers bekiender og tilstaar , at Min Kiære Sviger fader Anders Thomsen Wendelboe af Særdeelis Kiærlighed haver foræret min Sahl: Hustrue Karen Anders Datter /: som var bemelte Anders Wendelboes Datter :/ hendes 3de Efterlatte Børn , saasom

Christen Vedsteßen 50 rdr,
Anders Vedsteßen 50 rdr ,
Maren Vedstesdatter 50 rdr:

tilsammen 150 r hvilche Et hundrede og halftredsinds tiuge Rixdaler , Jeg som børnenes Fader til Mig haver Annammet udj god Dansk gangbar Myndt , og [..] her ved Reverserer Mig i Kraftigste Maader at være og blive bemelte hans Sahl: Datter Børn ansvarlig for Ermelte Capital dend sidste skilling med dend første , saa disse 150 rdr , skal agtes og ansees udj Min Boe som Virchelig Børnepenge og Nyde Saadan Prioritet , og Naar Børnene som nu Ere Umyndige opvoxßer og bliver af dend Alder og skiønsomhed , at de pengene kand betroes , skal Enhver af dennem Nyde sin tilkommende andeel Eftersom oven Ermelt uden Ringeste Skillings afkortning i nogen optænchelige Maade , dette til Stadfæstelse under Min Egen haand , Venligst ombedende Mine Kiære brødre Jens Christenßen og Mads Christenßen Raabechs med Mig til Vitterlighed ville underksrive ,
Datum Qvodbøl dend 24de Novembr: 1749
Widste Christenßen Raabech
Til Vitterlighed Efter Begiæring
Jens Christenßen Raabech
Mads Christenßen Raabech

5: Veste Christensen Rahbek i Kodbøl i Borris afkald.
No 18 F5tus 1749 Sex skilling ,
Kiendes Jeg underskrefne Weste Christenßen Raabech boende i qvodbøl , og med dette Mit Afkald Vitterlig giør at aldt hvad Min Sviger fader Velagte Anders Thomsen Windelboe hafte Loved Mig til Med gifft med sin Datter Karen Andersdatter Wendelboe min forige Sahl: Hustrue haver hand Mig til Ald [...] betaldt og fornøjed , Saa Jeg eller Mine Arfvinger jndtet i Nogen Maader hos ha͞nem Videre haver at fordre men hand her med fuldkommeligen skal være Qviteret med dette Mit afklaldz givelße for bemelte Min Sahl: Hustrues Fæderne og Møderne Arf , og Er det hannem tilladt , at Lade dette Mit afkald Læße paa tinge , hvor og Naar hannem Selv Lyster unden nogen foregaaende Advarßel til Mig , dette til Stadfæstelße under Min Egen haand og Venligst ombedet Mine Kiære brødre Jens Christensen Rabech
Folioside 61b
og Madz Christenßen Rabech , dette med Mig til Vitterlighed at underskrive
Datum Qvodbøl dend 24de Janv: 1750,
Widste Christenßen Raabech
Til Vitterlighed Efter Begiæring
Jens Christenßen Rabech
Mads Christenßen Raabech

1754 Kvittering Christen Andersen Vendelbo og Jens Møller til Thomas Lund for 160 rigsdaler.
AO opslag 132
Folioside 298b
Tiisdagen den 28de May 1754:
...
Jligemaade Lod velbemelte Monsr Thomas Lund Læst og Protocollere Et af Dato 27 April sidst afvigte under Jens Møller af Slumstrup Mølle og Christen Andersen Vendelbo af [B.r...] deres Hænder udgifne Afkald for Een Deel af Sr Lunds til dennem udbetalte Penge Efter bemelte Afkald som lyder saaleedis fol 299 første side.
...
Folioside 299
Citeret fol: 298 anden side No. 18 F5tus 1754 sex Skilling No 37341
- kiendes Vii underskrefne Christen Andersen Wendelboe og Jens Møller af Slumstrup Mølle , og her med tilstaa , af have bekommet af Monsr Thomas Lund {den Yngre} fordum Ejer af Slumstrup , de penge som voris Sahl: fader Anders Wendelboe til hans Salig: fader Thomas Lund leveret haver tiid efter Anden den Summa 160 rdr Siiger Et hundrede og tredsindztiuge Rixdaler til Jacob Meldgaardz tvende uMyndig Sønner Anders og Søren Jacobsen som [er?] og vare Arfvinger Naar de kommer til deris Myndige Aar skal giøre dem Reede og Rigtighed for , Saa og tillige nu og i tiiden holde Velbemelte Monsr Thomas Lund Anger Kraves, og Skadesløs i alle maader, Og Maae dette voris Afkald til tryghed for Bemelte Monsr Lund Læses og Protocolleris Naar og hvor forlanges uden Nogen Varsel derfor At give ,
Vendelboe i Borris den 27 April 1754:
Jens Møller
bemercher Christen C: A: S: Anderßen.
{Gentagelse i 1754 af originaldokumentet fra 1749, se ovenfor}
Citeret Fol. 298 anden siide No. 18 Ftus 1754 sex Skilling No 37341
Underskrefne Thomas Lund til Slumstrup tilstaar her med at velagte Anders Thomsen Vendelboe, havde til mig Leveret 150 rdr Skiver Et Hundrede og Halftredsindztiuge Rixdaler , huilche hand haver foræret sin Sahl. Datter Mette anders datter i Klochmoeße, som var gift med Jacob Sørenßen ibm hendes Efterlatte tvende Sønner Naunlig
AO opslag 134
Folioside 299b

Søren Jacobsen og
Anders Jacobsen ,

og Reverserer Ieg som over formynder for bemelte Børn , for mig og Mine Arfvinger her med, At dennem Her udj ingen forkordt skal skee i Nogen Maade og Saa snart bemelte 150 rdr kand blive udsatt paa Rendte skal Faderen Jacob Sørenßen Nyde frugten af dem - til Børnenes opdragelse , Til Stadfæstelse under Min Haand og Zignete samt Ombedet Velædle og Velærværdige hr Jørgen Hauch værdige Sogne Herre for Borris og Faster Meenigheder , og Proust for Bølling herret og Jacob Klochmoße til Vitterlighed at underskrive og forseigle
Slumstrup den 22de Novembr Ao 1749 ,
Th: Lund (L:S:)
Til vitterlihed efter Begiæring underskriver
J: Hauch (L:S:)
Med tachnemmelighed paa Mine Børns vegne til Vitterlighed undersskrives af
Jacob Sørenßen - -
— Fremlagt og Læst i Retten paa Bølling Herretz ting dend 26de May 1750: Sampt Protokolleret, Testerer ,
Som Constituerede Herretz foged Underskriver
P: Rømmer
— Som Sætteskriver
Niels Falch ,

{Slut}