Oprettet 2011
Sidste ændring 17 april 2024

Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.

 Folk efter steder i Arnborg sogn før 1814

Steder i Arnborg sogn:
Hartkorn i Arnborg Skøde-Register 1768 - 1797
Arnborg Grene, Birkebæk, Fasterholt, Fasterholt Bjerre, Gammel Arnborg, Gottenborg, Grene, Hedehus (vest for Lille Hjøllund), Hjøllund, Hjøllund- Lille, Hjøllund- Store, Holtum, Kirkegaard (Annexgaard), Skibbild, Søby- Sønder, Toxvig, Tornvig, Tovdal.
Tre Christen Pedersener

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, † død.
AS Johan C. Sulkjær: "Arnborg Sogn", Herning, 1939. (163 sider. Dækker hovedsagelig tiden efter 1800.)
Se rettelser til Sulkjærs Arnborg Sogn
Tak til Arne Feldborg, Erik Brejl, Leif H. Bagger, Niels Okkels Folkjær, Ruth Neumeister, Erna og Harry Bjerregaard, Inger Toudal, Jens V. Olsen.

Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Hø og Græsningstaxation
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1743 Skattemandtal fra Hammerum Herreds tingbog (fra retsagen).

Sognet Arnborg
Arnborg er et lille sogn med kun 67 km2, Skarrild har 98, Rind 113 og Brande mere. I 1787 taltes der 176 personer i Arnborg, derimod i Brande 580. På kortet nedenfor ses hvor udstrakt heden var på den tid denne side handler om. Af landsbyer var der kun èn nemlig Gammel Arnborg resten var steder med en eller to gårde.
Som det ses af pastor Hegelunds ledsagelsestekst til folketællingen 1787 var Arnborg et fattigt sogn. Alle selv små børn der kunne binde uld gjorde det for at tjene rede penge.
Sognet er langstrakt øst til vest; Østersognet er den del der ligger øst for Rind å, som er Holtum ved Skjern å, Tornvig og Skibbild langs Holtum å sammen med Fasterholt, Søby og Toxvig. Vestersognet er Gammel Arnborg, Kirkegaard (Annexgaarden, Kirke), Grene over Skjern å, Tovdal, Hjøllund, Gottenborg og Birkebæk. Således er de naturlige naboer for Holtum, Tornvig, Skibbild og Fasterholt at finde i Brande sogn, delvis Harrild i Ejstrup, man ser det i mangfoldige giftermål hen over åerne. Holtum er lige over Skjern å fra Sandfeld i Brande. Søby og Toxvig hælder til Rind sogn, Birkebæk, Tovdal og Hjøllund til Assing og Skarrild.
Arnborg Slægtsbøger
Slægtsbog over slægten fra Toxvig i Arnborg : forældre og efterkommere, Slægtshistorisk Institut, 1973, to udgaver.
Rasmus Fleischer Hoff, født 1838, sadelmager og husmand i Gl. Arnborg, Arnborg sogn, hans forfædre samt efterkommere efter ham og hustru Maria Catharina Moltzen. 85 sider. (1966).

Arnborg sogn med steder. Arnborg sogn med steder

Arnborg sogn med sogneskel til andre sogne.
Arnborg sogn med sogneskel. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.

Arnborg sogn med steder og gårde 1683.
Arnborg sogn med steder og gårde 1683. Hk er oprundet hartkorn i tønder, Fæ. er antal fæstere på stedet.

Indberetning til Ole Worm 1638c
Arnborg kiercke
Løber en lidden aa rett om kierckegaardtzdiggen, som kaldis Arnborg aa {nu Rind å}, och løber i Skiern aae to stienkast fra kiercken ved en gaard, heder Aarnborg Grene. Huem for:ne kiercke er viit till i gammel dage er mig och vvitterligt, icke heller dette findie i kierkens bog, eller di gamle ved der aff at sige. I for:ne kiercke eller sogn findis icke heller huercken runebogstaffuer, skoffue, billeder, kielder [overstreget eller] vandsprynge eller bierge, som nogen antiquitet haffuer, vden paa Gammel Arnborg marck leggen en bierg, heder Arnborg bierg, som baffnen paasettis. Gaaarde findis der i for:ne sogn som effterfølger: Hiøllind 2 gaarde. Thoudall 1 gaardt. Annexprestegaarden legger ved kiercken. Gammel Arnborg, som for:ne Lille aa løber om ved, 2 gaarde. Birckebeck 1 gaardt. Toxvig 1 gaardt. Søby en gaardt. Fasterholt 2 gaarde. Bierg 1 boell. Skibbild 1 gaard. Tornvig 1 gaard ved denne er en broe offuer Skiern aa ved naffn Tornvig broe. Holtom 1 gaardt. Grenne 1 gaardt.
Chirographum pastorie ibidem {Underskrift af stedets præst}.

Hartkorn i Arnborg
Alfabetisk efter sted.
År Sted Mnr. Doku. Hartkorn Fæstere Ejer
1683Birkebæk Matr. 3 5 0 1 Jens Jensen Tanderupgaard
1740Birkebæk Ting 1 6 2 ½ Oluf Pedersen Tanderup, Niels de Linde.
1740Birkebæk Ting 1 6 2 ½ Christen Pedersen
Thomas Jespersen
Tanderup, Niels de Linde.
1743Birkebæk Skat Oluf Pedersen
Thomas Jespersen
Lundenæs
1794Birkebæk Skøde 3 5 0 1 Niels Olesen Selvejer.
1683Fasterholt Matr. 5 0 3 2 Jens Sørensen
Laurids Christensen
Jakob Nielsen
Jørgen Hansen Høgsbro, borgmester Horsens.
1697Fasterholt Skifte 5 0 3 2 Jens Nielsen
Anders Jensen
Clemmen Mikkelsen
Arvinger efter Jørgen Hansen Høgsbro, borgmester Horsens.
1723Fasterholt Skifte 5 0 3 0 Anders Sørensen
Mikkel Clemmensen
Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens.
1741Fasterholt Paaske skø 5 0 3 2 Jakob Anderen
Jakob Jensen
Nørre Karstoft (Paaske).
1741Fasterholt Paaske pant 5 3 2 0 Jakob Anderen
Jakob Jensen
Niels Jensen
Nørre Karstoft (Paaske).
1743Fasterholt Skat Jakob Anderen
(set i kirkebogen: Jakob Jensen)
Nørre Karstoft (Paaske).
1753Fasterholt Paaske skifte 2 4 1 2½
2 4 1 2½
Jakob Anderen
Jakob Jensen
Nørre Karstoft (Paaske).
1764Fasterholt Skøde 5 0 3 2 Jens Jakobsen
Christen Christensen
Peder Jørgensen, Holtum, Arnborg fra Nørre Karstoft (Poul Østergaard).
1793Fasterholt 1 Skøde 2 4 1 2½ Christen Christensen Selvejer.
1793Fasterholt 2 Skøde 2 4 1 2½ Palle Pedersen Selvejer.
1683Fasterholt- Bjerre Matr. 1 4 2 2 Christen Christensen Jørgen Hansen Høgsbro, borgmester Horsens.
1697Fasterholt- Bjerre Skifte 1 4 2 2 Christen Christensen Arvinger efter Jørgen Hansen Høgsbro, borgmester Horsens.
1723Fasterholt- Bjerre Skifte 1 4 2 2 Christen Christensen Skifte efter Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens.
1741Fasterholt- Bjerre Skøde 1 4 2 2 Christen Christensen Paaske skifte 1753.
1741Fasterholt- Bjerre Pant 1 4 2 2 Christen Christensen Paaske skifte 1753.
1743Fasterholt- Bjerre Skat Christen (Christensen) Bjerre Nørre Karstoft (Paaske).
1753Fasterholt- Bjerre Jordebog 1 4 2 2 Jens Christensen Paaske skifte 1753.
1793Fasterholt- Bjerre Skøde 1 4 2 2 Niels Christensen Selvejer.
1793Fasterholt- Bjerre Skøde 1 4 2 2 Jakob Christensen Bror til Niels Christensen, forrige ejer.
År Sted Mnr. Doku. Hartkorn Fæstere Ejer
1683Gammel Arnborg 1 Matr. 11 5 2 0 ½ Niels Nielsen
¼ Laurids Christensen
¼ Peder Lauridsen
Svendborg Hospital, helgaard.
1743Gammel Arnborg 1 Skat Peder Lassen
Christen Pedersen
Anders Lauridsen Smed
Jens Nielsen
1683Gammel Arnborg 2 Matr. 5 1 0 0 Jens Pedersen Herningholm, halvgaard
1704Gammel Arnobrg 2 skøde 5 1 0 0 Jens Pedersen Salg fra Herningsholm.
1743Gammel Arnborg 2 Skat Niels Jakobsen Søndergaard Madam Lillelund.
1744Gammel Arnborg 2 Pant 5 1 0 0 Niels Jakobsen Paaske skiftet 1753.
1753Gammel Arnborg 2 Jordebog 5 1 0 0 Niels Jakobsen og søn
(Christen Nielsen den Ældre, 20)
Paaske skiftet 1753.
1793Gammel Arnborg Skøde 2 7 1 1½ Niels Madsen Selvejer. Skovbjerg.
1683Grene Matr. 4 2 1 2 Anne Christensdatter Anrborg Kirke
1743Grene Skat Niels Thomesen
Hans Ramussen
Christen Pedersen Simmelkjær i Øster Høgild, Rind.
1793Grene Skat 2 1 0 2 Anders Christensen Selvejer.
1683Hjøllund- Store Matr. 6 6 3 1 ½ Jens Olesen
¼ Jep Christensen
¼ Peder Christensen
Magdalene Kruse.
1718Hjøllund- Store Pant 0 6 0 1 Lars Olesen Ejer herredsfoged Carl Christoffersen Lund pant 100 rdl. til Poul Nielsen i Over Amstrup, Snejbjerg
Paaske skifte 1753
1743Hjøllund- Store 1 Skat Tøger Sørensen Madam Lillelund.
1743Hjøllund- Store 2 Skat (3 3 1 2) Oluf Thomsen
Jens Pedersen Skræder
Augustinus Holdgaard.
1744Hjøllund- Store 1 Skøde 2 6 3 1 Tøger Sørensen Peder Paaske
fra Madam Lillelund.
1747Hjøllund- Store 1 Skøde 2 6 3 1

0 4 0 1
Christen Christensen
Lars Olufsen
Peder Paaske 1744

Arnt Bisted 1747
1747Hjøllund- Store 2 Skøde 1 5 2 2½
1 5 2 2½

Oluf Thomsen
Jens Pedersen Skræder
Arnt Bisted
fra Augustinus Holdgaard.
1753-Hjøllund- Store 1 Skøde 3 3 1 2 Christen Christensen Peder Paaske, fejl, efterfølger Schiønning måtte købe 0 4 0 1 til.
1755Hjøllund- Store 1 Skøde 3 3 1 2 Christen Christensen Peder Schiønning, Nørre Snede.
1783Hjøllund- Store 1 Skøde 3 3 1 2 Peder Sørensen Hjøllund Købt til selveje 100 rdl. fra Peder Jørgensen, Store Sandfeld (Sulkjær).
1792Hjøllund- Store 1 Skøde 3 3 1 2 Peder Nielsen Selvejer 500 rdl.
1787-Hjøllund- Store 2 Skøde 3 3 1 2 Christen Christensen Selvejer.
1683Hjøllund- Lille Matr. 5 5 3 1 Jens Pedersen Lundenæs
1743Hjøllund- Lille Skat Laurids Jørgensen
NN
Lundenæs
1775Hjøllund- Lille Jordeb. 2 6 3 2 Jens Olufsen Lundenæs
1775Hjøllund- Lille Jordeb. 2 6 3 2 Christen Olufsen Lundenæs
1793Hjøllund- Lille Skøde 1 6 2 1 Ove Chr. Christensen Selvejer.
År Sted Mnr. Doku. Hartkorn Fæstere Ejer
1683Holtum Matr. 8 7 2 1 Peder Jensen
Laurids Christensen
Christen Troelsen
1743Holtum 1 Skat 4 3 3 ½ Thomas Pedersen Selvejer
1793Holtum 1 Skøde 4 3 3 ½ Niels Hansen Selvejer
1743Holtum 2 Skat 4 3 3 ½ Peder Jørgensen
Mikkel Nielsen Holtum
Maren Skærlund, Brande.
1793Holtum 2 Skøde 4 3 3 ½ Hans Pedersen Selvejer.
1683Kirkegaard Matr. 6 0 0 0 Christen Christensen Arnborg Kirke
1743Kirkegaard Skat Jens Mikkelsen
Christen Jakobsen
Arnborg Kirke
1683Skibbild Matr. 6 3 3 1 ½ Niels Nielsen
½ Øde
Jakob Ulfeld, Hindsel, Thy
1741Skibbild Pant 6 3 3 1 Nikolaj Rasmussen Nørre Kartoft (Paaske), Skarrild.
1743Skibbild Skat Nikolaj Rasmussen Nørre Kartoft (Paaske), Skarrild.
1753Skibbild Jordebog 6 3 0 2 Nikolaj Rasmussen Paaske skifte.
1793Skibbild Skøde 6 3 2 1 Peder Jensen Selvejer.
1683Søby- Sønder Matr. 3 1 3 0 Laurids Eriksen
Tim Gaard
1743Søby- Sønder Skat Lars Christensen Søby Enkefru Major Rantzou.
1753Søby- Sønder Jordebog 3 1 3 0 Lars Christensen Paaske skifte.
1793Søby- Sønder Skøde 3 1 4 0 Niels Mouridsen Selvejer.
1683Toxvig Matr. 3 2 3 2 Christen Jensen Herningsholm
1704Toxvig Skøde 3 2 3 2 Anders Christensen Herningsholm
1743Toxvig Skat Mikkel Christensen Herningsholm (Justitsraad Lassen).
1751Toxvig Skøde 3 2 3 2 Mikkel Christensen Herningsholm
1683Tornvig Matr. 4 3 1 1 Margrethe Lauridsdatter Enevold Kaas til Lyngholm
1741Tornvig Pant 4 3 1 1 {navn mangler} Nørre Karstoft, Skarrild (Paaske).
1743Tornvig Skat Jens Rasmussen Nørre Karstoft, Skarrild (Paaske).
1753Tornvig Jordebog 4 3 1 1 Christen Jensen Paaske skifte.
1793Tornvig Skøde 4 3 3 1 Jens Jensen Selvejer.
1683Tovdal Matr. 5 0 0 0 Jens Christensen? Tanderup, Snejbjerg
1743Tovdal Skat Marquor Nielsen Lundenæs


UDSKRIFTER FRA HAMMERUM HERRED SKØDEPROTOKOL REGISTER 1768 - 1797.

1768.05.06 nr. 1. Poul Østergaards udgiven Skiøde til Niels Chrestensen Ronnum paa eet stæd i Silstrup Bye i Skarild sogn, af Hartkorn 1 td 2 skp 1 alb: Dateret 6 Maii 1768 - Indført.

1769.04.29 nr. 16. Peder Chrestensens udgivne Forskrivelse til Peder Jørgensen Sandfeld paa 80 rd Dateret 29de April 1769. Indført.

1770.03.14 nr. 46. Christian Svitzers i Scharild hands udgivne Skiøde til Niels Madsen Schouberg paa et stæd i gammel Ahrnborg af Hartkorn 2 td: 7 skp 1 f 1½ alb: Dateret 14de Martii 1770 - Indført

1770.08.26 nr. 31. Dito {Hans Ditlevsen Linnet} hands udgivne Auctions Skiøde til Søren Pedersen i Ronnum paa en gaard i Scharild Sogn og Bye som kiøbe Summa [2]4 rd. Dat: 26 Augusti 1770. Indført.

1770.08.26 nr. 32. Dito {Hans Ditlevsen Linnet} hands udgivne auctions Skiøde til Ditto {Søren Pedersen Ronnum} paa en gaard i Assing Sogn Paarup Bye af hartkorn 3 td: 2 alb: for kiøbe Summa 195 rd Datt: 26de Augst. 1770. Indført.

1771.04.22 nr. 48. Søren Pedersen i Rønnum {Skarrild} hands udgivne Skiøde til Peder Pedersen Fruergaard {Sønder Felding} paa eet Stæd i Paarup Assing Sogn af Hartkorn 4 skp: Dateret 22de April 1771. Indført.

1772.04.28 nr. 72. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} hand udgivne auctions Skiøde Til sig selv paa Scharild og Ahrnborg konge tiender, hartkorn 18 t: for 1423 rd Dateret 28de April 1772. Indført.

1773.04.02 nr. 124. Ole {Olufsen} Minds {i Vester Paarup, Assing se nr. 461 og 659} hands udgivne Skiøde til Peder Jørgensen i Sandfuld paa et st. Eng Hartkorn 3 skp. Dateret 2d April 1773. Indført.

1774.05.08 nr. 212. Chresten Pedersen af Søebye i Ahrnborg Sogn hands udgivne Forskrivelse til Chresten Chrestensen i Kiideriis Mølle paa 100 rd dateret 8de maii 1774. Aflyst den 10de Maii 1777.

1774.05.11 nr. {uden nr.} Anders Bagge{r} til Hastrup hans udgivne Skiøde til Peder Nielsen paa en Gaard i Ahrnborg - Dateret 11te Maii 1774 - i Birke Proto: indført

1774.05.16 nr. 152. Nicolaj Hegelair hands udgivne forskrivelse til Jørgen Pedersen i Holtum, Chresten Poulsen i Toudahl og Jacob Chrestensen i Ahrnborg Kirkegaard for 150 rd Dat: 16de Maii 1774.

1775.05.14 nr. Peder Nielsen i gammel Ahrnborg hans Forskrivelse til Mads Sørensen Møller paa 150 r Dat: 14d Maii 1775 - i birk Protoc: indført. aflyst den 5 Juli 1782.

1775.05.16 nr. 428. Poul Østergaards udgivne Forskrivelse til Hr Herreds foget Linnet paa 1000 Rd dateret 16te Maii 1775.

1775.05.16 nr. 226. Poul Østergaards udgivne Forskrivelse til Herreds Foget Linnet udgiven den 16de Maii 1775 paa 1000 rd. Indført.

1775.06.20 nr. 199. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} hans auctions Skiøde til Søren Ronnum paa et Huus i Silstrup hartk. 5 fjk 1 alb, for 21 rd Dat: 20 Junii 1775.

1775.07.12 nr. 202. Hans Ditlevsen Linnet Hans udgivne auctions skiøde til Jens Jacobsen fasterholt paa 2[ste] Eng, hartk: 1 skp: 3 f: for 16 rd 9 M 8 s: Dat: 12 Julii 1775

1775.07.12 nr. 203. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} hands auctions skiøde til Chresten Chrestensen i Fasterholt 1 st[s] Eng skifte af Hartkorn 1 skp: J f: for 21 rd 3 M. Dat. 12 Julii 1775.

1775.07.18 nr. 207. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} Hans auctions Skiøde til Jonas Ericksen fra Eistrup Sogn paa 4[ste] Eng Skifter Hartkorn 4 skp: 3 f: for 46 rd: Dat: 18 Julii 1775.

1775.10.15 nr. 220. Chresten Poulsen i Toudal Hands udgivne forskrivelse til Niels Nielsen i Fasterkier paa 98 rd Dat 15de Octob 1775. Aflyst d 29de Octob: 1787.

1775.12.06 nr. 217. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} Hands udgivne auctions Skiøde til Søren Ronnum paa 2de og 4de Part i Ronnum 63 rd er Kiøbe Summen, Dat: 6t Decb: 1775.

1775.12.06 nr. 218. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} Hands udbivne auctions Skiøde til Niels Pedersen paa en 3die Part gaard i gl: Ahrnborg for 2 {??} rd: Dat: 6t Decb: 1775.

1775.12.09 nr. 219. Søren Pedersen i Ronnum hands udgivne Skiøde til Niels Madsen Schouberg paa den halve part i Syndergaard i Ahrnborg Sog Hartk: 5½ skp: Dat 9d Decemb 1775.

1776.04.24 nr. 233. Dito {Rasmus Rasmusen paa Urup} hans udgivne Skiøde til Peder Svendsen paa Fruergaard i Felding sogn hart 3 td: 1 skp: 5 alb: for 250 rdlr: Dat: 24 April 1776. Udslettet.

1776.04.26 nr. 242. Chresten Poulsen i Toudahl Hans udgivne Forskrivelse til Hans Sørensen i Vestergaard i Klockmose {Faster} paa 100rd Dat. 26de April 1776.

1776.05.02 nr. 253. Knud Thomsen Lundtfoed i Brande Sogn hands udgivne Skiøde til Peder Nielsen Paa Holtum i Ahrnborg Sogn Hartkorn 4 t: 3 skp: 3 f: ½ Ab: for 170 rd Dateret 2d Maii 1776.

1776.06.01 nr. 250. Dito {Søren Pedersen i Ronnum} Hands udgivne Skiøde til Christen Nielsen paa et Stæd i gammel Ahrnborg Hart Korn 5 skp 2 F: for 76 rd. Dat 1te Junii 1776.

1776.06.08 nr. 251. Chresten Nielsen i gl: Arnborg hans udgivne forskrivelsen til Jacob Chrestensen Eggeriis og Chresten Jensen af Borres paa 76 Rd: Dat. 8de Junii 1776 -

1776.07.25 nr. 241. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} hans udgivne Auctions Skiøde til Søren Ronnum paa ¼ Part i Scharild Greene Hartkorn 1 t: ¾ S for 1 rd 2 s Dat: 25de Julii 1776.

1777.04.27 nr. 213. Ole Minds Hands Udgivne Forskrivelse til Anne NielsDatter i Hiøllund for [....] hendes tilfaldne Arv 49 rd 4 m 12 s. Dateret 27de April 1777.

1777.12.20 nr. 269. Laurits Andersen i Gammel Arnborg hans udgivne Forskrivelse Til Mads Sørensen Møller paa 100 rd, Dat: 20de Decb 1777. udslettet den 10de Begr 1787.

1778.06.04 nr. 281. Chresten Chrestensen Tornvig hans {udgivne} Forskrivelse til Mads Andersen Vide{bæk?} 96rd: Dat: 4de Junii 1778 --

1779.06.08 nr. Niels Madsen i Green hands udgivne Skiøde til Jens Iversen paa et stæd i Gl. Ahrnborg. Dateret 8de Junii 1779 - i Birke Tings Protoc indført.

1779.06.11 nr. 555. Sr. Christensen af Kiideriis Mølle Hands udgifne skiøde til Ove Christenen paa et stæd i gl. Arnborg dateret 11te Junii 1779.

1780.06.02 nr. 332. Chresten Jensen i Schibild {Nøvling/Arnborg?} hans udgivne forskrivelse til Niels Pedersen Frøelund paa 350 rd. Dat 2de Junii 1780.

1780.06.09 nr. 388. Niels Christensen i Fasterholtbierre hans udgivne Forskrivelse til Erich Jensen i Brande paa 80 rd Dateret 9de Junii 1780.

1780.06.28 nr. 343. Poul Østergaards udgivne skiøde til Peder Bertelsen paa Lille Gunderup, Dat: 28 Junii 1780.

1780.07.13 nr. 694. Nicolaus Hegelahr i Scharrild hans udgivne Fæstebrev til Niels Rasmussen Winde, paa Scharild Mølle Dateret den 13de Julii 1780.

1780.07.13 nr. 327. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} hans Auctions Skiøde til Jacob Christensen paa Lille Hiøllund - i Ahrnborg Sogn. Dat 13de Julii 1780.

1780.07.13 nr. 328. Dito {Hans Ditlevsen Linnet, Herredsfoged} hans auctions Skiøde til Chresten Jensen paa hans ibrugte Stæd i Lille Hiøllund. Dat. 13 Julii 1780.

1780.07.29 nr. 333. Chresten Jensen i Hjøllund hans udgivne Forskrivelse til Niels Seen[d] paa 44 rd Dateret 29 Julii 1780.

1780.10.09 nr. 342. Poul Østergaard udgivne skiøde til Peer J[....]elsen paa hans iboende Stæd. Dat: 9de Octob 1780.

1780.10.17 nr. 348. Christen Pederen i gl. Ahrnborg, hans udgive forskrivelse til Hr amtmand for Børne Penge 32 rd 2 M 10½ s Dat: 17de Octb 1780.

1780.12.18 nr. 359. Laurits Andersens {Gammel Arnborg?} udgivne forskrivelse til Kierstine Hans Datter: Dateret 18d Decb 1780 paa 110 rd. Indført.

1781.06.20 nr. 393. Chresten {Poulsen} Toudahl udgivne forskrivelse til Hans Sørensen Klockmose {Faster} paa 80rd Dat: 20de Juni 1781.

1782.01.15 nr. 457. Arent Jensen hans udgivne forskrivelse til Willum Nyeboe paa 90 rd Dat: 15d Janv 1782.

1782.05.24 nr. 411. Ove Chrestensen i Ahrnborg hans udgivne forskrivelse til Sin Søn Chresten Ovesen paa 100rd. Dat: 24d Maii 1782.

1782.06.08 nr. 420. Batholomæus {Pedersen} Puurup hans Paaskrivelse til Peder Rasmussen og Christen Ras[mussen] paa 200 rd Dat: 8de Juni 1782.

1783.03.29 nr. 549. Christen Christensen i Store Hiøllund hans forening med sin søn Jørgen Christensen Dateret 29de Martii 1783.

1783.06.16 nr. 814. Peder Sørrensen af Storre Hiølund i Arnborg Sogn hans Obligation paa 180 rdl Peder Christensen og Thyge Madsen i Vium bye. Datteret den 16de Junii 1788.

1783.06.16 nr. 821. Arnt Jensen af Gl: arnborg hans udgivne skiøde paa sin forhen Paaboende gaard i Scharrild bye af Hartkorn 1 td 2 skp: 1 fkr alb: til Peder Pedersen. Dateret den 16d Junii 1783.

1783.06.17 nr. 482. Ditto {Batholomæus Puurup} hands udgiven skiøde til Erich Erichsen i Brandharild paa eet Engskifte Lille [beertiog] kaldet, for Capital 40 rd. datteret 17de Juni 1783.

1783.06.22 nr. 469. Peder Jørgensen i Store Sandfuld, hans udgivne skiøde til Peder Sørrensen i Store Hiøllund paa et Stæd i Store Hiøllund Datteret 22d Junii 1783.

1783.06.23 nr. 468. Peder Sørrensen af Store Hiøllund, hans udgivne Pante Obligation til Niels Seerup i Tolund paa Capital 180 rd Datteret 23d Junii 1783.

1783.07.04 nr. 621. Christen Nielssen den yngre i gl: Arnborg Hans Udgivne Skiøde paa 1 skp Eng Haunsvig kaldet for Summa 58 Rdlr Dateret den 4 Julii 1783.

1784.05.28 nr. 496. Hans Ditlevsen Linnets udgiven auctions Skiøde til Peder Hansen i Thornvig paa hands Jboende Stæd Dateret 28 Maii 1784.

1784.06.04 nr. 620. Peder Andersen i Lille Hiøllund hans udgivne Skiøde paa en stk eng, Til Søren Runnum for den summa 60 Rdl Dateret den 4 Juni 1784.

1784.09.10 nr. 390. Erich Jensen af Harrild Brande hans udgivne afkald. Dat 10de Septbr 1784.

1784.09.28 nr. 522. Hans Ditlevsen Linnets udgiffne Auctions Skiøde til Sørren Ronnum paa een gaard i Scharrild greene Dateret den 28t Septbr 1784.

1784.10.02 nr. 521 Hans Ditlevsen Linnets udgiffne Auctions Skiøde til Søren Ronnum paa een Gaard i Scharrild greene. Dateret 2de Octobr 1784.

1784.11.20 nr. 550. Jens Christensen i Hiøllund hans udgiven afkald for sin fædrene og Mødrene arv Dateret 20 Novembr 1784.

1785.02.11 nr. 556. Christen Pedersen {Frølund} i gl: Arnborg Hans udgivne Skiøde til sin Søn Peder Christensen paa det halve Parten af hans Paaboende gaard af Dato 11te febr: 1785.

1785.03.16 nr. 551. Christen Christensen i Hiøllund Hands udgivne afkald for sin fædrene og Mødrene arv dateret 16 Martii 1785.

1785.06.11 nr. 583. Thomas Madsen i Lille Hiøllund hans udgivne Forskrivning til Sørren Ronnum paa Capital 120 rd. dateret 11te Junii 1785.

1786.06.04 nr. 627. Hans Christensen Lund i Fasterholt bye hans udgivne Pante Obligation til Sr Christensen Kideris Mølle for den Capital 400 Rdl Dateret den 4de Juni 1786.
Hammerum SP register 1786 (ses med stor forbehold! En Hans Christensen Lund ses i Fjederholt, Rind FT 1787, der står Fasterholt i registret, men skriveren kan have fejllæst det for Fjederholt i Rind sogn):

1786.06.05 nr. 619. dito {Casper Møller Høyriis} hans udstæde auctions skiøde Til fæsteren Christen Poulsens iboende gaard Toudahl [holdt] for Summa 163 Rdl Dateret d. 5 Junii 1786.

1786.06.08 nr. 625. Christen Jensen i lille Hiøllund arnborg Sogn Hans udgivne Skiøde til Rasmus Jensen paa hans paa boende gaard for den Summa 100 Rdlr Dateret d. 8 Juni 1786.

1786.06.08 nr. 624. Rasmus N. Jensen i Lille Hiøllund Arnborg Sogn, Hammerum Herred hans udgivne Pante Obligation til Carsten J[..] j Nye Sogns Kloster paa Holmsland for Summa 100 rdr Dateret d. 8de Junii 1786.

1786.06.28 nr. 702. Niels Nielsen fød i Lille Søndergaard Scharild Sogn nu i Uhr Brand sogn Med Curator Jens Pedersen i [....] Deres udgivne afkald Til Olluf Minds for 32 M 8 s:. Datteret den 28de Junii 1786.

1786.09.18 nr. 632. Christen Christensen fra Lustrup {Skarrild} hans udgivne Afkald for hans Hustrues {Kirsten Pedersdatter} tilfaldne arf effter Hendes far [Broder?] i stor Hiøllund. til Niels Jensen i Harrilskou paa den Capital 80 rdlr dateret d. 18 Sept 1786.

1786.12.16 nr. 649. Johane Christensdatter Af Fasterholt hendes udgivne forskriver Paa hendes børns [arv] en Capital 20 Rdl Dateret den 16 Decbr {17}86.


1787.06.04 nr. 792. Laurids Andersen Arnborg hands udgivne Obligation Paa Capital 148 rd til Mads Sørensen Synderby Dateret den 4de Junii 1787.

1787.07.04 nr.793. Niels Madsen Schouberg hans udgivne Forskrivning til Mads Sørrensen Sønderbye paa 148 Rdl Datteret d: 4 Julii 1787.

1787.09.16 nr. 840. Christen Christensen og Hustru samt Søn Christen Christensen af Storre Hiølund Deres oprætte forPligtelse andgaaende deres aftægts Contract [.........] Dateret den 16de Sept 1787.

1788.04.04 nr. 968. Christen Taaxvig og hans Søn Christen Christensen deres opretede aftægts contragt Dateret 4 April 1788.

1788.05.03 nr. 778. Casper Møller paa Høyriis Hans udstæde auctions skiøde til S: [....] von Rosenvinge til slumstrup paa Schibild i arnborg for Kiøbe summen 510 rdr Dateret den 3die Maij 1788.

1788.06.01 nr. 804. Christen Jensen Birchebeck af Gammel Arnborg hans udgivne Obligation til Jacob Iversen i Drongstrup S: Felding Sogn for Capital 50 Rdr Datteret den 1ste Junii 1788.

1788.06.24 nr. 808. Christen Jversen Vetrup i Schibild hans udgivne Obligation paa 400 rd til S. F. Hr Rosenvinge til Slumstrup. Datteret den 24de Junii 1788.

1788.07.14 nr. 805. Ahrnt Jensen af Gammel Ahrnborg hans udgivne skiøde til Christen Jensen i Birchebeck paa sit forhen paaboende stæd i bemelte Gl. Ahrnborg af Hk. 2 td: 4 skp 2 dkr. Datteret den 14 Jullie 1788.

1788.12.02 nr. 888. Casper Møller til Høyriis hans udgivne auctions Skiøde til Peder Pedersen Gammelgaard paa et Stæd i Sælstrup {Silstrup, Skarrild}, for kiøb i summe 82 r Dateret 2 Decemb {17}88.

1789.06.12 nr. 952. Niels Mouritsen i Søebye Hans udgiven Obligation til Madame [Lustricra?] Sl: [Mind.....s] for Capital 150 rd Dateret 12 Junii 1789.

1790.05.22 nr. 988. Ahrnt Jensen i gl: Ahrnborg hans udgivne Obligation til Thomads Jacobsen per Kapital 98 Mk Dateret 22 May 1790.

1790.06.14 nr. 788. Chresten Chrestensen hans bekomne Afkald af Jacob Chrestensen i Fasterholt Dateret 14 Junii 1790.

1791.03.16 nr. 870. Een Contract oprettet imellem Gl: Ahrnborg [M...] Dateret 16 Martii 1791

1792.03.01 nr. 362. Chresten Ovesen i Arnborg hans udgivne Obligation til S[p..]sen Paa Capital 107 rd dateret 1 mart. 1792.

1792.03.01 nr. 320. Jens Gleiberg, hans udgivne Obligation til den Kong. Credit Kasse, for Capital 112 rd Dateret 1 martii 1792.

1792.07.08 nr. 646. Søren Jensen Holtom hans iboende {iboende har prikker i protokollen} Bekomne Skiøde af Jørgen Pedersen Holtom, paa en Gaard i Bucher {Bukkær, Assing?} af Hartkorn 2 tdr 1 Skp: 1¼ Alb: Dateret 8 Jullii 1792.

1793.04.04 nr. 612. Hans Pedersen Fløe bye i Brande sogn, hans bekomne Skiøde af Jørgen Pedersen Holtum paa en gaar i bemelte Holtum af Hartkorn 4 tdr: 3 skp: Tre Fierd: K. alb: Dateret 4de Aprils 1793.

1793.06.04 nr. 715. Niels Madsen Skovberg, hans udgivne Obligation til Mads Sørensen i Sønderbye for 70 rd Dateret 4 Junii 1793.

1793.06.14 nr. 675. Ovee Christian Christensen, hans Bekomne Skiøde af Rasmus Jensen Hiøllund, [....] em Gaard Hiøllund kaldet af Hart Korn 1 tdr: 6 skp 2 f: 1 1/3 Alb: dateret 14 Junii 1793.

1793.08.13 nr. 599. Chresten Toxvig hans bekomne auctinos skiøde af Casper møller, paa en deel af Ahrenborg sognes bebores tiende. dateret 13 august 1793.

1793.08.13 nr. 615. Chresten Chrestensen Fasterholt, hans bekomne Auctions Skiøde af Herredsfoged Møller, paa hans iboende Stæds Konge Korn g og qvæg Tiende, at Hartkonr 2 tdr: 4 Skp: 1 f: 2½ Alb: - Dateret 13 august 1793.

1793.08.13 nr. 620. Niels Madsen skouberg i Gl: Ahrnbrog {Arnborg} hans bekomne Auctions Skiøde af Herrets foged Møller, paa hans iboende Gaards Tiende, af Hartkorn 2 tdr 7 Skp 1 F: 1¼] album - dateret 13 August 1793.

1793.08.13 nr. 623. Niels Mouritzen i Sønder Søebye, hans bekomne Auctions Skiøde, af Herretsfoged Møller, paa sind iboende Gaardes tiender, af Hartkorn 3 tdr 1 skp 3 f: Dateret 13 august 1793.

1793.08.13 nr. 614. Peder Jversen i Skivild i Ahrnborg Sogn, hans bekomne Auctions Skiøde af Herredsfoged Müller paa hans iboende Gaards har Konge korn og Qvægtiende af Hartkorn 6 tdr: 3 skp: 2 fierd: 1 alb: Dateret 13 august 1793.

1793.08.13 nr. 619. Palle Pedersen Fasterholt, han Bekomne auctions skiøde af Kasper Møller til Høyriis paa hans iboende Gaards, tiende, af Hart Korn 2 tdr: 4 skp 1 F: 2½ alb: Dateret 13 august 1793.

1793.11.01 nr. 631. [....] Christensens bekomne Skiøde af Niels Christensen Fasterholt paa en gaard fasterholt bierre kaldet beliggende i hammerum herredt, af hartkorn 1 tdr 4 skp: 2 fjr. 2 alb: Dateret 1 november 1793.

1793.12.13 nr. 902. Peder Nielsen Ahrnborg hans bekomne Auctions Skiøde af herredsfoged Møller - paa en gaard Stoere Hiøllund kaldet af Hartkorn 3 tdr. 3 skp: 1 F: 2 alb: Dateret 13 December 1793.

1794.06.14 nr. 786. Amtmand Hansen som Obre Formynder hans bekomne Afkald af Jacob Jensen, med flere Arvinger effter Jens Jacobsen Fasterholt Dateret 24 Juni 1794.

1794.06.14 nr. 787. Dito {Amtmand Hansen som Obre Formynder} hans bekomne Dito {Afkald} af Chresten Fasterholt i Ahrnbr. Dateret 14 Junii 1794.

1794.06.16 nr. 701. Mads Greene hans bekomne skiøde af Christen Jensen Berkebæk paa en gaard i Ahrnborg sogn, Søndergaard kaldet af hartkorn 1 td 7 skp 1 fd, for kiøbe Summa 175 rdl Datteret den 16 Junii 1794.

1794.07.02 nr. 752. Palli Fasterholt hans bekomne Auctions Skiøde af Caspar Møller, paa 3 skp 1 f: 1 43/2249 alb: hartkorn af Peder Iversens Gaard i Skibild Dateret 2 Jullii 1794.

1794.09.18 nr. 813. Jørgen Chrestensen og Peder Chrestensen i Gl: Ahrnborg deres udgivne afkald til deres Fader, Dateret 18 September 1794.

1794.10.10 nr. 775. Niels Christensen Birkebech hans bekomne Auctions Skiøde Af kasper Møller paa hans gaars Tiende - Dateret 10 October 1794. {Anden skrift:} Afhændet med Skjøde 19 Junii 1803 see Folio 474.

1795.06.13 nr. 1187. Jonas Eriksen Harild {Ejstrup}, hans bekomne Skiøde af Niels Jensen [Skibet?], paa 2 tdr 2 fe 680/2244 Alb: Jbm. af Skibild i Ahrnborg sogn - Dateret 13 Junii 1795. Udslettet.

1795.07.01 nr. 1189. Peder Jensen og Jens Jensen Gleiberg deres bekomne Skiøde af Peder Iversen - paa 2 tdr 2 skp 2 f 837/2244 alb: Hartkorn af Skibild i Ahrnborg Sogn - Dateret 1 Juuli 1795. Udslettet.

1795.09.03 nr. 988. en Contract angaaende Store Hiøllund udskiftning Dateret 3 September 1795.

1795.12.13 nr. 368. Jens Gleijberg hans udgivne obligation til Svitzer for Capital 38 rd, Dateret d: 1 martii 1797. udslettet den 13 Decbr. 1795.

1796.01.02 nr. 1093 Jens Christensen Gl: Ahrnborg hans udgivne afkald til [H...g] Christensen for den arv han efter sine Forældre kunde tilfalde. Dateret 2 Januari 1796.

1796.01.09 nr. 1060. Een S[....] contract oprettet imellem SelvEyerer Peder Pedersen, Laust Pedersen og Niels Pedersen af Arnborg samt Lars Chrestensen af Grindsted Dateret 9 Januarii 1796.

1796.06.17 nr. 1148. Morten [.....] f: fra Jens Gleiberg Obligation [.....] Paategning, hvor eer saa over dragen Obligatinen til Peder jensen paa Laulund, som [... ..] [...... ] og selvskyldner. Dateret 17 Junii 1796.

1797.03.27 nr. 1212. Jørgen Væring hans bekomne afkald af Niels Væring - Dateret 27 Martii 1797.

1797.03.27 nr. 1213. Dito {Jørgen Væring} hans bekomne dito {afkald} af Christen Væring Dateret 27 martii 1797.

1797.04.03 nr. 1214. Dito {Jørgen Væring} hans bekomne Dito {afkald} af Jens Knudsen i Skibbild - Dateret 3 apriil 1797.


Birkebæk og Toxvig i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Birkebæk. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.

Fæstere:
1617 Niels Pedersen
1636.03.02 Viborg Landsting: Peder Pedersen Birkebæk.
1683 Jens Jensen
1690 Jens Jensen og Hartvig Poulsen
1695 Jens Andersen (fæster?) , skylder præsten Hans Winkel 1 slettedaler (Hammerum Tingbog 16. feb.)
1727, 1743 Thomas Jeppesen

Ejere:
1683 Tanderup 3 5 0 1
1689 Tanderup en halvgaard?, ved Peder Poulsen, skøde dateret København
1743 Lundenæs
1794 Niels Olesen, selvejer 3 5 0 1

Birkebæk
1617 Niels Pedersen gift med Elle Pedersdatter (skænker ko til kirken, AS s. 123).

Hartkorn 3 5 0 1.
1683- Jens Jensen *1650cc †1698+.
Dette er i 1688 en helgård med 3 5 0 1.
Jens Jensen anklages i 1690 af Tanderup for at have solgt fra ejendommen.
Se Kaae "Fæster og Husbonde", s. 58:
Hammerum Herreds Tingbog 8. februar og 1. marts 1690, hammerum-herred.dk opslag 73-74, B79-01 (se originaltekst)
Velfornemme Peder Poulsen på Tanderup klager og besætning bortført fra Birkebæk. Niels Nielsen i Gammel Arnborg skal have fået en ko, en kalv og fire får, der skulle have Tanderups mærke (klippet i ørerne?).
Naboen til Jens hedder Hartvig Poulsen - må altså fæste i Birkebæk.
Gjøde Jensen i Fjederholt, Rind havde fået en rødblisset hest som kongelig skat. Erik og Jep Christensen i Toxvig har fået en egekiste i betaling.
Jens Jensen lader hans kone indgive et skrift, som tinglæses og som modparten viser sig meget bekymret over ved næste retsmøde d. 1. marts

beklager sig offuer den offuerlast hanem og hans hustrue er vederfaret aff Peder poulsen, huor fore hans sig i Heede og Moße maa opholde

I skriftet siger Jens Jensen at han kun skylder et års afgifter. Dette skrift er vel afgørende for, at Jens Jensen ikke lider nogen dom.
Peder Poulsen forelægger skøde på Birkebæk dateret København 31. dec. 1689, hvilket herredstinget ikke tinglæser, da dette skal ske ved landstinget (i Viborg). Dette skøde er underligt, for allerede i græsningstaksten 1683 står Tanderup som ejer af Birkebæk. Dette skøde er udstedt kun 5 uger før det første retsmøde, hvor sagen bliver behandlet, hvilket vil sige at Peder Poulsen umiddelbart efter skødets udstædelse har lavet et klageskrift, men han var allerede otte dage før udstædelsen nemlig Mortensdag den 11. nov. 1789 i Birkebæk for at klippe dyrene med hans mærke.
Ingen dom i sagen set.

1690- Hartvig Poulsen.
Gift med Maren Olesdatter.
Nabo til Jens Jensen i Birkebæk.

1695- Jens Andersen *1655cc Krog, Skarrild søn af Anders Jensen i Skarrild Krog †1698-.
I 1695 skylder han præsten Winkel i Skarrild 1 slettedaler.
I 1698 den 27. august føres han som vidne (om hvem der har brugt en Bastvig eng i Skarrild Krog tilbage i tiden) for Hammerums Herredsting, han kan erindre langt over 20 år tilbage.

En fjerdepart gård:
1727- Thomas Jespesen Birkebæk *1687c †1773.01.03 Birkebæk.
Gift 1? gang med Maren †1743 Birkebæk.
Gift 2? gang mellem jan. og juni 1744 med hans anden kone.
Børn med 1? kone Maren:
??Anne Thomasdatter *1723c Birkebæk †1746.03.24 Birkebæk.
Gift med naboen Christen Pedersen Birkebæk, formodes udfra første barn Karen *1745 som stedmoderen bærer. Dette kan gerne betvivles.
Kirsten Thomasdatter *1727.06.15 Birkebæk.
Holder hus for faderen efter moderens død feb. 1743 indtil han gifter sig igen året efter. I juni 1744 er hun stadig hjemme.
Søn *1731- Birkebæk, nævnt i skattelisten 1743.
Børn med 2? kone efter 1744:
Maren Thomasdatter *1744.09.03 Birkebæk.
Simuleret Folketælling 1743 Birkebæk Thomas Birkebæk Gods: Lundenæs Ejer: Linde
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Thomas Jespersen? Birkebæk56c 1687c  1773 Birkebæk Arnborg Første kendte kone, kan have været flere. Hun dør 1743, i 1744 får han et barn med den næste kone. Thomas Jespersen nævnt med det navn i 1751 og da han dør i 1773 i kirkebogen.
kone1743 ? Thomas Birkebæks kone   1743 Birkebæk Arnborg  
søn1743 ? Thomassen12+ 1731-    
dat.1743 ?Anne Thomasdatter20c 1723c  1746 Birkebæk Arnborg Identifikation usikker. Årstal usikre. Formodet gift 1743c med Christen Birkebæk, datter Karen *1745 †1 år. Thomas Birkebæks kone bærer Karen i 1745.

En fjerdepart gård:
1742- Christen Pedersen Birkebæk †1749.09.06 Birkebæk.
Gift 1. gang 1744c med Anne Thomasdatter? Birkebæk †1746.03.24 Birkebæk i barselsseng.
Gift 2. gang 1746c med Johanne Sørensdatter *1720c Kragsig?, Brande? †1796.09.25 Birkebæk formodet datter af Søren Christensen af Kragsig i Brande set 1697 i skøde på Brandholm i Brande.
At Christen Pedersen Birkebæks 1. kone hed Anne ses i begravelsen #6097 (degnens kirkebog):

d 29 Maii Mette Lasdatter af Hiøllun og samme dag Anne berchehech barn

Christen Birkebæk ses i mandtallet juni 1744 opført med fæstemø, altså trolovet men endnu ikke viet. Han er således blevet trolovet i 1744.
Børn med 1. kone Anne::
Karen *1745.02.10 Birkebæk †1746.05.29.
Børn med 2. kone Johanne Sørensdatter:
Anna *1748.02.25 †1748.06.18 Birkebæk.
Karen Christensdatter *1749.06.15 Birkebæk †1813.05.30 Lilleholm, Brande.
Gift 1777.08.09 i Arnborg med Jens Christensen Skræder *1738 Østerby, Sønder Omme †1829 Lilleholm, Brande søn af Christen Christensen *1697 Østerby, Sønder Omme †1748 Østerby og Maren Jensdatter *1696c †1755 Østerby.
I skiftet efter stedfaderen Jens Ostersen 1777 angives at boet skylder hende 3 rigsdaler 2 mark i arv efter faderen Christen Pedersen, der døde 1750c.
Simuleret Folketælling 1743 Birkebæk Christen Pedersen Birkebæk Gods: Lundenæs Ejer: Linde
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1744100Christen Pedersen Birkebæk   1749 Birkebæk Arnborg Begravet nr.5993
†1749.09.06 Birkebæk. Ses i 1742, 46, 48 i Birkebæk i Kirkebogen . Ses 1745 i Birkebæk som fæster da Ole Pedersen taber fæstet på den anden fjerdedel gård, Hammerum Herreds Tingbog. Ses i mandtallet 20. juni 1744. Konen gifter sig efter hans død med Jens Ostersen.
kvinde1742100Anna Birkebæk   1746 Birkebæk Arnborg Begravet nr.6092
Christen Pedersen Birkebæks 1. kone, navnet Anna ses i begravelsen. Første datter med næste kone efter opkaldelse Anna, se dåb #2120. Ses i mandtallet 20. juni 1744 som fæstemø, altså Christen Pedersen Birkebæks trolovede men endnu ikke viede kone.
mands far1744100Peder - Christen Pedersen Birkebæks far   1744+  Ses i mandtallet 20. juni 1744.
mands mor1744100? Christen Pedersen Birkebæks mor   1744+  Ses i mandtallet 20. juni 1744.

1750 Jens Ostersen *1715c Mosgaard, Assing †1777.05.29 (skifte i udskrift) Birkebæk, søn af Oster Jensen *1692c †1755 Mosgaard, Assing og Ane *1683c †1756 Mosgaard, Assing.
Gift 1. gang med Karen (fra første pige med næste kone).
Gift 2. med enke efter formand Johanne Sørensdatter *1720c Kragsig?, Brande? †1796.09.25 Birkebæk
Johanne Sørensdatter er muligvis født i Kragsig i Brande for ved skiftet 1777 efter hendes mand Jens Ostersen er Jens Sørensen fra Kragsig formynder for børnene:.

Enke Johanne Sørensdatter, lovværge Ib Pedersen Skærbæk i Øster Høgild i Rind sogn.

1. Oster Jensen {34c} i Skave i Skarrild sogn
2. Karen Christensdatter, 27, formynder Jens Sørensen af Kragsig, Brande. {datter af moderens 1. mand Christen Pedersen}
3. Christen Jensen, 25.
4. Johanne Jensdatter {26c} gift med Peder Larsen Donsig i Minds i Sønder Felding, tilstede.
5. Søren Jensen, 20, formynder Lars Nielsen i Olling i Assing sogn.
6. Maren Jensdatter, 17, formynder Christen Ostersen i Kibæk i Assing.
7. Anne Jensdatter, 12, formynder Christen Ostersen i Kibæk i Assing.

Vitteligheds- og vurderings-mænd:

Michel Christensen Tovsvig, Arnborg
Jens Sørensen Kragsig, Brande


Karen Christensdatter er ikke datter af Jens Ostersen men af moderens første mand Christen Pedersen Birkebæk, der dør tre måneder efter Karens fødsel. Hun er i følge dette skifte blevet regnet som Jens Ostersens barn. Efter loven kunne hun ikke arve, men der var ikke noget at arve, så det problem løste sig selv.
Skiftet omtaler sønnen Oster Jensen "hvem den afdøde har indbragt med sig da hand Enken på stædet bekom". Det vil sige Jens Ostersen giftede sig til gården. Og da enkens 1. mand Christen Pedersen døde i september 1749 er de blevet gift i 1750, allerede i 1751 får de det første barn Johanne sammen.
I 1777 i skiftet nævnes otte huse: Skedshuset, stalden, Nederste hus, Lade Huus, Fæe Huus, Kiør Huus og vester Lade og "Det nye Huus 9 Fag". Der var to gårde i Birkebæk, såkaldte halvgårde. Denne halvgård havde ret så mange bygninger.
Besætningen er to heste, 10 stude, 1 gris, 4 køer, 2 kalve, 12 får med lam og 20 andre får. Det er en ret stor besætning for den tid specielt studene. Der er to vogne, en plov og en harve og en mængde redskaber.
Stuehuset havde en stue, et øster kammer og køkkenet. Der var en brygkeddel i køkkenet til 4 rigsdaler, i øster kammer var der en klokke. I stuen var der mest service af sten.
Jens Ostersen havde fire veste: to brune, en anden og en hvid, det har været til fin. Der var et par læderbukser og to skjorter. Det har været hans fine klæder, ikke hans arbejdstøj.
Registreringen er omhyggelig, men egentlig pro forma for at sætte bygningerne i stand koster mere end boet er værd. Der er ingen arv, der istandsættes ikke. Alt går uforandret videre. Denne udvej ses også i andre skifter på den tid. Hvis det var kommet til tvangsauktion for at sætte bygningerne i stand, ville familiens eksistens være blevet ruineret.
Opregningen over hvilke huse er brøstfældige og skal repareres indeholder også hestene, som her hører til ejeren ikke fæsteren. Der skal være tre bæster (heste), to vogne, en harve og en plov til gården. Disse opregnes til hele 42 rigsdaler skyldig. Dette er simpelthen forkert, for der findes to heste på gården, to vogne, en harve og en plov, så der skrives sådan bare tal ind i skiftet for at få gælden til at overgå indtægten.
Børn med 1. kone:
Oster Jensen *1743c ikke født i Birkebæk †1787 (skifte) Skave, Skarrild.
Gift med Kirsten Nielsdatter *1721c.
Han ses i 1777 i Skave i Skarrild.
Selvejer 1782 og 1784 af hartkorn 3 4 3 ½. Ingen børn.
Børn med 2. kone Johanne Sørensdatter::
Johanne Jensdatter *1751.11.28 Birkebæk †1833 Bukkjær, Assing.
Gift 1777.04.01 i Arnborg med Peder Lauridsen Donsig *1729c †1808 Skarrild.
1777-81 i Minds, Sønder Felding, skifte efter faderen. barn Lars.
FT 1787 Grene i Skarrild sogn.
FT 1801 Skave i Skarrild.
Kendte børn:
Lars Pedersen *1781.12.03 Minds, Sønder Felding †1840.06.28 Sønder Vejen.
Gift 1809.10.28 i Rind med Kirsten Marie Henriksdatter *1782.10.20 Sønder Vejen datter af Henrik Sørensen *1733c †1813.11.01 Sønder Vejen og Kirsten Mouridsdatter *1747.05.23 Skærbæk, Nørre Vium
Oster Pedersen *1789.07.12 Skave, Skarrild †1850.07.14 (druknet i grøft) Sct. Nicolaj sogn.
Gift med Elisabeth Jensdatter Krog *1793.08.11 Kjærgaard, Sunds sogn †1857.03.21 Sct. Nicolaj sogn, Vejle datter i Kjærgaard af Jens Larsen den Yngre Krog *1766c Kjærgaard †1849.03.11 Tulstrup?/Skarrild Krog og Maren Jespersdatter †1824.10.21 Skarrild Krog.
Christen Jensen *1753.04.19 Birkebæk †1815.06.13 Grene, Arnborg.
Gift med Sidsel Jensdatter *1751.11.21 Gammel Arnborg †1820.10.29 Grene datter af Jens Olesen *1698c †1764.04.14 Gammel Arnborg og Abelone Nielsdatter *1720c †1798.11.05 Arnborg Grene.
Bosat Gammel Arnborg.
Søren Jensen *1757.04.07 Birkebæk †1825 Bukkær, Assing.
Gift 1782 i Assing med enke efter Søren Christensen Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum, Arnborg †1822.08.25 Bukkær, Assing datter af Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772 Holtum og ?Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774 Holtum.
Bosat Bukkær, Assing.
Maren Jensdatter *1760.02.17 Birkebæk †1836.11.25 Boest, Nørre Snede sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1788.11.22 i Skarrild med Christen Josvasen *1759c Bording †1831.01.14 Boest søn af degn Josva Christensen Lund *1715c †1767.05.31 Bording og Kirsten Sørensdatter *1723c, FT 1787 vanfør i Skarrild.
Han er 1775 i Holsten.
Hun er i 1787 skiftet efter Oster Jensen hjemme i Birkebæk.
Første barn i Skarrild By 1789, Christen Josvasens bedstemor Kirsten Lund bar.
Christen Josvasen var:

Husmand i Skarrild sogn i Ringkøbing Amt
Husmand i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt

Børn:
01 Josva *1789.03.09 Skarrild By †1789.05.01 to måneder gammel.
02 Johanne *1790.05.26 Grene, Skarrild †1793-1801 Boest, Nørre Snede.
Ikke i FT 1801 i Nørre Snede, burde være der.
03 Kirsten Marie Christensdatter *1792.09.14 Elkærhus, Skarrild †1837.02.09 Bjørnskov mark, Nørre Snede.
Gift 1823.03.31 i Nørre Snede med enke1 Mads Thomsen *1781.01.07 Herning †1861.04.14 Hampensø Mark, Nørre Snede
Mads Thomsen var bonde og jordbruger Bjørnskov Mark i Nørre Snede sogn i Skanderborg Amt.
Mads Thomsen gift 1. 1815.12.14 i Gjellerup med Maren Nielsdatter *1788.10.06 Silstrup, Skarrild datter af Niels Nielsen Ronnum og Sidsel Christensdatter.
Mads Thomsen gift 2. 1823 med Kirsten Marie Christensdatter ovenfor.
Mads Thomsen gift 3. 1837.10.28 i Nørre Snede med enke Kirsten Jensdatter *1789c Nørre Snede †1862.03.14 Hampensø Mark (gift 1. 1823.11.23 Nørre Snede med Laust Pedersen *1787c †1837.02.15 Hampensø mark)
04 Josva Christensen *1795.07.16 (dato i lægdsrullen) Nørre Snede †1873.05.27 Nørre Snede Mark.

Gift 1. 1829.12.26 i Nørre Snede med Anne Pedersdatter *1795c †1831.04.01 Hampen, Nørre Snede.

Gift 2. 1831.10.29 i Hammer med Mette Jensdatter *1812.05.03 Flø, Brande †1896.03.30 Vingborg, Nørre Snede datter af gårdmand i Peterslund i Hammer sogn Jens Peter Madsen *1779.10.03 Skærlund Brande †1868.02.03 Snede Mark og Anne Marie Andersdatter *1784c Krejbjerg, Ejstrup †1846.05.13 Sepstrup, Them

Josva Christensen var:
Husmand i Hampen, Nørre Snede sogn
Husmand og væver i Them sogn i Skanderborg Amt.
Mette Jensdatter gift 2. 1875.04.30 i Nørre Snede med gårdmand i Nørre Snede Anders Pedersen *1811.04.03 Pedersdal, Aale Mark, Aale sogn, Skanderborg Amt †1883.06.08 Vingborg, Nørre Snede.
Mette Jensdatter gift 3. 1885.11.28 i Nørre Snede med fhv. husmand i Nørskov, Klovborg sogn Hans Christian Sørensen *1814.12.25 i Hvirring sogn, Skanderborg Amt †1891.03.11 Vingborg, Nørre Snede
Anders *1762.10.01 †1762.12.24 ti uger gammel.
Anders *1763.09.26 †1777- (ikke i skiftet efter faderen 1777).
Anne Jensdatter *1765.01.17 Birkebæk †1790.08.15 Birkebæk godt 25 et halvt år gammel.
Hun ses i skiftet 1787 efter Oster Jensen, se ovenfor, hjemme i Birkebæk.
Folketælling 1787 Birkebæk Johanne Sørensdatter   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Lever ved Aftægt Kone 2eJohanne Sørensdatter671722c  1796 Birkebæk Arnborg  
dat. 2 Maren Jensdatter271760 Birkebæk Arnborg  Ses i skiftet efter broderen Oster Jensen 1787 i november at være i Birkebæk. Ses ikke umiddelbart andre steder i FT1787 i Ringkøbing amt.
LINK: Oster Jensen skifte 1787 Skave, Skarrild
dat. 2 Anne Jensdatter241765 Birkebæk Arnborg  Ses i skiftet efter broderen Oster Jensen 1787 i november at være i Birkebæk. Ses ikke umiddelbart andre steder i FT1787 i Ringkøbing amt.
LINK: Oster Jensen skifte 1787 Skave, Skarrild


Anden halvgård:
1699- Peder Olufsen. Han ses som kirkeværge 1699.
Kendt Barn:
Oluf Pedersen *1710cc Birkebæk, se nedenfor.
1727- Peder Troelsen Birkebæk.
Gift med hans kone (fadder 1727).
Får børn i Birkebæk 1731 og 1735.
Børn:
Anne Pedersdatter *1731.07.22 Birkebæk.
Anders Pedersen *1735.04.03 Birkebæk.
1740 Oluf Pedersen Birkebæk *1710cc Birkebæk †1748+ søn af Peder Olufsen ovenfor, der ses her i 1699.
Gift med hans kone †1748.03.24 Birkebæk.
Han formodes efter konens død at være flyttet væk fra sognet, for hverken ham eller barnet Maren er set efter 1748 i Arnborg sogn (indtil hun meget senere gifter sig i Rind og flytter tilbage til Arnborg til stedsønnen Peder Pedersen Sig). Han får fæste i 1740 men det fratages ham i september 1745.
Børn:
Maren Olufsdatter *1743.06.14 Birkebæk †1819.12.05 Hedehuset, Arnborg.
Gift 1792 i Rind med gift 3. gang Peder Madsen Sig *1748.08 Sig, Rind †1810.02.11 (ved hans søn Peder Pedersen Sig) Gammel Arnborg.
Peder Madsen Sig gift 1. gang 1775 i Rind med Sidsel Marie Christensdatter Søndergaard *1739.04 ?Søndergaard, Kollund, Rind †1779.10 Sig, Rind.
Gift 2. gang 1780 i Snejbjerg med Ellen Pedersdatter *1742c Over Amtrup, Snejbjerg †1792 Sig, Rind, (søn Peder Pedersen Sig *1780 Sig, Rind, gård i Gammel Arnborg).
Hun ses FT 1787 i Fjederholt, Rind.
Simuleret Folketælling 1743 Birkebæk Oluf Pedersen Birkebæk Gods: Lundenæs Ejer: Linde
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Oluf Pedersen Birkebæk  1710cc Birkebæk Arnborg 1748+   
kone1743 ? Oluf Birkebæks kone   1748 Birkebæk Arnborg Begravet nr.6107
 
dat.1743 Maren Olufsdatter0 1743 Birkebæk Arnborg  1819 Hedehuset ArnborgGift 1792 i Rind med Peder Madsen Sig, de flytter 1810- til Gammel Arnborg til hans søn Peder Pedersen Sig.

Fæstet fra Tanderup 27. juli 1740 på hartkorn 1 6 2 ½ (en halvgård, tak til Niels Okkels Folkjær for henvisning og hjælp ved udskrift - Hammerum Herreds Tingbog, hammerum-herred.dk opslag 539-540) se udførlig behandling af fæstet i Hammerum Herreds Tingbog:
1740 Udi fæste er Ole Pedersen /:Barnfød paa Mit herskabs Velbrne Niels Lindes godtz udj Birchebech Ahrenborg Sogn:/ forundt dend halve part af bemte Birckbeckgaard andsadt i Nye Land-Maalings Matriculfor Hartkorn 1 td. 6 Skp 2 f ½ alb til Beboelse med Ald hvis{=hvad} baade jnden og uden Marckskiæl der tilligger og af alders tiid tillagt haver indtet undtagen i Nogen Maade ved Stædets tiltrædelse er ham Lovet af Herskabet een goed Bunde Bæst til arbeyde, og een Tylt {12 styk} Eege stolper til lade Huusens Reparation naar Hand dem Selv paa Tirsbeck vil afhendte, Er frigiven for dend første Aars landgl Rug 2 td til Martinij 1740 forfalden, saavel som og Stædets Vaar sæd; der af Herskabet er Vorden lagt, ligeleedes eftergiven, Hvorjmod Hand stedse svarer og giøre Hove - Arbeyde af een fierde part gaard med Hæste og vogn, ligesom hans Formand før ham givet haver, og Endnu som hans gaardmand paa lige Hkorn Stedse svare og giør. Efter ovenmdte {ovenmeldte} Eene Aars frihed, svarer hand efter giorte accordt og Jorde Bogens, tilhold Aarlig Landgl: til hver Martinj Rug 2 tønder, de allereede eller hereftter paabydende Kongl. Skatter og udgifter at svare og betale til Bestemte tiid, Indtet af Stædets tilligende endten ved Leje eller i anden u pligt bruger, Saa vel og Jorden forsvarlig at dyrke Bygningen til børlig vedligeholder, Jligemaade besætninger forbedrer og icke forringer, være Sin Huusbonde og i hans Fra værelse hans fuldmægtig hørrig og lydig Itzigt er sig hans Kongl Mayst lov og forordninger eftterrætlig, og det alt under denne ham med deelt fæste brevs Forbrydelse.
Datum Tandrup dend 27de Julj 1740.
Eftter [...?] og tilladelse underskriver som fuldmægtig.
C. Broerholt. {evt. C.F. Broerholt}
Fæstet fortæller at Ole er barnefødt i Birkebæk, dermed kan også hans far identificeres (Peder Olufsen kirkeværge i 1699). Han får en hest, vårsæden gratis og et års frihed fra landgilden, som er to tønder rug. Han skal svare hovning af ¼ gård og han kan få 12 ege stolper til at reparere ladehuset med, hvis han selv henter dem 65 km væk i Tirsbæk - som herremanden Niels de Linde har giftet sig til - lige nord for Vejle Fjord. Dette har han ikke gjort for laden er fem år senere, da han mister fæstet, stadig brystfældig.
Oluf Pedersen fratages fæstet 15. sept. 1745 (Hammerum Herreds Tingbog, hammerum-herred.dk opslag 536-539) men han bor stadig på eller nær gården i 1748, da konen dør.
Der er to grunde til at han fratages fæstet for "forsiddelse".
1. Han betaler 1742 - 44 det halve af landgilden (her alt regnet om i skæpper rug for at kunne sammenligne):
År Langgilde BetaltMangler
174116 16 0
174216 0 16
174316 10 6
174416 4 12
1741-4464 30 34
2. Der er en konflikt mellem fuldmægtigen Broerholt på Tanderup og Ole Pedersen, dette ses i anklagen på ulydighed. Uden denne sidste konflikt ville han næppe være blevet frataget fæstet så hurtigt.
Beregningen af hvad Ole Pedersen skylder er ulovlig. Han beregnes for to heste, hvoraf han kun har fået én, for en vogn han ikke har fået ved fæstet, for husenes brystfældighed, der var som før. Reelt skylder han godt 8 rigsdaler for den ikke betalte landgilde, men der fratages ham 20 rigsdaler i form af besætningen, to stude, 3 køer og får. Dvs han bliver røvet for 12 rigsdaler. Herremanden levede til dels af at fratage fattige penge.
Besætningen tilhørte Ole Pedersen, undtagen den enlige hest som han fik ved fæsten - hvis han fik den. Hesten og vogne og redskaber tilhørte herremanden.
Se hele retssagen i Hammerum Herreds Tingbog, hvor man får det indtryk, at herredsfogeden ikke har læst fæstet, hvor der er tale om én hest, ikke to, og simpelthen vinker sagen og tallene igennem, fordi Ole Pedersen ikke har betalt sin landgilde. Man ser, at underkasten blev underkuet ved hjælp af "loven". Da Ole Pedersen betalte sin hele landgilde i 1741, men ingenting i 1742 kan man stille hypotesen op, at han enten ikke fik den lovede hest eller de lovede egestolper eller begge dele og derfor har tilbageholdt landgilden i 1742. Vide det kan man ikke. Men det ville forklare konflikten med Broerholdt på Tanderup.
Ole Pedersen får i hvert fald midlertidig lov til at blive i Birkebæk, men må ikke befatte sig med avl eller dyr. Konen dør i Birkebæk 1748, derefter ses Ole Pedersen ikke mere i Arnborg sogn. Hans datter Maren ses i FT 1787 i Fjederholt, Rind og giftes sig i 1792 i Rind, kommer tilbage til Arnborg og dør der, se ovenfor.

1783 Niels Christensen *1740c ?Sønder Felding †1824 Birkebæk.
Gift 1783.05.27 i Arnborg med enke efter Thomas Hansen i Birkebæk Anne Johanne Christensdatter *1742.09.23 Heesgaard, Skarrild †1812.06.09 Birkebæk datter af Christen Mortensen Heesgaard †1756 Heesgaard og 1. kone Marianne? †1750 Heesgaard.
Ane Johanne Jensdatter se #2556 i Skarrild i 1787.
Børn:
Abelone Nielsdatter *1785.09.19 Birkebæk †1865 Gottenborg, Arnborg overtager gården.
Gift med eftermand.
Folketælling 1787 Birkebæk Niels Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 2 1Niels Christensen471740c   Ikke set født i Arnborg.
kone 2Anne Johannne Christensdatter471740c   Ikke set født i Arnborg.
dat. 2 Abelone Nielsdatter21785 Birkebæk Arnborg  Født 17.09.1785.
dat. 1 Maren Thomasdatter201767 Grene Arnborg  Døbt 04.10.1767 far Thomas Hansen.
dat. 1 Maren Thomasdatter 1777 Grene Arnborg  Døbt Påsken 1776 far Thomas Hansen.
tj-karl Thomas Poulsen181769c   Ikke set født i Arnborg.
tj-karl Mads Sørensen181769c    

Folketælling 1801 Birkebæk Niels Christensen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2 1Niels Christensen611740c Mosgaard? Sønder Felding? 1824 Birkebæk Arnborg Viet nr.8028
 
kone 2Johanne Christensdatter591740c  1812 Birkebæk Arnborg Viet nr.8028
Begravet nr.6350
Fødeår fra FT 1787 anset nøjagtigere. Gift 1. gang med Thomas Hansen *1729 Grene, Arnborg †1780 Grene. Gift 2. gang 1783 med Niels Christensen. Hun er begravet som Anne Johanne Christensdatter.
dat. 1 Maren Thomasdatter241777 Grene Arnborg 1850+ Birk? Gjellerup? Dåb nr.2251
Konfirmation nr.9013
Viet nr.8118
Gift 1819 med Christen Jakobsen *1779 Birk, Gjellerup. Bosat Gjellerup. Ses i FT 1834 Birk Østermark, Gjellerup.
dat. 2 Abelone Nielsdatter161785 Birkebæk Arnborg 1865 Gottenborg Arnborg Dåb nr.2292
Konfirmation nr.9052
Viet nr.8082
Gift 1803 i Arnborg med Niels Jepsen af Ørbæk, Hoven. De overtog gården.
tj-karl Mourids Nielsen451756c    
tj-pige Anne Katrine Mikkelsdatter141787c   Ikke født i Arnborg

1803- Niels Jepsen *1772 Baggesgaard, Sønder Omme †1850 Gottenborg søn af Jep Nielsen *1739 Filskov, Sønder Omme †1809 Tang, Thorstrup (søn af Niels Jepsen *1715 Filskov †1778 Filskov viet 1734 i Hejnsvig til Mette Mortensdatter *1705 Klink, Hejnsvig †1795 Sønder Urup, Grindsted) og Kirsten Jensdatter *1740 Baggesgaard, Sønder Omme (datter af Margrethe Nielsdatter Gravild *1708 Hoven og Jens Andersen *1696c †1763 Baggesgaard).
Gift 1803.10.01 i Arnborg med datter af formand Abelone Nielsdatter *1785.09.19 Birkebæk †1865 Gottenborg, Arnborg datter af formand.
Niels Jepsens forældre, Jep Nielsen og Kirsten Jensdatter, flytter til Ørbæk i Hoven. Se Geni.
Børn:
Niels Nielsen *1805.08.25 Birkebæk overtager gården, se nedenfor.
Kirstine Nielsdatter *1809.10.08 Birkebæk †1883 Arnborg.
Gift 1840c med Jakob Christensen *1814.02.13 Kirkegaard søn af Christen Jakobsen Kirke *1776 Kirkegaard †1851 Østre Annexgaard, Kirkegaard og Karen Poulsdatter *1773 Hesselvig Skarrrild †1843 Kirkegaard.
Bosat Overgaard i Gammel Arnborg.
1830 Niels Nielsen (Birkebæk) *1805.08.25 Birkebæk, †1896 Skarrild (ved søn Thomas Birkebæk, begravet i Arnborg) sognefoged.
Gift 1830 i Arnborg med Dorte Pedersdatter *1805 Fasterholt, Arnborg †1855 Birkebæk datter af Peder Thomsen *1775 Dørslund, Brande †1857 Fasterholt og Anne Marie Pallesdatter *1779 Fasterholt †1827 Fasterholt.
Sulkjær AS, s. 72:
Niels Birkebæk var en ualmindelig begavet Mand. Han var enøjet, men de sagde om ham, at han saa mere med sit ene Øje end andre med deres to. Han havde en ualmindelig klar Tankegang og forstod at fremsætte sine Meninger paa en saadan Maade, at man hørte efter ham. I den Tid han var Medlem af Forstanderskabet, var Præsten jo Formand, men det var næsten altid Niels' Mening, der blev den afgørende. Pastor Christiansen sagde: „Naar De vil diktere, Niels Birkebæk, saa skal jeg skrive! ”
Niels Birkebæk var sognefoged 1840- til 1874, altså over 34 år, desuden var han taksationsmand i Brandforsikringen og vurderingsmand for Kreditforeningen og blev dannebrogsmand. I 1850 stillede han op til Folketinget, men blev ikke valgt. Han nød stor respekt i sognet.
Fra H. P. Hansens "Jens Praavst", 1929, s. 36 ff. (Jens Provst var en stor original, red til Øster Høgild på en tyr for at fri, havde en trehjulet cykel, hæderlig jæger og krybskytte - Jens Jakobsen hed han *1844 Provstehuset, Arnborg). Jens Provst tjente en tid ved Niels Birkebæk, derom dette udvalg fra bogen ved Aksel Thomsen, for hele udvalget se Jens Provst i Arnborg:
Åsse som Dræng wa Jens en sære jæn. Han tin’t ved Niels Birkebæk som Hjo•rdræng, o en Daw, han hå gjo’r nåt gal, sku han hå’n Gjaw Håk’. Æ Dræng stoj åp’ ve en Par Høwder, som han wa ve’ o bend• – o de tug møj’ lång Ti’ få ham. ....
H. P. Hansens notation er for overmægtig, brækker ordene op og slår læsningen i stykker (• betyder en lang selvlyd, vokal, som i Pi•g, ’ betyder udeladte bogstaver overfor skriftsproget, ellipsis). Derfor har jeg skrevet et par paragraffer lidt om for at gøre dem nemmere at læse og gøre dem tilgængelige selv for folk, der ikke kan jysk (H. P. Hansens version ovenfor er naturligvis den korrekte) :
Osse som dræng wa (var) Jens en sære jæn (én). Han tint (tjente) ve (ved) Niels Birkebæk som hjordræng o en daw han håe gjor nåt (noget) gal, sku han hå en gjaw (en gjav halm, en armfuld) hug. Æ dræng stoj åp (oppe) ved en par høveder, som han wa ve o bind - o det tow møj (meget) lång ti (tid) for ham. Niels gik fram og tebåg i æ grævning (renden til møjet bag køerne i kostalden, han gik nu nærmere på gangen bag ved grævningen) o vent atter o fo fat i ham. Så sæjer Jens: "Do ka wal vent, te a foer æ kyer (køerne) bonden!" Niels wa hæjsen (ellers) en grow alvorlig mand; men det (denne) gång ku han ilywel (alligevel) æt (ikke) hold sæ (for at smile), o så slap Jens for klø.
Laust Frandsen hå fåtoel (fortalt) mæ, te Niels Birkebæk håd manne løjer a den dræng, men somsind (sommetider) wa han da osse vre (vred) o ham o skjældt ham ur (ud). Såen wa et (det) jæn daw, de (det) hår tawen wal lång ti for Jens o fløt æ foer (fårene), hæjer (eller) hwa de (det) no wa (var). Niels skjældt ur o såe: ”Do æ da osse en støk skidknæjt – do håe ingen sandser – ka do æt rænd (rende - efter fårene)?” ”Næj”, så æ Knæjt så, ”a mangler æ rændsands (rendesansen)!”.
Den ung Kræ (Kresten) Kjas (Kjærs?) muer (mor) tint ve Niels Birkebæk i søten (sytten) or (år), o da wa hun dæ en ti samel (sammen) mæ Jens Prowst. Jæn daw, di wa nie (nede) i æ æng (engen) o saml hye (hø), gik di hæn o grot (som gøre til grotning, siges fx om at male korn) en bærstång. ”De (det) æ (er) a endda møj kyw (ked) å – for no blywer Niels Birkebæk vre (vred)!” såe æ piig. Niels ku blyw da så hæsle (hæslig) vre, nær (når) dæ gik nåt (noget) i støkker. ”De ska do åller (aldrig) bry dæ om!” så Jens, ”for de ska a nok klår!”
Niels bløw osse møj vre, o han såe: ”Horn (hvordan) ku i osse splet den ad?”
”Ja”, swårer Jens så, ”horn bor (bar) do dæ ad den åen daw, da do grot æ stjat (stjærten)?”.
Si så wa dæ æt mie snak om den Teng.
Børn:
Abelone Nielsdatter *1831.05.05 Birkebæk, Arnborg †1917.01.16 Brande.
Gift med Jens Peder Pedersen *1824.12.26 Store Sandfeld, Brande †1908.04.01 Uhre Kær, Brande søn af Peder Pedersen (Pæ Sandfeld) *1785.09.11 Store Sandfeld †1866 Store Sandfeld og (gift 1812.11.15 Brande) Kirsten Eriksdatter *1792.02.26 Sandfeld-Bjerre †1873 Store Sandfeld.
Niels Nielsen Birkebæk *1834.07.18 Birkebæk overtager gården, se nedenfor.

1863 Niels Nielsen Birkebæk *1834.07.18 Birkebæk †1921.08.07 Skarrild.
Gift 1865.05.03 i Arnborg med Ane Malene Nielsen *1840.02.10 Fennegaarden, Holtum, Arnborg †1929.03.02 Skarrild datter af Niels Hesselvig Iversen *1813.12.12 Hesselvig †1906.04.24 Skarrild og (gift 1836.10.23 Arnborg) Ane Marie Thomasdatter *1807.05.15 Lille Hestlund, Give †1874.03.02.
Birkebæk 1875 solgt til Hedeselskabet, der tilplantede det hele, som nu hedder Birkebæk Plantage.


Fasterholt i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Fasterholt. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Fasterholt
1655 Christen Christensen og Mikell Anderßen.
1683 Laurs Christensen, Jens Sørensen og Jakob Nielsen. Hartkorn 5,1 Td. Dyrket Areal 39 Td. Land.
1697 Jens Nielsen, Anders Jensen og Clemmen Mikkelsen 5 0 3 2, Ejer Jørgen Hansen, borgmester Horsens, død 1697 i skiftet.
1699 Clemmen Mikkelsen, nævnt som synsmand 23. dec. 1699 i Hammerum Tingbog.
1722 Anders Sørensen, Clemen Michelsen og Jens Christensen, stævnes for 1 og 2 års landgilde (KAAE Fæster og Husbonde s. 90).
1723 Anders Sørensen, Mikkel Clemmensen. 5 0 3 0. Ejer Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens, i skifte.
1728 Jacob Andersen og Michel Clemmensen, stevnet for Hammerum Herred fs 84b, ladehuse afbrændt med tørv og korn. Vidner Jens Christensen og Christen Christensen i Fasterholt
1730 i Vrads kirkebog fadder ved Niels Madsen i Kærshoved: Kirsten Christensdatter, Fasterholt.
1737 i Vrads kirkebog fadder ved Niels Madsen i Kærshoved: Søren Andersen og kone fra Fasterholt.

En halvgård:
1730- Jakob Jensen *1710c †1778.01.27 Fasterholt
Gift med Anna Jensdatter *1709c †1793.11.03. (Arnborg Kirkebog døde 1777 og FT 1787).
Børn:
Jens Jakobsen *1734.05.03 Fasterholt, overtager fødegården, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Fasterholt Jakob Jensen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster174398Jakob Jensen33c 1710c  1777 Fasterholt Arnborg Begravet nr.6207
Ses fra 1730 i Fasterholt, får barn 1734 Jens Jakobsen, som får børn 1766 og 1770 i Fasterholt. 1748 i Fasterholt. Der er skifte efter ham 1777.
kone174398Anna Jensdatter  1709c  1793 Fasterholt Arnborg Begravet nr.6264
 
søn173498Jens Jakobsen9 1734 Fasterholt Arnborg 1777 Fasterholt Arnborg Begravet nr.6206
 

1764- Jens Jakobsen *1734.05.03 Fasterholt †1778.01.27 (skifte).
Gift med Johanne Madsdatter *1736c †1805.10.27 Fasterholt (gift 2. gang med Palle Pedersen, se nedenfor).
Skiftet efter Jens Jakobsen er fra den 14. marts 1778, men i 1794 er sønnen Jakob Jensen myndig og lader arven indskrive som pant på gården (der nu tilhører Palle Pedersen, som ikke engang er nævnt). Han arver 86 rdl. efter faderen + 21 rdl. efter broderen Jens Jensen der døde fire måneder gammel kort efter skiftet. Anne Kirstine, der i 1794 er gift med Hans Jensen Smed af Uhre, Brande arver tilsvarende 43 rdl. +10 rdl. Johanne ligeså, der er gift med Knud Jørgensen i Økær, Borup, Brande. Ialt er pantet på 214 rigsdaler, en ikke ringe sum.
Børn:
Anne Kirstine Jensdatter *1763.02.28 (dåb i degnens kirkebog under Skarrild).

Gift 1. gang 1791.03.17 i Arnborg med Hans Jensen Smed †1798 af Uhre Brande.

Gift 2. gang i Brande 1798.06.23 med Niels Hansen Uhre *1763 Skærlund †1840 Uhre.

Jyske registre - jyske åbne breve (udskrift Kurt Kermit Nielsen):
"426 Hans Jensen, og hustru Anne Kirstine Jensdatter af Ure by i Brande sogn, under Ribe stift, han er barnefødt i Arenvad {Arvad}, nu boende i Ure by i Brande sogn, hun er født i Fasterholt, Arnborg sogn, testamente. 2 august 1793."
Jakob Jensen *1766.07.19 Fasterholt formodet død spæd.
Jakob Jensen *1770.02.19 Fasterholt †1833 Bøllund, Give.
Gift 1797.04.16 i Brande med Margrethe Madsdatter *1768c Brande By †1839 Bøllund datter af Mads Jensen *1735c †1800 Brande By og Maren Christensdatter *1747c †1830 Bøllund.
Bosat 1807-26 i Brande By derefter Bøllund, Give ved datteren Johanne.
Johanne Jensdatter *1774.12.18 Fasterholt †1845+ Tofteløs, Kokborg, Thyregod.
Gift 1793.10.31 i Arnborg med Knud Jørgensen Økær af Borup Brande *1760c †1836 Tofteløs, Thyregod søn af Jørgen Knudsen Hampensø, Nørre Snede og Inger Jensdatter *1729c †1794 Borup (gift 2. gang med Søren Hansen Kolpen).
Bosat Økær, Borup, Brande 1793 - 1832, Tofteløs, Thyregod 1832 - 1845+.
Jens Jensen *1778.02.22 Fasterholt †4 måneder.

1778 Palle Pedersen *1751c Flø, Brande †1822 Fasterholt, Arnborg søn af Peder Jensen *1713c Arvad, Brande †1781 Flø og Ane Pallesdatter †1753 Flø.
Gift 1778.09.21 i Arnborg med enke efter formand Johanne Madsdatter *1736c †1805.10.27 Fasterholt (tak til voulundgaard.dk).
Børn:
Anne Marie Pallesdatter/Pallisdatter *1779.09.12 Fasterholt, Arnborg. Se nedenfor.
Jens Pallesen/Pallisen *1785.08.21 Fasterholt, Arnborg †1875 Hallundbæk, Ejstrup.

Gift 1. 1811c i Ejstrup med Karen Christensdatter *1786c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk datter af Christen Christensen *1750c †1831 Hallundbæk og Mette Marie Jensdatter *1771c.

Gift 2. 1834.11.29 i Ejstrup med Ane Johanne (Hanne) Hansdatter *1808c Nørre Snede †1846.02.23 Hallundbæk.

Gift 3. 1846 i Brande med Dorte Hansdatter *1811.04.15 Dørslund, Brande datter af Hans Larsen *1774 Dørslund †1860 Dørslund og Ane Sørensdatter *1778 Risbjerg, Brande †1848 Dørslund.

Folketælling 1787 Fasterholt Palle Pedersen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 2 1Palle Pedersen361751c Flø Brande 1822 Fasterholt Arnborg  
kone 2Johanne Madsdatter511736 Holtum Arnborg 1805 Fasterholt Arnborg  
dat. 1 Anne Kirstine Jensdatter241763c  1840 Uhre Brande Ikke set født i Arnborg.
søn 1 Jakob Jensen171770c   Ikke set født i Arnborg.
dat. 2 Anne Marie Pallesdatter91779 Fasterholt Arnborg 1827 Fasterholt Arnborg  8. søndag efter trin. 1779.
søn 2 Jens Pallesen21785 Fasterholt Arnborg 1875 Hallund Ejstrup Født 19.08.1785.
konens 1. mands mor Anne Jensdatter Fasterholt781709c  1793 Fasterholt Arnborg 28.10.1793 86 aar.

Folketælling 1801 Fasterholt Palle Pedersen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2 1Palle Pedersen601751c Flø Brande 1822 Fasterholt Arnborg Viet nr.8018
Kaldes ofte Palli, også her i FT 1801.
kone 2Johanne Madsdatter661736c  1805 Fasterholt Arnborg Viet nr.8018
Begravet nr.6312
Ses ikke født i Arnborg.
søn 2 Jens Pallesen161785 Fasterholt Arnborg 1875 Hallundbæk Ejstrup Dåb nr.2291
Konfirmation nr.9047
Gift 1. 1811c i Ejstrup med Karen Christensdatter af Hallundbæk. Gft 2. 1834 i Ejstrup med Ane Johanne Hansdatter. Gift 3. gang 1846 i Brande med Dorte Hansdatter af Dørslund.
dat. 2 Anne Marie Pallesdatter221779 Fasterholt Arnborg 1827 Fasterholt Arnborg Dåb nr.2265
Konfirmation nr.9021
Viet nr.8075
Gift 1802 i Arnborg med Peder Thomsen.
gebræk- lig paa den Høyer Arm tj-pige Eva Christensdatter161785c   Ikke født i Arnborg.

1805 Peder Thomsen *1775 Dørslund, Brande †1857 Fasterholt søn af Thomas Christensen Lund *1745c Tarp, Brande †1779 Dørslund og Dorte Pedersdatter *1741c Uhre, Brande †1785 Dørslund.
Gift 1802.05.02 i Arnborg med Anne Marie Pallesdatter *1779.09.12 Fasterholt †1827 Fasterholt datter af formand.
Peder Thomsens mor Dorte gift 3. gang med Christen Nielsen *1749c Borup, Brande †1825 Tornvig, Arnborg, der i 1797 flytter fra Dørslund, Brande til Tornvig i Arnborg, hvor stedsønnen Peder Thomsen så hører til, derfor skrives han af Tornvig ved bryllupet.
Parret bor 1802 - 1805 i Rom, Ikast derefter Fasterholtgaard. Efter han afhænder Fasterholtgaard til sønnen Palli, køber han i 1841 på auktion Sandfeldgaard matr. 3A i Brande, hvor han ses i FT 1845 med "hjælpe Søn" Peder Pedersen, hans sidste søn. I 1850 er han tilbage i Fasterholt som aftægtsmand ved hans første søn Palli Pedersen.
I 1844 kom øvrigheden for at snuse efter Brændevinstøj. Aftægtsmanden, gl. Pæ Thomsen, viste en højst upassende adfærd og påstod, at ingen havde noget at byde eller befale her uden hans søn Palle, som var gårdens ejer. Men da Palle kom hjem, var denne fåle flink, og da de spurgte efter Brændevinstøj misforstod han tilsyneladende og kom både med flaske og glas. Han lod til at tro, de var blevet hægen efter en dram.
(Fra H. P Hanssen, tilpasset forandret - Palles intention ændret, at han ikke forstod situationen, som i originalcitatet, anses for udelukket; så dum var han bestemt ikke, han var jo jysk - citat fra Sulkjær: "Arnborg Sogn", s. 102. - Årstallet passer vel ikke - om historien passer er et andet spørgsmål - for i 1841 flytter Pæ Thomsen til Store Sandfeld, Brande hvor han også er i 1845.)
Børn:
Palle Pedersen *1803.05.30 Rom, Ikast, overtager gården, se nedenfor.
Dorte Pedersdatter *1805.10.27 Fasterholt †1855.01.07 Birkebæk.
Gift 1830 i Arnborg med Niels Nielsen Birkebæk *1805 Birkebæk, †1896 Skarrild (ved søn Thomas Birkebæk, begravet i Arnborg) søn af Niels Jepsen *1772 Baggesgaard, Sønder Omme †1850 Gottenborg, Arnborg og Abelone Nielsdatter *1785 Birkebæk †1865 Gottenborg.
Johanne Pedersdatter *1810.08.19 Fasterholt †1890 Arnborg.
Gift 1831 i Arnborg med Christen Pedersen *1800c.
Bosat Skovbjerg, Gammel Arnborg.
Thomas Pedersen *1812.11.02 Fasterholt.
Peder Pedersen (Kibæk) *1816.12.01 Fasterholt †1898 Store Sandfeld, Brande.
Gift 1840 med Maren Pedersdatter *1814.04.11 Store Sandfeld, Brande †1871 Flø, Brande datter af Peder Pedersen kaldet Pæ Sandfeld *1785.09.11 Store Sandfeld †1866 Store Sandfeld og Kirsten Eriksdatter *1792.02.25 Sandfeld-Bjerre †1873 Store Sandfeld.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
1832 Palle Pedersen *1803.05.30 Rom, Ikast, konfirmeret 1817 Arnborg †1876.06.25 Fasterholtgaard søn af formand.
Gift 1832.10.21 i Brande med Ane Pedersdatter *1815.04.30 Store Sandfeld †1892.02.26 Arnborg datter af Peder Pedersen kaldet Pæ Sandfeld *1785.09.11 Store Sandfeld †1866 Store Sandfeld og Kirsten Eriksdatter *1792.02.25 Sandfeld-Bjerre †1873 Store Sandfeld.
Ejer begge halvgårde, som herefter bliver kaldt Fasterholtgaard.
Lars Jørgensen i den anden halvgård var flyttet til Sønder Søby i Arnborg.
Palle Pedersens far Peder Thomsen var født i Dørslund i Brande, derfor får en søn mellemnavnet. Moderen er født i Sandfeld så en søn får Sandfeld som mellemnavn.
Jensine Jensen i "Mands Minde" citeret fra Sulkjær: "Arnborg Sogn", s. 101-2. Jysk korrigeret. {Kommentar.}:

Fasterholtgaard var en at de største Gaarde i Sognet. Den ejedes af Palle Fasterholt. Besætningen var som Regel omtrent saadan: 1 Par Heste, 2 Par Stude, 10—12 Køer, nogle Ungkreaturer og ca. 200 Faar.
— Palle var gift med en Datter fra Holtum. De havde 6 Sønner, hvoraf de 4 hed Peder : P. Munkballe, P. Sandfeld, P. Damholt og P. Dørslund. De andre to var Mads Pallesen og Erik Fasterholt. Palle Fasterholt var, som før nævnt, nøjsom og dygtig, men han var tillige en god Mand, der var villig til at hjælpe, naar det trængtes, ikke gerne med Penge, som man havde faa af i de Tider, hellere med Fødevarer eller Foder.

Og om at få børn gift:

Palle var en Søndag taget hen til en Gaard, hvor de havde en ung Datter, som han syntes kunde passe til Kone for en af hans ældste Sømier. Det var jo bedst, at Forældrene ordnede saadan noget; det havde de unge selv for lidt Forstand paa. Efter at han havde spist Meldmad og snakket en Stund om sine Sønner, rykkede lian frem med sit Ærinde. Forældrene syntes ogsaa godt om Forslaget, og de unges Fremtidsudsigter drøftedes indgaaendc, indtil Konen pludselig udbrød: „Må vi ætt liggåt heller hør, om hun væl ha ham!”
— Saa gik hun ud for at finde Datteren, der uden at ane, hvor højtidelig Stunden var, var ved at „staa Enke” {legen to mand frem for en enke} med sine yngre Søskende. Moderen sagde helt forarget over dette Syn : „Her render du og flasser {"planløst hastværk i arbejde"} som en hiel Båen, endda du er næsten gywt!”
Da Datteren lidt benovet kom ind i Stuen, blev hun straks stillet over for Spørgsmaalet og sagde efter et Øjebliks Betænkning, at hun vilde hellere have en af de yngre, „hvis det sku vær”.
„Det ka do gåt fo!” sagde Palle, „men det er bedst, at vi foe æ Handel gjår fæær, no da vi håe begynt! ”

Børn:
Ane Marie Pallesen *1833.09.03 Fasterholtgaard †1925.04.20 Vorgod By.
Gift 1860.04.09 i Arnborg med Christen Bjørslev Sørensen *1824.04.26 Sønder Bjørslev, Nørre Vium sogn †1886.07.21 Bjørslev søn af gårdmand og teglbrænder - Boende i en gaard kaldet Sønderbiørslev - Nørre Vium Søren Christensen *1788.09.05 Bjørslev †1856.11.18 Sønder Bjørslev og Maren Sørensdatter *1791.10.02 Hjoptarp, Borris †1875.09.20 Bjørslev.
Gårdmand i Sønder Bjørslev, Nørre Vium sogn, Ringkøbing amt.
Peder Sandfeld Pallesen*1834.12.15 Fasterholtgaard, overtager gården, se nedenfor.
Kjerstine Pallesen *1836.03.21 Fasterholtgaard †1905.11.15 Pedersborg, Brandlund, Brande.
Gift 1867.12.15 i Arnborg med Christen Sørensen *1825.09.26 Pedersborg †1881.02.15 (gigtfeber) Pedersborg søn af gårdmand Søren Eriksen *1787.07.15 Brandharrild, Brande sogn †1858.04.26 Pedersborg og Maren Christensdatter *1797.12.31 Borup, Brande †1879.03.26 Pedersborg.
Gårdmand i Pedersborg i Brandlund, Brande sogn.
Peder Dørslund *1838.03.04 Fasterholtgaard †1859.05.05 Fasterholtgaard, 21 år gammel.
Mads Pallesen *1840.02.02 Fasterholtgård †1925.05.26 Grene, Arnborg.
Gift 1873.07.11 Arnborg med enken Ane Marie Poulsen *1844.09.27 Holtum, Arnborg †1917.05.22 Grene, Arnborg datter af gårdmand i Holtum Poul Nielsen *1815.11.30 Ronnum, Skarrild †1889.04.07 Holtum og Mette Kirstine Hansdatter *1817.02.23 Holtum †1848.01.09 Holtum.
Husmand i Green i Arnborg sogn.
Peder *1843.02.02 Fasterholtgaard †1849.05.24 Fasterholtgaard, 6 år gammel.
Peder Pallesen Fasterholdt (navneændring 1906) *1844.11.25 Fasterholtgaard †1919.01.13 Munkballe, Fasterholt Mark.
Gift 1878.04.11 Arnborg med Johanne Jensen *1859.09.24 Fasterholt Bjerre, Arnborg †1937.09.29 Arnborg datter af Jens Troelsen *1831.12.13 Fasterholt Bjerre, Arnborg sogn †1908.12.27 Skibbild, Arnborg og Kirsten Chatrine Christensen *1834.09.06 Skovbjerg, Arnborg †1861.07.26 Fasterholt Bjerre
Gårdmand, Munkballe, Fasterholt Mark, Arnborg sogn.
Mette Pallesen *1847.08.17 Fasterholtgaard †1871.12.10 Hallundbæk Mark, Sønder Omme.
Gift 1868.05.10 Arnborg sogn med Christen Eriksen *1837.09.01 Buelund, Hallundbæk Mark †1925.01.31 Buelund søn af husmand i Buelund Erik Jensen *1795.01.25 Sandfeld-Bjerre, Brande †1873.09.18 Buelund (Kirkebogen ved begravelsen: "Søn af Jens Andersen Sandfeld-Bjerre, Brande. Født der...") og Birthe Christensdatter *1795.04.30 Hjøllund, Arnborg sogn †1877.07.03 Buelund (Folketællingerne i Sønder Omme har Birthe Christensdatter født i Arnborg, og alderen passer).
Husmand Buelund, Hallundbæk Mark, Sønder Omme sogn.
Blåhøj-bogen har "Buelund" matr. 6b Hallundbæk side 65.
Peder Pallesen *1849.09.16 Fasterholtgaard †1918.02.05 Damholt, Arnborg sogn.
Gift 1877.03.23 i Brande med Bodil Marie Larsen *1852.06.25 Brandlund, Brande †1931.03.23 Damholt datter af husmand i Brandlund Lars Peder Pedersen *1826.03.19 Store Sandfeld, Brande †1892.10.12 Brandlund og Ane Margrethe Jeppesdatter med Ane Margrethe Jeppesdatter *1828.01.25 Brandlund †1896.01.11 Brandlund.
Gårdejer af Damholt i Arnborg sogn.
Erik *1851.05.28 Fasterholtgaard †1855.07.10 fire år gammel.
Maren *1853.02.20 Fasterholtgaard †1856.08.13 tre et halvt år gammel.
Dorthe Pallesen *1855.01.12 Fasterholtgaard †1930.01.02 Buelund, Blaahøj sogn.
Gift 1872.06.23 i Arnborg med enkemand efer hendes søster Mette Pallesen Christen Eriksen *1837.09.01 Buelund, Hallundbæk Mark †1925.01.31 Buelund, se ovenfor.
Husmand Buelund, Hallundbæk Mark, Sønder Omme sogn.
Erik Pallesen *1857.05.25 Fasterholtgaard †1942.05.19 Damholt, Arnborg.
Vognmand. Ugift.
Peder Dørslund Pallesen *1862.07.23 Fasterholtgaard †1946.01.09 Holtum, Arnborg.
Gift 1884.04.23 i Assing med Karen Pedersen *1860.01.07 Agersig, Assing †1935.09.04 Kibæk, Assing datter af Peder Mouridsen *1833.02.01 Agersig †1905.04.26 Kibæk og Ane Marie Christensen *1833.01.15 Skovbjerg, Arnborg sogn †1913.11.24 Kibæk.
Gårdmand i Assing sogn.
1878 Peder Sandfeld Pallesen *1834.12.15 Fasterholtgaard †1917.01.16 Præstmark, Arnborg søn af formand.
Gift 1878.04.02 Arnborg sogn med kusine Petrina Christensen *1842.05.18 Skovbjerg, Gammel Arnborg †1922.04.23 Vesterholm, Søby, Arnborg datter af Christen Pedersen *1800.11.10 Gammel Arnborg †1879.04.24 Ny Skovbjerg, Arnborg og Johanne Pedersdatter *1810.07.26 Fasterholtgaard †1891.02.02 Ny Skovbjerg.
Gårdmand, Fasterholtgaard, Arnborg sogn.

Anden halvgård i Fasterholt indtil 1830c, så sammenlagt til helgård igen:
1728 Jakob Andersen *1690c †1761.02.10 Fasterholt.
Gift med hans kone *1699c †1761.09.02 Fasterholt.
1738 lovværge i Sønder Søby Arnborg.
1743 med kone og 1 pige. Huusmand og Huustrue (får af de fattiges Korn).
Simuleret Folketælling 1743 Fasterholt Jakob Andersen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Jakob Andersen Fasterholt53c 1690c  1761 Fasterholt Arnborg  
kone1743 ? Jakob Andersens kone44c 1699c  1761 Fasterholt Arnborg  
tj-pige1743 ? tjenestepige     
husmand1743 Lars? Mikkelsen45c 1698c  1760 Fasterholt Arnborg Denne Lars Mikkelsen dør 17 år efter skattemandtallet i Fasterholt, identifikationen med husmanden fra 1743 er ikke sikker.
kone1743  Las Michelsens kone?     

1786 Christen Christensen *1768.05.09 Fasterholt Bjerre †1802 Fasterholt søn af Christen Christensen Bjerre den Yngre *1730cc †1768-87 Fasterholt Bjerre og Johanne Christensdatter *1731 Toxvig, Arnborg †1807 Fasterholt.
Gift 1790c i Ejstrup? med Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind. Hun blev gift 2. gang i 1803 i Arnborg med Lars Jørgensen se nedenfor.
Lars og Inger flytter 1808+ til Nørre Søby, Rind.
Christen Christensens mor Johanne Christensdatter udbetaler arvingerne 20 rigsdaler i 1786 vel samtidig med at han, 19, får gården:
Nr. 649. Johane Christensdatter Af Fasterholt hendes udgivne forskriver Paa hendes børns [arv] en Capital 20 Rdl Dateret den 16 Decbr {17}86.
Børn:
Christen Christensen *1791.07.10 Fasterholt.
Gift 1818 i Arnborg med Mette Katrine Christensdatter, se Sønder Søby (konen).
Bosat Sønder Søby i Arnborg sogn.
Niels Christensen *1793.07.07 Fasterholt.
Gift 1823 i Rind med Mette Christensdatter *1801 Lundgaard, Gjellerup datter af Christen Jensen *1762 Lundgaard, Gjellerup †1849 Lundgaard og Anne Olufsdatter *1770 Fjederholt, Rind †1847 Lundgaard.
Bosat Lundgaard, Gjellerup 1823 Nørre Søby, Rind 1833, Store Voldsgaard, Snejbjerg 1846. Se Okkels.
Johanne Christensdatter *1795.11.08 Fasterholt †1870-80 Langelund?, Gjellerup?.
Gift 1822c med Christen Sørensen *1781c.
FT 1834 bosat Rind, 1840-70 som enke i Langelund, Gjellerup til sidst ved søn.
Anne Marie Christensdatter *1798.03.18 Fasterholt †1870+.
Gift 1821 i Rind med enkemand Christen Christensen (Hvillum) af Nørre Hvillum, Ejstrup *1777.08c Vovlund, Rind †1847 Gunnerup, Rind søn af Christen Christensen Vovlund den Ældre *1712c †1793 Vovlund og Kirsten Pedersdatter Arvad *1734c Arvad, Brande †1828 Vovlund.
Bosat Gunnerup i Rind sogn.
Aftægt ved søn Christen Christensen i Nørre Lind i Rind FT 1870.
Karen Christensdatter *1800.05.02 Fasterholt †1840.07.19 Toftlund, Ikast.
Gift 1823 i Rind med enkemand Peder Pedersen, 33, af Nørlund, Ikast *1790c Ikast?.
Ses FT 1834 i Greenhuus, Ikast. 1840 hus i Toflund.
Christiane Christensdatter *1802.12.26 Fasterholt (født efter faderens død) †1894.
Gift 1831 i Rind med Dynes Fjederholt Jensen *1810 Okkels, Rind †1871 Rind søn af Jens Christian Okkels Pedersen *1772.09.13 Okkels †1836.02.28 Okkels og Sidsels Dynesdatter *1777.12.08 Hundkær, Snejbjerg †1830.08.26 Okkels.
Bosat Fjederholt, Rind. Se Okkels.
Folketælling 1787 Fasterholt Christen Christensen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand Christen Christensen Fasterholt201768 Fasterholt Arnborg 1802 Fasterholt Arnborg 24.06.1802 35 aar.
mands mor 2eJohanne Christensdatter561731 Toxvig Arnborg 1807 Fasterholt Arnborg  
tiener i gaarden mands halv bror Jakob Christensen211767 Fasterholt Arnborg   
tj-pige Maren Thomasdatter211767 Grene? Arnborg?  Formodet datter af Thomas Hansen i Grene, døbenavn i kirkebogen Maren Malene.
tj-pige Karen Jørgensdatter161771c Holtum Arnborg 1803 Sandfeld- Store Brande  

1764 Peder Jørgensen i Holtum køber gården Fasterholt 5 0 3 2 af Poul Østergaard, Nørre Karstoft, Skarrild. Fæstere Jens Jakobsen og Christen Christensen.
Folketælling 1801 Fasterholt Christen Christensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Christensen341768 Fasterholt- Bjerre Arnborg 1802 Fasterholt Arnborg Dåb nr.2215
Begravet nr.6304
 
kone 1Inger Christensdatter351766c Ejstrup 1837 Søby- Nørre Rind  
søn Christen Christensen101791 Fasterholt Arnborg 1858 Søby- Sønder Arnborg Dåb nr.2323
Dette er den senere Christen Christensen Søby, stamfader til en familie med navnet Søby eller Søbye.
søn Niels Christensen81793 Fasterholt Arnborg 1860-70 Volsgaard? Snejbjerg? Dåb nr.2335
Gift 1823 i Rind med Mette Christensdatter, bosat Gjellerup, Rind hvor han en tid overtager stedfaderen Lars Jørgensens gård, Snejbjerg 1846.
dat. Johanne Christensdatter61795 Fasterholt Arnborg 1870-80 Langelund Gjellerup Dåb nr.2350
Gift 1822c med Christen Sørensen *1781c, bosat 1834 Rind, 1840-70 Langelund, Gjellerup.
dat. Anne Marie Christensdatter41798 Fasterholt Arnborg  Dåb nr.2365
Gift 1821 i Rind med enkemand Christen Christensen, 44, af Nørre Hvillum, Ejstrup. Ikke fundet i FT 1834.
dat. Karen Christensdatter11800 Fasterholt Arnborg 1840 Toftlund Ikast Dåb nr.2375
Gift 1823 i Rind med enkemand Peder Pedersen, 33, af Nørlund i Ikast. Ses FT 1834 i Greenhuus, Ikast. 1840 hus i Toftlund i Ikast.
mands mor 2eJohanne Christensdatter711731 Togsvig Arnborg 1807 Fasterholt Arnborg Dåb nr.2028
Begravet nr.6318
Gift 1. 1767 i Assing.
tj-karl Christen Christensen211780c   Svag mulighed *1782c Rind, søn af Christen Busch og Kirsten Pedersdatter. Ikke født i Arnborg.
tj-pige Birte Thomasdatter191782c   Ikke født i Arnborg.

1803 Lars Jørgensen *1775 Gjellerup †1854 Sønder Søby, Arnborg søn af Karen Pallesdatter og udlagt Jørgen Dynesen (tak til Inger Toudal).

Gift 1. med formands enke Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind. Se Rønnebech, men Lars Jørgensens fødsel og død forkert.

Gift 2. gang 1837.11.15 i Rind med Anna Katrine Sørensdatter *1813.10.03 Gjellerup †1889.09.19 (apopleksi, ved datter Inger Katrine Larsdatter) Brandlund, Brande datter af Søren Christensen Brande *1767c Brandlund †1843.12.06 Gjellerup (søn af Christen Christensen i Brandlund i Brande) og Anne Jensdatter *1761 Gjellerup †1839 Nørre Søby, Rind.

Lars Jørgensen ses ude at tjene i Harrild, Ejstrup i FT 1787 med 9 år. Familien flytter 1808+ til Nørre Søby, Rind. Efter Inger Christensdatters død gifter han sig hurtigt igen og flytter 1838-40 tilbage til et hus i Sønder Søby, Arnborg. Anne Katrine Sørensdatter tjener i FT 1834 i Vester Høgild, Rind ved Christen Hansen.
Anne Katrine Sørensdatter bliver gift to gange mere, se Sønder Søby. Niels Nielsen *1813.10.03 Vraa, Gjellerup †1863.08.19 (knust under hølæs) søn af Niels Christensen *1758c Sinding sogn †1846.01.03 (ved søn Christen Nielsen) Store Hjøllund, Arnborg og Ane Marie Lauridsdatter *1781.04.29 Vraa †1850.02.27 Store Hjøllund. Gift 1855.09.30 i Arnborg med Anne Katrine Sørensdatter *1809.07.16 Gjellerup
Børn med 1. kone Inger Christensdatter::
Ane Larsdatter *1805.11.24 Fasterholt †1890 Lisebæk, Tjørring.

Gift 1. 1830 i Rind med Peder Jensen Okkels *1805 Okkels Rind søn af Jens Christian Okkels Pedersen *1772 Okkels, Rind †1836 Okkels og Sidsel Dynesdatter *1777 Hundkær, Snejbjerg †1830 Okkels.

Gift 2. 1834.11.13 i Gjellerup med Peder Eriksen *1810 Øster Høgild, Rind †1885.05.30 Lundgaard, Gjellerup søn af Erik Pedersen Okkels *1769.05.15 Okkels, Rind †1851 Øster Høgild og Mette Katrine Frandsdatter *1783c Ganer, Skjern †1845.04.11 Øster Høgild.

Børn med 1. mand Peder Jensen Okkels::
Sidsel Okkels Pedersdatter *1830 Lundgaard, Nørre Søby, Rind †1923 Store Langelund, Gjellerup.
Gift 1852 i Gjellerup med Peder Christian Nielsen *1825 Store Langelund †1891 Store Langelund søn af Niels Christian Christensen Nørgaard *1797 Gjellerup †1871 Store Langelund og Anne Christiansdatter *1803 Vraa, Gjellerup †1845 Store Langelund.
Sidsel og Peder Christian fik 12 børn, det sidste kaldet Dusine.
Lars Okkels Pedersen *1832 Rind †1891 Gjellerup
Peder Okkels Pedersen *1834 Lundgaard, Nørre Søby, Rind.
Børn med 2. mand Peder Eriksen:
Inger Pedersdatter *1836 Gjellerup
Sophia Pedersdatter *1842 Gjellerup
Anne Marie Pedersdatter *1845 Gjellerup
Erik Pedersen *1849 Gjellerup
Dødfødt 1808.
Børn med 2. kone Anne Katrine Sørensdatter:
Inger Katrine Larsdatter *1839c Arnborg.


Fasterholt Bjerre
1683 Christen Christensen, 1,6 tønder hartkorn, 12½ tønder land dyrket. Ejer borgmester Jørgen Hansen, Horsens.
Ses som ottermand på Hammerum Herreds Ting den 15. marts 1690.
Børn:
?Christen Christensen *1685cc, overtager fødegården.
1729- Christen Christensen Bjerre den Ældre *1685cc †1760+.
Gift med Anne Nielsdatter *1685c †1760.07.22 Fasterholt Bjerre.
Vidne i skattesagen 1744 Peder Stephansen mod forskellige præster: " Bierre, Christen Bierre og Hustrue Birte" se vidneindkaldelser.
Børn:
? Christensen *1712-, fadder i 1730
Niels Christensen *1720c, overtager fødegården.
? Christensdatter *1722-, fadder i 1738
Simuleret Folketælling 1743 Fasterholt Bjerre Christen Bjerre Gods: Karstoft Ejer: Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Christen Bjerre53cc 1690cc  1760+  Nævnes i kirkebogen 1729 med datter og søn, som vel er omkring 20, derfor født 1710c, hvor Christen må være mindst 20 år.
kone1743 Anne Nielsdatter58c 1685c  1760 Fasterholt Bjerre Arnborg  
søn1743 Niels? Christensen30+ 1710cc   Nævnt 1729 i kirkebogen. En Niels Bjerre og kone nævnt 1759, identifikation ganske usikker.
dat.1743 ? Christensdatter30+ 1710cc   Nævnt 1729 i kirkebogen
søn  ? Christensen     
tj-pige1743 ? tjenestepige, Christen Bjerres     
kvinde1757 Anne Bjerre   1757 Fasterholt Bjerre Arnborg  


1753- Jens Christensen ses i Paaske skiftet 1753.

1758 Christen Christensen Bjerre den Yngre *1730cc †1768-87 Fasterholt Bjerre.

Gift 1. gang med hans første kone †1762-67 Fasterholt Bjerre.

Gift 2. gang 1767 i Assing med Johanne Christensdatter *1731.07.15 Toxvig, Arnborg †1807.02.01 Fasterholt (ved sønnen Christen), som var gift 1. gang i Bukkær, Assing.

Børn med 1. kone:
Kirsten Christensdatter *1758.03.06 Fasterholt Bjerre.
Margrethe Christensdatter *1759.08.14 Fasterholtbjerre †1784 (25 år) Olling, Assing.
Gift 1779c (ikke i Arnborg eller Assing) med Peder Hansen *1750c Vestergaard, Olling, Assing †1826 Store Hjøllund, Arnborg søn af Hans Pedersen †1771 Olling og Else Nielsdatter *1720 Paarup, Assing †1799 Olling.
Anne Kirstine *1762.05.09 Fasterholt Bjerre †1775.03.15 Fasterholt Bjerre 13 år gammel.
Jakob Christensen *1767.02.22 Fasterholt Bjerre overtager fødegården, se nedenfor.
Børn med 2. kone Johanne Christensdatter:
Christen Christensen *1768.05.09 Fasterholt Bjerre får en gård i Fasterholt, se der.

1759c Niels Christensen Bjerre *1720c †1802.06.04 Fasterholt Bjerre.

Gift 2?. 1760c i Brande med Johanne Jensdatter *1729c Brandharrild, Brande †1781.07.25 (skifte) Fasterholt Bjerre datter af Jens Pedersen *1700cc †1763-73 BrandHarrild og Anne Eriksdatter *1705c Harrild †1790 Harrild.

Trolovet 3?. 1783.07.20 i Rind med Maren Larsdatter *1740.03.13 Hundkær, Rind †1801+ Arnborg? datter af Lars Hundkær og hans 1. kone.

En Niels Bjerre nævnt i kirkebogen 1759.
Udsteder 1780 pantebrev på 80 rigsdaler til hans kones bror Erik Jensen, Brandharrild, Brande.
Lars Mikkelsen tjener FT 1787 som ni-årig ved Niels Christensen, i 1794 er han stadig der og konfirmeres som atten-årig stadig tjenende Niels Christensen.
Børn med 1. kone:
? Nielsen, søn nævnt 1767 dåb #2200 "Niels bier og Søn" *1750- ikke set født i Arnborg.
Børn med 2?. kone Johanne Jensdatter:
Anne Kirstine *1762.10.15 †1762.11.02 to uger gammel.
Folketælling 1787 Fasterholt Bjerre Niels Christensen   1 familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 2Niels Christensen671720c  1802 Fasterholt- Bjerre Arnborg  Ifølge FT 1801 Fasterholt-Bjerre har han en bror Christen, hvis søn Jakob Christensen har gården i 1801.
kone 1Maren Larsdatter461740 Hundkær Rind 1801+  Døbt 13. marts 1740, far Las Hundkiær. Gift 1784 i Rind.
tj-pige Anne Nielsdatter211766c   Kan være Niels Hjøllunds datter *1763 i Hjøllund.
tj-pige Johanne Jensdatter131774c    
tj-dreng Lars Mikkelsen91778c    
aftægt enke eMaren Olufsdatter76c1711c  1800 Fasterholt- Bjerre Arnborg 18.05.1800 begravet enken Maren Olufsdatter af Bierge i 89 år. Spørgsmål om hun kan ses før 1787.

1801 Jakob Christensen Bjerre *1767.02.22 Fasterholt †1840.11.03 Ejstrup bror til formand Niels Christensen.
Gift 1800c i Ejstrup med Johanne Christensdatter *1777c Mellem Harrild †1854.03.31 Ejstrup By datter af Christen Sørensen Skytte *1731c †1801-13 og Karen Jensdatter *1741c BrandHarrild, Brande †1817.04.20 Ejstrup Mark.
Denne familie flytter til Nørholm i Ejstrup By 1810c - mere nøjagtigt mellem maj 1809 og april 1811 som det ses nedenfor i dåbene 1809 i Arnborg og 1811 i Ejstrup.
Børn:
Christen *1801.03.04 Fasterholt Bjerre †1808.11.06 "druknet i en klynegrav" sognefoged gjorde syn.
Inger Jakobsdatter *1802.11.01 Fasterholt Bjerre.
Maren Jakobsdatter *1804.12.02 Fasterholt-Bjerre †1879.04.11 Ejstrup.
Gift 1826.02.04 i Ødis Vejle Amt med Lave Jensen Bonde *1805.05.30 Ødis †1887.12.07 Krejbjerg, Ejstrup.
Ses 1834-55 i Ejstrup By, FT 1860 i et hus i Hedegaard, Ejstrup.
Niels *1807.03.29 †1808.06.05 et år gammel.
Niels Christian Jakobsen *1809.04.23 Fasterholt-Bjerre.
Christen Jakobsen *1811.04.30 ved konfirmation 1825 i Ejstrup (lægdsrulle) Fasterholt-Bjerre.
Gift 1836.11.05 i Ejstrup med Johanne Thomasdatter *1818.08.15 Fruergaard Ejstrup datter af Thomas Pedersen.
I FT 1834 hjulmand hjemme på gården Nørholm i Ejstrup By.
Folketælling 1801 Fasterholt- Bjerre Jakob Christensen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Jakob Christensen351767 Fasterholt Arnborg 1840-45 Ejstrup By Ejstrup Dåb nr.2209
Konfirmation nr.9008
Sidst set i kirkebogen 1809. Flytter omkring 1810 til Nørholm, Ejstrup By, Ejstrup. Deres datter Maren Jakobsdatter *1804 Fasterholt-Bjerre overtager gården i Ejstrup med hendes mand Lave Jensen Bonde 1826c.
kone 1Johanne Christensdatter271777c Harrild Ejstrup 1850-55 Ejstrup By Ejstrup  
søn Christen Jakobsen11801 Fasterholt- Bjerre Arnborg 1808 Fasterholt- Bjerre Arnborg Dåb nr.2379
Begravet nr.6326
Druknet i en klynegrav.
tj-pige Else Marie Nielsdatter131788c   Ikke født i Arnborg.
Nyder Ophold af Huus- bonden mands fars bror 2Niels Christensen821720c  1802 Fasterholt- Bjerre Arnborg Begravet nr.6302
1. kone Johanne Jensdatter *1729c †1781 Fasterholt Bjerre.
mands fars brors kone 1Maren Larsdatter601740 Hundkær Rind 1801+   

1814c Troels Nielsen Bjerre *1787 Store Sandfeld, Brande †1850 Fasterholt Bjerre søn af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Gift 1. 1818 i Brande med Johanne Eriksdatter *1790, Harrild, Brande †1830 Fasterholdt Bjerre datter af Erik Jensen *1733c BrandHarrild †1822 BrandHarrild og Inger Sørensdatter *1759c Harrild, Ejstrup †1798 BrandHarrild.

Gift 2. 1831 i Arnborg - med en datter af første kones ældre halvsøster Lene - Ane Marie Pedersdatter *1803 Vovlund, Rind †1857 Fasterholt Bjerre datter af Peder Christensen Vovlund *1766 Vovlund, Rind †1836 Vovlund og Lene Eriksdatter *1768c Harrild, Brande †1832 Vovlund, Rind.

Bosat Fasterholdt Bjerre, Arnborg.
Børn med 1. kone Johanne Eriksdatter:
Erik Troelsen (Jerig Smed) *1823 Fasterholt Bjerre.
Køber et hus med hede mellem Bjerre og Skibbild, regnes senere under Skibbild, se der.
Ane Kjerstine Troelsen *1825.06.10 Fasterholt Bjerre, Arnborg †1899.05.08 Skibbild.
Gift 1863.11.22 i Arnborg med Mikkel Pedersen *1831.08.01 Nørre Felding sogn, Ringkøbing Amt †1919.05.09 Skibbild.
Jonas Troelsen *1828 Fasterholt Bjerre.
Johanne *1830 Fasterholt Bjerre †2 uger gammel. Moderen død samtidig i barselsseng.
Børn med 2. kone Ane Marie Pedersdatter:
Jens Troelsen Fasterholt Bjerre *1831 overtager gården, se nedenfor.
Peder Troelsen *1833 Bjerre †1913 Voulund, Rind.
Gift 1859 i Rind med Karen Jensen *1839 Voulund †1908 Voulund datter af Jens Pedersen *1807.06.24 Vovlund †1891.12.18 Vovlund og Ane Johanne Jensdatter *1832.09.08 Hallundbæk, Ejstrup †1862.06.22 Vovlund.
Niels Peder Troelsen (P. Smed) *1839 Bjerre †1917 Bjerre.
Gift 1861 i Arnborg med Maren Christensen Skovbjerg *1838 Gammel Arnborg †1905 Fasterholt Bjerre.
1856 Jens Troelsen *1831.12.13 Fasterholt Bjerre †1908.12.27 Skibbild, Arnborg søn af formand.

Gift 1. 1856 i Arnborg med Kjersten Cathrine Christensen *1834.09.06 Skovbjerg, Arnborg †1861.07.26 Fasterholt Bjerre.

Gift 2. gang 1862 i Arnborg med søster til 1. kone Ane Askjær Christensen *1840 Fasterholt.

Børn med 1. kone Kjersten Cathrine Christensen:
Johanne Jensen *1859.09.24 Fasterholt Bjerre †1937.09.29 Arnborg.
Gift 1878.04.11 i Arnborg Peder Pallesen Fasterholdt *1844.11.25 Fasterholtgaard †1919.01.13 Munkballe, Fasterholt Mark søn af Palle Pedersen *1803.05.30 Rom, Ikast †1876.06.25 Fasterholtgaard og Ane Pedersdatter *1815.04.30 Store Sandfeld †1892.02.26 Arnborg.
Børn med 2. kone Ane Askjær Christensen:
Kjersten Cathrine Jensen *1863 Fasterholt Bjerre †1916 Fasterholt Bjerre.
Gift 1883 i Arnborg med fætter Peder Eriksen se ovenfor.
Bosat Skibbild.
Ane Marie Jensen *1866 Fasterholt Bjerre.
Christen Jensen *1869 Fasterholt Bjerre.
Niels Jensen *1873 Fasterholt Bjerre.
Peder Jensen *1878 Fasterholt Bjerre.

Gammel Arnborg i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Gammel Arnborg. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Gammel Arnborg (dette er Arnborg By i normal forstand)
1635.01.17 Viborg Landstings Dombog: Laurids Pedersen i Arnborg.
1635.03.02 Viborg Landstings Dombog: Else Christensdatter i Arnborg eng med forte.
1651.08.28 Viborg Landstings Dombog: 1532 Christen Poulsen i Gammel Arnborg.
1652.01.04 Viborg Landstings Dombog: Laurids Pedersen, Peder Christensen i Gammel Arnborg. Salig Mogen Clemmensen i Gammel Arnborg. Hr. Laurids Nielsen i Skarrild. 1683 ½ Niels Nielsen, ¼ Laurids Christensen, ¼ Peder Lauridsen.
1690 Niels Nielsen (Kaae "Fæster og Husbonde", s. 58).
1694 Niels Nielsen låner landsdommer Cassius i Tanderup, Snejbjerg 80 slettedaler i obligation, nævnt 14. jan. 1699 Hammerum Tingbog.
1698 Laurids Christensen, Hammerums Tingbog 8. jan, ottermand.
1698 Niels Nielsen og Peder Lassen, Hammerums Tingbog 10. sept.
1699 Jakob Andersen nævnes af Arnborg, hvilket normal betyder Gammel Arnborg, Hammerums Tingbog 1. april.
1699 Peder Larsen og Christen Jensen, Gammel Arnborg, Hammerums Tingbog 23. dec.
1743 Peder Lassen, Christen Pedersen, Anders Lauridsen Smed, Jens Nielsen
1776 Christen Nielsen (den Ældre?, 43) i Gammel Arnborg får skøde på 0 5 2 0 i Gammel Arnborg.
1776 Skøde til Jens Iversen på sted i Gammel Arnborg fra Niels Madsen Grene.
1779 Skøde til Ove Christensen på sted i Gammel Arnborg fra Sr. Christensen i Kideris Mølle.

Denne oversigt er lavet uden at have adgang til hartkorns-oversigter, derved kan der opstå fejl. Af den grund er det fx ikke klart hvilken gård det er der kommer til at kaldes Skovbjerg (første gang set 1811 i kirkebogen). Navnet er et stednavn i Sønder Felding, hvor Niels Madsen kaldet Skovbjerg var født. Hans gård i Gammel Arnborg går til sønnen Niels Madsen kaldet Skovbjerg, denne og hans kone dør i juni 1811. Men en anden søn - Mads Nielsen Skovbjerg - gifter sig i 1803 til den gård Christen Pedersen og hans søn Peder Christensen Frølund havde i Gammel Arnborg (sønnen Peder dør 1802). Det er hovedsagelig denne gård, der kaldes Skovbjerg, og ikke den som den gamle Niels Madsen Skovbjerg havde.

Skovbjerg
Navnet Skovbjerg - efter Mads Nielsen Skovbjerg - ses fra 1811 fremad.
1747c Christen Pedersen Frølund *1717c †1802 Gammel Arnborg.
Gift 1746c med Maren Jørgensdatter *1717c †1780 (skifteafregning) Gammel Arnborg.
Efter skiftet efter konen indbetaler Christen børnepenge til arven til amtmanden: 32 rd 2 M 10½ s Dat: 17de Octb 1780. Udbetales 1794.
Børn:
Maren Christensdatter *1747.05.14 Gammel Arnborg
Karen? *1749.06.15 Gammel Arnborg †1760 12 år. Ikke sikker.
Mikkel *1753.05.31 Gammel Arnborg. Må være død spæd.
Mikkel Christensen *1756.02.29 Gammel Arnborg.
Peder Christensen Frølund *1759.03.22 Gammel Arnborg overtager fødegården, se nedenfor.
Anne Mari *1761.01.04 Gammel Arnborg †1780-, fordi hun ikke står i skiftet efter moderen.
Jørgen Christensen *1763.11.01 Gammel Arnborg †1823- Gottenborg, Arnborg.
Gift 1794 i Arnborg med Maren Christensdatter *1751c †1823?.
Ses 1791 som fadder i Gammel Arnborg, konen Maren Christensdatter er 15 år ældre end ham.
Bonde og gaardbeboer i Gottenborg.
Helvig Christenssdatter *1771.04.01 Gammel Arnborg.
Folketælling 1787 Gammel Arnborg Peder Christensen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand Peder Christensen Frølund291759 Gammel Arnborg Arnborg 1802 Gammel Arnborg Arnborg Døbt 22.03.1759 far Christen Pedersen af Gammel Arnborg.
mands bror Jørgen Christensen251763 Gammel Arnborg Arnborg   
mands far Christen Pedersen Frølund701717c  1802 Gammel Arnborg Arnborg  
tj-pige Maren Christensdatter361751c    

1785 Peder Christensen Frølund *1759.03.22 Gammel Arnborg †1802.08.26 Gammel Arnborg.
Gift 1794.11.14 med Kirsten Katrine Jørgensdatter *1761 Hesselberg, Ikast †1829 Skovborg, Arnborg datter af Jørgen Nielsen Krog †1774 (skifte) Krog, Skarrild og Maren Christensdatter *1733c †1773.01.09 (skifte) Krog, Skarrild (tak til Ruth Neumeister).
Skøde i Hammerum SP register 1785:
Nr. 556. Christen Pedersen {Frølund} i gl: Arnborg Hans udgivne Skiøde til sin Søn Peder Christensen paa det halve Parten af hans Paaboende gaard af Dato 11te febr: 1785.
Enken Kirsten Katrine blev gift 2. gang 1805 i Arnborg med Mads Nielsen Skovbjerg, se næste ejer.
Børn:
Maren *1796.12.04 Gammel Arnborg †1796.12.26 to måneder gammel.
Maren Pedersdatter Skovbjerg *1798.03.11 Gammel Arnborg †1874 Holtum, Arnborg.

Gift 1. gang med Niels Nielsen i Holtum, Arnborg.

Gift 2. gang 1842 i Brande med enkemand Kjeld Thomasen *1779 Store Langkær, Brande †1854 Brande By, efter Kjelds død flytter hun tilbage til Holtum.

Christen Pedersen *1800.11.10 Gammel Arnborg, overtager fødegården, se nedenfor.
Folketælling 1801 Gammel Arnborg Peder Christensen Frølund   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Peder Christensen Frølund441759 Gammel Arnborg Arnborg 1802 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2178
Begravet nr.6306
Gift 1795c.
kone 1Kirsten Katrine Jørgensdatter401761 Hesselberg Ikast 1829 Gammel Arnborg Arnborg  
søn Christen Pedersen11800 Gammel Arnborg Arnborg 1879 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2376
Konfirmation nr.9207
 
dat. Maren Pedersdatter41796 Gammel Arnborg Arnborg 1874 Holtum Arnborg Dåb nr.2358
Viet nr.8119
Gift 1820 med Niels Nielsen i Holtum, Arnborg.
Enke- mand efter første Ægte- skab mands far 1eChristen Pedersen841717c Frølund? Gjellerup? 1802 Gammel Arnborg Arnborg Begravet nr.6306
 
tj-pige Inger Nielsdatter161785c   Ikke født i Arnborg.

1803 Mads Nielsen Skovbjerg *1769 Gammel Arnborg †1853 Skovbjerg, Gammel Arnborg.

Gift 1. 1803.10.15 i Arnborg med enken Kirsten Katrine Jørgensdatter *1761 Ikast †1829 Skovbjerg, Gammel Arnborg datter af Jørgen Nielsen i Hesselberg i Ikast *1715cc Nørre Vium †1774 (selvmord, kulet ned af rakkeren ved Hjøllund Bæk) Skarrild Krog og 2. kone Kirsten Lauridsdatter *1719 Ikast †1751.06.01 Hesselberg.

Gift 2. gang 1834+ med Kirsten Marie Nielsdatter *1783.11.23 Donsig, Rind konf. 1800 i Rind †1849 Skovbjerg, Gammel Arnborg datter af Niels Jørgensen Donsig *1746.05.22 Hesselberg, Ikast †1809 Donsig, Rind (søn af Jørgen Nielsen i Hesselberg se ovenfor) og Anne Marie Pedersdatter *1760c †1832 Kollund, Rind.

Mads Nielsen Skovbjerg gifter sig anden gang med en datter af hans første kones bror Niels Jørgensen i Donsig i Rinds sogn. Ingen Børn.

1829 Christen Pedersen stedsøn af forrige ejer.*1800.11.10 Gammel Arnborg †1879.04.24 Ny Skovbjerg, Gammel Arnborg.
Gift 1831 i Arnborg med Johanne Pedersdatter *1810.07.26 Fasterholt, Arnborg datter af Peder Thomsen *1775 Dørslund, Brande †1857 Fasterholt og Anne Marie Pallesdatter *1779 Fasterholt †1827 Fasterholt.
Christen Pedersen er i 1840 Sognefoged.
Stedet kaldes i FT 1834 for Skouborg. Sulkjær har en halv side om ham. Han lod bygge en halvanden meter bred kanal i 1843 fra Lille Å ved Søby ned over Skovbjerg gård, som tilsyneladende stadig vandede flere ejendomme i 1939, da Sulkjær skrev. Christens marker gik næsten hen til kroen, hvis dyr jævnligt gik over skellet, hvad han ikke ville have. Hans egen får gik engang over på kroens marker og han udløste dem med 17 daler (beløbet er stort).
Børn:
Peder Christensen *1831c Gammel Arnborg.
Ane Marie Christensdatter *1832c Gammel Arnborg
Kirsten Katrine Christensdatter *1834c Gammel Arnborg †1861 Fasterholt Bjerre.
Gift 1856 med Jens Troelsen *1831 Fasterholt Bjerre †1908 Fasterholt Bjerre søn af Troels Nielsen Bjerre *1787 Lille Sandfeld, Brande †1850 Fasterholt Bjerre og Ane Marie Pedersdatter *1803.03.06 Vovlund, Rind †1857.08.27 Fasterholtbjerree (tak til Frede Knudsen).
Ane Christensdatter *1836c Gammel Arnborg.
Maren Christensdatter *1838c Gammel Arnborg.
Ane Askjær Christensen *1840 Gammel Arnborg †1906 Fasterholt Bjerre, Arnborg.
Gift 1862 med enkemand Jens Troelsen efter søsteren Kirsten Katrine, se ovenfor.
Pedertrine Christensen *1842c Gammel Arnborg.
Niels Christensen *1844c Gammel Arnborg. Overtager fødegården 1873.
Karen Kjerstine Christensen *1847c Gammel Arnborg.
1873 Niels Christensen *1844c.

Skovbjerg ("gammel") hartkorn 2 7 1 1½.
Gården kaldet Skovbjerg efter manden Niels Madsen, der var født i Skovbjerg i Sønder Felding sogn. Han kommer til gården i 1765c. Sulkjær i "Arnborg Sogn" s. 86 får det vendt på hovedet og mener manden er opnævnt efter gården og vil endda føre navnet tilbage til 1683 i Gammel Arnborg.
1765c Niels Madsen Skovbjerg *1730.04.06 Skovbjerg, Sønder Felding †1799.02.13 Gammel Arnborg søn af Mads Lauridsen Skovbjerg *1690c †1759 Skovbjerg, Sønder Felding og Mette Nielsdatter (datter af Niels Olufsen †1725 (skifte) Silstrup, Skarrild og Else Jensdatter).
Gift 1765c (se begravelsesteksten nedenfor, gift 34 år) med Ane Marie Jensdatter *1729c (ikke i Arnborg kirkebog) †1799.02.13 Gammel Arnborg.
Han køber 2 7 1 1½ gården til selveje i marts 1770 af pastor Svitzer i Skarrild.
I 1775 køber han yderligere en halvpart af Søndergaard, Gammel Arnborg, 0 5½ 0 0, af gårdhandleren Søren Pedersen i Ronnum, Skarrild.
I 1787 låner han 148 rigsdaler af Mads Sørensen Møller i Sønderby.
Ægteparret begraves sammen i 1799:

Den 13de Februarii 1799 begraved i een Grav Niels Madsen Skoubjerg, gammel 68 Aar og Hans Hustru Ane Marie Jensdatter efter 34 Aars Egteskab. Hun var 70 Aar gammel. Den ældste Søn Mads kiørte faderens Liig Vogn og den yngste Søn Jens Moderens. flere levende børn efterlader de sig ikke. De havde endnu sammenavlet 2 Sønner, som nu modtager dem i Evigheden.
Ligtexten: 2. Sam: I, 23. De elsklige og liflige i deres Liv, de bleve og ikke adskilte i deres Død."

Børn:
Søn, død tidlig.
Jens *1768.02.20 †27 dage gammel.
Mads Nielsen Skovbjerg *1769.09.05 Gammel Arnborg.
Gift 1803 til en gård i Gammel Arnborg, der senere kaldes Skovjberg efter ham, se ovenfor.
Jens Nielsen Skovbjerg *1772c Gammel Arnborg, overtager fødegården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Gammel Arnborg Niels Madsen   4. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 1Niels Madsen Skovbjerg571729 Skovbjerg Sønder Felding 1799 Gammel Arnborg Arnborg Får børn 1767 i Gammel Arnborg. Efterlader sig to sønner Mads og Jens. Længere begravelsestekst i kirkebogen.
kone 1Anne Marie Jensdatter581729c  1799 Gammel Arnborg Arnborg Jens Nielsen i Gammel Arnborg får *1732 datter Anne, ser ikke ud til at være hende, for søster Maren *1738c passer heller ikke. Begravet i en grav med hendes mand Niels Madsen Skovbjerg.
søn Mads Nielsen181769 Gammel Arnborg Arnborg   
søn Jens Nielsen151772c Gammel Arnborg Arnborg  Glemt i kirkebogen.
kones søs. 0Maren Jensdatter491738c    
tj-pige Anne Sørensdatter291758c   Ikke set født i Arnborg.

1798 Jens Nielsen Skovbjerg *1772c Gammel Arnborg †1811.06.23 Gammel Arnborg, overtager fødegården.
Gift 1800.12.10 i Ikast med Mette Katrine Pedersdatter *1774.03.16 Hjøllund, Arnborg †1811.07.02 Gammel Arnborg datter af Peder Sørensen Hjøllund *1744 Gammel Arnborg (opvokset i Hjøllund) †1802 Ikast og Maren Pedersdatter *1744 Nederkirkegaard, Assing †1821 Ikast.
Jens Nielsen Skovbjerg får skøde af faderen Niels Madsen Skovbjerg i 1798.
Børn:
Niels Jensen Skovbjerg *1801.02.26 Gammel Arnborg †1872 Sønder Omme.
Gift 1834 i Sønder Omme med Ane Kirstine Nielsdatter *1805 Horsbøl, Grindsted †1872 Bøvl, Sønder Omme. Bosat Bøvl, hendes andet ægteskab.
Anne Marie Jensdatter *1803.09.18 Gammel Arnborg †1899 Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1826.12.29 i Arnborg med enkemand Hans Madsen *1785 Sønder Omme †1868 Hallundbæk søn af Mads Christensen *1741c †1834+ Hallundbæk og Anne Margrethe Mortensdatter.
Tilgangsliste Sønder Omme 1826 nr. 5:
Ane Marie Jensdatter ankommen Hertil ved Ægteforening med Enkemand Hans Madsen af Hallunbe[ch].
Gaardmandsdatter nu Ægtekone- og Gaardmandskone-. Fra Arnborg Sogne Annex til Skarrild.
Efter forevist attest fra Hr. Pastor Selschier til Scharrild og Arenborg er bemeldte Ane Marie Jensdr. Ægteviet i Arnborg Kirke den 29 December 1826 - døbt i samme kirke den 17 August 1803 - Confirmeret den 18de April 1819 - vaccineret 1809.-
Mellem 1855 og 1860 afgiver de gården til datteren Voldborg Hansen *1833c Hallundbæk og hendes mand Anders Sørensen *1833c Ringive.
Maren *1805.12.30 Gammel Arnborg †1806.01.26 fire uger gammel.
Maren Jensdatter *1808.09.18 Gammel Arnborg †1873 Blaahøj.
Gift 1836 Niels Christian Jensen *1807 Sønder Omme †1899 Blaahøj.
FT 1845 bosat Dahl, Grindsted.
Mette Katrine Jensdatter *1811.07.02 Skovbjerg.
Folketælling 1801 Gammel Arnborg Jens Nielsen Skovbjerg   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Jens Nielsen Skovbjerg281772 Gammel Arnborg Arnborg 1811 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2230
Begravet nr.6334
Gift 1799 (i Ikast?)
kone 1Mette Katrine Pedersdatter261774 Hjøllund- Store Arnborg 1811 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2233
Begravet nr.6337
 
søn Niels Jensen Skovbjerg11801 Gammel Arnborg Arnborg 1874 Sønder Omme Dåb nr.2378
Konfirmation nr.9205
 
tj-karl Poul Lauridsen191782c   Ikke født i Arnborg.
tj-karl Laurids Nielsen161785c   Ikke født i Arnborg.
Enke efter andet Ægte- skab mands mors søster 2eAnne Jensdatter681733c  1807 Gammel Arnborg Arnborg Begravet nr.6319
Ikke født i Arnborg eller Skarrild, søster til Ane Marie Jensdatter *1729c †1799 Gammel Arnborg, husbondens moder. Gift 2. gang 1786 i Arnborg med Søren Christensen Gassum. Der er en Anne født i Gammel Arnborg 1832, men hendes søstre Ane Marie og Maren er der ikke, så de er alle fra et andet sogn.
mands mors søster 0Maren Jensdatter611740c   Ikke født i Arnborg eller Skarrild, søster til Ane Marie Jensdatter *1729c (ikke i Arnborg eller Skarrild) †1799 Gammel Arnborg. Maren må efter husbonden og kones død 1811 være kommet til et andet sogn, for hun er ikke fundet begravet i Arnborg.
1811 Hvem overtager denne gård?
Begge forældre er lige døde Jens Nielsen Skovbjerg den 17 juni og Mette Katrine Pedersdatter den 26 juni straks efter Mette Katrine var født. Der bliver holdt skifte 3. juli 1811. Børnene synes at være kommet til Sønder Omme for tre bliver gift og bosat der, men Anne Marie konfirmeres 1817 ved farbroderen Mads Nielsen Skovbjerg i Gammel Arnborg.
Kirsten Elmose på geni.com:
Den 3. Juli 1811 afholdtes der Skifte i Boet efter afdøde Selvejergaardmand Jens Nielsen Skovbjerg og hustru Mette Cathrine Pedersdatter i Gl. Arnborg, der ved deres omtrent samtidige Død efterlader sig Børnene: 1. Niels Jensen, 10 Aar gl. 2. Anne Marie Jensdatter, 8 Aar gl. 3. Maren Jensdatter, 2 1/2 Aar gl. 4. Mette Cathrine Jensdatter, 8 dage gl., ved hvilken sidstes Død Moderen døde i Barselseng, efter at Faderen 8te Dage i Forvejen ved Døden var afgaaet. Til Formyndere for Børnene blev antaget deres Farbroder Mads Nielsen Skouberg af Gl. Arnborg og deres Mosters {Maren Pedersdatter} Mand Jens Pedersen af Ringstrup i Gjellerup Sogn. Skifteforretningen blev forestaaet og fremmet af Herrefoged og Landeremsens kommissær Møller paa Højriis ved sin konstituerede Fuldmægtig P.S. Beck tillige med de to vurderingsmænd Sognefoged Henning Christensen og Selvejergaardmand Niels Andersen, begge bosat i Gl. Arnborg.

Smediegaarden (del af Nørregaard)
Smedien kan følges fra 1726, hvor Anders Lauridsen Smed nævnes første gang i kirkebogen. Hans søn Laurids Andersen overtager den.
1683 Laurs Christensen, ¼ gård på knap 2 tønder hartkorn, ejer Svendborg hospital.

Gift 1. gang med hans første kone.

Gift 2. gang 1707.01.23 i Give med Margrethe Nielsdatter datter af Niels Christensen i Ullerup, Give.

Ses som ottermand 8. jan. 1698 på Hammerum Herreds Ting. Den 10. sept. samme sted varsles han vel som værge for nogle Jens Jensen i Lille Hjøllunds børn at et syn skal foretages af halvgården.
Barn med 1. kone:
?Anders Lauridsen *1698c.
1725- Anders Lauridsen Smed *1698c †1767.03.16 Gammel Arnborg.
Gift med Johanne Mikkelsdatter *1708c †1789.12.06 Gammel Arnborg.
Børn:
Anne (navn?) Andersdatter *1736.05.18 Gammel Arnborg.
Mikkel Andersen Arnborg *1738.02.23 Gammel Arnborg †1799.04.02 (skifte) Skarrild Grene.
Gift 1764.08 i Snejbjerg med Dorte Sørensdatter *1735c †1811.03.13 Grene, Skarrild.
1764 Snejbjerg.
1768 Velhusted, Assing.
1772-75 Krogstrup, Snejbjerg.
1778-94c Overkirkegaard, Assing (FT 1787 daglejer).
1794.03.22 Skøde på gård med hartkorn 1 4 1 0 i Grene i Skarrild fra Peder Pedersen Skouberg.
Børn:
Anne Marie Michelsdatter *1766.06.15 Snejbjerg.
Johanne Michelsdatter *1768.07.03 Velhusted, Assing.
Anders Michelsen *1772 Krogstrup, Snejbjerg †1799- (ikke i skiftet efter faderen).
Søren Michelsen *1775.02c Krogstrup, Snejbjerg †1857.02.12 Nørre Grene.
Gift med Kirsten Jensdatter *1777.07.03 Øvig, Skarrild †1843.01.07 Nørre Grene, Skarrild datter af Jens Nielsen *1734.10.03 Øvig †1781.04.09 Øvig og Margrethe Thomasdatter *1745.06.20 Holtum, Arnborg †1783.03.07 Øvig.
Maren *1778.05.23 Overkirkegaard, Assing †1778.10.25 fem måneder gammel.
Laurids Andersen *1740.01.24 Gammel Arnborg overtager smedien og fødegården, se nedenfor.
Christen Andersen *1742.01.15 Gammel Arnborg.
Kasper Andersen *1744.02.24 Gammel Arnborg.
Lars *1746.11.01 Gammel Arnborg †2 år gammel.
Peder Andersen *1750.07.07 Gammel Arnborg.
Simuleret Folketælling 1743 Gammel Arnborg Anders Lauridsen Smed Gods: Svenborg Hospital Ejer: Svenborg Hospital
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
smed1743 Anders Lauridsen Smed45c 1698c  1767 Gammel Arnborg Arnborg  
kone1743 Johanne Mikkelsdatter35c 1708c  1789 Gammel Arnborg Arnborg Hun ses i FT 1787 ved sønnen Laurids Andersen.
søn1740 Laurids Andersen Smed3c 1740 Gammel Arnborg Arnborg  Ses 1759, 1766 i kirkebogen som Laurids Smed
søn1742 Christen Andersen1 1742 Gammel Arnborg Arnborg   
tj-pige1743 ? tjenestepige, Laurids Smeds     


1767- Laurids Andersen Smed *1740.01.24 Gammel Arnborg †1817.11.14 Gammel Arnborg søn af formand.
Gift 1769 i Nørre Vium med Kirsten Pedersdatter *1741 Nørre Vium †1816.10.02 Gammel Arnborg datter af Peder Pedersen *1714 Nørre Vium †1776 Nørre Vium og Karen Jensdatter i Vestergaard, Nørre Vium By.
Låner 1777 af Mads Sørensen Møller, Sønderby 100 rigsdaler tilbagebetalt 1787. Laurids må på dette tidspunkt være ejer af hans sted i Gammel Arnborg.
Igen 1787 lånt 148 rigsdaler af Mads Sørensen Møller, Sønderby.
Udsteder 1780 pantebrev til Kirstine Hansdatter for 110 rigsdaler.
Børn:
Inger Lauridsdatter *1770.09.02 Gammel Arnborg overtager fødegården ifølge Sulkjær, usikker om fødegården.
Johanne Lauridsdatter *1776.05.05 Gammel Arnborg.
Folketælling 1787 Gammel Arnborg Laurids Andersen   3. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 1Laurids Andersen481740 Gammel Arnborg Arnborg 1817 Gammel Arnborg Arnborg Far Anders Smed af Gammel Arnborg.
kone 1Kirsten Pedersdatter461741 Vium By Nørre Vium 1816 Gammel Arnborg Arnborg Døbt 13. marts 1741 datter af Peder Pedersen *1714 Nørre Vium †1776 Nørre Vium og Karen Jensdatter i Vestergaard, Nørre Vium By. Gift 1769 i Nørre Vium.
dat. Inger Lauridsdatter171770 Gammel Arnborg Arnborg  Døbt 15.06.1770 far Laurids Smed.
dat. Johanne Lauridsdatter111776 Gammel Arnborg Arnborg   
mands mor 1eJohanne Mikkelsdatter791708c1789 Gammel Arnborg Arnborg  

Folketælling 1801 Gammel Arnborg Laurids Andersen   4de Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Laurids Andersen631740 Gammel Arnborg Arnborg 1817 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2080
Begravet nr.6371
Gift 1769 i Nørre Vium.
kone Kirsten Pedersdatter611741 Vium By Nørre Vium 1816 Gammel Arnborg Arnborg Begravet nr.6366
Gift 1769 i Nørre Vium.
dat. Inger Lauridsdatter311770 Gammel Arnborg Arnborg 1854 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2224
Viet nr.8077
Gift 1802 i Arnborg med Niels Andersen af Mosgaard, Assing.
dat. Johanne Lauridsdatter241776 Gammel Arnborg Arnborg 1837 Fjelstervang- Lille Vorgod Dåb nr.2245
Viet nr.8108
Gift 1815 i Arnborg med Peder Andersen *1761 Assing †1827 Fjelstervang, Vorgod, hvor de bosætter sig.


Matr. 9A Gammel Arnborg hartkorn 2 7 1 1½.
1807.10.21 Niels Andersen *1772.01.09 Mosgaard, Assing †1854.01.08 Gammel Arnborg søn af Anne Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod †1802 Mosgaard og Anders Poulsen *1744c Mosgaard, Assing †1799 Assing.
Gift 1802.10.16 i Arnborg med Inger Lauridsdatter 1770.09.02 Gammel Arnborg †1854.04.02 Gammel Arnborg datter af formand.
Matr. 9A Gammel Arnborg.
Dato 1807 for skødet ses i næste skøde på gården 1835 nedenfor.
Børn:
Laurids Nielsen *1803.09.04 overtager fødegården, se nedenfor.
Anne Nielsdatter *1805.04.15 Gammel Arnborg.
FT 1834 hjemme i Gammel Arnborg. Ikke fundet FT 1840 eller FT 1845.
Kirsten Nielsdatter *1808.02.14 Gammel Arnborg.
Gift 1. 1825c med Ove Henningsen *1791.09.11 Gammel Arnborg †1839 Overgaard, Gammel Arnborg søn af Henning Christensen *1766.02.02 Gammel Arnborg †1829 Gottenborg, Arnborg og Mette Nielsdatter *1754c †1836 Damgaard, Arnborg.
Gift 2. 1840c med Jakob Christensen *1814.02.13 Kirkegaard, Arnborg søn af Christen Jakobsen *1776 Kirkegaard †1851 Øster Annexgaard, Kirkegaard og Karen Poulsdatter *1773 Hesselvig Skarrrild †1843 Kirkegaard.
Sidsel Marie Nielsdatter *1812.09.20 Gammel Arnborg.
Kaldet Elsemarie i FT 1834 i Gammel Aarnborg. Ikke fundet FT 1845.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
1835.04.19 Laurids Nielsen *1803.09.04 Gammel Arnborg †1884.10.12 Gammel Arnborg.

Gift 1. 1835.10.25 i Arnborg med Maren Hansdatter *1794.11.09 Holtum, Arnborg †1837.04.28 (Barselsseng) Gammel Arnborg datter af Hans Pedersen *1766c Flø, Brande †1838.09.06 Holtum og 1. kone Mette Kirstine Jørgensdatter *1773.08.29 Holtum †1811.11.07 Holtum.

Gift 2. 1838.05.20 i Brande med Maren Nielsdatter *1809.03.26 Flø, Brande †1882.08.31 Gammel Arnborg datter af Niels Pedersen *1755c Flø †1840 Flø og Maren Jørgensdatter *1769.03.18 Holtum, Arnborg †1853.01.27 Flø.

Kirstein Gregersen "Fasterholtslægten", 1947, s. 132:

Jørgen Jørgensen Borup fortæller, at Laust Nielsens og Marens Aftægtshus laa ved Vejen mellem Fasterholt og Arnborg Kro, her sad Laust Nielsen ofte og bandt koste af Revlingris, hvis skarpe Lugt fyldte Huset.

Børn med 1. kone Maren Hansdatter:
Mette Kirstine Laustsen *1837.03.28.
Børn med 2. kone Maren Nielsdatter:
Niels Lauridsen *1839.06.02 Gammel Arnborg. Overtager gården, se nedenfor.
Maren Lauridsen *1841.05.22 Gammel Arnborg †1916.06.07 Gammel Arnborg.
Husbestyrerinde ved broderen Niels Lauridsen i Arnborg sogn. Ugift.
FT 1880 ved forældrene i aftægtshus.
FT 1901 husbestyrer for broderen Niels *1839, der er enkemand.
FT 1911, FT 1916 stadig ved broderen Niels i deres fødegård.
Jens Peder *1843.11.24 Gammel Arnborg †1854.07.01 (druknet i Skjern Å ved Døvling i Skarrild, han ville drikke af åen) begravet Arnborg.
Marie Lauridsen *1847.01.25 Gammel Arnborg †1925.02.14 Gammel Arnborg.
Husbestyrerinde ved broderen Niels Lauridsen i Arnborg sogn. Ugift.
FT 1901 ved broderen Niels *1839, der er enkemand.
FT 1911 stadig ved broderen Niels.
Ses ikke FT 1916.
Inger Lauridsen *1849.02.18 Gammel Arnborg †1930.03.16 Kirkegaards Mark, Arnborg
Gift 1880.09.24 Arnborg sogn med ungkarl, husmand af Frifeld, Arnborg Jens Peder Vissing *1851.06.09 (fødseldato ved konfirmation) Vejle sogn †1936.03.24 Arnborg søn af dagkører i Vejle, senere husmand matr. 2d Kirkegaard, Arnborg Diderich Andersen Schou Vissing *1818.08.03 Vejle †1890.02.23 Arnborg og Bodil Katrine Ostersen *1825.06.30 Grene, Skarrild sogn †1911.01.09 Østre Kirkegaards Mark, Arnborg.
Inger kaldes Nielsen ved dåben, rettet til Lauridsen ved konfirmationen.
FT 1880 sypige, bor ved broderen Niels *1839.
Gift til Kirkegaard i Arnborg matr. 2D.
Niels Lauridsen *1851.07.10 Gammel Arnborg †1920.04.27 Ronnum, Skarrild.
Gift 1877.09.27 i Skarrild med Else Kirstine Knudsen *1848.02.29 Ronnum †1920.04.27 Ronnum datter af Knud Pedersen *1810.03.13 Gammelgaard, Skarrild †1889.02.24 Ronnum og Birte Iversdatter *1816.07.30 Hesselvig, Skarrild †1897.06.13 Ronnum.
Boede matr. 13a Grene ejerlav, Ronnum, Skarrild.

1876.05.11 Niels Lauridsen *1839.06.02 Gammel Arnborg †1927.02.03 Gammel Arnborg søn af formand.
Gift med Ane Christensen *1836.05.11 Skovbjerg, Arnborg †1887.07.04 Gammel datter af Christen Pedersen *1800.11.10 Gammel Arnborg †1879.04.24 Ny Skovbjerg, Gammel Arnborg og Johanne Pedersdatter *1810.07.26 Fasterholt, Arnborg †1891.02.02 Ny Skovbjerg.
Hartkorn 1 6 1 1¼.
Fra Sulkjærs Arnborg Sogn side 87-88 omskrevet:
Niels var med i krigen 1864, hvor en dag var på farlig forpost. En kammerat kom med brændevin, men Niels sagde "Nej tak, ska a dø, så vel a i det mendst go ædru ud af verden." Han fortalte om "da vi rænd fræ Dybbøl."
Niels Lauridsen var en fortæller. Han fortalte om naboens blinde hest, der skulle slagtes. Broderen havde hørt, at man skulle slå en hest for panden, kom med en økse og slog med den brede ende, men hesten rystede kun forundret hovedet. Så slog han hårdere til, men det ville hesten ikke finde sig i og rendte væk.
Hvor den blinde hest rendte hen fortælles ikke.
Niels Lauridsen får i 1876 skøde på matr. nr. 9A og 7C.
Ses FT 1880. FT 1890 enke.
Skrives i FT 1911 af Arnborg Mark, Usseltoft 9f.
Børn:
Laurids Lauridsen *1882.05.19 Gammel Arnborg †1946.01.08 Skive Købstad.
Gift 1916.07.07 i Skive, Ringkøbing amt med Ane Marie Jensen *1886.01.01 Skive datter af murer i Skive Christian Jensen *1858.11.18 Skive †1924.05.16 Skive og Karen Marie Hansen *1856.12.14 Estvad sogn, Ringkøbing amt †1945.01.10 Skive
Han fik i barndommen en sygdom, som gjorde ham blind. Omkring 1892, da han var 10 år, kom han til Det Kongelige Blindeinstitut i Kbh., hvor han blev undervist i orgel- og klaverspil og musikteroi. Fra 1902 studerede han ved Musikkonservatoriet og fik organisteksamen i 1904.
Han skrev musik til sange, kammermusik og musik for orkester. Opført blev fx Lille suite for strygeorkester, Romance for violin og orkester op. 10 endda med Carl Nielsen som dirigent. Koncertouverture i F-Dur blev opført 1940.
Se Wikipedia.

En Peder Larsen - men ikke ham nedenfor af Gammel Arnborg - af Arnborg gift 1716.10.11 i Ikast med Abelone Jørgensdatter.

En gård
1737c Peder Larsen †1778 Gammel Arnborg.
Gift 1. gang 1737c med ? Pedersdatter søster (se dåb #2087 i Gammel Arnborg 1742) til Christen Pedersen i Gammel Arnborg, der 1757c flytter til Søby.
Gift 2. gang 1745+ med Ellen Nielsdatter †1778+ (ses ikke FT 1787 i Arnborg).
Han har ingen børn over 12 år i 1743.
Peder Larsen var skolemester i Gammel Arnborg for den vestlige den af sognet, Thomas Pedersen bliver skolemester i resten Fasterholt, Skibbild, Tornvig og Holtum. Peder Larsen blev udnævnt i 1741. Se Severinsen i Hardsyssels Aarbog 1915, s. 130-31.
Indberetning til af Hr. Vitus Bering af Rind til Biskop Anchersen i Ribe 9. Juni 1741:
Og bliver da under den ene Mand nemlig Peder Lassøn af Gl. Arenborg hans Undervisning følgende Steders Ungdom, nemlig: Tovdal, Lille og Store Hølund, Birkebæk, Gl. Arenborg, Toxvig, Sønder Søby, Arenborggren og Kirkegaarden. Nyder i Løn 4 Rdl. og af Beboerne 17 Læs Tørv.
Børn:
Peder Pedersen (Arnborg) *1739 Gammel Arnborg †1816 Brandlund, Brande.
Gift 1774 i Brande med Ane Kristine Jensdatter *1748c Brande By †1841 Brandlund, Brande
Han flyttede mellem 1769 og 1773 til Brande By, hvor han i 1795 fik skøde på hendes fødegård på 0 1 3 0, senere efter 1795 i Brandlund i Brande. Han kunne læse og skrive, hans far var jo skolemester, og har skrevet næsten alle skøder og skifter i Brande 1774 - 1800. I 1774 var han anklaget for at have udskænket hjemmebrændt brændevin, se Brændevin i Brande 1774 eller Vellykket Oprør i Brande Sogn. Han klarede frisag, fordi han som selvejer ikke var blevet anhørt af amtmanden før anklagen.
Børn:
Maren *1775 Brande By †4 år gammel.
Birte Pedersdatter *1777 Brande By †1860 Brande gift 1816 i Brande med Peder Madsen *1790 Brandlund †1873 Borup. De overtog stedet i Brandlund.
Maren *1779 Brande By †11 år gammel.
Niels Pedersen *1744 Gammel Arnborg se nedenfor hartkorn 0 5 2 0.
Lars Pedersen *1745 †1778-.
Simuleret Folketælling 1743 Gammel Arnborg Peder Lassen Gods: Svenborg Hospital Ejer: Svenborg Hospital
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Peder Larsen     
kone1743 ? Peder Larsens kone23+ 1720-  1745+  Får søn Las i 1745.
søn1739 Peder Pedersen Arnborg4 1739 Gammel Arnborg Arnborg 1816 Brandlund Brande Får tilnavnet Arnborg, da han flytter til Brande sogn 1772c.
tj-pige1743 ? tjenestepige, Peder Larsens     

Gammel Arnborg 0 5 2 0 "halvgaard" af Søndergaard
1800 Niels Pedersen *1744 Gammel Arnborg †1816 Gammel Arnborg søn af formand.
Gift 1779.09.12 i Sønder Felding med Maren Madsdatter *1750c Sønder Felding †1830 Gammel Arnborg.
Bosat Skarrild By 1787, Lustrup 1792, Gammel Arnborg 1800.
Han nævnes i skiftet 1778 efter faderen som "Niels 34, blind paa stedet".
Ægteparret ses i FT 1787 i Skarrild By, han beskrives som inderste (lejer) og blind.
I 1792 i Lustrup, Skarrild.
Er ved FT 1801 i Gammel Arnborg blind, præsten - der udfører folketællingen - undrer sig at han kan føre gården og at det kan gå. Han beskrives som "Blind, men dog Bonde og Gaardbeboer", hvilken gård han har i Gammel Arnborg er ikke klart.
Skøde på "halvgaard" af Søndergaard 1800:
809 Skøde fra Chr. Pedersen Mølsted, Trøgelborghus, Vorgod, til Niels Pedersen, Arnborg, på en firepartsgård i Gl.Arnborg by. o-5-2-o.
Børn:
Peder Nielsen *1781c (ikke set døbt i Skarrild). FT 1801 i Gammel Arnborg. Sognefoged i Gottenborg, se der.
Lars Nielsen *1792 Lustrup, Skarrild. Se under Lille Hjøllund 1818.
Folketælling 1801 Gammel Arnborg Niels Pedersen   6te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Blind, men dog B og G mand 1Niels Pedersen571744 Gammel Arnborg Arnborg 1816 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2105
Begravet nr.6365
 
kone 1Maren Madsdatter511750c  1830 Gammel Arnborg Arnborg  
søn Peder Nielsen201781c Skarrrild 1830 Gottenborg Arnborg  
søn Lars Nielsen91792 Lustrup Skarrild 1868 Hjøllund- LIlle Arnborg  

Gammel Arnborg 2 4 2 0
1750- Jens Olesen *1698c †1764 Gammel Arnborg.
Gift med Abelone Nielsdatter *1720c †1798 Grene, Arnborg identificeret over begravelsen, hvor Sidsel Jensdatter nævnes som hendes datter, hvor hun gik hen for at dø.
Børn:
Sidsel Jensdatter *1751.11.21 Gammel Arnborg
gift med Christen Jensen se nedenfor.
Ole Jensen *1753 Gammel Arnborg.
Arent Jensen *1758 Gammel Arnborg se nedenfor.
1782c Arnt Jensen *1758 Gammel Arnborg †1815.09.19 Lustrup, søn af formand.
Gift med Johanne Jensdatter *1753 Skarrild datter af Jens Pedersen *1708c †1789 Gammel Arnborg og Anne Nielsdatter *1714c †1787+ (? †1796 Døvling, Skarrild).
Hendes forældre er på aftægt på gården i FT 1787. Hele familien flytter til Lustrup By i Skarrild. I 1782 låner han 90 rigsdaler af Villum Nyeboe i Hover sogn lidt nordøst for Ringkøbing.
Hammerum Herred Skøde- og Panteprotokol Register B-79 Sp-117 1783:
Ahrnt Jensen af Gammel Ahrnborg hans udgiven skiøde paa sin forhen Paaboende gaard i Scharrild bye af Hartkorn 1td 2 skp: 1 fkr ½ Alb til Peder Pedersen. Dateret den 6te Junii 1783.
Hammerum Herred SP Register B-79 Sp-117 1788:
Ahrnt Jensen af Gammel Arhnborg hans udgiven skiøde til Christen Jensen Birchebeck paa sit [forhen] Paaboende stæd i bemelte Gl. Ahrnborg af Htk 2 tdr 2 skp 2 fkr - Datteret den 14de Julli 1788.
Børn:
Jens Arentsen *1782 Skarrild By †1860+ Skarrild Overby?. Fadder 1814 i Arnborg.
Gift med Ane Dorthe Jensdatter *1794c †1840-45 Lustrup, bosat Lustrup By, Skarrild.
Folketælling 1787 Gammel Arnborg Arent Jensen   5. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 1Arent Jensen291758 Gammel Arnborg Arnborg  Gift april 1782 i Skarrild med Johanne Jensdatter. Flytter til Skarrild.
kone 1Johanne Jensdatter351752c   Forældre Jens Pedersen og Anne Nielsdatter, se nedenfor.
søn Jens Arentsen51782 Skarrild By Skarrild   
Leve ved Aftægt kones far 1Jens Pedersen791709  1789 Gammel Arnborg Arnborg Begravet nr.5998
 
kones mor 1Anne Nielsdatter731714c    

1788 Christen Jensen *1753.04.19 Birkebæk, Arnborg †1815.06.09 Grene Arnborg søn af Jens Ostersen *1715c Mosgaard Assing †1777 Birkebæk og Johanne Sørensdatter *1720c †1796 Birkebæk.
Gift 1780.09.29 i Arnborg med Sidsel Jensdatter *1751.11.21 Gammel Arnborg †1820.10.20 Grene, Arnborg datter af formand.
Familien flytter til Grene mellem 1791 og 1797. Se de andre børn der i Grene.
Børn født i Gammel Arnborg, ellers se Grene:
Jens *1788.10.12 Gammel Arnborg †1788.11.09 seks uger gammel.
Johanne Christensdatter *1791.03.19 Gammel Arnborg.
Gift 1813.12.26 i Arnborg med smed og teglbrænder Rasmus Pedersen Hjøllund *1791.04.05 Olling, Assing †1847.10.30 Tebstrup, Ovtrup, Skanderborg Amt.
Se Rasmus Pedersen Hjøllund under Grene i Arnborg, hvor familien kun lever nogle få år 1813 - 1818c, hvorefter den flytter til Over Isen i Ikast sogn.

Et sted
1801- Niels Madsen Tømmermand *1748c.
Gift med Karen Jensdatter *1751c.
Børn set:
Jens Nielsen (Arnborg) *1778.04.26 Borris.
Gift 1807.05.28 i Lindeballe med af Nørskov i Lindeballe Anne Katrine Jensdatter *1791c †1840+. Bosat Nørskov, Lindeballe.
Kirsten Marie Nielsdatter *1782 Lustrup, Skarrild †1834-40 Nørskov, Lindeballe.
Gift 1815 i Arnborg med Christen Larsen, Nørskov, Lindeballe.
Folketælling 1801 Gammel Arnborg Niels Madsen Tømmermand   5te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G, tøm- mer- mand mand 1Niels Madsen Tømmermand531748c  1815+  I 1815 er han vidne ved datterens vielse.
kone 1Karen Jensdatter501751c  1815+   
dat- Kirsten Marie Nielsdatter171782 Lustrup Skarrild 1834-40 Nørskov Lindeballe Viet nr.8107
Gift 1815 af Lille Hjøllund med Christen Larsen af Nørskov, Lindeballe. Hendes bror Jens Nielsen kaldet Arnborg *1778 Borris havde allerede giftet sig til Lindeballe sogn.

Søndergaard 5 1 1 0 under Nørre Karstoft.
1725c Niels Jakobsen Søndergaard *1700cc †1766+ (konen fadder det år #2198).

Gift 1. gang med hans første kone.

Gift 2. med Maren Jensdatter *1705c †1789.10.11 Toxvig, Arnborg (se FT 1787 Toxvig med søn smed Peder Nielsen).

Det første barn er født 1720c og da er Maren Jensdatter kun 15, hun kan dårligt være moderen.
I skattelisten 1743 er det en stor gård med forældre, mindst fire børn og tre husfolk (indsiddere). Niels Jakobsens første børn ser ikke ud til at være født i Arnborg, de er ikke set i kirkebogen (begynder 1725), hvor Jakob og ? Nielsdatter kunne have været.
I jordebogen 1753 for Nørre Karstoft står Niels Jakobsen med søn (må være Christen Nielsen den Ældre) som fæster. Niels Jakobsen nævnes første gang i kirkebogen i 1733 og første gang 1744 i Nørre Karstofts jordebøger. Kirkebogen føres fra 1725, men han er ikke nævnt 1725-32, hvilket kunne tyde på at han kommer fra et andet sogn.
Børn med 1. kone
Abelone Nielsdatter *1720c †1798.11.05 Grene, Arnborg. Nævnt i Skattelisten 1743, over 12 det år.
Gift med Jens Olesen *1698c †1764.04.14 Gammel Arnborg,
Bosat Gammel Arnborg, bærer 1754 i Fjederholt, Rind ved bror Jakob.
Formodede børn med 2. kone Maren Jensdatter:
Jakob Nielsen kaldet Fjederholt *1728c †1778.02.08 (50 år) Fjederholt, Rind.

Gift 1. 1752 i Rind med enke efter Christen Kjeldsen i Fjederholt Johanne Lauridsdatter †1753 Fjederholt. Bosat Fjederholt.

Barn med 2. kone 1754 i Rind med anden kone *1722c †1767.01.07 Fjederholt. Flere børn.

Gift 3. 1767.06.23 i Rind med Ester Christensdatter *1725c †1785 Fjederholt.

Udvalgt datter:
Johanne Marie Jakobsdatter *1768.04.06 Fjederholt, Rind †1811+.
Gift 1792.02.09 i Rind med Thue Jensen *1765.07.21 Volsgaard, Snejbjerg †1811.08.09 Snejbjerg.
? Nielsdatter *1730cc †1747.02.04 uden aldersangivelse.
Nævnt i Skattelisten 1743, over 12 det år.
Christen Nielsen den Ældre *1733.06.21 Gammel Arnborg overtager gården, se nedenfor.
Mette *1735.02.27 Gammel Arnborg, formodes død spæd.
Dødfødt 1737.12.20 †1737.12.20
Jens *1738.01.19, formodes død spæd..
Peder Nielsen Smed *1739.06.19 †1787+.
Er i 1766 fæster sammen med broderen Christen Nielsen, ses i skøde på Nørre Karstoft i Skarrild fra Poul Østergaard til Anders Bagger til Hastrup i Thyregod sogn.
Udlært til smed ved Anders Lauridsen Smed. Han ses FT 1787 i Toxvig.
Dødfødt 1742.07.22 †1742.07.22
Christen Nielsen den Yngre *1750.09.29 Gammel Arnborg †1833 Gammel Arnborg.
Gift 1775 i Assing med Birte Jensdatter *1744c Nedergaard, Assing †1827 Gammel Arnborg. Se Gottenborg
Simuleret Folketælling 1743 Gammel Arnborg Niels Jakobsen Søndergaard Ejer: Mad. Lillelund
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Niels Jakobsen Søndergaard   1750+  Søn Christen døbt 1750.
  ? Niels Jakobsen Søndergaards 2. kone   1750+  Søn Christen døbt 1750.
dat.1743 ? Nielsdatter12+ 1731-    
dat.1743 ? Nielsdatter12+ 1731-  1747 Gammel Arnborg Arnborg  
søn  ? Nielsen12+ 1731-    
søn1739 Peder Nielsen4 1739 Gammel Arnborg Arnborg   
hus folk1743 ? husmand, ved Niels Søndergaard Huusarm   
kone1743 ? Husmands kone    En Inger Pedersdatter †1752, gammel Arnborg. Ikke identificeret.
hus folk  ? huskone, ved Niels Søndergaard   Se manden ved Niels Thommesen i Grene.


1761c Christen Nielsen den Ældre *1733.06.21 Gammel Arnborg †1796.03.20 Gammel Arnborg, søn af formand.
Gift 1761c med Ane Henningsdatter *1726 Krog, Skarrild †1800.08.05 Gammel Arnborg datter af Henning Rasmussen †1759.09.17 Krog.
Allerede 1753 i Nørre Karstofts jordebog ses han som medfæster med faderen Niels Jakobsen men uden at hans navn nævnes.
Se John Søndergaard Nielsen.
Børn:
Karen *1762.09.01 Gammel Arnborg †17 uger gammel.
Henning * 1763.09.14 Gammel Arnborg, vel død spæd.
Jens Christensen *1765.01.01 Gammel Arnborg, kan være død spæd.
Henning Christensen *1766.02.02 Gammel Arnborg †1829.02.08 Gottenborg, Arnborg.
Gift med Mette Nielsdatter *1754c Fjelstervang †1836.12.08 Overgaard, Gammel Arnborg datter af Mette Pedersdatter *1720c †1799 Nyborg, Ikast (udfra skifte Lundenæs #1763).
Folketælling 1787 Gammel Arnborg Christen Nielsen den Ældre   9. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 1Christen Nielsen den Ældre551733 Gammel Arnborg Arnborg 1796 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2044
Begravet nr.6271
Døbt 12.04.1733 far Niels Jakobsen (Søndergaard?). Begravet som Christen Nielsen Søndergaard, 63. Bror til Christen Nielsen den Yngre. De bor vel i et aftægtshus til Søndergaard.
kone 1Anne Henningsdatter631726 Krog Skarrild 1800 Gammel Arnborg Arnborg Begravet nr.6294
Far Henning Rasmussen. Døbt først i 1726.

1779 Ove Christensen *1739c †1790.03.02 Gammel Arnborg.

Gift 1. 1779- med Kirsten Christensdatter *1755c †1780.09.24 Gammel Arnborg.

Trolovet 2. 1783.06.10 i Arnborg med Mette Nielsdatter *1754c †1836 Damgaard, Arnborg (FT 1834 ved søn Ove Henningsen), hun gift 2. gang med Henning Christensen se nedefor. Datter af Mette Pedersdatter †1799 (skifte) i Nyborg i Ikast sogn og 1. mand Peder.

Skøde efter Hammerum SP register 1779:
Nr. 555. Sr. Christensen af Kiideriis Mølle Hands udgifne skiøde til Ove Christenen paa et stæd i gl. Arnborg dateret 11te Junii 1779.
Kvittering for arv efter forældre (Hammerum Skøde protokol):
1799
Kvittering for arv. Chr. Ovesen, Arnborg kvitterer for arv efter forældrene Ved skifte 16/12 178o for arv efter moderen, Kirsten Christensdatter, loo rd. og ved skifte efter faderen 13/7 179o 125 rd 3mk 4sk.
Børn med 1. kone Kirsten Christensdatter:
Christen Ovesen *1780c Gammel Arnborg
I 1819 er han som ungkarl fadder for søsteren Ellen Kirstine i Beksgaard i Skarrild. #2882 Skarrild.
Børn med 2. kone Mette Nielsdatter:
Ellen Kirstine Ovesdatter *1784.06.06 Gammel Arnborg †1823 Bæksgaard, Skarrild By.
Gift 1818.04.18 i Arnborg med enkemand Peder Nielsen af Bæksgaard i Skarrild By *1784c i Silstrup, Skarrild søn af Niels Knudsen *1745c og Anne Pedersdatter *1743c.
Kendt barn:
Niels Pedersen Bæksgaard *1819 Bæksgaard, Skarrild By
Folketælling 1787 Gammel Arnborg Ove Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 2Ove Christensen481739c  1790 Gammel Arnborg Arnborg Viet nr.8029
Begravet nr.6253
Ikke set født i Arnborg. Trolovet 10.06.1783 med tjenestepige Mette Nielsdatter.
kone 1Mette Nielsdatter331754c  1836 Gammel Arnborg Arnborg Viet nr.8029
Ikke set født i Arnborg.
dat. 2 Ellen Kirstine Ovesdatter41784 Gammel Arnborg Arnborg 1823 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2288
Konfirmation nr.9043
Viet nr.8111
Gift 1818 med Peder Nielsen, Bæksgaard, Skarrild By.
søn 1 Christen Ovesen71780 Gammel Arnborg Arnborg  Dåb nr.1999
Konfirmation nr.9022
 
tj-pige Kirsten Christensdatter211766c   Ikke set født i Arnborg.
tj-pige Anne Larsdatter141773c   Ikke set født i Arnborg.

1790 Henning Christensen *1766.02.02 Gammel Arnborg †1829 Gottenborg, Arnborg søn af forformand Christen Nielsen den Ældre *1733 Gammel Arnborg †1796 Gammel Arnborg og Anne Henningsdatter *1726 Krog, Skarrild †1800 Gammel Arnborg.
Gift med enke efter formand Mette Nielsdatter, se ovenfor.
Børn:
Ove Henningsen *1791.09.11 Gammel Arnborg †1839 Overgaard, Gammel Arnborg.
Gift med Kjerstine Nielsdatter *1809c Arnborg †1883 Overgaard, Gammel Arnborg.
Ses FT 1834 i Tovdal.
Mindst fem børn. .
Hun gift 2. gang 1840c med Jakob Christensen *1817c Arnborg †1883+.
Anne Henningsdatter *1793.09.22 Gammel Arnborg †1844 Lille Hjøllund.
Gift 1817.10.25 i Arnborg (noteret i Skarrild kirkebog) med Anders Jensen Krog *1795.10.10 Kjærgaard, Sunds †1847.04.01 Toustrup, Snejbjerg søn af Jens Larsen (Krog) og Maren Jespersdatter.
FT 1845+ bosat i et hus med jordlod i Hjøllund By, Lille Hjøllund.
Børn:
Mette Andersdatter *1827c Skarrild
Jens Andersen *1828c Arnborg
Folketælling 1801 Gammel Arnborg Henning Christensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G, Lægds- mand mand 1 1Henning Christensen351766 Gammel Arnborg Arnborg 1829 Gottenborg Arnborg Viet nr.8053
Gift 1790 i Arnborg med enken Mette Nielsdatter.
kone 2Mette Nielsdatter481754c  1836 Gammel Arnborg Arnborg Viet nr.8029
Hun er ikke født i Arnborg. Gift 1. 1783 i Arnborg som tjenestepige med Ove Christensen †1790. Gift 2. 1790 i Arnborg med Henning Christensen.
dat. 1 Ellen Kirstine Ovesdatter161784 Gammel Arnborg Arnborg 1823 Skarrild By Skarrild Dåb nr.2288
Konfirmation nr.9043
Viet nr.8111
Gift 1818 med enkemand Peder Nielsen af Bæksgaard, Skarrild By.
søn 2 Ove Henningsen91791 Gammel Arnborg Arnborg 1839 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2324
 
dat. 2 Anne Henningsdatter71793 Gammel Arnborg Arnborg  Dåb nr.2336
 
Et sted:
1744+ Søren Olufsen.
Gift med hans kone nævnt 1744 og 1753.
Ses 1744-54 i Gammel Arnborg.
Børn:
Peder Sørensen *1744.11.02 Gammel Arnborg.

Gottenborg fra 1778
Gottenborg er først nævnt 1778 i kirkebogen. Siden Christen Nielsen den Yngre er søn af Niels Jakobsen i Søndergaard, Gammel Arnborg er Gottenborg vel en udstykning fra Søndergaard. Det ligger vest for Gammel Arnborg i retning af Hjøllund. I folketællingen 1787 føres det under Gammel Arnborg. I 1801 er der to gårde i Gottenborg, senere tre. Videnskabernes Selskabs kort fra 1803c viser to gårde, se kortet ovenfor.

1776c Christen Nielsen den Yngre *1750 Gammel Arnborg †1833 Gottenborg?.
Gift med Birte Jensdatter *1744c †1827 Gottenborg.
Overtager dele af fødegården Søndergaard.
Han er i FT 1787 selvejer, men også almisselem - en sjælden kombination.
I 1783 erhverer han 0 1 0 0 eng kaldet Haunsvig for 58 rigsdaler, hvilket synes en særdeles høj pris. Registret siger ikke hvem der solgte det eller hvor det er.
Børn:
Maren Christensdatter *1772c Gottenborg (se FT 1801 for hende og datteren).
Barn med Jakob Christensen Fasterholt-Bjerre:
Johanne Jakobsdatter *1794, ses FT 1801 ved bedsteforældrene.
Kirsten Christensdatter *1778 Gottenborg †1831-.
Gift 1814.10.23 i Arnborg med Christen Christensen Hvillum *1780c Sønder Hvillum, Ejstrup †1838.04.24 Silstrup, Skarrild søn af Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum og Maren Christensdatter *1752c. (Christen Hvillum gift 2. gang med Ane Marie Nielsdatter af Lustrup, Skarrild.)
Bosat Gammel Arnborg til efter FT 1834.
Jens *1781 Gottenborg †7 måneder.
Anne Christensdatter *1783 Gottenborg FT 1801 hjemme.

Folketælling 1787 Gammel Arnborg Christen Nielsen den Yngre   Matr: Gottenborg   8. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde og Almis- selem af Sognet mand 1Christen Nielsen den Yngre381750 Gammel Arnborg Arnborg 1833 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2140
Begravet som Christen Nielsen Søndergaard. Bror til Christen Nielsen den Ældre.
kone 1Birte Jensdatter431744c Nedergaard Assing 1827 Gammel Arnborg Arnborg Begravet som Birthe Søndergaard almisselem af Gl. Ahrnborg
dat. Kirsten Christensdatter101778 Gottenborg Arnborg  Dåb nr.2256
Konfirmation nr.9026
Viet nr.8106
Gift med Christen Christensen Hvillum *1780c Sønder Hvillum, Ejstrup.
dat. Anne Christensdatter51783 Gottenborg Arnborg 1820-31 Gammel Arnborg Arnborg Dåb nr.2282
Konfirmation nr.9044
 

Folketælling 1801 Gammel Arnborg Christen Nielsen den Yngre   7de Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Nielsen den Yngre511750 Gammel Arnborg Arnborg 1833 Gottenborg Arnborg Dåb nr.2140
 
kone 1Birte Jensdatter551744c  1827 Gottenborg Arnborg  
dat. Anne Christensdatter181783 Gottenborg Arnborg  Dåb nr.2282
Konfirmation nr.9044
 
Nyder al- misse af Sognet. dat. dat. Johanne Jakobsdatter71794 Gammel Arnborg Arnborg  Dåb nr.2343
 

1801- Niels Pedersen *1729 Aggersig, Assing †1802+ søn af sognefoged Peder Poulsen *1692c †1781 Aggersig og Anne? †1747- Aggersig (JVO).
Gift med Anne Nielsdatter *1728c.
Bonde og gaardbeboer.
Parret har testamenteret deres gaard og besiddelser til hans broders søn Peder Christensen Aggersig *1774 Aggersig, Assing †1802 Gottenborg. Han var søn i Aggersig, Assing af Christen Pedersen *1735c og Kirsten Christensdatter *1737c.
Men brodersønnen dør 1802 mens parret lever videre.
Folketælling 1801 Gottenborg Niels Pedersen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Niels Pedersen711729 Aggersig Assing 1802+  Han er søn af sognefoged Peder Poulsen *1692c †1781 Aggersig og Anne? †1747- Aggersig. I 1802 dør Niels Pedersen brors søn Peder Christensen Aggersig, 28, i Gottenborg, denne var udset til arving ved testamente. Må have forladt Arnborg kort efter, for hverken han eller konen ses mere i sognet og er ikke begravet i Arnborg.
LINK: Peder Christensen Aggersig begravelse 1802.
LINK: Niels Pedersen (Jens V. Olsen).
kone Anne Nielsdatter731728c  1802+  Se under hendes mand Niels Pedersen.
mands brors søn Peder Christensen Aggersig261774 Aggersig Assing 1802 Gottenborg Arnborg Begravet nr.6300
Udset til arving ved testamente, søn af husbondens Niels Pedersens bror Christen Pedersen Aggersig og Kirsten Christensdatter.

Den følgende Niels Pedersen har intet at gøre med ham ovenfor.

1820- Niels Pedersen *1765c †1823 Gottenborg.
Gift med Margrethe Christensdatter *1767.04.16 Lustrup, Skarrild †1849 Gottenborg datter af Christen Pedersen og kone.
Børn:
Christen Nielsen *1808c Assing.
Gift 1834- med Johanne Marie Jensdatter *1806c Vorgod, har FT 1845 et Boelsted i Gottenborg.
Kirsten Nielsdatter *1798c/1808c Assing, FT 1845 i Gottenborg, strømpebinder.

1801- Jørgen Christensen *1762c †1823- søn af Christen Pedersen Frølund *1717c †1802 Gammel Arnborg og Maren Jørgensdatter *1717c †1780 Gammel Arnborg.
Gift med 1794 Maren Christensdatter *1751c †1823? enke ved Gammel Arnborg.
Maren Christensdatter ser ud til i FT 1787 at være tjenestepige ved Jørgens far Peder Christensen Frølund. Hun er 43c, da de bliver gift og de får ingen børn.
Han var Bonde og gaardbeboer i Gottenborg.
Jørgen Christensen er ikke fundet begravet i Arnborg. Han lever i 1810, hvor han er fadder i dåb #2438. Konens begravelse er ikke helt sikkert identificeret, men en Maren Christensdatter af den rigtige alder begraves som enke 1823 ved Gammel Arnborg. Hvis dette holder er han død 1810-23 og enten glemt i kirkebogen eller evt. begravet i et andet sogn.
Folketælling 1801 Gottenborg Jørgen Christenen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Jørgen Christensen391763 Gammel Arnborg Arnborg 1810-23  Begravelses året ikke sikkert, se konen Maren Christensdatter.
kone 1Maren Christensdatter541747c  1823? Gammel Arnborg Arnborg Hendes begravelse er ikke sikker. Alderen passer, men hende og manden kan være flyttet til et andet sogn.
Binder Strøm- per ind- sidder 0Maren Jensdatter511750c   Ikke set begravet i Arnborg.


1811 Peder Nielsen *1781c (formodentlig i Skarrild) †1830 Gottenborg.

Gift 1. gang 1811 i Hoven med Mette Kirstine Jensdatter *1787 Nørre Grene, Hoven †1827 Gottenborg, datter i Nørre Grene, Hoven af Jens Pedersen *1744 Nørre Grene †1804 Nørre Grene og Maren Pedersdatter *1752c.

Gift 2. gang 1827 i Arnborg med enken Maren Jensdatter af Store Hjøllund *1784 Døvling, Skarrild †1860 Store Hjøllund datter af Jens Jakobsen *1753c og Bartoline Knudsdatter *1752c.

Peder Nielsen bliver sognefoged i Arnborg sogn. Kaldet sognefoged 1815 da hans andet barn døbes og 1827, da han gifter sig igen.
Deres børn med en eller to undtagelser dør kort efter fødslen.
Vielsen i Hoven Kirkebog:

1811 d. 3 Nov. mødte her i Præstegaarden mændene Jens Pedersen af Sønder Grene og Marcus Nielsen af Nørre Green, for at anmelde at afgangne Jens Pedersen af Nørre Grene hans datter, Mette Kirstine, for indeværende hos formelte hendes morbroder Jens Pedersen i S: Green agter at indlade sig i Ægteskab med Ungkarl Peder Nielsen af Arnborg Sogn og Bye, og tilbøde begge disse mænd sig at være forlovere i saa henseende, at intet mod loven og anordninger vidstes til hinder i dette ægteskabs fuldbyrdelse.
Marcus Nielsen.
Jens Pedersen.
Viet d. 23 nov.

Børn:
Jens *1813 †4 måneder gammel.
Jens Pedersen *1814 †1877 Drantum, Brande.
Gift 1844 i Sønder Omme med Maren Christensdatter *1815 Mikkelborg, Assing datter af Christen Michelsen *1781 †1855 og Maren Pedersdatter *1777 †1851. Bosat 1844-51 i Hallundbæk, Sønder Omme, 1851+ i Drantum 2A, Brande.
Jens Pedersen i Hallundbæk og Niels Peder Pedersen i Drantum, Brande byttede 1851 gårde.
Niels *1815 †2 dage gammel.
Niels *1816 †1 dag gammel.
Niels *1818 †4 uger gammel.
Else Marie *1820.

Et sted eller hus i Gottenborg:
1806- Peder Pedersen Sig *1780.12.10 Siig (Gammelbosig), Rind †1862.03.14 Fasterholt Mark, Arnborg søn af Peder Madsen Sig *1748 Sig, Rind †1810.02.11 Arnborg og Maren Olufsdatter *1743.06.14 Birkebæk, Arnborg †1819.12.05 Hedehuset, Arnborg.

Gift 1. 1806.02.22 i Rind med Anne Madsdatter *1777c †1833 Lille Hjøllund, Arnborg.

Gift 2. 1837.03.27 i Arnborg med enke efter Niels Poulsen Hesselvig Ane Christensdatter *1790c †1862.03.26 Fasterholt Mark.

Flytter meget rundt, 1812 Gammel Arnborg, 1815 Gottenborg, 1834 Hjøllund By, 1840 Grene (husmand), 1845 hus i Holtum, 1850-55 Grene et hus, 1860 Egebjerghus i Grene.
Peder Pedersen Sig nævnes med stedsønnen Poul Hesselvig Nielsen i lægdsrullen 1838.
Børn med Anne Madsdatter:
Mads Christian Pedersen *1806.12.26 Gammel Arnborg (Gottenborg) †1874 Gammel Arnborg, overtager gården, se nedenfor.
Ellen Pedersdatter *1808.09.18 Gammel Arnborg.
Abelone Johanne Pedersdatter *1810.04.23
Peder *1812.03.30 Gammel Arnborg (Gottenborg) †2 år gammel.
Mette Kirstine Pedersdatter *1814.04.07. FT 1834 Hjøllund By, ved faderen.
Peder Pedersen Siig *1815.10.27 Gottenborg.
Gift 1845.03.18 i Gaarslev med Maren Rasmusdatter *1817.03.13 Gaarslev datter af kludesamler Rasmus Madsen *1782c Vejstrup sogn, Haderslev Amt †1860+ og Elsebeth Bertelsdatter *1784c Gaarslev †1860+.
FT 1834 Hjøllund By, ved faderen i Arnborg. Skolelærer.
FT 1840 indsidder væver i Gaarslev ved kommende svigerfar Rasmus Madsen..
Boede i et hus Mørkholt i Gaarslev sogn i Vejle Amt.
Sete børn:
Mads Peder Pedersen *1845.06.03 Gaarslev.
Rasmus Pedersen *1848c Gaarslev.
Ane Pedersen *1859c Gaarslev.

1829c Mads Christian Pedersen *1806.12.26 Gammel Arnborg (Gottenborg) †1874 Gammel Arnborg, søn af formand.
Gift 1829 i Skarrild med Maren Iversdatter *1811 Hesselvig, Skarrild †1883 Tulstrup, Ikast datter i Hesselvig af Iver Olesen *1779 Skovsende, Sønder Omme †1850-55 Hessevig og Ane Malene Lauridsdatter *1785c Skarrild †1855-60?.
Børn (tak til Inger Bødker-Jensen):
Ane Mads *1830 Gottenborg, †2 år gammel.
Iver Madsen Siig *1833 Gottenborg. Gift 1856 i Arnborg med Inger Cathrine Hansen *1832 Gottenborg.
FT 1840-45 plejesøn ved moderens forældre i Skarrild
Børn:
Hans Peder Madsen *1857 Hjøllund, Arnborg †1874 Hjøllund.
Mads Christian Madsen *1862 Hjøllund gift 1884 i Arnborg med Dortea Jakobsen *1866 Gottenborg. 12 børn.
Peder Mads Christiansen *1836 Gottenborg †1921 Ronnum, Skarrild.
Laust Mads Christiansen *1842 Gottenborg †1874 Gammel Arnborg.
Ane Mads Christiansen *1845 Gammel Arnborg †1864 Gammel Arnborg, 19 år gammel.
Peder Sandfeld Madsen *1847 Gammel Arnborg †1927 Kirkeby, Hoven.
Ane Malene Mads Christiansen *1851 Gammel Arnborg †1913 Tulstrup, Ikast.

Grene i Arnborg, Arnborg Grene også kaldet
Grene i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Arnborg Grene. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Grene i Arnborg, Arnborg Grene også kaldet
Arnborg Grene består af to halvgårde.
(Skarrild Grene er tre gårde på samme tid, desuden er der Sønder Grene i Sønder Omme og Nørre Grene i Hoven sogn og sognet Grene ved Billund). (Tak til Carsten Hansen Eeg).
Navnet Grene skal være fra Skjern Å's grene, i jysk flertal med langt e uden stød, derfor skrevet Green; i ental er det på jysk med kort e med stød.
1320 Nicolaj Litle af Grene i Arnborg skænker 6 gårde i andre sogne til St. Jakobs kirke i Viborg.
1520 circa, Grene Hussted altså en tomt, hvor et hus havde stået (Arnborg kirkeregnskab). Samme sted nævnes Tagknud eng, som hørte under kirken -- denne samme eng strides der længe om 300 år seneret i 1800 tallet mellem præsten i Arnborg (Skarrild) og manden i Lille Sandfeld, Brande over hvis mark en vej førte til Tagknud eng. Et forlig i 1840 lader manden i Lille Sandfeld Brande græsse kreaturer før 1. april og efter 12. sep. på Tagknud eng, men han skal anlægge en vej til præsten, som skal kunne komme til sin eng. Disse græsningretter førte ofte til strid langs de frugtbare enge ved åerne. Se 1788 Jens Pedersen i Lille Sandfeld.
1566 ejer Palle Mogensen Juel, som har restancer overfor kongen, Kancelliets Brevbøger 1566-70, side 63.

17. Juni (kbhvii.). Aabent Brev, hvorved Palle Jul, Landsdommer i Nørrejylland, der fik Kronens Rettighed af nogle Kirkegaarde i Pant, deriblandt en i Hald, der siden atter er kommen tilbage til det Kannikedømme i Aarhus Domkirke, hvortil den hørte, nu til Erstatning derfor faar Kronens Rettighed af en Gaard, kaldet Arnborregreen, som Oluf Stauerskof sidst havde i Værge; han maa beholde Gaarden, indtil de andre Kirkegaarde indløses, men maa ikke befatte sig med Kirkens Rettighed af Gaarden. R. 9, 10. K.

1568 22. juli. Provsten ved Ribe Domkirke brev til Palle Juel, at Arnborg Green fra Arilds tid har tilhørt Arnborg kirke og ønsker oplyst med hvilken ret Palle Juel ejer gården (Oluf Nielsens sedler, klik på første afsnit Karen Golls udskrift).
1660 Peder Thomsen i Grene er kirkeværge.
1683 Anne Christensdatter, 4 2 0 0 hartkorn, 47 tønder land dyrket jord, ejer Arnborg kirke.
1697 Thomas Pedersen i Grene, Arnborg formodentlig søn af Peder Thomsen 1660. Ses Hammerung tingbog 31. juli.
1733 Jakob Nielsen Skophus af Grene køber Arnborg kirke med gods og tiender
1738 Jakob Nielsen Skophus solgte Arnborg kirke og gods til Christen Pedersen Simmelkjær i Øster Høgild, Rind sogn. Han er gift med Benedicte Thomasdatter Lund, bor i 1743 ved konens familie i Østergaard i Skarrild, rejste 1745 til Ostindien.
I 1743 ejes de af Christen Simmelkær.
Hr. Skophus køber 1733 Arnborg kirke og gårdene i Arnborg Grene. Han måtte sælge, bor 1743 i Øster Søndergaard i Skarrild, hvorefter han forsvandt 1745c til Ostindien (fremgår af konens mors skifte 1752 Rybjerg, Velling ved Ringkøbing Fjord).

1634- -1660+ Peder Thomsen *1610- †1660+.
Gift med hans kone.
Da Niels Nielsen i Gammel Arnborg og præsten Hr. Lavst af Skarrild i 1634 kommer i slagsmål om tienden, beder præsten Peder Thomsen i Grene holde hans præstekjole, mens de slås.
Nævnes som kirkeværge i Arnborg 1660.
Børn:
Thomas Pedersen, overtager Grene, se nedenfor.

1697- Thomas Pedersen †1697+.
Gift med hans kone.
Han nævnes i Hammerum herreds tingbog 31. juli 1697. Børnene nedenfor med spørgsmålstegn er sandsynlige men ikke sikre.
Børn:
?Niels Thomesen Grene *1696c †1772 Grene, se nedenfor.
?Maren Thomasdatter *1691c †1768 Grene, se anden halvgård nedenfor.
Gift med Hans Rasmussen Grene *1700c †1779 Grene

Den ene halvgård:
1728- Niels Thomesen Grene *1696c †1772.04.29 Grene, gamle Niels Grene.
Gift med hans kone.
Børn:
Niels Nielsen *1729.05.26 Grene, overtager gården, se nedenfor.
Thomas Nielsen Grene *1731.01.14 Grene,
Får måske 1776 sønnen Simon.
Maren Nielsdatter *1733.04.12 Grene
Christen Nielsen *1736.08.05 Grene †1736.11.24 fire måneder gammel.
Jens Nielsen *1741.06.02 Grene
Simuleret Folketælling 1743 Grene Niels Thomesen Ejer: Christen Simmelkær
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743100Niels Thomesen Grene47c 1696c  1772 Grene Arnborg Begravet 76 aar gammel.
kone1743100? Niels Thomesens kone33cc 1710cc  1743+  Søn døbt 1730, Thomas.
søn1741100Jens Nielsen e2c 1741 Grene Arnborg  Søn døbt 1730, Thomas.
tj-pige1743100? tjenestepige, Niels Thomesens     
inds1743100? Inderste, ved Niels Thomesen Aldrende og gl. og indtet kand fortiene.   
tj-karl1743100Søren Olufsen Er huusarm med koene.  Se konen i Gammel Arnborg ved Niels Søndergaard. Skattemandtallet 20. juni 1743 "2de par huusarme huusfolck fattige [......] Betler og Tigge skatten. dend eene mand tiener Hans Green Nafnl: Søren Olufsen dend anden Jens Nielsen."

1755c Niels Nielsen Grene *1729.05.26 Grene †1790.04.18 Grene søn af formand.
Gift med Maren Jensdatter *1728c †1790.02.17 Grene Arnborg.
Børn:
Anna Nielsdatter *1753.08.26 Grene, overtager gården, se nedenfor.
Jens Nielsen Grene *1756.01.25 Grene †1831 Søndersthoved, Give.
Gift 1. 1779 i Brande med Mette Bertelsdatter *1758c Uhre, Brande †1779 Uhre.
Gift 2. 1780 i Brande med Johanne Marie Pedersdatter *1755c ?Uhre †1813 Søndersthoved, Give muligvis datter af ?Peder Thomsen i Uhre.
De bor 1780 - 96 i Brande forskellige steder, 1800-01 i Lille Tykskov, Ejstrup, 1813+ i Søndersthoved, Give.
Se Jens Nielsen Grene i Brandlund.
Niels *1758.11.05 Grene †1759.05.12 seks måneder gamel.
Niels Nielsen *1761.11.12 Grene.
Peder Nielsen *1775.05.21 Grene, ses i FT 1787 i Grene.

1786c Mads Christensen Helstrup kaldet Grene *1763.12.26 Helstrup?, Snejbjerg †1829.05.29 Tugthuset, Viborg.
Trolovet 1787.04.04 med Anna Nielsdatter *1753.08.26 Grene ?†1827.11.10 ?Dørken, ?Thyregod (80 år gammel, 74 reelt), datter af formand.
Han er i 1787 soldat og fæstebonde i Arnborg Grene.
Familien ses FT 1801 i Kokborg By, Thyregod hvor han er Bonde og Gaardbeboer. Mads Christensen nævnes som fæster på en del af matrikel nr. 13 Kokborg i et skøde af 1811 fra Andreas Olesen til en yngre bror af samme navn.
(Tak til Hugo Dynesen 2020 for †1829.05.29 Tugthuset, Viborg).
Børn:
Dødfødt 1788.01.21 Grene. Tvilling.
Christen *1788.01.21 Grene †7 dage gammel. Tvilling
Niels Christian Madsen *1789.06.21 Grene, ses FT 1801 i Kokborg, Thyregod.
Ib Madsen *1792.12.26 Grene, ses FT 1801 i Kokborg, Thyregod
Dødfødt 1795.05.24 Gammel Arnborg 1795.05.24.
Folketælling 1787 Grene Mads Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde og Land- soldat mand 1Mads Christensen Helstrup241763c Helstrup? Snejbjerg 1811+  Ses i skøde 1811 Kokborg, Thyregod.
kone 1Anne Nielsdatter341753 Grene Arnborg 1811+  Dåb nr.2157
Ses i skøde 1811 Kokborg, Thyregod.
Leve ved Aftægt kones far Niels Nielsen601729 Grene Arnborg 1790 Grene Arnborg Dåb nr.2020
Begravet nr.6255
 
kones mor Maren Jensdatter531734c  1790 Grene Arnborg Begravet nr.6252
 
kones bror Peder Nielsen121775 Grene Arnborg  Dåb nr.2240
 

Folketælling 1801 Grene Christen Jensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde og Gaard- beboer mand 1Christen Jensen481753c  1815 Grene Arnborg Viet nr.7998
Begravet nr.6363
 
kone 1Sidsel Jensdatter501751 Gammel Arnborg Arnborg 1820 Grene Arnborg Dåb nr.2145
Viet nr.7998
Begravet nr.6379
 
søn Jens Christensen181783 Toxvig Arnborg 1843 Grene Arnborg Dåb nr.2283
Konfirmation nr.9039
Viet nr.8096
Overtager gården 1809c.
dat. Abelone Christensdatter161785 Toxvig Arnborg 1863 Nørre ViumDåb nr.2294
Konfirmation nr.9042
 
dat. Johanne Christensdatter101791 Gammel Arnborg Arnborg 1834+  Dåb nr.2320
Gift 1813 i Arnborg med Rasmus Pedersen Hjøllund, i FT 1834 er de separeret.


1798- Christen Jensen (Birkebæk) *1753.04.19 Birkebæk, Arnborg †1815.06.1 Grene.
Gift 1781c med Sidsel Jensdatter *1751.11.21 Gammel Arnborg †1820.10.29 Grene datter af Jens Olesen *1698c †1764.04.14 Gammel Arnborg og Abelone Nielsdatter *1720c †1798.11.05 Grene (Abelone identificeret over begravelsen, hvor Sidsel Jensdatter nævnes som hendes datter, hvor hun gik hen for at dø).
Christen Jensen har før haft Birkebæk og en gård i Gammel Arnborg. Han bliver i 1804 selvejer her i Arnborg- Grene for 300 rigsdaler, da kirken solgte sit gods til fæsterne.
Børn:
01 Johanne *1782.07.07 Birkebæk †1782.09.02 to måneder gammel.
02 Jens Christensen *1783.11.16 Toxvig overtager gården i Grene, se nedenfor.
03 Abelone Christensdatter *1786.02.05 Toxvig, Arnborg †1863 Nørre Vium.
Gift 1804.09.21 i Arnborg med Christen Jakobsen Smed *1778 Kirkegaard †1852 Nørre Vium (ved søn Niels Christensen Meldgaard) søn af Jakob Christensen *1742 Kirkegaard, Arnborg †1816 Kirkegaard og Maren Christensdatter kaldet Kirke *1751 Tovdal, Arnborg †1823 Kirkegaard.
04 Jens *1788.10.12 Gammel Arnborg †1788.11.09 seks uger gammel.
05 Johanne Christensdatter *1791.04.25 Gammel Arnborg, Arnborg.
Gift 1813 i Arnborg med Rasmus Pedersen Hjøllund se nedenfor.

1809c Jens Christensen *1783.11.16 Toxvig, Arnborg †1843 Grene.
Gift 1809.05.21 i Arnborg med Mette Christensdatter *1789 Uhre Brande †1853 Grene datter af Christen Christensen Møller og Ane Marie Olesdatter *1765cc Lønaa, Thyregod.
Bosat Grene.
Børn:
Sidsel Jensdatter *1810.12.09 Grene †1899 Uhre, Brande.
Gift 1832 i Brande med Søren Jensen *1803 Brandlund †1875 Uhre søn af Jens Johansen *1774 Bøllund, Give †1828 Uhre og Maren Sørensdatter *1768c Lille Langkær, Brande †1853 Uhre.
Christen Birkebæk Jensen *1814.04.11 Grene †1870+.
Gift med Maren Jensdatter *1815 Ejstrup †1870+.
Ses FT 1845 i et hus i Grene, snedker.
Ole Jensen Grene *1816.11.17 Grene.
Ane Marie Jensdatter *1819.11.28 Grene, Arnborg.
1845 væver i Grene ved broderen Christen.
Jens Christian Jensen *1824c Grene, Arnborg.
Søren Jensen *1827c Grene, Arnborg.
Peder Jensen *1830c Grene, Arnborg.

Vel hus ved 1. halvgård i Grene:
Hovedsagelig udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2022.
1813 Rasmus Pedersen Hjøllund *1791.04.05 Olling, Assing †1847.10.30 Tebstrup, Ovtrup, Skanderborg Amt, smed og teglbrænder, søn af Peder Hansen *1750c Vestergaard, Olling, Assing †1826 Store Hjøllund, Arnborg og 2. kone (gift 1784 Assing, skilt 1806-) Abelone Rasmusdatter *1763c Bukkær, Assing †1829 Nederkirkegaard, Assing.
Gift 1813 i Arnborg med Johanne Christensdatter *1790c datter af Christen Jensen *1753.04.19 Birkebæk †1815.06.13 Grene, Arnborg og Sidsel Jensdatter *1751.11.21 Gammel Arnborg †1820.10.29 Grene.
Se hendes forældre ovenfor Christen Jensen.
Denne familie flytter meget omkring, først ses de ved hendes forældre i Grene, Arnborg, fra 1818c Over Isen Ikast, 1827 Odder, 1840 Over Isen, 1843 Nebel, 1846 Tebstrup, Ovsted (tak til Inger Bødker-Jensen, 2012, og Ruth Neumeister, 2013).
Fire af deres otte børn døde unge.
Børn:
01 Peder *1814.05.11 Grene, Arnborg †1814.09.04 fire måneder gammel.
02 Peder Rasmussen *1816.08.27 Grene †1878.08.12 Gjesing Mark, Fruering sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1840.11.10 i Hylke i Skanderborg Amt med Kirsten Marie Berntsdatter *1813.08.29 Hørning sogn, Skanderborg Amt datter af husmand Bernt Hansen *1773.08.15 Hørning †1855.06.12 Ustrup, Hylke og (gift 1810.04.13 i Kolt sogn, Aarhus Amt) Anne Jensdatter *1783.01.01 Bering, Kolt †1855.06.09 Ustrup, Hylke.
Peder Rasmussen kom 1838 til Baastrupgaard, Hylke sogn; han var teglmester eller teglbrænder på Hede Mølle Teglværk i Fruering sogn fra 1842 - 1875. I perioden 1853-75 forpagtede han Teglværket. Han stemplede hans gule musten "P. R HEDEMØLLE" — P. R for Peder Rasmussen — en af dem blev fundet 2004, da stuehuset i Damgaarden i Hvolbæk, Fruering blev revet ned (stenen kan ses på Fruering-Vitveds egnsarkiv). Se artikler af Finn E. Larsen i bladet "Kirke og Sognekontakt for Fruering-Vitved sogne", dec. 2004 og feb. 2005. Referat af Ruth Neumeister.
Hedeskoven var et hus ved Hede Mølle Teglværk.
Elleve børn hvoraf fire døde som små og en som 15-årig.
Børn:
02a Ane Pedersen *1841.02.10 Baastrup, Hylke †1865.09.23 Vor Frelsers sogn, Horsens.
Gift 1858.07.04 i Fruering med Jens Jensen *1828.03.23 Hvirring Mark, Hvirring sogn, Skanderborg Amt †1908.07.02 Hansted sogn, Skanderborg Amt søn af husmand Hvirring Mark Jens Severin Nicolaisen *1785.03.28 Aale sogn, Skanderborg Amt †1862.03.12 Rask Mark, Hvirring sogn og (gift 1817.07.26 Hornborg) Anne Cathrine Jensdatter *1794.03.11 Hornborg
Jens Jensen var arbejdsmand. Daglejer i agerbruget.
02b Johanne Pedersen *1842.04.18 Hedeskoven, Fruering sogn, Skanderborg Amt †1921.05.10 Skt. Anna Gade 30, Sankt Pauls sogn, Aarhus Amt.
Gift 1864.11.10 i Fruering med Christian Ernstsen Lind *1838.06.10 Stallerup Mark, Bredstrup sogn, Vejle Amt †1915.12.01 Skt. Anna Gade 30, Sankt Pauls sogn søn af husmand på Stallerup Mark Ernst Pedersen Günder *1801.11.11 Dalby sogn, Vejle Amt †1867.07.08 Stovstrup Mark, Ullerup sogn, Vejle Amt og (gift 1826.09.16 Ullerup) Anne Pedersdatter *1802.06.23 Hedensted sogn, Vejle Amt †1876.09.24 Stovstrup Mark.
Christian Ernstsen Lind var smedemester i Stilling sogn i Skanderborg Amt.
02c Rasmus *1843.05.22 Hedeskoven, Fruering †1843.05.29 syv dage gammel.
02d Rasmus Pedersen *1844.08.05 Hedeskoven †1853.07.27 Hedeskoven ni år gammel.
02e Bærent *1845.11.17 Hedeskoven, Fruering †1846.03.17 fire måneder gammel.
02f Bærnt *1847.02.12 Hedeskoven †1847.02.14 begravet 2 dage gammel.
02g Bærentine Petrine Pedersen *1848.06.04 Hedeskoven, Fruering †1866.04.13 Gjesing, Fruering knap 18 år gammel.
02h Anders Pedersen *1849.11.10 Hedeskoven, Fruering †1934.12.10 Marienlyst, Vinderslev sogn, Viborg Amt.
Gift 1875.05.21 i Tulstrup i Aarhus Amt med Margaretha Dorothea Uhrhammer *1852.06.03 Gettorp, Gottorp Amt, Slesvig (oplyst ved vielsen) †1928.07.08 Marienlyst, Vinderslev datter af Christian Heinrich Friedrich Uhrhammer *1826.05.13 Wulfshagener Hütten, Slesvig †1906.09.02 Marienlyst, Vinderslev og Ida Birgitte Elisabeth Bargholz *1826c Gettorp †1883.10.17 Dybkærslund, Gødvad sogn, Viborg Amt.
Anders Pedersen var gårdmand i Marienlyst i Vinderslev sogn i Viborg Amt.
02i Christen *1851.03.27 Hedeskoven †1866.02.28 Gjesing, Fruering femten år gammel.
02j Rasmus Pedersen *1853.07.05 Hedeskoven †1935.01.20 Ørridslev sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1873.10.17 i Fruering med Christiane Christensen *1852.06.13 Brædstrup, Ring sogn, Skanderborg Amt†1926.10.02 Ørridslev datter af Ane Enevoldsdatter *1829.01.12 Brædstrup †1913.10.07 Dauding, Grædstrup sogn, Skanderborg Amt og udlagt Christen Troelsen (senere gift med Ane 1862.11.16 i Grædstrup) *1818.06.23 Søndergaard, Tjørring sogn, Ringkøbing Amt †1897.07.04 Dauding, Grædstrup.
Rasmus Pedersen var stenhugger i Ørridslev sogn i Skanderborg Amt.
02k Madsmine Petersen *1856.10.26 Hedeskoven †1905.07.26 Graacksvej, Sankt Nikolaj sogn, Kolding.
Gift 1883.11.13 i Vester Nebel, Vejle Amt med Christian Jensen *1859.04.03 Nebel Mark, Vester Nebel †1942.09.30 De gamles Hjem i Kolding, Sankt Nikolaj sogn søn af husmand på Nebel Mark, Vester Nebel Jens Thomsen *1813.01.03 Føvling sogn, Ribe Amt †1880.08.06 Nebel Mark og (gift 1853.10.29 Vester Nebel) Ane Kirstine Jørgensdatter *1829.12.23 Ødsted sogn, Vejle Amt †1917.12.23 Nebel Mark.
Christian Jensen var kusk ved Danske Statsbaner i Kolding.
03 Abelone Rasmusdatter *1819.07.28 Over Isen, Ikast †1837.12.23 Over Isen 18 år.
04 Christen Rasmussen *1822.03.30 Ikast †1890.05.07 (selvmord) Tebstrup Mark, Ovsted sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1854.04.28 i Hylke sogn, Skanderborg amt med Ingeborg Mortensdatter *1822.10.16 Gram, Skanderup sogn, Skanderborg Amt †1887.12.17 Tebstrup Mark datter af indsidder i Gram Morten Sørensen *1774.04.10 Fillerup, Odder sogn, Aarhus Amt †1838.04.06 Gram og gift (1803.01.28 Fruering, Skanderborg Amt) Maren Nielsdatter *1783.04.13 Hørning sogn, Skanderborg Amt †1838.06.03 Gram.
Christen Rasmussen var smed og træskomand i Tebstrup i Ovsted sogn i Skanderborg Amt.
Barn:
04a Rasmus Christensen *1855.10.11 Tebstrup Mark, Ovsted sogn, Skanderborg Amt †1908.11.15 Rolfsvej 3, Sankt Lukas sogn, Staden København.
Gift 1887.12.26 i Frederiksberg i København med Adolfine Katinka Michelsen (Jørgensen) *1850.07.25 Ejlby sogn, Odense †1926.03.17 Folkvarsvej 5, Sankt Lukas sogn datter af indsidder i Ejlby sogn, Odense amt (derefter: Skipper og sejlmager i Bogense) Christian Michelsen Bruun (Jørgensen) *1821.12.20 Michaelis sogn, Fredericia †1879.02.11 Bogense og (gift 1850.03.08 i Nørre Sandager sogn i Odense Amt) Kirsten Jensdatter *1821.05.29 Baunemarken, Vissenbjerg sogn, Odense Amt †1886.12.30 Bogense.
Rasmus Christensen var arbejdsmand i København.
05 Sidsel *1824.05.22 Over Isen †1827 01.02 Over Isen tre år gammel.
06 Niels *1826.09.27 Over Isen †1826.12.27 tre måneder gammel.
07 Thomas Rasmussen *1828.04.10 Odder mark, Odder †1906.03.24 Vejlby Fattiggaard, Vejlby sogn, Aarhus Amt.

Gift 1. 1852.10.19 i Fruering med Maren Jensdatter *1832.05.16 Fruering †1859.09.28 Baastrup Mark, Hylke sogn, Skanderborg Amt datter af Jens Hansen *1797.11.19 Assendrup, Vedslet sogn, Skanderborg Amt †1871.02.14 Gjesing, Fruering og (gift 1831.03.22 Fruering) Johanne Kirstine Rasmusdatter *1807.02.08 Gjesing Mark, Fruering †1859.02.10 Gjesing Mark.

Gift 2. 1860.10.30 (skrives 1906 fraskilt) i Ovsted med Karen Pedersen *1840.02.20 Bogense datter af møllebygger og smed Peder Sørensen *1808.07.01 Fjelsted sogn, Odense Amt †1870.12.28 Tebstrup, Ovsted og (gift 1. 1835.11.14 i Nørre Sandager, Odense Amt) Ane Kirstine Hansdatter *1810.09.30 Ørritslev Mark, Søndersø sogn, Odense Amt †1857.03.31 Tebstrup.

Fire børn i første ægteskab.
FT 1860 Enkemand i Baastrup, Hylke, teglbrænder.
1861 Hadrup Hundslund Sogn,
1863 Ørting,
1868 og 1880 Skjæring Egaa sogn,
1890 ikke set.
Ved hans begravelse 1906 beskrives Thomas Rasmussen som smed.
Børn med 1. kone Maren Jensen:
07a Rasmus Thomadsen *1853.11.16 Baastrup mark, Hylke sogn, Skanderborg Amt †1901.10.09 Landskronagade 6, Sions sogn, Kbh.
Ugift, arbejdsmand i Kbh.
07b Jensine Kirstine Thomassen *1855.05.27 Baastrup Mark, Hylke †1921.06.02 Sølystgade 43, Aarhus Domsogn.
Gift 1882.10.20 i Egaa sogn, Randers Amt med Antonius Pedersen *1853.11.22 Framlev Mark, Framlev sogn, Aarhus Amt †1920.11.14 Sølystgade 43,Aarhus Domsogn søn af husmand Framlev Mark Peder Laursen (Borre) *1810.10.28 Vejlby sogn, Aarhus Amt †1889.09.24 Borum-Sabro Fattiggaard, Borum sogn, Aarhus Amt og (gift 1840.10.24 Framlev) Else Marie Laursdatter *1813.01.05 Framlev †1892.06.20 Skanderborg Mark, Skanderborg.
Antonius Pedersen var kartoffelhandler og træskomand i Aarhus
07c Jens Peter *1857.12.23 Baastrup Mark, Hylke †1858.05.08 fire måneder gammel.
07d Jens Peter Thomassen *1859.04.01 Baastrup Mark, Hylke †1901+.
FT 1901 træskomager i Ry sogn, Skanderborg amt.
Ikke set derefter.
Børn med 2. kone Karen Pedersen:
07e Julius Thomassen *1866.04.13 Ørting, Aarhus Amt
Ikke set derefter.
07f Ane Marie Kristine Thomsen *1868.10.05 Skæring, Egaa sogn, Randers Amt †1950.08.05 Østergade 36, Hammel sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1888.01.26 i Søby sogn, Skanderborg Amt med Anton Martin Andreasen *1861.12.08 Vejerslev sogn, Viborg Amt †1931.06.15 Hammel søn af husmand og murermester i Vejerslev Andreas Madsen *1820.05.01 Vejerslev †1884.02.18 Vejerslev og (gift 1850.10.04 Thorning sogn, Viborg Amt) Jensine Christine Pedersdatter *1826.05.20 Vium-Lysgaard sogn, Viborg Amt †1912.05.17 Vejerslev By.
Anton Martin Andreasen var skræddermester i Hammel sogn i Skanderborg Amt.
07g Maren Petrea Thomsen *1871.03.08 Egaa sogn, Randers Amt †1892.12.06 Vestergade 39, Vor Frue sogn, Aarhus.
Gift 1892.06.03 i Vor Frue sogn, Aarhus med Johannes Jensen *1863.04.30 Garvergyden, Vor Frue sogn †1945.02.11 Birkholmsvej 3, Lyngby, Kongens Lyngby sogn søn af murersvend Niels Jensen *1834.06.18 Hylken, Bjerager sogn, Aarhus Amt †1920.12.13 Sankt Pauls sogn, Aarhus og (gift 1859.05.01 Vor Frue sogn Aarhus) Maren Johansen *1830.03.30 Borum sogn, Aarhus Amt †1900.07.28 Vestergade 39 Vor Frue sogn, Aarhus.
Johannes Jensen var murermester.
Han blev gift 2. 1895.09.03 Aarhus Domsogn med Christiane Rasmine Andrea Sørensen *1868.05.11 Lading sogn, Aarhus Amt †1958.01.05 Birkholmsvej 3, Kongens Lyngby datter af gårdmand Jens Peter August Sørensen *1833.07.29 Boeslum, Draaby sogn, Randers Amt †1913.07.04 Mørksgade 1, Vor Frue sogn, Aarhus og (gift 1861.07.27 Draaby) Anne Bolette Hansdatter *1836.12.25 Glatved, Hoed sogn, Randers amt †1894.08.06 Ryesgade 5, Aarhus Domsogn.
07h Hans Peter Thomsen *1873.07.23 Egaa sogn, Randers Amt †1930+.
Gift 1922.12.22 Skive købstads sogn med Karen Agerskov *1883.01.16 Gimsing sogn.
Hans Peter Thomsen var bygningskonstruktør.
Sidst set FT 1930 Højgade 17 i Skive sogn i Ringkøbing Amt.
08 Margrethe Katrine Rasmusdatter *1831.01.18 Odder mark, Odder †1927.10.13 Alderdomshjemmet, Horsens Klosterkirke sogn.
Gift 1858.04.27 i Ovsted med enkemand møllebygger Peder Sørensen *1808.07.01 Fjelsted sogn, Odense Amt †1870.12.28 Tebstrup, Ovsted søn af Søren Nielsen og (gift 1807.11.07 Fjelsted) Anne Marie Nielsdatter.
FT 1845 Nebel.
Bosat Tebstrup, Ovsted. Han boede før i Græstrup.
Peder Sørensen er i første ægteskab (se ovenfor) med Ane Kirstine Hansdatter far til broderen Thomas Rasmussens kone Karen Pedersen og derefter gift med Thomas Rasmussens søster nemlig den her beskrevne Margrethe Katrine Rasmusdatter. Parret får tre børn.
Børn:
08a Rasmus Peder Sørensen *1858.11.17 Tebstrup, Ovsted sogn, Skanderborg Amt
Konfirmeret 1873 i Ovsted sogn i Randers Amt. Ikke set derefter.
08b Johan Poul Sørensen *1861.10.15 Tebstrup, Ovsted †1947.05.27 N.J. Fjords Allé 16, Sankt Thomas sogn, Kbh.
Gift 1891.03.28 i Fruering med Clara Eleonora Kirstine Marie Thøgersen *1870.05.26 Gjesing, Fruering †1933.02.13 N.J. Fjords Allé 16, Sankt Thomas sogn, Kbh datter af skolelærer i Fruering Thøger Clemen Thøgersen *1842.10.14 Fruering †1908.06.17 Vestergade 12, Skanderborg og (gift 1866.02.03 Fruering) Ane Marie Jensen *1844.04.09 Skaarup, Fruering †1878.07.01 Gjesing skole, Fruering
Johan Poul Sørensen var telegrafingeniør i Kbh.
08c Ane Marie Sørensen *1864.05.14 Tebstrup, Ovsted †1914.12.06 Vor Frelsers sogn, Horsens.
Gift 1893.05.12 i Ovsted med Jens Andreas Jensen *1867.10.28 Vor Frelsers sogn, Horsens †1941.11.13 Østerbrogade 74, Rosenvængets sogn, Kbh. søn af arbejdsmand Jens Peter Jensen og Johanne Andersdatter (FT 1880 Johanne vel gift 2. gang) *1826c Hvirring, Skanderborg Amt.
Jens Andreas Jensen: Tømrermester i Horsens.
08d Johanne Cathrine *1864.05.14 Tebstrup, Ovsted †1875.08.12 Tebstrup elleve år gammel.
08e Niels Schonning Sørensen *1866.09.10 Tebstrup, Ovsted †1880+.
Konfirmeret 1880 i Hansted sogn i Skanderborg Amt ikke set derefter

Den anden halvgård:
1733 Jakob Nielsen Skophus *1707.05.22 Holingholt, Sunds †1745+ Ostindien, søn af Niels Madsen *1658c †1709 og Inger Lasdatter Skophus *1672c †1742.
Gift 1733.07 (kongelig bevilling) på Rybjerg, Velling med enke Benedikte Thomasdatter Lund *1698c †1767 Gjellerup (gift 1. Jens Bastrup ses 1715-21 Holstebro †1727-33) datter af Thomas Thomsen *1654c †1746 (skifte) Rybjerg og Ellen Christensdatter *1665- Over Simmelkær, Ørre †1752 Velling.
Han tog navnet Skophus efter hans mor.
Hans kone Benedikte Lund var søster til præsten i Skarrild Christen Thomsen Lund, som noget før nemlig i 1724 blev forflyttet til Ølgod. Hendes niece, bror Christens datter, Abelone Christensdatter Lund er i den tid 1734-43 gift med Christen Lunds efterfølger præsten Arnt Bisted i Skarrild, så hun havde familie i nærheden.
Købte den 4. juni 1733 (Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol):
Anrborg Kvæg og Kortiende.
Gaarden Arnborg Grene hartkorn 3 5 2 0.
4 stykker eng af hartkorn 0 2 1 1 (vel i Arnborg).
2 agre og et boel i Gjellerup af hartkorn 0 2 1 0.
Den 3. maj 1737 låner han 200 rigsdaler of forpagter Thyge Lauridsen, Skophuset.
Den 17. april 1738 solgte han Arnborg kirke med gods til Christen Simmelhus af Øster Høgild, Rind.
Parret bor i Arnborg Grene 1734- — 1738+.
I januar 1743 i skattelisten ses de i Øster Søndergaard i Skarrild By. Kort derefter må Jakob Skophus have forladt Danmark til Ostindien.
Hun og børnene opholder sig vel fra 1745 (til 1752) ved skiftet efter hendes mor på Rybjerg. (Tak til Gert Hviid).
Børn:
Niels Jakobsen *1734.04.07 Grene †1805 Lyø.
Gift 1771 i Jordløse Præstegård med Anne Martine Christophersdatter *1751c.
Han bruger ikke navnet Skophus fx i folketællingerne.
Tjener 1763 på Fyn.
Han var degn på Lyø i 34 år.
Børn:
Mads Lillelund Nielsen *1772c , i 1801 skipper i Faaborg og ugift.
Christopher *1786c.
Inger Johanne Jakobsdatter Skophus *1736.12.13 Grene.
1752 betegnet som svag.
1763 hjemme hos moderen.

1729- Hans Rasmussen Grene *1700c †1779.08.02 Grene.
Formodet gift med Maren Thomasdatter *1691c †1768.12.08 Grene,
1729 fra sønnens fødsel.
Vidne i skattesagen 1744 Peder Stephansen mod forskellige præster: " Hans green og Hustrue Maren" se vidneindkaldelser.
Børn:
Thomas Hansen *1729.12.26 Grene, overtager gården, se nedenfor.
Malene Hansdatter *1733.06.14 Grene †1787+.
Gift i Tornvig med Peder Hansen *1733c †1787+, som var gift 2. gang. Han ses som formynder i Thomas Hansens skifte nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Grene Hans Rasmussen Ejer: Christen Simmelkær
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Hans Rasmussen43c 1700c  1779 Grene Arnborg Har søn Thomas Hansen *1729 Grene, men han må være ude at tjene, for han er ikke opført selv om over 12 år.
kone1743 ? Hans Rasmussens kone     
tj-pige1743 ? tjenestepige, Hans Rasmussens     

1763c Thomas Hansen *1729.12.26 Grene †1780.08.04 (skifte) Grene, søn af formand.
Gift 1763c med (Anne) Johanne Christensdatter *1740c †1812.06.09 Birkebæk, hun gift 2.gang i Birkebæk, Arnborg med Niels Christensen *1740c †1824 Birkebæk.
Børn:
Christen Thomasen *1765.03.27 Grene.
Maren Thomasdatter *1767.09.12 Grene †1817 Uhre, Brande.
Gift 1792.11.20 i Arnborg med Niels Nielsen *1762c Uhre, Brande †1817+.
Hun ses FT 1787 i Birkebæk, Arnborg.
Bosat Uhre i Brande.
Hans Thomasen *1771.04.26 Grene.
Marie Thomasdatter *1774.09.07 Grene.
Simon *1776.01.01 Grene †5 uger gammel.
Maren Thomasdatter *1777.02.09 Grene ses FT 1801 i Birkebæk, Arnborg.
Gift 1819.05.22 i Arnborg med Christen Jakobsen *1779c Birk, Gjellerup søn af Edel Knudsdatter *1744 Vraa, Gjellerup †1823 Birk og 2. mand Jakob Christensen *1746 Vraa †1786 Birk, Gjellerup
Bosat Birk Østermark, Gjellerup.
1781 Anders Christensen *1752.01.01 Elkær, Skarrild †1813+ (skrives 1813 af Give sogn) søn af Christen Elkær i Skarrild.
Gift 1781 i Skarrild med Mette Thomasdatter *1734.01.04 Holtum Arnborg †1806.04.18 Grene datter af Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772 Holtum og formodet kone Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774 Holtum.
Mette gift 2. gang. Hun har fire børn af første ægteskab med Poul Nielsen *1728 †1780 Hesselvig, Skarrild gift 1760c. Kun sønnen Thomas er nævnt her, fordi han overtager gården.
Anders Christensen ejer i 1801 den halve Arnborg kirke.
Mette Thomasdatters søn (der overtager gaarden nedenfor) med 1. mand Poul Nielsen:
Thomas Poulsen *1770, Skarrild Hesselvig overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Grene Anders Christensen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 2 1Anders Christensen361751c   Ikke set født i Arnborg.
kone 2Mette Thomasdatter541734 Holtum? Arnborg 1806 Grene Arnborg  
dat. 1 Mette Poulsdatter251762c    
dat. 1 Karen Poulsdatter141773c    

Folketælling 1801 Grene Anders Christensen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde, Gaard- beboer og ejer af Halve Arnborg Kirke. mand 2 1Anders Christensen491751 Elkær Skarrild 1813+ Give? Gift 1781 i Skarrild med Mette Thomasdatter.
kone 2Mette Thomasdatter681733 Holtum Arnborg 1806 Grene Arnborg Dåb nr.2048
Begravet nr.6315
Gift 1. gang 1760c med Poul Nielsen *1728 †1780 Hesselvig, Skarrild
søn 1 Thomas Poulsen321770 Hesselvig Skarrild 1839 Grene Arnborg Viet nr.8076
 
dat. 1 Karen Poulsdatter291773 Hesselvig Skarrild 1843 Kirkegaard Arnborg Viet nr.8080
 
tj-pige Maren Poulsdatter161784 Risbjerg Brande   
LINK: Maren Poulsdatters dåb i Risbjerg, Brande 1784.

1804 Selvejer for 300 rigsdaler, kirken solgte sit gods til fæsterne.
1808 Thomas Poulsen *1770 Hesselvig, Skarrild †1839 Grene.
Gift 1802.08.21 Arnborg med Else Jakobsdatter *1774 †1842 Grene. (fra GeneaNet)
Børn:
Anders Thomsen *1803.09.11 Lille Hjøllund.
Jakob Thomsen *1805.09.08 Grene.
Poul Thomsen *1810.11.25 Grene overtog gården, se nedenfor.
Maren Thomasdatter *1813.06.07 Grene, tvilling.
Mette Thomasdatter *1813.06.07 Grene, tvilling.
1831c Poul Thomsen *1810.11.25 Grene †1852 Grene Arnborg.
Gift 1830 i Arnborg med Maren Christensdatter *1804.03.18 Kirkegaard i Arnborg †1873 datter af Christen Jakobsen Kirke *1776.06.23 Kirkegaard †1851 Østre Kirkegaard og Karen Poulsdatter *1773 Hesselvig Skarrrild †1843 Kirkegaard.
Familien bor 1832 i Grene, 1834 i Tovdal, Arnborg, 1840 igen i Grene.
Børn:
Jakob Poulsen *1832 Grene †1893 (hængte sig) Arnborg.
Gift med Mette Eskildsen *1831 †1906 datter i af Grene Eskild Madsen *1794 †1882 og Maren Nielsdatter *1801c †1845.
11 børn.
Christen *1834 †3 år gammel.
Dødfødt dreng *1837, vel tvilling.
Thomas Poulsen *1837 †1854 Arnborg 16 år gammel.
Christen *1840 Grene †13 måneder gammel.

(Mange datoer tilføjet af Holger Ejby Villadsen).
1807 Niels Christian Andersen *1779.08.23 Mosgaard, Assing †1849.08.18 Nørskov, Klovborg sogn, Skanderborg Amt søn af Anders Poulsen *1744c Mosgaard, Assing †1799 Mosgaard, Assing og (gift 1767 Assing) Anne Nielsdatter *1737 Fjelstervang, Vorgod †1802 Mosgaard, Assing.
Gift 1805.06.03 i Assing Kirke (af præsten i Brande, noteret i Brande kirkebog) med Abelone Christendatter *1777.11.16 Rind †1866.09.23 Grædstrup sogn, Skanderborg Amt datter af Christen Lauridsen *1743c †1808+ og Sidsel Pedersdatter *1739c.
For konen Abelone Christensdatters forældre se FT 1801 Kibæk i Assing. Se specielt #2430.
Faddere fra Grene 1808 #2423.
Niels Christian Andersen er bror til Niels Andersen i Gammel Arnborg, begge født i Mosgaard, Assing.
Familien flytter 1809-11 tilbage til Assing.
Børn:
Dødfødt dreng 1807.07.26 Grene, Arnborg †1807.06.19.
Anne Nielsdatter *1808.11.13 Grene, Arnborg.
Dødfødt datter 1812 Assing.
Anders Nielsen *1813 Kibæk †1896 Boest, Nørre Snede.
Gift med Birte Marie Laustdatter *1810 Sattrup, Østbirk, datter af Laurids Andersen og Anna Catharina Sørensdattter i Sattrup.
Indsidder.
Børn:
Poul Fritz Andersen *1843 Velgaarde, Klovborg.
Kjersten *1815 Assing †tre uger gammel.
Edel Marie Nielsdatter *1818.10.26 i Kibæk, Assing.
Gift med Peder Jensen.

Sted i Grene:
1810- Mikkel Christensen .
Gift (ikke i Arnborg) med Mette Christensdatter
Børn:
Kirsten Katrine *1810 Grene †1 måned gammel.

Formodentlig i et hus i Grene:
1809c Peder Christensen Lustrup skoleholder i Arnborg, *1772c Skarrild.
Gift 1802 i Skarrild med Christiane Jensdatter †1851 Skarrild (som Christiane Christensdatter).
Børn:
Christen Pedersen Lustrup *1803 Skarrild †1875 Fattighuset, Rind.

Gift 1. 1829 i Skarrild med Thomasine Dorthea Marie Bruun *1800 Skelskør †1848 Idom?

Gift 2. gang 1859 i Rind med Karen Marie Henriksdatter *1816 Lind, Rind

Skolelærer i Idom. 1843 dømt til tugthus for seksuelt fejltrin, han sidder i Viborg Tugthus i FT 1845.
Mads Pedersen Lustrup *1808 Skarrild.
Gift med Christine Olesdatter *1819 Bølling.
Bosat Skarrild.
Maren Pedersdatter *1811.06.23 Grene.
FT 1840 ugift hjemme i Skarrild.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
Husmandssted Grene matr. nr. 24D Gammel Arnborg ejerlav:
1866 Christen Sørensen *1840.02.02 Toudal, Arnborg †1873.02.12 Green, Arnborg søn af gårdmand og smed af Toudal Søren Christensen *1807.05.10 (affoto) Give By †1866.05.15 Øster Kirkegaard, Arnborg og (gift 1835.02.15 i Arnborg) Mette Christensdatter *1805.11.03 Kirkegaard, Arnborg †1866.08.28 Øster Kirkegaard.
Gift 1866.12.16 i Arnborg med Ane Marie Poulsen *1844.09.27 Holtum †1917.05.22 Grene, Arnborg datter af Poul Hesselvig Nielsen *1815.11.30 Ronnum, Skarrild, konf. 1830 (nogenlunde i Kundskab, meget sædelig) i Brande †1889.04.07 Holtum og Mette Kirstine Hansdatter *1817.02.23 Holtum †1848.01.09 Holtum.
I FT 1880 er Ane Marie Poulsens halvsøster Ane Poulsen, som er 28 år yngre, her i Grene. Hun overtager 1898 gården med hendes mand.
Ane Marie Poulsen kunne ikke få børn, hverken med denne eller næste mand Mads Pallesen.
Slags stedbarn konens halvsøster:
Ane Poulsen *1872.02.26 Holtum, overtager gården, se nedenfor. Se faderen Poul Hesselvig Nielsen i Holtum, Arnborg.

1873 Mads Pallesen *1840.02.02 Fasterholt, Arnborg †1925.05.26 Grene, Arnborg søn af gårdmand af Fasterholtgaard, Arnborg sogn Palle Pedersen *1803.04.10 Rom, Ikast †1876.06.25 Fasterholtgaard og (gift 1832.10.21 i Brande) Ane Pedersdatter *1815.04.30 Store Sandfeld, Brande †1892.02.26 Fasterholt.
Gift 1873.07.11 i Arnborg med enke efter formand Ane Marie Poulsen *1844 Holtum, se ovenfor.
I FT 1901 ser de ud til at bo i et separat hus på matr. 24B.

1898 Anders Pedersen *1870.06.04 Grene, Skarrild †1946.11.15 Skarrild By søn af husmand af Grene Søren Pedersen *1843.08.10 Grene, Skarrild †1930.05.11 Sønder Grene, Arnborg og (gift 1865.10.22 i Skarrild) Abelone Marie Pedersen *1838.11.17 Døvling, Skarrild †1916.01.30 Sønder Grene, Skarrild.
Gift 1898.04.01 i Arnborg med Ane Poulsen *1872.02.26 Holtum, Arnborg †1947.08.01 Silstrup, Skarrild datter af Poul Hesselvig Nielsen *1815.11.30 Ronnum, Skarrild †1889.04.07 Holtum, Arnborg og Kirstine Iversdatter *1825.05.14 Hesselvig, Skarrild †1902.03.21 Holtum.
Gården kaldes nu Grene Brandtoft og skrives i FT af Nørre Grene Holtum.
Konen Ane Poulsen er opvokset på gården.
I en FT ses Søren Grene Pedersen *1906.12.14 Grene, men han er ikke født i Arnborg og er vel en plejesøn.
I FT 1921 ses Mads Pallesen på aftægt i gården.
I FT 1930 ejer Anders Pedersen stadig gården og er 60 år gammel.
Børn:
Marie Kirstine Pedersen *1900.06.24 Grene, Arnborg †1968.08.27 Gravsten Skarrild.
Gift 1921.06.24 i Arnborg med Søren Jensen Jakobsen Flø *1891.08.26 Flø, Brande †1938.06.12 Silstrup, Skarrild søn af Jacob Laursen *1842.11.27 Flø †1894.07.11 Flø og (gift 1880.06.15 i Brande) Dorthe Marie Petersen *1852.06.24 Ungstrup, Torning sogn, Viborg Amt †1903.03.17 Flø.
Husmandssted i Silstrup i Skarrild.
Ane Marie Pedersen *1902.08.27 Grene, Arnborg †1975.07.14 (Anne Marie Jensen) Skarrild.
Gift 1921.06.24 i Arnborg med Jens Otto Jakob Jensen *1892.10.31 Hvedde, Assing †1977.12.29 Gravsten Skarrild søn af husmand i Hvedde, Assing Mads Fuglede Jensen *1852.01.13 Lindvig, Borris †1932.02.10 Skarrild By og (gift 1876.03.26 Aadum) Else Cathrine Thomsen *1855.06.14 Vittarp, Aadum †1935.04.18 Skarrild By.
Gård i Skarrild sogn.

1930+ Ny Ejer

Udredet af Holger Ejby Villadsen 2017.
Egebjerghus husmandssted Grene matr. 32B (+ andre) i Fasterholt ejerlav hartkorn 0 1 3 1¾:
En mosekrog lige ved stedet kaldes Egeskrald.
1814 Niels Poulsen Hesselvig *1767c (glemt i kirkebogen) Hesselvig, Skarrild †1836.05.17 (skifte) husmand af Egebjerghus, Grene, Arnborg søn af Poul Nielsen Hesselvig *1728c †1780 Hesselvig, Skarrild og 2. kone Mette Thomasdatter *1734.01.04 Holtum †1806.04.18 Grene, Arnborg.
Gift 1814.10.09 i Arnborg med Ane Christensdatter *1790c †1862.03.26 Fasterholt Mark (gift 2. 1837 i Arnborg med Peder Pedersen Siig i Gottenborg) ?datter af Christen Christensen Jegin *1758c †1803 Skarrild By og Edel Christensdatter *1761c Hvedde, Assing †1798 Lustrup, Skarrild.
Husmandsstedet består af tre lodder i alt hartkorn: 0 1 3 1¾ eller ca. 15 tønder land.
Gammel Arnborg matr 7L hartkorn 0 0 2 1½. (Lille eng).
Fasterholt matr. 32B hartkorn 0 0 3 ¾ (Fasterholt selv er 32A).
Tovdal nr. 3B hartkorn 0 0 1 2¾. (Mellemstor eng).
Arnborg 9A hartkorn 0 0 0 2¾. (Lille eng).
Men Egebjerghus eller tidligere Hedehuset regnes ofte under Fasterholt Mark lige nord for Grene. Det ligger vel lige på grænsen mellem de to tidligere i heden.
Se matr. 32B nederst på matrikelkortet 1837 til højre for Grene.
Folketælling 1834 Grene (Egebjerghus) Niels Poulsen   16. et Huus
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand xNiels Poulsen671767c Hesselvig Skarrild 1836 Egebjerghus Arnborg Stedet fra hans begravelse. Han er født i Hesselvig men glemt i Skarrild kirkebog.
kone xAne Christensdatter441790c  1862 Fasterholt Mark Arnborg  
søn Christen Nielsen Lustrup151819 Grene Arnborg 1907 Hvedde Assing Kaldet Christen Lustrup Nielsen.
dat. Mette Nielsdatter71827 Egebjerghus Arnborg 1924 Grene Arnborg  

Børn:
Poul Nielsen Hesselvig *1815.11.30 Ronnum, Skarrild †1889.04.07 Holtum.
Gift 1. 1841.07.18 i Arnborg med enke efter Søren Nielsen Hauge (Mette) Kirstine Hansdatter *1817.01.11 Holtum †1848.01.09 Holtum datter af Hans Pedersen *1766c Flø, Brande †1838.09.06 Holtum og Anne Jørgensdatter *1776.08.25 Holtum †1847.10.27 Holtum.
Gift 2. 1848.04.16 i Skarrild med Kirstine Iversdatter *1825.05.14 Hesselvig, Skarrild †1902.03.21 Holtum datter af Iver Olesen *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme †1851.03.15 Hesselvig og Anne Malene Lauridsdatter *1785.06.28 Elkær, Skarrild †1872.05.16 Ronnum, Skarrild.
Gård i Holtum i Arnborg.
Christen Lustrup Nielsen *1819.05.15 affoto Grene †1907.05.27 Hvedde, Assing.
Gift 1. 1854.05.21 i Arnborg med af Tornvig Dorthe Pallesdatter *1828.04.16 Borup, Brande †1854.08.04 Harreskov, Assing datter af Margrethe Christensdatter *1802.04.19 Tornvig †1874 Tornvig, Arnborg Palle Christensen *1802.04.19 affoto Borup, Brande †1882 Tornvig.
Gift 2. 1855.07.22 i Assing med pige af Harreskov Jensine Nielsdatter *1822.06.24 Gammelager, Assing †1900.06.06 Harreskov, Assing datter af gårdmand i Gammelager Niels Christian Lauridsen *1789.09.19 Drongstrup, Sønder Felding †1852.02.15 Gammelager og (gift 1811.10.13 i Assing) Mariane Pedersdatter *1783.05.04 Sønder Omme †1868.06.11 Gammelager.
Boede i Harreskov i Assing sogn.
Børn:
Dorthe Pallesdatter Christensen *1858.05.07 Harreskov †1946.04.14 Kibæk, Assing.
Gift 1885.10.16 i Assing med Ib Jensen *1854.07.14 Kirkegaard, Assing †1913.10.11 Hvedde, Assing søn af gårdmand i Kirkegård Jens Larsen *1815.08.22 Sønder Vejen, Rind †1865.03.22 Hvedde, Assing og (gift 1843.11.26 i Assing) Mette Marie Ibsdatter *1822.02.28 Fjelstervang, Vorgod †1894.10.06 Nørre Hvedde, Assing.
Gårdmand i Hvedde i Assing sogn.
Niels Christensen *1860.06.14 Harreskov †1938.10.12 Harreskov.
Gift 1894.11.21 i Rind med Nicoline Christiane Nielsen*1870.10.24 Vester Høgild, Rind †1931.06.20 Harreskov datter af plantør i Vester Høgild, Rind Bertel Nielsen *1829.04.21 Fjelstervang, Vorgod †1902.04.17 Harreskov og (gift 1860.11.15 Ydby sogn, Thisted Amt) Anne Cathrine Elline Christensdatter *1838.04.13 Tvolm, Ydby †1892.02.06 Kideris, Rind.
Gårdmand i Harreskov i Assing sogn.
Ane Christensen *1862.10.06 Harreskov †1943.06.23 Hvedde, Assing.
Gift 1887.11.11 i Assing med Laurits Christensen *1856.01.19 Mosegaard, Assing †1928.11.06 Hvedde søn af husmand i Mosegaard Christen Lauridsen *1825.12.31 Nørre Vejen, Rind †1880.10.23 (faldt af vogn) Mosegaard og (gift 1854.11.05 i Assing) Kirsten Pedersdatter *1823.03.23 Hvedde, Assing †1875.12.04 Mosegaard.
Gårdmand i Hvedde i Assing sogn.
Niels Christian Christensen *1865.03.02 Harreskov †1930.10.19 Harreskov.
Gift 1901.05.31 i Arnborg med Hansine Pederrikke Hansen *1874.11.23 Hjøllund, Arnborg †1964.08.24 gravsten (Sine Harreskov) Assing datter af husmand og smed i Hjøllund Markus Hansen *1835.03.24 Hjøllund †1903.01.02 Engelund, Hjøllund og (gift 1864.06.03 i Brande) Ane Marie Pedersen *1841.06.25 Store Sandfeld, Brande †1893.07.20 Hjøllund.
Gårdmand kaldet "Kristian Harreskov" i Harreskov i Assing sogn.
Mette Nielsdatter *1827.04.07 Hedehuset (Egebjerghus), Grene, Arnborg, konf. 1841.04.18 Arnborg, overtager husmandsstedet efter stedfaderen, se nedenfor.

1837 Peder Pedersen Sig *1780 Sig (Gammelbosig), Rind †1862.03.14 Fasterholt Mark søn af Peder Madsen Sig *1748 Sig, Rind †1810.02.11 Arnborg og Maren Olufsdatter *1743.06.14 Birkebæk, Arnborg †1819.12.05 Hedehuset, Arnborg.

Gift 2. 1837.03.27 i Arnborg som enkemand med enken Ane Christensdatter *1790c †1862.03.26 Fasterholt Mark, se ovenfor.

Peder Pedersen Sig er 1812 i Gammel Arnborg , 1815 i Gottenborg, 1834 i Hjøllund By.
Folketælling 1840 Grene Peder Pedersen   46. et Huus
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 2Peder Pedersen Siig631780 Sig Rind 1862 Fasterholt Mark Arnborg Regnes FT 1845 til Holtum!
kone 2Ane Christensdatter501790c Skarrild 1862 Fasterholt Mark Arnborg  
dat. 1 Mette Pedersdatter131827c Arnborg  "Deres Datter" datter af Peder Pedersen Siig og 1. kone Anne Madsdatter *1777c †1833 Lille Hjøllund, Arnborg.


1862.08.01 Anders Lauridsen *1833.03.08 Nørre Vejen, Rind †1901.10.29 Egebjerghus søn af gårdmand i Nørre Vejen (senere i Mosegaard, Assing) Laurids Christensen *1774c †1848.11.25 Mosegaard og (gift som enkemand 1825.05.24 i Rind) Ellen Marie Jensdatter *1802.08.15 Volsgaard, Snejbjerg †1881.07.18 Merrild Mark, Vildbjerg sogn, Ringkøbing amt (datter af Jens Christensen *1760c og Maren Jepsdatter *1761c). (Ellen Marie gift 2. 1855.10.14 i Assing med aftægtsmand Thyge Christensen af Velhusted, Assing sogn).
Gift 1856.10.19 i Arnborg med Mette Nielsdatter *1827.04.07 Hedehuset (Egebjerghus), Grene, Arnborg, konf. 1841.04.18 Arnborg †1924.01.27 Grene, Arnborg steddatter af formand.
Anders Lauridsen får skøde 1862.08.01.
Børn:
Ane *1857.05.06 Siig, Fasterholt Mark, Arnborg †1857.05.10 fire dage gammel.
Niels Peder Lauridsen *1858.07.10 Siig, Fasterholt Mark †1912.01.13 Kirkegaard, Arnborg
FT 1901: Detailhandler i Skarrild By.
FT 1906: Købmand i Kirkegaard i Arnborg.
Ugift.
Laurids Lauridsen *1861.06.06 Fasterholt Mark †1939.07.13 Sandfeld, Brande. Gift 1889.07.26 Brande sogn med Kirsten Christensen af Lille Sandfeld *1863.06.01 Lille Sandfeld †1945.04.03 Lille Sandfeld datter af gårdmand i Lille Sandfeld Christen Nielsen *1830.03.22 Uhre, Brande †1885.11.25 Lille Sandfeld og (gift 1858.10.17 i Brande) Sidsel Kirstine Jørgensen *1834.10.17 Lille Sandfeld †1915.05.05 Lille Sandfeld,
FT 1925: Landmand matr. 2D Sandfeld, Brande sogn.
BG: udstykket fra ”Lille Sandfeld”.
Se Lille Sandfeld matr. 2D.
Anton Lauridsen *1864.06.14 Fasterholt Mark overtager husmandsstedet, se nedenfor.
Ellen Marie Lauridsen *1867.09.09 Grene †1951.07.14 De gamles Hjem, Lind, Rind. Gift 1902.09.06 Arnborg sogn med Johan Marinus Rasmussen *1879.04.20 Pinvig, Skarrild †1935.05.04 Grene, Arnborg søn af gårdmand af Pinvig i Skarrild Rasmus Nielsen *1828.07.16 Lustrup, Skarrild †1887.07.23 Pinvig (søn i Lustrup af Niels Rasmussen *1800c og Johanne Marie Nielsdatter *1801c) og (gift 1854.11.12 i Skarrild) Ellen Kjerstine Christensen *1833.03.20 Harreskov, Assing †1912.01.21 Pinvig.
Ellen Marie i FT 1901 husholderske for broderen detailhandler Niels Peder Lauridsen i Skarrild by.
Johan Marinus Rasmussen: .
FT 1906 og 1911: Landmand i Holt i Rind matr. 5.
FT 1916 og 1921: Landmand i Søby i Rind sogn.
FT1925 og 1930: Arbejdsmand i Arnborg sogn.

1901 Anton Lauridsen *1864.06.14 Fasterholt Mark †1944.12.02 De gamles Hjem, Lind, Rind søn af formand.
Først husmand i Green i Arnborg sogn. Han ses i FT 1901 som landbruger og får formelt skøde i 1905.
Flytter 1911+ til Rind, moderen Mette Nielsdatter bliver i Arnborg på aftægt i Egebjerghus matr. 32B. I 1916 får Christen Sandfeld Lauridsen *1891.10.03 i Brande søn af hendes søn Laurids Lauridsen i Lille Sandfeld i Brande skøde på gården. Denne Christen Sandfeld Lauridsen gifter sig 1932 til en gård i Assing.
FT 1925: Arbejdsmand, Høgild, Rind sogn.
Ugift.

Ikke tilordnet:
1776 Viet: Bennet Andersdatter af Grene og Christen Jensen Mosegaard, Assing?, bosat Grene. Barn 1777.
1779 Peder Grene begravet. *1696 †1779 Grene
1783 Fadder: Christen Thomasen af Grene.
1784 Fadder: Anne Nielsdatter af Grene.
1786 Fadder: Mette Poulsdatter af Grene.
1794 Jens Nielsen Grene, landsoldat, udlagt barnefar til Maren datter af Anne Nielsdatter i Fasterholt

Hedehuset, senere Provsthuset
Hedehuset hører under Lille Hjøllund ejerlav. Det er først nævnt i kirkebogen i 1792. Sulkjær i AS s. 95 vil have set Hedehuset 1743 ("Ole Birkebæks Enke i Hedehuset" dog levede Ole Birkebæk i 1743, så konen kan ikke være enke), men uden at nævne kilden. I kirkebogen ses navnet ikke på den tid. En anden mulighed er skattelisterne 1742-44, men deri ses Hedehuset heller ikke. Her skal kun angives, hvad der findes kilder til.
Navnet Provst ses første gang i kirkebogen 1794 (Bodil Provst #2339), som fadder ved Peder Andersens barn Peder og som er søster til Peder Andersen begge børn af Anders Hjøllund.
Bodil Andersdatter Provst ses FT 1787 i Ødevig, Skarrild, gifter sig 1798 i Skarrild. Præsten Hegelahr i Skarrild på den tid er ikke provst, så navnet kan ikke komme fra ham.
Peder Andersen står under Store Hjøllund i folketællingen 1787, hvor han er Husmand og landsoldat og konen væver. I FT 1801 fortælles:
Huusmand uden Hartkorn. I fælleds Heede har han bygget og opbrudt Agerland og i de yngre Aar fik han Almisse.
Konen Karen Pedersdatter dør kort efter Peder Andersen i 1812 og præsten Hegelahr giver hende den hellige nadver:
18. do {Februar 1812} Peder Provstes Enke.
Dette navn er grunden til at det senere kaldes Provsthuset.

1783- Peder Andersen kaldet Provst *1754.01.01 Hjøllund †1812.01.26 Hedehuset søn af Anders Hjøllund *1710cc †mellem dec. 1755 og dec. 1756 og kone set 1748-55
Gift med Karen Pederdatter *1751c †1812.03.15 Hedehuset.
Faderen Anders Hjøllund nævnes 1747-1756 i kirkebogen. I januar 1757 kaldes han salig, da en søn dør vel af børnekopper for en uge efter dør en anden dreng i Store Hjøllund af det. Hans begravelse er glemt i kirkebogen. Hammerum SP 1784:
Nr. 620. Peder Andersen i Lille Hiøllund hans udgivne Skiøde paa en stk eng, Til Søren {Pedersen, Ronnum, Skarrild} Runnum for den summa 60 Rdl Dateret den 4 Juni 1784.
Han og konen væver begge i FT 1801. Har opdyrket noget hede.
I 1809 køber han en parcel fra Jens Trabjerg med skøde.
Børn:
Anders Pedersen *1782c, ikke set født i Arnborg. Ses FT 1801.
Maren Pedersdatter *1783.11.30 Lille Hjøllund, Arnborg †1802.05.16 Hedehus.
Kirsten Pedersdatter (Provst) *1786.10.15 Store Hjøllund, Arnborg †1850+ Gjellerup?
I FT 1834 i Fattighuset, Gjellerup kaldet Provst gift med Clemmen Nielsen Hammerum *1760c.
I FT 1840 i Fattighuset Langberghus gift med Clemmen Nielsen Hammerum.
I FT 1845, 1850 i et hus i Birk, Gjellerup som enke, almisselem.
(Tak til Verner Nielsen 2016.)
Barn med Christen Nielsen af Hallundbæk, Hodsager:
Maren *1812.02.03 Hedehuset †1 uge gammel.
Børn med Jens Nielsen Nør *1775 Lysgaard, Viborg amt †1860.11.11 Bjerregaard, Gjellerup:
Mads Jensen (Birk) *1821.11.18 Birk, Gjellerup †1801.04.04 Ølholm, Langeskov. Tvilling.

Gift 1. 1851.11.30 i Ovsted med enken efter Erik Nielsen i Hylke, Skanderborg amt Johanne Rasmusdatter *1814 Kattrup †1889.08.28 Uhre, Brande.
1852-56 bosat Tebstrup, Ovsted, Skanderborg amt.
1856-60+ Nørre Karstoft, Skarrild, Ringkøbing amt.
1866 Skærlund, Brande, Vejle amt.
1868 Borup, Brande.
1872 Brande Bys mark.
1880 Uhre, Brande.

Gift 2. gang 1893.01.12 i Brande med Johanne Lauridsdatter *1819.11 Agerhus, Haustrup, Øster Nykirke datter af Laurids Christensen *1798c Agershus (søn af Christen Lauridsen *1763c og Ane Andersdatter *1763c) og gift 1818.03.14 i Øster Nykirke Maren Christensdatter 1788c Nørre Tinnet †1834- (datter af Christen Christensen *1748c og Johanne Svendsdatter *1753c).

1900- Ølholm, Langeskov sogn.
Peder Jensen (Birk) Tvilling *1821.11.18 Birk, Gjellerup †1880+.
Gift 1846.09.29 i Gjellerup med Ingeborg Tranberg Jørgensdatter *1823.08.24 Ølgod.
1848 i Birk, Gjellerup.
1855-70 Kølkær, Rind.
1880 hus, Søby Mark, Rind
Magdalene (Lene) Pedersdatter *1792.11.25 Hedehuset †1871.06.26 Et hus, Overby, Skarrild.

Gift 1. 1815- med af Lustrup Mads Larsen *1795.10.04 Lustrup, Skarrild †1820.09.11 (blev kun 25 år) Lustrup søn af Lars Madsen *1751c †1811.11.11 Lustrup og Anne Pedersdatter *1756c †1820.11.17 Lustrup.

Gift 2. 1824.10.10 i Skarrild med Christen Sørensen *1785.05.29 Paarup, Assing †1836.06.07 Skarrild søn af udlagt Søren Christensen Lund eller Brande *1767c Brandlund †1843.12.06 Gjellerup (søn af Christen Christensen i Brandlund *1703c †1783 Brandlund, Brande) og husqvinden Kirsten Madsdatter, 37 i Paarup, Assing *1748c.

Ses FT 1801 i Hedehus i Arnborg.
Peder Pedersen *1796.11.27 Hedehuset. Ses FT 1801.
Folketælling 1787 Hjøllund- Store Peder Andersen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Han er Huus- mand og Land- Soldat mand 1Peder Andersen Provst341754 Hjøllund- Store Arnborg 1812 Hedehuset Arnborg Dåb nr.2158
Begravet nr.6344
 
Hun er Væver kone 1Karen Pedersdatter361751c  1812 Hedehuset Arnborg Begravet nr.6347
 
søn Anders Pedersen61781c   Ikke set født i Arnborg.
dat. Maren Pedersdatter41783 Hjøllund- Lille Arnborg 1802 Hedehus Arnborg Dåb nr.2284
Begravet nr.6301
 
dat. Kirsten Pedersdatter Provst31786 Hjøllund- Store Arnborg 1850+  Dåb nr.2298
Konfirmation nr.9055
FT 1845, 1850 hus i Birk, Gjellerup.

Folketælling 1801 Hedehus Peder Andersen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand uden Hart Korn. mand 1Peder Andersen Provst501754 Hjøllund Arnborg 1812 Hedehus Arnborg Dåb nr.2158
Begravet nr.6344
Hele teksten i FT under Næringsvei: "Huusmand uden Hart Korn. I fælleds Heede har han bygget, og opbrudt Agerland. Han væver tillige med sin Kone. I de yngre Aar fik han Almisse."
kone 1Karen Pedersdatter501751c  1812 Hedehus Arnborg Begravet nr.6347
 
søn Anders Pedersen191782c    
søn Peder Pedersen51796 Hedehus Arnborg  Dåb nr.2357
 
dat. Kirsten Pedersdatter Provst151786 Hedehus Arnborg 1845+  Dåb nr.2298
Konfirmation nr.9055
Kaldes Provst i FT 1834 Fattighuset, Gjellerup. Fødsel skrevet under Store Hjøllund. FT 1845 i et hus i Birk, Gjellerup som enke. I FT 1840 Gjellerup i fattighuset Langberghus gift med Clemmen Nielsen Hammerum *1760c. Hun har tvillinger *1821 Peder og Mads Jensen.
dat. Magdalene Pedersdatter91792 Hedehus Arnborg 1871 Overby Skarrild Dåb nr.2329
Kaldes også Lene Pedersdatter. Gift 1. 1815- med Mads Larsen af Lustrup i Skarrild, gift 2. 1824.10.10 i Skarrild med Christen Sørensen *1785.05.29 Paarup, Assing †1836.06.07 Skarrild:

1812+ Niels Poulsen (AS s. 95.)

1819- Maren Olesdatter *1743 Birkebæk †1819 Hedehuset, datter af Oluf Pedersen Birkebæk.
Gift 1792 i Rind med Peder Madsen Siig *1748 Siig, Rind †1810 Gammel Arnborg (dør ved søn Peder Pedersen Siig i Gammel Arnborg).
Først bor de i Snejbjerg indtil 1797c, hvor de flytter til Lille Fjelstervang, Vorgod. Der ses de 1799 - 1811.
Parret er i Provstehuset i FT 1834, han kaldes husmand og de bebor et hus.
Maren Olesdatter bor 1812 i Rind, men dør i Hedehuset i 1819.

1834- Thue Jensen *1765.07.21 Volsgaard, Snejbjerg †1837 Provsthuset søn af Jens Thuesen (ulvejægeren) *1729c †1802 Volsgaard og Johanne Madsdatter *1731c †1797 Volsgaard.

Trolovet 1. 1792.02.09 i Rind med Johanne Marie Jakobsdatter *1768.04.06 Fjederholt, Rind †1826.11.18 Bukkær, Assing datter af Jakob Nielsen og (gift 1767.06.23 Rind) Ester Christensdatter.

Gift 2. 1827.04.16 i Assing med Abelone Christensdatter *1784c.

Først bor de i Snejbjerg indtil 1797c, hvor de flytter til Lille Fjelstervang, Vorgod. Der ses de 1799 - 1811.
Parret er i Provstehuset i FT 1834, han kaldes husmand og de bebor et hus.
Børn:
Jens *1792.06.07 Volsgaard, Snejbjerg †nogle uger gammel.
Ester Maire Thuesdatter *1793.07.28 Volsgaard †1838.04.24 Sinnerup, Ydby sogn, Thisted Amt.
Gift 1830.11.05 i Ydby med enkemand Niels Andersen †1831.06.28 Tinghus, Ydby.
Hun rejser i nogle år som spindepige frem og tilbage mellem Ydby og Søndbjerg sogne i Thisted amt.
Jens *1795.01.11 Volsgaard †5 måneder gammel.
Johanne *1796.12.16 Volsgaard †1801-.
Anne Katrine Thuesdatter *1799.05.02 Lille Fjelstervang, Vorgod †1833.03.25 Lille Tykskovsgaard, Ejstrup.
Gift 1829.07.04 i Ejstrup med Peder Larsen Grarup *1799.06.16 Grarup †1858.08.15 Lille Thorlund, Ejstrup søn af Lars Sørensen *1756c Nørre Askær, Brande †1832 Nybygge, Ejstrup (gift 1796c) Mariane Pedersdatter *1776.08.16 Løvdal (Hastrup), Thyregod †1860+.
Husmand og biskolelærer i Lille Thorlund i Ejstrup.
Mette Johanne *1801.03.24 Lille Fjelstervang.
Maren *1803.09.22 Lille Fjelstervang.
Kirsten *1806.07.15 Lille Fjelstervang.
Anne Kirstine *1808.04.25 Lille Fjelstervang †1808.06.19 to måneder gammel.
Anne Marie Thuesdatter *1809.10.01 Lille Fjelstervang, Vorgod †1862.06.07 Lille Thorlund, Ejstrup. Gift 1833.10.19 i Ejstrup med Peder Larsen Grarup enkemand efter søsteren Anne Katrine Thuesdatter se ovenfor.
Jakob Thuesen *1811.06.07 Lille Fjelstervang, se nedenfor.

1836 Jakob Tuesen søn af formand *1811.06.07 Lille Fjelstervang, Vorgod †1884 fattiglem Arnborg.
Gift 1837 med Birte Pedersdatter *1800 Cassentoft, Brejning †1885 Skarrild, begravet i Arnborg datter af Peder Nielsen *1759c og Maren Christensdatter *1772c.
Ses i FT 1840, stedet kaldes Hedehuus og han er daglejer. Han fik skøde vel på det meget lille sted Provstehus i 1836 fra faderen.
Børn:
Tue Jakobsen *1838 Provsthuset.
Hans Christian Jakobsen *1840 Provsthuset.
Jens Jakobsen kaldet Provst *1844 Provsthuset se nedenfor.
.
1870- Jens Jakobsen kaldet Jens Provst søn af formand *1844 Provsthuset †1914 Fattiggaarden, Rind .
Gift 1868c i Rind med Maren Christensen *1841 Rind †1914- datter i Gosdalhus af Christen Jensen *1794c Aulum FT 1845 siger husfaderens datter men kirkebogen 1841 har moderen som Christen Jensens kone Mette Iversdatter *1809c Tjørring.
Dette er den navnkundige Jens Provst. Se H. P. Hansens bog "Jens Pråwst (en original fra heden)", Ringkøbing 1928. Han har nu (2012) en vej i Arnborg opnævnt efter ham, hvor der under hans navn står: "Tækkemand og Krybskytte", en anelse usædvanligt men for en usædvanlig mand.
Han var tækkemand, skytte, krybskytte, havde en umådelig appetit og tørst, friede ridende på en tyr, havde en trehjulet cykel, sagde demokratisk do til alle, havde et usædvanligt kneb på sproget med bemærkninger og billeder.
Se Niels Nielsen Birkebæk om Jens Provst "rendsands", som han manglede, da hun skulle rende efter får, om ikke at få klø, om at ordne Niels Birkebæks hæsle vrede og andet. Jens Provst tjente nogen år ved Niels Birkebæk i Birkebæk.
I FT 1880 er Jens Provst under Fattigforsørgelse.
Børn:
Birgitte Marie Jakobsen *1869c Provsthuset.
Jakob Christian Jakobsen *1871c Provsthuset.
Niels Christian Jakobsen *1872c Provsthuset.
Mette Marie Jakobsen *1876c Provsthuset.
Hans Peder Jakobsen *1879c Provsthuset.
Syv videre børn.

1911- solgt til Dalgas, der straks solgte videre til Hedeselskabet (Hm?, Dalgas tjente på at købe op til Hedeselskabet, ligner interesse-konflikt).

Hjøllund generelt
1636.03.02 Viborg Landsting: Anders Dinesen Hølund.
1708 Peder Jensen og Oluf i restance til Lundenæs i tingbogen, beløbet lille.
1728 Peder Jensen igen restance, misvækst 1726. Hans søn Peder Pedersen bliver reel fæster, to ældre brødre. (KaaeFæster).
1746 EPIDEMI I HJØLLUND:
†1746 marts: Laurids Jørgensen Skræder i Lillle Hjøllund.
†1746 marts: Mette Larsdatter Hjøllund.
†1746 april: Tøger Sørensen Store Hjøllund.
†1746 april: Ole Larsen Store Hjøllund.
†1746 maj: Jens en måned gammel, kan men behøver ikke at være af epidemien.
1774 Søren Pedersen *1716.07.24 †1774 Hjøllund, Arnborg.
1780 Skøde til Jakob Christensen (Kirkegaard?) på et sted i Lille Hjøllund.
1778 Kirsten Christensdatter af Hjøllund trolovet med Jakob Nielsen Skræder fra Assing.


Hjøllund i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Hjøllund. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Hjøllund Lille
Lille Hjøllund er svær at få skik på. I hvert fald i de senere år er det et sted, hvor mange folk kommer og går. Selv Lundenæs jordebogen har to navne i 1775, som ellers overhovedet ikke er set. Det der kaldes Hedehuset eller Provsthuset - her på siden opført separat som Hedehuset - regnes til Lille Hjøllund ejerlav og kan følges fra 1783 og fremad.
Selve Lille Hjøllund var delt i to halvgårde, hver af 2 6 3 2, fra før 1695 op til omkring 1780, hvor en af halvgårdene deles i 1 0 1 1, der ikke er set som hartkorn, og 1 6 2 1 til Christen Jensen Tornvig hvis gård kan følges sammenhængende derefter. På den anden gård ses 1780-1818 forskellige folk.
Men perioden efter 1725, hvor kirkebogen begynder, og specielt fra skattelisten 1743 og op til folketællingen 1787 er forvirret.
1683 Jens Pedersen (til hører Lundenæs 5,7 tdr. Hartkorn, 45 tønder land)
1690 Jens Pedersen, skyldte 33 rdl og 6 tønder korn. Rømte gården. Syn i Hammerum herreds tingbog.
1695 En halvgård: Jens Jensen.
1695 Anden halvgård: "forundt" kapellan (fra 1694) Christen Nielsen Vorgod i Skarrild-Arnborg.
1696 Jens Jensen og anden Jens Jensen (der var åbenbart to Jens Jensener i Lille Hjøllund) synsmænd i Skarrild Krog og øvig (brøstfældighed) (Hammenrum Tingbog 16. maj).
1698 Anden halvgård: Ole Thomsen, varsler syn på Jens Jensens halvgård, Hammerum Tingbog 10. sept.
1701 Jens Jensen (restance med Peder Jensen 2 rdl. 32 sk.).
1710 Oluf Christensen tilsyneladende hele gården. Rømmer. Søster Kirsten Christensdatter. Syn i Hammerum herreds tingbog.
1726 Peder Jensen restance til Peder Madsen Lillelund forpagter Lundenæs. (Kaae: "Fæster og Husbond" s. 86).
1728 Peder Jensen, misvækst, eftergivet restancen (Kaae: "Fæster og Husbond" s. 19). 3 sønner, to er soldat, Peder 15 får fæste.
1728 Peder Pedersen, 15 år, formalt fæster søn af formand.
1743 Sønnen i fæste, 1 gammel mand og kone. 1 tjenestepige.
1775 ?Jens Olufsen 2 6 3 2 og ?Christen Olufsen 2 6 3 2, Lundenæs Jordebog (disse navne ses ikke i Arnborg Kirkebog, derfor spørgsmålstegn).


En halvgård hartkorn 2 6 3 2:
1695- Jens Jensen *1750cc †1698+.
Gift med hans kone †1678, se nedenfor.
Børn:
Jep Jensen *1678- . Ses 1698 i Hjøllund, da faderen bliver sat fra gården. Har arv tilgode efter moderen †1678 (skifte 14. jan. 1679).
Flere børn.

1698 Peder Jensen fra Store Hjøllund.
Hammerum Herreds Tingbog 17. sept. 1698:
17. sept Her findes synsforretning indført vedr. Jens Jensens gård i Lille Hjøllund, som var overtaget af Peder Jensen og datter i Store Hjøllund. Syn overværet af Jens Jensen og søn Jep Jensen. Jens Jensen er endvidere skyldig til sine børn ifgl skifte af 14. januar 1679, efter børnenes mor.
Børn:
? Pedersdatter *1678- Store Hjøllund? Skrives som medovertager af fæstet på denne gård i 1698.
?1 Pedersen *1708- Store Hjøllund. 1728 soldat.
?2 Pedersen *1708- Store Hjøllund. 1728 soldat.
Peder Pedersen *1713c Store Hjøllund. Faar formelt fæste som 15 aarig i 1728.

Simuleret Folketælling 1743 Hjøllund- Lille NN Gods: Lundenæs Ejer: Bylow
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 ?Christen Jensen Søn af gammel NN Sønnen i fæste 1 gl. Mand og Huustru.  Identifikation usikker.
mand1743 ?Jens NN NN gammel55ccBemte Mand sønnens fader, kand intet fortiene for Alderdom.1690cc   Identifikation usikker.
kone1743 ?NN NN gammel mands kone45c1 gl. Mand og Huustru.1698c  1782 Hjøllund- Lille Arnborg Identifikation usikker.
tj-pige1743 ? tjenestepige, ved søn af gammel mand NN     


1. halvgård:
1736- Lauritz Jørgensen †1746.03.14 (i epidemi) Hjøllund.
Gift 1. gang med hans første kone †1736.12.16 Hjøllund.
Gift 2. gang med Maren Eriksdatter †1747-1764, ikke set begravet i Arnborg.
Maren Eriksdatter har følgende helsøskende (skifte efter søn Jørgen Lauridsen, Nyby, Sinding. Se Brejl Hammerum):

Peder Eriksen i Nørum, Gjellerup †1775.12
(gift med Else Pedersdatter †1774.01.06 Nørum.)
Christen Eriksen i Gjellerup
Anne Eriksdatter †1764-.
Inger Eriksdatter †1742, var gift med Gyde Pedersen, Nørre Søby, Rind.
Halvsøskende:
Christen Christensen, Øster Høgild, Rind
Anne Pedersdatter i Ejstrup †1764-, 3 børn.

Laurids Jørgensen har en bror i Borris eller deromkring i Bølling herred.
Efter Laurids død fjerner Maren Eriksdatter ting og sager fra gården og flytter til et hus i Kirkegaard, men hun bliver dømt til at bringe tingene tilbage (Kaae "Fæster og Husbonde", s. 43):

Lars Jørgensen i Lille Hjøllund var død, og hans enke, Maren Eriksdatter, blev ved retten den 18. februar 1747 tiltalt for fra boet at have bortsat en del ting og sager. Hun blev sat fra gården og boede til huse ved Arnborg kirke. Hendes hjælpere blev dømt til at levere tingene tilbage. Det var en plag, en vogn, 4 får og en gammel gjeldvædder.

Barn med 2. kone Maren Eriksdatter:
Jørgen Lauridsen *1744.10.02 Lille Hjøllund †1764 (skifte hammerum, se Brejl) Nyby, Sinding sogn. Han var smedelærling.
Simuleret Folketælling 1743 Hjøllund- Lille Laurids Jørgensen Gods: Lundenæs Ejer: Bylow
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
skræder1743100Laurids Jørgensen Skræder   1746 Hjøllund- Lille Arnborg Begravet nr.6091
 
kone1743100Maren Eriksdatter  1720cc Rind? 1747+  Kaae "Fæster og Husbonde", s. 43.
hus- kone1743100? Huskone, ved Laurids Jørgensen Faar de fattiges Korn.   
dat.1743100? Datter af Huskone Faar de fattiges Korn.   

1787 Maren Osterdatter enke.
Folketælling 1787 Hjøllund- Lille Maren Ostersdatter   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huuskone ENKE 1eMaren Ostersdatter781709c    
Inderste dat. 0Anna Larsdatter311757 Hjøllund Arnborg   
dat. dat. Mette Andersdatter11786c    

1796 Laurids, Laust eller Lars Christensen *1755c Uhre, Brande †1807+ søn af Christen Christensen †1767-73 Uhre og Maren *1718c †1798 Uhre.
Gift 1. 1783.01.11 i Brande med Ingeborg Poulsdatter *1758 Hesselvig, Skarrild †1804 Lundfod, Brande datter af Poul Nielsen Hesselvig *1728 †1780 Hesselvig, Skarrild og 1. kone Mette *1726c †1760 Hesselvig, Skarrild.
Gift 2. 1805.02.10 i Brande med Kirsten Hansdatter skrevet af Tornvig, Arnborg (ikke identificeret).
Flytter meget omkring. Ses 1784 i Uhre, Brande, 1786-95 i Brandlund, Brande, 1796-1801 i Lille Hjøllund, 1804 og 1807 i Lundfod, Brande.
Børn:
Poul Laustsen *1782 Hesselvig, Skarrild. Ses FT 1787 i Brandlund, Brande.
Sidsel *1784 Uhre, Brande †5 uger.
Mette *1786 Brandlund, Brande. Kan være død efter FT 1787.
Sidsel *1789 Brandlund, Brande †18 måneder.
Mette Laustdatter *1792 Brandlund, Brande. Ses FT 1801 i Lille Hjøllund.
Jens Christian *1796 Lille Hjøllund †2 uger.
Jens Lauridsen *1798 Lille Hjøllund, Arnborg. Ses FT 1801 i Lille Hjøllund.
Folketælling 1801 Hjøllund- Lille Laurids Christensen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Laurids Christensen461755c Uhre Brande 1807+  Han gifter sig 2. gang 185 med Kirsten Hansdatter skrevet af Tornvig, Arnborg. Ses sidste gang i Brande 1807.
LINK: Viet i Brande.
kone 1Ingeborg Poulsdatter441758 Hesselvig Skarrild 1804 Lundfod   
LINK: Ingeborg Poulsdatters begravelse i Brande sogn.
dat. Mette Lauridsdatter101792 Brandlund Brande   
LINK: Mette Lauridsdatter dåb i Brande.
søn Jens Lauridsen41798 Hjøllund- Lille Arnborg  Dåb nr.2368
 

2. halvgård?:
1800 — 1824 Christen Nielsen Væring *1759.07.29 Lind, Rind †1824.06.23 Lille Hjøllund søn af Niels Nielsen Væring den gamle *1724c †1777.08.02 (53 år) Lind, Rind og (gift 1756.04.05 Rind) Anne Nielsdatter *1723c Lind †1797.04.01 Lind.

Gift 1. gang 1785.02.09 i Sønder Felding med enke efter Villads (mindst 4 børn) af Tarp Bodil Jørgensdatter *1739c †1795-.

Gift 2. gang med Kirsten Nielsdatter *1767c †1817.01.05 Lille Hjøllund.
Gift (58 år gammel) 3. gang 1817.05.25 i Rind med Kirstine Marie Jensdatter (37) *1780,10.29 Sandgaard, Rind †1857 Kjærhuset Lille Hjøllund, datter af Jens Mikkelsen Sandgaard *1732c †1821.10.11 Sandgaard og Ellen Nielsdatter *1742c.

Der er tilsyneladene tre brødre Væring (afkald 1797 Hammerum SP):
Christen Nielsen Væring *1761c
Jørgen Nielsen Væring *1762c, FT 1801 i Lind, Rind gift med Else Mikkelsdatter *1772c.
Niels Nielsen Væring 1797 Lind, Rind, FT 1801?.
Børn med 2. kone Kirsten Nielsdatter:
Niels Christensen Væring *1800.02.14 Tarp, Sønder Felding †1851.06.08 (skifteret) ”Kjærhuus” Overgaard mark, Arnborg.

Gift 1. 1826.05.03 i Nørre Vium (noteret i Arnborg kirkebog) med Maren Pedersdatter (der tjener ved hendes Svoger Mads Gunnerup i Hjøllund) *1799.05.21 Sønder Bjørslev, Nørre Vium †1830.02.05 Lille Hjøllund datter af Peder Knudsen *1763c †1826 Bjørslev, Nørre Vium og Dorte Marie Christensdatter *1765c †1814 Bjørslev.

Gift 2. 1831.11.06 i Assing med Else Pedersdatter *1793.12.08 Olling, Assing †1873.03.25 Bøvl Mark, Sønder Omme datter af Peder Hansen i Olling.

FT 1834 hus i Hjøllund.
FT 1840 i et hus i Fasterholt-Bjerre.
FT 1845 hus i Fasterholt-Bjerre.
Niels Christian Christensen *1802.06.07 Lille Hjøllund, Arnborg.
Dødfødt pigebarn 1805.06.21 i Lille Hjøllund, Arnborg. Stor historie derom i kirkebogen.
Jens *1806.11.30 Lustrup, Skarrild †1807.03.08 Lustrup tre måneder gammel.
Bodil Catrine Christensdatter *1808.04.18 Lille Hjøllund, Arnborg.
Børn med 3. kone Kirstine Marie Jensdatter:
Jens *1818.06.28.
Folketælling 1801 Hjøllund- Lille Christen Nielsen   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2Christen Nielsen Væring401758 Lind Rind 1824 Hjøllund- Lille Arnborg  
kone 1Kirsten Nielsdatter341767c  1817 Hjøllund- Lille Arnborg  
søn Niels Christensen11800 Sønder Felding 1826+  Gift 1826 i Nørre Vium med Maren Pedersdatter *1797 Sønder Bjørslev, Nørre Vium.
tj-karl Niels Nielsen161784 Holtum Arnborg 1838 Holtum Arnborg Dåb nr.2285
Konfirmation nr.9046
Viet nr.8119
 
tj-pige Maren Jakobsdatter141787c   Ikke født i Arnborg.

Gård hartkorn 1 6 2 1:
1780- Christen Jensen Tornvig *1727c †1792.12.07 Lille Hjøllund (??søn af ?datter *1698c †1782 Lille Hjøllund??).

Måske gift 1.? gang 1763 i Gjellerup med Anne Andreasdatter i Birk Gjellerup.

Gift 2.? med Johanne Olufsdatter *1716c †1787.12.14 Lille Hjøllund.

Gift 3.? gang 1788 i Nørre Vium med Abellone Jensdatter *1754c †1824 Lille Hjøllund. (Appolone gifter sig anden gang 1793 i Arnborg med Ove Christian Christensen, der af Rasmus Jensen i 1793 får skøde på 1 6 2 1, se nedenfor.)

1780 køber sin iboende gård på auktion. Skøder den 1786 til sin bror Rasmus Jensen.
Hammerum SP register 1786:
Nr. 625. Christen Jensen i lille Hiøllund Arnborg Sogn Hans udgivne Skiøde til Rasmus Jensen paa hans paa boende gaard for den Summa 100 Rdlr Dateret d. 8 Juni 1786.
Samtidig låner Rasmus Jensen 100 rigsdaler af Carsten i Nye Sogns Kloster på Holmsland.
I 1787 bor Christen på aftægt ved Rasmus. Det er ikke klart, hvilken gård eller hus enken har, da hun gifter sig med Ove Christian Christensen eller om han har købt en gård i Lille Hjøllund.
??(I 1782 dør Christen Jensens mor i Lille Hjøllund, 84 år (*1698c †1782) ??).
Børn:
Johanne Christensdatter *1788.11.09 Lille Hjøllund †1788.12.28 to måneder gammel.
Johanne Christensdatter *1790.09.19 Lille Hjøllund.
Gift 1818.07.12 i Arnborg med Lars Nielsen *1792.05.28 Lustrup, Skarrild †1868 Lille Hjøllund søn af Niels Pedersen og Maren Madsdatter.

1786 Rasmus Jensen *1744.10.20 Tornvig, Arnborg †1811.09.15 Toxvig, Arnborg søn af Jens Rasmussen.
Gift 1786.02.23 i Borris med Else Marie Gregersdatter *1760 Gaasdal, Borris †1817.11.06 (almisselem) Skarrild, datter af Gregers Michelsen *1724c †1799 Borris viet 1753 i Rind til Edel Lauridsdatter *1733 Stokildhoved, Rind †1801+ Borris (datter af Laurids Jensen Hundkær †1750 (skifte Hammerum herred) Stokildhoved, Rind og Else Christensdatter vel gift 2. gang som enke Else Maire i Store Stokkildhoved, Rind med Anders Lavesen *1715c †1787 Store Stokkildhoved, Rind, Anders gifter sig 2. gang med Bendedikte Thomasdatter *1731c, konf. 1748 Rind.)
Gregers Michelsen i Gaasdal, Borris og Edel Lauridsdatters her kendte børn:
Else Marie Gregersdatter *1760 Gaasdal, Borris, se ovenfor.
Michel Gregersen *1762c, FT 1787 hjemme i Brunbjerg, Borris.
Gift 1797c med Johanne Pedersdatter *1753c bosat Hiotarp By FT 1801.
Laurids Gregersen *1764c, FT 1801 ved moderen.
Jens Gregersen *1775 Borris †1848 Ølgod gift med Mette Andersdatter Birk *1765 Sønder Felding datter af Anders Pedersen Birk *1740c.
Rasmus og Else Marie havde tjent sammen ved Ib Pedersen kaldet Skærbæk i Øster Høgild i Rind sogn i 1779-80, derved kom det første barn, som hun føder hjemme i Borris. Borris kirkebog 1780:
Dom: 23 p: Trinit blev Else Marie Gregersdatters uægte Barn døbt ved navn Peder. Faddere Rasmus Felbereder [....] Christen Søndergaard Niels Egvig, Bertel khobech, Kærsten [......]datter og blev udlagt til Barnefader Rasmus Jensen Tornvig af Arnborg, som tiente tillige med ovenmeldte Else Marie hos Ib Pedersen i Høgild i Rind Sogn.
Borris kirkebog 1786:
Den 23 Febr: blev Rasmus Jensen af Tornvig og Else Marie Gregersdatter trolovet.
2 Paaske Dag blev Rasmus Jensen af Arnborg og Else Marie Gregersdatter copulerede.
Familien flytter efter 1794 men før 1801 fra Arnborg til Lustrup By i Skarrild, hvor de ses i FT 1801.
Børn:
Peder Rasmussen *1780 Borris.
Anne Rasmusdatter *1787 Lille Hjøllund.
Jens Rasmussen *1788 Lille Hjøllund.
Edel Rasmusdatter *1791 Lille Hjøllund †1860-70 Vester Bjerre, Sønder Felding.
FT 1834 ugift i Vesterbjerre, Sønder Felding. Strømpestrikker.
Gregers Rasmussen *1794 Lille Hjøllund.
Gift 1. 1824c med Sidsel Marie Pedersdatter *1796c. Bosat 1834 Drongstrup by, 1840 Overby, Sønder Felding. FT 1850 husmand i Bukkær, Assing.
Gift 2. med Line Pedersen *1804 Hanning.
Folketælling 1787 Hjøllund- Lille Rasmus Jensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 1Rasmus Jensen Tornvig441744 Tornvig Arnborg 1811 Toxvig Arnborg  
kone 1Else Marie Gregersdatter271760c    
søn Peder Rasmussen71780c    
dat. Anna Rasmusdatter11786c    
tj-pige 0Anna Christensdatter471740c    
Leve ved Aftægt mands bror 1Christen Jensen Tornvig601727c  1792 Hjøllund- Lille Arnborg Hans mor død 1782, 84 åar gammel, *1698c. Tilnavn ved begravelsen.
Leve ved Aftægt mands brors kone 1Johanne Olufsdatter721715c    

1793 Ove Christian Christensen *1766c †1837 søn af Anne Pedersdatter *1738c †1802.08.12 i Lille Hjøllund.
Trolovet 1793.02.14 i Arnborg med enke efter forformand Christen Jensen Tornvig Abelone Jensdatter *1754c †1824 Lille Hjøllund.
Skøde 1793 fra Rasmus Jensen på gårdpart 1 6 2 1 i Lille Hjøllund (fol. 625).
Ove Christian Christensens mor ses FT 1801 her i Lille Hjøllund: Anne Pedersdatter *1738c †1802 Lille Hjøllund.
Folketælling 1801 Hjøllund- Lille Ove Christian Christensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand Ove Christian Christensen351766c  1837 Hjøllund- Lille Arnborg Viet nr.8059
Ikke født i Arnborg
kone Abelone Jensdatter471754c  1824 Hjøllund- Lille Arnborg Viet nr.8059
Hendes 1. mand var Christen Jensen Tornvig †1793, sog giftede sig med hende 1788 i Nørre Vium, hvor hun vist ikke er født. Hun tjener i FT 1787 i Vium Meldgaard ved Mads Tygesen.
Enke efter andet Ægte- skab mands mor 2eAnne Pedersdatter731728c  1802 Hjøllund- Lille Arnborg Begravet nr.6305
Hun angives ved begravelsen at være 91 år, imod 74 regnet herfra FT 1801. Det laveste tal anses for sandsynligere.

Gård 2 6 3 2:
1794 Ivar Christensen af Bøgskov, 1798 skøde fra Knud Christensen. Ingen af disse to herrer set i FT 1801 i Lille Hjøllund. 1794 Iver og kone af Lille Hjøllund nævnt som faddere.

Ikke tilordnet:
1747- Anders Hjøllund *1710cc Lind?, Rind †1756 begravelsen glemt i kirkbogen, søn af Christen Lind (Brejl Vrads #135).
Gift med hans kone set 1747-55.
Det er ikke klart, om han er i Lille eller Store Hjøllund, hans søn Peder Andersen ses først i Lille, så i Store Hjøllund, senere i Hedehuset.
Da børnene bliver i Hjøllund efter faderens død 1756, skulle man tro at moderen har giftet sig igen. Men vielser findes i Arnborg kirkebog først fra 1773 og fremad.
Af børnene lever år 1800 kun to: Peder og Bodil. ses i Brejl Vrads #135.
Børn:
? Andersen *1746c Hjøllund †1757.01.02 antaget søn, dåbsår arbitrær, men han begraves med sikkerhed i 1757.
Tvilling 1 *1747.06.24c Hjøllund †1747.07.01 straks.
Tvilling 2 *1747.06.24c Hjøllund †1747.07.01 straks.
Maren Andersdatter *1748.07.10 Hjøllund. Formodet død spæd.
Malene Andersdatter *1750.03.29 Hjøllund. Formodet død spæd.
Christen *1752.08.06 Hjøllund †1752.11.06 4 måneder gammel.
Peder Andersen *1754.01.01 Hjøllund. Se Hedehuset.
En søn begraves i jan. 1757. Det kan ikke være Peder, for han lever senere i Hedehuset, at det er ham ses af at hans søster Bodil bærer (dåb #2298). Derfor antages, at Anders Hjøllund havde en anden levende søn i 1757 som begraves.
Bodil Andersdatter (Provst) *1755.12.14 Hjøllund.
Gift 1798.12.20 i Skarrild med Niels Poulsen af Gunderup, Rind? *1771c.
Bosat Skarrild Overby.
FT 1787 tjenestepige i Ødevig, Skarrild.
Hun kaldes i 1794 og 1796 med tilnavn Provst i Arnborg kirkebog.
I FT 1801 bor broder Peder Andersens datter Maren ved hende.
Ikke fundet efter 1801 i Skarrild, Arnborg eller Rind sogne.

1781 Anders Pallesen *1739.12.26 †1785.04.27 (skifte 1789) Skarrild- Grene, Skarrild.
Gift med Else Sørensdatter *1740.03.13 Store Hjøllund, Arnborg datter af Søren Pedersen *1716.07.24 †1775.02.15 Store Hjøllund
1769 Ronnum i Skarrild.
1773 Krog i Skarrild.
1781 Lille Hjøllund.
1785 Skarrild- Grene.
Else Sørensdatter gift 2. i Skarrild 1789.10.21 med Peder Nielsen Hauge, bosat Silstrup, senere Sønder Karstoft i Skarrild.
Børn:
Søren Andersen *1769.02.02 Ronnum, Skarrild.
Palle *1772.02.02 Krog, Skarrild †1772.06.11 18 uger gammel.
Peder Andersen *1773.06.20 Krog, Skarrild.
Ses i skiftet efter faderen i 1789.
Anne Margrethe *1776.07.14 Silstrup, Skarrild †1776.10.27 15 uger gammel.
Rasmus *1778.02c (ikke set i Arnborg eller Skarrild) †1784.08.18 6½ år gammel.
Margrethe *1781.10.28 Lille Hjøllund, Arnborg. Tvilling. †1783.08.13 Skarrild- Grene 1 år 9 måneder gammel.
Anne Andersdatter *1781.10.28 Lille Hjøllund, Arnborg †1784.01.07 Skarrild- Grene Tvilling.

1786 Thomas Madsen
Hammerum SP 1785:
Nr. 583. Thomas Madsen i Lille Hiøllund hans udgivne Forskrivning til Sørren {Pedersen} Ronnum {Skarrild} paa Capital 120 rd. dateret 11te Junii 1785.


Arnborg Lille Hjøllund sted
1796 Peder Christensen *1757c.
Gift med Kirsten Hansdatter *1754c.
I FT 1801 ses de i Silstrup i Skarrild i et hus uden jord. Peder Christensen er tømmermand.
Børn:
Johanne Marie Pedersdatter *1791c.
Hans Pedersen *1796.02.14 Lille Hjøllund, Arnborg.


Arnborg Lille Hjøllund sted
1803 Thomas Poulsen Hesselvig *1770 Hesselvig, Skarrild †1839 Grene søn af Poul Nielsen *1728c †1780 i Hesselvig og Mette Thomasdatter *1734 Holtum..
Gift 1802.08.21 i Arnborg med Else Jakobsdatter *1774.05.23 Kirkegaard †1842 Grene, Arnborg datter af Jakob Christensen og Maren Christensdatter Kirke.
De flytte 1811c fra Lille Hjøllund til Grene i Arnborg.
Børn:
01 Anders Thomsen *1803.09.11 Lille Hjøllund, Arnborg.
02 Jakob Thomsen *1805.09.08 Lille Hjøllund, Arnborg.
03 Poul Thomsen *1810.11.25 Lille Hjøllund, Arnborg.
04 Maren Thomasdatter *1813.06.07 Grene Arnborg, tvilling.
05 Mette *1813.06.07 Grene Arnborg †1814.02.27 ti måneder gammel, tvilling.

Arnborg Lille Hjøllund hussted
1811 Christen Jakobsen (Smed) *1778.09.22 Kirkegaard, Arnborg †1852.07.24 (ved søn Niels Christensen Meldgaard) Meldgaard, Nørre Vium søn af Jakob Christensen *1742.06.05 Kirkegaard †1816.06.18 Kirkegaard, Arnborg..
Gift 1804.09.21 i Arnborg med Abelone Christensdatter *1786.01.28 Toksvig, Arnborg †1863.03.06 Meldgaard datter af Christen Jensen (Birkebæk) *1753c Birkebæk?, Arnborg †1815.06.13 Grene, Arnborg og Sidsel Jensdatter *1751.11.21 Gammel Arnborg †1820.10.29 Grene, Arnborg.
1805-11 i Give By.
1811-22 i Lille Hjøllund i Arnborg.
1822-1846 Tovdal i Arnborg.
1846+ Nørre Vium By.
Børn:
01 Jakob Christensen *1805.12.14 Give By, konf. 1820 Arnborg.
02 Søren Christensen *1807.05.10 Give By.
03 Sidsel Marie Christensdatter *1809.05.14 Give By †1889.09.22 Gullestrup, Herning.
Gift 1832.03.25 i Hanning med Peder Christensen (Grønborg) *1796.09.03 Borris †1849.01.05 Harreskov Hede, Assing søn af Christen Pedersen Studsgaard i Grønborg i Borris.
04 Maren Christensdatter *1811.10.13 Lille Hjøllund, Arnborg †1887.04.12 Nørre Vium.
Gift 1838.04.01 i Arnborg med Jahn Christensen Husted *1814c Ramme †1887+.
05 Anne Christensdatter *1814.05.01 Lille Hjøllund, Arnborg †1899.11.06 Raghede, Nørre Vium.
Gift 1842.03.19 i Arnborg med Christen Pedersen *1818.05.17 Gullestrup, Herning †1875.04.08 Fælled, Vorgod sogn søn af Peder Jespersen *1794.03.03 Over Kirkegaard, Assing †1878.03.18 Duedal, Borris og Abelone Christensdatter *1792.08.12 Herning †1854.01.15 Duedal
1852 bosat Duedal i Borris.
FT 1860 gårdmand og høker i Meldgaard i Vium By, Nørre Vium sogn.
06 Christen Christensen *1816.11.03 Lille Hjøllund †1881.11.02 Nørre Vium.
Gift 1846.05.21 i Skarrild med Ane Margrethe Nicolaisdatter *1819.12.20 Lustrup, Skarrild †1880.11.26 Nørre Vium datter af Nicolai Hegelahr Christensen *1778.05.18 Skarrild †1832.03.10 ved Kirken, Skarrild og jydepotterinde Johanne Madsdatter *1792c Horne, Ribe Amt †1845+.
07 Niels Christensen (Meldgaard) (Toudal) *1819.07.11 Lille Hjøllund †1908.04.28 Toudal Mølle, Troldhede.
Gift 1847.09.04 i Skarrild med Ane Johanne Nielsdatter *1824.04.08 Skarrild †1892.10.20 Nørre Vium datter af ugift Ane Marius? Nielsdatter og udlagt Jens Christensen (Nørfra).
FT 1850 i Nørre Vium.
Bosat i Meldgaard i Vium By i Nørre Vium sogn.
Senere i Toudal Mølle i Troldhede sogn.
08 Karen Christensdatter *1824.04.05 Tovdal, Arnborg †1840.11.30 Arnborg 16 år gammel.
09 Johanne Christensdatter *1832.07.05 Tovdal, Arnborg †1914.05.11 Nørre Vium.
Gift 1860.06.03 Nørre Vium med Lauge Thomasen *1827.09.06 Gammel Mølle, Sønder Lem †1899.03.01 Nørre Vium søn af Thomas Nielsen *1783c Staby? †1834.09.01 Sønder Lem og (gift 1825.05.29 Sønder Lem) Mette Marie Laugesdatter *1800.12.12 Rindom †1867.03.06 Sønder Lem.

1813 Niels Madsen Tømmermand *1748c.
Gift med Karen Jensdatter *1751c
(FT 1787 i Grene, FT 1801 i Gammel Arnborg). 1813 ses de i Hjøllund, dåb i Lindeballe kirkebog ved datteren Kirsten Marie.
Datteren Kirsten Marie giftes af Lille Hjøllund i 1815. En overgang er der Niels Madsen Tømmermand og Niels Madsen Skovbjerg i Gammel Arnborg.
Børn:
Johanne Marie *1776 Borris.
Jens Nielsen kaldet Arnborg i Lindeballe sogn *1778 Borris †1850+ Nørskov?, Lindeballe? ses i FT 1787 i Grene, Arnborg.
Gift med Anne Katrine Jensdatter *1791c Haderslev †1850+ bosat Nørskov, Lindeballe før 1815.
Kirsten Marie Nielsdatter *1782 Lustrup, Skarrild .
Gift 1815 med Christen Lauridsen *1785c søn af Laurids Christensen *1754c og Anne Margrethe Pedersdatter *1755c i Nørskov, Lindeballe.

1815 Knud Christensen Bjørsle eller Bjørslev *1780.03.16 Bjørslev, Nørre Vium †1824.04.03 Lille Hjøllund søn af Christen Knudsen *1743 Bjørslev, Nørre Vium †1814 Sønder Bjørslev og Kirsten Christensdatter *1749 Rind †1826 Sønder Bjørslev "svag i hjernen".
Gift 15. maj 1815 i Skarrild med Mette Katrine Svendsdatter *1797.11.05 Øvig, Skarrild †1864.03.22 Harreskov, Assing datter af Svend Pedersen *1757c †1824.05.30 Øvig og Mette Katrine Byrgesdatter *1753c †1845.09.25 Øvig.
Børn:
Mette Katrine Knudsdatter *nov. 1815 Lille Hjøllund.
Kirstine Knudsdatter *1817 Lille Hjøllund.
Christen Bjørsle Knudsen *1820 Lille Hjøllund.
Knudstine Knudsdatter *1824.04.12 Lille Hjøllund, Arnborg †1908.06.02 Clasonsborg, Skarrild.
Gift 1851.06.09 i Skarrild med Simon Krog Jensen *1825.09.28 Viumkrog, Nørre Vium †1904.11.07 Clasonsborg, Skarrild søn af Anna Pedersdatter *1799.05.03 Krog, Borris †1890.07.10 Nørre Vium og (gift 1824.11.21 Borris) Jens Christian Simonsen *1804.05.10 Viumkrog, Nørre Vium †1831.03.18 Viumkrog.


1818 Lars Nielsen *1792.05.28 Lustrup, Skarrild †1868 Lille Hjøllund søn af Niels Pedersen *1744.04.14 Gammel Arnborg og Maren Madsdatter *1750c.
Gift 1818.07.12 i Arnborg med Johanne Christensdatter *1790.09.19 Lille Hjøllund †1852 Lille Hjøllund datter af Abelone Jensdatter og hendes 1. mand Christen Jensen Tornvig *1727c †1792 Lille Hjøllund.
Børn:
Abelone Larsdatter *1819.05.23 Lille Hjøllund, ser ud til at overtage husmandsstedet, se nedenfor.

1841 Laurids Nielsen (Visgaard) *1810.10.07 Vraa, Gjellerup †1864.04.02 Nederby, Sønder Felding søn af Niels Christensen Visgaard *1758c Sinding †1846.01.03 Store Hjøllund, Arnborg og Anne Marie Lauridsdatter *1781.04.29 Gjellerup †1850.02.26 Arnborg.
Gift 1841.11.07 i Arnborg med Abelone Larsdatter *1819.05.23 Lille Hjøllund †1871.11.27 Nederby, Sønder Felding datter af formand Lars Nielsen.
Sete børn:
Lars Christian Lauridsen *1842.09.14 Lille Hjøllund †1913.07.09 Gejlbjerg, Skarrild.
Gift med Sophie Nielsen *1839.01.09 Elmholt, Rind †1901.12.04 Karstoft Mark, Skarrild datter af Niels Jensen *1807.08.15 Elmholt †1881.01.12 Arnborg og Dorte Katrine Jørgensdatter *1810.11.01 Hammerum, Gjellerup †1858.12.30 Rind.
Ane Marie Lauridsen *1844.06.21 Lille Hjøllund †1918.11.24 Skærbæk, Nørre Vium.
Gift med Søren Nielsen *1844.08.03 Gammelmark, Sønder Felding †1917.01.02 Skærbæk, Nørre Vium søn af Niels Sørensen *1808.11.14 Nederby, Sønder Felding †1876.10.15 Gammelmark og Christian Thygesdatter Bjerre *1806.05.23 Overby, Sønder Felding †1876.06.03 Gammelmark.
Set barn:
Thyge Kristian (Nielsen) Risvig *1877.03.24 Gammelmark, Sønder Felding †1942.02.05 Brande.
Gift 1899.03.23 i Brande med kusine Ane Katrine Lauridsen *1876.05.12 Skarrild (døbt i Brande) †1915.07.19 Brande datter af Kirstine Lauridsen, se nedenfor.
Johanne Katrine Lauridsen *1847.09.14 Lille Hjøllund †1910.09.10 Sønder Omme.
Gift 1875c med Thomas Christian Jensen *1852.01.25 Skærlund, Brande søn af udlagt far Christen Nielsen af Nørre Snede stedsøn af husmand Jens Jensen *1820.04.17 Uhre, Brande og (gift 1855.04.07 i Brande) Pernille Jensdatter *1826.04.17 Skærlund, Brande (datter af i Barslund i Skærlund i Brande Jens Jensen *1793.08.04 Uhre, Brande †1865.02.01 Skærlund og Mette Katrine Mortensdatter *1797.07.09 Hesselvig, Skarrild)
Først i Sønder Felding.
Husmandssted i Bøvl i Sønder Omme.
Niels Christian Lauridsen *1850.01.22 Lille Hjøllund †1901.04.18 Uhre, Brande.
Gift 1878.10.12 i Brande med Ane Sørensen *1848.01.06 Grarup, Brande datter af Søren Jakobsen.
Husmandssted 9P i Uhre i Brande.
Christen Lauridsen *1852.05.02 Lille Hjøllund †1930.10.28 Rind.
Gift 1876c med Kirsten Pedersdatter *1852.09.05 Flø, Brande datter af husmand Peder Jensen *1833.04.14 Uhre, Brande †1907.03.05 Flø (søn af i Uhre Else Marie Laursdatter og udlagt af Uhre ungkarl Jens Pedersen) og (gift 1851.10.19 i Brande) Dorte Jensdatter *1822.08.30 Tarp, Brande †1906.10.10 Brande.
Husmandssted i Øster Høgild i Rind sogn.
Kirstine Lauridsen *1855.01.12 Lille Hjøllund.
Hun tjener FT 1880 i Nørre Karstoft i Skarrild ved Søren Pedersen Møller.
Barn med Jens Christian Madsen *1858.11.18 Alkærlund, Brande †1876.07.28 Alkærlund søn af Mads Thomsen i Alkærlund:
Ane Katrine Lauridsen *1876.05.12 Skarrild (døbt i Brande) †1915.07.19 Brande.
Gift 1899.03.23 i Brande med fætter Thyge Kristian (Nielsen) Risvig *1877.03.24 Gammelmark, Sønder Felding †1942.02.05 Brande søn af Ane Marie Lauridsen *1844.06.21 Lille Hjøllund se ovenfor.
Navn ændret fra Thyge Nielsen til Thyge Risvig 1916.
Hausmand i Sandfeld i Brande.
Brande Lokalarkiv: "Den daglige mælketur" Thyge Kristian Nielsen Risvig, født 24.3.1877 bosat i Sandfeld.
Set barn:
Ane Marie Nielsen Risvig *1902.05.12 Borup, Brande.

Et hus i Hjøllund:
1859- Christen Lauridsen *1829.06.02 Skarrild †1911.04.25 Skarrild søn af Laust Sørensen *1798.06.04 Snejbjerg †1851.05.18 Skarrild og Karen Christensdatter *1790.10.05 Korshøj, Snejbjerg †1859.05.02 Skarrild.
Gift 1858.04.18 i Skarrild med Charlotte Amalie Jensen *1831.03.02 Nexgaard, Skarrild By †1911.11.28 Skarrild datter af Jens Arentsen *1782.12.12 Skarrild †1869.02.07 Skarrild Overby og Anne Dorte Jensdatter *1793.03.28 Skarrild By †1842.05.16 Skarrild.
Først i Hjøllund i Arnborg.
FT 1870 et hus i Skarrild Grene.
Senere i Lustrup i Skarrild.
Børn:
Laurids Lauridsen *1859.02.17 Lille Hjøllund, Arnborg †1933.12.29 Nørre Grene, Skarrild.
Gift 1885.12.02 i Skarrild med Oline Lustrup *1855.05.09 Silstrup †1921.06.24 Skarrild By datter af Mads Christian Pedersen Lustrup *1808.11.19 Gammelgaard Hus, Skarrild †1859.01.03 Over Silstrup og Ellen Christine Olesdatter *1817.04.22 Lille Kragmose, Bølling †1906.01.10 Silstrup, Skarrild.
Jens Martin Lauridsen *1865.08.08 Skarrild- Grene †1885.08.09 Skarrild, ugift.
Frederik Lauridsen *1869.08.15 Skarrild- Grene †1895.04.04 Skarrild, ugift.

Hjøllund- Store
1579 skøde fra kongen til Herningholm (Sulkjær).
1637 Dorte Kruse til Hestlund fra hendes mands Terkel Krabbes arvinger.
1649 Thyge Kruse Ottesen til Balle fra Dorte Kruse til Hestlund.
1683 6,8 tdr. hartkorn, 53 tønder land. Ejer Magdalene Kruse
1683 En halvgård: Jens Olufsen
1683 Anden halvgård: Jep Christensen og Peder Christensen.
1693 Jens Olesens og Jensens kvæg har ødelagt enge i Lille Hjøllund (Hammerum Tingbog, 4. nov.).
1695 Erik Jensen, syn af Lille Hjøllund (Hammerum Herreds Tingbog).
1696 skøde til Ulrik Christensen Helt, sognepræst Rind og Herning, fra Chr. Hermansen Kaas.
1696 Jens Olesen, Erik Jensen synsforretning Skarrild Krog og Øvig (Hammerum Herreds Tingbog).
1697 Erik Jensen stokkemand Hammerum Herredsting.
1698 Jep Jensen, varslet 10. sept Hammerum Tingbog.
1710 Mette Olufsdatter tjener i Store Hjøllund, hun har to får.
1728 delt i to halvgårde. En ejes af P. M. Lillelund, pantsætter til Chr. Sodborg. (Sulkjær).
1747- ejer Augustinus Christen Holgaard
1747 tre fæstere Oluf Thomsen 1 5 2 2½ og Jens Pedersen 1 5 2 2½ og Lars Olufsten 0 4 0 1. Ny ejer Præst Arnt Bisted. Se skøde.
1753- Peder Paaske ejer af 3 3 1 2. Arnt Bisted af 0 4 0 1. Fæster Christen Christensen.
1755 Peder Schiønning ejer, gennem køb af Nørre Karstoft.
1795 udskiftes Store Hjøllund mellem Peder Nielsen og Christen Christensen.

Husmandssted med hartkorn 0 6 0 1
(Var sammen med Tøger Sørensens 2 6 3 1 før en halvgård på 3 3 1 2.)
1718- - 1753 Lars Olesen *1690cc †1753 Store Hjøllund.
Ses i Peder Paaskes pantforskrivning af 1744 citeret i Paaskes skifte 1755, hvor Arctander ved tinglysningen i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller tilføjer for Store Hjøllund, at
... befunden, at Carl Christophersen Lund, Herretsfoeged i Hamrum Herred haver til Povel Nielsen i Over Amstrup pantsat foruden noget Hartkorn i Harridschou det af Lars Olesen i Stoer Hiøllund beboede Hartkorn 6 Skp. 1 Fkr. for Captial 100 Sdr. efter Forskrivning dateret 2den April 1718, prot. 21 April 1721, No. 43. testerer
Arctander
Her er altså grunden til at herredsfoged Carl Christophersen Lunds enke ses i Store Hjøllund i skattelisten 1743, hun havde før ejet gods der, selv om det måske var meget lidt.
Pastor Arnt Bisted af Skarrild og Arnborg sogne køber dette sted, men med hartkorn 0 4 0 2 i 1747 af degnen i Skalderup ved Kolding Augustinus Christensen Holgaard
... der var paa Stædet end efter Paaches Død en gammel Oldefader Lars Olufsen, som havde benævnede 4 Skp. Hartkorn i Fæste af forrige Eiere Augustinus Holgaard, saa lenge hand levede, foregav de alt de havde ikke mit Fæstebrev behov, og under det falske Skiulv, sneeg Paasche sig til at indfæste Christen Christensen og gandske betog mig min Deel af Skiftet efter afgangne Thøger Sørrensen, som var den gamle Svoger og havde Stædet før Christen Christensen.
Oldefar skulle betyde, at han har oldebørn vel i Store Hjøllund. Svoger kan evt. betyde svigersøn, i så fald kunne Thøger Sørensen have været gift med en Larsdatter en datter af Lars Olesen. En Mette Larsdatter begraves 1746 af Hjøllund og i skattelisten ses under Tøger Sørensen "1 gl. mand Huustruens Fader, som indtet kan fortiene", dette må være Lars Olesen. Dermed anses Tøger Sørensens kone for at være Mette Larsdatter. Lars Olesens oldebarn er så Inger Tøgersdatter *1742 og i 1753 elleve år gammel.
Kendte børn:
Mette Larsdatter.
Gift med Tøger Sørensen, nedenfor, som overtager gården.
Ole Larsen †1746 Hjøllund (død i epidemi i Hjøllund), ses som indsidder vel ved Thøger Sørensen i skattelisten 1743.
Gift med Anne Sørensdatter, identificeret i dåb #2109, som ikke ses i Arnborg efter 1743, heller ikke datteren Margrethe - formodes at være flyttet ud af sognet.
Barn:
Margrethe *1743 Store Hjøllund.

Halvgård 2 6 3 1.
1743- Thøger Sørensen †1746.04.04 (død i epidemi i Hjøllund) Store Hjøllund.
Gift med Mette Larsdatter †1746.03.29 (død i epidemi i Hjøllund),
Se ovenfor under Lars Olesen for konens navn.
I skattemandtallet 1743 har de boende: konens far, 1 søn fra fornuften, 1 tjenestepige og 1 indsidder.
Thøger Sørensen og Mette Larsdatter død i epidemi 1746, hvor fem døde i Hjøllund og to i Birkebæk i Arnborg.
Simuleret Folketælling 1743 Hjøllund- Store Tøger Sørensen Ejer: Mad. Lillelund
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743100Tøger Sørensen   1746 Hjøllund- Store Arnborg  Død i epidemi 1746. Anne Sørensdatter bærer 1744, vel søster.
kone1743100Mette Larsdatter   1746 Hjøllund- Store Arnborg Død i epidemi 1746. Kilde Paaske skiftet 1753 og skattelisten 1743.
søn1743100? Tøgersen12+1 broder fra fornuften.1731-    
dat.1742100Inger Thøgersdatter1 1742 Hjøllund- Store Arnborg   
kones far1743100Lars Olesen70ccSom indtet kand fortiene.1680cc  1753 Hjøllund- Store Arnborg Tøger Sørensens kones far. Kilde Paaske skiftet 1753 og skattelisten 1743.
inds1743100Ole Larsen Faar af de fattiges Korn. 1746 Hjøllund Arnborg  Død i epidemi 1746. Indsidder ved Tøger Sørensen vel søn af Lars Olesen.

1746 Christen Christensen Hjøllund *1719c †1790.03.10 Store Hjøllund.
Gift med Else Nielsdatter *1720c †1799.06.30 Store Hjøllund.
Børn:
Niels *1747.07.02 Store Hjøllund †1747.07.09 få dage gammel.
Edel Christensdatter *1748.08.11 Store Hjøllund †1798.10.23 Skarrild.
Trolovet 1786.03.09 i Skarrild med skrædder gift 2. gang Christen Nielsen Jegind af Lustrup, Skarrild *1727c Haderis, Haderup †1805 Skarrild søn af Niels Mikkelsen Jegind †1778.04.10 og kone *1690c †1763.07.02 Haderup.
Christen Jegind gift 1. gang 1752.10.27 i Aulum med Anne Madsdatter *1727c Lervadskær, Snejbjerg †1785 (skifte) Lustrup, Skarrild datter af Mads Jensen Albæk.
Christen Jegind gift 3. gang 1798 i Skarrild med Anne Kirstine Madsdatter *1753c (enke efter Peder Jensen Pindvig *1743 Silstrup, Skarrild †1798.05 Skarrild).
Se skifte 1778 efter efter Niels Mikkelsen Jegind i Haderis, Haderup sogn (Brejl #620).
Niels Christensen *1751.01.06 Store Hjøllund †1757.01.08 (uden navn) børnekopper seks år gammel.
Sikker død før 1784 for der er ingen afkald fra ham, kan næppe være Niels Christensen Hjøllund *1763c i Pindvig Skarrild.
Lars Christensen *1753.01.14 Store Hjøllund †1790+.
Ses vel som fadder ved broderen Christens barn Christen i 1790, se nedenfor. Bosted ikke kendt.
Jørgen Christensen *1756.11.07 Store Hjøllund †1783+.
Skøde- og Pantebogs indholdsangivelse:
"Nr. 549. Christen Christensen i Store Hiøllund hans forening med sin søn Jørgen Christensen Dateret 29de Martii 1783."
Jens Christensen *1759.07.24 Store Hjøllund.
Giver 1784 i Hjøllund afkald på arv.
Christen Christensen *1762.05.20 Store Hjøllund.
Giver 1784 i Hjøllund afkald på arv, overtager fødegården, se nedenfor.
Konens navn Else Nielsdatter fra FT 1787, se nedenfor.

1784 Christen Christensen selvejer *1762.05.20 Store Hjøllund †1841 Tovdal Arnborg (ved datteren Else) søn af formand.
Gift 1789 i Skarrild med Anne Hansdatter *1761.01.18 Sønder Karstoft Skarrild †1848 Toudal Arnborg datter af Hans Eskesen *1714c og Birte Christensdatter *1724c.
Aftægt for forældrene Hammerum SP register 1787:
Nr. 840. Christen Christensen og Hustru samt Søn Christen Christensen af Storre Hiølund Deres oprætte forPligtelse andgaaende deres aftægts Contract [.........] Dateret den 16de Sept 1787.
Børn:
Christen Christensen *1790.04.10 Store Hjøllund Arnborg.
Ses op til 1820 som fadder af Store Hjøllund, fx dåb #2517.
Birte * 1792.02.26 Store Hjøllund 1792.02.26 8 uger gammel.
Dødfødt datter 1794.02.25.
Birte Christensdatter *1795.04.30 Store Hjøllund, Arnborg †1877.07.03 Buelund, Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1834.05.03 i Brande med Erik Jensen *1795.01.25 Sandfeld-Bjerre, Brande †1873.09.18 Buelund søn af Jens Andersen *1762c Arvad, Brande †1833 Sandfeld-Bjerre og Anne Sørensdatter *1761c Uhre, Brande †1847 Sandfeld-Bjerre.
Dødfødt søn 1797.05.25 Store Hjøllund †1797.05.28.
Else *1799c (ikke i kirkebogen) Store Hjøllund †1800.05.09 i andet år.
Else Christensdatter *1801.02.15 Store Hjøllund, Arnborg †1886 Hjøllund By.
Gift 1840c med husmand og væver Hans Nielsen *1801c Sønder Felding †1882 Tovdal Mark/Hjøllund By.
Edel Kirstine Christensdatter *1804.09.09 Store Hjøllund, Arnborg †1845-50 Gludsted, Ejstrup.
Gift 1824 i Arnborg med Jens Villadsen/Villesen/Welladsen af Ejstrup *1797c Ejstrup By †1860+ Gludsted?, Ejstrup? søn i Ejstrup By af Villads Christensen *1755c og Maren Sørensdatter *1758c. (Jens blev gift 2. gang 1848c med Mette Nielsdatter *1815c Ejstrup).
Bosat Gludsted, Ejstrup
Dødfødt søn 1807.08.20.
Folketælling 1787 Hjøllund- Store Christen Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand Christen Christensen251762 Hjøllund- Store Arnborg   
Leve ved Aftægt mands far 1Christen Christensen Hjøllund711718  1790 Hjøllund- Store Arnborg Begravet 71 år og 21 uger.
Leve ved Aftægt mands mor Else Nielsdatter671720c  1799 Hjøllund- Store Arnborg 1799 Den 30 Junii begravet Else Nielsdatter, 79 år.
tj-pige Bodil Kirstine Christensdatter191768c   Ser ikke ud til at være født i Arnborg.
tj-dreng Christen Hansen121775c    

Folketælling 1801 Hjøllund- Store Christen Christensen Hjøllund   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Christensen Hjøllund421762 Hjøllund- Store Arnborg 1841 Tovdal Arnborg Dåb nr.2191
 
kone 1Anne Hansdatter431761 Karstoft- Sønder Skarrild 1848 Tovdal Arnborg  
søn Christen Christensen Junior101790 Hjøllund- Store Arnborg  Dåb nr.2314
 
dat. Birte Christensdatter51795 Hjøllund- Store Arnborg  Dåb nr.2346
 
dat. Else Christensdatter11801 Hjøllund- Store Arnborg 1886 Hjøllund By Arnborg Dåb nr.2377
Konfirmation nr.9203
 
tj.pige Anne Kirstine Larsdatter191782c   Ikke født i Arnborg.

1743- Oluf Thomesen
Simuleret Folketælling 1743 Hjøllund- Store Oluf Thomsen Ejer: Augustinus Holdgaard
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster174380Oluf Thomsen     
kone174480Birgitte kone, Oluf Thomsens    Hammerum Herreds Tingbog B79-7, Fol: 43a - 44a [26. september 1744], vidneindkaldelse Consumptionskatsforpagter Stephansen mod præster. "Hiølund, Ole Thomasen og Huustru Birgite."
LINK: Vidneliste 1744 Consumptionsskatforpagter Stephansen mod præster.
tj-pige1743100? tjenestepige, Oluf Thomsens     
enke1743100? Herredsfoged Carl Christophers enke Huusarm gl. og skrøbelig. 1743+  Hendes mand ejer i 1718 hartkorn 0 6 0 1 i Støre Hjøllund, som da fæstes af Lars Olesen (se under Tøger Sørensen, kilde Paaske skiftet 1755). Hun ses første gang i kirkebogen 1733 i Hjøllund. 1710 Ekstraskatteregnskab i Rind sogn, Herredsfoged Carl Christoffersen. Han har i 1711 1 karl, 1 pige og 1 hyrdepige (se Nik Okkels).
LINK: Nik Okkels: "Bønder i Rind Sogn 1609 - 1711
inds1743100?Lars Olesen Gamle Noch Een Indsidder, faar af de fattiges korn. 1753 Hjøllund Arnborg Indsidder, ved Tøger Sørensen eller Oluf Thomsen.

1743- Jens Pedersen Skræder halvgård i fæste, kan sy vadmelsklæder men gør det ikke meget.
Simuleret Folketælling 1743 Hjøllund- Store Jens Pedersen Skræder Ejer: Augustinus Holdgaard
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Jens Pedersen Skræder Jens Pedersern i fæste kand ellers Sye Wadmels Klæder for bønderne men bruger icke Haandværket meget, thi han har det halve Stæd i fæste. 1755 Hjøllund Arnborg Begravet som Jens Hjøllund. I 1743 skattelisten angives ingen kone, han ses ikke at have fået børn efter 1741.
dat.1733 Anna Jensdatter10 1733 Hjøllund- Store Arnborg   
dat.1737 Mette Jensdatter6 1737 Hjøllund- Store Arnborg   
dat.1741 Maren Jensdatter2 1741 Hjøllund- Store Arnborg 1772 Hjøllund Arnborg Begravelsen ikke sikker identifikation.

Vidne i skattesagen 1744 Peder Stephansen mod forskellige præster: " Hiølund, Ole Thomasen og Huustru Birgite" se vidneindkaldelser.
3 3 0 0.
1744 Nørre Karstoft ejer den ene halvgård (Sulkjær).
1744+ Søren Pedersen *1716.07.24 (dato i begravelsen) †1775.02.15 Store Hjøllund, Arnborg.
Gift med hans kone *1720c-
Med sikkerhed i Hjøllund efter 1751.
Børn:
Else Sørensdatter *1740.03.13 Store Hjøllund †1801+ Skarrild?
Gift 1. med Anders Pallesen †1785 (skifte) Skarrild- Grene, Skarrild.
Bosat Lille Hjøllund mindst 1779-81.
Skarrild- Grene 1789.
Gift 2. gang 1789 i Skarrild (Silstrup) med ungkarl Peder Nielsen Hauge *1756c †1801+.
Bosat Sønder Karstoft i Skarrild med Peder Nielsen Hauge.
Børn med 1. mand Anders Pallesen:
Christen *1757c †1770 Ronnum.
Søren Andersen *1769 Ronnum, Skarrild, 1789 i skiftet i Silstrup.
Palle *1772 Krog, Skarrild †18 uger.
Peder Andersen *1773 Krog, Skarrild, 1789 i skiftet i Silstrup.
Anne Margrethe *1776 Silstrup, Skarrild.
Anne Marie *1779 †1789-.
Margrethe *1781 Lille Hjøllund †1783 Skarrild tvilling
Anne *1781 Lille Hjøllund †1789- tvilling.
Else *1782c †1784.01.07 to år to måneder.
1774 Peder Sørensen Hjøllund *1744.11.02 Gammel Arnborg (opvokset i Hjøllund) †1802 (skifte) Ikast som degn søn af Søren Olufsen.
Gift 1769 i Assing med Maren Pedersdatter *1744 Nederkirkegaard, Assing †1821 Ikast datter af Peder Rasmussen *1707c †1787+ Nederkirkegard?, Assing? og Sidsel Nielsdatter †1782 (skifte) Neder Kirkegaard, Assing.
I 1783 køber han de 3 3 0 0 til selveje af Peder Jørgensen, Store Sandfeld, Brande for 100 rdl. Sulkjær "Arnborg Sogn", s. 97. Peder Jørgensens søn Peder Pedersen køber Usseltoft i Brande det år for på auktion for 304 rigsdaler, så de behøvede penge. Peder Sørensen udsteder samtidig i 1783 to panteobligationer på 180 rigsdaler, et til Peder Christensen og Thyge Madsen af Vium By og til Niels Seerup Tolund. Ialt 360 rigsdaler rimer ikke med et skøde til 100 rdl. (Det er et problem, hvor Sulkjær vil vide prisen fra, Skødeprotokollen er ikke overleveret og registret som er overleveret nævner ingen pengesum. Mere sandsynligt er en pris vel over 200 rigsdaler.)
Familien flytter til Ikast 1791 og der bliver han som 47 årig udnævnt til degn - ret usædvanligt. Familien bor på skolelodden ved kirken i Ikast.
Børn:
Anne Margrethe Pedersdatter *1770 Store Hjøllund.
Gift med Jens Mikkelsen *1768 Næstholtgaard, Snejbjerg †1843c Næstholtgaard, søn af Mikkel Svenningsen *1723c Næstholtgaard †1793 Næstholtgaard og Bodil Christensdatter *1727c Dalgard, Tjørring †1814 Næstholtgaard (datter af Christen Simonsen *1685c Dalgaard †1752 Dalgaard og Karen Madsdatter *1699c Østergaard?, Tjørring †1769 Dalgaard).
Overtog hans fødegård Næstholtgaard i Snejbjerg efter hans bror Svennings død 1799.
Sidsel Pedersdatter *1772 Store Hjøllund.
Gift med Gravers Nielsen *1773c Munklund †1834+ søn af Niels Graversen *1717c †1789 (skifte) Munklund og Maren Pedersdatter *1734c †1801+.
Bosat Munklund, Hesselberg, Ikast.
Mette Katrine Pedersdatter *1774 Store Hjøllund †1811 Gammel Arnborg.
Gift 1799 i Arnborg med Jens Nielsen Skovbjerg *1772c Gammel Arnborg †1811 Gammel Arnborg. Bosat på hans fødegård Skovbjerg i Gammel Arnborg, se der.
Maren Pedersdatter *1776 Store Hjøllund, Arnborg.
I 1802 hjemme i Ikast.
Søren Pedersen *1779 Store Hjøllund, Arnborg.
I 1802 på rejse til Island.
Peder *1781 Store Hjøllund †1789 Store Hjøllund.
Rasmus Pedersen Hjøllund *1784 Store Hjøllund, Arnborg †1855-60 Ikast.
Holder i FT 1801 skole for sin far i Ikast. I 1802 hjemme i Ikast ugift. 1834 i Ikast Kirkeby.
Niels Pedersen *1789 Store Hjøllund, Arnborg. I 1802 hjemme i Ikast.
Folketælling 1787 Hjøllund- Store Peder Sørensen   3. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 1Peder Sørensen441744 Arnborg 1802 Ikast By Ikast  
kone 1Maren Pedersdatter441743c  1821 Ikast By Ikast  
dat. Sidsel Pedersdatter151772c    
søn Søren Pedersen81779 Hjølllund- Store Arnborg   
søn Peder Pedersen51781 Hjøllund- Store Arnborg1789 Hjøllund- Store Arnborg  
søn Rasmus Pedersen41784 Hjøllund- Store Arnborg   

1792 Søren Borch *1724c †1792 Store Hjøllund. Gift, konen overlever ham.
Det er ikke den Søren Borch, der i 1778 i Varde gifter sig med Kirstine Marie Nielsdatter Ølgaard enke efter byskriver Hans Johan Lund (Nygaards Sedler), FT 1787 byfoged i Ringkøbing Købstad *1752c †1810 Ringkøbing Købstad.
1793 Peder Nielsen (Karlskov) *1750c Lille Karlskov, Ringive †1798.07.19 Store Hjøllund.
Gift 1778.06.08 i Brande med Maren Henriksdatter *1757c Uhre, Brande †1843 Farre Mølle, Give datter af Henrik Pedersen *1728c †1787 Uhre, Brande og Mette Pedersdatter *1733c.
Maren blev gift 2. gang 1799 i Arnborg med eftermand Jens Jakobsen Birkmos, se nedenfor.
Peder Nielsen og Maren boede først i Filskov Sønder Omme 1778-83+ før de købte gården i Store Hjøllund på auktion efter Søren Borch. Skiftet efter Peder Nielsen findes delvis i Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol. Skødet 1793 i fuld ordlyd.

Bor 1778-83 i Filskov, Sønder Omme.
1786-90 i Lille Karlskov, Ringive.
Flytter 1793 til Store Hjøllund i Arnborg sogn.

Børn:
Niels *1779 Filskov, Sønder Omme. Ikke nævnt i skifte 1799 efter faderen, vel død før 1790, derfor navnet givet igen.
Henrik Pedersen Filskov *1780 Filskov, Sønder Omme †1800 Store Hjøllund.
Marianne Pedersdatter *1783 Filskov, Sønder Omme
Niels Pedersen *1790c
Hans Christian Pedersen *1793 Store Hjøllund, Arnborg †1845+.
Gift med Dorte Jensdatter *1803c Timring. Bosat 1834- i Farre Mølle, Give. FT 1850 i Kibæk Mølle, Assing.
Mette Pedersdatter *1796 Store Hjøllund, Arnborg.
Gift med Simon Madsen *1795c Jerlev †1845+. Bosat Gadbjerg og Nørskov, Lindeballe.
1799 Jens Jakobsen Birkmos *1773c Birkmos, Timring †1847 Kibæk Mølle, Assing søn i Birkmos af Jakob Andersen *1741c og 2. kone Kirsten Jensdatter *1740c. Se Farre Mølle, Give.
Gift 1799.06.22 i Arnborg med enke efter formand Maren Henriksdatter *1757c, Uhre, Brande †1843 Farre Mølle, Give, se ovenfor.
Denne gård blev overtaget i 1803 af Peder Hansen nedenfor. Jens Jakobsen og Peder Hansen af Olling i Assing bytter gårde. Jens Jakobsen med hustru Maren Henriksdatter af Olling går til alters i Assing 14. p. Trinit 1803. 1804-05, 1807 igen. I 1803 får de et døldfødt pigebarn og begge forældrenes navne nævnes i kirkebogen. Før 1820 flytter de fra Assing til Farre Mølle i Give sogn.
Der er kun to gårde i Store Hjøllund på den tid og Christen Christensen Hjøllund sidder i den anden til efter 1820 engang.
Børn:
Dødfødt pige 1803 Olling, Assing.
Folketælling 1801 Hjøllund- Store Jens Jakobsen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2 1Jens Jakobsen28*1773c Birkmos Timring 1847 Kibæk Mølle Assing Viet nr.8073
Byttede 1801 gård med Peder Hansen i Olling, Assing sogn, der allerede sidst i 1801 ses i Store Hjøllund. Senere køber Jens Farre Mølle, Give som stedsønnen Hans Christian overtager men senere flytter til Kibæk Mølle, Assing.
kone 2Maren Henriksdatter431757c Uhre Brande 1843 Farre Mølle Give Viet nr.8073
Gift 1. gang 1778 i Brande med Peder Nielsen *1750c Lille Karlskov, Ringive †1798 Store Hjøllund.
søn 1 Niels Pedersen111790c   Ikke set født i Sønder Omme, Arnborg, Skarrild eller Brande.
søn 1 Hans Christian Pedersen81793 Hjøllund- Store Arnborg 1871 Kibæk Mølle Assing Dåb nr.2333
Gift med Dorte Jensdatter *1803 Birkmos, Timring †1872 Kibæk Mølle.
dat. 1 Mette Pedersdatter51796 Hjøllund- Store Arnborg 1845+ Nørskov? Lindeballe Dåb nr.2352
Gift med Simon Madsen *1795c Jerlev †1845+. Bosat Gadbjerg og Nørskov, Lindeballe.

1803 Peder Hansen *1750c Vestergaard, Olling, Assing †1826 Store Hjøllund søn af Hans Pedersen †1771 Olling og Else Nielsdatter *1719c Paarup, Assing †1799 Olling.

Gift 1. 1779c med Margrethe Christensdatter *1759.08.14 Fasterholtbjerre †1784 Olling (25 år) datter af Christen Christensen Fasterholt den Yngre *1730cc †1768-87 Fasterholt Bjerre og Johanne Christensdatter *1731 Toxvig, Arnborg †1807 Fasterholt.

Gift 2. gang 1784 i Assing med Abelone Rasmusdatter *1763c Bukkær, Assing †1829 Nederkirkegaard, Assing datter i Bukkær af Rasmus Nielsen *1725c †1787+ og Johanne Thuesdatter *1729c †1787+.

Gift 3. 1806.11.27 i Arnborg med Maren Jensdatter *1780.12.10 Nørre Karstoft Mark, Skarrild †1860 Store Hjøllund, datter af Jens Sørensen *1736c †1809.09.03 Skarrild og Gertrud Nielsdatter *1734c †1787.07.22 Ved Bækken, Skarrild.

Flytter fra Olling Vestergaard, Assing til Store Hjøllund i 1803. Han bytter gård med Jens Jakobsen Birkmos ovenfor.
Peder Hansen er lovlig skildt fra 2. kone Abelone Rasmusdatter som ses FT 1801 i Olling. (Tak til Inger Bødker-Jensen og Arne Feldborg).
Børn med 1. kone Margrethe Christensdatter: Se Olling i Assing.
Børn med 2. kone Abelone Rasmusdatter: Se Olling i Assing.
Barn med tjenestepige Anne Christensdatter:
Mette Katrine Pedersdatter *1804.03.29 Store Hjøllund.
Barn med tjenestepige Maren Jensdatter, derefter gift med faderen:
Hans Pedersen *1806.08.25 Store Hjøllund.
Gift med Maren Markusdatter *1805 Hoven, bosat Hjøllund By, overtager vel faderens gård.
Børn med 3. kone Maren Jensdatter:
Gertrud Pedersdatter *1808.04.14 Store Hjøllund †1897 Arnborg.
Gift med Niels Gravesen *1811 Hee, bosat Grene, Arnborg.
Maria Pedersdatter *1810.05.06 Store Hjøllund †1889 Arnborg.
Gift med Hans Nikolajsen *1805.10.13 Arnborg, bosat Kirkegaard, Arnborg.
Kirsten Marie Pedersdatter *1812.09.13 Store Hjøllund †1902 Arnborg.
FT 1845 ved moderen i et hus i Hjøllund, ugift indsidder har en dreng, Niels *1836c.
Else Pedersdatter *1814.11.20 Store Hjøllund †1892 Arnborg.
Gift med Peder Sørensen *1816.06.15 Gullestrup, Herning †1904.12.09 Store Hjøllund, Arnborg søn af (senere af Helstrup i Snejbjerg) Søren Henriksen *1767.04.26 Rind †1852.09.01 Snejbjerg (søn af Henrik Sørensen Vejen *1733c †1813.11.01 Sønder Vejen, Rind og 2. kone Birgitte Pedersdatter *1738.05.22 Sønder Felding †1777.01.26 Sønder Vejen) og Sidsel Katrine Jensdatter *1776c ?Sivebæk, Tjørring sogn.
1840 indsidder i Rind.
Senere husmand i Arnborg.
Jens Pedersen Bek *1817.06.29 Store Hjøllund, Arnborg †1873+.
Gift 1850 i Snejbjerg med Marianne Iversdatter *1819 Smedegaard, Snejbjerg †1870+ datter af Iver Merrild af Vildbjerg.
Niels Pedersen *1820.12.17 Store Hjøllund, Arnborg.

Ikke tilordnet:
Gård 3 3 1 2:
1784 Niels Thomasen.
Gift med Maren Pedersdatter
Børn:
Niels Nielsen *1784 Store Hjøllund, Arnborg.
1786 Jørgen Christensen, Store Hjøllund, død 30 år, *1756c †1786 Store Hjøllund, Arnborg.

1829 Luise Thøgersdatter, aftægtskone. *1754c †1829 Store Hjøllund.

Skøder og dokumenter i Store Hjøllund.
Skøde på dele af Store Hjøllund 1747.

Holtum i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Holtum. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Holtum
1655 Christen Laßenn og Laß Pederßens kone, pantebrev fra Jacob Ulfeldt til Karstoft.
1660 Peder Thomsen i Grene kirkeværge.
1682 Jens N. og Christen (skøde fra Enevold Kaas til Lyngholm til Jørgen Grubbe Kaas til Hastrup)
1709 Mourids Høyer skøder en halvgård i Holtum til Jens Nielsen i Skærlund, Brande.
1731 Borgmester Claus Cortsens arvinger sælger en del af den anden halvgård i Holtum til Jens Nielsen Skærlund den Yngre *1694 Omvraa, Sønder Omme. (Sulkjær side 113 i "Arnborg Sogn" antager, at Jens Nielsen, Michel Nielsen og Thomas Holtum er sønner af Niels Pedersen af Holtum 1691. Men Jens Nielsen Skærlund den Ældre, der køber gården 1709, kommer fra Vrads sogn, Michel Nielsen er sikkert søn af Niels Pedersen, Thomas Holtum hedder Pedersen). Jens Nielsen Skærlund den Ældres bror Rasmus Nielsen Skærlunds enke Maren Skærlund står som ejer af Mikkel Nielsens gård i 1743 skattemandtallet.
1739 Christen Andersen (senere i Grarup kaldet Skerris) 16 år af Skerris, Brande tjener i Holtum. Hans far er Anders Christensen, Skerris, Brande. (Reserverullen 1739).
1776 køber Peder Nielsen (evt. ham af Sønder Askær, Brande) den ene gård i Holtum 4 3 3 ½ af Knud Thomsen, Lundfod, Brande for 170 rigsdalder. Hvilken af de to gårde, det er, er ikke klart.

Den ene gård i Holtum (4 3 3 ½):
1705- Michel Nielsen (Clemmensen) Holtum *1693- †1755.08.06 Holtum.
Gift med hans kone †1743+.
I 1705 pantsætter præsten i Brande Søren Ottesen Brandt bl. a. 4 3 1 ½ i Holtum til fuldmægtig Laurids Fog på Hastrup Hovedgård i Thyregod. Fæsteren er Michel Nielsen.
På auktion efter Søren Ottesen i 1709 købes hartkorn 4 3 3 ½ i Holtum for 35 rigsdaler tønden af Jens Nielsen Skærlund den ældre, fæsteren nævnes ikke. Hans kones søsters søn Jens Nielsen Skærlund den yngres kone Maren Jensdatter Skærlund ejer den stadig i 1743.
Fødeåret udfra datteren Johanne, der bærer i 1734, antaget mindst 16 år, altså født 1718-, faderen antaget mindst 25 ved fødslen giver 1693-.
AS side 113 nævner 1743 Mikkel i Holtum. At der også er en Michel Clemmensen ses ved et dødfødt barn 1732. Men der er problemer her for i dåb #2055 i 1734 får Mikkel Clemmensen en datter Johanne døbt og en fadder er Mikkel Holtum, så de må være forskellige personer. Problemet er endnu uløst.
Kendte børn af Michel Nielsen Holtum:
Johanne Michelsdatter *1708c Holtum.
Nævnt som fadder i Fasterholt i 1731 og som datter af Michel 17. okt. 1734. En Johanne Mikkelsdatter ses i FT 1787 i Gammel Arnborg; hun er født 1708c, for at være denne Johanne skulle Michel være født 1685-, hvilket vel er muligt.
? Michelsdatter * Holtum.
Gift med eftermand Peder Jørgensen, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1743 Holtum Mikkel Holtum Ejer: Maren Jensdatter Skærlund
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
aftægt1743 Mikkel Nielsen Holtum55ccMichel Holtum og Huustrue har afstaaet een part af gaarden og Resten selv udi fæste, og afskilt fra børnene.1690cc  1755 Holtum Arnborg  
kone1743 ? Mikkels Holtums kone Michel Holtum og Huustrue har afstaaet een part af gaarden og Resten selv udi fæste, og afskilt fra børnene.   


1740- Peder Jørgensen den Yngre *1717c Store Sandfeld, Brande †1778.11.16 Holtum Arnborg søn af Jørgen Pedersen *1685cc Store Sandfeld †1762- Store Sandfeld, Brande og Ane? †1763+.
Gift 1739c i Arnborg med Michelsdatter som vel er datter af Michel Nielsen/Clemmensen Holtum, se ovenfor.
Han har en bror over åen i Store Sandfeld, Brande Peder Jørgensen den Ældre *1714c - betegnelser "den Yngre" etc. ikke brugt dengang, men her for at adskille folk.
De har 1 tjenestepige i 1743. Ejer af gården er Maren Skærlund, Rasmus Nielsen Skærlunds enke i Brande. Michel Nielsen Holtum har afstået fæstet på en part af gården og holder resten selv i fæste
Børn:
Michel *1740.09.18 Holtum
Jørgen Pedersen *1742.04.10 Holtum overtager fødegården.
Simuleret Folketælling 1743 Holtum Peder Jørgensen Ejer: Maren Skærlund
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Peder Jørgensen26c 1717c Sandfeld- Store Brande 1777 Holtum Arnborg  
kone1743 Ane Mikkelsdatter28cc 1715cc Holtum Arnborg   
søn1740 Mikkel Pedersen3 1740 Holtum Arnborg   
søn1742 Jørgen Pedersen1 1742 Holtum Arnborg 1815 Holtum Arnborg Gift 1768c med Maren Nielsdatter.
tj-pige1743 ? tjenestepige, Peder Jørgensens     

1768c Jørgen Pedersen *1742.04.10 Holtum †1815.01.15 Holtum (skifte).
Gift 1768c med Maren Nielsdatter *1740c Dørslund, Brande †1810.01.07 Holtum formodet datter af Niels Pedersen *1715cc Dørslund †1762- Dørslund og Karen Madsdatter *1709c †1785.08.14 Holtum.
Maren Nielsdatter formodes født i Dørslund, Brande fordi moderen Karen Madsdatter dør ved datteren Maren i Holtum, at hun er moderen sluttes indirekte. Karen Madsdatters søn Peder Nielsen døde ung i 1773 og hun formodes at være flyttet til datteren i Holtum. I 1776 bærer hun datteren Anne. Arnborg kirkebog 1785:

Karen Mads Daatter fra Døslund død i Holtum dend 7 Augustii i sit alders 76de aar begrav: d: 14de.

Jørgen ejer i 1792 en del af Østergaard i Bukkær Assing sogn: matr. nr 8 Kjærsig, som han dette år solgte til Søren Jensen, Birkmose (Kjærsig & Sulkjær: Assing Sogn, s. 24, tak til Ruth Neumeister).
Børn vel med en pige (Barnet Peder står i skiftet efter faderen 1815):
Peder Jørgensen *1758c, ses 1815 i Fjellerup By, Fjelsted, Odense Amt.
Gift 1778c med Maren Rasmusdatter *1755 Fjellerup By, Fjelsted †1801+ datter af Rasmus Andersen *1706c †1787* Fjelsted?
Peder Jørgensen ses i skiftet, men der er tvivl om hans fødselsår, som kan være ret forkert.
Børn med konen Maren Nielsdatter::
Maren Jørgensdatter *1769.03.18 Holtum (i Skarrild kirkebog, degnens) †1853 Flø, Brande.
Gift 1789.11.17 i Arnborg med Niels Pedersen *1754c Flø †1840 Flø søn af Peder Jensen *1714c †1781 Flø og Maren Nielsdatter *1733c Uhre †1812 Flø, Brande.
Bosat Flø Brande (bror til Hans Pedersen gift med søsteren Mette Kirstine).
Karen Jørgensdatter *1771c Holtum, Arnborg †1803 Store Sandfeld, Brande, konfirmeret 1789 i Brande.
Gift 1791.11.27 i Brande med Jørgen Troelsen *1762c Store Sandfeld, Brande †1822 Store Sandfeld (han gifter sig 2. gang med Ane Christensdatter af Uhre) søn af Troels Jørgensen *1723c Store Sandfeld †1790 Store Sandfeld og Maren Pedersdatter *1729+ †1767-73 Store Sandfeld.
Bosat Store Sandfeld Brande, hvor han overtager faderens gård.
Mette Kirstine Jørgensdatter *1773.08.29 Holtum, overtager fødegården, se nedenfor.
Anna Jørgensdatter *1776.08.25 Holtum †1847.10.27 Holtum.
Gift med søster Mette Kirstines enkemand Hans Pedersen se nedenfor.
Peder Jørgensen *1779.02.25 Holtum, Arnborg. FT 1787 9 år.
Ane Marie Jørgensdatter *1781.09.16 Holtum, Arnborg.
Ses 1806 i dåb i Flø (Brande #2724), hvor hun bærer. FT 1787 hjemme. FT 1801 24 år, hjemme i Holtum

Folketælling 1787 Holtum Jørgen Pedersen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 1Jørgen Pedersen461742 Holtum Arnborg 1815 Holtum Arnborg  
kone 1Maren Nielsdatter471740c  1810 Holtum Arnborg  
dat. Maren Jørgensdatter191769 Holtum Arnborg 1853 Flø Brande  
dat. Mette Kirstine Jørgensdatter141773 Holtum Arnborg 1811 Holtum Arnborg  
søn Peder Jørgensen91778c Holtum Arnborg   
dat. Anne Marie Jørgensdatter61783c Holtum Arnborg   
tj-karl Jens Svendsen241763c    

1793c Hans Pedersen *1766c Flø, Brande †1838.09.06 Holtum søn af Peder Jensen *1713c Arvad, Brande †1781 Flø og 2. kone Maren Nielsdatter *1733c Uhre †1812 Flø.

Gift 1. gang 1793.04.02 i Arnborg med Mette Kirstine Jørgensdatter *1773.08.29 Holtum †1811.11.07 Holtum datter af formand.

Gift 2. gang 1812.03 29 i Arnborg med første kones søster Anne Jørgensdatter *1776.08.25 Holtum †1847.10.27 Holtum.

De overtager Mette Kirstine Jørgensdatters fødegård i Holtum.
Hans Pedersen ses 1817 som kirkeværge.
Børn med 1. kone Mette Kirstine Jørgensdatter:
Maren Hansdatter *1794.11.09 Holtum †1837.04.28 Gammel Arnborg.
Gift 1835.10.25 i Arnborg med Laust Nielsen Arnborg *1803.09.04 søn af Niels Andersen *1772.01.09 Mosgaard, Assing †1854.01.08 Gammel Arnborg og Inger Lauridsdatter 1770.09.02 Gammel Arnborg †1854.04.02 Gammel Arnborg.
FT 1834 hjemme.
Peder Hansen *1799.12.08 Holtum.
Jørgen Hansen *1803.10.09 Holtum.
Jens Hansen *1806.05.25 Holtum.
Søren Hansen *1808.12.26 Holtum.
Børn med 2. kone Ane Marie Jørgensdatter:
Dødfødt 1814.05.20 Holtum.
Mette Kirstine Hansdatter *1817.02.23 Holtum.
FT 1834 hjemme. Overtager fødegaarden. Se nedenfor.
Folketælling 1801 Holtum Hans Pedersen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Hans Pedersen361766c Flø Brande 1838 Holtum Arnborg Viet nr.8061
 
kone 1Mette Kirstine Jørgensdatter281773 Holtum Arnborg 1811 Holtum Arnborg Dåb nr.2232
Viet nr.8061
 
søn Peder Hansen21799 Holtum Arnborg  Dåb nr.2373
 
dat. Maren Hansdatter71794 Holtum Arnborg 1834+  Dåb nr.2344
 
kones søster Anne Jørgensdatter241776 Holtum Arnborg 1847 Holtum Arnborg Dåb nr.2247
Viet nr.8101
Gift 1812 med søster Mette Kirstines mand Hans Pedersen efter hendes død.
tj-pige Kirsten Christensdatter141787c   Ikke født i Arnborg.
kones far 1Jørgen Pedersen601742 Holtum Arnborg 1815 Holtum Arnborg Dåb nr.2092
Begravet nr.6360
 
kones mor 1Maren Nielsdatter621740c Dørslund Brande 1810 Holtum Arnborg Begravet nr.6328
 

Gård i Holtum matrikel nr. 28 Gammel Arnborg ejerlav.
1835 Søren Nielsen Hauge *1799.07.21 Hauge, Gjellerup †1841.03.28 Holtum søn af Else Christensdatter *1758.08.13 Nørre Fastrup, Gjellerup †1801+ og 2. mand Niels Andersen *1763c †1817 Gjellerup.
Gift 1835.10.25 i Arnborg med (Mette) Kirstine Hansdatter *1817.01.11 Holtum †1848.01.09 Holtum datter af formand.
Børn:
Hans Peder Sørensen *1839.02.24 Holtum.
Fadder er bl. a. Anders Hauge i Gjellerup.
FT 1860 hjemme i Holtum.
Niels Sørensen *1840.08.27 Holtum †1861.09.07 (dræbt af lyn tæt ved gården, 21 åt) Holtum.
FT 1860 hjemme i Holtum.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
1841 Poul Hesselvig Nielsen *1815.11.30 Ronnum, Skarrild, konf. 1830 (nogenlunde i Kundskab, meget sædelig) i Brande †1889.04.07 Holtum søn af Niels Poulsen *1767c (glemt i kirkebogen) Hesselvig, Skarrild †1836.05.17 Egebjerghus, Fasterholt Mark Arnborg og Ane Christensdatter *1790c †1862.05.26 Fasterholt Mark.

Gift 1. 1841.07.18 i Arnborg med enke efter formand Mette Kirstine Hansdatter, se ovenfor.

Gift 2. 1848.04.16 i Skarrild med Kirstine Iversdatter *1825.05.14 Hesselvig, Skarrild †1902.03.21 Holtum datter af Iver Olesen *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme †1851.03.15 Hesselvig og Anne Malene Lauridsdatter *1785.06.28 Elkær, Skarrild †1872.05.16 Ronnum, Skarrild.

AS side 115 (skrevet 1939):

Dengang laa Gaarden nede i Engen, lidt Sydvest for den nuværende Gaard. Her har man kunnet se Træer og Rester af Kaalgaardsdiget. Det var Poul, der flyttede Gaarden op paa Skrænten. Pouls Datter, Mette, og Svigersøn, Jens Kidmose, fik senere Gaarden, som de solgte i 1908.

Poul Hesselvig Nielsen er sogneforstander i Arnborg sogn i 1855. Brændte i begyndelsen ifølge H. P. Hansen meget brændevin, var meget forsigtig, ikke engang tjenestepigen blev indviet. Selv om kontrollørerne kom saa sær grow, blev det aldrig opdaget (AS s. 115).
To af hans sønner, Niels Poulsen og Iver Poulsen, flytter gevaldigt omkring den første i Ejstrup, Thyregod, Børkop og Vejle; den anden i Arnborg, Assing, Snejbjerg, Timring og Vildbjerg.
Datteren Mette Kirstine Poulsen overtager med hendes mand Jens Christensen Kidmose gården i Holtum.
Børn med 1. kone Kirstine Hansdatter:
Ane Marie *1842.10.08 Holtum †1843.02.12 fire månder gammel.
Ane Marie Poulsen *1844.09.27 Holtum †1917.05.22 Grene, Arnborg

Gift 1. 1866.12.16 i Arnborg med Christen Sørensen *1840.02.02 Toudal, Arnborg †1873.02.12 Green, Arnborg søn af Søren Christensen *1807.05.10 Give By †1866.05.15 Øster Kirkegaard, Arnborg og Mette Christensdatter *1805.11.03 Kirkegaard, Arnborg †1866.08.28 Øster Kirkegaard.

Gift 2. 1873.07.11 i Arnborg med Mads Pallesen *1840.02.02 Fasterholt, Arnborg †1925.05.26 Grene, Arnborg søn af Palle Pedersen *1803.04.10 Rom, Ikast †1876.06.25 Fasterholtgaard og Ane Pedersdatter *1815.04.30 Store Sandfeld, Brande †1892.02.26 Fasterholt.

Sulkjær siger hun fik en Parcel af gården med hendes mand, men de bor i Grene i Arnborg ikke i Holtum.
Huskone i Grene i Arnborg sogn.
Se matrikel 24D i Grene.
Børn med 2. kone Kirstine Iversdatter:
Niels *1848.12.30 Holtum †1849.11.22 et år gammel.
Niels Poulsen *1856.11.25 Holtum †1938.06.16 Ribe Landevej 29 Sankt Nicolai sogn, Vejle.

Gift 1. 1878.12.03 i Ejstrup med enke Ane Kirstine Christensen *1849.03.30 Kidmose, Ejstrup †1914.08.20 (pludselig død) Thyregod (separeret) datter af Christen Jensen *1818.05.31 Kidmose †1859.04.18 (slået ihjel af hest) Kidmose (søn af Jens Laursen og Kirsten Christensdatter) og (gift 1843.12.02 i Ejstrup) Ane Kirstine Jensdatter *1819.01.03 Store Nørlund, Ejstrup †1892.11.17 Hedegaard, Ejstrup.

Gift 2. 1916.06.03 i Hornstrup arbejdsmand Lille Grundet Avlsgaard med Else Larsen *1888.12.31 Brandberg Mark, Kollerup †1956.09.06 (separeret fra mekaniker fra 2. mand Alxeander Nicolaus Einar Johansen) Havnegade 21 Sankt Nicolai, Vejle datter af indsidder Brandberg Mark i Kollerup arbejdsmand Hans Larsen *1856.03.11 Eltang og (gift 1887.02.05 Hornstrup) Elene Andersen *1860.08.08 Bredballe Mark, Hornstrup.

1880 Gårdmand i Kidmose, Ejstrup.
1890 Husmand i Kokborg, Thyregod.
1901 Husmand matr. 5b Kokborg, Thyregod.
1911 Fragtmand matr. 3e Thyregod By.
1916 Brødkusk i Børkop, Gauerslund.sogn.
1921 Kusk i Vejle.
1925 Kusk i Vejle.
1930 Havnegade 21, Vejle Aldersrentenydende.
Barn med 1. kone Ane Kirstine Christensen:
Peder Christian Niels Poulsen *1879.12.28 Kidmose, Ejstrup †1972.09.02 Thyregod.
Gift 1906.11.22 Thyregod sogn med Sørine Marie Jensen *1883.07.28 Øster Nykirke †1937.01.21 Kokborg, Thyregod datter af husmand af Vonge Mark, Øster Nykirke Jens Johan Jensen *1858.12.10 Vonge Mark †1930.08.03 Vonge og (gift 1882.11.22 i Linnerup sogn, Skanderborg Amt) Hedevig Margrethe Jørgensen *1857.04.10 Ørum Mark, Sindbjerg †1932.06.13 Thyregod Mark.
Husmand i Kokborg i Thyregod.
Mette Kirstine Poulsen *1858.09.22 Holtum overtager gården, se nedenfor.
Anne Malene Poulsen *1861.03.12 Holtum †1896.03.28 Sejrup, Thyregod.
Gift 1891.03.12 i Arnborg med ungkarl af Uhre, Brande sogn, Peder Christian Pedersen *1854.01.29 Uhre †1918.07.08 Vor Frelser Vejle Amtssygehus (begravet Thyregod) søn af husmand i Uhre Peder Pedersen *1822.01.18 Skærlund, Brande †1900.06.30 Uhre og (gift 1853.04.10 i Brande) Pedersine Jensdatter *1829.07.03 Uhre †1904.01.26 Hestlund, Give.
Husmand i Thyregod sogn.
Træskomand i Lindved, Sindbjerg sogn.
Børn:
Kirstine Pedersen *1891.11.06 Sejrup †1981.05.06 (under Carlsson) Grejs.
Gift 1918.12.10 i Grejs med Karl Gustaf Emil Karlsson *1891.11.06 Svenarum, Jönköpings Län, Småland, Sverige †1964.04.07 Grejs søn af Frans Johan Fabian Karlsson *1870.05.03 Skepperstad, Jönköpings Län og (gift 1891.07.30) Augusta Maria Svärd *1870.02.14 Höreda, Jönköpings Læn.
Grejs matr. 65b.
Vejmand i Grejs sogn i Vejle Amt.
Peder *1894.11.12 Sejrup 1894.11.12 død fire timer gammel.
Ane Malene Pedersen *1896.03.28 Sejrup.
Gift 1928.02.17 i Blaahøj med Hans Jensen Christensen *1896.12.28 Brændstrup, Rødding sogn, Haderslev Amt †1975.11.27 Uhre, Brande søn af tjenestekarl i Rødding, Haderslev Amt Jørgen Marius Christensen *1873.12.17 Skanderup Mark, Skanderup sogn, Ribe Amt †1948.03.06 Blaahøj (senere murmester i Blaahøj) og Ane Marie Seeberg *1866.10.02 Brændstrup, Rødding †1952.08.07 Filskov Alderdomshjem, Filskov sogn.
Iver Poulsen *1864.09.16 Holtum †1945.11.29 Østergade 11, Vildbjerg by.
Gift 1887.11.24 i Herning med Mette Katrine Christiansen *1867.03.26 Herning By †1920.05.28 Najbjerg, Timring sogn datter af boelsmand og fragtkører i Herning By Peder Christian Jensen *1830.05.19 Herning By †1904.12.25 Herning By og (gift 1855.05.24 i Herning) Maren Kirstine Jakobsen *1831.08.19 Herning By †1897.11.20 Herning By.
1887-99 gårdmand Bæktoft, Holtum, Arnborg sogn. Han byggede selv denne nye gård i Holtum Mose (AS s. 115).
1900-02 gårdmand Sønderborg, Gammel Arnborg.
1903 Herning By.
1905-08+ gårdmand i Volsgård, Snejbjerg sogn.
FT 1916: Landmand i Timring sogn.
FT 1921: Kusk i Vildbjerg sogn.
FT 1930: Pedel ved Vildbjerg skole, Vildbjerg sogn.
Børn:
Poul *1888.07.18 Bæktoft, Holtum Mark, Arnborg †1890.12.03 to et halvt år gammel.
Den lille Dreng havde sat sig på Laaget ef en Gryde med kogende Vand, der var løftet af Ilden og skoldede sig til Døde.
Peder Christian Poulsen *1890.03.09 Bæktoft, Holtum.
Gift 1917.04.14 Herning sogn med Jensine Jakobine Sivebæk Hansen *1889.06.09 Herning By datter af husmand i Herning By Christen Hansen *1853.11.14 Albæk, Snejbjerg †1906.07.16 Herning By og (gift 1878.10.11 i Herning) Ane Caroline Sandal Jensen *1859.05.10 Herning By †1924.08.09 Bethaniagade 40, Herning.
FT 1925, 1930, 1940: Handelsmand og uldhandler, Egen sogn, Als, Sønderborg Amt.
Pouline Inger Kirstine Poulsen *1892.03.21 Bæktoft, Holtum Mark, Arnborg †1953.02.11 Østergade 11, Vildbjerg By.
FT 1930, FT 1940: Husholder for faderen, Østergade 11 i Vildbjerg By. Ugift.
Marius Kerstein Poulsen *1894.02.14 Bæktoft, Holtum †1979.07.12 gravsten Vildbjerg.
Gift 1920.12.20 Timring sogn, Ringkøbing Amt med Martha Rasmussen *1898.08.26 Vorbjerg Mark, Underup sogn, Skanderborg Amt †1982.04.14 gravsten (Martha Poulsen) Vildbjerg datter af husmand på Vorbjerg Mark, Underup sogn, Skanderborg Amt Laurits Peter (Lange) Rasmussen *1845.03.09 Bovlandsgaard, Hvilsager sogn, Randers Amt †1924.11.24 Torp by, Underup og (gift 1875.08.21 Kolind sogn, Randers Amt) Maren Jensen *1852.10.14 Kolind †1937.03.13 Brædstrup, Ring sogn, Skanderborg amt.
FT 1930: Landmand i Timring sogn.
Kirstine Poulsen *1896.01.29 Bæktoft, Holtum.
Gift 1920.11.17 i Timring med ungkarl husmand Viggo Østergaaard *1894.09.25 Tjørring sogn, Ringkøbing Amt søn af kromand i Tjørring Jens Jensen Østergaard *1854.12.02 Østergaard Mark, Tjørring †1932.03.09 Moselund, Sinding sogn, Ringkøbing Amt og (gift 1885.07.28 Tjørring sogn med enke af Kvartborg kro, Tjørring) Dorthea Marie Smidth *1853.05.07 Bøgild kro, Ikast †1931.12.14 Nyby, Sinding.
FT 1930: Tømrer ved Statsbanerne. Gammel Landevej 52, Herning.
Ane Magdalene Poulsen *1897.12.14 Bæktoft, Holtum †1927.08.23 Skolegade, Vildbjerg By.
Gift 1926.06.26 i Vildbjerg med ungkarl købmand i Vinderup Alfred Marinus Jørgensen *1902.01.13 Egeris, Skive Landsogn søn af baneformand i Egeris Anders Jørgensen *1867.06.18 Ejsing sogn, Ringkøbing amt †1923.12.24 Havnevej, Skive Købstad og (gift 1890.11.15 i Estvad Ringkøbing Amt) Dorthea Magdalena Pedersen *1864.02.24 Rønbjerg sogn, Ringkøbing Amt †1926.07.20 Thorupsgade 7, Skive Købstad.
Købmand.
FT 1930: Repræsentant. Bopæl: Algade 44, Middelfart.
Maren Kirstine Poulsen *1900.01.01 Sønderborg, Gammel Arnborg †1998.11.30 gravsten (Maren Nielsen) Vildbjerg.
Gift 1926.02.27 i Vildbjerg med ungkarl tømrermester Christen Bernhard Nielsen *1899.08.04 Timring Kirkeby †1990.09.14 gravsten (Bernhard Nielsen) Vildbjerg søn af snedker i Timring Kirkeby Christen Nielsen *1871.12.07 Hvamgårds Mark, Borbjerg sogn †1946.09.18 Timring Kirkeby og (gift 1897.06.01 i Herning) Christine Jensen *1874.05.18 Herning By †1951.12.26 Timring Kirkeby.
Tømrermester i Vildbjerg sogn i Ringkøbing Amt.
Severine Otthilie Poulsen *1902.02.28 Sønderborg, Gammel Arnborg Mark †1970.11.25 gravsten Ikast (Østre Kirkegård, Othilie Poulsen).
FT 1940 Viktualiehandler i Søndergade i Vildbjerg. Ugift.
Inger Anine Poulsen *1903.04.30 Søndergaard, Gammel Arnborg †1992.09.25 gravsten (Inger Hammerum) Vildbjerg.
Gift 1928.11.14 i Vildbjerg med Niels Munkegaard Hammerum *1901.01.19 Merrild Mark, Vildbjerg †1978.09.07 gravsten (Niels Hammerum) Vildbjerg søn af husmand af Merrild Mark Peder Hammerum Nielsen *1864.03.15 Merrild Mark †1944.01.21 Buurgårdsvej, Vildbjerg og (gift 1894.11.03 i Ørre sogn) Ane Cathrine Jensen *1868.05.19 Talund Mark, Ørre †1944.02.09 Buurgårdsvej, Vildbjerg.
Poul *1905.12.10 Volsgaard Mark, Snejbjerg †1907.07.06 knap to år gammel.
Poul Holtum Nielsen *1908.08.09 Volsgaard Mark, Snejbjerg.
Ane *1866.11.14 Holtum †1867.02.26 fire måneder gammel.
Ane Poulsen *1872.02.26 Holtum †1947.08.01 Silstrup, Skarrild.
Gift 1898.04.01 i Arnborg med Anders Pedersen *1870.06.04 Grene, Skarrild †1946.11.15 Skarrild By søn af husmand af Grene Søren Pedersen *1843.08.10 Grene †1930.05.11 Sønder Grene og (gift 1865.10.22 i Skarrild) Abelone Marie Pedersen *1838.11.17 Døvling, Skarrild †1916.01.30 Sønder Grene, Skarrild.
FT 1930: Landmand matr. 24D Nørre Grene, Arnborg sogn.

1880- Jens Christensen Kidmose *1857.06.07 Kidmose, Ejstrup †1949.09.22 Arvadvej, Brande By søn af Christen Jensen *1818.05.31 Kidmose †1859.04.18 (slået ihjel af hest) Kidmose (søn af Jens Laursen og Kirsten Christensdatter) og (gift 1843.12.02 i Ejstrup) Ane Kirstine Jensdatter *1819.01.03 Store Nørlund, Ejstrup †1892.11.17 Hedegaard, Ejstrup.
Gift 1881.08.23 i Arnborg Mette Kirstine Poulsen *1858.09.22 Holtum †1929.02.13 Jernbanegade 17, Brande By datter af formand.
1880 - 1906 gården i Holtum.
1882-83 kaldes indsidder i Holtum.
FT 1911 Arbejdsmand i Brande.
1912 Fragtmand i Brande.
1916 Kusk for købmand N.J. Møller, Brande.
1921 Dørslundvej, Brande, arbejdsmand.
1925 Nørregade 16, Brande, arbejdsmand.
1930 Mellemvej 1, Brande, aldersrentenyder.
Børn:
Pouline Christensen *1881.10.02 Holtum †1958.01.11 Arvadvej 9, Brande By.
Husbestyrerinde. Ugift.
Ane Kirstine Christensen *1883.06.14 Holtum.
Gift 1918.11.12 i Brande med ungkarl og landpost af Borup i Brande Mads Carl Madsen *1892.11.05 Harrisbæk, Brande søn af husmand Anders Madsen *1832.08.25 Borup †1917.06.17 Borup og (gift 1888.04.14 i Brande) Mette Kirstine Terkelsen *1860.04.19 Ørum Mark, Sindbjerg †1924.04.17 Borup Mark.
FT 1930: Overpakmester ved postvæsenet i Langå sogn, Viborg Amt.
Christen Peder Christensen *1885.03.26 Holtum.
Gift 1922.07.21 i Thyregod med Birthe Marie Dorthea Nielsen *1897.03.05 Sejrup, Thyregod datter af indsidder i Sejrup i Thyregod Jens Villiam Nielsen *1870.01.27 Sejrup †1944.02.18 Kollemorten, Øster Nykirke og Mariane Andersen *1871.12.16 Ibsgaard, Nørre Snede †1955.02.12 Sejrup.
FT 1930: Landarbejder i Brande sogn.
Kirstine Christensen *1889.07.20 Holtum.
Gift 1912.05.11 i Brande med gårdmand af Flø, Brande sogn Laurs Jakobsen Flø *1880.12.22 Flø søn af Jacob Laursen *1842.11.27 Flø †1894.07.11 Flø og (gift 1880.06.15 i Brande) Dorthe Marie Petersen *1852.06.24 Ungstrup, Torning sogn, Viborg Amt †1903.03.17 Flø.
FT1930: Gårdmand matr. 5A Vestergård i Flø i Brande sogn.
Nielsine Christine Christensen *1894.02.17 Holtum.
Gift 1920.03.06 i Brande med Hans Sørensen Nissen *1892.11.19 Hjortlund, Sønder Omme søn af husmand i Hjortlund Martin Christensen Nissen *1864.10.18 Hjortlund †1938.02.23 Skovvangsvej 194, Sct. Johannes sogn, Aarhus (FT 1921 Gæstgiver i Vejle. FT 1925-30 Restauratør i Aarhus) og (gift 1887.05.17 i Grindsted) Jakobine Johansen *1862 04.13 Sønderby, Grindsted.
FT 1930: Arbejdsmand. Bopæl: Grejs sogn, Vejle amt.
Poul Holtum Christensen *1897.12.01 Holtum.
Gift 1921.12.01 i Sankt Nicolai sogn Vejle med Ane Jenny Kristine Nissen *1891.01.14 Hjortlund, Sønder Omme datter af Martin Christensen Nissen og Jakobine Johansen, se søsteren Nielsine ovenfor.
FT 1930: Tømrersvend. Bopæl: Dronningensgade 11, Fredericia.

1908 Ny ejer.

En gård hartkorn 4 3 3 ½:
1691 Niels Pedersen †1739.12.27 Holtum.
Gift vel 1. med hans første kone †1704-.
Gift vel 2. gang med 1704.04.22 i Borris med Johanne Thomasdatter Vendelbo * Borris? †1734.06.11 Holtum datter af Thomas Jensen Vindelbo †1724.12.26 Borris.
Ses som kirkeværge 1691 af Holtum.
Han er den 23. dec. 1699 nævnt som synsmand i Hammerum Herreds Tingbog. Det drejer sig om en brand tændt af Niels Iversen i Vester Harrild, Ejstrup, vel i heden.
I 1736 bærer Niels Holtums kone for Thomas Pedersen i Holtum, dette kunne være hans 3. kone - der ses ikke andre af navnet Niels i Holtum.
Formodede børn med 2. kone Johanne Vendelbo.:
Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774 Holtum.
Gift med Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772? Holtum.
Ser ud til at overtage fødegården, se nedenfor.
Maren Nielsdatter *1715cc Holtum †1737 Skibbild.
Formodet gift med Nikolaj Rasmussen *1687c †1760 Skibbild.
Han bliver gift to gange mere.
1743- Thomas Pedersen Holtum *1703c †1772.12.05 Holtum.
Formodet gift 1732c i Arnborg med Karen Nielsdatter *1712c Holtum †1774.01.24 Holtum vel datter af formanden Niels Pedersen.
1743 selvejer af 4 3 3 ½ hartkorn.
1743 skattemandtal: har kone, ingen Karl, 1 stald, "Præsenterer Een Dragoner mæssig Hest." Han er skolemester.
(Tak til Erna og Harry Bjerregaard og Helle Jul for udredning af børnene.)
Børn:
Mette Thomasdatter *1734.01.04 Holtum †1806.04.18 Grene, Arnborg.

Gift 1. 1760c med Poul Nielsen *1728 †1780.03.08 Hesselvig, Skarrild bosat i Skarrild.

Gift 2. i Skarrild 1781 med Anders Christensen *1751 Elkjær, Skarrild søn af Christen Elkjær.

Er i 1780 af "Holtum" fadder ved søsteren Johanne i Bukkær, Assing.
Børn med Poul Nielsen:
Mette *1763 Hesselvig.
Niels Poulsen *1767c (glemt i kirkebogen) Hesselvig, Skarrild †1836 Egebjerghus, Arnborg.
Gift med Ane Christensdatter *1790 Arnborg †1862 Arnborg datter af Christen Pedersen og Margrethe Pedersdatter.
Thomas Poulsen *1770 Hesselvig, Skarrild.
Gift med Else Jakobsdatter *1774 Øster Kirkegaard, Arnborg datter af Jakob Christensen og Maren Christensdatter.
Karen Poulsdatter *1773 Hesselvig, Skarrild †1850-.
Gift med Christen Jakobsen *1776 Øster Kirkegaard, Arnborg søn af Jakob Christensen og Maren Christensdatter.
Johanne Thomasdatter *1736.08.26 Holtum †1803.10.26 Annexgaard, Assing.
Gift 1762c med Jens Christensen Vallerbæk *1723c ?Karup? †1800.05.25 Annexgaard, Bukkær, Assing (tak til Helle Jul).
Børn i Annexgaard Vestergaard, Bukkær::
Margrethe Jensdatter *1763 Bukkær †1837 Bukkær, Assing.
Karen Jensdatter *1766 Bukkær †1845 Skjern.
Ane Jensdatter *1770 Bukkær †1828 Over Kirkegaard, Assing.
Gift 1803 i Assing med Niels Christensen *1772 Fiskbæk, Nørre Vium †1827 Over Kirkegaard, Assing. Han er søn af Christen Nielsen og Sidsel Simonsdatter.
Maren Jensdatter *1774 Bukkær †1827 Skjern.
Gift med Morten Madsen *1772c †1828 Skjern.
Kresten Jensen *1776 Bukkær †1851 Bukkær, Assing.
Gift 1808 i Assing med Sidsel Jakobsdatter *1789 Hvedde, Assing †1856 Assing, datter af Jakob Pedersen og Kristen Pedersdatter. Hun blev gift 2. med Ib Pedersen af Heesgaard, Skarrild?
Johanne Jensdatter *1780 Bukkær.
Gift 1809 i Assing med Lars Christensen.
Maren Thomasdatter *1739.06.12 Holtum †1822.08.25 Bukkær, Assing.

Gift 1765c 1. med Søren Christensen *1737c (ikke i Assing) †1782.02.05 Bukkær, Assing.
Assing kirkebog føres 1725-39 i god kvalitet, han er ikke født der.
Sulkjær får ham til at være søn af Christen Nielsen i Bukkær. Det er noget sludder. I øvrigt var der to Christen Nielsen i Bukkær, ingen af dem er far til Søren Christensen.

Gift 2. 1782.09.15 i Assing med Søren Jensen *1757.04.07 Birkebæk, Arnborg †1825 Bukkær søn af Jens Ostersen og Johanne Sørensdatter.

Børn i Bukkær, Assing:
Margrethe Sørensdatter *1768 Bukkær †1830 Bukkær, Assing.
Gift 1796 i Rind med Christen Christensen *1764c †1838 Bukkær, Assing.
Karen Sørensdatter *1771 Bukkær †1859 Paarup, Assing .
Gift 1803 i Assing med Lars Christensen *1775 Døvling, Skarrild †1820 Meldgaard, Paarup, Assing søn af Christen Pedersen og Anne Larsdatter i Døvling, Skarrild.
Christen Sørensen *1774 Bukkær †1854 Astrup, Faster.
Gift 1806 med Mette Jakobsdatter *1783 Astrup, Faster †1854 Astrup, Faster datter af Jakob Pedersen og Karen Pedersdatter .
Jakob Pedersen se "Slægten fra Astrupgaard".
Anne Sørensdatter *1777 Bukkær.
Gift 1809 i Sønder Felding med Eske Christensen *1778 Gaasdal, Borris søn af Christen Christen Eskesen og Maren Thygesdatter.
Mette Sørensdatter *1780 Bukkær †1831 Bjødstrup Mark, Gjellerup.

1. gift 1804 i Assing med Peder Jensen *1780c Borris †1820 Meldgaard, Paarup, Assing søn af Christen Pedersen og Anne Larsdatter i Døvling, Skarrild.

Niels Thomsen *1742.05.20 Holtum †1786 Holtum overtager fødegården, se nedenfor.
Margrethe Thomasdatter *1745.06.20 Holtum †1783.03.07 Øvig, Skarrild.

1. gift 1776.05.27 i Arnborg med enkemand Jens Nielsen Øvig *1734 Øvig †1781.04.09 Øvig, søn af Niels Nielsen Øvig (gift 1. med Kirsten Christensdatter af Toxvig) og Johanne Pedersdatter i Øvig, Skarrild (tak til Helle Jul).

Gift 2. gang 1781 i Skarrild med Peder Christensen *1752c ?søn af Christen Pedersen Hesselvig og Anne Christensdatter.

Børn i Øvig, Skarrild:
Kirsten Jensdatter *1777.03.03 Øvig, Skarrild †1843 Nørre Grene, Skarrrild.
Gift 1800 i Skarrild med Søren Mikkelsen *1775 Snejbjerg †1857 Skarrild Grene, Skarrild søn af Mikkel Andersen og Dorthe Sørensdatter.
Thomas *1780 Øvig, Skarrild †3 dage gammel.
Karen *1750.06.24 Holtum †få måneder.
Peder Thomsen *1753.04.15 Holtum.
Er af Holtum i 1776 fadder ved søsteren Johanne i Bukkær, Assing.

Simuleret Folketælling 1743 Holtum Thomas Pedersen Ejer: Thomas Pedersen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selvejer1743 Thomas Pedersen Holtum Thomas Pederen og Husustrue Selveyer af 4 tdr 3 skp 3 f. ½ Alb: er Skolemester efter Forordningen om skolehold udi Sognet. 1 Stald. Præsenterer Een Dragoner mæssig Hest. 1772 Holtum Arnborg  
kone1743 ?Karen Nielsdatter31cThomas Pedersen og Husustrue Selveyer af 4 tdr 3 skp 3 f. ½ Alb:1712c Holtum Arnborg 1774 Holtum Arnborg Identifikation som Thomas Pedersen Holtums kone ikke sikker.
dat.1743 Mette Thomasdatter9 1734 Holtum Arnborg 1780+  Er i 1780 af Holtum fadder ved søsteren Johanne i Bukkær, Assing.
dat.1743 Johanne Thomasdatter7 1736 Holtum Arnborg 1803 Bukkær Assing Gift 1762c med Jens Christensen Vallerbæk *1723c Karup??, bosat Bukkær, Assing.
dat.1743 Maren Thomasdatter4 1739 Holtum Arnborg   
søn1743 Niels Thomsen1 1742 Holtum Arnborg   

1775c Niels Thomsen *1742 Holtum †1786 Holtum.

Gift 1. gang med Karen †1778.

Gift 2. gang med Maren Pedersdatter *1753c Hundshoved, Nørre Snede? †1839 Holtum, datter af Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter. Hun bliver gift 2. gang 1787 i Arnborg med Niels Hansen se nedenfor.

I FT 1787 bor hendes bror Rasmus Pedersen på gården.
Børn med 1. kone Karen::
?Anne Nielsdatter *1770c, konfirmeret 1784 som født i Holtum.
Thomas Nielsen *1776.09.15 Holtum †1852 Grøndal, Lille Hestlund, Give.
Gift 1805.06.02 i Give med Karen Jakobsdatter *1786.10.08 Øster Kirkegaard, Arnborg †1852 Grøndal datter af Jakob Christensen og Maren Christensdatter
Bosat Lille Hestlund i Give.
Dødfødt dreng 1778.01.18 †1778.01.18, moderen dør 2 måneder senere.
Børn med 2. kone Maren Pedersdatter:
Peder Nielsen *1779.04.25 Holtum †1838.04.08 (almisselem) Boest Mark, Nørre Snede.
Gift 1819.05.29 i Vrads med enke efter gårdmand i Store Bredlund i Vrads Anders Rasmussen (*1778c †1818.07.27 Store Bredlund) Maren Jakobsdatter *1789.11.01 i Hampen, Nørre Snede †1868.02.22 Ring sogn, Skanderborg Amt datter af gårdmand i Hampen i Nørre Snede Jacob Jensen *1762c og Anne Katrine Pedersdatter *1761c Bøgeskov?, Nørre Snede (Anne Katrines far: Peder Hansen *1732c, hun ses i FT 1787 i Bøgeskov, FT 1801 i Hampen).
(Udredet af Holger Ejby Villadsen 2017).
Peder er FT 1801 hjemme i Holtum. I 1819 tilganglisten i Vrads sogn:

Peder Nielsen, 40 år, tjenestekarl. Fra Holtum. Gift med afdøde gårdmand Anders Rasmussens enke i St. Bredlund.

I sessionen 1808 beskriver Peder som:

Svag på forstanden - bevidnet af udskrivningsmandskabet.

I 1928 flytter parret til Nørre Snede.
FT 1834 i Boest i Nørre Snede, Peder tjener i et andet sogn. Efter hans død bliver hun gift endnu to gange i alt fire giftermål:

Maren Jakobsdatter fire mænd:
1. Gift med Anders Rasmussen *1778c †1818.07.27 Store Bredlund, Vrads 40 år gammel.
2. Gift 1819.05.29 i Vrads med Peder Nielsen *1779.04.25 Holtum, Arnborg †1838.04.08 (almisselem) Boest Mark, Nørre Snede.
3. Gift 1847.03.06 i Tyrsting med Mads Themsen, *1781.09.11 †1847.05.22 Tyrsting Mark.
4. Gift 1847.12.27 Peder Jensen *1781.08.24 Ring sogn, Skanderborg Amt †1862.07.13 Ring.

Maren Jakobsdatters barn med 1. mand Anders Rasmussen:
Ane Katrine Andersdatter *1819.03.24 Store Bredlund.
Maren Jakobsdatters barn med 2. mand Peder Nielsen:
Karen Marie Pedersdatter *1822.06.09 Store Bredlund, Vrads †1889.03.20 Vorladegaards Skov, Vorladegaard.
Gift 1848.12.09 i Tyrsting med ungkarl Simon Pedersen *1823.03.10 Voerladegaard sogn, Skanderborg Amt †1892.01.07 Vorladegaard Mark søn af Mette Nielsdatter Winther og udlagt fader Peder Hansen i Yding.
Karen Marie ses (se nedenfor) som plejedatter ved faderens bror Niels Nielsen her i Holtum i Arnborg i FT 1834.
Børn:
Jens Peder Simonsen *1850.11.02 Tyrsting †1889.09.04 Gin Gin, Queensland, Australia 39 år gammel.
Gift 1877.10.31 i Queensland med enke efter Louis Steven Sitenius Frances Ann Pearce *1853.12.13 Cotton Hall, Eton, Buckimhamshire, England †1930.08.04 datter af James Pearce og Mary Ann Pearce.
Kilden til følgende er dels: "David Wheeler Family Tree", Ancestry.com.
Jens Peder udvandrer som 22 årig 1873 til Australien; tilladelsen fra Danmark er udstedt den 16. juni 1873 — han skrives da af Vorladegaard — og han sejlede på skibet Humbolt fra Hamborg i "assisted passage", hvor Australien betalte en del af billetten. Han ankom den 5. november 1873 i Australien. Fire år senere giftede han sig som 27 årig med enken Frances Ann Pearce. Hans efterkommere i Australien mener, at han allerede på skibet havde tuberkulose og søgte et bedre klima, men formodentlig blev han medicinsk undersøgt for at få "assisted passage". Med tuberkulose ville han næppe have fået det. Hans børn blev mange, hans år ikke.
Han nedsatte sig i en lille by Gin Gin, der ligger 370 km nord for Brisbane, subtropisk men lige på grænsen til troperne. Sukkerrør dyrkes der.
På hjemmesiden Danish Club Brisbane (The Danish Association Heimdal, Brisbane, Australia) findes denne beskrivende tekst My Danish family om ham skrevet af oldebarnet Les Simonsen:

My Danish family by Les Simonson 2015 {Comments by Villy M. Sorensen 2017}.
My great grandfather Jens Peter Simonsen emigrated here from Rue (Rø?) {muligvis er Rye/Ry nær Vorladegaard ment} in 1874, alone at 27, on a ship called the Humbolt as an assisted passage immigrant. We believe that he had TB and was looking for a better climate. But also there was mention of the Germans rounding up young men to fight in their armies at the time and he may have been avoiding that also {misunderstanding: Germany could certainly not round up in Denmark. Jens Peder Simonsen did not live in the southern part of Jutland, which Germany took 1864-1920}. He arrived at Hervey Bay and at some stage moved in with my great grandmother Francis on a selection on Elliot Heads Rd between Bundaberg and Elliot Heads south of Bundaberg. Francis’ first husband had earlier died. The property was about 1km long x 250m wide and still remains there virtually untouched today {2015}, although there is a development application on the property.
They later moved to another selection called Watawa just outside Gin Gin, southwest of Bundaberg. This is where they raised their family of 12 children, my grandfather Ernest being the last child before Jens died of TB at the tragically young age of 39. Ernest was born after Jens died {the dates say 5 months before Jens died} and never knew his father. Jens is buried in an unmarked grave on the original property on the side of a road. I have visited the site and seen the remains of the grave. It is sad that this is where he has ended up, and it is always my intention at some time to mark the grave properly or possibly to have him moved to the Gin Gin cemetery.
I have researched much of Jens’ life in Gin Gin and have many local and school records showing his name and signature together with various photos. Most importantly I have a copy of a letter he sent to his parents telling how hard life was with droughts etc, and also apologising for not being able to send money back home to them.
Most of the Simonsen children left Gin Gin and moved north to Mackay and Sarina where they all appear to have become farmers. There is one Simonsen still living in Gin Gin.
Ernest went off cane cutting up in Cairns around the age of 16. There is then a big gap in his life, but he ended up in Brisbane in his twenties, married with two daughters. At the age of 27 he was fighting in WW1 in the Somme in the 47th battalion and survived over there for three years, the last being spent in a German POW camp. His war diary shows that when he was released from the camp he made his way to Denmark, so possibly visited his family there.

Sidste af 12 børn:
Ernest Simonsen *1889.04.06 Gin Gin, Queensland, Australia.
Gift 1911 i Brisbane, Australia med Ethel Merritt *1885
Var fra den 5. august 1916 med i 1. Verdenskrig ved Somme. Tysk fangenskab, besøgte Danmark vel i 1919 efter løsladelsen.
Maren Simonsen *1856.05.17 Føvling Mark, Føvling .
Gift 1880.12.03 Vorladegaard sogn med ungkarl og snedker Jens Johannes Bording *1854.12.11 Mausing, Vinderslev sogn, Viborg Amt †1939.04.25 Gantrup, Vorladegaard.
Tømrer, matr. 7b Vorladegaard sogn, Skanderborg Amt.
Anne Catrine Simonsen *1859.07.18 Højlund, Vorladegaard sogn †1870.04.20 Højlund 11 år gammel.
Karen Nielsdatter*1782.02.24 Holtum. FT 1801 hjemme i Holtum †1858.11.05 Godrum, Vrads.
Gift 1819.05.29 i Vrads med i Godrum Anders Olesen *1774c †1846.12.14 (tuberkulose) Godrum.
Kendt barn:
Anders Andersen *1819.02.18 Godrum, Vrads.
Gift 1839.06.15 i Bording med Dorthea Johanna Jensdatter *1806.07.01 Ravnholt, Bording †1886.06.12 Godrum, Vrads datter af Jens Pedersen *1779c Herning og Ane Sørensdatter.
Niels Nielsen *1784.04.11 Holtum †1838 Holtum, overtager fødegården 1812.
Karen Nielsdatter *1786.09.24 Holtum †1820.03.24 33 år Holtum, ugift ved forældrene.
1786 Maren Pedersdatter enken efter Niels Thomsen
Folketælling 1787 Holtum Maren Pedersdatter   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mad- mor Maren Pedersdatter341753c   Gift med Niels Thomsen *1742 Holtum †1786 Holtum.
søn Thomas Nielsen111776c Holtum Arnborg   
søn Peder Nielsen91779 Holtum Arnborg   
dat. Karen Nielsdatter71782 Holtum Arnborg  Hjemmedøbt 8. januar.
søn Niels Nielsen41783c Holtum Arnborg   
dat. Karen Nielsdatter11786 Holtum Arnborg   
mad- mors bror Rasmus Pedersen171770c    

1787 Niels Hansen *1754c Over Harrild, Ejstrup †1832 Holtum formodentlig søn af Hans Nielsen *1717c Over Harrild, Ejstrup †1787-1801 og Anne Christensdatter *1713c †1787-1801.
Gift 1787.07.10 i Arnborg med enken Maren Pedersdatter efter Niels Thomsen, se ovenfor.
Folketælling 1801 Holtum Niels Hansen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Niels Hansen491752c Harrild- Vester Ejstrup 1832 Holtum Arnborg  
kone 2Maren Pedersdatter511753c Hundshoved Nørre Snede 1839 Holtum Arnborg  
søn 1 Peder Nielsen211779 Holtum Arnborg  Dåb nr.2261
Konfirmation nr.9018
 
søn 1 Niels Nielsen151784 Holtum Arnborg 1838 Holtum Arnborg Dåb nr.2285
Konfirmation nr.9046
Overtager gården 1812. Gift med Maren Pedersdatter *1798c †1874 Holtum.
dat. 1 Karen Nielsdatter161782 Holtum Arnborg  Dåb nr.2277
Konfirmation nr.9030
 
dat. 1 Karen Nielsdatter141786 Holtum Arnborg 1820 Holtum Arnborg Dåb nr.2296
Konfirmation nr.9060
Begravet nr.6378
Ugift.

1812 Niels Nielsen *1784.04.11 Holtum †1838 søn af forkone.
Gift 1820.10.21 i Arnborg med Maren Pedersdattter *1798.03.11 Gammel Arnborg †1874 Holtum datter af Peder Christensen Frølund *1759 Gammel Arnborg †1802 Gammel Arnborg og Kirsten Katrine Jørgensdatter *1761 Hesselberg, Ikast †1829 Skovborg, Arnborg.
Maren Pedersdatter gift 2. gang 1842 i Brande med Kjeld Thomasen *1779 Store Langkær, Brande †1854 Brande By. De boede i Brande By, efter hans død flytter hun tilbage til Holtum i Arnborg.
Plejedatter:
Karen Marie Pedersdatter *1822.06.09 Store Bredlund, Vrads datter af Niels Nielsens bror Peder Nielsen, se ovenfor.
Hun ses i FT 1834 her i Holtum som plejedatter. Sulkjær vil have hende gift med efterfølgeren Niels Hesselvig Iversen, men hun bliver gift med ungkarl Simon Pedersen af Voerladegaard.
Folketælling 1834 Holtum Niels Nielsen   37. et Gaard Holtum
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand xNiels Nielsen501784 Holtum Arnborg 1838 Holtum Arnborg  
kone xMaren Pedersdatter361798 Gammel Arnborg Arnborg 1874 Holtum Arnborg I kilden Maren Pedersen. Hun er datter af Peder Christensen Frølund og Kirsten Katrine Jørgensdatter. Gift 2. gang 1842 med Kjeld Thomasen Langkær, Brande, efter hans død 1854 flytter hun tilbage til Holtum.
aftægt eMaren Pedersdatter811753c Hundshoved Nørre Snede 1839 Holtum Arnborg I kilden Maren Pedersen.
pleje- dat. Karen Pedersdatter121824c   I kilden Pedersen.
tj-karl Søren Christensen171817c    
tj-pige Ane Thomasdatter281806c   I kilden Ane Thomassen. Ikke født i Arnborg sogn.

1839.11.16 Niels Hesselvig Iversen *1813.10.25 Hesselvig, Skarrild †1906.04.24 Holtum søn af Iver Olesen *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme †1850-55 Hesselvig, Skarrild (søn af Oluf Iversen og Maren Christensdatter) og (Anne) Malene (Magdalene) Lauridsdatter *1785.06.28 Elkær, Skarrild (datter af Laurids Jensen *1750c og Birgitte Bendtsdatter *1755.05.19 Silstrup, Skarrild).
Gift 1836.10.23 i Arnborg med Ane Marie Thomasdatter *1807.03.15 Lille Hestlund, Give †1874.03.02 Holtum datter af Thomas Nielsen *1776.09.15 Holtum, Arnborg †1852 Grøndal, Lille Hestlund, Give og Karen Jakobsdatter *1786.10.08 Øster Kirkegaard, Arnborg †1852 Grøndal.
Ny familie på denne gård i Holtum.
Niels Nielsen byggede en ny gård.
Sulkjær i AS s. 113:

Niels Iversen var en gløg {?} Kaael, der hidtil havde ernæret sig som Skoleholder og Studehandler (å wa lig gue te bege Diel) ; han fortsatte med lidt Studehandel, drev Gaarden godt og blev rig.
Børn:
Maren Kirstine Nielsen *1837.08.31 Holtum †1929.12.23 Heesgaard, Skarrild.
Gift 1858.05.16 i Arnborg med Christen Ibsen *1824.03.28 Heesgaard †1900.02.25 Heesgaard søn af gårdmand af Heesgaard Ib Pedersen *1795.05.06 Gammelgaard, Skarrild †1862.04.13 Heesgaard og (gift 1821.05.05 i Arnborg) Ane Christensdatter *1788.09.07 affoto Toxvig, Arnborg †1848.10.09 Heesgaard.
Gårdmand i Heesgaard i Skarrild sogn.
Ane Malene Nielsen *1840.02.11 Holtum †1927.03.02 Overby, Skarrild.
Gift 1863.05.03 i Arnborg med Niels Nielsen (navneændring: Birkebæk) *1834.07.18 Birkebæk, Arnborg †1921.08.07 Overby søn af gårdmand i Birkebæk, Arnborg sogn Niels Nielsen *1805.07.24 Birkebæk †1896.02.02 Højkilde, Skarrild og (gift 1830.05.01 i Arnborg) Dorthe Pedersdatter *1805.10.06 Fasterholt, Arnborg †1855.01.07 Birkebæk.
Gårdmand i Birkebæk i Arnborg sogn.
Karen Nielsen *1842.02.26 Holtum †1926.09.18 Søndergaard, Skarrild By.
Gift 1873.08.08 i Arnborg med Niels Olesen Søndergaard *1839.09.26 Søndergaard †1916.05.21 Søndergaard søn af gårdmand i Søndergaard Ole Nielsen *1787.04.26 Skarrild mølle †1874.02.08 Søndergaard og (gift 1839.05.05 i Skarrild) Birthe Jensdatter *1814.12.14 Elkjær, Skarrild †1894.12.15 Søndergaard.
Gårdmand i Søndergård i Skarrild By.
Nielsine Nielsen *1844.07.11 Holtum overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1840 Holtum Niels Iversen   45. en Gaard, 2 familier
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand xNiels Iversen271813c Skarrild   
kone xAne Marie Thomasdatter341806c Give   
dat. Maren Kirstine Nielsen31837c Arnborg   
tj-karl Peder Jensen241816c    
tj-pige Mette Thomasdatter251815c    
mands mor eMaren Pedersdatter431797c    

1882.01.14 Laurids Laust Frandsen *1851.03.18 Øster Annexgaard, Arnborg †1947.02.12 Gammel Arnborg søn af Frands Jakobsen *1817.12.20 affoto Skærlund, Brande †1878.03.15 Sønder Søby, Arnborg og (gift 1840.05.28 i Arnborg) 1. kone Ane Margrethe Christensdatter *1816.06.03 affoto Kirkegaard, Arnborg †1860.04.14 Tovdal, Arnborg.
Gift 1873.04.19 i Arnborg med Nielsine Nielsen *1844.07.11 Holtum †1924.10.31 datter af formand.
Husmand i Holtum i Arnborg sogn.
Skøde 1882.01.14 på matr. 27c og 27f (hartkorn tilsammen 0 1 1 2¼) .
Skøde på matrikel 27b (0 5 1 ¾) og 27c (0 0 1 1¾).
Hartkornet alt i alt: 0 7 0 1¾ omkring 40 tønder land.
Sulkjær i AS:

Laust Frandsen har i tidligere Tid været Spillemand og drevet noget Kreaturhandel;han kan ogsaa synge gamle Viser og har sunget Plader ind med saadanne. Han er en kvik og god Fortæller.

Viser på Valse 1-5:

400 historiske fonografoptagelser af traditionel sang og spillemandsmusik 5 cd’er med indlagte kommentarhæfter Lydrestaurering og lydteknik: Morten Carlsen Redigering og kommentar: Svend Nielsen.
{CD nr. 4 indeholder viser indsunget af Laust Frandsen}.

I 1938c fortalte han Sulkjær, der var ved at skrive bogen "Arnborg Sogn" (AS), om hvordan han for første gang gik på jagt efter agerhøns. Han tog træskoene af og listede efter hønsene, mistede dem af syne, men til sidst så han to, som han skød og ramte, for de blev på pletten. Det var træskoene, han havde skudt. "Dæ gik en hiel diel oer, inden a fåtol nower mennisk den historje."
Børn:
Ane Marie Holtum Frandsen *1876.03.19 Holtum †1958.08.24 Herming (begravet Arnborg).
Gift med skræddermester Christensen †1958-.
Ane Margrethe Frandsen *1879c Holtum.
Ida Hesselvig Frandsen *1883.01.17 Holtum †1949.07.12 Skarrild.
Gift med Peder Sandfeld Pedersen *1879.01.07 Brande †1937.05.07 Skarrild.
?
1925.02.02 Marius Chr. Rye


Kirkegaard (Annexgaard)

Kirkegaard i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Holtum. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Kirkegaard (Annexgaard)
1558- Thomas Christensen
Præsten i Skarild og Arnborg Hr. Anders Christensen klager til kongen at Thomas Christensen ikke betaler sin skyld 28 kg + 2 pund smør, 2 mark 2 skilling 2 alb. i penge om året.
Se Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66) s. 328-359 "Bidrag til M. Hans Tavsens Levnet", s. 328-29:
1558, 5 Oktober. Kongebrev til Erik Krabbe, Lensmand paa Lundenæs om at antage sig en Klage, som Præsten i Skarild og Arnborg, Hr. Anders Christiernsen, førte over en Bonde, som havde fæstet Præstegaarden i Arnborg.
Påskrift: Ossz elske erlige oc welbiurdige Erich Krabbe wor mandt, raadt oc embitzmandt paa wort sllott Lundenes.
(orig. paa Papir i Ribe Stiftsarkiv.)

Christiann thendt tredie mett Gudtz naade Danmarckes, Norges, Wendes ogc Gottes koning etc.
Vor synnderlig gunst tiillfornn. Wiider, att thenne breffuiser, Her Anders Christiernsenn Sogne prest wdj Scharrilldt och Aarnborg sogenne, haffuer berett for oss, huorledes att handt haffuer thuo prestegaarde, thenn ene liggendes wdj Aarnborg bye oc thenn andenn wdj Schareilde, oc thendt gaardt, handt wdj Aarnborg liggendes haffuer, haffuer handt fest enn ther sammestedtz wedt naffnn Thammes Chrestennsen for j fierding smør {28 kg} aarligenn att giiffue, oc siiden ther epther haffuer handt giordt en anden contragt mett hannom, saa att handt haffuer wedtagenn at giffue hannom ij pund smør oc ij mk ij ß oc ij alb. ydermere endt handt hannom tiill forne gaff, huilcke contract oc eninge handt icke saa loffligenn holdenn haffuer, som handt hannom loffuede, som handt siiger oc etther selff ydermere all leyliighedt beretthe kandt. Thij bede wij etther oc begere, att nar forne her Anders etther mett thenne wor schriffuelse besøgendes worder, att y tiillhollde herritzfoggedenn ther sammestedtz, att handt werer hannom behielpeligenn ther wdinden huos samme bunde, saa møgedt som rett er, at handt mue bekomen hues landgiildt oc affgiifft handt medt hanom foernth ere att skulde giffue aff forne prestegaardt, Szaa handt ey skall haffue behoff sig ydermere ther om for oss att beclage. Her mett skeer oss till willie, oc forlader oss ther wisseligenn tiill. Beffalendes etther Gudt.
Schreffuedt paa Mattrup den v. dag Octobris, Aar etc. Mdlviij.
Vnder wort Signet

Altså: præsten havde forhøjet landgilden fra 28 kg smør til 29 kg smør plus 2 mark og 2 skilling. Formuleringen at herredsfogeden skal hjælpe præsten "så meget som ret er" betyder at herredsfogeden skal sørge for, at der findes en ordning, et kompromis, som præsten og bonden kan leve med, men som ikke er fører til præstens utilfredshed, sådan at han render til kongen igen.

1569- Christen Poulsen ved Arnborg kirke *1545c- †1569+.
Sagen om smørskyld ovenfor mellem formand Thomas Christensen og præsten i Skarrild, nu søn af den forrige præst fortsætter for Viborg Landstings Ret den 23 april 1569:

hr Christen i Skarrild havde stævnet Christen Poulsen ved Arnborg kirke og Niels Hansen sst for en kontrakt, der i fordum lensmands tid skulle være gjort imellem hans salig far hr Niels {hr Christens far var hr Anders Christensen ikke Niels} og Tomas Christensen, som da boede i fornævnte præstegaard, fornævnte to mænd iboer, som er præstens anneksgaard, og de ikke ville udgive deres smørskyld af samme gaard, som kontrakten paalægger, og fremlagde samme kontrakt aar MDLV udgivet, som bemelder salig Peder Bilde høvedsmand paa Riberhus, hr Niels Envoldsen og hr Christen Hvid at have udgivet. derefter blev afsagt, saa efterdi fordum lensmand på Riberhus samme kontrakt forseglet har, da vidste dommerne intet derom at dømme.

Dette synes en tilsnigelse, hvorved hr Anders har ladet et af ham selv opsat dokument forsegle i Ribe af høvedsmanden på Riberhus. Nogen kontrakt har det ikke været for så skulle bønderne jo underskrive, og det har de tydeligen ikke gjort. Her er gjort uret.

1569- Niels Hansen ved Arnborg kirke.
Deler fæstet med Christen Poulsen ovenfor.
1617- Niels Pedersen ved Arnborg kirke *1565cc †1617-.
Kendt Barn:
Thomas Nielsen *1590cc †1617+, bosat Mosgaard, Give.
Han erhverver sidst i 1616 på Nørvangs Herredsting en fordelingskendelse (grundlag for udlæg eller pantning) mod Jens Bertelsen og Kirsten Christen Pedersens begge i Uhre, Brande for gæld til hans far, nemlig Niels Pedersen ved Arnborg kirke. De appelerer sagen til Viborg Landsting, hvor Thomas Nielsen eller fuldmægtig ikke møder og den påståede gæld erklæres for magtesløs. Dette sker 15. marts 1617 i to separate sager.
Mærkelig nok dukker sagen mod Jens Bertelsen op igen den 13. september 1617 på Viborg Landsting, den bliver opsat i 14 dage men ses ikke mere.
Se Poul Rasmussen: "Viborg Landstings Dombøger 1617B og C", Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg 1980.
1635- Mogens Clemensen ved Arnborg kirke †1652-.
Mogens bor i Arnborg Kirkegaard og ejer i hvert fald nogle agre. Den 31 januar 1635 nævnes hans søn Jens Mogensen Øvig i Viborg Landstings Dombog.
Den 4 januar 1652 er han afdød og Clemen Jensen i Feldingbjerg, der tilhører præsten i Skarrild Hr. Laurids Nielsen, overtager to marker, som Mogens Clemensen har pantsat (Viborg Landstings Dombog):

... var skikket velb Frederik von Buchwald
...
lydende han da at have stævnet Laurits Pedersen i gammel Arnborg og Peder Christensen sst for et forbudsvidne, som de har afhjemlet til Hammerum herreds ting 16/8 sidst forleden, at de paa hr Laurits Nielsen i Skarrild hans vegne skal have forbudt hans tjener Clemend Jensen i Feldingbjerg og hans medfølgere at flytte og føre det rug, som de havde høstet paa de to vestre rugagre, liggende til Arnborg Kirkegaard
...
Clemend Jensen har paa fornævnte to agre lovlig pantebrev af salig Mogens Clemendsen, som boede og døde i Arnborg Kirkegaard, hvori han sig forpligtet, saafremt pengene ikke til rette tid blev betalt, da skulle samme korn og afgrøde være solgt og købt for samme penge til Clemend Jensen
...

Kendt barn:
Jens Mogensen i Øvig i Skarrild sogn nævnt 1635.

1698- Michel Jensen *1665cc.
I 1695 i februar tjener vel ved ham Jens Jakobsen, som er varselsmand, ses i Hammerum Tingbog.
1698 10. sept. Mikkel Jensen ved Arnborg Kirke, Hammerum Tingbog.
Han er 1699 og 1700 stokkemand på Hammerum Herredsting.
Kendt barn:
Jens Michelsen *1690cc, overtager gården, se nedenfor.

Dokumentation -- Det følgende er hovedsagelig fra en tråd på hammerum-herred.dk med Arne Feldborg, Niels Munksgaard, Jørn Jensen, Erik Brejl, Karen Clausen, Ruth Neumeister og Villy M. Sorensen, se Familien Royen, hosekræmmere.
1718 Jens Michelsen 1690cc †1755 Kirkegaard, Arnborg.

Trolovet og viet 1. gang 1718 i Vorgod med Maren Pedersdatter af Vester Herborg i Vorgod *1695cc Vorgod †1740 Kirkegaard, Arnborg (tak til Ruth Neumeister).

Gift 2. gang 1741c med hans anden kone (evt. Mette Pedersdatter kaldet Hjøllund *1702c †1764 Kirkegaard eller Mette Nielsdatter *1703c †1770 Kirkegaard).

Vorgod - Nørre Viums kirkebog, hammerum-herred.dk opslag 31:
1718 samme 3die Paaskedag blefe Jens Mickelsøn ved Arnborg Kirke og Maren Pedersdaatter i Vester Herreborg trolovede.
Vorgod - Nørre Viums kirkebog, hammerum-herred.dk opslag 33:
1718 Dom 17. p. Trin: bleve Jens Mickelsen af Arnborg Kirkegaard og Maren Pedersdaatter af Vester Herreborg sammenviede.
Børn (i Annexgaarden, Arnborg, kendte):
01 Ellen Jensdatter *1720c Annexgaarden, Arnborg †1782 Sønder Felding.
Gift 1750c med Jens Henningsen, se nedenfor, overtager gården.
02 Mette Jensdatter *1725.10.07 Annexgaarden, Arnborg.
03 Inger Jensdatter *1730.04.30 Annexgaarden, Arnborg.
04 Karen Jensdatter *1732.01.30 Annexgaarden, Arnborg †1786 (Brejl Lundenæs #901) Paarup Assing.
Gift 1768c- med Jens Christensen Gaasdal i Paarup †1782 (Brejl Lundenæs #763) Paarup Assing.
Efter 1787 overtog søsteren Ellen med hendes mand Jens Henningsen tilsyneladende denne gård.
Børn (i Assing):
Jens Jensen *1769c Paarup, Assing †1796 (Brejl Lundenæs #1693) Fjederholt, Rind.
Landsoldat ugift, forældre døde altså skifte med udarvinger. Herfra kendes morbroderen Mikkel Jensen Kirkegaard i København og hans børn og moster Maren Jensdatter.
05 Mikkel Jensen Kirkegaard *1734.09.09 Annexgaarden, Arnborg. †1778 Kbh.. Brændevinsbrænder.
Gift med Anna Margrethe Bertelsdatter Arvad *1750 Kbh. †1790+, datter af Bertel Pedersen Arvad *1720c Arvad, Brande †1784 Kbh. og Else Marie Nielsdatter Møller.
Børn (i Kbh., Vor Frue Sokkelund, a.-d. levende børn fra skifte 1796 efter landsoldat Jens Jensen i Fjederholt, Rind):
Peder *1773, må være død før 1796.
a. Bertel Mikkelsen Kirkegaard *1776c kontrollør i Kbh..
b. Niels Kirkegaard, *1774 skriverkarl ved Brandkassen i Kbh..
c. Jens Christian Kirkegaard, fuldmægtig i Tronhjem i Norge.
d. Else Marie Kirkegaard *1776 i Kbh..
Michael Peter *1778, må være død før 1796.
06 Peder *1740.10.01 Annexgaarden, Arnborg †1740.10.01 død få timer gammel.
Moderen Maren Pedersdatter døde samme dag.
Børn med Hans 2. kone:
07 Maren Jensdatter *1742.06.05 Annexgaarden, Arnborg †1786.12.26 Store Langkær, Brande.
Gift 1777.10.03 i Arnborg med Anders Larsen *1752c Grarup †1838 Hygild, Brande. (Anders blev gift 2. gang 1787 med Ane Christensdatter *1755c †1835 Hygild, Brande.)
Børn (i Brande):
Mette Andersdatter *1778 Grarup †1863.

Gift 1. Lars Sørensen *1765c Aagaard, Thyregod †1844.

Gift 2. gang 1845 med Christen Larsen *1785 Risbjerg †1858 Brandlund, Brande.

Lars Andersen *1781 Grarup †1801 Store Langkær, Brande.
Jens *1784 Store Langkær †1 år gammel.
Simuleret Folketælling 1743 Kirkegaard Jens Mikkelsen Ejer: Arnt Bisted, præst i Skarrild-Arnborg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Jens Mikkelsen   1755 Kirkegaard Arnborg Gift 1. gang 1724- med Maren †1740. Gift 2. 1741c med hans anden kone.
kone1743 ? Jens Mikkelsens anden kone    2. kone. 1. kone Maren Pedersdatter *1695cc Vester Herborg, Vorgod †1740 Kirkegaard.
dat.1743 Ellen Jensdatter23c 1720c ? Sønder Felding 1782 Paarup Assing Gift 1750c med Jens Henningsen *1726c Blæsbjerg, Brande †1794 Paarup, Assing.
dat.1743 Mette Jensdatter18cVanfør.1725 Kirkegaard Arnborg  Den vanføre datter kan også være Inger *1730 Kirkegaard.
dat.1743 Karen Jensdatter11 1732 Kirkegaard Arnborg 1786 Paarup Assing Gift 1768- med Jens Christensen Gaasdal i Paarup †1782.
søn1743 Mikkel Jensen Kirkegaard9 1734 Kirkegaard Arnborg 1774 København Gift med Anna Margrethe Bertelsdatter Arvad *1750 København †1790+, datter af Bertel Pedersen Arvad *1720c Arvad, Brande †1784 København.
dat. 21743 Maren Jensdatter1 1742 Kirkegaard Arnborg 1786 Langkær- Store Brande Gift 1777 i Arnborg med Anders Larsen *1752c Grarup, Brande †1838 Hyvild, Brande. Han gift 2. gang med Ane Christensdatter.


Arnborg Kirkegaard Øster matrikel 1A begynder her ↓

Arnborg Øster Kirkegaard matrikel 1A 3 1 3 ½
1755 Jens Henningsen *1727 Blæsbjerg, Brande †1794 Paarup, Assing søn af Henning Jensen *1700cc Søndergaard Uhre, Brande †1753c Blæsbjerg.
Gift 1755c i Arnborg med Ellen Jensdatter *1720c Annexgaarden, Arnborg †1782 Sønder Felding datter af formand.
Jens bor i 1787 ved sønnen Henning Jensen i Sønder Felding. Året 1756 fra C-521 LAV Skarrild præstegods (Leif Sepstrup). En halvgård. På den anden halvgård sidder Christen Jakobsen.
Børn:
01 Henning Jensen *1757.12.11 Kirkegaard, Arnborg †1814 Paarup, Assing.
Gift 1782c med Kirsten Mouridsdatter *1761c †1824 Paarup, Assing.
Bosat Sønder Felding sogn, senere Paarup, Assing måske på mosteren Karens gård.
Børn:
Mourids Henningsen *1784 Nederby, Sønder Felding †1846 Assing.
Gift med Anne Katrine Pedersdatter *1796 Assing †1875 Assing. Ses FT 1801 Paarup, Assing.
Mourids overtog konen Anne Katrine Pedersdatters fødegård 1812.
Jens Henningsen *1786 Nederby, Sønder Felding †1832.03.31 Skarrild.
Gift 1815.06.18 i Assing med Gunder/Gunner Marie Jensdatter *1789.03.01 Døvling, Skarrild †1855+ datter af Jens Bendtsen *1749.11.09 Silstrup Skarrild og Kirsten Marie Christensdatter *1751c †1810.03.18 Døvling.
Ses FT 1801 Paarup, Assing 15 år gammel.
Senere i Skarrild sogn.
Ellen Henningsdatter *1788.09.08 Nederby, Sønder Felding †1827.03.24 Paarup Vestergaard, Assing.

Gift 1. 1812.03.30 i Assing med Christen Jensen *1783.04.06 Døvling, Skarrild †1822.03.29 Assing søn af Jens Bendtsen *1749.11.09 Silstrup Skarrild og Kirsten Marie Christensdatter *1751c †1810.03.10 Døvling.

Gift 2. 1822.10.06 i Assing med Ole Pedersen *1794.07.05 Skave, Skarrild †1867.05.30 Paarup, Assing søn af Peder Olesen *1755c †1841.01.10 Olling, Assing og Kirsten Pedersdatter *1769c †1834.04.19 Olling.
Hun ses FT 1801 Paarup i Assing.
Denne Christen Jensen identificeret som hendes mand ud fra Lægdsrullen.
Niels Henningsen *1791 Assing †1857 Gjern.
Gift 1833 i Gødvad med Marie Kristine Hansdatter, mindst fem børn.
Maren *1793 Assing †1800.
Karen Henningsdatter *1796 Paarup, Assing †1872 Snejbjerg.
Jens Henningsen *1798 Paarup, Assing †1871 Paarup, Assing.
Maren Henningsdatter *1801 Assing †1857 Sønder Omme.
Får barn med Niels Andersen. Flytter 1844 til Sønder Omme.
Mette Marie Nielsdatter *1827 Paarup, Assing.
Mette Marie *1803 Paarup, Assing †3 aar gammel.
Mikkel Henningsen *1808c Paarup, Assing.
02 Jens *1760.03.30 Kirkegaard, Arnborg †1768.02.08 Arnborg otte år gammel.
03 Niels *1763.11.01 Kirkegaard, Arnborg †1764.01.24 Arnborg tre måneder gammel.

Arnborg Øster Kirkegaard matrikel 1A 3 1 3 ½
1768 Søren Christensen *1740.03.13 Kirkegaard †1825, Annexgaard, Kirkegaard.
Gift 1768- med Sidsel Christensdatter *1744c †1822 Annexgaard. Fæster.
1768 fra Leif Sepstrups udlæsning af Skarrild præstegods. Navnet Søren Christensen fra "Arnborg Bogen". FT 1801 med kone og to børn Christen og Katrine hjemme.
Børn:
01 Christen Sørensen *1769.07.02 Annexgaard. Ses i FT 1787.
Gift 1808.04.15 i Give med Karen Pedersdatter af Søndersthoved Mark, Give.
Uklart hvor de bosætter sig.
02 Christian Sørensen *1771.07.02 Annexgaard †1849.05.05 Arnborg.

Gift 1. 1807.10.11 i Assing med Mette Marie Jensdatter *1791.08.21 Harreskov, Assing †1824.08.27 Harreskov.

Gift 2. med Ane Pedersdatter *1783c Gjellerup.

Gård i Harreskov i Assing.
FT 1840 i et hus i Tovdal i Arnborg.
03 Birte Katrine *1774.03.26 †10 uger gammel.
04 Katrine Sørensdatter *1775.08.27 Annexgaard, overtager gården se nedenfor.
05 Jens Sørensen *1779.04.25 Annexgaard.
Gift 1814.10.15 i Ejstrup med Kirsten Mikkelsdatter datter i Bjerregaard i Ejstrup af Mikkel Andersen *1756c †1819.07.21 Bjerregaard og Maren Sørensdatter *1764c.
Ses hjemme i FT 1787.
Bosat Bjerregaard i Ejstrup sogn.
Barn Søren Jensen *1817.03.12 Bjerregaard, Ejstrup. .
06 Birgitte *1785.12.11 Annexgaard †2 uger gammel.
07 Anne Katrine *1787.12.03 Annexgaard.
Folketælling 1787 Kirkegaard Søren Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 1Søren Christensen Kirke481740 Kirkegaard Arnborg 1825 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2082
Far Christen Jacobsen.
kone 1Sidsel Christensdatter431744c  1822 Kirkegaard Arnborg  
søn Christen Sørensen181769 Kirkegaard Arnborg  Dåb nr.2219
 
dat. Katrine Sørensdatter121775 Kirkegaard Arnborg 1865 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2241
Viet nr.8085
 
søn Jens Sørensen71779 Kirkegaard Arnborg  Dåb nr.2263
 

Folketælling 1801 Kirkegaard Søren Christensen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde og Gaard- beboer mand 1Søren Christensen611740 Kirkegaard Arnborg 1825 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2082
 
kone 1Sidsel Christensdatter571744c  1822 Kirkegaard Arnborg  
søn Christen Sørensen321769 Kirkegaard Arnborg  Dåb nr.2219
Ses op til 1812 i Kirkegaard ved sin søster. Muligvis den Christen Sørensen, som er husmand i Hjøllund og død 1831, 59 år gammel.
dat. Katrine Sørensdatter251775 Kirkegaard Arnborg 1865 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2241
Overtager 1804 fødegården med hendes mand Nikolaj Rasmussen.
tj-pige Mette Christensdatter121789c   Ikke født i Arnborg.


Arnborg Øster Kirkegaard matrikel 1A 3 1 3 ½
1804 Nikolaj Rasmussen *1774.07.10 Skarrild By, Skarrild †1851 Vestre Annexgaard, Kirkegaard, Arnborg søn af Rasmus Nikolajsen Heesgaard *1736 Skibbild, Arnborg †1818 Heesgaard, Skarrild og Inger Hansdatter *1742c Dørslund, Brande †1808 Heesgaard, Skarrild.
Gift 1804.10.14 i Arnborg med Katrine Sørensdatter *1775.08.27 Annexgaard, Kirkegaard, Arnborg †1865 Annexgaard, Kirkegaard, Arnborg datter af formand Søren Christensen.
Børn:
Hans Nikolajsen *1805.10.13 Annexgaarden, Arnborg.
Gift med Maria Pedersdatter *1810.05.06 Store Hjøllund †1889 Arnborg, bosat Arnborg.
Søren Nikolajsen *1808.04.18 Annexgaarden, Arnborg.
Rasmus Nikolajsen *1812.02.02 Annexgaarden, Arnborg.
Inger Nikolajsdatter *1814.04.10 Annexgaarden, Arnborg.

Arnborg Kirkegaard Øster matrikel 1A ender her ↑ .


Arnborg Kirkegaard Vester matrikel 2A begynder her ↓

Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 3 1 3 ½
1740- Christen Jakobsen *1711c †1797 Kirkegaard.

Gift 1. 1738c med hans 1. kone *1705c †1768.08.09 Kirkegaard.

Gift 2. 1768c med Karen Andersdatter *1707c †1782.05.12 Kirkegaard.

Gift 3. 1783.10.28 i Arnborg med Karen Kierstine Pedersdatter *1747c (ikke i Arnborg), ikke fundet i FT 1801 i Arnborg, fadder 1803 i Tovdal (#2390), ikke set begravet i Arnborg op til 1850.

Hans første kone har vel familie i Pindvig, Skarrild for i 1748 er Jens Pindvigs kone fadder og i 1751 er Else Pindvig fadder.
Maren Jakobsdatter *1714c Høghøj?, Hanning? gift med husmanden Christen Olesen i Kirkegaard kunne være en søster til Christen Jakobsen. Hendes far er Jakob Høghøj i Hanning.
Børn:
Datter *1739-, vel ikke født i Arnborg, se dåb #2210.
Søren Christensen *1740.03.17 Kirkegaard, gifter sig til den anden halvgård i Kirkegaard, se ovenfor.
Jakob Christensen *1742.06.05 Kirkegaard, overtager fødegården, se nedenfor.
Niels Christensen *1745.11.15 Kirkegaard.
Else Christensdatter *1748.01.14 Kirkegaard †1767.12.02 Kirkegaard, 20 år gammel.
Karen Christensdatter *1751.01.04 Kirkegaard.
Simuleret Folketælling 1743 Kirkegaard Christen Jakobsen Ejer: Arnt Bisted, præst i Skarrild-Arnborg
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743100Christen Jakobsen32c 1711c  1797 Kirkegaard Assing  Gift 3 gange.
kone1743100? Christen Jakobsens kone38c 1705c  1768 Kirkegaard Arnborg Begravet nr.6174
Navn ikke set.
søn 1174099Søren Christensen3 1740 Kirkegaard Arnborg 1825 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2028
Overtager en anden gård i Kirkegaard, Arnborg.
søn 1174299Jakob Christensen Kirke1 1742 Kirkegaard Arnborg 1816 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2096
Begravet nr.6364
Overtager gården, ses FT 1787.
tj-pige1743100? tjenestepige, Jakob Christensens     
tj-dreng1743100? tjenestedreng, Christen Jakobsens     
inds1743100? indsidder, Jakob Christensens Faar af de fattiges Korn.   
husfolk1743100? mand husfolk Kirkegaard Faar af de fattiges Korn.  noch 1 par Huusfolck
husfolk 100? kone husfolk Kirkegaard Faar af de fattiges Korn.  noch 1 par Huusfolck


Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 3 1 3 ½
1770 Jakob Christensen søn af formand *1742.06.05 Kirkegaard †1816.06.18 Kirkegaard.
Gift 1773.07.01 i Arnborg med Maren Christensdatter kaldet Kirke *1751.01.01 Tovdal †1823 Kirkegaard datter af Christen Poulsen Tovdal *1716c †1798 Døvling, Skarrild og Bodil Christensdatter (Kiær) *1725 Fasterkjær, Faster (døbt i Borris) †1800 Tovdal.
Jakob Christensen faar ifølge præstegodsprotokollen i Skarrild fæstebrev af præsten i 1770. Børnene har kontakt til Give gennem deres faster Anne Christensdatter der i 1786 giftede sig til Lille Hestlund i Give. Karen tjener i 1801 ved fasteren og overtager Lille Hestlund med hendes mand Thomas Nielsen født i Holtum. Bodil gifter sig med Laurids Pedersen af Bæksgaard, Give og bosætter sig i Give By. Broderen til Karen og Bodil Christen Jakobsen Smed bor også en tid lang i Give.
Maren Christensdatter er i 1814 jordemoder, se dåb #2477.
Børn:
01 Birgitte Jakobsdatter *1772c Kirkegaard. Dåb glemt i kirkebogen. Hjemme FT 1801.
Gift i Arnborg 1812.09.27 med enkemand Niels Pedersen af Over Isen, Ikast *1772.11.22 Busk, Gjellerup †1820 Ikast søn af Peder Nielsen Busk. Niels gift 1. gang 1794 i Ikast med Dorte Madsdatter i Isen *1752c †1812 Over Isen.
Niels Pedersen tjente FT 1787 i Birk, Gjellerup og købte i 1810 en gård på 1 tønde Hartkorn i Over Isen i Ikast af Erich Sørensen Suderbæk, der boede i Tyvkjær i Ikast.
02 Else Jakobsdatter *1774.05.23 Kirkegaard †1842 Grene, Arnborg. Hjemme FT 1801.
Gift 1802.08.21 i Arnborg med Thomas Poulsen Hesselvig *1770 Hesselvig, Skarrild †1839 Grene søn af Poul Nielsen *1728c †1780 i Hesselvig og Mette Thomasdatter *1734 Holtum.
Bosat 1834 i Hjøllund, Arnborg, 1840 Grene, Arnborg.
03 Christen Jakobsen Kirke *1776.06.23 Kirkegaard overtager 1804 fæstet efter faderen, se nedenfor. Hjemme FT 1801.
04 Christen Jakobsen Smed også kaldet Arnborg og Tovdal *1778.09.22 Kirkegaard †1852 Nørre Vium (ved søn Niels Christensen Meldgaard).
Gift 1804.09.21 i Arnborg med Abelone Christensdatter af Grene *1786.02.05 Toxvig, Arnborg †1863 Nørre Vium datter af Christen Jensen *1753 Birkebæk, Arnborg †1815 Grene, Arnborg og Sidsel Jensdatter *1751 Gammel Arnborg †1820 Grene. Bosat Give, 1811 Lille Hjøllund, Arnborg 1822 Tovdal, 1850 Nørre Vium.
05 Jesper Jakobsen *1780.12.26 Kirkegaard †1843 Skarrild. Hjemme FT 1801.
Gift med Maren Larsdatter *1791.02.05 Tovdal †1867 (skifte) Skarrild? datter af Lars Andersen *1750c Risbjerg, Brande †1837 Lustrup, Skarrild og Inger Christensdatter Tovdal *1765 Tovdal †1831 Hedegaard, Ejstrup.
Bosat Skarrild i Lustrup, Krog, Pindvig, hvor Jesper Jakobsen døde.
06 Bodil Jakobsdatter *1783.02.02 Kirkegaard †1838 Give.
Gift 1810.10.14 i Arnborg med Laurids Pedersen af Bæksgaard, Give *1784c søn af Peder Nielsen *1738c og Johanne Larsdatter *1755c.
Bosat Give By.
07 Dødfødt pige 1785.03.20.
08 Karen Jakobsdatter *1786.10.08 Kirkegaard †1852 Lille Hestlund, Give. I FT 1801 tjener hun ved mosteren Anne Christensdatter i Lille Hestlund.
Gift 1805.08.06 i Give med Thomas Nielsen *1776.09.15 Holtum, Arnborg †1850-55 Lille Hestlund. .
Bosat Lille Hestlund, Give
09 Thomas Jakobsen *1790.10.03 Kirkegaard †1844 Tjæreborg. Hjemme FT 1801.
Gift 1818.10.04 i Arnborg med Karen Larsdatter *1797.04.13 Tovdal, Arnborg †1869 Tjæreborg , som er en søster til hans bror Jespers kone Maren Larsdatter, deres forældre: Lars Andersen *1750c Risbjerg, Brande †1837 Lustrup, Skarrild og Inger Christensdatter Tovdal *1765 Tovdal †1831 Hedegaard, Ejstrup.
Bosat Lille Hjøllund, Arnborg, 1834 Bæksgaard, Give, 1840-44 Tjæreborg.
10 Anders *1794.09.21 Kirkegaard †1794.09.26 seks uger gammel.
Folketælling 1787 Kirkegaard Jakob Christensen   3. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 1Jakob Christensen Kirke461742 Kirkegaard Arnborg 1816 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2096
Begravet nr.6364
Død ved sønnen Christen Jakobsen Kirke.
kone 1Maren Christensdatter371751 Tovdal Arnborg 1823 Arnborg Dåb nr.2141
Døde som enke "ved Arnborg".
søn Christen Jakobsen101776 Kirkegaard Arnborg 1851 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2246
Viet nr.8080
 
søn Jesper Jakobsen71780 Kirkegaard Arnborg 1843 Skarrild Dåb nr.2267
Konfirmation nr.9029
Viet nr.8100
 
dat. Bodil Jakobsdatter51783 Kirkegaard Arnborg 1838 Give By Give Dåb nr.2280
Konfirmation nr.9032
Viet nr.8097
 
dat. Karen Jakobsdatter11786 Kirkegaard Arnborg 1852 Hestlund- Lille Give Dåb nr.2297
Konfirmation nr.9053
 
tj-pige Else Nielsdatter191768c  1797 Kirkegaard Arnborg  
Af- tægts- mand mands far 3Christen Jakobsen741711  1797 Kirkegaard Arnborg Viet nr.8032
Begravet nr.6279
14.12.1797 begravet 86 aar 10 maaneder 2 dage.
mands fars kone 3. 1Karen Pedersdatter401747c   Viet nr.8032
 
et Almisse kones Barn mands fars kones søsters søn Christen Christensen91778c    

Folketælling 1801 Kirkegaard Jakob Christensen Kirke   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde og Gaard- beboer mand 1Jakob Christensen Kirke591742 Kirkegaard Arnborg 1816 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2096
Viet nr.7905
Begravet nr.6364
 
kone 1Maren Christensdatter Kirke511751 Tovdal Arnborg 1823 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2141
Viet nr.7905
 
søn Christen Jakobsen251776 Kirkegaard Arnborg 1851 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2246
Viet nr.8080
 
søn Jesper Jakobsen211780 Kirkegaard Arnborg 1843 Pindvig SkarrildDåb nr.2267
Konfirmation nr.9029
Viet nr.8100
 
søn Thomas Jakobsen111790 Kirkegaard Arnborg 1844 Tjæreborg Dåb nr.2318
Viet nr.8116
 
dat. Else Jakobsdatter271774 Kirkegaard Arnborg 1842 Grene Arnborg Dåb nr.2236
Viet nr.8076
 


Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 3 1 3 ½
1806 Christen Jakobsen Kirke *1776.06.23 Kirkegaard †1851 Østre Annexgaard Kirkegaard Arnborg søn af formand.
Gift 1803.04.06 i Arnborg med Karen Poulsdatter *1773.09.26 Hesselvig Skarrrild †1843 Kirkegaard datter af Poul Nielsen Hesselvig *1728.02.10c †1780.03.08 i Hesselvig og Mette Thomasdatter *1734.01.04 Holtum.
Christen Jakobsen får ifølge præstegodsprotokollen i Skarrild fæstebrev af præsten i 1806. Hans søster Else er gift med konen Karen Poulsdatters bror Thomas Poulsen.
Børn:
01 Maren Christensdatter *1804.03.18 Kirkegaard Maren Christensdatter *1804.03.18 Kirkegaard †1873.01.16 Grene Arnborg.
Gift 1. med hendes første mand.
Gift 2. 1831.12.26 i Arnborg med Poul Thomsen *1810.11.25 Lille Hjøllund Arnborg †1852.10.25 Grene.
Poul og Maren overtager 1858 Vester Kirkegaard.
02 Mette Christensdatter *1805.11.03 Kirkegaard
Gift 1830 i Arnborg med Jakob Thomsen *1805 Grene søn af Thomas Poulsen *1770 Hesselvig, Skarrild †1839 Grene og Else Jakobsdatter *1774 †1842 Grene.
03 Jakob *1808.01.03 †1808.01.27 1 måned gammel.
04 Margrethe *1809.03.05 †1813.06.06 5 år gammel.
05 Inger *1811.07.28 †4 måneder gammel.
06 Jakob Christensen *1814.02.13 Kirkegaard.
07 Ane Margrethe Christensdatter (Kirkegaard) *1816.06.03 Kirkegaard.
Overtager først gården, senere bosætter hun sig med hendes mand i Tovdal, Arnborg.
08 Ane Christensdatter *1818.12.26 Kirkegaard.
Folketælling 1834 Kirkegaard Christen Jakobsen   12. en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand xChristen Jakobsen581776 Kirkegaard Arnborg 1851 Kirkegaard Arnborg  
kone xKaren Poulsdatter601773 Hesselvig Skarrild 1843 Kirkegaard Arnborg  
søn Jakob Christensen211814 Kirkegaard Arnborg   
dat. Mette Christensdatter281805 Kirkegaard Arnborg  I kilden Christensen.
dat. Margrethe Christendatter171816 Kirkegaard Arnborg  I kilden Christensen. Hun er døbt Ane Margrethe.
dat. Ane Christensdatter161818 Kirkegaard Arnborg  I kilden Christensen.

Folketælling 1840 Kirkegaard Christen Jakobsen   27. Annexgaarde 2. en gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- fæster mand xChristen Jakobsen641776 Kirkegaard Arnborg 1851 Kirkegaard Arnborg Dåb nr.2246
Viet nr.8080
 
kone xKaren Poulsdatter671773 Hesselvig Skarrild 1843 Kirkegaard Arnborg Viet nr.8080
 
søn Jakob Christensen271814 Kirkegaard Arnborg   
dat. Margrethe Christensdatter241816 Kirkegaard Arnborg 1860 Tovdal Arnborg Dåb nr.2487
Overtager gården med hendes mand 1845-. Døbt Ane Margrethe. Gift med Frands Jacobsen *1817 Skærlund, Brande.
dat. Ane Christensdatter221818 Kirkegaard Arnborg   


Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 3 1 3 ½
1845 Frands Jakobsen *1817.12.20 Skærlund Brande †1878.03.15 (beruset frossen ihjel på marken) Sønder Søby i Arnborg søn af Jakob Frandsen *1781c Tarm By, Egvad †1867 Egsgaard, Thyregod og Anne Marie Lange *1792 Nørre Karstoft †1861 Egsgaard.
Gift 1840.05.28 i Arnborg med Ane Margrethe Christensdatter (Kirkegaard) *1816.06.03 Kirkegaard datter af formand.
Fæstebrev af præsten i 1845 på Vester Kirkegaard.
Børn:
01 Dødfødt 1840.12.04 Vester Kirkegaard.
02 Karen Frandsen *1842.05.09 Vester Kirkegaard †1901+.
Gift med Henning Ovesen *1838.03.02 Gammel Arnborg søn Ove Henningsen *1791.09.11 Gammel Arnborg og Kirstine Nielsdatter *1809.10.08 Birkebæk Arnborg.
FT 1901 er Karen Frandsen enke i Brande By ved slagter Peder Johansen.
03 Jakob Skærlund Frandsen *1844.09.21 Vester Kirkegaard.
Gift med af Sønder Askær Brande Ane Jeppesdatter *1842.06.10 Sønder Askær †1930.06.06 Arnborg datter af Jeppe Jensen *1817 Sønder Askær †1884 Sønder Askær og Maren Nielsdatter *1818 Uhre, Brande †1902 Sønder Askær.
Husmandssted i Tovdal i Arnborg.
04 Christen Kirke *1848.05.21 Vester Kirkegaard †1851.06.09 tre år gammel.
05 Laust Frandsen *1851.05.21 Vester Kirkegaard †1947 Arnborg.
Gift 1873.04.19 i Arnborg med Nielsine Nielsen *1844.07.11 Holtum ?(Fennegaarden Nørre Grene) Arnborg †1924.10.31 Holtum Arnborg datter af Niels Hesselvig Iversen *1813.10.25 Hesselvig, Skarrild †1880+ og Ane Maria Thomasdatter *1807.03.15 Lille Hestlund Give
(- datter af Thomas Nielsen og Karen Jakobsdatter
-).
FT 1880 Husmandssted i Skibbild i Arnborg.
06 Christen Frandsen *1853.09.28 Vester Kirkegaard †1933 Skarrild.
Gift med Kirsten Cathrine Thomsen *1859c Oddum †1947 datter af Thomas Hans Pedersen *1828c Odderup Oddum og Karen Pedersen *1832c Oddum..
07 Hans Bang Frandsen *1856.06.14 Vester Kirkegaard †1901.02.12Grarup Brande 44 år .
Gift med Karen Marie Jensen *1865.08.16 Ejsing Ringkøbing Amt †1917.11.19 Herning Sygehus (begravet Herning) datter af husmand i Tvermose i Ejsing Jens Christian Jensen og Laurentia Elisabeth Christensdatter *1835c Hjerm sogn.
Tjener FT 1880 i Borup i Brande ved Anders Madsen.
Tjener FT 1890 ved Otto Kristian Jensen i Uhre i Brande.
Køber den 24 marts 1900 Grarup 15B i Brande sogn, men dør året efter.

Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 3 1 3 ½
1858 Marcus Hansen *1835.03.24 Hjøllund Arnborg †1903.01.02 Middelfart søn af Hans Pedersen *1806.08.25 Store Hjøllund og Maren Markusdatter *1805c Hoven.
Husholderske Birthe Maria Eskildsen *1835.06.16 Grene Arnborg datter af Eskild Madsen *1794 Skibbild Arnborg og Maren Nielsdatter *1803c Nøvling.
Markus Hansen ses i FT 1860 i Vester Kirkegaard som "gaardeier", men formodes at have været forpagter.
FT 1870 smed i et hus i Hjøllund.
I FT 1880 ses han som husmand med fire børn i Store Hjøllund gift 1864.06.03 i Brande med Ane Marie Pedersen *1843.10.18 Store Sandfeld Brande †1893.07.20 Arnborg datter af Peder Pedersen Kibæk og Maren Pedersdatter.

Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 1 0 1 1½
1862c Andreas Pedersen.

Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 1 0 1 1½
1866.02.18 skøde Jens Blindkilde Pedersen *1823.04.04 Ørre sogn Ringkøbing Amt †1890+ søn af Anne Margrethe Mogensdatter og udlagt Peder Sørensen af Thy.
Gift med Mariane Kjær *1829.12.05 Oustrup Mølle Ørre sogn †1890+ datter af møller Niels Christian Jensen Kjær *1789c og Inger Christensdatter *1792c.
Skøde den 18 februar 1866 tinglyst 28 april 1866 skødebog 22-434 folioside 434. Skøde fra Andreas Pedersen, der underskriver på Nørholm.
Gården Vester Kirkegaard er tilsyneladende lige udflyttet i januar 1866.
Familien ses på Vester Kirkegaard FT 1870, 1880 og 1890.
Børn:
Niels Kristian Kjeld Jensen *1869c Vester Kirkegaard.

Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 1 0 1 1½
1895.08.02 skøde Christen Christensen (købmand)
Sameje med af samme navn Christen Christensen Mørup skøde 2 august 1895 tinglæst den 28 september 1895 A 1499.
Mørup ligger i Rind sogn Ringkøbing Amt.
Ophævelse af sameje 8 august 1896 tinglæst 13 marts 1897 55-373.
I 1895-96 var der to familier på Vester Kirkegaard.
Børn:
Jens Gunnar Christensen *1896.04.19 Vester Kirkegaard Arnborg †1982.04.14 Hammerum Gjellerup.
Gift 1897.10.22 i Gjellerup med Ragna Stampe *1904.02.09 Hammerum Gjellerup sogn †1987.05.16 Hammerum datter af fabrikant Iver Lauridsen Stampe *1867.05.02 No Stampe, No sogn Ringkøbing Amt †1940.09.20 Hammerum Gjellerup og (gift 1897.10.22 Gjellerup) Karoline Cecilie Sejersen *1874.09.19 Aalsø †1962.03.23 Hammerum Gjellerup.
Købmand. Han kaldte sig Gunnar Christensen i Gjellerup.

Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 1 0 1 1½
1896.08.08 skøde Christen Christensen Mørup
Han mageskifter 1897 gården med Anton Mortensens gård.
Ses 1896 som fadder, da Jens Gunnar Christensen døbes ovenfor.

Arnborg Vester Kirkegaard matrikel 2A 1 0 1 1½
1897.03.10 mageskifte Anton Christian Mortensen.

Arnborg Kirkegaard Vester matrikel 2A ender her ↑ .

Husmandsgård i Kirkegaard:
1787- Jens Olesen Sigting *1733c †1801 Tovdal, Arnborg.

Gift 1. med Maren Mortensdatter *1705c †1784 Tovdal.

Gift 2. 1784 i Skarrild med Else Pedersdatter Studsgaard *1724c †1802 Tovdal.

I FT ses de i Tovdal som "Huusmand uden jord og almisselem". Jens skulle være bror til Christen Sigting nedenfor. Sigten er det sted i Bording sogn, som senere bliver kaldt Kristianshede.
Folketælling 1787 Kirkegaard Jens Olesen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand og dag- lejer mand 2Jens Olesen Sigting541733c    
kone 2Else Pedersdatter631724c  1802 Kirkegaard Arnborg Begravet 24.01.1802, 74 år gammel.


Husmand i Kirkegaard:
1783- - 1798c Christen Olesen Sigting *1727c †1804 Sønder Søby, Arnborg.

Gift 1. gang med hans første kone.

Gift 2. gang med Maren Jakobsdatter *1714c Høghøj?, Hanning? †1785 Kirkegaard, Arnborg datter af Jacob Høghøj i Hanning.

Gift 3. gang 1785 i Brande med Ane Larsdatter *1744c †1812 Sønder Søby, Arnborg.

Man skulle tro Maren Jakobsdatter har været gift mindst en gang før, for hun er 13 år ældre end Christen Sigting.
I 1783 nævnes Christen direkte af Annexgaarden i kirkebogen. Navnet Sigting nævnes første gang 1788.
Maren Jakobsdatters bror Poul Jakobsen Høghøy fra Herning besøger søsteren i februar 1784 og dør pludselig og bliver begravet i Arnborg. Christen og Anne er glemt i folketællingen 1787, men de er der både kort før og kort efter. Imellem 1796 og 1800 flyttere Christen Olesen Sigting og Ane Larsdatter til husmandstedet i Sønder Søby, som Christen Christensen Bondegaard er flyttet fra til Gammel Arnborg.
Christen Olesen Sigting burde være bror til Jens Olesen Sigting ovenfor.
1798c Christen Christensen Bondegaard *1749c.
Folketælling 1801 Kirkegaard Christen Christensen   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand uden Jord og Tøm- mer- mand mand 1Christen Christensen Bondegaard521749c   Vel ikke født i Arnborg. ses i Sønder Søby 1787-96, derefter Gammel Arnborg. Ikke set efter 1801.
kone 1Anne Marie Christoffersdatter511750 Herning By Rind  Vel ikke født i Arnborg. Ikke set efter 1801.
dat. Margrethe Katrine Christensdatter91792 Søby- Sønder Arnborg  Dåb nr.2331
Ikke set efter 1801.

Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen (2017).
Kirkegaard matr. 2D, husmandssted hartkorn 0 0 3 1.
1868 Diderich Andersen Schou Vissing *1818.08.03 Sct. Nicolaj ,Vejle †1890.02.23 Arnborg søn af vognmand og dagkører Peder Vissing *1779c Jelling †1845+ og 1. kone Marie Kirstine Pedersdatter †1834-.
Gift med Bodil Katrine Ostersen *1825.06.30 Grene, Skarrild sogn †1911.01.09 Østre Kirkegaards Mark, Arnborg datter af Oster Pedersen *1789.07.12 Skarrild †1850.07.14 (druknet i grøft) Sct. Nicolaj sogn, Vejle og Elisabeth Jensdatter Krog *1793.08.11 Kjærgaard, Sunds sogn †1857.03.21 Sct. Nicolaj sogn, Vejle (Elisabeth datter i Kjærgaard af Jens Larsen den Yngre Krog *1766c Kjærgaard †1849.03.11 Tulstrup?/Skarrild Krog og Maren Jespersdatter †1824.10.21 Skarrild Krog ).
Bodil Katrines far Oster Pedersen ser ud til at have fået børnene taget fra sig eller givet dem til sognet, de bor ved forskellige folk. Bodil Katrine er ikke fundet i FT 1834. Oster Pedersen er til sidst røgter ved købmand Gejldingsen i Vejle. Faldt uheldigvis i en Grøft, hvor han druknede (kunne tyde på alkolisme).
Diderich er dagkører i Vejle, senere husmand matr. 2d Kirkegaarde, Arnborg sogn

1890 Bodil Katrine Ostersen enken, se ovenfor.

1892.02.28 Jens Peder Vissing *1851.06.09 (fødseldato ved konfirmation) Vejle sogn †1936.03.24 Arnborg søn af forkvinde.
Gift 1880.09.24 i Arnborg husmand af Frifeld, Kirkegaard med Inger Lauridsen *1849.02.18 (Nielsen fejl i kirkebogen) Gammel Arnborg †1930.03.16 Kirkegaards Mark, Arnborg datter af Laurids Nielsen *1803.09.04 Gammel Arnborg †1884.10.12 Gammel Arnborg Maren Nielsdatter *1809.03.26 Flø, Brande †1882.08.31 Arnborg .
Inger kaldes Nielsen ved dåben, rettet til Lauridsen ved konfirmationen.
FT 1880 sypige, bor ved broderen Niels *1839.
Jens Peder Vissing landmand matr. 2d Kirkegaarde, Arnborg sogn og fragtkører i Arnborg sogn.
Børn:
Martin Laurids Vissing *1881.08.04 Frifeld, Arnborg, overtager gården, se nedenfor.
Diderik Andersen Skov Vissing *1884.03.22 Østre Kirkegaards Mark, Arnborg †1968.10.26 Arnborg.
Gift 1911.10.18 i Arnborg med Oline Nielsine Olsen *1882.11.18 Gammel Arnborg †1936.04.21 Arnborg datter af tømrer i Arnborg Marcus Olesen *1849.08.07 Lind, Rind sogn, Ringkøbing Amt †1921.03.07 Arnborg og Nielsine Vilhelmine Nielsen *1855.03.11 Vester Vedsted sogn, Ribe Amt †1900.11.25 Arnborg.
Landmand matr. 8k Gammel Arnborg, Arnborg sogn.
Bodil Kathrine Vissing *1886.06.11 Østre Kirkegaards Mark, Arnborg †1969.04.06 Arnborg.
Gift 1908.07.03 i Arnborg med ungkarl og gårdmand af Vestre Kirkegaard i Arnborg Christen Jacobsen *1875.10.20 Grene, Arnborg †1963.11.06 (Kristen) Arnborg søn af gårdmand Jacob Poulsen *1832.06.11 Grene, Arnborg sogn †1893.03.25 Grene og Mette Eskildsen 1831.11.10 Grene †1906.12.09 Toudal, Arnborg.
Landmand matr. 2a Kirkegaarde, Arnborg sogn.
1912.03.29 Martin Laurids Vissing *1881.08.04 Frifeld, Kirkegaard, Arnborg †1966.04.15 søn af formand.
Gift 1909.02.27 i Arnborg sogn med Abelone Marie Frandsmine Johannessen *1879.12.25 Risbjerg, Brande †1969.12.08 Arnborg datter af husmand i Risbjerg Frands Johannessen *1855.05.08 Risbjerg †1925.02.12 Alderdomshjemmet, Brande og Johanne Marie Sophie Pedersen *1855.04.10 Nygaard, Give sogn †1887.02.07 Risbjerg.
Landmand matr. 2D Kirkegaard, Arnborg sogn.


Skibbild i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Skibbild. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Skibbild
Skibbild har hartkorn 6 3 2 1. Før 1664 har der vel været to fæstere, en i hver halvgård. Efter krigen 1657-59 og op til 1683 har den ene halvgård vel været øde og den anden halvgård drev hele arealet. Også derefter ses i lang tid kun en fæster i Skibbild. Gården tilhørte i 1683 Jakob Ulfeld til Hindsel i Thy og i 1743 Nørre Karstoft i Skarrild sogn. I 1793 er Peder Iversen selvejer og han udstykker gården i vist tre (måske to) gårdparter som også ses i folketællingen 1801.
1683 ejer Timgaard.
1696 ejer Nørre Karstoft.
1766 ejer Hastrup fra Nørre Karstoft.
1771 Hastrup gods auktion, ingen bud på Skibbild (Sulkjær).
1780 Chr. Jensen selvejer af den ene gård (Sulkjær).
1788 Chr. Jensen også ejer af den anden gård (Sulkjær).
1793 Gaarden deles i to eller tre gaarde af Peder Iversen.

1655 Terkel Pedersen i Karstoft skøde (Viborg Landsting).
1664- Jens Christensen *1640- †1688 Tønder (Abild kirkegård).
Gift 1664 med Adelheit Nielsdatter kaldet Jensis *1624 Gjellerup †28. april 1705 Vonsild, hun er datter af Niels Jensen og Maren Nielsis i Gjellerup.
Jens blev taget til rytter for ritmester Jacob Ulfeld til Nr. Karstoft, som ejede gården og tjente 7 år ude. Da han igen kom til midler måtte han købe sin afsked for 40 kr i 1676, men så ville han ikke blive i på gården i Skibbild mere og tog med familie til en søster in Tønder.
28.4.1705 Levnedsløb for ADELHEIT JENSIS. Hvad dig denne ærlige, Dydige og Gudfrygtige Encke Adelheit Jensis hendis ærlige Herkomst og møjsommelige Léffnetsløb belanger, da er hun fød i Gjellerup sogn i Hammerum Herred af ærlige Forældre ved St. 0lufsdag 1624. Hendis Fader var den ærlige og actede Mand Niels Jensen, hendis moder var den ærlige, dydige og Gudfr. Maren Nielsis. Forældrene fremmede denne deris Daaters Daab og Christendom og holte hende til, at hun fattede hendis Troens Lærdom, sig til Salighedens Opbyggelse. Der hun Ao 64 var 40 aar kom hun efter hendis Forældres Raad og Behag i Ecteskab udi Skibbild i Arnborg sogn med hendis Mand den ærlige og Mandhaffte Jens Christensen, og hun fødde hannem i deris Ecteskab 4 Børn, af huilke hendis Daater Kiersten Andersis og 1 Broder og 1 Søster igien lefue i Tønder. Men der de hafde leffuet 25 aar sammen, Ao 89, maatte hand ride for sin gaard i Krigsvæsen under velbyrdige Hr. Rittmester Jacob Uhlefeld, og var 7 aar ude, siden da denne Ryterstand var til Ende, og der vare gode Midler paa stædet, da maatte hand dyrebar kiøbe sin affsked af hans jungherr med 40 Croner. Siden behagede hand intet længer at blifue der, men sagde til sin Hustru, at hand vilde begifue sig til Tønder at boo, hvor han hafde en Søster gift og boendis, og hos hende sin egen ældste Daater værendis. Saa drog hand med sin Hustru og 2 Børn i Herrens Naun til Tønder 1676, og som hand med sin Hustru og Børn hafde der booet 12 aar, da døde hand, og huile hans Been paa Abild Kierckegaard. 1688 efter hendis sal. Mands død blef hun tilbage i Tønder bocendis blandt hans Børn 16 aar. Forleden Michaelis behagede hun at drage hid til Wonsiel med hendis Daaters-Mand Anders Nielsen, og hun har beviist sig i hendis Leffnet et fromt og Gudfrygtigt Menniske. Den Sal. Encke icke heller forsømte hendis Saligheds Midler, hun besøgte Guds Huus paa Prædickedage, og var her til Guds Bord paa Skærtorsdag. Hun blef siug Løfverdagen den 18 Aprilis, og laa i en god attraa til Gud, bad og ventede sig en Naadig opløsning af denne Verdens Jammerdall, derudi Gud og bønhørte hende, thi hun fick paa den 7. Dag i hendes syqhed, i Fredags mod Aftenen den 24. Aprilis et saligt og sart Endeligt paa hendis besværlige Alderdom, der hun hafde leffvet og opnaaet 81 aar ringer 14 uger.
Se Vonsild begravede levnedsskildringer Worsøe, Ingrid Bruuns tilnærmelsesvis nudanske udskrift, Svend Tingleffs internetsider. De stammer fra den helt usædvanlig meddelsomme sognepræst i Vonsild Johannes Rüde 1659-1707, der skrev 260 udførlige levnedsskildringer for de døde og en komplet indbyggerliste.
7.10.1704 berettedes en fremmed Mand {Ann Jess Tøgersens Brodersøn} ANDERS NIELSEN af Tynder hidkommen, som siug blef ført med hans Hustru {Kirsten Jensdatter} og Moder {Adelheit Nielsdatter} til Laurs Michelsens.
Børn:
Kirsten Jensdatter *1664+ Skibbild kom 1704 fra Tønder til Vonsild.
Gift med Anders Nielsen.
? Jensdatter *1673- Skibbild, boede i Tønder.
? Jensen *1673- Skibbild, boede i Tønder.
? Jens/en/datter *1673- Skibbild.

1676c Niels Nielsen, ses der 1683: den ene halvgård, anden halvgård øde, drives af Niels Nielsen, ejer Jakob Ulfeld til Hindsels i Thy. 6,45 tdr hartkorn, dyrket 53 tønder land.

1710- Rasmus Hansen *1660cc †1736+.
Gift med Malene Simonsdatter *1660cc †1736.02.22.
Børn:
Hans Rasmussen *1683c †1736 Lindeballe (skifte).
Gift 1722 i Lindeballe med enken Else Gydesdatter *1662c Lindeballe? †1740 Vandel, Randbøl (hos datteren Anna) ?datter af Gydde Jacobsen set i matriklen 1688 i Lindeballe. (Hun var 1. gift 1683c med Mogens Pedersen †1721 Lindeballe.
Hans Rasmussens gård brændte efter Mikkelsdag 1735.
Nikolaj Rasmussen Skivild *1685cc overtager gården, se nedenfor.
Klemmen Rasmussen *1694c †1760.04.20 Skibbild, vanfør set i skattemandtallet 1743.
Hans Rasmussen ses 1729 - 1753 i Grene.
Gift med hans kone.
Mindst to børn døbt. Ikke meget tvivl om slægtsskabet, de er konstant faddere ved hverandre.
1711- Nikolaj Rasmussen Skivild *1685cc †1760 Skibbild, søn af formand.
Gift 1. med Maren Nielsdatter *(formodning: Holtum, datter af Niels Pedersen) †1737.07.02 Skibbild.
Gift 2. med Maren †1740.04.11 Skibbild.
Gift 3. 1741.04.11 i Sønder Omme med af Lillebrande Mette Jensdatter ?*1704 LilleBrande, Sønder Omme †1760.02.15 Skibbild muligvis datter af Jens Lassen i LilleBrande, præsten har en misforstået indførsel (får manden til at dø i stedet for konen og skriver 72 år gammel).
Året 1711 fra skattemandtal, her citeret fra Sulkjær.
At Maren Nielsdatter skulle være datter af Niels Pedersen i Holtum formodes fordi en anden formodet datter af ham Karen vel er gift med Thomas Pedersen i Holtum og de ses altid ved hverandre som faddere.
I vielsen 1741 i Sønder Omme skrives han af Skarrild, hvilket ikke er rigtigt, men set fra Sønder Omme er det til at forstå. Navnet Nikolaj Rasmussen er så sjældent, at det ikke kan være tilfældigt og hans 2. kone er lige død, så han skal have en ny kone.
Barn med 1. kendte kone Maren Nielsdatter:
Rasmus Nikolajsen Skivild *1736 Skibbild overtager gården, se nedenfor.
Barn med 2. kendte kone Maren:
Maren Nikolajsdatter *1740.
Simuleret Folketælling 1743 Skibbild Nikolaj Rasmusssen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743100Nikolaj Rasmussen Skibbild56c 1687c  1760 Skibbild Arnborg Gift 1. Maren Nielsdatter vel af Holtum †1737. Gift 2. 1738c med Maren †1740. Gift 3. 1741 i Sønder Omme med Mette Jensdatter af Lillebrande.
kone 31743100Mette Jensdatter  1704? Lillebrande Sønder Omme 1760 Skibbild Arnborg Nikolaj Skibbilds 3. kone
søn 1173699Rasmus Nikolajsen7 1736 Skibbild Arnborg 1801+ Skarrild? Gift med Inger Hansdatter *1742c Dørslund?, Brande. Søn af 1. kone Maren Nielsdatter.
dat. 2174099Maren Nikolajsdatter3 1740 Skibbild Arnborg  Datter af 2. kone Maren.
mands bror1743100Klemmen Rasmussen49cvanfør bror1694c  1760 Skibbild Arnborg  
tj-dreng1743100? tjenestedreng, Nikolaj Rasmussens     
tj-pige1743100? tjenestepige, Nikolaj Rasmussens     

1764- Rasmus Nikolajsen Skivild *1736 Skibbild †1818 Heesgaard, Skarrild.
Gift 1762c i Brande? (ingen kirkebog) med Inger Hansdatter *1742c Dørslund, Brande †1808 Heesgaard, Skarrild formodet datter af Hans (Larsen) Dørslund, Brande set 1764-69 i Arnborg kirkebog.
Parret flytter 1774c til Heesgaard, Skarrild By, hvor han bliver selvejer og kaldes Heesgaard i 1787 men ikke mere i 1801, da de nævnes til præstegården. Inger Hansdatter ses som jordemoder i Skarrild og Arnborg sogne 1790 - 1800, ved hendes begravelse:
... sagdes at have som gjordemoder imodtaget 736 børn.
Børn:
Maren Rasmusdatter *1764 Skibbild.
Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild.
Gift 1. gang 1789 i Borris med Peder Christian Pedersen *1764 Foersum, Egvad †1804 druknet i Rind å (dramatisk historie i kirkebogen, se nedenfor), søn af Karen Nielsdatter *1729c †1811 Gammelgaard, Skarrild og 1. mand Peder Pedersen Brosbøl †1764 (skifte Brejl) Foersum, Egvad, 2. mand 1765c Peder Pedersen Brorsbøl (praktisk samme navn som 1. mand, dog se FT 1787 Skarrild, det er virkelig hans navn), men flytter til Skarrild. Mette og Peder Christian bosat på hendes forældres gård Heesgaard, Skarrild Overby.
Gift 2. gang 1808 i Skarrild med Christen Pedersen, videre bosat i Heesgaard.
Mette Rasmusdatter ses i FT 1787 i Ahlergaard, Borris. Her er hendes trolovelse (Borris kirkebog 26. nov. 1789):
Samme dag {Dom: 24 p: T:} trolovede i Ahler Peder Christian Pedersen af Scharrild og Mette Rasmusdatter.
Peder Christian Pedersens død kort fortalt (Skarrild kirkebog 1804):
Peder Christian af Heesgaard, 40, og Niels Nielsen Piilgaard, 34, Lustrup, Skarrild vidnede d. 10 marts 1804 på herredstinget i Hammerum mod Niels Vinde i Skarrild Mølle om jagtvæsen. På tilbagevejen om natten mellem Høgild i Rind og Toxvig i Arnborg ville de søge genvej og krydse fra den østre over til den vestre side af Rind å hen mod Birkebæk (se kort). Trods advarsel fra Peder Christian Hjuler af Silstrup gik Niels ud på isen, brast igennem, råbte om hjælp, Peder Christian gik ud med en kæp for at redde ham, brast også igennem. Deres legemer blev fundet næste dag og Herredsfogedens kjendelse var, at de måtte få en hæderlig begravelse.
Mettes børn med 1. mand Peder Christian Pedersen:
Else Kirstine Pedersdatter *1792 Heesgaard, Skarrild. Nogen internetsider får hende gift i Vorgod, men alderen passer slet ikke.
Rasmus Pedersen *1794 Heesgaard, Skarrild †1856 Skarrild.
Gift 1817 i Arnborg med Anne Kirstine Larsdatter *1789 Skarrild †1859 Skarrild. Se Bent Mortensen
Inger Katrine Pedersdatter *1797 Heesgaard, Skarrild †1876 Sædding gift med Peder Jakobsen Smed *1802 Hanning †1849 Fyrstenborg Sædding. Se Poul Herdis.
Peder Pedersen *1801 Heesgaard, Skarrild.
Anne Pedersdatter *1803 Heesgaard, Skarrild.
Nikolaj *1767 Skibbild, formodet død spæd, ikke set begravet.
Nikolaj *1769 Skibbild †1773 Skibbild 4 år.
Nikolaj Rasmussen *1774 Skarrild By †1851 Vestre Annexgaard, Kirkegaard, Arnborg.
Gift 1804 i Arnborg med Katrine Sørensdatter *1775 Arnborg †1865 Kirkegaard datter af Søren Christensen *1740 Kirkegaard †1825 Annexgaard, Kirkegaard og Sidsel Christensdatter *1744c †1822 Annexgaard. Familien ses FT 1845 i Kirkegaard, Arnborg.
Hans Rasmussen *1778 Skarrild By.
1774 Erik Zachariasen Wickmann *1730c †1780 Vesterdam Thyregod.
Gift med Else Cathrine Andersdatter Wong *1740c †1803 Thyregodlund, se Wong dynastiet.
Bebor og ejer en del af Skibbild mindre end et års tid.
Han har ifølge skiftet (nov. 1774) efter Poul Østergaards kone Anne Dorthe Liebe på Nørre Karstoft, Skarrild fået skøde på Skibbild, men skylder stadig 250 rigsdaler for den, som han vel ikke har betalt og derfor har forladt Skibbild igen. Erik Wickmann flyttede bestandigt rundt og forsøgte at handle lidt med gårde, men var ikke god til det og havnede altid ved svigerfaderen Anders Nielsen Wong.
Barn i Arnborg (fire andre børn i Tamdrup og Thyregod):
Andreas Eriksen *1774.07.10 Skibbild †1839- Haderslev.
Gift 1797 i Haderslev med Christina Pedersdatter *1772c †1839.08.13 Haderslev datter i Vonge, Øster Nykirke af Peder Bertelsen †1797- og Anna Magdalena Pedersdatter †1797-.
Handelsmand i Haderslev. Ved vielsen angiver han at være født i Brande, hvor hans far mest opholdt sig i disse år. Opholdet i Skibbild var kun nogle måneder.
Christina Pedersdatter er ikke fundet født i Øster Nykirke. Hendes forældre ikke indtil videre set i Øster Nykirke.
1781 Bartholomæus Pedersen Purup *1755 Purup, Østbirk søn af Peder Pedersen †1772 Purup, Østbirk og Sidsel Elisabeth Terkildsdatter †1772+.
Gift 1781 med enken Anne Kirstine Rasmusdatter af Uth sogn.
I 1782 udsteder han en forskrivelse (pantebrev) på 200 rigsdaler til Peder og Christen Rasmussen. I 1783 skøder han et engskifte for 40 rigsdaler til Erik Eriksen på den anden side af Holtum Å i Brandharrild, Brande.
Børn:
Peder *1781 Skibbild.
Rasmus *1783 Skibbild †14 dage.
1787- Hans Jensen Lindeballe *1719c Lindeballe eller Horsens †feb. 1787 (skifte) Skibbild.
Gift 1779 i Jelling som Hans Skovfoged med enke Charlotte Amalie Sadolin gift 1. gang med Præsten Peder Rasmussen Perle af Rørbek sogn ved Rebild i Ålborg amt (Nygaards Sedler).
Han har 3 søstre i Horsens og en død bror i Daldover.
1787 Charlotte Amalie Sadolin *1729c †1801 (skifte) Toftlund, Ikast enke efter Sal. Lindeballe. (1798 bevilling til at være sin egen værge, Nygaards Sedler.)
Børn:
Ebenezer Pedersen Perle *1765 Rørbek sogn.
Gift 1789 i Arnborg med Kirstine Nielsdatter af Grene, Arnborg. 1801 i Espe, Sjælland (AS, s. 100) ved skiftet efter moderen.
Folketælling 1787 Skibbild Charlotte Sadolin   1 familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer madmor Charlotte Amalie Sadolin581729c  1798+  1798 bevilling til at være sin egen værge . Gift 1. Peder Rasmussen Perle af Rørbæk sogn nord for Hobro. Gift 2. gang 1779 i Jelling med skovfoged Hans Jensen Lindeballe *1719c †1787 Skibbild. (Nygaards Sedler). Hendes navn skrives i FT som "Charlotte Amalia Sal: Lindeballer født Sadolin".
Land Soldat søn 1 Ebenezer Pedersen Perle241765 Præste- gaarden Rørbæk 1801+  Nygaards Sedler. Rørbæk sogn nord for Hobro. Gift 1789 med Kirstine Nielsdatter af Grene, Arnborg. Hans far er præsten Peder Rasmussen Perle.
tj-karl Lars Jakobsen291758c   Ikke set født i Arnborg.
tj-pige Else Marie Madsdatter181769c   Ikke set født i Arnborg.
tj-pige Kirsten Madsdatter491738c   Ikke set født i Arnborg.

1788 von Rosenvinge til Slumstrup får skøde på Skibbild.
Hammerum herred SP register 1788 i maj:
Nr. 778. Casper Møller paa Høyriis Hans udstæde auctions skiøde til S: [....] von Rosenvinge til Slumstrup {Rind} paa Schibild i arnborg for Kiøbe summen 510 rdr Dateret den 3die Maij 1788.
Hammerum herred SP register 1788 i juni:
Nr. 808. Christen Jversen Vetrup i Schibild hans udgivne Obligation paa 400 rd til S. F. Hr Rosenvinge til Slumstrup {Rind}. Datteret den 24de Junii 1788.

1795 Lars Jensen ungkarl af Skibbild gift i Brande med Maren Olesdatter af Borup Brande.
DEN ENE GÅRD:
Folketælling 1801 Skibbild Anders Christensen Sigten   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Anders Christensen Sigten371765c Harrild Ejstrup   
kone 1Maren Sørensdatter501757c Lundfod Brande 1838 Kollund Rind Bor i FT 1834 i Kollund, Rind ved sønnen Søren Andersen. Hendes begravelses bemærkning siger: "Født i Lundfodt Brande Sogn".
søn Christen Andersen121787c Harrild Ejstrup   
Søn Søren Andersen101791c Harrild Ejstrup 1834+  Gift 1811 i Gjellerup med Anne Kirstine Larsdatter *1782c. Ses i FT 1834 i Kollund, Rind.
1801 Anders Christensen Sigten *1765c Harrild, Ejstrup †1814+ søn af Christen Sørensen *1721c og Maren Laursdatter *1717c.
Gift 1785c i Ejstrup? med Maren Sørensdatter *1757c Lundfod, Brande †1838 Kollund, Rind datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod og kone *1712c †1792 Lundfod.
I 1814 udspilles et drama omkring et tyveri i Hopballe Mølle, Jelling. Jens Latiner og Jens Frederiksen logerede ved Maren Sørensdatter og stjal onsdag den 19. oktober en mængde tøj fra Mikkel Nielsen i Hopballe Mølle (Hammerum Herreds Politiprotokol 1791-1815, se rakker.dk):

Aar 1814, den 30te October blev paa Hammerum Herreds Justits Contoir i Høyriis af Mølleren Mickel Nielsen fra Hopballe Mølle ved Wejle indbragt 2de Personer, som han i Gaar Aftes havde anholdt i Sneiberg Sogn her i Hammerum Herred, og hos hvem han havde funden en Deel Tøy, som ved Indbrud i hans Storstue Natten mellem den 19de og 20de sidstleden blev ham frastiaalet. Comparenten Mikkel Nielsen angav de ham frastiaalne Sager forsaavidt han nu kunde erindre at være følgende:
2de Stykker bleget Hør Lerred indeholdende 60 til 80 Alen
2de fine Hørgarns Lagner
8 a 10 Stykker Hørlerreds Skiorter mærket M
... {ca. 20 linjer mere}
...
sidste Fredag paa Veien til Skibild, hvor de {Mikkel Nielsen og en hjælper} ankom i Gaar og blev foreviist hos Anders Sejtings Kone Maren Sørensdatter en Skiorte og noget Hør, som denne skulle have bekommet af en omløbende Person navnlig Jens Latiner, og [som] Deponenten kiendte at være af det ham frastiaalne.
...
Paa deres Vandring fra Skibild den 25de solgte de til Søren Smeds Kone i Fasterholt i Ahrnborg Sogn Hør og et gult og rødprikket Silke Tørklæde, hvorfor de fik tilgode 2 Rbd. 3 Mk. 8 Sk. N.V., hos Palle Nielsen i Søebye i Rind Sogn falbød Deponenten nogle Tørklæder, men solgte intet. Deponenten og Jens Frederiksen var ikke flere Stæder inde i Skibild, men hans Kone var tillige inde baade i Sønder Søebye i Arnborg Sogn hos Muntz {Mourids} Nielsen og i Nørre Søebye hos Søren [Brande] for at falbyde nogle Tørklæder, som tilhørte Jens Frederiksen. De loserede derpaa hos [Mørch] i Østerhøgild i Rind Sogn, hvor de betalte en Sex Otte Skilling for Fortæring, men ikke kunne sælge nogen af deres Vare. Deponentens Kone var inde i Overgaard i Østerhøgild, hvor hun til Erik Pedersens Kone falbød en Sirtses Kiole for 6 Rdr D. C., men ikke solgte den. Hun falbød atter i Westerhøgild hos Søren Jørgensen og Morten Schaarup nogle Tørklæder, men solgte ingen. De gik derpaa videre uden at være nogensteds inde til Jacob [...baks] Huus paa Amtrup Mark i Snejberg Sogn, hvor Deponenten og Hustrue har opholdt dem indtil i Aftes, da de blev paagrebne.
...
12. Eier Deponenten {den anklagede} noget meere end det afleverede Tøy, eller har han nogensteds noget tilgode?
Svar: Han har tilgode 20 rd D.C. hos Jens Nedergaard i Skibild i Ahrnborg Sogn for de Stk. Tøy, han solgte ham i Sommer, han har leveret Søren Westergaard i Fløe i Brande Sogn 100 rd D.C. til Omvexling, og derimod af samme modtaget [...devare] for 28 rd D:C, altsaa tilgode 72 rd D.C., hos Søren Smeds Kone i Fasterholt for et Tørklæde og noget Hør 2 Rbd. 3 Mk. 8 Sk. N.V., hos Christen Østergaards Kone paa Amtrup Mark for et Tørklæde 2 Rbd. N.V. Meere har Deponenten ikke tilgode, og eier for resten intet uden sine Gangklæder. Dog har han efterladt hos Anders Sejtings Kone i Skibild en forseglet Lerredspakke, 2de Skiorter og et lidet Skriin samt nogle gamle Gangklæder.

Jens Latiner - således kaldt fordi han var gået et halvt år i Viborg Latinskole - fortalte Maren Sørensdatter at varerne var indkøbt af Jens Frederiksen og angav indkøbsprisen.
Børn:
Christen Andersen *1787 Harrild, Ejstrup, ses FT 1801 i Skibbild.
Søren Andersen *1791c Harrild, Ejstrup †1834+.
Gift 1811 i Gjellerup med Ane Kirstine Larsdatter, Nørre Fastrup, Gjellerup. Ses FT 1834 i Kollund, Rind.

DEN ANDEN GÅRD (Nedergaard):
1800 Jens Pedersen Nedergaard *1763 Adsbøl, Strellev †1821 Døvling, Skarrild søn af Peder Jensen kaldet Kjærgaard og Abelone Hansdatter *1735 Horne †1799 Tarp, Brande..
Gift 1785 i Ansager med Maren Pedersdatter *1759c Lærkeholt †1836 Skarrild.
Jens Pedersen flytter meget omkring og køber de gårde han beboer til selveje. Har har først fødegården i Strellev, er så kort på en gård i Stakroge, Sønder Omme, i 1791 køber han en gård i Brandlund, Brande, 1793 flytter han til en gård i Borup, Brande og 1794 - 1800 i Tarp, Brande.
Tilnavnet Nedergaard er fra Skibbild, hvor der før var én gård som omkring 1794 blev delt i tre gårde, hvoraf Jens købte den nedre, derfra navnet.
Børn:
Peder Christian Jensen kaldet Nedergaard *1786 Nørtarp, Strellev †1819 Skarrrild.
Abelone Marie Jensdatter *1791 Stakroge, Sønder Omme †1833 Skibild.
Gift 1818 i Arnborg med Christen Jensen *1795c Døvling, Skarrild som er søn af Jens Christensen Toudal *1769c og Else Bendtsdatter *1760c.
Maren Jensdatter *1794 Tarp, Brande †1862 Hampen.
gift 1817 i Arnborg med Jens Jacobsen, Hampen, Nørre Snede.
Mette Jensdatter *1799 Tarp, Brande †1874 Ronnum, Skarrrild.
Gift 1819 i Skarrild med Peder Sørensen *1795 Ronnum †1874 Ronnum, Skarrild.
Anne *1803 Skibbild †få uger.
Folketælling 1801 Skibbild Jens Pedersen Nedergaard   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Jens Pedersen Nedergaard441763 Adsbøl Strellev 1821 Døvling Skarrild  
kone 1Maren Pedersdatter441759c Lærkeholt Ansager 1836 Skarrild  
søn Peder Christian Jensen Nedergaard141786 Nørtarp Strellev 1819 Døvling Skarrild Konfirmation nr.9058
 
dat. Abelone Marie Jensdatter101791 Stakroge Sønder Omme 1833 Skibbild Arnborg Viet nr.8114
 
dat. Maren Jensdatter61794 Tarp Brande 1862 Hampen Nørre Snede Viet nr.8110
 
dat. Mette Jensdatter21799 Tarp Brande 1874 Ronnum Skarrild  

1818 Jens Christensen Tovdal *1768.06.02 Tovdal, Arnborg †1826 Skibbild.
Gift 1793.09.10 i Skarrild med Else Bendtsdatter *1758.08.06 Silstrup, Skarrild †1829 Skibbild.
Jens Christensen Tovdal driver først en gård i 31 år i Døvling i Skarrild 1787 - 1818, hvorefter han bytter gård med Jens Pedersen Nedergaard her i Skibbild i Arnborg.
Et barn (alle børn se Døvling):
Christen Jensen Skibbild *1795.03.01 Døvling, Skarrild, se nedenfor.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2022.
1826 Christen Jensen Skibbild *1795.03.01 Døvling, Skarrild †1856.11.23 husmand Torup Mark, Vrads sogn søn af Jens Christensen Tovdal *1768.06.02 Tovdal, Arnborg †1826 Skibbild, Arnborg og Else Bendtsdatter *1758.08.06 Silstrup, Skarrild †1829 Skibbild,.
Gift 1. 1818.09.14 i Arnborg med Abelone Marie Jensdatter Nedergaard *1791.04.10 Stakroge, Sønder Omme †1833.12.08 Skibbild datter af Jens Pedersen Nedergaard, se ovenfor.
Gift 2. 1834.11.09 i Arnborg med enke2 Else Nielsdatter *1799.01.31 Lykkenspil, Løve, Bryrup sogn, Skanderborg Amt †1881.02.04 Arreskov, Nørre Snede (begravet i Vrads) datter af Niels Eriksen *1768c †1815+ og Ane Dorthe Michelsdatter *1776c †1815+.
Christen Jensen Skibbild flytter den 21 april 1837 med hans 2. kone Else Nielsdatter og fire børn til Sønder Kejlstrup i Nørre Snede sogn.
FT 1840, 1845 og 1850 ses de i Boest i Nørre Snede.
Den 10 november 1853 flytter Christen og Else til Torup Vrads sogn.
Else Nielsdatter (døbt Ane Elsebeth Nielsdatter) blev gift 4 gange:

1. 1826.10.07 i Bryrup med Niels Pedersen i Kolpengaard †1830.01.14 Løve, Bryrup.
2. 1830.11.14 i Bryrup med Christen Pedersen *1804c af Boest i Nørre Snede †1831.05.08 Boest, Nørre Snede (efter et halvt års ægteskab).
3. 1834.11.09 i Arnborg med enkemand Christen Jensen Skibbild, ovenfor.
4. 1857.12.26 i Vrads med enke af Ansøgaards Mark, Vrads Niels Olesen †1863.08.09 Torup Mark, Vrads

Børn med 1. kone Abelone Jensdatter:
Jens Christensen Skibbild *1819.01.24 Skibbild, Arnborg †1876.02.27 Knop Mark, Vrads sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1844.11.23 i Klovborg med Anne Jensdatter *1825.05.08 Tyrsting sogn, Skanderborg Amt †1880+ datter af Jens Nielsen (Vingum) *1794.07.16 Vingum, Grædstrup sogn, Skanderborg Amt †1875.07.04 Velgaarde, Klovborg og (gift 1822.11.23 Klovborg) Maren Pedersdatter *1798.12.21 Nedenskov, Sønder Vissing sogn, Skanderborg Amt †1854.07.17 Velgaarde
Jens og Anne 1873 lever adskilt ved datter Ane Marie Jensens konfirmation 1873 i Bryrup sogn.
I 1880 er Anne Jensdatter husbestyrerinde i Rask i Hvirring sogn ved enkemand Peder Pedersen.
Børn:
Maren Jensen *1858c Nørre Snede,
Hendes barn med Jørgen Rasmussen:
Søren Peder Jørgensen *1865.11.03 i Bryrup sogn. Ved hans dåb er noteret som forældre:

Ane Jensdatter gift med Hmd Jens Christensen i Aale Sogn (ægteviet til ham d. 23. Nov 1844) og Enkemand og Hmd Jørgen Rasmussen ved Lystrup aa, hvis Husholderske hun er. (40)

Altså: faderen er Jørgen Rasmussen som hun er husholder for, ikke hendes mand Jens Christensen.
Peder Christian Skibbild (Christensen) *1820.09.20 Skibbild, Arnborg †1880+.
Gift 1850.12.07 i Lundum, Skanderborg Amt med enke efter Anders Mortensen Marie Kirstine Christensdatter *1821.12.23 Ødekirkehus, Lundum †1880+ datter af Christen Andersen *1778c og (gift 1821.10.28 Lundum) Christiane Olesdatter *1795.03.26 Vinding sogn, Skanderborg Amt †1870.11.21 Lundum datter af Oluf Pedersen *1737c og Kirsten Michelsdatter *1755c.
Peder Christensen FT 1834 hjemme i Skibbild.
Hverken han eller konen Marie Kirstine Christensdatter er fundet begravet. Muligvis er de emigreret til Amerika til hans stedsøn Morten Andersen.
Maren Christensdatter *1822.08.14 Skibbild †1899.05.19 Nim By, Nim sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1844.10.21 i Korning sogn, Vejle Amt med enke-1 Jens Hansen *1815.04.30 Gylling sogn, Aarhus Amt †1864.05.26 Tamdrup sogn, Skanderborg Amt søn af husmand Hans Jensen og Elisabet Nielsdatter.
Maren Christensdatter er FT 1834 i Skibbild.
Jens Hansen var husmand i Vinten i Tamdrup i Skanderborg Amt.
Jens Hansen gift 1. 1841.12.03 i Hvirring med Ane Marie Madsdatter *1818.10.20 Honum, Hvirring sogn †1842.03.10 Honum mark datter af husmand og væver Mads Pedersen ?(*1788.03.08 Honum †1834.05.01 Honum) og Marie Catrine Iversdatter.
Bendt Christensen *1824.07.13 Skibbild
FT 1834 i Skibbild.
Konfirmeret i Ejstrup 1839.
1852.11.03 til Veerst sogn, Ribe amt fra Nørre Snede – Møllesvend.
Han har en tid været i Københoved, Skrave sogn, Haderslev Amt, hvor han har tjent i en vejrmølle.
Sidst set 1856.11.05: Til Verst mølle, Veerst sogn, Ribe amt fra Skodborg sogn, Ribe Amt.
Udlagt som far til barn med Anne Johanne Madsdatter *1828.02.06 Store Thorlund, Ejstrup sogn datter af Mads Pedersen og Marie Kirstine Christensdatter
Madsine Madsen *1853.05.27 Veerst Skov, Veerst sogn, Ribe Amt †1901.01.03 Rind sogn.
Gift 1881.11.23 i Ikast.
Else Christensdatter *1826.10.08 Skibbild †1896.10.11 Klovborg Mark.
Gift 1850.10.25 i Klovborg i Skanderborg Amt med Hans Peter Larsen *1826.04.16 Skade, Klovborg †1909.11.20 Skade søn af gårdmand i Skade Lars Pedersen *1785.05.07 Klovborg †1859.07.07 Skade (søn af Peder Sørensen *1755c og Karen Larsdatter) og (gift 1814.12.10 Klovborg) Anna Cathrine Hansdatter *1788.02.17 Tyrsting sogn, Skanderborg amt †1858.07.17 Skade.
FT 1840 Boest i Nørre Snede ved fader.
Hans Peter Larsen var gårdmand i Skade i Klovborg sogn i Skanderborg Amt.
Ane Marie Christensdatter *1829.04.02 Skibbild †1892.01.04 Hjortsvang Kær, Linnerup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1873.06.06 Linnerup med enke-1 Clemen Frederiksen (Friderichsen) *1839.02.01 Hjortsvang †1911.07.04 Hjortsvang Kær søn af Frederik Sørensen *1795c Linnerup og Karen Pedersdatter *1801c Tørring.
Clemen Frederiksen, Hjortsvang Linnerup sogn 1900cc.
Clemen Frederiksen
Hjortsvang Linnerup
Ane Marie er i FT 1840 Boest i Nørre Snede ved faderen. Ingen børn. Se Hortsvang Kærvej 18.
Clemen Frederiksen gift 1. 1865.05.20 i Linnerup med Ane Gjertrud Christensen *1840.07.21 Gribstrup mark, Klovborg sogn †1872.09.15 (barselsseng) Hjortsvang.
Clemen Frederiksen gift 3. 1892+ med Ellen Marie Kyed, født *1863.11.04 †1946.05.01.
Clemen Frederiksen var jordbruger i Linnerup sogn i Skanderborg Amt.
Mette Kirstine Christensen *1831.04.28 Skibbild †1897.12.2 Skanderborg Mark, Skanderup sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1853.10.08 i Skanderup med Jens Jensen (Busk) *1832.06.17 Svejstrup Mark, Dover sogn †1918.04.09 Skanderborg søn af Jens Rasmussen *1801c og Maren Pedersdatter *1796c.
Ikke klart hvor hun er i FT 1840. Ikke i Boest i Nørre Snede ved faderen. Muligvis tjener hun som 9-årig allerede ude et sted.
Hele hendes voksne liv tilbringer hun i Skanderup sogn.
Jens Jensen er født i Svejstrup Mark i Dover sogn, men allerede FT 1834 ses han og forældrene i Gram Skovhuse i Skanderup sogn.
Børn med 2. kone Else Nielsdatter:
Niels Christian Christensen *1835.04.17 Skibbild, FT 1840 i Boest i Nørre Snede ved forældrene.
Abelone Marie Christensen *1836.05.01 Skibbild, FT 1840 i Boest i Nørre Snede ved forældrene.
Folketælling 1834 Skibbild Christen Jensen Skibbild   16. en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand eChristen Jensen Skibbild391795 Døvling Skarrild 1856 Torup Vrads Viet nr.8114
Var gift med Abelone Jensdatter *1791.04.10 Stakroge, Sønder Omme †1833.12.08 Skibbild. Skibbild kaldes han senere i Nørre Snede og Vrads sogne. Christen Jensen Skibbild *1795.03.01 Døvling, Skarrild †1856.11.23 Torup Mark, Vrads.
søn Jens Christensen161819 Skibbild Arnborg  Dåb nr.2506
*1819.01.24.
søn Peder Christensen131820 Skibbild Arnborg  Dåb nr.2516
Døbt Peder Christian Christensen *1820.09.20.
dat. Maren Christensen121822 Skibbild Arnborg   *1822.08.14 Skibbild.
søn Bendt Christensen111824 Skibbild Arnborg 1856+  *1824.07.13 Skibbild. Sidst set 1856.11.05: Til Verst Mølle, Veerst sogn, Ribe Amt fra Skodborg sogn, Ribe Amt.
dat. Else Christensen81826 Skibbild Arnborg 1896 Klovborg Mark Klovborg *1826.10.08 Skibbild, FT 1840 Boest i Nørre Snede ved fader. †1896.10.11 Klovborg Mark.
dat. Ane Christensen51829c Skibbild Arnborg  FT 1840 i Boest i Nørre Snede ved faderen kaldet Ane Marie Christensdatter
dat. Mette Kirstine Christensen31831 Skibbild Arnborg 1897 Skanderborg Mark Skanderup  *1831.04.28 Skibbild, ikke fundet begravet eller i FT 1840 ved faderen. †1897.12.2 Skanderborg Mark, Skanderup sogn, Skanderborg Amt..

1839 Erik Jensen *1803.09.25 Brandharrild, Brande †1850-70 søn af Jens Eriksen og Ane Kirstine Sørensdatter.
Gift 1833 i Brande med Inger Christensdatter *1811.09.08 Store Langkær, Brande †1889 Brande datter af Christen Thomsen *1772c Store Langkær
Flyttede 1839 her til Skibbild Arnborg, 1842 til Uhre, Brande, 1846-50 Brandlund, Brande.
Folketælling 1840 Skibbild By Erik Jensen   38 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand xErik Jensen371803 Harrild Brande 1850+  Boede først på hans fars gård i Harrild, Brande, fra 1839 i Skibbild men flyttede 1842 til Uhre, Brande.
kone xInger Christensdatter291811 Langkær- Store Brande 1889 Brande *1811.09.08 Store Langkær, Brande †1889 Brande.
dat. Ane Kirstine Eriksdatter61834 Harrild Brande   
dat. Ane Eriksdatter51835 Harrild Brande   
søn Jens Eriksen31837 Harrild Brande   
søn Jens Eriksen11839c Skibbild Arnborg   
tj-karl Christen Pedersen251815c    
tj-pige Lene Christensdatter171823c    

DEN TREDJE GÅRD:
1795- Jens Knudsen *1763.05.23 Brøllund, Ny Sogn †1819 Skibbild søn af Knud Jensen *1723c †1784.01.04 Brøllund og ?Kirsten Jensdatter.
Gift 1. gang ikke i Rind med Karen Jensdatter *1758c †1791 (skifte) Nørre Vejen, Rind.
Gift 2. gang 1792 i Rind med Gjertrud Nielsdatter *1768 Lind, Rind †1839 (druknet i Skibbild - Holtum - å) Skibbild, Arnborg datter af Niels Væring i Lind.
Væring-slægten i Rind i en kort oversigt:
Niels Væring den gamle *1724c †1777 Lind, Rind, konf. 1743 Rind.
Gift 1756 i Rind med Anne Nielsdatter *1723 Lind, Rind †1797+ Lind datter af Niels Olufsen i Lind. Niels Væring står offentlig skrifte i efteråret 1757 med Margrethe Jensdatter i Lind, Rind.
1797 afkaldslisten har børn: Niels, Christen, Jørgen og Gertrud.
Kirsten *1756 supprimeret.
Christen *1756 †1756.
Niels Nielsen Væring den unge *1757 Lind, Rind, konf. 1776 Rind. Ses 1788-89 i Rind kirkebog. 1797 arveafkald til bror Jørgen. 1802 fadder i Lille Hjøllund ved broderen Christen.
Christen Nielsen Væring *1759 Lind, Rind †1824 Lille Hjøllund, Arnborg.
Gift 1. gang 1780 i Tarp, Sønder Felding med Bodil Jørgensdatter *1739c †1795-, som var gift 1. gang med Villads, 4+ børn.
Gift 2. gang med Kirsten Nielsdatter *1767c †1817 Lille Hjøllund. br/>
I FT 1787 ses han i Tarp, Sønder Felding, men før 1795 flytter han til Lille Hjøllund. Se Lille Hjøllund. 1797 arveafkald til bror Jørgen.<
Jørgen Henrik Nielsen Væring *1762 Lind, Rind †1841 Lind .
Gift med Else Mikkelsdatter *1772c Snejbjerg †1846 Rind datter af Mikkel Kiergaard.
Får 1797 arveafkald fra Niels, Christen og Gjertruds mand Jens Knudsen. FT 1801 i Lind. FT 1834 indsidder og almisselem i Lind. Han er nævnt i Evald T. Kristensens "Danske Sagn" for ungdommen i høet i Kølkjær Enge.
Anne *1801 Lind.
Lene Jørgensdatter *1805 Lind, Rind FT 1840 hjemme, ugift.
Gjertrud Nielsdatter *1768 Lind, konf. 1784 Rind, se her ovenfor.
Jens Knudsen er født i Brøllund, Ny Sogn, Holmsland, se tråd.
Jens Knudsen og Gjertrud Nielsdatter bliver gift i Rind og bor der i Nørre Vejen i 1792, hvor de får deres første barn, men flytter til Skibbild før 1795. Jens Knudsen boede også med hans første kone i Nørre Vejen, Rind.
Jens Knudsens barn med 1. kone Karen Jensdatter:
Karen Jensdatter *1791 Nørre Vejen, Rind †1806 Skibbild, 15 år gammel.
Jens Knudsens børn med 2. kone Gjertrud Nielsdatter:
Kirsten Jensdatter *1792 Nørre Vejen, Rind †1867 Silstrup, Skarrild.
Gift 1820 i Assing med skilt mand Thomas Chrestensen Grønborg *1788 Borris †1860 Skarrild søn af Chresten Pedersen Studsgaard og Kirsten Thomasdatter Grønborg (Thomas gift 1. 1809 i Borris skilt 1820 med Johanne Lauridsdatter *1786 Borris †1868 Borris).
Familien bor 1820-30 i Assing, 1832 i Sønder Felding og efter 1835 i Skarrild. (Tak til Mai Louise Falsig, 2013).
Børn:
Gjertrud Kirstine *1820 Assing †knap 2 år gammel.
Karen Thomasdatter *1822 Assing, †1874 Skarrild.
Gift 1843 i Skarrild med Christen Boilesen.
Jens Thomasen *1825 Assing †1892 Lille Tovdal, Arnborg.
Gift 1. 1850 i Skarrild med Else Marie Pedersdatter.
Gift 2. 1855 i Skarrild med Maren Pedersdatter.
Gift 3. gang 1878 i Ikast med Johanne Pedersdatter.
Gjertrud Kjerstine Thomasdatter *1827 Assing †1877 Skarrild.
Gift 1851 i Skarrild med Mads Christian Knudsen.
Ane Johanne Thomsen *1830 Assing †1910 Døvling Mark, Skarrild.
Gift 1859 i Skarrild med Peder Christian Nielsen.
Knud Christian Thomsen *1832 Sønder Felding †1924 Videbæk.
Gift 1. 1858 i Skarrild med Anne Pedersen.
Gift 2. 1877 i Nørre Vium med Abelone Katrine Pedersen.
Laust Christian *1835 Skarrild †5 måneder gammel.
Just Thomsen *1837 Skarrild †1893 Kirkeby, tvilling, Ikast.
Gift 1867 i Ikast med Anne Kirstine Pedersen.
Laust Christian Thomsen *1837 Skarrild †1885 Kommunehospitalet, København begravet Herning, tvilling.
Gift 1875 i Herning med Larsine Jensen.
Knud *1795.06.14 Skibbild †1810.09.23 15 år gammel.
Anne Jensdatter *1798.07.29 Skibbild †1825 Skibbild.
Sidsel Jensdatter *1801.05.10 Skibbild.
Barn med Peder Jensen af Holtum i Hvejsel:
Karen Pedersdatter *1823.08.06 ?Skibbild, Arnborg.
Plejedatter ved faderens bror Niels Nielsen i Holtum.
Niels *1804.01.08 Skibbild †tre uger gammel.
Anne Marie *1805.03.24 Skibbild.
Niels *1809.04.03 Skibbild.
Karen Jensdatter *1812.01.26 Skibbild, bor FT 1834 ved moderen i et hus i Skibbild.
Folketælling 1801 Skibbild Jens Knudsen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2Jens Knudsen381763c  1819 Skibbild Arnborg Begravet nr.6375
 
kone 1Gertrud Nielsdatter301768 Lind Rind 1839 Skibbild Arnborg Druknede i Holtum å.
søn 2 Knud Jensen61795 Skibbild Arnborg 1810 Skibbild Arnborg Dåb nr.2348
Begravet nr.6331
 
dat. 2 Kirsten Jensdatter81793c   Ikke født i Arnborg
dat. 2 Anne Jensdatter31798 Skibbild Arnborg  Dåb nr.2367
 
dat. 1 Karen Jensdatter101791c  1806 Skibbild Arnborg Begravet nr.6314
 

Folketælling 1834 Skibbild Gertrud Nielsdatter   42. et Huus Skibild Bye
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
aftægt eGertrud Nielsdatter401768 Lind Rind 1839 Skibbild Arnborg Alderen 40 år skulle være 66!! Enke efter Jens Knudsen *1763c †1819 Skibbild. I kilden Nielsen.
dat. Karen Jensdatter221812 Skibbild Arnborg  Dåb nr.2449
I kilden Karen Jensen.

HUSMANDSSTED:
1801- Thomas Poulsen *1751c †1810 Skibbild.
Gift med Ingeborg Nielsdatter *1749c.
Husmand med jord, altså husmandssted.
Folketælling 1801 Skibbild Thomas Poulsen   4de Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med Jord mand 1Thomas Poulsen501751c  1810 Skibbild Arnborg Begravet nr.6330
Ikke født i Arnborg.
kone 1Ingeborg Nielsdatter521749c   Ikke fundet begravet i Arnborg.

ET STED:
1812c Jens Thygesen/Thøgersen *1753 Lille Brande, Sønder Omme †1821 Skibbild, Arnborg.
Gift 1787 i Brande med Ane Marie Henriksdatter *1766c Uhre †1852.03 Klovborg (ved datteren Mette) datter af Henrik Pedersen.
Ane Marie Henriksdatter ses som jordemoder i Skibbild 1813.
Længe bosat Uhre, Brande, hvor han bliver sognefoged. I 1812c flytter de til Skibbild, hvor han dør som aftægtsmand. Ane Marie ses i FT 1834 ved datteren Maren Jensdatter i et hus i Skibbild. I FT 1840 er hun ved datteren Mette i Klovborg. Sønnen Thøger Jensen gifter sig 1843 i Give og ved ham ses hun i FT 1845.
Børn, der lever over 3 aar
Thøger Jensen *1795 Uhre, fadder 1815 i Skibbild.
Gift 1843 i Give med Johanne Jakobsdatter *1798 Brande By datter af Jakob Jensen *1770 Fasterholt, Arnborg †1833 Bøllund, Give og Margrethe Madsdatter *1768c Brande By †1839 Bøllund. (Hun var gift 1. gang 1824c med Mads Andersen *1794c †1835c Bøllund.)
Bosat Bøllund, Give se FT 1845.
Børn:
Ane Margrethe Madsen *1836c Bøllund, Give.
Maren Jensdatter *1799 Uhre †1836 Skibbild.
Hun ses ugift i Skibbild FT 1834 i et hus med moderen og to "Indleiede" børn.
Mette Jensdatter *1802 Uhre †1872 Klovborg.
Gift 1825c med Joseph Jensen *1800 Grædstrup †1860+ Klovborg søn af Jens Andersen *1773c Fruering, Skanderborg amt †1857 Grædstrup og 2. kone Mette Josephsdatter *1777c †1821 Grædstrup.
FT 1834 i Klovborg, FT 1845 Klovborg By (8 børn), FT 1850 Klovborg Mark.
Dorte Kirstine *1804 Uhre.
Ane Kirstine *1807 Uhre.

Andre:
1787 †Hans Jensen i Skibbild.

Ny gård mellem Fasterholt Bjerre og Skibbild, i 1848 hede:
1848c Erik Troelsen (Jerig Smed) *1823.04.13 Fasterholt Bjerre Arnborg †1895.07.04 Nyborg Skibbild Arnborg søn af Troels Nielsen Bjerre *1787.11.01 Store Sandfeld, Brande †1850 Fasterholt Bjerre og 1. kone (gift 1818.12.25 Brande) med Johanne Eriksdatter *1790.03.10 BrandHarrild Brande †1830 Fasterholdt Bjerre.
Gift 1848 i Arnborg med Ane Pedersdatter *1824.07.13 Toftlund Ikast sogn †1917.07.24 Skibbild Arnborg datter af Peder Andersen *1781.07.22 Ikast †1830.06.08 Drantum Ikast og Kirsten Pedersdatter *1782c Ikast †1849.09.25 Ejstrup.
Børn:
Troels Eriksen *1855 Skibbild, overtager udstykket gård fra fødegården, se nedenfor.
Peder Eriksen *1860 Bjerre †1937 Nyborggaard, Arnborg.
Gift 1883 i Arnborg med Kjersten Cathrine Jensen *1863 †1916 datter af Jens Troelsen og Ane Askjær Christensen ovenfor. Overtog fødegården
Han købte Niels Ronnums hus, beskrevet således af hans søn Troels Eriksen (Arnborg Sogn, side 104):
Hytten var 15 Alen lang og 6 Alen vid. De 2 Fag ved Husenden var indrettet til Stue med 2 faste Senge ved den ene Side; disses forside var Brædder, og Bagsiden Muren, dækket et Stykke op med en flettet Halmmaatte. En bilægger, et gammelt Bord med fast bænk og et par Stole med Halmsæder var hele Bohavet. Det næste Fag var delt til Køkken og Gang, det fjerde Fag var til stand for en Ko og nogle Faar, og de 2 sidste Fag til Lo. Loftet var Lægter med Tørv over, gulvet i Stuen var af stampet Ler, og i Resten af Huset den bare Jord.
Til huset hørte hede, som Jerik Smed dyrkede op. Jensine Jensen i Arnborg Sogn, s. 104, erindrer ham sådan:
Erik var lille og spinkel, men han kunde ikke alene dyrke Heden op, men ogsaa smede og tække. Ved en Arbejdsdag paa ca. 13 Timer kunne han tjene 5 Mark som Smed, men kun 2 Mark i Dagløn som tækkemand. -- Der siges, at de kun havde en Gryde, en Pande og to "Sætter", da de flyttede ind; men de var flittige og ihærdige. Først blev der bygget Stald, og 11 Aar efter Overtagelsen kørte Erik til Horsens med sit Studespand og kom hjem med Tømmer til et nyt Stuehus.
1883c Peder Eriksen *1860 Skibbild †1937 Nyborggaard, Arnborg.
Gift 1883 i Arnborg med kusine Kirsten Cathrine Jensen *1863 Fasterholt Bjerre †1916 Skibbild datter af Jens Troelsen Bjerre og Ane Askjær Christensen. Bosat Skibbild.
Jensine Jensen i Arnborg Sogn, s. 104, fortæller:
Da Sønnen, P. Eriksen, overtog Gaarden, var der en køn firlænget Gaard. Han solgte Gaarden i Krigstiden og byggede et Hotel ved Fasterholt St. Hans Kone, Kirsten, var Jens Bjerres datter.
1916c ny ejer.

Ny gård udstykket fra Jerik Smeds gård ovenfor, den nordlige del.
1880c Troels Eriksen *1855 Skibbild †1933 Fasterholt.
Gift 1880 i Brande med Karen Sørensen *1856 Thyregod †1946 Skibbild datter af Søren Madsen *1827 Dørslund, Brande †1888 Lerbjerggaard, Thyregod og Karen Pedersdatter *1827 Store Sandfeld, Brande †1856 Lerbjerggaard.
Børn:
Ane Troelsine Eriksen *1881 Skibbild, overtager hedelod i Skibbild, se nedenfor.
Tomine Kirstine Nørholm Eriksen *1884 Skibbild †1909 Skibbild? 25 år gammel.
Erik Troelsen Nørholm Eriksen *1886.09.11 Skibbild overtager fødegården, se nedenfor.
Fra Thomas Sørensens - han var halvbror til Karen Sørensen - slægtsbog iblandet lidt Jensine Jensen i Arnborg Sogn:
Troels Eriksen var en dygtig Mand med mange Interesser. Han byggede selv en Husmølle paa Gaarden som fik Navnet "Nørholm". Da Troels Eriksen og Karen begøndte havde de kuns to Kvier og et Par Stude. Men i Aarenes løb blev Ejendommen drevet op tel en god Gaard, og i 1911 blev den overtaget af Sønnen Erik Nørholm, efter at Troels Eriksen havde taget fra tel en mendre. Ejendom, hvor de boede tel 1916, da fløttede de fløttede tel den ny Stationsby, Skibild By, eller som den nur derefter fik Navn Fasterholt, fordi der i forvejen var en Skibbild Stasion i Nøvling. I Stasionsbyen byggede Troels Eriksen et Hus og blev Vejer og Maaler ved Statsionen. Desuden reparerede han Stueure og satte mange Bornholmere i Gang, som var opgivet af de faglærte Urmagere.
Troels Eriksen har været en meget virksom og initiativrig Mand, der gennem Aarene har bidraget meget tel den Udvikling, der i den sidste Menneskealder er foregaaet i Fasterholdt. Han var medstivter af Søby Mejeri og dets Formand i mange Aar, ligesom han i et Par aar var Formand for Toftlund-Kølkjær Mærgelsbane. Da Misionshuset blev bygget var han meget verksom. Han var Medlem af Menighedsraadet 1922-26. Da Arnborg og Skibild hørte sammen i komunal Henseende indtil 1906 fik Arnborg sin første Sogneraadsperiode fra 1906 tel 09. I denne Periode var Troels Eriksen Sogneraadmedlem.
Karen var den stelfærdige, men livsvarme Kvinde der var sin Mand en uvuderlig Støtte. Gennem Aarene fortalte hun Slægt og Venner om Egnens gamle Skikke. I de etnologiske Samlinger paa Nasionalmusæeet findes mange Optegnelser, som hun har fortalt saa grundig og godt, at hun Personlig har faaet en Tak fra Musæet. Men ellers var det i det stelle hun øvede sin Daad.
Smaa Træk fra Dagliglivet skriver Sønnen Erik Nørholm:
En Dag stod Mor i Køkenet og bagte Pandekage, en Mand (Troels Bjerre) traate ind i Køkenet snappede uden videre en Pandekage og løb, Mor bag efter og redede Pandekagen. Jeg syntes, det saa farlig ud, jeg var da 7 Aar, men det endte med at Manden blev budt tel Bords, og fik lov at forsyne sig.
En Efteraarsdag Far og jeg var kjørende tel Brande mor var allene Hjemme. Da ved den tid vi skulde kjøre Hjem blev der en frøgtelig Uvejer med Torden og Regn. Vi blev da tel det værste var ovre. Men det var over Midnat. Det var saa Mørk saa det var snart ikke tel at se og kjøre, naar der saa kom et Lyn i dette bælmørke blev det jo dobbelt mørk bag efter.
Jeg sad og blev søvnig og træt. Vi naaede omside Aaen. Far sagde tel mig: "nu maa du ikke side og Sove Dreng. vi kan risikere at kjøre i Aaen!" Jeg blev vaagen, da jeg hørte det om aaen, Far gav mig Tømmerne, med den bemærkning, jeg skal af for at finde Broen. Vi kom godt over og lit efter kom vi vel Hjem. Da var Klokken to om Natten. Mor var stadig oppe og havde trolig vendtet efter os, og Maden var strags sat frem, men Mor fortalte om den lange Vendtetid, og vi om den Nattekjørsel i den Mørke.
1911 Erik Troelsen Nørholm Eriksen *1886.09.11 Skibbild †1975.01.25 Herning gift 1911 i Arnborg med Kirstine Mølgaard *1890.11.29 Vorgod †1977.08.01 Herning datter af Frands Mølgaard Nielsen *1862.08.12 Brejning †1942.05.07 og Christine Marie Jensen *1865.06.17 Herning †1934.09.18.
Fra Thomas Sørensens slægtsbog:
Sønnen den yngste af deres Børn Erik Nørholm Eriksen 11-9-1886 blev givt den 3-11-1911 med Kirstine Mølgaard Bæklyst Arnborg sogn født den 29-11-1890.
Erik Nørholm var 1910 Indehavder af et mekanisk Værksted i Brande By, han opholdt sig paa sin Føde Gaard indtel dette Aar og beskjæftigede sig i sin Fritid, saa meget med Mekanik, at han efter nogle faa Uger Lærtid kunde drive Værkstedet paa egen Haand. Han havde en pragtisk Haandelag efter sin Fader, løst tel at Ekspermentere.
Da Forældre i 1911 ikke længere magtede at drive Føde Gaarden fordi Helbredet og Kræfterne ikke slog tel syntes Erik Nørholm at Gaarden burde blive i Slægtens Eje og Drog derfor Hjem og overtog Gaarden. Men det var jo Haandværket der blev ofret, som hans Hu stod tel. Erik Nørholm drev saa Fødegaarden tel 1943, den blev solt. De fløttede tel Fasterholt, Møllen der blev købt og den driver han nu 1947. Erik Nørholm var Medlem af Menighedsraadet fra 1926 til 34. og i Skolekomisionen fra 1927 tel 30 og Medlem af flere Lokale Foreninger i Egnen. Kirstine og Erik Nørholm havde syv Børn.
Børn:
Hilda Nørholm Eriksen *1912.10.09 Skibbild †1940.04.04 Herning.
Gift med Viktor Nielsen *1907.11.07 Stjær, Skanderborg amt †1979.10.29 Ilskov, Herning søn af Jens Nielsen *1872.04.28 Daugbjerg, Viborg amt og Ida Sofie Martens.
Harry Nørholm Eriksen *1913.10.08 Skibbild †1987.11.23 Herning gift med Laura Nyby Jensen.
Dreng *1914 †4 uger.
Lydia Nørholm Eriksen *1917.02.25 Skibbild †2005.03.11 gift med Kai Bendtsen.
Børge Nørholm Eriksen *1920.05.10 Skibbild †1985
Emma Nørholm Eriksen *1924.05.07 Skibbild †2002.10.02 Strathroy Caradoc, Middlesex County, Ontario, Canada.
Gift med Folmer M. Rhiger *1916 †1984 Campbell Cemetary, Strathroy Caradoc. Ligger i Ontario, på landtungen mellem Erie og Huron søerne, lige overfor Detroit i USA.
Verner Nørholm Eriksen *1925.10.22 Skibbild †1945.06.27 mekanikerlærling.
1943 Ny ejer.

Andre nævnelser i Skibbild:
6. Juni 1747 Ikast kirkebog:
trolovet Jørgen Madsen Schivild {Arnborg?} og Anne Olufdatter af Vodde, copuleret den 9 . juli


Sønder Søby i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Sønder Søby. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Søby også kaldet Sønder Søby
Nørre Søby med flere gårde ligger i Rind sogn.
1683 Lars Eriksen, ejer Timgaard, hartkorn 3,22.
Muligt barn:
? Mikkel Lauridsen, *1690cc, se nedenfor.
1725- Mikkel Lauridsen Søby †1736 (skifte 1738).
Gift med Johanne Jensdatter *1689c †1779 Søby.
Hans bror Christen Lauridsen er karl på gården og dør der med skifte 1729.
Kendte børn:
Anne Michelsdatter *1725 , gift 1746c med Christen Pedersen, se nedenfor.
Maren Michelsdatter *1730 †1752 Michel Søbyes datter., ugift.
1739c Lars Christensen Søby †1756 Søby.
Gift med formandens enke Johanne Jensdatter, se ovenfor.
Børn:
Søn †1748 Søby.
Simuleret Folketælling 1743 Søby Lars Christensen Ejer: Fru Major Rantzou, enke
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Lars Christensen Søby   1756 Søby Arnborg 
kone1743 Johanne Jensdatter  1689c 1779 Søby Arnborg 
dat.1743 Maren Mikkelsdatter131 Daatter1730 Søby Arnborg1752 Søby Arnborg  Hun er fadder 1749.
tj-dreng1743 ? tjenestedreng, Lars Søbys     

1759- Christen Pedersen *1704c †1778.02.22 Søby.
Gift med Anne Mikkelsdatter *1725.07.22 Søby †1803 Harreskov, Assing (døde ved svigersøn Lars Jørgensens 3. kone Else Nielsdatters 2. mand Mads Jensen, hun står ved begravelsen af Gammel Arnborg, hvor hun og hendes mand boede før Sønder Søby).
Allerede i 1774 har Christen Pedersen som karl Lars Jørgensen, hans senere svigersøn (skifte efter Jørgen Nielsen i Skarrild Krog).
I 1774 låner han 100 rigsdaler af Christen Christensen i Kiideriis Mølle, aflyst hurtigt i 1777. Han må da have ejet Sønder Søby eller evt. et andet sted.
Der er flere Christen Pedersener i Arnborg sogn på denne tid. Tilsyneladende er i børnene nedenfor af Christen Pedersen Gammel Arnborg og Christen Pedersen i Sønder Søby blandet sammen.
Børn:
Maren Christensdatter *1747.05.14 Sønder Søby? overtager gården, se nedenfor.
Karen *1749.06.15 Sønder Søby? †1760.10.16 Sønder Søby? elleve år gammel.
Mikkel *1753.05.31 formodet død spæd, men ikke set begravet.
Mikkel Christensen *1756.02.29 Gammel Arnborg †1814 Okkelshus, Rind.
Gift 1. 1777 i Rind med Edel Pedersdatter fra Lille Stokildhoved *1752 Store Langlund, Gjellerup †1785 Rind datter af Peder Andersen og Else Christensdatter.
Gift 2. gang 1785 i Rind af Lille Stokildhoved med Maren Pedersdatter af Store Gunderup
Johanne Christensdatter *1759.09.15 Sønder Søby.
Også gift med Lars Jørgensen efter søsteren Marens død, se nedenfor.
1776 Lars Jørgensen *1744 Hesselberg, Ikast †1795 Skærbæk, Nørre Vium søn af Jørgen Nielsen og 2. kone Kirsten Larsdatter *1719 Lexgaard, Hesselberg Ikast †1751 Hesselberg Ikast.
Gift 1. 1776.06.12 i Arnborg med Maren Christensdatter *1747 Arnborg †1777 Søby datter af formand.
Gift 2. 1778.10.14 i Arnborg med søsteren til første kone Johanne Christensdatter *1759 Søby †1793 Skærbæk, Nørre Vium.
Gift 3. gang med Else Nielsdatter *1768 Paarup, Assing †1845 Harreskov, Assing datter af Niels Jakobsen Søndergaard *1728c og Johanne Jensdatter *1735c (hun gifter sig 2. gang 1796 med Mads Jensen *1751 Moesgaard, Sønder Felding.)
Lars er bror til Niels Jørgensen Donsig *1746 Hesselberg, Ikast †1809 Donsig, Rind.
Lars Jørgensen bytter 1789 gård med hans fætter Niels Mouridsen i Skærbæk, Nørre Vium søn af hans fars bror Mourids Nielsen (se nedenfor).
Børn med 1. kone Maren Christensdatter:
Kirsten Lauridsdatter *1777.06.21 Sønder Søby. FT 1789 Søby.
Børn med 2. kone Johanne Christensdatter:
Dødfødt 1779.08.22 Søby.
Christen Lauridsen *1780c Sønder Søby, konfirmeret 1796 af Skærbæk i Nørre Vium.
Glemt i kirkebogen, ses entydigt i FT 1787.
Ser ud til at tjene ved Kirsten Madsdatter - hans fars kusine - i 1801 i Vium By, Nørre Vium.
Maren Lauridsdatter *1784.04.12 Sønder Søby †1855-60 Lind?, Rind?, FT 1801 i Harreskov, Assing.
Gift 1826 i Rind med enkemand Niels Hagensen †1850-55 af Grimstrup.
Bosat 1834 Lille Gunnerup, Rind,
1840 daglejer Søby, Rind,
1845-50 Lind, Rind.
Anne *1788.01.27 Sønder Søby †spæd.
Anne *1789 Skærbæk, Nørre Vium. †3 år gammel.
Børn med 3. kone Else Nielsdatter:
Niels *1794 Skærbæk, Nørre Vium. †spæd.
Lars Lauridsen *1795 Skærbæk, Nørre Vium.
Gift 1819 i Assing med Elisabeth Simonsdatter af Skarrrild.
Bor 1845 i Lustrup, Skarrild.
Folketælling 1787 Søby Lars Jørgensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Fæste- bonde mand 2Lars Jørgensen381749c Hesselberg Ikast 1795 Skærbæk Nørre Vium Hans far Jørgen Nielsen flytter 1752c fra Hesselberg, Ikast til Skarrild Krog, hvor Lars er opvokset. Bytter gård med sin fætter Niels Mouridsen (far Mourids Nielsen) af Skærbæk, Nørre Vium mellem 1789.
kone 2 1Johanne Christensdatter281759 Søby Arnborg 1793 Skærbæk Nørre Vium Forældre Christen Pedersen og Anne Michelsdatter i Søby.
dat. 1 Kirsten Larsdatter101777 Søby Arnborg   
søn 2 Christen Larsen71780c Søby Arnborg  Konfirmeret 1796 af Skærbæk i Nørre Vium.
dat. 2 Maren Larsdatter41783c Søby Arnborg   
Lever ved Aftægt. Konens mor 1eAnne Mikkelsdatter631725 Søby Arnborg 1803 Harreskov Assing Tredje fødsel i den overleverede kirkebog. Flyttede 1789 med datteren til Skærbæk, Nørre Vium og 1796 med børnebørnene og svigersønnen Lars Jørgensens 3. kone Else Nielsdatters 2. mand Mads Jensen til Harreskov i Assing.
tj-dreng Gyde Pallesen131774 Borup Brande 1849 Smedskjær Vrigsted FT 1801 Borup, 1834 i Grarup Brande, FT 1840, 1845 Smedskjær, Vrigsted, hvor hans søn Christen Gydesen *1798c er skolelærer.

1789 Niels Mouridsen *1742 Fjelstervang, Vorgod †1815 Søby søn af Mourids Nielsen *1711 Skærbæk †1778 Skærbæk.
Trolovet 1. 1742 i Vorgod med Kirsten Andersdatter * Fjelstervang, Vorgod †1750-65 Skærbæk, Nørre Vium.
Gift 2. 1777 i Nørre Vium med Else Pedersdatter *1748c Tarp, Sønder Felding †1829 Søby, Arnborg formodentlig datter af Peder Jensen, Tarp, Sønder Felding nævnt ved hendes formodede konfirmation 1763 i Assing "Else Pedersdatter, Peder Jensens datter af Tarp" (tak til Inger Toudal).
Else har en bror Anders Pedersen i Kirkegaard, Nørre Vium og en søster Bodil Pedersdatter kaldet Tarp, der i 1805 gifter sig fra Sønder Søby med Hans Eskildsen af Nørre Søby, Rind.
Børn:
Mourids Nielsen *1778 Skærbæk, Nørre Vium, overtager gården i Søby, se nedenfor.
Mette Kirstine Nielsdatter *1786 Skærbæk, Nørre Vium †1853 Brændgaarde, Herning.
Gift 1806.11.23 i Arnborg med Peder Andersen *1777 Herning †1855 Velhusted, Assing (ved søn Mourids Pedersen). Han er formodentlig søn af Anders Pedersen og Abelone Jensdatter, men opvokset ved Hans Mikkelsen *1744c og Kirsten Jensdatter *1753c i Brændgaarde, Herning. Om Abelone og Kirsten er søskende er ikke set.
Bosat 1806 til 1813+ Brændgaard, 1834- til 1850 i en gård i Herning By (tak til Inger Toudal).
Børn:
Hans *1807
Abelone Kirstine *1811
Anders *1813
Else Pedersdatter *1816c.
Gift med Lars Knudsen *1818c.
FT 1850 i et hus i Herning By.
Mourids Pedersen *1818.12.04 Brændgaarde, Herning †1901.12.20 Assing
Gift 1. med Johanne Jensdatter *1820c Snejbjerg †1855-60 Assing.
Gift 2. 1859.03.06 i Assing med Ane Marie Pedersdatter *1817.09.18 Videbæk, Vorgod datter af Peder Christensen *1781.06.04 Vorgod †1856.03.04 Videbæk og Mette Michelsdatter *1791c †1836.10.09 Videbæk.
Bosat 1848 Gjellerup,
1849 Snejbjerg,
1852- Velhusted, Assing.
(Tak til Hugo Dynesen 2020 for †1901.12.20 Assing).
Jens *1820c
Peder *1823c
Mette Katrine *1826c
Hans Peder *1828c
Folketælling 1801 Søby- Sønder Niels Mouridsen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Niels Mouridsen591742 Fjelstervang Vorgod 1815 Søby- Sønder Arnborg Begravet nr.6361
 
kone 1Else Pedersdatter531748c Tarp Sønder Felding 1829 Søby- Sønder Arnborg  
søn Mourids Nielsen231778 Skærbæk Sønder Vium 1818 Søby- Sønder Arnborg Viet nr.8091
Begravet nr.6373
Overtager gården men dør ung. Gift 1807 i Arnborg med Mette Katrine Christensdatter.
dat. Mette Kirstine Nielsdatter151786 Skærbæk Sønder Vium 1853 Brændgaarde Herning Viet nr.8089
Gift 1806 i Arnborg med Peder Andersen af Brændgaarde, Herning.
tj-kvinde 0Maren Christensdatter261775c   Ikke født i Arnborg.
kones søster 0Bodil Pedersdatter411760c Tarp Sønder Felding  Viet nr.8087
Gift 1805 i Arnborg med Hans Eskildsen af Nørre Søby, Rind *1762c.

1807.12.24 Mourids Nielsen *1778 Skærbæk, Nørre Vium †1818.04.22 (skifte) Søby-Sønder søn af formand.
Gift 1807.09.27 i Arnborg og Mette Katrine Christensdatter *1782.02.27 Toxvig, Arnborg †1823.12.25 (skifte) Sønder Søby datter af Christen Mikkelsen Toxvig *1744 Toxvig †1809 Toxvig og Anne Marie Pedersdatter *1756c Store Sandfeld, Brande †1843 Toxvig. Mette Katrine gifter sig 2. gang 1818 i Arnborg med Christen Christensen se nedenfor.
Mourids Nielsen fik skøde den 24 december 1807 på hartkornet 3 1 3 0 Sønder Søby for 300 rigsdaler og aftægt til faderen Niels Mouridsen og kone.
Børn:
Niels Mouridsen *1809.05.21 Sønder Søby.
Else Mouridsdatter *1810.09.09 Sønder Søby.
Christen Mouridsen *1812.03.26 Sønder Søby.
Peder Mouridsen *1814.05.30 Sønder Søby.
Gift i Skarrild med af Heesgaard Else Kirstine Ibsdatter *1822.05.01 Heesgaard Skarrild datter af gårdmand Ib Pedersen og Ane Christensdatter.
Bosat Skarrild By.
Anne Marie Mouridsdatter *1816.08.25 Sønder Søby.

1818 Christen Christensen *1791.07.10 Fasterholt, Arnborg †1858 Sønder Søby søn af Christen Christensen Fasterholt *1768 Fasterholt †1802 Fasterholt og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind.
Gift 1818.09.12 i Arnborg med Mette Katrine Christensdatter †1824 Sønder Søby enke efter formand, se ovenfor.
Gift 2. gang 1824-25 med Karen Sørensdatter *1798 Gjellerup By †1860 Sønder Søby datter af Søren Christensen (Brande eller Lund) *1767c Brandlund, Brande og Ane Jensdatter *1761 Gjellerup †1839 Nørre Søby, Rind
Børn med 1. kone Mette Katrine Christensdatter:
Ane Kirstine *1820.05.22 Sønder Søby.
Inger Katrine *1822 Sønder Søby.
Børn med 2. kone Karen Sørensdatter:
Mette Katrine Christensdatter *maj 1825 Sønder Søby †1893 Nørregaard, Uhre, Brande.
Gift 1. 1850.04.28 i Brande som husholderske med 33 år ældre enkemand (efter Kirsten Pedersdatter *1805 Midtgaard, Brandlund, Brande †1849 Nørregaard) Niels Christian Christensen *1792 Nørregaard, Uhre †1861 Nørregaard søn af Christen Nielsen Nørregaard *1758c †1831 Nørregaard, Uhre og Ane Kirstine Nielsdatter *1757c Lille Sandfeld, Brande †1812 Nørregaard, Uhre.
Gift 2. 1862.10.14 i Brande med Hans Christensen *1823.02.14 Mølgaard, Øster Nykirke sogn †1910.12.05 Uhre søn af Christen Hansen *1789.10.17 Mølgaard †1845+ og Birthe Jørgensdatter *1800c †1845+.
Bosat i Uhre i Brande sogn.
"Slægtsbog over Niels Christian Christensen f. 1792 Nørgaard, Uhre, Brande og Mette Cathrine Christensdatter f. 1825", DANSK SLÆGTSFORSKNING, Fredericia 1979.
Findes på Statsbiblioteket Aarhus og Brande Lokalarkiv.
NB: Søren Christensen Lunds forældre i bogen (Christen Lauridsen) og bedsteforældre (Laurids Christensen) er helt forkerte. Søren Christensens forældre er Christen Christensen *1703c †1783 Brandlund, Brande og Karen Andersdatter *1720cc Skerris, Brande †1767c-73 Brandlund, som har en lang forslægt i Skerris.
Mourids Christensen (Søby) *1828 Sønder Søby †1907 Dejbjerg begravet Øster Nykirke.
Gift 1852 med Laurine Jørgensen *1833 Jelling †1907 Dejbjerg begravet Øster Nykirke datter af Jørgen Laursen *1793c †1865 Jelling og (gift 1826) Johanne Cathrine Ravn *1794c Gødding Mølle †1881.05.16 Jelling (datter af Søren Nielsen Ravn *1761.01.11 Skærup og - gift 1793 - Else Marie Nielsdatter *1762.07.18 Børkop, Gauerslund †1845+ Jelling.
Mourids var skolelærer og kirkesanger i Vonge, Øster Nykirke i 41 år. Han brugte Søby som familienavn. Grundtvigsk inspireret, se sønnens navn Vilhelm Birkedal. Sønnedatteren Johanna Søbye:
Jeg husker ham kun som hvidhaaret og med langt Skæg og temmelig korpulent. Han var rask i sine Bevægelser, opfattede hurtig, var glad og munter, men var tillige meget hidsig, og jeg har se ham mere end een Gang tage "Tampen" op af Lommen for at give "'Synderne" en Afstraffelse. ...
Da jeg begyndte min Skolegang i {18}91-92, var Bedstefar jo oppe i 60-erne, og han havde 40-50 Børn i Klassen i alle Aldre, og det er klart, at den situation har oversteget hans Kræfter. ...
Som Kirkesanger husker jeg, Bedstefar altid gik op og ned ad Kirkegulvet med Salmebogen i Haand; men da han kunde alle Salmer udenad, kunde han udmærket se efter, om Menigheden sang med, og det var ikke velset, hvis den ikke gjorde det. ...
Der var en Jordlod til skolen, og den fik de meget ud af, ellers var det aldrig gaaet, - sagde bedstefar. Lønnen som Lærer var 700 kr. ...
Omkring Aarhundredeskiftet blev Farbror Søren Sognepræst i Dejbjerg, og Bedstefar og Bedstemor flyttede saa fra Fur til Dejbjerg. ...
Børn:
Jørgen Laurids Christensen (Søbye) *1854 Tinnet Skole, Vester †1929 Kollemorten, Øster Nykirke gift med Mette Marie Lauridsen *1861 Tørring †1945 Kollemorten datter af Laurids Lauridsen *1827c Tørring gift 1857 i Tørring med Frederikke Uhrskov *1837 Uhrskov, Tørring.
Christian Christensen (Søbye) *1856 Vonge, Øster Nykirke. Omkom ved løbske heste omkring 1888. Købmand i Vonge.
Udvalgt Barn:
Johanna Chatrina Mølgaard Christensen Søbye *1885 Vonge, gift Ankjær.
Hun udarbejdede "SLÆGTSREGISTER over Familien SØBYE", 18 maskinskrevne sider, nov. 1960.
Hanne Katrine Christensen (Søbye) *1858 Vonge, Øster Nykirke. Gift i Tørring.
Karl Christian Christensen (Søbye) *1860 Vonge, Øster Nykirke. Bosat med hendes mand i Uldum og Linnerup sogne.
Vilhelm Birkedal Christensen (Søbye) *1865 Vonge, Øster Nykirke. Førstelærer og organist i Taulov.
Søren Christian Christensen (Søbye) *1868 Vonge, Øster Nykirke. Sognepræst Dejbjerg senere Vor Frelsers Kirke, Aalborg.
Stærkt indre missionsk, var blevet vækket, polariserende, hvilket medførte, at han flere gange blev indstillet som nr. 1 til et kald, men ikke udnævnt på grund af modstand i menigheden. Han bedrev navneforandringen til "Søbye" i 1898, som kom i en skrivelse fra Kirke- og Undervisningsministeriet, Brevbog 1898 2.N 4059 og blev tilføjet dåbsteksterne i kirkebøgerne (i flere sogne). Nogle dele af slægten havde brugt Søby, men ændrede det til Søbye omkring 1960.
Kristine Laurine Christensen (Søbye) *1871 Vonge, Øster Nykirke. Lærerinde i Vrønding.
Søren Christian *1834c Sønder Søby.


Arnborg Sønder Søby husmandssted begynder her ↓
Et hus uden jord i Sønder Søby:

Arnborg Sønder Søby husmandssted
1787- Christen Christensen kaldet Bondegaard *1749c †1815+.
Gift med Anne Marie Christoffersdatter *1750.08.27 Herning By, Rind datter af Christoffer Engelbrechtsen *1707c Ringkøbing (i 1787 ved datter Johanne Christoffersdatter i Thorup, Sunds).
Han er tømmermand og ses i Søby 1792 og 1796 men i 1801 i Gammel Arnborg (men vist Kirkegaard), 1815 i Tornvig, hvor datteren Margrethe Katrine gifter sig fra og han underskriver som forlover og er fadder ved hendes 1. barn.
Børn:
Christen Christensen *1787.01.07 Sønder Søby.
Abelone Johanne Christensdatter *1788.04.13 Sønder Søby †1875.08.12 Kirkeby, Gjellerup.
Gift 1834- med Johan Georg Müller *1789c Kirchheim (60 km nord for Salzburg), Østrig †1875.07.23 Gjellerup.
Hun ses ikke gift i Arnborg indtil 1820.
Han er saddelmager.
FT 1834-40 bosat i et hus i Kirkeby, Gjellerup.
Sidsel *1791.04.10 Sønder Søby †1791.04.14, død strax.
Margrethe Katrine Christensdatter *1792.11.11 Sønder Søby †1868.07.11 (ved datter Maren Jakobsdatter) Tulstrup, Ikast.
Gift 1. 1813.04.19 i Brande med Jakob Sørensen *1786.04.17 Dørslund, Brande †1826.02.22 Brande By (Brande Kirkedige) søn af Søren Nielsen *1745c Borup, Brande †1820 Dørslund, Brande og Maren Poulsdatter *1755c Husum, Brande †1830 Dørslund.
Gift 2. 1830.10.02 i Gjellerup med enke efter Mette Christoffersdatter af Fjederholt i Rind Jens Simonsen *1762c †1833.10.10 Sønderbjerg, Gjellerup (FT 1801 i Mellem Søby, Rind) stedsøn af Niels Jensen *1731c og Anne Marie *1733c.
Gift 3. 1834.10.25 i Gjellerup med Christen Pedersen (Fauerholt) (Grøderis) *1788c Grøde, Ikast †1867.03.02 (almisselem) Tulstrup, Ikast søn af Peder Olesen *1735.07.03 Uhre, Ikast †1787-1801 Holdgaard, Ikast og Bodil Pedersdatter *1739.05.26 Ikast †1801+ (far Peder Lyngholm).
FT 1840 Busk i Gjellerup, FT 1845 Agerskov i Gjellerup, FT 1850 Hestlund i Bording, 1855 Linnebjerg i Ikast, 1860 Hede i Ikast, 1867 Tulstrup i Ikast ved hendes datter Maren Jakobsdatter, der er gift der.
For hendes børn med 1. mand Jakob Sørensen se Tornvig.
Margrethe Katrine Christensdatters familie udredet af Holger Ejby Villadsen, 2017.
Barn med 2. mand Jens Simonsen:
Jakob Dørslund Jensen *1831.08.09 Sønderbjerg, Gjellerup.
Gift 1851.10.08 Them med Karen Pedersen af Hjortsballe, Them *1831c.
Sadelmager. Kommer i pleje ved (Abelone) Johanne Christensdatter, moderens søster og sadelmager Johan Georg Møller, som formodentlig ikke kunne få børn.
I FT 1860 i Vrads By. I FT 1870-80 i Seest sogn, Ribe Amt.
Barn med 3. mand Christen Pedersen (Fauerholt) (Grøderis):
Johanne Marie Christensen *1835.07.20 Sønderbjerg, Gjellerup †1900.05.02 Lille Studsgaard, Skarrild.
Gift 1. 1860.04.27 i Ikast med af Holstebro snedkersvend Jakob Peder Vang †1866.11.07 Holstebro.
Gift 2. 1871+ med enkemand og plantør Andreas Christensen i Skarrild.
Johanne Georgine Müller Christensen *1838.09.09 Busk By, Gjellerup †1912.03.22 Enghavevej 9, Herning By.
Gift 1. 1867.04.17 i Gjellerup med enkemand i Lundgaard i Gjellerup Niels Kristensen Melgaard *1798c †1873.08.30 Lundgaard.
Gift 2. 1874.09.22 i Gjellerup med af Snejbjerg Peder Kristian Pedersen *1827c.
FT 1880 et hus i Over Isen, Ikast. FT 1890 i Mørup, Rind. FT 1906 i Herning Matr. 6BT.
Dødfød pigebarn 1796.05.01, Sønder Søby †1796.05.01.
Folketælling 1787 Søby Christen Christensen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand og Tøm- mer- mand mand 1Christen Christensen381749c   Ikke set døbt i Arnborg. Flytter før 1801 til Kirkegaard, Husmand uden jord.
kone 1Anne Marie Christoffersdatter371750 Herning Rind  Flytter før 1801 til Kirkegaard, Husmand uden jord. Hun formodes at være datter af Christopher Engelbretsen i Herning og gift i Rind 9. juni 1778 "Anne Marie af Lind Bye" gift med Christen Christensen.
LINK: hammerum-herred.dk tråd med Anne Marie Christophersdatter.

Arnborg Sønder Søby husmandssted
1801 Christen Olesen (Sigting) *1727c †1804.07.12 Sønder Søby.
Gift med Anne Larsdatter *1744c †1812.09.13 Sønder Søby.
Husmand uden jord og almisselem.
Folketælling 1801 Søby- Sønder Christen Olufsen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand uden Jord og Almis- selem. mand 2Christen Olesen Sigting741727c  1804 Søby- Sønder Arnborg Begravet nr.6310
Gift 1. gang med Maren Jakobsdatter *1714c Høghøj?, Hanning. gift 2 gang 1785 i Brande med Ane Larsdatter.Set 1783-98c i Kirkegaard. Gift 2. gang 1785 i Brande. 1798c-1804 i Sønder Søby.
LINK: Gift 1785 i Brande.
kone 1Anne Larsdatter571744c  1812 Søby- Sønder Arnborg Begravet nr.6351
 
LINK: Gift 1785 i Brande.


Arnborg Sønder Søby husmandssted
1838c Lars Jørgensen *1775 Gjellerup †1854 Sønder Søby, Arnborg søn af Karen Pallesdatter og udlagt Jørgen Dynesen.
Gift 2. 1837.11.15 i Rind med Anna Katrine Sørensdatter *1813.10.03 Gjellerup †1889.09.19 (apopleksi, ved datter Inger Katrine Larsdatter) Brandlund, Brande datter af Søren Christensen Brande *1767c Brandlund †1843.12.06 Gjellerup (søn af Christen Christensen i Brandlund i Brande) og Anne Jensdatter *1761 Gjellerup †1839 Nørre Søby, Rind.
Se Lars Jørgensen med første kone i Fasterholt.
Anne Katrine gifter sig som enke 2. gang med Niels Nielsen, se nedenfor.
Børn med 2. kone Anne Katrine Sørensdatter:
Inger Katrine Larsdatter *1839c Arnborg.
Gift 1. 1863.10.30 i Brande med Christen Christensen *1833.05.01 Midtgaard, Brandlund †1869.02.17 Midtgaard søn af Christen Pedersen *1801.01.22 Midtgaard †1857 Midtgaard og 2. kone Kirsten Christensdatter *1811 Hyvild, Brande 1842c Midtgaard.
Gift 2. 1870.05.17 i Brande med halvbror til første mand Clemmen Christensen *1844.08.04 Midtgaard søn af Christen Pedersen *1801.01.22 Midtgaard †1857 Midtgaard og 3. kone Ane Marie Christensdatter *1813.12.26 Hyvild †1879.03.30 Midtgaard.
Inger Katrine Larsdatter gifter sig til Midtgaard i Brandlund i Brande, hvor hendes bedstefar (morfar) Søren Christensen Brande var født. Hendes 1. mand er Søren Christensen Brandes bror Anders datter Karens (kusine til Inger Katrines mor) søn Christens søn Christen Christensen. Hendes 2. mand er halvbror til den første.

Arnborg Sønder Søby husmandssted
1855 Niels Nielsen *1813.10.03 Vraa, Gjellerup †1863.08.19 (knust under hølæs) søn af Niels Christensen *1758c Sinding sogn †1846.01.03 (ved søn Christen Nielsen) Store Hjøllund, Arnborg og Ane Marie Lauridsdatter *1781.04.29 Vraa †1850.02.27 Store Hjøllund.
Gift 1855.09.30 i Arnborg med enken Anna Katrine Sørensdatter se ovenfor.
Anne Katrine gifter sig som enke 3. gang 1865.05.02 i Arnborg med Anders Larsen/Laustsen (Hesselberg) *1804.05.13 Hesselberg, Ikast †1884.03.28 Brandlund søn af Laust Madsen *1770c †1837.10.19 Hesselberg og (gift 1796.02.25 Ikast) Anne Andersdatter *1773c †1828.05.08 Ikast.
De bor 1865 - 1870+ på hans gård i Lind i Rind.
Før 1880 flytter de til hendes datter Inger Katrine Larsdatter som er gift til Midtgaard i Brandlund i Brande sogn.
I FT 1880 i Brande skrives Anders Larsen født i Gjellerup, rigtig er Ikast.

Arnborg Sønder Søby husmandssted ender her ↑

Toxvig i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Toxvig. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.

Toxvig
Toxvig ejes af Herningholm, Sunds sogn fra før 1683 til efter 1751. Hartkorn 3 2 3 2. I FT 1787 er Toxvig selvejet.

For følgende familier se afkald i Brejl Vrads Herreds Tingbog april 1673 og marts 1675
1673- Kirsten Lasdatter i Vovlund, Rind
Børn eller svigerbørn:
Erik formodes gift med Kirsten Lasdatter (alder af Maren Eriksdatters børn er en grund):
Lars Eriksen, Søby (Rind?)
Peder Eriksen, Halle
Erik Eriksen i Vovlund gift med Inge Christensdatter.
Karen Eriksdatter i Langelund, Gjellerup.
Maren Eriksdatter i Toxvig, Arnborg
Troels gift med hans kone:
Niels Troelsen i Ejstrup (By).
Søren gift med hans kone:
Erik Sørensen i Lille Tykskov, Ejstrup.
Søren Eriksen *1670cc Lille Tykskov, Ejstrup †1709 Usseltoft, Brande. Gift.
Erik Sørensen Usseltoft *1700c Usseltoft, Brande †1755c Usseltoft, Brande.
Gift 1. gang med Johanne †1730-40.
Gift 2. gang med Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft Brande.
Mikkel gift med hans kone:
Erik Mikkelsen i Harrild (Ejstrup?)
Peder gift med hans kone:
Christen Pedersen * Toxvig.

En familie deri ser sådan ud:
Lars Jørgensen †1653- .
Peder Lassen †1674c Lille Thorlund, Ejstrup, ugift, det er hans arv der udredes.
Christen Lassen †1673- gift med Bodil Christensdatter †1673- i Aalbæk, Thyregod.
Børn født i Aalbæk, Thyregod:
Inge Christensdatter *Aalbæk, Thyregod gift med Erik Eriksen, Vovlund, Rind.
Ester Christensdatter *Aalbæk, Thyregod, †1673-.
Mette Christensdatter *Aalbæk, Thyregod, ugift i 1673-75.
Anne Christensdatter *Aalbæk, Thyregod, ugift i 1673-75.
Jørgen Lassen, Vovlund, lever †1675.
Kirsten Lasdatter i Vovlund, Rind †1673-.
Peder Larsen i Ejstrup By lever 1675.
Peder Larsen i Bjerregaard lever 1675.
Anders Larsen i Brejl, Ejstrup lever 1675.
Gregers Larsen Ejstrup †1675-.
Børn født i Ejstrup:
Anders Gregersen *Ejstrup, ugift 1675.
Las Gregersen *Ejstrup, ugift 1675.
Anne Gregersdatter *Ejstrup, ugift 1675.
Sidsel Larsdatter gift med Niels Isaksen i Nørlund
? Larsdatter †1675- gift med Peder Eriksen, Hampen Sø, Nørre Snede.
Las Pedersen umyndig 1675.
? Larsdatter †1675- gift med Rasmus i Bryrup.
Las Rasmussen *Bryrup, 1675 i Bryrup.
Oluf, Laurids, Las, Ester, Karen Bryrup 1675.
Jens Rasmussen *Bryrup, 1675 i Ejstrup By.
Johanne Rasmusdatter *Bryrup, 1675 gift med Peder Pedersen Dyringhave, Ejstrup.

Se en familie Mikkelsen/Mikkelsdatter uden tilknytning til Toxvig.


1673- Christen Jensen i Toxvig.
Antaget gift med Maren Eriksdatter datter af Erik, der er barn eller svigerbarn af Kisten Larsdatter i Vovlund, Rind.
Hovedgrunden til at de antages gift er
1) årstallene passer ret godt og
2) at der er børn af en Christen og en søn Erik Christensen opnævnt efter Marens far.
Maren Eriksdatter i Toxvig giver 1673 afkald til Jørgen Lassen i Vovlund (Vrads herreds Tingbog 23. april 1673, se ovenfor). Hun har søskende Lars Eriksen i Søby, Peder Eriksen i Halle, Erik Eriksen i Vovlund gift med Inge Christensdatter og Karen Eriksdatter i Langelund. Erik og Jep Christensen sig i 1690 af Toxvig. I græsningstaksten 1683 er Christen Jensen på gården, hvor 34 tønder land jord dyrkes og marken ligger omkring gården
Formodede børn af Christen Jensen:
Jep Christensen Toxvig *1665c- Toxvig? †1722c Frederiksberg, Kbh. Amt.
Ses 1690 (antages over 25 år gammel dette år) i Toxvig, hvorfra han afhenter en egekiste i Birkebæk, Arnborg. Ugift, men havde midler, der kunne arves. Ses 1712 som ungkarl, selvejer i Nørre Søby, Rind efter Niels Lassen. KaaeFæster s. 23.
? Christensdatter *1673c- Toxvig.
Gift med eftermand Anders Christensen.
? Christensdatter.
Gift med Jens Nielsen, Studsgaard, Snejbjerg. Set 1723.
Erik Christensen Toxvig *1665c- Toxvig? †1706-10 Harrild, Brande.
Gift med Anne Jensdatter †1717+, som 1715 gifter sig igen med Henrik Jørgensen.
Ses 1690 (antages over 25 år gammel dette år) i Toxvig, hvorfra han afhenter en egekiste i Birkebæk, Arnborg for skyld af 6½ mark ved Jens Jensen. Ses 1704 i Harrild, Brande i skøde, ejer et bol i Lundfod, Brande og 8 tønder hartkorn. Kaldes H: (hr.?) i krigsstyrlisten. Han er formuende for hans enke kaldes "temmelig vel fær" i krigsstyrlisten med hendes 8 tønder hartkorn.
Barn (kun det ene):
Anne Eriksdatter *1705c Harrild, Brande †1790 Harrild, Brande.
Gift 1729c vel i Brande med Jens Pedersen †1763-73 Harrild, Brande. Hun nævnes uden navn i Hammerum Tingbog 23. marts 1723.

1698c- Anders Christensen *1675cc †1725.05.12 Toxvig.
Gift 1698- i Arnborg med datter af formand ? Christensdatter (tingsvidne 23. marts 1723 Hammerum Tingbog)
Ses i skøde på Herningholm 1704.
Børn:
?Anders Andersen *1699c Toxvig? †1761 Toxvig.
Anne Andersdatter *1705cc Toxvig.
Barn med Peder Andersen, der tjente Peder Jensen, ?Store Hjøllund:
Anders *1726.12.30 †nogle uger gammel.

1726c Christen Olufsen Toxvig †1740.08.08 Toxvig.
Gift med hans kone.
Han har en søster ? Olufsdatter, som bærer et af hans børn.
Børn (et barn død 1732, to døtre 1741):
Mikkel Christensen *1722c Toxvig overtager gården, se nedenfor.
Maren Christensdatter *1726.09.08 Toxvig †1774.05 Krog, Skarrild.
Gift med Jørgen Nielsen Krog †1774.07 Krog, Skarrild.
Birte * 1729 Toxvig.
Johanne Christensdatter *1731.07.15 Toxvig †1807 Fasterholt Bjerre, Arnborg.
Gift 1767 i Assing med enkemand Christen Christensen Bjerre den Yngre *1730cc †1786 (skifte) Fasterholt Bjerre (han gift 1. gang med Johanne Pedersdatter).
Anne *1733.03.25 Toxvig.
Kirsten Christensdatter *1735.12.14 Toxvig †1775 Øvig, Skarrild.
Gift 1765c med Jens Nielsen Øvig *1734 Øvig †1781.04.09 Øvig, søn af Niels Nielsen Øvig og Johanne Pedersdatter i Øvig (han blev gift 2. gang 1776 i Arnborg med Margrethe Thomasdatter af Holtum).
Else * 1740.03.27 Toxvig.
I september 1744 i vidneslisten for sagen anlagt consumptionsskat forpagter Stephansen mod præster ses i Tøxwig: Niels Tøxwig og datter Meren. Disse er ikke identificerede.

1740 Mikkel Christensen Toxvig *1722c †1792.12.16 Toxvig. Søn af formand.
Gift med Karen Jensdatter *1707c †1777.06.04 Toxvig.
I skattemandtallet 1743 er han gift, ingen børn over 12 år, 1 dreng, 1 huskone med datter, 1 inderste.
I 1751 betaler han 6 rigsdaler landgilde om året.
Hendes børn af 1. ægteskab med en Christen:
Maren Christensdatter *1733- Toxvig †1774 (skifte) Skarrild.
Gift 1751-53 med Jørgen Nielsen Krog i Skarrild †1774 (skifte) Krog, Skarrild (hængte sig selv, kulet ned ved Høelund Bæk af rakkeren.)
Børn Mikkel Christensen med Karen Jensdatter:
Anna Mikkelsdatter *1742.11.18 Toxvig †1784 (skifte) Sandfeld-Bjerre, Brande.
Gift 1776.05.27 i Arnborg med af Brande By Erik Larsen.
1781 Sandfeld-Bjerre.
Christen Mikkelsen *1744.12.25 Toxvig. Overtager gården, se nedenfor.
Inger Mikkelsdatter *1747.01.14 Toxvig.
Gift 1776.04.12 i Arnborg med Jens Pedersen *1754c, bosat Ringstrup, Gjellerup.
Karen *1750.04.05 Toxvig.
Kirsten Mikkelsdatter *1753.01.21 Toxvig †1781c Over Harrild, Ejstrup.
Gift 1780.07.04 i Arnborg med enkemand1 af Over Harrild, Ejstrup Jonas Eriksen *1741c †1810 Tranholmgaard, Ejstrup By.
Simuleret Folketælling 1743 Toxvig Mikkel Christensen Ejer: Justitsraad Lassen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Mikkel Christensen Toxvig20c 1723c Toxvig Arnborg 1792 Toxvig Arnborg Født lige før kirkebogen begynder i 1725.
kone1743 Karen Jensdatter36c 1707c 1777 Toxvig Arnborg Begravet nr.6200
Kilde begravelse i 1777 #6200, hvor hun angives at være Mikkel Christensens kone.
dat.1742 Anne Mikkelsdatter1 1742 1757+ Hun bærer 1757.
tj-dreng1743 ? tjenestedreng, Mikkel Toxvigs
huskone1743 ? huskone, Mikkel Toxvigs
hus- kone dat.1743 ? datter af huskone, Mikkel Toxvigs
inds1743 Maren Eriksdatter37cinderste.1706c 1762 Toxvig Arnborg Hun kan også være huskonen, der har en datter.


1754 Ejer usikker.
I skiftet efter Peder Paaske af Hastrup Mølle, Thyregod siger pastor Risom af Brande, at han har hørt at Toxvig ikke blev solgt ved auktionen over Nørre Karstoft gods, men at han ville være villig til at betale arvingerne 102 rdl. for gården. I skiftets slutning vides ikke, om den var ejet af Nørre Kartoft og handelen kom ikke tilstande.

1776c Christen Mikkelsen Toxvig *1744.12.25 Toxvig †1809.07.07 Toxvig. Søn af formand.
Gift 1. 1775 i Snejbjerg med Mette Nielsdatter †1776-77 Toxvig? (ikke set død i Arnborg).
Gift 2. gang 1777.06.15 i Brande med Anne Marie Pedersdatter *1756c Store Sandfeld, Brande †1843 Toxvig datter af Peder Jørgensen *1714c Store Sandfeld †1788 Store Sandfeld, Brande og Ane †1766 Store Sandfeld.
Denne aftægt passer ikke ind i billedet, den hører formodentlig ikke til i Arnborg sogn, men Hammerum SP register 1788:
Nr. 968. Christen Taaxvig og hans Søn Christen Christensen deres opretede aftægts contragt Dateret 4 April 1788.
Barn med 1. kone Mette Nielsdatter:
Christen Christensen *1777- (ikke i Arnborg kirkebog).
Ses i dåb #2350 i 1795.
Børn med 2. kone Anne Marie Pedersdatter:
Mikkel Christensen *1778.08.02 Toxvig †1850+ skrives 1816 af Ejstrup i dåb #2489.
Gift med Ane Marie Sørensdatter *1775c †1850+ datter af Søren Pedersen *1740c †1803 (skifte) Hallundbæk, Ejstrup og Anne Pedersdatter *1744c †1803+.
Søren Mikkelsen *1812c Hallundbæk, Ejstrup.
Gift 1849c med Kirsten Madsen *1829 Nørre Snede..
Mette Katrine Christensdatter *1782.02.27 Toxvig.
Gift 1807.09.27 i Arnborg med Mourids Nielsen *1778 Skærbæk, Nørre Vium søn af Niels Mouridsen *1742 Fjelstervang, Vorgod †1815 Søby gift 1777 i Nørre Vium Else Pedersdatter *1748c Tarp, Sønder Felding †1829 Sønder Søby, Arnborg.
Bosat Sønder Søby.
Anne Christensdatter *1788.09.07 Toxvig †1848 Heesgaard, Skarrild.
Gift 1821 med Ib Pedersen i Heesgaard, Skarrild *1795.07.19 Gammelgaard, Skarrild †1862 Skarrild søn af Peder Pedersen Gammelgaard *1767c Egvad †1848.01.17 Ronnum, Skarrild og Else Kirstine Terkelsdatter *1774.07.31 Sønder Karstoft, Skarrild †1848 Ronnum.
Bosat Heesgaard i Skarrild By.
Peder Christensen *1792.10.21 Toxvig. Overtog gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Toxvig Christen Mickelsen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Mand Christen Mikkelsen43 1744 Toxvig Arnborg 1809 Toxvig Arnborg Gift 1. gang med Mette Nielsdatter *1735 Gammel Arnborg? †1777 Toxvig, datter af Niels Jakobsen, Gammel Arnborg?
hans Kone Anne Marie Pedersdatter31 1756c Sandfeld- Store Brande 1843 Toxvig Arnborg Gift 1777 i Brande.
Deres Børn Mette Katrine Christensdatter9 1782 Toxvig Arnborg Uklart hvorfor alderen i dette tilfælde er så forkert, andre aldre er ret nøjagtige i folketællingen.
Deres Børn Mikkel Christensen7 1780c Toxvig Arnborg
Mandens Fader Mikkel Christensen80 1723c 1792 Toxvig Arnborg 16.12.1792 begravet 69 år.
Tieneste folk Kirsten Katrine Jørgensdatter29 1761 Hesselberg Ikast 1829 Gammel Arnborg Arnborg Datter af Jørgen Nielsen i Ikast sogn og Krog, Skarrild og Maren Christensdatter †1774 Krog. Kirsten Katrine er opvokset i Krog, Skarrild.
Tieneste folk Hans Thomasen17 1771 Grene Arnborg Far Thomas Hansen. Tjener 1789 i Birkebæk.

Folketælling 1801 Toxvig Christen Mikkelsen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G, Sogne- foged mand 2Christen Mikkelsen Toxvig 1744 Toxvig Arnborg 1809 Toxvig Arnborg Dåb nr.2111
Begravet nr.6327
 
kone 2 1Anne Marie Pedersdatter441756c Sandfeld- Store Brande 1843 Toxvig Arnborg  
LINK: Gift 1777 i Brande
søn 2 Mikkel Christensen231778 Toxvig Arnborg 1850+ Hallundbæk? Ejstrup Dåb nr.2257
Konfirmation nr.9014
Gift med Ane Marie Sørensdatter, bosat Hallundbæk, Ejstrup.
søn 2 Peder Christensen91792 Toxvig Arnborg 1829 Toxvig Arnborg Dåb nr.2328
Overtager 1825 gården i Toxvig.
dat. 2 Mette Katrine Christensdatter191782 Toxvig Arnborg 1824 Søby- Sønder Arnborg Dåb nr.2276
Konfirmation nr.9031
Viet nr.8091
Gifte med Mourids Neilsen i Sønder Søby, Arnborg.
dat. 2 Anne Christensdatter 1788 Toxvig Arnborg  Dåb nr.2308
Konfirmation nr.9065
Bærer 1812 ved søsteren Mette Katrine i Sønder Søby.
tj- dreng Hans Christensen161771c   Ikke set født i Arnborg.
Nærer sig af Haand- gier- ning slægt 0Mette Troelsdatter301761c Sandfeld- Store Brande 1825 Askær- Nørre Brande Viet nr.8078
Konens far Peder Jørgensen i Store Sandfeld, Brande er bror til hendes far Troels Jørgensen i Store Sandfeld. Konens kusine.


1809 Anne Marie Pedersdatter enke efter formand

1825 Peder Christensen (Toxvig) *1792.10.21 †1829.08.01 Toxvig, søn af forenke.
Gift 1825.09.11 i Arnborg med Ane Johanne Nielsdatter *1796.02.21 Uhre, Brande datter af Niels Nielsen *1764c Uhre †1826.10.21 Uhre og 1. kone Maren Thomasdatter *1767.09.12 Arnborg Grene †1817.07.13 Uhre.

1830 Ane Johanne Nielsdatter *1796.02.21 Uhre, Brande enken efter Peder Christensen, se ovenfor.

Hus i Toxvig:
1787- Peder Nielsen *1739c bor i 1787 med sin mor.
Folketælling 1787 Toxvig Peder Nielsen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
i Dag- leje mand Peder Nielsen481739c    
Jnder- ste mands mor Maren Jensdatter Søndergaard821705c  1789 Toxvig Arnborg  

Arnborg Tornvig begynder her ↓

Tornvig i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Tornvig. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Tornvig
(Rick Larsen contributed dates from Arnborg's church register and the later family).
(Se opnævnelse med Tornvig som mellemnavn 1909 i Racine, Wisconsin, USA. Racine ligger ved Lake Michigan søen i staten Wisconsin 100 km nord for Chicago - som ligger i staten Illinois - og 30 km syd for Milwaukee i Wisconsin).


Arnborg Tornvig
1584 Anders Ibsen i Tornvig er kirkeværge. AS s. 122.
Gift med Maje Nielsdatter.

Arnborg Tornvig
1608 Maje Nielsdatter, enken efter Anders Ibsen.

Arnborg Tornvig
1655 Anders Andersen, Jakob Ulfeldts skøde.


Arnborg Tornvig
1682 Palle Madsen *1630c Lille Sandfeld?, Brande? †1682 Tornvig, Arnborg.
Gift med Margrethe Larsdatter †1683+.
(Palle Madsen ses 1682 i Tornvig i skøde fra Enevold Kaas til Lyngholm til Jørgen Grubbe Kaas til Hastrup). Da der ses en Palle Madsen ganske nær lige over Skjern å i Lille Sandfeld i Brande sogn i 1663 og 1669 regnes han for den samme mand. Palle Madsen er formodentlig søn af Mads Christensen set 1652 i Lille Sandfeld.

Arnborg Tornvig
1683 Margrethe Larsdatter, enke, fæster (Græsningstaksten, Sulkjær "Arnborg Sogn", s. 35).
1699 Christen Mikkelsen, nævnt i Hammerum Tingbog, 23. dec.

Arnborg Tornvig
1727- Christen Tornvig †1734.12.03 Tornvig.
Gift med hans kone †1728.11.29 Tornvig.
Christen Jensen Tornvig er vidne på Hammerum Herredsting 3 marts 1728 om brand i Toustrup, fs 84b. Stokkemand 10. januar 1733 på Hammerum Herreds Ting.
Børn:
Peder *1727 Tornvig? †1728 Tornvig?.
†1730 Christen Tornvigs barn begravet.
†1732 Christen Tornvigs barn begravet.
??Christen Christensen Tornvig *1726-? Tornvig? gift 1755c med Maren Nielsdatter *1735 Fjelstervang, Vorgod datter af Niels Pedersen *Skarrild og Edel Berntsdatter *Fjelstervang, Vorgod. Christen og Maren overtager hendes fødegård. De flytter væk fra Fjelstervang (det vides ikke hvorhen) dette efter at deres datter, som fik gården i Fjelstervang med hendes mand Henning Nielsen, var død kort efter bryllupet 1793c.
Bemærkning: Christen Christensen Tornvig har to spørgsmålstegn, et fordi der ikke er set noget direkte i kilderne, om at han skulle være søn af Christen Tornvig senior, endnu et fordi alderen ved folketællingen ville give født i 1728, men der er ingen fødsel indført i kirkebogen som begynder i 1726, desuden angives aldre oftest i folketællinger for høje, ikke som her for lave. Men hans placering her er efter navnet næsten tvingende og Christen Tornvig senior får børn i den tid. Et andet problem er at han må vokse op i Tornvig for at blive kaldt sådan senere i Vorgod sogn, dvs. han må - forældreløs - blive på gården, da Jens Rasmussen kommer dertil og ikke, som man ville forvente, være kommet til familie.
Børn kaldes alle Tornvig:
2 Bernd Christensen *1756 Fjelstervang, Vorgod †1839 Birkemose, Timring gift 1786 i Vorgod med Kirsten Jensdatter *1763c †1839 Timring. Bosat 1786 - 94 Lille Fjelstervang, Vorgod, 1798+ Birkemose, Timring, 6 levende børn.
2 Sidsel Christensdatter *1758 Fjelstervang, Vorgod (FORMODNING: †1793c? Fjelstervang?). Gift 1792 i Vorgod med Henning Nielsen *1759c Uhre, Brande †1840 Fjelstervang søn af Niels Christensen †1763-73 og Ane Henningsdatter *1728c †1801 Uhre, Brande. Henning gift 2. gang 1794 i Vorgod med Margrethe Christensdatter vel *1769 Barde, Vorgod datter af Christen Pedersen og Maren Mikkelsdatter.
2 Kirsten Margrethe Christensdatter *1763 Fjelstervang, Vorgod †1839 Døvling, Skarrild gift 1789 i Vorgod med Niels Jacobsen *1763 Timring †1847 Døvling, Skarrild. Bosat 1789 - 1800 i Birkemose, Timring, 1800 - 06+, 1834 Døvling, Skarrild ved datteren Zidsel Kirstine Nielsdatter *1806 Fjelstervang, Vorgod †1833 Døvling, Skarrild gift 1826 Vorgod med Niels Poulsen *1798 Gjellerup †1860 Døvling, Skarrild.. Fem levende børn og flere død spæde.
2 Edel *1766 Fjelstervang, Vorgod
2 Christen Christensen Tornvig *1769 Fjelstervang, Vorgod †1841 Ejsingkjær, Vildbjerg viet 1790 i Snejbjerg til Karen Pedersdatter *1768c Sønder Felding, opvokset i Haunstrup †1809 Ejsingkjær, Vildbjerg. De bosætter sig i Snejbjerg men flytter 1799c til Ejsingkjær, Vildbjerg.
Børn kaldes alle Tornvig:
3 Christen Christensen Tornvig *1792.03.22 Snejbjerg †1871.11.29 Ronnum, Skarrild gift 1. med Edel Kirstine Christensdatter *1794.06.16 Snejbjerg †1829.05.21 Assing, gift 2. 1830.11.28 med Maren Christensdatter flytter 1842 til Skarrild sogn.
Nogle børnebørn kaldes Tornvig til mellemnavn:
Mette Kirstine Christensdatter *1825.09.24 Vildbjerg, gift med Jens Jørgen Pedersen *1815.12.13 Ronnum, Skarrild søn af sognefoged Peder Pedersen Gammelgaard *1767c Egvad sogn †1848.01.17 Ronnum, Skarrild og Else Kirstine Terkelsdatter *1774c Skarrild †1848.03.19 Ronnum. Bosat Vorslunde, Give.
Christen Tornvig Jensen *1843.09.01 Vorslunde, Give.
Augustin Tornvig Jensen.
3 Anne *1793 Snejbjerg
3 Else *1796 Snejbjerg
3 Oluf Peder Christensen Tornvig *1797 Snejbjerg gift med Louise Pedersdatter Rejkjær *1802 Madum men opvokset i Tim.
3 Fire døde spædbørn *1800 - 06
3 Anders Christensen Tornvig *1806 Ejsingkjær, Vildbjerg †1891 Tim gift 1841 i Timring med Karen Christiansdatter *1807 Stadil †1878 Tim. Bosat Timring og Tim.
Børn kaldes ikke alle Tornvig:
Christen Tornvig Andersen Bølgaard *1842 Birkmose, Timring.
Carl Andersen Thimgaard *1844 Tim.
Jens Andersen Tornvig *1848, Barbisgaardhus, Tim †1897 Tim gift 1870 i Møborg med Ane Katrine Godskesen *1846 Møborg †1928 Herrick Ave. Racine, Wisconsin, USA. Bosat Tim.
Ni voksne børn alle udvandret til Racine Wisconsin, USA:
Anders (Andrew G.) Andersen *1875 Sønder Nissum †1967 Racine, Wisconsin USA gift 1902 i Racine Wisconsin med Else Kirstine Kristensen Vodde *1874 Møborg †1969 Racine.
Otte børn i Racine Wisconsin, USA:
6 Anne Catherine (Annie) Anderson *1903 West Racine, Wisconsin gift 1924 i Racine med Reuben Larsen *1901 Byron, Monroe, Wisconsin †1990 Racine.
Seks børn i Racine Wisconsin, USA:
William Elroy Larsen *1931 Racine, Wisconsin †2010 Racine gift fire gange 1. gang 1953 i Racine med Donna Lunette Foertsch *1935 Racine. Han bliver senere bosat i Kalifornien, Oregon og igen Racine.
Fem børn i Racine Wisconsin, USA:
Richard (Rick) William Larsen *1956 Racine, bosat Luxemburg. Informant for denne slægtsliste, findes på ancestry.com men kan kun indses med anmeldelse til ancestry plus tilladelse fra Rick, eller man betaler medlemsskab. Et gratis medlemsskab bringer ikke ret til at indse stamtræer, men har til følge, at man får mængder af emails nærmest spam.
6 Jens Tornvig Anderson *1909 Racine †1992 Racine. Syvende generation med navn Tornvig. Fem børn.
3 Marie Christensdatter *1809 Ejsingkjær, Vildbjerg.
Børn af Christen Christensen Tornvig i Fjelstervang, Vorgod fortsat:
2 Niels Christensen *1773 †3 måneder gammel.
2 Kirsten *1774 Fjelstervang, Vorgod
2 Anders Christensen *1777 Fjelstervang, Vorgod †1798 Mosgaard, Assing (Rick Larsen).

Arnborg Tornvig
1743- — 1749 Jens Rasmussen †1749.09.20 Tornvig.
Gift med hans kone.
(Tak til Ruth Neumeister for korrekturer, 2018).
Da Christen Tornvig senior dør i 1734, er det sandsynligt, at Jens Rasmussen kommer til Tornvig senest 1735. Men han må så have boet et andet sted i Arnborg før den tid, for han får børn fra 1726 og fremad i Arnborg sogn.

og Huustrue 1 Daatter, 1 par Huusfolck Manden er Soldat og desuden Huusarm

Citeret fra skattemandtallet 1743. Han har altså haft en soldat og hans kone boende på gården foruden sin egen familie.
To af børnene som her angivet er ikke i Arnborg kirkebog: Christen som i FT 1787 kaldes bror til Rasmus, der er født i kirkebogen. Og Karen Jensdatter *1743c Tornvig, der kaldes Karen Jensdatter Thornvig i hendes begravelse 1819 i Overkirkegaard i Assing sogn.
Børn:
Kirsten Jensdatter *1726.07.14 Tornvig? †1730.10.12 Tornvig
Formodentlig den datter over 12 år, der ovenfor er hjemme 1743 i skattemandtallet.
Christen Jensen Tornvig *1728c ?Arnborg †1792 Lille Hjøllund se nedenfor.
Han er ifølge FT 1787 bror til Rasmus Jensen i Lille Hjøllund, der er født her i Tornvig, se nedenfor.
Rasmus *1730.10.26.
Anne Jensdatter *1732.06.03 Tornvig?
Ses i FT1801 i Gammel Arnborg ved Jens Nielsen som enke, "Husbondens moster".
Karen Jensdatter Tornvig *1741.04.15 Tornvig †1819.08.14 Over Kirkegaard, Assing.
Gift 1780.07.22 i Assing med af Skjern Just Jensen *1744 Meldgaard, Bølling sogn †1815.09.11 Lustrup, Skarrild søn af Jens Christensen og Kirsten Justdatter i Melgaard i Bølling sogn.
(Tak til Ruth Neumeister, 2018).
FT 1787 og 1801 i Bukkær i Assing.
Senere selvejer i Lustrup i Skarrild.
Begravelse i kirkebogen:

Karen Jensdatter Thornvig. Enke efter Huusmd. daværende i Skarildhuse, Just Jensen, hun døde i Assing Over Kirkegrd hvortil hun fløttede sidste Paaske. Alder: (Ingen alder anført)

Rasmus Jensen *1744.10.20 Arnborg †1801+.
Gift med Else Marie Gregersdatter *1760c †1817.10.29 Skarrild
Bosat Lille Hjøllund i Arnborg i 1787, selvejer. Han er ifølge FT 1787 bror til Christen Jensen Tornvig. FT 1801 i Lustrup i Skarrild sogn.
Simuleret Folketælling 1743 Tornvig Jens Rasmussen Gods: Karstoft Ejer: Paaske
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Jens Rasmussen 1749 Tornvig Arnborg
kone1743 ? Jens Rasmussens kone
dat.1743 ? Jensdatter12+ 1731- ? Arnborg 1743+
dat.1732 Anne Jensdatter11 1732 ? Arnborg 1743+
dat.1741 Maren Jensdatter2 1741 Tornvig Arnborg
husfolk1743 ? Soldat 1 par Huusfolck Manden er Soldat og desuden Huusarm.
husfolk1743 ? Soldats kone 1 par Huusfolck Manden er Soldat og desuden Huusarm.


Arnborg Tornvig
1749c Christen Jensen Tornvig *1728c †1792.12.07 Lille Hjøllund, Arnborg.
Gift med Johanne Olufsdatter *1707c †1787.12.14 Lille Hjøllund, Arnborg.
Han er med sikkerhed i 1753 i Tornvig, for da ses hans navn i jordebogen for Nørre Karstoft i Paaske skiftet. Hvornår han forlod gården er uvist, men Peder Hansen har overtaget den før 1774, hvor hans ses i Tornvig i kirkebogen.
1787 bosat i Lille Hjøllund. Arnborg kirkebog 1787 "Den 7. December døde og den 14. blev begravet Christen Thornvigs Hustrue af Lille Hjøllund Johanne Olufsdatter i sit 71. aar." For patronym Jensen se FT 1787 Lille Hjøllund, Arnborg.
Børn:
Jens Christensen *1748c Tornvig? †1760.01.05 Tornvig.
Ikke set født i Arnborg eller Skarrild kirkebøger.

Arnborg Tornvig
1752c Christen Rasmussen Tornvig.
Han er kun nævnt en gang med patronym Rasmussen i kirkebogen kan være Christen Tornvig forskellige år.
Han nævnes den 25. marts 1753, hvor en dødfødt datter begraves. Degnen angiver Christen Rasmussen, præsten Christen Tornvig. Det døde barn et år før i 1752 antages her at være hans.
I 1753 findes desuden Christen Jensen i Tornvig, han ses i Paaskes jordebog for Nørre Kartoft.
Formodede børn:
Barn †1752.01.02 Tornvig.
Christen Tornvigs barn, usikker om Christen Rasmussen Tornvig.
Dødfødt †1753.03.25 Tornvig.

Arnborg Tornvig
1774- Peder Hansen *1737c †1793+.
Gift 1. gang 1760c med hans første kone †1772+.
Gift 2. gang 1772+ med Malene Hansdatter *1733c.
Hans første børn kan være født andetsteds. Han køber 1784 gården til selveje.
Børn:
Hans Pedersen *1762c †1792+.
?Mads Pedersen *1771c †1836 Nørre Askær, Brande.
Gift 1801.11.14 i Brande skrevet af Tornvig med Ane Christensdatter *1776 Nørre Askær †1857 datter af Christen Jensen Nørre Askær *1751c Over Harrild, Ejstrup †1818 Nørre Askær og Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 Nørre Askær.
Bosat Nørre Askær, Brande.
Berta Maria Pedersdatter *1772c.
Hans *1774.04.04 Tornvig †1774.09.14 5c måneder (degnens kirkebog 14 dage gammel?).
Dødfødt dreng 1776.03.20.
Jens *1777.09.28 Tornvig †3 uger.
Folketælling 1787 Tornvig Peder Hansen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer- bonde mand 2Peder Hansen541737c  1793+  Han ses som fadder i Brande kirkebog ved sønnen Hans Pedersens søn Peders dåb - på den tid i Dørslund, Brande, hvor de flytter fra i 1793.
kone 2 1Malene Hansdatter541737c   Muligvis Hans Grenes datter Malene *1733 Grene, Arnborg.
dat. Birte Marie Pedersdatter151772c   Ikke set født i Arnborg.
Land Soldat søn 1 1Hans Pedersen251762c   Ikke set født i Arnborg.
søn 1 kone 1Anna Larsdatter351752c   Ikke set født i Arnborg.
søn 1 dat. Birte Hansdatter41784 Tornvig Arnborg   
søn 1 dat. Anne Malene Hansdatter21786 Tornvig Arnborg   

Arnborg Tornvig
1783 Hans Pedersen *1762c †1793+ søn af formand.
Gift 1783 med Anne Larsdatter *1752c †1793+.
Ingen af dem set født i Arnborg. Faderen Peder Hansen er stadig ejer af gården, da Hans Pedersen gifter sig. Faderen Peder Hansen står i FT 1787 som selvejer.
Hans Pedersen fæster 1787 Over-Dørslund i Brande sogn. I 1789 ved dåben af sønnen Peder i Brande kirke skrives Hans Pedersens far Peder Hansen af Dørslund, så forældrene er flyttet med. I 1793 forlader familien Dørslund, det vides ikke hvorhen. Datteren Birte konfirmeres 1798 i Brande fra Borup og da hun giftes 1813 i Sønder Omme skrives hun af Brande sogn.
Børn:
Birte/Birgitte Hansdatter *1784.04.04 Tornvig, konf. 1798 i Brande.
Gift 1813.10.09 i Sønder Omme med Mathias Jeppesen *1792.04.09 Hallundbæk, Sønder Omme søn af Jeppe Mathiasen *1747c og Maren Nielsdatter *1757c.
Bosat Hallundbæk i Sønder Omme sogn.
Anna Malene *1786.04.02 Tornvig, Arnborg.
Peder *1789 Dørslund, Brande. †3 måneder.
Mette *1792 Dørslund, Brande. †10 måneder.

Arnborg Tornvig
1789c Jens Jensen Flø/Tornvig *1755c Fløe, Brande †1831.05.01 Silstrup, Skarrild søn af formand.
Gift 1. 1785.11.16 i Snejbjerg med Kirsten Jensdatter *1762.04.18 Volsgaard, Snejbjerg †1790.12.21 (Skifte Brejl Lundenæs #1150) Tornvig, Arnborg datter af Jens Thuesen *1729c †1802.08.22 Volsgaard og (gift 1758.10.01 Snejbjerg) Johanne Madsdatter *1737c †1797.08.07 (Skifte Brejl Lundenæs #1723) Volsgaard.
Gift 2. 1791.07.07 i Snejbjerg med søster til første kone Mette Jensdatter *23.06.1771 Volsgaard †1800.12.10 Volsgaard.
For Jens Jensens forældre se Flø i Brande sogn. Volsgaard se Jens V. Olsen.
Familien flytter 1797 til Volsgaard i Snejbjerg, hvor Jens Jensen bor til 1808, derefter i Paarup i Assing og så fra 1811 i Silstrup i Skarrild.
Børn med 1. kone Kirsten Jensdatter:
Johanne Jensdatter *1786.09.10 Flø, tvilling.
Ses FT 1801 Volsgaard, Snejbjerg.
Jens *1786.09.10 Flø, tvilling †1790- (ikke i skiftet efter moderen).
Abelone Jensdatter *1788.07.27 Flø.
Ses FT 1801 Volsgaard, Snejbjerg.
Jens *1790.04.27 Tornvig, Arnborg †2 år gammel, druknede i Holtum Å.
Børn med 2. kone Mette Jensdatter:
Jens Jensen Tornvig *1792.04.22 Tornvig, Arnborg †1868.03.18 Silstrup, Skarrild.

Gift 1. 1814.01.02 i Skarrild med af Silstrup Dorte Nielsdatter *1777.06.29 Silstrup †1831.03.20 Silstrup datter af Niels Knudsen *1745c †1805+ og Anne Pedersdatter *1743c †1793.12.03 Silstrup.

Gift 2. 1831.07.05 i Skarrild med Anne Sørensdatter *1785.08.14 Vinbæk, Borris †1871.02.17 Silstrup datter af Søren Bertelsen *1740c †1818.03.17 Vinbæk og (gift 1773.11.07 Sønder Felding) Lene Marie Eskesdatter *1741c †1830.02.08 Vinbæk.

Christen *1794.04.27 Tornvig, Arnborg.
Kirsten Marie *1795 Tornvig, Arnborg †2 måneder gammel.
Mads Jensen *1797.11.01 Tornvig, Arnborg.
Gift med Ellen Rasmusdatter *1810c Lyndelse, Odense Amt.
Ses FT 1860 i Gjesten Mark, Gesten, Ribe Amt, hvor han er husmand og daglejer.
Jens Christian *1799 Volsgaard, Snejbjerg.

Arnborg Tornvig
1797c Mads Jensen *1770c †1828 Tornvig.
Gift med Birte Eskildsdatter *1765c †1828 Tornvig.
Allerhøjst tre år i Tornvig, har også med Skibbild at gøre (har bror Lars Jensen, vidne til trolovelse i Brande). Flytter før 1800 til Pedersborg, Brandlund, Brande og 1802c til Borup, Brande. Familien tager 1804+ tilbage til Tornvig.
Børn:
Mette Marie *1791c dåb ikke set i Arnborg, ses FT 1801 i Brandlund, Brande.
Eskild Madsen *1794.10.11 Skibbild, Arnborg †1882 Grene Arnborg.
Gift med Maren Nielsdatter *1801c Nøvling †1845 Grene.
1834 bosat Tovdal, derefter Grene i Arnborg.
Ane Madsdatter *1797.04.30 Tornvig, Arnborg †1892 Langkær, Brande.
Gift 1834 i Sønder Omme med enkemand Mads Jensen Krogh *1798c Vium †1860 Langkær, Brande.
Hun må have tjent længe i Omvraa, Sønder Omme for hendes forlovere kommer derfra. Hendes forældre er døde 6 år før.
Jens *1800 Brandlund, Brande †1½ år i Brandlund.
Bodil Marie Madsdatter *1803.12.26 Borup, Brande †1868.01.31 Hejnsvig mark, Hejnsvig.
Gift 1830.12.05 i Grene, Billund med Rasmus Jensen *1807 Grene, Billund †1869 Søllingdal, Hejnsvig.
Fire børn.
Arnborg Tornvig
1797 Christen Nielsen *1746c Borup, Brande †1825 Tornvig, Arnborg selvejer.
Gift 1786.03.12 i Brande med Ane Eriksdatter *1761c Harrild, Brande †1817 Tornvig, Arnborg datter af Erik Eriksen I *1731 Harrild †1796 Harrild og Karen Christensdatter *1731c Lille Langkær, Brande †1789 Harrild.
Børn:
Niels *1787 Dørslund, Brande †3 år gammel.
Dorthe Christensdatter *1791.01.20 Dørslund, Brande Dørslund, Brande overtager gården, se nedenfor.
Erik *1792 Dørslund, Brande †4 måneder gammel.
Margrethe Christensdatter *1802.04.19 Tornvig †1874 Tornvig, Arnborg.
Gift 1826 i Brande med Palle Christensen *1802 Borup, Brande †1882 Tornvig søn af Christen Christensen Bundgaard *1749 Uhre?, Brande †1835 Borup og Dorte Pallesdatter *1762c Borup †1849 Borup.
Bosat Borup i Brande 1826 - 1847,
derefter Tornvig, Arnborg.
Børn:
Dorte Pallesdatter *1828 Borup, Brande.
Christen Pallesen *1838 Borup, Brande †1877 Tornvig.
Gift med Dorthea Jensen *1839 Birk, Gjellerup (døbt i Rind) †1915 Skibbild.
Folketælling 1801 Tornvig Christen Nielsen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2Christen Nielsen541746c Borup Brande 1825 Tornvig Arnborg  
kone 1Anne Eriksdatter391761c Harrild Brande 1817 Tornvig Arnborg Begravet nr.6370
 
dat. 2 Dorte Christensdatter101791 Dørslund Brande 1812 Tornvig Arnborg Viet nr.8099
Begravet nr.6348
Gift 1811 i Arnborg med Christen Christensen af Nederkirkegaard, Assing, som overtager gården i Tornvig.
tj-pige Anne Sørensdatter31  Ikke født i Arnborg.

Arnborg Tornvig
1804+ Mads Jensen, se 1797 ovenfor, var før også i Tornvig.
Bor muligvis efter 1804+ i et hus.

Arnborg Tornvig
Hovedsagelig udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2023.
1812c Christen Christensen *1787.05.10 Nederkirkegaard, Assing †1869.02.03 Tornvig, Arnborg søn af Christen Christensen *1763.09.25 Nederkirkegaard, Assing og Inger Ibsdatter *1761.10.03 Overkirkegaard, Assing †1834.04.14 Nederkirkegaard.
Gift 1. 1811.10.06 i Arnborg med Dorte Christensdatter *1791.01.30 Dørslund, Brande †1812 Tornvig, Arnborg datter af formand Christen Nielsen.
Gift 2. gang 1812.06.14 i Brande med Dortes kusine Ane Marie Sørensdatter *1789.09.20 Dørslund, Brande †1876.03.29 Tornvig, Arnborg datter af Christen Nielsens bror Søren Nielsen *1745c Borup, Brande †1820 Dørslund, Brande og Maren Poulsdatter *1754c Husum, Brande †1830 Dørslund, Brande.
Ingen børn set med 1. kone Dorte Christensdatter.
Børn med 2. kone Ane Marie Sørensdatter:
01 Søren Christensen *1813.06.20 Tornvig, tvilling †1886.01.18 Ejstrup By.
Gift 1843.06.03 i Ejstrup med Maren Christendatter *1816.01.12 Ejstrup By †1903.02.13 Ejstrup datter af Christen Nielsen og Mette Kirstine Andersdatter.
Overtog 1843 konens fødegård matrikel 7 i Ejstrup By.
02 Christen Christensen *1813.06.20 Tornvig †1884.07.05 Skovsbøl, Vester, tvilling.

Gift 1. 1841 i Vester med Sidsel Kirstine Jensdatter *1816c Skovsbøl, Vester †1874 Skovsbøl, datter af Jens Nielsen *1770.02.25 Vester †1854 Skovsbøl og Sidsel Kirstine Jensdatter *1779c Ejstrup †1865.01.18 Skovsbøl.

Gift 2. 1874 i Vester med enken Abelone Marie Laursdatter *1802 Vesterlund, Vester datter i Vestergaard af Laurs Hansen *1770 Vesterlund †1839 Vesterlund og Maren Pedersdatter *1774c Ibsgaard, Nørre Snede †1858 Vesterlund.

Bosat Skovsbøl i Vester sogn, overtager 1. kone Sidsel Kirstine Jensdatters fødegård i Skovsbøl.
03 Christen Christensen *1815.07.18 Tornvig †1888.09.07 Tornvig. Overtager gården, se nedenfor.
04 Dorthea Christensdatter *1818.03.20 Tornvig †1900.07.23 Uldum By, Vejle amt.
Gift 1852.11.05 i Langskov, Vejle Amt med Jens Jensen *1825.01.08 Ris Hede, Givskud †1873.05.30 Tørring Fælled, Tørring sogn, Skanderborg Amt søn af husmand Jens Jensen *1801.08.02 Ullerupgaard, Give sogn †1855.04.04 Ris mark, Givskud sogn og (gift 1824.05.02 Givskud med enke efter Søren Nielsen) Maren Sørensdatter *1787.05.04 Nederdonnerup Give †1871.02.20 Ris
FT 1834 i Grarup i Brande ved Jens Mathiesen.
Ses FT 1845 i Skovsbøl i Vester sogn ved broderen Christen Christensen.
Jens Jensen var husmand og daglejer i Tørring Fælled i Tørring sogn i Skanderborg Amt.
Maren Sørensdatter ovenfor gift 1. 1809.12.09 i Give med husmand på Ris Mark i Givskud Søren Nielsen *1764.10.07 Velling, Bryrup sogn, Skanderborg Amt †1823.04.07 Ris Mark søn af i Møllehusene i Bryrup Niels Sørensen Krogh og (gift 1759) med Sidsel Pedersdatter.
Børn:
Maren Jensen *1853.09.16 Jordemoderbolig, Langskov sogn, Vejle Amt †1920.04.25 Ølholm, Langskov.
Gift 1874.12.30 i Tørring Skanderborg Amt med Jens Jørgensen *1841.07.14 Hafdrup, Vamdrup sogn, Ribe Amt †1920.12.05 Ølholm søn af gårdmand i Ullerup i Give sogn Jørgen Jensen *1807.10.11 Ullerup †1864.11.04 Hafdrup
(- søn af Jens Jensen *1767.03.08 Ullerup og Maren Larsdatter *1769.09.24 Givskov Give
-)
og (gift 1836.09.03 Gadbjerg) Inger Kirstine Hansdatter *1816.07.09 Store Andst, Andst sogn, Ribe Amt †1846.04.30 Vamdrup.
Jens Jørgensen var boelsmand i Langskov sogn i Vejle Amt
Ane Marie Jensen *1856.11.06 Tørring fælled, Tørring sogn, Skanderborg Amt †1931.05.05 Uldum By, Skanderborg Amt.
Gift 1887.07.15 i Sindbjerg Vejle Amt med enke-1 Christen Clausen Fryland *1832.07.10 Hover sogn, Vejle Amt †1905.01.22 Uldum By søn af gårdmand Claus Christensen *1807.02.02 Hover †1872.08.05 Havretoft, Hover og (gift 1831.07.30 Hover) Anna Dorthea Terkildsdatter *1813.10.30 Hover †1835.05.12 Hover.
Christen Clausen Fryland var gårdmand i Uldum sogn i Vejle Amt.
Christen Clausen Fryland var gift 1. 1861.06.07 i Uldum med Kirsten Mielsen *1840.12.13 Aale sogn, Skanderborg Amt †1872.01.03 Uldum datter af gårdmand Michel Andersen *1810.05.17 Uldum †1875.05.29 Uldum og (gift 1840.10.24 Sindbjerg Vejle Amt) Ane Therkildsdatter *1816.10.15 Ørum, Sindbjerg sogn †1896.06.07 Uldum By.
05 Ib Christensen *1820.12.26 Tornvig †1889.03.25 Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Gift 1846.11.27 i Givskud med Ingeborg Laugesdatter *1825.12.21 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke †1885.05.04 Oksenbjerre datter af Lauge Christensen *1781 Oksenbjerre, Øster Nykirke †1851 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke og Ane Marie Torngrimsdatter *1796.01.04 Tikøb sogn, Kronborg amt †1865.12.24 Givskud By.
1846 - 1849 Givskud Mark.
1851+ Oksenbjerre i Øster Nykirke sogn.
Børn:
05a Anne Marie Ibsen Tornvig *1847.08.01 Givskud Mark †1920.08.24 Skolding, Givskud.
Gift 1882.03.31 Herredskontoret i Vejle med Anders Nielsen Eskelund *1858.10.15 Givskud Mark †1940.07.07 Torvegade, Give By søn af husmand Niels Christian Andersen *1816.06.03 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke sogn †1879.10.15 Givskud mark og (gift 1853.05.28 Givskud) Else Marie Hansdatter *1823.09.19 Gadbjerg Mark †1885.03.20 Givskud Mark,
Anders Nielsen Eskelund var husmand i Skolding i Givskud sogn i Vejle Amt og forstander for Baptistmenigheden.
05b Marie Ibsen Tornvig *1849.09.20 Givskud Mark †1914.12.04 Østerhoved, Givskud sogn.
Gift 1881.08.12 Herredskontoret i Vejle med Hans Peder Jensen *1853.01.30 Østerhoved, Givskud †1903.12.18 Østerhoved søn af husmand Jens Jeppesen *1815.11.12 Smidstrup, Gadbjerg sogn †1881.05.10 Østerhoved og (gift 1838.12.21 Jelling) Karen Jermine Nielsdatter *1816.12.21 Bøgehuset, Hover sogn, Vejle Amt †1854.12.09 Østerhoved.
Hans Peder Jensen: Husmand i Østerhoved i Givskud sogn i Vejle Amt. Baptister.
05c Lauge Ibsen *1852.06.03 Oksenbjerge, Øster Nykirke sogn †1926.10.11 Mindstrup mark, Hvejsel sogn, Vejle Amt.
Gift 1876.05.29 Herredskontoret Vejle med Karen Andersen *1847.07.22 Grarup, Brande sogn †1901.05.29 Neder Donnerup, Give sogn datter af smedesvend i Brande Anders Andersen *1824.07.25 Lokdamhus, Hover sogn, Vejle Amt †1849.07.08 (skudsår) Bogense Lazaret, Odense Amt og (gift 1847.05.18 Brande) Dorte Kirstine Iversdatter *1824.03.06 Aulum sogn, Ringkøbing Amt †1858.09.11 Viborg Tugthus.
Lauge Ibsen var:

Husmand og væver i Neder Donnerup i Give sogn
Husmand Mindstrup mark i Hvejsel sogn i Vejle Amt

Anders Andersen af Lokdamhus ses som falden i Slaget ved Fredericia i 1849 i Otto Vaupells bog ”Kampen for Sønderjylland 1848-50”.
Andersen, Anders, Lokdamhuus, 6te Linie-Infanteri-Bataillon, 3die Compagni, Menig nr. 119, død 8. juli 1849.
Dorte Kirstine Iversdatter blev dømt for mordforsøg mod Anders Andersen og indsat i Tugthuset i Viborg på livstid.
05d Christine Ibsen *1854.04.21 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1935.04.12 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
Gift 1878.11.26 i Øster Nykirke med enkemand Jørgen Mortensen *1838.05.04 Sejrup, Thyregod †1916.07.30 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke søn af Morten Hansen og Kirstine Christensdatter.
Jørgen Mortensen var gårdmand i Sønder Kollemorten i Øster Nykirke sogn
05e Anders Christian Ibsen *1856.09.12 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1919.11.15 (Givskud kirkebog) Mindstrup, Hvejsel.
Gift 1884.05.30 Raadhuset Vejle med Marie Petersine Nielsen *1865.07.07 Mindstrup Mark, Hvejsel †1940.06.05 Jelling By datter af Peter Nielsen *1833.02.01 Follerup, Herslev sogn, Vejle Amt †1920.09.30 Tremhuse, Hvejsel og (gift 1856.11.08 Hvejsel) Kirsten Hansdatter *1826.12.04 Skærhoved, Give †1905.08.09 (Hvejsel kirkebog) Givskud Mark.
Boede i Mindstrup i Hvejsel sogn. De var baptister derfor Rådhusvielsen i Vejle.
Set barn:
05e1 Ingvard Ibsen *1909.11.10 Mindstrup mark, Hvejsel sogn, Vejle Amt †1992.05.10 Borris sogn, Ringkøbing Amt.
Gift 1933.08.16 i Jelling med Elisabeth Kjær *1914.10.08 Hørup Mark, Jelling †1999.02.18 Borris datter af ugift Ida Antonie Nikoline Henriksen Kjær *1894.04.09 Lerbæk Mark, Hover sogn, Vejle Amt.
Ingvard Ibsen var skræddermester i matrikel 15L i Borris Stationsby i Ringkøbing Amt. Han fik skøde på 15L den 11 juni 1945 for 21.000 kr. Se BS side 192 Storegade 26 Borris Stationsby,
05f Christen Ibsen *1859.04.08 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1927.05.04 Ris, Givskud sogn.
Gift 1885.12.24 Herredskontoret Vejle med Jensine Cathrine Iversen *1865.06.17 Daugaard Mark, Daugaard sogn, Vejle Amt †1940.03.02 Ris, Givskud datter af ugift Kirstine Christensdatter og udlagt Jens Thomas Iversen.
Christen Ibsen: Husmand i Oksenbjerge i Øster Nykirke sogn i Vejle Amt.
05g Carl Christian Ibsen *1862.08.05 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1946.05.19 Thyregod By.
Gift 1889.03.08 Herredskontoret Vejle med Mariane Dorthea Pedersen *1866.04.30 Langskov sogn, Vejle Amt †1940.10.26 Thyregod By datter af husmand Christopher Pedersen *1837.05.21 Hvolgaard Mark, Langskov sogn †1899.09.15 Ølholm, Langskov sogn og (gift 1861.03.16 Kollerup) Mette Thygesen *1831.11.06 Sønder Vejrup, Vejrup sogn, Ribe Amt †1901.10.23 Ølholm.
Carl Christian Ibsen var landmand i Givskud sogn i Vejle Amt.
05h Peder Ibsen *1864.05.02 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1913.11.16 Vardevej, Hover sogn, Vejle Amt.
Gift 1885.12.24 Herredskontoret Vejle med Hansine Hansen *1865.01.21 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1941.11.28 De gamles Hjem, Sankt Nicolai sogn, Vejle datter af ugift Johanne Hansen *1841.06.03 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1915.10.15 Oksenbjerge, Øster Nykirke og 1864 "tysk soldat, der skal være skudt".
Peder Ibsen var boelsmand i Ris i Givskud sogn i Vejle Amt.
06 Poul Christensen *1823.04.24 Tornvig, Arnborg †1913.08.28 Ildved Mark, Hvejsel sogn, Vejle Amt.

Gift 1. 1854.11.04 i Hvejsel med enke Ane Margrethe Sørensdatter *1819.09.12 (navnefejl Maren Margrethe) Ejer, Ovsted sogn, Skanderborg Amt, konf. 1834, †1870.04.18 Ildved mark, Hvejsel datter af husmand Søren Bertelsen *1790.11.07 Ejer, Ovsted sogn 1871.02.16 Ejer Mark, Ovsted og Anne Sørensdatter *1790c Horsens †1858.11.24 Ejer, Ovsted sogn.

Gift 2. 1870.12.17 i Hvejsel med Birthe Kirstine Jensen *1838.09.09 Ørum Mark, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1904.01.19 Hornborg Mark, Hornborg sogn, Skanderborg Amt datter af husmand og smed Jens Jensen *1807.08.23 Uldum sogn, Vejle Amt †1881.10.31 Ørum og (gift 1833.05.18 Uldum) Mette Marie Iversdatter *1810.06.04 Hesselballe, Uldum †1850.05.04 Ørum Mark.

Poul Christensen var:
Husmand i Ildved i Hvejsel sogn i Vejle Amt.
Husmand Hornborg Mark i Hornborg sogn i Skanderborg Amt.
Børn med 1. kone Ane Margrethe Sørensdatter:
6a Søren Poulsen Holm *1858.11.09 Ildved Mark, Hvejsel †1956.01.14 Skovgade 49 Vor Frelsers sogn Vejle.
Gift 1884.05.13 i Øster Nykirke med Kirsten Marie Simonsen *1856.05.26 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke †1929.02.11 Skovgade 47 Vor Frelsers sogn Vejle datter af husmand i Sønder Kollemorten Simon Christensen *1831.12.22 Beksgaard, Give sogn †1894.01.01 Sønder Kollemorten og (gift 1855.06.08 Øster Nykirke) Anna Catharine Hansdatter *1830.04.06 Haughus Mark, Jelling †1912.06.03 Skovgade 47 Vor Frelsers sogn Vejle.
Søren Poulsen Holm var vognmand og kulhandler i Vejle Købstad.
6b Ane Marie Poulsen *1862.07.21 Ildved Mark, Hvejsel †1904.11.30 Uldum By.
Gift 1893.11.17 i Hornborg Skanderborg Amt med Christian Emil Thønnesen *1865.06.25 Hvolgaard mark, Langskov Vejle Amt †1936.05.26 Uldum By søn af senere gifte forældre Karoline Maria Henrichsdatter *1829.02.21 Langskov †1902.07.27 Uldum By og (gift 1868.03.22 i Trinitatis sogn Kbh) Søren Vilhelm Tønnesen *1836.05.24 Trinitatis sogn †1872.01.13 Nørrebrogade 110, Sankt Johannes sogn Kbh.
Christian Emil Thønnesen var fiskehandler i Uldum sogn i Vejle Amt.
Børn med 2. kone Birthe Kirstine Jensen:
6c Ane Margrete Kristensen *1872.06.18 Ildved Mark, Hvejsel †1941.12.27 Lille Karlskov Mark, Ringive sogn.

Gift 1. 1902.10.23 i Hornborg Skanderborg Amt med Christen Christensen *1866.04.05 Ildved Mark †1910.01.09 Ildved Mark søn af gårdmand Søren Christian Christensen *1836.02.15 Ildved †1910.01.10 Ildved Mark og (gift 1865.05.19 i Øster Snede Vejle Amt) Ane Marie Sørensen *1838.09.20 Gammelsole Mark, Øster Snede sogn †1911.10.07 Ildved Mark.

Gift 2. 1911.06.02 i Hvejsel med Niels Mikael Jensen *1883.10.09 Agerskov, Bording sogn, Ringkøbing Amt søn af gårdbestyrer i Agerskov Jens Jensen *1847.04.08 Haderup sogn, Ringkøbing Amt †1929.05.27 Ilskov sogn og (gift 1873.11.18 Bording) Birthe Kirstine Mikkelsen *1850.07.12 Hodsager sogn, Ringkøbing Amt †1885.05.23 Agerskov.

1. mand Christen Christensen var landmand Ildved Mark i Hvejsel sogn i Vejle Amt.
2. mand Niels Mikael Jensen var:

Landmand Ildved mark i Hvejsel sogn i Vejle Amt.
Landmand i Høgelund i Ringive sogn i Vejle Amt.

6d Christen *1879.05.07 Ildved Mark, Hvejsel †1883.01.12 Ildved Mark tre år gammel.
6f Kristen Kristensen Holm *1883.02.02 Ildved Mark, Hvejsel †1906.06.11 Det militære Epidemihospital Kbh (Hvejsel kirkebog) 23 år gammel.
07 Palle Christenen *1826.01.15 Tornvig, Arnborg †1904.06.03 Skolegade 18, Vor Frelsers sogn, Horsens.
Gift 1851.11.28 i Søvind Skanderborg Amt med Else Marie Kirstine Jensdatter *1819.06.17 Haldrup, Vær sogn, Skanderborg Amt †1889.05.20 Vor Frelsers sogn, Horsens datter af gårdmand i Haldrup Jens Jørgensen *1782.01.17 Stensballe, Vær †1836.05.21 Stensballe og (gift 1811.03.09 Vær) Kirsten Nielsdatter *1785.07.17 Haldrup, Vær †1826.02.03 Haldrup.
Palle Christensen var murer i Horsens i Skanderborg Amt.
Børn:
07a Ane Marie Kirstine Christensen *1852.08.25 Vor Frelsers sogn Horsens †1917.09.06 Frederiksgade 6, Horsens Klostersogn.
Gift 1875.01.25 Vor Frelsers sogn Horsens med Niels Pedersen *1848.10.11 Skjold sogn, Vejle Amt †1902.06.27 Frederiksgade 78 Vor Frelsers sogn Horsens søn af vognmand i Horsens Peder Christian Andersen *1820.03.19 Vestbirk, Østbirk sogn, Skanderborg Amt †1910.08.09 Hospitalet, Horsens Klostersogn og (gift 1848.11.17 Skjold) Karen Marie Jensdatter *1818.01.31 Skjold †1854.09.09 Vor Frelsers sogn Horsens.
Niels Pedersen var sadelmager i Horsens i Skanderborg Amt.
07b Christen Jensen Christensen *1854.09.26 Vor Frelsers sogn Horsens †1928.09.24 Almindelig Hospitals Menighed Kbh.
Christen Jensen Christensen var arbejdsmand i København. Ugift.
07c Barbararica Christensen *1857.12.08 Vor Frelsers sogn Horsens †1918.07.08 Møllegade 29 Vor Frelsers sogn Horsens.
Barbararica Christensen var frugthandlerske i Horsens. Ugift.
07d Dorthea Vilhelmine Christensen *1861.07.17 Vor Frelsers sogn Horsens †1930.03.30 Abel Cathrinesgade 25, Maria sogn, Kbh.
Gift 1892.05.22 i Sankt Ansgar kirke Kbh med Rasmus Hansen *1866.10.03 Næstelsø sogn, Præstø Amt †1949.09.13 Valby Langgade 122 Timotheus sogn Kbh søn af indsidder og daglejer i Næstelsø Hans Nielsen *1819.09.09 Fladsaa, Mogenstrup sogn, Præstø Amt og (gift 1846.12.30 Rønnebæk sogn, Præstø Amt) Ane Marie Nielsdatter *1823.01.09 Vejlø sogn, Præstø Amt †1905.10.25 Nylandsvej 74 Mariendals sogn Kbh.
Rasmus Hansen var barbermester i Kbh.
08 Jakob Christenen *1828.09.27 (navnefejl ved mor) Tornvig, Arnborg †1915.05.03 Havrum, Hornborg sogn, Skanderborg Amt.
Gift 1857.04.25 i Uldum med Mariane Sørensdatter *1831.02.06 Ørum, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1913.11.28 Havrum datter af indsidder Søren Hansen *1809.11.27 Dagnæs, Tyrsted sogn, Vejle Amt †1839.01.10 Ørum og (gift 1830.10.17 i Langskov Vejle Amt) Else Clausdatter *1800.06.29 Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1883.05.11 Hesselballe Mark, Uldum.
Jakob tjener FT 1850 ved Simon Christensen i Risager i Vester sogn.
Jakob Christensen var husmand og murer i Hesselballe i Uldum sogn i Vejle Amt.
09 Anders *1832.07.01 Tornvig, Arnborg †1836.02.26 Tornvig tre år gammel.
10 Inger Marie *1836.04.03 Tornvig, Arnborg†1836.04.04 en dag gammel.
De to forskellige penneførere i Arnborg sogns kirkebog er ikke enige om moderens navn ved Inger Marie Christensens fødsel og død. Ved fødselen: Sørensdatter – og dagen efter ved død: Nielsdatter. - Navnefejlen ses også ved Jakobs og Anders’ fødsel, hvor også navnet Madsdatter i det ene tilfælde forekommer.
Folketælling 1834 Tornvig Christen Christensen   39. en Huus Tornvig Bye
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand xChristen Christensen481787 Nederkirkegaard Assing 1869 Tornvig Arnborg  
kone xAne Marie Sørensdatter 1789 Dørslund Brande 1876 Tornvig Arnborg  
søn Ib Christensen141820 Tornvig Arnborg  Dåb nr.2518
 
søn Jakob Christensen61828c    
søn Anders Christensen21832c    

Folketælling 1840 Tornvig Christen Christensen   43. et Huus
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand xChristen Christensen521788c Assing   
kone xAne Marie Sørensdatter511789c Brande   
søn Palle Christensen151825c    
søn Jakob Christensen121828c    

Arnborg Tornvig
1846c Christen Christensen *1815.07.18 Tornvig, Arnborg †1888.09.07 Tornvig.
Gift 1846 i Vester med Kirsten Marie Nielsdatter *1821.12.16 Lille Risager, Vester sogn †1916.12.11 Tornvig datter af Niels Nielsen *1783 Langskov †1857.02.23 Lille Risager og Maren Hansdatter *1789 Tørring.
Børn:
01 Ane Marie Christensen *1847.10.10 Tornvig †1923.06.01 Brande By.
Gift 1875.03.30 i Brande med Jens Christian Christensen *1844.04.29 Kragsig, Brande †1920.02.25 Brande By søn af Christen Sørensen *1805 Kragsig †1890 Kragsig og Ane Marie Mathiasdatter *1802 Grarup †1870 Kragsig.
FT 1880 bosat i Skarrild i et hus i Silstrup.
02 Maren *1849.03.27 Tornvig †1858.08.01 Lille Risager, Vester sogn ni år gammel.
03 Christen Christensen *1851.01.12 Tornvig, Arnborg †1869.06.15 Tornvig
04 Nielsine Christensen *1853.09.12 Tornvig †1926.02.01 Lundfod, Brande.
Gift 1878.09.05 i Brande med Jens Peter Poulsen *1850.01.08 Brande By †1894.01.02 Lundfod søn af skomager i Brande Poul Christian Jensen *1800.05.12 Nørresøller, Vejrum sogn, Ringkøbing Amt †1853.02.03 (død af "Kulde, da han blev forvildet i Amtrup Mose, Snejbjerg Sogn") begravet Brande og (gift 1847.03.26 Brande) Karen Marie Pedersdatter *1814.11.23 Bøvl Norge, Sønder Omme †1884.11.07 Brande som er
(- datter af Peder Madsen *1775.10.15 Hoven sogn, Ringkøbing Amt †1853.10.02 Kirkeby, Sønder Omme og (gift 1810.09.30 Sønder Omme) Ane Christine) Nielsdatter *1788.11.09 Bøvl, Sønder Omme †1831.01.14 Mikkelborg, Sønder Omme.
-)
Jens Peter Poulsen var husmand i matrikel 1B i Lundfod i Brande sogn, som han havde skøde på fra 1885.05.01 til 1905.02.14, hvor datteren Marie Poulsen overtog stedet.
05 Niels Christensen *1856.02.23 Tornvig †1938.06.16 Kragelund mark, Øster Snede sogn, Vejle Amt.
Gift 1923.09.01 Rådhuset i Vejle med enke Birthe Marie Olesen *1873.06.07 Givskud 1941.08.02 Bredsten by, Vejle Amt datter af Christen Olesen *1847.10.19 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke †1912.05.19 Sønder Kollemorten og (gift 1867.12.13 Hover, Vejle) Inger Cathrine Christensen *1844.08.16 Hornstrup †1921.09.14 Nørre Kollemorten.
Niels Christensen var husmand på Kragelund Mark, Øster Snede sogn, Vejle Amt.
06 Maren Christensen *1858.11.11 Tornvig †1933.03.18 Fasterholt, Arnborg.
Gift 1890.03.21 i Arnborg med Søren Pedersen *1864.10.20 Skibbild, Arnborg †1906.07.16 Tranholm, Skibbild søn af husmand Mikkel Pedersen *1831.08.01 Nørre Felding sogn, Ringkøbing Amt †1919.05.09 Skibbild og (gift 1863.11.22 Arnborg med enke) Ane Kirstine Troelsen *1825.06.10 Arnborg †1899.05.08 Skibbild som er datter af Troels Nielsen Bjerre og Johanne Eriksdatter.
Søren Pedersen var husmand i Skibbild i Arnborg sogn i Ringkøbing Amt.
Hans mor Ane Kirstine Troelsen var gift 1. 1858.12.19 i Arnborg med husmand i Skibbild Søren Jensen *1807.03.15 Harrild, Brande †1861.07.04 Skibild, Arnborg
07 Hans *1861.12.23 Tornvig †1869.03.27 Tornvig syv år gammel.
08 Karen Marie Sophie Christensen *1867.03.13 Tornvig †1954.02.28 Vester sogn.

Gift 1. 1894.05.25 i Arnborg med Niels Jørgen Peter Thomasen *1856.09.12 Grarup Mark, Brande †1898.04.04 Bækskov, Tornvig Mark søn af Thomas Knudsen *1827.04.26 Grarup †1901.03.12 Vovlund, Rind (og gift 1852.12.17 Tamdrup) Nielsine Nielsdatter *1830.12.24 Marienlund, Tamdrup, Skanderborg Amt †1904.10.27 Herning Sygehus begravet Kølkær (Rind).

Gift 2. 1912.11.04 i Arnborg med Niels Jensen *1867.01.16 Sandvad, Hvejsel sogn †1941.09.09 Vesterlund, Vester sogn søn af indsidder Knud Jensen *1835.05.18 Tørring sogn, Skanderborg Amt †1916.11.08 Flø, Brande og (gift 1863.11.29 Grejs Vejle Amt) Marie Kirstine Jensen *1835.12.11 Skovsbøl, Vester sogn †1914.12.05 Flø, Brande

1. mand Niels Jørgen Peter Thomasen var sadelmager og træskomand i Arnborg sogn i Ringkøbing Amt.
2. mand Niels Jensen var kirkebetjent i Vesterlund i Vester sogn i Vejle Amt.
Tornvig fra folketællinger
Tornvig FT 1845:
Christen Christensen 58 Gift Huusmand, ernærer sig af sin ejendom Assing
Ane Marie Sørensen 55 Gift Hans kone Brande
Christen Christensen 28 Ugift Deres søn Arnborg
Tornvig FT 1850:
Christen Christensen 35 Gift Huusfader, lever af sin jordlod Her i Sognet
Kjersten Marie Nielsen 30 Gift Hans kone Vester sogn, Veile amt
Ane Marie Christensen 3 Ugift Deres børn Her i Sognet
Maren Christensen 1 Ugift Deres børn Her i Sognet
Christen Christensen 65 Gift Aftægtsmand Assing, Ringkjbg. amt
Ane Marie Sørensen 63 Gift Hans kone Brande, Veile amt
Palli Christensen 24 Ugift Deres søn, frav. som soldat Her i Sognet

Arnborg Tornvig ender her ↑ .


Arnborg Tornvig husmandssted begynder her ↓
Arnborg Tornvig husmandssted
1813 Jakob Sørensen *1786 Dørslund, Brande †1826 Brande By men af Tornvig søn af Søren Nielsen *1745c Borup, Brande †1820 Dørslund og Maren Poulsdatter *1755c Husum, Brande †1830 Dørslund.
Gift 1813.03.07 i Arnborg Magrethe Katrine Christensdatter *1792.11.11 Sønder Søby, Arnborg datter af Christen Christensen Bondegaard *1749c (1815 tømmermand på aftægt i Tornvig) og Anne Marie Christofferesdatter *1750 Herning By.
For konen Magrethe Katrine Christensdatters børn af 2. og 3. ægteskab se Sønder Søby.
Ifølge teksten ved første datters dåb var han husmand og skrædder. Han kom til Tornvig, fordi hans søster Ane Marie Sørensdatter var gift blevet gift året før ham med Christen Christensen i Tornvig.
Han begår tilsyneladende selvmord ved kirkediget i Brande, Brande kirkebog 1826:
Huusmand af Tornvig i Arnborg Sogn. Blev funden død strax [e]fter for Brande Kirkegaardsdige. Efter optagen Synsforretning og forhør blev vedtaget af [..tet], at han maatte Begraves paa Kirkegaarden med sædvanlig Ceremonie.
Dvs. der var tvivl, om han havde bragt sig selv af dage og der må have været grunde til det. Han blev kun 39 år.
Børn:
Anne Marie Jakobsdatter *1815 Tornvig.
Gift med sadelmager Claus Henrik With *1805c (Bad) Oldesloe (20 km vest for Lübeck), Holsten.
Ses FT 1845-60 i et hus i Them, Skanderborg Amt.
Børn:
Hans Christian With *1842c Them.
Maren Jakobsdatter *1817 Tornvig.
Gift 1850c med skræder Jakob Christensen *1822c Haderup, bosat Tulstrup, Ikast.
Hun tjener FT 1845 ved Morten Mortensen i Sønder Talund, Ørre sogn. FT 1850 ved hans enke Karen Pedersdatter.
Børn:
Christen *1851c Tulstrup, Ikast.
Jakob *1852c Tulstrup, Ikast.
Ane Margrethe *1855c Tulstrup, Ikast.
Ane Johanne Jakobsdatter *1821.05.07 Tornvig, konf. 1836 Gjellerup †1895.03.13 (ved søn skmager Johannes Erlandsen, Vester Strandgade) Ringkøbing By.
Gift 1849.10.09 Gjellerup med rebslager af Struer Peder Berg Erlandsen *1824c Lemvig †1891.07.04 Sahl sogn.
FT 1850 Struer By i Gimsing sogn, Ft 1855-60 Aldershaab i Ryde, 1870-90 Sahl sogn.

Arnborg Tornvig husmandssted ender her ↑ .


Tovdal i Arnborg sogn. Videnskabernes Selskab 1803.
Tovdal. Totterne hede. Klik: stort billede. Videnskabernes Selskab 1803.
Tovdal
1683 5 tønder hartkorn, 44 tønder land dyrket. Tilhører Lundenæs.
1698 Niels Andersen i Tovdal varselsmand 10. sept. for syn i Lille Hjøllund.


1667- — 1693+ Jens Rasmussen søn af ? Nielsdatter †1667- gift med Rasmus.
Han ses i skiftet efter hans mors bror Peder Nielsen †1667 i Skærlund, Brande i Nørvang Herreds Tingbog.
Landgilde restance 1684 118 rdl, 1689 77 rdl, 1693 118 rdl.
?Peder Jensen *1670cc, se nedenfor.

1695 Peder Jensen, Christen Terkelsen, syn af Lille Hjøllund (Hammerum Herreds Tingbog).
1695 Peder Jensen *1670cc †1745.03.09 Tovdal.
I 1698 synsmand i på halvgård i Lille Hjøllund, Hammerum Tingbog 10. sept.
1700 restance 197 rdl.
1708 restance 197 rdl. 4 M. 4 S.
I året 1734 brænder et 10 fags stue- og ladehus den 1. februar så hurtigt at intet foder kan reddes. Tingsvidne derom med vidner skrives på Hammerum Herreds Ting i marts dette år. Peder Jensen har i 1734 været omkring 60 år gammel, så det er naturligt, at han går på aftægt og en anden overtager driften - dette er her Marquor Nielsen, der ses fra 1734 i Tovdal. (Tak til Niels Okkels Folkjær for hjælp ved udskriften).

Løverdagen d: 6 Marti 1734 da blev Retten betiendt af Herredsfoged Lars Svanholm og herritz Skriver Jens Mindsted
...
- Dernest for retten fremstoed Peder Jensen af Toudall i Ahrnborg Sogn tiener til Stamhuuset Londenis og [.....] det herved Retten i dag 8te dage sidst fremførte Stefnemaa[l] og af [....] giorte imposition og Resolution fremstillede effterskrefende Jens Pedersen hiørlund, Peder Mickelsen tiendende i Arnborg Kirkgaard og Christen Laursen af bemte store hiørlund, for af aflæge deris vidnesbyrd, saa velsom forige i dag 8te dage førte 2de Vidner aflagt haver Anglde dend ulycklig ildbrand som dend 1st febr sidst hos Peder Jens: toudal er bleven optændt, og ere fornefnte 3de Vidner Alle i Ahrnborg Sogn hiemme hørende, som effter at lovens Eed for dennem var oplæst Vandt og forklarede Effter af Herritsfogden for det
1te giorte Spørsmaal til vidnerne, Om de icke vidste hvad dag eller Dato denne ulycklig ildbrand hos dend klagende Peder Toudal blev optændt eller hvoraf samme ulyckelig ildbrands hendelse blev optændt. Vidnerne svarede, dend ulycklig ildbrand optændtes d 1ste febr sidst ved Middagstiiden, hvilket vidnerne saae og var nærværende ved stædet for at bierge, men forgiæves, saa som ilden tog overhaand, Vidnerne Veed ellers icke hvoraf denne ildbrand opkom
- 2det tilspurte herritsfogden vidnerne hvor meget af stædets bygning er bleven lagt i aske og ødelagt samdt hvad huus[..]. Vidnerne svarede Eensstemmig at det var ungefehr 10 fag huus som var brugt baade til Salshuus og ladehuus, og at det derudj værende foeder blev brændt som icke er en liden eller Ringe Skade for beboeren i denne trange foeder tiid.
3die tilspurdte herritsfogeden Vidnerne hvor meget fornefnte stæd Toudall efter Nye land Maalings Matircul er Taxeret udj hartkorn. Vidnerne svarde at det er ansat for 5 tdr hartkorn
=4de tilspurgte herritsfogden Vidnerne om de ei er bevidst hvem fornefnte Toudall beboede dend Tiid den Nye Landmaaling skeede. Vidnerne svarede at det er dennem berettet; At Peder Jens:, som nu Toudall beboer, dend tiid stædet beboede, og
5te tilspurdte herritsfogeden Vidnerne om de ei biergede Noget boeskab eller andet Løsøre eller foeder før ilden tog overhaand; Vidnerne svarede Nei det kunde de icke formedelst ildens hastig overkommelse;
Og som Peder Toudall icke hafde nogen Vidre Spørsmaale at giøre til de fremstillede Vidner, blev de tagen i Eed paa forindførte deris aflagde Vidnesbyrd Saa Sandt Hielpe dennem Guud og Hans Hellige ord, og saa fra Retten demitteret
- hvoreffter Peder Jensen Toudall J forvendtning hos Hans Kongl. Maist at nyde Naade og medlidenhed hos Herskabet, for at beviise dend skade hannem ved denne Ulyckelig hændelse er bleven væderfaret, Var tienstl. begierende Tingsvidnet beskreven udstæd. Hvilket og dommeren bifaldt.

Børn set i Assing kirkebog:
Jens Pedersen *1708c-.
Gift med hans kone.
Barn døbt 1733 i Velhusted i Assing, Peder Jensens søn og datter fra Arnborg faddere. Jens Pedersen kaldes "af Arnborg", ser ikke umiddelbart ud til at være kommet tilbage til Arnborg.
Børn:
Maren Jensdatter *1733.08.09 Velhusted, Assing.
? Pedersen, fadder 1733 i Assing.
Børn set i Skarrild kirkebog:
Mette Pedersdatter *1711c-.
Bærer 1729 i Skarrild Grene Anders Grenes barn og i 1731 Poul Hesselvigs søn Peder.
?2 Pedersdatter, fadder 1729 i Skarrild Grene Anders Grenes barn.
1734 Marqvor Nielsen (Tovdal) †1747.05.02 Tovdal vel søn af Niels Marqvarsen i Skærbæk i Nørre Vium *1669 †1720.07.19 Skærbæk.
Gift med Johanne Sørensdatter †1747+. Konen identificeret i en dåb 1742, hvor præsten har Marquor Tovdals kone som bærer og degnen Johanne Sørensdatter.
I Nørre Vium kirkebog ses han første gang nævnt 1729 og sidste gang 1734, derefter flytter han til Tovdal i Arnborg.
Hans ses første gang i Tovdal i Arnborg i april 1734 som fadder i kirkebogen. Skattelisten i 1743 Marqvor Towdahl og kone og konens far. 1 tjenestepige.
En Makvor Nielsen (Krog) ses 1693 i Vium Krog, Hammerum Herreds Tingbog i aug. 1693 †1715.11.30 Vium Krog. Han processerer mod de Gaasdal mænd i Borris sogn, som har nedtrampet kornet i to af hans marker. Markvor Nielsen er fæster. I 1695sammesteds ses en Niels Markvardsen (*1669 †1720.07.19) i Skærbæk, Vium sogn, som har fanget levende ulveunger.
Simuleret Folketælling 1743 Tovdal Marqvor Nielsen Gods: Lundenæs Ejer: Byllow
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Marquor Nielsen Tovdal 1747 Tovdal Arnborg Ingen børn set.
kone1743 Johanne Sørensdatter Identifikation i dåb nr. 2090 i 1742, præsten: Marqvor Tovdals kone bærer, degnen: Johanne Sørensdatter bærer.
kones far1743 Søren Konen Johanne Sørensdatters far53cc1 gl. Man, som indtet kand fortiene.1690cc 1743+
tj-pige1743 ? tjenestepige, Marquor Nielsens

Ved Marquor Nielsen på aftægt (glemt i skattelisten 1743):
Simuleret Folketælling 1743 Tovdal Peder Jensen Gods: Lundenæs Ejer: Byllow
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*r sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
fæster1743 Peder Jensen Tovdal   1745 Tovdal Arnborg Ses 1732 og dør her 1745.
kone1743 ? Peder Tovdals kone    Søn set 1726. To døtre. Konen ikke set død. Mette Pedersdatter †1748, Maren Olesdatter †1751 er kandidater.

1748c Christen Poulsen Tovdal *1715c †1798.04.29 Døvling, Skarrild (ved søn).
Gift 1748.10.23 i Faster sogn med Bodil Christensdatter *1725.07.01 Faster †1800.01.09 Tovdal, Arnborg nogenlunde sikker datter af Christen Jespersen Kiær *(menes ikke født i Faster eller Borris) ?(†1747 Faster) og (gift 1724 i Faster) Anne Olufsdatter *1697c Meldgaard, Klokmose, Faster sogn †1773 i Fasterkjær (datter af Ole Villadsen *1675c- †1740 Meldgaard, Faster og Kirsten *1677c- †1740 Meldgaard)
Der kan findes formodninger på nettet om Christen Poulsens fødested.
I 1771 køber han et sted med vel omtrendt 1 tønde hartkorn til 35 rdl, se AS s. 68, men det er ikke Tovdal, som han først for skøde på i 1786.
Christen Tovdal, som han kaldes, er ikke uformuende. I 1774 kan han låne den nye præst Nicolja Hegelahr 50 rigsdaler (Jørgen Pedersen i Holtum og Jakob Christensen i Kirkegaard skyder hver 50 rigsdaler til - formodning, fordelingen kan have været anderlededs - så lånesummen (forskrivelsen) er i alt på 150 rigsdaler.
I 1775 låner han 98 rigsdaler af Niels Nielsen i Fasterkær, Faster, som han betaler tilbage 1787.
I 1776 låner han 100 rigsdaler af Hans Sørensen, Vestergaard, Klokmose, Faster. Udslettelse ikke indført. (Konen Bodil kommer fra Faster).
I 1781 låner han yderligere 80 rigsdaler af Hans Sørensen, Vestergaard, Klokmose, Faster. Udslettelse ikke indført
I 1786 byder han på auktion 163 rigsdaler for Tovdal - det er knap 33 rigsdaler per tønde hartkorn - som har hartkornet 5 0 0 0. Kun register teksten findes, selve skødeprotokollen er ikke overleveret, dvs. der kan man ikke se, hvem der satte det på auktion.
(Tak til Inger Toudal for den komplette liste af børnene).
(Tak til Ruth Neumeister for Anne Olufsdatters forældre, 2018).
Børn:
Mette Christensdatter *1749.03.12 Tovdal †1801+.
Gift ”tienende i Holte” 1783 i Rind med 2-enkemand Jakob Nielsen Skræder af Assing (som var gift 1. gang med Kirsten Christensdatter *1707c †1778 Assing, gift 2. i Arnborg 1778 gang med Kirsten Christensdatter *1716c †1783 Assing.)
Bosat Nederkirkegaard, Assing.
Børn:
Kirstine Marie *1784 Nederkirkegaard †1784.
Maren Jakobsdatter *1786 Nederkirkegaard, Assing konfirmeret 1803 i Arnborg.
Maren Christensdatter *1751.01.01 Tovdal †1823 Arnborg.
Gift 1770c i Arnborg med Jakob Christensen *1742 Kirkegaard, Arnborg †1816 Kirkegaard søn af Christen Jakobsen *1711 †1797 Kirkegaard og hans 1. kone.
Bosat Kirkegaard i Arnborg.
Anne Christensdatter *1753.03.04 Tovdal †1839 Lille Hestlund, Give.
Gift 1. 1786.10.14 i Arnborg med Søren Nielsen *1752c Lille Hestlund †1801-05 Lille Hestlund søn af Niels Sørensen *1718c †1792 Lille Hestlund og Johanne Madsdatter *1723 Enkelund Thyregod †1791 Lille Hestlund begge på aftægt i FT 1787.
Gift 2. 1805.06.23 i Give med enkemand Niels Madsen af Rønslunde, Ejstrup *1755c †1833 Give, der var gift 1. gang 1780c med Anne Sørensdatter *1755c †1801-05 Rønslunde.
Bosat Lille Hestlund i Give sogn.
Poul Christensen Tovdal *1756.07.04 Tovdal †1831 (skifte) Skarrild Grene. Konfirmeret 1773 i Sønder Felding "af Scharrild sogn i Vacancen".
Gift 1785 i Snejbjerg med Anne Pedersdatter af Bassumgaard *1755 Sønder Felding †1825.11.20 Skarrild, konfirmeret 1771 i Assing "Jens Tarps datter", datter af Peder Jensen Tarp og Mette Larsdatter.
Bosat 1787 Skarrild By, 1801- Skarrild Grene.
Ane Kristine Christensdatter *1759.04.17 Tovdal †1788.01.26 Tovdal.
Gift 1787 i Arnborg med Lars Andersen, se nedenfor.
Christen *1762. †2 år.
Inger Christensdatter Tovdal *1765.03.27 Tovdal, Arnborg †1831 Hedegaard, Ejstrup.
Gift 1788 i Arnborg med søsteren Ane Kristines enkemand Lars Andersen i fødegården, se nedenfor.
Hun tjener 1783 i Overkirkegaard, Assing (fadder ved søster Mettes første barn det år).
Jens Christensen *1768.06.02 Tovdal, Arnborg †1826 Skibbild, Arnborg.
Gift med Else Bendtsdatter *1758.08.06 Silstrup, Skarrild †1829 Skibbild, Arnborg datter af Bendt Jensen *1720c †1778 Døvling og Mette Pedersdatter *1717c †1772 Døvling.
Bendt Jensen flyttede fra Silstrup i Skarrild til Døvling 1754c.
Bosat Døvling, Skarrild indtil 1818, hvor de køber en gård i Skibbild, som en søn så får. Se Skibbild.
Folketælling 1787 Tovdal Christen Poulsen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Mand  Christen Poulsen72 1715c  1798 Døvling Skarrild  
hans kone  Bodil Christensdatter63 1725  1800 Tovdal Arnborg 30. Juni 1800, 75 år 5 måneder.
Deres Børn  Inger Christensdatter23 1765 Tovdal Arnborg 1831 Hedegaard Ejstrup Dåb nr.2196
 
Deres Børn  Jens Christensen20 1768 Tovdal Arnborg 1826 Skibbild Arnborg Dåb nr.2207
 
Tienestefolk  Hans Pedersen23 1764c    
Tienestefolk  Else Jakobsdatter14 1773c    
Tienestefolk  Christiane Jensdatter16 1771c    

1787 Lars Andersen *1750c Risbjerg, Brande †1837 Lustrup, Skarrild søn af Anders Sørensen †1763-73 Risbjerg og Maren Mikkelsdatter *1716c †1788 Risbjerg.
Gift 1. 1787.09.30 i Arnborg med datter af formand Ane Kirstine Christensdatter*1759.04.17 Tovdal †1788.01.26 Tovdal i Barselseng, se ovenfor.
Gift 2. 1788.04.11 med første kones søster Inger Christensdatter Tovdal *1765.03.27 Tovdal, Arnborg †1831 Hedegaard, Ejstrup.
Bosat 1788-1818 i Tovdal.
1818-23c Skibbild, Arnborg.
1823c-31 Hedegaard Ejstrup.
Lars Andersen flytter 1831 fra Ejstrup til sin ældste datter Anne Kirstine i Lustrup, Skarrild, hvor han dør.
Børn med 2. kone Inger Christensdatter Tovdal :
Anne Kirstine Larsdatter *1789.05.30 Tovdal †1862 Bukkær, Assing ved søn Lars Rasmussen.
Gift 1817 i Arnborg med Rasmus Peder Christiansen *1794 Heesgaard, Skarrild †1856 Krog, Skarrild søn af Peder Christian Pedersen †1804 Skarrild og Mette Rasmusdatter *1765 Skibbild, Arnborg †1821 Heesgaard.
Bosat 1817 Skibbild, Arnborg, 1834 Lustrup, Skarrild, 1840-50 Krog, 1855 Skarrild By, 1860 Bukkær Assing.
Maren Larsdatter *1791.02.05 Tovdal †1867 (skifte).
Gift 1. 1811.10.20 i Arnborg med Jesper Jakobsen *1780c †1843 Skarrild, han er i 1840 indsidder og færgemand over Skjern aa i Pindvig, Skarrild.
Gift 2. gang 1845 i Arnborg med enkemand Anders Jensen Krog af Hjøllund, Arnborg *1793c †1847 Snejbjerg.
Bosat 1811 udflyttergaard i Tovdal, 1834 Lustrup, Skarrild, 1840 Pindvig, Skarrild, 1845 ved kirken, 1850-55 Snejbjerg, 1860 Skarrild.
Bodil Larsdatter *1793.01.01 Tovdal †1867 Hedegaard, Ejstrup.
Gift 1. 1818 i Ejstrup med Rasmus Andersen *1798c Hedegaard †1843 Hedegaard søn af Anders Pedersen *1760c †1820 Hedegaard og Anne Kirstine Rasmusdatter †1801 Hedegaard.
Gift 2. 1843 i Ejstrup med Niels Madsen *1813 Rønslunde søn af Mads Nielsen *1780c og Ane Madsdatter *1783c i Rønslunde.
Bosat Hedegaard, Ejstrup.
Sidsel *1795.01.18 Tovdal †1797.06.10 2 år gammel.
Karen Larsdatter *1797.04.13 Tovdal †1869 Tjæreborg.
Gift 1818 i Arnborg med Thomas Jakobsen *1790c Klinte †1844 Tjæreborg.
Bosat Skibbild, Lille Hjøllund, 1834 Bæksgaard, Give, 1840-60 Tjæreborg.
Børn:
Lars Thomsen Hjøllund *1823 Arnborg †1890 Sønder Vilstrup.
Gift med Maren Kjerstine Thomasdatter Vinding *1828 Skærup †1871 Harte.
Christen *1798 Tovdal †5 uger gammel.
Anders Larsen Tovdal *1799.10.27 Tovdal †1823.06.27 Hedegaard, Ejstrup 24 år gammel.
Konfirmeret 1815 hjemme. Senere formodentlig ved søsteren Bodil i Hedegaard i Ejstrup.
Christen *1802.02.16 Tovdal †2 måneder gammel.
Christen Larsen Tovdal *1803.09.11 Tovdal †1888 Hedegaard, Ejstrup.
Gift 1827 i Ejstrup med Kirsten Marie Jensdatter *1804c Rønslunde, Ejstrup †1894 Hedegaard, Ejstrup datter af Jens Jensen *1774c Rønslunde †1809 (skifte) Rønslunde og Ane Marie Laursdatter *1778c Hedegaard †1850 Rønslunde.
Bosat Hedegaard, Ejstrup.
Børn bl. a. (tak til Mari-Ann Herløv, 2014):
An Maria Christensen *1834.01.13 Hedegaard, Ejstrup †1908.12.31 Ejstrup By.
Gift 1862.03.28 i Ejstrup med Anton Jensen*1835.09.27 Nygaard, Ejstrup †1921.12.25 Ejstrup By søn af Jens Christian Larsen *1800c Nygaard, Ejstrup †1877.09.14 Krejbjerg, Ejstrup og 3. kone Ane Laursdatter *1797.07.16 Fuglsang, Thyregod †1835.09.27 Nygaard.
Lars Christian Christensen (Toudal) *1836.07.08 Hedegaard, Ejstrup †1917.04.30 Hedegaard.
Gift 1863.12.22 i Ejstrup med Dorthe Kirstine Jensen *1840.10.23 Nygaard †1921.04.21 Hedegaard datter af Jens Christian Larsen *1800c Nygaard, Ejstrup †1877.09.14 Krejbjerg, Ejstrup og 4. kone Anne Madsdatter *1812 Rønslunde?, Ejstrup †1864.11.06 Nygaard.
De tre yngste af deres børn ændrede i 1905 navn fra Larsen Christensen til Larsen Toudal, hvad faderen også gjorde.
Peder *1807.08.09 Tovdal †1812.01.01 fire år gammel.
Folketælling 1801 Tovdal Lars Andersen Tovdal   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2Lars Andersen Tovdal481750c Risbjerg Brande 1837 Lustrup Skarrild Viet nr.8048
 
kone 1Inger Christensdatter361765 Tovdal Arnborg 1831 Hedegaard Ejstrup Dåb nr.2205
Konfirmation nr.9005
Viet nr.8048
 
søn Anders Larsen21799 Tovdal Arnborg  Dåb nr.2372
Konfirmation nr.9202
 
dat. Anne Kirstine Larsdatter121789 Tovdal Arnborg 1862 Bukkær Assing Dåb nr.2312
Viet nr.8109
 
dat. Maren Larsdatter101791 Tovdal Arnborg 1867 Skarrild Dåb nr.2319
Viet nr.8100
 
dat. Bodil Larsdatter81793 Tovdal Arnborg 1867 Hedegaard Ejstrup Dåb nr.2332
 
dat. Karen Larsdatter41797 Tovdal Arnborg 1869 Tjæreborg Dåb nr.2360
Viet nr.8116
 
tj- karl Jens Arentsen181782 Skarrild By Skarrild 1860+ Skarrild Overby? Skarrild? Gift med Ane Dorthe Jensdatter *1794c †1840-45 Lustrup, bosat Lystrup By, Skarrild.

Hus uden jord:
1787- Abelone Nielsdatter *1720c †1798.11.05 Grene, Arnborg.
Folketælling 1787 Tovdal Abelone Nielsdatter   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Binder Strøm- per ind. Abelone Nielsdatter671720c  1798 Grene Arnborg 1798 Den 5 Nov. begraven Enken Apollone Nielsdatter, som sad til Huse i Thodal, men gik til Greene og døde hos sin datter og Svoger, 79 Aar gammel.
1801- Jens Olufsen Sigting *1733c †1801.03.17 Tovdal.
Gift med Else Pedersdatter Studsgaard *1720c †1802.01.24 Kirkegaard, Arnborg.
Folketælling 1801 Tovdal Jens Olufsen Sigting   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand uden Jord og Almis- selem mand 2Jens Olesen Sigting751733c  1801 Tovdal Arnborg Begravet nr.6295
Fødeår fra FT 1787 anses for nøjagtigere. Gift 1783 i Skarrild, han enkemand af Tovdal, hun enke.
kone 2Else Pedersdatter Studsgaard811724c Studsgaard? Snejbjerg? 1802 Kirkegaard Arnborg Begravet nr.6297
Fødeår fra FT 1787 anses for nøjagtigere.


Andet hus uden jord i Tovdal:
1801- Anne Larsdatter *1759c.
Folketælling 1801 Tovdal Anne Larsdatter   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
I et Huus uden Jord kvinde 0Anne Larsdatter421759c    
dat. Mette Andersdatter151787 Tarp Sønder Felding 1850+ Bjerlev? Hvejsel? Konfirmation nr.9066
Konfirmeret i Arnborg 1804.
dat. Maren Christensdatter21799 Tovdal Arnborg  Dåb nr.2371
 

Udflyttergård i Tovdal (udflytter parcelgaard af Toudal dåb #2519 i 1820):

1811c Jesper Jakobsen *1780.12.26 Kirkegaard †1843 Pindvig, Skarrild søn af Jakob Christensen *1742.06.05 Kirkegaard.
Gift 1811.10.20 i Arnborg med datter af formand Maren Larsdatter *1791.02.05 Tovdal †1867 Skarrild (skifte) datter af Lars Andersen *1750c Risbjerg, Brande †1837 Lustrup, Skarrild.
Bosat først i udflyttergaard i Tovdal.
Saa Skibbild.
1834 Lustrup, Skarrild.
1840 Pindvig Skarrild som færgemand.
Maren Larsdatter gift 2. gang 1845 i Arnborg med enkemand Anders Jensen Krog af Hjøllund, Arnborg *1793c †1847 Snejbjerg. Bosat 1845 ved kirken, 1850-55 Snejbjerg, 1860 Skarrild.
Børn:
Inger Jespersdatter *1813.05.14 Tovdal. Ses FT 1845 i et hus i Steilund, Ølgod. Hun er uldbinderske.
Gift med Graves Andersen *1811c Oulund sogn. Har en datter Else Johanne Graversen *1844.
Sidsel Marie Jespersdatter *1814.10.02 Tovdal.
Gift 1846 i Thyregod med Jørgen Christian Therkelsen *1820 Sindbjerg, konf. i Thyregod 1835 †1904+ Ringive.
Flytter til Hvejsel 1847, tilbage til Thyregod 1852.
Udvalgte børn:
Maren Jørgensen *1853.02.24 Sejrup, Thyregod.
Gift med Jens Rosinus Sparvath *1853c Nørre Snede søn af Niels Christian Berthus Sparvat *1816.06.28 Køge †1897.08.27 Ringive og Sidsel Olesdatter *1830.05.27 Aagaard, Thyregod.
Ane Marie Jørgensen *1855.09.02 Sejrup, Thyregod †1929 Uhre, Brande.
Gift med Søren Christian Pedersen Egebjerg *1847 Skarrild †1929 Alderdomshjemmet, Brande søn af Peder Christensen *1803 Bøvl, Sønder Omme †1854 Egebjerg, Karstoft, Skarrild og Ane Pedersdatter *1808 Sillesthoved, Give †1886 Skarrild. Matr. 17d Uhre, Brande.
Jakob Jespersen Tovdal *1816.06.23 Tovdal.
Lars *1818.05.11 †15 måneder.
Maren Jespersdatter *1821.02.18 Tovdal.

1822 Christen Jakobsen (Smed) *1778.09.22 Kirkegaard, Arnborg bror til formand.
Gift med Abelone Christensdatter *1786.01.28 Toksvig, Arnborg.
Se Lille Hjøllund. Christen Jakobsen bor i Tovdal 1822-46, hvorefter familien flytter til Nørre Vium By.
To børn, som er født i Tovdal, andre se Lille Hjøllund:
Karen Christensdatter *1824.04.05 Tovdal, Arnborg.
Johanne Christensdatter *1832.07.05 Tovdal, Arnborg

Niels Christensen *1685cc i Viums børn og børnebørn
Nedenstående delvis sammenstillet fra følgende tråde og fra skifter og kirkebøger:
Hammerum-herred.dk: Hesselbjerg i Ikast sogn, Stedet Hamborg
dis-danmark.dk: Kirsten Mouritsdatter fra Vium, Niels Jørgensen Donsig, Rind sogn

Niels Christensen *1685cc †1717+ Nørre Vium.
1 Christen Nielsen Vium *1710c †1778 (skifte), Nørre Fastrup, Gjellerup gift 1. gang med Anne †1746, gift 2. gang 1746 i Gjellerup med Kirsten Svendsdatter *1722 Vraa, Gjellerup †1787 Nørre Fastrup, datter af Svend Nielsen *1690c †1768 Vraa? og 1. kone Maren Lauridsdatter *1687c Gjellerup †1731 Gjellerup.
Børn med 1. kone Anne †1746:
Jens Christensen *1737 Nørre Fastrup, Gjellerup. Bosat Kollund, Rind, gift 1. gang i Gjellerup 1759 med Anne Pedersdatter af Fastrup, gift 2. gang med Maren Christensdatter *1749c.
Kirsten *1739 Nørre Fastrup †spæd.
Niels *1740 Nørre Fastrup †spæd..
Niels Christensen *1741 Nørre Fastrup. Bosat Fonnesbæk, Ikast. Ikke i FT 1787.
Mads Christensen *1743 Nørre Fastrup. Bosat Hauge, Gjellerup. Gift 2. gang i 1773c med Anne Svendsdatter *1754c
Børn med 2. kone Kirsten Svendsdatter:
Svend *1748 Nørre Fastrup †spæd.
Anne *1749 Nørre Fastrup †spæd.
Maren *1755 Nørre Fastrup.
Anne Marie Christensdatter *1751 Nørre Fastrup †1823 Gjellerup. Bosat Gjellerup By, gift 1774 i Gjellerup med Jens Sørensen *1743c †1836 Gjellerup.
Kirsten Christensdatter †1781-86. Søby, Rind, gift med Jens Jensen *1751c.
Svend Christensen *1753 Nørre Fastrup. Overtager fødegården i Nørre Fastrup, Gjellerup, gift 1781 i Gjellerup med Mette Christensdatter *1758c.
Christen Christensen *1760 Nørre Fastrup †1808. Bosat ? Gift 1794 med Anne Mikkelsdatter (eop) †1806.
Else Christensdatter *1758 Nørre Fastrup. Bosat Hauge, Gjellerup. Gift 1. gang 1749 i Gjellerup med Søren Christensen Hauge *1753 Hauge †1793 Gjellerup. Gift 2. gang 1793 i Gjellerup med Niels Andersen *1763c †1817 Gjellerup.
Anne Christensdatter *1762 Nørre Fastrup †1783 Gjellerup 22 år.
Maren Christensdatter *1767 Nørre Fastrup. I FT 1787 hjemme ved broderen Svend i Nørre Fastrup, Gjellerup. ?Viet 1791? i Gjellerup med enkemand Laurids Nielsen Bording, Gjellerup By.
1 Mourids Nielsen *1711 †1778 Skærbæk, Nørre Vium. Gift 1742 1. med Kirsten Andersdatter af Fjelstervang i Vorgod, gift 2. 1747+ med Maren Sørensdatter †1778 Skærbæk, Nørre Vium.
Børn med 1. kone Kirsten Andersdatter:
2 Niels Mouridsen *1742 Fjelstervang, Vorgod †1815 Søby, Arnborg gift 1777 i Nørre Vium med Else Pedersdatter *1748c Kirkegaard?, Nørre Vium? †1829 Søby, Arnborg..
Mourids Nielsen *1778 Skærbæk, Nørre Vium, overtager gården i Søby, Arnborg. Gift med Mette Christensdatter.
2 Kirsten Mouridsdatter *1747 Skærbæk, Nørre Vium gift med Henrik Sørensen Vejen, Rind (gift 3. gang) *1732c søn af Sidsel Andersdatter †1798 Store Bredlund, Vrads sogn.
Børn med 2. kone Maren Sørensdatter:
Kirsten Mouridsdatter den Yngre *1762c Skærbæk, Nørre Vium .
1 Peder Nielsen Skræder *1714 †1778 Skærbæk, Rind.
2 Kirsten Pedersdatter *1744 Skærbæk, Rind gift med Søren Jensen Vejen *1737 Vejen, Rind †1767 Kidderis Mølledam (druknet), han er søn af Karen Sørensdatter †1749 (skifte) Vejen, Rind og Jens Hansen †1743- Vejen? Rind?.
1 Karen Nielsdatter †1781 Rind gift med Niels Olesen †1781 Lind, Rind.
1 Maren Nielsdatter *1717 gift med Poul Hamborg i Rind.
2 Niels Poulsen Hamborg *1753 Rind †1808 Vorgod gift 1. gang med Mette Christensdatter †1807 (gift 1.gang med Mads Michelsen *1743c †1786 Vorgod). Gift 2. gang med Anne Katrine Andersdatter *1785 Skibbild Arnborg †1864 Vorgod. (Anne Katrine gift igen).
1 Jørgen Nielsen *1715cc Nørre Vium †1774.07.11 Krog, Skarrild (hængte sig, begravet ved Hjøllund Bæk af rakkeren), gift 1. gang 1738 i Ikast med Karen Jensdatter *1706 Hesselberg, Ikast †1742 Hesselberg datter af Jens Hesselberg. Gift 2. gang 1743 i Ikast med Kirsten Lauridsdatter *1719c Lexgaard, Ikast †1751 Hesselberg. Gift 3. gang med Maren Christensdatter †1773 (skifte 1774) Krog, Skarrild datter af Christen og Karen Jensdatter *1707c †1777 Toxvig, Arnborg (Karen gift 2. gang 1741c med Mikkel Christensen Toxvig *1722c Toxvig †1792 Toxvig.
Børn med 1. kone Karen Jensdatter †1742:
2 Dødfødt 1740
2 Dødfødt 1741
Børn med 2. kone Kirsten Lauridsdatter †1751.06.01 Hesselberg, Ikast:
2 Laurids Jørgensen *1744 Hesselberg, Ikast †1795 Skærbæk, Nørre Vium. gift 1. 1776 i Arnborg med Maren Christensdatter *1747 Arnborg †1777 Søby. Gift 2. 1778 i Arnborg med søsteren til første kone Johanne Christensdatter *1759 Søby †1793 Skærbæk, Nørre Vium. Gift 3. gang med Else Nielsdatter *1768 Paarup, Assing †1845 Harreskov, Assing datter af Niels Jakobsen Søndergaard *1728c og Johanne Jensdatter *1735c (hun gifter sig 2. gang 1796 med Mads Jensen *1751 Moesgaard, Sønder Felding.)
Barn med 1. kone Maren Christensdatter:
Kirsten *1777 Søby. FT 1789 Søby.
Børn med 2. kone Johanne Christensdatter:
Christen Lauridsen *1780c Søby, konfirmeret 1796 af Skærbæk i Nørre Vium. Ser ud til at tjene ved Kirsten Madsdatter - hans fars kusine - i 1801 i Vium By, Nørre Vium.
Maren Lauridsdatter *1783c Søby †1855-60 Lind?, Rind?, FT 1801 i Harreskov, Assing. Gift 1826 i Rind med enkemand Niels Hagensen †1850-55 af Grimstrup, bosat 1834 Lille Gunnerup, Rind, 1840 daglejer Søby, Rind, 1845-50 Lind, Rind.
Anne *1788 Søby †spæd.
Anne *1789 Skærbæk, Nørre Vium. †3 år gammel.
Børn med 3. kone Else Nielsdatter:
Niels *1794 Skærbæk, Nørre Vium. †spæd.
Lars Lauridsen *1795 Skærbæk, Nørre Vium. Gift 1819 i Assing med Elisabeth Simonsdatter af Skarrrild, bor 1845 i Lustrup, Skarrild.
2 Peder Jørgensen *1748.08.16 Hesselberg †1823.12.31 Rind trolovet 1776.05.22 i Rind med Karen Pedersdatter *1749.06.24 Kollund, Rind
Børn se Leif og Littas slekt (årstal og fødesteder korrigeret, et par børn tilføjet):
Jørgen Pedersen *1777 Kollund, Rind †1834+ gift med Anna Larsdatter *1776 †1834+. Bosat Kollund, Rind. To børn Peder og Lars.
Inger *1779 Nørgaard, Kollund, Rind.
Kiersten *1780.12.26 Kollund, Rind.
Maren *1783 Kollund, Rind.
Anna Pedersdatter *1784 Kollund, Rind. Skal være †1840- gift 1809 Tjørring med Mikkel Thomasen *1782 Sunds †1834+ bosat Rind og Herning By.
Peder *1788 Kollund, Rind.
Christian *1791 Kollund, Rind.
Johanne Marie *1793 Kollund, Rind.
2 Niels Jørgensen Donsig *1746 Hesselberg, Ikast †1809 Donsig, Rind. Gift 1780 i Rind med Anne Marie Pedersdatter *1760c †1832 Kollund, Rind.
Børn :
Peder *1781 Donsig, Rind.
Kirstine Marie *1783 Donsig, Rind.
Inger Nielsdatter *1785 Donsig, Rind †1862 Kølkær, Rind gift 1815 i Rind med Peder Henriksen *1784 Sønder Vejen, Rind †1858 Rind.
Else Marie *1787 Donsig, Rind.
Anne *1789 Donsig.
Maren *1791 Donsig.
Mette Johanne *1793 Rind.
Jørgen *1795 Donsig †2 måneder gammel.
2 Knud Jørgensen *1752c Hesselberg, fadder 1777 i Søby, Arnborg.
Børn med 3. kone Maren Christensdatter †1774:
2 Christen * Hesselberg.
2 Jens * Hesselberg.
2 Kirsten Katrine Jørgensdatter *1761 Hesselberg, Ikast †1829 Skovborg, Gammel Arnborg datter af Jørgen Nielsen Krog †1774 (skifte) Krog, Skarrild og Maren Christensdatter *1733c †1774 (skifte) Krog, Skarrild (tak til Ruth Neumeister). Hun blev gift 2. gang 1805 i Arnborg med Mads Nielsen Skovbjerg *1769 Gammel Arnborg †1853 Skouberg, Arnborg. (Mads Nielsen Skovbjerg giftede sig 2. gang 1834+ med Kirsten Marie Nielsdatter *1781 Rind †1849 Skovbjerg, Arnborg.)
2 Mikkel * Hesselberg.

Tre Christen Pedersen'er
Der er tre Christen Pedersener i Arnborg som får børn på samme tid 1745-71:
1. Christen Pedersen Frølund i Gammel Arnborg
Christen Pedersen Frølund *1717c †1802 Gammel Arnborg.
gift 1746c med Maren Jørgensdatter *1717c †1780 Gammel Arnborg
2. Christen Pedersen i Sønder Søby fra 1759c
Christen Pedersen *1704c †1778 Søby og Anne Mikkelsdatter *1725 Søby †1803 Harreskov, Assing
3. Christen Pedersen i Birkebæk børn fra 1742c †1749.09.06.
Christen Pedersen Birkebæk †1750c Birkebæk
gift 1 gang med Anna? Birkebæk †1746 Birkebæk i barselsseng.
?Gift 2. gang 1746c med Johanne Sørensdatter *1720c †1796 Birkebæk.
Her en liste af alle børn med far Christen Pedersen i den periode:
Børn af flere Christen Pedersener:
*1745 feb. Karen Christensdatter.
BIRKEBÆK, gift 1777 i Arnborg til Lilleholm, Brande. Kirkebogen skriver entydigt Birkebæk.
*1746 mar. uden navn †to uger.
BIRKEBÆK. Moderen Anne Birkebæk begraves d. 24. marts 1746. Præsten har 2 juni 1746 Christen BercheBerches barn begravet, degnen har 29. maj 1746 begravet Anne berchebech barn.
*1747 maj Maren Christensdatter
Ikke klart hvor født, hører til i SØNDER SØBY, gifter sig med Lars Jørgensen i Sønder Søby, som overtager efter Christen Pedersen der.
*1748 feb. Anne Christensdatter
BIRKEBÆK? Degnens kirkebog melder at Thomas berche beches Hustru bar det. Dette tyder stærkt på Birkebæk.
*1749 juni Karen Christensdatter
?? vanskelig. Båret bliver hun af Peder Larsens kone i Gammel Arnborg, som ville tyde på Gammel Arnborg, men en af fadderene er Maren Christensdatter i Søby.
*1753 feb. Mikkel Christensen
SØNDER SØBY, moderen hedder Mikkelsdatter. Formodentlig død tidlig.
*1756 feb. Mikkel Christensen
SØNDER SØBY, moderen hedder Mikkelsdatter. Gift 1777 i Rind med Edel Pedersdatter.
*1759 mar. Peder Christensen.
GAMMEL ARNBORG fra skifte 1780 efter Maren Jørgensdatter.
*1759 sep. Johanne Christensdatter
SØNDER SØBY, gift 1778 med Lars Jørgensen i Sønder Søby efter søsteren Marens død 1777.
*1761 Anne Mari Christensdatter
GAMMEL ARNBORG, kirkebogen siger udi gl. ArenBorg. Hun må være død før 1780, for hun er ikke i skiftet efter moderen.
*1763 Jørgen Christensen.
GAMMEL ARNBORG fra skifte 1780 efter Maren Jørgensdatter.
*1771 Helvig Christensdatter. Kan ikke være i Gammel Arnborg for konen der er 54 år gammel, så SØNDER SØBY.

Brejls skifter med folk i Arnborg:
LUNDENÆS:
527 Maren Christensdatter i Skarrild sogn. 3.6.1774, fol.165.
E: Jørgen Nielsen Krog. B: Christen, Jens, Kirsten Cathrine, Mikkel. FM: mors stedfar Mikkel Christensen Toxvig i Arnborg sogn, farbror Mourids Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, Peder Fjederholt i Rind sogn, mostres mænd Jens Nielsen Ødevig i Skarrild sogn, Christen Fasterholt i Arnborg. Af enkemandens [andet] ægteskab med [Kirsten Lauridsdatter] nævnes af B: Peder, Laurids.

593 Jørgen Nielsen i Skarrild Krog. 24.8.1774, fol.366.
Enkemand efter Maren Christensdatter, skifte 3.6.1774 lbnr.527. B: [Christen, Jens, Kirsten Cathrine, Mikkel]. FM: farbrødre Mourids Nielsen i Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, Christen Nielsen i Fastrup i Gjellerup sogn, Peder Nielsen i Lind i Rind sogn, mosters mand Christen Christensen i Fasterholt i Arnborg sogn. Afdødes anden hustru Kirsten Lauridsdatter. B: Laurids 29 i Søby i Arnborg sogn, Peder i Øster Høgild i Rind sogn, Niels, Knud 22. Afdøde, der begik selvmord, var forlovet med Kirsten Jepsdatter.

604 Anders Nielsen i Grene i Skarrild sogn. 17.6.1776, fol.394B.
E: Maren Andersdatter. LV: Søren Pedersen i Ronnum i Skarrild sogn. B: Benned Andersdatter 24, Anne Marie 18, Maren 14, Karen 11, Mette 6. FM: Poul Andersen i Silstrup, Niels Madsen Skovbjerg i Gammel Arnborg, Oster Jensen i Skave i Skarrild sogn.

613 Maren Christensdatter i Sønder Søby i Arnborg sogn. 13.10.1777, fol.419.
E: Laurids Jørgensen. B: Kirsten 16 uger. Desuden nævnes afdødes søster Johanne Christensdatter og enkemandens bror Niels Jørgensen i Lind.

627 Jens Jacobsen i Fasterholt i Arnborg sogn. 14.3.1778, fol.449B.
E: Johanne Madsdatter. LV: Christen Christensen i Fasterholt. B: Anne Kirstine 15, Jacob 8, Anne Johanne 3, Jens 3 uger. FM: fars søskendebørn Jens Mikkelsen i Sandgård i Rind sogn, Christen Christensen i Store Fjelstervang i Vorgod sogn, Christen Pedersen i Uhre i Brande sogn. Afdødes mor har aftægt.

641 Peder Lauridsen i Gammel Arnborg i Arnborg sogn. 12.8.1778, fol.495B.
E: Ellen Nielsdatter. LV: Christen Christensen. møller i Kideris Mølle. Af første ægteskab B: Peder i Brande, Niels 34, blind, på stedet.
NOTITS: Peder i Brande er Peder (Pedersen) Arnborg, Brande By og senere Brandlund.

677 Mads Jensen i Bukkær i Assing sogn. 7.4.1780, fol.579.
E: Anne Christensdatter. LV: Poul Christensen. Af første ægteskab B: Mads, tåbelig. FM: Christen Jensen i Lille Hjøllund i Arnborg sogn.

678 Maren Jørgensdatter i Gammel Arnborg. 6.4.1780, fol.581.
E: Christen Pedersen. B: Peder 22, Jørgen 18.

690 Thomas Hansen i Green i Arnborg sogn. 13.9.1780, fol.593B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Poul Østergaard til Nørre Karstoft. B: Christen 16, Maren 12, Hans 9, Maren 3. FM: Rasmus Rasmussen i Utoft i Grindsted sogn, Peder Hansen i Tornvig i Arnborg sogn.

735 Kirsten Christensdatter i Gammel Arnborg i Arnborg sogn. 18.10.1780, fol.14B.
E: Ove Christensen. B: Christen 6 uger.

738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre i Arnborg sogn. 17.8.1781, fol.20B.
E: Niels Christensen. A:
1) mor Anne Eriksdatter . LV: Erik Jensen i Harrild i Brande sogn
2) bror Erik Jensen i Harrild
3) bror Peder Jensen i Fjederholt i Rind sogn
4) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Christensen i Harrild i Ejstrup sogn.

761 Sidsel Nielsdatter i Neder Kirkegård i Assing sogn. 18.3.1782, fol.78.
E: Peder Rasmussen. B: Birthe g.m. Henrik Sørensen i Øster Vejen i Rind sogn, Maren g.m. Peder Sørensen Hjøllund i Arnborg sogn, Anne Marie 28. FM: Søren Nielsen Paarup.

852 Anders Hansen i Vester Suderbæk i Ikast sogn. 3.1.1785, fol.371.
E: Sofie Cathrine Poulsdatter. LV: bror J[ørgen] Thorlund, degn i Rind. B:
1) Maren Andersdatter g.m. [Nikolaj] Hegelahr, præst i Skarrild [og Arnborg]
2) Anne Andersdatter
3) [Cathrine Andersdatter, skifte 3.6.1774 lbnr.525], var g.m. Jesper Jensen i Over Kirkegård i Assing sogn. 2B: Rasmus 11, Jens 11
4) Poul Andersen i København.

912 Christen Christensen i Fasterholt i Arnborg sogn. 14.9.1786, fol.514B.
E: Johanne Christensdatter. LV: Christen Mikkelsen i Toxvig. B: Christen Christensen 17. FM: farbror Niels Christensen i Bjerre ved Fasterholt. Første ægteskab med Johanne Pedersdatter. B: Jacob Christensen 20, Margrethe Christensdatter, død, var g.m. Peder Hansen i Olling i Assing sogn. 2B: Hans 6, Christen 3.

944 Mikkel Andersen i Pårup i Assing sogn. 5.5.1787, fol.600.
E: Elisabeth Jensdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anders 8, Karen 7. FM: Svend Christensen i Skærbæk i [Nørre] Vium sogn, morfar Jens Madsen i Pårup, nu aftægt på stedet.

1031 Oster Jensen i Skave i Skarrild sogn. 29.11.1787, fol.109.
E: Kirsten Nielsdatter. LV: Christen Jensen Utoft i Sønder Omme sogn. A:
1) bror Christen Jensen i Gammel Arnborg
2) bror Søren Jensen i Bukkær i Assing sogn
3) søster Johanne Jensdatter i Grene i Skarrild sogn
4) søster Maren Jensdatter i Birkebæk i Arnborg sogn
5) søster Anne Jensdatter i Birkebæk i Arnborg sogn.

1065 Anne Marie Pedersdatter i [Sønder] Felding. 23.6.1789, fol.186B.
E: Christian Madsen. B: Peder 5, Anne 4. FM: Peder Sørensen i Arnborg sogn, Mads Pedersen i Borris.

1099 Anders Pallesen i Grene i Skarrild sogn. 5.12.1789, fol.486B.
E: Else Sørensdatter {*1740 Store Hjøllund, Arnborg} nu i Silstrup. LV: Niels Knudsen i Silstrup, Søren Pedersen {fader til enken, Hjøllund, Arnborg}. B: Søren 21, Peder 16. FM: Peder Sørensen {*1744 Store Hjøllund, bror til enken} i Hjøllund i Arnborg sogn, Laurids Christensen i Lundvig i Skarrild sogn.

1112 Ove Christensen i Gammel Arnborg. 13.7.1790, fol.511B.
E: Mette Nielsdatter. LV: Niels Christensen i Fjelstervang i Vorgod sogn, Henning Christensen i Gammel Arnborg, der ægter enken. B: Ellen Kirstine 5. FM: farbror Niels Christensen i Hedegård i Vinding sogn. Første ægteskab med [Kirsten Christensdatter, skifte 18.10.1780 lbnr.735]. B: Christen 9.

1150 Kirsten Jensdatter i Tornvig i Arnborg sogn. 15.3.1791, fol.611, protokol 1790-1798, III, fol.22B.
E: Jens Jensen. B: Johanne 4, Abelone 2, Jens 6 mdr. FM: morfar Jens Thuesen i Volsgård i Snejbjerg sogn. Arv i boet til enkemandens søster Else Jensdatter.

1241 Hans Jensen Lindeballe i Skibbild i Arnborg sogn. 6.3.1787, fol.135.
E: Charlotte Amalie Sadolin. LV: Niels Bjerre.
A:
1) søster Cathrine Jensdatter, enke efter [Andreas Pedersen] Zacho, klokmester i Horsens, [skifte Horsens 21.11.1777 lbnr.1591]
2) søster Anne Jensdatter, enke efter Peder Jørgensen, kusk i Horsens, [formentlig skifte Horsens 16.4.1787 lbnr.1784]
3) søster Karen Jensdatter g.m. Knud Christensen Holm, væver i Horsens
4) bror Henrik Lindeballe, død, [var g.m. Hedvig Lisbeth Margrethe Jensdatter i Daldover, skifte Engelsholm 21.9.1768 lbnr.439]. 1B:
a Bodil Henriksdatter g.m. [Rasmus Sindbjerg], kusk på Palæet i Horsens.

1312 Christen Jensen Tornvig i Lille Hjøllund i Arnborg sogn. 11.1.1793, fol.263.
E: Abelone Jensdatter. LV: Niels Mouridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. B: Johanne 2. FM: farbror Rasmus Jensen i Lille Hjøllund.

1697 Maren Jacobsdatter i Skibbild i Arnborg sogn. 30.10.1796. V, fol.3, 5B.
E: Jens Jensen Glejbjerg. B: Jacob. FM: Jens Hansen Brøllund.

1722 Mette Madsdatter i Velhusted i Assing sogn. 22.9.1797. V, fol.47B.
E: Troels Andersen. B: Mads 20. FM: morbror Niels Madsen i Skovbjerg i Arnborg sogn.

1745 Peder Nielsen Karlskov i Store Hjøllund i Arnborg sogn. 30.7.1798. VI, fol.41B.
E: Maren Henriksdatter. LV: Jens Thøgersen i Uhre i Brande sogn. B: Henrik 18, Marianne 15, Niels 9, Hans Christian 5, Mette 2. FM: Anders Christensen i Green i Arnborg sogn, Christen Christensen på stedet, afdødes søskendebarns mand Christen Thygesen i Flø Brande sogn.

1763 Mette Pedersdatter i Nyborg i Ikast sogn. 30.5.1799. VII, fol.19, 24, VIII fol.3.
E: Søren Sørensen.
Af første ægteskab B:
1) Peder Nielsen i Gammelby i Visby sogn ved Tønder
2) Anne Nielsdatter g.m. Jens Andersen i Vådde, der er undveget og formentlig død. LV: Morten Jensen i Lægdsgård
3) Mette Nielsdatter g.m. Henning Christensen i Gammel Arnborg
4) Johanne Nielsdatter g.m. Niels Thomsen i huset Skalborg på Snejbjerg Hede.

1770 Thomas Jensen i Silstrup i Skarrild sogn. 17.7.1799. VII, fol.30B.
E: Mette Christensdatter. LV: Niels Madsen i Gammel Arnborg. B: Maren 22, Marianne 20, Maren 10, Jens 6, Christiane 3. FM: Jens Bentsen i Døvling, Oluf Christensen Bækgård, begge i Skarrild sogn.

1810 Henrik Pedersen, ugift i Store Hjøllund i Arnborg sogn. 21.3.1801. VIII, 45B.
A:
1) mor Maren Henriksdatter g.m. Jens Jacobsen i Store Hjøllund
2) søster Marianne Pedersdatter 18
3) bror Niels Pedersen 12
4) bror Hans Christian Pedersen 8
5) søster Mette Pedersdatter 5.
FM: Anders Christensen i Green i Arnborg sogn.
Afdødes far var Peder Nielsen, skifte 30.7.1798 lbnr.1745.

1857 Christen Christensen i Fasterholt i Arnborg sogn. 20.10.1802. X, fol.12, 16.
E: [Inger Christensdatter]. LV: Søren Pedersen i Hallundbæk. B: Christen [11], Niels [9], Johanne [7], Anne Marie [5], Karen [2], Christiane, nyfødt. FM: Palle Pedersen i Fasterholt, Jacob Christensen i Fasterholt Bjerre.

1861 Peder Christensen i Gammel Arnborg. 21.12.1802. X, fol.14B.
E: Kirsten Cathrine Jørgensdatter. LV: Christen Toxvig i Toxvig i Arnborg. B: Maren 5, Christen 2. FM: Jørgen Christensen i Gottenborg i Arnborg sogn.

RINGKØBING GEJSTLIG:
73 Margrethe Pedersdatter i Lustrup i Skarrild sogn. 15.11.1800, fol.323B.
E: Christen Pedersen Lustrup, degn i Skarrild og Arnborg.
Afkald fra B:
1) Jens Pedersen Lustrup. FM: Morten Pedersen i Hesselvig i Skarrild sogn
2) Nikolaj Hegelar Christensen Lustrup. FM: Peder Christian Pedersen i Heesgård i Skarrild sogn.

75 Peder Sørensen Hjøllund, degn i Ikast. 22.3.1802, fol.334B, 340, 340B, 341B, 383B.
E: Maren Pedersdatter. LV: Mikkelsen, landmåler i Nygård. B:
1) Anne Margrethe Pedersdatter g.m. Jens Mikkelsen i Næstholthus i Snejbjerg sogn
2) Sidsel Pedersdatter g.m. Gravers Nielsen i Munklund i Ikast sogn
3) Mette Cathrine Pedersdatter g.m. Jens Nielsen i Gammel Arnborg
4) Maren Pedersdatter 22
5) Søren Pedersen 21 på rejse på Island
6) Rasmus Pedersen 19
7) Niels Pedersen 13.
FM: Jens Pedersen i Ringstrup i Gjellerup sogn.

HAMMERUM HERRED SKIFTER:
14 Christen Lauridsen, tjenestekarl i Sønder Søby i Arnborg sogn. 11.11.1729, fol.68B.
A: søskende Karen Lauridsdatter Skytte. FM: Arendt Bisted, Anne Lauridsdatter. FM: Jens Høgild, Jens Lauridsen i Harrild, Kirsten Lauridsdatter i Borup, Erik Lauridsen, rømt, Mikkel Lauridsen.

22 Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738, fol.95.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jacob Andersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anne 12, Maren 8. FM: Laurids Jensen i Harrild i Ejstrup sogn.

81 Jørgen Lauridsen, smedelærling i Nyby Sinding sogn. 29.6.1764, fol.157B.
A:
morbror Peder Eriksen i Nørum i Gjellerup sogn
morbror Christen Eriksen i Gjellerup
morbror Erik Eriksen i Okkels i Rind sogn, død. 3B: Peder i Okkels, Søren, Erik. FM: stedfar Jens Nielsen i Okkels
moster Anne Eriksdatter, død. 1B: Maren Christensdatter
moster Inger Eriksdatter, død, var g.m. Gøde Pedersen i Nørre Søby i Rind sogn. 4B: Peder Gødesen i København, Erik Gødesen sst, Mette Gødesdatter g.m. Christen Andersen i Økær i Brande sogn, Anne Gødesdatter g.m. Palle Pedersen i Borup i Brande sogn
mors halvbror Christen Christensen i Øster Høgild i Rind sogn, død. 1B: Christen i København
mors halvsøster Anne Pedersdatter i Ejstrup, død. 3B: Peder Pedersen i Vovlund, Inger Pedersdatter g.m. Niels Mortensen i Skarrild sogn, Mette Pedersdatter, der døde, var g.m. Jacob Madsen i Ejstrup
Afdødes far Laurids Jørgensen boede i Lille Hjøllund i Arnborg sogn.
Der efterlyses en farbror i Borris eller omliggende sogne i Bølling herred.

118 Laurids Jacobsen i Poulsgård i Tjørring. 11.4.1778, fol.207B.
E: Ida Sørensdatter. LV: Thue Lauridsen Tarp i Bassumgård. B: Jacob 25, Mette 24, Søren 22, Christen 18, Niels 16. FM: farbror Christen Jacobsen i Arnborg Kirkegård. Af første ægteskab B: Søren 45.

MØLTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL:
4 Jens Ostersen i Birkebæk i Arnborg sogn. 24.6.1777, fol.8B.
E: Johanne Sørensdatter. LV: Ib Pedersen Skærbæk i Øster Høgild. B: Oster i Skave i Skarrild sogn, Karen 27, Christen 25, Johanne g.m. Peder Lauridsen Donsig i Minds i Sønder Felding sogn, Søren 20, Maren 17, Anne 12. FM: Jens Sørensen i Kragsig, Laurids Nielsen i Olling, Christen Ostersen i Kibæk.

BRANDHOLM SKIFTEPROTOKOL 1780-1826. G 382-1:
95 Anders Eriksen i Over Døslund, Brande 6.10.1787 side 7
E: Anne Iversdatter. LV: broder Peder Hansen i Tornvig i Arnborg sogn. B: Karen 11, Erik 10, Jens 8, Anne 4. FM: Niels Pedersen i Arvad, Anders Jensen sst.

VRADS HERRED SKIFTEPROTOKOL 1803-1821 B64-286:
452 Niels Pedersen i Over Isen. 15.5.1820, fol.622, 623.
E: Birthe Jacobsdatter. LV: Oluf Pedersen i Kærshoved, Christen Jacobsen i Arnborg. B: Jacob 6. FM: Søren Poulsen i Over Isen. Første ægteskab med [Dorthe Madsdatter, skifte 5.6.1812 lbnr.212]. B: Peder 25 i Tømmerby.

ENGELSHOLM SKIFTEPROTOKOL 1722-1737. G 394-15:
100 Hans Rasmussen i Lindeballe. 14.11.1736, fol.89B.
E: Else Gydesdatter. LV: søn Peder Mogensen i Rostrup. A: forældre Rasmus Hansen og hustru Malene Simonsdatter i Skibbild i Arnborg sogn, bror Nikolaj Rasmussen sst.

Brejls udensogns vielser med folk i Arnborg:
1707 i Give - Laurids Christensen i Arnborg sogn, og Margrethe Nielsdatter i Ullerup.
1728 i Vrads - Jacob Andersen i Fasterholt, og Kirsten Sørensdatter i Kærshoved.
1785 i Brande - Christen Olufsen, enkemand i Arnborg, og Anne Lauridsdatter. Bosat Holtum, Arnborg.
1795 i Brande - Laurids Jensen i Skibbild i Arnborg sogn, og Maren Olufsdatter i Borup, Brande. Bosat Uhre, Brande.
1797 i Brande - Jacob Jensen i Fasterholt, og Margrethe Madsdatter i Brande By. Bosat Brande By.
1801 i Brande - Mads Pedersen i Tornvig, og Anne Christensdatter i Askær, Brande. Bosat Nørre Askær, Brande.
1804 i Brande - Jens Christensen i Tornvig, og Anne Cathrine Christensdatter i Uhre, Brande. Bosat Uhre, Brande.
1804 i Brande - Anders Pedersen i Arnborg, og Birthe Christensdatter i Grarup, Brande. Bosat Grarup?, Brande.
1805 i Brande - Laurids Christensen, enkemand i Lundfod, og Kirsten Hansdatter i Tornvig i Arnborg sogn.
1805 i Give - Thomas Nielsen i Holtum i Arnborg sogn, og Karen Jacobsdatter i Lille Hestlund, Give.
1806 i Brande - Thomas Christensen i Skibbild i Arnborg sogn, og Maren Thomasdatter i Borup, Brande. Bosat ukendt.
1807 i Ringive - Jens Nielsen i Arnborg sogn, og Anne Cathrine Jensdatter i Nørskov, 1807 i Ringive.
1808 i Give - Christen Sørensen i Arnborg Kirkegård, og Karen Pedersdatter på Søndersthoved Mark, Give
1809 i Brande - Laurids Nielsen i Arnborg, og Anne Cathrine Jespersdatter, enke i Grarup, Brande. Bosat ukendt.
1812 i Brande - Christen Christensen i Tornvig i Arnborg sogn, og Anne Marie Sørensdatter i Dørslund, Brande. Bosat Tornvig, Arnborg.
1813 i Brande - Jacob Sørensen i Dørslund, Brande og Margrethe Christensdatter i Tornvig i Arnborg sogn.
1814 i Sønder Omme - Jens Jacobsen i Hallundbæk, Sønder Omme og Anne Rasmusdatter i Arnborg sogn.

Andre udensogns vielser med folk i Arnborg:
1763 i Gjellerup - Chr. Jensen Lund fra Hølund i Arnborg sogn og Anne Andreasdatter i Birk, Gjellerup.
1767 i Assing - Enkemand af Fasterholt, Arnborg med enken i Bukkær Johanne Christensd. Toxvig.
1769 i Assing - Peder Sørensen Arnborg med Maren Pedersdatter i Nederkirkegaard, Assing.
1775 i Assing - Christen Nielsen (den Yngre) af Gammel Arnborg med Birte Jensdatter i Nedergaard, Assing.
1777 i Brande - Christen Mikkelsen, Toxvig, Arnborg med Anne Maria Pedersdatter, Store Sandfeld, Brande. Bosat Toxvig, Arnborg.
1779 i Brande - Jens Nielsen Grene, Grene, Arnborg med Mette Bertelsdatter, Uhre, Brande. Bosat først i Uhre Brande.
1782 i Assing - Søren Jensen af Birkebæk, Arnborg med enken Maren Thomasdatter af Bukkær, Assing.
1784 i Rind - Niels Christensen, Bjerre, Arnborg med Maren Larsdatter, Rind. Bosat Fasterholtbjerre, Arnborg.
1784 i Skarrild - Jens Olesen af Tovdal med Else Pedersdatter Studsgaard.
1785 i Snejbjerg - Poul Christensen af Tovdal med Anne Pedersdatter. Bosat 1787 Skarrild By, 1801 Skarrild Grene. (Tak til Inger Toudal).
1786 i Skarrild - Christen Nielsen Jeging af Lustrup og Edel Christensdatter af Hjøllund.
1788 i Skarrild - Christen Josvasen af Grene, Skarrild og Karen Jensdatter af Birkebæk, Arnborg.
1789 i Skarrild - Christen Christensen af Store Hjøllund, Arnborg og Anne Hansdatter af Sønder Karstoft.
1789 i Skarrild - Jens Sørensen af Lille Hjøllund Vrads/Arnborg? og Kirsten Madsdatter.
1791 i Brande - Jørgen Troelsen, Store Sandfeld, Brande med Karen Jørgensdatter, Holtum, Arnborg. Bosat Store Sandfeld, Brande.
1793 i Skarrild - Jens Christensen Thodal og Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild. Bosat Døvling. (Tak til Inger Toudal).
1797 i Gjellerup - Chr. Pedersen, Arnborg enkemand med Maren Christensdatter, Gjellerup.
1805 i Give - 1805 d. 2 Jun. Aar 1805 den 2den Juny meldte sig som forlovede for præsten ungkarl Thomas Nielsen fra Holtum i Arnborg sogn og pigen Karen Jacobsdatter af Lille Hestlund og med forloverne Anders Christensen fra Store Hestlund og Mads Nielsen af Lille Hestlund. Nyekirke præstegaard den 2 Juni 1805. Copuleret d. 6 Aug. Thomas T. N. Nielsen. Karen K. J. Jacobsdatter. Anders Christensen. Mads M. N. Nielsen.
1807 i Give - d. 15 Apr. Aar 1808 paa langfredag den 15 April anmeldte sig hos mig for at lade indføre som forlovede efter min præsts Hr. Stallknechts givne fuldmagt ungkarl Chresten Sørensen af Arnborg Kirkegaard i Arnborg sogn og Karen Pedersdatter i Søndersthoed Mk. her i sognet, hvilket 2de nærværende mænd med underskrift bekræfter. Actum ut Supra. Jacob Roy. Chresten Jacobsen Giufve som forlovere. Chresten Sørensen. Karen Pedersdatter. Viet den 13de Juni.
1807 i Lindeballe - d 28 maj ungkarl Jens Nielsen af Arnborg sogn og pigen Anne Cathrine Jensdatter fra Nørskov i Lindeballe sogn. Forlovere Thue Madsen og Niels Nielsen. Ægteviede i Lindeballe kirke 2 januar 1808.
1808 i Sunds - P. Nielsen, Grene, Arnborg og Anne Nielsdatter, Sunds.
1811 i Gjellerup - Søren Andersen, Skibbild, Arnborg og Ane Kirstine Larsdatter, Nørre Fastrup, Gjellerup.
1811 i Hoven - d. 3 Nov... Mette Kirstine Jensdatter ... Nørre Green agter at indlade sig i Ægteskab med Ungkarl Peder Nielsen af Arnborg Sogn og Bye Viet d. 23 nov.
1814 i Skarrild - 2 . januar cop . ungkarl Jens Jensen Tornvig og pigen Dorthe Nielsdatter Silstrup, Skarrild.
1814 Sønder Omme - 18. sept. Jens Jakobsen, Hallundbæk, Sønder Omme med Anne Rasmusdatter, Arnborg, som i lang tid haver tjent i Omme sogn.
1823 Grindsted - 1823 d. 28 jun. Jeppe Mortensen (ungk.) Gammel Arnborg og enke Inger Marie Rasmusdatter af Nollund. F: Morten Jeppesen af Arnborg s. og Niels Andersen af Omvraa.
1834 Sønder Omme - Mads Jensen Langkjær i Brande med Anne Madsdatter tjener i Omvraa født i Arnborg. Han er 35 1/2 år hun er 35 år.
1834 Sønder Omme - d. 8 maj. Ungkarl Niels Jensen af Skovbjerg og enke Anne Kirstine Nielsdatter i Bøvl. Han er født i Arnborg 13 jan. 1801 og hun er 29 år og født i Grindsted.
1836 Sønder Omme - d. 17 sep. Ungkarl Niels Christian Jensen af Lachenborg og pigen Maren Jensdatter tjenende i Omvrå. Han er 21 år og født i Hoven, hun er døbt i Arnborg d. 29 jul. 1808.


Kurts Kermits udskrifter med folk i Arnborg:
KURT KERMITS KONGELIGE ÆGTESKABSBEVILLINGER:
201 No 633
Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter, bønderfolk af Arnborg sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg 16 januarii 1778

474
Thomas Christensen af Skibbild, og Maren Thomasdatter af Borup i Brande sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders halvsøster. Uden betaling. København 26 septbr 1806.

KURT KERMITS SKANDERBORG RYTTERDISTRIKTS FÆSTEBREVE:
341 (fol 119) Peder Pedersen, Flø - som kommer med Pas fra gammel Arnborg - den partgaard Peder Hansen sidst havde i fæste og da han ægter datteren har overladt ham.1 td? 3 fc red til 6 skp Hkorn. Indf 2 Rdr. Bestaar af 15 fag slet ved magt besætning 2 Bæster 1 ko 4 faar etc. 15 Juni 1706.


ARNBORG SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Sognet Arnborg
Indberetning 1638c Arnborg
Hartkorn i Arnborg
Skøde-Register 1768-97

Birkebæk
Fasterholt
Fasterholt Bjerre
Gammel Arnborg
Gottenborg
Grene
Hedehus (Provsthus)
Hjøllund-Lille
Hjøllund-Store
Holtum
Kirkegaard (Annexgaard)
Skibbild
Søby-Sønder
Toxvig
Tornvig
Tovdal

Niels Viums afkom
Tre Christen Pedersener
Brejls skifter Arnborg
Brejls udensogns vielser
Andre udensogns vielser
Kermit om Arnborg
HARTKORN I ARNBORG
Birkebæk
Fasterholt
Fasterholt Bjerre
Gammel Arnborg
Grene
Hjøllund-Store
Hjøllund-Lille
Holtum
Kirkegaard (Annexgaard)
Skibbild
Søby-Sønder
Toxvig
Tornvig
Tovdal
BIRKEBÆK
1617 Niels Pedersen
1683 Jens Jensen
1690 Hartvig Poulsen
1695 Jens Andersen *Skarrild Krog
Fjerdepart gård:
1727- Thomas Jeppesen Birkebæk
Fjerdepart gård:
1742- Christen Pedersen Birkebæk
1751- Jens Ostersen
En halvgård:
1699 Peder Olufsen
1727- Peder Troelsen Birkebæk
1740 Oluf Pedersen Birkebæk
1783 Niels Christensen.
1803- Niels Jepsen
1830 Niels Nielsen (Birkebæk)
1863 Niels Nielsen
FASTERHOLT
Halvgård 1:
1730- Jakob Jensen
1764- Jens Jakobsen
1778 Palle Pedersen gift med enken
1805 Peder Thomsen, svigersøn

Halvgård 1 og 2 sammen, Fasterholtgaard:
1832 Palle Pedersen, søn
1878 Peder Sandfeld Pallesen, søn

Halvgård 2:
1728- — 1743+ Jakob Andersen
1786 Christen Christensen
1803 Lars Jørgensen gift med enken
FASTERHOLT BJERRE
1683- Christen Christensen
1729- Christen Christensen Bjerre den Ældre
1753- Jens Christensen
1758 Christen Christensen Bjerre den Yngre
1759c Niels Christensen søn af for3mand
1801 Jakob Christensen Bjerre
1814c Troels Nielsen Bjerre
1856 Jens Troelsen
GAMMEL ARNBORG
Skovbjerg, ny (navn efter 1811)
1747c Christen Pedersen Frølund
1785 Peder Christensen Frølund
1803 Mads Nielsen Skovbjerg
1829 Christen Pedersen
1873 Niels Christensen

Skovbjerg, gammel hartkorn 2 7 1 1½
1765c Niels Madsen Skovbjerg
1798 Jens Nielsen Skovbjerg
1811 Hvem overtager gården?
Smediegaarden (del af Nørregaard)
1683- Laurs Christensen
1725- Anders Lauridsen Smed, søn?
1767- Laurids Andersen Smed, søn
1807 Niels Andersen, svigersøn
1835 Laurids Nielsen, søn
1876 Niels Lauridsen, søn

En gård
1737c Peder Larsen (skolemester)
Hartkorn 0 5 2 0 "halvgård" af Søndergaard
1800 Niels Pedersen
Hartkorn 2 4 2 0
1750- Jens Olesen
1782c Arnt Jensen
1788 Christen Jensen
Et sted
1801- Niels Madsen Tømmermand
Søndergaard 5 1 0 0
1725c Niels Jakobsen Søndergaard
1761c Christen Nielsen den Ældre, søn
1779 Ove Christensen
1790 Henning Christensen

Et sted:
1744- Søren Olsen
GOTTENBORG
Hænger ikke rigtigt sammen
1776c — 1801+ Christen Nielsen den yngre
1801- Niels Pedersen *1729
1820- Niels Pederen *1765c
1801- Jørgen Christensen
1811 Peder Nielsen (sognefoged)
Hus eller sted
1810- Peder Pedersen Sig
GRENE
Sted
1634- Peder Thomsen
1697- Thomas Pedersen, søn
1. halvgård
1728- Niels Thomesen Grene
1755c Niels Nielsen Grene
1786c Mads Christensen kaldet Grene
1798- Christen Jensen
1809c Jens Christensen
Hus ved 1. halvgård
1813 Rasmus Pedersen kaldet Hjøllund
2. halvgård
1733c — 1738c Jakob Nielsen Skophus
1733- Hans Rasmussen Grene
1763c Thomas Hansen
1781 Anders Christensen
1808 Thomas Poulsen
1831c Poul Thomsen
Sted eller hus
1807 — 1810c Niels Christian Andersen
1810- Mikkel Christensen
Sted eller hus
Hus
1809c (få år) Peder Christensen Lustrup

Husmandssted matr. 24D Grene.
1866 Christen Sørensen
1873 Mads Pallesen, gift med enken
1898 Anders Pedersen, og forkones halvsøster
1930+ Ny Ejer.

Egebjerghus husmandssted matr. 32 Grene.
1814 Niels Poulsen Hesselvig
1837 Peder Pedersen Sig, gift med enken
1862 Anders Lauridsen, stedsvigersøn
1901 Anton Lauridsen, søn
HEDEHUSET (PROVSTHUSET)
1783 — 1812 Peder Andersen kaldet Provst
1812+ Niels Poulsen
1819- — 1819 Maren Olesdatter
1834- Tue Jensen
1836 Jakob Tuesen
1870- Jens Jakobsen kaldet Provst (den berømte)
HJØLLUND-LILLE
1695- Jens Jensen
1698 Peder Jensen

1. halvgård?:
1736- — 1746 Laurids Jørgensen †1746
1787- Maren Osterdatter, enke
1796 Laurids Christensen *1755c
2. halvgård?:
1800 — 1824 Christen Nielsen Væring
Gård med hartkorn 1 6 2 1
1780- Christen Jensen Tornvig
1786 Rasmus Jensen
1793 Ove Christian Christensen
Gård hartkorn 2 6 3 2:
1794 Iver Christensen
Ikke tilordnet:
1747- — 1756 Anders Hjøllund
1781 Anders Pallesen
1786 Thomas Madsen
1796 Peder Christensen
1803 Thomas Poulsen
1811 Christen Jakobsen (Smed)
1813 Niels Madsen Tømmermand
1815 — 1824 Knud Christensen Bjørsle/Bjørslev
1818 Lars Nielsen *1792 Lustrup
1841 Laurids Nielsen Visgaard, svigersøn

Et hus:
1859- Christen Lauridsen *Skarrild
HJØLLUND-STORE
Husmandssted hartkorn 0 6 0 1:
1718- Lars Olesen
Halvgård 2 6 3 1:
1743- Thøger Sørensen †1746
1746 Christen Christensen *1719c
1784 Christen Christensen *1762
Et sted:
1743- Oluf Thomesen
2. halvgård 3 3 1 2:
1743- Jens Pedersen Skræder
1740- Søren Pedersen
1774 — 1791 Peder Sørensen Hjøllund
1792 Søren Borch †1792
1793 Peder Nielsen (Karlskov)
1799 Jens Jakobsen Birkmos
1803 Peder Hansen
Ikke tilordnet:
1784 Niels Thomasen
HOLTUM
1. gård hartkorn 4 3 1 ½:
1705- Michel Nielsen Holtum
1740- Peder Jørgensen den Yngre, svigersøn
1768c Jørgen Pedersen, søn
1793c Hans Pedersen, svigersøn
1835 Søren Nielsen Hauge, svigersøn
1841 Poul Hesselvig Nielsen, gift med enken
1880- Jens Christensen Kidmose, svigersøn
1908c Ny Ejer

2. gård hartkorn 4 3 3 ½:
1691- Niels Pedersen
1743- Thomas Pedersen Holtum
1775c Niels Thomsen
1786 Maren Pedersdatter
1787 Niels Hansen
1812 Niels Nielsen
1838c Niels Hesselvig Iversen
1882 Laurids Laust Frandsen