Første version 01. januar 2016
Sidste ændring 05 maj 2021
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Ejstrup sogn

Steder i Ejstrup sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Brejl, Harrild generelt, Harrild-Vester, Harrild-Mellem, Harrild-Over, Hvillum-Nørre, Hvillum-Sønder, Bjerregaard, Hallundbæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave.Ejnar Bjerres notitser om Ejstrup sogn er blevet brugt. Der er tilføjet nyt materiale fra Vrads og Nørvang herreders tingbøger (Brejl), fra Brejls skifter, fra Nygaards Sedler fra FT 1845 og en hel del andre kilder.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.


Harrild, Bjerregaard, Hallundbæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave. Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort
Matrikelkort Harrild, Bjerregaard, Hallundbæk, Smedebæk Mølle, Dyringhave.
Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort.


Ejstrup generelt
1 Introduktion
1683 Markbogen. Opslag 429.
I. Tychskougaard, Hastrup, 1 gaard
1 Niels Jenßen
2 Madtz Jenßen
II. Nyebyge, Hastrup, 1 boel
3 Niels Søfrenßen øde
III. Tychskou Krog, Hastrup 1 boel
4 Pouffuel Jeßperßen
IV. Nørharild, til Hr: Jørgens {Pedersen Lemvig} Enche i Jelling {Maren Jørgensdatter Bloch}, 1/2 gaard
5 Peder Christenßens Enche
V. Fruergaard Tiener til Kirke gaard, 1 gaard
6 Anders Moußen 1/2 gaard
Hans Hansßen øde 1/2 gaard.

1683 Markbogen. Opslag 446:
Nyegaard 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaaß till Hastrup
1 Christen Christensen
Øster Harrild 2 gaarde.
Velb. Gergers Høg
2 Poul Pederßen 1 gaard
Velb. Knud Geede
3 Niels Jenßen 1 gaard
Hallindbeck 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaaß
4 Anderß Christensen 1 gaard
Hyggild 1 gaard.
Velb. Jørgen Kaas till Hastrup
5. Madtz Anderßen og Christen Andersen 1 gaard

Sønder og Nørre Grøst, eniste Gaard, ganske øde
den som sidst boede paa Gaarden Haffuir heedt Frantz Annersen.
Prop: Claus [.]ime.

Smedebecks Mølle, Jens Mostsen Møller, Prob Claus Time.

Opslag 463:
Smedebeck 1/2 Gaard, Prop. Claus Time,
Peder Søffrensen.

Opslag 464:
Døringhaffue 1/2 gaard Peder Pedersen. Prop. Claus Lime/Time.

Opslag 467:
Breill 1 gaard. Prop: Frue Anne Rosenkrands Sl:
Jørgen Andersen og Peder Søffrensen.

Brejl
Ejstrup sogn, Brejl. Stedet Brejl vises med omgivende steder Smedebæk Mølle, Nørre Hvillum (har matrikel #4 i Brejl ejerlav), Sønder Hvillum, Kjeldstrup, Nygaard, Ejstrup By, Sønder Gludsted og Nørre Gludsted. Videnskabernes Selskabs kort 1802c.
Brejl og omegn Videnskabernes Selskabs kort 1802c.
Ejstrup sogn, Brejl. Stedet Brejl vises med omgivende steder Smedebæk Mølle, Nørre Hvillum (har matrikel #4 i Brejl ejerlav), Sønder Hvillum, Kjeldstrup, Nygaard, Ejstrup By, Sønder Gludsted og Nørre Gludsted.
Brejl er mest hede og det dyrkede - i hvid farve - ligger oven for vejen, syd for vejen dyrkes jorden fra Nørre Hvillum. Bækken Smedebæk er den tynde streg mellem Smedebæk Mølle og Brejl, der dyrkes et stykke i bøjningen af Smedebækken nordøst for gården Brejl.
Stregen mellem Nørre- og Sønder Hvillum er Hvillum Bæk.
Brejl
Introduktion
Navnet Brejl ses første gang 1579 som Bregel. Dette navn findes som stednavn kun i Ejstrup sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt, ikke andre steder i Danmark i følge TRAP V.
Realregistre:

Realregister koncept for Brejl 1843-60.
Realregister Brejl 1860-95.

Brejl drives som to halvgårde begyndende før 1683 op til i hvert fald 1747. Men i FT 1787 drives Brejl som en helgård, der dog bliver udstykket før 1801 i (gammel) Brejl og Ny Brejl nord for. En hypotese er, at hver af dem fik nogenlunde det halve af arealet og at Ny Brejl mellem 1801 og 1818 deltes i matriklerne 2A og 2B (først beboet senere) med 64 hektar og matrikel 3 med 45 hektar, fordi et hedestykke tilhørende matrikel 3 ligger akavet. 1A har 126 hektar i 1818.
I 1818 er Gammel Brejl matrikel 1A trelænget, Ny Brejl matrikel 2A og matrikel 3 har kun 1 længe, hver med en toft. 2B er vel udstykket, men bliver først solgt og drevet senere.
Ejstrup sogn, Brejl ejerlav matrikelkort 1818 inklusive Nørre Hvillum.
Brejl ejerlav i Ejstrup sogn matrikelkort 1818 inklusive Nørre Hvillum.
Husene vises omkring 5 gange så store som de egentlig er.
Matrikelnummer 1 er den gamle gård i Brejl, matrikel nummer 2 og 3 er udstykket omkring 1800. Matrikel nummer 4 er Nørre Hvillum - Sønder Hvillum ligger lige syd for Hvillum Bæk og hører til Nygaard ejerlav også i Ejstrup sogn. Nørre- og Sønder Hvillum ligger meget tæt på hverandre.
Navnene under matrikelnumrene er skrevet ind på matrikelkortet 1818. Underst er det første navn fra 1818, som bliver gennemstreget når næste ejer kommer til osv. indtil 1863. Fx 1A hvor Knud Nielsen er der i 1818, Niels Andersen senere og derefter Niels Madsen.
I FT 1801 er der to gårde i Brejl ejerlav i 1818 i dette kort er der tre gårde (foruden Nørre Hvillum, som ikke regnes med her).
I mange sogne er disse indskrevne navne meget nøjagtige. Her i Brejl i Ejstrup er det ikke tilfældet. Nørre Hvillum kendes ret sikkert fra andre kilder og navnene her i matrikelkortet passer ikke.
Den gamle Brejl gård matrikel nummer 1A og er trelænget. Nummer 2A og 3A er simple eenlængede huse med en toft hver.
Brejl ejerlag 1818 - 1863:
Matrikel 1A:

Hartkorn 3 2 1 (2 7/8) i 1792.
126 hektar (3.186.550 qA - quadrat alen)
1770- Niels Pedersen
1800, 1818 Knud Nielsen, FT 1801, søn
1819+ Niels Andersen
1830c Niels Madsen, 1853 aftægt
1850.08.27 skøde til Mads Nielsen

Matrikel 2A Ny Brejl:

64 hektar (1.630.230 qA)
(1816 Peder Pedersen, SP Erik Brejl)
1818 Peder Pedersen, FT 1801 i Grættrup, Nørre Snede.
1826.07.04 skøde Knud Pedersen, søn
1864.06.17 aftægt til Knud Pedersen.
18xx frasolgt 2B til Søren Knudsen.
1864.06.17 skøde til Enevold Andersen
1865.12.18 skøde Morten Jensen

Matrikel 3:

I alt hektar 45; 38 hektar (970.350 qA) plus hede 7 hektar (164.600 qA)
1818 Niels Sørensen (Kidmose)
1819 Anders Christensen,
1832.04.17 auktionsskøde til Lars Christensen.
1832c Poul Henriksen *1788c Hygild, Ejstrup.
1846.11.04 skøde til Henrik Poulsen, søn
1850.02.16 skøde til Lars Sørensen, kone Frederikke Pedersen

Matrikel 4 Nørre Hvillum:

115 hektar (2.916.600 qA)
1818 Lars Christensen (ikke ellers set)
1818+ Christen Andersen (OK)
1818+ Lars Hvillum (mangler Christen Christensen Vovlund)
Fra andre kilder:
1799c Christen Andersen
1819 Christen Christensen (Vovlund) gift med enken
1822c Lars Christensen (Hvillum)


Ejstrup Brejl begynder her ↓
Ejstrup Brejl
1660- Baltser Pedersen.
Vrads Herreds Tingbog 2. maj 1660 (Erik Brejls udskrift):

Knud Sørensen tilstod at have stjålet
...
2) en hoppe fra Baltser Pedersen i Brejl [i Ejstrup sogn] og solgte den til Christen Kokborg {formodentlig i Thyregod sogn}
...

Vrads Herreds Tingbog 7. november 1660:

Brejl, en gård, besat, dog er bonden i den halve gård forarmet


Ejstrup Brejl 2. halvgård
1673- Anders Larsen *1635c- Ejstrup nævnt 1673, søn af Lars Jørgensen i Ejstrup sogn.
Anders Larsen nævnes i Tingbogen 1673, 1675 og 1676.
Vrads Herreds Tingbog 31. marts 1675:

624 - fol.40 - afkald Afkald til svoger Niels Jensen i Lille Thorlund fra
1) [bror] Peder Lassen i Ejstrup
2) [bror] Jørgen Lassen i Vovlund, bror til 1
3) [bror] Christen Lassen, bror til 1, død. 3B:
a Mette Christensdatter , født i Aalbæk
b Anne Christensdatter, født i Aalbæk
c Inger Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund
4) [bror] Peder Lassen i Bjerregård
5) [bror] Anders Lassen i Brejl
6) [bror] Gregers Lassen, bror til 1, død. 3B:
...

Vrads Herreds Tingbog 23. april 1673 (Anders Larsens far nævnt indirekte som broderen Christen Larsens far):

561 - fol.75 -afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra Inge Christensdatter g.m. Erik Eriksen i Vovlund for arv efter
1) far Christen Lassen
2) søster Esther Christensdatter
3) oldefar [dvs. farfar] Las Jørgensen
4) Anne Pedersdatter, der døde i Ejstrup.

Næste fæster Jørgen Andersen er en sandsynlig søn af Anders Larsen.
Børn:
? Jørgen Andersen *1660c-, formodes at overtage gården Brejl, se nedenfor.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1683- Jørgen Andersen *1660c- formodet søn af formand.
Markbogen 1683: Jørgen Andersen.
Gården ejes 1683 af salig Anne Rosenkrantz.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1724- Laurids Brejl.
Gift med hans kone.
Konen fadder i Thyregod kirkebog 24. januar 1724.

Ejstrup Brejl 2. halvgård
1746- Søren Nielsen *1708cc †1747.09c (skifte) Brejl.
Gift med Anne Jensdatter †1747+.
Hans fødselsår ud fra broderen Peder Nielsen *1708c.
Rosenvold Gods: Skifteprotokol (1747-1791):

3965. Søren Nielsen i Brejl, Ejstrup sogn 3-10-1747, s. 5.
Enke: Anne Jensdatter. Lovvæge: Peder Nielsen, Brejl.
Børn: Anne.
Formynder: FARBROR: Peder Nielsen, Brejl.


Ejstrup Brejl 1. halvgård
(Hvem der er på hvilken af de to halvgårde er ikke kendt).
1671- Peder Sørensen *1655c- †1683+.
Vrads Herreds Tingbog 1. februar 1671 restance.
Gården hører 1671 under Hastrup.
Markbogen 1683: Peder Søffrensen.
Mulig søn Jens Pedersen Brejl, som ses i skifte efter borgmester i Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards kone Karen Jensdatter den 23. november 1700 med jordebog, hvor Jens Brejl fæster en halvgård i Sønder Gludsted i Ejstrup nabo til stedet Brejl.
Mulig søn:
?Jens Pedersen Brejl *1675c-
Ses 1700 som fæster i Sønder Gludsted i Ejstrup.

Ejstrup Brejl 1. halvgård
1737c Peder Nielsen *1708c †1787-1801.
Gift 1. 1737c med Johanne Christensdatter †1763.05c (skifte) Brejl.
Gift 2. 1764c med Maren Sørensdatter *1712c †1787-1801.
Rosenvold Gods: Skifteprotokol (1747-1791):

4038. Johanne Christensdatter i Brejl, [Ejstrup sogn]16-6-1763, s. 375.
E: Peder Nielsen.
B: Christen 25,
Niels 19,
Kirsten g. m. Søren Pedersen, Hygild, Ejstrup sogn,
Anne 13,
Mette 11,
Dorthe 7.

Han kan ikke have børn med hans 2. kone Maren Sørensdatter, for hun var 52c år gammel, da de blev gift.
Børn med 1. kone Johanne Christensdatter:
Christen Pedersen Brejl *1738c Brejl, Ejstrup †1807.12.13 Lundfod, Brande.
Gift 1. med Kirsten Pedersdatter *1738c †1785.06.09 Lundfod?, Brande.
Gift 2. 1788.07.06 i Brande med enken Ane Mikkelsdatter *1720c †1811.02.03 Brandlund, Brande.
Ane Mikkelsdatter gift 1. med Troels Pedersen i Brandlund i Brande.
Christen Pedersen Brejl tjener 1774-76 i Præstegaarden i Brande By.
Havde et sted i Lundfod i Brande sogn.
Børn med 1. kone Kirsten Pedersdatter:
? Pedersdatter *1773c.
Børn:
Søn *1791.07c (ikke i Brande) †1794.01.12 Lundfod, Brande 2½ år gammel.
"Xsten Brejels Datters uægte Søn, udj Lundfod 2½ aar Gl:".
Peder Christensen Brejl *1770c, konfirmeret 1788 i Brande.
Mikkel Christensen *1777.03.09 Brande, konf. 1798 Brande.
Christen Christensen *1781.07.08 Lundfod?, Brande, konf. 1802 Brande.
Moderens fulde navn Kirsten Pedersdatter nævnes i dåben.
Konfirmeret 1802 i Brande.
Niels Pedersen *1744c, overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Pedersdatter *1743c Brejl.
Gift 1763- med enke i Hygild i Ejstrup sogn Søren Pedersen †1782-87 Hygild.
FT 1787 enke i Hygild alder 46 år.
FT 1801 enke i Gludsted i Ejstrup ved datter Johanne Sørensdatter, hvis søstre Kirsten og Ellen bor ved hende.
Sete børn:
Johanne Sørensdatter *1770c Hygild, Ejstrup.
Gift med husmand og soldat i Gludsted i Ejstrup Jeppe Sørensen *1773c Gludsted søn af Søren Jørgensen *1731c og 2. kone Kirsten Poulsdatter *1736c.
Kirsten Sørensdatter *1774c Hygild, Ejstrup.
Anne Sørensdatter *1782c Hygild, Ejstrup.
Ellen Sørensdatter *1783c Hygild, Ejstrup.
Anne Pedersdatter *1750c Brejl
Mette Pedersdatter *1752c Brejl
Dorte Pedersdatter *1756c Brejl

Ejstrup Brejl hele gården
1770- Niels Pedersen *1743c †1801-14 søn af formand.
Gift 1769- med enken? Margrethe Knudsdatter *1731c †1801-14.
Margrethe Knudsdatter formodes at have været gift 1. 1749c med en Peder med hvem hun fik mindst en søn Anders Pedersen der optræder som (halv)farbror i skiftet efter sønnen Knud Nielsens 1. kone Anne Marie Andersdatter †1808, se nedenfor.
I FT 1787 er deres ældste barn Johanne 17 år gammel, altså født 1770c. Hun formodes født i Brejl, derud fra ansættes Niels Pedersen sandsynligt at have drevet gården i Brejl fra det år - kan betvivles.
?Konen Margrethe Knudsdatters formodede barn med en 1. mand Peder:
?Anders Pedersen *1750c †1825+.
Gift 2. 1789 i Klovborg af Velgaarde med af Træden Ellen Nielsdatter *1757c †1825.06c Velgaarde, Klovborg.
Ses FT 1801 og 1808 i Velgaarde i Klovborg sogn.
I skiftet efter halvbroderen Knud Nielsens kone 1808 i Brejl kaldes han farbror og født værge.
Sete børn med 2. mand:
Johanne Nielsdatter *1770c Brejl, overtager en udstykning af Brejl matikel 2A Ny Brejl, se nedenfor.
Anne Marie Nielsdatter *1772c Brejl.
Kaldes i FT 1801 vanvittig, bor ved broderen Knud Nielsen i Brejl.
Barn uden nævnt far:
Niels *1800c
Knud Nielsen *1774c, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Brejl Niels Pedersen   Matr: 1A   83
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Niels Pedersen441743c Brejl Ejstrup 1801+   
kone 1Margrethe Knudsdatter561731c  1801+   
dat. Johanne Nielsdatter171770c Brejl Ejstrup   
dat. Anne Marie Nielsdatter151772c Brejl Ejstrup  Kaldes FT 1801 vanvittig, bor da ved broderen Knud Nielsen.
søn Knud Nielsen131770c Brejl Ejstrup 1844 Gludsted Ejstrup  
mands far 2Peder Nielsen791708c  1801+  Død 1801-14.
mands sted- mor 1Maren Sørensdatter751712c  1801+  Død 1801-14.


Ejstrup Brejl 1A begynder her ↓
Dette er den originale gård i Brejl som fik matrikel 1A.
Ejstrup Brejl 1A
1800c Knud Nielsen *1775c Brejl †1844.10.21 Gludsted Mark, Ejstrup søn af formand.
Gift 1. 1802c med Anne Marie Andersdatter †1808.11.22 (skifte) Ny Brejl.
Trolovet 2. 1809.03.26 i Arnborg med Ester Pedersdatter *1780c Ejstrup (FT 1845) †1845+.
Knud Nielsen driver i hvert fald Brejl indtil 1818, hvor hans navn ses i matrikelkortet.
I FT 1834 ses han i Gludsted i Ejstrup.
Hans 1. kones skifte Vrads Herreds Skifteprotokol 1803 - Fol. 154 - 155 Registrering, Fol. 164B Sluttet:

Anne Marie Andersdatter i Brejl i Ejstrup. 22.11.1808
Enke: Knud Nielsen.
Børn:

Else Marie 6,
Niels 5,
Anders 2.

Født værge: Anders Pedersen i Velgaarde {Klovborg sogn}
Brejl gaard hartkorn: 3 2 1 (2 7/8), skøde 29. Nov. 1792 [og] 29 December 1798. 250 rdl.
1) Skylder af 27. Juni 1808 100 rdl til Morthen Pedersen i Løve {Bryrup sogn}
2) til Aftægtsmand Mads Christenen i Store Hjøllund {Vrads sogn} 40 rdl.
3) til Gaardmand Christen Andersen i Nørre Hvillum {Ejstrup sogn} 40 rdl.
4) til Pigen Anne Christensdatter i Sønder Hvillum 3 rdl.
5) til hans Søster Johanne Nielsdatter [fød] i Brejl 3 rdl.
6) til Gaardmand Anders Pedersen i Velgaard 16 rdl.
7) til Gaardmand Anders Christensen i Sønder Gludsted 28 rdl.
8) til Gaardmand Lars Jensen i Nørre Gludsted 12 rdl.
9) til Gaardmand Erich Johansen i Ejstrup 6 rdl.
10) til forpagteren af Snede Præstegaard Christen Sørensen 10 rdl.
11) til Huusmand Jens Jørgensen i Nørre Gludsted 2 rdl. 3 Mk.
12) til Kiøbmand Hr Lars M[undberg] i [Horsens] 12 rdl.
{Den 10. december 1808 blev skiftet sluttet:}
.. Der var nærværende Enkemanden Knud Nielsen fra Breil og for Børnenes formynder og født Værge Gaardmand Anders Pedersen af Velgaard {Klovborg sogn} hans Broder Gaardmand Morten Pedersen fra Løve og de erklærede at der ikke var meere at føre Boen til Indtægt og Enkemanden [declarerede] at han ville tilsvare ikke allene de anmeldte Gielsfordringer men endog i[fald] fleere i mod formodning paa Boen skulle opstaae da derfor at holde Arvingerne og skifteretten Kravs og skadeløs, han tilføyede at i betragtning at Boens beholdning er saaliden forlangte han ingen godtgørelse til sin Begravelses Bekostning men at Boen kunde deeles lige imellem ham og Børnene . -
Formynderen havde intet imod at {.....}[et]
...
Altsaa igien udi behold til Deelning den Summa 109 rdl. 2 mk. 8 s.
Til Enkemand Knud Nielsen i Breil der tilkommer den halve Boe 54 rdl. 4 mk. 4 s.
Til Datteren Else Marie Knudsdatter 6 Aar en Søsterlod 10 rdl. 5 Mk 10 s.
Til Sønnen Niels Knudsen 5 Aar een Broderlod 21 rdl. 5 mk. 4 4/5 s.
Til Sønnen Anders Knudsen 2 Aar ligesaa 21 rdl. 5 Mk 4 4/5 s.
... Faderen forøgede Datterens Arv ved Gave til 20 rdl 3 Mk og hver af Sønnernes til 25 rdl hvorimod Børnenes Arve Capital staar Rentesløs indtil de blive 18 Aar ...

En mulighed er halv-farbror, nemlig at Knud Nielsens mor Margrethe Knudsdatter, der er 12 år ældre end hendes mand Niels Pedersen, var gift en gang før med en Peder med mindst en søn Anders Pedersen (*1750c) som her i 1808 bor i Velgaarde i Klovborg sogn. Se Niels Pedersen ovenfor.
Barn med 1. kone Anne Marie Andersdatter:
Else Marie Knudsdatter *1802c Brejl.
Niels Knudsen *1803c Brejl †1892 Risbjerg, Brande.
Gift med Mette Jensdatter *1815.12.26 Risbjerg †1893 Risbjerg datter af Jens Madsen *1776 Risbjerg †1829 Risbjerg og Maren Nielsdatter *1780 Ulkær Mølle, Give †1837 Risbjerg.
Anders Knudsen *1806c Brejl †1870- (konen ses allene i hus i Alsted i Øster Nykirke).
Gift 1852c med Else Andersdatter *1817 Langskov sogn, Vejle Amt †1880+ datter af Kirsten Pedersdatter *1788c Grindsted.
Tjener FT 1834 i Ejstrup By ved Erik Jensen.
Tjener FT 1845 i Koustrup i Hammer sogn ved Mads Christensen.
Tjener FT 1850 i Plovstrup i Tørring sogn ved Veste Andersen.
FT 1860 husmand i Vonge, Øster Nykirke.
FT 1870 Else Andersen uden mand i et hus i Alsted i Øster Nykirke.
Børn:
Marie Andersen *1853c Øster Nykirke.
Peder Andersen *1855c Øster Nykirke.
Sete børn med 2. kone Ester Pedersdatter:
Ole Knudsen *1812.07.29 Brejl †1897.12.18 Tamdrup.
Gift 1.? 1850-57 med NN (ingen som hustru af ham set død i Tamdrup 1850-57!).
Gift 2.? 1857.12.29 i Tamdrup som enkemand? med Maren Hansdatter *1814.09.09 Nim sogn, Skanderborg Amt datter af Hans Nielsen Skouborg *1789c Hansted, Skanderborg Amt †1859.05.21 Yding Rode, Yding sogn og (gift 1812.05.09 Nim) Elle Marie Andersdatter *1787c †1826.03.01 Nim.
FT 1845 tjeneste karl i Hvirring By ved Ole Nielsen.
I FT 1850 er han ugift tjenestekarl i Honum i Hvirring sogn ved Michel Sørensen Lund.
Han beskrives i vielsen som enkemand, men der er ingen hustru fundet død i Tamdrup 1850-57. Han er ugift i FT 1850 og gift som enkemand 1857.
Husmand i Molger i Tamdrup sogn i Skanderborg Amt.
Anne Margrethe *1814.09.25 Brejl †1814.11.01 tre måneder gammel.
Folketælling 1801 Brejl Knud Nielsen   Matr: 2A   102
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand Knud Nielsen261774c Brejl Ejstrup 1844 Gludsted Ejstrup  
aftægt mands far Niels Pedersen581743c Brejl Ejstrup 1801+   
aftægt mands mor 1Margrethe Knudsdatter721731c  1801+  Bedre alder fra FT 1787.
mands søs. Anne Marie Nielsdatter291772c Brejl Ejstrup  "Vanvittig, Døv."
mands søs. søn Niels11800c Brejl Ejstrup   

Ejstrup Brejl 1A
1819+ Niels Andersen.

Ejstrup Brejl 1A
1830c Niels Madsen *1793c Nortvig, Nørre Snede søn af Mads Jensen Bosen *1741c og Dorte Simonsdatter *1745c.
Gift 1816c med Ane Jensdatter *1790c Bost, Nørre Snede datter af Jens Nielsen *1755c og Ingeborg Pedersdatter *1755c.
Niels Madsen og Ane Jensdatter overtager først hendes fødegård i Bost i Nørre Snede hvor de første fire børn fødes 1819-28.
De flytter til Brejl i Ejstrup mellem 1828 og 1831.

Børn:
Mads Nielsen *1819.02.07 Bost, Nørre Snede.
Jens Nielsen *1822.05.23 Nørre Snede.
Inger Marie Nielsdatter *1825.05.04 Nørre Snede.
Christen Nielsen *1828.06.20 Nørre Snede.
Else Marie Nielsen *1831.07.17 Brejl, Ejstrup.
Knud Pedersen af Brejl fadder 1831.
Folketælling 1834 Brejl Niels Madsen   Matr: 1A   3, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Madsen451793c Nortvig Nørre Snede  *1793c Nortvig, Nørre Snede søn af Mads Jensen Bosen *1741c og Dorte Simonsdatter *1745c.
kone Ane Jensdatter441790c Bost Nørre Snede  *1790c Bost, Nørre Snede datter af Jens Nielsen *1755c og Ingeborg Pedersdatter *1755c.
søn Mads Nielsen161819 Bost Nørre Snede  *1819.02.07 Bost, Nørre Snede
søn Jens Nielsen121822 Bost Nørre Snede  *1822.05.23 Nørre Snede.
dat. Inger Marie Nielsdatter91825 Bost Nørre Snede  *1825.05.04 Nørre Snede.
søn Christen Nielsen61828c Bost Nørre Snede  *1828.06.20 Nørre Snede.
dat. Else Marie Nielsen31831 Brejl Ejstrup.   *1831.07.17 Brejl, Ejstrup.
aftægt mands far eMads Nielsen741760c  1834+  "Enkemand Aftægtsmand", alder fra FT 1801 i Boest i Nørre Snede. Gift med Else Thomasdatter *1762c.
Ejstrup Brejl 1A ender her ↑

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl) begynder her ↓
Brejl blev opdelt i tre dele omkring 1797. I FT 1801 bor der folk på to steder: på den originale lod 1A og i en eenlænget bygning paa 2A, mens 3A ikke er beboet endnu.
Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1797c Peder Nielsen *1764c Uhre, Brande †1804.06.24 (skifte #18) Brejl søn af Niels Christensen †1763-73 Uhre, Brande og Ane Henningsdatter *1728c Blæsbjerg, Brande †1801.12.02 Uhre.
Gift 1797c med Johanne Nielsdatter *1770c Brejl datter af formand på Brejl 1 Niels Pedersen.
Peder Nielsen nævnes i lægdsrullen 1789 af Uhre i Brande.
Deres børn konfirmeres i Brande og er vel kommet til faderens bror Christen Nielsen Nørgaard i Uhre. Peder Nielsen dør jo i 1804 og moderen formodes død 1808-14, hvor kirkebogen er brændt. Hun nævnes 1808 i skifter efter bror Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter.
Vrads Herreds Skifteprotokol 1804 (se Erik Brejl #18):

18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B.
Enke: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup.
Børn:
Anne 6,
Anne Marie 3.
FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn.

Børn:
Anne Pedersdatter *1799.12.18 Brejl (dato i konfirmation). Konfirmeret 1816 i Brande.
Margrethe Pedersdatter *1800c Brejl †1804-.
Anne Marie Pedersdatter *1802.02.21 Brejl, konf. 1818 i Brande.
Folketælling 1801 Brejl Peder Nielsen   Matr: 1A   103
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Nielsen351764c Uhre Brande 1804 Brejl Ejstrup Døde 24.6.1804 i Brejl, skifte.
kone 1Johanne Nielsdatter311770c Brejl Ejstrup 1808+   
dat. Anne Pedersdatter21799c Brejl Ejstrup  Konfirmeret 1816 i Brande.
dat. Margrethe Pedersdatter11800c Brejl Ejstrup 1804- Brejl Ejstrup Ikke i skiftet 1804 efter faderen.


Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1804c Ib Jensen *1776.04.08 Sønder Karstoft, Skarrild †1839.08.18 Torp, Underup sogn, Skanderborg Amt søn af Jens Jensen Pindvig *1745c og Anne Nielsdatter *1744c.

Gift 1. 1804c med enke efter formand Johanne Nielsdatter *1770c Brejl †1808-14.
Skilt 1806.07.03 i Brejl, Ib Jensen da på Karstoft i Skarrild sogn.

Gift 2. 1811.05.01 Underup med Anne Sørensdatter *1787.06.17 Underup †1853.04.23 Torp, Underup datter af Søren Jensen (Vestergaard) *1740c Underup og Maren Christensdatter *1743c Underup †1811.07.24 Torp.

Ingen børn set med Johanne Nielsdatter.
To børn 1812-13 med Anne Sørensdatter i Silstrup i Skarrild.
Senere i Torp i Underup sogn.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1806 Johanne Nielsdatter *1770c Brejl †1808-14 enken.
Hun bliver skilt fra Ib Jensen i 1806.
Hun ses 1808 i skiftet efter hendes bror Knud Nielsens kone Anne Marie Andersdatter i Brejl matrikel 1A.
Hun formodes død mellem 1808 og 1814.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1816 Peder Pedersen *1746c Store Thorlund, Ejstrup †1832.04.26 (skifte) Brejl søn af Peder Pedersen *1709c †1787-1801 Store Thorlund og Anne Pedersatter *1716c †1787-1801 Store Thorlund.
Gift 1776c med Else Sørensdatter *1756c †1833.11.01 (skifte) Brejl.
1816 fra skøde.
FT 1787 i Store Thorlund i Ejstrup.
I FT 1801 ses parret i Grættrup i Nørre Snede.

Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl)
1830 Knud Pedersen *1797.02.20 Grættrup, Nørre Snede †1874.10.14 Brejl søn af formand Peder Pedersen.
Gift 1826.11.05 i Jelling med Mette Sørensdatter *1798.02.18 Kragsig, Brande †1868.07.08 Brejl datter af Søren Iversen *1746c Lundfod, Brande †1825.06.05 Kragsig og Kirsten Christensdatter *1768c Kragsig †1835.04.17 Kragsig.
Børn:
Søren Knudsen *1827.09.06 Ny Brejl, overtager gården, se nedenfor.
Peder Christian Knudsen *1829.11.16 Ny Brejl.
Else Kirstine Knudsen *1832.04.25 Ny Brejl.
Else Knudsen *1834.05.27 Ny Brejl.
Lars Knudsen *1836.05.10 Ny Brejl †1890+ Tørring.
Gift 1866.09.01 i Aale med Ane Terkilsen *1842.10.12 Hansted, Skanderborg Amt datter af Terkild Nielsen i Aale Mark.
Niels Ravn Knudsen *1839.01.31 Ny Brejl.
Folketælling 1834 Brejl Knud Pedersen   Matr: 2A   2, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Knud Pedersen371797 Grættrup Nørre Snede 1874 Brejl Ejstrup *1797.02.20 Grættrup, Nørre Snede †1874.10.14 Brejl.
kone 1Mette Sørensdatter361798 Kragsig Brande 1868 Brejl Ejstrup *1798.02.18 Kragsig, Brande †1868.07.08 Brejl.
søn Søren Knudsen71827 Brejl Ny Ejstrup 1888 Brejl Ejstrup *1827.09.06 Ny Brejl †1888.11.26 Brejl. Overtager fædrene gård. Gift med Christine Nissen *1830.08.13 Store Thorlund, Ejstup †1903.08.02 Brejl.
søn Peder Christian Knudsen51729 Brejl Ejstrup  *1829.11.16 Brejl.
dat. Else Kirstine Knudsen21832 Brejl Ejstrup  *1832.04.25 Brejl.
Ejstrup Brejl 2A (Ny Brejl) ender her ↑ .

Ejstrup Brejl 2B begynder her ↓
Brejl 2B er udstykket af Knud Pedersen fra Brejl 2A. Udstykningen var allerede approberet i 1818, som det ses i matrikelkortet, men blev først sat i effekt meget senere til Søren Knudsen søn af Knud Pedersen på 2A.

Ejstrup Brejl 2B
1859 Søren Knudsen *1827.09.06 Ny Brejl †1888.11.26 Brejl.
Gift 1858.07.17 i Ejstrup med Christine Nissen *1830.09.13 Store Thorlund, Ejstrup †1903.08.02 Brejl datter af Nis Jensen Fisker *1799.04.08 Bjerregaard, Ejstrup †1869.05.26 Tykskov, Ejstrup og Kirsten Pedersdatter *1802c Gludsted, Ejstrup †1882.04.24 Tykskov.
Børn:
Mette Kirstine Knudsen *1859.08.03 Ny Brejl.
Kirstine Marie Knudsen *1864.05.14 Ny Brejl.
Knud Peter Knudsen *1866.12.01 Ny Brejl, overtager gården, se nedenfor.
Nielsine Knudsen *1868.03.29 Ny Brejl.
Maria Knudsen *1870.09.06 Ny Brejl.

Ejstrup Brejl 2B
1892 Knud Peter Knudsen (Knud Brejl) *1866.12.01 Ny Brejl †1948.08.04 Hedensted søn af formand.
Gift 1892.11.09 Gludsted Kirke med Birthe Marie Pedersen *1868.03.25 Gludsted, Ejstrup †1942.04.01 Hedensted datter af Hans Pedersen *1830.08.02 Vonge, Øster Nykirke †1906.05.17 Sønder Gludsted, Ejstrup og Ingeborg Mikkelsen *1837.03.31 Højgaard, Give †1900.03.13 Sønder Gludsted (datter af Mikkel Poulsen).
Dette par var det første par viet i den nye Gludsted kirke i 1892.
Se Erik Brejls biografi.
Der var 65 tønder land til ejendommen inklusive eng og megen hede.
Et nyt stuehus blev bygget 1903.
Parret flytter 1908 til Store Nørlund også i Ejstrup sogn og i 1919 til Silkeborg som trælasthandler. I 1935 flyttede parret til Hedensted, hvor sønnen Hans Knudsen boede.
Sønnerne - undtagen Hans Knudsen - dropper 1925 Knudsen og tager Brejl som efternavn.
Børn:
Søren Christian Knudsen (Brejl) *1893.10.28 Ny Brejl.
Hans Peder Ingvard Knudsen *1899.01.08 Ny Brejl.
Installationsfirma H. P. Knudsen i Hedensted.
Johannes Knudsen (Brejl) *1902.12.04 Ny Brejl.
Bosat i Slagelse.
Lektor Sankey Adolf Brejl (navneændring 1925 fra Knudsen) *1906.08.19 Ny Brejl †1972.10.06 Maribo
Gift 1942.03.31 Elisaskirken i Kbh med Ebba Fibiger-Jensen *1906.06.15 Kronborg †1993.04.10 Solgaarden, Bedsted Lø datter af Karl Adolf Jensen Fyrmester *1871.10.29 Silkeborg †1948.03.10 Raklev ved Kalundborg og Julie Marie Fibiger *1879.05.14 Aarup Gamle Skole, Snedsted †1969.06.30 Gentofte (begravet Raklev).
Se Erik Brejls biografi Sankey Adolf Brejl, lektor.
Se Erik Brejls biografi Ebba Fibiger-Jensen.
Lærereksamen 1926 fra Silkeborg Seminarium.
1940 cand. mag. ved Københavns Univeristet i naturhistorie og geografi.
1943 Adjunkt ved Maribo Gymnasium.
1954 Lektor ved Maribo Gymnasium.
1969 pensioneret.

Ejstrup Brejl 2B
1908 Ny Ejer.
Ejstrup Brejl 2B ender her ↑ .

Ejstrup Brejl 3A begynder her ↓ .
Brejl matrikel 3A kaldes mindst et sted i kirkebogen "Ny Brejl", nemlig da Anders Christensens barn Christen døbes i 1827.
Der er en eenlænget bygning på matriklen i 1818 i Matrikelkortet, men det er ikke helt klart, hvem der boede der.

Ejstrup Brejl 3A
1816 Niels Hansen *1785c †1840+.
Gift med Kirsten Marie Gydesdatter *1776c †1840+.
Bønder og Jordbrugere af Nye Brejl.
Flytter før 1834 til Mellem Harrild i Ejstrup.
Ses FT 1840 i Harrild.
Børn:
Jens Korsgaard Nielsen *1816.04.20 Ny Brejl, tvilling.
Niels Nielsen *1816.04.21 Ny Brejl, tvilling.

Ejstrup Brejl 3A
Herfra udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.
1818- Niels Sørensen Kidmose *1763c Kidmose?, Ejstrup ?†1842.01.14 (fattiglem) ?Nørre Snede (78 år giver *1764c, som er rimeligt)
Gift 1. med Anne Sørensdatter *1767c †1835.05.21 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift 2. 1836.01.16 i Ejstrup med Karen Pedersdatter *1804.03.09 Øvig, Skarrild konfirmeret 1822 i Ejstrup af Nortvig, Nørre Snede (Pleieforældre Peder Hansen og Karen Christensdatter) †1840.05.09 Store Thorlund, Ejstrup.
Børn:
Inger Nielsdatter *1797.12.10 Over Isen, Ikast, overtager gården i Brejl i Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1819 Anders Christensen *1779c Hygild, Ejstrup †1837.03.04 Hedegaard, Ejstrup søn af Christen Andersen †1781c Hygild og Marie Pedersdatter *1741c †1794c Hygild.
Gift 1819.10.29 i Ejstrup med Inger Nielsdatter *1797.12.10 Over Isen, Ikast †1881.11.11 Hedegaard, Ejstrup datter af formand Niels Sørensen.
Anders Christensen ses i lægdsrullen i 1789 som søn af Christen Andersen i Hygild i Ejstrup.
Han ses i lægdsrullen 1819 i Brejl i Ejstrup, hvilket er Ny Brejl som det ses i kirkebogen. Han bliver gift meget sent, da har er 40 år gammel.
Han bor i Ny Brejl 1819 indtil 1832c, da han flytter til Hedegaard i Ejstrup, hvor han ses i FT 1834 som husfolk i et hus.
Konen Inger Nielsdatters far Niels Sørensen Kidmose
Børn:
Christen *1820.11.29 Brejl †1822.09.17 Brejl knap to år gammel.
Christiane Andersdatter *1823.02.26 Brejl.
Ikke fundet død 1823-34, ikke i FT 1834. Muligvis tjener hun et sted i 1834, hvor hun er 11 år gammel.
Niels Andersen *1825.03.27 Brejl.
Christen Andersen *1827.08.07 Ny Brejl.
Maren Andersdatter *1829.09.26 Brejl
Morten Peder Andersen *1836.05.22 Hedegaard, Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1832.04.17 Auktionsskøde Lars Christensen.
Først tinglyst den 15 februar 1860 for at sikre adkomsten, der var mangelfuld førhen. Lars Christensen ser ud til at have handlet med gården.

Ejstrup Brejl 3A
1833c Poul Henriksen *1788c Hygild, Ejstrup †1866 Ejstrup søn af Henrik Poulsen *1753c †1834.07.10 Hygild og (gift 1788c) Maren Thomasdatter *1754c †1806.05.05 (skifte Brejl #50) Hygild.
Gift 1824.10.17 i Ejstrup med Ane Kirstine Madsdatter*1793c Ejstrup By †1846.06.13 Brejl datter af Mads Sørensen *1754c †1832.03.17 Ejstrup og Anne Nielsdatter *1763c †1819.11.08 Ejstrup By.
Hartkorn 0 6 0 ½.
Poul Henriksen og Ane Kirstine var først i Hygild i hans fødegaard, derefter i husmandsstedet i Brejl fra 1834- til 1846.
Børn:
Henrik Poulsen *1826.05.12 Hygild, Ejstrup.
Hjemme i Brejl i FT 1845.
Mads Poulsen *1829.05.21 Hygild, Ejstrup.
Plejebarn:
Ane Marie Nørresnede *1835c Nørre Snede.
Folketælling 1834 Brejl Poul Henriksen   Matr: 3A   1, et Bolested
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bols-mand mand 1Poul Henriksen461788c Hygild Ejstrup 1866 Ejstrup  
kone 1Ane Kirstine Madsdatter411793c Ejstrup By Ejstrup 1846 Brejl Ejstrup  
søn Henrik Poulsen81826 Hygild Ejstrup 1868 Nørre Snede *1826.05.12 Hygild, Ejstrup †1868.12.09 Nørre Snede.
søn Mads Poulsen51829 Hygild Ejstrup   *1829.05.21 Hygild, Ejstrup.

Ejstrup Brejl 3A
1846.11.04 Henrik Poulsen *1826.05.12 Hygild, Ejstrup †1868.12.09 Nørre Snede søn af formand.
Gift med Kirsten Marie Madsdatter *1823.09.15 Nørre Vejen, Rind †1897.07.15 Nørre Snede datter af skomager Mads Christensen *1789c og Ane Marie Richardsdatter *1794c.
Parret flytter til et husmandssted i Kejlstrup i Nørre Snede, næsten nabo til Brejl i Ejstrup. Deres børn er født i Nørre Snede.
Kirsten Marie Madsdatter gifter sig 2. med Laust Jørgensen *1833c Vinding sogn, Aarhus Amt. De ses i Kejlstrup FT 1880.

Ejstrup Brejl 3A
1850.02.16 Lars Sørensen *1822c Ejstrup.
Gift 1851 i Ikast med Frederikke Pedersdatter *1820.10.08 Toftlund, Ikast datter af Peder Andersen og (gift 1808.10.01 Lille Nørlund, Ikast) Kirsten Pedersdatter.
I FT 1860 er Poul Henriksen ovenfor stadig på aftægt på denne gård.
Børn:
Kirten Marie Larsen *1850c Brejl, Ejstrup.
Ane Kirstine Larsen *1859c Brejl, Ejstrup.
Ejstrup Brejl 3A ender her ↑ .


Ejstrup Gammel Brejl begynder her ↓
1819- Peder Torbensen den Ældre *1775c ?Lille Tykskov, Ejstrup †1821+ søn af Torben Nielsen *1737c †1797.10.26 Nørre Gludsted, Ejstrup og 3. kone Karen Pedersdatter *1749c †1815.11.12 Gludsted.
Gift med Mette Kirstine Lauridsdatter †1813.11c Sønder Gludsted, Ejstrup.
Peder Torbensen den Ældre nævnes 1820 i Gammel Brejl, hvor han vel kun har boet en kort tid, for samme år flytter han til Lille Thorlund. Gammel Brejl må være den gamle gård på matrikel 1A i Brejl i Ejstrup. At den kaldes Gammel Brejl må være fordi navnet Ny Brejl om matrikel 2A blev almindelig brugt.. Ses i FT 1787 i Gludsted ved forældrene.
Nævnes af Gammel Brejl i skifte efter broderen Peder Torbensen den Yngre i 1820.
Han er i 1820 flyttet til Lille Thorlund.

447 Peder Torbensen den yngre i Sønder Gludsted. 21.3.1820, fol.619B, 641B.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Anders Christensen i Ny Brejl. B: Christen 8. FM: farbror Peder Torbensen den ældre i Gammel Brejl, nu i Lille Thorlund. Første ægteskab med [Anne Marie Sørensdatter, skifte 13.12.1808 lbnr.107]. B: Kirsten.

Ejstrup Gammel Brejl ender her ↑ .

Harrild generelt
Introduktion
Harrild som navn dækker den nordlige del af Brande sogn og den yderste vestlige del af Ejstrup sogn ind imod Arnborg og Ring sogne. Det er jordene på begge sider af Holtum å, som med sine enge gjorde landbrug muligt med hø til kreaturererne om vinteren. Jorden er ekstrem sandet, var næsten alt sammen hede, og blev for en stor del plantet til i 1900 tallet.
I Brande sogn ligger Brande Harrild eller Brandharrild og Lille Harrild tæt op ad åen, men den største del af Harrild befinder sig i Ejstrup sogn. I den ældste jordebog for Hastrup i 1651 nævnes Øster Harrild med to gårde og lidt senere Nørre Harrild med en eller en halv gård. Stednavnene i Harrild har flere betegnelser for samme sted:

Over Harrild = Øster Harrild, hartkorn 3 4 3 1 (Hastrup, 1 gård).
1723: Christen Sørensen og Anders Pedersen. {Skøde Hastrup} 1741: Christen Sørensen og Jens Andersen. {? Hastrup} 1754: Søren Christensen og Hans Nielsen. {pantsætning? Hastrup} 1771: Jonas Eriksen (1 6 1 2) og Hans Nielsen (1 6 1 2) {hoveri reglement Hastrup}
Mellem Harrild, nævnt fra 1699, hartkorn 3 4 1 2 (Hastrup, 1 gård).
Vester Harrild = Nørre Harrild, hartkorn 3 3 1 1 (1683 Hr. Jørgens enke i Jelling, ½ gård).

Mellem Harrild som navn ses første gang 1706 i det store skøde på Hastrup og ser ud til at være blevet til idet een af gårdene i Øster Harrild enten allerede lå et stykke væk eller blev flyttet mod vest og kaldt Mellem Harrild. Vester Harrild regnes dengang kun for en halv gård og selv i matrikelkortet fra 1821 er det kun opdyrket lige langs med åen, mens Mellem og Over Harrild har opdyrket noget ind i heden væk fra åen.

Harrild og omegn i Ejstrup, Brande og Arnborg sogne. Videnskabernes Selskabs kort 1803c
Harrild og omegn ca. 1803.
Man ser Mellem Harrild indtegnet med tegnet for en enestegård, et hus med et kors på. Mellem Harrild er det venstre tegn, det til højre er nærmest Over Harrild. Ovenfor teksten Brand Harrild på nordsiden af Holtum å er tegnet en enestegård, det skulle være Vester Harrild. Først så det ud som var der ingen gård for Brandharrild indtegnet, men den var gået under i de mørke flader for åen og engene - tegnene for enestegårde (hus med kors på) er i dette billede redigeret, stillet alene med hvid rand, ellers er de vanskelige at få øje på.
Alle disse gårde var delt i halvgårde, hver halvgård med sine bygninger men med fælles marker og markarbejde. Der boede dermed to familier på dem. Undtagen Vester Harrild, hvor der kort før 1787 var blevet oprettet et husmandsbrug, som ikke var en halvgård.
Der er ingen gård indtegnet for Lille Harrild lidt under teksten Harrild i Brand Harrild, for det var en øde gård fra 1660 op til 1787, hvor der blev bygget et enkelt hus.
Kun de små hvide flader er dyrket, 90% er hede.
Skivild til venstre i Arnborg sogn staves i dag i mærkeligt østdansk Skibbild. Bierre ovenfor er Fasterholt Bjerre. Teksten Skivild er flyttet til den anden side af Holtum å.
Videnskabernes Selskabs kort 1803c.

Som dette skrives (2016) er en del af Harrild i Ejstrup sogn blevet til Harrild Hede med i alt 550 hektar, som ligger nord for Over Harrild og bag ved (nord for) de tilplantede ejendomme i Mellem og Vester Harrild. Desuden er der 2.400 hektar skov i Nørlund Plantage lige nord for heden.

Over, Mellem og Vester Harrild. Ejstrup sogn 1821 Matrikel kort
Matrikelkort Harrild. Ejstrup sogn 1821.
Over Harrild, matrikel nr. 1, 2, 3 og 4. Meget opdyrket 1 og 2 de oprindelige gårde.
Mellem Harrild, matrikel nr. 5 og 6. Ret meget opdyrket.
Vester Harrild tre husmandssteder ikke meget opdyrket.
To navne over hverandre: øverste 1821, derunder senere engang.
Praktisk hele ejerlavet er hede, her vises kun strimmelen med opdyrkede marker
(de grå områder), se det store kort ovenfor for at få hele ejerlavet med.

Harrild andet
1779 og 1782 Anne Harild i Rind kirkebog, formodentlig Anne Larsdatter, Jens Hansens kone i Over Harrild.

Harrild-Over (Over Harrild)
1 Introduktion
Også kaldet Øster Harrild og en enkelt gang Nørre Harrild?? (vel Vester Harrild).

2 Fæstere
Hartkorn 3 2 3 1
1651 Frands Michelsen og Mads Thomasen
1661 Poul Pedersen og Niels Jensen
1706 Anders Pedersen og Christen Andersen
1710 Anders Pedersen og Christen Sørensen
1752 Jens Andersen
1754 Hans Nielsen og Søren Christensen.
1754 Delt i 2 x 1 6 1 2
1. Hans Nielsen
2. Søren Christensen
1764c 1. Hans Nielsen
2. Jonas Eriksen, gift med Sørensdatter?
1772 Jonas Eriksen nævnes af Øster Harrild? (skifte #487 i Vovlund)
1776 Hans Nielsen, i Brande KB:
1776 Jens Hansen, gift med Anne Larsdatter af Usseltoft.
FT 1787: Jonas Eriksen
1801 Jens Hansen #1804.
1804 Jens Hansen #99.
1811 Jens Hansen død.

3 Ejere

4 Familier med børn

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård begynder her ↓
Den første halvgård i Over Harrild.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1651- Franz Michelsen *1630- †1661-.
Gift med Anne.
Kendt barn:
Maren Frandsdatter *1650c, lever 1674.
Forlovet 1671c med Peder Lassen af Ejstrup By.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1661- — 1683+ Poul Pedersen †1683+.
Gift med formands enke Anne.
Han ses i en Hastrup jordebog 1661 og i Markbogen af 1683 (ejer Gregers Høg).
Fra Vrads herreds tingbog (Brejl):

1. juli 1674
594 - fol.18B - trolovelse
Joen Sørensen i Nørhoved på Peder Sørensen, præst i Nørre Snede {s vegne} spørger Peder Lassen i Ejstrup, der er forlovet på tredje år med Maren Frandsdatter i Harrild, hvorfor han ikke vil ægte hende. Det bevidnes, at han ved forlovelsen, var så drukken og beskænket, at han ikke vidste, hvad han gjorde. Varsel til Maren Frandsdatters mor Anne og stedfar Poul Pedersen i Harrild.

Men historien ender skidt:

9. december 1674
606 - fol.27B - vanvittig
Peder Jørgensen i Nørre Snede på Peder Sørensen, præst i Nørre Snedes vegne fører vidner på at Peder Lassen i Ejstrup siden Voldborgs dag har været forrykt og ikke ved sin fulde fornuft og nu er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern. Varsel til hans svoger Niels Jensen i Thorlund.

Niels Jensen er herredsskriver i Vrads herred og gift med Inger Larsdatter der er søster til Store Peder Lassen i Ejstrup By. Denne tabte mange penge når han spillede kort fuld:

23. december 1674
608 - fol.28 - vanvittig
Niels Jensen i Lille Thorlund anklager Niels Sørensen og Niels Ibsen i Ejstrup for mange gange at drukket store Peder Lassen i Ejstrup meget fuld og derefter vundet mange penge fra ham i kortspil, hvorfor han nu sidder i stor armod og er ganske afsindig og må ligge i fængsel og jern.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1699- Anders Pedersen †1710+.
Ses i skøde 1699.01.30 fra Christen Andersen af Vadskærgaard til Knud Gedde på Hastrup.
Mulig søn:
?Jens Andersen, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1742- Jens Andersen †1752c Overharrild, Ejstrup.
Gift med Anne Christensdatter *1713c †1787-1801 Overharrild.
At hans død kan bestemmes nogenlunde nøjagtigt er på den ene side fordi han har en søn Christen, der kommer til Nørre Askær i Brande og hvis fødeår kan bestemmes med nogenlunde sikkerhed fra FT 1787 med en pålidelig alder af 36 år gammel eller født 1751c.
På den anden side er det, fordi enken gifter sig igen og får sønnen Jens Hansen, der på samme måde kan ses født 1753c, altså må Jens Andersen være død 1752c med andre ord omkring 1752.
At Christen Jensen er søn af Anne Christensdatter ses i Brande kirkebog i 1776 #2047:

14. 5. Søndag efter Paaske havde Christen Nørre Askier af sin 1 kone Anne en Datter til Daab kaldet Anne baaret af hans Moder Hans Nielsens kone i Harrild Fadderne vare Christen Thommesen af Hyvild Thommes Kielsen Langkier Peder Askiers hustru og Anna Lars Datter Askier.

At Christen Nørre Askær hedder Jensen ses i FT 1787 (der var også en Christen Jensen i Sønder Askær), at Hans Nielsen kone hedder Anne Christensdatter ses i FT 1787 i Harrild, Ejstrup (se nedenfor), det er hende barnet opnævnes efter.
Over Harrild hørte under Hastrup:
1741 i et pantebrev: Jens Andersen.
1755 i et pantebrev: Hans Nielsen, samme hartkorn.
Kendt barn:
Christen Jensen *1751c Over Harrild †1818 Nørre Askær, Brande.

Gift 1. gang med (enke efter Søren Larsen †1771 Nørre Askær) Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 (skifte) Nørre Askær .

Gift 2. 1802 i Brande (noteret i kirkebogen i Arnborg ikke i Brande) med Mette Troelsdatter *1761c Store Sandfeld, Brande †1825 Nørre Askær datter af Troels Jørgensen *1722c Store Sandfeld †1790 Store Sandfeld og Maren Pedersdatter *1729+ Brande By †1767-73 Store Sandfeld.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1754 Hans Nielsen *1717c †1787-1801 Overharrild, Ejstrup.
Gift 1753c med formands enke Anne Christensdatter *1713c †1787-1801 Overharrild.
Som beskrevet ovenfor under forrige fæster Jens Andersen ses Hans Nielsen allerede 1755 i Over Harrild i et pantebrev fra Hastrup og fra hans stedsøn Christen Jensen kan ses, at han gifter sig med Jens Andersens enke i 1752-53.
At han er gift med Anne Christensdatter ses i FT 1787 (se nedenfor), hvor han og Anne beskrives som forældre til Jens Hansen, der da driver gården.
Kendt barn:
?Niels Hansen *1754c Over Harrild, Ejstrup †1832 Holtum, Arnborg.
Gift 1787.07.10 i Arnborg med enke i Holtum i Arnborg efter Niels Thomsen Maren Pedersdatter *1753c Hundshoved, Nørre Snede? †1839 Holtum datter af Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter.
Bosat Holtum i Arnborg.
Jens Hansen *1755c Overharrild, overtager gården, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 1. halvgård
1775 Jens Hansen *1755c Overharrild †1811.08.11 Overharrild, Ejstrup.
Gift 1776.06.09 i Brande med Ane Larsdatter *1756c Usseltoft, Brande †1832 Lille Thorlund, Ejstrup datter af Lars Pedersen Usseltoft *1714cc Dørslund, Brande †1783-87c og Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft.
Børn:
Anne Jensdatter *1777c Over Harrild †1808.08.07 (skifte, Vrads #99) Sønder Hvillum, Ejstrup.
Gift 1805c med Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum søn af Mads Christensen *1747c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum (se skifte Vrads #100) og Karen Sørensdatter *1748c.
Hun skulle være 10 år i FT 1787, er formodentlig glemt i Over Harrild ved faderen Jens Hansen.
Børn:
Karen Sørensdatter *1800c Sønder Hvillum †1866 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med Peder Christiansen *1778 Enkelund, Thyregod †1856 Store Thorlund søn af Christian Pedersen *1738 Kokborg, Thjyregod †1822 Kokborg og Ane Kirstine Pedersdatter af Give *1734c (ikke set født i Give) †1796 Enkelund.
Mads Sørensen *1805c Sønder Hvillum.
Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 Over Harrild †1865 Givskudlund, Givskud.
Gift 1811 i Brande med Karen Eriksdatter *1789 Brandharrild †1850 Givskudlund datter af Erik Eriksen II *1759c Brandharrild, Brande †1836 Tornvig, Arnborg og Ane Sørensdatter *1769c Flø, Brande †1860 Brandharrild.
Bosat Over Harrild 1811-25, Lille Thorlund, Ejstrup 1825-32, efter 1832 Givskudlund.
Lars havde været soldat og havde en tørst. Det kostede ham håret, da han svor ikke at drikke under flytningen til Givskudlund, ellers skulle Fanden tage hans hår. Det gjorde denne så efter Lars og lærer Sivertsen havde drukket Kollemorten Kro tør for snaps. Derved blev han til Skalde-Lars. Den kloge mand i Birkebæk, Givskud havde en roman om ham i hatten. Se "Sagnet om Skalde-Lars".
Maren Jensdatter *1781c Over Harrild, ikke set efter FT 1801.
Anne Marie Jensdatter *1784.03.10 (dato i Givskud Kirkebog?) Over Harrild †1867.10.09 Harresø, Givskud.

Gift 1. 1805.03.23 i Givskud med Søren Clausen *1774.04.02 Harresø †1815.02.28 Harresø søn af Claus Pedersen Skovbølling *1723.04.23 Skovbølling, Jelling †1782.12.26 Harresø og Anne Madsdatter Hauge *1742.05.15 Tørring †1822.12.18 Harresø.

Gift 2. 1815.06.10 i Givskud Jens Christian Jensen *1787c Omme, Vester Nykirke, Ribe amt †1874.03.05 Givskud søn af Mette Nielsdatter *1761c †1801+ og Jens Friderichsen *1748c †1801-.

Hans Jensen *1788c Over Harrild †1853 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1815 i Givskud med Ane Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889 Lille Thorlund datter af Thomas Hansen *1772.04.16 Givskudlund †1858.11.13 Givskudlund og Mette Andersdatter *1769.05.30 Givskudlund †1848.10.23 Givskudlund.
Se slægtsbogen om deres søn: "Slægtsbog for eferkommere efter Jens Hansen, gårdejer i LI. Thorlundgård, Ejstrup sogn, født 1816". Anearkivet, Fredericia, 1982, 400 sider.
Et barn:
Jens Hansen *1816 Harresø, Givskud.
Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Telberhus, Nørre Snede †1910 Ejstrup datter af Christen Jensen Høeg *1789 Lille Bredlund, Vrads sogn †1865.05.20 Grættrup, Nørre Snede og Sidsel Rasmusdatter *1787 Rishedegaard, Klovborg †1877.01.01 Grættrup.
Overtog gården i Lille Thorlund, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Over Jens Hansen   4. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jens Hansen341753c Harrild- Over Ejstrup 1811 Harrild- Over Ejstrup Skifte.
kone 1Ane Larsdatter311756c Usseltoft Brande 1832 Thorlund- Lille Ejstrup  
søn Lars Jensen81779c Harrild- Over Ejstrup 1865 Givskudlund Givskud  
dat. Maren Jensdatter61781c Harrild- Over Ejstrup  Ikke set efter FT 1801.
dat. Anne Marie Jensdatter31784c Harrild- Over Ejstrup 1867 Harresø Givskud  
aftægt mands far 1Hans Nielsen 1717c  1801- Harrild- Over Ejstrup  
aftægt mands mor 1Ane Christensdatter 1713c  1801- Harrild- Over Ejstrup  
tj- karl 0Jens Jensen641723c    

Folketælling 1801 Harrild- Over Jens Hansen   76
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jens Hansen491753c Harrild- Over Ejstrup 1811 Harrild- Over Ejstrup Skifte.
kone 1Ane Larsdatter461756c Usseltoft Brande 1832 Thorlund- Lille Ejstrup  
søn Lars Jensen221779c Harrild- Over Ejstrup 1865 Givskudlund Givskud  
dat. Maren Jensdatter201781c Harrild- Over Ejstrup  Ikke set efter FT 1801.
dat. Anne Marie Jensdatter151784c Harrild- Over Ejstrup 1867 Harresø Givskud  
søn Hans Jensen12*1789c Harrild- Over Ejstrup 1853 Thorlund- Lille Ejstrup Gift i Givskudlund med Ane Thomasdatter, senere Lille Thorlund, Ejstrup.


Ejstrup Over Harrild 1. halvgård matrikel 2
1811 — 1823c Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 (lægsrullen) Over Harrild †1865 Givskudlund.
Gift 1811 i Brande med Karen Eriksdatter *1791 Brandharrild, Brande †1851 Givskudlund datter af Erik Eriksen II *1759c Brandharrild †1836 Tornvig, Arnborg og Ane Sørensdatter *1769c Flø, Brande †1860 Brandharrild.
Lars Jensen sprang soldat, hvorved han fik lært at have tørst. Han blev sent gift, 33 år gammel, med Karen Eriksdatter fra den anden side af Holtum å i Brande sogn, Brandharrild, som var 20 år gammel.
Han udstykkede gården i 1826 og flyttede selv til Lille Thorlund og byttede senere i 1832 gård med hans bror Hans Jensen i Givskudlund. Ved den sidste flytning tabte han håret til fanden. Se "Sagnet om Skalde-Lars"
Børn:
Jens Larsen *1814.03.06 Over Harrild †1901 i Givskudlund.
Gift med Ane Andersdatter †1896 Givskudlund.
Fik en udstykket del af Givskudlund i 1841.
Erik Larsen (Vesterlund) *1816 Over Harrild.
Gift 1847 med Frederikke Olesdatter *1827 Givskud.
Kaldet Vesterlund efter gården i Givskudlund, den senere Løvepark.
Hans Larsen *1819.01.01 Overharrild †1893.06.23 Nørgaard, Givskud By.
Gift 1851 i Givskud med Hanne Marie Pedersdatter *1831.06.07 Givskud By †1909.08.18 Nørgaard, Givskud By.
Anne Larsdatter *1821 Over Harrild.
Gift 1849 med Clemen Peder Nielsen *Jelling.
Bosat Ris, Givskud.
Ane Marie Larsdatter *1825 Lille Thorlund, Ejstrup.

Gift 1. 1851 med Knud Mathiassen †1852 Harresøholm.

Gift 2. 1853 med Søren Sørensen fra Givskudgaard.

Ane Mette Larsdatter *1827.07.30 Lille Thorlund, Ejstrup †1909.04.26 Svindbæk, Thyregod.

Gift 1. 1858 med enkemand Søren Pedersen *1818c Thyregod †1860.04.22 Svindbæk, Thyregod søn af Peder Sørensen *1777.09.14 Vestergaard, Flø, Brande †1860.06.27 Svindbæk og Anne Eriksdatter *1789.08.02 Sandfeldbjerre, Brande †1844.04.05 Svindbæk.

Gift 2. 1861.04.04 med Laurids Lange Jørgensen *1828.05.31 Usseltoft, Brande †1884.09.29 Svindbæk søn af Jørgen Pedersen *1800 Usseltoft †1874 Usseltoft og Johanne Marie Sofie Lange *1801 Nørre Karstoft, Skarrild †1859 Usseltoft.

(Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021)
Inger Katrine Larsdatter *1830.06.11 Lille Thorlund, Ejstrup †1911.09.04 Jelling By.
Gift 1853.12.17 i Givskud med Niels Madsen *1832.11.04 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1899.05.04 Tofthøj søn af husmand i Tofthøj Mads Nielsen *1791.03.20 Lille Ullerup, Give †1876.11.15 Tofthøj (søn af Niels Eskesen og Ane Andersdatter) og (gift 1825.04.16 Gadbjerg) Birthe Kirstine Gravesdatter *1803.02.13 Tofthøj Hede, Gadbjerg †1841.04.28 (druknet) Tofthøj (datter af Graves Sørensen og Else Marcusdatter).
Niels Madsen var gårdmand på Tofthøj Mark i Gadbjerg sogn i Vejle Amt.
Børn:
01 Madsine Nielsen *1854.03.21 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1947.01.16 De gamles Hjem, Jelling.
Gift 1879.04.26 i Gadbjerg med Niels Jørgen Pedersen *1851.03.16 Daugaard mark, Daugaard sogn, Vejle Amt †1920.11.26 Vonge, Øster Nykirke søn af husmand på Daugaard Mark Peder Jensen *1817.02.13 Krollerup Mark, Øster Snede sogn, Vejle Amt †1885.03.21 Daugaard Mark (søn af Jens Pedersen og Maren Nielsdatter) og (gift 1845.05.30 Engum) Anne Marie Mikkelsdatter *1817.11.17 Assendrup, Engum sogn †1864.02.25 Daugaard Mark.
Niels Jørgen Pedersen var landmand i Gadbjerg sogn i Vejle Amt.
02 Lars Peder Carl Nielsen *1857.10.09 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1939.06.17 Hvejsel By

Gift 1. 1878.04.20 i Hvejsel med Anne Kirstine Jensen *1856.12.13 Hornborg sogn, Skanderborg Amt †1911.05.17 Hvejsel Mark datter af husmand og hjulmand Peder Jensen *1829.02.05 Stovgaards Mark, Tørring sogn, Skanderborg Amt †1907.09.05 Dorteasminde, Hornborg (søn af Jens Christensen og Anne Katrine Pedersdatter) og (1856.02.01 Uldum Maren Jensdatter *1831.07.27 Hesselballe, Hvejsel †1868.10.24 Hvejsel Mark (datter af husmand Jens Nielsen og Ane Kirstine Jensdatter i Hesselballe).

Gift 2. 1912.02.01 i Hvejsel med Manna Elise Bodiline Nielsen *1876.01.06 Abildøre, Egebjerg sogn, Holbæk Amt †1962.04.14 Skovbrynet 3, Nyborg sogn datter af parcellist i Abildøre Lars Peder Nielsen *1845.04.13 Braade, Egebjerg †1925.02.18 Abildøre (søn af Niels Pedersen og Maren Larsdatter) og (gift 1874.10.28 Egebjerg) Petrine Villumsdatter *1846.11.15 Abildøre †1922.10.12 Egebjerg By (datter af Villum Nielsen og Dorte Jensdatter).

Lars Peder Carl Nielsen var:
FT 1901: Landmand i Givskudlund, Givskud sogn, Vejle Amt.
FT 1911: Landmand på Hvejsel Mark, Hvejsel sogn, Vejle Amt.
03 Birgitte Kirstine Sørine Nielsen *1861.08.21 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1932.06.13 Jelling By.
Gift 1886.12.03 i Gadbjerg med Hans Jensen *1859.07.02 Vork, Egtved sogn konf. 1874 i Jerlev †1915.06.26 Jelling By søn af i Vork i Egtved ugift Jensine Jensen *1841c (18 ved sønnens fødsel) †1863- (hendes mand gifter sig 1863.09.11 i Ødsted som enkemand 2. gang) og udlagt Ungkarl Peder Knudsen, tjenende i Rugsted i Ødsted sogn i Vejle Amt.
Hans Jensen ses som plejebarn i Meisling Skov i Jerlev ved Jens Pedersen Vendelboe og Else Marie Sørensen.
Hans Jensen var købmand i Jelling i Vejle Amt.
Hans stedfar var Anders Rasmussen, der blev gift med Jensine Jensen efter 1859. Anders Rasmussen (Marein) *1820c Lejrskov sogn (FT 1860 Ødsted) †1873.06.23 Meisling, Jerlev sogn.
Den Jensine Jensen fra Fanø, der ses i FT 1860 i Vork i Egtved 25 år gammel, kommer først til Egtved 4 måneder efter Hans Jensen fødsel (tilgangslisten), så hun er ikke moderen.
04 Karen Nielsen *1868.11.10 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1958.12.05 Jelling.
Karen Nielsen var bogbinder i Jelling i Vejle Amt. Ugift.
Ane Marie Larsdatter *1833 Givskudlund.

Gift 1. med Søren Kristian Pedersen kaldet Tofte †1864.

Gift 2. 1875 med enkemand fra Hvejsel Jeppe Larsen.Ejstrup Over Harrild matrikel 2
1825 Peder Andersen Nørlund.
Gift med Ane Pedersdatter.
Peder Andersen ses på matr. nr. 2 i Harrild.
Børn:
Maren Pedersdatter *1826.09.01 Over Harrild †1913.08.01 Ikast.
Gift med Hans Jakob Fenger *1829.12.20 Ikast †1916.01.16 Ikast søn af sognepræst Jens Peder Fenger *1786.10.13 Malt sogn, Ribe Amt †1835.05.31 Ikast og (gift 1821.05.21 Malt sogn) Maren Nielsdatter *1803.06.12 Ikast †1876.04.20 Vaadde, Ikast.
Husmand i Vaadde i Ikast sogn senere købmand.
Børn:
Jens Peder Hansen Fenger *1857.09.03 Ikast †1940.12.28 Aarhus.
Detailhandler i Aarhus.
Niels Peder Anton Hansen Fenger *1859.05.26 Vaadde, Ikast †1939.03.24 De gamles Hjem, Ikast.
Slagter i Ikast.
Martin Hansen Fenger *1862.03.21 Vaadde, Ikast †1940.02.13 Ikast.
Købmand og møller.
Anton Hansen Fegner *1864.01.31 Vaadde, Ikast †1944.01.01 Søndergade 27, Silkeborg.
Direktør.
Marie Jensine Hansen Fenger *1868.11.05 Vaadde, Ikast †1954.10.22 Odder.
Pederikke Pedersdatter *1828.12.08 Over Harrild.

En anden del af gården (matr. 4):

Ejstrup Over Harrild matrikel 4
1825 Niels Hansen.
Niels Hansen ses på matrikel nr. 4 i Harrild.

Den anden halvgård i Over Harrild.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1651- Mads Thomesen.
1661- — 1699+ Niels Jensen †1699+.
Ses i jordebogen 1661 og i Markbogen 1683 (ejer Knud Gedde).
Stævnes 1675 på Vrads Herredsting for gæld (Brejl):

28. juli 1675
639 - fol.49B - gæld
Niels Jensen i Lille Thorlund stævner Niels Jensen i Harrild og Laurids Madsen i Hedegaard for gæld.

Ses i skøde 1699.01.30 fra Christen Andersen af Vadskærgaard til Knud Gedde på Hastrup.
Mulig søn:
?Jens Nielsen

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1699- Jens Nielsen.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1706- Christen Andersen.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1710- — 1742+ Christen Sørensen.
Mulig søn:
Søren Christensen, se nedenfor.

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1746- Søren Christensen.
Søren Christensen kaldet Harild havde 4 rigsdaler til gode ved Niels Iversen i Ejstrup By, da denne døde 1746. Sørren Harrild. Det fremgår ikke klart af skiftet efter Birkedommer Paaske i Hastrup Mølle, hvoraf dette var en del, hvornår de blev udbetalt.
Da efterfølgeren Jonas Eriksen og 1. kone får i rækkefølge Erik, Anne, Kirsten og Søren, menes 1. kone at være en Sørensdatter.
Muligt barn:
?Kirsten? Sørensdatter? *1744cc se nedenfor, evt. gift med efterfølger.
Inger Sørensdatter *1759c Harrild, Ejstrup †1798 Harrild, Brande.
Gift 1786c i Ejstrup med enkemand Erik Jensen *1733c BrandHarrild, Brande †1822 BrandHarrild

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård
1764c Jonas Eriksen *1741c †1808.11c (skifte) Tranholmgaard, Harrild.

Gift 1. 1764c med ?Kirsten? Sørensdatter? (navn REKONSTRUKTION fra opkaldelser 1. dreng, 1. pige med næste kone) *1744cc †1779-80 Overharrild mulig datter af formand Søren Christensen.

Gift 2. i Arnborg 1780.07.04 med Kirsten Mikkeldatter *1753.01.21 Togsvig, Arnborg †1781 Over Harrild datter af Mikkel Christensen Togsvig *1722c †1792 Togsvig og Karen Jensdatter *1707c †1777 Togsvig.

Gift 3. i Brande 1781.09.30 med Anne Pedersdatter *1756c Flø, Brande †1837 Krejbjerg, Ejstrup datter af Peder Jensen *1713c Arvad, Brande †1781 (skifte) Flø, Brande og Maren Nielsdatter *1733c Uhre, Brande †1812 Flø.

Jonas Eriksen har en bror Mads Eriksen af Nørre Snede som ses i panteforskrivningen d. 29. maj 1776 på 300 rigsdaler til Peder Hansen i Ravnholt
I 1771 hartkorn 1 6 1 2.
Handler meget med gårde og jord. Køber 4. maj 1775 hans egen gård i Over Harrild, Ole Pallesens gård i Mellem Harrild. i 1784 Lille Harrild i Brande sogn, i 1795 hartkorn 2 0 2 1/3 i Skibbild, Arnborg af Niels Jensen.
Hans 1. kone ses kun een gang, nemlig i en dåb i Brande i 1777 #2068, hvor hun uden navn bærer Christen Pedersen Brejl og Kirsten Pedersdatters søn Mikkel Christensen. Hendes far må hedde Søren, for det andet drengebarn opkaldes Søren (det første Erik efter Jonas Eriksens far).
3. kone Anne Pedersdatter ses i FT 1834 i Tranholmgaard, Harrild ved svigersønnen Christen Sørensen gift indtil 1826 med datteren Anne Kirstine Jonasdatter, derefter med Ane Nielsdatter.
Børn af 1. og 3. ægteskab skelnes i skiftet 1810 efter Jonas Eriksen.
Der er spekuleret en del om, hvor Jonas Eriksen kunne stamme fra, helt sikkert hedder hans far Erik og efter hans pigers navn skulle hans mor hedde Anne eller Kirsten. Der er ikke set nogen skifter, der kunne opklare det. Navnet Jonas er ikke set før 1800 i Brande, Arnborg, Give (undtagen Jonas Eriksen *1773 Ullerup), Thyregod, Vester og Sønder Omme. I Rønslunde, Ejstrup ses i 1745 Jens Jonasen *1716c og i 1751 Peder Jonasen, der er gift med en kvinde fra Koutrup, Hammer sogn.
I pantebrevet over 300 rigsdaler fra 1776 ses en bror Mads Eriksen i Hampen, Nørre Snede *1752c †1789-1801 Hampen. Han er født 11c år efter Jonas. Imellem de mange Erik'er i Brande, Arnborg og Ejstrup er ingen Mads set, så Jonas er nok født i et andet sogn.
Børn med 1. kone ?NN Sørensdatter:
Erik Jonassen *1765c Over Harrild †1839.01.10 Ejstrup By.
Gift med Maren Andersdatter *1771c †1829.07.19 Ejstrup By.
1810 i Ejstrup By. Beskrives 1817 som handelsmand og gårdmand, da hans søster Mette vies.
Børn:
Kirsten Marie Eriksdatter *1798c Ejstrup By.
Gift 1817 i Ejstrup med Søren Christensen *1790c Ejstrup søn af Christen Sørensen, Storgaard, Ejstrup By *1761c og Karen Pedersdatter *1751c (datter af Karen Jensdatter *1713c, se FT 1787).
Ellen Eriksdatter *1800c Ejstrup By †1825.11.27 Nørre Snede.
Gift 1821 i Ejstrup med Erik Jensen *1796.02.07 Thyregodlund †1860+ Ejstrup By?.
Inger Eriksdatter *1803.07c Ejstrup By †1869.04.02 Rørbæk, Vester sogn.
Gift 1822.07.05 i Ejstrup med landmåler af Rørbæk i Vester sogn Niels Andreas Thyregod *1789.12.07 Thyregodlund †1843.03.16 Rørbæk søn af sognefoged Jens Jensen *1754.10.13 Thyregodlund †1816.07.29 Thyregodlund og Maren Eriksdatter *1759c Hedegaard, Ejstrup †1809.05.23 (skifte) Thyregodlund (datter af Erik Andersen *1720c- †1774-87 Hedegaard).
Ejede Rørbæk herregaard.
Jonas Eriksen *1806.11.07 Ejstrup by (fødseldato ved konfirmation 1821).
Gift 1833- Alrø? med Ane Sophie Bertelsdatter *1803c Alrø.
FT 1845 bosat Molger i Tamdrup sogn.
Børn:
Karen M. Jonasdatter *1834 Alrø.
Eriksine Jonassen *1840 Molger, Tamdrup.
Anne Jonasdatter *1773c Over Harrild †1810+ (skiftet efter faderen).
Gift med Søren Jensen (Thorlund) i Hundshoved, Nørre Snede *1761c Lille Thorlund, Ejstrup †1818.01.01 Vingborg, Leret Mark, Nørre Snede søn af Jens Sørensen *1731c †1803.05c Lille Thorlund og Maren Nielsdatter *1732c †1801+.
Anne Jonasdatter ikke fundet begravet i Nørre Snede 1814-43. Ikke i FT 1834.
Kirsten Jonasdatter *1774c Over Harrild †1810- (ikke i skiftet efter faderen 1810). FT 1801 hjemme.
Søren Jonassen *1776c Over Harrild †1857.12.21 Harrild, Ejstrup.

Gift 1. 1813c med enke Ane Andersdatter *1773c †1826.05.10 Mellem Harrild, 53 år gammel. Hun var 1. enke efter Peder Pedersen den Yngre i Hedegaard, Ejstrup †1802+, identificeret gennem sønnen Peder *1799c (FT 1801 Hedegaard) og 2. enke efter Ole Pallesen, Mellem Harrild.

Gift 2. i Brande 1827 med Ane Kirstine Nielsdatter *1793 Store Sandfeld, Brande †1884.06.13 Mellem Harrild, Ejstrup datter af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld, Brande og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Ft 1801 landrytter. Bosat Hallundbæk, nabo til Harrild.
1810 i Fredericia, vel som landrytter.
Ses 1815 og 1818 af Vester Harrild ved konfirmationer af hans kones børn.
Gård matr. 6 i Mellem Harrild.
Ane Kirstine Nielsdatter ses FT 1880 i Mellem Harrild ved sønnen Jonas Peder Sørensen *1830c.
Ane Andersdatters børn med Peder Pedersen den Yngre i Hedegaard:
Peder Pedersen *1799c konfirmeret 1815 af Vester Harrild.
Ole Pedersen *1802.03.03 konfirmeret 1818 af Vester Harrild.
Oluf Jonassen *1778c Over Harrild ?†1847.05.03 gårdfæster i Gludsted, gift, 69 år.
Gift 1817.10.04 i Ejstrup med Anne Marie Cathrine Madsdatter *1790c Ejstrup By †1845+ datter i Ejstrup By af Mads Pedersen *1756c †1850.02.15 Ejstrup By og Mette Nielsdatter *1751c Ejstrup By? †1830.07.15 Ejstrup By.
Konfirmeret 1796 fra Flø, Brande. 1810 på Sjælland. Vel før 1817 tilbage i Ejstrup sogn.
Jens Jonassen *1781c Over Harrild †1845+ ?Kejlstrup, Nørre Snede.

Gift 1. med NN, ikke set begravet 1814-19 i Ejstrup.

Gift 2. 1819.07.26 i Ejstrup med Christine/Kirstine Nicoline Andersdatter Møller *1792c Bording? datter af skoleholder Anders Møller *1756c †1826.01.15 Ejstrup By og 1. kone Bolette Nielsdatter †1796.10.26 Ejstrup By.

Han er i skiftet efter faderen 1810 i Nyborg. Hverken Jens eller Christine fundet begravet i Nørre Snede 1845-58. Skrives 1819 som enkemand af Gludsted. Ses i FT 1834 og FT 1845 i Kejlstrup, Nørre Snede, men ikke i FT 1840. Børnene søgt i FT 1850 og 1860, ikke fundet.
Børn:
Ellen Marie Jensdatter *1825.04.14 Hampen Mark, Nørre Snede.
Anders Peder Jensen *1831c ikke fundet døbt i Nørre Snede.
Ingen Børn med 2. kone Kirsten Mikkelsdatter.
Børn med 3. kone Ane Pedersdatter.
Kirsten Jonasdatter *1781+ Over Harrild †1809.03c (skifte) Leret, Nørre Snede.
Gift med Hans Christensen i Leret.
Børn:
Ane Johanne *1809.02c Leret, Nørre Snede.
Maren Jonasdatter *1784c Over Harrild †1845+.
Gift 1814- med Erik Pedersen i Hedegaard *1780c Hedegaard †1830.03.20 Krejbjerg, Ejstrup søn af Peder Pedersen den Ældre *1745c og Ellen Eriksdatter *1749c.
Hun tjener FT 1801 i Lille Thorlund, Ejstrup ved Søren Jensen gift med søsteren Anne Jonasdatter.
I 1819 i Hedegaard, 1821 ses de i Ejstrup By, 1830 et husmandssted i Krejbjerg.
Efter mandens død fæster hun huset i Krejbjerg videre, "lever af lidt avl" FT 1834, "ernærer sig med sine hænder" FT 1840, "Lever af sin haandgjerning" FT 1845. Ikke fundet begravet i Ejstrup 1845-50. Børnene ikke fundet begravet i Ejstrup 1819-34, ikke ved moderen FT 1834, ikke i Skanderborg, Vejle eller Ringkøbing amter FT 1834.
Sete børn:
Anne Eriksdatter *1819.08.03 Hedegaard, Ejstrup.
Peder Eriksen *1821.12.19 Ejstrup By.
Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 (Barnsnød) Harrild.
Gift med Christen Sørensen i Tranholmgaard, Over Harrild *1782c †1845+ (han gift 2. med Anne Nielsdatter *1797c Bording).
Mette Jonasdatter *1792c Over Harrild †1853.04.06 Ikast.
Gift 1817.03.22 i Ejstrup med Knud Mikkelsen *1783.10.19 Knudsgaard, Ikast †1875.04.06 Bording søn af Mikkel Madsen *1748.08.25 Tulstrup, Ikast †1795.01.14 Knudsgaard og Anne Knudsdatter *1751.09.05 Favrholt, Ikast †1806.07.27 Tulstrup.
Bosat Ravnsvad, Ikast. Han var gårdmand og spillemand. Se Kongshammer.
Peder Jonassen *1796c Over Harrild †1862.09.08 Hedegaard, Ejstrup.
Gift med Marie Christensdatter *1801 Pedersborg, Brandlund, Brande †1882.02.23 Hedegaard datter af Christen Nielsen *1761c Nybygge, Ejstrup †1850 Brandlund og Karen Sørensdatter *1774 Brandlund †1846 Brandlund.
Peder Jonassen var karetmager - hjuler - i Hedegaard, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Over Jonas Eriksen   5. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 3Jonas Eriksen431744c  1808 Harrild- Over Ejstrup  
kone 3 1Anne Pedersdatter311756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup  
søn 1 Erik Jonassen221765c Harrild- Over Ejstrup 1839 Ejstrup By Ejstrup Gift med Maren Andersdatter.
dat. 1 Anne Jonasdatter141773c Harrild- Over Ejstrup 1810+  Gift med Søren Jensen i Hundshoved, Nørre Snede.
søn 1 Søren Jonassen101776c Harrild- Over Ejstrup 1857 Harrild Ejstrup Gift 1. med NN. Gift 2. med Ane Kirstine Nielsdatter fra Store Sandfeld, Brande.
søn 1 Jens Jonassen61781c Harrild- Over Ejstrup 1810+  1810 i Nyborg.
dat. 3 Kirsten Jonasdatter51781c Harrild- Over Ejstrup 1809 Leret Nørre Snede Gift med Hans Christensen i Leret, Nørre Snede.
dat. 3 Maren Jonasdatter31784c Harrild- Over Ejstrup  Gift med Erik Pedersen i Hedegaard.

Folketælling 1801 Harrild- Over Jonas Eriksen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 3Jonas Eriksen601744c  1808 Harrild- Over Ejstrup  
kone 3 1Anne Pedersdatter451756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup  
dat. 1 Kirsten Jonasdatter281773c Harrild- Over Ejstrup 1810-  Ikke nævnt i FT 1787, første gang set her. Død før 1810 for ikke nævnt i skiftet efter faderen.
søn 1 Søren Jonassen261776c Harrild- Over Ejstrup 1857 Harrild Ejstrup Landrytter. Gift 1. med NN. Gift 2. med Ane Kirstine Nielsdatter fra Store Sandfeld, Brande.
dat. 3 Anne Kirstine Jonasdatter131788c Harrild- Over Ejstrup 1826 Harrild- Over Ejstrup Gift med Christen Sørensen, overtager hendes fødegård.
dat. 3 Mette Jonasdatter101791c Harrild- Over Ejstrup  Ikke ellers set.
søn 3 Peder Jonassen71794c Harrild- Over Ejstrup 1862 Hedegaard Ejstrup Gift med Marie Christensdatter *1801 Pedersborg, Brandlund, Brande..

Ejstrup Over Harrild 2. halvgård matrikel 1 Harrild
1808c Christen Sørensen *1780c Hallundbæk, Ejstrup †1860.12.03 Tranholmgaard, Over Harrild, Ejstrup søn af Søren Pedersen *1740c †1805 Hallundbæk og Anne Pedersdatter *1744c †1805+.

Gift 1. gang 1807c med Anne Kirstine Jonasdatter *1788c Over Harrild †1826.01.08 (Barnsnød uforløst) Over Harrild datter af formand.

Gift 2. gang 1826.11.03 med Anne Nielsdatter *1797.03.19 Ravnholt, Bording †1871.12.02 Harrild, Ejstrup datter af Niels Nielsen Stubkjær *1769c †1798.02.25 Ravnholt, Bording og Ingeborg Christensdatter *1757c †1801+.

Christen Sørensen kaldte gården Tranholmgaard. At han er født i Hallundbæk ses indirekte i fadderlisten ved hans søn Søren *1814, hvor hans mor bærer og søskende er faddere.
Børn med Anne Kirstine Jonasdatter:
Jonas Christensen *1809.03.08 Mellem Harrild, konfirmeret 1825 med dåbsdato.
Anne Christensdatter *1811.05.15 Mellem Harrild, konfirmeret 1825 med dåbsdato.
Søren Christensen *1814.07.08 Over Harrild †1821.01.17 Over Harrild, 6 år gammel.
Søren Christensen *1822c Harrild.
Børn med Anne Nielsdatter:
Anne Kirstine Christensdatter *1827c Over Harrild.
Niels Christensen *1829c Over Harrild.
Inger Christensen *1831c Over Harrild.
Inger Kirstine Christensen *1833c Over Harrild.
Peder Christensen *1836.07.13 Over Harrild, Ejstrup †1901.05.23 Smedebæk Mølle, Ejstrup.
Gift 1870.06.08 i Ejstrup med enke efter Jens Olesen Rauff †1865.01.10 Smedebæk Mølle Else Pedersdatter *1821.02.10 Uhre †1906.07.23 Smedebæk, Ejstrup datter af Peder Larsen i Uhre, Brande.
Folketælling 1834 Harrild- Over Christen Sørensen   98
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Christen Sørensen521782c  1850+ Harrild Ejstrup  
kone 2 1Anne Nielsdatter361797c Ravnholt Bording   
søn 1 Søren Christensen121822c Harrild- Over Ejstrup   
dat. Anne Kirstine Christensdatter71827c Harrild- Over Ejstrup  Opkaldt efter 1. kone.
søn Niels Christensen51829c Harrild- Over Ejstrup   
dat. Inger Christensen3Harrild- Over Ejstrup   
dat. Inger Kirstine Christensen11833c Harrild- Over Ejstrup   
aftægt 1. kones mor 1eAnne Pedersdatter761756c Flø Brande 1837 Krejbjerg Ejstrup Mor til Christen Sørensens 1. kone Anne Kirstine Jonasdatter †1826 Barnsnød.

Ejstrup Over Harrild ender her ↑ .
Harrild-Mellem (Mellem Harrild)
1 Introduktion

2 Fæstere
Hartkorn 3 4 1 2
1683 ses ikke i markbogen!.
1699 Søren Pedersen og Anders Pedersen.
1706 Las Pallesen og Jens Lassen
1710 Las Pallesen og Jens Lassen
1729 Jens Lassen (Lauridsen), Skifte #14 Christen Lauridsen i Sønder Søby, Arnborg.
1746 Palle Larsen (4 rigsdaler fra Niels Iversens bo i Ejstrup By)
1754 Palle Larsen og Christen Knudsen (? *1717 Aagaard, Thyregod).
1764 gården delt i 2 x 1 6 0 2½
1. Palle Larsen
2. Christen Knudsen
1770 2. Christen Christensen
1790 Christen Sørensen Skytte, Brande KB.
1795 Oluf Pallesen, #16 skifte.
1809 Oluf Pallesen #109.
1810c enken gift med Søren Jonasen.
3 Ejere

4 Familier med børn
Ejstrup Mellem Harrild begynder her ↓
Den ene halvgård i Mellem Harrild.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1698- Søren Pedersen.
Ses i skattemandtallet dec. 1698.
Gården 1699 skødet fra Nicolai Nissen til Rugballebaard til Knud Gedde, Hastrup.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1706- — 1742+ Lars Pallesen †1742+ Mellem Harrild.
Det store Hastrup skøde 1706.
Hastrup jordebog til amtsstuen Coldinghuus 1742.
Lars Pallesen er muligvis søn af Palle Madsen *1630c Lille Sandfeld?, Brande? †1682 Tornvig, Arnborg gift med Margrethe Larsdatter †1683+. Lars ses i Flø, Brande 1696-9, hvilke kunne passe med Mellem Harrild derefter mellem 1699 og 1706.
I hvert fald er Laurids Pallesen i Harrild, Ejstrup en formuende mand for han har noget før 1717 fået pant fra præsten i Brande Henrik Jensen Jerne (skifteudtog) for 31 rigsdaler, der skal udredes da præsten dør i 1717. Pantet var 21 Rixdaler i Specie.
Børn:
Palle Larsen, se næste fæster nedenfor.
?Margrethe Lauridsen i Ejstrup By.
Gift 1737c med Niels Iversen †1746.09c (skifte) Ejstrup By.
Grund: Palle Larsen, den formodede broder, er formynder for hendes børn i skiftet efter manden

39 Niels Iversen i Ejstrup [i Ejstrup sogn i Vrads herred]. 17.10.1746, side 839.
E: Margrethe Lauridsdatter. LV: Peder Jørgensen i Hygild. B:
1) Inger Nielsdatter 7
2) Dorthe Nielsdatter 4.
FM:
1 Palle Lassen i Harrild
2 Iver Bertelsen i Sønder Hvillum.


Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1746- Palle Larsen †1775+ Mellem Harrild.
Hastrup pantebrev 1754, søn født 1751c.
I 1746 får han i skiftet efter Niels Iversen i Ejstrup By 4 rigsdaler udbetalt, som denne skyldte ham.

No. 8
De mig i afgangne Niels Iversens Stervboe tilgode værende 4 Rdr. haver salig Paasche i Hastrup Mølle mig rigtig betalt. For samme Fiire Rigsdaler herved tilbørlig qviteres –
Harrild {Ejstrup} den 10de Oct. 1754
af Palle Ladsen

Kvitteringen er fra 1754, men Niels Iversen døde i 1746 og birkedommer Paaske i Hatrup Mølle gør skiftet næsten færdigt, men får det ikke indelevert før hans død i 1753, hvorved det bliver en del af hans eget skifte (side, der i Word download). Dvs. allerede i 1746 skyldte Niels Iversen Palle Larsen pengene. Og han fik dem af Peder Paaske i levende live, kvitteringen er for skifteretten i Paaskes bo.
Ved registreringen i Niels Iversens bo den 17. okt. 1746 skrives gælden til Palle Larsen som 1 rigsdaler.
Børn:
Ane Pallesdatter *1747c Mellem Harrild †1837.02.13 Ejstrup, konfirmeret 1764 i Rind.
Gift 1778c i Rønslunde, Ejstrup med Jens Jensen *1747c †1794.12c Rønslunde søn af Jens Pedersen *1719c †1787+ og Kirsten Andersdatter *1724c †1787+.
At hun er søster til Ole Pallesen ses her:

16 Jens Jensen i Rønslunde. 16.1.1795, fol.23 ,27B.
E: Anne Pallesdatter. LV: bror Oluf Pallesen i Mellem Harrild. B: Kirsten 15, Maren 12, Birthe 3. FM: farbror Peder Jensen i Rønslunde.

?Karen Pallesdatter *1748c Mellem Harrild †1801+.
Gift med Christen Sørensen *1739c †1801+.
Bosat Bjerregaard, nabo til Mellem Harrild. Flytter før FT 1801 til Borup, Brande. Muligvis datter, usikker.
Ole Pallesen *1751c Mellem Harrild, se næste fæster nedenfor.
Søren Pallesen *1756c Mellem Harrild †1819.03.28 Store Nørlund, Ejstrup.
Gift med Maren Jensdatter *1761c Store Nørlund †1821.07.04 Store Nørlund datter af Jens Christensen *1709c †1787+ og Mette Jørgensdatter *1729c †1787+.

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård
1780c Ole Pallesen *1751c Mellem Harrild †1813.03c (skifte) Mellem Harrild.

Gift 1. 1780c med Anne Svendsdatter *1757c †1806 (testamente) Mellem Harrild.

Gift 2. 1808c med enke efter Peder Pedersen den Yngre (†1802+, 53 år gammel) i Hedegaard i Ejstrup Ane Andersdatter *1773c †1826.05.10 Mellem Harrild.

Anne kaldes i FT 1787 og FT 1801 Svendsdatter, i testamentet 1806 før hendes død Ovesdatter. De havde ingen børn.
Ægteskabet med Ane Andersdatter identificeret gennem konfirmation:
1826 nr. 6 Anne Marie Ollesdat. Harild. Stiffader Søren Jonasen og hustru Anne Anders Datter Harild.
Børn:
Anne Marie Olesdatter *1811.06.12 Over Harrild, konfirmeret 1826 med dåbsdato †1858.05.19 Harrild.
Gift med Mads Sørensen *1806.03.17 Ejstrup †1873.12.05 Harrild
Bosat 1837-40 Kejlstrup, Nørre Snede, 1845+ Harrild, Ejstrup.
Folketælling 1787 Harrild- Mellem Ole Pallesen   2. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Ole Pallesen361751c  1813 Harrild- Mellem Ejstrup Ole Pallesen skrives i testamentet 1806 af Mellem Harrild. Skifte 1813. Bror til Søren Pallesen i Store Nørlund, Ejstrup. Kone 2? død 1806. Kone 3? i 1813 Anne Andersdatter, med datter Anne Marie *1811c.
kone 1 Anne Svendsdatter301757c  1806 Harrild- Mellem Ejstrup Testamente med mand, ved protokolleringen bemærkes, at hun nu er død.
tj- dreng Lars Jørgensen91775 Gjellerup 1854 Søby- Sønder Arnborg Søn af Karen Pallesdatter og udlagt Jørgen Dynesen. Karen formodentlig søster til Ole Pallesen. Gift 1776 og 1778 i Arnborg.
LINK: Fasterholt, Arnborg, derefter Nørre Søby, Rind, 1839c tilbage til Sønder Søby.
tj- pige Anne Sørensdatter131774c    

Ejstrup Mellem Harrild 1. halvgård matrikel 6
1813 Søren Jonassen *1776c Over Harrild †1857.12.21 Harrild, Ejstrup.

Gift 1. 1813c i Ejstrup med enke efter formand Ane Andersdatter.

Gift 2. i Brande 1827 med Ane Kirstine Nielsdatter *1793 Store Sandfeld, Brande †1884.06.13 Mellem Harrild, Ejstrup datter af Niels Pedersen *1755 Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld, Brande og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.

Sete børn med 1. kone Ane Andersdatter:
Ane Kirstine Sørensdatter *1815.06.25 Mellem Harrild.
Sete børn med 2. kone Ane Kirstine Nielsdatter:
Jonas Peder Sørensen *1829c Mellem Harrild.
Ane Sørensen *1831c Mellem Harridl.
Folketælling 1834 Harrild- Mellem Søren Jonasen   93
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Søren Jonasen581776c Harrild- Over Ejsrup 1857 Harrild- Mellem Ejstrup  
kone 1Ane Kirstine Nielsdatter341793 Sandfeld- Store Brande 1884 Harrild- Mellem Ejstrup  
dat. Ane Kirstine Sørensdatter191815c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jonas Peder Sørensen51829c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Ane Sørensen31831c Harrild- Mellem Ejstrup   
tj- pige Bolette Jensdatter121822c    


Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
Den anden halvgård i Mellem Harrild, hartkorn 1 6 0 2½
1699- Anders Pedersen.
Gården 1699 skødet fra Nicolai Nissen til Rugballebaard til Knud Gedde, Hastrup.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1706- Jens Lassen *1680c- †1738- Mellem Harrild.
Det store Hastrup skøde 1706.
Jens Lassen/Lauridsens søskende kendes (fra skiftet #14 Christen Lauridsen, tjenestekarl i Sønder Søby i Arnborg sogn. 11.11.1729, fol.68B.):
Lars/Laurids NN, børn:
Jens Lauridsen *1680c- †1738- Mellem Harrild.
Mikkel Lauridsen †1738 Sønder Søby, Arnborg
Gift med Johanne Jensdatter *1689c †1779 Søby.
Christen Lauridsen †1729 Sønder Søby, som karl ved broder Mikkel.
Karen Lauridsdatter Skytte, ugift 1729. Bor Arnborg eller Skarrild. Formynder.
Anne Lauridsdatter, ugift 1729, formodentlig i Skarrild. Formynder. I 1742 ses en Anne Skytte som fadder i Arnborg.
Kirsten Lauridsdatter, 1729 Borup, Brande. Uden formynder.
Erik Lauridsen, er i 1729 rømt.
Af disse søskende ses 1 i Ejstrup sogn, 1 i Brande, 2 - 4 i Arnborg, evt. 2 i Skarrild (præst Bisted og Jens Høgild på Nørre Karstoft er formyndere). Jens, Mikkel og Christen er der hold på, de andre fire er det ikke lykkedes at finde.
Børn:
Lars Jensen *1705cc Mellem Harrild, overtager fæstet, se nedenfor.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1738- Lars Jensen.
Skifte efter hans farbror Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738.

22 Mikkel Lauridsen i Sønder Søby i Arnborg sogn. 24.3.1738, fol.95.
E: Johanne Jensdatter. LV: Jacob Andersen i Fasterholt i Arnborg sogn. B: Anne 12, Maren 8. FM: Laurids Jensen i Harrild i Ejstrup sogn.

Jordebog til amtsstuen Coldinghuus 1742.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1744- Christen Knudsen *1717.10.12 Aagaard, Thyregod søn af Knud Jakobsen *1691c †1753 Aagaard og Margrethe Christensdatter *1691c †1762 Aagaard.
Gift med hans kone.
Ses dec. 1744 i Thyregod kirkebog med kone. Han ses som fadder ved brødrene Jakob og Christen Knudsen i Kokborg, Thyregod flere gange fx 1744, 1755.
Hastrup Pantsætning 1754.
Børn:
?Niels Christensen (Kærgard) *1761c Harrild, Ejstrup (ses i begravelsen) †1838.12.24 Fattighuset, Brande.
Gift 1786 i Brande af Kærgaard Thyregod med af Grarup Karen Jensdatter *1755c †1826.01.20 Lille Harrild, Brande datter af Jens Smed og kone (Karen?) *1724c †1790.02.16 Grarup.
I Over Harrild er der ingen Christen 1760c og i Vester Harrild dør Christen Andersen før 1755. Så Christen Knudsen er egentlig den eneste kandidat. Dette er noget uafsikret.
?Peder Christensen *1763c Harrild, Ejstrup (Harrild ses i begravelsen) †1836.10.14 (nævnt født Harrild) Uhre, Brande.

Gift 1. 1785.04.24 i Brande af Grarup med Karen Sørensdatter *1759c Lundfod? †1790.10.17 Lundfod, Brande datter af Søren Pedersen Spillemand/Skræder *1719c †1791.04.17 Lundfod og hans kone *1712c †1792.11.25 Lundfod.

Gift 2. 1791.12.26 i Brande med Karen Jensdatter *1756c Brandlund †1836 Uhre datter af Jens Pedersen *1721 Brandlund †1768+ og hans kone (nævnt 1762) *1720cc †1763+.

I Ejstrup i Over Harrild er der ingen Christen 1760c og i Vester Harrild dør Christen Andersen før 1755. Så Christen Knudsen er egentlig den eneste kandidat. Dette er uafsikret. Der er ingen Christen i Brandharrild i den tid han kunne være søn af.
Ses vel FT 1787 på Hastrup i Thyregod.
Bosat Borup i Brande.
Senere indsiddere i Uhre Brande.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1770- Christen Christensen.
Købte gården til selveje den 4. maj 1774.
Muligt barn:
?Christen Christensen *1780c Harrild, Ejstrup †1851.10.24 Paarup, Assing.
Gift 1815.07.08 i Assing med enke efter Peder Christensen †1815.03.09 Meldgaard, Paarup, Assing Mette Christensdatter *1772c Paarup, Assing †1854.12.21 Assing datter af Christen Lauridsen *1743c †1801+ og Sidsel Pedersdatter *1739c †1801+.
Der er ingen tvivl om, at Christen Christensen blev født i Harrild, Ejstrup 1780c, heller ikke om hans giftermål med Mette Christensdatter, men der kan være tvivl, om han er søn af denne Christen Christensen. Men der ses ingen anden Christen Christensen i Harrild i Ejstrup på den tid.

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård
1775c Christen Sørensen (Skytte) *1731c †1801-13.
Gift 1767c med Karen Jensdatter *1741c Brandharrild, Brande †1817.04.20 Ejstrup Mark (ved datter Johanne) datter af Jens Pedersen *1700cc Brandharrild †1763-73 Brandharrild og Anne Eriksdatter *1705c Brandharrild †1790 Brandharrild.
Han kaldes Christen Skytte for at skelne ham fra den anden Christen Sørensen som bor i Vester Harrild.
At Karen Jensdatter er fra Brandharrild ses i følgende skifte fra Fasterholt Bjerre i 1781:

738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre i Arnborg sogn. 17.8.1781, fol.20B.
E: Niels Christensen. A:
1) mor Anne Eriksdatter . LV: Erik Jensen i Harrild i Brande sogn
2) bror Erik Jensen i Harrild
3) bror Peder Jensen i Fjederholt i Rind sogn
4) søster Karen Jensdatter g.m. Christen Christensen [formentlig fejl for Christen Sørensen] i Harrild i Ejstrup sogn.

Børn:
NN Christensdatter *1767c.
Gammel nok i 1786 til at bære moderens bror Erik Jensens barn i Brandharrild med faderens søster Inger Sørensdatter. Dåb #2286 i Brande. Anne nedenfor er kun 11 år, så hun er for lille.
Søren Christensen *1768c.
Jens Christensen (Skytte) *1770c Mellem Harrild †1824.05.30 Flø, Brande.
Gift 1801.11.15 i Brande med af Nørre Askær, Brande Else Marie Sørensdatter.
FT 1801 hjemme 28 år.
Han begraves som gårdmand i Flø, Brande.
Else Marie Sørensdatters herkomst er uklar, hvis hun er af Nørre Askær burde hun være datter af Søren Larsen *1725c †1771 Nørre Askær og 2. kone Ane Larsdatter *1738c Hyvild, Brande †1798 (skifte) Nørre Askær. Men hun kan også simpelthen have tjent i Nørre Askær.
Der findes en Else Marie Sørensdatter *1766c, datter af Søren Hansen Kolpen og Inger Jensdatter i Økær, Borup, Brande, hvor hun skrives som halvsøster til Knud Jørgensen i FT 1787, hvilket netop giver Søren Kolpen som far.
Anne Christensdatter *1775c Mellem Harrild.
Johanne Christensdatter *1777c Mellem Harrild †1850-55 Ejstrup By.
Gift 1800c i Ejstrup med Jakob Christensen Bjerre *1767 Fasterholt †1840-45 Ejstrup By søn af Christen Christensen Bjerre den Yngre *1730cc †1768-87 Fasterholt Bjerre, Arnborg og NN †1762-67 Fasterholt Bjerre.
Maren Christensdatter *1783c Mellem Harrild.
FT 1801, døv, sengeliggende.
Folketælling 1787 Harrild- Mellem Christen Sørensen Skytte   3. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Sørensen Skytte561731c   Ses i Brande KB 1790 af Mellem Harrild.
kone 1Karen Jensdatter461741c Brandharrild Brande 1801+ Harrild Ejstrup Se Brejl skifte #738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre, Arnborg. Datter af Jens Pedersen og Anne Eriksdatter.
LINK: Jens Pedersen i Brandharrild, Brande.
søn Søren Christensen191768c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jens Christensen171770c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Anne Christensdatter121775c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Johanne Christensdatter101777c Harrild- Mellem Ejstrup 1850-55 Ejstrup By Ejstrup Gift 1800c i Ejstrup med Jakob Christensen Bjerre, flytter fra Fasterholt Bjerre, Arnborg til Nørholm, Ejstrup by 1810+.
LINK: Jakob Christensen Bjerre.
dat. Maren Christensdatter41783c Harrild- Mellem Ejstrup   

Folketælling 1801 Harrild- Mellem Christen Sørensen Skytte   75
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Christen Sørensen Skytte701731c  1801+ Harrild Ejstrup  
kone 1Karen Jensdatter601741c Brandharrild Brande 1801+ Harrild Ejstrup Se Brejl skifte #738 Johanne Jensdatter i Fasterholt Bjerre, Arnborg. Datter af Jens Pedersen og Anne Eriksdatter.
LINK: Jens Pedersen i Brandharrild, Brande.
søn Jens Christensen281770c Harrild- Mellem Ejstrup  Gift 1801 i Brande med Else Marie Sørensdatter.
dat. Anne Marie Christensdatter181783c Harrild- Mellem Ejstrup  Døv, Sengeliggende. Denne datter kaldes Maren i FT 1787.
tj- pige Margrethe101791c   

Ejstrup Mellem Harrild 2. halvgård matrikel 5 Harrild
1805c Niels Christensen *1783c †1842.07.02 Mellem Harrild.
Gift Ane Jensdatter *1788c Ejstrup †1873.04.01 Mellem Harrild (ved datter Christine).
Børn:
Christen Nielsen *1811c Mellem Harrild †1816.07.24 Mellem Harrild (druknede i Harrild å).
Kirsten Marie Nielsdatter *1817c Mellem Harrild.
Christine Nielsdatter *1820c Mellem Harrild, overtager gaarden.
Villads Nielsen *1823c Mellem Harrild.
Peder Nielsen *1826c Mellem Harrild. FT 1850 i krigstjeneste.
Ane Johanne Nielsdatter *1828c Mellem Harrild.
Jørgen Nielsen *1831c Mellem Harrild.
Folketælling 1834 Harrild- Mellem Niels Christensen   92
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gårdmand mand 1Niels Christensen511783c  1842 Harrild- Mellem Ejstrup  
kone 1Ane Jensdatter461788c Ejstrup 1873 Harrild- Mellem Ejstrup  
dat. Kirsten Marie NIelsdatter171817c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Christine Nielsdatter141820c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Villads Nielsen111823c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Peder Nielsen81826c Harrild- Mellem Ejstrup   
dat. Ane Johanne Nielsdatter61828c Harrild- Mellem Ejstrup   
søn Jørgen Nielsen31817c Harrild- Mellem Ejstrup   

Ejstrup Mellem Harrild matrikel 5 Harrild
1849c Peder Larsen *1814.04.06 Krejbjerg, Ejstrup søn af Lars Jensen *1777c Ejstrup †1850+ (søn af Jens Pedersen †1811 Lille Thorlund, Ejstrup) og Ane Nielsdatter *1782c Krejbjerg †1850+ (datter af Niels Sørensen).
Gift 1849 i Ejstrup med datter af formand Christine Niels/en/datter *1820c Mellem Harrild †1897 Ejstrup.
Børn:
Anne Pedersen *1852c Mellem Harrild.
Jensine Pedersen *1856c Mellem Harrild.
Marianne Pedersen *1858c Mellem Harrild.
Ejstrup Mellem Harrild matrikel 5 Harrild ender her ↑ .

Harrild-Vester
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Vester Harrild kaldtes tidligt i 1600 tallet og senere også Nørre Harrild og endda Lille Harrild, selv om det også er et sted i Brande sogn, lige over åen.

2 Fæstere
166x Peder Christensen.
1683 Peder Christensens enke, 1/2 gård, Nørre Harrild.
1699 Niels Iversen
1740 Christen Andersen og Anders Christensen
1746 Christen Andersen og Søren Andersen.
1755 Christen Andersens enke 2 3 3 2
1774 Christen Sørensen, Hastrup gods, #549.
1788 Anders Christensen, Brande KB.
1801 Mads Jensen #149.

3 Ejere
1683 Hr: Jørgens {Pedersen Lemvig, præst} Enche i Jelling {Maren Jørgensdatter Bloch}, 1/2 gaard
4 Familier med børn
Ejstrup Vester Harrild begynder her ↓

Ejstrup Vester Harrild
1666- Peder Christensen.
Gift 1. med hans kone †1683+.
I følge Ejnar Bjerre blev der gjort udlæg ved Henrich Thott i en gård i Nørre Harrild, hvor Peder Christensen var fæster.

Ejstrup Vester Harrild
1683- Peder Christensens enke.
Hun ses i markbogen 1683, hvor ejeren er Maren Jørgensdatter Bloch, enke efter præst Hr. Jørgen Pedersen Lemvig †1679 Jelling.

Ejstrup Vester Harrild
1699- Niels Iversen.
Niels Iversen har i 1699 vel tændt ild i en del af heden og branden har bredt sig til Arnborg sogn (Udtog Hammerum Herreds Tingbog, Jørn Jensen):.
1699, 23. dec.
23. dec. For retten Hans Andersen Karstoft, varselsmænd Eske Hansen tj. Karstoft og Cristen Mikkelsen i Thornvig, varslet Niels Iversen i Vester Harrild i Ejstrup sogn for synsmænds opkrævelse efter den skadelige ildebrand Niels Iversen skal have optændt. Synsmænd Christen Jensen og Peder Larsen i Gammel Arnborg, Clemen Mikkelsen i Fasterholt, Niels Pedersen i Holtum.
Her mangler 40 år.


Ejstrup Vester Harrild 1. halvgård
En halvgård i Vester Harrild.
1740- Anders Christensen.
Muligvis en søn af Christen Andersen, men efter 1755 er der kun en fæster.
En anden halvgård i Vester Harrild.

Ejstrup Vester Harrild 2. halvgård
1740- Christen Andersen.
Gift med Anne Nielsdatter, se nedenfor.
Niels Andersen Wong købte en 3/4 dels gård 1 7 0 0 af Maren Hansdatter i Vonge, Øster Nykirke. Hele gården er 2 3 2 2. Udlægsforretningen i 1666 havde gammelt hartkorn 3 3 1 1.

Gården samlet igen.
Ejstrup Vester Harrild
1755- Anne Nielsdatter, enken.
Proprietær Leth af Hastrup kalder hende Anne Nielsdatter i 1759. Anders Nielsen Wong, der overtager Hastrup, kalder hende i 1761 Anne Jensdatter, men han var noget unøjagtig ellers.

Ejstrup Vester Harrild
1764- Christen Sørensen *1721c †1787-1801.
Gift med Maren Laursdatter *1717c ?Sigten, Bording †1787-1801 datter af Laurids Jensen, Sigten, Bording †1774+ og Karen Christensdatter †1774-.
Han køber gården til selveje i 1788 af de Stiernholm på Hastrup.

549 Christen Pedersen i Tulstrup i Ikast sogn. 31.10.1774, fol.300.
E: Maren Pedersdatter. LV: Christen Pedersen i Frølund i Gjellerup sogn.
A: halvsøster Karen Christensdatter, død, var g.m. Laurids Jensen i Sigten i Bording sogn. 4B: Jens i Tønder, Christen i Holland, Maren g.m. Christen Sørensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn på Hastrup gods, Maren, uvist hvor, der har en datter uden ægteskab: Anne i Øster Suderbæk i Ikast sogn.

Han ses 1766 i Rind kirkebog som Chr. Harild og konen Maren Harild.
Kendte børn:
Birte Christensdatter *1757c Vester Harrild †1822.03.16 (Fattiglem) Rønslunde, Ejstrup.
Gift 1787- skilt 1809- med Mads Jepsen *1767c †1836.03.13 (Fattiglem) Bjerregaard, Ejstrup
Broderen Anders Chrsitensen Sigting flytter til Skibbild Arnborg.
Identifikation over Arnborg kirkebog:

1809
Syges Betjening med den Hellige Nadver I Jesu Navn:
Den 16de Juni Birthe Sigting, som opholdt sig i sin Broders Huus i Schibbild, har ikke været til Herrens Bord hertilforn, da hun intet Skudsmaal har ført hertil, og kan ikke anføres Sognet tilhørende. Hun skal egentlig høre Ejstrup til, hvor hendes fraskilte Mand opholder sig.

Denne identifikation har været meget svær.
I FT 1787 var de i Ejstrup By, han er nationalsoldat.
I 1796 får de et barn i Skarrild sogn.
I FT 1801 ses de i Høgild, Ejstrup, hvor han kaldes "gevorben soldat".
I FT 1834 er Mads Jepsen fattiglem i Store Nørlund, Ejstrup.
Børn:
Maren Katrine Madsdatter *1791c Ejstrup †1871.05.14 Tiufkær Fattiggaard, Smidstrup, Vejle Amt.
Gift med Hans Andersen (Dystrup) *1794c Dystrup, Vinding, Rinkøbing Amt †1865.08.27 Tiufkær Mark, Smidstrup.
Christen Madsen *1795.10.06 Egeberghus, Skarrild †1864.03.25 Højen Mark, Højen sogn.
Gift med Maren Pedersdatter *1796c Ikast †1866.06.20 Højen datter af Peder Nielsen (Bøvl) *1754.12.08 Bøvl †1828.11.02 Ikast og Abel Katrine Jensdatter *1759.09.16 Ikast †1821.05.28 Ikast datter af Jens (Madsen) Ulf *1717c †1788.10.17 ved Kirken, Ikast og Margrethe Jakobsdatter *1722c †1787+.
Peder Christensen *1764c Vester Harrild †1836 Uhre, Brande (almisselem, faderens navn nævnes i begravelsen).

Gift 1. i Brande 1785.04.24 af Grarup med Karen Sørensdatter *1756c Lundfod, Brande †1790 Lundfod datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod og NN *1712c †1792 Lundfod.

Gift 2. gang 1791.12.26 i Brande med Karen Jensdatter *1756c Brandlund, Brande †1836 Uhre, Brande datter af Jens Pedersen i Brandlund *1721 Brandlund †1768-73 Brandlund og kone *1720cc †1763-73 Brandlund.

Anders Christensen *1765 Vester Harrild, overtager gården, se nedenfor.
1785 Anders Christensen (Sigten) *1765 Vester Harrild †1814+, søn af formand.
Gift med Maren Sørensdatter *1757c Lundfod, Brande †1838 Kollund, Rind datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod og kone *1712c †1792 Lundfod.
Anders Christensen køber gården til selveje med skøde af den 21. juni 1789 tinglæst 1. juli 1789. Gården har hartkornet 2 3 3 2 og prisen er 150 rigsdaler. En måned efter sælger han gården videre til Hr. Herman Bang i Gødvad sogn for den samme pris.
Men han flytter til Skibbild i Arnborg, hvor han kaldes Sigting. Sigting er stedet i Bording sogn, hvor hans mor kom fra.
Folketælling 1787 Harrild- Vester Anders Christensen   1. familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Anders Christensen221765c   Anders Christensen skrives 1788 i Brande kirkebog af Vester Harrild.
kone 1Maren Sørensdatter301757c    
søn Christen Andersen11786c Harrild- Vester Ejstrup   
aftægt mands far 1Christen Sørensen661721c    
aftægt mands mor 1Maren Laursdatter701717c    


Ejstrup Vester Harrild
1793 Mads Jensen *1745c Flø, Brande †1805 Vester Harrild, Ejstrup søn af Jens Madsen *1720c Flø †1784 Flø.
Gift 1775c med Else Marie Jensdatter *1756 Kollund, Rind †1802 Vester Harrild, Ejstrup datter af Jens Lauridsen *1732c †1764 Kollund, Rind og Anne Jensdatter Skophus *1730c †1801+.
Mads Jensen fæstede 1776c - 1785c en gård i Grarup, Brande derefter 1785c - 1793c en gård i Blæsbjerg, Brande ikke langt fra Harrild.
Skifte 1802 efter konen i Vrads skifteprotokol (Brejl #169)

169 Else Marie Jensdatter på 30. dagen i Vester Harrild. 19.11.1802, fol.353B.
E: Mads Jensen. B: Jens 25, Anne Kirstine 22, Abelone 16, Anne 9. FM: mosters mand Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn.

Mads Jensens yngre bror, Palle Jensen, der for ikke at springe soldat var på Als under slesvigsk lov i lægsrullen 1789, kommer 1796 her til Ejstrup nabo til Harrild i Dyringhave.
Børn der ses i Vester Harrild:
Jens Madsen *1778 Grarup, Brande, overtager gården, se nedenfor.
Ane Kirstine Madsdatter *1781 Grarup, Brande.
Lever i 1803 i skiftet efter søsteren Abelone.
Abelone Madsdatter *1786 Blæsbjerg, Brande †1803.03c (skifte) Vester Harrild.
Skifte 1803 i Vrads skifteprotokol (Brejl #175)

175 Abelone Madsdatter, ugift i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 13.4.1803 fol.368, 371.
A: søskende Jens Madsen, Anne Kirstine Madsdatter, Anne Madsdatter. (Sml. lbnr.169).

Anne Madsdatter *1793 Blæsbjerg, Brande.
Ses FT 1801 i Vester Harrild. Lever i 1803 i skiftet efter søsteren Abelone.
Folketælling 1801 Harrild- Vester Mads Jensen   72
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Mads Jensen601745c Flø Brande 1805 Harrild- Vester Ejstrup Flytter 1793c fra Blæsbjerg, Brande til Vester Harrild.
kone 1Else Marie Jensdatter501756 Kollund Rind 1802 Harrild- Vester Ejstrup Der er skifte efter hende i Vrads herred.
søn Jens Madsen241778 Grarup Brande 1845 Harrild- Vester Ejstrup  
dat. Abelone141786 Blæsbjerg Brande 1803 Harrild- Vester Ejstrup Skifte.
dat. 71793 Blæsbjerg Brande   

Ejstrup Vester Harrild matrikel 8 Harrild
1805 Jens Madsen *1778 Grarup, Brande †1845.07.01 Vester Harrild, Ejstrup søn af formand.
Gift 1807.10.25 i Thyregod (hvor hun tjente i præstegården) med Inger Kirstine Christensdatter *1782 Alkærlund, Brande †1876.12.10 Vester Harrild, Ejstrup datter af Christen Thomsen *1760c Alkærlund, Brande †1831 Alkærlund og Berta Nielsdatter *1751c †1791 Alkærlund.
Kaldes ved begravelsen husmand af Vester Harrild. I FT 1845 siges han at være født i Ejstrup sogn, men han er født i Brande sogn.
Børn:
Mads Jensen *1809.03.08 Vester Harrild, konfirmeret 1824 med dåbsdato.
Else Marie Jensdatter *1811.08.18 Vester Harrild, konfirmeret 1826 med dåbsdato.
Birte Jensdatter *1814.05.19 Vester Harrild.
Else Jensdatter *1817c Vester Harrild.
Christen Jensen *1819c Vester Harrild, overtager gården, se nedenfor.
Abelone Jensdatter *1821c Vester Harrild.
Ane Kirstine Jensdatter *1823c Vester Harrild.
Folketælling 1834 Harrild- Vester Jens Madsen   96
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Masen551778 Grarup Brande 1845 Harrild- Vester Brande  
kone 1Inger Kirstine Christensdatter521782 Alkærlund Brande 1876 Harrild- Vester Ejstrup Skrives Christine i FT, døbt Kirstine.
LINK: *1782.02.26 Alkærlund, Brande.
dat. Else Jensdatter171817c Harrild- Vester Ejstrup   
søn Christen Jensen151817c Harrild- Vester Ejstrup   
dat. Ane Kirstine Jensdatter111817c Harrild- Vester Ejstrup   
tj- karl Niels Sørensen261808c    

Ejstrup Vester Harrild matrikel 8 Harrild
1848c Christen Jensen *1819c Vester Harrild, søn af formand.
Gift 1845c med Ane Katrine Christensdatter *1824.04.24 Kokborg, Thyregod datter af Christen Pedersen og Sidsel Marie Andersdatter.
Ikke i FT 1850 i Vester Harrild. Måske andetsteds.


Ejstrup Vester Harrild matrikel 7 Harrild husmandssted
Matr. nr. 7 husmandssted:
1816c Thomas Christensen *1772 Ejstrup (i følge FT 1845).
Gift med Maren Thomasdatter *1774c †1834-40 Vester Harrild, Ejstrup.
Intet fundet om dette ægtepar.


Ejstrup Vester Harrild matrikel 9 Harrild husmandssted
Matr. nr. 9 husmandssted:
1790c Laurs Nielsen *1753c.
Gift med Maren Christensdatter *1765c.
Et meget lille sted, se kortet foran.
Børn:
Niels Laursen *1792c Vester Harrild?
Abbelone Laursdatter *1797c Vester Harrild?
Niels Laursen *1798c Vester Harrild?
Folketælling 1801 Harrild- Vester Laurs Nielsen   72
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med Jord mand 1Laurs Nielsen481753c   Dette er et nyoprettet husmandssted i Vester Harrild.
kone 1Maren Christensdatter361765c    
søn Niels Laursen91792c    
dat. Abbelone Laursdatter41797c    
søn Niels Laursen31798c    

Ejstrup Vester Harrild et hus?
1801- Christen Jensen (Hjøllund) *1745c .
Gift med Abelone Jensdatter *1753c.
Ses FT 1787 i Bjerregaard. DDD skriver i FT 1801 Christen Holland, skal være Høllund. Kan være Hjøllund i Arnborg eller i Vrads sogne.
Børn:
Else Christensdatter *1785c Bjerregaard.
Kirsten Christensdatter *1787c Bjerregaard †1848.10.03 Kidmose.
Gift 1815 i Ejstrup med Jens Laursen *1791.01c Kidmose, Ejstrup †1862.07.29 Kidmose søn af Lars Jensen Kimos *1761c Kidmose, Ejstrup †1840.08.20 Kidmose og NN †1793c Kidmose.
Jens Christensen *1791c †1815.03.30 Vester Harrild, 24 år gammel.
Anne Christensdatter *1796c Vester Harrild?

Ejstrup Vester Harrild matrikel 9 Harrild husmandssted
1815c Lars Jensen Kimos *1761c Kidmose, Ejstrup †1840.08.20 Kidmose søn i Kidmose af Jens Nielsen *1729c †1787-1801 Kidmose og Mette Madsdatter *1735c †1787-1801 Kidmose.

Gift 1. gang med NN †1793c Kidmose.

Gift 2. 1794.06.09 i Brande med Johanne Sørensdatter *1756c †1825.02.12 Kidmose datter af Søren Pedersen Spillemand *1719c †1791 Lundfod i Brande og hans kone *1712c †1792 Lundfod.

Gift 3. 1825.05.01 med enke af Gludsted i Ejstrup Kirsten Nielsdatter †1843.02.20 Kidmose.

Hans søn Jens Laursen gift 1815 med datter af formand Kirsten Christensdatter.
Hans første kones navn kendes ikke. Da han i 1815 overlader gården i Kidmose til sønnen Jens Laursen, tager han i stedet til dette humandssted i Vester Harrild.
1815 fadder Niels Kidmose af Over Harrild.
Børn 1. kone NN:
Jens Laursen *1791.01c Kidmose, Ejstrup.
Gift 1815 i Ejstrup med Kirsten Christensdatter *1787c Ejstrup (FT 1845) af Harrild datter, 27, af Christen Jensen Hjøllund *1745c og Abelone Jensdatter *1753c.
Mette Laursdatter *1793c Kidmose, Ejstrup.
Ingen børn set med 2. kone Johanne Sørensdatter:

Ejstrup Vester Harrild et hus
1822 Iver Jakobsen.
Ejstrup Vester Harrild ender her ↑ .


Hvillum generelt
Nørre-, Sønder- og Øster Hvillum ses første gang set nævnt 1526 på Vrads herredsting. Øster Hvillum er ikke set nævnt derefter, men Nørre- og Sønder Hvillum bliver. Nørre Hvillum nord for Hvillum Bæk hører til Brejl ejerlav, Sønder Hvillum syd for bækken hører til Nygaarde ejerlav. Det er sjældent, at man ser samme sted delt mellem to forskellige ejerlav.
Tabellen viser de to halvgårde i Nørre Hvillum og de to halvgårde i Sønder Hvillum for de år, hvor en eller flere fæstere kendes:

År Kilde Nørre ½ Nørre ½ Sønder ½ Sønder ½
1657 Tingbog Niels Mogensen Peder Pedersen † Anders Christensen Laurids Sørensen †
1658 Tingbog Øde (drives af Niels Mogensen) Øde Anders Christensen Niels Mogensen
1661 Tingbog Niels Jensen korporal
1664 Tingbog Øde Øde Anders Christensen Jens Nielsen
1671 Tingbog (? Nørre Hvillum) Hans Pedersen gift Dorte Nielsdatter Anders Christensen Jens Nielsen
1671 Tingbog Hastrup? problem Anders Christensen ?Jens Mortensen?
1680 Tingbog Jens Nielsen
1683 Markbog Hans Pedersen Anders Christensen Jens Nielsen
1700 skifte Horsens Peder Hansen Peder Andersen
1708 Hastrup Christen Andersen Jens Christensen
1723 skifte Horsens Hastrup Peder Hansen Anders Pedersen Christen Andersen Jens Christensen
1739 jordebog Jens Andersen (søn) Anders Pedersen
1754 Hastrup Schiøn. Christen Sørensen 1 Christen Sørensen 2
1764 Schøn. Christen Sørensen 1
1770 Hastrup Christen Sørensen 2
1773 Hastrup Christen Christensen Mads Christensen
1777 Schøn. Mads Christensen
1787 FT Mads Christensen Christen Christensen Mads Christensen
1801 FT Christen Andersen Christen Christensen Mads Christensen
1808 skøde skifter Christen Andersen Søren Madsen
1819 vielse Christen Christensen Søren Madsen
1822c vielse børn FT Lars Christensen *Ejstrup By Søren Madsen
1836c skøde Lars Christensen Søren Madsen Christen Sørensen
1846c skøde Lars Christensen Lars Sørensen Christen Sørensen
1858 FT dåb Christen Larsen Lars Sørensen Christen Sørensen

Tingbog: Vrads herreds tingbog, uddrag ved Erik Brejl.
Markbog: Forarbejderne til den Ny Matrikel 1688.
Skifter Horsens: Hofgaard familien.
Hastrup: Hastrup gods i Thyregods jordebøger og pantebreve (Ejnar Bjerre, Erik Brejl).
Schøn: JB Schiønnings strøgods (Erik Brejl).
Skifter i Vrads Herred, 1794+ og 1803+ (Erik Brejl).
FT: folketællinger.
Vielser, dåb: i Ejstrup kirkebog.

Der er omkring 1750-60 to fæstere af navn Christen Sørensen i Hvillum, een i Nørre Hvillum og een i Sønder Hvillum.
I 1754 i et skøde til Hastrup hovedgård i Thyregod nævnes Christen Sørensen i Sønder Hvillum. I 1757, 1759, 1761 og 1763 nævnes han igen i hartkornslister til Silkeborg amt. 1764 nævnes han i en lægsindeling. I 1770 igen i en jordebog over Hastrups gods i Silkeborg amt.
Men i Schiønnings strøgods — Peder Simonsen Schiønning, godsejer og kroholder i Nørre Snede — nævnes en Christen Sørensen i Nørre Hvillum der ses ud til at nævnes i hvert fald 1753 og 1764. Denne har en søn Søren Christensen, som det kan forventes, hvilket ikke ses for den anden Christen Sørensen i Sønder Hvillum.
Nørre Hvillum overtages af Mads Christensen der i FT 1787 og FT 1801 har moderen Inger Madsdatter på aftægt. Da det antages at Mads er søn af Christen Sørensen i Nørre Hvillum skulle denne have været gift med Inger Madsdatter, hvilket jo også forklarer sønnens navn.
I Sønder Hvillum er der også en Mads Christensen søn af Christen Sørensen i Sønder Hvillum og han har i FT 1787 han mor Anne Madsdatter boende, hun dør 1802 i Sønder Askær ved en anden søn Jeppe Christensen. Men der ses som sagt ingen søn Søren, der kan have været en som er død tidligt eller forsvundet som soldat eller på anden måde forsvundet. Men Jeppe Christensens far angives da han dør 1845 i Brande kirkebog som Christen Chrisensen i Hvillum, dette burde være en fejl. Hans far ligger over 100 år tilbage og det er vel navnet på hans bror der angives.
At der på samme tid skal være en Christen Sørensen både i Nørre- og Sønder Hvillum er lidt besynderligt.

Hvillum andet
1758 Niels Hvillum i Kollund begravet, Rind kirkebog.

Hvillum- Nørre
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Nørre Hvillum har hartkornet 2 3 3 0 og hører til Brejl ejerlav.
I Svenskekrigen blev de to halvgårde brændt af og den ene fæster døde - vel Peder Pedersen - mens den anden - Niels Mogensen - flyttede til en halvgård i Sønder Hvillum.

2 Fæstere
1650- — 1659 Niels Mogensen, gård brændt, flytter til Sønder Hvillum.
1680 Peder Jensen, 1/2 gaard, forarmet.
1683 Hans Pedersen
1700 Peder Hansen og Peder Andersen
1723 Anders Pedersen
1742c Christen Sørensen
1773c Mads Christensen

3 Ejere
1664 11. Aug. Kongen Skøder: Kirsten enke efter Laruids Madsen, toldskriver i Øresund får bl. a. 2 halvgårde i Hvillum. 1665 Jørgen Lauridsen i Helsingør (ses i Tingbogen, men Kongens Skøder!).
1671 Fru Kirsten, enke efter Laurids Madsen i Helsingør (ses i Tingbogen).
1683 Claus Lime (Kgl. Komissarius †1685 Rønne, Bornholm).
1700-16 Steffen Rasmussen Hofgaard, enkemanden.
1716-23 Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens, enken
1753-64 Strøgods: Peder Simonsen Schiønning *1705cc Nørre Snede †1778+
1799 Christen Andersen, herfra selvejere
1818 Christen Christensen
1824 Lars Christensen
1858 Christen Larsen

4 Familier med børn


Ejstrup Nørre Hvillum 2 3 3 0 begynder her ↓
Nørre Hvillum hartkorn 2 3 3 0.

Ejstrup Nørre Hvillum
1650- Niels Mogensen.
Denne gård blev brændt og forladt i Svenskekrigen formodentlig i 1659. Vrads herreds tingbog den 28. nov. 1660 syn af gårdene:

Hvillum, en gård, som Niels Mogensen beboede, afbrændt og øde.

I 1661 den 9. oktober får Niels Mogensen i stedet for fæste på en halv gård i Sønder Hvillum:

Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård.

Børn:
?Dorte Nielsdatter *1650- Nørre Hvillum.
Gift 1671 med Hans Pedersen *1645cc Isen, Ikast.
De giftes efter kongelig bevilling:

Det bevidnes at Hans Pedersen, født i Isen og Dorthe Nielsdatter, født i Nørre Hvillum må komme i ægteskab, da de ikke er nærmere beslægtet end i 3.eller 4. led.

De overtager vel den gård i Sønder Hvillum som hendes formodede far Niels Mogensen fik fæste på i 1661, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt. Hans Pedersen er i 1674-75 Ransnævning - nævning i tyveri- og ranssager - på Vrads Herreds Ting.Ejstrup Nørre Hvillum
1659 Øde gården blev brændt ned i svenskekrigen.
Se ovenfor. I 1664 er den stadig øde:

Nørre Hvillum
en gaard øde og afbrændt.


Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
En halv gård:
1680- Peder Jensen gården er øde.
Han ses kun lidt før 1680:

Niels Jensen i Lille Thorlund fremlægger syn af den halve øde gård i Nørre Hvillum, som den vanføre og meget forarmede Peder Jensen sidst beboede.


Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
1683 Hans Pedersen
Ses i markbogen 1683 i Nørre Hvillum.
Børn:
Peder Hansen *1675cc Sønder Hvillum

Ejstrup Nørre Hvillum 1. halvgård
1700- — 1723+ Peder Hansen *1675cc Sønder Hvillum †1723+ søn af formand.
Han ses i en jordebog over Karen Jensdatter i Horsens gods. Der er skifte efter hende 1700, hun var gift med borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard:

Nørre Hvillum
1 gård Peder Andersen og Peder Hansen 2 3 3 0.

I jordebogen i skiftet 1723 efter borgmester af Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards 2. kone er Peder Hansen stadig på den halve gård.


Den anden halve gård:
Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1700- — 1723- Peder Andersen †1700+.
Han ses i en jordebog over Karen Jensdatter i Horsens gods. Der er skifte efter hende 1700, hun var gift med borgmester Steffen Rasmussen Hofgaard:

Nørre Hvillum
1 gård Peder Andersen og Peder Hansen 2 3 3 0.

1723 i jordebogen i skiftet efter borgmester af Horsens Steffen Rasmussen Hofgaards 2. kone er han stadig på den halve gård.
Peder Andersens søn overtager fæstet før 1723.
Børn:
Anders Pedersen *1690cc, overtager fæstet.

Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1723- — 1740cc Anders Pedersen †1739+.
Noget før 1739 tager han sønnen Jens som medfæster. Næste fæster Christen Sørensen får et barn Søren 1743c, det antages med nogen sandsynlighed, at han allerede da er på gården, men dette er spekulativt.
Børn:
Jens Andersen *1715cc. Medfæster med faderen.

Ejstrup Nørre Hvillum 2. halvgård
1739- — 1740cc Jens Andersen †1739+, søn af formand.
Han kendes som søn af Anders Pedersen fra en jordebog 1739 og er da medfæster med faderen.

Ejstrup Nørre Hvillum
1743- — 1764+ Christen Sørensen
Gift med Inger Madsdatter *1723c †1801+ ?Nørre Hvillum.
Erik Brejls Kilde: "Schiønning strøgods JB 1753-64 Ejstrup Nørre Hvillum".
1743 er fra sønnen Sørens fødsel, som regnes til Nørre Hvillum. Christen Sørensen er dokumenteret fra 1754 fremad.
Der ses samtidig en Christen Sørensen nævnt i Sønder Hvillum i Hastrup gods jordebøger, det synes lidt meget med to Christen Sørensen'er i Hvillum. Se diskussion ovenfor.
Sønnen Søren Christensens skifte (fra Brejl #161, store bogstaver tilføjet her):

161 Søren Christensen Hvillum, der døde 29.4.1802 i Nørre Snede. 29.4.1802, fol.335, 344.
E: Anne Thomasdatter. LV: Bertel Pedersen i Nørre Kejlstrup.
B: Kirsten 15. FM: Jens Pedersen i Over Isen, FARBROR MADS CHRISTENSEN I NØRRE HVILLUM.
Af første ægteskab B:
Inger Sørensdatter, død, var g.m. Søren Hansen i Vester Kejlstrup, der er nu er gift med hans afdøde kones søster også ved navn Inger Sørensdatter.
1B: Søren 10,
Anne Sørensdatter g.m. Niels Sørensen i Over Isen,
Maren Sørensdatter g.m. Jens Jensen i Nørre Gludsted,
Anne Marie Sørensdatter g.m. Peder Torbensen sst.

Børn:
Søren Christensen *1743c †1802.04.29 (skifte) i Nørre Snede.

Gift 1. med NN.

Gift 2. 1785c med Ane Thomasdatter.

Børn med 1. kone NN:
Inger Sørensdatter 1 †1802-.
Gift med Søren Hansen, Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Børn:
Søren Sørensen *1792c, maaske søn af 2. kone.
Ane Marie Sørensdatter *1778c Vester Kejlstrup †1808.09.29 (skifte) Sønder Gludsted, Ejstrup.
Gift med Peder Torbensen *1777c Lille Tykskov, Ejstrup †1820.03.06 (skifte) Gludsted.
Inger Sørensdatter 2 †1802+.
Gift med Søren Hansen, Vester Kejlstrup, Nørre Snede.
Børn med 2. kone Ane Thomasdatter:
Kirsten Sørensdatter *1787c
Mads Christensen *1752c, overtager fæstet, se nedenfor.

Ejstrup Nørre Hvillum
1773c Mads Christensen *1752c Nørre Hvillum †1829.07.18 Nørre Hvillum.
Gift med Johanne Pedersdatter *1752c †1826 uden dato, Nørre Hvillum.
Hans mor, Inger Madsdatter, har aftægt ved ham i FT 1787 og FT 1801.
Han får fra tidligere ejer Jens Schiønning i Arreskov i Nørre Snede skøde på gården med hartkorn 2 3 2 2 den 24 marts 1784:

No 3 C7timus 1784 En Rigsdaler.- Jeg underskrevne Jens Schiønning til Arreschou, Tilstaaer herved at have solgt skiødet og Afhendet Paa mig og mine Arvingers {vegne} ligesom ieg og herved sølger Skiøder og Aldeles Afhender , Til Velagte Mads Christensen og hands Arvinger en mig tilhørende Gaard i Silkeborg Amt Wrads Herred Eistrup Sog Nørre Hvildum kaldet som bebos af forbemelte Mads Christensen, Og er Hartkorn Agger og Eng 2 tdr 3 skp : 2 fr 2 alb
Bemelte Gaard med alle sine Bygninger og Eyendom , og ald dets tillignede være sig Agger og Eng , Tørve gryft og Lyngslett Fiskevand og Gæegang vaadt og , Inden og uden Markeskiel Indtet undtagen af hvad navn nævnes kand i nogen Maader , af hvad der nu ligger til og af Alders Tiid tillagt haver , Og med rætte tillige bør men i et og alt at tilhøre Bemelte Mads Christensen med samme Rætt og Rættighed som ieg det forhend eyet og haft haver , og det mig Solgt og tilskiødet er . Og maae hand sig samme giøre saa nyttig som hand best , forstaaer ved og kand ; [saa] ieg for mig og miine Arvinger kiendes ingen ydermeere Lod Deel Rætt eller Rættighed at have til eller udi Bemelte Gaard , saasom derfor er skeed fornøyelig Betalning i Dag efter Acort med Penge 198 rdlr Skriver En hundrede halvfemsindstyve og Otte Rigstaler ,
men skulde imod formodning Bemelte Gaard eller noget af dets tilhørende ved Rettergang Blive meer bemelte Mads Christensen eller Arvinger fravunden for min vandhiemmels Bryst . Da bepligter Jeg mig og miine Arvinger een for Alle og alle for een , at forskaffe Oftbemelte Mads Christensen og hands Arvinger Det fravundne , eller Ligesaa god og beleylig et Eyendom Saa hand for dette Kiøb baade er og i Tiiden skal være og blive aldeles Skadesløs i alle Maader.
Dette til u=rygelig Bekræftelse og Stædfæstelse har ieg ey allene med egen Haand underskrevet og Forseiglet men end og formaaet 2de Mænd til Vitterlighed at Underskrive
Arreschou den 24de Martii 1784. -
Til Vitterlighed

S. A: Bagger
[.......]
Jens Schiønning.

At ingen kiøbe Contract eller noget skriftlig Document . Dette kiøb Betræffende imellem os eller nogen paa vore Vegne , har været Oprettet , Det bliver herved i følge alle Forordinger om det stemplede Papiirs Brug atesteret og kand om forlanges med Eed Bekræftes.

Mads Christensen
J: Schiønning.

Fremlagt og Læst for Rætten paa Tørsting Vrads Herreders Ting , Onsdagen den 12te May 1784.
J Justids Protocollen Andtaget og Ord til andet i Skiøde og Pante Protocollen indført bevidnes af

E: Bang {Herredsfoged}


Børn:
Inger Madsdatter *1775c Nørre Hvillum †1821.06.18 Nørre Hvillum, overtager husmandsted, se nedenfor.
Anne Madsdatter *1777c Nørre Hvillum †1818.03.29 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1800c med Erik Jensen *1767c Lille Thorlund søn af Jens Pedersen *1736c og Anne Eriksdatter *1742c.
Hun døde i 13de barsel.
Folketælling 1787 Hvillum- Nørre Mads Christensen   85
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen351752c Hvillum- Nørre Ejstrup 1829 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Johanne Pedersdatter351752c  1826 Hvillum- Nørre Ejstrup  
dat. Inger Madsdatter121775c Hvillum- Nørre Ejstrup 1821 Hvillum- Nørre Ejstrup Gift 1799c med Christen Andersen, overtager gården.
dat. Ane Madsdatter101777c Hvillum- Nørre Ejstrup 1818 Thorlund- Lille Ejstrup Gift med Erik Jensen. Døde i 13de barselsseng.
mands mor eInger Madsdatter641723c  1801-14 Hvillum- Nørre Ejstrup Formodet død i Nørre Hvillum.

Folketælling 1801 Hvillum- Nørre Mads Christensen   105
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen491752c Hvillum- Nørre Ejstrup 1829 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Johanne Pedersdatter491752c  1826 Hvillum- Nørre Ejstrup  
aftægt Mands mor 1eInger Madsdatter781723c  1801-14 Hvillum- Nørre Ejstrup  

Ejstrup Nørre Hvillum
1799c Christen Andersen *1775c †1818.10.06 Nørre Hvillum søn af Anders Christensen *1771c †1794.02.28 Kejlstrup og Kirsten Sørensdatter *1752c †1826.11.25 Kejlstrup.
Gift 1799c med Inger Madsdatter *1775c †1821.06.18 Nørre Hvillum datter af formand.
Christen Andersen er bror til Søren Andersen i Nørre Kejlstrup, Nørre Snede. Alle børnene lever i 1821 da moderen dør.
Inger Madsdatters børn med Christen Andersen:
Anne Kristine Christensdatter *1800c Nørre Hvillum. konfirmeret 1815, 15 år gammel.
Johanne Christensdatter *1802.03c Nørre Hvillum. konfirmeret 1816, 13 år 11 måaneder.
Inger Marie Christensdatter *1806.01.29 Nørre Hvillum, konfirmeret 1821.
Anne Christensdatter *1808.04.17 Nørre Hvillum, konfirmeret 1822 i Ejstrup var da ved Erik Jonasen og Maren Andersdatter i Ejstrup By.
Anne Marie Christensdatter *1810.04.12 Nørre Hvillum. konfirmeret 1824 i Ejstrup.
Kirsten Christensdatter *1812.08.07 Nørre Hvillum, konfirmeret 1826 i Ejstrup, var da ved farbroderen Søren Andersen i Kejlstrup, Nørre Snede.
Mads Christensen *1816.03.10 Nørre Hvillum.
Anne Christensdatter *1818.05.31 Nørre Hvillum.
Folketælling 1801 Hvillum- Nørre Christen Andersen   106
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Soldat, Huus- mand mand 1Christen Andersen261775c  1818 Hvillum- Nørre Ejstrup  
kone 1Inger Madsdatter261775c Hvillum- Nørre Ejstrup 1821 Hvillum- Nørre Ejstrup Overtager hendes fødegård.

Ejstrup Nørre Hvillum
1819 Christen Christensen (Hvillum) *1777.08c Vovlund, Rind †1847 Gunnerup, Rind søn af Christen Christensen Vovlund den Ældre *1712c †1793 Vovlund og Kirsten Pedersdatter Arvad *1734c Arvad, Brande †1828 Vovlund. (Christen ).

Gift 1. 1819.10.10 i Ejstrup med enken Inger Madsdatter se ovenfor.

Gift 2. 1821.10.11 i Rind med af Nørre Søby Anne Marie Christensdatter *1798.03.18 Fasterholt, Arnborg datter af Christen Christensen *1768.05.09 Fasterholt Bjerre †1802 Fasterholt og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind

Inger Madsdatter dør i juni 1821 efter knap to års ægteskab. Der er otte børn efter hende fra første ægteskab med Christen Andersen og de skal have arv, så gården sælges og de mindre børn kommer delvis til faderens slægt.
Enkemanden Christen Christensen får formodentlig det halve af arven og gifter sig igen i Rind fire måneder efter. I 1823 er han stadig i Nørre Hvillum og ses FT 1834 på en gård i Gunnerup i Rind. Han kaldes i FT 1845 Christen Hvillum selv om han kun havde været få år i Nørre Hvillum.
Set barn:
Kirsten Marie Christensdatter *1823.04.08 Nørre Hvillum.
Gift 1846.11.06 i Rind med Mads Bruunberg Clemensen *1815c Bording.
Ses i et hus i Fastrup i Gjellerup i FT 1860.
Kirsten Maries mor Anne Marie Christensdatter er på aftægt ved dem.

Her går gården ud af familien.

Ejstrup Nørre Hvillum
1822c Lars Christensen *1795c Ejstrup By søn af Christen Sørensen *1761c og Karen Pedersdatter *1751c.
Gift 1824.02.22 i Ejstrup med Anne Johanne Pedersdatter *1800c Ejstrup By datter af Peder Jensen *1762c (søn af Jens Andersen *1733c) og Anne Jensdatter *1756c.
Her går gården Nørre Hvillum ud af familien. Lars Christensen ses i FT 1850 som lægsmand. I FT 1860 er han aftægtsmand i et hus på Hvillum Mark.
Børn:
Karen Larsdatter *1825.04.12 Nørre Hvillum †1880+.
Gift 1849.10.13 i Ejstrup med Rasmus Madsen *1824.12.23 Bjørnskov, Nørre Snede †1880+ søn af Mads Christensen *1797.04 Nørre Snede †1888.05.06 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg By †1834.12.29 Bjørnskov.
Bosat Gludsted, Ejstrup.
Anne *1826.09.24 Nørre Hvillum. †1826.11c 5 uger gammel.
Christen Larsen *1827c Nørre Hvillum. Overtager gaarden.
Anne Kirstine Larsen *1829.12.26 Nørre Hvillum.
Peder Larsen *1833c Nørre Hvillum.
Anne Cathrine Larsen *1835c Nørre Hvillum.
Andreas Larsen *1841c Nørre Hvillum.
Anne Marie Larsen *1844c Nørre Hvillum.

Ejstrup Nørre Hvillum
1858c Christen Larsen *1827c Nørre Hvillum, søn af formand.
Gift 1. 1859c Nørre Snede? med Kirsten Marie Nielsen *1832c Bost, Nørre Snede datter af Niels Andreas Jensen *1805c Nørre Snede og Johanne Jensdatter *1806c Nørre Snede.
Han overtager gården mellem 1855 og 1860.
Ejstrup Nørre Hvillum ender her ↑ .

Hvillum- Sønder
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
6 Andet
1 Introduktion
Sønder Hvillum har hartkornet 2 3 0 0 og hører til Nygårde ejerlav.
Gården deles flere gange i to halvgårde og føres så sammen igen. Først da den store udstykningsbølge kommer 1860 bliver der grundigt udstykket.

2 Fæstere
1659- Laurids Sørensen og Peder Pedersen
1660 Anders Christensen
1683 Jens Nielsen og Anders Christensen
1708 Jens Christensen og Christen Andersen
1723 Jens Christensen og Christen Andersen
1724 Iver Bertelsen
1754 Christen Sørensen
1771 Christen Christensen og Mads Christensen
3 Ejere
1671 Karen Grubbe og Jørgen Kaas i Hastrup (Tingbogen).
1683 Claus Lime (Kgl. Komissarius †1685 Rønne, Bornholm), arvinger i 1698.
1708- Frederik Hansen, Lille Thorlund, Ejstrup.
1708+ Hastrup gods, Thyregod.
1798c solgt fra Hastrup, selveje?.
1808 Søren Madsen, herfra selvejere
1836 halve gård: Christen Sørensen
1846 Anden halve gård: Lars Sørensen

4 Familier med børn
Ejstrup Sønder Hvillum begynder her ↓
Sønder Hvillum hartkorn 2 3 0 0:

En halvgård:
Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1658- Laurids Sørensen formodet †1659c i krigen..Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1659 Niels Mogensen se ovenfor, flytter hertil fra Nørre Hvillum.
Hans gård i Nørre Hvillum er brændt, så han flytter til Sønder Hvillum til en gård, som han får fæste af i 1661.

9. oktober 1661 180 - fol.142B - fæste
Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård.

Denne gård i Sønder Hvillum overtages vel af svigersønnen Hans Pedersen, der ca. 1682 flytter tilbage til gården i Nørre Hvillum.

Den anden halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgaard
1660- Anders Christensen *1640cc Nygaard, Ejstrup †1699+.
Anders Christensen har en bror Hans Christensen som i 1662 ses i Hvillum.
Han ses i skattemandtallet dec. 1698 som Anders Christensøn i Hvillum med j søn og 1 Mark folkeskat. de Limers (Claus Limes arvinger) ejer gården. Sønnen Christen er i 1698 over 12 år, men er nærmere 18 for han overtager gården før 1708.
Børn:
Christen Andersen *1680cc, overtager fæstet.

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgaard
1700cc Christen Andersen *1680cc †1723+.
Han nævnes første gang på gården 1708, da Hastrup får skøde på Sønder Hvillum. Men han nævnes som søn i skattemandtallet dec. 1698.
Børn:
Christen Christensen Hvillum *1703c †1773.10.08 Trebjerg, Hvirring
Gift 1734 i Hvirring med Anne Ovesdatter *1714.09 Trebjerg †1777.12.24 Trebjerg datter af Ove Nielsen *1673c †1747 Trebjerg og Nohanne Nielsdatter *1687 Honum, Hvirring †1749 Trebjerg.
Han kaldes Hvillum og han gifter sig til fæstet i Trebjerg, Hvirring. Fæster 16. Mar. 1734 fra Bjerre gods hus i Trebjerg.
Afstår fæstet 1766. Bjerre fæsteprotokol: 343 Anders Christensen Hvillum fæster det hus i Trebjerg, som hans far har afstået med ophold til forældre og søster. 10.2.1766, fol.78.
Se milloup.
Børn:
Anders Christensen Hvillum *1736c Trebjerg, Hvirring. Overtager husmandsstedet.
? Christensdatter. Ophold i huset 1766.


Hele gården:

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1724c Iver Bertelsen.
Gift 1723 i Them med Karen Pedersdatter af Vorret, Them.
Hastrup skødet 1723, hvor Christen Andersen stadig nævnes, er ikke pålideligt, dele er skrevet af efter gamle jordebøger.
1724c her ud fra giftermålet i 1723, hvor han skrives af Hvillum.
Nævnes 1741 i jordebog af 1742.01.14 for året 1741 Hastrup gods i Silkeborg amt.
Fadder i Sejrup i Thyregod 1741 ved Jens Jørgensens datter Abelone. Har Jens Hvillum soldat med sig.
Nævnes 1746 i Sønder Hvillum, formynder i skifte Ejstrup By efter Niels Iversen 17.10.1746 (del af Paaske skiftet 1753).

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1754- Christen Sørensen *1720cc †1770-87 Sønder Hvillum?.
Gift 1746- med Ane Madsdatter *1720c †1802 Sønder Askær, Brande (ved søn Jeppe).
Nævnes 1754-70 i Hastrup jordebøger.
Konen Ane Madsdatter er i FT 1787 ved sønnen Mads i Sønder Hvillum, men flytter til sønnen Jeppe i Sønder Askær, hvor hun dør 1802.
Kendte børn:
Mads Christensen *1747c, overtager den halve gård, se nedenfor.
Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum, overtager den anden halve gård, se nedenfor.
Jeppe Christensen *1756.02c Sønder Hvillum †1845.03.13 Sønder Askær, Brande.
Gift 1793 i Snejbjerg med Anne Marie Pedersdatter *1758 Gjelleruplund, Gjellerup †1840 Sønder Askær datter af Peder Gravesen *1732 Gjellerup By †1758+ (formodentlig død 1789-90 kort før afkald) og Kirsten Christensdatter *1721c Fjederholt?, Rind? †1802 Sønder Askær.
Hans fødseldato tilbage regnet fra nøjagtig alder 89 år 1 måned, da han begraves.
Gifter sig med enken efter Jens Thuesen i Ørskov, Snejbjerg 1793, og flytter 1797 til Sønder Askær i Brande.

Gården deles igen i to dele:

1. halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 1. halvgård
1771c Christen Christensen *1752c Sønder Hvillum †1808 Sønder Hvillum søn af Christen Sørensen på hele gården ovenfor.
Gift 1775c med Maren Christensdatter *1752c †1808 Sønder Hvillum..
Ingen af børnene overtager denne gård, da forældrene dør i en epidemi 1808, der også fordrer livet af Christens bror Mads søn Søren Madsens kone. Men Søren Madsen køber denne gård og fører de to halve gårde sammen indtil han kan skøde dem til to sønner.
I oktober 1808 er der en epidemi i Sønder Hvillum, Christen dør 2. okt. konen Maren 8. okt. og Søren Madsens kone Anne Jensdatter den 9. okt.
Skifte efter ægteparret (Brejl Vrads Herred #100):

100 7.11.1808, fol.151, 188.
Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru
Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum.
B:
Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark,
Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup,
Christen,
Anne 20,
Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst.

Børn:
Anne Christensdatter *1777c Sønder Hvillum †1810 Gludsted, Ejstrup.
Gift 1807c i Ejstrup? med i Gludsted husmand med jord Peder Jørgensen *1764c.
Børn:
Anne Pedersdatter *1809c Gludsted, Ejstrup.
Christen Christensen *1780c Sønder Hvillum †1838 Silstrup, Skarrild.

Gift 1. 1814 i Arnborg med Kirsten Christensdatter af Gammel Arnborg *1778c Gammel Arnborg †1832.01.06 Gammel Arnborg datter Christen Nielsen den Yngre *1750 Gammel Arnborg †1833 Gammel Arnborg og Birte Jensdatter *1744c Nedergaard, Assing †1827 Gammel Arnborg.

Gift 2. 1832.04.14 i Arnborg med Ane Marie Nielsdatter af Lustrup, Skarrild *1798c.

I skiftet 1811 efter søster Anne er han på Sjælland (han skulle være 31).
Boede i Gammel Arnborg.
Kendt barn med 2. kone Ane Marie Nielsdatter:
Niels Christensen *1832.12.07 Gammel Arnborg.
Anne Marie Christensdatter *1784c Sønder Hvillum †1845-50 Kejlstrup, Nørre Snede.
Gift 1819c med Peder Jensen i Kejlstrup, Nørre Snede *1773c Ejstrup †1850+.
Anne Christensdatter *1786c Sønder Hvillum †1811.05c (skifte) Sønder Hvillum.
Christen Christensen *1790c.
Folketælling 1787 Hvillum- Sønder Christen Christensen   88
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Christen Christensen351752c Hvillum- Sønder Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
kone 1Maren Christensdatter351752c  1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
dat. Anne Christensdatter101777c Hvillum- Sønder Ejstrup 1810 Gludsted Ejstrup Gift med Peder Jørgensen *1764c.
søn Christen Christensen71780c Hvillum- Sønder Ejstrup 1838 Silstrup Skarrild Død 1838.04.24 som husmand i Silstrup. Gift 1. 1814 i Arnborg med Kirsten Christensdatter *1778 Gottenborg, Arnborg datter af Christen Nielsen den Yngre.
dat. Anne Marie Christensdatter41784c Hvillum- Sønder Ejstrup 1845-50 Kejlstrup Nørre Snede Gift 1819c med Peder Jensen *1773c Ejstrup, i Kejlstrup, Nørre Snede.
dat. Anne Christensdatter11786c Hvillum- Sønder Ejstrup 1811 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte.

Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Christen Christensen   107
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
b & G mand 1Christen Christensen481752c Hvillum- Sønder Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
kone 1Maren Christensdatter511752c  1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Død i epidemi 1808.
dat. Anne Christensdatter231777c Hvillum- Sønder Ejstrup 1810 Gludsted Ejstrup Gift med Peder Jørgensen *1764c.
dat. Anne Marie Christensdatter171784c Hvillum- Sønder Ejstrup 1845-50 Kejlstrup Nørre Snede Gift 1819c med Peder Jensen *1773c Ejstrup, i Kejlstrup, Nørre Snede.
dat. Anne Christensdatter131786c Hvillum- Sønder Ejstrup 1811 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte 1811.
søn Jørgen Christensen81793c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801- Hvillum- Sønder Ejstrup Vel død spæd, ikke i skiftet efter forældrene 1808.


Den anden halvgård:

Ejstrup Sønder Hvillum 2. halvgård
1771c Mads Christensen *1747c Sønder Hvillum? †1808.11c (epidemi, se skiftet efter broderen Christen Christensen og kone) Sønder Hvillum.
Gift 1772c med Karen Sørensdatter *1748c †1823.03.25 Sønder Hvillum, 77 (75!) år.
Børn:
Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum, overtager gården, se nedenfor.
Anne Madsdatter *1775c Sønder Hvillum †1843.03.28 Hedegaard (aftægtskone).

Gift 1. med Søren Christensen *1755c Hedegaard, Ejstrup †1818.11c Hedegaard søn af Christen Larsen *1713c †1801+ og Mette Villadsdatter *1725c †1801+.

Gift 2. 1820.05.24 Ejstrup med Peder Sørensen *1780c Hallundbæk, Ejstrup.

Børn med 1. mand Søren Chrisensen:
Christen Sørensen *1796c
Mads Sørensen *1799c
Mette Sørensdatter *1802c
Anders Sørensen *1805c
Karen Marie Sørensdatter *1808c
Villads Sørensen *1809c
Laurids Sørensen *1814c
Folketælling 1787 Hvillum- Sønder Mads Christensen   87
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Mads Christensen401747c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801+   
kone 1Karen Sørensdatter391748c  1823 Hvillum- Sønder Ejstrup  
søn Søren Madsen131774c Hvillum- Sønder Ejstrup 1855 Hvillum- Sønder Ejstrup Overtager gården, gift 3 gange.
dat. Anne Madsdatter111775c Hvillum- Sønder Ejstrup 1843 Hedegaard Ejstrup Gift med Søren Christensen *1755 Hedegaard, bosat Hedegaard. FT 1834, FT 1840 aftægtskone i Hedegaard. Død 1843.03.28 Hedegaard.
mands mor e1Anne Madsdatter661721c  1802 Askær- Sønder Brande Flytter senere til sønnen Jeppe Christensen i Sønder Askær, Brande.

Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Mads Christensen   109
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Aftægt mand 1Mads Christensen561747c Hvillum- Sønder Ejstrup 1801+  Alder fra FT 1787 bedre.
kone 1Karen Sørensdatter561748c  1823 Hvillum- Sønder Ejstrup Alder fra FT 1787 bedre.


Hele gården igen:
Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1808 Søren Madsen *1774c Sønder Hvillum †1855.08.13 Sønder Hvillum søn af formand.

Gift 1. med Anne Jensdatter *1777c Overharrild, Ejstrup †1808.10.09 (skifte) Sønder Hvillum datter af Jens Hansen *1754c Overharrild †1811.08.11 Overharrild og Ane Larsdatter *1756c Usseltoft, Brande †1832 Lille Thorlund, Ejstrup.

Gift 2. 1808c med Mette Christensdatter *1788c Hallundbæk, Ejstrup †1813.05c (skifte) Sønder Hvillum datter af Christen Christensen *1751c †1831 Hallundbæk og 2. kone Dorthe Marie Jensdatter *1767c †1787-1801 Hallundbæk.

Gift 3. 1813+ med Ane Marie Jensdatter *1776c Ejstrup.

Mette Christensdatter har en "bror" (svoger) Jens Pallesen i Hallundbæk.
Første kone Anne Jensdatter døde i en epidemi med tre dødsfald i Sønder Hvillum i oktober 1808, skifte (Brejl Vrads Herred #99):

99 7.11.1808, fol.150B, 160B.
Anne Jensdatter, der døde 9.10.1808 i Sønder Hvillum.
E: Søren Madsen.
B:
Karen 8,
Mads 3. FM: morfar Jens Hansen i Øster Harrild {Ejstrup}.

Da hans 1. kone dør i 1808 køber han matr. 3a, hvor farbroderen Christen Christensen og kone dør samtidig, og har dermed hele gården inklusive 3b.
Hans 2. kone Mette Christensdatter døde i en epidemi i Sønder Hvillum i oktober 1808, skifte (Brejl Vrads Herred #247):

247 Mette Christensdatter i Sønder Hvillum. 25.6.1813, fol.344, 351.
E: Søren Madsen.
B:
Christen 4,
Anne 2,
Jens 6 mdr. FM: morbror Jens Pallesen i Hallundbæk.

Jens Pallesen er svoger til Mette gift med hendes søster Karen Christensdatter.
Børn:
Karen Sørensdatter *1800c Sønder Hvillum †1866.05.18 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med enkemand Peder Christensen *1778 Enkelund, Thyregod †1856 Store Thorlund søn af Christian Pedersen *1738 Kokborg, T'hyregod †1822 Kokborg og Ane Kirstine Pedersdatter af Give *1734c (ikke set født i Give) †1796 Enkelund.
Konf. 1815 15 år. Bosat Store Thorlund, Ejstrup.
Børn:
Marie Pedersdatter *1823.11.23 Store Thorlund †1900.10.15 Moroni, Sanpete County, Utah, USA.
Gift med Lauritz Lauritzen *1816.09.13 Vesterlund, Vester †1896.02.11 Moroni, Sanpete County, Utah, USA.
Bosat Ejstrup indtil 1863, ses 1865 i Utah, USA.
Søren Pedersen *1825.09.19 Store Thorlund.
Ane Pedersdatter *1828.10.06 Store Thorlund.
Mette Marie *1831.02.15 Store Thorlund †1833.07.28.
Christine *1834.08.08 Store Thorlund †1835.03.07.
Anne Marie Pedersen *1836.05.03 Store Thorlund.
Christine Pedersen *1839.04.22 Store Thorlund.
Mads Sørensen *1805.12.28 Sønder Hvillulm, konfirmeret 1821 Snede kirke.
Christen Sørensen *1809.12.02 Sønder Hvillum, konfirmeret 1824 †1896 Sønder Hvillum.
Gift 1835 i Ejstrup med Ane Marie Mortensdatter *1807 Hvillum? †1872.
Overtager det halve af gården 1836c.
Slægtsbog for efterkommere efter Christen Sørensen, født 1809, gårdejer i Sdr. Hvillum, Ejstrup sogn (Fredericia, Dansk Slægtsforskning, 1971).
Anne Sørensdatter *1811.03.31 Sønder Hvillum, kornfirmeret 1826.
Jens Sørensen *1814.10.08 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834.
Lars Sørensen , hjemme FT 1834, 1845. Overtager gården, se nedenfor.
Søren Sørensen *1820.07.17 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834 †1861.11.09 Tykskovgaard, Ejstrup.
Mette Marie Sørensdatter *1823.10.16 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834, 1845. Tvilling.
Ane Sørensdatter *1823.10.16 Sønder Hvillum, hjemme FT 1834. Tvilling.
Gift 1854.12.08 i Ejstrup med Peder Christensen *1828.07.19 Uhre, Brande søn af Christen Nielsen Brejl *1795c Ejstrup og Karen Pedersdatter *1800c Ejstrup.
Bosat Hedegaard, Ejstrup.
Folketælling 1801 Hvillum- Sønder Søren Madsen   109
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Søren Madsen271774c Hvillum- Sønder Ejstrup 1855 Hvillum- Sønder Ejstrup Gift 3 gange.
kone Anne Jensdatter241777c Harrild- Over Ejstrup 1808 Hvillum- Sønder Ejstrup Skifte, død i epidemi. Datter af Jens Hansen i Overharrild, Ejstrup.
dat. Karen Sørensdatter11800c Hvillum- Sønder Ejstrup  Konf. 1815.

Ejstrup Sønder Hvillum hele gården
1845 Lars Sørensen *1818.04.20 Sønder Hvillum †1880+ søn af formand.
Gift 1850.03.23 i Nørre Snede med Katrine Marie Madsdatter *1831.12.01 Bjørnskov, Nørre Snede †1880+ datter af Mads Christensen *1797.04c Nørre Snede †1888 Bjørnskov og Mette Rasmusdatter *1791.11.20 Klovborg By †1834.12.29 Bjørnskov.
Lars får hans fars halve gård. Broderen Christen har allerede fået det andet halve i 1836c.
Børn:
Søren Andreasen *1852c Ejstrup, plejebarn.
Søren Larsen *1853.03.20 Sønder Hvillum †1880+.
Mads Larsen *1855.11.03 Sønder Hvillum.
Mette Larsen *1858.03.14 Sønder Hvillum.
Andreas Larsen *1860.09.24 Sønder Hvillum.
Søren Christian Larsen *1863.06.25 Sønder Hvillum.
Dorthea Larsen *1868.09.23 Sønder Hvillum †1889.01.01 Sønder Hvillum.
Anders Kristian Larsen *1871.06.29 Sønder Hvillum.
Ane Marie *1876.02.02 Sønder Hvillum †1880.11.13 Sønder Hvillum.


Den halve gård udstykket:
Ejstrup Sønder Hvillum en halv gård
1836c Christen Sørensen *1809.12.02 Sønder Hvillum †1896 Sønder Hvillum.
Gift Anne Marie Mortensdatter *1807c Ejstrup †1872 Sønder Hvillum.
Christen får en udstykningen af hans far Søren Madsens gård. Den gamle, egentlige gård får hans bror Lars Sørensen.
Børn:
Morten Peder Christensen *1837c Sønder Hvillum.
Søren Christensen *1840c Sønder Hvillum.
Karen Johanne Christensen *1844c Sønder Hvillum.
Jørgen Mikkelsen *1848c, plejebarn.
Ejstrup Sønder Hvillum ender her ↑ .

6 Andet
†1758.01.27 Niels Hvillum i Kollund, Rind.
EJSTRUP SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Brejl
Harrild generelt
Harrild- Over
Harrild- Mellem
Harrild- Vester
Hvillum- Nørre
Hvillum- Sønder
BREJL
Introduktion
BREJL
1660- Baltser Pedersen

Brejl 2. halvgård
1673- Anders Larsen
1683- Jørgen Andersen
1724- Laurids Brejl
1746- Søren Nielsen

Brejl 1. halvgård
1671- Peder Sørensen
1737c Peder Nielsen

Brejl hele gården
1770- Niels Pedersen, søn

Brejl matrikel 1A
1800c Knud Nielsen, søn
1819+ Niels Andersen
1830c Niels Madsen

BREJL 2A Ny Brejl
1797c Peder Nielsen, svigersøn
1804c Ib Jensen
1806 Johanne Nielsdatter, enken
1816a Peder Pedersen
1830c Knud Pedersen

BREJL 2B
1859 Søren Knudsen, søn 2A
1892 Knud Peder Knudsen (Brejl), søn
1892 Ny Ejer

BREJL 3A husmandssted
1816- Niels Hansen
1818- Niels Sørensen Kidmose
1819 Anders Christensen
1832 Lars Christensen
1833c Poul Henriksen
1846 Henrik Poulsen, søn
1850 Lars Sørensen
HARRILD GENERELT
Introduktion
HARRILD- OVER

Over Harrild halvgård 1
1651- Frans Michelsen
1661- — 1683+ Poul Pedersen
1706- Anders Pedersen
1742- Jens Andersen
1754 Hans Nielsen, gift med enken
1775 Jens Hansen, søn
Over Harrild matrikel 2
1811 Lars Jensen (Skalde-Lars), søn
1825 Peder Andersen Nørlund.
Over Harrild matrikel 4
1825 Niels Hansen.

Over Harrild halvgård 2
1651- Mads Thomsen
1661- — 1683+ Niels Jensen
1699- Jens Nielsen, søn?
1706- Christen Andersen
1710- — 1742+ Christen Sørensen
1754- Søren Christensen, søn?
1764c Jonas Eriksen, svigersøn?
Over Harrild matrikel 1 og 3
1808c Christen Sørensen, svigersøn
HARRILD- MELLEM

Mellem Harrild 1. halvgård
1699- Søren Pedersen
1706- Lars Pallesen ?*Brande
1746- Palle Larsen, søn
1780c Ole Pallesen, søn
Mellem Harrild matrikel 6
1813 Søren Jonassen, gift med enken

Mellem Harrild 2. halvgård
1699- Anders Pedersen
1706- Jens Lassen/Lauridsen
1738- Lars Jensen, søn
1754- Christen Knudsen
1770- Christen Christensen
1775c Christen Sørensen (Skytte)
Mellem Harrild matrikel 5
1805c Niels Christensen
1849c Peder Larsen, svigersøn
HARRILD- VESTER
Vester Harrild gård hartkorn 6 4 0 1
1666- Peder Christensen
1683- Peder Christensens enke
1699- Niels Iversen
Her mangler 40 år
Vester Harrild 1. halvgård
1740- Andersen Christensen
Vester Harrild 2. halvgård
1740- Christen Andersen
Vester Harrild hele gården igen
H.
1755- Anne Nielsdatter, enke
1764- Christen Sørensen
1785c Anders Christensen, søn
1793c Mads Jensen, *Flø, Brande
Vester Harrild matrikel 8 (største del):
1805c Jens Madsen, søn
1848c Christen Jensen, søn

Vester Harrild matrikel 7 (husmandssted):
1816c Thomas Christensen

Vester Harrild matrikel 9 (husmandssted):
1790c Laurs Nielsen
1801- Christen Jensen Hjøllund
1815 — 1819 Lars Jensen Kimos
1822c Iver Jakobsen

HVILLUM generelt
Tabelle med fæstere efter år.

HVILLUM- NØRRE
Gården har hartkorn 2 3 3 0:
1650- Niels Mogensen
1659 Øde, afbrændt i krigen
1680- Peder Jensen, øde
1700- Peder Hansen, en halvgård
1700- Peder Andersen, anden halvgård
1723- Anders Pedersen, søn
1739 Jens Andersen, søn
1743- Christen Sørensen
1773c Mads Christensen, søn
1799c Christen Andersen, svigersøn
1819 Christen Christensen *Rind, gift med enken
1822c Lars Christensen, *Ejstrup By
1858c Christen Larsen, søn
HVILLUM generelt
Tabelle med fæstere efter år.

HVILLUM- SØNDER
(Gården har hartkorn 2 3 0 0)
1. halvgård
1658- Laurids Sørensen
1659c Niels Mogensen, far Nørre Hvillum
2. halvgård
1660- Anders Christensen
1700cc Christen Andersen, søn
Hele gården igen:
1724c Iver Bertelsen
1754- Christen Sørensen

Gården deles i to halvgårde:
1. halvgård
1771c Christen Christensen , søn
2. halvgård
1771c Mads Christensen, søn af Christen Sør.
Hele gården igen:
1808 Søren Madsen, søn
1846 Lars Sørensen, søn

Gården endegyldigt delt i to:
1836c Christen Sørensen, søn af Søren M.