Oprettet 2016
Sidste ændring 18 april 2024
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Givskud sogn

Steder i Givskud sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
, Givskud By, Givskudlund, Harresø, Lerager, Ris, Østerhoved, Folk uden sted.Egon Vestergaard har fabrikeret tre skematiske bøger om Givskud Sogn, som bygger meget stærkt på folketællinger og dermed tiden efter 1787, hvor den første folketælling blev udført. Disse bøger er ikke benyttet her. Der er blevet gjort opmærksom på, at der findes et fjerde bind, dette er ikke indset.
Hvordan landbruget og gårdene i Givskud har udviklet sig 1688 - 1974 ses i artiklen "EN LANDBRUGSGEOGRAFISK ANALYSE AF GADBJERG OG GIVSKUD SOGNE", hvorved her bemærkes at teksten (april 2016) skæres af på højre side. Artiklen "Hosted af Det Kongelige Bibliotek", den tekniske omsætning er mangelhaft. Artiklen har værdifulde kort. Se bedre version uden manglende tekster Givskud Landbrug 1688 - 1974. Det skal bemærkes, at tiden indtil 1974 var den klassiske landbrugstid, den enorme omvæltning med gårde mindst ti gange så store kom derefter, hvor de fleste lanbrugsejendomme blev til boliger og markerne lagt sammen. I året 2016 er praktisk alt fra det klasssike billede ændret og væk og forandret. Strukturen er blevet helt anderledes.
Claus Pedersen Skovbølling og hans efterkommere i Harresø beskrives af Rugaard i Fremragende danske Bønder før og nu. Smaa Livsskildringer og Tidsbilleder, 1871, (forfædrene vildt forkerte).
Den kloge mand Jørgen Birkebæk behandles af præsten i Gadbjerg Hans Kau: JØRGEN BIRKEBÆK, et Bidrag til de klog Mænds Saga, Vejle Amts Aarbog 1908, ss. 90 - 107. Samme sted "Slavekrigen i Givskud Sogn, 1848" ss. 108 - 113.

Slægtsbøger:
Nr. 90 En Slægt Pedersen fra Givskud Sogn, Nordisk Slægtsforskning, 1973, 97 sider.
Om Hans Pedersen, husmand, ringer og graver i Givskud, født 1847 i Tofthøj, Gadbjerg sogn, død 1936 i Givskud, hustru, Caroline Christiane Frederikke Bertelsen, født 1856 i Hedegaard, Give sogn, død 1919 i Givskud, deres forfædre og efterkommere.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, † død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.

Givskud sogn ca. 1790: Videnskabernes Selskabs kort 1786-93. Givskud sogn ca. 1790: Videnskabernes Selskabs kort 1786-93.

Markbogen 1683 for Givskud sogn.

Opslag 566 - 581 Birkebæk. Didrick Blome til Refstrup, Gadbjerg.
Christen Andersen 1 Boel, 2 nød, 4 faar. Hø 1/2 Ls 12 knipper.
Mads Pedersen. Samme som Christen Andersen.
Præstens Annexgaard græsning for 1 faar aarlig.

Opslag 560 - 565 Givskudlund. Propriet. Hr. Ditlev Rantzau.
Rasmus Sørensen.
Kjeld Sørensen.

Opslag 556 - 559 Østerhoved. Propt: Kongl: xxx: Niels Thomis(?). Nu øde før Villum Ped. sidste Beboer.
Viill Pedersen, 1 gaard, ganske øde. 12 Nøed, 2 Bester. Nøed 8 Bester 2.
I heeden Nøed 2, faar 6.

Opslag 522 - 555 Leerager, tvende halvgaarde.
Jens Nielsen, Prop. Oberst Brinch
Laurids Pedersen, Prop. Anne Nielßdaatter til Laage
Opslag - 521
Opslag 503 Prop. Gref Dittløf Randtzow, 1 fæstegaard
Christen Nielßen

Opslag 492 Harredsøe Bye,
Prop Hans Kong Mayest tildømt og forladt Gaardtz som haufer beboet af Peder Jenßen Nu een Øde gaard.
Opslag 471 - 521 Harritsøe Bye, 492 Prop Hans Kong Mayest tildømt og forladt Gaardtz som haufer beboet af Peder Jenßen Nu een Øde gaard., 503 Ditløff Randzow, 512 Hr. Anders Anderßens Enche Elße Stachen, Peder Hanßen nu Elße Stachens Self.
Christen Nielsen, prop. Dittløf Randzog
Ødegaard, Kongl. Mayst tildømt.
Fester Stachen(?), Hr Anders Anderßens Enche Elße Stachen

Opslag 432 - 470 Riis Bye. Dirck Blome. 450 extract.
Christen Andersen, før xxxrgen Peterßen.
Christen Nielsen
Jørgen Pedersen
Propritarien DireK Blome: (alt gennemstreget)
1/3 feste faard Peder Lauridsen
1/3 feste Gaard Peder Lauridsen
1/3 feste gr Jørgen Petersen
1/3 feste grd Jørgen Petersen
j feste gaard, Christen Nilesen og Mads Lauridtzen
(ikke gennemstreget):
HuusMend: Peder Madßen nu [Ane] Laußdaatr haver tilfor været
et [...] Huusmens Gifuer nu aarlig til Propiet: 3 Sld
Hauir [....] [.... ] Rug og [...][...] [Hafue]

Opslag 340 - 378 extract - 431, Giufskud Bye
ko: Ma: Præstens Anexgaard: Laurids [.....] j gaard, 12 Nøed, 4 Bester, naar afgaar 8 Nøed, 2 Bester, i Heeden Nøed 3.
Velb: fru Birgite Skeel:
Peder Jensen j gaard
+ Christen frandsen j grd,
+ Peder Madsen j gaar,
til obr brinch: Lauers Andersen o Anders Nielsen j gaard.
Velb Peter Petersdr: Morten Jensen j gaard, 10 Nød, Beser 4, afgaar Nøed 7, Bester 2, I heeden Nøed 2.
Hr Peder: Anders Knudsen j half gaard
Kong Ma: tilhørig: øde Boell kan græsse Nøed 1, naar bessaed 2 faar.
376: tofter.
Christen Frandsen
Christen Jensen
Lauers Jensen
Peder Madsen
Lauers Andersen
Peder Jensen
Lauers Christensen
368ex:
Morten Jensen
(Christen Frandsen 349)
(Peder Mortensen 349)
Christen Pedersen
Christen Jensen
Peder Madsen
Lauers Andersen
Lauers Jensen
Peder Jensen
541 Matricull:
Prop Obrist Brinck
1/2 festgrd: Laurs Iuerßen(?)
1/2 fest gd Ander Nielsen,
øde Lars Anders nu MortenJensß [....... ...] øde og hører til morten Jens gaard
Prop: Frue Helvig Krabbe
j fest gr: Anders knuds, nu Øde og hører til Lars Anderse grd
Prop: Sl: Hr Cancellie Peter Rekes arfvinger
1/2 fest gr: Morten Jenßen
Prop: frue Birte Scheel:
1/2 festgd: Peder Madsen
j fest gd. Peder Jens
j fest gd: Oluf Søfrens nu Christen Jens den halfue [...]
1/2 festgd Simon Peders. nur Øde og hører til Peder Mor gaard
j fest g [Ni]els Sørens og Rasmus Sørrens nu Christen frandsen
Præstens Anexgaar:
Laurs Jenßen
Boelshuus: Tildømt og forlatt Jord[..] Hr Hans Kong: Mayst:, alle øde
Frands Pouls
Christen Niels
Anne Hans Kone
Oluf Nielßen
Christen Hans
Prop: Christian og Jacob Grubbe
Anders Ned[..] og Peder Madsen er 2de Gadehuuße er Mayst [he...] fadeen af A[......] de ej er Speci[..]ret rigtig i Ma[......]
NB: Ved de 2de Sidste boels Huuße findis Jngen Jords [.....] er Anslagen. Er s[.....] efter bøndernes [.......].

295 - 339, Vester sogn, Lindet.Givskud Birkebæk begynder her ↓
Birkebæk
1 Introduktion
Bierkebbech nævnes første gang 1537 i Herredags Dombogen i en sag; hvor der drages skel mellem Refstrup Mark og Tofthøj Mark i Gadbjerg sogn men lige nabo til Birkebæk, der nævnes som skel mod nord for Tofthøj. TRAP har en senere nævnelse 1610 som den første.
2 Fæstere
1651 Nørvangs tingbog af 29. Maj 1667, Niels Jensen vidner at for 16 aar siden var følgende fæstere:
Niels Jensen, et bol et harbopund smør i landgilde/ 9 danske mark
Peder Lauridsen (samme landgilde)
Laurids Hansen (samme landgilde)
1664 Nørvangs Tingbog:
Casper Jochumsen
1666 Nørvangs Tingbog:
Christen Bertelsen
Peder Mikkelsen
1683 Markbogen, Græsningstaksten:
Christen Andersen
Mads Pedersen
1702 Christen Sørensen (Give kirkebog).
1718c Peder Christensen
1740c Christen Pedersen, søn
1753 Hans Pedersen, søn
1795c Hans Iversen
1815c Jørgen Hansen Birkebæk
1863 Laust Peder Jørgensen, søn
3 Ejere
1634

1634 10/2 (Viborg). Skøde fra Jenns Juell t. Lindbierig til Chrestern Thomefiøn på 1 boeleeg i Giffschod s., Nøruongs h., kaldet Bircke- beck. — Sig.: Niels Kragh; Erich Juell.

1683 Refstrup, Didrich Blome
1762 Grundet
4 Familier med børn

Givskud Birkebæk
1664- Casper Jochumsen søn af Mette Christensdatter †1664- i Brogaard, Brande.
Fra Nørvangs Tingbog 8. november 1664 (Brejl):
167 - fol.119 - afkald
Afkald til Casper Jochumsen i Birkebæk fra
1) datter Anne Caspersdatter g.m. Thomas Christensen i Tremhuse
2) datter Kirsten Caspersdatter g.m. Thomas Nielsen i Bjerlev
for arv efter mor Mette Christensdatter, der boede og døde i Brogaard i Brande sogn.
Desuden nævnes 1666 i Tingbogen Christen Bertelsen og Peder Mikkelsen. Der var altså fra 1651 til noget efter 1666 som det ses tre fæstere i Birkebæk. I 1683 ses to fæstere og i 1722 kun en.

Givskud Birkebæk
Ny Matrikel hartkorn 2 3 0 2:
1683- Christen Andersen.
Desuden var Mads Pedersen fæster. Der er ikke set andre nævnelser af disse fæstere.

Givskud Birkebæk
1702- Christen Sørensen.
Han nævnes i Give kirkebog som vidne i en trolovelse 1702.
Dom 9 post Trinit: blef trolovet Ebbe Sørensen i Svinbech i Tyregod sogn og Mette Sørensdatter i Farre og da var tilstede Jens Thyregod i Farre, Rasmus Sørensen i Seyrop, Christen Sørensen i Birchebech, Hans Christensen i Ulkiær Mølle, Søren Pedersen i Sillesthoed.
Familieforholdene kendes ikke. Christen kan være i familie med bruden eller brudgommen. Om næste fæster kunne være søn af Christen Sørensen er ren spekulation.

Givskud Birkebæk
1718c Peder Christensen *1695cc †1759.09.16 Birkebæk.
Gift med Maren †1760+, se dåb #2153 i 1748.
Her begynder den dokumenterede række af fæstere og ejere i Birkebæk, der er kun en fæster kort efter 1700, hvor der før var to og tre.
Anders Christensen i Ris, Givskud er bror til Peder Christensen.
Nævnt Ny Matrikel 1688 hartkorn: 2 3 0 2 (skøde 1721.09.05 Viborg Landsting fra Zeppelin af Refstrup til Jens Pedersen i Gammelby Mølle i Ringive).
Børn:
Anne Pedersdatter *1721- †1784 Givskud By.
Gift 1741.10.26 i Ris med Søren Madsen af Givskud By *1709c †1763 (skifte) Givskud By.
Bosat Givskud By.
Christen Pedersen *1721-, fadder i 1740 #2093.
Jørgen Pedersen *1723.09.05 Birkebæk †1749.04.13 Birkebæk
Ugift skrædder.
Hans Pedersen *1726.06.02 Birkebæk, overtager gården, se nedenfor.
Mette Pedersdatter *1728.03.14 Birkebæk ?†1790.04.11 Givskud By?.
Gift 1752.03.09 i Givskud med af Fløjstrup, Vindelev sogn Anders Jørgensen.
Mette Pedersdatter kaldes i FT 1787 "Bonde og Huus Kone".
Udvalgt barn:
Jørgen Andersen *1753.10.25 Fløjstrup †1839.06.28 Fløjstrup.
Gift 1783.04.28 med Abelone Laustdatter *1760c †1830.12.24 Fløjstrup.
Ser ud til at overtage gården i Fløjstrup, Vindelev.
Oluf Pedersen *1730.07.09 Birkebæk.

Givskud Birkebæk
1752c Hans Pedersen *1726.06.02 Birkebæk †1787+.
Gift 1752 i Givskud med Dorte Pedersdatter *1730.12.10 Nørskov, Lindeballe datter af Peder Pedersen Skrædder *1656cc †1747.09.24 Nørskov og kone NN *1693c †1754 Nørskov.
Børn:
Jørgen Hansen *1753.11.11 Birkebæk.
Maren Hansdatter *1763.04.04 Birkebæk.
Simuleret Folketælling 1762 Birkebæk Hans Pedersen Gods: Grundet
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Hans Pedersen36Gaardmand.1726 Birkebæk Givskud  Dåb nr.2023
Viet nr.7963
Hans mor Maren ses i 1760 til alters af Birkebæk, men hun kan være flyttet til en anden datter eller søn.
kone1762100Dorte Pedersdatter  1730 Nørskov Lindeballe   Viet nr.7963
 
tj-karl1762100X18+ 1744-    
tj-dreng1762100x  1750-    


Givskud Birkebæk
1793c Hans Iversen *1747c †1819.12.15 Birkebæk.
Gift 1782.11.02 i Randbøl med Margrethe Jørgensdatter *1756.01.06 Randbøl By †1825.05.16 Birkebæk datter af Jørgen Nielsen *1711.10.04 Randbøl By (søn af Niels Jørgensen) †1771.12.26 Randbøl By og Sidsel Andersdatter *1721c †1792.05.28 Randbøl By.
Han skrives i trolovelsen 1782 af Papirmøllen i Randbøl. At han i FT 1787 bliver betegnet som enke er sælsomt for i FT 1801 hedder konen stadigvæk Margrethe Jørgensdatter. I FT 1787 bor familien i Bindeballe, Randbøl og flytter 1793c til Birkebæk i Givskud. Peder Hansen af Birkebæk udlægges 4. april 1824 til barnefader med Ane Kirsteine Nielsdatter af Farre Give, datter af Niels Christensen.
Børn:
Iver Hansen *1783.09.16 Bindeballe, Randbøl.
Jørgen *1785.11.14 Bindeballe †1787.06.03 Bindeballe.
Karen *1788.01.15 Bindeballe.
Jørgen *1790.01.05 Bindeballe †1791.10.23 Bindeballe.
Jørgen *1792.03.14 Bindeballe.
Erik *1794 Birkebæk, Givskud †1803 Birkebæk 9 år 5 uger.
Anders *1797 Birkebæk.
Folketælling 1801 Birkebæk Hans Iversen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Hans Iversen541747c    
kone 1Margrethe Jørgensdatter451756c    
søn Iver Hansen181783c    
søn Jørgen Hansen91792 Bindeballe Randbøl 1863 Birkebæk Givksud Overtager gården.
søn Erik Hansen71794 Birkebæk Givskud 1803 Birkebæk Givskud  
søn Anders Hansen51797 Birkebæk Givskud   
søn Peder Hansen21799c Birkebæk Givskud   
dat. Karen Hansdatter131788 Bindeballe Randbøl   


Givskud Birkebæk
1819 Jørgen Hansen Birkebæk *1792.03.14 Bindeballe, Randbøl †1863.03.19 Birkebæk søn af formand.
Gift 1828.07.19 i Øster Nykirke med Kirsten Marie Christensdatter *1804c Vonge, Øster Nykirke †1888.05.08 Birkebæk datter af gårdmand Christen Jensen Staunsig *1782 Vonge †1858 Vonge og Rebecca Pedersdatter *1779 Vonge †1850+.
Dette er den berømte Kloge Mand Jørgen Birkebæk.
Han var en original, der helbredte med planter, kunne omgås mørke magter, svarede aldrig ligeud men med ordspil. Han gik altid med vesten åben og uknappet og havde urterne i små poser indenfor en stor pose, som hang på en trøjeknap. I den høje hat havde han lægebøger som ingen måtte se og mindst tre romaner.
Jørgen Birkebæk var lille og mager, uden skæg, stumpet næse og var vandskræk. Han røg altid pibe, gik i træsko, det ene bukseben altid nede det andet altid smøget op. Legenden gik, at han for at få sin kunden til at kunne kurere folk og fæ var kommet i gæld til Fanden. Da denne kom efter ham, sagde han: Vent til jeg har fået klæderne på. Men det ville Fanden ikke. Jammen indtil jeg har fået min vest knappet, hvilket blev bevilget. Derved lurede han Fanden, for han knappede derefter aldrig vesten. Undtagen en gang om året til alters, hvor andre magter var stærkere. Han blev brugt til at skræmme børn med.
På en af hans knapper stod et "S". Spurgt hvad det stod for, sagde han: "Satan." Han havde det med farlige magter og provokerende udsagn.
"Ær di row godt te brø (er dit rug godt til brød)," spurgte en mand ham,
"Nej, flæsk å kjød ær bæjer (nej, flæsk og kød er bedre)."
Jørgen kørte med stude. Når han blev spurgt, hvorfor ikke heste, svarede han:
"A ær æt hæstgal (jeg er ikke hestegal)."
Jørgen kom kørende med et læs og blev spurgt:
"Hwa hår do o (hvad har du på)?"
"A hår mi træsko o (jeg har mine træsko på)."
"Jammen a miene, hwa hår do o te las (jammen jeg mener, hvad har du på til læs)?"
"Det er æt te Las (Lars), det er te mæ sjæl! (det er ikke til Lars, det er til mig selv)"
Da studene blev gamle og tandløse solgte han dem på marked. Han fortalte handelsmanden:
"A hår håd dem o semenar (jeg har haft dem på seminarum) få di sku lær o syng (for de skulle lære at synge) men kun æt uden tænde (men kunne ikke uden tænder)."
Handelsmanden grinede ad Jørgen Birkebæk og købte studene. Da han kom hjem, så han, at de ingen tænder havde. Næste dag ville han lade handelen gå tilbage, men Jørgen Birkebæk sagde, at det var jo blevet sagt.
Jørgen Birkebæks kur for dysenteri var to hønseæg kogt i eddike til skalden gik af og spist uden salt eller brød. Han ordnede også hekseri.
Romanerne i hatten var fx Morten Storhøved, Æ Buen i æ Dampkjøkken, Skaldelars. Skaldelars var en historisk person, som var lidt ældre end Jørgen Birkebæk. Han hed egentlig Lars Jensen og flyttede i Jørgens tid fra Lille Thorlund i Ejstrup sogn til Givskudlund. Den rejse er blevet til et sagn, for han taber sit hår til Fanden, da han bryder eden om ikke at drikke undervejs. Han ligger på sengen med alt håret afsvedt, kan ikke bevæge sig, men Jørgen Birkebæk bliver tilkaldt, sender alle ud af værelset, "løser (læser)" over ham, derved bliver han befriet, forløst.
Ovenstående adapteret og forkortet fra præsten i Gadbjerg Hans Kau: "Jørgen Birkebæk. Et Bidrag til de kloge Mænds Saga", Vejle Amts Aarbog, 1908, ss. 90 - 107. Hans Kau var fra Rødding og opvokset i Sønderjysk, hans jyske sætninger har sønderjyske verber som her er rettet til vestjyske (som 15 km fra Birkebæk 1950, Villy M. Sorensen). Jørgen Birkebæk blev ikke født i Birkebæk, som Hans Kau skriver, men i Bindeballe Randbøl sogn. Hans far Hans Iversen flyttede 1793 fra Randbøl til Birkebæk. Hans Kau bringer Iver Lauridsen i Smidstrups digt om Jørgen Birkebæk, herfra et par vers (omsat nænsomt til vestjysk):

Gammel Jørren Birkebæk,
Ja no er do dø å væk,
A sku ha så dø å hænn,
Vi wa ålti gue vænn.
...
Åltie, hwo så sinn det wa,
Ga do såen uvintet svar
Hænn å hjem, å ued å ind
Te Folk ku æt la vær å grien.
...
Å di stuer hyw hat
håj do fuld a dit å dat,
rødder å bøger gik do mæj
Jørren a glemme ålle dæj.

I FT 1860 har han fire ugift børn mellem 19 og 28 år hjemme, lidt usædvanligt. En søn skal være udvandret til Amerika.
Børn:
Grethe Jørgensdatter *1829c Birkebæk.
Ane Rebekka Jørgensdatter *1832c Birkebæk.
Hans Peder Jørgensen *1834c Birkebæk, overtager gården.
Christen Jørgensen *1837c Birkebæk.
Anders Jørgensen *1841c Birkebæk.
Iver Jørgensen *1844c Birkebæk.
Folketælling 1834 Birkebæk Jørgen Hansen Birkebæk   56 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jørgen Hansen421792 Bindeballe Randbøl 1863 Birkebæk Givskud  
kone 1Kirsten Marie Christensdatter301804c Vonge Øster Nykirke 1888 Birkebæk Givskud Gift 1828 i Øster Nykirke.
dat. Grethe Jørgensdatter51829c Birkebæk Givskud   
dat. Ane Rebekka Jørgensdatter21832c Birkebæk Givskud   
Aftægts- kone enke 1eMaren Jørgensdatter731759 Randbøl By Randbøl 1838 Birkebæk Givskud *1759.09.29 Randbøl By, datter af Jørgen Nielsen. Enke efter Knud Christensen på Givskud Mark. Hun er søster til Jørgen Hansen Birkebæks afdøde mor Margrethe Jørgensdatter.
tj-pige 0Hanne Pedersdatter401794c   Kaldes også Johanne.


Givskud Birkebæk
1875c Hans Peder Jørgensen *1834c Birkebæk søn af formand.
Gift 1874.11.13 i Givskud med Nielsine Thomasen *1853c Tofthøj, Gadbjerg datter af Thomas Pedersen *1818c Hover sogn og Karen Pedersdatter *1818c Nørup sogn.
I FT 1880 er hans bror Anders Jørgensen, 38, karl på gården. Og moderen Kirsten Marie Christensdatter er aftægtskone. Konens navn i FT 1880 skrevet som Nielsine Sørensen, hvilket er forkert.
Børn:
Jørgen Hansen *1876c Birkebæk.
Kirsten Maria Hansen *1877c Birkebæk.
?Iver Hansen *1894c Birkebæk, konfirmeret i Lindeballe.
6 Andet
Givskud Birkebæk ender her ↑

Givskud By
1 Introduktion
Givskud By nævnes første gang 1330c som Gygscoot, vel i Ribe Oldemor, fordi der er en kirke i landsbyen.
I Nørvang Herreds Tingbog 1663-71 nævnes Givskud ret ofte fx herredsfoged Laurids Jensen, der blev afsat for at have henrettet en mand for et simpelt tyveri. Desuden var Christen Henriksen fra Givskud i den periode delefoged (repræsenterede for retten) for Mindstrup og Skovgaard gods, der ved fører han også sager paa Vrads Herreds Ting, fx 1665-75, fordi Skovgaard har gods bl. a. i Tørring.
I Extraskattemandtallet 1762 opregnes 8 gårde i Givskud By og 5 husmandsbrug. En af gårdene er Annexgaarden som har to ekstra familier som husfolk.

2 Fæstere

3 Ejere

4 Familier med børn

Givskud By Nørregaard matrikel 2 begynder her ↓
Nørregaard (senere) matr. 2 fra 1819.
1710- Anders Jensen *1682c †1759.03.14 Givskud By.
Gift 1. med Anne Poulsdatter †1723.02.28 Givskud By.
Gift 2. 1723 med Anne Marie Simonsdatter *1703c †1775 Givskud By.
Anders Jensen har en bror Hans Jensen Skytte i Kokborg eller Hastrup, Thyregod. Ikke fundet i Thyregod kirkebog, men ses i Givskud kirkebog 1727 og 1736 som fadder.
Anders Jensen Hyrde *1696c †1770 Givskud By er en anden person, han kaldes mest Anders Hyrde og var gift med Anne Jørgensdatter *1705c †1780 Givskud By.
Skiftet efter datteren Maren Andersdatter †1761 (skifte) Mørup, Nørup viser fire af hendes brødre nemlig Poul i Harresø, Jørgen i Givskud By, Peder i Gadbjerg og Jens i Smidstrup. Christen mangler. Resten af børnene er født i kirkebogen.
Børn med 1. kone Anne Poulsdatter:
Christen Andersen *1710c Givskud By, overtager en anden gård i Givskud By, fra 1762 i Givskudlund. †1763 Givskudlund.

Gift 1. gang 1734 i Hvejsel med Anne Christensdatter *1712c Bjerlev, Hvejsel †1736.09.23 Givskud By.

Gift 2. 1736.12.26 i Lindeballe med Maren Sørensdatter.

Peder Andersen *1721-, Gadbjerg, nævnt i skiftet efter søsteren Maren †1761 Mørup, Nørup.
Poul Andersen *1717.09 Givskud By †1777.08.07 Harresø, Givskud.

Gift 1. 1739 i Givskud med Kirsten Madsdatter *1718c Harresø †1744 Harresø, datter af Mads Lauridsen.

Gift 2. 1744 i Givskud med Mette Johansdatter *1724 Østerhoved, Givskud †1773 Harresø.

Gift 3. 1773 i Givskud med Anne Jensdatter af Vindelev *1729c †1774 Harresø.

Gift 4. 1775 i Givskud med Anne Albertsdatter af Hvejsel.

Slår sig ned i Harresø.
Jens Andersen *1721-, fadder 1737, 1761 i Smidstrup
Maren Andersdatter *1721- †1761 (skifte) Mørup, Nørup.
Gift 1749.04.27 i Givskud med Jens Sørensen af Mørup søn i Førstballe, Nørup af Søren Hansen *1656c †1735 Lindeballe By og Margrethe Jørgensdatter *1671c †1743 Lindeballe By.
Barn med soldat Ole Olesen fra Københaven:
Anne Olesdatter *1745.12.05 Givskud By, ses i skiftet efter hende 1761 i Mørup 16 år gammel.
Lars *1723.03.14 Givskud By †1726.03.03 Givskud By.
Børn med 2. kone Anne Marie Simonsdatter:
Simon Andersen *1724.06.05 Givskud By.
Jørgen *1725.12.23 †et par uger gammel.
Anne Sophie Andersdatter *1727.12.26 Givskud By †1754.09.29 Givskud By.
Gift 1749.07.10 i Givskud med Christen Christensen.
Jørgen Andersen *1731.03.11 Givskud By †1786 (skifte #616 Brejl Skovgaard) Givskud By., overtager gården, se nedenfor. (En Niels Andersen Hesselbjerre, Thyregod *1749c skal efter skiftet i 1786 være bror til Jørgen, ikke afklaret)
Niels Andersen *1732.10.26 Givskud By, evt. i Hesselbjerre, Thyregod.
Iver Andersen *1736.01.22 Givskud By, ses til alters 1754.
Maren Andersdatter *1740.06.19 Givskud By.
Karen Andersdatter *1743.01.01 Givskud By ?†1761.02.01 Givskud By.

Givskud By Nørregaard matrikel 2
1755c Jørgen Andersen *1731.03.11 Givskud By †1786 Givskud By, søn af formand.

Gift 1. 1755.05.20 i Givskud med Anne Poulsdatter *1733.05.31 Givskud By †1757.08.07 Givskud By datter af Gammel Poul Andersen og Anne Larsdatter.

Gift 2. 1757.10.07 Ringive med Maren Knudsdatter *1733.07.12 Uhe, Ringive †1793 Givskud By datter af Knud Clausen *1698c †1787.02.04 Uhe og Johanne Olesdatter *1707c Rostrup, Gadbjerg †1788.05.11 Uhe.

Børn med 1. kone Anne Poulsdatter:
Anne Jørgensdatter *1757 Givskud By.
Børn med 2. kone Maren Knudsdatter:
Johanne Jørgensdatter *1761 Givskud By.
Anne Marie Jørgensdatter *1763.02.27 Givskud By.
Gift 1. 1783c med enkemand Terkel Jensen *1757c †1792.11c Givskud By søn af Jens Andersen *1727c.
Gift 2. 1794.02.04 i Givskud med Anders Christensen
Bosat Givskud By.
Børn med 1. mand Terkel Jensen:
Jens Terkelsen *1784c Givskud By.
Maren Terkelsdatter *1785c Givskud By.
Jørgen Terkelsen *1788.5.12 Givskud By †1829.03.02 Givskud By.
Gift 1822.11.10 i Givskud med Maren Andersdatter.
På denne gård i Givskud By, se nedenfor.
Anders Terkelsen *1790.05.24 Givskud By, tvilling.
Anne Terkelsdatter *1790.05.24 Givskud By, tvilling.
Gift 1820.10.21 i Givskud med Johann Georg Leonhart Geiss*1789.07.02 Frørup sogn, Haderslev Amt †1863.12.28 Tofthøj Mark, Gadbjerg.
Boede i Tofthøj i Gadbjerg sogn.
Johann Georg Leonhart Geiss var husmand og kludehandler.
Sete børn med 2. mand Anders Christensen:
Terkel Andersen *1801.08.02 Givskud †1870.09.12 Nortvig Nørre Snede.
Gift 1827.12.03 i Nørre Snede med Anne Magdalene Cathrine Frederiksdatter *1799.09.04 Engum sogn Vejle Amt †1882.08.22 Klovborg Mark Skanderborg Amt datter af snedker (FT 1801 Nortvig Nørre Snede) Friderich Christian Wagner *1772c og Else Madsdatter *1778c.
Anders Jørgensen *1765 Givskud By, overtager gården, se nedenfor.
Simuleret Folketælling 1762 Givskud By Jørgen Andersen Gods: Mattrup Ejer: Emanuel Thygesen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Jørgen Andersen31Gaardmand.1731 Givskud By Givskud 1786 Givskud By Givskud Dåb nr.2043
 
kone 21762100Maren Knudsdatter30 1732c Karlskov- Store Ringive 1793 Givskud By Givskud Dåb nr.2043
2. kone, gift 1760c
dat.176299Anne Jørgensdatter5 1757 Givskud By Givskud   
dat.176299Johanne Jørgensdatter1 1761 Givskud By Givskud   
tj-karl1762100X18+ 1744-   Muligvis en af mandens brødre: Iver ses til 1760 hjemme eller Jens ses til 1759 hjemme.
tj-pige1762100y12+ 1750-    
mands mor176299Anne Marie Simonsdatter59cMandens Moder.1703c  1775 Givskud By Givskud  

Folketælling 1787 Givskud By Maren Knudsdatter   Matr: 2   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G enke 1 1eMaren Knudsdatter501733 Uhe Ringive 1793 Givskud By Givskud Var gift med Jørgen Andersen †1786, året før.
søn Anders Jørgensen201765 Givskud By Givskud 1844 Givskud By Givskud  
dat. Johanne Jørgensdatter131774c Givskud By Givskud   
tj- dreng Jens Villadsen121775c    
dat. dat. Johanne Sørensdatter31784c    


Givskud By Nørregaard matrikel 2
1798c Anders Jørgensen *1765 Givskud By †1844 Givskud By, søn af formand.
Gift 1790 i Thyregod med kusine Johanne Sørensdatter *1769 Store Karlskov, Ringive †1845 Givskud By datter af Søren Knudsen *1739 †1775 Store Karlskov og Helvig Nielsdatter *1743 Nørup †1830.01.15 Hesselbjerre, Thyregod (Helvig gift 2. gang med Niels Andersen i Hesselbjerre, Thyregod).
Hans kone Johanne var datter af hans mor Maren Knudsdatters bror Søren Knudsen i Store Karlskov, Ringive.
Børn:
Maren Andersdatter *1793 Givskud By †1849 Givskud By, overtager gården, se nedenfor.
Niels Andersen hjemmedåb *1795.07.15 (kirke 1795.08.16 lægdsrullen 1795) Givskud †1863.12.27 Tykskov Mark Ejstrup sogn.
Gift 1820.07.29 i Givskud med Else Marie Thomasdatter *1802.01.02 Givskudlund Givskud †1879.12.04 Eureka, Polk County, Wisconsin, USA datter af Thomas Hansen og Mette Andersdatter i Givskudlund
Se husmandssted i Givskud By.
Jørgen *1798c Givskud By.
Søren *1800c Givskud By.

Givskud By Nørregaard matrikel 2
Udforsket af Holger Ejby Villadsen 2021.
1822c Jørgen Terkelsen *1788.05.12 Givskud By †1829.03.02, 41 år, Givskud By søn af Terkel Jensen *1757c (ikke i Givskud) og 2. kone Anne Marie Jørgensdatter *1763.02.27 Givskud By.
Gift 1822.11.10 i Givskud med kusine Maren Andersdatter *1793 Givskud By †1849 Givskud By datter af formand.
Børn:
Anders Jørgensen *1826.07.01 Givskud By †1858.06.22 Lille Thorlund, Ejstrup.
Gift 1852.04.03 i Ejstrup med Mette Maria Nielsdatter *1824.05.03 Givskud Mark †1874.02.05 Lille Thorlund.
Husmandssted i Lille Thorlund i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Mette Maria Nielsdatter gifter sig 2. med Erik Sørensen *1828 Pedersborg, Brandlund, Brande.
Therkel *1828.12.06 Givskud By †1829.01.27 to måneder gammel.

Givskud By Nørregaard matrikel 2
Udarbejdet hovedsagelig af Holger Ejby Villadsen 2021.
1829c Peder Jeppesen *1798.10.28 Sønder Askær, Brande †1875.03.31 Givskud By, søn af Jeppe Christensen *1755c Nørre Hvillum, Ejstrup †1845 Sønder Askær og Anne Marie Pedersdatter *1758 Gjelleruplund, Gjellerup †1840 Sønder Askær.

Gift 1. 1829.05.24 i Givskud med Maren Andersdatter *1793.06.09 Givskud By †1849.03.20 Givskud By enke efter formand.

Gift 2. 1852.08.28 i Givskud med Anne Marie Torngrimsdatter *1796.01.04 Tikøb sogn, Kronborg amt †1865.12.24 Givskud By datter af mester Torngrim Christophersen i Havreholms Slibemølle (Anne Marie gift 1. gang med Lauge Christensen *1781 Oksenbjerre, Øster Nykirke †1851 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke).

Børn:
01 Jørgen Pedersen *1830.01.02 Givskud By †1911.06.27 (Give Sygehus) Harresø, Givskud.
Gift 1856.05.09 i Øster Nykirke med Anne Marie Jens Christiansdatter *1833.05.12 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1908.04.09 Givskud Mark datter af husmand i Oksenbjerge Jens Christian Sørensen *1808.09.20 Skovsende, Sønder Omme †1874.06.26 Ris Mark, Givskud og (gift 1830.11.20 Øster Nykirke, senere skilt) Johanne Nielsdatter *1801c Øster Nykirke konfirmation †1882.12.30 Ris Mark (datter af Niels Jensen i Oksenbjerre).
Jørgen Pedersen var:
1856 -1860+ Husmand i Oksenbjerge i Øster Nykirke sogn i Vejle Amt.
1870 ikke i Oksenbjerre, formodning Ris.
1880 Husmand i Ris i Givskud sogn i Vejle Amt.
Børn:
01A Peder Jørgen Pedersen *1858.02.25 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1941.12.19 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
Gift 1885.07.27 i Give sogn med Johanne Marie Jensine Jensen *1863.04.16 Dørken,Thyregod †1932.03.12 Nørre Kollemorten datter af husmand i Dørken Jens Pedersen *1829.08.22 Dørken †1895.05.27 Dørken (søn af Peder Iversen *1798c Dørken og Ane Jensdatter *1797c) og (gift 1853.10.07 Thyregod) Kirsten Marie Pedersdatter *1824.04.18 Ildved, Hvejsel †1896.10.26 ”Dørkensminde”, Esromvej, Helsingør Domkirkes sogn, Frederiksborg Amt.
Peder Jørgen Pedersen var landmand i Øster Nykirke sogn i Vejle Amt.
01B Jens Christian Pedersen *1860.04.06 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1916.06.23 Harresø, Givskud.
Gift 1890.07.11 Herredskontoret i Vejle med Othea Kristensen *1866.08.16 Nørre Risager, Vester †1922.04.23 Givskud By datter af husmand i Nørre Risager Christen Christensen *1820.02.20 Nørre Tinnet, Øster Nykirke †1895.07.11 Risager og (gift 1848.06.16 Øster Nykirke) Karen Steffensdatter *1823.05.13 Nørre Tinnet †1883.02.26 Risager Mark.
Jens Christian Pedersen var gårdmand i Harresø i Givskud sogn i Vejle Amt.
Parret var baptister.
Holger Ejby Villadsen skriver 2021:

Store penge i FT 1916: ”Othea Pedersen, Husmoder, har landejendom, lever af formue. Indkomst 3000 Formue 50.000.” Indkomsten svarer til 129.000 i nutidskroner {2021}, og formuen svarer til 2 millioner i nutidskroner.
Jens Christian Pedersen var den næsthøjeste skatteyder i Givskud sogn. Kun sognepræsten betalte mere i skat.
Ved FT 1916 er Jens Christian Pedersen indlagt på Vejle sygehus.
I flere tællinger kalder han sig ”Jens Jørgen Pedersen ” FT 1916 – Baptisters navne ses ofte at variere i livsløbet. Hans yngre bror Anders Pedersen har ligeledes indsat faderens fornavn ”Jørgen” i sit navn. Forklaringen er vel, at der af faderen er blevet oplyst ét navn ved barnets lovpligtige indskrivning i kirkebogen. Ved den senere voksendåb sker der i nogle tilfælde ændringer/tilføjelser.

01C Anders Pedersen *1862.12.29 Ris Mark †1936.05.29 Ris, Givskud.
Gift 1889.06.28 Herredskontoret i Vejle med Birthe Marie Kirstine Hansen *1869.01.20 Bjerlev, Hvejsel †1950.07.26 Alderdomshjemmet, Brande datter af møllersvend i Bjerlev (ved død møller i Langkær Mølle, Brande) Hans Andersen *1822.10.24 Ørum Mark, Sindbjerg sogn, Vejle Amt †1878.04.14 Langkær Mølle, Brande og (gift 1853.11.19 i Langskov, Vejle Amt) Ane Cathrine Pedersdatter *1828.08.22 Kollerup Mark, Kollerup sogn †1890.06.27 Grarup, Brande.
Anders Pedersen var landmand på Ris Mark i Givskud sogn i Vejle Amt.
02 Hanne Marie Pedersdatter *1831 Givskud By, overtager gården, se nedenfor.
03 Jeppe Pedersen *1833.03.07 Givskud By †1922.03.07 Savage, Richland County, Montana, USA.
Gift 1857.11.13 i Ejstrup med Ane Katrine Hansdatter *1830.02.27 Givskudlund, Givskud datter af gårdmand i Givskudlund Hans Jensen *1787.12.03 (Lægdsrullen) Overharrild, Ejstrup †1853.04.24 Lille Thorlund, Ejstrup og (gift 1815.11.18 Givskud) Anna Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund †1889.09.28 Lille Thorlund, Ejstrup.
Jeppe Pedersen var:
Husmand og væver i Krejbjerg i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt i FT 1860.
Husmand og væver i Ris i Givskud sogn i Vejle Amt.
Udvandret til USA med familie vel før FT 1880.
Set barn:
03A Peder Pedersen *1857.12.24 Lille Thorlund, Ejstrup †1936.06.25 Savage, Richland County, Montana, USA.
Gift med Martha Anette Hansen *1875.04.21 Canton, Lincoln County, South Dakota, USA.
Set barn:
Lloyd Allen Pedersen *1900.11.08 Washburn, Bayfield County, Wisconsin †1973.02 Billings, Yelowstone County, Montana.
Gift med Thelma Frasier *1908 Fairmont, Martin County, Minnesota,
04 Søren Pedersen *1835.07.13 Givskud By †1911.05.23 Gadbjerg Mark, Gadbjerg sogn.
Gift 1862.04.30 i Bredsten med Maren Jensdatter *1832.03.16 Kærbølling Mark, Bredsten †1882.07.06 Gadbjerg Mark datter af gårdmand Kærbølling Mark Jens Olesen *1781.10.18 Kærbølling †1857.09.10 Kærbølling og (gift 2. 1813.07.10 Bredsten) med til 1. kone søster Maren Olesdatter *1796.01.08 Ravning, Bredsten †1870.03.29 Kærbølling. Gift 1862.04.30 i Bredsten med Maren Jensdatter *1832.03.16 Kærbølling Mark, Bredsten †1882.07.06 Gadbjerg Mark datter af gårdmand Kærbølling Mark Jens Olesen *1781.10.18 Kærbølling †1857.09.10 Kærbølling og (gift 2. 1813.07.10 Bredsten) med til 1. kone søster Maren Olesdatter *1796.01.08 Ravning, Bredsten †1870.03.29 Kærbølling.
Søren Pedersen var husmannd på Gadbjerg Mark i Gadbjerg sogn i Vejle Amt.
Hans svigerfar Jens Olesen blev gift 1. 1812.07.11 i Bredsten med Sidsel Marie Olesdatter *1788.10.19 Ravning, Bredsen †1813.01.17 Kærbølling, Bredsen søster til 2. kone.
Børn:
04A Maren Sørensen *1863.10.19 Gadbjerg Mark †1956.05.05 Ødsted Plejehjem, Ødsted sogn, Vejle Amt.
Gift 1899.10.17 i Ødsted med Christen Gregersen *1862.09.12 Ødsted †1932.01.16 Ødsted søn af gårdmand i Ødsted Stephen Gregersen *1833.06.21 Ødsted †1868.07.20 Ødsted og (gift 1861.05.24 Bredsten) Maren Olesen *1837.02.23 Ravning, Bredsten †1886.06.16 Vejle By.
Christen Gregersen var gårdmand i Ødsted sogn i Vejle Amt.
04B Jensine Sørensen *1865.05.26 Gadbjerg Mark †1916.02.24 Grejsdalsvej, Vor Frelsers sogn, Vejle By.
Gift 1887.07.27 i Jelling med Christen Madsen *1861.03.10 Hørup, Jelling †1939.02.23 Villa Granhøj, Skovvejen 35, Vor Frelsers sogn, Vejle By søn af gårdmand i Hørup Mads Christensen *1821.11.23 Hørup †1886.03.09 Hørup og (gift 1857.05.22 i Vrigsted, Vejle Amt) Sine Jensdatter *1829.12.26 Neder Vrigsted, Vrigsted †1893.11.11 Hørup.
Christen Madsen var murerarbejdsmand i Vejle By.
04C Petrine Marie Sørensen *1872.04.10 Gadbjerg Mark †1936.10.17 Gadbjerg By.
Gift 1893.10.27 i Gadbjerg med Carl Olin Iversen *1866.10.07 Kuldbjerg, Gadbjerg †1950.07.01 Gadbjerg By søn af gårdmand i Kuldbjerg Iver Sørensen *1832.01.28 Kuldbjerg 1912.11.14 Kuldbjerg og (gift 1865.06.01 Gadbjerg) Kirstine Marie Thomsen *1837.05.15 Høruphav, Hørup sogn, Sønderborg Amt †1886.05.03 Kuldbjerg.
Carl Olin Iversen var gårdmand på Gadbjerg Mark i Gadbjerg sogn i Vejle Amt.
Plejebarn:
Marie Christensen *1842c Ribe Amt.

Givskud By Nørregaard matrikel 2
En stor del udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.
1851 Hans Larsen *1818.12.31 Overharrild, Ejstrup †1893.06.19 Givskud By, søn af Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 Overharrild, Ejstrup †1865 Givskudlund og Karen Eriksdatter *1790 Brandharrild, Brande †1851 Givskudlund.
Gift 1851.06.26 i Givskud med Hanne Marie Pedersdatter *1831.07.07 Givskud By †1909.08.18 Sejrup, Thyregod (ved sønnen Jens Peder Hansen, begravet Givskud) datter af formand.
Det fortælles, at Hans Larsen ved dåbsgilder straks indbød til dåbsgilde næste år igen. Hans og Hanne Marie fik 18 børn, hvoraf 2 var dødfødte og 6 døde som små før de blev ti år og 1 døde seksten år gammel. 9 børn blev voksne.
Listen i bogen "Givskud sogn" indeholder yderligere 4 børn, som enten ikke findes i kirkebogen eller er børn af en anden Hans Larsen gift med Karen Madsen.
Der er to børn med tilnavnet Dusine:

Hanne Dusine *1866 var barn nummer 12 (levende og døde).
Sørine Dusine *1876, var barn nummer 18, hun var det tiende barn i live i 1876.

Børn:
01 Lars Peder *1852.02.02 †1853.07.20 Givskud By halvandet år.
02 Peder Hansen *1853.03.04 Givskud By †1924.12.15 Givskud Mark.
Gift 1. 1880.05.04 i Givskud med Christine Jensen (Hougaard) *1854.05.04 Givskud Mark †1882.07.02 Givskud Mark datter af husmand Jens Madsen *1824.05.10 Grost, Ejstrup og Mette Olesdatter *1826.07.03 Ullerup, Give (datter af Enevold Knudsens datter i Ullerup Mette Cathrine Enevoldsdatter og udlagt Ole Christian Jensen af Lønaa i Thyregod)
Gift 2. 1883.06.02 i Givskud med Oline Olesen *1860.11.16 Givskud Mark †1944.02.02 ”Bethania” Jelling By datter af gårdmand Rasmus Olesen *1824c Humble sogn, Langeland og Bertha Simonsen *1835.03.20 Givskud Mark (datter af husmand Simon Christensen *1806.08.17 Farre, Give og Ane Madsdatter *1807c Givskud).
Bosat Skolding i Givskud sogn.
03 Karen Hansen *1854.02.14 Givskud By.
Gift 1882.05.23 i Givskud med Peter Jensen *1856.05.23 Dørken, Thyregod søn husfolk Jens Pedersen *1829.08.22 Dørken (søn af Peder Iversen *1798 Dørken †1865 Dørken og Ane Jensdatter *1797 Odderbæk, Thyregod †1874 Dørken) og Kirsten Marie Pedersen *1824c Hvejsel.
Havde et sted i Dørken i Thyregod, udvandrede til Amerika.
04 Lars Peder *1855.02.24 Givskud By †1857.02.22 Givskud to år gammel.
05 Lars Hansen *1856.12.10 Givskud By †1928.12.07 Ridehusgade 27, Vor Frue sogn, Odense.
Gift 1880.12.10 i Thyregod med Gjertrud Marie Kirstine Jensen *1860.09.18 Dørken, Thyregod †1937.11.10 Alderdomshjemmet Ansgar sogn, Odense datter af Jens Pedersen, se ovenfor, og bror til Peder Jensen gift med søsteren Karen Hansen.
Væver, i Odense til sidst.
06 Maren Hansen *1858.01.26 Givskud By †1941.10.18 Thyregod By.
Gift 1886.11.05 i Givskud med Mads Knudsen *1863.09.22 Anesminde, Sejrup, Thyregod †1936.04.19 Sejrup søn af Knud Knudsen *1830.08.19 Høllmosegaard, Sejrup †1892.03.08 Anesminde og Kirstine Madsdatter *1826.08.23 Anesminde.
1889 - 1919 skøde på matrikel 2 Anesminde i Sejrup i Thyregod sogn.
"Søstrene Knudsen" (Sørine *1896 †1979 og Inge Margrethe Knudsen *1899 †1979) med manufakturforretning i Thyregod By var deres døtre.
07 Dødfødt pige 1859.01.22 Givskud By.
08 Anders Hansen *1860.02.05 Givskud By, overtog fødegården, se nedenfor.
09 Anne Marie Hansen *1862.02.20 Givskud By †1942.11.01 Absalonsgade 2, Klosterkirke sogn, Horsens.
Gift 1880.11.27 i Givskud med Vilhelm Nielsen *1855.11.18 Raadved Mark, Hansted sogn, Skanderborg Amt †1936.03.31 Søndergade, Give søn af (ved smed [Nicolad] Pedersen) Mette Marie Frandsdatter og udlagt Kjøbmand Wilhelm Richart Nielsen i Horsens.
1880 - 1914 var Vilhelm Nielsen møller i Sejrup i Thyregod sogn på matrikel Sejrup 1E.
10 Anne Johanne *1863.03.07 †1864.04.05 Givskud By tretten måneder gammel.
11 Søren *1864.11.21 Givskud By †1875.03.07 Givskud By ti år gammel.
12 Johanne Dusine *1866.06.28 Givskud By †1875.06.16 Givskud By ni år gammel.
13 Hans Anton Hansen *1867.11.10 Givskud By †1938.03.21 Thyregod By.
Gift 1896.05.06 i Givskud med Olive Nielsen *1872.02.29 Bollegaard, Vivild sogn, Randers Amt konfirmeret 1886 Gjesing †1948.10.31 Norgesgade 28A, Michaelis sogn, Fredericia.
Gård Anesminde i Dørken i Thyregod fra 1915-30.
14 Jens Peder Hansen *1869.03.04 Givskud By †1949.06.14 (Give Sygehus) Vestbjerggaard, Sejrup, Thyregod.
Gift 1901.11.09 i Thyregod med Ane Christine Elise Olesen *1875.07.10 Givskud Mark †1967.08.24 Vestbjerggard, Sejrup, Thyregod datter af Christen Olesen *1847.10.19 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke †1912.05.19 Sønder Kollemorten og (gift 1867.12.13 Hover, Vejle) Inger Cathrine Christensen *1844.08.16 Hornstrup †1921.09.14 Nørre Kollemorten.
Drev Vestbjerggaard i Sejrup i Thyregod i Nørvang Herred i Vejle Amt.
15 Jørgen *1870.12.29 Givskud By †1887.03.23 Givskud By seksten år gammel.
16 Jepbine Kathrine *1873.07.10 Givskud By †1875.03.25 Givskud By knap to år gammel.
17 Dødfødt pige 1874.12.15 Givskud By.
18 Sørine Dusine Hansen *1876.06.22 Givskud By †1957.04.15 Ydunsgade 1, Sankt Nicolai sogn, Vejle.
Gift 1899.10.29 i Givskud med fætter købmand Søren Nielsen *1866.11.13 Ris, Givskud †1957.04.15 Ydunsgade 1, Sankt Nicolai sogn, Vejle søn af Clemmend Peder Nielsen *1830c Jelling og fader Hans Larsens søster Anne Larsdatter *1821c Ejstrup.
Der er 10 levende børn i 1876, men forældrene har vel følt, at de fortjente at have et levende barn med tilnavnet Dusine. Barn #12 Johanne Dusine døde jo ni år gammel i 1875, så Sørine Dusine er også opnævnt efter den lige døde Johanne Dusine.

Givskud By Nørregaard matrikel 2
1892 Anders Hansen *1860.02.05 Givskud By †1937.06.23 Givskud By, søn af formand.
Gift 1896.06.20 Blegind, Skanderborg Amt med Barbara Johanne Rasmussen *1868.10.12 Blegind †1941.05.29 Givskud By datter af gårdejer Anders Rasmussen *1841.10.24 Blegind By †1877.10.02 Blegind By (søn af Rasmus Andersen *1804c Blegind og Barbara Christiansdatter *1815c Blegind) og Karen Hansdatter *1836c Hundslund, Aarhus Amt (FT 1840 plejedatter).

Givskud By Nørregaard matrikel 2
1949 Hans Hansen søn af formand.
I 1964 går gården ud af familien.
Givskud By Nørregaard matrikel 2 ender her ↑

Givskud By Annexgaarden begynder her ↓
Annexgaarden.
1683 Laurs Jensen fæster.
Ses i Markbogen af 1683. Han er død før kirkebogen begynder 1722. Annexgaarden er langt den største i sognet og kan græsse 12 nød og 4 bester, mere end alle andre gårde. I 1819 opmålingen er gården, der ligger overfor kirken, også den med de største bygninger.
En Laurids Jensen fra Givskud er herredsfoged i Nørvang Herred indtil 1666 og ses stadig i Givskud i dec. 1671.

Givskud By Annexgaarden?
Annexgaarden?
1690c Poul Andersen (gammel) *1661c †1738.09.24 Givskud By.

Gift 1. med Anne Nielsdatter †1725.09.02 Givskud By.

Gift 2. 1730.05.29 i Givskud med Anne Larsdatter *1700c Harresø? †1776 Givskud By.

Poul Andersens første barn Anders er født omkring 1691c, derfor antages at Poul allerede var på gården dengang. Dette er en antagelse, som kan anfægtes.
Han ses 1721.07.28 i Lindeballe kirkebog kaldet Poul Givskud som fadder ved datteren Kirsten Poulsdatter gift med Peder Pedersen Skrædder i Nørskov, Lindeballe.
Fem år efter den første kones død i 1730, da han er 69 år gammel, gifter han sig igen og får tre børn mere. Enken Anne Larsdatter gifter sig året efter hans død i 1738 med Laurids Terkelsen og de bor i 1762 som husfolk på Annexgaarden.
I 1736 nævnes sønnen Anders Poulsen sammen med Niels Poulsen i Østerhoved (Anders og Niels: Paulsen af Gifshod og Østerhoed) i kirkebogen som om de var brødre. Kirsten Poulsdatter i Nørskov betegnes i kirkebog som Niels Poulsens søster.
Børn med 1. kone Anne Nielsdatter:
Anders Poulsen *1691c Givskud By?, overtager gården.
Kirsten Poulsdatter *1693c Givskud By? †1754.12.27 Nørskov, Lindeballe.
Gift med Peder Pedersen Skrædder *1690c †1770.05.27 Smidstrup.
Niels Poulsen *1701c Givskud By? †1766 (skifte) Harresø, Givskud.
Gift 1726.07.28 i Givskud med enken i Østerhoved Else Jensdatter.
Bosat Østerhoved 1726-38, Harresø efter 1738..
Maren Poulsdatter *1705c Givskud By? †1768 (skifte) Ris, Givskud.
Gift 1727.10.19 i Givskud med Laruids Jensen Søndergaard i Ris *1703c Ris †1768 Ris.
NN Poulsdatter *1710cc Givskud By?
Gift 1731.10.21 i Givskud med Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke.
Børn med 2. kone Anne Larsdatter:
Lars Poulsen *1731.04.15 Givskud By.
Anne Poulsdatter *1733.05.31 Givskud By †1757.08.07 Givskud By.
Gift 1755.05.20 i Givskud med Jørgen Andersen af Nørregaard, Givskud By.
Abelone Poulsdatter *1735.05.22 Givskud By.

Givskud By Annexgaarden?
1720c Anders Poulsen *1691c †1750.11.05 Givskud By, søn af formand.
Gift 1721- med Dorothea Jensdatter *1694c †1753.07.01 Givskud By
Dorothea Jensdatter er søster til Niels Jensen i Knude, Hvejsels kone (Hvejsel kirkebog, 1735 Dom. 1. Epiphan:).
Kendt barn:
Maren Andersdatter *1721- Givskud By, overtager gården, se nedenfor.

Givskud By Annexgaarden matrikel 1
1745 Christen Troelsen *1715c (? Hvejsel) †1773 Givskud By.

Gift 1. gang 1745.07.11 i Givskud med Maren Andersdatter *1721- Givskud By †1760.10.13 Givskud By.

Gift 2. i Hvejsel 1761.06.16 med Kirsten Jørgensdatter fra Sandvad, Hvejsel datter af Jørgen Hansen *1714c †1766 Sandvad og Mette Thomasdatter *1718c †1801+ Sandvad.

Christen Troelsen er karl ved præsten i Hvejsel før han fæster Annexgaarden, det formodes at Anders Poulsen havde denne gård, men det vides ikke sikkert. Det ville passe nogenlunde med hans alder i 1745, 54 år, og at Christen Troelsen er svigersønnen.
Annexgaarden er den største gård i 1819 ved opmålingen og har matrikel nr. 1.
Børn med 1. kone Maren Andersdatter:
Anne Dorte Christensdatter *1746.10.02 Givskud By, overtager gården, se nedenfor.
Karen *1748.03.17 Givskud By †1750.10.04 2 år og 7 måneder gammel.
Troels *1752.05.22 Givskud By †1c måned gammel.
Troels Christensen *1753.06.11 Givskud By.
Gift med Margrethe Hansdatter, bosat Hvejsel By. Ses 1789.
Anders Christensen *1756.06.08 Givskud By.
Niels Christensen *1757.02.11 Givskud By.
Maren *1760.10.03 Givskud By †6 uger gammel.
Børn med 2. kone Kirsten Jørgensdatter:
Datter *1761.12.13 Givskud By †2c uger gammel.
Simuleret Folketælling 1762 Givskud By Christen Troelsen Ejer: Præsten i Hvejsel
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Christen Troelsen47c 1715c  1773 Givskud By Givskud Viet nr.7935
Vielsen med 1. kone Maren Andersdatter †1760 Givskud By før dette Extraskattemandtal i 1762.
kone 21762100Kirsten Jørgensdatter22 1740 Sandvad Hvejsel  1. kone Maren Andersdatter †1760 Givskud By, som er moder til børnene nedenfor. 2. kone ses i dette skifte (Brejl): Skovgaard 560 Jørgen Hansen i Sandvad 25.11.1766 side 165. E: Mette Thomasdatter. LV: Niels Pedersen sst. B: Hans 21, Kirsten g.m. Christen Troelsen i Givskud, Anne Marie 11. FM: Christen Mikkelsen i Ildved. Copuleret 16. juni 1761 i Hvejsel kirke.
dat. 1176299Anne Dorte Christensdatter16 1746 Givskud By Givskud 1801+  Dåb nr.2141
Gift 1771 i Givskud med Hans Pedersen *1743 Give. Bosat Givskud By.
søn 1176299Troels Christensen11 1753 Givskud By Givskud 1789+  Dåb nr.2188
Denne Extraskatteliste siger 2 børn over 12, deri er vel Anne Dorte og også Troels indberegnet, andre ældre børn er døde. Troels gift 1789- med Margrethe Hansdatter bosat Hvejsel.
søn 1176299Anders Christensen6 1756 Givskud By Givskud   
søn 1176299Niels Christensen5 1757 Givskud By Givskud   
tj-karl1762100X18+ 1744-   Tjenestekarl.


Givskud By Annexgaarden matrikel 1
1771 Hans Pedersen *1744.02.09 Farre, Give †1814.04.15 Givskud By søn af Peder Hansen †1762+ og Anne Hansdatter †1762+.
Gift 1771.05.09 i Givskud med datter af formand Anne Dorte Christensdatter *1746.10.02 Givskud By †1801+
Børn:
Hans *1771 Givskud By †halvandet år gammel.
Christen Hansen *1773 Givskud By, overtager gården, se nedenfor.
Peder *1775 Givskud By †1787 Givskud By.
Anne Marie Hansdatter *1779 Givskud By.
Hans *1782 Givskud By †1787 Givskud By.
Kirsten Hansdatter *1785 Givskud By †1852.
Anne Hansdatter *1789 Givskud By, i FT 1834-40 almisselem ved broderen Christen i fødegården.
Folketælling 1787 Givskud By Hans Pedersen   7
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Hans Pedersen441744 Farre Give 1814 Givskud By Givskud  
kone 1Anne Dorte Christensdatter421746 Givskud By Givskud 1801+  Dåb nr.2141
 
søn Christen Hansen101773 Givskud By Givskud   
dat. Anne Marie Hansdattter61779 Givskud By Givskud   
dat. Kirsten Hansdatter21785 Givskud By Givskud   


Givskud By Annexgaarden matrikel 1D
1808c Christen Hansen *1773 Givskud By †1842 Givskud By, søn af formand.
Gift med Maren Olesdatter *1777c Mørup, Nørup †1842.05.20 Givskud By datter af Ole Hansen *1741.03.22 Mørup †1806.03.02 Mørup og Johanne Olesdatter *1741.12.18 Mørup †1801+.
Børn:
Anne Dorthea Christensdatter *1809.03.09 Givskud By †1879.04.02 Nørskov Mark, Lindeballe.
Gift 1855.12.15 i Lindeballe med Jens Pedersen *1808 Kringeltoft, Borris †1879 Nørskov Mark søn af Peder Nicolaj Larsen *1767.12.27 LilleBrande, Sønder Omme †1837.04.01 Kringeltoft, Borris og Christence Christensdatter Høyer *1773.08.06 Ringkøbing †1832.09.04 Kringeltoft.
FT 1845 indsidder med datter Karen Marie Frederiksdatter i Ris by.
Barn med Frederik Christensen *1810c Give:
Karen Marie Frederiksdatter *1833.03.26 Givskud By †1924.09.12 Hedeby Mark, Ringive.
Peder Christensen *1814 Givskud By †1864.12.03 Gadbjerg.
Gift 1842.07.30 i Gadbjerg med Johanne Jakobsdatter *1809.12.03 Rodinghus, Gadbjerg †1892.01.07 Givskud Mark datter af Jakob Pedersen *1759c †1834+ og Maren Andersdatter *1772c Givskud †1848.01.13 Gadbjerg.
Børn:
Christen Pedersen *1843.04.13 Smidstrup Mark, Gadbjerg †1930.11.02 Skolding, Givskud.
Gift 1869.04.22 i Bredsten med Gytha Kirstine Pedersen *1851.03.12 Balle, Bredsten †1883.01.10 Smidstrup, Gadbjerg datter af Peder Gydesen *1799c Vamgrup †1885.06.21 Balle og Christiane Jensdatter *1812.02.18 Ravning, Bredsten †1862.03.20 Balle.
Givskud By Annexgaarden ender her ↑

Givskud By Mads Sørensens gård begynder her ↓
Mads Sørensens gård.
1709- Mads Sørensen *1667c †1740.06.03 Givskud By, mulig søn af Søren Nielsen nævnt 1666 i Stougaard og Alsteds jordebog

Gift 1. med Mette Hansdatter (set 1712) *1668c- †1712-19 Givskud By.

Gift 2. 1720c- gang med NN.

Han og konen ses i Øster Nykirke kirkebog. Her en dåb 28. feb. 1712:
Dom: Oculi Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et barn til daab som blev kaldet Mats frembaaren af Mats Sørrensøns Hustroe i Gifskoed ved navn Mette Hans Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem, Jens Pedersøn ibidem Peder Tøgersøn ibidem.
Jens Hansens kone hedder Maren Madsdatter og antages at være datter af Mads Sørensen, som i 1709 også er fadder ved deres første barn Hans i Nørre Kollemorten.
Da den 1. kone får et barn i ca. 1688 må hun være født før ca. 1668, lægger man dertil 47 får man 1715, dvs hun kunne ikke få børn 1720, 1723 og 1725. Derfor skal Mads Sørensen være gift en gang til.
Familien bestemmes af et skifte i Brandbjerg skifteprotokol 1780 af Vindelev Brejl #14:
14 Else Madsdatter i Vindelev. 8.6.1780, fol.20.
E: Christen Jonasen. A: søskende Jørgen Madsen sst, Mads Madsen i Loftlund, Søren Madsen i Givskud, død. 3B: Mette g.m. Thomas Zachariassen i Lureby, Maren, Søren. FM: stedfar Mads Thomsen i Givskud, Maren Madsdatter i Faarup Mølle.
Ved første blik ser det ud som om disse søskende stammer fra Vindelev, men nedenfor ses at Else Madsdatter bliver gift til Vindelev af Givskud by i 1746 og der er kun Mads Sørensen i Givskud By hun kan være datter af. Mads Madsen i Loftlund, Give er nær ved Givskud. Søren Madsen ses at være hendes bror og det er ham der overtager gården i 1740, da faderen dør. Eller efter nogen udarbejdelse:

(Gammel) Mads Sørensen *1667c †1740 Givskud By, levende børn 1780:
(Gammel) Mads Madsen 1780 i Loftlund, Give *1706cc †1786 Store Mosgaard, Give.
Søren Madsen i Givskud By *1709c †1763 Givskud By.
Gift med Anne Pedersdatter *1721c Birkebæk, Givskud †1784 Givskud By.
Mette Sørensdattter *1750 Givskud †1840 Kollerup
Gift 1773 i Kollerup med Thomas Zachariasen *1740c †1819.
Maren Sørensdatter *1753 Givskud By.
Søren Sørensen *1763 Givskud By.
Else Madsdatter *1720c Givskud By †1780.06.04 (skifte) Vindelev (skrives 60 år gammel i begravelsen).
Gift 1746 i Givskud med Christen Jonasen af Vindelev.
Jørgen Madsen, Vindelev (ikke fundet begravet 1780-87 i Vindelev, ikke sikker i FT 1787)
Maren Madsdatter 1780 i Faarup Mølle, Jelling (ikke fundet begravet 1780-87 i Jelling, ikke sikker i FT 1787).

Denne udarbejdelse ovenfor anses for at være sikker.
Børn med 1. kone Mette Hansdatter:
Maren Madsdatter *1688c Givskud By?
Gift 1708- med Jens Hansen i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
(Gammel) Mads Madsen *1706cc Givskud By? †1786 Store Mosgaard, Give
Søren Madsen *1709c Givskud By, overtager gaarden, se nedenfor.
Anne Madsdatter *1711- Givskud By †1780- barnløs.
Barn med Jens Christensen i Hvejsel Præstegaard:
Christen Jensen *1729.01.16 Givskud By †knap to år gammel.
Børn med 2. kone NN:
Else Madsdatter *1720c Givskud By †1780 Vindelev.
Gift 1746.06.24 i Givskud med Christen Jonasen af Vindelev *1727c †1787+.
Ingen børn, derved familien optrevlet i skiftet.
Iver *1723.10.10 Givskud By †5 måneder gammel.
Isak *1725.07.02 Givskud By †8 måneder gammel.

Givskud By Mads Sørensens gård
1740 Søren Madsen *1709c Givskud By †1763 (skifte) Givskud By søn af formand.
Gift 1741.10.26 i Givskud med Anne Pedersdatter *1721c Birkebæk, Givskud †1784 Givskud By (gift 2. gang med Mads Thomasen, se nedenfor) datter af Peder Christensen *1695cc †1759.09.16 Birkebæk og Maren †1760+.
I skiftet efter Søren Madsen ses at Anne Pedersdatter er søster til Hans Pedersen i Birkebæk, Givskud:
551 Søren Madsen i Givskud 5.6.1763 side 125.
E: Anne Pedersdatter. LV: broder Hans Pedersen i Birkebæk. B: Mette 13, Maren 9, Oluf 4, Søren nyfødt. FM: Jørgen Madsen i Vindelev under Agersbøl gods.
Børn:
Mads *1743.03.17 Givskud By †2 måneder gammel.
Mads *1744.07.26 Givskud By †1749.02.02 godt 4 år gammel.
Maren Sørensdatter *1747.08.27 Givskud By †8 måneder gammel.
Dødfødt 1749.02.23.
Mette Sørensdatter *1750.04.26 Givskud By †1840.12.12 Kollerup.
Gift 1773 i Givskud med Thomas Zachariasen af Vindelev *1743c †1819.08.13 Kollerup.
Bosat Brandtberg Mark i Kollerup sogn.
Maren Sørensdatter *1753.07.08 Givskud By †1780+. Ses i Skiftet 1780 ugift.
Ole Sørensen *1757.07.02 Givskud By †1780-.
Søren Sørensen *1762 Givskud By †1787+.
Siges i FT 1787 at være blind og vanvittig.
Simuleret Folketælling 1762 Givskud By Søren Madsen Gods: Mattrup Ejer: Emanuel Thygesen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Søren Madsen53cGaardmand.1709c Givskud By Givskud 1763 Givskud By Givskud  
kone1762100Anne Pedersdatter41c 1721c Birkebæk Givskud 1784 Givskud By Givskud Gift 2. gang med Mads Thomsen.
dat.176299Mette Sørensdatter12 1750 Givskud By Givskud 1840 Brandtberg Mark Kollerup Dåb nr.2170
Nævnes i skifte 1780 i Vindelev. Gift med Thomas Zachariasen af Vindelev *1743c †1819.08.13 Kollerup.
dat.176299Maren Sørensdatter9 1753 Givskud By Givskud 1780+  Dåb nr.2189
Nævnes i skifte 1780 Vindelev.
dat.176299Ole Sørensen5 1757 Givskud By Givskud 1780-  Dåb nr.2224
Nævnes ikke i skifte 1780 Vindelev, må altså være død.


Givskud By Mads Sørensens gård
1763 Mads Thomasen *1738.11.16 Givskud By søn af Thomas Christensen *1717c †1763.04.29 Ris, Givskud og 2. kone Anne Jensdatter.

Gift 1. gang 1763c med enke efter formand Anne Pedersdatter †1784, se ovenfor.

Gift 2. gang 1785c med Kirsten Andersdatter *1749.05.11 Givskud By †1796c Givskud By datter af Anders Jensen Hyrde og Anne Jørgensdatter *1705c †1780 Givskud By.

Gift 3. gang 1797c med Katrine Andersdatter *1772c.

Børn 2. kone Kirsten Andersdatter:
Thomas Madsen *1786c Givskud By.
Børn 3. kone Katrine Andersdatter:
Kirsten Maria Madsdatter *1798c Givskud By.
Anders Madsen *1804.12.30 Givskud By Givskud sogn †1854.03.04 Brændgaard Lindeballe.

Gift 1. 1827.12.16 i Lindeballe med Mette Pedersdatter *1796c †1836.09.07 Lindeballe.

Gift 2. 1837.08.20 i Lindeballe med separeret fra Thomas Pedersen Johanne Marie Andersdatter *1812.09.20 Brændgaard Lindeballe †1840.02.23 Brændgaard datter af Anders Christensen *Hejnsvig †1812-34 Lindeballe og (gift 1810.02.10 Lindeballe) Karen Christensdatter *1774c Øster Ast? Lindeballe.

Gift 3. 1840.07.05 i Lindeballe med enke efter Niels Thomsen Else Kirstine Mortensdatter *1809.01.05 Hesselvig Skarrild sogn †1894.01.23 Brændgaard Lindeballe datter af Morten Pedersen og 2. kone Petronille Pedersdatter i Hesselvig i Skarrild sogn.

Anders Madsen var husmand i Brændgaard i Lindeballe sogn i Vejle Amt.

Givskud By Mads Sørensens gård ender her ↑


Givskud By Husmandssted 1 begynder her ↓

Givskud By Husmandssted 1
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2024.
1820c Niels Andersen hjemmedåb *1795.07.15 (kirke 1795.08.16 lægdsrullen 1795) Givskud †1863.12.27 Tykskov Mark Ejstrup sogn søn af Anders Jørgensen *1765 Givskud By †1844 Givskud By og (gift 1780 Thyregod) Johanne Sørensdatter *1769 Store Karlskov, Ringive †1845 Givskud By.
Gift 1820.07.29 i Givskud med Else Marie Thomasdatter *1802.01.02 Givskudlund Givskud †1879.12.04 Eureka, Polk County, Wisconsin, USA datter af Thomas Hansen og Mette Andersdatter i Givskudlund.
Niels Andersen kaldes mest husmand men også væver.
Han flytter mellem 1845 og 1850 til Lille Thorlund i Ejstrup sogn Skanderborg Amt og efter 1850 til Tykskov ligeså i Ejstrup. I FT 1860 kaldes han husfæster i Tykskov Mark.
Af børnene er de første ni født i Givskud By og den sidste nummer 10 i Lille Thorlund i Ejstrup sogn.
De sidste fem børn udvandrede alle til Amerika og fire blev farmere i Eureka Township Polk County Wisconsin tæt ved Minneapolis i Minnesota. Dette township har i 2024 knap 1700 indbyggere.
Børn:
01 Johanne Nielsdatter *1821.11.23 Givskud By †1892.01.24 Torvegade 318 Vejle By.
Gift 1850.10.27 i Engum sogn Vejle Amt med enkemand Niels Mathiesen Mikkelsen *1823.03.02 Hejnsvig sogn Ribe Amt konfirmation 1837 Vorbasse †1898.11.08 (ved svigersøn skomager Thomas Christrup) Grønnegade 27 Vejle By søn af husmand i Hejnsvig Mikkel Christensen *1783c †1837.03.23 Hejnsvig og (gift 1817.01.18 Hejnsvig) Maren Jørgensdatter *1782c †1830.07.28 Hejnsvig
Niels Mathias Mikkelsen var vægter i Vejle By.
Han var gift 1. 1846.12.12 i Veerst sogn Ribe Amt med Kirsten Marie Jeppesdatter *1817.10.06 Lintrup Holsted sogn Ribe Amt †1849.05.05 Veerst 31 år.
02 Mette Maria Nielsdatter *1824.05.03 Givskud Mark †1874.02.05 Lille Thorlund Ejstrup sogn.

Gift 1. 1852.04.03 i Ejstrup med Anders Jørgensen *1826.07.01 Givskud By †1858.06.22 Lille Thorlund, Ejstrup søn af Jørgen Terkelsen *1788.05.12 Givskud By †1829.03.02 Givskud By og Maren Andersdatter *1793.06.09 Givskud By †1849.03.20 Givskud By.

Gift 2. 1858.10.01 i Ejstrup med Erik Sørensen *1828.05.29 Petersborg Brandlund Brande sogn †1878.12.31 Lille Thorlund, Ejstrup søn af Søren Eriksen *1787.07.04 Brand-Harrild Brande †1858 Brandlund og (gift 1820.11.05 Brande) Maren Christensdattter *1797.12.31 Borup, Brande †1879 Brandlund.

Anders Jørgensen var husmand på Lille Thorlund Mark i Ejstrup sogn i Skanderborg Amt.
Erik Sørensen også.
Erik Sørensen gift 2. 1874.11.27 i Ejstrup med Rebekka Madsen *1838.09.09 Vonge Mark Øster Nykirke sogn †1911.03.14 Skaarupøre Skaarup sogn Svendborg Amt.
Rebekka Madsen gift 2. 1880.10.31 i Ejstrup med Laust Frandsen Tarm Nielsen *1848.07.05 Toftlund Ikast sogn Ringkøbing Amt †1905.02.07 Gribstrup Klovborg sogn.
Laust Frandsen Tarm Nielsen var husmand i Lille Thorlund Ejstrup sogn Skanderborg Amt.
03 Anders Nielsen *1826.10.02 Givskud Mark Givskud sogn †1888.02.01 Tremhuse Hvejsel.

Gift 1. 1852.12.18 (Hvejsel kirkebog ved Nørvang-Tørrild Herredsfoged) med Kirstine Marie Mortensdatter *1819.05.21 Vonge Øster Nykirke †1864.05.16 Givskud Mark datter af Morten Pedersen og Ane Mikkelsdatter *1783c Kattrup Skanderborg Amt †1845+.

Gift 2. 1865.04.21 ved Nørvang-Tørrild Herredsfoged med Sara Gregersen *1843.03.09 Tremhuse †1909.02.12 Eureka, Polk County, Wisconsin, USA datter af Gregers Lauritsen *1813.07.18 †1881.12.30 Tremhuse og (gift 1833.12.26 Brande) Inger Kirstine Hansdatter *1814.02.27 Borup Brande †1893.12.27 Tremhuse Hvejsel.

Anders Nielsen var husmand i Tremhuse i Hvejsel i Nørvang Herred i Vejle Amt.
04 Thomas Nielsen *1829.06.15 Givskud mark Givskud sogn †1904.12.17 Krusborg Thyregod sogn.

Gift 1. 1853.09.30 i Ejstrup med Birthe Cathrine Madsdatter *1819.12.19 Rønslunde Ejstrup †1880.04.19 Heedegaard Ejstrup datter af Mads Nielsen *1780c Rønslunde gårdmand i Rønslunde †1852.01.15 Rønslunde og (gift 1810c Ejstrup) Ane Madsdatter *1783c Ejstrup †1844.10.04 Rønslunde.

Gift 2. 1882.10.05 i Ejstrup med enke Dorthe Jensdatter *1829.04.02 Nordbæk Egtved sogn Vejle Amt †1885.03.12 Heedegaard Ejstrup datter af gårdmand i Nordbæk Jens Jensen *1788.01.20 Nordbæk †1841.01.13 Nordbæk og (gift 1828.07.12 Egtved ) Mette Marie Nielsdatter *1805c †1832.09.04 Nordbæk.

Gift 3. 1885.10.21 i Ejstrup med (enke efter Anders Pedersen i Lundfod) Marie Rasmussen *1841.06.29 Grarup Brande sogn †1924.02.10 Tykskov Ejstrup datter af Rasmus Pedersen *1810.05.16 Elkjærhus Skarrild †1886.01.17 Lundfod Brande og (gift 1837.12.09 Brande) Ane Marie Pedersdatter *1816.09.22 Uhre †1858.01.06 Nybygget Ejstrup.

Thomas Nielsen var længe husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn, til sidst husmand i Krusborg i Thyregod sogn i Vejle Amt.
Dorthe Jensdatter gift 1. 1857.07.04 i Egtved med Lauge Mortensen *1821.06.29 Torsted Veerst sogn Ribe Amt †1879.11.04 Krusborg Thyregod sogn .
Marie Rasmussen gift 1. 1871.09.22 i Brande med enkemand Anders Pedersen *1811.01.03 Erritsø sogn Vejle Amt †1884.01.22 Lundfod Brande sogn.
Anders Pedersen gift 1. 1853.03.19 i Sønder Omme med Maren Moustgaard Jensdatter *1820.01.26 Filskov †1867.03.30 Sødover Mark Nørup. Anders Pedersen var husmand i Lundfod i Brande sogn.
05 Søren Nielsen *1832.03.07 Givskud Mark Givskud sogn †1890.07.08 (Selvmord ved Hængning) Ildved Hvejsel.
Gift 1860.11.24 i Sønder Stenderup sogn, Vejle amt med Anne Sophia Hansdatter Staugaard *1834.09.26 Sønder Stenderup †1898.12.24 Ildved datter af daglejer i Sønder Stenderup Hans Sørensen Staugaard *1800.07.02 Sønder Stenderup †1861.07.12 Sønder Stenderup og (gift 1825.10.01 Sønder Stenderup) Karen Petersdatter *1798.09.15 Sønder Stenderup †1873.07.17 Sønder Bjert sogn (Sønder Stenderup KB) Vejle Amt.
Søren Nielsen var daglejer i Ildved i Hvejsel sogn i Vejle Amt.
06 Hans Nielsen (Laudahl) *1834.07.08 Givskud Mark Givskud sogn †1926.12.21 Luck, Polk County, Wisconsin, USA.
Gift 1865.04.12 herredskontoret i Vejle (Øster Nykirke) med Karen Jensen *1841.07.30 Sønder Kollemorten Øster Nykirke †1909.11.03 Georgetown township, Polk County, Wisconsin datter af husmand og skrædder Jens Malthesen *1815.06.19 Trebjerg Hvirring sogn Skanderborg Amt †1885.09.22 Vester List Ølgod sogn og (gift 1840.11.06 Øster Nykirke) Johanne Marie Christensdatter *1818.08.02 Nørre Tinnet, Øster Nykirke †1883.04.14 Sønder Kollemorten.
Hans Nielsen (Laudahl) var farmer i Eureka Township, Polk County Wisconsin USA.
07 Ane Helvig Nielsen *1837.12.01 Givskud Mark †1928.04.29 Seattle, King County, Washington, USA.
Gift 1872.02.17 i Polk County, Wisconsin med Morten Nielsen (Martin Nelson) *1851.09.17 Riis mark Givskud sogn †1931.12.29 Seattle søn af husmand Niels Christensen *1822.03.09 Vindelev sogn Vejle Amt †1883.09.06 Eureka Township, Polk County, Wisconsin, USA og (gift 1848.11.04 Thyregod) Ane Mortensdatter *1824.06.27 Dørken Mark Thyregod †1902.01.18 Eureka Township
(- datter af Morten Rasmussen *1792c Nim sogn †1855.12.11 Nørre Gludsted Ejstrup og Ane Kirstine Jakobsdatter *1791 Dørken Thyregod
-).
Morten Nielsen var farmer i Eureka Township, Polk County Wisconsin USA.
08 Jørgen Christian Nielsen *1840.12.12 Givskud Mark †1929.01.09 Polk County, Wisconsin, USA.
Gift 1882.02.25 i Eureka, Polk County, Wisconsin med Christiane Louise Holbeck *1856.09.12 Skovby Mark Vedsted sogn, Haderslev Amt †1942.07.20 Milltown, Polk County, Wisconsin datter af husmand og murer Gottlieb Christopher Holbeck *1810.05.16 Tyrstrup sogn Haderslev Amt †1872.07.31 Ustrup Mark Vedsted sogn og (gift 1849.06.10 Vedsted) Else Marie Nielsen *1821.04.15 Gørding sogn Ribe Amt †1888 Polk County, Wisconsin.
Jørgen Christian Nielsen var farmer i Eureka Township, Polk County Wisconsin USA.
Immigration USA 1881:
Else Marie Nielsen (Mother - widowed)
Christiane Louise Holbeck (Daughter - unmarried)
Departure Hamburg, Germany Sept. 25. 1881
Arrival New York Oct. 10. 1881
Ship Name: "Silesia" - Steamboat
Shipping Line: Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft
09 Johannes Nielsen (John Nelson) *1844.08.07 Givskud Mark †1934.01.16 Eureka Township, Polk County, Wisconsin, USA.
Gift 1873.10.08 St. Croix Falls, Polk County, Wisconsin, USA med Ane Cathrine Hansen *1850.04.07 Stubdrup Mark Højen sogn Vejle Amt †1926.08.26 Eureka Township datter af Hans Ebbesen *1807.02.03 Vork Mark Egtved sogn Vejle Amt †1872.09.03 Stubberup mark, Højen sogn og (gift 1845.10.10 Højen med enke) Anne Marie Pedersdatter *1814.05.01 Vejle.
Johannes Nielsen (John Nelson) var farmer i Eureka Township, Polk County, Wisconsin, USA.
Anne Marie Pedersdatter gift 1. 1836.01.17 i Jerlev med Niels Christian Pedersen *1809.06.11 Lindeballe sogn †1844.03.14 Stubberup Mark Højen sogn søn af husmand Peder Nielsen *1762.09.26 Strellev sogn Ringkøbing Amt †1824.05.09 Lindeballe og (gift 1788.12.14 Lindeballe) Johanne Nielsdatter *1765.01.20 Lindeballe.
Niels Christian Pedersen var fæstehusmand og daglejer i Stubberup Mark i Højen sogn i Vejle Amt.
10 Niels Peter Nielsen *1847.07.15 Lille Thorlund Mark Ejstrup sogn †1921.08.27 grav (tekst) Milton, Rock County, Wisconsin, USA.
Gift 1871.07.01 i Douglas, Otoe County, Nebraska, USA med Karoline Mortensen *1845.04.05 Humble sogn, Svendborg amt (Baptist – ses ikke i kirkebogen) †1924.08.29 grav (tekst) Milton, Rock County, Wisconsin datter af husmand Morten Olsen *1812.02.24 konfirmation 1826 Brandsby Humble sogn Svendborg Amt †1893.11.15 Trent, Moody County, South Dakota, USA og (gift 1841.03.27 Humble sogn) Anna Marie Madsdatter *1817.12.29 Ristinge Humble sogn †1902.10.27 Dell Rapids Township, Minnehaha County, South Dakota, USA.
Niels Peter Nielsen var farmer i Dell Rapids, Minnehaha County, South Dakota, USA og i
Milton, Rock County,Wisconsin, USA.
Over svigerfaderen kom han til Seventh Day Baptist church, som han blev pastor i i 1918

Givskud By Husmandssted 1 ender her ↑ .
6 Andet


Givskudlund
1 Introduktion
Givskudlund kan følges over 500 år tilbage, hvilket er sjældent for et sted i et normalt sogn. De fleste steder i de fleste sogne kan følges tilbage til 1664 eller måske noget før. Her i Givskudlund er vi tilbage i en tid, hvor der blev holdt sysselting ikke herredsting, nemlig til tiden før 1500. I 1488 har vi endda en beskrivelse af hvilke jorder, der hører til Givskudlund. Derved nævnes endda en kirke kaldet Vester Kirke, der må have ligget nær Riis i Givskud og som ikke findes mere og som heller ikke er ellers nævnt men simpelthen forsvundet. Harresø hed ikke Harresø endnu men efter teksten at dømme Kragsøe.
Givskudlund hører under Harresø ejerlav ikke under Givskud By.
2 Fæstere
3 Ejere
1683 greve Ditlev von Rantzau til Drage, Neudorf, Erfrade og Lindved (ved Odense).
1762 Justitzraad Emanuel Thygesen til Mattrup i Klovborg sogn.
4 Familier med børn

Givskud Givskudlund begynder her ↓
1460- Bertel Person.
Gift med hans kone.
Bertel Person var dannemand og vidne den 8 april 1460 på Jelling Sysselting (Oluf August Nielsens "Gamle jydske Tingsvidner", J. Jørgensen Kbh., 1882, side 109):

... Bertel Person i Gywskoth lwnd ...

Første nævnelse af Givskudlund er dermed 1460 eller 561 år siden (2011).
Laufheffds Brev 1487 Jelling Sysselsting (Vejle Amts Aarbog 1917 "Fra Hornstrup Kirke" side 128):

Alle Mend Dette Breff Se eller Høre, Læse, Helse (vi) Michel Asløflsøn Tingholder paa Jelling-søsselting. Anders Jebsen, Prest i Huixel, Mortten Bang i Hoelgaard, Weffner, Ieffuer Berttelsøn i Gyffschoud-Lund ...

Johan Helt Green i "Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green (1865-1956)" 2009 anfører en mulig søn Anders Bertelsen, men der er ikke set dokumentarisk nævnelse af ham.
Sete børn:
Jesper Bertelsen, overtager gården, se nedenfor.
Ieffuer Berttelsøn, dannemand.
Nævnes 1487 af Gyffschoud-Lund.

Givskud Givskudlund
1488- Jesper Bertelsen *1460cc Givskudlund.
Gift med hans kone.
Jesper eller Jep Bertelsen ses 1488 og 1492 på Jellings Syssels Ting.
Tingsvidne på Jelling Syssels Ting den 17 juni 1488 (Danmarks Breve fra Middelalderen, 2. Række, 3. Bind 1479-1488, side 665):

Per Morchußen Tingholder paa Jelling Syssels Ting, Axell Tomßen paa Engelstholm, Michell Ollufßen i Bøgballe, Jep Anderßen i Sanduad, Per Ibß i Windeløf, Niels Wilßen i Hover, Findhuid Anderßen i Snee, Olluf Mortenß i Kragelund og Jep Wogenßen i Brandtberg. Tirsd. paa Bodilds Dag paa Jelling Syssels Ting fik den Dannemand Jep Bertelsen i Giufschodlund{i Givskud sogn} et Tingsvidne af 8 Dannemænd: Jep Smed i Collemorten {i Øster Nykirke sogn}, Findhuid Anderßen i Snee {Øster Snede sogn}, Niß Munch i Graarup {Grarup i Brande sogn}, Jens Collemorten i Tørsting {Tyrsting sogn}, Mads Giødeßen i Wong {Vonge i Øster Nykirke sogn}, Giøde Smed ibid., Niß Maghuß[!] i Greiß og Jens Tomßen i Ørum; hvilke vidnede, at de hørte og saa’, at

   Jep Bertelßen

hans »laughefds laufhørring« Michell Ollufß i Bøgballe og Jens Ibß i Schou bølling vidnede paa forskrevne Ting, at de i

   Gifschodlund

hørte og saa’, at Jep Bertelßen indvorde med Lovhævd selv 12. med gode fribaarne Mænd og med Selvejere Del i Kragsøe {må være Harresø, som er nær Givskudlund} og saa sønder og øster ad indtil Trimbech og Del i Trimhøll {vel det senere Tremhuse} indtil Trimbech og saa sønder over Trimbech og op ad Gifßschod Mose til de Stene, som ligger ved den Vej, som løber fra Hueißell Kirke indtil Gifschod Kirke; dette indvorde han til Giufschodlund, fuld Del deri at have, som de har haft til Giufschodlund i Mands Minde; item over Huidsteen Bæk og saa op til Korßager; det er Giufschodlunds rette Enemærke undtagen en halv Ager, som ligger sønden ved den Vej, som løber til Giufschod Kirke, og saa østen om Korßager, til den anden »hefd« kommer ved den sønder Ende, og saa indtil Wester- bierre og den anden »hefd«, som gaar østen om Westerbierre, og saa sønden over Westerbierre indtil Cøll; dette forskrevne Enemærkes Jord kendtes han ingen Mand Del i at have uden til Gifschodlund; og alle de Enge, som han har haft i Hævd til Gifschodlund undtagen en Eng, som ligger ved Birchebech, som har ligget til Leerager i gammel Tid; og kendtes han sig Del at have i Gifschod fælles Mark over al Gifschod Mark og saa Leerager hendes rette Jord »som ofuer« ad den Vej imellem Riiß og Leerager og saa norden om Graabierg og saa til den Dige, som løber norden om Vester Kirke {ikke identificeret, se nedenfor}, og saa til den Dige, som løber vesten om Wester Kirke, og saa over til Engebierg og saa østen over Engebierg og saa ned imellem begge »schol- lund«[?] og saa ned til den Korsvej, som løber østen om Leerager, og Del i fælles Mark.
Hvilken Lovhævd var tilbuden 3 Ting og tilfunden af Fogeden og Herredsmænd med Rette at gøre, o[g] mælte de hans Lovhævdslov ved Magt at blive. Med vore Indsegl hængende for dette Brev. Datum anno, die

Sådan som hans enemærke eller jordbesiddelser beskrives må Jesper Bertelsen være selvejer i Givskudlund.

Vester Kirke som del af Givskud sogn i nærheden af Leerager findes ikke mere. Den nuværende Vester kirke i Vester sogn ligger 10 km fra Leerager og kan ikke være ment. Der har vel været en Vester kirke i Givskud sogn, som efter 1488 engang blev opgivet og nedbrudt. TRAP kommer til samme konklusion.

Tingswinde 1492 i Vejle Amts Aarbog 1917 "Fra Hornstrup Kirke" side 129:

...
ett fuldt tings Widne aff wiij lougfaste Dannemend som var Jep Bertilsøn i Gioffskodlunde ...

Set barn:
Find Jespersen *1500cc Givskudlund
Drev Givskudlund?
Sete børn:
Jesper Findsen *1520cc †1578 Vejle.
Gift med Maren Jensdatter Orme/Urne.
Borgmester i Vejle. Se Svane Slægtshistorie og bogen "Vejle Bys Historie".
Børn:
Find Jespersen †1584.07.29 (Pest) Vejle.
Gift med Mette Nielsdatter Buch †1583 Vejle.
Find Jespersen var borgmester i Vejle.
Kirsten Jespersdatter †1613.07.24 Vejle.
Gift 1576.12.08 med prof. Jørgen Christoffersen Dybvad *1545c Dybvad, Gosmer sogn, Aarhus stift †1612.10.30.
Han var først prof. i matematik og Almanak, 1590 prof. i teologi. Han var kantet og kritiserede regenterne 1605 og i 1607 søndagens helligholdese og adelens privilegier, hvorpå han blev afsat af kongen.
Hun var sygelig og irritabel.
NN Jespersdatter.
Gift med rektor i Vejle Poul Andersen Colding
Anne Jespersdatter.
Gift med rådmand Augustinus *Randers.
Anders Findsen.
Fæster af en gård i Faarup, Jelling, ses senere i Vejle By.
Iver Findsen.
Gift med ?Karen Nielsdatter Smed af Jelling Præstegaard.
Skal have været foged for Anne Rosenkrantz på hendes gårde i Givskud. Se John Helt Green: Anetavle for Jens Pertou Haahr Nielsen Green.

Givskud Givskudlund
1656- Iver Christensen †1658c i krigens tid, Givskudlund
Gift med hans kone.
Nørvang Herreds Tingbog 9 marts 1669 (Brejl #678 udtog):

678 - fol.31B - gæld
Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgaard stævner Christen Lund i Bjerlev for 18½ slettedaler efter obligation af 20.10.1656 fra hans far Iver Christensen i Givskudlund til delefoged til Skovgaard til Christian greve til Rantzau og herre til Bredenborg.
(Sml. lbnr.688, 693).

Nørvang Herreds Tingbog 23 marts 1669 (Brejl #688 udtog):

688 - fol.38B - arv
Christen Iversen Lund i Bjerlev, der er stævnet af Mads Rasmussen, forvalter på Hvolgaard, fører vidner på, at da hans far Iver Christensen døde i Givskudlund i fjendernes tid, var hans gård fuldstændig ruineret og frarøvet alt af værdi, så han, der var soldat og ikke var hjemme og hans søster Bodil Iversdatter Lund ikke fik nogen arv.
Af vidnerne kan nævnes Oluf Jensen i Alsted Mølle og Niels Jensen Lund i Bjerlev, der begge var født i Givskudlund.
(Sml. lbnr.678, 693).

Som det ses blev gården ruineret i Carl Gustav krigen 1658-59.
Sete børn:
Christen (Iversen) Lund ses i Bjerlev i Hvejsel i 1669 i Nørvangs Herreds Tingbog, se ovenfor.
Bodil Iversdatter Lund.

Givskud Givskudlund
1666- Niels Sørensen.
Nævnes i Givskudlund i Nørvang Herreds Tingbog den 29 maj 1666 om korntiende (Brejl #201).
En Oluf Sørensen *Halling i Galten herred nævnes 25 juni 1667 i Givskudlund (Brejl #357).

Givskud Givskudlund
1683- Rasmus Sørensen.
Markbogen 1683, gården tilhører Ditlev Rantzau.

Givskud Givskudlund
1683- Kjeld Sørensen.
Markbogen 1683, gården tilhører Ditlev Rantzau.
Muligvis er Rasmus og Kjeld Sørensen brødre.

Givskud Givskudlund
1710c Gravers Andersen *1672c †1763.06c, 91 år, Givskudlund.
Gift 1. 1708c med Karen? Johannesdatter? (fra opnævnelser) †1731.05.06 Givskudlund.
Gift 2. 1731.08.05 i Givskud med Maren Christensdatter *1709c Harresø? †1736.02.05, 26 år, Givskudlund.
Gift 3. 1736.07.15 i Givskud med Margrethe Sørensdatter af Givskud By
Børn med 1. kone Karen? Johannesdatter?:
Karen Graversdatter *1708c Givskudlund.
Gift 1728.07.25 i Givskud med Christen Jensen af Givskud By.
Maren Graversdatter *1711c Givskudlund.
Gift 1733.06.14 i Givskud med Peder Christensen af Hvejsel.
Bosat Hvejsel By.
Anders Graversen *1715c Givskudlund †1750.11.08, 35 år, Givskudlund.
Hjemme ved faderen i Givskudlund.
Christen Graversen *1720c Givskudlund.
Gift 1755.10.02 i Givskud med Karen Nielsdatter †1758.10.26 Givskudlund.
Vel senere et husmandssted i Givskudlund.
Mette Graversdatter *1722.06.14 Givskudlund.
Gift 1743.10.20 i Givskud †1804.09.22 Elkær, Ringive med af Elkær Claus Thuesen *1709c Elkær †1788.05.04 Elkær søn af Thue Sørensen *1678c Elkær †1756.05.09 Elkær og Abelone Nielsdatter *1679c †1751.12.17 Elkær, Ringive.
Barn med 2. kone Maren Christensdatter:
Karen *1732.04.11 Givskudlund †1732.06.20 knap to måneder gammel.
Hjørne i kirkebogen med navnet afrevet. Karen fra begravelsen.
Barn med 3. kone Margrethe Sørensdatter:
Maren Graversdatter *1737.07.21 Givskudlund †1762.11.30 Givskudlund.
Gift med Hans Nielsen.
Søren *1738.04.07 Givskudlund †1738.06.29 knap tre måneder gammel.
Søren Graversen *1739.11.22 Givskudlund.
Birte Graversdatter *1741.11.12 Givskudlund †1762.12.12 Givskudlund 21 år gammel.
Malene Graversdatter *1743.09.29 Givskudlund.
Navnløs 1745.03.01 †1745.03.14 Givskudlund.
Dødfødt 1746.03.20 †1746.03.20 Givskudlund.
Abelone Graversdatter *1747.06.11 Givskudlund.
Niels *1749.10.05 Givskudlund †1758.11.05 Givskudlund ni år gammel.
Dødfødt 1752.05.11 †1752.05.11 Givskudlund.
Dødfødt 1755.08.17 †1755.08.17 Givskudlund.

Givskud Givskudlund
1755c Hans Nielsen *1728c †1787-1801.

Gift 1. 1755.10.09 i Givskud med Maren Graversdatter *1737.07.21 Givskudlund †1762.11.30 Givskudlund datter af formand.

Gift 2. med Ane Thomasdatter *1743c †1787+.

Børn med 2. kone Ane Thomasdatter:
Maren *1764.10.17 Givskudlund †1766.10.19 Givskudlund to år ga,,eø-
Maren Hansdatter *1766.09.14 Givskudlund ?†1774-.
Karen Hansdatter *1769.07.30 Givskudlund.
Thomas Hansen *1772.04.16 Givskudlund, overtager gården, se nedenfor.
Maren Hansdatter *1775c Givskudlund.
Niels *1781 Givskudlund †16 uger.
Anne Kirstine Hansdatter *1781 Givskudlund.
Margrethe Hansdatter *1783 Givskudlund.
Else *1785 †1785 Givskudlund 14 uger.

Givskud Givskudlund
1793c Thomas Hansen *1772.04.16 Givskudlund †1858.11.13 Givskudlund søn af formand.
Gift 1793.11.26 i Givskud med Mette Andersdatter *1769.05.30 Givskudlund †1848.10.23 Givskudlund datter af nabo Anders Christensen og Maren Elisabeth Christensdatter i Givskudlund.
Thomas Hansen og Mette Andersdatter driver Givskudlund i 22 år, hvorefter de afgiver gården til datteren Ane og hendes mand.
I 1816 opretter parret den første aftægskontrakt af i alt tre hvoraf to er med datteren Ane og hendes mand Hans Jensen. Thomas er 43 og Mette 46, så de er ret unge. Da Hans Jensen i 1832 bytter gård med hans bror Lars Jensen i Store Thorlund i Ejstrup sogn, bliver de på aftægt i gården her i Givskudlund.
I 1829 bliver der oprettet en ny, den anden, aftægtskontrakt igen med Hans Jensen. Baggrunden er vel at dennes mor Ane Larsdatter er flyttet væk fra hendes egentlige gård i Over Harrild i Ejstrup her til sønnen Hans Jensen. De boede alle i samme hus og det er formodentlig ikke gået godt, for i den nye aftægtskontrakt får Thomas Hansen og kone tre skæpper land i Søndermarken og et nyt 7 fags aftægtshus. De skal selv lægge sæd til men jorden skal dyrkes for dem af Hans Jensen. De skal også selv grave tørv. Desuden skal en søster af Ane Thomasdatter have 100 rigsdaler sølv, en dragkiste og to gode får, når hun gifter sig. En anden søster har giftet sig og giver afkald.
Da Hans Jensens bror Lars Jensen eller Skalde-Lars overtager Givskudlund i 1832 flytter hans mor Ane Larsdatter igen med Hans til Lille Thorlund i Ejstrup. I 1841 udstykker Skalde-Lars fem skæpper til hans søn Jens Larsen som består af to ny skæpper og de tre gamle skæpper, som Thomas Hansen havde fået i 1829, tilsammen. Det kommer dermed til en tredje aftægtskontrakt, hvor Jens Larsen får 4 fag i aftægtshuset og Thomas Hansen beholder 3 fag. Jens skal yde aftægten i rug og byg.
Thomas Hansen var på aftægt i hele 42 år. Han er nøje med kontrakter, hvor alt udspecificeres og detaljerne vrimler.
Børn:
Hans Thomsen *1794.07.06 Givskudlund.
Marie Lisbeth Thomasdatter *1795.12.27 Givskudlund.
Ane Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund, overtager gården, se nedenfor.
Else Marie Thomasdatter *1802.01.02 Givskudlund †1879.12.04 Eureka, Polk County, Wisconsin, USA.
Gift 1820.07.29 i Givskud med Niels Andersen hjemmedåb *1795.07.15 (kirke 1795.08.16) Givskud By †1863.12.27 Tykskov Mark Ejstrup sogn søn af Anders Jørgensen og Johanne Sørensdatter i Givskud By.
Else Marie Thomasdatter udvandrede til familien i Amerika i 1871. Enke, 60 år (fejl for 69). Bestemmelsessted S. Paul Minnesota, forevist 1871.30.05. Sidste opholdssogn: Ejstrup i Aarhus Amt.
Johanne Thomasdatter *1809.08.13 Givskudlund †1894.01.12 Bjerlev Mark, Givskud.
Gift 1830.12.26 i Givskud med Mads Peder Laursen *1809.02.12 Svindbæk, Thyregod †1869.02.12 Bjerlev Mark Hvejsel søn af Laurs Larsen *1776c og (gift 1803) Mette Madsdatter.

Givskud Givskudlund
1815 Hans Jensen *1788c Over Harrild, Ejstrup †1853.04.24 Lille Thorlund, Ejstrup søn af Jens Hansen i Over Harrild i Ejstrup sogn.
Gift 1815.11.18 i Givskud med Ane Thomasdatter *1798.09.02 Givskudlund, Givskud †1889.09.28 Lille Thorlund datter af formand.
Hans Jensen skrives ved vielsen af Harresø i Givskud nabo til Givskudlund, han var ved søsteren Ane Marie Jensdatter Harrild der i 1805 var blevet gift med Søren Clausen i Harresø.
Det bliver til to aftægtskontrakter, een i 1816 og een i 1829, med Ane Thomasdatters forældre. Ved den anden i 1829 flytter forældrene ud af huset og får tre skæpper land og et nyt aftægtshus. I mellemtiden før 1825 var Hans Jensens mor flyttet fra Hanses fødegård i Over Harrild i Ejstrup her til Givskudlund; hun havde egentlig aftægt i Over Harrild, men er ikke kommet til rette med hendes anden søn Skalde-Lars (og vel heller ikke her med Thomas Hansen og kone).
I FT 1860 efter Hans Jensens død, forsørges Ane Thomasdatter af Laurids Hølzermann, 34, som vel har overtaget hendes gård. Laurids er der stadig i FT 1880, men Ane Thomasdatter opføres ikke mere på denne gård. Derimod ses hun FT 1880 ved hendes søn Jens Hansen på deres originale gård.
Børn:
Jens Hansen *1816c Harresø, Givskud.
Gift 1849 i Nørre Snede med Marie Kirstine Christensdatter *1825 Telberhus, Nørre Snede †1910 Ejstrup datter af Christen Jensen Høeg *1789 Lille Bredlund, Vrads sogn †1865.05.20 Grættrup, Nørre Snede og Sidsel Rasmusdatter *1787 Rishedegaard, Klovborg †1877.01.01 Grættrup.
Overtog Lille Thorlund i Ejstrup efter faderen Hans Jensen.
Mette Marie Hansdatter *1820.06.24 Givskudlund, konfirmeret 1835 i Ejstrup.
Gift med Mads Johansen *1817.07.18 Nørhoved, Nørre Snede søn af smed Johannes Madsen *1789c Nørhoved og Sidsel Sørensdatter *1791c Grættrup, Nørre Snede.
Boede først i Nørre Snede.
Senere 1845- i Kollemorten i Øster Nykirke.
Ane Johanne Hansdatter *1823c Givskudlund.
Gift 1847c med Søren Jørgensen *1824c Thorsted sogn, Vejle Amt.
Søren Jørgensen FT 1850 i krigstjeneste.
Husmand i Lille Thorlund i Ejstrup sogn.
FT 1880 stadig husmand i Lille Thorlund.
Maren Hansdatter *1827c Givskudlund, Givskud †1901.03.26 Hedegaard, Ejstrup.
Gift 1853c med Anders Rasmussen *1825.11.19 Hedegaard †1886.04.18 Hedegaard søn af Rasmus Andersen *1798c †1843.07.08 Hedegaard og (gift 1818.11.28 Ejstrup) Bodil Larsdatter *1793.01.01 Tovdal, Arnborg †1867.02.03 Hedegaard (datter af Lars Andersen i Tovdal i Arnborg sogn).
Gårdmand i Hedegaard i Ejstrup sogn.
Ane Katrine Hansen *1830.02.27 Givskudlund.
Gift 1857.11.13 i Ejstrup? med væver Jeppe Pedersen *1833c .
FT 1860 bosat i et hus i Krejbjerg i Ejstrup sogn.
Thomas Hansen *1833c Lille Thorlund, Ejstrup.
FT 1855 på en gård med moderen i Lille Thorlund i Ejstrup.
Marie Hansen *1838c Lille Thorlund, Ejstrup.
Anne Marie Hansen *1841.07.21 Lille Thorlund, Ejstrup †1931.06.13 Uhre, Brande.
Gift 1862.07.21 i Brande med Søren Rasmussen *1832.01.20 Hvejsel By †1909.01.22 Brande søn af sognefoged i Hvejsel Rasmus Sørensen *1800c Hvejsel †1866 Hvejsel? (søn af Søren Madsen *1759c og Dorte Rasmusdatter *1774 Hvejsel) og Ane Johanne Jensdatter *1806c Hvejsel †1881 Hvejsel?.
Fra 1871 drev de Hyvild matrikel 1B i Brande sogn.

Givskud Givskudlund
1832 Lars Jensen (Skalde-Lars) *1778 (lægsrullen) Over Harrild †1865 Givskudlund.
Gift 1811 i Brande med Karen Eriksdatter *1791 Brandharrild, Brande †1851 Givskudlund datter af Erik Eriksen II *1759c Brandharrild †1836 Tornvig, Arnborg og Ane Sørensdatter *1769c Flø, Brande †1860 Brandharrild.
Lars Jensen sprang soldat, hvorved han fik lært at have tørst. Han blev sent gift, 33 år gammel, med Karen Eriksdatter fra den anden side af Holtum å i Brande sogn, Brandharrild, som var 20 år gammel.
Han udstykkede gården i 1817 og flyttede selv til Lille Thorlund også i Ejstrup sogn og byttede senere i 1832 gård med hans bror Hans Jensen i Givskudlund. Ved den sidste flytning tabte han håret til fanden. Se "Sagnet om Skalde-Lars".
Lars giver 190 rigsdaler for gården i Givskudlund og får 250 rigsdaler for gården i Lille Thorlund. Dertil kommer at han havde 300 rigsdaler gæld på Lille Thorlund mens Givskudlund var gældfri. Dette ændrer han straks idet han optager en panteobligation på 150 rigsdaler på Givskudlund. Desuden sælger han tre skæpper fra til Peder Andersen for 175 rigsdaler. Han samler således mindst 325 rigsdaler sammen alene i 1835. Han kan have bygget for disse penge.
Som det ses ovenfor under Thomas Hansen, forforejeren, havde denne i 1829 fået udstykket 3 skæpper som aftægtssted, dertil lægger Skalde-Lars 2 skæpper til altså i alt 5 skæpper som hans søn Jens Larsen får skøde på i 1841 mod at forsørge aftægtsparret Thomas Hansen og kone.
Selv afgiver Skalde-Lars i 1846 resten af gården til sønnen Erik Larsen.
Børn:
Jens Larsen *1814.03.06 Over Harrild †1901 i Givskudlund.
Gift med Ane Andersdatter †1896 Givskudlund.
Fik en udstykket del af Givskudlund i 1841 hartkorn 0 5 2 1.
Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol 1842-44, fs 70 (B70-SP19) af dato 12. nov. 1841, læst 1. juli 1842:

Jeg underskreven Lars Jensen Seleiergaardmand i Givskudlund Givskud Sogn Veile Amt tilstaaer hermed at have solgt, ligesom jeg hermed sælger skjøder og overdrager til min Søn Jens Larsen den i Rentekammerbvilligen af 21 Novbr 1840 under No 2 nævnte Parcel af min Gaards Jorder, hvilken Parcel ifølge nysnænvte Bevilling er anført til Hartkorn Ager og Eng 5 Skpr 2 Fkr. 1 Alb for den Kjøbesum 200 Rdl Sølv gjentager to Hundrede Rigsbankdaler Sølv. Og da Kjøberen bemeldte min Søn Jens Larsen har fyldesgjort mig for den accorderede Kjøbesum nysnævnte 200 Rdl Sølv saa skal bemeldte Parcel med derpaa værende Bygninger herefter tilhøre ham som en loulig kjøbt og betalt Eiendom med alle de Herligheder, Rettigheder Forpligtelser og Byrder med hvilke jeg selv har eiet samme og er det en Selvfølge at jeg er pligtig at hjemle ham det solgte . -
Til Bekræftelse under min Haand
Givskudlund d. 12 Novbr 1841

Lars Jensen m. f. P.

Ovennævnte til Vitterhed {!}

J. Nielsen
Søren Andersen


Bygningen der er nævnt er aftægtshuset med 7 fag, hvori Thomas Hansen og Ane Thomasdatter bor og nu afstår 3 fag til Jens Larsen, der ikke er gift endnu.
Erik Larsen (Vesterlund) *1816.05.05 Over Harrild, Ejstrup †1888.06.18 Givskudlund, Givskud.
Gift 1847.11.25 i Givskud med Frederikke Olesdatter *1827.09.24 Givskud Mark Givskud †1863.09.23 Givskudlund, Givskud
Kaldet Vesterlund efter gården i Givskudlund, den senere Løvepark.
Hans Larsen *1819.01.01 Overharrild †1893.06.23 Nørgaard, Givskud By.
Gift 1851 i Givskud med Hanne Marie Pedersdatter *1831.06.07 Givskud By †1909.08.18 Nørgaard, Givskud By.
Anne Larsdatter *1821.12.27 Over Harrild, Ejstrup †1898.07.16 Grønnegade 4, Vejle.
Gift 1849.05.10 i Givskud med Clemen Peder Nielsen *1829.04.09 Moeslund, Jelling †1909.01.23 Vejle, Sankt Nicolai sogn, Vejle Amt.
Bosat Ris i Givskud sogn.
Ane Marie Larsdatter *1825.03.18 Lille Thorlund, Ejstrup †1904.12.14 Givskud Mark.

Gift 1. 1851.11.18 i Givskud med Knud Mathiassen *1823.03.23 Mindstrup mark, Hvejsel †1852.01.09 (selvmord, tilladelse til stille begravelse i viet jord) Harresøholm (søn af Mathias Christensen).

Aflivede sig selv.
Ifølge Herrescontoirets Skr. 13. Jan 52 har Amtet tilladt at Liget begraves paa Kirkegaarden med Jordpaakastelse, dog i Stilhed, altsaa uden Kirkelig og Borgelig Høitidelighed.

Selvmord to måneder efter vielsen.

Gift 2. 1853.04.09 i Givskud med Søren Sørensen fra Givskudgaard *1829.09.18 Givskud Mark †1906.10.31 Riis, Givskud.

Ane Mette Larsdatter *1827.07.30 Lille Thorlund, Ejstrup †1909.04.26 Svindbæk, Thyregod.

Gift 1. 1858 med enkemand Søren Pedersen *1818c Thyregod †1860.04.22 Svindbæk, Thyregod søn af Peder Sørensen *1777.09.14 Vestergaard, Flø, Brande †1860.06.27 Svindbæk og Anne Eriksdatter *1789.08.02 Sandfeldbjerre, Brande †1844.04.05 Svindbæk.

Gift 2. 1861.04.04 med Laurids Lange Jørgensen *1828.05.31 Usseltoft, Brande †1884.09.29 Svindbæk søn af Jørgen Pedersen *1800 Usseltoft †1874 Usseltoft og Johanne Marie Sofie Lange *1801 Nørre Karstoft, Skarrild †1859 Usseltoft.

(Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021)
Inger Katrine Larsdatter *1830.06.11 Lille Thorlund, Ejstrup †1911.09.04 Jelling By.
Gift 1853.12.17 i Givskud med Niels Madsen *1832.11.04 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1899.05.04 Tofthøj søn af husmand i Tofthøj Mads Nielsen *1791.03.20 Lille Ullerup, Give †1876.11.15 Tofthøj (søn af Niels Eskesen og Ane Andersdatter) og (gift 1825.04.16 Gadbjerg) Birthe Kirstine Gravesdatter *1803.02.13 Tofthøj Hede, Gadbjerg †1841.04.28 (druknet) Tofthøj (datter af Graves Sørensen og Else Marcusdatter).
Niels Madsen var gårdmand på Tofthøj Mark i Gadbjerg sogn i Vejle Amt.
Børn:
01 Madsine Nielsen *1854.03.21 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1947.01.16 De gamles Hjem, Jelling.
Gift 1879.04.26 i Gadbjerg med Niels Jørgen Pedersen *1851.03.16 Daugaard mark, Daugaard sogn, Vejle Amt †1920.11.26 Vonge, Øster Nykirke søn af husmand på Daugaard Mark Peder Jensen *1817.02.13 Krollerup Mark, Øster Snede sogn, Vejle Amt †1885.03.21 Daugaard Mark (søn af Jens Pedersen og Maren Nielsdatter) og (gift 1845.05.30 Engum) Anne Marie Mikkelsdatter *1817.11.17 Assendrup, Engum sogn †1864.02.25 Daugaard Mark.
Niels Jørgen Pedersen var landmand i Gadbjerg sogn i Vejle Amt.
02 Lars Peder Carl Nielsen *1857.10.09 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1939.06.17 Hvejsel By

Gift 1. 1878.04.20 i Hvejsel med Anne Kirstine Jensen *1856.12.13 Hornborg sogn, Skanderborg Amt †1911.05.17 Hvejsel Mark datter af husmand og hjulmand Peder Jensen *1829.02.05 Stovgaards Mark, Tørring sogn, Skanderborg Amt †1907.09.05 Dorteasminde, Hornborg (søn af Jens Christensen og Anne Katrine Pedersdatter) og (1856.02.01 Uldum Maren Jensdatter *1831.07.27 Hesselballe, Hvejsel †1868.10.24 Hvejsel Mark (datter af husmand Jens Nielsen og Ane Kirstine Jensdatter i Hesselballe).

Gift 2. 1912.02.01 i Hvejsel med Manna Elise Bodiline Nielsen *1876.01.06 Abildøre, Egebjerg sogn, Holbæk Amt †1962.04.14 Skovbrynet 3, Nyborg sogn datter af parcellist i Abildøre Lars Peder Nielsen *1845.04.13 Braade, Egebjerg †1925.02.18 Abildøre (søn af Niels Pedersen og Maren Larsdatter) og (gift 1874.10.28 Egebjerg) Petrine Villumsdatter *1846.11.15 Abildøre †1922.10.12 Egebjerg By (datter af Villum Nielsen og Dorte Jensdatter).

Lars Peder Carl Nielsen var:
FT 1901: Landmand i Givskudlund, Givskud sogn, Vejle Amt.
FT 1911: Landmand på Hvejsel Mark, Hvejsel sogn, Vejle Amt.
03 Birgitte Kirstine Sørine Nielsen *1861.08.21 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1932.06.13 Jelling By.
Gift 1886.12.03 i Gadbjerg med Hans Jensen *1859.07.02 Vork, Egtved sogn konf. 1874 i Jerlev †1915.06.26 Jelling By søn af i Vork i Egtved ugift Jensine Jensen *1841c (18 ved sønnens fødsel) †1863- (hendes mand gifter sig 1863.09.11 i Ødsted som enkemand 2. gang) og udlagt Ungkarl Peder Knudsen, tjenende i Rugsted i Ødsted sogn i Vejle Amt.
Hans Jensen ses som plejebarn i Meisling Skov i Jerlev ved Jens Pedersen Vendelboe og Else Marie Sørensen.
Hans Jensen var købmand i Jelling i Vejle Amt.
Hans stedfar var Anders Rasmussen, der blev gift med Jensine Jensen efter 1859. Anders Rasmussen (Marein) *1820c Lejrskov sogn (FT 1860 Ødsted) †1873.06.23 Meisling, Jerlev sogn.
Den Jensine Jensen fra Fanø, der ses i FT 1860 i Vork i Egtved 25 år gammel, kommer først til Egtved 4 måneder efter Hans Jensen fødsel (tilgangslisten), så hun er ikke moderen.
04 Karen Nielsen *1868.11.10 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1958.12.05 Jelling.
Karen Nielsen var bogbinder i Jelling i Vejle Amt. Ugift.
Ane Marie Larsdatter *1833.11.20 Givskudlund †1891.08.30 Give.

Gift 1. 1862.02.22 i Givskud med Søren Kristian Pedersen kaldet Tofte *1834.08.13 Harresø, Givskud †1864.01.31 Givskud søn af husmand på Harresø Mark Peder Sørensen *1790.05.30 Givskud †1859.08.28 Harresø og (gift 1816.12.28 Givskud) Bodil Marie Madsdatter *1796.05.29 Harresø †1884.12.16 Harresø datter af Mads Hauge Clausen.

Gift 2. 1875.05.03 i Givskud med enkemand i Øster Nykirke Jeppe Larsen *1825.04.12 Faarup Mark, Jelling †1904.08.31 (Selvmord ved hængning i Give Plantage) Give By søn af indsidder på Faarup Mark Lars Jensen *1801.04.06 Gadbjerg †1883.01.25 Kirkehus, Faarup Mark og (gift 1824.12.29 Jelling) Catrine Jeppesdatter *1793.09.01 Jelling †1880.06.21 Kirkehus, Faarup Mark.

Søren Christian Pedersen: Husmand og snedker i Givskud sogn i Vejle Amt.
Jeppe Larsen var:

Husmand i Vonge i Øster Nykirke sogn i Vejle Amt.
Husmand i Give sogn i Vejle Amt.

Kædeægteskaber:
Jeppe Larsen havde giftet sig 1. gang 1858.06.11 i Thyregod med enke efter Morten Nielsen i Dørken i Thyregod Johanne Maria Sørensdatter *1824.02.17 Høgsholt, Hover sogn, Vejle Amt †1872.11.01 Vonge mark, Øster Nykirke.
Johanne Maria Sørensdatter gift 1. 1852.05.28 i Gadbjerg med enkemand Morten Nielsen *1816.07.23 Jelling Hede †1857.11.30 Dørken, hvor han var husmand.
Morten Nielsen gift 1. 1842.07.04 i Hover sogn med Sidsel Marie Jensdatter *1815.11.16 Uhre, Hover sogn †1851.12.17 Tofthøj, Gadbjerg.
Børn af Ane Marie Larsdatter og Søren Kristian Pedersen Tofte:
01 Peder Sørensen Tofte *1862.09.24 Givskud †1914.05.26 Farre, Give.
Gift 1889.10.29 i Give med Ane Martha Dilcher *1864.02.14 Enkelund, Thyregod †1942.09.10 Dyringhave, Ejstrup datter af ugift tjenestepige Anna Rosine Dilcher *1832.05.14 (i begravelsen) Meimbressen (6 km nord for Kassel), Hessen, Tyskland †1901.08.10 Hvinderup, Tyrsted sogn, Haderslev Amt (datter af Heinrich Wilhelm Dilcher og Anna Martha født H[.]mburg) og udlagt ungkarl, tjenestekarl i Langkær i Brande Jens Peter Gregersen.
Peder Sørensen Tofte var landpostbud i Give sogn i Vejle Amt.
Udlagt Jens Peter Gregersen er sandsynligvis:
Jens Peter Gregersen (Strande) *1825.09.14 Vandborg sogn, Ringkøbing Amt †1898.06.07 Vandborg By. Han kom til Brande 1860.11.01 #38 fra Lemvig 35 år, til Langkær 1863.11.01 fra Thyregod 30 år (forkert), dvs han var i Langkær, da barnet blev født.

En historie for sig: Anne Rosine Dilcher.
Hun kommer til Give fra Hessen i den 22 august 1857 25 år gammel sammen med fem unge mænd og en anden kvinde fra kurfyrstendømmet Hessen (den nordlige del). Hun er tjenestepige i Give, Ringive, Hvejsel, Thyregod og Lindeballe frem til 1864. Hun er en meget aktiv kvinde og får i den tid tre børn (blandt andet Ane Martha Dilcher ovenfor) med forskellige mænd. De andre to børn er:
Marie Lovise Dilcher *1858.10.13 Ris mark, Givskud †1885.11.03 Hedegaard, Give udlagt far Jens Christensen Tjenestekarl i Søndersthoved, Give.
Iver Christian Iversen *1861.06.09 Farre, Give †1927.09.29 Bække mark. Bække sogn udlagt far Carl Iversen Nørk, tjenestekarl i Rugsted, Ødsted sogn. Iver var husmand i Bække.
Iver gift 1895.07.26 i Tyrstrup sogn, Haderslev Amt med Anne Marie Birgitte Ahrenkiel *1868.07.27 Høkelbjerg, Taps sogn, Vejle Amt †1958.03.27 De gamles Hjem i Bække.
Udlagt fader ”Carl Iversen Nørk” kunne være ?Carl Iversen Nord *1840.08.27 Klattrup, Smidstrup sogn.
02 Søren Christian Pedersen Tofte *1864.04.04 Givskud †1922.09.26 Skolegade, Give By.
Gift 1893.03.14 i Gadbjerg med Christine Rasmussen *1869.02.21 Skarrildhuse, Skarrild †1952.09.03 Farre, Give datter af smed i Skarrildhuse Johan Rasmussen *1834.04.21 Melby, Kærum sogn, Odense Amt †1896.08.04 Gammel Arnborg og (gift 1857.05.28 Bredsten) Sofie Hansdatter *1831.07.11 Søskov Mark, Bredsten †1889.12.21 Gottenborg, Arnborg.
Søren Christian Pedersen Tofte var arbejdsmand i Give sogn i Vejle Amt.
Christine Rasmussen gift 2. ved sognefogeden i Gadbjerg 1931.03.27 med Holger Marinus Vilhelm Jørgensen *1891.05.16 Harresø mark, Givskud †1974 Give.
Holger Marinus Vilhelm Jørgensen var arbejdsmand i Give sogn i Vejle Amt.

Givskud Givskudlund
1846 Erik Larsen (Vesterlund) *1816.05.05 Over Harrild, Ejstrup †1888.06.18 Givskudlund, Givskud.
Gift 1847.11.25 i Givskud med Frederikke Olesdatter *1827.09.24 Givskud Mark †1863.09.23 Givskudlund, Givskud datter af Ane Kirstine (Mine) Frandsdatter *1794c Store Heddinge, Sjælland og 1. mand husmand på Givskud Mark Ole Poulsen *1791c †1833.06.24 Givskud Mark 42 år.
Erik Larsens børn får tilnavnet Vesterlund i kirkebogen og i folketællinger.
Erik må udgive en panteobligation på 400 rigsdaler til faderen som garanti for aftægten der for fem år ansættes til i alt 255 rigsdaler. Dertil kommer 2 begravelser (forældrene) 16 rigsdaler, 5 sengeklæder for 150 rigsdaler, 2 Dragkister for 16 rigsdaler og 5 bryllupsgilder for hans søstre til 60 rigsdaler eller alt i alt 497 rigsdaler.
Børn:
Ole Eriksen Vesterlund *1848.09.02 Givskudlund.
Gift 1870c med Mette Hansen *1842c Jennum, Skibet sogn datter af Hans Hansen *1810c Nørup sogn og Birte Mogensdatter *1815c Skibet.
Husmand i Givskudlund.
Lars Eriksen Vesterlund *1851.02.05 Givskudlund.
Anne Kirstine Eriksen Vesterlund *1858.03.31 Givskudlund.
FT 1880 sygeplejerske, hjemme i Givskudlund.

Givskud Givskudlund ender her ↑ .

Givskud Givskudlund 1A begynder her ↓

Givskud Givskudlund 1A
1762- Christen Andersen †1768+ Givskudlund søn af Anders Jensen og 1. kone Anne Poulsdatter †1723 Givskud By.

Gift 1. 1734 i Hvejsel med Anne Christensdatter *1712c Bjerlev, Hvejsel †1736.09.23 Givskud By.

Gift 2. 1736.12.26 i Lindeballe med Maren Sørensdatter *1713c †1763.01.25 (skifte Skovgaard gods #566 1768.08.05) Givskudlund.

Flytter 1760-62 fra Givskud til Givskudlund, som sønnen Anders overtager.
Se skifte Jens Rasmussen i Hedeby i Ringive 1792 (Brejl Koldinghus #1294):

1294 Jens Rasmussen i Hedeby i Ringive sogn. 2.2.1792, side 457.
E: Anne Christensdatter. LV: Jørgen Johansen i Sillesthoved i Give sogn.
...
FM:
1 morbror Anders Christensen i Givskudlund i Givskud sogn
2 morbror Jens Christensen i Harresø i Givskud sogn


Børn med 1. kone Anne Poulsdatter:
Christen *1736 †1737 Bjerlev.
Børn med 2. kone Maren Sørensdatter:
Søren Christensen *1738.06.15 Givskud By.
Gift 1763.07.19 i Givskud med Maren Jensdatter *1739.10.18 Korsgaard, Riis datter af Jens Andersen *1714c ?Leerager og Maren Mathiasdatter..
Bosat i Korsgaard i Riis i Givskud, hendes fødegaard.
Anders Christensen *1740.11.06 Givskud By, overtager Givskudlund, se nedenfor.
Peder Christensen *1743.04.12 Givskud By
Anne Christensdatter *1746.04.08 Givskud By .

Gift 1. 1774c med enkemand Jens Rasmussen *1742.09.02 Hedeby, Ringive †1791.11.27 (skifte, se ovenfor) Hedeby søn af Rasmus Jensen *1715c ?Bodholt, ?Bording †1768.11.13 Hedeby og (gift 1741 Give) Else Nielsdatter *1708.04.29 Beksgaard, Give †1783.11.30 Hedeby.

Gift 2. 1792.02.14 i Ringive med Laurs Hansen *1768.05.08 Gammelby, Ringive søn af Hans Sørensen Bang *1739.01.18 Uhe, Ringive †1816.01.15 Uhe og 1. kone Ingeborg Lauridsdatter *1734c †1774.11.13.

Drev en gård i Hedeby i Ringive.
Jens Christensen *1749.07.02 Givskud By †1801+.
Gift 1781- med Else Jensdatter *1737c †1801+.
Havde en gård i Harresø i Givskud.
Mette Christensdatter *1752.05.11 Givskud By
Anne Marie *1759.07.29 Givskud By †1759.12.09 fire måneder gammel.

Givskud Givskudlund 1A
1763c Anders Christensen *1740.11.06 Givskud By †1807.07.09 Givskudlund, søn af formand.
Gift med Marie Elisabeth Christensdatter *1739.04.12 Givskud By †1827.03.11 Givskud datter af Christen Thomasen *1713c †1775.11.21 Givskud og Mette Andersdatter *1705c †1791.02.27 Givskud.

Givskud Givskudlund 1A
1810cc Hans Henriksen †1819-.

Givskud Givskudlund 1A
1819- Hans Henriksens enke †1819+.

Givskud Givskudlund 1A
1830cc Jens Pedersen *1763c.
Gift med Ane Marie Jensdatter *1767c.
Givskud Givskudlund 1A ender her ↑ .


Harresø
1 Introduktion
Navnet Harresø nævnes i følge TRAP første gang i 1499.
Harresø Kro på Hærvejen, Kongelig priviligeret kro fra 1820, er et berømt sted.
Rugaards skildring af Claus Pedersen Skovbølling er meget kendt og meget vigtig, fordi han havde adgang til gamle dagbøger og dokumenter, som vel ikke findes mere.
I 1683 i Markbogen ses:
1 øde gård, tildømt kongen (før Peder Jensen).
1 gård Christen Nielsen, tilhører Ditlev Rantzau.
1 gård Else Stachen (før Peder Hansen), Hr. Anders Andersens enke (Fester Stachen nævnes).
I 1762 nævnes 5 familier i Harresø.
En gård, Poul Andersen, havde hartkorn 4 6 2 1 og hørte under Hvolgaard.
En gård, Claus Pedersen Skovbølling, havde hartkorn 4 7 3 1 og hørte under Laage.
To gårde, Jens Christensen og Peder Jensen, hørte under Mattrup.
2 Fæstere
1665 Jens Nielsen, skylder korntiende, Nørvang Tingbog 1766.
1700 Christen NN, børn i skifte Mindstrup #550 1763.
1705 Sr. Peder Andersen af Harresø stævner (Anst-Jerlev-Slavs Tingbog).
Hartkorn 4 6 2 1:
1728 Mads Lauridsen og Christen Lauridsen
1751 Poul Andersen
1778 -1794+ Anders Poulsen, søn
1801- Søren Clausen, gift med enken Johanne Olufsdatter
3 Ejere
1683 1 gård: Kongen
1683 1 gård: Ditlev Rantzau
1683 1 gård:Else Stachen (enke efter Hr. Anders Andersen)
1721 1 gård: Bertel Dons stud. theol. skal have gård i Harresø (skifte Vejle #143 Drude Rantzau)
Hartkorn 4 6 2 1
1728- Mathias Hansen byfoged og herredskriver i Vejle
1728+ Hvolgaard (i 1728 Jakob Kruse)
1751 Hvolgaard
1780 Hvolgaard
1794 Hvolgaard.
Hartkorn 4 7 3 2:
1762 Laage
1768 Brandbjerg
4 Familier med børn

Givskud Harresø 4 6 2 1 begynder her ↓
Gård med hartkorn 4 6 2 1.
1722- Mads Lauridsen †1738+.
Der kendes to af hans børn, men han er tilsyneladende ikke død eller glemt død i Givskud kirkebog, så hans alder kendes ikke. Hans datter Kirsten overtager gården med hendes mand Lille Poul Andersen.
Kendte børn:
Kirsten Madsdatter *1718c Harresø. Gift med næste fæster, se nedenfor.
Laurids *1722 Harresø, ikke set senere.

Givskud Harresø 4 6 2 1
1739 (Lille) Poul Andersen *1717 Givskud By †1777 Harresø, gift 4 gange, søn af Anders Jensen *1682c †1759 Givskud By og Else Poulsdatter †1723 Givskud By.

Gift 1. 1739 i Givskud med Kirsten Madsdatter *1718c Harresø †1744 Harresø, datter af formand.

Gift 2. 1744.10.09 i Givskud med Mette Johansdatter *1724.12.10 Østerhoved, Givskud †1773 Harresø datter af Johannes Lauridsen *1678cc Lerager †1726.04.14 Østerhoved.

Gift 3. 1773 i Givskud med Anne Jensdatter af Vindelev *1729c †1774 Harresø.

Gift 4. 1775 i Givskud med Anne Albertsdatter af Hvejsel *1751.02 †1779.11.25 Nørskov, Lindeballe. (Hun gift 2. gang 1778.05.20 i Givskud med enkemand Peder Nielsen af Nørskov.)

Han kaldes Lille Poul Andersen for at skelne ham fra Gammel Poul Andersen i Givskud By.
Poul Andersen var i 1741 lægsmand i lægd nr. 9 i Koldinghus amt, Major Ingenhalf Compagni.
4. kone Anne Albertsdatter ser ikke ud til at være født i Hvejsel.
Børn med 1. kone Kirsten Madsdatter:
Dødfødt søn, tvilling 1740.04.14 Harresø.
Dødfødt søn, tvilling 1740.04.14 Harresø.
Anne Poulsdatter *1741.05.14 Harresø.
Gift med Jens Nielsen i Styvel, Jelling i skiftet 1777.
Anne Marie Poulsdatter *1744.08.02 Harresø †1777- Givskudlund.
Gift med Poul Pedersen i Givskudlund.
Børn med 2. kone Mette Johansdatter:
Kirsten *1746.02.20 Harresø †1746.04.12 2 måneder gammel.
Johannes Poulsen *1747.03.19 Harresø †1801+.
Gift 1782 i Hvejsel med enke2 efter Just Hansen Mette Cathrine Pedersdatter *1739c †1801+.
En halvgård i Ildved 2 7 1 2½ i Ildved, Hvejsel (før Just Hansen). Horsens Hospitals fæsterprotokol.
Niels Poulsen *1749.05.11 Harresø †1772.09c Harresø 23 år gammel.
Anders Poulsen *1751.10.24 Harresø, overtager gården, se nedenfor.
Else Poulsdatter *1754.01.27, Else fra skiftet 1777 efter faderen, hvor børnene nævnes i fødselsrækkefølge, hendes navn er glemt i dåben. Lever i skiftet 1777.
Kirsten *1756.05.09 Harresø ?†1756.10.03 ?½ år gammel.
Datter †1758.12.10 formodet død spæd. Ingen navn angivet.
Jens Poulsen *1760.03.09, lever 1777.
Dødfødt 1762.04.10 1762.04.10.
Hans Poulsen *1763.04.29 Harresø, lever 1777.
Gift 1795 med Maren Sørensdatter af Ris.
Ikke fundet FT 1801.
Maren *1765c †1772.02 syv år og fem måneder gammel.
Mette *1773 Harresø.
Børn med 4. kone Anne Albertsdatter:
Dødfødt datter 1776.
Niels *1777 Harresø.
Simuleret Folketælling 1762 Harresø Poul Andersen Gods: Hvolgaard
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Poul Andersen  1717 Givskud By Givskud 1777 Harresø Givskud Skifte Brejl Hvolgaard 282 Poul Andersen i Harresø 30.8.1777. Begravet 1777.07.07 59 år 11 måneder gammel.
kone1762100Mette Johansdatter  1724 Østerhoved Givskud 1773 Harresø Givskud Dåb nr.2015
Viet nr.7934
Hendes navn se #2202. Gift med Lille Poul Andersen, hun er død 1773 - for da gifter Poul sig 4. gang - men ikke set begravet i kirkebogen.
dat. 1176299Anne Marie Poulsdatter18 1744 Harresø Givskud  Dåb nr.2123
 
søn 2176299Johannes Poulsen15 1747 Harresø Givskud  Dåb nr.2144
Fæster 1782 i Ildved, Hvejsel gift med enken.
søn 2176299Niels Poulsen13 1749 Harresø Givskud  Dåb nr.2162
 
søn 2176299Anders Poulsen11 1751 Harresø Givskud  Dåb nr.2177
 
søn 2176299Jens Poulsen2 1760 Harresø Givskud   
tj-karl1762100X18+ 1746-   Kaldes Svend i alterslisten, vel i et håndværk.
kvinde1762100? En kone     


Givskud Harresø 4 6 2 1
1778 Anders Poulsen *1751.10.24 Harresø †1795.06.12 Harresø, søn af formand.

Gift 1. 1778c med Maren Terkelsdatter *1755c †1785.02c Harresø.

Gift 2. 1786c med Johanne Olesdatter *1751c †1804.07c Harresø, hun gift 2. gang 1795 med Søren Clausen, der overtager gården.

Han var sognefoged i Givskud sogn, da han døde i 1795.
Jakob Terkelsen af Kollerup By ses 2 gange som fadder eller hans kone Maren Jensdatter som bærer ved dåbene. Men Maren Terkelsdatter er ikke fundet født i Kollerup.
Børn med 1. kone Maren Terkelsdatter:
Mette *1779.05c Harresø.
Anne *1780.05c Harresø.
Maren *1781.10c Harresø.
Anna Cathrina *1783.09c Harresø.
Maria *1785.03c Harresø.
Børn med 2. kone Johanne Olesdatter:
Ole *1787 †17 uger gammel.
Dødfødt datter 1789.
Ole *1791 †1793 1½ år gammel.
Dødfødt datter 1793.
Folketælling 1787 Harresø Anders Poulsen   3.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2Anders Poulsen361751 Harresø Givskud 1795 Harresø Givskud Dåb nr.2177
 
kone 1Johanne Olesdatter361751c  1804 Harresø Givskud  
dat. 1 Mette Andersdatter81779 Harresø Givskud   
dat. 1 Anne Andersdatter71780 Harresø Givskud   
dat. 1 Anne Katrine Andersdatter 1783 Harresø Givskud   
dat. 1 Marie Andersdatter21785 Harresø Givskud   
søn 2 Ole Andersen11787 Harresø Givskud   
tj-karl 1Gravers Pedersen361751c   Givt første Gang
tj-pige Marie Jørgensdatter251762c   Ugivt. evt. Anne Marie Jørgensdatter *1763.02.27 Givskud By #2249.
tj-pige Mette Poulsdatter151772c    
tj-pige Maren Pedersdatter111777c    


Givskud Harresø 4 6 2 1
1795 Søren Clausen *1774.04.02 Harresø †1815.02.28 Harresø søn af Claus Pedersen Skovbølling *1723.04.23 Skovbølling, Jelling †1782.12.26 Harresø

Gift 1. 1795.08.20 i Givskud med enke efter formand Johanne Olesdatter *1751.03.24 Tørring By? †1804.07c Harresø (med Rugaard forbehold, datoer ikke fra Rugaard) datter i Tørring af Oluf Nielsen Bech *1709c †1801 Tørring By og Maren Hansdatter *1724c †1806 Bækgaard, Tørring.

Gift 2. 1805.03.23 i Givskud med Ane Marie Jensdatter Harrild *1784.03.10 Harrild, Ejstrup †1867.10.09 Harresø datter af Jens Hansen *1753c Harrild †1811 Harrild og Anne Larsdatter *1743c Usseltoft, Brande †1832 Lille Thorlund, Ejstrup.

Børn med 2. kone Ane Marie Jensdatter Harrild:
Ane Johanne Sørensdatter *1806.03.24 Harresø.
Gift 1828.05.31 Givskud med Christen Jensen *1800.11.20 Østerhoved, Givskud søn af Jens Christensen *1761.01.17 Østerhoved †1838.02.12 Harresø og Christiane Sørensdatter *1775.03.12 Bregnhoved, Give †1858.02.25 Harresø.
FT 1834 i Østerhoved i hans barndomshjem, men FT 1840 i Harresø. De flytter mellem 1734 og 1738.
Anne Marie *1807.10.29 Harresø †1807.11.01 tre dage gammel.
Claus *1808.09.29 Harresø †1821.01.30 Harresø 12 år gammel.
Ane Marie Sørensdatter *1811.10.09 Harresø †1860+.
Gift 1828.08.02 i Givskud med Søren Andersen *1807.04.07 Givskud By †1853.09.22 Givskud By søn af Anders Sørensen *1773.03.31 Givskud By †1850.01.27 Givskud By og Ane Marie Clausdatter *1779.05.16 Harresø †1863.01.24 Givskud By.
FT 1860 enke i et hus i Givskud By, lever af sin jordlod, med 5 børn hjemme.
Anna Sørensdatter *1814.01.30 Harresø †1906.06.23 Nørre Vilstrup, Skibet.
Gift 1836.06.24 i Givskud med skolelærer og kirkesanger Erik Christensen Husted *1807.10.24 Borris †1892.01.20 Skibet søn af Christen Madsen Husted *1764.08.05 Borris †1839.10.05 Hanning og Maren Christensdatter *1772.12.13 Stauning †1854.01.09 Hanning.

Givskud Harresø 4 6 2 1
1815 Jens Christian Jensen *1787c Omme, Vester Nykirke, Ribe amt †1874.03.05 Givskud søn af Mette Nielsdatter *1761c †1801+ og Jens Friderichsen *1748c †1801-.
Gift 1815.06.10 i Givskud med enke efter formand Ane Marie Jensdatter Harrild se ovenfor.
I 1819 matr. 4A.
I FT 1850 er de stadig på gården. I FT 1860 angiveligt i Givskud By.
Børn:
Søren Jensen *1816.08.25 Harresø.
Gift 1. 1836.11.18 i Givskud med Marie Nielsine Madsdatter *1818.04.15 Sødover, Nørup †1852.04.15 Givskud Mark datter af Mads Berthelsen og Ane Cathrine Jacobsdatter.
Gift 2. 1853.08.06 i Givskud med enke Maren Pedersdatter *1831c Givskud (var gift 1. gang med Søren Agerholm). Gift 2. 1853.08.06 i Givskud med enke Maren Pedersdatter *1831c Givskud (var gift 1. gang med Søren Agerholm).
Mette Jensdatter *1818.10.08 Harresø.
Gift 1844.01.27 i Givskud med Mikkel Mortensen *1811c Jelling †1885.01.01 Givskud Mark.
Jensine Jensdatter *1821.04.21 Harresø.
Gift 1849.02.17 i Givskud med Mads Clausen *1820.02.11 Harresø søn af Claus Madsen *1793.02.17 Harresø †1877.01.22 Harresø og Karen Pedersdatter Nim *1792.03.10 Tofthøj, Gadbjerg †1879.01.22 Harresø.
Ane Cathrine Jensdatter *1827.04.28 Harresø.
Gift 1854.04.15 i Givskud med Peter Christian Clausen *1831.05.31 Harresø, bror til søsterens Jensines mand Mads Clausen ovenfor.
Givskud Harresø 4 6 2 1 ender her ↑

Givskud Harresø 4 7 3 2 begynder her ↓
Gård med hartkorn 4 7 3 2.
Denne gård blev senere i følge Rugaard omkring 1870 til 6 gårde og 3 huse.

Klaus Pedersen opdyrkede Noget; men helt opdyrket, saa der nu ikke findes en eneste Lyngtop paa dette store Omraade, blev det først af hans Sønnesøn Klavs Madsen {Rugaards informant} og dennes driftige Sønner Mads {Clausen}, Jens Peter {Clausen}, Peter Kristian {Clausen} og Anton {Clausen}, hvorfor der nu ogsaa af den gamle Harresøgaard er bleven hele 6 Gaarde, nemlig: Harresøgaard, Harresø Kro, Kristiansgaard, Engmark, Petersborg og Lillesø samt 3 Huse.

Givskud Harresø 4 7 3 2
1738 Niels Poulsen *1701c Givskud By †1766 Harresø søn af Gammel Poul Andersen *1661c †1738.09.24 Givskud By og Anne Nielsdatter †1725.09.02 Givskud By.
Gift med Else Jensdatter *1685c †1772.05.10 Harresø.
Else Jensdatter var først gift med Johannes Lauridsen, der døde i Østerhoved, Givskud i 1726, hvorefter hun giftede sig med Niels Poulsen, som overtog fæstet i Østerhoved 1726-38. I 1738 flyttede de til Harresø. Deres børn er født i Østerhoved, se der.
Udvalgt barn (for de andre se Østerhoved):
Anne (Marie) Nielsdatter *1733.12.06 Østerhoved, Givskud gift med eftermand Claus Pedersen Skovbølling, se nedenfor.
Givskud Harresø 4 7 3 2
1755 Claus Pedersen Skovbølling *1726 (Rugaards dato 1723.04.23 opdigtet og forkert, se faderen Peder Sørensen skifte) Skovbølling, Jelling †1782.12.26 Harresø søn af Peder Sørensen *1687.11.01 Hygum, Kollerup †1734.01 Skovbølling (søn af Søren Clausen og gift 1681.10.12 i Kollerup med Maren Andersdatter) og (gift 1713.11.05 Kollerup) Mette Sørensdatter †1748+.

Gift 1. 1753.05.06 i Givskud med 1. kone Anne Maria Nielsdatter *1733.12.06 Østerhoved, Givskud †1764 Harresø datter af formand.

Gift 2. 1765c med Anne Madsdatter Hauge *1742.05.15 Tørring †1822.12.18 Harresø datter af Mads Pedersen *1704c Tørring og Anne Pedersdatter *1712cc Tørring †1752 Tørring.

Nyt 2022 fra Mona Skov Jensen: Peder Sørensen fødsel og giftermaal og forældre Søren Clausen og Maren Andersdatter. Søren Clausen mulig søn af Claus Sørensen †1692.01.31 Hygum, Kollerup.
Nyt 2019 fra Mona Skov Jensen, som fandt Claus Skovbøllings far (Skovgaards skifteprotokol, Brejl #524):

524 Peder Sørensen i Skovbølling 20.2.1734 side 1.
E: Mette Sørensdatter. LV: broder Peder Sørensen i Hygum.
B: Søren 17, Niels 14, Maren 10, Claus 8, Karen 6. FM: farbroder Jens Sørensen i Hygum, farbroder Mikkel Sørensen i Skovbølling.

Dette passer nøjagtigt med Claus Skovbøllings søskende, som allerede var blevet fundet ud fra tre andre skifter under Skovgaard, se nedenfor.
Claus Skovbøllings mor Mette Sørensdatter og bror Søren Pedersen ses den 8. oktober 1748 på Koldinghus Birketing:

8/10. (Søren Pedersen og moder) Mette Sørensdatter af Skovbølling ctr. madame {Mag.?} Moss af Jelling. - Forlig. Mag. Moss betaler inden paaske 10 rdl., og Mette Sørensdatter beholder den andel korn- og kvægtiende, som tilkommer mag. Moss af hendes gaard. Der tages reservation m.h.t. kongens bøder. - Mad. {Mag.?} Moss' advokat har forsøgt at faa stævningen afvist med den begrundelse, at der var blevet indgaaet forlig paa Skovgaard birketing; men retten resolverede, at sagen skulle gaa videre, for Mette Sørensdatter havde ikke været med til det forlig.

Magister Peder Henriksen Moss †1750 var præsten i Jelling og Hover sogne, som havde forpagtet Qvæg- og Korntienden i Jelling. Men Mette Sørensdatter - der enten er selvejer eller fæster af gården i Skovbølling - skal ikke betale den tiende. Grunden dertil ses ikke. Søren Pedersen, som da er 31 år gammel, har med moderen overtaget gården i Skovbølling før 1748.
Med skiftet ovenfor kasseres Rugaards dato for Claus Skovbøllings fødsel *1723.04.23, hvor året ganske simpelt er udregnet fra dødsalderen og datoen opfundet. Denne er med absolut sikkerhed født *1726 fordi han er 8 år gammel i februar 1734 i skiftet, og et skifte er et af de sikreste dokumenter der findes. Han angives i kirkebogen begravet 1782 i alder af 59 år, hvilket skulle være 56 år gammel.
Søsteren Maren Pedersdatter *1724c er ikke set gift eller død, men er nu tilføjet i listen over søskende.

Skovbølling i Jelling sogn er lige nabo til Harresø. Claus Pedersen Skovbølling, der kunne læse og skrive, er velkendt, fordi han er blevet beskrevet af D. E. Rugaard, der havde hans sønnesønnen Claus Madsen som informant. Sønnesønnen havde ægte dokumenter og dagbøger tilbage til og af Claus Pedersen Skovbølling (forfædrene i slægtsbeskrivelsen er for en stor del opfundet, i hvert fald afstamningen Borgschmidt).
Det skal siges, at Rugaard fortæller historier (spændende, gode historier), romaner. Jo nærmere hans tid, 1870, jo mere chance er der for at noget af det også passer. D. E. Ruggard: "Fremragende Danske Bønder før og nu," 1871, Bording, 486 sider, siderne 113 - 130 om Claus Pedersen Skovbølling. Det er godt muligt, at Rugaard har anset Claus som den første søn, og at faderen derfor skulle hedde Peder Clausen, men efter skifterne nedenfor er Claus påviselige brødre Søren *1717c og Niels *1720c og Claus først i 1726, så hans og deres far var muligvis Peder Sørensen (bekræftet 2019) eller Nielsen.
Claus bror Niels Pedersen (Skovbølling?) vil Rugaard have født 1726 i Skovbølling, Jelling. Det passer ikke, for han er født *1720c. I folketællingen FT 1787 ses han som enke i Hygom 70 år gammel, dvs *1717c, han begraves 1791 i Kollerup 72 år gammel dvs *1719c, men altså ud fra det sikre skifte (2019) *1720c.
FACIT: Rugaards datoer og navne i slægtsoversigten før 1800 dur simpelthen ikke (det er vilde ting og opfindelser) - hans angivelser efter 1800 passer kun hvis de kan stamme direkte fra Claus Pedersen Skovbøllings sønnesøn Claus Madsen, der jo kendte familien, og som Rugaard fik oplysninger af. Årstal og navne fra Rugaard svirrer omkring i internettet - til seriøse anliggender kan de ikke bruges, kun til romaner.
Peder Poder til Skovgaard i Kollerup sogn citeres for en skrivelse af den 10. marts 1753, hvor han løste Claus fra stavnsbåndet:

... hælst da han sit Brød andetstæds agter a skaffe og sin Lykke at grunde
... paa det bædste anbefaler Klavs Pedersen Skovbølling til fræmturendes promission og forfræmmelse hos alle forekommendes
... ynsker hannem fræmgang, hæld og lykke.

Skudsmålet af den 11. April 1753 fra sognepræsten i Jelling Poul Wedel ser tilforladeligt ud:

Klavs Peders Skovbølling, Søn af agtbare Gaardfolk, er en brav ungersven, der fører et ærbart og kristeligt lief og lefned, har flitig hørt Ordet udi Kirken og regelmæsig brugt Alterens sacramente, sidste gang den 2. april d. aar.

Trolovet bliver han i Givskud den 6. juni 1753, altså to måneder efter skrivelsen fra sognepræsten i Jelling.
Rugaard skriver hartkornet i Harresø var 6 tønder 6 skæpper. Det er også forkert. Claus Pedersen nævnes i godset Laages Jordebog i 1762 med 4 7 3 1 og betaler 10 rigsdaler fæstepenge om året.
Skildringen af hvordan de første kartofler kom til egnen er velkendt og ofte fortalt. Rugaard har endda en dato nemlig d. 2. april 1759 kom kartoffeltyskere ad Hærvejen til Harresø og overnattede. Familiefaderen skal have reddet på en tyr. Som Rugaard fortæller det fik Claus to kartofler for hver af de seks tyskere og en til. Allerede året efter i 1760 ses i hans optegnelser, at han uddelte nogle kartofler til en bror, til Christen Pedersen Donnerup på Donneruplund og seks andre.
Næste år 1761 skriver han, at han har betænkt med kartofler:
Præst Poul Wedel i Jelling.
Præst Jens Mandix i Hvejsel (hans egen præst).
Præst Knud Søltoft i Brande.
Degnen Evald i Hvejsel.
Og andre.
Rugaard vil vide, at Claus var den første til at holde gæs på egnen — dette er opfundet. I skildringerne fra krigen 1659 ses rov af gæs overalt, i en tingbog ses gæs i Jelling. Claus var jæger og noterer i sin dagbog:

Den 26. septbr. 1770 skiød ieg igien en Ræff ...
den 6. novbr. (1770) skiød ieg en meget stoer svane nede in Tin{g}grund. Den fløy forrest i rekkerne. Den kunde ey rett blive møer, men gaf lige saa mange fier, som 3 af vore giæs.

Claus garvede - sudrede - selv sine skind og stedet, hvor han gjorde det blev senere kaldt Suderbanken. I dagbogen nævner han, at han var kirkeværge og kirken blev istandsat 1762-63. Den 11. juli 1771 talte han med biolog og illustrator Søren Abildgaard (Rugaard kalder ham professor, det var han ikke - det var sønnen Nicolaj Abildgaard. Søren tegnede oldtidsminder i kirkerne på en rejse, se Vejle Amts Aarbog 1930) på Kongehøjene i Jelling. Denne lovede at besøge Harresø for at se "Harald Blaatands sængested" en seng i egetræ med figurer, der stod i en storstue "fra Arilds tid".
Den 4. august 1779 bortforpagter Vejle Hospital Konge- og Korntienden af Givskud sogn for 31 tønder rug og 3 en halv tønder byg til Claus Pedersen Skovbølling.
Sønnesønnen Claus Madsen har vist Rugaard et dokument om Claus Pedersens anden kone Anne Madsdatter udstedt den 28. oktober 1760 af Provst Cramer i Tørring:

Anna Madsdatter Hauge er her udi Tørring Kirke, da hun hafde lagt en god grund til det tilkommende og kunde giøre god reede for det herlig Haab, som er nedlagt i hende, antagen til hendes Daabs Pagts confirmation og derefter til det høyværdige Alterens sacramente. Hun er datter af hædrelige Gaardfolk, har fra ungdomen bevaret sin vey ustraffelig og sin sti reen, saa jeg hende til at nyde andenstæds Deelagtighed i Guds huses gode vil and kand paa det bædste hende recommendere.

Følgende var søskende, som det ses i skifterne fra Skovgaard gods i Brejl #541, #593 og #595 og (2019) #524:
Søren Pedersen (Nymand) i Hopballe, Jelling *1717c Skovbølling? †1772+.
Gift med Maren Hansdatter *1703c †1772 Hopballe
Søn Peder Sørensen *1737c †1794 Hopballe
Niels Pedersen i Hygum, Kollerup *1720c Skovbølling? †1791 Kollerup 72 år gammel (bedre alder FT 1787).
Maren Pedersdatter *1724c Skovbølling, Jelling (tilføjet 2019).
Claus Pedersen Skovbølling af Harresø, Givskud *1726 Skovbølling, Jelling †1782 Harresø angivet 59 år gammel.
Karen Pedersdatter i Hygum, Kollerup *1728c †1774 Kollerup 47 år gammel.

Gift 1. med Hans Andersen †1757 Kollerup.

Gift 2. Søren Mikkelsen.

Rugaard fortæller, at Harresøgaard i Claus Pedersen Skovbøllings tid var omkring 500 tønder land, næsten altsammen hede, hvoraf han opdyrkede noget. Under hans sønnesøn Claus Madsen blev alt opdyrket.
Børn med 1. kone Anne Marie Nielsdatter:
Navnløs *1754
Dødfødt 1755.
Dødfødt 1757.
Niels Clausen *1759 Harresø, skal efter Rugaard have giftet sig med en jomfru Harris i Norge og blevet ølbrygger i Amsterdam.
Børn med 2. kone Anne Madsdatter Hauge:
Mads *1766.10.19 †1767.01.11 tre måneder gammel.
Mads Hauge Clausen *1769.02.05 Harresø, overtager gården, se nedenfor.
Peder *1771.03.28 Harresø †1778.05.17 syv år gammel.
Søren Clausen *1774.04.02 Harresø †1815.02.28 Harresø, overtager den anden gård i Harresø.
Ane Marie Clausdatter *1779.05.16 Harresø †1863.01.24 Givskud.
Gift 1803.09.24 i Givskud med Anders Sørensen *1774.08.07 Givskud By †1850.01.27 Givskud By søn af Søren Christensen *1740.07.24 Givskud By †1810.09.16 Givskud og Maren Andersdatter *1740.06.19 Givskud By †1822.04.25 Givskud By.
Anders Sørensens far Søren Christensen ses som lægdsmand Session 1805 i lægdsrullen, hvor han bliver afløst af Mads Clausen.
Simuleret Folketælling 1762 Harresø Claus Pedersen Skovbølling Gods: Laage
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Claus Pedersen Skovbølling39 1723 Skovbølling Jelling 1782 Harresø Givskud Gift 1753 i Givskud.
kone1762100Anne Marie Nielsdatter29 1733 Østerhoved Givskud 1764 Harresø Givskud Dåb nr.2056
Døbt Anne Nielsdatter.
søn176299Niels Clausen3 1759 Harresø Givskud  I følge Rugaard gift med jomfru Harris i Christiania, Norge, senere Ølbrygger i Amsterdam.
tj-karl1762100X18+ 1744-   Ses i alterslisten at det drejer sig om en Svend, i 1755-59 Christen Jensen.
tj-dreng1762100x12+ 1750-    
tj-pige176080Anne Marie12+ 1750-    

Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro
1782 Anne Madsdatter Hauge enke efter formand, se ovenfor.
Folketælling 1787 Harresø Anne Madsdatter  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G Kone e1Anne Madsdatter Hauge461742 Tørring 1822 Harresø Givskud  
søn Mads Clausen201769 Harresø Givskud 1826 Harresø Givskud  
søn Søren Clausen121774 Harresø Givskud 1815 Harresø Givskud Gift 1. med enke på den anden gård i Harresø Johanne Olesdatter, derefter med Ane Marie Jensdatter Harild fra Overharrild, Ejstrup.
dat. Anne Marie Clausdater81779 Harresø Givskud 1863 Givskud By Givskud Gift med Anders Sørensen af Givskud By.
tj-karl Las Sørensen261761c    
tj-pige Anne Lausdatter221765c    
tj-pige Birgitte Henningsdatter151771 Tørring 1814 Harresø Givskud 1793 gift med sønnen i gården Mads Clausen, se ovenfor.
tj-pige Anne Kirstine Sørensdatter111776c    
Kones mosters mand 1Peder Olesen671720c    
Kones moster 1Maren Pedersdatter621725c    

Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro
1793 Mads Hauge Clausen *1769.02.05 Harresø †1826.07.15 Harresø, søn af formand.
Gift 1793.01.26 i Givskud med Birgitte Henningsdatter *1771 Tørring Kro †1814.08.10 Harresø datter af Henning Hansen *1739 Tørring Kro †1779 Øster Starup og Boel Marie Christensdatter *1744c Donneruplund, Give †1827 Harresø (ved denne datter Birgitte).
Han skrives i 1819 på matr. nr. 6.
Mads Hauge Clausen var sognefoged (fx i FT 1801). Rugaards angivelser er vildt unøjagtige, derfor kan nogle datoer være forkerte - en del er blevet rettet.
Harresø blev i 1820 kongelig priviligeret kro under Mads Clausen.
Børn:
Anne *1793.03.25 Harresø †1797.12.07 Harresø, godt 4 år gammel.
Claus Madsen *1794.03.30 Harresø, overtager gården, se nedenfor.
Bodil Marie Madsdatter *1796.05.29 Harresø †1884.12.16 Harresø.
Gift 1816.12.28 i Givskud med Peder Sørensen *1790.05.30 Givskud †1859.08.28 Harresø.
Harresø Mark.
Anna Birgitte *1798.05.17 Harresø †1821.12.07 Harresø, 23 år gammel.
Anne Marie Madsdatter *1801.02.24 Harresø †1860+.
Gift 1835c med smed Ludvig Carl Rasmus Sandberg *1804c Brahetrolleborg, Svenborg amt †1860+.
Bosat Ørum, Sindbjerg sogn.
Henning Madsen *1804.11.22 Harresø †1880+ Hvejsel?
Gift 1832c med Johanne Andersdatter *1812c Hvejsel †1860-80.
Bosat Ildved, Hvejsel sogn. I FT 1834 inderste og daglejer. FT 1845 husmand. FT 1880 hus, enkemand lever af jordlod, har datterdatter boende ved sig.
Johanne Madsdatter *1805.03.10 Harresø.
Anne Madsdatter *1807.04.02 Harresø †1880+ Givskud?.
Gift 1824c med Simon Christensen *1806.08.17 Farre, Give †1880- Givskud søn af Christen Simonsen *1766c †1810 Farre og Barke Sørensdatter *1772c †1818 Farre.
FT 1834, 1840 Givskud By. FT 1845, 1850 manden tjener og er væk. FT 1860 begge i et hus i Givskud By. Hun er i FT 1880 enke i Gylhøj, Givskud By ved datteren Berta.
Maren Madsdatter *1809.07.30 Harresø.
Marie Madsdatter *1812.01.27 Harresø.
Folketælling 1801 Harresø Mads Clausen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer og Sogne- foged mand 1Mads Clausen351769 Harresø Givskud 1826 Harresø Givskud  
kone 1Birgitte Henningsdatter281771 Tørring 1814 Harresø Givskud 1793 gift i Givskud med Mads Clausen.
søn Claus Madsen71794 Harresø Givksud 1877 Harresø Givksud Overtager gården, gift med Karen Pedersdatter.
dat. Bodil Maria Madsdatter51796 Harresø Givksud 1884 Harresø Givksud Gift med Peder Sørensen.
Inder- ste mands mor eAnne Madsdatter601742 Tørring 1822 Harresø Givskud Kaldes i FT 1801 "Maria" Madsdatter.
tj-pige Anne Maria Madsdatter221779c    
tj-karl Jens Pedersen421759c    
tj-dreng Jens Jacobsen141787c    
tj-dreng Jørgen Terkelsen121788 Givskud By Givskud  Søn af Terkel Jensen og Anne Marie Jørgensdatter.

Givskud Harresø 4 7 3 2 ender her ↑

Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro
Gård med Harresø Kongelig priviligeret Kro.
1826c Claus Madsen *1794.03.30 Harresø †1877.01.22 Harresø, søn af formand.
Gift 1818 i Gadbjerg med Karen Pedersdatter *1793c Gadbjerg (ikke set født i kirkebogen) †1879.01.22 Harresø datter af (ses i FT 1801) Peder Jensen *1749c og Anne Jensdatter *1748c.
Konen Karen Pedersdatter er i følge FT 1845 og FT 1860 født i Gadbjerg, men i FT 1850 født i Sindbjerg sogn. I Sindbjerg og Gadbjerg kirkebøger 1792-95 er hendes dåb ikke set. I FT 1787 er Peder Jensen allerede i Tofthøj og igen i FT 1801, det ville være besynderligt hvis han tog afstikker til Sindbjerg, men Karen Pedersdatters dåb er ikke set i Gadbjerg kirkebog, den formodes glemt. I Rugaard angives hendes dåb den 10. marts 1792 af Tofthøj i Gadbjerg, dette står ikke i Gadbjerg kirkebog.
I FT 1860 er Claus Madsen på aftægt og har skødet gården til sønnen Anton Clausen, der endnu er ugift.
Claus Madsen var kromand på Harresø Kro. Han spiller en rolle i slavekrigen 1848, hvor rygtet gik at 600 tugthusslaver fra Rendsborg var i anmarsch. Claus bevæbnede sig med en kølle. Sønnen Anton, der var 14, fik en plakat udsendt fra herredsfogeden, som egentlig var om forsvar af Kolding, men blev i rygtet om slaverne anderledes forstået, og skulle bringe plakaten til sognefogeden i Givskud, der boede i Lerager.
En del folk bevæbnede med alt muligt drog mod Bredsten for at bekæmpe slaverne, men kom tilbage, da der ikke var nogen. I mellemtiden var en del krigere kommet til Harresø fra Thyregod og Nykirke. De fyrede bøsserne af og kromanden stillede en tønde brændevin til rådighed. Hans Kau beretter, at nogen krigere bukkede under i den kamp.
Børn:
Mads Clausen *1820.02.11 Harresø †1867 Harresø.
Gift 1849.02.17 i Givskud med nabos datter Jensine Jensdatter *1821.04.21 Harresø, datter af Jens Christian Jensen *1787c Omme, Vester Nykirke, Ribe amt †1874.03.05 Givskud og Ane Marie Jensdatter Harrild *1784.03.10 Harrild, Ejstrup †1867.10.09 Harresø.
Ane Birgitte *1822 Harresø †samme år.
Ane Birgitte *1823 Harresø †1824.
Marianne *1824 Harresø †samme år.
Jens Peder Clausen *1827c Harresø †1877.09.19 Harresøgaard.
Gift 1864-70c med Maren Dorthea Hansen *1844c Hvejsel.
Efter Jens Peder Clausens død i 1877 gifter enken Maren sig 2. gang med Poul Nielsen fra Velling, Ringkøbing amt, se nedenfor.
Søren (Harris) Clausen *1829.01.02 Harresø †1873 Odense?.
Gift 1854c med Maren Johanne Jørgensen *1835c Middelfart datter af Gertrud Lorenzen *1812c Middelfart og købmand Niels Christian Jørgensen *1810c Middelfart †1855- Middelfart.
Dimitteret fra seminariet i Jelling 1. november 1849, søn af gårdejer C. Madsen, Harresø.
I Middelfart 1854-57 realskole to børn, Fuglereds Fjerding, Knurregade 185 Middelfart.
Fra 1858 i Odense 6 børn. Deres børn får alle mellemnavnet Harris, ikke Harresø. Holsedorestræde, 4, Forhus 1 Sal i Odense.
(Tak til Henning Grøndahl Andersen, 2016.)
Børn:
Jutta Gerdina Kristiana Clausen *1854c Middelfart.
Elisa Ivara Carla Harris Clausen *1858.07.11 Skt. Knud, Odense.
Torvald Vilhelm Schønemann Harris Clausen *1861.05.05 Skt. Knud, Odense.
Thoralf Garibaldi Harris Clausen *1863.07.19 Skt. Knud, Odense.
Thyra Dagmar Harris Clausen *1865.07.09 Skt. Knud, Odense.
Bjørnstjerne Evald Malmstrøm Karl Harris Klavsen *1868.06.28 Skt. Knud, Odense.
Peder Christian Clausen *1831.05.31 Harresø †1899.
Gift 1854.04.15 i Givskud med nabos datter Anne Cathrine Jensdatter *1827c Harresø, datter af Jens Christian Jensen *1787c Omme, Vester Nykirke, Ribe amt †1874.03.05 Givskud og Ane Marie Jensdatter Harrild *1784.03.10 Harrild, Ejstrup †1867.10.09 Harresø.
FT 1860, FT 1870 et hus i Harresø By.
Anton Clausen *1833 Harresø †1925 Fyn. Overtager en gård i Harresø, se nedenfor.

Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro
1852 Jens Peder Clausen *1827c Harresø †1877.09.19 Harresøgaard.
Gift 1864-70c med Maren Dorthea Hansen Ballegaard *1843.06.19 Hvejsel By †1908.11.19 Harresø? datter af Hans Peder Jensen *1804c Pjedsted †1886.08.28 Hvejsel og Martha Olesdatter (Ballegaard) *1818.01.19 Hvejsel †1899.09.21 Hvejsel.
FT 1870 kroen med gård i Harresø. Han har fire tjenestefolk og skolelærer Andreas Schjøth som logerende.

Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro
1877 Maren Dorthea Hansen Ballegaard *1843.06.19 Hvejsel †1908.11.19 Harresø, enken.
Gift 2. 1879c med Poul Nielsen se nedenfor

Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro
1879 Poul (Deigaard) Nielsen *1853.05.11 Koustrup, Velling, Ringkøbing amt †1910.12.23 Harresø? søn af Niels Poulsen *1820c Velling og Ingeborg Kirstine Ebbesen *1824c Velling.
Gift 1879c med enken Maren Dorthea Hansen Ballegaard, se ovenfor.
Poul Nielsen var kromand fra 1879-96.

Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro
1896 Kristian Jensen.
Givskud Harresø 4 7 3 2 Kro ender her ↑

Givskud Harresø en gård begynder her ↓
En anden gård.
1860c Anton Clausen *1833 Harresø †1925.01.04 Aunslev, Fyn, søn af Claus Madsen ovenfor.

Gift 1. 1861.03.31 i Give med enke efter mølleforpagter Johan Kristian Nielsen i Vester Mølle, Vester Grethe/Margrethe Andersdatter †1877.08.19 Skt. Nicolai, Vejle By.

Gift 2. 1881 i Øster Snede med Nielsine Sørensdatter *1834.05.28 Ørum †1925- datter af gaardmand Søren Nielsen *1795c Daugaard, Hatting herred †1860+ Hedensted? (ved datter Ane Kirstine) og Else Marie Sørensdatter *1796c Nebsager, Bjerre herred †1860+ Hedensted?.

Anton Clausen fører gården i hvert fald indtil 1871. I FT 1870 angives han som jordbruger. Anton og Grethe flytter til Vejle, hvor hun dør 1877. Han er i FT 1880 vognmand i Vejle.
Senere gift han sig i Øster Snede i 1881 med hans anden kone Nielsine Sørensdatter, de bor FT 1890 i Hansted sogn, Skanderborg amt.
Anton rejser til Amerika, men kommer hjem igen.
Han dør på Fyn.
Hendes barn med Johan Kristian Nielsen:
Ane Kristine Marie Nielsen *1858c Vester Mølle, Vester.
Hendes børn med Anton Clausen:
Johan Christian Møller Clausen *1863c Harresø.
Claudine Caroline Birtte Clausen *1864c Harresø.
Mariette Cathrin Dorthea Clausen *1867c Harresø, FT 1880 husjomfru i Vejle By.
Madsine Gertine Jutha Clausen *1869c Harresø.
Julius Christan Møller Clausen *1872c Harresø, FT 1880 skoledreng i Vejle By.
Givskud Harresø en gård ender her ↑

6 Andet

Lerager
1 Introduktion
Navnet Lerager nævnes første gang i 1488.
I 1683 er der to gårde i Lerager, den ene ejes af grev Ditlev Rantzau og fæstes af Christen Nielsen, den anden er delt i to halvgårde. Den ene halvgård deraf tilhører Laage gods og fæstes af Laurids Pedersen, den anden ejes af Oberst Brinch med fæster af Jens Nielsen. Senere, i hvert fald i og efter 1723, er de to halvgårde samlet under Laage og fæstes af Peder Lauridsen.
Ejerskabet af den anden helgård er uafklaret, i Extraskattemandtallet af 1762 skrives ingen ejer til gårdene i Lerager, men Søren Pedersen fæster til sidst under Hvolgaard, for i dens skifteprotokol findes hans skifte i 1772, i 1748 er hans gård stadig under Laage.
Da der er flere store, tidlige skifter kan familierne i Lerager optreveles ret godt.
Lauridsen Familien:
Peder Lauridsen, bosat Lerager Givskud, *1672c †1743 Lerager.
Else Lauridsdatter, bosat Lerager Givskud, *1676 †1741 Lerager.
Jens Lauridsen, bosat Brændgaarde Lindeballe , *1680c †1750 Brændgaarde
Niels Lauridsen,bosat Nørskov Lindeballe, *1682c †1760.11.24 Nørskov
Kirsten Lauridsdatter, bosat Sønder Kollemorten Øster Nykirke, †1768 ikke set begravet i Givskud eller Øster Nykirke, skifte af Lerager.
Johannes Lauridsen, bosat Østerhoved Givskud, †1726 Østerhoved.
Oluf Lauridsen, bosat Ris Givskud, *1685c †1739 Ris.

Lauridsen familiens udbredelse 1750 i Lindeballe, Givskud og Øster Nykirke sogne. Lauridsen familiens udbredelse 1750 i Lindeballe, Givskud og Øster Nykirke sogne. Et barn pro sted, men to i Lerager, Givskud.

Familien beskrives ofte som født i Nørskov, Lindeballe, hvor en fæster Laurids Lauridsen ses i Markbogen i 1683. Dette anses her for mindre sandsynligt. Hvis man ser på kortet er det tydeligt at:
1. Børnene spreder sig om Lerager (2) i Givskud sogn (4 ud af 7).
2. I Markbogen 1683 ses i Lerager Laurids Pedersen. Hans far Peder Lauridsen ses 1666 i Nørvang Herreds Tingbog.
3. Laurids Pedersens første søn burde hedde Peder Lauridsen, hvilket passer med listen af de syv børn. Der er ingen søn Laurids Lauridsen (som teoretisk kunne være død, for at være helt korrekt).
4. Niels Lauridsen er først ved broderen Johannes i Østerhoved, lige nabo til Lerager, hvor han gifter sig fra før han tager fæstet i Nørskov.
Derfor anses disse børn at være født i Lerager, Givskud sogn.

Børneflokken mere udførligt:
Peder Lauridsen, bosat Lerager Givskud, *1672c †1743 Lerager.
Gift med Mette Madsdatter *1678c.
Søren Pedersen, Lerager, *1709c Lerager †1772 Lerager.
Laurids Pedersen, Kbh., †1750-68
Datter 1.
Datter 2.
Mads Pedersen Lerager, borgmester Kalundborg 1768 *1705c Lerager †1785 Kalundborg, 1750 i Kbh.
Peder Pedersen, Kbh. 1750. †1768-. Ingen børn.
Maren Pedersdatter, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, *1705c Lerager †1781.01.21 Nørre Kollemorten.
Gift med Jens Lauridsen *1706 †1788 Nørre Kollemorten.
Karen Pedersdatter, Lindet Vester sogn, *1713c Lerager †1760.11.09 Lindet
Johanne Pedersdatter, Hauge Langskov, †1756 Hauge
Gift med Niels Christensen i Hauge *1704c †1762 Hauge. (Gift 2. 1758 i Hornborg med Maren Pedersdatter *1726 Flemming, Hornborg †1814 Hauge)
Else Lauridsdatter, bosat Lerager Givskud, *1676.12.02c Lerager †1741.03.19 Lerager.
Gift med Anders Pedersen *1678c †1757 Lerager.
Johannes Lauridsen, *1678cc bosat Østerhoved Givskud, †1726 Østerhoved.
Gift med Else Jensdatter, bosat Østerhoved og Harresø Givskud, *1685c †1772 Harresø gift 2. Niels Poulsen *1701c Givskud By †1766 Harresø.
Laurids Johansen, bosat Farre Mølle Give, Kvak Mølle Skibet, *1712c †1773 Kvak Mølle gift 1739 i Gadbjerg med Kirstine Christensdatter.
Jens Johansen, 1750 Givskov Give *1714c Østerhoved †1787+ Styvel?, Jelling?
Maren Johannesdatter, Mølgaard Farre Give, *1715c Østerhoved †1792 Mølgaard
Christen Johansen *1721c Østerhoved, Givskud †1773 (skifte) Givskov.
Mette Johansdatter, Harresø Givskud, *1724.12.10 Østerhoved gift 1744 i Givskud med Lille Poul Andersen *1717 Givskud By †1777 Harresø.
Jens Lauridsen, bosat Brændgaarde Lindeballe , *1680c †1750 Brændgaarde
Gift med Maren Jørgensdatter.
Niels Lauridsen,bosat Nørskov Lindeballe, *1682c †1760.11.24 Nørskov
Gift 1. Maren Jensdatter Skærhoved *1687c Skærhoved, Give †1733.11.27 Nørskov.
Børn:
Sidsel Nielsdatter *1710c Nørskov †1792.01 Lerager, Givskud.
Gift 1738.10.07 i Givskud med Peder Jensen *1714c †1766 Lerager.
Bosat Lerager, Givskud.
Maren Nielsdatter *1716c Nørskov †1781.01.25 Sønder Kollemorten.
Gift med i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke Thomas Christensen (kaldet Tammes Skrædder, matr. 7A) *1709.06.23 Sønder Kollemorten †1773.03.14 Sønder Kollemorten søn af Christen Christensen den Ældre *1671c †1735 Sønder Kollemorten og Kirsten Christensdatter Bøgballe *1681 Bøgballe, Øster Snede †1758 Sønder Kollemorten.
Laurids *1717.03c Nørskov †1735.07.10 Nørskov, næsten 18 år gammel
Jens Nielsen Nørskov *1720.11.10 Nørskov, Lindeballe †1801-05 Skærhoved
Gift med Marie Jokumsdatter *1743 Smidstrup, Gadbjerg †1807.03.01 Give By datter af Jokum Andersen af Smidstrup *1720c †1770.08.19 Smidstrup og kone *1710c †1785.10.16 Smidstrup (tak til Hans Filskov, 2014).
Johanne Nielsdatter *1723.03.07 Nørskov †1796 Lerager.
Gift med i Lerager gift 2. gang med fætter Søren Pedersen *1709c Lerager †1772 Lerager.
Gift 2. Maren Hermandsdatter *1715c Farre Mølle †1778.05.14 Nørskov.
Børn:
Herman *1735.11.06 Nørskov †1754.08.18 Nørskov, 19 år gammel.
Maren Nielsdatter *1738.02.23 Nørskov †1800.08.10 Gødsbøl.
Gift 1757.07.15 i Lindeballe med i Lille Nørskov, Lindeballe Mads Jørgensen *1733c †1803.05.01 Nørskov.
Laurids Nielsen *1740.03.14 Nørskov, lever 1768, vel ugift træskomand FT 1787 i Vester Aast, Lindeballe
Johannes *1744.01.26 Nørskov †1748.03.03 Nørskov 4 år gammel.
Johannes Nielsen (Smed) *1749.09.12 Nørskov †1788.05.11 Nørskov.
Gift 1781.11.29 i Lindeballe med Anne Else Nielsdatter *1760.04 Nørskov datter af Niels Pedersen *1726c †1792 Nørskov og Maren Nielsdatter *Bindesbøl, Lindeballe.
Oluf Lauridsen, bosat Ris Givskud, *1685c †1739 Ris.
Gift med NN.
Maren Olufsdatter, bosat Ris Givskud, *1715cc Ris †1758 Ris gift med Jens Mortensen *1713c †1771 Ris.
Kirsten Lauridsdatter, bosat Sønder Kollemorten Øster Nykirke, †1768 ikke set begravet i Givskud eller Øster Nykirke, skifte af Lerager.
Gift med smed Bendix Nielsen i Sønder Kollemorten *1690c †1762.07.05 Sønder Kollemorten. Da ingen begravelse er fundet, ses hendes alder ikke, men hun må være født i tiden 1680-1700. Altså 1690cc.

2 Fæstere

3 Ejere
1683: Oberst Brinch, Jens Nielsens en halv gård.
Anne Nielsdatter til Laage, Laurids Pedersens en halv gård.
Grev Ditlev Rantzau, Christen Nielsen en hel gård.

4 Familier med Børn

Givskud Lerager 3 6 0 0 begynder her ↓
Gård hartkorn 3 6 0 0 (Laage):
1665- Peder Lauridsen .
Ses i Nørvang Herreds Tingbog 1666 i listen over skyldnere i Lerager for korntiende til kirkeværger for 1665.
Børn:
Laurids Pedersen *1650c- †1685+

Givskud Lerager 3 6 0 0
1683- Laurids Pedersen *1650c- Lerager? †1685+ Lerager søn af formand.
Det antages her at denne Laurids Pedersen er far til den store slægt af Lauridsener, der oplistes i de store skifter med udarvinger:
Haraldskær 1741, Else Lauridsdatter i Lerager, Givskud (Brejl #599).
Engelsholm 1750, Jens Lauridsen i Brændgaarde, Lindeballe (Brejl #207).
Hvolgaard 1769, Kirsten Lauridsen i Lerager, Givskud (Brejl #571).
Se den lange begrundelse ovenfor i introduktionen, kort resumeret: Laurids Pedersen ville have en søn Peder Lauridsen, som her set. Laurids Lauridsen set 1683 i Nørskov, som ville være en mulig far, skulle have en søn Laurids Lauridsen. Desuden findes fire af børnene i Givskud sogn, 2 i Leerager, 1 i Østerhoved, 1 i Ris alsammen nær til Lerager; derimod vejer 1 barn i Kollemorten, 1 i Nørskov og 1 i Brændgaarde ikke så meget.
Levende børn:
Peder Lauridsen *1672c Lerager, overtager fæstet, se nedenfor.
Else Lauridsdatter *1676.12.02c Lerager †1741.03.19 Lerager.
Ingen børn, derfor udarvinger i skiftet 1741.
Johannes Lauridsen *1678cc Lerager †1726.04.14 Østerhoved, Givskud.
Gift med Else Jensdatter *1685c †1772 Harresø, Givskud.
5 børn, se introduktionen ovenfor. Hans fødsel 1678cc betyder +-15 år altså 1663 - 1693, regnet ud fra børnenes fødsler.
Jens Lauridsen *1680c Lerager †1750 Brændgaarde, Lindeballe.

Gift 1. med Margrethe Mogensdatter *1690.01c †1727.09.02 Nørskov, Lindeballe.

Gift 2. med Karen Jensdatter *1704c †1729.03.14 Nørskov, Lindeballe.

Gift 3. (ikke i Lindeballe, Gadbjerg, Ringive) med Maren Jørgensdatter †1750+ (ikke fundet begravet i Lindeballe, Gadbjerg, Ringive).

Ingen levende børn, derfor udarvinger i skiftet 1750. Flytter engang efter 1741 fra Nørskov til Brændgaarde, Lindeballe.
Niels Lauridsen *1682c Lerager †1760.11.24 Nørskov, Lindeballe.

Gift 1. i Give 1707.10.02 med Maren Jensdatter Skærhoved *1687c Skærhoved †1733.11.27 Nørskov datter af Jens Jensen Skærhoved *1659c Skærhoved †1707 Skærhoved.

Gift 2. i Give 1735.06.05 med Maren Hermandsdatter *1715c Farre Mølle †1778.05.14 Nørskov.

10 børn, 5 med hver kone. Se introduktionen ovenfor. Boede 1707 i Østerhoved, Givskud ved broderen Johannes Lauridsen. Flytter til Nørskov, Lindeballe før 1720, da kirkebogen begynder der.
Oluf Lauridsen *1685c Lerager †1739.01.18 Ris, Givskud.
1 barn, se introduktionen ovenfor.
Kirsten Lauridsen *1690cc †1769.01 (stort skifte, 62 personer nævnt) Lerager, ingen begravelse fundet.
Gift med Bendix Nielsen Smed *1691.01.25 Vindelev †1762.07.05 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke søn af Niels Jensen Smed †1721.07.13 Vindelev og gift 1681.06.26 i Vindelev med Maren Nielsdatter †1725.04.29 (tak til Henning Grøndahl Andersen 2017).
Ingen børn, derfor udarvinger i skiftet. Efter smedens død flytter hun tilbage til hendes fødested i Lerager og bor ved hendes bror Niels Lauridsens datter Kirsten Nielsdatter som er enke efter Peder Jensen i Lerager. Hun er en velstillet kvinde, har 15 får og 1 ko og omtrendt 50 rigsdaler i kontanter og udestående gæld. Arven efter hende er i alt 132 rigsdaler omtrent hvad en gård koster i de år. Hun har bøger og mode klæder.

Givskud Lerager 3 6 0 0
1704 Peder Lauridsen *1672c Lerager †1743.04.12 Lerager søn af formand.
Gift 1700cc med Mette Madsdatter *1678c †1755.01.17 Lerager.
Han nævnes i Laages Jordebog 1723 på hartkornet 3 6 0 0.
Året 1750 er skiftet efter Jens broderen Jens Lauridsen, Brændgaarde, Lindeballe.
(Tak til Henning Grøndahl for mange oplysninger 2016).
Børn:
Laurids Pedersen *1702cc †1768- Kbh.?
1750 Kbh.
Peder Pedersen Lerager *1704c Lerager †1764.07 Sæby, Holbæk amt.
Gift med Johanne Cathrine Svabe †1764+.
1747 Svallerup, vel ved brodren Mads Lerager.
1750 Lerager, hjemme.
1764 Ridefoged, Nøragergaard, Sæby, Holbæk amt.
Peder Leerager ridefoged i Noragergd i Wadsted 11 Jul 1764 A23
WIFE: Johanne Cathrine Svabe
BRO: Mads Leerager amt borgemester i Callundborg
property in Siaelland & Jylland
general auditeru Otto Berthuus, Borthus til Noragergd
he kept journal & histories
[Kalundborg-Dragsholm-Saebyegaard amts, Holbaek; 1751-1813; FHL film 49203]
Han ejede altså gårde i Jylland og på Sjælland og førte journal med historie eller historier. Overleveret?
Skifte 1764.
Mads Pedersen Lerager *1705c †1785.11.29 Kalundborg, 1750 Kbh., 1768 borgmester i Kalundborg.

Gift 1. 1733.04.29 i Avnsø, Holbæk amt med Anna Margrethe Pedersdatter Vastrup *1705.04.17 Avnsø datter af skipper Peder Michelsen Vastrup og 1. kone Birgitte Andersdatter.

Gift 2. 1755- med Cahtrine Elisabeth From *1718 Jyderup †1781.12.27 Kalundborg datter af præst i Jyderup Mag. Just Sidenborg Bertramsen From *1677.12.19 Selde †1741.10.12 Jyderup og Magdalena Poulsdatter Dønnich *1679c Kbh? †1750.04.15 Skamstrup.

1733 ridefoged, Svallerup sogn.
1750 prokurator Kbh.
1768-85 borgmester i Kalundborg.
Havde 1780 stol i Vor Frue Kirke.
Mandagen d: 5te December, blev Denne Byes Værdige Borgemester Hr. Mads Pedersen Leerager, som Døde d: 29de Novembr begravet paa Vor Frue Kirke=Gaard. — — — Gammel 80 Aar.
Se Kalundborg Vor Frue Kirke (søg Leerager).
Børn:
Peder Lerager *1733c †1792.04.23 Kalundborg.
Trolovet 1783c med enke efter tolder Johan Daniel Cøln (1731-81) Anne Cathrine Vordran *1748c †1783 Kalundborg før vielsen.
1778 adjungeret til faderens embede.
Blev borgmester i Kalundborg efter faderen. Bosat Cordilgaden nr. 143.
Døde ugift. Gravsten nr. 19 i linket ovenfor over familien Cøln.
Birgitte Lerager *1735 Svallerup †1740.08.17 Svallerup.
Dødfødt Tvilling 1737 Svallerup.
Dødfødt Tvilling 1737 Svallerup.
Dødfødt dreng 1758 Kalundborg. Mor 2. kone.
Maren Pedersdatter *1704c †1781.01.21 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
Gift 1726.02.17 i Givskud med af Nørre Kollemorten Jens Lauridsen *1706 Nørre Kollemorten †1788 Nørre Kollemorten søn af Laurids Christensen *1674c Brande sogn †1762 Nørre Kollemorten og Else Jensdatter *1680c Nørre Kollemorten †1738-54 Nørre Kollemorten.
Søren Pedersen *1709c Lerager overtager gården, se nedenfor.
Karen Pedersdatter *1713c Lerager †1760.11.09 Lindet, Vester sogn.
Gift 1737.10.08 i Givskud med gift 3. gang af Lindet, Vester sogn Niels Lauridsen *1683c Lindet †1761.02.11 Lindet.
Johanne Pedersdatter †1756 (ingen alder angivet) Hauge, Langskov.
Gift med Niels Christensen i Hauge *1704c †1762 Hauge (gift 2. 1758 i Hornborg med Maren Pedersdatter *1726 Flemming, Hornborg †1814 Hauge).

Givskud Lerager 3 6 0 0
1730 Søren Pedersen *1709c Lerager †1772 (skifte) Lerager søn af formand.

Gift 1. 1738.11.04 i Øster Nykirke med Birte Jensdatter *1720c Nørre Kollemorten †1745.02.11 Lerager.

Gift 2. 1745.09.03 i Givskud med Johanne Nielsdatter *1723.03.07 Nørskov, Lindeballe †1796 Lerager datter af Niels Lauridsen *1682c Lerager †1760 Nørskov og 1. kone Maren Jensdatter Skærhoved *1687c Skærhoved, Give †1733.11.27 Nørskov.

Ses i Laage fæstebreve (Brejl):
12 Søren Pedersen fæster sin far Peder Lauridsens gård i Lerager. 24.11.1730, fol.7B.
Skiftet efter 1. kone Birte Jensdatter (Brejl Laage) {min kommentar}:
440 Birgitte Jensdatter i Lerager 5.6.1745 fol.53b. E: Søren Pedersen. B: Mette 5. FM: morbroder Jens Jensen i Nr.Kollemorten. Desuden nævnes barnets oldemoder {vel bedstemor} Anne Christensdatter i Nr.Kollemorten.
Han nævnes i Laages Jordebog 1748 på hartkornet 3 6 0 0.
Hans 2. kone Johanne Nielsdatter er søster til Sidsel Nielsdatter på den anden halvgård, Peder Jensens kone.
Børnelisten for det meste sammenstillet af Henning Grøndahl og Louise Falsig, se DIS-tråd.
Skiftet efter Søren Pedersen i Hvolgaard gods skifteprotokol (Brejl):
582 Søren Pedersen i Lerager 13.5.1772 side 287. E: Johanne Nielsdatter Nørskov. LV: Jens Nørskov i Skærhoved. B: Peder 23, Niels 20, Jens 16, Birthe Marie 16, Johanne 12, Laurids 11. FM: fastermand Jens Lauridsen i Nr.Kollemorten. Første ægteskab med Birthe Jensdatter, skifte Låge gods 5.6.1745 lbnr.440. B: Mette g.m. Jens Jensen i Skovbølling.
Børn med 1. kone Birte Jensdatter:
Mette Sørensdatter *1740.04.14 Lerager.
Gift med Jens Jensen i Skovbølling, Jelling.
I FT 1801 er hun inderste i hendes fødehjem i Lerager ved broderen Peder Sørensens enke Christiane Jensdatter og hendes 2. mand Laus Clausen.
Jen Jensen Skovbølling ses 1772 i skiftet efter faderen.
Dødfødt 1742.03.25.
Børn med 2. kone Johanne Nielsdatter:
Birte *1746.07.03 Lerager †1746.12.04 Lerager 5 måneder gammel.
Peder Sørensen *1747.11.12 Lerager †1798.12.23 Givskud, overtager gården.
Gift 1784.06.22 i Bredsten med Christiane Jensdatter. (Hun gift 2. gang med Laust Clausen fra Skovbølling, Jelling.)
Niels Sørensen *1750.02.11 Lerager. Lever 1772 i skiftet efter faderen.
Jens Sørensen (Lerager) *1752.02.27 Lerager †1826.05.12 Stouenberg Mølle, Urlev sogn, nær Hedensted.
Gift med Anne Pedersdatter *1749.12.05 Grønnebæk, Jels sogn, Haderslev Amt †1844.04.21 Stouenberg Mølle
Birgitte Marie Sørensdatter *1754.03.01 Lerager †1801+ .
Gift 1791.11.01 i Givskud med Jens Pedersen *1749.02.11 Lerager †1820 Givskud søn af nabo Peder Jensen, se nedenfor.
Johanne Sørensdatter *1756.08.29 Lerager.
Gift 1779.01.13 i borgmesterens (farbror Mads Pedersen Lerager) hus i Kalundborg med bager og enkemand Christen Lauridsen *1743c, bosat Cordilgaden 125, Kalundborg.
Ses i Kalundborg FT 1787. De har fire børn sammen og fire tjenestefolk, der i blandt en bagersvend og en bagerdreng.
?Laurids *1759c Lerager.
Ses i skiftet efter faderen 1772, hvor aldrene slet ikke passer. Muligvis passer navnet ikke, måske Johannes.
Johannes *1761 Lerager †1764 Lerager.
Johannes *1764.12.16 Lerager ?†1772- (findes ikke i skiftet).
Simuleret Folketælling 1762 Lerager Søren Pedersen Ejer: Selvejer?
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Søren Pedersen53cGaardmand1709c  1772 Lerager Give Viet nr.7937
Hørte 1755 under Laage gods, men ingen ejer nævnt her i Extraskatten 1762. Gift 1. gang 1738 i Øster Nykirke med Birgitte Jensdatter *1720c Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1745 Lerager. Søren Pedersen har i 1760 (og før) en svend Peder Pedersen, som ses i alterslisten.
kone 21762100Johanne Nielsdatter39c 1723c Nørskov Lindeballe 1796 Lerager Givskud Viet nr.7937
Hun er datter af Niels Lauridsen i Nørskov, Lindeballe.
dat. 1176299Mette Sørensdatter22 1740 Lerager Givskud  Dåb nr.2086
Gift med Jens Lauridsen i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
søn 2176299Peder Sørensen15 1747 Lerager Givskud 1798 Lerager Givskud Dåb nr.2150
 
søn 2176299Niels Sørensen12 1750 Lerager Givskud  Dåb nr.2168
 
søn 2176299Jens Sørensen10 1752 Lerager Givskud  Dåb nr.2179
Møller i Stouenberg Mølle i Urlev sogn, gift med Anne Pedersdatter *1749.12.05 Grønnebæk, Jels sogn, Gram herred, Haderslev amt
dat. 2176299Birte Marie Sørensdatter8 1754 Lerager Givskud 1801+  Dåb nr.2195
Gift 1791 i Givskud med Jens Pedersen *1749 Leerager †1820 Givskud søn af Peder Jensen i Lerager.
dat. 2176299Johanne Sørensdatter6 1756 Lerager Givskud  Gift 1779.01.13 i Kalundborg (hvor hendes farbror Mads Pedersen Lerager var borgmester) med enkemand bager Christen Lauridsen, Cordilgaden 123, Kalundborg.
søn 2176299Johannes Sørensen1 1761 Lerager Givskud 1764 Lerager Givskud  

Givskud Lerager 3 6 0 0
1772 Peder Sørensen *1747.11.12 Lerager †1798.12.23 Lerager søn af formand.
Gift 1784.06.22 i Bredsten med Christiane Jensdatter *1761c datter af Jens Jensen *1727c.
I FT 1787 har de hendes far Jens Jensen og hans mor Johanne Nielsdatter på aftægt.
Børn:
Mette Pedersdatter *1785c Lerager.
Hanne Pedersdatter *1789c Lerager.
Mette Pedersdatter *1797c Lerager
Folketælling 1787 Lerager Peder Sørensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Peder Sørensen401747 Lerager Givskud 1798 Lerager Givskud Dåb nr.2150
 
kone 1Christiane Jensdatter261761c Bredsten?   
dat. Mette Pedersdatter21785c Lerager Givskud   
Inder- ste kones far 1eJens Jensen601727c    
Inder- ste mands mor 1eJohanne Nielsdatter641723 Nørskov Lindeballe 1796 Lerager Givskud "Er fattig Inderste"

Givskud Lerager 3 6 0 0
1799 Laus Clausen *1770c Harresø, Givskud vel søn af Claus Pedersen Skovbølling *1723.04.23 Skovbølling, Jelling †1782.12.26 Harresø og 2. kone Anne Madsdatter Hauge *1742.05.15 Tørring †1822.12.18 Harresø.
Gift med formands enke Christiane Jensdatter, se ovenfor.
I FT 1801 har de hendes 1. mand Peder Sørensens søster Mette Sørensdatter som inderste.
Børn:
Peder Lauridsen *1800c Lerager.
Givskud Lerager 3 6 0 0 ender her ↑

Givskud Lerager anden halvgård begynder her ↓
2. halvgård
(De første fæstere er kun navne, der ses i Lerager, der vides praktisk intet om dem. Gården tilhører i 1683 Oberst Brinch og er typisk løs gods, som der vel handles en del med. 1. halvgård tilhørte derimod Laage gods i lang tid.)
1665- — 1683+ Jens Nielsen ses 1665, 1671 og 1683.
Ses i Nørvang Herreds Tingbog 1666 i listen over skyldnere i Lerager for korntiende til kirkeværger for 1665. Og at han i 1671 fra Lerager bruger en mark i Givskud By ejerlav på en øde gård. I Markbogen 1683 ses han. Mellem 1683 og 174 købes denne halvgård af Laage og lægges sammen med 1. halvgård.
Givskud Lerager anden halvgård ender her ↑

Givskud Lerager helgård begynder her ↓
Den anden (hele) gård:
1665- Peder Madsen ses 1666 (halvgård).
Givskud Lerager helgård
1665- Christen Nielsen ses 1666 (halvgård) og 1683 (helgård).
I 1665 fæster han kun en halvgård, den anden halvgård har Peder Madsen. I 1683 er han alene fæster på helgården. Denne gård var strøgods og som sådan er den ikke kommet under en herregård, men har tilhørt formuende folk uden gods.
Givskud Lerager helgård
1699- ?Peder Sørensen ses 1699.
Ses i Skanderborg Ryttergods skifteprotokol (Brejl #465):
465 Margrethe Sørensdatter i Jelling. 5.8.1699, fol.340.
E: Morten Nielsen. B: Søren 12, Peder 8, Johannes 4. FM: farbror Søren Nielsen i Jennum, morbror Peder Sørensen i Lerager.
Der står ikke, at han tjener i Lerager, så han formodes at være fæster. Næste fæster Anders Pedersen behøver ikke at være søn af denne Peder Sørensen.
Givskud Lerager helgård
1723- Anders Pedersen *1678c †1757 Lerager.

Gift 1. med Else Lauridsdatter *1676.12.02c Lerager †1741.03.19 (skifte) Leerager datter af Laurids Pedersen *1650c- Lerager? †1685+ Lerager på den anden gård i Lerager.

Gift 2. 1742 i Nørup Mette Pedersdatter *1700 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1760 Lerager, datter af Peder Poulsen *1672c ?Trollerup, Nørup †1760 Sønder Kollemorten og Inger Nielsdatter

Han ses allerede kort efter kirkebogen begynder i 1723 og ville efter alderen kunne have taget fæstet omkring 1705c. Han har ingen børn med 1. kone, dermed kan man ikke se, hvornår han formodentlig har taget fæstet. Aaret 1723 er fra kirkebogen, som begynder, han har dermed været der før 1723.
Givskud Lerager helgård
1738 Peder Jensen *1714c †1766 Lerager.
Gift 1738 i Givskud med Sidsel Nielsdatter *1710c Nørskov, Lindeballe †1792.01 Lerager datter af Niels Lauridsen *1682c Lerager †1760 Nørskov og 1. kone Maren Jensdatter Skærhoved *1687c Skærhoved, Give †1733.11.27 Nørskov.
Børn:
Anders *1739.10c Lerager, hjemmedøbt †1739.11.01 Lerager.
Anders Pedersen *1740.12.27 Lerager.

Gift 1. 1770 i Give med Maren Jensdatter *1747c Bregnhoved, Give †1776.12.16 (skifte, 29 år gammel) Ris datter af Jens Villadsen *1708c †1757 Bregnhoved og 1. kone Katrine Jensdatter †1763 Bregnhoved.

Gift 2. 1777 i Jelling med Stine Christensdatter af Kidde, Jelling.

Bosat Ris, Givskud.
Niels *1743.09.01 Lerager.
Jens *1746.05.13 Lerager †1748.08.18 Lerager.
Jens Pedersen *1749.02.11 Lerager †1820 Givskud.
Dødfødt 1751.08.22.
Herman Pedersen *1755.01.20 Lerager.
Simuleret Folketælling 1762 Lerager Peder Jensen Ejer: Selvejer?
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Peder Jensen48cGaardmand1714c  1766 Lerager Givskud Viet nr.7921
 
kone1762100Sidsel Nielsdatter52c 1710c Nørskov Lindeballe 1792 Lerager Givskud Viet nr.7921
 
søn176299Anders Pedersen22 1740 Lerager Givskud  Dåb nr.2096
 
søn176299Niels Pedersen19 1743 Lerager Givskud  Dåb nr.2113
 
søn176299Jens Pedersen13 1749 Lerager Givskud 1820 Givskud Dåb nr.2159
Gift med Birte Marie Sørensdatter *1754 †1801+ fra nabogaarden i Lerager. Bosat Lerager.
søn176299Herman Pedersen7 1755 Lerager Givskud  Dåb nr.2202
 

Givskud Lerager helgård
1766 Sidsel Nielsdatter Enke efter formand, se der.

Givskud Lerager helgård
1779c Jens Pedersen *1749.02.11 Lerager †1820 Givskud.

Gift 1. 1779c med Anne Marie Nielsdatter *1754c †1790c Lerager.

Gift 2. 1791 i Givskud med Birte Marie Sørensdatter *1754.03.01 fra nabogården i Lerager, se faderen Søren Pedersen.

Børn med 1. kone Anne Marie Nielsdatter:
Maren Jensdatter *1781c Lerager
Sidsel Marie Jensdatter *1785c Lerager
Børn med 2. kone Birte Marie Sørensdatter:
Kirsten Jensdatter *1792c Lerager.
Peder Jensen *1794c Lerager.
Folketælling 1787 Lerager Jens Pedersen   2. —
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Jens Pedersen371749 Lerager Givskud 1820 Givskud Dåb nr.2159
 
kone 1Anne Marie Nielsdatter331754c  1790c Lerager Givskud  
dat. Maren Jensdatter61781c Lerager Givskud   
dat. Sidsel Marie Jensdatter21785c Lerager Givskud   
12c tj- dreng Knud Gabriel Tønnesen121775c    
Givskud Lerager helgård ender her ↑ .

6 Andet

Østerhoved
1 Introduktion
TRAP finder Østerhoved først nævnt i 1499. Helvig Pallesdatter Splid (Splid-Fasti) stævnes i 1545 for gården Østerhoved. Det skulle hænge sammen med Mindstrup gods i Hvejsel sogn, hvor Splid-Fasti familien ses, men ikke lige netop Helvig Pallesdatter (se Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50).
I 1582 blev Givskud tingsted for Nørvang Herred og var det godt hundrede år indtil 1687, hvor det blev flyttet til Hvejsel. Før 1582 lå tingstedet måske i Brande sogn, i hvert fald i udkanten af herredet for over dette havde adel og bonde beklaget sig. I den overleverede Nørvang Tingbog 1663-71 ses tydeligt, at flere i Givskud sogn er fuldmægtige eller berettiget til at føre sager på tinge.
I Østerhoved boede 1638-59 herredsfogeder og delefogeder (repræsenterer godser på tinge, for retten), far og søn Peder Vilsen og Ville Pedersen, den sidste blev dræbt i Svenskekrigen 1659. Tingstedet var vel for en tid i Givskud sogn og der var flere herredsfogeder, der boede i sognet bl. a. også Laurids Jensen, der blev sat fra embedet. I 1663 er Østerhoved øde og denne Laurids Jensen har lejet dens jord af amtskriveren på Koldinghus.
Da gården er øde efter 1659 bliver den tildømt kongen (for skatter). I 1683 tilhører den stadig kongen. På et tidspunkt har Niels Andersen Wong købt den, for den hører sikkerlig under Donneruplund i 1739, da sønnen Anders Nielsen Wong bor der et par år 1739-41. I 1786 køber Jens Christensen den af Donneruplund til selveje.
Der ses andre nævnt i Østerhoved:
Christen Thomasen vies 1738 af Østerhoved med Mette Andersdatter af Ris. Han har måske været karl i Østerhoved. Enken efter Niels Thygesen *1660cc †1745 Givskudlund er:
Kirsten Sørensdatter *1671c †1752 Østerhoved. Hun ses 1749 og 1752 i Østerhoved.
Om det er familie til gårdmanden Christen Nielsen eller hans kone vides ikke. Christen Nielsen kan ikke være søn af Niels Thygesen for konen ville være 51c ved hans fødsel i 1722c.
I Give kirkebog ses yderligere skrevet af Østerhoved:
Christen Tygesen og kone 1755-57.
I 1840 har gården hartkornet 1 5 0 1½; gården må nedlægges og inddeles i fire parceller (Nygaards Sedler). Dette ses også i FT 1840, hvor alle familier i Østerhoved enten bor i et hus eller har et husmandssted, der er ikke nogen "gård" mere.
2 Fæstere
1629 Peder Vilsen, herredsfoged Nørvang-Herred.
1643 Ville Pedersen, herredsfoged Nørvang-Herred.
1646 Peder Poulsen, herredsfoged Nørvang-Herred, Viborg Landsting Skøder.
1660 Ville Pedersen og Pouell Thombßen (Koldinghus Lensregnskaber 1559-60, opslag 138)
1707 Niels Lauridsen, fra Lerager.
1710c Johannes Lauridsen, fra Lerager.
1726 Niels Poulsen.
1739 Anders Nielsen Wong, til Donneruplund, søn af ejeren Niels Andersen Wong.
1741 Jens Iversen.
1747 Christen Nielsen.
1786 Jens Christensen, selvejer.
3 Ejere
1545 Mindstrup i Hvejsel, Helvig Pallesdatter Splid (Splid-Fasti)
1683 Kongen
1739- Niels Andersen Wonge
1786 selvejer Jens Christensen.
4 Familier med børn

Givskud Østerhoved begynder her ↓
1629- Peder Vilsen *1700c- †1643+.
Peder Vilsen var herredsfoged i Nørvang Herred 1629-32 og delefoged 1632-43 (se Geltzer).
Kancelliets Brevbøger Uddrag 1635 side 163 (28. Marts 1635 Kolding):

Aabent Brev om, at Peder Villembsen i Østerhafvit {Østerhoved, Givskud sogn} i Nørvang Herred i Koldinghus Len, som en Tid lang har været Sandemand og siden er sat til Delefoged, saa længe han er i denne Bestilling, maa nyde den Gaard som han bebor, kvit og fri. Han har stort Besvær med at opkræve Kronens Restancer, Skatter og andet mere, som kan paakomme, og med at forfølge Kronens Sager, men har ingen Genant for denne Bestilling.

Kendt barn:
Ville Pedersen *1620cc se nedenfor.

Givskud Østerhoved
1643- Ville Pedersen *1620cc †1659 (i Svenskekrigen).
Ville Pedersen var efter faderen ovenfor herredsfoged i Nørvang Herred 1648-59 og delefoged 1643-44 (se Geltzer).
Fra Nørvang Herreds Tingbog (Brejl) 14. november 1671:
952 - fol.67B - gæld
Jens Christensen i Grejs stævner Laurids Jensen og hustru Anne Vilsdatter i Vindelev for 6 rdl, hver rigsdaler ansat for 96 danske skilling, efter obligation underskrevet Nørre Snede 30.12.1658 fra Anne Vilsdatters far Vil Pedersen i Østerhoved.
Påskrevet Nørvang herredsting 20.6.1665, 23.1.1666 og 6.3.1666.
Kendte børn:
Inger Vilsdatter *1640c- Østerhoved.
Se Tingbogen nedenfor #351.
Anne Vilsdatter *1638c- Østerhoved.
Gift med Laurids Jensen i Vindelev (set 1671).
Fra Nørvang Herreds Tingbog (Brejl) 23. juni 1663:
18 - fol.12 - gæld
Laurids Jensen i Givskud kræver betaling for at have opdraget et umyndigt barn Anne Nielsdatter, som var hos Laurids Jensen og hustru Anne Nielsdatter i Vindelev.
Fra Nørvang Herreds Tingbog (Brejl) 11. juni 1667:
337 - fol.81B - vold
Oluf Jacobsen i Vindelev anklager Laurids Jacobsen sst for vold mod ham natten og for at have fjernet træ fra den øde gård i Vindelev, som Oluf Jacobsen sidst beboede og beder herredsfogeden foretage syn af hans skader og sår.
(Sml. lbnr.338, 351).

338 - fol.82 - vold
Laurids Jensen i Vindelev anklager Oluf Jacobsen sst, hans husmand Mikkel Hjulmand og hans svend Jørgen Pedersen for natten mellem sidste søndag og mandag at have overfaldet ham på vejen hjem fra Ildved og beder herredsfogeden foretage syn af hans skader og sår.
(Sml. lbnr.337, 351).
Fra Nørvang Herreds Tingbog (Brejl) 18. juni 1667:
351 - fol.86B - vold
Laurids Jensen i Vindelev ved Oluf Thomsen i Jelling på kongens vegne fører sin hustru Anne Vilsdatter og Inger Vilsdatter som vidner på, at Oluf Jacobsen i Vindelev, hans husmand Mikkel Hjulmand og hans svend Jørgen Pedersen forrige søndag nat stod hver med et træ i hånden på Vindelev gade og hendes mand lå halvdød mellem dem.
(Sml. lbnr.337, 338).

Givskud Østerhoved
1659 — 1683+ Gården øde.
I 1671 lejer den tidligere herredsfoged Laurids Jensen i Givskud By Østerhoved se Nørvang Herreds Tingbog (Brejl) 23. juni 1663:
906 - fol.36 - klage
Laurids Jensen i Givskud stævner Morten Pedersen, hyrde i Ris og samtlige mænd i Ris for at drevet heste og fæ over Østerhoved mark, som han har lejet af amtsskriveren på Koldinghus og Birkebæk mænd for at grave tørv på hans eng.
I 1683 er gården tildømt Kongen. Der nævnes
Nu øde før Villum Ped. sidste Beboer Viill Pedersen. 1 gaard, ganske øde.

Givskud Østerhoved
1705 Peder Lauridsen Post.
Gift 1704.06.14 i Give med Anne Madsdatter af Bregnhoved, Give datter af Mathias Jensen *1660c- Skærhoved, Give †1729+ og Johanne.
Skilt 6 måneder senere ved Kapiteldom, fordi pigen var besovet af Frands Jensen. Hun var vel gravid.
Det er ikke klart hvem denne Peder Lauridsen Post er, han kunne evt. være bror til de næste to mænd nævnt i Østerhoved, Niels og Johannes Lauridsen. Men det er problematisk for Peder Lauridsen i Lerager overtager hans fars gård der.

Givskud Østerhoved
1707 Niels Lauridsen *1682c Lerager, Givskud †1760.11.24 Nørskov, Lindeballe søn af Laurids Pedersen *1650c- Lerager? †1685+ Lerager.
Gift 1707.10.02 i Give skrevet af Østerhoved med Maren Jensdatter *1687c Skærhoved, Give †1733.11.27 Nørskov datter af Jens Jensen *1659c Skærhoved †1707.11.13 Skærhoved og Sidsel Sørensdatter *1651c †1707.11.13.
I Give kirkebog, der begynder 1700, ses han i Østerhoved i 1707 og 1708. Han flytter til Nørskov, Lindeballe formodentlig ret snart, i hvert fald et stykke tid før kirkebogen i Lindeballe begynder 1719.

Givskud Østerhoved
1710c Johannes Lauridsen *1678cc Lerager †1726.04.14 Østerhoved, bror til formand, se der.
Gift med Else Jensdatter *1685c †1772 Harresø, Givskud (gift 2. med eftermand, se nedenfor).
Som set ovenfor, er det ikke klart, hvornår han overtager Østerhoved, men det ligger mellem 1708 og året 1712c, hvor hans første barn Laurids ser ud til at være født. Kun hans sidste barn er født i kirkebogen, der begynder 1722.
Børn:
Laurids Johansen *1712c Østerhoved †1773.03.07 Kvak Mølle, Skibet.

Gift 1. 1739 i Gadbjerg med Kirstine Christensdatter *1710c Farre? †1766 (skifte Brejl Tørrild Engelsholm #408) Kvak Mølle.

Gift 2. 1766 i Bredsten med Mette Olufsdatter *Ravning, Bredsten.

Førte Farre Mølle, Give 1739 til 1750+.
Derefter i Kvak Mølle, Skibet 1755- til 1773.
Jens Johansen *1714c Østerhoved †1787+ Styvel?, Jelling?.
Ses 1750 (i skiftet efter Jens Lauridsen i Brændgaarde, Lindeballe) i Givskov, Give.
FT 1787 i Styvel, Jelling, hvor han logerer ved søsteren Marens søn Johannes Bentsen.
Maren Johannesdatter *1715c Østerhoved †1792 Mølgaard, Farre, Give.
Gift 1741.11.10 i Givskud med Bent Nielsen *1698c Mølgaard? †1763 Mølgaard søn af Niels Bentsen *1667 †1733 og kone †1720+.
Mindst tre børn i Mølgaard, Farre, Give.
Christen Johansen *1721c Østerhoved, Givskud †1773 (skifte) Givskov, Give.
Gift 1747c (kirkebog ikke ført) i Give med Ane Marie Christensdatter *1724 Givskov †1781.03.11 (skifte) Givskov datter af Christen Christensen Skov *1685c Givskov? †1745-54 Givskov? og Maren Christensdatter *1677c Store Hestlund, Give †1762 Givskov.
Mette Johansdatter *1724.12.10 Østerhoved †1773 Harresø (ikke set begravet i Givskud kirkebog).
Gift 1744.10.09 i Givskud med (Lille) Poul Andersen *1717 Givskud By †1777 Harresø søn af Anders Jensen *1682c †1759 Givskud By og Else Poulsdatter †1723 Givskud By.
Hun flytter 1738 med moderen og stedfaderen Niels Poulsen til Harresø..

Givskud Østerhoved
1726 Niels Poulsen *1701c Givskud By †1766 Harresø, Givskud søn af Gammel Poul Andersen *1661c †1738 Givskud By og Anne Nielsdatter †1725 Givskud By.
Gift 1726.07.28 i Givskud med enke efter formand Else Jensdatter, se ovenfor.
Niels og Else flytter 1738 til Harresø.
Børn:
Anne *1727.08.03 Østerhoved †1734.07.25 Østerhoved syv år gammel.
Dorte Nielsdatter *1730.04.10 Østerhoved †1762 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.

Gift 1. 1748.09.22 i Givskud af Harresø med Christen Christensen *1713 Sønder Kollemorten †1759 Sønder Kollemorten søn af Christen Christensen den Ældre *1671c †1735 Sønder Kollemorten og Kirsten Christensdatter Bøgballe *1681 Bøgballe, Øster Snede †1758 Sønder Kollemorten.

Gift 2. 1759 i Øster Nykirke med Peder Mouridsen den Ældre *1737 Sønder Kollemorten †1798 (skifte) Sønder Kollemorten søn af Mourids Pedersen *1706 Nørre Kollemorten †1761 Nørre Kollemorten og Else Lauridsdatter *1715 Nørre Kollemorten †1790 Nørre Kollemorten.

Bosat Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
Børn med Christen Christensen:
Christen Christensen *1753c Sønder Kollemorten.
Kirsten Christensdatter *1758c Sønder Kollemorten.
Peder Mouridsen den Ældre:
Christen Pedersen *1761c Sønder Kollemorten. 1998 spækhøker i København.
Anne (Marie) Nielsdatter *1733.12.06 Østerhoved †1764 Harresø.
Gift med Claus Pedersen Skovbølling *1723.04.23 Skovbølling, Jelling †1782.12.26 Harresø, søn af Peder Clausen ?*1690c Skovbølling.
Bosat Harresø, Givskud.

Givskud Østerhoved
1739 Anders Nielsen Wong *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod søn af Niels Andersen Wong *1673c Vonge †1756 Vonge og Bodil Andersdatter *1675cc Bregnbjerg, Hammer †1757 Vonge.
Gift 1739.10.29 i Hvejsel med Birte Marie Albertsdatter *1712c Hastrup Mølle, Thyregod †1793 Thyregod datter af møller Albert Jensen *1675c †1738.12.14 Hastrup Mølle og 2. kone Else Olufsdatter *1672c Alsted Mølle, Øster Nykirke †1724.09.10 Hastrup Mølle.
Anders Nielsen Wong er den 2. fødte levende søn af Niels Andersen Wong. Den første Jørgen Nielsen Wong førte Donneruplund, men døde i 1740, hvorefter Anders og Niels Andersen Wongs svigersøn Christen Pedersen førte Donneruplund sammen.
Anders Nielsen Wong er altså kun knap to år i Østerhoved.
Barn født i Østerhoved:
Else Cathrine Andersdatter Wong *1741.04.03 Østerhoved †1803 Thyregodlund.
Gift 1759 i Grejs med Erik Zachariasen Wichmann *1730c †1780 Vesterdam, Thyregod søn af Zakarias Wickmann †1764 til Aarupgaard, Tamdrup.
Bosat Tamdrup, Hastrup Thyregod, Brande, Arnborg, Vesterdam Thyregod.

Givskud Østerhoved
1741 Jens Iversen *1683c †1767 Østerhoved.
Gift med Dorothe, se #2117.
Nævnes ikke før 1744 i Givskud kirkebog, må være kommet fra et andet sogn.
Børn:
Maren Jensdatter *1718c (ikke i Østerhoved) †1746.05.08 Østerhoved, begravet 28 år gammel.
Anne Jensdatter *1727c (ikke i Østerhoved), overtager gården, se nedenfor.

Givskud Østerhoved
1747 Christen Nielsen *1722c †1789.10.13 Østerhoved.
Gift 1747.10.19 i Givskud med Anne Jensdatter *1727c †1800 Østerhoved datter af formand.
Han har i Extraskattemandtallet 1762 to børn hjemme over 12 år, det er Niels 14 og Maren 12. Christen og Anne fødselsår tilbage regnet fra FT 1787, hvor de selv har angivet alderen.
Børn:
Niels Christensen *1748.07.21 Østerhoved.
Maren Christensdatter *1750.05.03 Østerhoved.
Kirsten Christensdatter *1754.04.16 Østerhoved
Jens *1757.01.09, †1 uge gammel. Tvilling.
Søren *1757.01.09 †6 måneder gammel. Tvilling.
Jens Christensen *1761.01.17 Østerhoved †1838.02.12 Harresø, overtager gården, se nedenfor.
Ane Christensdatter *1768c †1840 Harresø mark.
Gift med Christen Andersen Farre, Kollemorten Mark *1782.06.23 Farre, Give †1834-40 søn af Anders Nielsen Bindesbøl *1739.11.02 Bindesbøl, Lindeballe †1827.04.02 Farre og Anne Marie Christensdatter *1738c †1817.04.15 Farre.
Simuleret Folketælling 1762 Østerhoved Christen Nielsen Gods: Tirsbæk
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Christen Nielsen  1722c  1789 Østerhoved Givskud Viet nr.7945
Formodentlig ikke født i Givskud sogn.
kone1762100Anne Jensdatter40+ 1722- Givskud 1800 Østerhoved Givskud Viet nr.7945
 
søn176299Niels Christensen14 1748 Østerhoved Givskud  Dåb nr.2157
 
dat.176299Maren Christensdatter12 1750 Østerhoved Givskud  Dåb nr.2171
 
dat.176299Kirsten Christensdatter8 1754 Østerhoved Givskud  Dåb nr.2196
 
søn176299Jens Christensen1 1761 Østerhoved Givskud  Dåb nr.2235
Overtager gården.
konens far1762100Jens Iversen79cKoenens Fader1683c  1767 Østerhoved Givskud  


Givskud Østerhoved
1786 Jens Christensen *1761.01.17 †1838.02.12 Harresø søn af formand.
Gift 1796.10.06 i Give med Christiane Sørensdatter *1775.03.12 Bregnhoved, Give †1858.02.25 Harresø datter af Søren Jørgensen *1739c (ikke set født i Give) †1805.11.24 Egeskov, Thyregod og Maren Nielsdatter *1753c Sønder Askær, Brande †1834 Dørken, Thyregod.
1785.06.04 køber Jens Christensen gården til selveje fra Malta Christian Friis på Donneruplund i Give sogn, se skøde på Østerhoved hartkorn 2 1 2 0. Prisen er 290 rigsdaler og det nævnes at Jens Christensens far Christen Nielsen, som er 63, bebor gården. Jens Christensen er 24 år gammel ved købet.
Børn:
Anne Marie Jensdatter *1797.01.30 Østerhoved †1868.04.23 Thyregod.
Gift med Johannes Madsen *1820.03.25 Lille Hestlund, Give †1862.05.23 Thyregod søn Mads Nielsen *1754.12.28 Give †1833.12.04 Give og Kirsten Johansdatter *1767.10.18 Bøllund, Give †1839.04.16 Lille Hestlund.
Christen Jensen *1800.11.20 Østerhoved. Overtager gården, se nedenfor.
Marianne Jensdatter *1806.03.30 Østerhoved †1882.01.26 Ris, Givskud.
Gift 1825.10.02 i Givskud med Claus Andersen *1804.12.12 Givskud søn af Anders Sørensen *1774.08.07 Givskud By †1850.01.27 Givskud By og Anne Marie Clausdatter *1779.05.16 Harresø †1863.01.24 Givskud By.
Bosat Ris, Givskud.
Folketælling 1787 Østerhoved Jens Christensen   1 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 0Jens Christensen271761 Østerhoved Givskud 1838 Harresø Givskud Dåb nr.2235
Gifter sig sent i 1796 med Christiane Sørensdatter af Bregnhoved, Give.
tj-pige Anne Christensdatter151772c    
tj-pige Anne Larsdatter91778c    
Inder- ster mands far 1Christen Nielsen651722c  1789 Østerhoved Givskud  
Inder- ster mands mor 1Anne Jensdatter601727c  1800 Østerhoved Givskud  


Givskud Østerhoved
1828 Christen Jensen *1800.11.20 Østerhoved søn af formand.
Gift 1828.05.31 Givskud med Ane Johanne Sørensdatter *1806.03.24 Harresø, Givskud datter af Søren Clausen *1774.04.17 Harresø †1815.02.28 Harresø og Ane Marie Jensdatter Harrild *1784c Harrild, Ejstrup †1867.10.09 Harresø.
Flytter 1836-37 til Harresø.
Børn:
Kristine Christensdatter *1829.02.09 Østerhoved.
Ane Marie Christensdatter *1830.09.16 Østerhoved.
Ane Christensdatter *1833.10.31 Østerhoved.
Anne Mette Christensdatter *1835.11.09 Østerhoved.
Søren Clausen Harresø *1837.10.15 Harresø.
Marie Christensen Harresø *1839.08.04 Harresø †1846.04.03 (smitsom) Harresø.
Jens Christensen Harresø *1841.06.03 Harresø †1846.04.02 (smitsom) Harresø.
Maren Kirstine Christensen Harresø *1843.03.25 Harresø.
Jensine Christensen Harresø *1846.02.04 Harresø †1846.02.18 (smitsom?) Harresø.

Givskud Østerhoved
1843- Hans Christoffersen *1811c Vinding †1883 Eureka, Polk, Wisconsin.
Gift med Margrethe Hansdatter *1809c Bække, Ribe amt †1873.08.30 64 år Østerhoved, Givskud datter af Hans Peder Møller *1780c Middelfart †1860+ og Kirsten Marie Henriksdatter *1781c Tyrstrup (ikke fundet født der), Haderslev Amt †1850-60 (formodentlig som baptist).
Det formodes, at det er hendes forældre der i FT 1845 og FT 1850 ses på aftægt i gården.
I FT 1860 ses kun Hans Peder Møller på aftægt.
I 1860 har de foruden de to egne børn to plejebørn.
Børn:
Christoffer Hansen *1837.12.28 Jerlev Engmark, Jerlev †1910+ (census 1910 Eureka, Polk, Wisconsin).

Gift 1. 1863.11.06 i Give med Sidsel Marie Nielsen *1843.04.19 Dørken, Thyregod †1872.12.16 Grættrup, Nørre Snede datter af gårdmand Niels Pedersen *1803.05.30 Lønaa, Thyregod †1856.06.30 Dørken Thyregod og 2. kone Mette Kirstine Pedersdatter *1811.06 (dato i hendes vielse 1841) Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1880+.

Gift 2. 1873.10.31 Herredskontoret i Vejle med Ane Cathrine Agelei *1840.10.11 Ertebjerg, Tandslet sogn, Sønderborg Amt datter af husmand Jens Nicolaisen Agelei *1791c Tandslet og Ane Hansen *1811c Stockeby.

Familien udvandrer til Eureka i Polk County i Wisconsin den 12 maj 1880. En måned før er Christoffer Hansens søster Ane Marie også udvandret dertil med hendes mand Martin Ekman og børn. Alle hører til baptist kirken der havde en del medlemmer i Givskud sogn.
Sete børn med 1. kone Sidsel Marie Nielsen:
Hans Christoffersen *1868.03.07 Østerhoved, Givskud
Niels Hansen *1872.12.15 Grættrup, Nørre Snede
Ane Marie Hansen (Ekman) *1843c Østerhoved, Givskud †1921.09.27 Seattle, Washington state, USA.
Gift 1865c med skrædder Martin (Erikson) Ekman (Eckmann) *1831.10.14 Pjätteryd, Kronoberg, Smaaland, Sverige †1884 Eureka, Polk, Wisconsin.
Boede i Givskud By.
Mange børn. Baptister.
Hun har i FT 1880 faderen på aftægt.
Familien er udvandret den 7 april 1880 fra Hamborg med skibet Herder (Zwischendeck, mellemdæk):

M Ekman 46
Anna Ekman 38
Hansine Ekman 8
Hans Ekman 6
Christine (Christen) 4
Auguste {Agnes} 9/12 {ni måneder}
{Hans Christoffersen 69c, ikke regnet i husstanden, men med}

De udvandrer til landsbyen Eureka i Polk County i staten Wisconsin, hvor de ses i Census 1880 inklusive Hans Christoffersen, der kaldes Christian men er rigtig 69 år gammel. Martin kaldes Marius og er farmer. Eureka ligger 300 km stik nord for Chicago.
Ekman bliver i Amerika til Eckmann. Martin Eckmann afsværger den 15. juni 1881 i Polk County hans lydighed til den svenske konge for at blive amerikaner.
Eureka Baptist Church blev grundlagt i juni 1881 med 26 medlemmer og Martin Eckmann som leder. I hans tre år som leder blev 16 sjæle vundet til kirken.
Børn:
Anna Margrethe Ekman *1866c Givskud †1931.01.31 Los Angeles, California.
Gift med Peter Juul.
Hansine Ekman (Lawdahl Hansen?) *1868.04.29 Givskud †1958.03.27 Milltown, Polk County, Wisconsin (begravet Hansena Lawdahl Hansen i Eureka).
Gift 1. med baptist præst Nels Sorenson Lawdahl *1864.01.25 †1925.03.04 Eureka, Polk County.
Towards the end of his life he was the head of the Danish Baptist Theological Seminary in Des Moines in Iowa.
Lawdahl måske Løvdal.
Hansine er måske gift 2. med en Hansen?
Hans Peter Eckmann *1870.02.19 Givskud †1942.02.10 Seattle, King County, Washington, USA.
Gift 1890.04.03 med Anna Hartwick.
Boede først i Minnesota.
Christen Magnus (Eriksen?) Ekman (Chris Eckmann) *1874.05.27 Østerhoved, Givskud †1937.01.22 Anchorage, Alaska.
Gift 1911.03.16 i Vancouver i Canada med enke (Louise) Leonora Henderson gift 1. Huckaba *1873.06.13 Collinsville, Texas †1953 Seattle begravet Acadia Memorial Park datter af Alfred B. Henderson *1848.05.19 Missouri †1941.03.05 Nevada, Vernon County, Missouri og Hettie Ann Martin *1851.08.20 Kentucky †1911.05.26 Nevada, Vernon County, Missouri.

Givskud sogn Østerhoved Chris Eckmann af Anchorage, Alaska. Chris Eckmann af Anchorage, Alaska med skudte vandfugle omkring 1920-30. Billede fra Alaska History.
Givskud sogn Østerhoved Eckmann Furniture af Anchorage, Alaska. Eckmann Furniture af Anchorage i Alaska omkring 1946.
Billede efter Chris Eckmanns død i 1937, men enken Leonora var stadig ejer af forretningen i 1946.
Dette var deres tredje bygning.
Billede fra Alaska History.

I Amerika kaldes han delvis Eriksen efter faderens efternavn, men dette efternavn ses ikke i folketælliger i Danmark. Men det fremgår vel af hans dåbsattest som baptist.
Chris Eckmann var først skovhugger i North Dakota og kom som 32 årig i 1906 til Seattle, hvor han blev salgsrepræsentant for Dorbecker Furniture Manufacturing Company of Seattle. Han blev i 1911 gift med enken Leonora, der havde fire børn.
I 1915 tog de til Ship Creek, kort efter kaldet Anchorage, i Alaska, hvor der skulle bygges en jernbane. Folk flokkedes til og der opstod en teltby med 2.000 indbyggere. Chris og Leonora solgte møbler fra deres telt. De første år arbejdede han desuden som kontormand ved Alaskan Engineering Commission. I 1916 byggede han og konen et fast hus med forretning, som hun passede mest. Chris spillede baseball.
Fra 1923 til 1926 var han medlem af byrådet og blev 1926 borgmester af Anchorage, da den daværende borgmester trak sig. Han var borgmester godt et år i hvilken tid den første hangar på flyvepladsen Merrild Field blev bygget. 1933-34 var han igen valgt ind i byrådet.
I 1937 fik han lungebetændelse og døde, da han var blevet indlagt, af en blodprop. Forretningen vedblev at hedde Eckmann Furniture indtil 1962, men ikke mere drevet af familien.
Enken Leonora flyttede 1950 til Seattle i staten Washington til hendes datter Irma Irene Larson.
Se Alaska History Walter Van Horn and Bruce Parham, “Eckmann, Christian Magnus Eriksen ‘Chris’.”
Agnes Ekman *1879.07c Givskud.
Gift med George Brown.

Givskud Østerhoved husmandssted
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.
1877 Lars Hansen *1828.11.09 Hønnerup, Gelsted sogn, Odense Amt †1917.03.04 Nortvig, Nørre Snede søn af husmand og væver i Hønnerup, Hans Rasmussen *1797.06.07 Mosegaard, Balslev sogn, Odense Amt †1859.06.18 Daldover, Randbøl sogn og (gift 1824.02.07 Balslev) Gjertrud Larsdatter *1799.09.03 Tellerup, Ørslev sogn, Odense Amt †1863.12.16 Daldover.

Gift 1. 1854.03.10 i Givskud med Karen Kirstine Madsen *1829.12.12 Gudbjerg sogn, Svendborg Amt †1872.02.12 Givskud By datter af ugift Maren Jensdatter *1799.06.23 i Aunslev sogn, Svendborg Amt †1870.02.25 Givskud og udlagt (senere gift 1831.12.03 Gudbjerg) Mads Mortensen (Lund) *1799.03.11 i Vindeby, Bregninge sogn, Taasinge, Svendborg Amt †1850.09.02 husmand i Givskud.

Gift 2. 1872.10.08 i Givskud med Kirsten Marie Mathiasen *1846.02.19 Mejsling Skov, Jerlev sogn, Vejle Amt †1893.11.09 Nørhoved, Nørre Snede, Skanderborg Amt datter af selvejer husmand i Mejsling Skov, Mathias Jørgensen *1799.12.06 (dåbsdato i lægdsrullen) Stubberup, Højen sogn, Vejle Amt †1877.12.26 Mejsling Skov og (gift 1841.10.17 Jerlev) Ane Marie Hansdatter *1814.02.20 Kragelund, Bække sogn, Ribe Amt †1863.05.24 Mejsling Skov.

Lars Hansen og hans trolovede Karen Kirstine Madsen kom til Givskud sogn 1854.02.02 fra Kollerup sogn.
1854 - 1870 indsidder i Givskud By.
1875 - 1877 Farre i Give.
1877 - 1880 Østerhoved i Givskud.
1880 - 1917 Nørre Snede, Nørhoved, Hundshoved, til sidst Nortvig ved datter Karen Kirstine Hansen.
FT 1855 et hus i Givskud By.
FT 1860 et hus i Givskud By.
FT 1870 et hus i Givskud By.
1875 og 1877 barn i Farre i Give sogn, se nedenfor under børn.
FT 1880 et sted i Østerhoved.
Flyttet til Nørre Snede mellem februar og maj 1880.
FT 1890 et hus i Nørhoved, Nørre Snede.
FT 1901 matrikel 6A Hundshoved, Nørre Snede.
FT 1906 Nortvig, Nørre Snede, pensionær ved datter.
FT 1911 Nortvig, Nørre Snede, pensionær ved datter.
FT 1916 Nortvig, Nørre Snede, pensionær ved datter.
Børn med 1. kone Karen Kirstine Madsen:
01 Mads Christian Larsen *1854.03.31 Givskud By.
02 Gjertrud Marie *1857.10.24 Givskud By †1870.04.19 Givskud By død 13 år gammel.
03 Maren Hansen *1860.12.17 Givskud By.
04 Hans Hansen *1863.04.21 Givskud By.
05 Jens Anton Hansen *1868.12.04 Givskud By
Børn med 2. kone Kirsten Marie Mathiasen:
06 Karen Kirstine Hansen *1874.01.20 Givskud By.
Gift 1894c med husejer Martin Madsen *1861.11.30 Hundshoved, Nørre Snede søn af Søren Madsen *1824c Ejstrup sogn og Elisabeth Madsen *1830c Øster Nykirke.
07 Hans Peder Villiam Hansen *1875.04.25 Farre, Give
08 Mathias *1876.10.31 Farre, Give †1877.01.21 Farre tre måneder gammel.
09 Mathias Hansen *1877.11.09 Østerhoved, Givskud
10 Marie Margrethe Hansen *1880.05.30 Nørre Snede Mark.
11 Jørgen Hansen *1882.10.21 Nørhoved, Nørre Snede
12 Anders Peter Hansen *1884.10.19 Nørhoved, Nørre Snede
13 Ane Marie *1886.06.26 Nørhoved, Nørre Snede †1899.06.16 Leret, Nørre Snede begravet 13 år gammel.

Givskud Østerhoved husmandssted
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.
1880- Jens Christian Nielsen Fuglsang *1847.12.17 Givskud Mark †1895.01.11 Givskud Mark søn af Niels Jensen (Bøvl) *1814c Langskov sogn, Vejle Amt og Karoline Laugesdatter *1819c Tikøb sogn, Sjølland.
Gift 1874.02.20 i Vejle med Frederikke Karlsen (Frederika Carlsson) *1851.09.19 Helsingborg, Sverige †1918.12.06 Givskud By.
Borgerligt giftermål fordi de var baptister:

Aar 1874 den 20de Februar mødte paa Herredscontoret i Veile hos Herredsfogeden, Overauditør Glahn, Ung Karl Jens Christian Nielsen Fuglsang af Givskud Mark og Pigen Fredrikka Carlsson af Helsingborg, der begge ere udtraadte af Folkekirken og bekjende sig til Babstisternes Lære, som i Henhold til en tidligere af dem indgiven  skriftlig Begjæring om at indgaa borgerligt Ægteskab i Henhold til Lov af 13 April 1851, nu begjærede dette Ægteskab Fuldbyrdet.
I denne Andledning Fremlagdes:

1) Skudsmaalsbog  for Ungkarl Jens Chr. Nielsen Fuglsang af Givskud Mark, hvorefter han er Født dersteds den 17 Decbr 1847, døbt 19 Marti 1848, vaccineret 17 Aug: 1851 og confirmeret i Foraaret 1862 i Hveisel Kirke.
2) Flytningsbeviis for Pigen Fredrika Carlsson af Helsingborg, hvorefter hun er født dersteds den 19 Septbr: 1851 samt døbt og confirmeret, samt vaccineret.
...

De skrives ved deres børns dåb 1875-77 af Tofthøj i Gadbjerg 1880-82 af Østerhoved i Givskud og 1885-94 af Givskud Mark. Det er ikke klart, om det i det sidste tilfælde med Givskud Mark også drejer sig om Østerhoved.
Barn med ugift Frederikke Karlsen:
01 Kirstine *1872.12.14 Agersbøl, Øster Snede †1873.01.20 Agersbøl to måneder gammel.
Børn med konen Frederikke Karlsen:
02 Niels Nielsen *1875.07.12 Tofthøj, Gadbjerg †1939.10.04 Klattrup, Smidstrup sogn.
Gift 1901.11.01 i Nørup med Petrine Henriksen *1882.11.22 Mørup Mark, Nørup datter af Anders Henriksen *1855c Jerlev og Else Margrethe Hansen *1859c Gørding, Ribe Amt.
03 Karoline Kirstine *1877.10.24 Tofthøj Mark, Gadbjerg †1882.05.19 Østerhoved, Givskud fire et halvt år gammel.
04 Alma Bothilde Nielsen *1880.06.25 Østerhoved, Givskud †1933.10.20 Vonge, Øster Nykirke.
Gift 1905.10.30 i Vejle med Johan Conrad Bolvig Eriksen *1881.09.05 Tinnet, Øster Nykirke †1957.06.13 Vonge søn af Mads Christian Eriksen *1836.12.20 Sønder Tinnet, Øster Nykirke.
Foderstofuddeler i Vonge i Øster Nykirke.
05 Kjerstine Karoline Nielsen *1882.08.20 Østerhoved, Givskud †1951.12.30 Gadbjerg By.

Gift 1. 1904.11.12 i Givskud med Henrik Hansen *1882.03.09 Ris, Givskud †1915.03.18 Gadbjerg Mark søn af Johannes Hansen *1851c Give og Maren Henriksen *1852c Kollerup sogn, Vejle Amt.

Gift 2. 1930.08.24 i Gadbjerg med enkemand Thomas Henriksen *1868.09.18 Hoddeskov, Hodde sogn, Ribe Amt †1943.05.24 Gadbjerg By søn af jordbruger Henrik Johansen *1843c Nørup og Marthe Marie Thomsen *1842c Hover sogn, Vejle Amt (datter af Thomas Pedersen *1819c Hover sogn og Karen Pedersdatter *1819c Nørup sogn.

Bosat i Gadbjerg.
06 Olivia Sørine Nielsen *1885.08.11 Givskud †1944.06.16 Farre, Give.

Gift 1. 1907.12.07 i Givskud med Johannes Knudsen *1884.01.09 Farre †1917.09.19 Rostrup Mark, Gadbjerg søn af husmand Jens Knudsen og Karen Johanne Pedersen *1852c.

Gift 2. 1921.12.22 i Give med enkemand Christian Bertheus Sparvath *1867.03.31 Give By †1945.12.27 Give søn af husmand Niels Christian Sparvath *1817c Holbæk og Cecilie Marie Olesen *1831c Thyregod.

Bosat i Give.
Christian Bertheus Sparvath gift 1. 1898.09.07 i Lindeballe med Ane Kirstine Pedersen *1847.11.10 Skovbølling Mark, Jelling †1921.08.21 Farre, Give.
07 Julie Augusta Johanne Nielsen *1888.05.08 Givskud Mark †1957.11.20 Gadbjerg By.
Gift 1908.12.04 i Gadbjerg med Frederik Christian Hansen *1885.02.22 Grønbjerg Mark, Lindeballe †1974.02.25 Gadbjerg søn af husmand Knud Hansen *1845.04.21 Gødsbøl, Lindeballe †1932.02.06 Kærbølling Mark, Bredsten sogn og (gift 1865.11.24 Lindeballe) Hansine Kristine Larsen (mange aner) *1842.06.19 Grønbjerg, Lindeballe †1916.05.15 Nørup sogn.
Bosat Gadbjerg.
Hun er døbt Augusta Johanne Nielsen.
11 børn.
08 Ejner Karl Kristian Nielsen *1890.08.09 Givskud Mark †1940+.

Gift 1. 1912.11.29 (skilt) i Gram sogn, Haderslev Amt med Kjestine Hansine Schmidt *1893.10.25 Storlund, Gram datter af Peder Johansen Schmidt og Mette Kjestine Christensen *1860c.

Gift 2. borgerligt 1931.06.22 i Vejle med Jensine Martine Andersen *1891.03.17 Pandumhuse, Vokslev sogn, Aalborg Amt datter af Anders Hansen *1852c Suldrup sogn, Aalborg Amt og Karen Christensen *1850c Aardestrup sogn, Aalborg Amt.

Bosat Aalborg.
Han ses FT 1940 som støberiarbejder i Aalborg.
09 Nielsine *1894.07.23 Givskud Mark †1894.12.02 Givskud Mark fire måneder gammel.
Givskud Østerhoved ender her ↑ .

6 Andet

Givskud Uden Sted begynder her ↓
Folk uden sted.
1580c Søren Nielsen Givskud *1580c i Givskud sogn †1626.12.04 Vinding.
Gift med Bodil Poulsdatter datter af Borgmester i Vejle Poul Nielsen.
Dec. 1607 ordineret i Ribe af biskop Peder Jensen Hegelund.
Hellig Tre Konger den 6. januar 1608 skolemester i Vejle, beskrevet som ung mand. Kontrakt ses i Vejle Amts Aarbog 1910, s. 163f.
Eftersom vi med beskoppens, høilerde mand mester Peder Hegelunds raad hafver antagit denne unge mand her Søfren Gifskod til voris skolemester at vere och hand nu ikke self vel er saa forraadig, som en ung mand, hvilken først sette hus, da hafver vi underskrefne lofvit at forsiune hannem med mad och øl fra denne underskrefne dag och intil S. Michels dag førstkommendis i saa maader, som følger:
Søndagen efter høimessen her giør hand tienist udi Vinding och vil self forsiune sig.
Mandagen til middag och aftens maaltid vil Niels Knudtsøn forsiune hannem.
Tirsdagen til middag och aftens maaltid vil borgmester Clement Søfrensøn forsiune hannem.
...
St. Michels dag er den 29. september. Søren Nielsen Givskud blev altså forsørget de første 9 måneder ved at spise rundt omkring.
Vinding kald blev omkring 1600 forenet med rektoratet over skolen i Vejle.
Da han kaldes Givskud, er han formodentlig født i Givskud By.
Givskud Uden Sted ender her ↑ .GIVSKUD SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Birkebæk
Givskud By
Givskudlund
Harresø
Lerager
Østerhoved
Folk uden sted
BIRKEBÆK
1664- Casper Jochumsen
1683- Christen Andersen
1702- Christen Sørensen
1718c Peder Christensen
1752c Hans Pedersen, søn
1793c Hans Iversen
1819 Jørgen Hansen Birkebæk, søn (Klog Mand)
1875c Hans Peder Jørgensen, søn
GIVSKUD BY
Nørregaard (senere):
1710- Anders Jensen
1755c Jørgen Andersen, søn
1798c Anders Jørgensen, søn
1822c Jørgen Terkelsen, svigersøn
1829c Peder Jeppesen, gift med enken
1851 Hans Larsen, svigersøn
1892 Anders Hansen, søn
1949 Hans Hansen
1964 ud af familien

Annexgaarden?:
1690c- Gammel Poul Andersen
1720 Anders Poulsen, søn
Annexgaarden Matr. Nr. 1 i 1819:
1745 Christen Troelsen, svigersøn
1771 Hans Pedersen, svigersøn
Annexgaarden Matr. Nr. 1d:
1808c Christen Hansen, søn

Mads Sørensens gård:
1709- Mads Sørensen
1740 Søren Madsen, søn
1763 Mads Thomassen, gift med enken

Husmandssted 1
1820c Niels Andersen
GIVSKUDLUND
1460 Bertel Person
1488- Jesper Bertelsen
1656 Iver Christensen
1666 Niels Sørensen
1722 Gravers Andersen
1755 Hans Nielsen, svigersøn
1792c Thomas Hansen, søn
Matrikel 2A 1819
1815 Hans Jensen, svigersøn
1832 Lars Jensen Skalde-Lars, bror
1846 Erik Larsen, søn

Matrikel 1A 1819
1762- Christen Andersen
1763c Anders Christensen, søn
1801+ Hans Henriksen
1819 Hans Henriksens enke
1830cc Jens Pedersen
HARRESØ
Hartkorn 4 6 2 1
1722- Mads Lauridsen
1739 (Lille) Poul Andersen, svigersøn
1778 Anders Poulsen, søn
1795c Søren Clausen, gift med enken
1815 Jens Christian Jensen, gift med enken

Hartkorn 4 7 3 2
1738 Niels Poulsen, fra Østerhoved
1755 Claus Pedersen Skovbølling, svigersøn
1782 Anne Madsdatter (Hauge), enken
Harresø Kro med gård.
1793 Mads Clausen, søn, kong. priv. kro 1820
1826c Claus Madsen, søn
1852 Jens Peder Clausen, søn
1877 Maren Dorthea Hansen Ballegaard, enken
1879 Poul (Deigaard) Nielsen, gift med enken
1896 Kristian Jensen
En anden gård (vel udstykket).
1860c Anton Clausen, søn af Claus Madsen
LERAGER
1. halvgård:
1666- Peder Lauridsen.
1683- Laurids Pedersen, søn.
1704- Peder Lauridsen, søn.
1730 Søren Pedersen, søn
1772 Peder Sørensen, søn
1799 Laus Clausen, gift med enken
2. halvgård:
1666- Jens Nielsen.
Den anden hele gård:
1665- Peder Madsen ½ gård
1665- Christen Nielsen 1665 ½ gård, 1683 hele gården
1699- ?Peder Sørensen.
1723- Anders Pedersen (Lerager).
1738 Peder Jensen.
1766 Sidsel Nielsdatter, enken.
1779c Jens Pedersen, søn.
ØSTERHOVED
1629- Peder Vilsen, herredsfoged
1643- Ville Pedersen, herredsfoged †1659
1659 — 1683+ Øde
1705 Peder Lauridsen Post
1707 Niels Lauridsen, bror?
1710c Johannes Lauridsen, bror
1726 Niels Poulsen, gift med enken
1739 Anders Nielsen Wong
1741 Jens Iversen
1747 Christen Nielsen, svigersøn
1786 Jens Christensen, søn
1828 Christen Jensen, søn
1843- Hans Christoffersen

Husmandssted i Østerhoved
1877 Lars Hansen
1880- Jens Christian Nielsen Fuglsang
FOLK UDEN STED
1580c Søren Nielsen Givskud