Sidste ændring 21 oktober 2023
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter nogle steder i Rind sogn

Steder i Rind sogn:
Høgild generelt, Høgild- Vester, Høgild- Øster, Kollund, Lind, Okkels, Svendlund, Vejen- Nørre, Vejen- Sønder, Vovlund.

Denne side indeholder nogen steder i Rind sogn, der har tilknytning til andre sogne som Arnborg, Brande eller Ejstrup. Det er ikke planen, at lave alle steder i Rind, kun dem hvor materiale og arkivoptegnelser findes i tilstrækkelig omfang mest og hovedsagelig andre steder fra.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1683 Markbogen.
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84

Rind generelt
Rind nævnes første gang 1330-46 i Ribe Oldemor som Rind. Rind sogn var tidligere et udpræget hedesogn som mange sogne i Hammerum herred.


Høgild generelt
1 generelle beskrivelse
Høgild, både Vester- og især Øster-Høgild, i Rind bliver et hosekræmmer sted. Jens Jensen Vester Høgild, der dør 1739, nævnes i dokumenterne forud for Hosekræmmer rescriptet fra 30. januar 1741, hvor folk fra Hammerum, Bølling og Lysgaard herreder får lov at sælge deres uldvarer overalt i riget og specielt i København. Recriptets tekst er:

Vi approbere hermed vores General Lands Oec, og Com Coll. allerunderdanigst gjort Forestilling, og ville allernaadigst, at vedkommende Stiftamtmænd ved et Rescript anbefales at tilholde Landsfiscalerne, og alle andre under hvad Prætext det være kunde, at entholde sig fra at hindre eller forbyde Supplicanterne med disse Herreders {Lysgaard, Hammerum og Bølling} Indvaanere saaledes herefter, som hidindtil skeet er, at handle og negocere, samt at det maa staa bemte Indvaanere frit for at sælge og afhænde de af dennem forarbejdede Uldene og Linnede Vahre til hvem, de lyster, og hvor de sa͞me beqvemmeligst og best kand forhandle og afsætte.
Skrevet paa vort Slot Christiansborg udi vores Kongl. Residentz Stad Kiøbenhavn den 30. Januari Anno 1741.
Christian R.

Man ser, at hidtil er beboerne af disse herreder blevet forbudt eller hindret i at faldbyde deres varer forskellige steder. Det er ikke bare uldvarer de må sælge men også lindet. I København havde hosekræmmerne naturligvis haft meget modstand fra klædehandlerne.
Indenfor kort tid samler der sig mange hosekræmmere fra andre sogne i herrederne i Høgild. Morten Jakobsen Skaarup - gift med Jens Jensen Vester Høgilds datter Kirsten - hans søn Jakob Mortensen Skaarup kaldet strømpehandler i 1787, Peder Lauridsen Toxvig, Janus Pallesen Thorning, Niels Madsen Rojen, Søren Madsen Tvermose, Mads Nielsen Rojen (kompagnon med Michael Kierkegaard gift 1. med hans søster Kirsten), bror Thyge Nielsen Rojen, svoger Christen Agerskov, svoger Søren Aabye.
Navnene foran spænder godt nok tre generationer, men koncentrationen af hosekræmmere i Høgild er enestående.
De fleste hosekræmmere er ikke født i Høgild, men flytter dertil:

Peder Lauridsen Toxvig *Ikast sogn?, Hammerum herred
Jakob Mortensen Skaarup *Skaarup, Hanning sogn, Bølling herred
Janus Pallesen Thorning *Thorning sogn, Lysgaard herred
Niels Madsen Rojen *Røjen, Sunds sogn, Hammerum herred
Søren Nielsen Aabye *Aabye, Aulum sogn, Hammerum herred

Hosekræmmerne bliver velstående og rige folk, døtrene gifter sig med fremadstræbende unge mænd og der opstår hele dynastier som familien Rojen. Navnet skrives også Royen, Roin sjældent Røjen. Niels Madsen Rojen, der er født i Røjen Sunds sogn, kommer 1737 til Øster Høgild gifter sig tre gange og får 11 børn, hvoraf to sønner bliver hosekræmmere og tre døtre gifter sig med hosekræmmere.
De bliver som sagt rige; arven efter Niels Madsen Rojen er godt 500 rigsdaler. Derved opstår en stand og bevidstheden om at tilhøre en stand. Dette kan gå meget vidt som det ses med Michael Kierkegaard, der standmæssigt bliver gift 1796 med Kirsten Nielsdatter Rojen, der har haft et udstyr, men som dør to år efter. Hans tjenestepige gør han derefter gravid og så skal der nødtvunget giftes. Michael Kierkegaard sætter en fuldstændig umulig kontrakt op, der siger at Ane Sørensdatter Lund skal være gift med ham, skal ikke leve i hans hus og skal have så og så mange rigsdaler om måneden, hvis de bliver skilt. Kontrakten er så umulig, at hans egen advokat bliver nødt til at nægte at udføre den. Og den siger, at alt hvad hun havde var "klæderne paa kroppen".
Alt hvad Michael Kierkegaard havde, da han kom til København tredive år før, var "klæderne paa kroppen".
Ane Sørensdatter Lund var fra Brandlund i Brande. I følge Sejer Kühle kom hun som tjenestepige til Janus Thorning her i Øster Høgild, hvilket skal fremgå af hendes bror Lars Sørensen Lunds kone Brigittes skifte i 1825. Dette skifte er ikke set, men det ville være højst usædvanligt for et skifte at indeholde sådanne oplysninger. Senere danske bedømmelser — udenlandske bedømmelser er betydeligt mere ligevægtige og nøjagtige — af hende udstråler en storborgerlig, ufair, fordømmende dels teologisk ringeagt. Hun var dog, efter det pålidelige, en ret normal, munter, ligevægtig kvinde i et tungsindigt hjem. Dette kan næppe påstås om andre i dette hjem.

6 Andet
1619.08.14 Viborg Landstings Dombog: Clemend Christensen i Høgild hans hustru Maren Mikkelsdatter.
En speciel tak til Arne Feldborg (†2017) for alle henvisninger og tekster (2016).
Agnes Laustsen: En hosekræmmerslægt fra Hammerum herred, Personalhistorisk Tidsskrift, 1984 ss. 97-108. (Om slægten Rojen.)
Sejer Kühle: Jyske Hosekræmmere i København i det 18ende Aarhundrede, i Historiske Meddelelser om Staden København og dens Borgere. 3. Række. 2. Bind. Hæfte 2-3, 1936. (også som Særtryk).
Sejer Kühle: Søren Kierkegaard, Barndom og Ungdom, Aschehoug Dansk Forlag, 1950, Kbh.
Helle Linde: Jyder, jøder og manufakturhandlere - Hosekræmmere i København 1700-1856, i Historiske meddelelser om København, 2002.
H. P. Hansen: Spind og Bind. Bindehosens - Bindestuens og Hosekræmmerens Saga, Munksgaards forlag, 1947.
Villy M. Sorensen Søren Kierkegaard's Mother and her Ancestors.

Vester Høgild
Oversigtskort over sydlige Rind sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1803.
Oversigtskort over sydlige Rind sogn, Videnskabernes Selskab ca. 1803.
I Rind sogn:Vester og Øster Høgild, Holt, Søby,
Fjederholt, Elmholt, Okkels (Okkelsgaard), Kideris Mølle, Gammel Bosig og Rind kirke.
I Arnborg sogn: Birkebæk, Toxvig og Sønder Søby.
Kortet er tilføjet vandløb og søer i blå farve og teksterne er sat med maskinskrift.
Åen, der løber fra Rind kirke ned til Toxvig, kaldes undertiden Rind Å.
Vester Høgild
1 Introduktion
Høgild bliver et sted for hosekræmmere, velhavende folk. I Vester Høgild ses familien Skaarup, Jakob Mortensen Skaarup handler med strømper for eksempel.
Ses i følge TRAP V første gang 1498 som Vester Hygiil.
Udskiftningen i 1805, hvor stedet blev målt op, er nærmest en katastrofe. Markerne føres i lange strimler ud fra gårdene der bliver hvor de lå før. Det ses fx også i Hedegaard i Give sogn, hvor det førte til en furious handel med dele af gårde.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
1/2 af gården hartkorn 5 1 0 2.
1660c Jens Pedersen *1630cc †1681-82 Vester Høgild.
Gift 1660c med Anne Pedersdatter *1630cc †1700+.
Jens Pedersen er blevet beskrevet lidt romanagtigt af Jens Abildtrup i bogen "Vestjysk Bondeliv i 1600'erne," 1953, eget forlag, siderne 64-79.
Jens Pedersen skal efter Abildtrup være født på en selvejergård i Nørre Søby, men dette forekommer noget usandsynligt, for den Jens Pedersen, der ses i Nørre Søby 1647 er en fusentaster der sætter en selvejergaard overstyr og tilsniger sig arv og i retssagen ses i Ikast sogn. Jens Pedersen fra 1660 i Vester Høgild er derimod en meget solid person, der køber en del gods sammen.
Jens Pedersen i Vester Høgild behøver ikke at være født i Rind sogn, han kan komme fra et andet sogn. At en Jens Pedersen set sidst i Ikast sogn skulle være den samme som Jens Pedersen 13 år senere i Vester Høgild i Rind er der intet grundlag for og en del taler mod det.
I 1660 gifter han sig med enken fra Øster Høgild Anne Pedersdatter og får fæstet af Vester Høgild. Han handler og bliver en rig mand, der i 1677 betaler 11 rigsdaler i Krigsstyr (krigsskat), hvilket er et højt beløb. Han køber Mørupgaard i Rind, to gårde i Øster Høgild, en gård i Gjelleruplund og det halve af Kibæk Mølle. I alt havde han fire gårde og en halv mølle med tilsammen 14 tønder hartkorn.
Abildtrup siger han fæstede Rind sogns kongetiende, dette er urigtigt. De to kilder Abildtrup angiver er at enken ikke har betalt kongetienden i 1699 altså langt fra at fæste den og at sønnen Jens Jensen i 1709 indkræver kongetienden, men det er hele 26 år efter Jens Pedersens død.
I 1678 havde han 3 heste, 4 køer, 3 ungnød, 8 får og 1 svin. Det er en stor besætning i den tid. I 1677 nævnes desuden kone og et barn vel over 12 år. I 1681 skødes Kibæk Mølle til major James Godsman på Tanderup, Snejbjerg.
I august 1680 underskriver han som vidne et skøde i Lind i Rind hvor Christen Nielsen (Obenroe) forhen af Skærlund i Brande får en gård i Lind, efter han har giftet sig med de adelige Sigvert Lauridsen Friis og Anne Knudsdatter Galts datter Vibeke Sivertsdatter Friis og fik gården i Lind som medgift. Sigvert Friis boede i Mørup i Rind.
I tingbogen 1682 betegnes Anne Pedersdatter som enke efter salig Jens Pedersen. Så Jens Pedersen er død 1681-82.
Børn:
Peder Jensen *1661c †1697+, gård i Hammerum.
Gift med Maren Pedersdatter nævnt 1698.10.29 i varsel.
Varsel i Tingbogen 1688 selvejergård i Hammerum (Jørn Jensens abstrakter):

22. sept Peder Jensen Vester Høgild 1. ting vedr. lovbud paa selvejergaard i Hammerum.

6. okt Peder Jensen Vester Høgild 2. ting lovbud selvejergaard i Hammerum.

{13. okt} Peder Jensen Vester Høgild 3. ting lovbud selvejerbondegaard i Hammerum, varslet Anne Pedersdatter i Vester Høgild, . . . . . . Jensen, Jens Jensen, Elle Jensdatter.

Varsel fra 1698.10.29 med Maren Pedersdatters navn:

29. okt Peder Jensen Vestergaard i Hammmerum, varselsmænd Jep Nielsen tj. Birk og Jep Pedersen i Hammerum varslet hans hustru Maren Pedersdatter og deres børn Jep Pedersen, Inger Pedersdatter og Maren Pedersdatter paa hvis vegne Peder Jensen i Gjellerup var til stede som nærmeste frænde. Lovbud af fjerdeparten af den gaard som Søren Nielsen paabor i Hammerum, lovbud 1. ting.

12. nov Peder Jensen Vestergaard i Hammerum 3. ting lovbud af fjerdepart af gaard i Hammerum som Søren Nielsen paabor, ingen paarørende mødt. Thomas Thomsen Gjelleruplund med købebrev af 6. aug. 1697, underskreven Peder Jensen Høgild og Peder Jørgensen Fastrup. Peder Jensen Hammerum afhænder den ½ gaard som Jørgen Knudsen paabor. Underskreven Peder Jensen Nørgaard og Peder Jørgensen Fastrup.

Børn (ikke myndige i 1698):
Jep Pedersen.
Inger Pedersdatter.
Maren Pedersdatter.
Peder Jensen Høgild *1662c †1699 Bjødstrup, Gjellerup.
Han har gået i skole og kunne læse og skrive.
Flytter 1692 fra Vester Høgild til Bjødstrup, Gjellerup.
Han er delefoged for Lundenæs og er bestandig på tinge med fordringer mod fæstere eller for at afvise fordringer mod Lundenæs gods, en delefoged forestår retssager for et gods.
Her ses han død (Hammerum Herreds Tingbog, Jørn Jensens uddrag):
1699 18. nov Peder Jørgensen Bjødstrup på sal. Peder Jensen Høgilds arvingers vegne, varselsmænd Jens Jepsen i Lind og Christen Pedersen tj. Bjødstrup, varslet Anders Jensen Gjellerup, Christen Christensen sst. Niels Knudsen, Ole Nielsen, Esper Poulsen, Jens Jensen Skovby, Niels Madsen Tjørring, Niels Poulsen Snejbjerg, Mads Pedersen Skibbild, Peder Eriksen Snejbjerg, Jep Nielsen Skærbæk, Niels Pedersen Fjederholt. Alle Varslet for gæld. Sag opsat 14 dage.
Hans svoger Peder Jørgensen, gift med søsteren Elle, bliver næste delefoged for Lundenæs.
Elle Jensdatter *1664cc Vester Høgild †1735 Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1. med Peder Jørgensen *1660cc Fastrup?, Gjellerup †1701 Bjødstrup, selvejer, søn af Jørgen Christensen Fastrup *1620cc †1713 Nørre Fastrup og Kirsten? Christensdatter *1620cc (datter af Christen Jakobsen Barfod †1664c og Maren Jakobsdatter).
Gift 2. 1701.08.13 Gjellerup med Jens Madsen Remme.
Børn:
Peder Jensen *1702.07.02 Bjødstrup, overtager Bjødstrup.
Jens Jensen *1667cc Vester Høgild, overtager fæstet, se nedenfor.

1682 Anne Pedersdatter *1630cc †1700+ enken.
Anne Pedersdatter var en dygtig, driftig kvinde, hun drev som enke gården i tyve år 1681-1700 med hendes sønner.
I året 1700 bliver Anne Pedersdatter uenig med fæsteren Niels Andersen på den anden halve gård i Vester Høgild. Derfor deles marker og enge i to lige dele, dvs. gården udskiftes ville man sige senere. For Anne Pedersdatter møder hendes søn Jens Jensen, der allerede i 1699 nævnes i kopskatten.
Dette er en højst usædvanligt og at det kan gennemføres skyldes svigersønnen Peder Jørgensen Bjødstrup, som er blevet delefoged på Lundenæs efter hendes søn Peder Jensen Høgild, der jo er død før 1698. Hvis det ikke var for delefogeden ville amtmanden på Lundenæs have sagt: enten bliver i enige eller en af jer må forlade fæstet.
Efter 1700 ses hendes navn ikke mere nævnt i tingbogen.

1701 Jens Jensen (Høgild) *1667cc Vester Høgild †1739.09.01 Vester Høgild søn af forkvinde Anne Pedersdatter.
Gift med Karen Nielsdatter †1730+.
Karen Nielsdatter identificeret af Ruth Neumeister (2018):
Vorgod kirkebog 1730:

Natten imellem d. 26 og 27 July fødde Niels Pedersøns hutru i Store Alle en søn, som d. 27 July blef Hiemmedøbt og Kaldet Jens.
Maren Jørgensdatter i Vordegod bye bar det. (Jordemoderen eller præstens tjenestepige?)
De overværende vare
Peder Dideriksøns hustrue og daatter (Af Timring)
Jens Jensen i Vester Høgild i Rind hans hustrue Karen Nielsd:
Else Jochumsdaatter [Købke] og
[samt?] Jens Mathsen
[......] paa stedetV

I året 1700 bliver Jens Jensens mor Anne Pedersdatter uenig med fæsteren Niels Andersen på den anden halve gård i Vester Høgild. Derfor deles marker og enge i to lige dele, dvs. gården udskiftes ville man sige senere. For Anne Pedersdatter møder hendes søn Jens Jensen, der allerede i 1699 nævnes i kopskatten.
Han opkræver i 1709 restancen i kongetiender i Rind sogn:

Løfuerdagen den 7 Decembr. Ao 1709. Paa Hammerum Herridtzting Otte Mænd ...
...
frem kom for Retten Jenß Jensen udj Vester Høgild og forestilled 2de Kalß Mænd Nafnligen Jenß Jepßen boende udj Lind, og Christen Andersen ibm, som bekreftede Med opragte finger og Æed efter Louven at de J dag 8te dage stefnit og Varsel gaf Oluf Pedersen, Christen Pedersen, Christen Sørensen og Jep Lasen Alle boende j Skier bech alle 4re ofuer it for 5 skp rug konge korntiende forfalden sidst afuigte Martinj.
Peder S[ueens..] j Donzig Rug 5 skpr. Olle Agerkrog j Lind, og Madß Kiølby jbm bege 4re Skpr. Frans Jensen j Lind Rug 2 Skp Niels glgrd i Lind 2 Skpr rug, Peder Anderß j Nør Siøby 5 skpr rug, Laane Korn af Jens Christensen j høgild 3 skpr rug, Jenß Jensen i Lild Gunderup fem skpr Rug og Rede penge 2 Mk 7 s. som ogsaa til Jenß Christensen, Jacob Michelsen j Colund 4 skpr Rug j skp byg.
Mads Nielsen j skp rug, Jep Lassen j shier bech, for Resterende Kongtiende af Lild Gunderup 5½ skp rug. alle forskrefne for dieriß kongtiende, og lante rede penge, og talte Kalsmendene Med endeel Mendene, endeel dieriß hustruer og børn og gaf dend samme varsel tilkiende, og blef paaraabt 3de gange af Reten om Nogen af de indstefnte var Møt og Hafde Noged her imod at suare, Men Jngen indfant sig til Nogen G[....elle] efter paaraab [...... "overklattet"]. Da efter tiltale og denne sagß Lejlighed Kiendiß Saaledis.
Efter at indstefntde Personer iche udj Retten har indfunden sig, Noged her imod at suare, saa til findiß en huer efter indstefningen sin andpart til Jenß Jensen j Vester Høgild og Jenß Christensen i Østerhøgild inden 15 dage skaadißløß at betale tillige med desentz om kostning paa sagen andVent med 2 Sldr eller og defore Lide [Namb] og indførsel J dieris boe og hoehaufue efter Loven. til Vidnißbürd. . . .

Om Jens Jensen selv har fæstet kongetienden eller har opkrævet den i kommision for en anden er ikke klart.
Børn:
Sidsel Jensdatter *1710cc Vester Høgild †1753-63 Brandharrild, Brande.
Gift 1736 i Rind med Erik Jensen af Brandharrild *1700cc †1750- Brandharrild.
Se dåben 24. januar 1745 i Vester Høgild, hvor Erik Harrild er fadder ved hans kones søster Anne Jensdatter og hendes mand Jens Rasmussens søn Rasmus.
Kirsten Jensdatter *1719c Vester Høgild.
Gift med eftermand, se nedenfor.
Anne Jensdatter *1721c Vester Høgild †1801.10.08 Vester Høgild.
Gift 1. 1743.11.08 i Rind med nabosøn Jens Rasmussen *1718cc Vester Høgild †1750.06.25 Vester Høgild søn af Rasmus Jensen Høgild.
Gift 2. 1754.05.07 i Rind med Christen Jensen fra Ejsingkjær, Vildbjerg, flyttede til Ejsingkjær.
Gift 3. 1759.06.22 i Vildbjerg med Jens Andersen Sædding *1717.11.16 Sædding †1793.08.01 Vester Høgild søn af Anders Jensen *1685c Astrupgaard, Faster †1755 Steengaard, Sædding og Maren Lauridsdatter *1692 Sønder Vium..
Ses i FT 1787 i Vildbjerg med Jens Andersen Sædding hosekræmmer og gaardbeboer, som er gift 1. gang. Han ses 1790 i Ejsingkær i et skifte, de er altså flyttet til hendes fødegård 1790-93, da han jo dør i 1793 i Vester Høgild, Rind.
Anne Jensdatter ses i FT 1801 i Vester Høgild i fødegården som søster til Kirsten med samme alder 87 år, men fra FT 1787 ses Kirsten at være den ældre.

1746c Morten Jakobsen Skaarup *1708c †1767.05.22 Vester Høgild
Gift 1746 i Rind med Kirsten Jensdatter *1719c Vester Høgild †1807.09.20 Vester Høgild (88 år) datter af formand.
Morten gifter sig ind i en formuende familie.
Børn:
Karen Mortensdatter Skaarup *1748 Vester Høgild †1815 Vester Høgild.
Gift 1772 i Rind med Niels Jensen Kjersgaard *1737c Kjersgaard, Snejbjerg †1795 Brandholm, Brande.
Boede på Brandholm i Brande sogn.
Efter mandens død 1795 bor hun en årrække i Brande By, men flytter engang vel i eller efter 1808 tilbage til Vester Høgild, da hendes datter Ellen gifter sig til fødegården.
Jakob Mortensen Skaarup *1747.02.15 Vester Høgild †1806+.
Gift med NN †1787-.
Siges i FT 1801 at være strømpehandler. Kaldes i 1806 Hr. i kirkebogen. Fik 1771 borgerskab i Kbh. som hosekræmmer.
Abelone Mortensdatter Skaarup *1750.12.10 V. Høgild †1782.01.22 (skifte) Kjersgaard, Snejbjerg.
Gift med Niels Christensen Søndergaard *1735.09.25 Kollund, Rind †1802 Kjersgaard søn af Christen Christensen Søndergaard i Kollund †1744.06.03 Kollund.
Børn:
Bolette Marie Nielsdatter *1773c Kjersgaard, Snejbjerg.
Katrine Nielsdatter Søndergaard *1775c Kjersgaard.
Morten Nielsen Søndergaard *1782c Kjersgaard.
Ellen Mortensdatter Skaarup *1753.08.12 Vester Høgild, overtager gården, se nedenfor.
Gift med Rasmus Jensen Høgild †1786
Kirstine Marie Mortensdatter *1756.05.09 Vester Høgild.

1778 Rasmus Jensen Høgild *1745.01.24 Vester Høgild †1786.05.31 Vester Høgild søn af Jens Rasmussen og Anne Jensdatter i Høgild †1801.
Gift med Ellen Mortensdatter Skaarup *1753.08.12 Vester Høgild, datter af formand.
Kermit ægteskabstilladelser:

Rasmus Jensen Høgild og Ellen Mortensdatter Schaarup, Bønderfolk af Vesterhøgild Rind Sogn, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at de skal være hinanden i 2det Leed beslægtede. Christiansborg 11 April 1777.

Deres mødre er søstre.
Børn:
Anne Kirstine Rasmusdatter *1778.06.21 Vester Høgild †1842.06.03 Kirkegaard, Herning.
Gift 1802.05.22 i Rind med Conrad Lundsgaard Nybo*1775 Ørnhoved, Herning †1861.01.14 Kirkegaard, Herning.
Morten Rasmussen Skaarup *1783.01 Vester Høgild †1837.01.31 Vester Høgild.
Gift 1808.09.17 i Brande med kusine Abelone Nielsdatter Kjærsgaard *1784 Brandholm, Brande †1851 Vester Høgild.
Børn:
Jakobine Mortensdatter Skaarup *1810.12.26 Vester Høgild.

1786 Ellen Mortensdatter Skaarup *1753.08.12 Vester Høgild, enken.
Hun fører gården med fem tjenestefolk i hvert fald femten år til efter 1801.
Folketælling 1787 Høgild- Vester Ellen Mortensdatter Skaarup   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer gård- kone 1eEllen Mortensdatter Skaarup341753 Høgild- Vester Rind 1811+  Efternavn i original "Mortensd:" udskrift ddd forkert "Mouritzdatter", ses 1810.12.26 som fadder "Enken Ellen Høgild i V. Høgild".
dat. Ane Kirstine Rasmusdatter91778 Høgild- Vester Rind 1842 Kirkegaard Herning Gift 1802 i Rind med Conrad Lundsgaard Nybo i Ørnhoved/Salholt, Herning sogn.
søn Morten Skaarup Rasmussen41783 Høgild- Vester Rind 1837 Høgild- Vester Rind  
kones mor 1eKirsten Jensdatter681719c Høgild- Vester Rind 1807 Høgild- Vester Rind Gift 1746 i Rind med Morten Jakobsen Skaarup *1708c †1767.
Hand-ler lidt med strøm- per kones bror Jakob Mortensen Skaarup411747 Høgild- Vester Rind   
tj-folk Henning Christensen221766 Gammel Arnborg Arnborg 1829 Gottenborg Arnborg  
LINK: Hennings far Christen Nielsen den Ældre.
tj-folk Ane Kirstine Christensdatter281759c Tovdal? Arnborg?  Måske den Ane Kirstine af Tovdal, der gifter sig i sept. 1787. I så fald †1788 Tovdal, Arnborg.
tj-folk Ane Christensdatter161771c   Ikke set født i Rind eller Arnborg.
tj-folk Søren Mikkelsen151772c   Ikke set født i Rind.
tj-folk Morten Knudsen111777 Høgild- Vester Rind  Søn af Knud Jørgensen og Anne Madsdatter.

Folketælling 1801 Høgild- Vester Ellen Mortensdatter Skaarup   48
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- beboer gård- kone 1eEllen Mortensdatter Skaarup481753 Høgild- Vester Rind 1811+  Ikke fundet begravet, sidst set i kirkebogen 1811.
dat. Anne Kirstine Rasmusdatter231778 Høgild- Vester Rind 1842 Kirkegaard Herning Gift 1802 i Rind med Conrad Lundsgaard Nybo i Ørnhoved/Salholt, Herning sogn.
aftægt kones mor 1eKirsten Jensdatter871719c Høgild- Vester Rind 1807 Høgild- Vester Rind Gift 1746 i Rind med Morten Jakobsen Skaarup *1708c †1767. Bedre alder fra FT 1787 er 82c.
strøm- pebin -der kones moster 3eAnne Jensdatter871721c Høgild- Vester Rind 1801 Høgild- Vester Rind Bedre alder FT 1787 i Ejsingkjær, Vildbjerg 66, *1721c
Strøm- pehand- ler kones bror 1eJakob Mortensen541747 Høgild- Vester Rind 1806+   
natio- nal- soldat tj-folk Niels Jensen281759c   Muligvis *1760.01.09 Rind søn af Jens Kølbech.
tj-folk Christen Jakobsen201767c   Ikke set født i Rind.
tj-folk Christian Pedersen101777c   Muligvis født som Christen Pedersen i Rind, flere muligheder.
tj-folk Maren Pedersdatter181769c   Muligvis *1769.03.12 i Holing, Herning.
tj-folk Karen Larsdatter471740c   Ikke set født i Rind.


1808c Morten Rasmussen Skaarup *1783.01 Vester Høgild †1837.01.31 Vester Høgild søn af forkvinde.
Gift 1808.09.17 i Brande med kusine Abelone Nielsdatter Kjærsgaard *1784 Brandholm, Brande †1851 Vester Høgild datter af Niels Jensen Kjærsgaard *1737c Kjærsgaard, Snejbjerg †1795 Brandholm og Karen Mortensdatter Skaarup *1748 Vester Høgild †1815 Vester Høgild.
Konens mor Karen Mortensdatter Skaarup flyttede fra Brande By tilbage til hendes fødegård i Vester Høgild efter at datteren blev gift med Morten vel allerede fra 1808, hun ses ikke i Brande kirkebog efter 1806.
Børn:
Rasmus Mortensen *1809.08.20 Vester Høgild.
Jakobine *1810.12.26 Vester Høgild †1811.09.01, 8 måneder gammel.
Niels Kjærsgaard *1813.07.04 Vester Høgild †1814.03.20, 8 måneder gammel.

Den anden halvgård:
1677- Niels Andersen *1650c- †1700+ .
Gift med hans kone (ses i Ildsteder og Kvægskat 1677) *1657- †1699+.
I 1677 i Ildsteder og Qvegskat nævnes han og konen med 1 tjenestedreng, 2 heste, 3 køer, 1 ungnød, 4 får, 1 svin, hvilket er en stor besætning for den tid.
I 1689 er han Ottermand ved Hammerum Ting.
I Kopskatten 1699 nævnes han med kone og 1 søn (vel over 12 år) og 1 tjenestepige.
Ses også, da halvgårdene ganske usædvanligt "udskiftes" i 1699 fordi de to fæstere Niels Andersen og Anne Pedersdatter ikke kan enes om driften (Hammerum Herreds Tingbog, Jørn Jensen uddrag):
1699 6. marts Peder Jørgensen Bjødstrup delefoged til Lundenæs, varselsmænd Jens Jepsen i Lind og Ole Pedersen sst, varslet Niels Andersen Vester Høgild og Anne Pedersdatter sst. for synsopkrævelse for at skifte og dele Vester Høgilds Marker og enge i to lige dele på grund af uenighed. Synsmænd var Peder Ibsen Okkels, Jens Christensen Øster Høgild, Jens Lassen i Gl. Boesig, Peder Jensen Toudal, Christen Sørensen Skærbæk, Ole Pedersen sst, Thomas Nielsen Herning by, Christen Pedersen sst.
13. marts Syn og deling ved førnævnte synsmænd af Vester Høgilds marker og enge mellem Niels Andersen og enken Anne Pedersdatter, Jens Jensen mødte på sin moder Anne Pedersdatters vegne.
Kendte børn:
Anders Nielsen *1680c-.
Bosat Spaabæk i Ørnhøj Sogn nord for Herning.
Horsens Hospitals fæsteprotokol:

50 Anders Nielsen, født i Vester Høggild, fæster Jens Olufsens ½ gård i Spåbæk. (fb). 2.6.1715, side 34.


1718- Rasmus Høgild *1650c- †1731.06.26 Vester Høgild.
Gift med hans kone.
Tiden 1701-18 er ikke belyst endnu. Der er ikke offentliggjort uddrag af Hammerum Tingbog 1701 og senere, deri findes sandsynligvis noget om dette fæste i tiden 1701-18. I 1718c fødes Rasmus Høgilds søn Jens og denne formodes født i Vester Høgild
Rasmus Høgild nævnes første (og sidste) gang i kirkebogen, da han dør i 1731.
Børn:
Jens Rasmussen *1718c Vester Høgild?, overtager fæstet, se nedenfor.
Sidsel Rasmusdatter *1723cc Vester Høgild?.
Gift 1748.10.16 i Rind med Laurids Jensen Hundkjær, Snejbjerg sogn.
Kendt barn:
Maren Larsdatter *1749c Hundkjær, Snejbjerg.
Gift 1776.09.28 i Snejbjerg med Christen Pedersen *1745.03.06 Søndergaard, Vorgod søn af Peder Lassen og NN Poulsdatter *Amtrup, Snejbjerg.

1743c Jens Rasmussen *1718c †1750.06.25 Vester Høgild søn af formand.
Gift 1743.11.08 i Rind med Anne Jensdatter *1720c Vester Høgild †1801.10.08 Vester Høgild datter af Jens Jensen *1767cc Vester Høgild †1739 Vester Høgild.
Jens Rasmussen har kun gården en kort tid nemlig syv år. Konen gifter sig igen.
Børn:
Rasmus Jensen *1743.01.24 Vester Høgild †1786.05.31 Vester Høgild.
Gift med Ellen Mortensdatter Skaarup i den anden halvgård.

1750 Anne Jensdatter *1720c Vester Høgild enke efter formand.
Hun må i hvert fald i kort tid have overtaget fæstet. I 1754 gifter hun sig 2. gang med Christen Jensen af Ejsingkjær, Vildbjerg og flytter der hen. I Vildbjerg gift hun sig 3. gang med Jens Andersen Sædding, de flytter 1790-93 tilbage til Vester Høgild.

1754c Niels Pedersen Nørum *1718c †1791.11.14 Vester Høgild.
Gift med Karen Jørgensdatter *1708c †1782.07.25 Vester Høgild.
Har Ane Jørgensdatter *1714c †1795.05.29 Vester Høgild 81 år gammel i pleje, halvsøster til Ane Nielsdatter gift med degnen Torlund i Lind, Rind, som i 1795 giver afkald i skødeprotokollen på arv til Niels Pedersen Nørums søn Jørgen Nørum, men håber dog "vil anse det som en kierlig Gave om Jørgen Høgild vil behage efter hendes Død at forære mig enten en gl. Sengs Klæder, Dyne eller Pude, Skiørt, Trøje eller en Kaabe". Ikke bekræftet om Ane er søster til konen Karen Jørgensdatter.
Børn:
Kirsten Nielsdatter *1750.10.18 Skærbæk, Rind, konf. 1766 Rind.
Jørgen Nielsen Nørum *1752.03.11 Skærbæk, Rind, konf. 1768 Rind overtager gården, se nedenfor.

1783c Jørgen Nørum Nielsen *1752.03.11 Skærbæk, Rind †1797.11.18 Vester Høgild søn af formand.
Gift 1783.06.26 i Nørre Vium (noteret i Borris kirkebog) med Anne Katrine Knudsdatter *1758c Nørre Bjørslev, Nørre Vium sogn †1838.01.17 Vester Høgild datter af Knud Pedersen *1715 Aalbæk, Skjern †1773 Nørre Bjørslev og Anne Christensdatter *1716 Nørre Bjørslev †1773 Nørre Bjørslev.
For hendes børn med 2. mand se nedenfor.

1728 Jørgen Nielsen i Vester Høgild i Rind sogn. 29.11.1797. VI, fol.8B, 21B, VII, fol.3B.
E: Anne Cathrine Knudsdatter. LV: Jacob Skaarup i Vester Høgild. B: Niels 13, Karen 12, Rasmus 8, Anne 5, Knud 2, Maren Georgine 7 uger 18.4.1798, der døde. FM: fasters mand Christen Andersen i Fonnesbæk i Ikast sogn, morbror Christen Knudsen i Bjørslev i Nørre Vium sogn.

Børn med 1. mand Jørgen Nørum Nielsen:
Niels Jørgensen *1784.05.16 Vester Høgild, konf. 1801 Rind.
Karen Jørgensdatter *1785.10.16 Vester Høgild †1869.02.14 Birk, Gjellerup.
Gift 1812.04.20 i Rind med enkemand Peder Rasmussen *1765.01 Hovedskov, Grædstrup sogn †1851.01.28 Birk søn af Rasmus Pedersen * 21 apr. 1733.04.21 Nedergaard, Grædstrup †1813.09.24, Fuglriis, Grædstrup og Ellen Rasmusdatter *1740.06.28 Hovedskov †1811.05.24 Grædstrup.
Rasmus Jørgensen *1790.01.01 Vester Høgild, konf. 1807 Rind
Præstens tekst i konfirmationslisten:

De tvende Drenge Rasmus Jørgensen og Christian Pedersen udmærkede sig ogsaa, ei aleene derved, at de havde lært eet og Alt i de befalede Lærebøger, men fornemmeligen derved, at de vidste bedre at giøre rede for det Lærte, end Bondens Barn i Almindelighed kan, eller er at bringe til :

Anne Jørgensdatter *1792.12 Vester Høgild
Knud Jørgensen *1795.12.26 Vester Høgild
Maren Georgine Jørgensdatter *1798.03.04 Vester Høgild
Folketælling 1787 Høgild- Vester Jørgen Nørum Nielsen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jørgen Nielsen Nørum351752 Skærbæk Rind 1797 Høgild- Vester Rind  
kone 1Ane Katrine Knudsdatter291758c Bjørslev- Nørre Nørre Vium 1838 Høgild- Vester Rind Hun angives som Nielsdatter i udskriften, men i originalen "Knudsd:" men se også 2. søndag i advent 1792 datter Annes dåb og 1798.03.04.
søn Niels Jørgensen31784 Høgild- Vester Rind   
dat. Karen Jørgensdatter21785 Høgild- Vester Rind 1869 Birk Gjellerup Gift 1812 i Rind med Peder Rasmussen af Hovedskov, Grædstrup sogn
mands far 1eNiels Pedersen Nørum691718c  1791 Høgild- Vester Rind Ikke set født i Nørum, Gjellerup.
tj- pige Anne Kirstine281759c   Ikke set født i Rind.


1799 Søren Nielsen Olling *1769.10.01 Søndergaard, Olling, Assing †1816.07.15 Vester Høgild søn af Niels Sørensen Olling *1730c Søndergaard, Olling †1780.03.04 Søndergaard, Olling og 2. kone Kirsten Christensdatter *1740c †1787+ (gift 2. gang med Christen Christensen Gravel, FT 1787 Overby, Sønder Felding).
Gift 1799.04.17 i Rind med enke efter formand Anne Katrine Knudsdatter *1758c †1838.01.17 Vester Høgild se ovenfor.
Hendes børn med 2. mand Søren Nielsen Olling:
Jørgen Sørensen *1799.12.08 Vester Høgild.
Kirsten Marie Sørensdatter *1802.02.18 Vester Høgild.
Niels Christian Sørensen *1804.05.06 Vester Høgild †1867.09.11 Smedegaard, Snejbjerg.
Gift 1822.12.03 Snejbjerg med Maren Nielsdatter *1799.09.04 Rødding, Vildbjerg †1886.04.08 Smedegaard, Snejbjerg.
Børn:
Niels Vestergaard Nielsen *1822.12.26 Neder Amtrup, Snejbjerg †1890.07.30 Grene, Arnborg.
Gift med Ane Kirstine Pedersdatter *1816 Vorgod.
Bor 1858 i Arnborg, 1864 i Assing, 1876 i Ølgod, 1880 i Tovdal i Arnborg.
Folketælling 1801 Høgild- Vester Søren Nielsen Olling   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Søren Nielsen Olling321769 Olling Assing 1816 Høgild- Vester Rind Gift 1799 i Rind med enken Anne Katrine Knudsdatter.
kone 2Anne Katrine Knudsdatter411758c Bjørslev- Nørre Nørre Vium 1838 Høgild- Vester Rind Gift 1. Jørgen Nørum Nielsen *1752c. Gift 2. 1799 i Rind med Søren Nielsen Olling.
søn 1 Niels Jørgensen161784 Høgild- Vester Rind 1801+  Søn af hendes 1. ægteskab med Jørgen Nørum Nielsen.
dat. 1 Karen Jørgensdatter151785 Høgild- Vester Rind 1869 Birk Gjellerup Datter af hendes 1. ægteskab.
søn 1 Rasmus Jørgensen111790 Høgild- Vester Rind 1807+  Søn af hendes 1. ægteskab.
dat. 1 Anne Jørgensdatter81792 Høgild- Vester Rind 1801+  Datter af hendes 1. ægteskab.
søn 1 Knud Jørgensen51795 Høgild- Vester Rind  Søn af hendes 1. ægteskab.
søn 2 Jørgen Sørensen11799 Høgild- Vester Rind  Søn af hendes 2. ægteskab med Søren Nielsen Olling.
tj-pige Karen Sørensdatter271760c   Ikke *1762.05.07 datter af Søren Vejen (skifte 23. marts 1767), den Karen †1781.09.03 Lind, Rind (Tak til Ruth Neumeister 2018).


1816c Rasmus Jørgensen *1790.01.01 Vester Høgild †1850-60 stedsøn af formand, søn af forformand Jørgen Nørum Nielsen.
Gift 1. med Margrethe Madsdatter *1784c †1840-45 Vester Høgild..
Gift 2. med Anne Katrine Christensdatter *1821.12.25 Øster Høgild datter af Christen Ibsen *1767.03.08 Holte, Rind †1841.08.07 Øster Høgild og Kirsten Jensdatter *1777c Bassumgaard, Snejbjerg †1851.01.31 Øster Høgild.
Børn med 1. kone Margrethe Madsdatter:
Søren Rasmussen *1823c

Et nyt husmandssted:
1790+ Knud Jørgensen *1751c †1829.05.05 Kirkehuset, Rind, almisselem.
Gift 1777c- med Anne Madsdatter *1750c †1827.04.05 Kirkehuset, Rind, almisselem.
Ikke fundet i mange amter FT 1787. Ses 1790 i Lind, Rind. Han er ikke Knud Madsen Kragelund i Lind.
Børn:
Jørgen Knudsen *1778c †1834+.
Gift med Kirsten Mikkelsdatter *1784c †1834+.
Bosat Snejbjerg FT 1834, lejehusmand, fattigfoged og strømpebinder.
Mads Knudsen (Kragelund) *1790.10.17 Lind, Rind †1865-70 Gjelleruplund.
Gift 1822c- med Ingeborg Poulsdatter *1799c Gjellerup †1870-80 Gjellerup.
Bosat Avvern? By, Gjellerup FT 1845; han er tømmermand.
Sete børn:
Inger Marie Madsdatter *1823.06.19 Gjellerup.
Gift med Jesper Tviis Nielsen *1813.03.04 Herning søn af Niels Christensen Tviis *1782.02.24 Ulfborg †1875.05.15 Hjøllund, Arnborg og Elisabeth Kirstine Sørensdatter *1787.05.13 Bording †1860.01.31 Herning.
Pouline Madsen *1836c Gjellerup †1880+.
Gift med Peder Poulsen *1836c Ikast.
Bosat Lundgaarde, husmand.
Folketælling 1801 Høgild- Vester Knud Jørgensen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med jord mand 1Knud Jørgensen501751c  1829 Kirkehuset Rind Begravet som almisselem.
kone 1Anne Madsdatter511750c  1827 Kirkehuset Rind Begravet som almisselem.
søn Jørgen Knudsen231778c  1834+  Gift med Kirtsten Mikkelsdatter *1784c.
søn Mads Knudsen111790 Lind Rind 1865-70 Gjellerup- lund Gjellerup Gift med Ingeborg Poulsdatter.


6 Andet
1681 Skøde på det halve Kibæk Mølle sælges af Jens Pedersen Vester Høgild.
1794 Mads Jakobsen i V. Høgild 81 Aar (*1713c †1794.03.15).

Høgild- Øster
1 Introduktion
I Videnskabernes Selskabs kort fra ca. 1803 ses tre gårde i Øster Høgild.

2 Fæstere

3 Ejere

4 Familier med børn
Et sted.

1699- Jens Christensen * Over Simmelkær, Sunds †1716 Øster Høgild, Rind søn af Christen Jensen *1615cc †1678-81 og Kirsten Madsdatter Graasand *1630cc †1699 Over Simmelkær.
Gif med enke efter Jens Jørgensen i Fastrup Anne Mikkelsdatter.
Se tråd på hammerum-herred.dk.
Han var i følge arveafkald efter forældrene i 1699 selvejer i Øster Høgild.
Kendte børn:
?Christen Jensen *1690c-, ses 1721, se nedenfor.
Jens Jensen Høgild *1700- Rind †1745c Arvad Mølle, Brande.
Gift med 1727- med Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup *1701c Nøvling †1786 i Hoven datter af præst i Nøvling Christen Sørensen Svendstrup *1664 Kollerup †1724 Nøvling og Edel Sørensdatter Winding *1670c Nøvling †1748 Sunds.
1728-30 forpagter/forvalter af Nørre Karstoft i Skarrild sogn.
1730 Salholt i Herning sogn.
1738c Arvad Mølle i Brande sogn.
1716c Christen Jensen *1690c- formodet søn af formand.
Han er i 1721 ungkarl.
Nævnt 1721 af Øster Høgild, hvor han låner 100 rigsdaler ud.
Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol nr. 37 1720-24, opslag 35-36 (tak for henvisning til Jørn Jensen 2018):

Wiborg d 28. Junii 1730 fremvist at være Casseret {må vel være blevet betalt af Wenzel Redern arvinger, for han døde 1727, fire børn}.
Anno 1722 Dend 25 Febr: er erffterskrefen Brefue fremviest og læst paa Nørre Jyllands landsting, og af Velb Herr Justitz Raad og Landsdommer Braem Nummerede.
Velbr. Wentzell Friderich von Rehdern hans Pantebref til Christen Jensen Høgild paa Capital 134 Rd: Dateris Scharild Prestegaard d 20 octobr: 1721.
No 1 Jeg underskrefen Wentzel Friderich von Rehdren kiendes og her med Vitterlig giør for mig og mine Arfr at ieg af en Ret Witterlig gield skyldig at Være til Erlig og Velagte unge Karl Christen Jensen Høgild 100 Rdr: siger 100 Rdr: som hand mig effter min indstendig begiering i Reede penge klingendis Courant Myndt laandt og medforstragt hafuer huilche fornt 100 Rd ieg for mig og mine arfr Lover Reedelig og Vel at betale til fornt Christen Jensen eller hans arfr i Reede penge klingendis Myndt for ieg dem hafuer annammet med den loulig paagaaende Rente til d 2 Apr: Naar Mand skrifvendes Vorder 1722 i hans Huuß i Øster Høgild og hius fornt penge lenger hos mig skulle blifue bestaaende ubetalte lover ieg den huer Aars paagaaende Rente til hannem til huer Aars 2 Ap: at erlegge i hans Huuß som melt er , og paa det Christen Jensen og Hans arfr kand Være og forblifue dis beder forsichred hos mig og mine arfr om skadesløs betalling Pantsette ieg hannem her ved min tilhørende gaard liggendis i Stoerfielstervang {Store Fjelstervang i Vorgod sogn} som Michel Nielß: og Peder Michels: paaboer og skylder de huer effter nye Matr h: korn 1 tdr 5 skp 3 fkr 2¼ alb huilchen gaard i Vorgoe Sogn som iche til nogen Anden er pandsat eller forhegtit skal være og forblifue hannem og hans arfr et tryg og sicher underpant indtil fornd Penge med paagaaende Rente skadesløs vorder betalte , og huis dette imod forhaabning ej saa skeede at pengene Loulig og Redelig effter opsigelse , hannem eller hans vorder betalte skal det hannem staae frit for Pandtet Ved loulig medfart at tiltræde og beholde uden nogen min eller mine arfver Hinder og paa klage , at dette ubrødelig skal blifye holdet og effterlevit hafuer ieg denne min Pandte forskrifning med egen Haand underskrefued og forsegled og [..]enestlig ombedet meget hæderlig og Vellærde Sp. Christen Lund Sogne Prest til Scharrild og Arnborig Meenigheder to Velagte Mand Jed Boedsen i Ødevig {Skarrild} med mig til vitterlighed at underskrifue og forseigle Porup {Paarup? i Assing sogn} d 2 Ap.: 1721
Wentzel Friderich von Rederen (L: S:)
til vitterlighed som oververendis underskrifuer effter forrestaaende begierring
Christen Lund (L. S.)
Jens Boedsen (L. S.)

Til de ovenstaaende 100 Rdr: og paa forindførdte pandt hafuer Velagte og forbemt unge karl Christen Jensen Høgild effter min begiering endnu laandt og Medfortragt mig med 34 Rdr. siger 34 Rdr: i Reede penge Klingende Myndt huor imod hammen skal Være til fuld forsichring og skadesløß Betalling baade for denne Capital og forige og Renten tillige som ieg her med Lover fra dato af diße saa vel som forige penge som sagt er forskrefne Pandt og Jordegods og huis pandtet iche skulle Være tilstrechelig der til skal hand nyde fyldesgiørelse i den Anden hosliggende og mig tilhørende Halfue gaard i Fielstervang som hand i alle maader kand vorde skadesløs holden . dette ieg som forige med egen Haand og Segel bekreffter og Tienestl: beder de oven tegnede Vitterligheds Mænd med mig og saa vilde undertegne til bekrefftelse
Dat: Schaarild Prestegd d 20 oct: 1721
Wentzel Friderich von Rederen (L: S:)
til vitterlighed endnu underskrifuer som oververendis
Christen Lund (L: S:)
Jens Boedsen (L:S:)

Wenzel Frederik von Redern var 1723 oberstleutnant (Nygaards Sedler) †1727.12.17 Aakær (fallit).

Nedergaard hartkorn 1 3 0 1, et husmandssted.

1742- Peder Lauridsen Toxvig *1705c †1765.10.05 (testamente 1760) Øster Høgild.
Gift 1. med NN †1742.05.08 Vester Høgild.
Gift 2. 1742.10.08 i Rind af Vester Høgild med Maren Rasmusdatter *1719c Kollund †1745c Øster Høgild datter af Rasmus Christensen *1695cc †1766-72 Holbæk og 1. kone †1739.06.12 Kollund.
Gift 3. 1746.06c i Rind med Maren Christensdatter *1719c Kollund †1793.04.01 Øster Høgild datter af Christen Rasmussen *1670cc †1730.10.25 Kollund. Gift med efterfølgeren Janus Thorning.
Fæsterne i Toksvig i Arnborg kun tre km fra Høgild i Rind kendes ret godt og der er ingen Laurids eller Peder og heller ingen fadder af det navn i Arnborg kirkebog. Peder Lauridsen Toxvig formodes at have boet nogen år i Toksvig og derefter taget navnet med sig flyttet de tre km op ad Rind Å til Høgild.
Hvad han tjente sit underhold ved er ikke bekendt; men han har været godt stillet eller rig, hvilket ses af at han gjorde testamente i 1760. Han sidder på Nedergaard i Øster Harrild, som er et husmandssted med hartkorn 1 3 0 1, ingen gård på den tid. Hans efterfølger Janus Thorning ser ud til at gifte sig til nogen formue med enken.
Peder Toxvig ses første gang i Vester Høgild i 1742, hvorfra han gifter sig 2. gang også i 1742, for Maren Rasmusdatter, som han gifter sig med, er fra Kollund. Hendes begravelse er enten glemt i kirkebogen eller står under et andet navn.
Peder Toxvig kunne ikke få børn, ingen af hans tre koner fik børn, men da hans bror Thøger Lauridsens Juulsgaard i Ikast 1. kone begraves den 23. april 1752 er han gift med tredje kone Maren Christensdatter og de har vel taget Thøgers to små børn til sig. Johanne Thøgersdatter er tre år gammel og Laurids otte. De bliver konfirmeret i Rind og som han opfører dem i testamentet, hvilket vil sige, at han har betragtet dem som hans børn.
Til hans tredje ægteskab får han ægteskabsbevilling fordi anden kone Maren Rasmusdatter var en niece af tredje kone Maren Christensdatter. Maren Rasmusdatter var datter af Maren Christensdatters bror Rasmus Christensen i Kollund, Rind. Ægteskabsbevillingen (Kermit, Jydske Register, tak til Jytte Duholm 2016):

118
Peder Lauritzen Toxvig af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen Toxvig og Maren Christensdatter, bønderfolk af Rind sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Maren Rasmusdatter, skal have været sødskende børn.
Hirschholms slot den 17 juni 1746.

For udredningen af meget af det følgende se den lange tråd Johanne Thøgersdatter, hvorfra.
Her er Peder Lauridsen Toxvig og kone Maren Christensdatters testamente af 1760:

350 Testamente. 1764, fol.130B.
Testamente af 18.9.1760 for Peder Lauridsen Toksvig og hustru Maren Christensdatter i Øster Høgild i Rind sogn.
Hans Arvinger:
1) bror Thøger Lauridsen, død. 2B:
a Laurids Thøgersen
b Johanne Thøgersdatter
2) bror Hans Lauridsen, matros i København
3) bror Thomas Lauridsen, soldat i Sjællandske Regiment
4) bror Anders Lauridsen i København
5) søster Johanne Lauridsdatter g.m. Christen Sig i Grødde
6) søster Anne Lauridsdatter g.m. Mads Sigsgaard i Tulstrup
Hendes Arvinger:
1) bror Christen Christensen, død. Hans børn
2) bror Rasmus Christensen
3) søster Sidsel Christensdatter.

Thøger Lauridsen har flere børn med andre koner, men de er ikke indsat som arvinger, dette er et testamente, ikke noget skifte. Så de andre børn arver ikke, kun dem Peder Toxvig har haft som plejebørn.
Der er dermed syv levene Laurids-søskende, hvoraf tre lever i Ikast sogn, hvor de evt. er født:

Anne Lauridsdatter *1695c †1781 Tulstrup, Ikast
Gift med Mads Holde/Sigsgaard i Tulstrup, Ikast.
Johanne Lauridsdatter
Gift 1. med Morten Grødde, Ikast.
Gift 2. med Christen Sig, Grødde, Ikast.
Thøger Lauridsen Juulsgaard, Ikast *1699c †1758 Juulsgaard.
Gift 1. 1735 med Inger Helene Jørgensdatter †1752, Juulsgaard, Ikast.
Las Thøgersen *1744 Juulsgaard, Ikast (fadder Peder Toxvig)
Johanne Thøgersdatter *1749 Juulsgaard, Ikast.
Gift to gange mere.
Peder Lauridsen Toxvig selv *1705c.
Hans Lauridsen 1760 Matros i København.
Thomas Lauridsen 1760 soldat i Sjællandske Regiment.
Anders Lauridsen 1760 København.

De første to børn af broderen Thøger Lauridsen Juulsgaard bliver plejebørn ved Peder Toxvig og konfirmeres i Rind.
Plejebørn (forældre: hans bror Thøger Lauridsen Juulsgaard og Inger Helene Jørgensdatter †1752):
Lars Thøgersen *1744 Juulsgaard, Ikast, konf. 1761 i Rind (Las Høgild).
Johanne Thøgersdatter *1749 Juulsgaard, Ikast, konf. 1765 af Øster Høgild i Rind, †1785 Harrild, Brande.
Gift 1766.06.25 i Rind med Erik Jensen *1733c Brandharrild †1822 Brandharrild, søn af Jens Pedersen *1700cc †1763-73 Harrild og Anne Eriksdatter *1705c Harrild †1790 Harrild

1766 Janus Pallesen Thorning *1734.08.29 Thorning †1793.02.05 Øster Høgild søn af Palle Mikkelsen Thorning *1704 †1743 Thorning og Anne Jensdatter Bøgeskov.
Gift 1766.06.20 i Rind med enken efter Peder Toxvig Maren Christensdatter *1719c Kollund †1793.04.01 Øster Høgild, se ovenfor.
I skiftet efter konen Maren Christensdatter betegnes Janus Pallesen Thorning 1793 som hestekræmmer. I FT 1787 skrives at han er gaardbeboer og "driver en meget liden strømpehandel". Så man kan vel sige generelt: handelsmand. De får ingen børn.
Her er deres testamente fra 1772 med aldre fra 1793:

1365 Maren Christensdatter i Øster Høgild i Rind sogn. 15.4.1793, fol.310B.
Enke efter Janus Pallesen Torning, hestekræmmer, [skifte 30.1.1793 lbnr.1315].
Testamente af 19.11.1772.
Hans Arvinger:
1) bror Mikkel Pallesen, guldsmedesvend i København
2) søster Anne Margrethe Pallesdatter g.m. Christen Lauridsen i Vattrup i Torning sogn
Hendes Arvinger:
1) bror Christen Christensen, død. Børn:
a Niels Christensen Søndergaard i Kærsgård i Snejbjerg sogn
b Sidsel Marie Christensdatter Søndergaard, [skifte 18.11.1779 lbnr.668], var g.m. Peder Madsen i Gammelbosig [dvs. Sig] i Rind sogn. 2B:
Christen 14
Bodil Cathrine 12
2) bror Rasmus Christensen Søndergaard i Holbæk, død. Børn:
a Christen Rasmussen Søndergaard 25, landmåler i Holbæk
b Karen Rasmusdatter g.m. Anders Mortensen i Frølund i Gjellerup sogn
3) søster Sidsel Christensdatter, død. 1 barn:
a Mette Nielsdatter g.m. Jens Pedersen i Lille Gunderup i Rind sogn

Skiftet efter Janus Thorning og Maren Christensdatter i 1793 er meget stort, det fylder en del tætskrevne sider. Janus var i sine sidste år en bank, han lånte penge ud og tog renterne ind — 36 rigsdaler om året. Her er listen over hans obligationer i vinteren 1793:

Navn Sted SognAar Rigsdaler
Christen Pallesen Flø Brande 1777 50
Christen Pallesen Flø Brande 1781 48
Niels Rasmussen Winde Skarrild Mølle Skarrild 1788 400
Christen Nielsen Gammel Arnborg Arnborg 1777 50
Morten Andersen Hauge Gjellerup 1788 99
Peder Jensen Vium Kollund Rind 1792 175
Mads Christensen Kragelund Vester Lind Rind 1792 80
Mads Jensen Neder Isen Ikast 1791 20
I alt 922

I skiftet står en obligation på 1.000 rigsdaler udstedt af Mogens Jensen Vejen, Rind den 14. juli 1790 til Johan Jacob Sejer i Vesterdam, Thyregod. Det er ikke klart om Janus Thorning har fået denne obligation overladt på en eller anden måde.
Folketælling 1787 Høgild- Øster Janus Pallesen Thorning   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- beboer mand 1Janus Pallesen Thorning521734 Thorning 1793 Høgild- Øster Rind Gift 1766 i Rind "driver en meget liden strømpehandel".
kone 2Maren Christensdatter 1719c Kollund Rind 1793 Høgild- Øster Rind  
tj-folk Palle Christensen261761c   Ikke set født i Rind.
tj-folk Kirsten Madsdatter221765c   Ikke set født i Rind.
tj-folk Marianne Pedersdatter131774c   Ikke set født i Rind.
tj-folk Peder Christensen151772c   Ikke set født i Rind.

1793 Viste Madsen Rahbek *1767.12.20 Ahlergaard, Borris †1830.04.07 Borris søn af Mads Jensen Rahbek *1735c Borris †1803.04 Ahlergaard og Maren Vistesdatter *1735.02.20 Kodbøl, Borris †1815.05.18 Ahlergaard.
Gift 1793c med Bodil Kirstine Jensdatter Agger *1768c †1839.03.05 Skobæk, Borris datter af Jens Bertelsen *1728.06.06 Skobæk, Borris †1795.12.18 Agger, Borris og Kirsten Nielsdatter *1738c †1842.01.21 Borris.
Vistes forældre var meget rige og gav ham de 1.000 rigsdaler til at købe gården i Øster Høgild, det ses i en disposition den 22. september 1797. Desuden skal Viste have 1.000 rigsdaler mere i rede penge og Borris Kirke som er 2.000 rigsdaler værd.
Købekontracten på Nedergaard i Øster Høgild hartkorn 1 3 0 1, som ses i enkens skiftebrev, fra Janus Thornings enke Maren Christensdatter til Viste Rahbek er dateret 19. februar 1793 og prisen er 1.000 rigsdaler. Gården tiltrædes 1. maj 1793, men enken begraves allerede den 1. april dette år. Prisen er helt ovenud høj for godt 1 tønde hartkorn, som ellers var omkring 100 rigsdaler på den tid. Hvad var grunden til den høje pris?
Det er ikke klart, for købekontrakten siger at der med gården følger to kakkelovne, den grønne vogn, karlens seng og sengetøj, 4 sængegeklæder, plov og harve, baller og stripper i bryggerset. Altsammen kun ting som ikke er ret meget værd i sammenligning. Det er altså ikke jorden og slet ikke brugsgenstandene der er så meget værd. Kan det være bygningerne?
Viste ses sidste gang i Rind som fadder i maj 1804, bliver lige godt 10 år i Øster Høgild og flytter 1804 tilbage til Borris til stedet Agger, hvor hans sidste tre børn fødes. Opholdet i Øster Høgild er kun temporært og ingen af hans børn bliver i Rind sogn.
Børn se (Schmidt):
Mads Vistesen Rabhek *1794.03.23 Øster Høgild †1866.04.15 Tarp, Borris.
Gift med Maren Jensdatter *1794.12.26 Øster Tarp, Borris †1852.06.01 Tarp, Borris.
Bosat i Tarp i Borris sogn.
Jens Vistesen Rahbek *1795.05.02 (i lægdsrullen) dåb 1795.06.07 Øster Høgild, Rind †1860.02.01 Blaagaardsgade 1, Vor Frue sogn, Kbh.
Gift 1825.05.29 i Vor Frue sogn Aarhus med Anna Bærentz *1787.08.03 Aarhus Domsogn †1855.04.03 Kultorvet 87, Vor Frue sogn, Kbh datter af købmand i Middelgade (Mejlgade) Aarhus Jørgen Bærentz *1740c †1797.10.29 Aarhus Domsogn og (gift 1784.06.23 Vor Frue Aarhus) Maren Pedersdatter Herskind *1762.08.01 Vor Frue †1844.01.06 Studsgade, Aarhus Domsogn.
Jens Vistesen Rahbek:
1795 Født i Øster Høgild i Rind.
1804 Kom til Skobæk i Borris med familien (9 år gammel).
1813.okt - 1816 Borris Seminarium

Lægdsrullen 1811: 124-102 15 år Indgået i Borris Seminarium okt. 1813 69½ tommer (182 cm høj) Bestemt for Garden

Huslærer på Haraldskær, Skibet sogn, Vejle Amt
1825 Seminarist og Institutbestyrer i Aarhus, rigt gift.

Har oprettet en skole i Aarhus, lægdsrullen 1826.
Institutsbestyrer og Forligelseskommissær i Aarhus, lægdsrullen 1829.

1829 Institutbestyrer og Forligskommissær i Aarhus
1831-1833 Proprietær, ejer af Rødsletgaard og gods i Vadum sogn i Aalborg amt.
1833-1850 Ejer af hovedgården Sødringholm i Sødring sogn i Randers Amt

Jens Rahbek køber for 2.100 rigsdaler Sødringholm 1833.11.12, Købekontrakt, Skøde 1835.12.16, Realregister.
Sødringholm har 1833 hartkorn 27 5 0 0 skov 1 2 2 1½ og bøndergårde 13 4 3 1 — en mellemstor herregård.
FT 1840 Sødringholm.
FT 1845 Sødringholm.
FT 1850 Sødringholm.
Sælger Sødringholm 1850.04.30 Realregister.

FT 1855 Kultorvet 87 Kbh. Krigsråd.
Ingen børn set.
Gravstedets pleje igennem gave til Vor Frue kirke Kbh (tidskrift.dk):

Fra Executore testamenti i Boet efter afdøde Krigsraad Jens Rahbek og hans tidligere afdøde Hustru Ane Rahbek, født Bærentz, blev tilbudt Frue Kirke 200 Rd. med Forpligtelse til at vedligeholde disse Ægtefællers Gravsted, Litr. L. Nr. 69 paa Frue Sogns Assistentskirkegaard, hvilket Gravsted er fornyet til 8de Februar 1920, hvilket Tilbud Consistorium ved Skrivelse af 6te Februar 1863 gav sit Samtykke til at modtage under hin Betingelse. Under s. D. blev Universitetets Qvæstor anmodet om at modtage Pengebeløbet.

Niels Vistesen Rahbek *1796.12.18 Øster Høgild †1844.02.18 Filskov, Sønder Omme.
Gift 1825.03.27 i Skjern med Karen Jeppesdatter *1794.10.12 Aadum.
Mads *1798.05.26 Øster Høgild, tvilling. Død 2 dage gammel.
Stephan *1798.05.26 Øster Høgild, tvilling. Død 2 dage gammel.
Maren *1799.04.12 Øster Høgild. Døde strax efter fødslen.
Stephan *1800.05.12 Øster Høgild †1800.06.02, 28 dage gammel.
Maren Vistesdatter Rahbek *1801.08.30 Øster Høgild †1874.01.03 Sønderby, Borris.
Gift med Jakob Knudsen *1796.07.20 Borris †1870.03.07 Sønderby.
Christen Vistesen Rahbek *1803.10.09 Øster Høgild †1874.06.07 Viumkrog, Nørre Vium.
Gift 1831.11.06 i Nørre Vium med enke Ane Pedersdatter *1799.05.03 Krog, Borris †1890.07.10 Viumkrog datter af Peder Olesen *1759.02.18 Krog †1827.04.22 Krog og (gift 1790.10.14 Vorgod) Mette Marie Hansdatter *1768c †1848.04.17 Krog..
Stephan Vistesen Rahbek *1805.05.07 Agger, Borris †1876.02.10 Skobæk, Borris.
Jens Christian Vistesen Rahbek *1808.04.23 Agger, Borris †1867.10.12 Skobæk, Borris.
Gift med Ane Marie Nielsen *1831c Tjørring †1862+.
Se Skobæk i Borris sogn.
Marie Kirstine *1810.04.14 Agger, Borris †1810.11.25 syv måneder gammel.
Folketælling 1801 Høgild- Øster Viste Madsen Rahbek   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Visti Madsen Rahbek341767 Ahlergaard Borris 1830 Borris  
kone 1Bodil Kirstine Jensdatter Agger331768c Agger Borris 1839 Skobæk Borris  
søn Mads Vistesen Rahbek81794 Høgild- Øster Rind 1866 Tarp Borris  
søn Jens Vistesen Rahbek61795 Høgild- Øster Rind   
søn Niels Vistesen Rahbek51796 Høgild- Øster Rind 1844 Filskov Sønder Omme  
tj-folk Jens Christian221779c   Evt. Jens Christian Michelsen *juni 1778 i Rind far: Michel Christensen.
tj-folk Maren Madsdatter241777c   Ikke set født i Rind.
tj-folk Mette Madsdatter141787c   Ikke set født i Rind.

1805 Christen Ibsen *1767.03.08 Holte, Rind †1841.08.07 Øster Høgild søn af Ib Lauridsen *1729.10.09 Drongstrup, Sønder Felding †1797.05.10 Holte og 1. kone Anne Larsdatter *1726c †1771.04.10 Holte, Rind.
Gift 1796.09.28 i Snejbjerg med Kirsten Jensdatter *1777c Bassumgaard, Snejbjerg †1851.01.31 Øster Høgild datter af Jens Thuesen *1750c †1792 Bassumgaard og Anne Marie Pedersdatter *1759c †1840.01.14 Sønder Askær, Brande.
Familien er i FT 1801 i hans fødegård Holte i Rind lige nabo til Høgild.
Børn:
Ib Christensen *1798.07.09 Holte, Rind. Overtager gården, se nedenfor.
Anne Johanne Christensdatter *1800.04.14 Holte, Rind †1888.04.05 Gjellerup.
Gift 1827.10.07 i Rind med Christen Nielsen Kibæk *1804c Kideris Mølle, Rind
FT 1834 i Vester Høgild, Rind, FT 1840 i Hammerum By, Gjellerup.
Frands Ole Christensen *1805.03.10 Øster Høgild †1866.11.18 Gjellerup.
Gift 1829.09.25 i Rind med Anne Nielsdatter *1805.11.24 Skærbæk, Rind datter af Niels Jepsen *1776c og Karen Marie Svendsdatter *1781c.
Ane Marie Christensdatter*1807.07.05 Øster Høgild.
Gift 1841.09.17 i Gjellerup med enkemand1 Søren Pedersen *1808.04.18 Skjellund, Gjellerup †1885.02.16 Skjellund søn af Peder Laursen og Maren Sørensdatter *1778c Kragelund sogn, Viborg Amt †1860+.
Boede i Bjødstrup i Gjellerup sogn.
Mogens Christensen *1809.07.09 Øster Høgild.
Anne Katrine Christensdatter *1821.12.25 Øster Høgild.
Gift med 1848c med Rasmus Jørgensen *1790.01.01 Vester Høgild †1850-60

1826 Ib Christensen *1798.07.09 Holte, Rind †1885.03.14 Øster Høgild søn af formand
Gift 1826.10.06 i Rind med Sophia Eriksdatter *1803.08.14 Rind †1878.05.17 Øster Høgild datter af Erik Pedersen Okkels *1769.05.15 Okkels, Rind †1851.08.25 Overgaard, Øster Høgild og Mette Katrine Frandsdatter *1783.06.25 Ganer, Skjern †1845.04.11 Overgaard, Øster Høgild.
Holte eller Holt ligger en halv km syd for Høgild.
Børn:
Christen Ibsen *1828.01.26 Øster Høgild †1912.02.28 Amtssygehuset Herning, begravet Rind.
Gift 1858.05.04 i Rind med Inger Marie Jensen *1831.03.07 Stokkildhoved, Rind †1905.05.19 Lind, Rind datter af Jens Christian Thomasen *1803.12.01 Stokkildhoved †1873.05.25 Stokkildhoved og Karen Marie Gødesdatter *1810.11.11 Kollund †1894.01.15 Store Stokkildhoved.
Mette Katrine *1829.01.10 Øster Høgild †1830.01.08 et år gammel.
Kirsten Ibsen *1830.10.23 Øster Høgild †1911.06.16 Skolegade, Herning.
Gift 1858.12.17 i Rind med Jens Sørensen *1833.07.31 Slumstrup, Rind †1919.04.25 Herning.
Erik Ibsen *1832.10.31 Øster Høgild †1862.02.12 Rind.
Hans Fridrich Ibsen *1835.06.10 Øster Høgild †1876.07.12 Nørre Vejen, Rind.
Gift 1862.11.28 i Rind med Jacobine Christiane Ringe *1838.06.25 Nørre Vejen †1878+.
Beskrives FT 1860 hjemme som snedkermester.
Mette Katrine Ibsen *1837.08.30 Øster Høgild. Gift 1. 1858.12.17 i Rind med Mikkel Jensen *1820.08.18 Ejstrup søn af Jens Sørensen og Kirsten Mikkelsdatter. Separeret.
Gift 2. 1865.06.24 i Rind med Christian Benediet Wester Hansen *1832.08.24 Lunde, Ribe amt.
Marianne Ibsen *1839.11.18 Øster Høgild †1905.02.04 Brande, begravet Rind.
Gift 1869.08.17 i Rind med Anders Sørensen *1842.03.24 Brejning †1916.09.14 Sct. Hans sogn, Odense søn af Søren Knudsen *1802.10.28 Brejning †1870.08.28 Pilgaard, Brejning og Karen Jensdatter *1805.09.15 Nørby, Ny Sogn †1844.02.28 Brejning.
Johannes Hviid Ibsen *1843.09.07 Øster Høgild, ses FT 1850 hjemme.
Niels Christian Ibsen *1849.05.29 Øster Høgild.
Gift 1873.08.01 i Karlebo, Frederiksborg amt med Karen Marie Pedersen *1850.02.06 Karlebo.


Overgaard hartkorn 2 1 0 1:
1723c Jens Nielsen Skophus *Sunds.
Gift 1723.08.08 i Rind med Karen Mortensdatter af Lillelund.
Skøder den 11. maj 1734 gården med hartkorn 2 1 0 1 for 200 rigsdaler til borger og hosekræmmer i Kbh. Mathias Jakob Nielsen

1734 Mathias Jakob Nielsen *1791c Skophus, Sunds †1773.04.09 (skifte) Bundgaard, Tulstrup, Ikast søn af Niels Lassen Skophus *1670.12.28 Skophus, Sunds †1726- og ?Anne Knudsdatter den Yngre *1664cc Store Hessel, Borbjerg sogn.
Gift 1735c med Kirstine Bertelsdatter †1773+.
Han er i 1734 borger og hosekræmmer i Kbh.
Han har formodentlig kun ejet gården og ikke boet på den.
I 1735 får han skøde på hovedgården Ørnhoved i Tjørring sogn, hvor han da bor; han sælger den igen i 1743.
Han boede til sidst som selvejer i Bundgaard i Tulstrup i Ikast sogn.

1738- Niels Madsen Rojen *1711c Røjen, Sunds †1782 Bjødstrup begravet 1782.05.11 Rind søn af Mads Christensen Røjen *1670c Røjen †1755.12.14 Øster Høgild og Karen Pedersdatter †1757.02.05 Øster Høgild.
Gift 1. 1737.11.24 i Rind med: Else Marie Larsdatter *Øster Høgild †1742 Øster Høgild.
Gift 2. 1743c med Sidsel Thygesdatter †1751 Øster Høgild datter af Thyge Lauridsen/Skophus/Studsgaard *1683c Sønder Vium †1760 Studsgaard, Snejbjerg og Abelone Sørensdatter *1691c †1776.01.06 Snejbjerg.
Gift 3. 1753.04.03 i Rind med Abelone Pedersdatter †1762 Øster Høgild Rind.
Citat fra Agnes Laustsen i Personalhistorisk Tidsskrift nr. 104 (1948/2):

Niels Madsen Royen begyndte meget tidligt som hosekræmmer og handelsmand. Allerede 1729, da han kun kan have været ca. 18 år gl., nævnes han i et skøde som hosekræmmer i København, men han står ikke i borger-skabsfortegnelsen. Det er sandsynligvis ham, faderen sender hoser til i København. Han betaler i ekstraskat 1743 3 rdlr. Han og broderen Christen Madsen handler med kirker. 1747 køber de af Madame Mette Panderup Haderup sogns kirke og Niels sælger den igen i 1756 til Peder Jensen Frølund. 1752 sælger brødrene halvparten af Assing sogns kirke til Niels Pedersen Alle.
Niels Madsen Royen boede sine sidste år som enkemand hos sin datter og svigersøn i Ø. Høgild, men han døde i Bjødstrup i Gjellerup sogn under et besøg hos en datter der. I skiftebrev efter Niels Royen ses det, at skifteforretningen begyndte 5.6.1782 og sluttede 30.9. s.a. Den holdtes i Ø. Høgild, og tilstede som vurderings- og vitterlighedsmænd var Ib Pedersen Schierbæk og Janus Pallesen Torning, der begge var hosekræmmere og boede i Ø. Høgild. I skiftet er der arveafkald fra de øvrige søskende til fordel for de to ugifte piger Kierstine og Else. Der blev, da boet var gjort op, til hver af pigerne 254 rdlr. og 12½ sk.

Børn med 1. kone Else Marie Larsdatter:
Karen Nielsdatter Rojen *1738.06.31 Øster Høgild, bærer 1756 †1776.07.01 Bjødstrup, Gjellerup.
Gift 1767.06.25 i Kbh. med Søren Madsen Tvermose *1742 Sunds †1825.02.17 Bjødstrup søn af Mads Christensen Fonnesbech *1700c Ikast †1751c og Bodil Nielsdatter *1705cc Tvermose.
Børn:
Mads Sørensen Tvermose *1768 Bjødstrup †1826.07.23 Kbh.
Gift 1. 1797 Gentofte med Susanna Catharina Boserup *1777.09.30 Terslev, Sorø amt †1807.
Gift 2. 1809.07.19 Kbh med Johanne Marie Møller *1783c Bregentved, Haslev, Sorø amt †1824.07.04 Kbh.
Lars Nielsen Rojen *1740.05.16 Øster Høgild
Mads Nielsen Rojen *1741.11.12 Øster Høgild †1808+
Han var Michael Pedersen Kierkegaards kompagnon i dennes forretning. Ses i 1808 i Hillerød ved dåben af Peder Royen Aabyes søn Niels Mads.
Børn med 2. kone Sidsel Thygesdatter:
Thyge Nielsen Rojen *1746.01.14 Øster Høgild †1782-88 Kbh.
Uldhandler, brændevinsbrænder og kromand i København.
Else Marie Nielsdatter Rojen *1747.02.17 Øster Høgild †1786.06.02 Gjellerup.
Gift 1. 1773.06.22 i Rind med Søren Pedersen Ringsted *1741.06c Vindblæs †1780.08.05 (skifte, 39 år 8 uger) Bjødstrup, Gjellerup søn af Peder Christensen Murmester *1671c †1757 Vindblæs og Maren Jensdatter †1741+.
Gift 2. 1782.10.15 i Gjellerup med Søren Hansen Skærlund *1753c Skærlund, Brande †1813 Gjellerup søn Hans Pedersen Møller *1715c Ulkær Mølle, Give †1799 Skærlund gift med Karen Sørensdatter *1724c †1793 Skærlund.
Søren Pedersen Ringsted har en Bror Christen Pedersen Ringsted *1727c, der er hosekræmmer i Kbh.
Børn med 1. mand Søren Ringsted:
Peder Sørensen Ringsted *1774.05.01 Bjødstrup †1840.05.15 Kbh.
FT 1787 12 år ved farbroderen Christen Pedersen Ringsted Strand Kvarter, Højbrostræde 68, Kbh.
FT 1801 27 år ved Stephen Ringsted i Christenstenhavns Kvarter, Kbh.
Sidsel Sørensdatter Ringsted *1776c.
Niels Sørensen Ringsted *1778c.
FT 1801 21 år ved Stephen Ringsted i Christenstenhavns Kvarter, Kbh.
Børn med 1. mand Søren Ringsted:
Søren Ringsted Sørensen *1783.08.31 Bjødstrup †1855.03.14 Agerskov, Gjellerup. Gift 1813.04.10 med Kirstine Marie Eskildsdatter *1778 Aadum †1854.10.04.
Abelone Nielsdatter Rojen *1750.01.30 Øster Høgild †1813+ Kbh., overtager først gården, se nedenfor.
Børn med 3. kone Abelone Pedersdatter:
Sidsel *1754.02.28 Øster Høgild †1754.04.16 seks uger gammel.
Sidsel Nielsdatter Rojen *1755.03.05 Øster Høgild †1842 Juulsgaard, Ikast.
Gift 1. 1773.06.22 Rind med Christen Agerskov *1747 †1779.01.19 Juulsgaard søn af Christen Christensen *1703c Agerskov, Gjellerup †1760.01 Agerskov og Kirsten Poulsdatter af Gullestrup, Herning †1755.04 Agerskov.
Gift 2. 1780.04.17 i Ikast med Christen Hansen Skærlund *1749c Skærlund, Brande †1832 Juulsgaard, Ikast bror til Søren Hansen Skærlund se ovenfor under Else Marie Rojen.
Vel en søn Christen Christensen Agerskov overtog i februar 1797 sammen med M. A. Kierkegaard svogeren Michael Pedersen Kierkegaards forretning i Kbh.
Kirsten Nielsdatter Rojen *1757.08.21 Øster Høgild †1796.03.23 Kbh.
Gift 1794.05.02 Helligaand, Kbh. med Michael Pedersen Kierkegaard *1756.12.12 Kirkegaard, Sædding †1838.08.09 Kbh søn af Peder Christensen Kierkegaard *1712.10.19 Sædding †1799.10.03 Sædding og Maren Andersdatter Stengaard *1727.03.19 Sædding †1813.02.13 Sædding..
Dette er bekendte personer, Michael er Søren Kierkegaards far. Dette standsmæssige ægteskab varer kun knap to år, så dør Kirsten Rojen knap 39 år gammel.
Da hun er 27 bærer hun i Tarp, Brande Jens Henriksen Tarps søn Søren i maj 1784, og i februar 1785 i Husum, Brande Peder Poulsen datter Anne. Formodentlig har hun tjent i Brande sogn.
Kirsten kom ved hendes bror Mads Nielsen Rojen, der var Michael Pedersen Kierkegaards kompagnon i hans forretning i Kbh.
Else Nielsdatter Rojen *1760.01.21 Øster Høgild.
Trolovet 1789.06.10 i Rind med Chrsiten Vad af Trøstrup, Vildbjerg.
I Rind kirkebog ses følgende notat den 5. marts 1790 (8 måneder efter trolovelsen):

Det ved Trolovelse imellem mig underskrevne Christen Vad af Trøstrup i Vildbjerg Sogn og mig underskrevne Else Royn af Østerhøgild i Rind Sogn besluttede og ey fuldbyrdede ægteskab bliver herved med beraad Hue og fælles Samtykke aldeles mortificeret og kiendt kraftesløs formedelst min, Sc {= nemlig} Else Royns langvarige Sygdom og Svaghed, tilstaaes af
Østerhøgild d. 5. Marts 1790 Marts
Som Formynder
M.N. Royen
Christen Wad Else Roien
Som Overværende
P. H. Schierlund

Peder Hansen Skærlund er gift med hendes søster Else Marie.
Mads Nielsen Rojen *1762.06.01 Øster Høgild.

1774 Søren Nielsen Aabye *1748.05.10 Aabye, Aulum †1812.07.04 (ved sønnen Peder Royen Aabye) Hillerød.
Gift 1774.10.08 i Rind med Abelone Nielsdater Rojen *1750.01.30 Øster Høgild †1822.01.18 Kbh. datter af formand.
Søren Aabye fik bevilling som hosekræmmer 1. nov. 1769 og tilsyneladende, se nedenfor, har arvingerne efter Niels Madsen Rojen hvor i blandt hans kone ejet stedet ikke Søren Aabye selv. Den sidste arv blev først udbetalt i 1798, da gården overtages af Marianne Christensdatter. Men måske er det ikke arv for egentlig blev skiftet efter Niels Rojen afsluttet i 1782-83.
I 1795 er Søren Aabye fadder i Rind og 1797 konfirmeres datteren Sidsel i Rind. Mellem 1798 og 1801 flytter han til Gjellerup.
Parret ses 1801-09 i Gjellerup kirkebog og bor ved Gjellerup kirke, hvor de ses i FT 1801. Omkring 1810 flytter Søren Aabye og konen til Hillerød til sønnen Peder Royen Aabye og der begraves han i 1812 alder 58, hvilket er 6 år for lidt, han var 64.
Søren Aabye begraves 4. juli 1812, Søren Aabye Kierkegaard fødes ti måneder senere den 5. maj 1813 og opkaldes efter ham.
Ved Søren Aabyes begravelse har således været nærværende: Søren Aabye Kierkegaards far Michael Pedersen Kierkegaard, Mads Rojen, sønnen Peder Rojen Aabye, konen Abelone Nielsdatter Rojen.
(Dansk Biografisk Leksikon angiver at Søren Aabye døde i København i 1812. Dette er ikke rigtigt. Han døde som set i Hillerød ved sønnen Peder Royen Aabye.)
Børn:
Niels Sørensen Aabye *1776.03.10 Øster Høgild, konf. 1788 Rind †1826 Kbh.
Han fik 22. juli 1799 borgerskab i København. I 1813 var han fadder til Søren Kierkegaard.
Peder Royen Sørensen Aabye *1779.04.01 Øster Høgild †1823.03.04 Hillerød 44 år gammel.
Gift med Elisabeth Sophie Maahr *1784 †1836 datter af Jørgen Jakobsen Maahr *1727c †1801+.
Peder er fadder ved Søren Kierkegaards dåb i 1813. Elisabeth Sophie Maahr i Slotsgaden 17, Hillerød ved faderen FT 1801. Ved sønnen Niels Mads's dåb 1808 beskrives han som kjøbmand.
Børn:
Jørgen Severin Aabye *1807 †1879.
Gift med Ane Kirstine Aagesen *1811 †1894.
Ses FT 1834 i Slotsgaden Hillerød. Jørgen købmand FT 1840 sammesteds.
Niels Mads Royen Aabye *1808.10.18 Hillerød †1869.
Gift med Jeanette Emilie Frederikke Weguelin *1812 †1865.
Mads Royen er ved dåben af "Mads Nielsen Royen", som kirkebogen anfører, tilstede.
Sidsel Sørensdatter Aabye *1782.04.14 Øster Høgild, konf. 1797 Rind †1867.04.15.
Gift med Christen Christensen Agerskov *1777 †1853.
Peder Aaby Sørensen *1784.01.25c Øster Høgild
Else *1786.03.26 Øster Høgild †1788.03.17 2 år 5 uger gammel (kirkebogen siger 1 aar 5 uger).
Folketælling 1787 Høgild- Øster Søren Nielsen Aabye   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- beboer mand 1Søren Nielsen Aabye391748c Aaby Aulum 1812 Hillerød Han ses sidste gang i Gjellerup i 1809, hvor parret er i FT 1801. DBL3 påstår han døde i Kbh. hvilket er urigtigt.
kone 1Abelone Nielsdatter Rojen371750 Høgild- Øster Rind 1822 København  
søn Niels Sørensen Aabye121776 Høgild- Øster Rind 1826 København  
søn Peder Rojen Sørensen Aabye81779 Høgild- Øster Rind 1823 Hillerød?  
søn Peder Aabye Sørensen31784 Høgild- Øster Rind   
dat. Sidsel Sørensdatter Aabye51782 Høgild- Øster Rind   
dat. Else Sørensdatter11786 Høgild- Øster Rind 1788 Høgild- Øster Rind  
kones søs. Else Nielsdatter Rojen261760 Høgild- Øster Rind 1790+  I 1790 hæves hendes trolovelse på grund af hendes "langvarige sygdom og svaghed".
tj-folk Søren Iversen371754c Kollund? Rind?  Formodet *1754.06.30 søn af Søren Rasmussen †1764 (skifte) i Kollund.
tj-folk Jens Christensen131774c   evt. *1773.07 far Christen Slumstrup, Rind.
tj-folk Margrethe Hagensdatter271759 Kollund Rind  Far Hagen Jensen i Kollund. Hun bliver senere gift med Morten Nielsen i Kollund.
tj-folk Mette Madsdatter131774 Søby Rind  *26. juni 1774, far Mads Søbye.

1798 Mariane Christensdatter *1740c Stauning †1829.12.28 Øster Høgild.
Gift 1774.09.25 i Skjern med Frands Olesen af Ganer i Skjern *1731 Ganer †1789.08.09 Ganer søn af Ole Frandsen *1691c †1772.04.05 Ganer.
Hun er formuende efter manden og kan i 1798 uden videre udbetale godt 1.200 rigsdaler til Else Nielsdatter Rojen og Mads Rojen, hvilket må være arv efter Niels Madsen Rojen ovenfor. Hvilket vel vil sige at arven efter denne først er blevet sluttet her i 1798 og at Søren Nielsen Aabye har boet på gården men ejerne har været arvingerne inklusive hans kone Abelone Rojen. Ejeren i 1798 er Christen Nielsen Nygaard i Abildtrup, Vorgod — hans adkomst er ikke set.
Børn:
Mette Katrine Frandsdatter *1783c Ganer, Skjern overtager gården med hendes mand. Gift 15 år gammel. Se nedenfor.
Ole Frandsen *1776c Ganer, Skjern †1797 (skifte 1797.08.14).
Folketælling 1801 Høgild- Øster Erik Pedersen Okkels   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Erik Pedersen Okkels321769 Okkels Rind 1851 Høgild- Øster Rind Gift 1798 i Rind.
kone 1Mette Katrine Frandsdatter181783c Ganer Skjern 1845 Høgild- Øster Rind Gift 1798 i Rind.
kones mor 1eMariane Christensdatter611740c Stauning 1829 Høgild- Øster Rind "Har afgift af gaarden " er der tilføjet i FT, hun ejer altså stadig gården hun købte i 1798.
tj-folk Peder Mikkelsen201781c   Ikke set født i Rind.
tj-folk Anne Pedersdatter161785c   Måske *marts 1785 i Kollund, Rind datter af Peder Jørgensen og Maren Pedersdatter

1801c Erik Pedersen Okkels *1769.05.15 Okkels, Rind †1851 Øster Høgild søn af Peder Okkels Eriksen *1736.04.11 Okkels †1811.04.16 Okkels og Sofie Christensdatter (væld af aner) *1738.07.07 Karlsmose, Sinding †1819.04.15 Rind.
Trolovet 1798.08.28 i Rind med Mette Katrine Frandsdatter *1783c Ganer, Skjern †1845.04.11 Øster Høgild datter af forkone.
Konens mor Mariane Christensdatter er i 1801 stadig formelt ejer af gården og får en afgift (ikke kaldet fæste i FT 1801).
Børn:
Fransine Marie *1802.07.18 Øster Høgild †1802.08.15 en måned gammel.
Sophia Eriksdatter *1803.08.14 Øster Høgild †1878.05.17 Rind.
Gift med søn på nabogård Nedergaard i Øster Høgild Ib Christensen *1798.09.07 Rind †1885.03.14 Øster Høgild.
Frans Eriksen *1806.03.09 Øster Høgild †1880.10.12 Kovstrup, Lind, Rind.
Gift 1833.05.18 i Rind med Ane Marie Pedersdatter *1811.03.10 Kollund, Rind †1894.02.05 Kovstrup, Rind datter af Peder Donsig Nielsen og Karen Sørensdatter.
Ole Eriksen *1808.05.09 Øster Høgild †1864.12.28 Silstrup, Skarrild.
Gift 1. 1834.10.10 i Ikast med Kirsten Marie Pedersdatter *1813.01.07.
Gift 2. 1843.11.14 i Arnborg med Ane Christensdatter *1819.06.13 Ikast.
Peder Eriksen *1810.11.10 Øster Høgild †1885.05.30 Lundgaard, Gjellerup.
Gift 1834.11.13 i Gjellerup med Ane Larsdatter *1805.11.24 Fasterholt, Arnborg †1890 Lisebæk, Tjørring datter af Lars Jørgensen *1775 Gjellerup †1854 Sønder Søby, Arnborg og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind.
Niels Eriksen *1813.03.13 Øster Høgild †1890.05.14 Øster Høgild, overtager gården, se nedenfor.
Gift 1840-45 med Lene Nielsen *1817.11.21 Them †1897.05.15 Øster Høgild datter af Niels Pedersen og Mette Christensdatter.
Jens Eriksen *1819.04.01 Øster Høgild †1877.07.10 Gjellerup.
Gift 1844.09.27 i Ikast med Mette Jensdatter *1823c †1887.02.15 Gjellerup.
Niels Eriksen *1823.01.23 Øster Høgild. Ses FT 1840 hjemme.
Christen Eriksen *1825.02.24 Øster Høgild. Ses FT 1850 soldat, hjemme.
Dusine Maria Eriksdatter *1828.05.25 Øster Høgild. Ses FT 1850 hjemme.

1843c Niels Eriksen *1813.03.23 Øster Høgild †1890.05.14 Øster Høgild søn af formand.
Gift 1841.10.26 i Skarrild med Lene Nielsen *1817.11.21 Them konf. 1833 Guldforhoved, Bording †1897.05.15 Øster Høgild datter af Niels Pedersen og Mette Christensdatter men plejedatter i Guldforhoved i Bording sogn.
Han står i FT 1845 på en gård med to familier, ikke helt klart om dette er den rigtige gård.

En gård.

1728- Christen Pedersen Simmelkær *1689cc (formentlig i Simmelkær, Ørre sogn, Hammerum Herred) †1770.03.08 (81 år) Øster Høgild.
Gift med hans kone *1690cc †1753.09.01 Øster Høgild vel enke efter en Lars.
I 1735 i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol kendes Mathias Jacob Nielsen boende i Ørnhoved skyldig at være til velagte Mand Christen Pedersen Simmelkiær, boendes i Øster Høgild, Rind Sogn, hans Stifsøn Niels Lassen, barnefødt i Ørre Sogn i Oustrup By, 266 Rdl. 4 M., som er hans tilfaldne Arvepart efter hans salig Fader. Blandt Vitterlighedsvidnerne er Jacob Nielsen Schophuus. Christen Simmelkær nævnes i skattemandtallet dec. 1742 og juni 1743 og juni 1744 i Arnborg som ejer af en gård i Grene i Arnborg sogn, der drives af Hans Rasmussen og Niels Hansen.
Konens barn med en Lars:
Lars Nielsen, nævnes som umyndig 1735 og arving.
Børn med Christen Simmelkær:
NN Christensdatter *1718c-, fadder i Arnborg 1734.
Anne Kirstine Christensdatter Simmelkær *1728.12.12 Øster Høgild, overtager gården, se nedenfor.

1749c Ib Pedersen Skærbæk *1711c Skærbæk, ?sogn †1794?.
Gift 1. 1749.11.19 i Rind med Anne Kirstine Christensdatter Simmelkær *1728.12.12 Øster Høgild †1773.11.16 Øster Høgild datter af formand.
Gift 2. 1775.02.18 i Rind med Kirsten Jensdatter af Olling, Assing *1735c formodet ?*1738.03.02 Harreskov, Assing datter af Jens Jørgensen Harreskov *1705cc †1758.02c Harreskov og Mette Andersdatter *1710cc ?Blæsbjerg, ?Brande †1751.06c (skifte) Harreskov.
Skærbæk eller Schierbeck kan nærmest være her i Rind sogn eller i Nørre Vium sogn. Da han gifter sig kaldes han ikke Skierbech i vielsen. Havde han været fra Skærbæk i Rind sogn, ville der meget sandsynligt have stået Ib Pedersen Skierbech; det er i hvert fald mønstret i kirkebogen.
Han får bevilling som hosekræmmer i Kbh. i 1743 og ses første gang i Rind kirkebog, da han 1749 bliver gift med hosekræmmer Christen Simmelkjærs datter fra Høgild Anne Kierstine. Han kaldes kort efter i 1750 Ib Skierbech. Han overtager en del af Øster Høgild.
Nævnt i indberetning til biskop Bloch 1765 som ejer af Skarrild kirke.
Nævnt i skiftet 1781 efter Søren Nielsen i Kollund i Rind som formynder for enken Anne Jensdatter.
I skiftet efter Niels Madsen Røjen er Ib Pedersen Schierbæk vurderingsmand.
I FT 1787 kaldes han "forrige beboer af stedet" og der angives "kan intet fortiene".
I 1788 er Else Ibsdatter 29 år, ugift, og ikke i stand til at gifte sig ifølge "legems konstitution". Hun udsteder med hendes fars samtykke et testamente den 1. april 1788 der får kongelig konfirmation i sept. samme år (Nygaards Sedler).
I samfrændeskiftet efter hendes mor i 1774 fik hun tillagt for 1.000 rigsdaler kirkegods i Arnborg sogn nemlig gården Arnborg Grene og boelet Sandgaard (kunne evt. være i Rind sogn). Dette skal hendes svoger Peder Pedersen Vejvad og kone Mette Katrine Nielsdatter (halvsøster til Else) have for 10 rigsdaler til Arnborg sogns fattige og 1.200 rigsdaler til deling mellem hendes to brødre og hendes far, hver af dem 400 rigsdaler.
Else Ibsdatter må have haft noget alvorligt i 1788 med helbredet siden hun 29 år gammel skriver testamente. Hun er ikke fundet begravet i Rind 1788-1814.
Børn med 1. kone Anne Kirstine Christensdatter Simmelkær:
Else Marie *1751.02.28 Øster Høgild †1751.03.18 tre uger gammel.
Maren *1752.07.16 Øster Høgild †1752.08.06 tre uger gammel.
Dødfødt 1 1757.07.10 Øster Høgild.
Dødfødt 2 1757.07.10 Øster Høgild.
Else Ibsdatter *1759.09.16 Øster Høgild, FT 1787 hjemme †1788+.
Johanne bærer 1779 i Rind.
2. kone Kirsten Jensdatter Ollings barn med Niels NN:
Mette Catrine Nielsdatter *1764c ?Olling, Assing, FT 1787 Øster Høgild.
Gift 1788.06.28 i Rind af Dahlgaard med selvejer og hosekræmmer Peder Pedersen Vejvad *1758c.
Selvejergård i Tjørring By.
Børn med 2. kone Kirsten Jensdatter Olling:
Niels Christian Schierbeck *1776.05.27 Øster Høgild.
Peter Christian Schierbeck *1779.01.01 Øster Høgild, Rind †1846 Helsingør.
Gift med Christiane Marie Morell *1782.01.30 Tødsø †1856.02.18 Helsingør datter af Hans Christian Morell (Mourelle) og Christiane Brigitte Knie.
Købmand i Helsingør.
Han kom som otteårig til hans halvsøster og hendes mand Christian Simmekær, der havde en skibsproviant forretning, som Peter Christian overtog 1802..
Se Carl J. Schierbeck: "Slægtsbog over den helsingørske slægt Schierbeck", 1921.
Børn:
Niels Peder Schierbeck *1803.01.12 Helsingør †1860.10.14 Frederiksberg, overtoldinspektør.
Gift 1832.07.14 i Frederiksborg Slotskirke med Helene Marie Petronelle Treschow *1808.03.27 Kbh. †1883.02.14 Kbh. datter af Hermand Gerhard Treschow *1780.07.18 Kbh. †1836.02.12 Hillerød og Juliane Marie Funck *1786.05.06 Skt. Petri, Kbh. †1868.02.18 Kbh.
Marie Christiane Henriette Schierbeck *1804 †1862.
Gift med marinekaptajn Giøde Giødesen *1794 †1844.
Hans Schierbeck *1806 †1869, kommandør.
Peder Christian Schierbeck *1807 †1871 købmand i Helsingør.
Julius Frederik Schierbeck *1809.07.09 Helsingør †1889 købmand i Helgsingør.

6 Andet
1729 Bølling Herreds Tingbog 24. Maj: Christen Lauridsen Biørnkier af Øster Høgild i Rind sogn har besvangret Jens Poulßens daatter Kirsten Jensdatter af Vimb (Nørre Vium) Annexgaard.
1798 Mariane Christensdatter, enke efter Frands Olesen, i Øster Høgild en obligation til jomfru Else Nielsdatter Roin i Ringkøbing på 950 rigsdaler.
1798 samme Mariane Christensdatter obligation til Mads Roin, Hillerød 308 rigsdaler.
1798 Skøde fra Christen Nielsen Nyegaard, Abildtrup til Mariane Chrisensdatter, enke efter Frands Olesen, Ganer?, Skjern på Overgaard i Øster Høgild hartkorn 2 1 0 1.
1798 Kvittering fra Erik Redersen Okkels, Øster Høgild gift med Mette Katrine Frandsdatter datter af Frands Olesen, Ganer, Skjern for arv efter hendes far 177 rigsdaler 1 Mk. 12 sk. og for arv efter hendes broder Ole Frandsen (skifte 1797.08.14) 37 rigsdaler 1 Mk. 13 sk.
1798 Kvittering fra Erik Redersen Okkels, Øster Høgild for arve efter forældrene Peder Eriksen og hustru Sophia Christensdatter.


Kollund
1 Introduktion
I 1688 er der syv gårde i Kollund, i 1704 stadig syv, men i 1751 er tre af dem delt således at der er 10 gårde. Fire af de syv originale gårde hører under Herningholm.
Slægten Fløe i Kollund.
Flø er et sted i Brande sogn. Friskolelærer i Bøvling Jørgen Jørgensen Borup, som var født i Borup i Brande sogn, har beskrevet slægten i Hardsyssels Aarbog 1938, ss. 105-159.
Jørgen mente, at han selv var ud af denne Flø slægt i Brande, men det var han ikke. Hans far var Peder Jørgensen *1838 i Flø søn af Jørgen Nielsen, denne var gift 2. gang med Else Marie Kjeldsdatter *1812 i Guldforhoved, Bording datter af Kjeld Pedersen og Cathrine Marie Christensdatter. Jørgen Borup mente konen hed Kirsten Christensdatter og var søster til Palle Christensen Fløe, men det er forkert, hun var datter af Christen Jensen og Maren Pedersdatter i Dyringhave, Ejstrup, se skifter i Vrads herred 1799, 1801 og 1813:

81 Maren Pedersdatter på 30. dagen i Dyringhave. 7.6.1798, fol.164.
E: Christen Jensen. B: Cathrine Marie g.m. Palle Jensen sst, Jens 24, Helvig Sofie 21, Peder 16. FM: Nis Jensen Fischer i Smedebæk Mølle.

149 Palle Jensen på 30. dagen i Dyringhave. 13.8.1801, fol.307, 318B.
E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Christen Jensen Svenstrup sst. B: Maren 5, Christen 2. FM: Mads Jensen i Vester Harrild.

Og Cathrine Christensdatter i andet ægteskab:

248 Kjeld Pedersen i Velkildehus på Guldforhoved Mark. 8.7.1813, fol.346.
E: Cathrine Christensdatter. LV: Christen Jepsen i Guldforhoved. B: Palle 9, Mette 6, Anne 4, Else Marie 1. FM: Peder Pedersen i Flø i Brande sogn.

249 Cathrine Christensdatter i Velkildehus på Guldforhoved Mark. 14.8.1813, fol.351, 394.
Enke efter Kjeld Pedersen, skifte 8.7.1813 lbnr.248. B: Palle 9, Mette 6, Anne 4, Else Marie 1. FM: farbror Peder Pedersen i Flø. Første ægteskab med [Palle Jensen i Dyringhave, skifte 13.8.1801 lbnr.149]. B: Maren 17, Christen 14.

Sagen var at de små børn fra Guldforhoved efter deres begge forældres død i 1813 kom til Flø i Brande til Peder Pedersen og Else Christensdatter og Jørgen Borup har troet at grunden var at Kirsten Christensdatter var moderen og søster til Else. Men det var faderen Kjeld Pedersen der var halvbror til Peder Pedersen - se deres far Peder Nielsen i Uhre i Brande - det var grunden. (Denne udredning udført af Holger Ejby Villadsen 2016).

Jørgen Jørgensen Borup har støttet sig kraftig på Rugaards bog fra 1871 Fremragende Danske Bønder før og nu.

Se ellers den grundige "Slægtsbog for Palle Christensen Fløe og hustru Margrethe Christensdatters forfædre of efterkommere", Dansk Slægtshistorie, Kjellerup, 1964-5.

2 Fæstere

3 Ejere
1688 :
Gård nr. 1: 2 3 2 0 Peder Hansen, Svendborg.
1697: h: 2 2 1 1½?, ejer Jørgen Hansen Høgsbro, Horsens
Fæster: Christen Jensen skrædders enke.
1723-: solgt fra.
Gård nr. 2: 5 7 2 0 Herningsholm.
1751 delt i to:
2A: 2 3 3 0 Peder Jensen. Nørgaard. (1789 fra enke efter Jeppe Christensen Inger Marie Pedersdatter til Laust Christensen Lund af Fjederholt; 1797 fra Peder Jepsen til Peder Jørgensen)
2B: 2 0 2 1 Niels Jørgensen.
Gård nr. 3: 4 1 0 2 Herningsholm, Michel Pedersen 1/2, Clemmen Sørensen 1/4, Oluf Madsen 1/4.
1704: Michel Pedersen.
1751 del i to:
3A: 2 0 2 1 Jeppe Larsen
3B: 2 4 1 1 Niels Mortensen
Gård nr. 4: 1 1 3 2 Herningsholm, Peder Pedersen
1704: Knud Jacobsen (Barfod)
1751: 1 1 1 2 Mads Jensen
Gård nr. 5: 4 0 1 1 Herningsholm, Peder Christensen
1704: 4 1 0 2 Peder Christensen
1751 del i to:
5A: 2 6 1 0 Christen Nielsen. 1806 fra Jens Jensen Ildsgaard til Palle Christensen Fløe.
5B: 1 6 3 2 Rasmus Christensen
Gård nr. 6: 4 0 1 0 Luxdoph, Christen Jensen og Niels Christensen
1697: ejer Jørgen Hansen Høgsbro, Horsens
Fæstere: Kjeld Nielsen og Mikkel Jakobsens enke
1723: Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens
Fæstere Kjeld Nielsen og Jakobs Mikkelsen.
1751: 1 1 1 2 Mads Jensen
Gård nr. 7: 5 0 2 2 Luxdoph, Niels Nielsen og Niels Christensen.
1697 h: 5 0 1 1: ejer Jørgen Hansen Høgsbro, Horsens
Fæstere: Niels Nielsen og Niels Christensen
1723: Bodil Jørgensdatter Høgsbro, Horsens
Fæstere Niels Jensen Lundgaard og Mads Nielsen.

1790 skøde fra Jens Christensen i Kollund til Peder Jensen i Kollund på 1/4 af 1 0 0 0 (ca. 2 skp.?).

4 Familier med børn
Søndergaard hartkorn 4 4 1 0:
Af de syv gårde i Kollund i 1688 Nye Matrikel har ingen hartkorn 4 4 1 0. Den eneste der kunne passe er nr. 7 med 5 0 2 2, hvor så noget er taget fra.

1754 Peder Risbjerg *1709c ?Risbjerg, Brande †1764.05.03 Kollund.
Gift 1. 1750c- med NN †1758.10 - 1760.10 Kollund.
Gift 2. 1760.10.22 i Tjørring med Karen Christensdatter.
Peder Andersen Risbjerg †1761 (skifte) Fjelstervang, Vorgod er en anden person, han blev gift 1748 med Margrethe Pedersdatter i Vorgod, som er blevet blandet sammen med denne Peder Risbjerg i Kollund. Peder Risbjerg af Kollund kan ikke placeres i Risbjerg Brande, der mangler hovedsagelig en kirkebog for den tid. Han boede før 1754 i et andet sogn.
Der ses i Reserverullen 1741 i Brande en Peder Jensen af Risbjerg, Brande men er 22 og således født 1719c. Det kan næppe være ham.
Børn med 1. kone NN:
Maren Pedersdatter *1750c gift med næste fæster Jens Sørensen, se nedenfor.
Hun ses i dåb 1. juni 1766 i Kollund, hvor hun er fadder og betegnes som Peder Riisbers dtr. Maren.
Anne Pedersdatter *1754.02.08 Kollund †1824.02.16 Gjellerup.
Gift 1775 i Rind med enkemand Christen Pedersen *1748.12.22 Gjellerup
Børn:
Anne Margrethe Pedersdatter *1777.01.01 Gjellerup.
Margrethe Christensdatter *1779.10.26 Gjellerup.
Gift med Palle Christensen Flø, 2. eftermand.
Peder Christensen *1780c Gjellerup, FT 1801 hjemme.
Karen Christensdatter *1783c Gjellerup, FT 1801 hjemme.
Peder Christensen *1785c Gjellerup, FT 1787 hjemme.
Inger Marie Christensdatter *1789.02.22 Gjellerup †1832.04.26 Snejbjerg.
Gift 1814.10.08 med Niels Pedersen *1792.07.29 Gjellerup †1864.09.10 Skoldborghus, Snerlund, Snejbjerg søn af Peder Troelsen *1751.03.07 Gjellerup†1824.01.29 Gjellerup og Lene Cathrine Thøgersdatter *1755.05 Ikast †1829.11.22 Gjellerup..
Maren Christensdatter *1795c Gjellerup, FT 1801 hjemme.
Kirsten *1755.09.12 Kollund †1756.08.29 knap et år gammel.
Karen †1756.01c Kollund.
Jens *1749c †1760.03.19 Kollund..
Lars *1758.10.13 Kollund †1760.03.23 Kollund.

1764 Karen Christensdatter enken, videreførte gården.
Syv måneder efter Peder Risbjergs død begraves Peder Ottesen "tj. Peder Riisbergs enke i Koll." Hun er ikke set gift igen 1764-87, i FT 1787 ses hun ikke i Kollund. Hun er ikke fundet begravet i Rind.

1766 Jens Sørensen *1731c Flø?, Brande †1812.06.21 Kollund søn af Søren Jensen *1703c †1780 Flø og kone †1763-73, (nævnt 1763 i extraskattemandtallet).
Gift 1766.10.03 i Rind med Maren Pedersdatter Risbjerg *1750c †1801+ Kollund, formodet datter af forkone.
Jens Sørensen vokser op i Flø, Brande, men det er ikke sikkert, at han er født der. Maren er omkring 16 eller 17 da de bliver gift i Rind:

Jens Sørensen i Kollund og Maren Riisberg sst.

Ingen børn.
Folketælling 1787 Kollund Jens Sørensen   7de Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gård- mand mand 1Jens Sørensen561731c Flø? Brande 1812 Kollund Rind  
kone 1Maren Pedersdatter371750c  1801+   
tj-karl Jens Hansen161771c   Ikke set født i Rind.
tj-pige Ane Marie Christensdatter301757c   Måske datter af Christen Vestisen *1757.06.19 Vejen, Rind.
tj-pige 0Ane Jensdatter541733c   Ikke identificeret.
ophold Anne Pedersdatter271760c   Ikke set født i Rind.


1799 Palle Christensen Fløe *1764.05.06 Flø, Brande †1858.04.15 Kollund 94 år gammel søstersøn af formand, søn af Christen Pallesen Fløe *1728c Flø †1804 Flø og Maren Sørensdatter *1737c Flø †1826 Flø.
Gift med Margrethe Christensdatter *1779.09.26 i Gjellerup †1855.06.04 Kollund datter af Christen Pedersen *1748.12.22 Gjellerup †1816.09.18 og Anne Pedersdatter *1754.02.08 Kollund †1824.02.16 Gjellerup. .
Palle Christensen Fløe tjente først ved hosekræmmeren Janus Thorning, hvor han ses i folketællingen 1787. Efter denne døde i 1793 solgte han selv uldvarer på Fyn, før han fik skøde i 1799 på hans morbror Jens Sørensens gård i Kollund. Denne var gift med Maren Pedersdatter, havde ingen børn, men det havde hendes søster Anne Pedersdatter, hvis datter Margrethe Christensdatter vel tjente ved Jens og med hvem Palle giftede sig.
Denne gård er stor og har hartkorn 4 4 1 0 det doppelte sammenlignet med de fleste gårde i Rind. Syv år senere køber Palle en gård til i Kollund med hartkorn 2 6 1 0 og seks engparceller med 0 4 0 2 19/20 for 800 rigsdaler i 1806, dette hartkorn er ikke set solgt. Palle har dermed i 1806 godt 7 tønder hartkorn.
Som aftægtsmand i 1836 køber Palle Sandgaard 1 0 0 2 i Kollund af Søren Andersen for 700 rigsdaler rede sølv. Dette ser ud til at være gård nr. 4 fra 1688 med 1 1 1 2. Sandgaard skøder han videre til sønnen Søren i 1845, hvor hartkornet er sat ned til 0 7 2 ½.
To af hans sønner bliver meget fremtrædende: Jens bliver stiftlandinspektør og medlem af den grundlovgivende Rigsdag 1848 (Jens Fløe for Herning), Søren bliver folketingsmand og hans søn igen Palle amtsvandinspektør og lokalhistorisk forfatter i Hardsyssels Aarbog. Datteren Sidsel bliver gift med folketingsmand for Herningkredsen Peder Nielsen.
Sønnen Peders datter Margrethe bliver gift med Thomas Nielsen folketingsmand i Vejle Amt. Datteren Ane har to sønner i København den ene manufakturhandler, den anden grosserer.
Slægten Fløe er en betydelig æt med ret mange dygtige og fremtrædende folk som set ovenfor. Børnerigdommen er stor, Palle Fløe og Margrethe havde 12 børn og 78 børnebørn.
Rugaard har haft Palles søn Christen — der overtog gården — som en hovedkilde i 1871. Citatet nedenfor behandler:

Palle tjener 1782-93 ved hosekræmmer Janus Thorning i Høgild i Rind sogn.
Skolekundskaber.
Overtager morbror Jens Sørensens gård i Kollund i Rind i 1799.
Gifter sig samme år med Margrethe Christensdatter.
Drev strømpehandel foruden gården.
Holdt aftægtsmand til at skole børn.
Fejrede guldbryllup 1849.

D. E. Rugaard om Palle Fløe skrevet 1871 (citeret fra E. O. Pedersen med enkelte åbenlyse rettelser):

Palle forblev i sit Hjem, til han var 18 Aar gammel, hvorefter han kom ud at tjene som Avlskarl hos en Gaardejer og Hosekræmmer Janus Thorning i Høgild, Rind sogn, i hvilken Stilling han forblev, indtil Husbondens Død nogle Aar efter indtraf. I denne Tjeneste lærte han Handelen med Uldvarer: Strømper og hjemmegjorte Tøjer, og han rejste derefter i flere Aar, især om Vinteren, med strikkede Uldvarer til Fyn, hvor han solgte disse og kjøbte igjen hjemmegjorte Tøjer, navnlig Dynevaar og Lærreder, som han atter solgte hjemme, især i Hammerum Herred. Sommermaanederne benyttede han dels ved Bondearbejde i Hjemmet og dels ved at følge med en Tømmermand for at lære saa meget af Haandværket, at han selv kunde forfærdige de nødvendige Avlsredskaber, som bruges i en Bondegaard.
Palle Fløe's Skolekundskaber vare, som følge af den Tids ufuldkomne Skolevæsen, meget smaa men han fik allerede i Ynglingealderen smag for læsning, hvorved han efterhaanden oprettede det forsømte i Aandens uddannelse, ligesom han ved Selvøvelse lærte sig at skrive en temmelig god Haand, samt at føre et ordentligt Regnskab, hvilket senere kom ham tilgode ved den temmelig betydelige Handel, han førte med strikkede Uldvarer paa Kjøbenhavn. Som følge af, at Gaardene i Landsbyen Fløe aldrig havde været bortfæstede, men fra umindelige Tider af bevarede i Familierne som Selvejergaarde, havde han allerede som ung en temmelig udviklet Frihedssans; han fulgte saaledes med levende Interesse den Strid, der i Slutningen af forrige Aarhundrede blev ført mellem Regeringen og Godsejerne angaaende Stavnsbaandets Løsning, og selv paa sine gamle Dage kunde han omtale den Tid og dens Mænd med Begejstring, navnlig Kronprinsen, den senere Kong Frederik VI.
I Aaret 1799 købte han sin Morbroders Gaard i Kollund i Rind Sogn, Hammerum Herred, og giftede sig samme Aar d. 26. Maj med Morbroderens Plejedatter Margrethe Christensdatter, der var født i Gjellerup d. 26. September 1779, med hvem han i 20 Aar havde 12 Børn, 6 Sønner og 6 Døtre, der alle levede, til de blev gifte og opnaaede jevne gode Kaar og agtede Stillinger i Samfundet. Saasnart han havde kjøbt Gaarden, tog han alvorlig fat paa Jordernes Forbedring, dels ved Opdyrkning og en bedre Driftsmaade, dels ved Enges og Mosers Udgrøftning og overrisling med Vand, hvorved han bragte Kreaturbesætningen op fra 2 Heste og 15 Stude til det dobbelte, hvilke arbejder han personlig deltog i med Kraft, indtil han var over 60 Aar gammel. Paa hans Gaards Mark fandtes noget Egekrat, hvoraf han opelskede en Del og bortryddede, hvad der var utjenligt, i hvis sted han anlagde en Plantage paa 2 Tdr. Land, der nu pranger med dejlige, store Træer, ligesom han hjemme ved Gaarden plantede mange Træer i tvende Haver. -
Ved siden af sin betydelige Virksomhed som Landmand drev han en udstrakt Strømpehandel. De strikkede Varer leveredes ham dels i Huset, dels mødte han visse forudbestemte Dage I de omkringliggende sogne, hvor hand opsamlede store partier. Naar han paa den Maade havde faaet et Læs, kjørte han dermed til Horsens, hvorfra Varerne sendtes med Skibslejlighed til Kjøbenhavn til derboende Hosekræmmere.
Palle Fløe beskæftigede sig desuden meget med Sognets og Byens offentlige Sager. Han gav saaledes Stødet til Udskiftningen af Byens Hede og Mose, Indkøbet af Sognet Konge- og Kirke-Tiender, samt Præstetiendes fastsættelse til en fast aarlig Afgift, ligesom han i mangfoldige Aar var Medlem af Bestyrelsen for Skole- og Fattigvæsenet, hvortil hans Medborgeres Tillid havde kaldet ham.
I den huslige Bestyrelse og i Børneopdragelsen støttedes han trolig af sin trofaste Hustru, der var lige saa virksom og dygtig en Kvinde, som han var Mand, hvilken Understøttelse var saa meget mere Velsignelsesrig, som de levede et yderst kjærligt Liv sammen, der især viste sine gode følger paa Opdragelsen af den store Børneflok.
Da Palle Fløe selv havde følt savnet af Undervisning i Skolen, holdt han i flere Aar, fra hans ældste Søn var 8 Aar gammel, en vel oplyst gammel Aftægtsmand til hver Vinter at undervise Børnene, og da den ældste Søn Jens blev 11 Aar gammel, kom han til Rind Præstegaard for i forening med Præstens Børn at nyde Undervisning af en Seminarist, hvilken Mand Drengen fulgte til Egnen ved Aalborg for at fortsætte sin Uddannelse. Drengen kom derefter hjem for at konfirmeres, og underviste nu i flere Vintere sine yngre Søskende, hvorved de alle fik en større Uddannelse og Kundskab, end Bønderbørn paa den Tid havde.
Saaledes som Palle Fløe var en dygtig, virksom og for sin Tid oplyst Bonde, saaledes var han ogsaa, lige langt fra Overtro og Vantro, en god troende Kristen. Hver Søndag maatte Børnene samles om ham for at høre ham læse en Prædiken, og hver Aften om Vinteren Aftenbønnen, samt i forening med ham synge en Psalme, hvilken Husandagt var temmelig ualmindelig i den første Del af dette Aarhundrede.
Da Palle Fløe var bleven omtrent 70 Aar gammel, en gang i Aarene 30, overdrog han Gaarden med dens velopførte Bygninger og kultiverede Jorder til Sønnen Christen Pallesen Fløe, der har fortsat Faderens Forbedringer. Derefter levede han og hans aldersstegne Hustru i Rolighed i deres Aftægtshus, indtil deres Død, og nød velfortjent Glæde af deres Børn og Børnebørn. Den 26. Maj 1849 fejredes deres Guldbryllupsfest i Overværelse af deres 12 Børn, 10 Svigerbørn og en talrig Flok af Børnebørn, foruden en stor del af Omegnens Beboere, der kom uindbudte.
Endnu levede gamle Palle Fløe i nogle Aar med fuldkommen Bevidsthed om Fortid og Nutid, indtil hans trofaste Hustru ved Døden bortkaldtes fra ham d. 4. Juni 1855; men fra den Tid svandt hans Hukommelse i en mærkelig Grad, dog havde han endnu enkelte lyse Øjeblikke. Endelig bortkaldtes han til et bedre Liv, hvorefter han længtes, ved en blid og rolig Død uden foregaaende Sygdom i sit 94. Aar.

Nogen korrekturer til Rugaard:
1. "giftede sig med Plejedatter". Nej, hun var søsterdatter af Jens Sørensens kone. Jens Sørensen havde gården før og var Palles morbror.
2. "Gaardene i Landsbyen Fløe aldrig havde været bortfæstede, men fra umindelige Tider af bevarede i Familierne som Selvejergaarde." Løwn, ren Rugaard opfindelse. Flø gårdene i Brande blev først selveje forskellige år efter 1770.
Folketælling 1801 Kollund Palle Christensen   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Palle Christensen Fløe361764 Flø Brande 1858 Kollund Rind  
kone 1Margrethe Christensdatter211779 Gjellerup By Gjellerup 1855 Kollund Rind  
søn Jens Pallesen Fløe11800 Kollund Rind 1878 Lønborg  
tj-folk Peder Sørensen221765c    
tj-folk Maren Pedersdatter171770c    
tj-folk Maren Pedersdatter131774c    
aftægt mands mors bror 1Jens Sørensen691731c Flø? Brande 1812 Kollund Rind  
dennes kone 1Maren Pedersdatter511750c  1801+   
kones søs. søn Peder Christensen141785c Gjellerup By Gjellerup  Fødselsår fra FT 1787

Børn:
01 Jens Pallesen Fløe - Lønborg - *1800.11.27 Kollund †1878.05.27 Lønborg.
Gift med Anne Borup Esmand *1794.07.12 Lemvig †1868.02.03 Vostrup, Lønborg datter af Provst Herman Esmand *1755.08.08 Skt. Morten, Randers †1824.05.24 Ølgod og Gjertrud Sophia Borgen *1763.03.18 Vejerslev, Viborg amt †1827.05.10 Lønborggaard, Lønborg.
Boede i Vostrup, Lønborg. Var stiftlandinspektør. Blev medlem af den grundlovgivende Risgdag i 1848. Blev kammerråd og justitsråd. Lod sin punch forlænge med tee og rum vekselvis så han kunne sige til konen, at han kun havde fået een eneste tepunch den hele aften.
02 Maren Pallesdatter Fløe - Lind i Rind - *1802.03.08 Kollund †1863.07.06 Lind, Rind.
Gift 1823.10.14 i Rind med Hans Christensen *1797 Lind †1881.01.04 Lind.
03 Christen Pallesen Fløe den Ældre - Snaren Kvarter i København, Birk i Gjellerup - *1803.08.16 Kollund †1874.08.06.
Gift 1852c i Kbh. med Ane Marie Sander *1812.05.23 Frederiksborg †1856.05.17 Birk, Gjellerup datter af garversvend Christopher Sander *1785c Sachsen, Tyskland †1868.02.22 (83 år) Sankt Mortens sogn, Næstved, Præstø amt og (gift som værkmester ved garveriet i Marienlyst 1812.08.31 i Frederiksborg Slotssogn, Frederiksborg amt) Johanne (Marie) Iskou (Iskow) af Hillerød *1781c †1848.07.20 (67 år) Almindelig Hospital. Kbh.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
FT 1850 i Klædeboderne 102. Klædekræmmersvend ved silke- og klædekræmmer Josias Dawid Hansen Schmidt. Anna Maria Sander er Huusjomfru i huset og født i Frederiksborg.
FT 1855 ses de i Birk i Gjellerup, i FT 1860 er han enkemand.
FT 1870 er han flyttet til den yngre bror Christen der har fødegården i Kollund, se nedenfor.
04 Peder Pallesen Fløe - i Birk i Gjellerup - *1805.03.10 Kollund Rind †1891.12.12 Birk Gjellerup.

Gift 1. 1830.10.23 i Gjellerup med Edel Katrine Jensdatter *1813.04.12 Birk Gjellerup †1871.05.28 Birk.

Gift 2. 1873.01.28 i Nørre Snede med Ane Kirstine Eriksdatter *1812.06.08 (fra konfirmation) Hedegaard Ejstrup †1891.12.29 (Stine Pallesen) Birk Gjellerup datter af Erik Jonassen *1765c Over Harrild Ejstrup †1839.01.10 Ejstrup By og Maren Andersdatter *1771c †1829.07.19 Ejstrup By.

Boede i Birk i Gjellerup sogn. Peder Pallesen Fløe var formuende for i FT 1880 kaldes han "Partikulier". De bor da i et hus i Birk.

05 Marie Pallesdatter Fløe - Sønder Hauge i Gjellerup - *1806.12.14 Kollund †1862.05.17 Sønder Hauge, Gjellerup.
Gift 1827.10.19 i Rind med enkemand Anders Mortensen Hauge *1795 Sønder Hauge †1852.04.23 Sønder Hauge søn af Morten Andersen *1755.12.01 Toftlund, Ikast †1845.08.12 Sønder Hauge og Friderica Sophie Margrethe Nielsdatter *1755c Kjærgaard, Thyregod (ikke i kirkebogen, men barn før og efter født der) †1826.02.27 Sønder Hauge.
06 Christen Pallesen Fløe - fødegården i Kollund - *1808.10.17 Kollund, se nedenfor.
07 Søren Pallesen Fløe - Sandgaard i Kollund - *1810.04.06 Kollund se Sandgaard i Kollund.
08 Ane Pallesdatter Fløe - Birk, Hammerum - *1812.09.26 Kollund †1887.03.01 Hammerum, Gjellerup.

Gift 1. 1835.11.20 i Rind? med Niels Birk Larsen *1811.06.07 †1853.03.15 Gjellerup søn af Lars Nielsen og Kirsten Jakobsdatter.

Gift 2. 1858.06.11 i Gjellerup med Peder Nielsen enkemand efter søsteren Sidsel, se nedenfor.

09 Christian Pallesen Fløe - Kollund - *1814.06.01 Kollund †1890.02.25 Kollund.
Gift 1851.04.22 i Rind med Karen Sørensen *1825.12.28 Gjellerup †1913.08.25 Kollund datter af Søren Andersen Bondegaard *1793.04.01 Gjellerup og Christiane Nielsdatter *1791c.
10 Sidsel Pallesdatter Fløe - Hammerum Gjellerup - *1819.04.04 Kollund †1857.11.22 Gjellerup.
Gift 1843.10.06 i Rind med Peder Nielsen *1818.02.22 Gjellerup Mark †1910.08.01 søn af Niels Iversen *1774.01.10 Rind †1856.12.30 Gjellerup og Johanne Dynesdatter *1784.02.21 Lund, Gjellerup †1851.11.29 Gjellerup.
Peder Nielsen var folketingsmand for Venstre i Ringkøbings amts 5. kreds 1864-79.
11 Karen Pallesdatter Fløe - Nørgaard Kollund - *1819.04.05 Kollund †1902 Kollund.
Gift 1840.04.10 i Rind med Peder Pedersen Donsig *1814.02.25 Nørgaard, Kollund †1900.04.12 Kollund søn af Peder Nielsen Donsig og Karen Sørensdatter Skophus.
12Else Marie Pallesdatter Fløe - Agerskov i Gjellerup - *1820.11.09 Kollund †1901.01.27 Agerskov.
Gift 1846.03.27 i Rind med Mads Sørensen (Ringsted) *1816.08.04 Gjellerup †1879.05.17 Agerskov søn af Søren Sørensen Ringsted *1785c Gjellerup (søn af Søren Hansen Skærlund) og Kirsten Marie Eskildsdatter *1778c Aadum.
Fik 1846 af Mogens Thomsen skøde på hartkorn 3 1 3 ¼ nr. 2 i Agerskov.

1836 Christen Pallesen Fløe *1808.10.17 Kollund †1897.01.23 Kollund søn af formand.
Gift 1838.11.27 i Gjellerup, Frølund med Ane Kirstine Pedersdatter (Siggaard) *1818.01.07 Hestlund, Bording †1911.05.26 Kollund datter af Peder Nielsen (Siggaard) og Karen Madsdatter.
Han blev kaldt Kræ Pallesen og byggede et nyt stuehus i 1849 med ellers ikke set fjælegulv i dagligstuen og i den fine stue. Alle andre havde stampet leer.
Børn:
Palle Christensen Fløe *1840.05.01 Kollund, overtager gården, se nedenfor.
Peder Sigaard Fløe *1844.05.11 Kollund †1932.10.06 Kollund, ugift.
Overtog en udstykket del af fødegården.
Karen *1846.11.28 Kollund, død som barn.
Christen Pallesen Fløe *1849.06.01 Kollund †1911.06.02 Bag Krattet, Kollund.
Gift 1882.12.19 i Gjellerup med Ane Johanne Jensen *1857.08.04 Fastrup, Gjellerup †1903.03.08 Kollund datter af Jens Christian Christensen *1825.11.30 Rind? og Ane Christensdatter *1825.03.05 Rind?.
Ikke set i FT 1890, ses i FT 1901 i Kollund. Børnene angives født i Rind fra 1887 fremad.
Margrethe Karoline Fløe *1859.09.01 Kollund †1907.11.25 Kollund.
Gift 1879.09.07 i Rind med Jens Jensen *1848.10.21 Stokkildhoved, Rind søn af Jens Christian Thomasen *1803.12.01 Stokkildhoved †1873.05.25 Stokkildhoved og Karen Marie Gjødesdatter *1810.11.11 Kollund †1894.01.15 Stokkildhoved.
Fik en gård udstykket fra hendes fødegård.
Marie Sander Fløe *1854.02.25 Kollund †1932.10.12 Hammerum, Gjellerup.
Gift 1877.05.25 i Rind med Palle Fløe Madsen *1855.07.28 Agerskov, Gjellerup †1907.08.19 Agerskov søn af Mads Sørensen Ringsted og Else Marie Pallesdatter, se ovenfor.
Jens Pallesen Fløe *1857.07.14 Kollund †1926.02.01 Rind.
Gift 1890.09.05 i Them med Inger Marie Jensen *1866.06.14 Velling, Bryrup †1947.06.16 Herning datter af sognefoged Jens Jensen *1820.02.29 Bryrup †1895.06.27 Lundgaard, Gjellerup og Maren Rasmussen *1828.08.04 Aale †1882.12.22 Burgaard, Grædstrup sogn.
Boede i Kollund.
Josias Daniel Pallesen Fløe *1863.01.09 Kollund †1943.04.20 Frederiksberg.
Gift 1893.07.23 i Kbh. med Anne Karoline Holm *1854.01.08 Vor Frue sogn, Aalborg †1946.03.18 Sankt Peders sogn, Randers datter af farver og trykker Jens Nicolai Holm *1815c Skive og Ane Kirstine Bang *1822c Nykøbing.
Præst i Faarup-Asferg Randers amt 1898 - 1932.

1871c Palle Christensen Fløe *1840.05.01 Kollund †1929.01.12 søn af formand.
Gift 1870.06.03 i Rind med kusine til faderen Margrethe Pedersdatter *1844.03.05 Kollund †1929.01.12 Kollund datter af Peder Pedersen Donsig *1814.02.25 Nørgaard, Kollund †1900.04.12 Kollund og Karen Pallesdatter *1819.04.05 Kollund †1902.
I FT 1890 i et hus i Kollund. FT 1901 agerbrug.
Børn:
Christen Pallesen Fløe *1871.04.03 Kollund †1922.06.26 Rind, 51 år gammel.
Havde gården Kiilsgaard.
Anne Kirstine Fløe *1873.07.17 Kollund.
Dødfød dreng 1876.02.22 Kollund.
Dødfødt dreng 1877.01.07 Kollund.
Peder Nørgaard *1880.06.15 Kollund †1892.04.22 Rind, 12 år gammel.
Karl Frederik Fløe *1882.10.06 Kollund †1917.01.10 Rind, 34 år gammel.


En gård Sandgaard hartkorn 1 0 0 2:
1836 Palle Christensen Fløe se Søndergaard i Kollund.
Palle Fløe køber denne Sandgaard i 1836 som en slags aftægtsgård, den er jo meget mindre end Søndergaard. I 1845 skøder han den videre til Sønnen Søren Pallesen Fløe. Den originale Sandgaard har hartkornet 2 4 1 1, som det nævnes i et skøde af 21. juni 1773. Det er nr. 3B i den Ny Matrikel.

1845 Søren Pallesen Fløe *1810.04.06 Kollund †1862.08.21 Sandgaard søn af formand.
Gift 1. 1837.11.07 i Rind med Ane Pedersdatter *1807.04.06 Kollund †1858.02.16 Kollund datter af Peder Mikkelsen ?*1764.09.05 ?Lind, Rind og Karen Sørensdatter 1773c.
Gift 2. 1859.07.05 i Rind med Dorte Kristine Madsen *1834.04.01 Kollund †1870-80 (gift 2. med Niels Simonsen *1835c Herning).
I 1845 får han skøde på denne Sandgaard af faderen.
I 1858 bliver Søren Pallesen Fløe valgt som foketingsmand for Herning kredsen og sidder fire år.
Hans første kone Ane Pedersdatter var en fortæller og synger af folkeviser som Ridde Lave og Ridder Joen, Mimmering, Bispens datter af Ribe og De to Skalke eller Møllerdatteren.
Han brændte hans egen brændevin, når der ikke var kontrollører i nærheden.
Børn med 1. kone Ane Pedersdatter:
Palle Sørensen Fløe *1839.09.07 Kollund †1916. Ugift.
Amts-vandinspektør i Vostrup, Lønborg. Havde hans søster Margrethe boende ved sig. Lokalhistorisk forfatter bl. a. i Hardsyssels Aarbog.
Peder Lind Sørensen Fløe *1842.02.13 Kollund †1926.12.10 Kølkær, Rind.
Bosat Kølkær, Rind.
Margrethe Sørensen Fløe *1844.04.26 Kollund †1909.04.18 Lønborg. Ugift.
Boede ved broderen Palle Sørensen Fløe.
Karen Sørensen Fløe *1846.06.21 Kollund †1883.
Gift med enkemand og smed Hans Jørgen Nielsen Frank i Skærbæk, Rind *1831.04.26 +1912.
Udvalgt barn:
Niels Frank *1878.03.17 Rind fabrikant i Lind, Rind.
Gift med Marie Locht *1876.04.04 Kbh.
Ane Borup Jensine *1851.01.02 Kollund +1860.06.07 ni år gammel.
Børn med 2. kone Dorte Kristine Madsen:
Anton Pallesen Fløe *1860.07.19 Kollund. Døde i Lind, Rind.
Søren Pallesen Fløe *1862.11.11 Kollund.
Gift med Sine.
Boede i Gjødstrup, Gjellerup.

Sandgaard hartkorn 2 4 1 1:
1688 Michel Pedersen *1663c- +1704+.
Gård nr. 3 med 4 1 0 2 tilhører Herningholm og har tre fæstere:
Michel Pedersen ½ gård.
Clemmen Sørensen ¼ gård.
Oluf Madsen ¼ gård.
I 1699 nævnes Michel Pedersen i restancen.
I 1704 kun en fæster: Michel Pedersen.
I 1709 nævnes Jakob Michelsen i restancen.
I 1751 er gaarden delt i 3A: 2 0 2 1 og 3B (Sandgaard) 2 4 1 1.
1751 Niels Mortensen. Barn Poul 1753.01.12.

1733- Peder Sandgaard.
Gift med hans kone.
Børn:
Johanne Pedersdatter *1733.09.01 Sandgaard, Kollund.
Kirsten Pedersdatter *1736.03.14 Sandgaard.
Barn med Svend Podemester, Herningholm:
Iver *1764.12.21 Kollund †nogle dage gammel.
Karen Pedersdatter *1739.03.21 Kollund.
Jens Pedersen *1743.09.22 Kollund.

1734- Jens Sandgaard.
Gift med hans kone.
Børn:
Jens Jensen *1734.10.31 Sandgaard, Kollund.
Barn *1741.06.25 Kollund.
Johanne Jensdatter *1742.08.23, Peder Sandgaard og kone fadder.

1736- Christen Jensen Sandgaard i Sandgaard.
Gift med hans kone.
Børn:
Margrethe Christensdatter *1736.04.11 Sandgaard, Kollund.
Barn *1739.11.20 Sandgaard.
Jep Christensen *1752.08.12 Kollund, faddere Peder Sandgaard og kone, Niels Sandgaard.
Anne Christensdatter *1754.05.07 Kollund.

1742- Niels Jensen i Sandgaard.
Gift med hans kone.
Børn:
Ellen Nielsdatter *1742.10.16 Sandgaard.
Kirsten Nielsdatter *1748.03.13 Sandgaard.

1771- Bertel Hansen Sandgaard i Sandgaard *1735c Bukkær, Assing †1773.01.29 Sandgaard.
Gift 1767 i Rind med Ellen Nielsdatter *1742.10.16 Sandgaard datter af formand.
Børn:
Margrethe Bertelsdatter *1771.02.03.

1773 Jens Mikkelsen Sandgaard i Sandgaard *Vaade i Ikast.
Gift 1773 i Rind med enke efter formand Elle Nielsdatter.
Børn:
Karen Jensdatter *1775.12 Sandgaard.


1751- Niels Mortensen.


En gård:
1750- Christen Sandgaard.
Gift 1750.11.08 i Rind med Maren Jepsdatter.
†1725.06.20 gammel Peder Sandgaard.
†1725.10.10 Christen Sandgaards mor.
†1736.01c Christen Jensen kone i Sandgaard.
†1738.04.13 Christen Sandgaard.
†1740.06.31 Jens Sandgaards barn i Kollund.
†1741.02.07 Christen Sandgaards datter.
†1741.08.27 Niels Sandgaard i Kollund.
†1742.04.20 Niels Sandgaard i Skærbæk.
†1742.04.20 Niels Sandgaards kone i Skærbæk.
†1742.05.06 Niels Sandgaard søn i Kollund.
†1746.pinse Jens Sandgaards kone i Kollund.
†1748.03.25 Jens Sandgaards dødfødte barn i Kollund.
†1748.07c gammel Christen Sandgaard.
†1748.11.12 Niels Sandgaard datter Kirsten.
†1750.01.18 Peder Sandgaards datter Johanne.
†1752.08.06 Jens Sandgaards datter i Kollund Johanne.
†1760.02.03 Christen Sandgaards søn i Kollund Jens 2 aar.
†1761.01.18 Niels Sandgaard, som var soldat, 25 aar.
†1761.03.01 Mette Sandgaards datter, Kirsten, 18 aar.
†1764.09.03 Gammel Karen Sandgaard i Kollund, 85 aar.
I 1767 bliver Ellen Nielsdatter af Sandgaard gift med Bertel Hansen fra Bukkær i Assing.
I 1773 bliver Elle Nielsdatter i Sandgaard gift med Jens Mikkelsen af Vaade i Ikast.
No. 129 fol. 93 dateret 21. juni 1773: Kiel Eggeriis hans udgivne skøde til Jens Christensen {Vium Jens Christensen Vium} på en gård Sandgaard kaldet i Kollund by, hartkorn 2 tdr. 4 skp. 1 fdkr. 1 alb.
No. 316 fol. 191 dateret 3. febr. 1780: Jens Christensen i Kollund hans udgivne skøde til Peder Jensen på Sandgaard (Kollund, Rind sogn).
I 1806 bliver Birte Jensdatter i Sandgaard gift med Christen Nielsen fra Vium.
1807 forlover Jens Sandgaard i Rind.
1809 forlover Jens Mikkelsen i Sandgaard.

Lidet sted:

1758 Hagen Jensen Kollund *1736.06.06 Søby, Rind †1803.10.12 Kollund søn af Jens Hagensen *1696c †1764.05.18 Kollund gift 1734.07.22 i Ikast med Maren Michelsdatter af Grødde, Ikast.
Gift 1. 1758.10.12 i Rind med Maren Christensdatter af Kollund *1727c †1770.08.05 Kollund. Gift 2. 1773c i Brande med Johanne Eriksdatter *1746c Usseltoft, Brande †1828 Kollund, Rind datter af Erik Sørensen Usseltoft *1700c Usseltoft, Brande †1755c Usseltoft, Brande og 2. kone Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft.
En Maren Hagensdatter konfirmeres 1775 i Kollund. En datter og en søn begraves, der ikke kan findes født.
Hagen Jensen er bror til Michel Jensen *1746.03.13 Skærbæk, Rind †1815 Skærbæk gift med Mette Olufsdatter *1747 †1828.01.18 Skærbæk og Margrethe Hagensdatter.
Børn med 1. kone Maren Christensdatter:
Margrethe Hagendsdatter *1759.09.20 Kollund.
Gift 1804.10.05 i Rind med Niels Christensen.
Christen *1762.02.14 Kollund †1765.05.06 tre år gammel.
Jens *1765.05.19 Kollund, død få dage gammel, tvilling.
Christian *1765.05.19 Kollund, død få dage gammel, tvilling.
Jens *1766.06.01 Kollund †1766.12.21 seks måneder gammel.
Jens *1768.07.10 Kollund †1769.05.28 45 uger gammel..
Lars Hagensen *1772 Kollund.
Gift med Anne Marie Jensdatter *1772 datter af J Knudsen Stouninghus og Sidsel Lauridsdatter.
Børn med 2. kone Johanne Eriksdatter:
Mariane *1774.04.24 Kollund †5 uger gammel.
Erik Hagensen *1775.03.25 Kollund overtager gården, se nedenfor.
Jens *1778.03.22 Kollund †1782.11.10 Kollund 4 år gammel.
Mariane Hagensdatter *1780.09.17 Kollund.
Niels Hagensen *1783.06.10 Kollund †1850-55.
Gift 1. gang med NN.
Gift 2. 1826 i Rind med Maren Larsdatter *1784.04.12 Arnborg †1845+ datter af Lars Jørgensen Søby *1744 Hesselberg, Ikast †1795 Skærbæk, Nørre Vium og Johanne Christensdatter *1759 Søby †1793 Skærbæk, Nørre Vium.
Bosat 1834 Lille Gunnerup, Rind, 1840 daglejer Søby, Rind, 1845-50 Lind, Rind.

1803 Erik Hagensen *1775.03.25 Kollund †1834+.
Gift 1804.10.05 i Rind med Maren Christensdatter af Rind *1779c †1834+ ?*1779.02.21 ?datter af Christen Rytter og Birgitte Schophuus.
Han har moderen på aftægt.
Gik 1811 til galgebakken i Holstebro for at overvære henrettelsen af degnens søn Frelle Frellesen, der havde myrdet en kvinde i Lind, Rind

En gård:
1711- Christen Rasmussen *1670cc †1730.10.25 Kollund.
Gift med hans kone.
Han ses som ottermand i tingbogen 1711 i februar og marts. Det har ikke været muligt endnu at tilordne ham til en gård i Kollund.
Børn:
Rasmus Christensen *1700cc, overtager så vidt det kan ses gården, se nedenfor.
Sidsel Christensdatter *1705c Kollund †1760-72.
Gift 1729.01.16 i Rind med Niels Pedersen.
Børn:
Mette Nielsdatter *1731.12.25 Kollund †1801+.
Gift 1. med NN.
Gift 2. 1769.06.17 i Rind med Jens Pedersen Søndergaard af Kollund *1745c †1801+.
Bosat i Lille Gunderup, Rind.
Christen Christensen *1710cc Kollund, se Søndergaard nedenfor.
Maren Christensdatter *1719c Søndergaard, Kollund †1793.04.01 Øster Høgild Rind.
Gift 1746.06c (kongelig bevilling) med Peder Lauridsen Toxvig *1702c †1765.10.05 (testamente 1760) Øster Høgild.
Kongelig bevilling 1746.06.17 (Kermit, J.R.):

Peder Lauritzen Toxvig af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen Toxvig og Maren Christensdatter, bønderfolk af Rind sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Maren Rasmusdatter, skal have været sødskende børn.
Hirschholms slot den 17 juni 1746.


1720c Rasmus Christensen *1695cc †1739+.
Gift 1. 1720c- med Karen Sørensdatter? †1728.12.01 Kollund.
Gift 2. 1729.06.26 med Maren Jensdatter †1739.06.12 Kollund.
Hartkorn 1 6 3 2 (1751 Herningholm jordebog nr. 5B).
Hans første barn ses født 1720c, så han formodes født omkring 1695. Navnet paa første kone Karen Sørensdatter fra 1. datter efter hendes død og første dreng Søren, hvorved Karen er sikkert og Sørensdatter sandsynligt.
Børn med 1. kone:
Maren Rasmusdatter *1720c Kollund †1745c Øster Høgild.
Gift 1742.10.08 i Rind med enkemand Peder Lauridsen Toxvig *1702c †1765.10.05 Øster Høgild.
Maren Rasmusdatter nævnes ikke i testamentet efter faderens barnløse søster Maren Christensdatter i Øster Høgild 1772 (ses i skiftet efter hende 1793.) Grunden dertil er, at Maren Rasmusdatter døde uden børn, der er altså ingen arveberettigede. Hendes begravelse er enten glemt i kirkeboghen eller står under et andet navn.
Johanne *1721c Kollund. konf. 1738 i Rind.
Søren Rasmussen *1723c Kollund. konf. 1742 i Rind.
Christen *1724.11.29 Kollund †1725.01.21 (opprimeret) to måneder gammel.
Karen Rasmusdatter *1730.03.12 Søndergaard, Kollund, konf 1747 Rind †1801+.
Gift 1758.05.19 i Rind med enkemand Anders Mortensen (Toftlund) *1727c Grødde, Ikast †1809 Frølund, Gjellerup søn af Morten Andersen *1695c †1731 gift 1721.10.26 i Ikast med Johanne Larsdatter †1730+.
Gift fra Høgild, formodentlig fordi hun er ved faderens søster Maren Christensdatter som er gift i Øster Høgild.
Boede i Frølund, Gjellerup.
Børn:
Sidsel Marie Andersdatter *1759c Gjellerup.
Gift 1790.08.20 i Gjellerup med Laust Pedersen Bjødstrup.
Peder Andersen *1765c Gjellerup.
Rasmus (Bjødstrup) Andersen *1770.04.12 Gjellerup †1846 Gejllerup.
Gift 1. med Anne Kirstine Lauridsatter Hagelskjær *1779.12.06 Hagelskjær, Ikast datter af Laruids Sørensen Hagelskjær og Johanne Nielsdatter.
Gift 2. med Kirsten Laursdatter Hagelskjær *1776c †1832 Gjellerup søster til 1. kone.
Overtager gården i Frølund, Gjellerup.
Maren Andersdatter *1773 Gjellerup.
Kirsten (uden navn i kirkebogen) *1731.10.07 Kollund, navn fra konf. 1748 i Rind.
Mette *1733.11.28 Kollund.
?Jens Rasmussen *1736c Kollund.
Else *1738.09.07 Kollund ?†1739.06.07 Rasmus Collunds barn.

Søndergaard:

1735c Christen Christensen *1710cc †1744.06.03 Søndergaard, Kollund.
Gift 1734.10.07 i Rind med Karen Nielsdatter af Lind, Rind.
Hans første barn ses 1735 formodes han født omkring 1710.
Børn:
Niels Christensen Søndergaard *1735.09.25 Søndergaard, Kollund.
Gift 1773.02.12 i Rind med Abbelone Mortensdatter Skaarup *1750.12.10 V. Høgild †1782.01.22 (skifte) Kjersgaard, Snejbjerg.
Rasmus *1737.05.11 Kollund †1741.07.09 4 år gammel.
Sidsel Marie Christensdatter Søndergaard *1739.04.05 Søndergaard, Kollund †1779.10.20 (skifte) Sig, Rind.
Gift med Peder Madsen i Gammelbosig (Sig) i Rind.
Børn:
Christen Pedersen *1779c Sig †1849.07.21 Fattighuset, Rind.
Gift 1804.06.01 i Herning med Mette Jakobsdatter *1762.04.12 Herning †1846.04.10 Fattighuset, Rind datter af korporal Jakob Alling.
Bodil Cathrine Pedersdatter *1781c Sig †1820.05.14 Snejbjerg.
Gift 1819.06.01 i Rind med enkemand Jens Sørensen fra Snejbjerg *1760c †1836.05.08 Snejbjerg.
Lars *1741.06.03 †1741.07.09 en måned gammel.

En gård:

1761- Jens Lauridsen af Stokildhoved *1732c †1764.07.08 Kollund.
Gift 1755.11.19 i Rind med Anne Jensdatter Schophus *1729.12.22 Rind/Herning †1803.10.23 Kollund (konf. 1745 i Herning) datter af Jens Nielsen Schophus *1703.05.12 Sunds † formentlig 1749-55 og Karen Mortensdatter af Lillelund *1702c.
De bor først i Koustrup. Før 1761 flytter de til Kollund.
Anne Schophus' mor Karen Mortensdatter var måske slægtning til Morten Jakobsen Skaarup, der ejede stedet i Kollund og han har givet Jens Lauridsen fæste.
Skifte efter Jens Lauridsen Brejl Lundenæs Amt #384.

384 Jens Lauridsen i Kollund i Rind sogn. 4.12.1766, fol.237B.
E: Anne Jensdatter. B: Else Marie, Else, Maren, Abelone. FM: Ib Pedersen Høgild i Øster Høgild, Laurids Jensen Hundkær. Der er allerede holdt skifte efter afdøde 7.7.1764 af stedets husbond Morten Jacobsen Skaarup, men da to døtre Karen Jensdatter og Malene Margrethe Jensdatter nu er døde, genoptages skiftet og arven efter dem fordeles.

Børn:
Else Marie Jensdatter*1756.07.21 Koustrup, Tvilling, †1802 Vester Harrild, Ejstrup.
Gift 1775c med Mads Jensen *1745c Flø, Brande †1805 Vester Harrild.
Eventuelt denne vielse, men Mads Jensen ikke Mads Pedersen:

1775 27/9 Mads Pedersen og Else Marie i Ø. Høgild

Karen *1756.07.21 Koustrup †1766.05.20 Kollund. Tvilling.
Else Jensdatter *1758.03.27 Koustrup.
Malene Margrethe *1761.06.28 Kollund †1766.07.06 Kollund.
Maren Jensdatter, ikke set født 1755-65 i Rind kirkebog.
Men hun ses i skiftet, se ovenfor.
Abelone Jensdatter *1763.03.02 Kollund †1805.04 Vraa, Gjellerup.
Gift med strømpebinder Svend Nielsen *1765 Gjellerup †1831.01.11 Vraa søn af Niels Svendsen *1731c og Anne Sørensdatter *1744c Gjellerup †1789.11 Vraa.

1767 Søren Nielsen Skovsbøl *1711c Skovsbøl, Vester sogn †1781.01.04 Kollund søn af Niels Sørensen Skovsbøl *1680-90c Knob, Vrads sogn †1754.12.20 Kærbølling, Bredsten og Anne Mikkelsdatter †1741 Kærbølling.
Gift 1767.07.03 i Rind med enken Anne Jensdatter Schophus, se ovenfor.
Skovsbøl ses af vielsen i 1767:

Søren Nielsen Schousboel og Anne Jensdtr. Schophuus i Koll.

Konen Anne Schophus var 38, da de blev gift, 41 da deres første barn Ane Malene fødes og 43 da Karen fødes.
Flere børn er ikke set.
Børn:
Ane Malene Sørensdatter *1770.07.29 Kollund †1846.02.27 Lind, Rind 76 år datter af formand.
Gift 1815.10.21 i Rind med Søren Christensen Flø *1767c Flø, Brande †1846.11.04 Lind, Rind 80 3/4 år, søn af Christen Pallesen *1732 Flø †1804.02.26 Flø og Maren Sørensdatter *1737c Flø? †1826 Flø .
Hun kaldes Anne Malene Schophuus i Kollund, da hun konfirmeres i 1788.
I FT 1801 er hun tjenestepige ved søster Karen i Kollund. Hun bliver gift meget sent.
Karen Sørensdatter Schophus *1772.09.13 Kollund, overtager gården, se nedenfor.
Ses FT 1787 ved moderen i Kollund.
Folketælling 1787 Kollund Anne Schophus   10
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
ejer 1eAnne Jensdatter Schophus571729 Herning? 1803 Kollund Rind *1729.12.22 Rind eller Herning.
dat. Anne Magdalene Sørensdatter141770 Kollund Rind 1846 Lind Rind *1770.07.29. Gift 1815 med Søren Christensen Fløe.
dat. Karen Sørensdatter131772 Kollund Rind  *1772.09.13


1794 Peder Mikkelsen *1765c †1807.07.22 Kollund.
Gift 1794.10.03 i Rind med Karen Sørensdatter Schophus *1772.09.13 Kollund, datter af forkvinde.
Børn:
Mette *1795.07.05 Kollund formodet død spæd.
Søren *1796.12.03 Kollund †3 uger.
Anne *1797.12.26 Kollund †1800.01.12 to år gammel.
Mette *1799.09.29 Kollund †1800.01.05 tre måneder gammel.
Mikkel *1800.11.23 Kollund.
Søren *1804.07.29 Kollund.
Ane Pedersdatter *1807.05.18 Kollund.
Ses i FT 1834.
Folketælling 1801 Kollund Peder Mikkelsen   5
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Mikkelsen361765c  1807 Kollund Rind  
kone 1Karen Sørensdatter Schophus281772 Kollund Rind 1840+  *1772.09.13
søn Mikkel Pedersen11800 Kollund Rind  *1800.11.23
aftægt mands mor eAnne Jensdatter Schophus711729 Herning? 1803 Kollund Rind  *1729.12.22. Den originale folketællings tekst har Hans Moder, men det er forkert.
kones søster 0Anne Magdalene Sørensdatter301770 Kollund Rind 1846 Lind Rind *1770.07.29. Konens søster.


1809 Peder Nielsen Donsig *1781.10.21 Donsig, Rind søn af Niels Jørgensen Donsig/Hesselberg *1746.05.22 Hesselberg, Ikast †1809.01.11 Kollund og Anne Marie Pedersdatter *1759c †1832 Kollund
Gift 1809.04.03 i Rind med enken Karen Sørensdatter, se ovenfor.
Donsig er et stednavn i Rind sogn.
Børn:
Ane Marie Pedersdatter *1811.03.10 Kollund †1894.02.05 Kovstrup, Rind.
Gift 1833.05.18 i Rind med Frans Eriksen *1806.03.09 Øster Høgild †1880.10.12 Kovstrup, Rind søn af Erik Pedersen Okkels *1769.05.15 Okkels, Rind †1851 Øster Høgild og Mette Katrine Frandsdatter *1783c Ganer, Skjern †1845.04.11 Øster Høgild.
Peder Pedersen Donsig *1814.02.25 Kollund †1900.04.12 Kollund.
Gift 1840.04.10 i Rind med Karen Pallesdatter *1819.04.05 Kollund †1902.04.16 Kollund datter af Palle Christensen Fløe.
Folketælling 1834 Kollund Peder Nielsen Donsig   13
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Peder Nielsen Donsig531781 Donsig Rind 1840+   *1781.10.21 Donsig
kone 2Karen Sørensdatter Schophus611772 Kollund Rind 1840+  *1772.09.13
dat. 1 Anne Pedersdatter271811 Kollund Rind 1894 Kovstrup Rind *1811.03.10, gift med Frans Eriksen *Okkels Rind.
søn 2 Peder Pedersen Donsig201814 Kollund Rind 1900 Kollund Rind 1814.02.25
strikker ind- sidder 0Karen Jeppesdatter331801c    
søn Niels Christian Andersen41830c    


1840c Peder Pedersen Donsig *1814.02.25 Kollund †1900.04.12 Kollund.
Gift 1840.04.10 i Rind med Karen Pallesdatter *1819.04.05 Kollund †1902.04.16 Kollund datter af Palle Christensen Fløe.
Karen Pallesdatter og Peder Pedersen Donsig i Kollund i Rind 1890c
Karen Pallesdatter og Peder Pedersen Donsig.
(Billede fra eop.dk)

Mindst fem ud af de tretten børn dør spæde.
Børn:
Peder Donsig Pedersen *1841.04.07 Kolllund 1907.06.14 Skolegade 18, Herning.
Gift med Christine Marie Pedersen *1851.10.27 Bærslund, Rind 1910.08.12 Skolegade 18 Herning.
Karen Pedersen *1842.09.16 Kollund.
Gift 1868.04.28 i Rind med Jens Christian Dinesen *1832.10.07 Fjederholt, Rind †1933.01.17 Rind søn af Dynes Jensen *1810.04.10 Okkels, Rind †1871.10.22 Rind og Christiane Christensdatter *1802.12.26 Arnborg †1894.12.27 Fjederholt, Rind.
Søndergaard i Kollund i Rind, 80 tønder land.
Jens Chr. Dinesen og Karen Pedersen i Kollund i Rind 1890c
Jens Chr. Dinesen og Karen Pedersen.
(Billede fra eop.dk)

Jeg var nu en Karl paa over 34 Aar, men desuagtet gik der Ild ogsaa i mit "Hjertehus", idet jeg gik hen og forlovede mig med P. Donsigs Datter Karen fra Nørgaard i Kollund.
Jens Christian Dinesen, der blev 100 år gammel, forfattede som 84 årig "Slægtoptegnelser & Minder" ss. 54-114 i Hardsyssels Aarbog 1925.

Noget af det første, jeg lærte, var at strikke Strømper. At strikke Uldløj til Salg var i de Tider denne Egns væsentligste Kilde til kontante Penge, hvorfor det gjaldt om at faa Børnene lært at strikke saa tidligt gørligt var. Et strikkende Barn betød jo forøget Produktion i Hjemmet, og det gav igen forøget Indtægt; men vi stakkels Børn, som maatte strikke fra Morgen til Aften (om Vinteren som oftest til Kl. 10), vi følte Strømpestrikningen som en centnertung Byrde, der altfor tidlig blev lagt paa vore Barneskuldre.
...
Min Moder og Pigen kartede og spandt om Dagen, og om Aftenen bandt (strikkede) vi alle, ogsaa Fader og Tjenestekarlen. Vi Børn blev "sat for", hvor meget vi skulde strikke hver Dag, og fik vi ikke den befalede Strømpe færdig, fik vi "paa Hovedet" af Moder.

Om præsten Svejstrup:

Vi havde paa den Tid i Rind-Herning den tilsyneladende haarde og krasse P. Sveistrup til Sognepræst. Han var i sin Nidkærhed for Skolen og Oplysningen i det hele en Skræk for baade Lærere og Børn.
...
Vor gamle skikkelige Lærer var færdig at ryste, naar han saa Præsten holde udenfor, og vi Børn var blege af Skræk for den strænge Mand.
...
Jeg har aldrig - hverken før eller siden - været saa bange for noget Menneske som for Pastor Sveistrup.

Om moderen Karen Pallesen og faderen Peder Donsig:

Min Moder var mere skarp og stærkere af Karakter end min Fader. Hun var ikke bange for at sige Folk sin Mening lige ud;

Der findes en slægtsbog om ham: "Slægtsbog Jens Chr. Dinesen" Dansk Slægtsforskning 1971.
Margrethe (Grethe) Pedersen *1844.03.05 Kollund †1929.01.12 Kollund.
Gift 1870.06.03 i Rind med Palle Christensen Fløe *1840.05.01 Kollund †1929.01.12 søn af Christen Pallesen Fløe *1808.10.17 Kollund †1897.01.23 Kollund og Ane Kirstine Pedersdatter (Siggaard) *1818.01.07 Hestlund, Bording †1911.05.26 Kollund
Vel husmand i Kollund.
Palle Fløe Pedersen *1845.11.08 Kollund.
Ane Esman Pedersen *1847.10.14 Kollund.
Gift 1872 i Rind med Niels Dinesen *1837.01.29 Fjederholt, Rind bror til Jens Christian Dinesen ovenfor.
Østre gård i Skærbæk i Rind.
Mette Johanne *1849.08.04 Kollund †1851.03.31 knap to år gammel.
Christen Fløe Pedersen *1853.02.20 Kollund.
Mette Marie *1855.02.02 Kollund †to uger gammel.
Jens Fløe *1856.07.02 Kollund †1859.01.25 to et halvt år gammel.
Sidsel Marie Sander Pedersen *1858.08.21 Kollund.
Anthon *1860.07.08 Kollund †1 dag gammel.
Jens Fløe *1860.07.08 Kollund †4 dage gammel.
Ane Jensine Fløe Pedersen *1861.12.27 Kollund †1934.01.20.
Gift 1882.04.12 i Rind med Peder Pedersen Birk *1859.03.19 Præstemark, Ikast søn af Peder Christensen Birk *1832c Bording og Elisabeth Pedersdatter *1829c Ikast.
Får børn i Lille Nørlund i Ikast.


6 Andet


Lind
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

Rind Lind matrikel 5A begynder her ↓

Rind Lind matrikel 5A
1727c Thomas Knudsen *1699c †1773.04.02 Rind, Lind 74 år.
Gift 1727.11.02 i Rind med Ane Andersdatter *1707c- †1758+ .
Børn:
Knud Thomasen *1728.07.30 Lind, overtager gården, se nedenfor.
Konfirmeret 1745 i Rind. Sammen med bror Anders.
Anders Thomasen *1731c Lind, glemt i kirkebogen, †1784-.
Gift 1762c- med Birgitte.
Konfirmeret 1745 i Rind. Sammen med bror Knud.
Nævnt som afdød bror i søsteren Judiths skifte Lillelund 9. juli 1784.
Børn:
Anne Marie Andersdatter *1763c. Lever 1784.
Judith Andersdatter *1769c. Lever 1784.
?gift 1789c med "Billardholder" af Købmager Kvarter, Kbh. Knud Eneberg *1764c
Knud Eneberg ses FT 1801 gift med Judithe Lind. Dette Lind kunne betyde, at det er Judith Andersdatter. Alderen passer.
Kirsten Thomasdater *1735.09.29 Lind †1801+.
Gift med Niels Lauridsen *1732c †1801+
1784 og FT 1787 Egebækhus, Nøvling sogn.
Han er husmand og daglejer.
FT 1801 almisselemmer i Nyborghus i Nøvling ved Lars Nielsen (søn?).
Peder *1739.03.08 Lind formodet død spæd.
Peder Thomasen *1741.12.26 Lind †1800.01.24c (skifte) Fruergaard, Ejstrup.
Gift 1. med Maren Margrethe Lausdatter *1751c datter af Kirsten Christensdatter *1713c. Gift 2. 1788c med Johanne Christensdatter *1763c.
FT 1787 i Fruergaard, Ejstrup.
Dødfødt datter 1745.02.11 Lind.
Judith Thomasdatter *1746.11.13 Lind †1784 Lillelund, Ulfborg.
Ugift.
Brejl Hammerrum Herred #168:

168 Judith Thomasdatter i Lillelund. 9.7.1784, fol.307B, 315B.
A: bror Knud Thomsen i Lind i Rind sogn, bror Peder Thomsen i Fruergård i Ejstrup sogn, søster Kirsten Thomasdatter g.m. Niels Lauridsen i Egebækhus i Nøvling sogn, bror Anders Thomsen, død. enke: Birgitte. 2B: Anne Marie 21, Judith 15.


Rind Lind matrikel 5A
1755c Knud Thomasen *1728.07.30 Lind, Rind †1791.09.22 Lind (skifte).
Gift 1756c med Mette Pedersdatter *1730c †1804.10.11 Lind.
Overgiver gården omkring 1781 og beboer i FT 1787 et lidet sted i Lind By.
"Ernærer sig af et lidet sted avl" og har to sønner hjemme.
Børn:
Thomas Knudsen *1758.04.30 Lind, overtager gården, se nedenfor.
Konfirmeret 1775 i Rind.
Peder Knudsen *1760.04.20 Lind.
Anne Marie Knudsdatter *1762c, glemt i kirkebogen.
Gift 1781.05.01 i Rind i Kollund. med Jep Christensen *1745.08.22 Kollund †1813.02.07 søn af Christen Vestesen/Vistesen *1716c †1789.07.03 Kollund 73 år gammel og 1. kone Johanne †1751.06.23 Kollund.
Konfirmeret 1778 i Rind som datter af Knud Thomasen.
?En Anne Marie Nielsdatter *1761.05.12 i Kollund datter af Niels Mortensen i Kollund. Muligvis forvekslet af præsten.
Christen *1764.08.30 Lind †1765.07.14 halvandet år gammel.
Kirsten *1766.05.19 Lind †1767.02.12 38 uger gammel..
Christen Knudsen *1767.12.23 Lind.
FT 1787 hjemme. Har i FT 1801 en gård, ugift, har moderen Mette Pedersdatter boende ved sig.
Lars *1771.11.17 Lind †1772.12.28 tretten måneder gammel..
Niels Knudsen *1775.03.26 Lind
FT 1787 hjemme. Konfirmeret 1791 i Rind.
Folketælling 1787 Lind Knud Thomsen   Matr: 5A   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Lidet sted mand 1Knud Thomasen591728 Lind Rind 1791 Lind Rind "ernærer sig af et lidet steds av", *1728.07.30
kone 1Mette Pedersdatter571730c  1804 Lind Rind  
søn Christen Knudsen191767 Lind Rind 1801+   *1767.12.23, har FT 1801 en gård i Lind.
søn Niels Knudsen121775 Lind Rind 1791+  *1775.03.26


Rind Lind matrikel 5A
1781c Thomas Knudsen *1758.04.30 Lind †1814.07.25 Lind søn af formand.
Gift 1. 1781.06.18 i Rind med af Koustrup Maren Jensdatter *1759.10.28 Skærbæk, Rind †1803.04.09 Lind datter af Jens Nielsen.
Gift 2. 1803.11.19 i Rind med Ane Malene Sørensdatter *1770.07.29 Kollund, Rind †1846.02.27 Lind 76 år datter af Søren Nielsen Skovsbøl *1711c Skovsbøl, Vester sogn †1781.01.04 Kollund og Anne Jensdatter Schophus *1729.12.22 Rind/Herning †1803.10.23 Kollund.
Thomas Knudsen var sognefoged i Rind sogn.
Børn med 1. kone Maren Jensdatter:
Knud *1783 Lind formodet død spæd †1787-.
Jens *1786 Lind †1787-.
Knud Thomsen Lind *1788.08.24 Lind †1850.09.17 Anst, Vejen, Vejle amt.
Gift med Mette Pallesdatter *1802c Vejen †1859.04.09 Anst, Vejen.
FT 1834 husmand i Gamst Mark, Anst, Ribe Amt.
FT 1840 husmand i Asboe Bække.
FT 1845 daglejer Gejsing By, Anst.
FT 1850 indsidder ved Carl Thomsen i Gejsing, Anst.
Jens *1793.03.06 Lind †1793.03.20 ti dage gammel.
Dorte Thomasdatter *1794.08.24 Lind. Ses FT 1801.
Mette *1796 Lind †1798.11.07 to år gammel.
Mette *1799.03.25 Lind †1799.04.14 tre uger gammel.
Laust Thomasen *1801.03.01 Lind.
Børn med 2. kone Ane Malene Sørensdatter:
Søren Thomasen *1805.05.10 Lind.
Maren Thomasdatter *1806.11.19 Lind.
Peder Thomasen *1808.08.06 Lind, overtager gården, se nedenfor.
Søren Thomsen *1811.08.11 Lind.
Gift 1843c med Johanne Jensdatter *1819c Skjern.
Har en gård i Broesbøl, Egvad sogn.
1852 brandtaxation.
Folketælling 1787 Lind Thomas Knudsen   Matr: 5A   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Avler mand 1Thomas Knudsen391758 Lind Rind 1814 Lind Rind *1758.04.30. Alder helt forkert, nogenlunde rigtig alder i FT 1801.
kone 1Maren Jensdatter281759 Skærbæk Rind 1803 Lind  *1759.10.28
tj-pige Sidsel Jensdatter151772c   Muligvis *1769.09.17 i Kollund Rind, datter af Jens Søndergaard. Men alderen så knap 18 år.

Folketælling 1801 Lind Thomas Knudsen   Matr: 5A   21
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
sognefoged mand 1Thomas Knudsen42.081758 Lind Rind 1814 Lind Rind *1758.04.30. Alder helt forkert, nogenlunde rigtig alder i FT 1801.
kone 1Maren Jensdatter401759 Skærbæk Rind 1803 Lind Rind *1759.10.28
søn Knud Thomasen Lind131788 Lind Rind 1850 Anst Vejen *1788.08.24. gift med Mette Pallesdatter *1802c Vejen. Bosat Anst i Vejen.
dat. Dorte Thomasdatter61794 Lind Rind 1801+  *1794.08.24
søn Laust Thomasen1*1801.03.01 Lind Rind   
tj-karl Ole Nielsen201781 Rind  *1781.04.12 søn af Niels Larsen og Anne Sophie.
tj-pige Karen Nielsdatter171786c   Ikke set født i Rind sogn.
strømpebinder ind- sidder 1Johanne Christensdatter 1751c   Gift, faderen må tjene et sted, vel i et andet sogn.
strømpebinder dat. Anne Christensdatter151786 Søby Rind  *'1786.08.13, faderen Christen Andersen, moderen Anne Christensdatter.
ind- sidder hus- pige 0Anne Andersdatter511750c   En Anne Marie Andersdatter ses født *1748.12.01 i Lind i Rind.


Rind Lind matrikel 5A
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
1815 Søren Christensen Flø *1767c Flø, Brande †1846.11.04 Lind, Rind 80 3/4 år, søn af Christen Pallesen *1732 Flø †1804.02.26 Flø og Maren Sørensdatter *1737c Flø? †1826 Flø .
Gift 1815.10.21 i Rind med enken Ane Malene Sørensdatter se ovenfor.
Ane Malene er 45 ved vielsen, der kan ikke have været mange børn. Ingen børn set op til 1821, da hun var 51.

Rind Lind matrikel 5A
1834- Peder Thomasen *1808.08.06 Lind søn af forkvinde.
Gift med Edel Margrethe Skov *1805.01.03 Herning datter af degn (1790-1810) i Gjellerup bor i Holtbjerg i Herning sogn Mads Frederiksen Skov *1761c †1824.06 Holtbjerg og Anne Christensdatter Frølund *1768c Frølund, Gjellerup.

Rind Lind matrikel 5A ender her ↑ .


Rind Lind matrikel 8A begynder her ↓
Rind Lind matrikel 8A
1723c Niels Olesen *1693cc †1781.03.25 Lind, Rind.
Gift 1. 1723- med hans første kone (†1723+ ikke set begravet).
Gift 2.? med hans ?anden kone †1741.04.04 Lind, Rind.
Gift 3.? 1741.11.08 i Nørre Vium med Karen Nielsdatter *1702cc Skærbæk, Nørre Vium †1781.03.25 Lind, Rind datter af Niels Markvardsen.
Der findes een Niels Olesen/Olufsen i Lind og een i Stockildhoved. Else Knudsdatter der vies med Niels Olesen i 1731 skrives af Stockildhoved (første barn Karen i 1732 i Stockildhovd), så hun er vel gift med Niels Olesen Stockildhoved ikke med Niels Olesen Lind.
Nedenfor et barn i 1723 og så et i 1736 passer ikke sammen. Formodentlig er Niels Olesen gift 2. gang før 1736.
Børn med 1. kone:
Anne Nielsdatter *1723.09.26 Lind, Rind.
Ole Nielsen *1736.02.02 Lind, Rind, overtager stedet.
Rind Lind matrikel 8A
1768c Ole Nielsen *1736.02.02 Lind, Rind †1811.08.01 Lind, Rind søn af formand.
Gift 1. med hans første kone.
Gift 2. 1768.11.19 i Rind med enke efter sergeant Høybye Susanne Balthasarsdatter *1715c †1782.02.10 Lind.
Gift 3. 1782.10.18 i Rind med Maren Jensdatter *1744.08.24 Store Stokildhoved, Rind †1826.03.04 Lind, Rind datter af Jens Hansen og Ane Mikkelsdatter *1707c (fra FT 1787) †1796.05c Lind, Rind.
I FT 1787 ses at Ole Nielsen er gift 3 gang og der tilføjes:

ernærer sig af sin gaards avl i stor armod

For Ole og Maren se Egon Krogh.
Børn:
Niels Olesen Lind *1784.03.10 Lind, overtager gården, se nedenfor.
Rind Lind matrikel 8A
1805 Niels Olesen Lind *1784.03.10 Lind †1842.10.13 Lind søn af formand.
Gift 1. 1805.10.12 Assing med Karen Andersdatter *1779.08.17 Nøvling †1819.01.20 Lind datter af degn Anders Sejersen *1731c †1782.04.10 Nøvling og Else Nielsdatter *1747.07.30 Sinding †1840.05.08 Rind.
Gift 2. 1820.05.05 i Rind med Margrethe Mikkelsdatter *1794.03.02 Kideris Mølle, Rind †1848.12.27 Lind, Rind datter af Mikkel Jensen Skærbæk *1746.03.13 Rind †1815.06.26 Rind og (trolovet 1783.04.29 Rind) Mette Olufsdatter *1747c †1828.01.10 Rind.
Gift 1805 i Assing med 1. kone Karen Andersdatter, der har tjent i Bukkær i Assing sogn.

Vi Underskrevne udsendte af Ungkarl Niels Olesen Lind af Rind Sogn og Pigen Karen Andersdatter af Bukkjær i Assing for at forlange Tillysning af Prædikestoelen at de agte at indlade sig i Ægteskab med hinanden , indestaar som Forlovere at intet fomedelst Slægtskab eller i anden Henseende er hinderligt i deres attraaede Ægteforeening . -

Sønder Felding Præstegaard d 14 Septbr : 1805. -
Mogens {Jensen} Vejen
Peder Christensen Døsling {fra stedet Dørslund i Brande sogn}.


Mogens Jensen Vejen af Svendlund i Rind blev i 1800 gift med Karen Andersdatters mor enken Else Nielsdatter og er dermed Karens stedfar.
Og selve vielsen:

Den 12te October bleve foranførte Niels Olesen og Karen Andersdatter ægteviede i Assing=Kirke efter foregaaende Tillysning af Prædikestoelen. Brudgommen foreviiste Sognepræsten Hr Lassens Attest af Rind for, at han der var frie for aabenbar Ægteskabs Løfte . -

Børn med 1. kone Karen Andersdatter:
Ane Kirstine Nielsdatter *1806.11.09 Lind †1888.06.01 Fjelstervang, Vorgod.
Gift 1840.02.29 i Rind med Jacob Madsen *1813 †1864.
Anders Nielsen Lind *1808.10.09 Lind, Rind sogn †1874.12.25 Løvdal, Thyregod.
Gift 1846.12.05 i Thyregod med Sidsel Marie Pedersdatter *1826.09.10 Thyregod †1894.03.31 Løvdal datter af Peder Andersen *1798.07.01 Løvdal, Thyregod.
Maren Nielsdatter *1810.10.13 Lind.
Else Nielsdatter *1813.04.15 Lind.
Børn med 2. kone Margrethe Mikkelsdatter:
Ole Nielsen *1821.12.04 Lind †1903.03.07 i Lind.
Gift 1844.11.08 i Rind med Kirsten Marie Marcusdatter *1816c †1867.
Husmand i Lind.
Mikkel Nielsen *1828.12.04 Lind †1893.10.20 Paarup Mark, Assing.
Gift 1. 1860.12.23 i Sønder Felding med Kirstine Jensen *1833 †1871.
Gift 2. 1873.11.11 i Hoven med Nielsine Johannesen *1851 †1911.
Jens Nielsen (Lindby) *1833.01.07 Lind †1898.10.22 på Sørvad.
Gift 1880.11.21 i Vindum med Bengta Carlsdotter *1853 †1932.

Rind Lind matrikel 8A ender her ↑ .


Rind Lind matrikel 14D begynder her ↓
Lind matr. 14, senere 14D.

Rind Lind matrikel 14D
1793c Christen Pedersen *1769.08.27 Fjederholt, Rind †1840.06.15 Lind søn af Peder Olufsen *1718c †1800.05.28 Lind og 2. kone Birte Christensdatter *1722c .
Gift 1. 1793.09.01 i Rind med Mariane Hansdatter *1771.09.29 Rind †1799.10.03 Lind, datter af Hans Madsen Smed *1733c og 1. kone.
Gift 2. 1800.03.08 i Rind med Maren Mikkelsdatter *1767c †1811.05.23 Lind.
Gift 3. 1811.11.10 i Rind med af Kollund Christine Christensdatter *1784.03.07 Rind datter af Birte Jensdatter Schophus *1747c og (viet 1778.06.25 i Rind til enkemand) Christen Christensen Rytter *1721c †1784.01.05 Lind. Ses FT 1834.
Uklart om dette er den Christen Pedersen, der kaldes hosekræmmer den 5. sept. 1813, hvor hosekræmmeren får en søn Christen.
Sete børn med 1. kone Mariane Hansdatter:
Birgitte Christensdatter *1794.09.21 Lind.
Hans Christensen *1797.06.05, se udstykket matr. 14C nedenfor.
Sete børn med 2. kone Maren Michelsdatter:
Peder Christensen *1806.07.06 Lind overtager gården.

Rind Lind matrikel 14D
1836c Peder Christensen *1806.07.06 Lind.
Gift 1836c med Kirstine Marie Mortensdatter *1814c Ikast.
Børn:
Peder Fejerskov Pedersen *1837c Lind.
Maren Pedersen *1839c Lind.
Mette Pedersen *1841c Lind.
Christen Pedersen *1843c Lind.
Mette Marie Pedersen *1845c Lind.
Marianne Pedersen *1848c Lind.
Christen Pedersen *1850c Lind.
Morten Pedersen *1852c Lind.
Mette Marie Pedersen *1855c Lind.

Rind Lind matrikel 14D ender her ↑ .


Rind Lind matrikel 14C begynder her ↓
Lind matr. 14C udstykket fra matr. 14 omkring 1825.
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
1825c Hans Christensen *1797.06.05 Lind †1881.01.04 Lind søn af Christen Pedersen matr. 14, se ovenfor.
Gift 1825.10.14 i Rind med Maren Pallesdatter *1802.04.19 Kollund, Rind †1863.07.06 Lind datter af Palle Christensen Fløe *1764.05.06 Flø, Brande †1858.04.15 Kollund og Margrethe Christensdatter *1779.09.26 i Gjellerup †1855.06.04 Kollund.
Husmand i Lind i Rind sogn på et sted udstykket fra faderens gård.
Børn:
Christen Hansen *1826.09.13 Lind †1892.01.09 Lind.
Gift 1858.07.06 Rind med Dorthea Marie Jensen *1819.01.11 Kollund, Rind †1877.03.13 Lind datter af gårdmand i Kollund, Rind sogn Jens Christensen *1780.06.11 Holing, Herning sogn †1862.05.27 Kollund og (gift 1812.08.01 i Rind med enke) Maren Eriksdatter *1782.04.21 Over Isen, Ikast †1839.07.12 Kollund.
Husmand i Lind i Rind sogn.
Margrethe Hansen *1829.02.08 Lind †1896.01.21 Snejbjerg.
Gift 1859.04.19 Rind med Christen Iversen *1831.05.18 Lind †1902.10.27 Hammerum, Gjellerup søn af gårdmand i Lind Iver Pedersen *1798.09.08 Lind †1875.01.08 Lind og (gift 1825.10.01 i Rind med) Mette Christensdatter *1804.03.25 Lind †1867.02.07 Lind.
Gårdmand i Lind i Rind sogn.
Palle Hansen *1831.02.21 Lind †1903.10.27 Lind.
Gift 1859.11.10 Gjellerup med Kirsten Andersen *1837.12.23 Birk, Gjellerup †1918.07.25 Lind datter af gårdmand af Birk By, Gjellerup Anders Andersen 1802.04.11 Birk †1863.12.06 Birk og (gift 1836.05.24 i Rind med) Sidsel Marie Jensdatter *1809.11.19 Rind †1885.03.27 Birk.
Boelsmand matr. 14C Lind i Rind sogn. Skøde 10. juni 1860.
Peder Fløe Hansen *1833.10.25 Lind †1915.12.01 Lind.
Gift 1863.11.10 i Gjellerup med søster til bror Palles kone Maren Andersen *1842.04.04 Birk, Gjellerup †1915.03.16 Lind, datter af Anders Andersen se søster Kirsten Andersen foran.
Gårdmand i Toftgård matr. 15a i Lind By i Rind sogn.
Skøde paa 14B Lind 1. juni 1877.
Mariane Hansen 1838.05.21* Lind †1915.03.01 Markedsgade 11B,3 Sankt Mortens sogn, Randers By.
Gift 1860.11.09 Rind sogn med Jens Pinvig Christensen *1838.08.17 Hammerum By, Gjellerup †1894.09.02 Ask, Astrup sogn, Aarhus Amt søn af boelsmand, strømpehandler, høker i Hammerum By Christen Nielsen (kaldet Kibæk) *1804.03.28 Kibæk, Assing †1861.08.07 Hammerum og (gift 1827.10.07 i Rind med) Anne Johanne Christensdatter *1800.04.14 Holt, Rind †1888.04.05 Hammerum.
1860 afgang fra Ranum Seminarium.
1861 lærer ved Ask skole, Astrup sogn, Århus amt.
1869 forstander for Ask Højskole (konkurs 2005), hvor han blev kaldt Christensen Ask og var imod skandinavismen, som de fleste højskoler var for. Han var forstander i 25 år.
Se artiklen med billede om ham i Gyldendals Den Store Danske.
Fik to drenge og fire piger og en dreng som døde.
Børn:
Christian Johan Christensen *1861.09.14 Ask, Tulstrup †1939.04.09 Kolding.
Gift med Christiane Dorothea Christensen *1863.08.16 Lyngby, Djurs Sønder †1930.10.01 datter af Marcus Aton Sigeumfeldt *1827.01.14 Vestergade, Aarhus †1913.04.26 Askov, Malt sogn og Dorothea la Cour *1934.10.04 Schjersøe, Draaby Sogn, Mols †1894.06.15 Søften Præstegaard, Søften Sogn.
Hansine Marie Christensen *1863.08.07 Ask †1946.
Gift 1886 med Jens Peter Agger *1856.05.04 Hodsager †1926 Nørre Nissum søn af skolelærer i Hodsager, Ramme og Ølby sogne Mads Agger *1833.05.31 Tørring †1898.11.27 Ølby og Mariane Jensdatter *1832c Lem sogn †1884.07.31 Ølby?.
FT 1890 sognepræst i Bølling, Ringkøbing Amt.
1893 Hygum.
1900 Bodilsker.
Ane Johanne Christensen *1865.11.02 Ask
Marianne Kirstine Abelone Christensen *1868.07.10 Ask.
Kirstine Margrethe Christensen *1871.01.13 Ask †1951.02.09.
Hans Christensen Heslet *1873.06.08 Ask †1945 Kbh.
Gift med Elly Margrethe Hebert Ravnborg *1883.11.12 Aalborg †1916.01.02 Frederiksberg, Kbh. datter af Heinrich Carl Rehders Ravnborg *1836.08.04 Mou sogn Aalborg Amt †1911 og Kirstine Maria Herbert *1836.08.04.
Undervisningsassistent på Polyteknisk Læreranstalt.
Kirstine Sofie Christensen *1875.11.18 Ask †1945.
Johannes Pinvig *1880.12.07 Ask †1882.11.21 Ask, to år gammel.
Christine Maria Hansen *1841.01.16 Lind †1900.07.31 Lind
Husbestyrerinde i Lind i Rind sogn. Ugift.
I FT 1880 er hun husbestyrerinde ved broderen, enkemanden Christen Hansen, hvis kone døde 1877. Deres far Hans Christensen bor i samme hus.

Rind Lind matrikel 14C ender her ↑ .


Okkels
1 Introduktion
Okkels er en ret stor enestegård med hartkorn 3 4 2 2. Den kaldes i 1683 en halvgård, men de havde dog ellers mest omkring to tønder hartkorn. Den nævnes første gang 1579 som Aakal.
Da det er een gård med mest een familie er gården lettere at følge i kirkebogen og andre arkivalier end steder med flere familier. Okkels kan følges i een familie fra 1610 til 1857 eller i alt 247 år og mange generationer — otte generationer.
Foruden selve gården Okkels ses i 1797 Okkelshus et husmandssted og i FT 1801 et hus uden jord med i alt to familier mere, men i FT 1834 opføres kun gården selv uden huse eller husmandssteder under navnet Okkels.
Familien i Okkels er godt beskrevet i internettet Vejen til Okkels, men det forrådes ikke der, hvem der står for hjemmesiden, som er registeret til Jens Okkels Hansen. Der er en tre fire andre hjemmesider med ret meget om slægten, men de støtter sig mest på Vejen til Okkels.
Brugte hjemmesider og udskrifter, mange fra hammerum-herred.dk:
Rind kirkebog før 1723 - 1814 tre pdf-filer.
Jørn Jensen. Uddrag af Hammerum Herred Tingbog 1688 - 1700.
Vejen til Okkels familier med navnet Okkels.
Nik Okkels Bønder i Rind Sogn 1609-1711.
Retssag i 1689 vedrørende slægten i Okkels. Niels Okkels Folkjær og Nik Okkels, word fil.
Herningsholms jordebøger (salg) 1664, 1688, 1704 og 1751.
Bjarne Andersen. Fx Sophie Christensdatter og andre.
Elisabeth Østergaard Pedersen. Erik Pedersen Okkels og andre.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
1610- Anders Eriksen *1585c- †1612+.
Han ses i to mandtal i Lundenæs Len i 1610 og 1612. Det er naturligvis muligt, at den Erik Andersen der ses 1649 i Okkels ikke er søn af Anders Eriksen, men det er en meget svag mulighed og særdeles usandsynlig.
Børn:
Erik Andersen *1610cc Okkels, overtager fæstet, se nedenfor.
1649- Erik Andersen *1610cc Okkels †1652+ Okkels.
Erik Andersen nævnes i Lundenæs jordebøger af 1649 og 1652. Tre af hans børn ses indirekte i Hammerum Herreds Tingbog 28. februar 1689

Peder Ibsen i Okkels og Christen Eriksen sst. varselsmænd Niels Lassen i Mørup og Peder Andersen i Lind. Varslet var de som de mente havde nogen handel med afdøde Clemen Eriksen nemlig: Niels Nielsen i Vester Lind, vedr. en ko, Gregers Poulsen i Lind for en ko og et øg som var ved ...

Og den 16. marts 1689:

Sagen Clemen Okkels arvinger, fremstod Peder Ibsen og Christen Eriksen og fremeskede deres sal. svoger og broders debitorer – nogle vedgik gæld andre benægtede.

Altså Christen Eriksen og Clemmen Eriksen er brødre og deres søster er gift med Peder Ibsen.
Kendte børn:
Clemmen Eriksen *1652cc Okkels †1688 Okkels.
Han havde en sjov virksomhed med at leje køer ud og arvingerne har deres besvær med at få dem tilbage. En ko var blevet slagtet og arvingerne vil have huden. En anden blev konfiskeret at Herningholm fordi lejeren rømt, men Herningholm dømmes til at give koen tilbage.
Han handlede også med køer og øg og lånte penge ud mod pant fx messingkedler, skabe, kister og sengeklæder. Solgte en hjulrok til Jakob Skytte i Lind, Rind. Han er i 1677 i skattelisten ugift med 1 ko og har i hvert fald ingen egne børn til at arve i 1688. Han er vel forblevet ugift.
Christen Eriksen, ses 1689 i Okkels (Tingbogen).
Maren? Eriksdatter *1652c- Okkels, gift med eftermand, se nedenfor.
1677- Peder Ibsen/Jepsen Okkels *1652c- (ikke i Okkels) †1730.06.14 Okkels.
Gift 1. med Maren? Eriksdatter *1657c- †1703c (året skønnet) datter af formand. (Første pige så vidt det kan ses med næste kone kaldes Maren).
Gift 2. med NN2 *1688c- †1722+.
Første kone formodes død 1700-1708c, for da er hun for gammel til at få børn og Peder Okkels får i årene derefter mindst fire børn. Der kan have været flere end to koner. Der er ikke set nogen indikation, at han havde børn med første kone, men dette er usikkert.
Anden kone kunne være den Kirsten Lasdatter, der begraves 1749.04.12 af Okkels, hvor hun eventuel kunne være omkring 70 år gammel.
Peder Ibsen ses første gang i Ildsted og Kvægskatten 1677 for Rind sogn, hvor han noteres for:

Peder Okkels og hustru; 1 pige, 2 heste, 2 køer, 1 ungnød, 3 får

I Markbogen 1683 noteres:

Okuls 1/2 grd.
Okuls, Er En half grd beboes af Peder Ibß_ Suarer til Lundenis :
Lader deris Korn Maale udj Kideris Mølle.

I 1689 nævnes han ofte i forbindelse med svogeren Clemmen Eriksens arv i tingbogen
I extraskatten 1699 ses han med kone og en tjenestepige. I extraskatten 1710 nævnes han i Okkels. Han dør i kirkebogen og må være blevet omkring 80 år gammel.
Børn:
?Elle Pedersdatter Okkels *1702c †1769.04.21 Kollund.
Maren Pedersdatter Okkels *1708c Okkels, gift med eftermand se nedenfor.
Peder Pedersen Okkels *1710cc Okkels, overtager gården, se nedenfor.
Kaldet Peder Okkels.
I en dåb 1742 den 22. marts ses han at have to søstre:

Skiertorsdag Erich Ochelsis Søn Søren. Susc: Søren Slomstrups Kone Fad: Søren slomstrup, Peder Ochels, og Peder Ochelsis 2de Søstre.

Den 16. juni 1743 nævnes Peder Okkels søster Maren.

d. 16de Jun: Erich Ochelsis Søn: Søren, Susc: Søren Slomstrups Kone Fad: Søren Slomstrup Peder Ochels og Søster Maren: Erich Voglund.

Maren Pedersdatter *1717c Okkels †1804.04.15 Okkels.
Gift 1749.11.19 i Rind med Peder Pedersen af Nørgaard, Sunds By *1721c †1797.12.10 Sunds By (begravet som Gammel Peder Nørgaard i Sunds By, 77 aar).
FT 1787 fæster han et bol i Sunds By. Efter hans død flytter Maren tilbage til Okkels, hvor hun ses FT 1801.
Anne Pedersdatter Okkels *1722c Okkels †1778.02.20 Rojen, Sunds (56 år gammel, død godt en måned efter manden).
Gift 1749.10.12 i Rind af Okkels med af Rojen, Sunds sogn Niels Lauridsen *1723c †1778.01.15 Rojen (55 år gammel).
1730 Ikke kendt, muligvis enken.

Det halve af Okkels:
1734 Peder Pedersen Okkels *1710cc Okkels †1754.06.04 Rind søn af forformand.
Gift 1734.07.18 i Gjellerup med Elle Andersdatter *1705.05.17 Langelund, Gjellerup †1769.04.21 Kollund, Rind datter af Anders Pedersen *1660c Store Langelund †1738.01.21 Store Langelund (ud af Barfod familien) og 3. kone Anne Madsdatter *1670cc Remme, Ikast †1741.10.10 Gjellerup.
Vejen til Okkels lader ham bo generelt i Rind sogn uden at nævne et sted. Et problem er jo, at hvis han bor i Okkels er der ikke en men to fæstere der, hvilket bryder sagaen om Okkelsgaard lidt. Hvor han bor kan man komme lidt nærmere i kirkebogen. I 1743 angives (i citaterne betyder _ en "sen" krusedulle for enden af navnet):

d. 24de Jan Peder Ochelsis D: Anne Kierstin: Maren Ochels bar hende Erich og Hust: Ane Pedersd: i Ochels.

Ane Pedersdatter er Peder Okkels søster, som her i 1743 skrives af Okkels. Den 10. september 1747:

Dom: XV post Trinit: Peder Ochelsis Datter:              Susc: Ane Pedersd ibd: fad Niels Nørgrd i Collund: Laust Jeps_ Maren og Sl: Erich Ochelsis Enche.

Tomrummet er beregnet til barnets navn, som aldrig blev skrevet ind. Men her ses søsteren Ane Pedersdatter ibid, sammesteds, hvilket vil sige sammesteds som Peder Okkels, sammenholdt med dåben fra 1743 bor han altså i Okkels.
Dette er at forvente, for han skrives altid Peder Ochels i kirkebogen uden at nævne noget sted for stedet er jo Okkels. Hvis han havde boet et andet sted ville der en eller anden gang have stået Peder Ochels i fx Kollund. Desuden er han og Erik Okkels og koner bestandig faddere og bærere ved hverandre.
Seks af hans ni børn dør som børn og et bliver 24 år, et 44 og af et kendes skæbnen ikke udover at han konfirmeres. Anders bliver gift til Gunderup i Rind, Peder er 16 og Anne Kirstine er 5, da faderen dør. Denne halvdel af Okkelsgaard går tilbage til Jens Nielsen Okkels efter Peder Okkels død i 1754 og derefter er der kun en fæster som før.
Se konen Elle Andersdatters forfædre, der kan forfølges ret langt tilbage, på Elisabet Østergaard Petersens hjemmeside.
Børn:
Uden navn *1735.04.11 Okkels †1735.05.01; 13 måneder gammel.
Peder *1737.07.21 Okkels †1738.06.04; 10 måneder gammel.
Peder Pedersen *1738.11.04 Okkels, konf. 1758 Rind.
Anders Pedersen Okkels *1740.03.05 Okkels, konf. 1758 Rind †1784.06.14 Gunderup?, Rind; 44 år gammel.
Gift 1775.10.14 i Rind med af Store Gunderup Kirsten Jensdatter *1753c datter af Inger Jensdatter *1730c †1801+.
Anders Gunnerup nævnes som fadder den 7. marts 1784.
Anne Kirstine *1741.04.28 Okkels †1741.09.20; 5 måneder gammel.
Anne Kirstine *1743.01.24 Okkels †1749.05.13; 6 år gammel.
Christian *1744.11.15 Okkels †1744.12.26; 6 uger gammel.
Datter *1747.09.10 Okkels †1748.09.01; 1 år gammel.
Anne Kirstine Pedersdatter *1749.09.21 Okkels †1773.03.21 Okkels; 24 år gammel.
Faderens søster Anne kaldet Okkels bærer dette barn lige før hun næste måned gifter sig til Rojen i Sunds sogn.

Det andet halve af Okkels:
1735 Erik Eriksen Okkels *1710cc (ikke i Okkels) †1746.01.19 Okkels.
Gift 1735.10.02 i Rind med Maren Pedersdatter Okkels *1708c Okkels †1788.05.22 Okkels datter af formand.
Maren skrives af Okkels i vielsen.
I skiftet 1764 efter Jørgen Lauridsen, Nyby, Sinding ses Erik Eriksens helsøskende at være:

Peder Eriksen i Nørum, Gjellerup †1775.12 (uden alder) Gjellerup.
Christen Eriksen i Gjellerup, lever 1764.
Anne Eriksdatter †1764-.
Inger Eriksdatter †1742 (uden alder), var gift med Gyde Pedersen, Nørre Søby, Rind. 1. barn Peder 1726 før vielsen (ikke i Rind).
Maren Eriksdatter *1700c+ †1764-. Ses i Lille Hjøllund, Arnborg 1744-47.

Dermed bor to søskende i Gjellerup, to i Rind, een i Ejstrup og een i Arnborg. Gyde Pedersen af Nørre Søby er ikke set gift med Inger Eriksdatter i tiden 1723-42 i Rind, de får et barn uden for ægteskab 1726 og er derefter blevet gift, men som sagt ikke i Rind, som formodentlig ikke er sognet disse søskende voksede op i. Maren Eriksdatter i Arnborg blev gift mellem 1736 og 1744 men ikke i Rind. Det er muligt, at disse søskende er opvokset i Gjellerup, kirkebogen der er ikke undersøgt for den mulighed. Det er også muligt, at de voksede op i et andet sogn.
Børn:
Peder Eriksen Okkels *1736.04.11 Okkels, konf. 1754 i Rind †1811.04.16 Rind, overtager gården, se nedenfor.
Erik Eriksen *1738.05.11 Okkels, konf. 1754 i Rind.
Kirsten Eriksdatter *1740.06.06 Okkels
Søren *1742.03.22 Okkels †1742.04.15 begravet 1 måned gammel.
Søren Eriksen *1743.06.16 Okkels, konf. 1759 i Rind.
Erik Eriksen *1746.03.05 Okkels

1748 Jens Nielsen Okkels *1712c †1779.11.14 Okkels.
Gift 1748 i Rind med enke Maren Okkels efter formand, se ovenfor.
Børn:
Anne Jensdatter *1750.03.30 Okkels †1776.06.26 Rind (26 år gammel).

Hele Okkels samlet igen:
1766c Peder Eriksen Okkels *1736.04.11 Okkels †1811.04.16 Okkels.
Gift 1766 i Sinding med Sophie Christensdatter *1738.07.07 Karlsmose, Vinding †1819.04.15 Okkels, datter af Christen Nielsen Busk *1699c Sevel, Djeld †1772.07.23 Karlsmose og Sidsel Bertelsdatter *1705.07.12 Junge, Strade, Sinding †1787.09.30 Karlsmose.
Han køber Okkelsgaard til selveje efter 1772 men før 1780 fra Lundenæs, skødet er vist ikke tinglyst.
Børn:
Maren Pedersdatter *1766.03.02 Okkels †1850.04.08 Elmholt, Rind.
Gift 1. 1785.03.29 i Rind med enkemand Niels Jensen *1747c Kølbæk †1800.11.23 Elmholt (gift 1. gang 1779 med Anne Pedersdatter af Elmholt.)
Gift 2. 1802.02.26 i Rind med Jens Dynesen *1776 Hundkær, Snejbjerg †1863.05.23 Elmholt, Rind søn af Dynes Jensen *1748c Tjørring †1829.01.25 Amtrup, Snejbjerg og Sidsel (Kølbæk) Jensdatter *1750.11.11 Holing, Herning †1776 Hundkjær, Snejbjerg.
Bosat Elmholt i Rind nabo til Okkels.
Kendt barn med 2. mand Jens Dynesen:
Sidsel Marie Jensdatter *1809.11.19 Rind †1885.03.27 Birk. Gift 1836.05.24 i Rind med Anders Andersen 1802.04.11 Birk, Gjellerup †1863.12.06 Birk
Bosat i Birk i Gjellerup sogn.
Erik *1767.10.11 Okkels †1768.05.29; 7 måneder gammel.
Erik Pedersen Okkels/Overgaard *1769.05.15 Okkels †1852.08.25 se Overgaard, Øster Høgild.
Vejen til Okkels stiller spørgsmålstegn ved ham som søn, men i Hammerum Skøde- og Panteprotokol ses 1798:

Kvittering fra Erik Redersen Okkels, Øster Høgild for arve efter forældrene Peder Eriksen og hustru Sophia Christensdatter.

Han er dermed sikker søn af Peder Eriksen.
Jens Christian Pedersen Okkels *1772.09.13 Okkels †1836.02.28 Okkels, overtager gården, se nedenfor.
Sidsel Pedersdatter *1780.01.09 Okkels, Rind †1853.03.05 Fjederholt, Rind.
Gift 1798.09.19 i Rind med Christen Poulsen *1770.09.02 Fjederholt †1839.06.22 Fjederholt søn af Poul Christensen *1714c †1793.02.14 Fjederholt og Karen Jensdatter *1736.08.19 Kollund, Rind †1813.03.28 Fjederholt.
Bosat Fjederholt, Rind.
Børn:
Poul Christensen *1800.12.26 Fjederholt.
Peder Christensen Krøigaard *1803.07.10 Fjederholt †1878.12.24 Hoptrup sogn, Haderslev amt.
Gift med Mette Madsdatter (Kolle) *1804 Hemmet †1871.12.19 Hoptrup.
Bosat Hoptrup, Haderslev amt. 8 børn, hvoraf 5 udvandrer til Iowa, USA.
Folketælling 1787 Okkels Peder Eriksen Okkels   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Eriksen Okkels511736 Okkels Rind 1811 Okkels Rind  
kone 1Sophie Christensdatter491738 Karlsmose Sinding 1819 Okkels Rind  
søn Erik Pedersen Okkels171769 Okkels Rind 1852 Høgild- Øster Rind Gift med Mette Katrine Frandsdatter *1783c Ganer, Skjern.
søn Jens Christian Pedersen Okkels141772 Okkels Rind 1836 Okkels Rind Overtager gården, gift med Sidsel Dynesdatter *1777.12.08 Hundkær, Snejbjerg.
dat. Sidsel Pedersdatter61780 Okkels Rind 1853 Fjederholt Rind Gift med Christen Poulsen *1770.09.02 Fjederholt, Rind.
tj-pige Karen211766c    

Folketælling 1801 Okkels Peder Eriksen Okkels   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Peder Eriksen Okkels681736 Okkels Rind 1811 Okkels Rind  
kone 1Sophie Christensdatter611738 Karlsmose Sinding 1819 Okkels Rind  
søn Jens Christian Pedersen Okkels281772 Okkels Rind 1836 Okkels Rind Overtager gården 1802, gift med Sidsel Dynesdatter *1777.12.08 Hundkær, Snejbjerg.
nyder ophold mands mors søs. 1eMaren Pedersdatter851717c Okkels Rind 1804 Okkels Rind "Nyder ophold hos beboerne." Var gift med Peder Pedersen i Nørgaard, Sunds By, efter hans død i 1797 flytter hun tilbage til Okkels. Søster til Peder Eriksen Okkels mor, der også hed Maren Pedersdatter.
tj-folk Maren Thomasdatter291772c    
tj-folk Peder Pedersen131788c   Muligvis søn af Peder Jørgensen og Karen Pedersdatter *1788.09.21 Kollund, Rind.

1802 Jens Christian Pedersen Okkels *1772.09.13 Okkels †1836.02.28 Okkels søn af formand.
Gift 1. 1803.10.11 i Snejbjerg med Sidsel Dynesdatter *1777.12.08 Hundkær, Snejbjerg †1830.08.26 Okkels datter af Dynes Hundkær Jensen *1748c Tjørring †1829.01.25 Snejbjerg og Maren Jensdatter *1752c Holing, Herning †1835.04.04 Over Amtrup, Snejbjerg.
Gift 2. 1831.04.05 i Rind med enke af Gammel Sig Maren Madsdatter *1776c.
Han er gårdmand og hosekræmmer og handler med uldtøj. Skødet af 1802 fra faderen ses udskrevet sammen med aftægtskontrakten i tidens stil nemlig ret detailleret.
I skiftet 1830 efter 1. kone Sidsel Dynesdatter beskrives gården:

Gårdens besætning var 3 heste, 7 køer, 7 ungnød og stude, 27 får. Enkemanden fremlagde sit skøde på gården af 26/10 1802, som blev vurderet til 800 rdlr. heri indbefattet et på marken nybygget hus. Gårdens hartkorn var 3 tdr. 4 skp. 2 fjdk. 2 alb.

Alle børn med 1. kone Sidsel Dynesdatter:
Peder Jensen Okkels *1805.03.24 Okkels.
Gift 1830.03.06 i Rind med Anne Larsdatter *1805.11.24 Fasterholt, Arnborg †1890.12.13 Lisbæk, Tjørring, begravet Gjellerup datter af Lars Jørgensen *1775 Gjellerup †1854.11.15 Sønder Søby, Arnborg og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837.01.25 Nørre Søby, Rind.
Bosat 1830-32 Nørre Søby, Rind, 1834+ Lundgaard, Gjellerup. Broderen Dynes gift med halvsøster til konen Anne Larsdatter.
Sofie Jensdatter *1807.09.27 Okkels †1890.12.17 Damholt, Rind.
Gift med Dynes Jensen (Elmholt) *1804 Elmholt †1884.02.26 Mellem Søby, Rind søn af Jens Dynesen *1776.02.28 Hundkær †1863.05.23 Elmholt og Maren Pedersdatter *1766.02.22 Okkels †1850.04.08 Elmholt.
Dynes Jensen (Fjederholt) *1810.05.20 Okkels †1871.10.22 Fjederholt Rind.
Gift 1831.10.28 i Rind med Christiane Christensdatter *1802.12.26 Fasterholt, Arnborg †1894 Rind datter af Christen Christensen *1768 Fasterholt Bjerre †1802 Fasterholt og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind.
Bosat Fjederholt, Rind. Konen er halvsøster til broderen Peder Jensen Okkels kone Anne Larsdatter.
Lars Jensen Okkels *1813.02.15 Okkels †1880.08.13 overtager gården, se nedenfor.
Niels Jensen *1815.10.28 Okkels †1835.11.02 Okkels; 20 år gammel. Tvilling.
Maren Jensdatter *1815.10.28 Okkels †1836.02.04 Okkels; 20 år gammel. Tvilling.
Jens Jensen Okkels *1818.11.13 Okkels †1886.05.24 Birk, Gjellerup.
Gift 1845.10.10 i Gjellerup med Ane Jensdatter *1824.08.05 Birk, Gjellerup †1896.11.10 Gjellerup datter af Jens Christensen Lundgaard *1793c og (Ane) Margrethe Pedersdatter *1797c
Bosat i Birk i Gjellerup sogn.
Dansk Slægtsforskning, Fredericia: 51448C, Jens Jensen Okkels, født 1818, gårdejer i Gellerup sogn, og hustru Ane Jensdatter, deres efterkommere samt forfædre til Jens Jensen Okkels. 60 sider. (1971).
Folketælling 1834 Okkels Jens Christian Pedersen Okkels   30
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 2Jens Christian Pedersen Okkels611772 Okkels Rind 1836 Okkels Rind  
kone 2Maren Madsdatter571776c    
søn 1 Lars Jensen Okkels201813 Okkels Rind 1880 Okkels Rind Gift med Maren Jensdatter, overtager gården.
søn 1 Niels Jensen181813 Okkels Rind 1835 Okkels Rind Tvilling
søn 1 Jens Jensen Okkels151818 Okkels Rind 1886 Birk Gjellerup  
dat. 1 Maren Jensdatter181813 Okkels Rind 1836 Okkels Rind Tvilling.
tj-pige Maren Jensdatter191815c    

1836 Lars Jensen Okkels *1813.02.15 Okkels †1880.08.13 Herning? søn af formand.
Gift med kusine Maren Jensdatter *1813.11.14 Over Amtrup, Snejbjerg †1880.07.26 Herning datter af Jens Dynesen *1790.03.30 Hundkær, Snejbjerg †1877.04.21 Over Amtrup og Maren Madsdatter *1794.04.21 Medum, Ølgod †1876.01.22 Over Amtrup.
Ingen børn, to plejebørn.
Indre Mission.
1845 strømpehandler, 1.200 par på lager.
Køber 1857 Matr. nr. 7 i Birk, Gjellerup (efter afdøde Peder Jepsen).
Plejebørn:
Maren Okkels Lauridsen *1850.01.28 Holt, Rind †1905.11.26 Kibæk (besøg) (datter af Laurids Lauridsen *1815 Gjellerup †1898 Haunstrup Hede, Snejbjerg og Birthe Katrine Pedersdatter *1816).
Gift med Jens Christensen Overgaard.
Ane Nielsen *1856.10.20 Birk, Gjellerup †1945.05.05 (datter af Niels Jensen og Karen Christensdatter i Birk).

Her går gården ud af familien Okkels.
1857Jens Christian Møller.

Okkelshus et husmandssted med jord.
1797- Mikkel Christensen *1754c †1814.04.17 Okkelshus.
Gift 1. 1777.10.07 i Rind med Ellen Pedersdatter af Lille Stokkildhoved *1754c †1785.02.27 Lille Stokkildhoved.
Gift 2. 1785.02.27 i Rind med af Store Gunderup, Rind Maren Pedersdatter *1757c
Mikkel Christensen gifter sig i 1777 til Lille Stokkildhoved, hvor han bor i hvert fald til 1785. I 1797 ses han i Okkelshus, hvor han dør 1814. I FT 1834 er ikke fundet noget Okkelshus, måske har det fået et andet navn.
Børn med 1. kone Ellen Pedersdatter:
Jens Christian Mikkelsen *1778.05.28 Lille Stokkildhoved.
Peder Mikkelsen *1780.09.10 Lille Stokkildhoved.
Dødfødt 1785.02.27 Lille Stokkildhoved.
Børn med 2. kone Maren Pedersdatter:
Peder Mikkelsen *1792.05.04 Rind.
Ellen Johanne/Kirstine Mikkelsdatter *1797.05.07 Okkelshus †1873.09.06 Rind.
Gift 1825.05.24 i Snejbjerg med Frands Klausen *1800c Ølgod †1880 Orneborg, Sønder Vejen, Rind.
Bosat Orneborg, Sønder Vejen, Rind.
Folketælling 1801 Okkelshus Mikkel Christensen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med Jord mand 2Mikkel Christensen471754c  1814 Okkels Rind Gift 1785.08.07 i Rind.
kone Maren Pedersdatter441757c    
søn Peder Mikkelsen71794c    
dat. Ellen Kirstine Mikkelsdatter41797 Okkels Rind  Født i Snejbjerg døbt i Rind. Gift 1825 i Snejbjerg med Frands Clausen *1800c Ølgod.


Husmandssted uden jord.
1801- Mikkel Jørgensen *1764c.
Gift 1799.05.23 af Lind med af Lind Margrethe Pedersdatter (Sandgaard) *1770cc
FT 1787 karl i Lind, 23. Beskrives i FT 1801 som "Huusmand uden Jord" i Okkels.
Børn:
Maren Mikkelsdatter *1801.06.14 Sandgaard.
Jørgen Mikkelsen *1803.10.30 Sandgaard.
Folketælling 1801 Okkels Mikkel Jørgensen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand uden Jord mand 1Mikkel Jørgensen371764c   Gift 1799.05.23 i Rind af Lind med af Lind Margrethe Pedersdatter (Sandgaard).
kone 1Margrethe Pedersdatter Sandgaard311770c    


6 Andet

Svendlund
1 Introduktion
Svendlund er et gammelt navn, der i hvert fald går tilbage til 1584, som det ses nedenfor, hvor Lars Ulfsen nævnes i en dom.
Op til 1770 synes Svendlund at have været een gård (vel af størrelse halvgård) men der ses fra omkring det år to fæstere, dog ses i FT 1787 tre familier hvoraf Thomas Talund synes at være indsidder ved Christen Madsen.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

1584- Lars Ulfsen nævnt i Dom.
I 1584 strides Ove Niels Juel på Brandholm i Brande sogn med sognemændene i Døvling i Skarrild sogn, det går om en indhegning og et hus på noget opbrudt hede mellem Døvling og Skærlund i Brande sogn. I den forbindelse nævnes (Danske Domme 1375 - 1662, Bind 4, side 73, nr. 514):

Las Vlff[ßøn] y Suenlundt.


1609- Maren Christensdatter nævnt i Rettertingsdom.

1689- Christen (Christensen?) Svendlund ?†1724.05.21 Svendlund.
Gift med hans kone (?Gertrud Svendlund †1726.07.02 Svendlund).
Ses også 1692, i 1699 med 1 søn.

1723- Christen Pedersen.
Gift med hans kone.
Kirsten Christensdatter †1735.02.02 Svendlund. Ikke identificeret.
Christen Christensen †1736.03.18 Svendlund. Ikke identificeret.
Børn:
Kirsten Christensdatter *1723.03.07 Svendlund.
Dinnes Christensen *1724.07.16 Svendlund.


En halvgård:
1742- Mads ?Christensen Svendlund *1713c ?Vovlund †1794.08.19 Svendlund muligvis søn af Christen Christensen Vovlund den Gamle *1678cc Vovlund †1757.03.29 Vovlund og ?Karen Madsdatter? Voglund *1680c †1767.10.08 Svendlund.
Gift med hans kone.
Gammel Karen Vovlund †1767.10.08 Svendlund muligvis Mads Svendlunds mor.
Børn:
Dødfødt 1742.09.02 Svendlund.
Christen Madsen *1747.08.27 Svendlund, overtager gården, se nedenfor.
Peder Madsen *1754.05.05 Svendlund konf. 1771.
Kirsten *1762.07.04 Svendlund †1762.07.15 elleve dage gammel.

1780c Christen Madsen *1747.08.27 Svendlund †1803.06.23 Rind.
Gift 1. 1780.10.26 i Rind med Kirsten Madsdatter *1760c †1793.04.15 Rind.
Gift 2. 1793.10.17 i Rind med Maren Sørensdatter *1762.02.14 Assing †1836.04.10 Rind.
Børn med 1. kone Kirsten Madsdatter:
Mads *1781.12.09 Svendlund †1787.02.28 Rind godt fem år gammel.
Mads Siig Christensen *1784.11.21 Svendlund †1839.11.01 Lille Hjøllund,Arnborg.
Gift 1821.04.18 i Nørre Vium med af Bjørslev Ane Pedersdatter *1784.08.22 †1842.04.09 Arnborg.
Senere bosat i Lille Hjøllund i Arnborg.
Mads Christensen *1790.01.24 Svendlund †1858.10.24 Rind.
Gift 1819.11.27 i Snejbjerg med af Fonvad Ane Marie Rikardsdatter*1796c Hoven datter af Rikard Madsen *1763c †1830 Lille Nørlund, Ikast (søn af Mads Rikardsen og Maren Nielsdattter) og (gift 1791.11.06 i Hoven med) Birte Marie Poulsdatter *1771c Strellev, Ribe Amt †1848 Lille Nørlund.
Bosat i et hus i Øster Høgild i Rind.
Ellen Christensdatter *1793.04.15 Svendlund †1868.04.02 Rind.
Gift 1816.12.27 i Rind med Jens Christian Madsen *1790.12.26 Rind †1875.11.17 Rind søn af Mads Christophersen Hamborg *1746c Tjørring og Kirsten Jensdatter *1754c Hamborg, Rind.
Børn med 2. kone Maren Sørensdatter:
Søren *1795.09.10 Svendlund †1795.09.27 otte dage gammel.
Søren *1797.06.06 Svendlund †1797.06.14 otte dage gammel.
Kirsten Marie *1798.06.17 Svendlund †1798.07.02 fjorten dage gammel.
Kirsten Marie Christensdatter *1799.10.03 Svendlund †1862.02.21 Rind.
Gift 1820.02.12 i Rind med Dynes Christensen *1790.08.22 Gullestrup, Herning †1869.01.08 Rind søn af Christen Thomsen *1769c og Kirsten Dynesdatter *1767c.
Folketælling 1787 Svendlund Christen Madsen   1 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Christen Madsen401747 Svenlund Rind 1803 Svenlund Rind *1747.08.27
kone 1Kirsten Madsdatter391748c  1793 Svendlund Rind †1793.04.15 Rind.
søn Mads Christensen Siig31784 Svendlund  1839 Hjøllund- Lille Arnborg *1784.11.21 Svendlund †1839.11.01.

Folketælling 1801 Svendlund Christen Madsen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Madsen541747 Svenlund Rind 1803 Svenlund Rind *1747.08.27
kone 2 1Maren Sørensdatter361765c  1836 Rind *1762.02.14.
søn 1 Mads Christensen Siig161784 Svendlund Rind 1839 Hjøllund- Lille Arnborg *1784.11.21 Svendlund †1839.11.01. Hans barn.
søn 1 Mads Svenlund Christensen111790c Svendlund Rind 1854 Rind *1790.01.24 †1858.10.24. Hans Barn. Gift 1819.11.27 Snejbjerg.
dat. 1 Ellen Christensdatter81793 Svendlund Rind 1868 Rind *1793.04.15 †1868.04.02. Hans Barn.
dat. 2 Kirstine Marie Christensdatter21799 Svendlund Rind 1862 Rind *1799.10.03 Svendlund †1862.02.21 Rind. Deres Barn.
tj-pige Mette Sørensdatter211779 Slumstrup Rind 1857 Gjellerup *1779.11.14 Slumstrup, Rind datter af Søren Slumstrup og Johanne Pedersdatter. †1857.05.05.

Formodentlig indsidder ved Christen Madsen:

1785-92 Thomas Christensen Talund / Wad *1737c Hover, Vejle Amt †1803+.
Gift 1. 1766.06.05 i Ørre med enke af Talund Anne Katrine Thygesdatter *1730cc Skaaphus, Sunds †1778.07.29 Ørre datter af Thyge Lauridsen *1683cc †1760 Studsgaard, Snejbjerg og Abbelone Sørensdatter *1691cc Tarm, Egvad †1776.01.06 Studsgaard.
Gift 2. 1778.11.22 med Inger Thomasdatter *1753c Høgild Mølle, Resen sogn, Fjends Herred, Viborg Amt †1793.09.23 (skifte) Over Amtrup Snejbjerg datter af Thomas Thomasen Møller og Kirsten Jensdatter.
I 1780 ses han i Talund i Ørre sogn (skifte efter Margrethe Lauridsdatter i Skive - Brejl #111).
Thomas Talund ses i Svendlund 1785-92.
Han flytter meget omkring.
1767, 1780 Ørre sogn.
1785-92 Svendlund, Rind sogn.
1793 Amlund, Snejbjerg.
Se beats4change.
Børn med 1. kone Anne Katrine Thygesdatter:
Jens Thomsen *1767.04.04 Ørre.
Gift med Sophie Katrine Marie Splidt.
Christen Thomsen Wad *1768.12.10 Talund, Ørre (fra begravelsen) †1847.03.15 Holingholt, Sunds.
Gift 1795c med Anne Svendsdatter *1775.02.18 Simmelkær, Ørre †1844.03.12 (skifte) Holingholt datter af Svend Lauridsen *1732c og Ane Marie Christensdatter *1738c.
Christen Thomsen Wad flytter 1799c til Sunds sogn.
Børn:
Ane Katrine Christensdatter *1795.12.26 Svendlund.
Ane Marie Christensdatter *1798.04.05 Svendlund †1876.01.08 Guldforhoved, Bording (tekst: 78 år, født i Rind sogn, svigersøn Christen Pedersen).
Gift med ?Christen Nielsen Kibæk *1805c.
Set barn:
?Christine Christensen *1827c Rind.
Christen Christensen *1800 Holingholt, Sunds.
Christen Christensen *1806 Holingholt, Sunds †1866.05.27 Sunds.
Abbelone Cecilia Thomasdatter *1771.06.13 Talund, Ørre.
Gift 1797.03.03 Skt. Nikolaj, Kbh. med Jens Johansen Thronheim *1772.09.30 Nyborg, Fyn.
Peder Aabye Tomsen *1774.04.15 Ørre †1829.04.06 Helligaands, Kbh.
Gift med Margrethe Anders/en/datter *1782c †1820.04.30 Hellingaand, Kbh.
Sidsel Thomasdatter *1777.01.06 Ørre.
Sete børn med 2. kone Inger Thomasdatter:
Thomas Christian *1785.05.29 Svendlund †1787.05.11 Svendlund knap to år gammel.
Anne Katrine Thomsdatter *1792.06.10 Svendlund
Folketælling 1787 Svendlund    2 Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 2Thomas Christensen Talund491737c Hover 1803+  Ogsaa kaldet Thomas Christensen Wad. Talund ligger i Ørre sogn.
kone 2 1Inger Thomasdatter401747c  1793 Amtrup- Over Snejbjerg I følge denne FT *1747c i følge Alfred Kaae af 1967 *1753 i Høgild Mølle, Resen sogn, Fjends Herred, Viborg Amt †1793.09.23 (skifte) Over Amtrup. Datter af Thomas Thomasen Møller og Kirsten Jensdatter.
søn 1 Thomas Christian Thomasen21785 Svendlund Rind 1787 Svendlund Rind *1785.05.29 †1787.05.11 kort før folketællingen. Han er talt selv om han er død.
tj-pige 0Anne Marie501737c    
karl Christen Christensen231764c    En anden halvgård:
1770- Christen Knudsen.
Børn:
Christen Christensen *1770.08.26 Svendlund.

1775c- Mogens Jensen Vejen *1743.09.01 Vejen, Rind †1801+ søn af Jens Mogensen Torsmark og (gift 1738.11.19 i Rind af Vejen med) 2. kone Karen Sørensdatter †1749.07.27 Rind
Gift 1. 1775.05.26 i Vildbjerg med af Ejsingkær Anne Eriksdatter Harild *1745c †1796.02.08 (skifte) Svendlund, Lind, Rind.
Gift 2. 1800.05.23 i Sinding med enke efter degn Anders Seyrsen (*1731c †1782.04.10 Nøvling) Else Nielsdatter *1747.07.30 Sindinggaard, Sinding †1840.05.08 Rind.
Navnet Harild er ikke klart. Anne Eriksdatter nævnes første gang i Vejen i 1761 som fadder, da ville hun være 16 år, hvis det er den samme Anne Eriksdatter.
Anne Eriksdatter skrives af Ejsingkær i Vildbjerg sogn i vielsen dog af fadderne til hendes seks børn kommer ingen fra Brandharrild eller Harrild i Ejstrup sogn. Dette tyder på, at hun ikke har navnet direkte fra Harrild og sandsynlig ikke er født der. Hvis hun skulle være født i Harrild i Brande sogn, ville hun være datter af Erik Jensen *1700cc †1750- Harrild og Sidsel Jensdatter *1710cc Rind? †1753-63 Harrild, dette er ikke hypotesen her, grundlaget er for spinkelt.
Om Mogens Vejen siges i FT: "driver gaardens avl, og en meget ringe strømpehandel".
Børn:
Erik Mogensen *1776.07.14 Svendlund, Rind.
Jens *1778.01.11 Svendlund, Rind †1796-.
Søren Mogensen *1780.08.13 Svendlund, Rind.
Jens Sedding *1782.12.26 Svendlund, Rind †1784.04.13 Rind.
Cecilie Katrine *1785.05.22 Svendlund, Rind †1787.02.11 Rind.
Cecilie Katrine Mogensdatter *1789.01.18 Svendlund, Rind.
Folketælling 1787 Svendlund Mogens Jensen Vejen   14
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- mand strømpe- handler mand 1Mogens Jensen Vejen431743 Vejen Rind 1801+  *1743.09.01.
kone 1Anne Eriksdatter Harrild421745c  1796 Lind Rind †1796.02.08. Skifte #1694 Anne Eriksdatter Harrild i Rind 26.7.1796. Giftes af Ejsingkær, Vildbjerg.
søn Erik Mogensen101776 Svendlund Rind  *1776.07.14 Svendlund.
søn Jens Mogensen91778 Svendlund Rind  *1778.01.11.
søn Søren Mogensen61780 Svendlund Rind  *1780.08.13.
tj-karl Jens Christensen Vinding261762 Rind 1839 Rind *1762.01.10 †1839.05.13. Tilnavn Vinding fra begravelsen.
tj-pige Karen Hansdatter221763 Rind 1848 Vildbjerg *1763.04.24 †1848.01.25 Vildbjerg, datter af Hans Jensen Slumstrup.
tj-pige Sidsel Henriksdatter151772c   Ruth Neumeister 2018: Muligvis *1768 i Sønder Vejen som datter af Henrik Sørensen *1733 i Favrholt i Vrads †1813 i Sønder Vejen g. 2. 1764 i Assing med Birgitte Pedersdatter 1738c †1777 i Sønder Vejen (4 børn) datter af Peder Rasmussen og Sidsel Nielsdatter i Nørre Kirkegaard i Assing. Henrik Sørensen blev gift 3. g. med Kirsten Mouridsdatter *1747 Skærbæk, Nørre Vium †1801+ (9 børn)
Almisse 1eAbbelone Jensdatter561731c    

Folketælling 1801 Svendlund Mogens Jensen Vejen   6
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Mogens Jensen Vejen561743 Vejen Rind 1801+  *1743.09.01.
kone 2 2Else Nielsdatter521747 Sindinggaard Sinding 1840 Rind *1747.07.30 Sindinggaard, Sinding †1840.05.08 Rind.
dat. 2 Karen Andersdatter221779c   Konens barn med degn Anders Seyrsen i Nøvling.
dat. 1 Cecilie Katrine Mogensdatter131789 Svendlund Rind  Mandens datter. *1789.01.18 Svendlund


6 Andet


Nørre Vejen
1 Introduktion
Nørre Vejen bygger på Ruth Neumeisters arbejde 2018. Et sted i kirkebogen kaldes stedet Nørgaard, nemlig ved Niels (Jensen Ildsgaard) Nørgaards datter Kirstens dåb i februar 1756.
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn
1609- Christen Jensen *1585-c †1612+.
Ses 1609, 1611 og 1612 i skattelister.
1683- Jørgen Danielsen.
Markbogen 1683:

Nørvegen er en half gaard Besiddis af Jørgen [L]Danielßen och tilhører hannem efter Jndførßel ved Paandtebref af Sivert Fris.


1726- Jens Hansen Vejen *1708c Kideris Mølle, Rind †1735 (skifte 1736.07.03 dato ses i skiftet efter konen, ikke set) Vejen søn af Hans Møller *1675c- †1725.07.27 Kideris Mølle og Abelone Christensdatter *1680c- †1732.05.18 Kideris Mølle.
Gift med Karen Sørensdatter *1708c Tværmose †1749.04.16 Vejen, datter af Søren Pedersen Tværmose *1684- †1724c (søn af Peder Graversen *1641c +1704 Tværmose - søn af Gravers Nielsen *1609 †1677 Tværmose, Sunds - og Karen Christensdatter *1648- †1707+) og Karen Christensdatter *1684- †1724.05.19 Tværmose (datter af Christen Nielsen *1660- †1710 Ravnsvad, Ikast og Karen Christensdatter Nørlund *1656c †1724 Lille Nørlund, Ikast).
Jens Hansen Vejens mor identificeret gennem begravelsesteksten i Rind kirkebog "Død 1732 d. 18. Maj Abbelone Christensdatter i Møllen" og begge kendte børn (foruden Jens også Johanne Hansdatter *1699c †1771 Gammelgaard, Rind) får en datter døbt Abbelone (Ruth Neumeister 2018).
De fleste af børnene dør små og da skiftet efter moderen skrives i 1749 er der kun to i live nemlig Søren Jensen Vejen og Hans Jensen, om hvem intet videre er set.
Jens Hansen Vejens små børn begraves flest uden navn bare som søn eller datter af Jens Vejen, datoerne er fundet og tillagt af Ruth Neumeister efter udelukkelses-princippet.
Se skiftet efter Karen Sørensdatter (Tværmose) nedenfor.
Børn:
Hans *1726.12.01 Nørre Vejen †1727.01.05.
Hans Jensen *1728.03.20 Nørre Vejen †1749+, lever i skiftet efter moderen.
Ellen *1729.12.20 Nørre Vejen †1732.01.06.
Søren Jensen Vejen *1733.02.22 Nørre Vejen †1767.02.21 (skifte) (druknet i) Kideris Mølledam, Rind.
Gift med Kirsten Pedersdatter *1744.04.19 Skærbæk, Rind †1801+ datter af Peder Nielsen Skærbæk †1767+ og Karen Olufsdatter.
Ses 1760, da han er 27, som logerende i Hammerum.
Boede som selvejer i Lind By i Rind. Hartkorn 2 0 2 0. Gaarden blev i 1767 ansat til 300 rigsdaler.
Kirsten Pedersdatter blev gift 2. 1769.10.11 i Rind med Christen Christensen Busch *1742c Karlsmose, Sinding †1806 Lind By søn af Christen Nielsen Smed i Karlsmose og Sidsel Berthelsdatter. I andet ægteskab fik hun mindst to børn Christen *1780 og Sidsel *1783.
Skifte efter Søren Jensen Vejen i Lind i Rind:

389 Søren Jensen Vejen i Lind i Rind sogn. 23.3.1767, fol.257.
E: Kirsten Pedersdatter. LV: [Mogens Ottesen] Lassen, præst i Rind [og Herning]. B:
Karen 5,
Jens 2,
Severine Cathrine 5 uger den 22.7.1767.
FM: fars søskendebørn Laurids Nielsen Amtrup, Jens Nielsen Alle i Tovstrup i Snejbjerg sogn.

Børn:
Karen Sørensdatter *1762.06.07 Lind †1781.09.03 Rind.
Jens Sørensen *1764.10.14 Lind senere ?Kbh.
Opholder sig i FT 1787 ved hosekræmmer Christen Peder Ringsted i Kbh.
?FT 1801: Jens Sørensen Bosk, høker i Kbh.
Severine Katrine Sørensdatter *1767.06.14 Lind †1835.01.23 Pedersgaard, Tjørring.
Gift 1792.05.22 i Rind med enke Christen Larsen *1754 Foldager, Tjørring †1832.03.25 Tjørring.
Christen Larsen var gift 1. med Anne Christensdatter †1791.08.22 Tjørring.
Boede i Tjørring sogn.
Abbelone Katrine *1734.11.21 Nørre Vejen †1735.03.02.
Jens *1736.03.04 Nørre Vejen †1736.04.30.

1735 Karen Sørensdatter (Tværmose) enken *1708c Tværmose †1749.04.16 Vejen se ovenfor.

1738 Jens Mogensen (Torsmark) *1719c- †1749+.
Gift 1738.11.19 i Rind med enken Karen Sørensdatter Tværmose *1708c Tværmose †1749.04.16 (skifte Brejl #192) Vejen, se ovenfor.
Skiftet efter Sørensdatter Tværmose i 1749:

192 Karen Sørensdatter i Nørre Vejen i Rind sogn. 16.5.1749, fol.25.
E: Jens Mogensen Torsmark. B: Mogens 5½, Peder 3½. FM: mosters mand Christen Madsen Røjen i Salholt i Herning sogn. Første ægteskab med Jens Hansen i Nørre Vejen, skifte 3.7.1736. B: Hans 22, Søren 16.

Christen Madsen Rojen var gift med Karen Sørensdatters søster Kirsten Sørensdatter *1711c †1776.
Efter konen Karen Sørensdatter Tværmoses død er der kun to af Jens Mogensens sønner tilbage. Jens Mogensen Torsmark forlader tilsyneladende Rind sogn, hans begravelse er ikke fundet.
Børn:
Jens *1739.09.06 Nørre Vejen †1749.04.16 Nørre Vejen.
Laurids *1742.05.04 Nørre Vejen †1743.12.15 (uden navn).
Mogens Jensen Vejen *1743.09.01 Nørre Vejen †1810+.
Gift 2.? 1800.10.07 i Sinding med Else Nielsdatter *1747.07.30 Sinding †1840.05.08 Rind datter af Niels Jensen Pungvig.
26.juni 1787: Kield Sørensen Eggeriis hans udgivne skøde til Mogens Jensen Wejen på sit hidtil beboede gård i Lind by.
Hammerum herreds skøde og panteprotokol 1790-1797 1796, fol. 1153
Skøde fra Jens Christensen Møller, Birk, til Mogens Veien i Lind. l-0-2-0, af hans gård "Lindholm" i Lindby.

Hammerum herreds skøde og panteprotokol 1790-1797 1796, fol. 1153
Skøde fra Jens Christensen Møller, Birk, til Mogens Veien i Lind. Hartkorn l 0 2 0, af hans gård "Lindholm" i Lindby.
Han ses FT 1801 i Lind i Rind.
1805- flytter familien til Assing.
Mogens Jensen Vejen er ikke fundet begravet i Assing.
Peder Jensen *1746.01.23 Nørre Vejen.
Laurids *1747.09.24 Nørre Vejen †1747.10.10.

1750 Niels Jensen Ildsgaard *1707c ?Ildsgaard, Sunds †1776+.
Gift med Inger Madsdatter (Tværmose) *1731c Tværmose, Sunds †1776+ datter af Mads Christensen Fonnesbæk †1751 og Bodil Nielsdatter *1711c †1774 Fonnesbæk, Ikast.
Niels Ildsgaard og kone fadder i januar 1750.
Bor med sikkerhed i Nørre Vejen. Mindst 4 af deres 9 børn dør små.
Børn:
Dødfødt datter 1751.03.31 Nørre Vejen.
Kirsten Nielsdattter *1752.05.11 overtager gården, se nedenfor.
Mads *1753.06.26 Nørre Vejen.
Kirsten Nielsdatter *1756.02.22 Nørre Vejen, konf. 1770 i Rind.
Faderen kaldes Niels Nørgaard, men af fadderne ses at det er Niels Jensen Ildsgaards kone, der har fået barnet.
Jens *1759.03.18 Nørre Vejen †1759.04.08 tre uger gammel.
Bodil Marie *1760.07.06 Nørre Vejen †1760.07.22 16 dage gammel.
Jens Nielsen Ildsgaard *1761.09.20 Nørre Vejen, konf. 1775 Rind †1811.11.17 Nørre Søby.
Gift 1. 1781- med Kirsten Christensdatter *1756c †1785.03.06 Nørre Søby, Rind.
Gift 2. 1785.05.20 i Rind med af Vovlund Inger Christensdatter *1759.05.06 Vovlund, Rind †1834+ datter af Christen Christensen Vovlund den Ældre *1715c †1793.12.29 Vovlund og Maren ?Christensdatter *1725c †1764.08.10 Vovlund.
FT 1787 i Søby, Rind.
FT 1801 i Kollund, Rind.
FT 1834 er Inger Christensdatter enke i Nørre Søby.
Børn:
Else Jensdatter *1781 Rind, konf. 1795 af Rind.
Kirsten konf. 1795 i af Rind.
Niels Jensen Ildsgaard †1791.06c Rind, 20 uger gammel.
Christen *1793.10 †1793.11.24 Nørre Søby, Rind
Christen *1765.11.10 Nørre Vejen †1766.02.15 Nørre Vejen fjorten måneder gammel.
Peder Nielsen *1767.05.10 Nørre Vejen.
Bodil Marie Nielsdatter *1776.02c Nørre Vejen †1787.08c Nørre Vejen.

1779 Jens Lauridsen Brejning *1751.02.07 Brejning †1792.09.17 Skoldborg, Nørre Vejen, Rind.
Gift 1779.07.20 i Rind med Kirsten Nielsdattter *1752.05.11 Nørre Vejen †1796.11.30 Rind datter af formand.
I Jens Lauridsen Brejnings tid er dette en stor gård, i FT 1787 holder han fire tjenestefolk.
Han har drevet strømpehandel, men denne kaldes i FT 1787 ubetydelig.
Ved hans begravelse kaldes gården Nørre Vejenhus, "før kaldet Scholborg".
Børn:
Margrethe Jensdatter *1780.08.20 Nørre Vejen †1811 Birk, Gjellerup.
Gift 1802.10.19 i Gjellerup med Peder Rasmussen *1765.04.05 Hovedskov, Grædstrup †1851.01.28 Birk, Gjellerup.
Boede i Birk i Gjellerup sogn.
Inger Marie Jensdatter *1782.05.20 Nørre Vejen †1857.06.30 Herning.
Gift 1809.01.21 med Mikkel Andersen *1783.06.10 Herning †1857.01.16 Herning.
Bosat Gullestrup i Herning sogn.
Niels *1784.08.29 Nørre Vejen †1784.09.26 Nørre Vejen en måned gammel.
Laurids *1786.07.16 Nørre Vejen †1788.05.23 Nørre Vejen knap to år gammel.
Bodil Marie Jensdatter *1788.09.28 Nørre Vejen †1864.04.14 Herning.
Gift 1814.10.22 i Rind med Jens Andersen *1786.05.08 Gullestrup, Herning †1858.05.18 Herning søn af Anders Troelsen *1733c †1807.10.31 Gullestrup og Maren Michelsdatter *1747.05.14 Gullestrup †1806.10.22 Herning.
Bosat Laulund i Herning sogn..
Folketælling 1787 Vejen- Nørre Jens Lauridsen Brejning   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Avls- mand mand 1Jens Lauridsen Brejning361751 Brejning 1792 Vejen- Nørre Rind *1751.02.07 Brejning. "Avlsmand og handler lidt med Strømper. Gaardbeboer handler med Strømper dog i den tid formedelst den stor Penge Mangl, u betydelig "
kone 1Kirsten Nielsdatter351752 Vejen- Nørre Rind 1796 Vejen- Nørre Rind  *1752.05.11 Nørre Vejen
dat. Margrethe Jensdatter71780 Vejen- Nørre Rind 1811 Birk Gjellerup *1780.08.20
dat. Inger Marie Jensdatter5.011782 Vejen- Nørre Rind 1857 Gullestrup Herning *1782.05.20
søn Laurids Jensen0.111786 Vejen- Nørre Rind 1788 Vejen- Nørre Rind *1786.07.16 Nørre Vejen †1788.05.23 Nørre Vejen
tj-karl Gregers Larsen281759c   Ikke set født i Rind sogn.
tj-pige Anne Mikkelsdatter291758c   Formodentlig søster til Inger Mikkelsdatter.
tj-pige Inger Mikkelsdatter321755c   Formodentlig søster til Anne Mikkelsdatter.
tj-dreng Christen Nielsen121775c    
mand 2Christen Nielsen501737c   Født for tidlig til at være bror til konen Kirsten Nielsdatter. Gift 1777.05.06 i Herning med Anne Katrine Nielsdatter (set 1779). Niels *1781.09.09 Herning. Christen Nielsen er formodentlig indsidder men der er ikke noteret noget om han erhverv.
dat. Anne Margrethe Christensdatter71779 Herning 1873 Rind *1779.08.08 †1873.06.13 Rind.


1792 Kirsten Nielsdattter enken *1752.05.11 Nørre Vejen †1796.11.30 Rind se ovenfor.

1796 Mikkel Nielsen *1767.10.25 Rind †1841.06.10 Rind søn af Niels Enevoldsen (Kjær) *1725 Vesterdam, Thyregod †1806.01.02 Baggeskjær, Herning (søn af Enevold Nielsen) og Maren Michelsdatter *1725.04.02 Thyregodlund, Thyregod †1809.12.18 Baggeskjær.
Gift 1. 1796.01.05 i Herning med enken Kirsten Nielsdatter *1752.05.11 Nørre Vejen †1796.11.30 Nørre Vejen.
Gift 2. 1797.03.16 i Herning med Dorte Marie Milthersdatter *1762c †1840+.
Mikkels første ægteskab varer kun 10 måneder.
Mikkel Nielsen flytter mellem 1797 og 1801 til Svendlund og gifter sig 2. gang.

6 Andet
1792 Trolovet Jens Knudsen og Gertrud Nielsdatter i Nørre Vejen. Vejen generelt, Nørre eller Sønder:
1727 Peder Pedersen †1727.03.19 Vejen.
1733 Anders Madsen †1733.06.07 Vejen.
1755 Birgitte Kirstine Vejen †1755.09.15 Vejen.
1742 Petronelle Brant †1742.01.11 Nørre Vejen.
1742 Gammel Karen Vejen †1742.05.20 Vejen.
1753 Jens Volsgaard †1753.05.06 Nørre Vejen.
1791 Karen Jensdatter †1791.07.14 Nørre Vejen. Gift med Jens Knudsen.
1795 Mad. Michelsen †1795.09.24 Nørre Vejen, 25 år (*1770c). (Madam eller Mads?).
1798 Iver Christensen †1798.09.08 Nørre Vejen, 70 år (*1728c).
1799 Jesper Enevoldsen †1799.09.15 Nørre Vejen, 47 år (*1742c).
1804 Karen Hansdatter †1804.04.21 Nørre Vejen, 77 år (*1727c).
1804 Enevold Pedersen †1805.11.03 Nørre Vejen, 7 måneder (*1805.04c) søn af Peder Iversen.


Sønder Vejen
1 Introduktion
2 Fæstere
3 Ejere
4 Familier med børn

1609- Peder Christensen *1689- †1612+.
Ses også 1611 og 1612.

1683- Peder Jensen.
Markbogen 1683:

Sønder Vegen beboes af Peder Jensen Er en Half Gaard ligger til Hernings Holmb.

Børn:
?Maren Pedersdatter *1702cc Gift 1727.12.28 af Vejen med Mads Olufsen af Søby, Rind.
Ikke sikker.
??Peder Pedersen †1727.03.19 Vejen.
Ganske usikker.

1728- Svend Christensen *1700cc †1741.06.01 Lind, Rind søn af Christen Svendsen og dennes kone som døde †1730.07.30 i Sønder Vejen.
Gift med hans kone.
Den 30. juli 1730 begraves "Chr . Svendsøns hustru i Vejen". Christen Svendsen må være Svend Christensens far, for da Svend får børn op til 1732, kan han slet have et barn Christen, der allerede har en kone. Desuden fødes hans søn Christen i 1732.
Om Christen Svendsen har haft Sønder Vejen før sønnen er ikke set, han kan også være kommet der efter sønnen kom til Sønder Vejen, men fra tilnavnet Vejen er det sandsynligere, at han havde Sønder Vejen før sønnen.
Børn:
Poul Svendsen (Højby) *1728.10.13 Sønder Vejen †1803.01.09 Herning By.
Gift 1771.11.14 i Herning med Anne Andersdatter *1719cc †1790.12.23 Herning.
Gift 2. 1791.07.11 i Herning med Kirsten Madsdatter *1742c,
Gård i Herning By.
Christen Svendsen *1732.04.22 Sønder Vejen †1795.12.20 Herning By.
Gift med Anne Vistesdatter *1724cc.
Christens alder i FT 1787 er 6 år for høj.
Han skrives som inderste i et gadehus og "gaar i dagleie".
Bosat i Herning.
Laurids Svendsen *1732.04.22 Sønder Vejen, tvilling.

1763- Henrik Sørensen *1733c †1813.11.01 Sønder Vejen søn af Søren Henriksen og (gift 1730.05.30 i Vrads) Sidsel Andersdatter *1714c †1798.06 (skifte) Store Bredlund, Vrads.
Gift 1. med NN *1724c †1763.11.09 Sønder Vejen
Gift 2. 1764.03.09 i Assing med Birgitte Pedersdatter *1738.05.22 Nørre Kirkegaard, Sønder Felding †1777.01.26 Sønder Vejen datter af Peder Rasmussen og Sidsel
Gift 3. 1777.05.16 Nørre Vium med Kirsten Mouridsdatter *1747.05.23 Skærbæk, Nørre Vium datter af Mourids Nielsen og Kirsten Andersdatter.
Se "Slægtsbog over slægten Helstrup (Bang) fra Snejbjerg Sogn", Slægtshistorisk Institut, 1975.
Henrik var først fæster i Sdr. Vejen, men køber 1763 gården til selveje.
Børn med 1. kone NN:
Dødfødt 1763.11.09 Sønder Vejen.
Børn med 2. kone Birgitte Pedersdatter:
Karen *1764 †1768 Sønder Vejen.
Sidsel Marie Henriksdatter *1766.03.30 Sønder Vejen.
Søren Henriksen *1767.04.26 Sønder Vejen †1852.05.01 Gift med Sidsel Katrine Jensdatter *1776 Sivebæk i Tjørring sogn datter af Jens Jensen og Bodil Jensdatter.
Bosat Gullestrup i Rind og Vestergaard Sønder Helstrup, Snejbjerg
Børn:
Jens Sørensen *1803 Gullestrup, Rind †1891.03.07 Tanderup Kær, Snejbjerg.
Gift med Sidsel *1776 Sivebæk, Tjørring sogn.
Henrik Sørensen *1801 Herning
Christen Sørensen *1809.02.04 Gullestrup
Kirsten Marie Sørensdatter *1813.12.28 Gullestrup.
Sidsel Kirstine Henriksdatter *1768 Sønder Vejen.
Gift 1805.02.23 i Rind med Jens Dynesen tjenende i Snejbjerg.
Dødfødt 1771.03.19 Sønder Vejen.
Børn med 3. kone Kirsten Mouridsdatter:
Birgitte Henriksdatter *1778 Sønder Vejen. Gift 1813.09.25 Christen Olesen.
Mourids Henriksen *1779.09.12 †1859.11.27 Rind.
Gift 1816.09.28 Rind med Ane Jensdatter *1792.09.14 Vorgod †1862.12.08 Rind.
Bosat Øster Høgild.
Christen Henriksen *1781 Sønder Vejen. FT 1801.
Gift 1810.02.15 i Sunds med Christen Larsens enke Else Marie Andersdatter.
Kirsten Marie Henriksdatter *1782.10.20 overtager gården. se nedenfor.
Peder Henriksen *1784.05.30 †1858.06.12 Rind.
Gift 1815.09.30 i Rind med Inger Nielsdatter *1785.06.05 Vester Høgild †1862.11.15 Rind datter af Niels Jørgensen Donsig *1746 Hesselberg, Ikast †1809 Donsig, Rind og Anne Marie Pedersdatter *1760c †1832 Kollund, Rind.
Anders *1786 †1786.04.13.
Peder *1787.05.06 †1788.03.05 Rind.
Niels Henriksen *1789 Sønder Vejen †1858.06.12.
Gift med Inger Nielsdatter *1785.06.05 Donsig Rind †1862.11.15 Kølkjær, Rind datter af Niels Jørgensen (Donsig) *1738c †1809.01.11 Kollund, Rind og Anne marie Pedersdatter *1760c †1832.12.31 Kollund.
Sidsel Marie Henriksdatter *1793 Sønder Vejen. FT 1801.
Folketælling 1787 Vejen- Sønder Henrik Sørensen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 3Henrik Sørensen541733c  1813 Vejen- Sønder  "ernærer sig af Gaardens Avl i stor Armod med mange uopfødte børn." †1813.11.01 Sønder Vejen
kone 3 1Kirsten Mouridsdatter401747 Skærbæk Nørre Vium  *1747.05.23 Skærbæk, Nørre Vium, gift 1777.05.16 i Nørre Vium.
søn 1 Søren Henriksen161767 Vejen- Sønder Rind 1852 Snejbjerg *1767.04.26 Sønder Vejen †1852.05.01. Han er ikke af 1. ægteskab med NN †1763.11.09 Sønder Vejen, derimod af 2. ægteskab med Birgitte Pedersdatter.
dat. 3 Birte Henriksdatter91778 Vejen- Sønder Rind 1845 Rind *1778.06.08 †1845.04.15.
søn 3 Mourids Henriksen71779 Vejen- Sønder Rind 1859 Rind *1779.09.12 †1859.11.27.
søn 3 Christen Henriksen61781 Vejen- Sønder Rind  *1781.04.16
dat. 3 Kirsten Marie Henriksdatter41782 Vejen- Sønder Rind 1871 Rind *1782.10.20 †1871.11.23 gift 1809.10.28 Rind med Lars Pedersen *1781.12.03 Sønder Felding †1840.06.28 Rind.
søn 3 Peder Henriksen21784 Vejen- Sønder Rind 1858 Rind *1784.05.30 †1858.06.12 Rind. Gift 1815.09.30 i Rind med Inger Nielsdatter *1785.06.05 Vester Høgild †1862.11.15 Rind.
søn 3 Peder Henriksen11787c Vejen- Sønder Rind 1788 Vejen- Sønder Rind *1787.05.06 †1788.03.05 Rind.
Enke 1eKaren Christensdatter811706c  1791 Rind †1791.01.02. Dødsalder 88 er mindst tre år for meget. Hun er ikke mor til manden Henrik Sørensen eller nogen af hans tre koner.

Folketælling 1801 Vejen- Sønder Henrik Sørensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Henrik Sørensen691733c  1813 Vejen- Sønder  †1813.11.01 Sønder Vejen
kone 1Kirsten Mouridsdatter551747 Skærbæk Nørre Vium  *1747.05.23 Skærbæk, Nørre Vium, gift 1777.05.16 i Nørre Vium.
søn Mourids Henriksen211779 Vejen- Sønder Rind 1859 Rind *1779.09.12 †1859.11.27.
søn Christen Henriksen191781 Vejen- Sønder Rind  *1781.04.16
dat. Kirsten Marie Henriksdatter151782 Vejen- Sønder Rind 1871 Rind *1782.10.20 †1871.11.23 gift 1809.10.28 Rind med Lars Pedersen *1781.12.03 Sønder Felding †1840.06.28 Rind.
søn Niels Henriksen101989 Vejen- Sønder Rind  *1789.03.22
dat. Sidsel Marie Henriksdatter61793 Vejen- Sønder Rind  *1793.04.14.
indsid- der Inger Christensdatter651736c   Ikke set født i Rind sogn.


1809 Lars Pedersen *1781.12.03 Minds, Sønder Felding †1840.06.28 Sønder Vejen søn af Peder Lauridsen Donsig *1729c †1808.11.25 Skave, Skarrild og Johanne Jensdatter *1751.11.18 Birkebæk, Arnborg †1833.03.31 Bukkær, Assing (datter af Jens Ostersen).
Gift 1809.10.28 i Rind med Kirsten Marie Henriksdatter *1782.10.20 Sønder Vejen †1871.11.23 Rind datter af formand.
Lars Pedersens forældre flytter en del rundt i Sønder Felding og Skarrild sogne.
Børn:
Hernik Larsen *1810.12.26 Sønder Vejen overtager først gaarden, se nedenfor.
Peder Larsen *1813.11.05 Sønder Vejen †1883.06.08 Rind.
Gift 1. 1838.06.26 i Rind med Marie Kirstine Christiansdatter *1814.06.03 Rind †1854.03.05 Rind.
Gift 2. 1854.10.27 i Rind med enke Maren Pedersen *1800c Tjørring †1874.04.02 Timring
Gift 3. 1876.02.11 i Rind med enke Else Kirstine Smeltvig *1817.10.22 Ørre †1898.02.05 Rind.
Boede i Orneborg i Rind sogn 1838.
Kollund i Rind sogn 1854.
Jens Larsen *1815.08.22 Sønder Vejen †1865.03.22 Assing.
Gift 1843.11.26 i Assing med Mette Marie Ibsdatter *1822.02.28 Vorgod †1894.10.06 Assing.
Boede i Overkirkegaard i Assing sogn.
Set barn:
Else Jensen *1843+ Assing.
Kirsten Larsdatter †1817.09.08 Sønder Vejen †1875.02.10 Snejbjerg.
Gift 1839.03.19 i Rind med Ole Madsen *1810.10.01 Snejbjerg †1898.07.06 Snejbjerg.
Boede Snejbjerg sogn.
Johanne Larsdatter *1820.02.19 Sønder Vejen †1912.01.20 Rind.
Gift 1. 1851.11.20 i Rind med Jens Christiansen *1822.07.01 Orneborg, Rind †1860.06.08 Rind søn af grovsmed Christian Poulsen *1779c Lillegaard, Gjellerup †1840.07.12 Amtrup Mark, Snejbjerg og Anne Johanne Dynesdatter *1786.06.14 Hundkjær, Snejbjerg †1857.04.23 Orneborg.
Gift 2. 1860.09.25 i Rind med Jesper Ibsen *1826.10.18 Holing, Herning †1909.06.24 Rind søn af Ib Jespersen *1777.08.10 Nederkirkegaard, Assing og Mette Katrine Jensdatter *1799.12.09 Faurholt, Ikast.
Matr. 5 Holing i Herning.
Anders Larsen *1823.12.06 Sønder Vejen †1807.05.08 Trinmosehus, Rind.
Gift 1853.04.13 i Snejbjerg med Johanne Kirstine Nielsdatter *1828.05.21 Vorgod †1920.11.09 Snejbjerg.
Se nedenfor, først husmandssted i Sønder Vejen.
Folketælling 1834 Vejen- Sønder Lars Pedersen   72
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Lars Pedersen52Minds Sønder Felding 1840 Vejen- Sønder Rind *1781.12.03 Minds, †1840.06.28
kone 1Kirstine Marie Henriksdatter511782 Vejen- Sønder Rind 1871 Rind *1782.10.20 †1871.11.23
søn Henrik Larsen231810 Vejen- Sønder Rind 1890 Ikast *1810.12.26 †1890.05.24
søn Peder Larsen201813 Vejen- Sønder Rind 1883 Rind *1813.11.05 †1883.06.08.
dat. Kirsten Larsdatter161817 Vejen- Sønder Rind 1875 Snejbjerg †1817.09.08 †1875.02.10.
dat. Johanne Larsdatter141820 Vejen- Sønder Rind 1912 Rind *1820.02.19 †1912.01.20.
søn Anders Larsen101823 Vejen- Sønder Rind 1907 Snejbjerg *1823.12.06 †1907.05.06


1837 Henrik Larsen *1810.12.26 Sønder Vejen †1890.05.24 Ikast.
Gift 1. 1837.09.14 i Rind med Maren Christiansdatter *1811 Rind †1862.01.26 Rind.
Gift 2. 1864.08.02 i Rind med enke Kirsten Vaad Pedersen *1817.02.27 Overberg, Sinding †1887.06.27 Ikast datter af husmand Peder Laursen *1756c †1844.02.22 Overberg og (gift 1805) 2. kone Karen Larsdatter *1782.03.17 Sinding †1838.05.17 Overberg.
Boede i Orneborg i Sønder Vejen i Rind sogn.
Børn med 1. kone Maren Christiansdatter:
Kirstine Maria Henriksen *1838.12.16 Sønder Vejen †1871.04.17 Assing. Gift 1866.10.16 i Rind med Jakob Egeris Jakobsen *1841.08.15 Assing †1907.03.17 Sønder Felding.
Boede i Assing sogn.
Lars *1840.07.14 Sønder Vejen †1840.07.21 en uge gammel.
Anna Johanne Henriksen *1841.07.31 Sønder Vejen
Lars Vejen Henriksen *1843.11.04 Sønder Vejen †1930.09.08 Herning.
Gift 1876.03.07 i Snejbjerg med Nielsine Kristensen *1847.07.09 Timring †1922.05.09 Herning.
Boede i Snejbjerg sogn.
Christian Orneborg Henriksen *1846.05.03 Sønder Vejen
Pouline Henriksen *1848.09.30 Sønder Vejen †1932.09.19 Brande.
Christine Margrethe Henriksdatter *1851.03.25 Sønder Vejen †1917.03.25 Rind.
Gift 1880.12.21 i Rind med Jens Christian Andersen *1854.03.19 Sinding †1917.04.05 Rind.
Niels Vejen Henriksen *1854.03.20 Sønder Vejen †1873.03.24 Rind nitten år gammel.

Husmandssted i Sønder Vejen:
1852c Anders Larsen *1823.12.06 Sønder Vejen †1907.05.06 Dalsgaard, Snejbjerg.
Gift 1853.04.13 i Snejbjerg med Johanne Kirstine Nielsdatter *1828.05.21 Vorgod †1920.11.09 Snejbjerg.
Husmand i Sønder Vejen i Rind sogn.
Bosat i 1857 i Snejbjerg, skøde af svigerfaderen på en gård i Toustrup.
Var med i treårskrigen, hvor han reddede en fanget ritmester derfor blev han gjoft til Dannebrogsmand. Medlem af Snejbjerg-Tjørring sogneråd.
Sete børn:
Kirstine Marie Andersen *1853c Rind
Lars Vejen Andersen *1855c Rind.
Mette Kirstine Andersen *1859c Snejbjerg.

6 Andet
1765-67 Karen Nielsdatter og Maren Christensdatter ses i Sønder Vejen, ikke identificeret.
1768 Karen Larsdatter af Sønder Vejen.
1778 Niels Sørensen †1778.10.04 Sønder Vejen.
1779 Jens Rasmussen og Maren Christensdatter i Sønder Vejen, barn Rasmus Christian Jensen døbt.
1783 Morten nævnt, søn †1783.06.22 Sønder Vejen 15 dage gammel.
1783 Jens Rasmussen †1783.12.02 Sønder Vejen.
1792 Anne Marie †1792.04.22 Sønder Vejen gift med Christen Nielsen.
1796 Jens Ostesen †1796.06c Sønder Vejen, 68 år (*1728c).


Vovlund
Oversigtskort over stedet Vovlund i Rind sogn 1817
Oversigtskort over stedet Vovlund i Rind sogn 1817.
Den nordlige, uregelmæssige grænse er Hallund Bæk.
Hele arealet er 1.320 hektar, men kun de små grå flader er dyrket, resten er hede undtagen sandflugt arealet nord for gården. De forskellige matrikelnumre kommer først til at gælde fra omkring 1860 op til den tid drives Vovlund som een samlet gård.
Vovlund
1 Introduktion
Også kaldet Voglund, Vognlund, Voulund foruden det her brugte Vovlund (efter TRAP). Ses første gang nævnt 1547 som Vogenlundt. N. C. Søby i Hardsyssels Aarbog 1957 angiver Woghnelund i året 1267 uden at nævne kilden.
Vovlund ligger helt i den tynde østre side af Rind sogn lige op ad grænsen til Ejstrup sogn med Adserbjerre og Harrild og tæt på Fasterholt i Arnborg sogn. Tre herreder træffer sig her nemlig Hammerum, Vrads og Nørvang herreder og der er langt til sognekirkerne fra nabogårdene Vovlund i Rind sogn, Adserbjerre i Ejstrup sogn, Harrild i Brande og Ejstrup sogne og Fasterholt i Arnborg sogn. Der giftes frem og tilbage til og fra nabogårdene.
Vovlund var en del af den mægtige hedeslette fra den vestlige del af Ejstrup, Thyregod og Give sogne og omfattende Hammerum, Snejbjerg, Rind, Arnborg, Assing, Sønder Felding, Skarrild, Sønder Omme og flere sogne vest på. Slette er måske ikke det rigtige ord, for ved slette tænker man på naturskabte store flade arealer. Men hede er jo en mark til at græsse får i, en stor mark. Uden får vokser træerne og efter 30 år er der næsten ingen hede tilbage. Lyng er fåregræsning. Uden får ingen hede.
Flere generationer af samme familie bor i Vovlund og de fleste af mændene kaldes Christen Vovlund, den første Christen Pedersen, de følgende mange Christen Christensen, som er sønner. For at skille dem ad har de her på siden fået tilnavne:

Christen Pedersen Vovlund.
Christen Christensen Vovlund den Gamle *1680cc †1757.
Christen Christensen Vovlund den Ældre *1715c †1793.
Christen Christensen Vovlund den Yngre *1754 †1773.
Peder Christensen Vovlund.

En takt til alle der har bidraget til tråden om Vovlund 2016 på hammerum-herred.dk. En speciel tak til Leif H. Bagger for korrekturer.
TRAP V nævner:

Til gården Vovlund hørte tidligere ca. 1320 hektar.

Jo, såmænd, men det er vist nævneværdigt at det hele var hede undtagen nogen få hektar. Hartkornet var kun 2 7 0 2, hvad der regnedes for en halv gård tilbage omkring 1700.
Vovlund som efternavn (ikke tilnavn som ovenfor) i senere tid er ikke set, men Wounlund er blevet til et familienavn. Christen Pedersen (Vovlund) i Lille Harrild, Brande (†1865 Lille Harrild, *1790 i Vovlund) har et oldebarn *1891 i Herning som kalder sig Wounlund, hvilket familien har taget som efternavn.

2 Fæstere
Hartkorn 2 7 0 2
1652 Jørgen Larsen.
1673 Erik Eriksen
1677 Christen Pedersen Vovlund
1708 Christen Christensen den Gamle
1750c Christen Christensen den Ældre
1772 Christen Christensen den Yngre †ung
1773 Christen Christensen den Ældre, igen
1789 Peder Christensen
1832c Jens Pedersen
1860 Peder Truelsen
1865 Kjeld Jensen

3 Ejere
1683 Lundenæs.
1772 Selveje.

4 Familier med børn
1652- Jørgen Larsen *1627c- Ejstrup †1675 Vovlund søn af Lars Jørgensen (*1590cc) †længe før 1673 i Ejstrup.
Ugift.
I jordebogen Lundenæs 1652 er opført:
...lund et bol Jørgen Lassen
Dette burde være den Jørgen Larsen der ses 1673-75 i Vovlund, men "...lund" kunne eventuelt også være Svendlund eller Kollund, begge i Rind sogn.
Næste fæster Erik Eriksen er vel søn af Kirsten Larsdatter, som ikke er i familie med Jørgen Larsen, men hvis kone Inger Christensdatter er datter af Jørgen Larsen bror Christen Lassen i Aalbæk, Thyregod.
Det synes sandsynligt, at Jørgen Larsen på hans gamle dage har givet fæstet videre til hans familie gennem Inger Christensdatter.

Ses i Store Ejstup Afkald i Vovlund. Han er ikke gift, har heller ingen børn, så afkaldet kommer fra udarvinger. Han ses død i 1675 for afkaldet efter ham er fra februar 1676 i Vrads Tingbog (Brejl):

3. februar 1676
648 - fol.61 - afkald
Afkald til Inger Christensdatter i Vovlund, [datter af Christen Lassen i Aalbæk i Thyregod sogn] ved Niels Troelsen i Ejstrup fra
1) [farbror] Anders Lassen i Brejl
2) [farbror] Gregers Lassen, død. 3B:
a Anders Gregersen, født i Ejstrup
b Las Gregersen, født i Ejstrup
c Anne Gregersdatter, født i Ejstrup
3) [farbror] Peder Lassen, født i Ejstrup
4) [faster Sidsel Lasdatter] g.m. Niels Isaksen i Nørlund
5) [farbror] Peder Lassen i Bjerregaard
6) [fasters søn] Las Pedersen ved Hampen sø
7) [faster], død. E: Rasmus Pedersen i Bryrup. 7B:
a Jens Rasmussen
b Oluf Rasmussen
c Las Rasmussen
d Laurids Rasmussen
e Johanne Rasmusdatter
f Esther Rasmusdatter
g Karen Rasmusdatter
8) [faster] Inger Lasdatter g.m. Niels Jensen i Lille Thorlund
for arv efter bror, morbror og farbror Jørgen Lassen i Vovlund.

Han lever i 1673 og er død kort før februar 1676.

1673- Erik Eriksen †1676c søn (eller muligvis) sønnesøn af Kirsten Larsdatter.
Gift med Inger Christensdatter *1648cc Aalbæk, Thyregod †1723- Vovlund? datter af Christen Lassen, Aalbæk, †1673- (søn af Las Jørgensen, Ejstrup) og Bodil Christensdatter †1673-.
Ses i Store Ejstup Afkald i Vovlund. I 1677 nævnes Christen Pedersen i Vovlund, dermed formodes Erik Eriksen at være død det år eller året før. Grunden dertil er at det her regnes for sandsynligt at Christen Pedersen giftede sig med enken.

1677 Christen Pedersen (Vovlund) *1652- ?Søhale, Nørre Snede †1708-22 Vovlund (før kirkebogen).
Gift med ?Inger Christensdatter enke efter formand, se der.
I 1677 nævnes Christen Pedersen i Vovlund, kun to år efter Erik Eriksen i Vovlund. Han har en søn Peder opnævnt efter hans far og en søn Christen, som kan antages opnævnt efter konens far altså en kone NN Christensdatter, men nu hedder formandens kone Inger Christensdatter og han formodes død. Dette kan anfægtes, derfor står der et spørgsmålstegn foran hendes navn som kone.
Vrads Tingbog (Brejl).

8. august 1677
711 - fol.29 - afkald
Afkald til Niels Thomsen i Søhale (angives også at bo i Kovtrup) fra Christen Pedersen i Vovlund som farbror for
1) Peder Christensen, født i Søhale
2) Mette Christensdatter, født i Søhale
for arv efter far Christen Pedersen i Søhale
og fra samme Peder Christensen, født i Søhale
for arv efter mor Mette Christensdatter i Søhale.

Christen Pedersen i Vovlunds bror der også hedder Christen Pedersen er død og der gives afkald fra to af hans børn. Dennes kone hed Mette Christensdatter og er også død. At Christen Pedersen i Vovlund kan give afkald må vel betyde, at han er over 25 år gammel. Hvilket vil sige han er født før 1652 eller 1652- som dette skrives her.
Da han antages at ægte enken er Christen Pedersen Vovlund ikke fra Vovlund, men kunne antages født i Søhale, hvor en ældre bror Christen Pedersen den Ældre har haft deres fars sted, desuden ses hans søster død der (Vrads Tingbog), hvilket tyder på at famlien boede der. Dette er noget spekulativt, men i 1652 ses jo Jørgen Larsen i Vovlund og ikke en Peder NN der kunne have to sønner Christen Pedersen, så Christen Pedersen synes ikke at være født i Vovlund.
Den 4. august 1695 er han fadder i Lille Bredlund i Vrads sogn ved Hans Hansen (tak til Jørn Jensen, 2016) [...] udskrift usikker, _ er en krudsedulle for "sen":

Dnica 11 Trinitatis døbt et drenge barn for Hans Hans_ i [Lillbrelund] kaldet Jens frembaarn af Jens sh[ur]l[..]s hustru. Faddere Niels Pouls_, Tomas [Søs], Christ_ vovlund. Mette Jensd. Kar_ Peders d.

Hans Hansen optræder flere gange af "Brelund" i Vrads kirkebog (Jørn Jensen, 2016). Se Brejls uddrag af Tingbogen:

23. april 1673
558 - fol.74B - afkald
Afkald til Hans Hansen i "Trolund" ved Peder Lassen i Ejstrup fra Jørgen Lassen i Vovlund [i Rind sogn] på sin afdøde brors 3 børn: Inge Christensdatter, Mette Christensdatter og Anne Christensdatter, født i Aalbæk for arv efter mor Bodil Christensdatter.
23. april 1673
559 - fol.74B - afkald
Afkald til Jørgen Lassen i Vovlund fra Hans Hansen og bror Christen Hansen i "Trolund" ved Peder Lassen i Ejstrup for arv efter [halv]søster Esther Christensdatter født i Aalbæk [i Thyregod sogn?].

Otte ulveunger fanget i Rind 25. maj 1689 (Tignbogen _ =sen krusedullen):

Løffuerdagen Den 25 May
Otte Mend, Nemlig Peder Jepsen i Hammrom, Poul Lasen i Fielstervang, Per Jens_ i Lundgrd: Ander Sørense_ i Vißgrd: Matz Jensen i Beruig bech , Olle Andersen i Serberg, Niels Andersen i gryde , Per Lasen i G: Arnborg , og Jens Jacobsen i øster Kirckgaard
...
for Retten frem kom Christen pedersen i Vogelund , Peder Jacobs_ i Søbye , Jens Lasen i Sønder Søbye og Jens Nielßen i Sandgaard , som presenterede her for retten Otte lefuende Vlfue Unger, som de fore gafue at hafue fanget paa Søbye march udj en Løng busk, eller Heede Knold...

Uddrag fra Hammerum Herreds Tingbog 1707 (tak til Jørn Jensen 2016):

30. april 1707 varslet Niels og Peder som er Christen Pedersens sønner i Voulund for undvigelse af Lundenæs gods uden pas. Varselsmændene talte med Christen Christens hustru i Voulund som gav dem dette varsel til kende.
7.maj Christen Pedersen fremkom for retten og foregav at hans søn Peder tjente i Harrild for 6 år siden, og søn Niels kom til Harrild for 3 år siden. Peder havde fået pas af amtmanden på Hastrup, Niels havde ikke fået pas efter begæring af forvalteren på Lundenæs.

Ud fra dette sidste kunne svagt formodes at sønnen Christen er født først, fordi han allerede er gift i 1707, mens Peder og Jens ikke er gift. Peder må være ældre end Jens også efter opkaldelsesreglen og Jens mindst tre år yngre end Peder.
Børn:
Christen Christensen Vovlund den Gamle *1678cc Vovlund, overtager fæstet, se nedenfor.
Peder Christensen Vovlund *1682cc, fæster i Ejstrup By 1713-54 (Hastrup skøder).
Tjente 1701 i Harrild, Ejstrup eller Brande, nabo til Vovlund.
Hans ses i Vrads herreds tingbog i marts 1734, da han er vidne i en sag hvor Peder Jakobsen i Store Tollund i Ejstrup bortfører værdisager fra hans egen gård.
Børn:
Peder Pedersen Vovlund af Ejstrup.
Gift 1773 i Thyregod med Gertrud Sørensdatter *1714 Lønaa, datter af Søren Madsen (Hestlund) *1669c †1746 Lønaa og kone *1679cc †1715+.
Niels Christensen Vovlund *1687cc Vovlund †1727 Fastrup, Gjellerup.
Gift med hans kone, som ses 1718 som fadder i Fastrup.
Tjente 1704 i Harrild, Ejstrup eller Brande, nabo til Vovlund.

1707- Christen Christensen Vovlund den Gamle *1678cc Vovlund †1757.03.29 Vovlund.
Gift med ?Karen Madsdatter? Voglund *1680c (alder korrigeret 2 år ned) †1767.10.08 Svendlund, Rind (ved ?søn Mads).
Konen er ikke sikker, men hun antages sandsynlig her. Alderen passer med Christen Christensen den Gamle. Hun er for ung til at kunne være Christen Pedersen Vovlunds kone. Hun er efter navnet stærkt tilknyttet Vovlund. Den første søn ser ud til at være Mads, hvilket skulle betyde at konen hedder NN Madsdatter.
Mads Christensen i Svendlund er fadder syv gange i Vovlund og han er formynder i 1769 i skiftet i Adserbjerre, Ejstrup efter Inger Christensdatter, hans formodede søster, derfor regnes Mads Christensen som søn af Christen Christensen den Gamle i Vovlund. Karen Voglund der i 1767 dør i Svendlund antages at være hans mor og derfor at hedde Madsdatter. Det tillades at betvivle dette.
Konen ses 1707 i Tingbogen (uddrag ved Jørn Jensen, 2016):

30. april 1707 varslet Niels og Peder som er Christen Pedersens sønner i Voulund for undvigelse af Lundenæs gods uden pas. Varselsmændene talte med Christen Christens hustru i Voulund som gav dem dette varsel til kende.

Konens alder i begravelsen anses for lidt for høj, hvilket ofte sker, for hun ville være 49 ved sidste barn, derfor er hendes fødsel sat to år frem, så hun regnes født i 1680c og dermed 47 ved sidste barn.
Vi bevæger os her ind i kirkebogen som begynder 1723, de sidste tre børn er født i kirkebogen og to af børnene født før kirkebogen er konfirmeret i den.
I extraskatteregnskabet fra 1711 ses Christen Vognlund at have 1 pige, det kan være Christen Pedersen (ville være mindst 60 år gammel. men som lever 1708) eller mere sandsynligt Christen Vognlund den Gamle..
Børn:
?Mads Christensen *1713c †1794.08.19 Svendlund.
Gift 1740c med NN †1774+.
Børn:
Dødfødt 1742 Svendlund, Rind.
Christen Madsen *1744.05.14 †1803.06.23 Svendlund, overtager garden.
Gift 1. med Kirsten Madsdatter *1748c.
Gift 2. med Maren Sørensdatter *1765c.
Peder Madsen *1754c (ikke i kirkebogen) konf. 1771.
Kirsten *1762.07.04 †1 måned gammel.
Evt. barn med Karen Nielsdatter Siig (ses gift med Niels Nørrum i Skærbæk), i hvert fald forhold:
?Kirsten *1750.10.18, moderen publice absolveret jan. 1752.
Christen Christensen Vovlund den Ældre *1715c, overtager fæstet, se nedenfor.
Inger Christensdatter Vovlund *1720c †1769.03 (skifte) Adserbjerre, Ejstrup.
Gift 1743.11.19 i Rind med Søren Pedersen *1719c Adserbjerre? †1764.03 Adserbjerre, søn af Peder Andersen †1759.06 Adserbjerre og NN Sørensdatter.
Børn fra:
Christen Sørensen *1744c Adserbjerre, Ejstrup.
Gift med Karen Pallesdatter *1747c Mellem Harrild formodet datter af Palle Larsen †1775+ Mellem Harrild, Ejstrup.
Ses FT 1787 i Adserbjerre, Ejstrup. Ses i FT 1801 i Borup, Brande. Ikke set begravet i Brande.
Peder Sørensen *1746c Adserbjerre.
Laurids Sørensen *1749c Adserbjerre.
Maren Sørensdatter *1751c Adserbjerre.
Erik Sørensen *1755c Adserbjerre.
Peder Sørensen *1759c Adserbjerre.
Karen Sørensdatter *1763c Adserbjerre.
Erik Christensen Vovlund *1721c, konf. 1738, †1749 Vovlund.
Maren Christensdatter *1723.09.26 Vovlund, konf 1742, †1745 Vovlund.
Peder *1725.12.09 Vovlund †to uger gammel.
Las Christensen Voglund *1727.01.22 Vovlund, fadder 1744.

1747 Christen Christensen Vovlund den Ældre *1715c †1793.12.29 Vovlund. Søn formand.
Gift 1. 1749c (ikke i Rind) med Maren ?Christensdatter *1725c †1764.08.10 Vovlund.
Gift 2. 1764.11.23 i Brande (noteret i Rind Kirkebog) med Kirsten Pedersdatter Arvad *1734c Arvad †1828 Vovlund datter af Peder Bertelsen *1695c Arvad †1763-73 Arvad og NN †1763-73 Arvad.
Første kones fornavn Maren fra 1. pige født med 2. kone, hendes patronym Christensen fra to samtidig levende drenge Christen *1752 og Christen *1754 opnævnt efter henholdsvis hendes og hans far (tak til Leif H. Bagger 2016).
I april 1744 brænder om aftenen lige før de går i seng fæhuset som havde 14 fag eller ret stort. Christens far Christen Christensen Vovlund den Gamle bemærker flakkende lys, som for ham er lyn langt væk. Da lyset bliver stærkere ser Christen efter og ser hele fæhuset stå i flammer, han får en dør lukket op, men dyrene er allerede omkommet i røgen:

2 heste.
3 stude.
1 tyr.
5 køer.
3 kalve.
18 får.

Af fæhuset selv med de 14 fag blev intet brugbart tilbage. Christen lader et tingsvidne udstede i august 1744 på Hammerum Herreds Ting med naboer som vidner, dette tingsvidne vil han sende til kongen over amtmanden og bede om kongens nåde og medlidende kristnes hjælp efter den sær ulycklig jlds vaade. Han ved ikke, hvordan ilden er opstået. Man spørger sig, hvordan ild kan opstå af sig selv i en staldbygning.
I skiftet 1773 efter sønnen Christen, der dør knap 18 år gammel, ses at han var fæster under Lundenæs i 25 år indtil skødet af 1772.04.26 hvorved han fik selveje og straks skødede gården videre til sønnen, der egentlig ikke var myndig, men det ville spare gebyrer, når gården om få år alligevel skulle skødes til sønnen.
Børn med 1. kone Maren NN:
Christen *1751.02.07 †3 uger gammel.
Christen *1752.05.23 †1755.03.09.
Christen Christensen den Yngre *1754.06.03 overtager gården, se nedenfor.
Inger *1757.05.22 †1 uge gammel.
Inger Christensdatter *1759.05.06 Vovlund.
Gift 1785c med Jens Jensen Ildsgaard i Søby, Rind *1751c.
FT 1787 i Søby, Rind. FT 1801 i Kollund, Rind. FT 1834 er hun enke i Søby ved datteren Kirsten Marie Jensdatter gift med Markus Iversen.
Børn med 2. kone Kirsten Pedersdatter Arvad:
Maren Christensdatter *1765 Vovlund.
Peder Christensen Vovlund *1766.08.31, overtager gården, se nedenfor.
Christen *1772.08.23 Vovlund †21 uger gammel.
Anne Marie *1774.06.19 Vovlund †1780.04.08 knap 6 år gammel.
Christen Christensen (Hvillum) *1777.08.10 Vovlund †1847 Gunnerup, Rind.
Gift 1. 1819 i Ejstrup med enke i Nørre Hvillum Inger Madsdatter *1775c Nørre Hvillum †1821.06.18 Nørre Hvillum datter af Mads Christensen *1752c Nørre Hvillum †1829.07.18 Nørre Hvillum og Johanne Pedersdatter *1752c †1826 Nørre Hvillum.
Gift 2. 1821.10.11 i Rind med af Nørre Søby Anne Marie Christensdatter *1798.03.18 Fasterholt, Arnborg datter af Christen Christensen *1768.05.09 Fasterholt Bjerre †1802 Fasterholt og Inger Christensdatter *1766c Ejstrup †1837 Nørre Søby, Rind
Han gifter sig til Nørre Hvillum i Ejstrup men konen dør med mange små stedbørn to år efter, for at udrede arven må gården sættes på auktion. Han får vel det halve af arven og gifter sig så i Rind 2. gang.

1772 Christen Christensen Vovlund den Yngre *1754.06.03 †1773.01.21 (skifte, knap 19 år gammel) Vovlund søn af formand.
Gift 1772.11.04 i Rind med Karen Eriksdatter*1749c Usseltoft, Brande †1801+ ?Bording datter af Erik Sørensen Usseltoft *1700c Usseltoft †1755c Usseltoft og 2. kone Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft.
Faderen købte gården til selveje af Lundenæs i 1772 og skødede den straks videre til sønnen, som jo døde to måneder efter bryllupet ikke engang 19 år gammel (18 år 7 måneder).
Skødet på gården befandt sig i skiftet ved nabo Jonas Eriksen i Over Harrild, Ejstrup, som sikkert har lånt Christen Christensen den Ældre pengene til at købe gården og har forlangt skødet som pant.
Formelt er hans søskende også arvinger. Skifte (Brejl #487):

487 Christen Christensen i Vovlund i Rind sogn. 1.4.1773, fol.19B.
E: Karen Eriksdatter. LV: stedfar Laurids Pedersen Usseltoft i Brande sogn, N[iels] C[hristian] Clausen, præst i Brande. A:
1) far Christen Christensen den ældre på stedet, (som afdøde ejede) g.m. Kirsten Pedersdatter. 1B:
a halvbror Peder Christensen 7
Af første ægteskab 2B:
b afdøde Christen Christensen
c søster Inger Christensdatter 14.
Christen Christensen den ældre var fæster under Lundenæs i 25 år indtil autionsskøde af 26.4.1772, hvor gården blev solgt til afdøde. Skødet er hos Jonas Eriksen i Øster Harrild i Ejstrup sogn.
Afdøde blev viet til enken 4.11.1772.

Ingen børn.

1773 Christen Christensen Vovlund den Ældre igen, far til formand, se der.
Da sønnen, der har overtaget gården, dør knap 19 år gammel er faderen nød til at overtage igen. Formelt er hans søskende også arvinger.
Folketælling 1787 Vovlund Christen Christensen Vovlund den Ældre   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 2Christen Christensen Vovlund den Ældre751715c Vovlund Rind 1793 Vovlund Rind  
kone 2 1Kirsten Pedersdatter Arvad531734c Arvad Brande 1828 Vovlund Rind Datter af Peder Bertelsen i Arvad, Brande.
søn 2 Peder Christensen211766 Vovlund Rind 1836 Vovlund Rind Gift med Lene Eriksdatter af Brandharrild, Brande, overtager gården.
søn 2 Christen Christensen Hvillum101777 Vovlund Rind 1847 Gunderup Rind Gift 1. med enke Inger Madsdatter i Nørre Hvillum, Ejstrup. Gift 2. i Rind med Anne Marie Christensdatter af Svendlund, Rind.
tj-pige Karen Jensdatter241763c   Ikke set født i Rind.
tj- dreng Jakob141773c   Ikke set født i Rind.


1789 Peder Christensen *1766.08.31 Vovlund †1836.04.12 Vovlund, søn af formand.
Gift 1789 i Brande med Lene Eriksdatter *1768c Harrild, Brande †1832 Vovlund datter af Erik Jensen *1731c Harrild †1822 Harrild og Johanne Thøgersdatter *1749 Julsgaard, Ikast †1785 Harrild.
I FT 1787 ses faderen stadigvæk som ejer.
Børn:
Christen Pedersen (Vovlund) *1790.08.01 Vovlund †1865.06.13 Borup Mark (men af Lille Harrild), Brande.
Gift 1822.10.11 i Ikast med Ellen Marie Christensdatter *1803.06.12 Grødde, Ikast †1865.04.13 Lille Harrild datter af Christen Christensen Siig den Ældre *1735.10.23 Grødde †1813 Grødde og Anne Christensdatter *1768.11.13 Lille Toftlund, Ikast †1841.07.26 Fattighuset, Ikast.
Datter *1792.05.04 † 1792.05.20 to uger gammel.
Erik Pedersen *1793.09.08 Vovlund.
Niels *1795.08.09 †1 dag gammel.
Peder Pedersen *1796.11.13 Vovlund.
Fadder 1820 i Gludsted i Ejstrup ved Lorents Petersen.
Niels Pedersen *1798.11.05 Vovlund.
Lars Pedersen *1800.12.13 Vovlund.
Anne Marie Pedersdatter *1803.03.06 Vovlund †1857.08.27 Fasterholtbjerre, Arnborg.
Gift 1831 i Arnborg med Troels Nielsen Bjerre *1787 Store Sandfeld, Brande †1850.06.05 Fasterholtbjerre søn af Niels Pedersen Sandfeld *1755c Uhre, Brande †1834 Store Sandfeld og Kirsten Troelsdatter *1757c Store Sandfeld †1827 Store Sandfeld.
Jens Christian Pedersen *1805.06.02 Vovlund.
Jens Pedersen *1807.06.24 Vovlund, overtager gården, se nedenfor.
Dødfødt 1808.
Dødfødt 1809.10.26.
Kirsten Pedersdatter *1811.
Folketælling 1801 Vovlund Peder Christensen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand med Jord mand 2 1Peder Christensen361766 Vovlund Rind 1836 Vovlund Rind  
kone 2Lene Eriksdatter311768c Brandharrild Brande 1832 Vovlund Rind  
LINK: Gift 1789 i Brande.
søn Christen Pedersen121790 Vovlund Rind 1865 Harrild- Lille Brande Goft 1822 i Ikast med Ellen Marie Christensdatter (Sig).
søn Erik Pedersen81793 Vovlund Rind   
søn Peder Pedersen51796 Vovlund Rind   
søn Niels Pedersen31798 Vovlund Rind   
søn Lars Pedersen11800 Vovlund Rind   
aftægt mands mor e1Kirsten Pedersdatter Arvad691734c Arvad Brande 1828 Vovlund Rind  
tj-pige Anne Kirstine181770c   Kunne være Anne Kristine Pedersdatter *1771.07.14 Gullestrup, Rind eller Anne Kirstine Pedersdatter *1768.12.26 Sønderager, Rind.


1832c Jens Pedersen *1807.06.24 Vovlund †1891.12.18 Vovlund.
Gift 1832.09.08 i Ejstrup med Ane Johanne Jensdatter *1812c Hallundbæk, Ejstrup †1862.06.22 Voulund datter af Jens Pallesen *1785.08.21 Fasterholt, Arnborg †1875 Hallundbæk og Karen Christensdatter *1786c Hallundbæk †1834.07.07 Hallundbæk.
Datteren Karen Jensen bliver gift med hendes fætter Peder Troelsen af Fasterholtbjerre. Hendes far er bror til hans mor.
Barn med Ane Kirstine Jensdatter *1810 Borup, Brande:
Ane Marie Jensen *1831.06.06 Skibbild, Arnborg. Se Borup, Brande.
Børn med konen Ane Johanne Jensdatter:
Lene Jensen *1833.06.12 i Voulund.
Jens *1835.05.24 Vovlund †1835.11.22 6 måneder gammel.
Jens *1837.01.05 Vovlund †1838.04.30 15 måneder gammel.
Karen Jensen *1839.03.08 Vovlund †1908.04.01 Voulund.
Gift 1859.06.10 i Rind med Peder Troelsen *1833.12.24 Fasterholtbjerre †1913.10.19 Voulund, søn af Troels Nielsen Bjerre *1787 Store Sandfeld, Brande †1850.06.05 Fasterholtbjerre og Ane Marie Pedersdatter *1803.03.06 Vovlund †1857.08.27 Fasterholtbjerre, Arnborg.
Peder Jensen *1841.04.05 Vovlund †1905.12.19 Vovlund.
Gift med Karen Marie Jensen *1851c Ejstrup.
Niels *1843.09.12 Vovlund †1843.09.15 3 dage gammel.
Ane Johanne *1845.06.07 Vovlund † 1845.07.20 6 uger gammel.
Ane Johanne Jensen *1847.04.04 Vovlund †1905.09.13 Vovlund.
Gift 1865.12.27 i Rind med Kjeld Jensen *1839.06.25 Flø, Brande †1894.06.17 Vovlund søn af Ane Jensdatter *1808 Rind †1895.01.21 Vovlund og udlagt Jens Kjeldsen *1815 Dørslund, Brande †1900 Dørslund.
Folketælling 1834 Vovlund Jens Pedersen   78, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Jens Pedersen281807 Vovlund Rind 1891 Vovlund Rind  
kone 1Johanne Jensdatter201812c Hallundbæk Ejstrup 1862 Vovlund Rind  
dat. Lene Jensen11833 Vovlund Rind   
pleje- barn Lene Christensen121822c    
tj-pige Kirsten Riis22   
Aftægt mands far e1Peder Christensen681766 Vovlund Rind 1836 Vovlund Rind  
mands søs. Kirsten Pedersdatter221811 Vovlund Riond  Mandens søster.

Udstykket gård:

1860 Peder Troelsen *1833.12.24 Fasterholtbjerre, Arnborg †1913.10.19 Vovlund, søn af Troels Nielsen Bjerre *1787 Store Sandfeld, Brande †1850.06.05 Fasterholtbjerre og Anne Marie Pedersdatter *1803.03.06 Vovlund †1857.08.27 Fasterholtbjerre.
Gift 1859.06.10 i Rind med kusine Karen Jensen *1839.03.08 Vovlund †1908.04.01 Vovlund datter af formand.
Se Brink Larsen (billeder af Peder Troelsen og Karen Jensen).
Karens far Jens Pedersen var bror til Peders mor Ane Marie Pedersdatter, Karen blev altså gift med hendes fætter Peder. De fik ni børn, hvoraf fire døde som lille.
Peder Troelsen kæmpede i slaget ved Dybbøl og blev saaret i stormen den 18. april 1864 og taget til fange.
Han fik flere hundrede tønder land hede og dyrkede meget op, hvorfor nah og karen fik i 1904 Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs 3die sølvbæger.
I 1877 indsendtes en ansøgning fra de 350 beboere i Kølkær, Søby og Vovlund om at få en ny kirke opført, men først i 1890 kom tilladelsen. Der var strid om placeringen. Kølkær nord for Hallund Bæk blev bestemt, hvilket var Peder Troelsen — syd for Hallund Bæk — så meget imod, at han svor og holdt aldrig at sætte hans ben i den kirke.
Børn:
Ane Marie *1860.05.20 Vovlund †1863.07.09 tre år gammel.
Jens Peder *1862.07.25 Vovlund †1863.07.09 et år gammel.
Jens Peder Anton Pedersen *1864.03.07 Vovlund †1880+.
Troels *1866.02.01 Vovlund †1874.03.26 otte år gammel.
Johanne Pedersen *1868.04.01 Vovlund †1880+.
Niels Christian *1871.06.06 †straks.
Niels Christian Pedersen *1872.09.26 Vovlund †1911.07.12 Vovlund, 38 år gammel.
Gift 1902.08.12 Øster Brønderslev med Laura Larsen.
Ane Marie Pedersen *1876.09.12 Vovlund overtager gården, se nedenfor.
Troels Pedersen *1878.07.18 Vovlund, overtager gården, se nedenfor.

1902 Troels Pedersen *1878.07.18 Vovlund †1964.12.15 Daastrup Mark ved Roskilde, 86 år gammel.
Gift 1. 1903.10.23 i Faarevejle (skilt 1923.05.30) med sygeplejerske Sofie Karoline Jensen *1876.08.22 Ordrup, Faarevejle †1924.05.26 Frederiksberg Hospital (begravet Faarevejle) datter af Hans Peter Jensen *1845.10.08 Faarevejle †1928.08.26 Faarevejle og Maren Nielsen *1848.12.20 Ordrup, Faarevejle †1934.07.28 Torpe, Bregninge sogn ved Kalundborg (begravet Faarevejle).
Gift 2. 1924.03.08 Vor Frue Roskilde med Ellen Marie Nielsine Hansen.
Se Brink Larsen (billeder af Troels Pedersen og Sofie Karoline Jensen og Ellen Marie Nielsine Hansen).
Han solgte parceller fra og gården til hans svoger i 1912, hvorefter han flyttede til Viby Stationsby ved Roskilde, hvor han var ølhandler for Tuborg Depot, senere overtog han en gård i Daastrup ved Roskilde.
Troels og Sofie fik fem bøn i Vovlund, se Brink Larsen.

1912 Niels Peter Nielsen Sæderup.
Gift 1912.09.20 i Herning med Ane Marie Pedersen *1876.09.12 Vovlund †1958.07.01 Kjellerupsgade Aalborg, 81 år gammel søster til formand.
Solgte Vovlund ud af familien 1916.

Anden del af gården:

1865c Kjeld Jensen *1839.06.25 Flø, Brande †1894.06.17 Vovlund søn af pige Ane Jensdatter *1808c Rind †1895.01.21 Vovlund og udlagt fader af Brande Jens Kjeldsen *1815.12.26 Dørslund, Brande †1900.08.20 Dørslund.
Gift 1865.12.27 i Rind med Ane Johanne Jensen *1847.04.04 Vovlund †1805.09.13 Vovlund datter af formand.
Børn:
Anton Kjeldsen *1866.11.27 Vovlund.
Johanne Kjeldsen *1868.02.04 Vovlund.
Jensine Kjeldsen *1870.01.06 Vovlund †1949.05.31 De Gamles Hjem, Ikast By.
Gift 1886.11.23 i Rind med Søren Jakob Kristensen *1859.06.29 Flø, Brande †1942.03.02 Kølkær, Rind. Bosat Søby, Rind
Jens Christian *1872.01.08 Vovlund †1874.01.17 to år gammel.
Peder Kjeldsen *1873.10.20 Vovlund.
Jens Kristian Kjeldsen *1876.03.10 Vovlund.
Niels Kristian *1880.05.04 Vovlund †1893.06.03 Harrild, Ejstrup 14 år gammel..
Else Marie *1885.08.15 Vovlund †1896.08.03 Vovlund 11 år gammel..
Udensogns vielser:
1719. 20. Trin. i Gjellerup: Jens Rasmussen i Høgild Rind og Anne Pedersdatter i Hammerum.
1724. 3. Advent i Gjellerup: Anders Wollesen i Søby Rind og Maren Jensdatter i Gjelleruplund.
1725 i Thyregod: Jens Mikkelsen i Kokborg, og Birthe Christensdatter i Rind, 1725 i Thyregod.
1726 16. Trin. i Gjellerup: s Thomsen, Fjederholt, Rind og Anne Jensdatter Fastrup, Gjellerup.
1726 17. Trin i Gjellerup: Jens Ollesen i Søby, Rind og Sidsel Christensdatter i Gjelleruplund.
1734 4. Trin. i Gjellerup: Peder Pedersen i Okkels, Rind og Ellen Andersdatter Langelund, Gjellerup.
1736 Kr. Himmelfart i Gjellerup: Peder Lassen i Gunderup, Rind og Lonne Yfversdatter i Hammerum.
1741 11. Trin i Gjellerup: Anders Christensen Lind, Rind og Anne Nielsdatter Gjellerup By.
1746 i Thyregod: Hans Lauridsen af Kokborg Huse, Thyregod og Kirsten Pedersdatter af Rind trolovet i Rind, viet 1746 i Thyregod.
1753 i Thyregod: Christen Sørensen, og Voldborg Nielsdatter i Hindskov, trolovet i Rind sogn, viet 1753 i Thyregod.
1756.06.17 i Gjellerup: Knud Thomsen, Lind, Rind og Mette Pedersdatter Nørre Fastrup, Gjellerup.
1762.10.07 i Sunds: Frands Nielsen, Orneborg, Rind og Birgitte Jensdatter, Holingholt, Sunds.
1763.06.21 i Gjellerup: Hans Madsen, Lind, Rind og Maren Pedersdatter Nørrre Fastrup, Gjellerup.
1764.10.11 i Gjellerup: enkemand Jens Thomasen, Stokildhoved, Rind og Else Christensdatter, Store Langelund, Gjellerup.
1775.07.06 i Sunds: Ib Laussen fra Holt i Rind og Johanne Grausdatter, Linaa, Sunds.
1777 i Arnborg: Peder Larsen i Rind og Johanne Jensdatter, Birkebæk, Arnborg. Bosat Skarrild Grene.
1778.07.02 i Gjellerup: Jens Jensen Ildsgaard, Søby, Rind og Kirsten Christensdatter Vium, Nørre Fastrup, Gjellerup.
1782 i Brande: Peder Pedersen, Brandlund, Brande og Mette Pedersdatter, Rind (ikke set født i Rind).
1789 i Brande: Peder Christensen i Vovlund i Rind sogn, og Lene Eriksdatter i Harrild
1790.04.10 i Gjellerup: Søren Christensen, Fjederholt, Rind og Anne Jensdatter Gjellerup By.
1791.08.11 i Gjellerup: Anders Olesen, Fjederholt, Rind og Mette Jensdatter, Lundgaard, Gjellerup.
1794.10.10 i Gjellerup: Christen Henriksen, Kollund, Rind og Kirsten Marie Nielsdatter Skovby, Gjellerup.
1798.06.29 i Sunds: Jens Jacobsen Rind og Mette Pedersdatter, Røjen, Sunds.
1802. 10.13 i Gjellerup: Christian Knudsen, Lind, Rind og Anne Margrethe Lauridsdatter i Sønder Fastrup, Gjellerup.
1805 i Arnborg: Hans Eskildsen, Nørre Søby, Rind og Bodil Pedersdatter Tarp, Sønder Søby, Arnborg.
1807.10.06 i Sunds: Jørgen Pedersen Holing Rind og Anne Larsdatter, Sunds.
1808 i Brande: Morten Pedersen Skaarup i Vester Høgild i Rind sogn, og Abelone Kjærsgaard i Brande.
1809.05.13 i Gjellerup: Peder Sørensen, Slumstrup, Rind og Margrethe Madsdatter, Lille Langelund, Gjellerup.
1810.02.15 i Sunds: Christen Henriksen, Sønder Vejen, Rind og Else Marie Andersdatter, afdøde Christen Larsens enke.
1817.01.02 i Gjellerup: Iver Jochum Christensen, Skoldborg, Rind og Else Jensdatter, Hammerum, Gjellerup.
1818 i Brande: Christen Laursen, Damholt, Rind og Maren Andersdatter, Brandlund, Brande *1788c., bosat Vester Høgild
1818 i Arnborg: Christen Christensen, Nørre Søby, Rind og Mette Katrine Christensdatter, Sønder Søby, Arnborg. 1822.08.27 i Gjellerup: Jens Pedersen, Kollund, Rind og Anne marie Jensdatter, Nørre Fastrup, Gjellerup (Jens Søndergaards datter).
1823.09.14 i Gjellerup: Niels Christensen, Nørre Søby, Rind og Mette Jensdatter, Lundgaar, Gjellerup.
1824.07.11 i Gjellerup: Christian Pedersen, Fjederholt, Rind og Christiane Nielsdatter, Birk, Gjellerup.
1825.09.10 i Gjellerup: Mikkel Christensen, Lind, Rind og Birthe marie Christensdatter, Birk, Gjellerup.

RIND SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Høgild generelt
Høgild- Vester
Høgild- Øster
Kollund
Lind
Okkels
Svendlund
Vejen- Nørre
Vejen- Sønder
Vovlund
HØGILD GENERELT
Slags centrum for hosekræmmere
6 Andet
HØGILD-VESTER
Den ene halvgård
1660c Jens Pedersen
1682 Anne Pedersdatter, enken
1701 Jens Jensen, søn
1746c Morten Jakobsen Skaarup, svigersøn
1778 Rasmus Jensen Høgild, svigersøn
1786 Ellen Mortensdatter Skaarup, enken
1808 Morten Rasmussen Skaarup, søn

Den anden halvgård:
1677- Niels Andersen
1718- Rasmus Høgild
1743 Jens Rasmussen, søn
1750 Anne Jensdatter, enken
1754c Niels Pedersen Nørum
1783c Jørgen Nørum Nielsen, søn
1799 Søren Nielsen Olling, gift med enken
1816c Rasmus Jørgensen, stedsøn

Et husmandsted:
1790+ Knud Jørgensen
HØGILD-ØSTER
Et sted
1699- Jens Christensen
1716c Christen Jensen, mulig søn

1. gård 1 3 0 1
1742 Peder Lauridsen Toxvig
1766 Janus Pallesen Thorning, gift med enken
1793 Viste Madsen Rahbek *Ahlergaard, Borris
1805 Christen Ibsen *Holte, Rind

Overgaard 2 1 0 1
1723c Jens Nielsen Skophus , *Skophus
1734 Mathias Jakob Nielsen, *Skophus
1738- Niels Madsen Rojen, *Røjen, Sunds
1774 Søren Nielsen Aabye, svigersøn *Aaby, Aulum
1798 Mariane Christensdatter, *Stauning
1801c Erik Pedersen Okkels, svigersøn
1843c Niels Eriksen, søn af formand

En gård
1728- Christen Pedersen Simmelkær *Ørre?
1749c Ib Pedersen Skærbæk
KOLLUND
En gård:
1711- Christen Rasmussen
1720c Rasmus Christensen, søn

Søndergaard:
1735c Christen Christensen, søn

Fløe gården:
1754 Peder Risbjerg
1764 Karen Christensdatter, enken
1766 Jens Sørensen *Flø, Brande, svigersøn
1799 Palle Christensen Fløe, *Flø, søstersøn
1836 Christen Pallesen Fløe, søn
1871c Palle Christensen Fløe, søn

Sandgaard 1 0 0 2:
1836 Palle Christensen Fløe, aftægtsgård
1845 Søren Pallesen Fløe, søn

Lidet sted:
1758 Hagen Jensen Kollund
1803 Erik Hagensen, søn

En gård:
1761- Jens Lauridsen
1767 Søren Nielsen Skovsbøl, gift med enken
1794 Peder Mikkelsen, svigersøn
1809 Peder Nielsen Donsig, gift med enken
1840c Peder Pedersen Donsig
LIND
Matr. 5A:
1727c Thomas Knudsen
1755c Knud Thomasen
1781c Thomas Knudsen, søn
1815 Søren Christensen Flø, gift med enken
1834 Peder Thomasen, stedsøn

Matr. 8A:
1723c Niels Olesen
1768c Ole Nielsen, søn
1805 Niels Olensen Lind, søn

Matr. 14, 14D i Lind:
1793c Christen Pedersen
1836 Peder Christensen, søn

Matr. 14C i Lind udstykket 1825c fra 14D:
1825 Hans Christensen, søn på 14D
OKKELS
1610- Anders Eriksen
1649- Erik Andersen, vel søn
1677- Peder Ibsen Okkels, svigersøn
1730 enken?
1735 Erik Eriksen Okkels, gift med enken
1748 Jens Nielsen Okkels, gift med enken
1766c Peder Eriksen Okkels, søn
1798 Jens Christian Pedersen Okkels, søn
1836 Lars Jensen Okkels
1857 Jens Christian Møller

Okkelshus:
1797- Mikkel Christensen

Hus uden jord:
1801- Mikkel Jørgensen
SVENDLUND

1584 Lars Ulfsen
1609 Maren Christensdatter
1689 Christen Svendlund

En gård:
1742- Mads ?Christensen Svendlund
1780c Christen Madsen, søn

Formodet indsidder ved Christen Madsen:
1785c Thomas Christensen Talund / Wad

En anden gård:
1770- Christen Knudsen
1775c Mogens Jensen Vejen
VEJEN- NØRRE

1609 Christen Jensen

1683 Jørgen Danielsen

1726 Jens Hansen Vejen
1735 Karen Sørensdatter Tværmose, enken
1738 Jens Mogensen (Torsmark), gift med enken
1750 Niels Jensen Ildsgaard
1779 Jens Lauridsen Brejning, svigersøn
1792 Kirsten Nielsdatter, enken
1796 Mikkel Nielsen, gift med enken
VEJEN- SØNDER

1609- Peder Christensen

1683 Peder Jensen

1728- Svend Christensen
1763 Henrik Sørensen
1809 Lars Pedersen, svigersøn
1837c Henrik Larsen, søn

Husmandssted i Sønder Vejen:
1852c Anders Larsen, søn af Lars Pedersen
VOVLUND

1652- Jørgen Larsen, *Ejstrup
1673- Erik Eriksen †1676c
1677 Christen Pedersen Vovlund ?*Søhale, Nr. Snede
1708- Christen Christensen Vovlund den Gamle, søn
1747 Christen Christensen Vovlund den Ældre, søn
1772 Christen Christensen Vovlund den Yngre, søn
1773 Christen Christensen Vovlund den Ældre, far
1789 Peder Christenen, søn
1832c Jens Pedersen, søn
Udstykket gård:
1860 Pedet Troelsen, svigersøn, *Arnborg
1902 Troels Pedersen, søn
1912 Niels Peter Nielsen Sæderup, svoger
Del af gården:
1865 Kjeld Jensen, svigersøn, *Flø, Brande