Første version 09 decenber 2021
Sidste ændring 15 decenber 2021Borris, Ahlergaard Jordebog 1646.

Denne jordebog er stillet sammen fra to domme på Viborg Landsting i 1646 og 1651, hvor Gunde Rostrup må afgive pantet gods.
Se Gunde Hansen Rostrup i Ahlergaard i Borris sogn.
Sammenlign Ahlergaard Jordebog 1738.
Ligeså Ahlergaard Jordebog 1788.
Disse gårde ligger i Borris sogn undtagen to i Sønder Felding nær ved Ahlergaard selv.
Een gård i Tarp kendes med 3 0 1 0 (Jens Ollesen fæster i 1683 ejet af Fru Sophie Rostrup) , men pantet kan være på en anden gård i Tarp, der var flere. Hartkorn for Høgsvig og Gaarsvig er ikke set, men skønnet 3 0 0 0 kan ikke være helt forkert og betyder, at man kan angive, at Gunde Rostrup havde omkring 30 tønder hartkorn gods i Borris og Sønder Felding sogne.
De røde hartkornstal er skønnet.


Jordebog Ahlergaard 1646Hartkorn
Ny Matrikel 1688
Sted Fæster 1648 Fæster 1651 Tdr Skp Fjk Alb
Ahlergaard selv, Borris 1646 ejer: Gunde Rostrup bebor selv 7400
Brunbjerg Niels 1651 Peder Gjermandsen 1010
Borris Kirke Ved Iffuer Nielsen Gadehus: 1651 Michel Laursen 0000
Duedal Jørgen Thomesen 1232
Egvig 1410
Grønborg (bolig) Anne 1651 Peders Kone 3410
Hjoptarp: Nørgaard? 300½
Hjoptarp: Melgaard? 300½
Koldingstedt? Thamis Måske Kringeltoft
Kringeltoft 1651 Christen Kusk
Slikdal (bolig) Dynnes 1651 0500
Tarp: Jens Ollesen her 1683 1651 hartkorn mulig 3010
Sønder Felding sogn: Høgsvig Hartkorn skøn 3000
Sønder Felding sogn: Gaarsvig Hartkorn skøn 3000
Sum i alt omtrentlig 30500


Udskrifter fra Viborg Landstings Dombog:
(Ahlergaard ligger nord for Skjern å i det der dengang kaldtes Østerlandet i Borris sogn. Østerlandet hørte således til Borris sogn men ikke til Bølling Herred i stedet til Hammerum Herred, derfor er Ahlergaard nedenfor opført under Hammerum Herred, dog er Sønder Felding sogn forkert. I 1843 blev Østerlandet overført til Bølling Herred.)

1646 17/2 (Viborg). Gældsbrev fra Gunde Raaestrup til Frederich von Buchwaldt, fru Lußia von Quallenn og sal. Pouell Randtzous arvinger på 2832 rdl. in specie at betale med 6 pct. årlig rente til snapsting 1647.
Efterdi han ingen forlovere har stillet, har han pantsat flg. gods:
i Fiendz h. i Domerbye s. Dalsgaardt, i Hiuffsleff s. Winchell 2 gde,
i Hammerum h. Felding s.

1 gd. Høgswigh,
item Gaarßuigh,
item Borre Aller {Ahlergaard}, som Gunde selv bruger,

i Bølling h. Borre s.

1 gd. Hiorptorptt {Hjoptarp},
Grønberig,
Meel Hiorptorpt {Meldgaard i Hjoptarp},
Windelboe ½ gd.,
Jeegwigh {Egvig},
Thorp {Tarp}.

Dersom hovedstolen ikke bliver dem betalt med rente og interesse til snapsting, må de have fuldmagt til uden proces at lade forme bøndergde annamme og gøre sig dem så nyttige som deres egne, indtil samme sum bliver dem betalt med rente og interesse. Godset er ikke solgt eller pantsat til nogen anden og skal heller ikke sælges eller opbydes, førend det bliver fraløst dem lovligt. —
Sig.: Erich Juell; Mogens Høgh. (36r-37r)

_________________________________

LANDSTING 16. FEBRUAR 1648 11/2 (Viborg). Brev fra Gunde Raastrup t. Staarupgaardt til nedennævnte mænd, der havde godsagt for ham. Hr. Frederich Ridtz har godsagt for 1400 rdl. til omslag. Nok kræves der 300 rdl. paa Wendtzell Rottkierches vegne. Peder Langhe t. Kiergaardt og Jørgen Rosenkrandz t. Kieldg[aa]rdt har i et brev til Hendrich Holst godsagt for 3000 rdl. til omslag trium regum 1647. Peder Langhe har ogsaa godsagt til bispen i Viborg m. Frandz Roßenberig for 1000 rdl. til Mauritii (22/9) 1643. Peder Langhe og Gunde Roßenkrands har i et brev godsagt for 2000 rdl. til omslag 1648. Peder Langhe har indløst et brev, kapital, rente og interesse, [med] 648 rdl. Gunde Roßennkrandz har godsagt for 500 rdl. Jørgenn Roßenkrandz har godsagt til doktor Søren Hoffmandt i Randers for 600 rdl., som skulle have været indløst til jul 1643. Sal. Offue Juell t. Brusgaardt har godsagt til Marcus Kulbrant for 1000 rdl. og til doktor Sørenn Hoffmandt for 300 rdl. G. R. lover at indløse alles haand og segl og skaffe dem deres breve skadesløst igen til førstkommende jul. Til sikkerhed herfor har han sat dem sin hgd. Starupgaardt, for saa vidt som Hans Juell ikke allerede har den i pant, samt flg. gods, der ligger til Starupgaardt, til underpant: i Fientz h. ...
...
Nok i Bølling h. i Boridz s.
1 bolig, som kaldes Slechdall, (Dynnes),
nok Dudall (Jørgen Thomesen),
Koldingstedt (Thamis),
1 bolligh i Grønborig (Anne),
1 gd. i Bruneberig (Niels),
Iffuer Nielsenn ved Boridz kirke.

Forskaffer han dem ikke deres haand og segl igen til forme tid, maa de samtlige og hver især ved 2 gode mænd lade godset annamme og beholde det til evindeligt eje, sælge det og gøre sig betalt for de 10748 rdl. in specie med renter og omkostninger. Efter annammeisen skal han ikke kende sig ved nogen videre lod el. del i godset, men tilstaa dem deres annammelse. — Forseglet og underskrevet af G. R. og hans frue fru Kiersten Schramb. Forseglet og underskrevet til vitterlighed af landsdommerne Erich Juell og Mogenns Høgh. (18v-21v) [56a 1651 4/2 (Viborg). Skøde fra Peder Langhe t. Kiergaardt og Gunde Rosenk[rantz] t. Windinge paa egne og deres medinteresserede hr. Fre- derich Ridtz, Wendtzill Rotkirch, Jørgenn Rosen [krantz], sal. Oue Juell t. Brusgaardt og Michell Thygesen i Randers deres vegne og efter deres fuldmagt til Hans Juell t. Schouffg[aar]dt paa den del af Starupgaardt, som H. J. ikke har i pant, og flg. gods:
i Fiendz h. Høgxleff s, og by
....
Winkel by

item Starup mølle, i Høg [is] leff s.

...
endnu i Bøling h. i Bore s.

Slichedall,
nok Dudall, desligeste
Christen Kudsch i Kollinghusstedt el. Kringeltofft,
item Peders kone i Grønborigh,
Peder Giermandsen i Broenberig,
Michell Laursenn ved Boridz kirke.

Godset havde Gunde Roestrup pantsat for forløfter og gæld, og da deres breve og forløfter ikke blev indfriet, har de maattet tiltræde det og ved gode mænd lade det annamme til evindelig ejendom. —
Forseglet og underskrevet af P. L. og G. R.
Sig.: Erick Juell;
hr. Franndz Powisch. (23r-24r) [72