Oprettet 2012
Sidste ændring 04 april 2024
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Give sogn før 1900

Steder i Give sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Degneliste
Sognefogeder
Bregnhoved, Bæksgaard, Bøllund (Byllund), Donneruplund, Farre, Farre Mølle, Give By, Givskov, Hedegaard, Hestlund generelt, Hestlund-Lille, Hestlund-Store, Hjortsballe, Højgaard, Loftlund, Mosgaard-Store, Nederdonnerup, Nygaard, Ramskov (føres også under Søndersthoved), Sillesthoved, Skærhoved, Stenbjerglund, Søndersthoved, Tromborg, Ulkær Mølle, Ullerup, Vemmelund, Vorslunde, Øgelund.

I Give sogn findes ingen gårdhistorie, som fx i Brande, Thyregod eller Sønder Kollemorten. De fleste af de følgende oplysninger er derfor udledt af kirkebogen. Der mangler de senere skøder efter 1762, de tidlige fra Viborg Landsting er blevet skrevet ud af Ejnar Bjerre.

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født eller døbt, død eller begravet. gift er trolovet eller viet.
RasMort står for bogen Rasmus Mortensen: "Give Sogn," 1941 Give Boghandel.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.

Steder i Give sogn (alfabetisk) med ejerlav
Sted (alfabetisk) I Ejerlav
Bregnhoved Bregnhoved
Bæksgaard Bæksgaard
Bøllund Bøllund
Donneruplund Donneruplund
Donnerup Mark Donneruplund
Farre By Farre By
Fruelund Skærhoved
Give By Give By
Givskov Give By
Hedegaard Hedegaard
Hestlund Bøllund
Hjortsballe Nederdonnerup
Højgaard Højgaard
Loftlund Farre By
Mosgaard-Store Mosgaard
Nederdonnerup Nederdonnerup
Ramskov Søndersthoved
Sillesthoved Sillesthoved
Skærhoved Skærhoved
Stenbjerglund Farre By
Søndersthoved Søndersthoved
Søndersthoved Mark Søndersthoved
Tromborg Højgaard
Ulkær Mølle Bøllund
Ullerup By Ullerup By
Vorslunde Vorslunde
Vemmelund Donneruplund
Øgelund Vorslunde

Degneliste Give
I pastoratet Øster-Nykirke og Give blev Øster Nykirke anset for hovedsognet (se Brorson) hvor præsten som regel boede med et par undtagelser. Give var annexet, hvor degnen som regel boede. Degnelisten passer dermed bedre under Give end under Øster Nykirke.
1614 Degn 1614
I kirkeregnskabet fra 1614 nævnes "Degnen thill et Par skoe 3 mark", men hans navn kendes ikke. Se RasMort s. 59.
1643c - 1667+ Offer Jakobsen
Nævnes 14. maj 1667 i Nørvangs Herreds Tingbog i en strid om stolestader i Give kirke mellem de adelige Alexander Grubbe til Donneruplund og Johan Liebreich til Søndersthoved (se Brejls uddrag):
Et af vidnerne er Offer Jacobsen degn i Give, der kan mindes 24 år.
1672? - 1725 Søren Jensen Degn nævnt 1702 i Øster Nykirke og 1703 i Give i kirkebogen, biografi i begravelsen,
Søren Jensen *1644c †1725 Give. Han var gift med Johanne Lauridsdatter *1643c †1720 Give. Ved børnene se fx dåb #2073 hvor Jørgen og Jens kaldes Degn og den næste dåb #2074 hvor Jens og Rasmus kaldes Sørensen. Formodentlig har hans sønner hjulpet ham i hans høje alder. Han beskrives i begravelsen i Give kirkebog således:
{1725} Lørdagen p: Dom XXVI p: Trin: som var den 1 Dec: blev Søren Jensen Degn for Nykirke og Give sogne begravet Gl: 81 år. Hafde her været Degn udi 59 år og løbedegn udi 6 år imellem A[..]sens og Fremløf.
Degn i 59 år "her" ville betyde fra han var 22 år, men han har vel før den tid været løbedegn i Fremløf i 6 år, men med 16 år bliver man ikke degn. Her skal antages, at han var degn i 59 år inklusive de 6 år som løbedegn, dermed 53 år i Give. Dette giver et tiltrædelsår på 1672c, og med sikkerhed efter 1667, hvor den forrige degn ses i Tingbogen.
Sikkert barn:
Laurids/Lars Sørensen *1674c Give By †1724 Give By gift med af Annexgaarden Maren Christensdatter Kræmmers *1687c †1764 Give By. Overtager Annexgaarden. Siges i trolovelsen 1707 at være degnens søn.
Børn med lidt forbehold:
Jens Sørensen Degn nævnt 1705-10 af Give By
gift 1. gang med Mette Jakobsdatter *1662c †1702 Give By
gift 2. gang 1702 i Give med Anne Nielsdatter kaldet Vestergaard ?†1744-54 Give.
Jørgen Sørensen Degn nævnt 1707-10 af Give By.
Rasmus Sørensen Degn *1686c Give By? †1738 Give By. Nævnt 1707 af Give By. Besvangrer 1716 Anne Marie Jensdatter af Amhede i Egtved sogn, hvorefter en kontrakt skal oprettes, at hun afstår fra ægteskab mod 50 slettedaler, men han underskriver ikke; sagen bringes for Anst-Jerlev-Slavs herredsting til tingsvidne (se Joh. Linds udskrifter). Gift 1726 med Abelone Nielsdatter af Store Hestlund. Nævnt som Rasmus Degn 1733.
?? Anne Sørensdatter gift 1700 i Give med Mathias Jensen, Skærhoved. Vidne Jens Sørensen.
1726 - 1739 Hans Lauridsen Staby nævnt som degn da han gifter sig 1726.
Hans Staby *1700cc †1739 Give, gift 1726 i Give med Sophia Charlotte Jensdatter Risom *1703 Søndersthoved, Give †1744+, datter på Søndersthoved af kammerråd Jens Lauridsen Risom †1719c Give og Johanne Marie Cassius *1679c †1742 Give. Sophia Charlotte fødte som enke i 1744 et barn i Alkærlund, Brande, til hvilken hun efter lang nægtelse udlægger næste degn Jens Nielsen Holm som far, se ham nedenfor.
Det kommer straks til et brag med præsten Bilhardt, som anklager Staby for gejsteretten for bl. a. ulydighed. En lang proces der begynder i Givskud kirke 1727 ender efter måneder med et forlig.
Hans Staby boede først i Givskov, senere i Give By.
Børn:
Lars Hansen *1729 Givskov, Give.
Johanne Marie *1732 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1739 Give By.
Jens Risom *1736 Give By.
Han boede i Nørre Kollemorten i 1732, men var 1736 tilbage i Give By.
1739 - 1754c Jens Nielsen Holm skandaldegnen, menederen.
*1716c Store Sandfeld/Brandholm, Brande †1778 Give søn af forpagter på Brandholm Niels Pedersen Sandfeld *1686- Store Sandfeld, Brande †1736 (skifte) Brandholm og Anne Jensdatter *1687 Omvraa, Sønder Omme †1736+. Gift 1739 i Give med Maren Pedersdatter af Byllund †1772 Farre, Give. Hans kone betegnes 1754 som degnekonen og i 1755 som Jens Holms hustru i Give (da er Jens ikke mere degn). Biskop Brorson anlagde sag mod ham for provsteretten og han trak sig tilbage fra embedet vel i 1754.
Allerede som 21 årig blander han sig 1739 i et skifte i Eg i Grindsted sogn, hvor Christen Ibsen er død, og bonde Jens Nielsen (Holm) har taget boet under forsegling, men den afdøde var selvejer og det hele bliver indberettet til amtmanden (der foretager skifter efter selvejere):

Indberetning fra en bonde, Kristen Kristensen af Grindsted sogn i Eg, at en selvejer ved navn Kristen Ibsen i Utoft, Grindsted sogn er død, - og at en bonde i Bølling by, Give sogn, Jens Nielsen {Holm} har taget boet under forsegling som skifteforvalter; men at han ikke kan være ejer af stedet, da afdøde er selvejer og K.K. selv for ca. et år siden skrev skødet for ham. Desuden har han akkorderet med familie- og folkeskat-forpagter hr. Roed, hvilket også viser, at han var virkelig selvejer og ikke fæster under Jens Nielsen, hvorfor det tilkommer amtmanden at forrette skiftet. Amtmanden beder Due om at umage sig did hen og på mine vegne examinere af sognefoged Niels Madsen i Dahl og andre som derom måtte være vidende, sagens rette omstændigheder. "Thi jeg forestiller mig, det vel her er gået, som mig fortælles der udi egnen brugeligt er, at den ene selvejer leverer sit skøde til den anden, og derimod tager fæstebrev, da dog den, som fæstebrevet udgiver, hverken skal have lovligt skøde eller være ejer af det bortfæstede, alene på det familie- og folkeskats forpagteren ej til dem som selvejere skal formere prætentioner ... "

Ud fra dette er det blevet muligt at identificere Jens Nielsen. Hans far var forpagter på Brandholm (Holm) i Brande sogn Niels Pedersen Sandfeld, som i 1729 købte en gård i Utoft, Grindsted af præsten i Hemmet. I skiftet efter Niels Pedersen Sandfeld 1736 ses en søn Jens Nielsen *1716c, som er denne Jens Nielsen Holm. Christen Ibsen har købt gården i Utoft hartkorn 2 3 0 2/3 til selveje i 1738, men Jens Nielsen Holm som arving forsøger at slå penge ud af skiftet. Desuden ses Jens Nielsen Holm i Paaske-skiftet fra 1753 Hastrup Mølle, Thyregod, hvor i dokument "Uu" hans søstre Maren og Kirsten Nielsdatter nævnes, som begge ses i skiftet 1736 efter deres far Niels Pedersen Sandfeld. Dermed er identifikationen 100% sikker.
Han udlægges 1745 som far til et barn formandens enke Sophie Charlotte Risom har født i Alkærlund, Brande (Nørvang Gejstlig):

Jeg underskreven Sophia Charlotta afgangne Hans Stabyes, bekiender og hermed tilståer for Sogne Præsten til Brande Meenighed Hr: Jens Risom og 2de Mænd af Brande Sogn, nemlig Christen Sørensen af Algierlund og Jacob Jensen af Huusum, At ieg ingen Fader veed at angive og udlægge til det barn jeg fødde her i Algierlund, som i Brande kirke blev døbt dend 4de Søndag efter Trinitatis Ao 1744, med Degnen til Nykirke og Gyve Sogne Jens Nielsen Holm, hvilket med min egen hånds undertegnelse formæltis overværelse bekræftes og tilstår
Algierlund d: 22 November Ao 1745
Sophia Charlotta Sl. Hans Stabyes

Det viste sig, at Jens Nielsen Holm havde bestilt logemente ved Christen Sørensen i Algierlund til at Stabys enke skulle føde der, derefter skulle Christen Jensen i Lille Langkær i Brande opfostre det for penge han skyldte Jens Nielsen Holms far, som var død. Det kirkelige Landemode tilstår ham ikke fornægtelsesret, men han går for højesteret, som giver ham denne ret - se Brorson citatet nedenfor. De rent juristiske realiteter er i ulave med verdens her.
Hans kone Maren Pedersdatter er ikke tilfreds - hvilket ikke kan overraske - og forlader ham som det ses her (Jyske registre, Kurt Kermit):

Jens Nielsen Holm af Jylland, Beneficium paupertatis imod hans hustrue.
Bevilger og tillader, at hvis indlegge, breve og documenter som Jens Nielsen Holm fra vort land Nørre Jylland, forårsages udi retterne at lade indgive, udi en sag mod hans hustru og hendes søsters mand Christen Laursen, dels angående, at hans hustrue skal have forladt ham, og dels angående, et hus og haugeplads hand med hende har [faren?] i [hiemmegeist?] og hvilket hans hustru og bemelte hendes søsters mand skal have bortsolgt imod hans vilje og uden nogen forespørgsel derom, til ham at giøre med videre, bemelte hans hustrues opførsel og omgang imod ham, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkendelse antages etc.
Christiansborg slot Hafniæ den 24 januar 1749.

Det ses meget sjældent, at en mand får fattighedsret (Beneficium paupertatis, kongen - staten - betaler sagsomkostninger) mod sin kone specielt i en så personlig sag. Som set ovenfor har degnen rigtig gode forbindelser til advokater og retten.
Biskop Brorsons visistats 12. august 1751 i Øster Nykirke:

..af begge Meenigheder vare kun fåe tilstæde. Degnen Jens Nielsen Holm blev borte. Han et slet og Forargeligt Menniske, er udlagt Barne Fader af en Enke til hendes i uære avlede Barn; Sagen har været for Provste Retten og Lande Modet, hvor ham blet nægtet at giøre benægtelses Eed, hvilket ham ved Høyeste Ret blev tilladt. Meenigheden er meget bedrøvet over, at de længere skal plages med sådant et Forargeligt Menniske, og den som de desuden alle nu anseer som en Meen Eedere.

Jens Nielsen Holm kan man stole på — hvor han kommer hen bliver der ballade og retssager.
I 1753 forsøger han at slå penge ud af skiftet efter birkedommer Peder Paaske i Hastrup Mølle, Thyregod. Han havde ladet 200 rigsdaler overskrive til præst Bilhardt i Øster Nykirke og Give i 1745. Året efter i 1746, da Bilhardt er død, gøres et forlig som også har med de 200 rigsdaler at gøre (de udslettes) mellem Paaske, degnen og provst Risom i Brande om arven efter degnens far Niels Pedersen Sandfeld fra 1736, hvor Risom havde udbetalt 100 rigsdaler til degnens to søstre, som han først får igen i 1754 af boet efter Paaske. Detaljerne kendes ikke. Jens Nielsen Holm foreviser altså et gældsbrev, som allerede er slettet.
I 1769 og 1770 køber han Økær i Borup i Brande af Sr. Jens Nørskov i Skærhoved, Give på betingelse af at aftægtsmanden Anders Rasmussen flyttede ud, hvilket ikke skete. Derfor lader han handelen gå tilbage. Han lader marker plove, men betaler ikke for det. Alt dette går for Nørvangs herredsting og ses i Dokumenter til Justitsprotokollen Nørvang Herred 1674-1772 (B70-31). Anders Rasmussen lægger sag an imod Jens Nielsen Holm.
1755c - 1767 Gustav Carl Hadler, kaldet Carl Hadler/Hadeler, degn og skoleholder i annekset Give.
*1717c †1767 Give By, formodes at være søn af Sofie Hedvig Scholten †1742 (#26 skifte i Brejl) i Skanderborg enke og faderen vagtmester Hadler †1740 Barakkerne, Skanderborg. I 1742 i skiftet med hans fuldstændige navn er han degn i Hylke sogn syd for Skanderborg Sø, som han må have forladt før 1749, hvor en degn James Wicher nævnes der.
Trolovet 28. feb. 1747 i Tørring med Ursula Marie *1723c †1793 Øster Nykirke - hun fik en uægte datter i 1744 Anne Kirstine avlet på Stougaard med Christian Holwitz, datteren døde få uger gammel.
Børn:
Sophie Hedevig Gustavsdatter Hadler *1750-, bærer i dåb 1766 og 1767 i Give. Vel gift 1776 i Vejle med enkemand Søren Nielsen.
Carl Gustav Hadler *1751c †1770 Give By, død på besøg fra København.
Eva Marie Hadler *1753c gift 1777 i Øster Nykirke med Jens Jensen *1753c Nørre Kollemorten, Øster Nykirke. Familien bor FT 1787 i Nørre Kollemorten, FT 1801 i Tørring By.
Theodonius Schultz *1759 Give By †1 år.
Theodonius Schultz *1763 Give By †13 uger.
Sophie Magdalene *1765 Give By †1766 Give By 1½ år.
Biskop Brorson visitats i Øster Nykirke 1756:

Den 27 ejusd: {Maji} i Nyekircke: Sogne Præsten Hr Lorentz Stalnkegt holdte een opbyggelig Prædikken over Dagen Evangelium: Degnen Studios: Christian {vel Gustav} Carl Hadeler, som boer i Annexet og der holder Skole, har efter Sogne Præstens Vidnesbyrd på nogen tiid forbedret sit Levnet, samt upåklagelig forrettet Skoleholdet. Så var og Præsten fornøjet med de tvende i Hoved Sognet værende og een a parte Skoleholder i Annexet Gifve: Ungdommen svarede også til fornøjelse:

Christian Carl Hadeler er formodentlig en fejl for Gustav Carl Hadeler, se skiftet nedenfor og Brorson selv i 1762.
Biskop Brorson visitats 1762:

Den 22de Augusti visiterede ieg i Nyekirke. Sogne-Præsten Hr Lorentz Stalknegt en retskaffen og flittig Lærere forestillede af Evangelio grundig og bevægelig den Lærdom om Bønnen. J Hoved Sognet foreståaer Skolen i Vonge Bye Iohan Højenhoff, som er ustraffelig i Lærdom og Levnet. Derforuden findes i samme Sogn 2de omløbende Skolemestere, som intet blev klaget over. J Annexet Gifve foreståer Skolen Gustav Hadeler, som intet blev klaget over. Ungdommen svarede vel og Meenigheden var bevægelig.

Se skifte Skanderborg Købstad i Brejl :
26 Sofie Hedvig Scholten i Skanderborg. 2.12.1742, fol.215.
Enke efter vagtmester Hadler. B: Gustav Carl Hadler, degn i Hylke, Sofie Magdalene Hadler 19, Johan Theobart Hadler 16 i Vordingborg Latinskole, Eva Marie Hadler 15.
I en indberetning til biskop Bloch i Ribe i 1768 fra præsten Lorentz Stallknecht læses (se Vejle Amts Aarbog 1940, s. 133):

Skoleholderen, som er Degn tillige, bor udi Giuve By, og holder Skole, hans Løn derfor kan være en 12 Rdl., foruden Ildebrændsel, som han faar til Skolens Fornødenhed. Der holdes ikke længere Skole end fra Martini indtil henved Paaske der, thi naar Beboerne behøver deres Børn til Arbejdet tager de dem af Skolen. Den som kalder Degnen her til Menigheden kalder og tillige Skoleholder, som er Ders Højærværdighed selv {biskoppen i Ribe} for Giuve Kirke, og Hr. Assesor Schmidt for Nykirke.

1767 Jens Svarfas? nævnt ved hans barns dåb 1769 som degn.
Han var født *1739c †31.05.1799 Gauerslund (kaldes deri "Svarfar?") som skoleholder. Student Jens Svarfas var 1760 - 1767 skoleholder i Højen. Gift 1760 i Højen ifølge Vinding kirkebog med Lucie Tibi *1730 Vejle datter af Hans Tibi †1734 og kone †1735 (se Nygårds sedler). Hans kone nævnes første gang i sept. 1767 som fadder, tydningen af "Mad: Svarfas" ikke helt sikker, se dåb #2870. Den forrige degn Hadler døde i april 1767, så tiden passer.
Børn:
Dreng *1768-, fordi Peder Ludvig begraves som yngste søn.
Peder Ludvig *1769 †4 måneder gammel.
Ses efter marts 1770 ikke i kirkebogen.
1771 - 1782 Hans Ehnemann, - datter fadder 1771.
Hans Ehnemann *1717c †1789 Give, degn 1744 Vammen, 1759 Lindum, havde været blind siden 1778, gift 1. gang 1743 i Vive med Anne Katrine Wilsberg *1719 Vive †1746 (skifte #104) Vammen hendes far Mads Mikkelsen Wilsberg til Stevnshoved †1757 (skifte Aalborghus) mor Anne Kristoffersdatter Godsche. Han blev gift 2. gang 1749 i Vammen Bodil Nielsdatter Feld *1718 Nykøbing †1795 Give By hendes forældre Niels Nielsen Feld byskriver i Nykøbing og ?Mette Marie Mikkelsdatter (Nygaards Sedler).
Børn med Anne Katrine Madsdatter Wilsberg:
Michael Hansen Ehnemann *1745 Vammen †1805 (skifte #1859) Viborg (gammel student), student, lever 1801 i Give af sine midler ved søsteren Anne Katrine .
Børn med Bodil Nielsdatter Feld:
Niels †1750 Vammen.
Niels Ehnemann †1805-, matros, nævnt i skiftet efter halvbroderen Michael.
Anne Katrine *1751 Vammen †nogle måneder gammel.
Anne Katrine Ehnemann *1752c Vammen, gift 1782 i Give med næste degn Peder Reenberg Helt, se nedenfor.
Mette Katrine Vammen *1757 †1 år gammel.
Mette Katrine Vammen *1759 †3 måneder gammel.
Johannes Ehnemann *1761 Vammen †1791 (se kirkebog) Maarslet syd for Aarhus:

Den 14de Decembr kastet Jord paa en omløbende Betler Johannes Ehneman af Givfe, som fandtes død i en Vogn paa Hørret gade.

Familien fik ham erklæret død ved tingsvidne på Nørvang-Tørrild herreders ting den 4. juli 1806 og har altså ikke vidst, at han var blevet begravet i Maarslet.
Jakob *1762 †1 år gammel.
Mens Hans Ehnemann var degn i Vammen blev han i 1748 sigtet for at have besvangret en kvinde, som døde. (Jyske registre, Kurt Kermit):

Sogne degn Hans Ehnerman, Beneficium paupertatis.
F5tus G a v, at vi, efter Hans Ehnerman, sognedegn til Vammen, Bigum og Lindum sogne i Viborg stift, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hvis indlegge, breve og bevisligheder, som hand forårsages udi retterne, at lade indgive udi en sag imod vedkommende, angående en af et qvindemenneske ved navn Karen Jensdatter, som nu ved døden skal være afgangen, imod ham giorte beskyldning, at skulle have besvangret hende, og være fader til det af hende fødte barn med videre, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges, oplæses og til påkiendelse antages etc.
Christiansborg den 2 august 1748.

Efter sin suspension blev han genindsat fordi han fik lov at "rense" sig ved benægtelsesed for provsten (Nygaards Sedler). Hans efterfølger Jeppe Ørum Jensen ses at være tiltrådt i Vammen 1775.
1771 april, Ehnemanns datter bærer i Give kirke.
Konens søster dør 1774 i Give - Ane Marie Felt *1705 Nykøbing †1774 Give.
1776 ses Jomfru (Anne Katrine) Ehneman i Give som fadder.
1778 ses Maren Ehnemann i Give som fadder, det er ikke klart, hvem hun er, hun turde være degnen Ehnemanns slægtning.
Hans Ehnemann var blind fra 1778 og må have haft hjælp til undervisning indtil 1782. Han blev begravet i 1789:
d. 25 Julij blev den gamle degn Ehneman i sit alders 71 Aar begravet der havde været blind i 11te Aar.

1782 - 1802 Peder Reenberg Helt nævnt som degn ved sin trolovelse 1782.
*1752 Helliggejst, København †1823 Gauerslund far Lorens Lorensen Helt præst i Ikast †1771 (skifte) Ikast og Marie Margrethe Pedersdatter Reenberg †1753 København (hun var datter af præst i Thoreby, Lolland Peder Jensen Reenberg *1681 Viborg †1748 Thoreby og Else Elisabeth Gemsø *1690 Stege præstegaard? †1740 Thoreby).
Gift 1782 i Give med datter af formand Anne Katrine Ehnemand *1752c Vammen †1820 Gauerslund, se hendes forældre Hans Ehnemann og Bodil Nielsdatter Feld ovenfor.
Peder Reenberg Helt ejede i 1789 Smedegaard hartkorn 7 1 1 1 i Give By. Han lånte 92 rigsdaler på den af Amtmand Hans de Hofman i Fredericia. (Hartkornet forekommer meget højt).
I udskiftningen 1789 af Give By forlanger han græsningsret i byen efter forordningen (RasMort s. 116). Lodsejerne vil ikke tilstå ham det, men han skriver til Rentekammeret, der udsender en resolution, at han strengt set ingen ret har til græsningen, men rentekammeret så gerne at han fik det. Udskiftningskommisionen mener der står nu engang et degnehus og en skole og denne skulle mindst have samme græsning som en husmand har og appellerer til Losejerenes retsfornemmelse:

... om de god villig vilde tilstaa dette Skolehus Græsningsjord tillagt til een Ko og 4 Faar. De største lodsejere i Byen, Hr. Consitorial Raad Stallknecht {præsten, der boede i Øster Nykirke}, Sr. Jens {Nielsen} Nørschou og flere af Beboerne var ikke imod, at Skolehuset blev tillagt Græsningsjord, der blev bestemt 4 Tdr. Land 1. Klasses Hede, under denne Betingelse: At saa længe skoleholdet bliver ført lovforsvarligt, og Huset bliver brugt til Skole for Byen og Sognet, skal denne Græsningsjord henhøre til Skoleholderen uden Afgift deraf at svare ...
...
De Lodsejere, somme ikke vilde indvilge i Græsningsjorden til Skolen, var Jacob {Mortensen} Skov, Søren Jørgensen og Jens Nielsen, ser har pr. 7 Tdr. Hartkorn, som er ikkun 1/5 Part af Byen, men disses Modsættelse fand Commissionen, som allerede meldt, ikke vægtig nok til derfor at nægte Skolehuset den omtalte, nu bestemte Græsningsjord.

Man ser at heden kunne være af første klasse.
Hans søster Else Marie Felt ses at bo ved ham i Give By 1787-88.
Børn:
Lorens Helt *1783 Give By †1828+. FT 1801 læredreng ved guldsmed Jens Bierring i Vejle By. Ses 1805 i Viborg (skifte efter moderens bror Michael Ehnemann). Gift 1809 i Viborg (Graabrødre) med Karen Møller †1828+. Guldsmed i Viborg 1810-19, Løgstør 1828. Se Nygaards Sedler.
Bodil Felt Helt *1785 Give By.
Stefan Vest Hauch Helt *1787 Give By †1854 Ommestrup. Guldsmed. 1814 Lemvig, 1834 Skanderborg, 1852 Ommestrup. Gift 1812c med Marie Magdalene Schram *1798c Aarhus †1852 Ommestrup. Se Nygaards Sedler.
Marie Margrethe *1789 Give By †4 måneder gammel.
Hans Nikolaj *1790 Give By.
Michel *1794 Give By †få dage gammel, hjemmedøbt.
1803 - 1830 Jens Nielsen Kjersgaard.
*1775 Brandholm, Brande †1836 Give By søn af Niels Jensen Kjærsgaard til Brandholm *1737c Kjærsgaard, Snejbjerg †1795 Brandholm (mindre herregård), Brande og Karen Mortensdatter Skaarup *1748 Vester Høgild, Rind †1815 Vester Høgild. Han blev gift 1803 i Rind med Kirstine Magdalene Lassen *1770 i Rind †1831 Give datter af præst i Rind 1763 - 1805 Mogens Ottesen Lassen *1735 Snejbjerg †1826 Øster Høgild, Rind og Kirstine Marie Koch *1761c †1827 Øster Høgild, Rind.
Børn:
Kirstine Marie Kjersgaard *1804.11.06 (ingen kirkebog ført 1800-04, dato ved hendes begravelse) Give †1893 Sønderholm, Brande, tjener 1845 ved søsteren Magdalene Sibylle i Vesterholm, Brande, gift 1. 1845 med Peder Knudsen i Skerris, Brande *1776 Lundfod †1856 Skerris, Brande. Gift 2. gang 1858 i Brande med Christen Hansen *1832 Sønderholm, Brande †1880 Sønderholm først i Goldbæk mellem Borup og Brande senere i Sønderholm, Brande.
Beskrivelse af hende i Thomas Sørensens Slægtsbog (Peder Knudsens stedbørn var bl. a. Thomas Klemmensen *1794 Skerris med kone Karen Jensdatter *1802 Sønder Askær, Brande. Thomas Klemmensen overtog gården i Skerris. Hans datter Petrine Thomassen var mor i Thyregod til Thomas Sørensen, der var dreng i Skerris 1880-84, da han var 10 - 14 år og således personlig kendte Kirstine Marie - stavning og tegnsætning original):

Efter Anes {1. kone} død givtede Peter Knudsen sig igjen, med pige Kirsten Marie. Hvor hun var fra ved jeg ikke, Men Kirsten Marie havde tjent i Horsens hos brødrene Staldknægt. der havde hun holdt Hus i flere Aar. Var afholdt, for Troskab og døgtighed. Jeg ved fra min Mor {Petrine Thomassen}, at Thomas Klemmesens børn {for hvem hun var stedbedstemor, Petrine var en af dem} holdt meget af hinde. Ogsaa af Thomas og hans Hustru Karen var Kirstine afholdt. Men Peder Knudsen var nok ikke saa rar,... {det er en anden historie, se Skerris i Brande}
...
Jeg vel lige vende telbag til Peder Knudsens Enke. Kirsten Marie. Da hindes Mand døde, givtede hun sig med. Kresten Hansen og kom tel at bo ved Goldbæk imellem Borup og Brande. Fløttede siden tel Sønder Holm. Blev Moder {stedmor} tel de to bekjente Mænd Morten og Hans {Kristensen} Sønderholm. Slægten bor indnu i Brande Sogn {skrevet ca. 1935}. Kirsten Marie boede i et lille Hus der laa mellem de to brødres ejemdome. Jeg var der et Ærende i 1883. Hun død førs i Halvfemserne.

PERSONLIG BEMÆRKNING (2011): Jeg, Villy M. Sorensen, kendte Thomas Sørensen, han var min bedstefars bror og boede halvanden km fra gården, hvor jeg er opvokset i Thyregod. Med kun et led imellem - nemlig Thomas - spændes altså over godt 200 år, fra en fødsel i Give 1804 til dette skrives 2011 i München. Thomas (blev 92 år) besøgte Kirstine Marie (blev 89 år) i Brande 1883, sidste gang jeg (i 2011 heller ikke helt ung mere) besøgte Thomas var 1962. Han har ikke mundtlig fortalt mig om slægten eller Kirstine Marie, men det står i hans slægtsbog.
Karen Nikoline Kjersgaard *1806 Give By. Tjener 1845 i Follerup Kornmølle i Herslev. I 1850 tjener hun i Haastrup, Smidstrup ved fætteren, faderens søster Johanne Nielsdatter Kjersgaards søn, Niels Kjersgaard Arevad *1799 Brandholm, Brande †1863 Skærup som er skolelærer og født i Brandholm, Brande sogn.
Mogens Lassen *1808 Give By.
Magdalene Sibylle Kjersgaard *1810 Give By †1881 Vesterholm, Brande. Tjener 1834 i Skærhoved ved Anders Hansen. Gift 1836 i Brande? med Bertel Thomsen, Vesterholm, Brande *1815 Brogaard, Brande †1883 Hallundbæk, Sønder Omme (Bertel gift 2. gang 1882 i Blaahøj kirke med enke Maren Nielsdatter ?*1819 Rind? †1889 Grarup, Brande).
Børn (se Brande Gaardhistorie, Hefte 11 Brandholm, s. 37):
Jens Bertelsen *1839 Brande rejste til Amerika.
Thomas Bertelsen *1842 Brande †1882 overtog Vesterholm, Brande.

Bregnhoved
1 Introduktion
Bregnhoved havde tradionelt tre gårde, der til tider har været delt i halvgårde.
I Extraskatten 1762 er der tre familier i Bregnhoved, nemlig de tre gårde.
I 1787 er der fire familier og gårde for matrikel 1 er lige blevet delt i to dele.
I 1801 ses seks familier i Bregnhoved, to af dem kaldes Bonde og Gaardbeboer, to kaldes husmand med jord, en daglejer og husmand med jord og en tømmermand og husmand med jord. Niels Andersen Wong den Yngre burde bo ved sønnen Christen Nielsen paa matr. 1A.
Folketællingen FT 1801 forliges ikke ret godt med matrikelkortet far 1820, hvor der kun ses bygninger til tre gårde og et husmandssted - dermed må to familier have boet i ekstra huse ved gåardene.
Der er nogen usikkerhed om Anders Nielsen, der i matrikelkortet fra 1820 ses på matr. 2 Bankgaarden men i realregistret ses på matr. 1 d, e, f, g, h.
Hartkornet er svært at følge. 1 6 0 0 ses 1694 og 1699, 1 4 3 1½ i 1699. I 1755: nr. 1: 3 4 0 1, nr. 3: 3 1 3 0 og nr. 2: 1 7 1 0. Hartkornet 1 6 0 0 er det halve af det senere matr. nr. 1 med 3 4 0 1, som dermed har været delt i to halvgårde. Hartkornet 1 4 3 1½ er det halve af nr. 3 med 3 1 3 0, som også har været delt i to halvgårde.
Den senere matrikel nr. 1 harkorn 3 4 0 1 kan følges fra 1694 og fremad ret godt. I 1699 er der to fæstere, hver på sin halvgård. Før 1755 lægges de to halvgårde sammen til en helgård som Jørgen Johansen er fæster af.
2 Ejerliste
1663- Søndersthoved.
1683 Major Schwerin i Bjerre (og Søndersthoved).
1755 Donneruplund.
1762 Søndersthoved.
1787- selvejere.
3 Fæsterliste
1663 Jens Christensen Rytter, Søren Nielsen, to øde gårde
1683 Thomas Nielsen, Søren Dreisen, 1 gård øde i lyng
Hartkorn 1 6 0 0:
1694 Johan Sørensen
Hartkorn 1 6 0 0:
1699 Mathias Jensen
Hartkorn 1 4 3 1½:
1705 Clemmen Christensen
1718 Jens Hansen
Hartkorn 3 1 3 0:
1736 Jens Villadsen
1759 Villads Jensen
4 Familier med børn

1663- Jens Christensen Rytter.
1663 budfoged på Søndersthoved gods. Nævnes 1664 i kongens restance som Jens Rytter i Bregnhoved.

1663- Søren Nielsen.
Fæster en halv gård af Major Schwerin på Søndersthoved 1 rigsdaler fæstepenge. I 1663 skal han betale skatter af brugen af en halv ødegård (to af de tre gårde ses øde i 1663). Ses i kongens restance i 1664. Søren Dreisen i 1683 kunne evt. være denne Søren Nielsen, men måske mindre sandsynligt.

1683 Thomas Nielsen *1634c †1702.04.23 Bregnhoved.
Ses i græsningtaksten 1683.

1683 Øde gård i lyng.
Tidligere vel før 1660 Søren Olufsen fæster.

Matr. nr. 1:
1683- Søren (Jensen?) Dreisen *1627c †1707.01.09 Bregnhoved.
Gift med Kirsten Pedersdatter *1621c †1702.06.05 Bregnhoved
Søren Dreisen ses Græsningstaksten 1683, Søren Jensen begraves i kirkebogen, kan være forskellige personer, men alderen ville passe. Enten Johan Sørensen eller Mette Sørensdatter nedenfor kunne være børn af Søren Dreisen, de er født omkring 1670.

Halvgård. Hartkorn matr. nr. 1, ½ af 3 4 0 1 eller 1 6 0 0.
1699 Mathias Jensen *1660c- Skærhoved, Give †1729+ søn i Skærhoved af Jens Nielsen *1637cc Skærhoved? †1700- Skærhoved.
Gift 1. gang med Johanne (fra første datter med næste kone) †1699-.
Gift 2. i Give 1700.06.09 med Anne Sørensdatter af Give By *1677 Give By? †1708 Bregnhoved.
Gift 3. gang 1708+ med hans tredje kone.
Børn med 1. kone Johanne:
Anne Madsdatter *1680cc.
Gift 1. 1703.07.01 i Give med Jens Christoffersen *1680- †1705.03.29 Bregnhoved.
Gift 2. 1705.06.14 i Give med Peder Lauridsen Post af Østerhoved, Givskud.
Skilt 5 måneder senere, Anne Madsdatter var gravid ved en anden mand nemlig Frands Jensen af Givskov.
Maren Mathiasdatter *1699c Bregnhoved †1731.03.04 Give By.
Gift 1726.01.01 i Give med Niels Sørensen i Give By *1698.04c †1740.05.01 Give By.
At hun er datter af Mathias Jensen se #2227 hvor hun bærer ved faderen og hans 3. kone.
Børn med 2. kone Anne Sørensdatter:
Jens Mathiasen *1704.02.17 Bregnhoved †1726.03.03 Bregnhoved 22 år gammel.
Fadder 1725 da stedsøsteren Maren døbes.
Johanne Mathiasdatter *1707.08.07 Bregnhoved.
Tjener 1725 ved søsteren Maren gift i Give By, ses 1731 i Give By som fadder.
Børn med 3. kone:
... mangler vel nogle børn i kirkebogshullet 1710-19.
Jes *1720.12.29 Bregnhoved †1729.08.14 Bregnhoved godt 8 år gammel.
Maren Mathiasdatter *1725.04.27 Bregnhoved.

Anden halvgård. Hartkorn matr. nr. 1, ½ af 3 4 0 1 eller 1 6 0 0.
1694 Johan Sørensen *1670cc †1745-54 Bregnhoved?
Gift 1699- med Mette Sørensdatter *1672c †1740.05.22 Bregnhoved.
Børn:
Kirsten *1701.01.02 Bregnhoved †1708.08.12 Bregnhoved.
Søren Johansen *1703.03.28 Bregnhoved †1730.12.17 Hedegaard.
Gift 1726.01.20 i Give med Anne Graversdatter Overgaard af Hedegaard (gift 1. 1708 i Give med Christen Nielsen †1726- af Hedegaard).
Jens *1706.02.28 †4 måneder gammel.
Jørgen Johansen *1707.11.27 Bregnhoved, overtager gården, se nedenfor.
Søren Johansen *1714.10c Bregnhoved †1741.10.31 Bregnhoved, 27 år gammel.
Gift 1741.10.01 i Give med Johanne Rasmusdatter †1764.09.30 (almisselem) Give By

Før 1755 hartkorn af hele matr. nr. 1: 3 4 0 1.
1738c Jørgen Johansen *1707.11.27 Bregnhoved †1779.09.14 Bregnhoved.
Gift 1738 i Gadbjerg med Ida Jensdatter *1710c Smidstrup, Gadbjerg †1782.12.22 Bregnhoved.
Børn:
Jens Jørgensen *1740.03.20 Bregnhoved.
Johan Jørgensen *1741.09.24 Bregnhoved.
Anne Marie Jørgensdatter *1743c, nævnt som søster til Johan Jørgensen i 1766 i #2849.
Søren Jørgensen *1745c Bregnhoved, overtager gården, se nedenfor.
Jørgen Jørgensen *1755.04.13 Bregnhoved, selvejer i Store Mosgaard, Give.
Navnløs *1758.01c Bregnhoved †1758.01.29 vel død spæd.
Simuleret Folketælling 1762 Bregnhoved Jørgen Johansen Gods: Søndersthoved
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Jørgen Johansen79 1707 Bregnhoved Give 1779 Bregnhoved Give Dåb nr.2100
Begravet nr.6805
 
kone1762100Ida Jensdatter77 1710c Smidstrup Gadbjerg 1782 Bregnhoved Give Begravet nr.6831
 
søn176299Jens Jørgensen22 1740 Bregnhoved Give  ?Ses vel senere i Ullerup som sognefoged FT 1787 og 1801.
barn176280Søren Jørgensen17c 1743c Bregnhoved Give 1805 Egeskov Thyregod Født i hullet 1745-54 i Give kirkebog. Senere selvejer i Bregnhoved. Se Ejnar Bjerre om Thyregodlund (Egeskov). Gift 1768c vel i Brande med Maren Nielsdatter *Sønder Askær, Brande. Flyttede efter 1797 fra Give til Egeskov i Thyregod.
søn176299Jørgen Jørgensen7c 1755 Bregnhoved Give  FT 1787 selvejer i Store Mosgaard, Give gift med Johanne Christensdatter *1727c. Solgte 1790 til en mand fra Hvejsel.
oph.1762100?     
oph.1762100?     

1768c Søren Jørgensen *1743c Bregnhoved †1805 Egeskov, Thyregod.
Gift 1768c i Brande? med Maren Nielsdatter *1751c Sønder Askær, Brande †1834 Dørken, Thyregod (ved søn Jørgen) datter af Niels Knudsen.
FT 1787 selvejer i Bregnhoved, solgte den halve gård 1787, den anden halve sælges efter hans død.
1797 af Give By ved søn Jørgen. FT 1801 husmand i Donneruplund. Fæster senere del af Egeskov, Thyregodlund ejerlav, Thyregod.
I 1782 er han til auktion i Usseltoft, Brande og køber 1 Hylsklæde for 4 mark 12 skilling og 15 Hiul-ringe for 2 mark. Han ser ikke ud til at være rig, de rige køber for flere penge.
Børn:
Christiane *1769.08.13 Bregnhoved †1773.06.06 begravet knap 4 år gammel.
Ide Sofie *1771.12.01 Bregnhoved †1772.01.01 begravet 3 uger gammel.
Niels Sørensen *1773.05.31 Bregnhoved, ikke set ellers.
Christiane Sørensdatter *1775.03.12 Bregnhoved †1858 Østerhoved, Givskud.
Gift 1796.07.29 i Give med Jens Christensen *1761 Østerhoved †1838 Østerhoved.
Jørgen Sørensen *1777.03.25 Bregnhoved †1854.02.21 Dørken.

Gift 1. 1796.12.29 i Give med Karen Olufsdatter *1767 Dørken, Thyregod. datter af Ole Christensen *1742 Østergaard, Dørken †1817.02.12 Dørken og 1. kone Anne Hansdatter *1743c Aale? †1778.10.11 (barselsseng) Dørken..

Gift 2. med søster til 1. kone Susanne Olufsdatter *1778.09.18 Dørken †1853.08.22 Dørken.

Bosat Give By, derefter Egeskov, Thyregod, 1817 til Dørken.

Folketælling 1787 Bregnhoved Søren Jørgensen 3.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- eier mand 1Søren Jørgensen441743c Bregnhoved Give 1805 Egeskov Thyregod  
kone 1Maren Nielsdatter341753c Askær- Sønder Brande 1834 Dørken Thyregod  
dat. Christiane Sørensdatter121775 Bregnhoved Give 1858 Østerhoved Givskud Dåb nr.2982
Viet nr.8336
 
søn Jørgen Sørensen101777 Bregnhoved Give 1854 Dørken Thyregod Dåb nr.3013
Viet nr.8344
Gift 1796 i Give med 1. kone Karen Olufsdatter. 2 kone søster til denne Susanne.

1787 Niels Andersen Wong den Yngre *1745c Donneruplund, Give †1815.08.16 Bøllund, Give.
Gift 1770.12.05 i Give med kusine Ane Kristine Christensdatter *1753 Skovgaard, Kollerup †1829.04.25 Bregnhoved datter af Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring †1797 Store Hestlund, Give og 2. kone Anne Olesdatter *1731 Give †1784 (skifte) Store Hestlund.
Han er søn af herremanden Anders Nielsen Wong og gifter sig med en datter (kusine) af proprietæren Christen Pedersen Donnerup og i modsætning til andre børn af de to kan han passe på penge. Hans stationer er:
1769 Arvad Mølle, Brande.
1778c Ulkær Mølle, Give.
1787 Bregnhoved, Give, hvor han i FT 1801 kaldes husmand med midler.
For en ordens skyld opføres alle hans børn født forskellige steder her:
Børn:
Birte Marie Nielsdatter *1772c Arvad Mølle.
Gift 1794.11.13 i Give med Jørgen Christensen * Nørre Omme.
Ikke fundet i FT 1801 i Ringkøbing, Ribe eller Vejle amter.
Christian Nielsen *1775.04.17 Arvad Mølle †1855.04.17 (ved Niels Nielsen) Bæksgaard, Give.
Gift 1800 i Øster Nykirke af Breinhoved med Karen Pedersdatter *1777c Nr. Kollemorten †1855.04.19 (to dage efter mandens død) Bæksgaard datter af Peder Nielsen *1738c Lindet?, Vester? †1801-14 Nørre Kollemorten og Birte Jensdatter *1746c †1801- Nørre Kollemorten.
1800 - 1820+ Bregnhoved.
1834- Bæksgaard, Give. (Nævnes FT 1845 i Bregnhoved, muligvis fejl.)
Ane Kristine Nielsdatter *1777.11.30 Arvad Mølle †1857 Ørbæk, Hoven.
Gift 1798.09.04 i Give med Bertel Johannesen *1771 Ørbæk †1826 Ørbæk søn af Johannes Bertelsen *1744 Ørbæk †1828 Ørbæk og Kirsten Pedersdatter *1744 Ørbæk.
Bosat Ørbæk, Hoven.
Maren Nielsdatter *1780.08.13 Ulkær Mølle †1837 Risbjerg, Brande.
Gift 1814.10.16 i Give med Jens Madsen *1776 Risbjerg †1829 Risbjerg.
Bosat Risbjerg, Brande.
Anders Nielsen *1783.08.24 Ulkær Mølle †1868.01.07 Bregnhoved.
Gft 1814.07.17 i Give med Mette Andersdatter *1791.01.03 Bregnhoved †1876.02.17 Bregnhoved datter af Anders Johansen og Else Larsdatter.
Bosat Breghoved, se nedenfor.
Bodil Nielsdatter *1787.09.30 Bregnhoved, FT 1840 enke i Hedegaard.

Gift 1. 1815.07.08 i Give med Niels Knudsen *1786c †1817.06.02 Bøllund.

Gift 2. 1818.09.08 i Give med Iver Troelsen *1783.01.20 Lille Langkær, Brande †1837.10.08 Bregnhoved søn af Troels Iversen Lille Langkær, Brande.

Bosat Bøllund og Bregnhoved.

Folketælling 1787 Bregnhoved Niels Andersen Wong den Yngre   Matr: 1   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
GaardEier mand 1Niels Andersen Wong den Yngre411746c Donnerup- lund Give 1815 Bøllund Give Viet nr.8207
Begravet nr.7203
 
kone 1Ane Christensdatter331853 Skovgaard Kollerup 1829 Bregnhoved Give Viet nr.8207
Begravet nr.7388
 
søn Christen Nielsen101775 Arvad Mølle Brande 1812+  Gift 1800 i Øster Nykirke med Karen Pedersdatter *1777c Nr. Kollemorten, Øster Nykirke.
dat. Ane Nielsdatter81777 Arvad Mølle Brande 1857 Ørbæk Hoven Gift 1798 i Give med Johannes Bertelsen *1744 Ørbæk.
dat. Maren Nielsdatter61780 Ulkær Mølle Give 1837 Risbjerg Brande Dåb nr.3058
Viet nr.8408
Gift 1814 i Give med Jens Madsen *1776 Risbjerg, Brande.
søn Anders Nielsen41783 Ulkær Mølle Give 1868 Bregnhoved Give Dåb nr.3105
Viet nr.8405
Gift 1814 i Give med Mette Andersdatter *1794 Bregnhoved.
tj- karl Peder Clemmensen241764c Skerris Brande 1834 Dørslund Brande Gift 1792 i Brande med Sidsel Michelsdatter *1769c Hyvild, Brande.
tj- pige 1Johanne Christensdatter311756c    

Folketælling 1801 Bregnhoved Niels Andersen Wong den Yngre   1. Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med Jord og har Midler mand 1Niels Andersen Wong den Yngre601746c Donnerup- lund Give 1815 Bøllund Give Viet nr.8207
Begravet nr.7203
 
kone 1Ane Kirstine Christensdatter521853 Skovgaard Kollerup 1829 Bregnhoved Give Viet nr.8207
Begravet nr.7388
 
dat. Maren Nielsdatter191780 Ulkær Mølle Give 1837 Risbjerg Brande Dåb nr.3058
Viet nr.8408
Gift 1814 i Give med Jens Madsen *1776 Risbjerg, Brande.
dat. Bodil Nielsdatter121787 Bregnhoved Give 1840+  Dåb nr.3168
Viet nr.8413
Gift 1. 1815 i Give med Niels Knudsen *1786c †1817 Bøllund. Gift 2. 1818 i Give med Iver Troelsen *1783 Lille Langkær, Brande.
søn Anders Nielsen111783 Ulkær Mølle Give 1868 Bregnhoved Give Dåb nr.3105
Viet nr.8405
Gift 1814 i Give med Mette Andersdatter *1794 Bregnhoved. Hans alder som angivet med 11 er helt forkert, skulle være 17 eller 18.


Matr. 1A muligvis.
1800 Christian Nielsen *1775.04.17 Arvad Mølle †1855.04.17 (ved Niels Nielsen) Bæksgaard, Give søn af Niels Andersen Wong den Yngre *1745c Donneruplund, Give †1815 Give.
Gift 1800 i Øster Nykirke af Breinhoved med Karen Pedersdatter *1777c Nr. Kollemorten †1855.04.19 (to dage efter mandens død) Bæksgaard datter af Peder Nielsen *1738c Lindet?, Vester? †1801-14 Nørre Kollemorten og Birte Jensdatter *1746c †1801- Nørre Kollemorten.
1800 - 1820+ Bregnhoved.
1834- Bæksgaard, Give. (Nævnes FT 1845 i Breghoved, muligvis fejl.)
Børn:
Birte Marie Christensdatter *1802.05.01c Bregnhoved, Give †1891.11.05 Give.
Gift med Jens Pedersen Ellum *1793c Arild? sogn, Lygumkloster Amt (Slesvig FT 1850) †1864 ?Vork, Egtved.
Betegnes 1830 som indsidder i Give By.
Set barn:
Ane Kirstine Jensen *1830.02.23 Give By ?†1894.01.16 (Vejle Sygehus) Egtved.
?Gift med Knud Iversen *1819c Egtved.
Peder Christensen *1805.08.01c Bregnhoved.
Ane Christensdatter *1809.06.04 Bregnhoved.
Niels Christensen *1812.03.30 Bregnhoved.
Folketælling 1801 Bregnhoved Christian Nielsen   2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B amp; G mand 1Christian Nielsen251775 Arvad Mølle Brande 1855 Bæksgaard Give Gift 1800 i Øster nykirke med Karen Pedersdatter *1777c Nørre Kollemorten.
kone 1Karen Pedersdatter241777c Nørre Kollemorten Øster Nykirke 1855 Bæksgaard Give  
tj- dreng Johannes Jensen131786 Mosgaard- Store Give  Dåb nr.3151
Søn af nabo i Bregnhoved Jens Hansen.


1831 Hans Christensen Møller *1800.02.02 Filskov, Sønder Omme †1850.04.11 Amnitsbøl (begravet Give) søn af Christen Hansen *1766.06.15 Møbjerg, Sønder Omme †1832.10.24 Snejbjerg og Kirsten Madsdatter *1767.11.15 Lillebrande, Sønder Omme †1834.06.26 Snejbjerg.
Gift 1831.11.20 i Ringive med Ane Katrine Kirstine Knudsdatter *1810.02.25 Langelund Mølle, Ringive †1891.06.08 Give (gift 2. 1858.11.13 i Give med Thomas Mathiasen Baunsgaard?) datter af Knud Jensen *1769c Brandlund, Brande †1821 Langelund, Ringive og Karen Abrahamsdatter *1784 Langelund †1852 Langelund.
Christen Hansen Møller, Hedeby, Ringive, deres søn: "Gammelt vestjysk Bondeliv Barndomserindringer fra Vesteregenen" af Chr. H. Møller Hedeby, Ringive" i Vejle Amts Aarbog 1918, del 1 side 47-96 og Vejle Amts Aarbog 1918 del 2 side 97-119.
Hans Christensen Møller ... købte i Aaret 1831 Breinhovedgaard, beliggende i Breinhoved By, der ligger i Give Sogn, men ikke ret lang fra Ringgive Sogneskel. Til Gaarden hørte omtrent 250 Tdr. Land, bestaaende af Ager og Eng, Hede og Mose, med Hartkorn 2 Tdr. 5 Skpr. Købesummen var 300 Rigsdaler. Besætningen bestod af 3 Køer, 2 Heste («Krikker») og nogle Faar. Bygningerne var smaa og i en daarlig Forfatning; de var opført af Bindingsværk med stavrede og lerklinede Vægge.
Børn:
Maren Kirstine Hansdatter *1832c Bregnhoved †1880+.
Gift 1851c med Anders Larsen *1820.06.26 Bregnhoved †1880 søn af indsidder Lars Andersen *1798c †1880 og Birte Marie Sørensdatter.
Bosat 1860 et hus i Bregnhoved.
Karen Møller Hansdatter *1835.03.31 Bregnhoved.
Gift med Mathias Jensen *1828.09.13 Thyregod.
Bosat Thyregod.
Christen Hansen Møller *1837.12.20 Bregnhoved †1930.03.07 Hedeby, Ringive.
Gift 1864.12.28 i Ringive med enke Petrea Ane Jensdatter *1832.01.14 Østerdam, Thyregod †1916.07.21 Hedeby datter af Jens Christian Pedersen *1798 Carlsborg, Hastrup, Thyregod †1876.06.25 Hindskov, Thyregod og Mette Mathiasdatter *1804 Dørken, Thyregod †1898.07.27 Lønaa, Thyregod.
Konen Petrea Ane Jensdatter.
Gift 1. 1856 i Ringive med Jens Skov Nielsen *1821.02.14 Hedeby Ringive †1862.10.21 Hedeby. 2. mand er denne Christen Hansen Møller, der overtager gården.
Bosat Hedeby, Ringive.
Se "Gammelt vestjysk Bondeliv Barndomserindringer fra Vesteregenen" i Vejle Amts Aarbog 1918.
Folkemindesamleren Evald Tang Christensen besøgte ham tre gange og fik af ham 20 sange, 37 legender og 95 "beskrivelser" og nævnes som meget alsidig informant. Hans søn J. S. Møller blev læge og folklore samler.
Ingeborg Marie Hansdatter *1841c Bregnhoved.
Tjener FT 1860 ved Thomas Mathasen i Ullerup.
Gift 1866.11.25 med Hans Thomsen *1842.05.13 Frydensbjerg, Oksenbjerre, Øster Nykirke †1916+ søn af Thomas Mathiasen *1805.05.05 Grarup, Brande †1891.09.11 Baunsgaard, Nygaard, Give og Ane Jensdatter *1773c Store Langkær, Brande †1853.12.15 Grarup .
Bosat Ullerup, Give.
Sørine Møller Hansdatter *1843.09.28 Bregnhoved †1810.02.18 Ullerup, Give.

Gift 1. med Peder Jensen *1837.10.29 Kokborg, Thyregod †1867.01.19 Kokborg søn af bror Christens kones forældre Jens Christian Pedersen *1798 Carlsborg, Hastrup, Thyregod †1876.06.25 Hindskov, Thyregod og Mette Mathiasdatter *1804 Dørken, Thyregod †1898.07.27 Lønaa, Thyregod.

Gift 2. Hans Peder Jakobsen *1828.01.16 Ullerup, Give.


1850 Ane Katrine Kirstine Knudsdatter, enken, se ovenfor.

1853 Adser Jakobsen *1810.10.07 Maltbæk, Malt, Ribe amt †1869.02.19 Bregnhoved søn af gårdmand Jacob Adsersen *1776c Maltbæk †1828.04.12 Maltbæk og 1. kone Dorthe Jensdatter †1822-.
Gift 1853.03.30 i Give med Mette Nielsdatter *1828.01.31 Filskov, Sønder Omme †1874.07.10 Bregnhoved datter af Niels Christensen (Østergaard) *1790.03.17 Filskov †1864.01.13 Filskov og Karen Andersdatter *1802.10.27 Drostrupgaard, Vejen †1872.09.05 Filskov.
Plejebørn:
Laurids Carl Christiansen Mariager *1846c København.
Else Marie Jakobsen *1856 Anst, Ribe amt.

1869 Mette Nielsdatter, enken se ovenfor.

1870 — 1876 Hans Jokum Lauridsen *1816.07.21 Vejen †1910.07.15 Vejen.

Gift 1. 1870.10.28 i Give med enken Mette Nielsdatter, se ovenfor.

Gift 2. 1882.11.02 i Vejen med enke Ane Nielsen *1833.06.21 Vimtrup, Lintrup sogn †1887.01.11 Vejen? datter af Niels Gundesen og Maren Møller.

Se billeder af begge (Korningove). Mette Nielsdatter døde i 1874 efter svære lidelser.


Bregnhovedgaard ca. 1918, Give sogn. Give sogn: Bregnhovedgaard ca. 1918 (fra Vejle Amts Aarbog).

Matr. 2: 1 7 1 0 senere Bankgaard:
1699 Christen Madsen †1733+.
Gift (2.?) 1713 i Thyregod med Else Nielsdatter fra Kjærgaard, Thyregod datter af Niels Christensen, der ses som fæster i Kjærgaard 1713 - 1723+.
Fæster 1699 hartkorn 1 7 1 0 under Bjerre gods. Ses sidste gang i dec. 1733 som fadder.
Ingen Børn.

Der mangler sandsynligvis en eller to fæstere her mellem Christen Madsen og Jens Pedersen Bank.


1752 Jens Pedersen Bank (Banche) †1777-1801.
Gift 1752 i Thyregod af Bregnhoved med Mette Iversdatter *1731.10c Hesselbjerre, Thyregod †1801+ datter af Iver Pedersen *1691c †1742.06.10 Hesselbjerre og Karen Nielsdatter *1695c †1782.04.21 Thyregodlund.
Det er ham Bank-navnet stammer fra - så vidt det kan ses.
Han er fadder af Bregnhoved i aug. 1762, men i 1763 flytter han til Give By, hvor han bliver hyrde. Efter 1777 er hverken han eller konen set mere, men sønnen Iver Jensen er hyrde i Vemmelund Skovhus i Give i FT 1787. Moderen ses i FT 1801 i Bjerlev, Hvejsel som indsidder ved datteren Karen Jensdatter og hendes mand, at det er dem ses fra Karen Jensdatters alder, derved bestemmes Mette Iversdatter fødeår til 1732 og derefter kan hun ses født i Hesselbjerre, Thyregod, hun er jo gift fra Thyregod (Præstegaard).
Børn:
Mette Jensdatter *1753c Bregnhoved.
Bærer lillebror Christen Jensen i 1777.
Christen Jensen *1756.08.15 Bregnhoved †1763.09.18 Give By i ottende år, 7 år 1 måned.
Else Jensdatter *1759.12.02 Bregnhoved.
Karen Jensdatter *1763.08.07 Give By.
Gift 1793+ med tømmermand Johan Jochum Julius *1764c.
Ses FT 1801 i Bjerlev, Hvejsel. Karens mor Mette Iversdatter er indsidder. I 1808 begraves Andreas Henrich Juljus fra Bjerlev 15 år 3 Måneder familien er der altså stadig i 1808. Karen Jensdatter ikke fundet gift 1793-1801 i Hvejsel. Mette Iversdatter ikke fundet død 1801-15 i Hvejsel, hun skulle være der hvis død 1801-08 (alder 70-77).
Iver Jensen *1774.08.21 Give By.
FT 1787 hyrdedreng i Vemmelund Skovhus, Give ved skovfoged Mads Pedersen.
Christen Jensen *1777.07.27 Give By.

1763 Hans Hansen *1736 Sillesthoved, Give †1809 Steenbrogaard, Give By søn af Hans Christensen *1704 Ørbæk, Hoven †1763 Sillesthoved og Karen Hansdatter †1763 Sillesthoved.
Gift 1763 i Give med Anne Nielsdatter *1735 Tromborg †1787-1801 (vel glemt begravet i kirkebogen), datter af Niels Nielsen *1708c (udfra begravelsesalder, 1711c mere sandsynlig ) †1786 Tromborg og Kirsten Christensdatter *1702cc (vel ikke i Give) †1786 Tromborg..
Bosat Bregnhoved, FT 1787 selvejer, i FT 1801 er Hans Hansen enke og bor ved sønnen Anders Hansen Bank.
Børn:
Hans Hansen Bank *1762.04c (1761c polsterbo.dk) †1834.06.27 Jegerup sogn.
Gift 1791 med Maren Hansdatter *1767 Vranderup, Seest †1843 Fyrskov, Jegerup datter af Hans Jacobsen og Barbara Nielsdatter.
Ved begravelsen 1834 i Jegerup sogn angives:

Hans Hansen Bank, en Søn af Hans Hansen og Anna, født Hans Datter {Nielsdatter} L[...] bondefolk i Give Sogn i Jylland. Var givt med den [.]ang værende Pige Maren, født Hans Datter fra Seest. I dette deres Ægteskab avlede 11 Børn 5 Drenge og 6 Piger, hvoraf 2 drenge og 4re Piger ere døde, og 3de Sønner Hans, Niels {se nedenfor}, Søren, og 2de døttre Anna Sophie og Kjerstina Bank efterlever ham, blev 72 Aar 2 Maaneder gammel.

Han er ikke indført som født i Give kirkebog. Men tilnavnet Bank er rigtigt, gården hans forældre er på hedder Bankgaarden og hans bror Anders kaldes også Bank. Da begge forældre er født i Give formodes hans dåb glemt i Give kirkebog.
Et barn:
Niels Hansen Bank *1797.03.25 Oksenvad †1878.06.09 Stenbrogaard (2016 Give Egns Museum i Stenbrogaard). Gift 1831.10.07 i Give med kuseine Inger Kirstine Andersdatter *1811.03.09 Stenbrogaard, Give By.
Niels Hansen *1765 Bregnhoved, senere Stenbrogaard i Give By.
Karen Hansdatter *1767 Bregnhoved
Søren Hansen *1772 Bregnhoved
Anders Hansen Bank *1776 Bregnhoved overtager gården ganske kort tid, se nedenfor.
Christian Vilhelm Levin Ernst Hansen *1778 Bregnhoved, ses som fadder 1814 for Roj Søndersthoved.
Folketælling 1787 Bregnhoved Hans Hansen Bank   Matr: 2   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- ejer mand 1Hans Hansen Bank511736 Sillesthoved Give 1809 Give By Give Dåb nr.2387
Viet nr.8184
Begravet nr.7124
 
kone 1Ane Nielsdatter521735 Tromborg Give 1787+  Dåb nr.2369
Viet nr.8184
 
søn Søren Hansen141772 Bregnhoved Give  Dåb nr.2943
 
søn Anders Hansen101776 Bregnhoved Give 1863 Give By Give Dåb nr.2998
Viet nr.8367
Gift 1. 1800 i Give med Mette Mortensdatter *1778c. Gift 2. 1820 i Brande med Anne Katrine Hansdatter *1789 Brande By.
søn Christian Vilhelm Levin Ernst Hansen81778 Bregnhoved Give 1814+  Dåb nr.3041
 


1800 — 1801 Anders Hansen Bank *1776 Bregnhoved †1863 Give.

Gift 1. 1800 i Give med Mette Mortensdatter *1778c †1819 Give.

Gift 2. 1820.04.03 i Brande med Anna Katrine Hansdatter *1789 Brande By, Brande †1836.12.11 Stenbrogaard, Give By, datter af Hans Jensen Smed *1749c og Mette Andersdatter *1757c †1823 Brandlund, Brande.

Gift 3. 1837 med Dorte Marie Christensdatter *1779 Lille Brande, Sønder Omme (opvokset Flø, Brande) †1855 Stenbrogaard, Give datter af Christen Thøgersen *1756 Lillebrande, Sønder Omme †1833 Borup, Brande og Johanne Laursdatter *1753 Møbjerg, Sønder Omme †1826 Borup

Familien flytter allerede i 1801 til Stenbrogaard (se #3546) i Give By og faderen Hans Hansen flytter med.


1820- Anders Nielsen *1783.08.24 Ulkær Mølle, Give †1868 Bregnhoved søn af formand.
Gft 1814.07.17 i Give med Mette Andersdatter *1794.11.09 Bregnhoved †1876.02.17 Bregnhoved datter af Anders Johansen *1766.09.07 Bøllund †1845 Bregnhoved og Else Larsdatter *1761c †1826.03.19 Bregnhoved.
Anders Nielsen ses på matrikelkortet fra 1819 på Bankgaarden matr. nr. 2. Men han ejer også dele af matr. nr. 1, de små lodder der kaldes Lyngby. I 1755 havde Bankgaarden 1 7 1 0, senere under Anders Nielsen har den i alt 2 0 0 1 nemlig nr. 2 i Bregnhoved 1 2 3 1 og 0 6 1 0 af nr. 6 Søndersthoved nabo til.
Børn:
Else Andersdatter *1815.06.25 Bregnhoved
Niels Andersen *1817c Bregnhoved.
Ane Kirstine Andersdatter *1820c Bregnhoved.
Birthe Marie Andersdatter *1824c Bregnhoved.
Karen Marie Andersdatter *1828c Bregnhoved.
Anders Andersen *1831.02.13 Bregnhoved overtager gården, se nedenfor.
Christen Andersen *1835c Bregnhoved.

1852 Anders Andersen *1831.02.13 Bregnhoved †1890.04.16 Bregnhoved søn af formand.
Gift 1852.10.24 i Give med Johanne Andersdatter *1829.11.11 Ullerup, Give †1900.03.08 Bregnhoved datter af Anders Enevoldsen *1802 Ullerup †1888.11.11 Ullerup og Ane Kirstine Poulsdatter *1809.06.24 Filskov, Sønder Omme †1883.05.12 Ullerup.
Samtidig med han overtager gården indføres en aftægtskontrakt med forældrene i Skøde- og Panteprotokollen.
I 1881 får Anders Andersen tilladelse til at udskifte gården, som jo beståar af Bregnhoved matr. nr. 2 og Søndersthoved matr. nr. 6. Det bliver så til 2A og 6A som er 1 2 0 2 og 2B og 6B som er 0 5 3 2. Enken Johanne Andersdatter sælger disse separat i 1893.
Børn:
Anders Andersen *1856.07.16 Bregnhoved †1936.04.29 Nørskov, Lindeballe.
Gift 1. med Sørine Nielsen *1861.01.27 †1887.12.25 datter af Niels Peder Hansen og Marie Sørensdatter.
Gift 2. med Maren Hansen *1860.07.13 Hestlund, Bording †1923.09.10 Nørskov datter af Hans Iversen *1819.11.18 †1907.02.07 og Maria Hansen *1829.07.03 †1894.08.21.
Anders Christian Andersen *1859.05.09 Bregnhoved.
Gift med Ane Møller Andersen *1860.11.18 Give.
Mette Andersen *1862c Bregnhoved.
Augustinus Andersen *1866c Bregnhoved.
Ane Else Andersen *1869c Bregnhoved.
Nielsine Andersen *1871.08.03 Bregnhoved, overtager gården se nedenfor.

1890 Johanne Andersdatter enken, se ovenfor.
Enken efter Anders Andersen, Johanne Andersdatter, får tilladelse til at sidde i uskiftet bo i 1890. I 1893 sælger hun hovedgården matr. 2A (og 6A) til svigersønnen Anton Karl Christensen.

1893 Anton Karl Christensen *1862.04.17 Søndersthoved Mark, Give søn af Jens Christensen *1833c Brande og Ane Katrine Rasmussen *1831.03.22 Søndersthoved Mark †1862.05.05 Søndersthoved Mark.
Gift 1891.10.16 i Give med Nielsine Andersen *1871.08.03 datter af forkone.
Børn:
Johanne *1892.06.22 †4 dage gammel.
Johanne Bregnhoved Kristensen *1894.01.30 Bregnhoved.
Gift med Niels Johan Christensen Nielsen *1886.06.09 Kragelund, Øster Snede.
Bosat Hedegaard, Give.
Agnes Katrine Kristensen *1896.04.25 Bregnhoved.
Andreas Kristensen *1898.01.27 Bregnhoved.
Katrine Emilie Kristensen *1906.06.28 Bregnhoved.

Hartkorn: 1 4 3 1½ det halve af senere matr. 3: 3 1 3 0.
1705 Clemmen Christensen *1657c †1724.09.10 Bregnhoved (ved svigersøn Anders Pedersen) vel søn af Christen Clemmensen set 1683 i Hedegaard Give.
Gift med hans kone †1726.05.19 Bregnhoved.
Han menes født i Hedegaard, hvor han i Markbogen 1683 fæster sammen med faderen Christen Clemmensen.
Clemmen Christensen fæster 1705 af Bjerre hartkorn 1 4 3 1½.
Børn:
Christen Clemmensen *1685c- Hedegaard?, Give?.
Gift 1710 i Sønder Omme med Maren Christensdatter af Filskov.
Ingborg Clemmensdatter *1689c Hedegaard?, Give? †1724.09.24 Bregnhoved.
Gift med eftermand Anders Pedersen, se nedenfor.

1721 Anders Pedersen *1690cc †1741+ (vel i kirkebogshullet 1745-54).

Gift 1. 1721.11.16 i Give med Ingeborg Clemmensdatter *1689c †1724.09.24 Bregnhoved datter af formand.

Gift 2. med hans anden kone †1736+.

Bjerre fæsteprotokol: 138 Anders Pedersen fæster den gård i Bregnhoved, som Clemen Christensen har afstået. 14.10.1721, fol.21.
Anders Pedersen ses 1741 i kirkebogen, da datteren Maren begraves. En Anders Pedersens kone begraves uden alder og navn af Tromborg i 1756, evt. denne Anders Pedersens kone.
Børn med hans første kone:
Navnløs *1723.01.27c Bregnhoved †1723.02.02
Dødfødt *1724.08.15c Bregnhoved †1724.08.20.
Børn med hans anden kone:
Ingeborg *1725.05.13 Bregnhoved †1726.06.16 1 år gammel.
Johanne Andersdatter *1727.04.02 Bregnhoved.
Maren *1729.03.20 Bregnhoved †1741.05.28 12 år gammel.
Karen Andersdatter *1733.12.13 Bregnhoved.
Ingeborg *1736.03.07 Bregnhoved †1736.05.10 7 uger gammel.

Matr. 3 hartkorn: 3 1 3 0 formodentlig det hele.
1736 Jens Villadsen *1708c †1757 Bregnhoved.
Gift 1736 i Give med (Ka)Trine Jensdatter *1715c †1763 Bregnhoved.
Børn:
Johanne *1736 Bregnhoved †9 uger gammel.
Villads Jensen *1737 Bregnhoved, overtager gården, se nedenfor.
Johanne Jensdatter *1736 Bregnhoved.
Niels *1741 †2 måneder gammel.
Katrine Marie Jensdatter *1742 Breghoved.
Maren Jensdatter *1747c Bregnhoved †1777 (skifte Mindstrup) Ris, Givskud.
Gift 1770.10.21 i Give med Anders Pedersen *1740.12.27 Lerager, Givskud søn af Peder Jensen *1714c †1766 Lerager og Sidsel Nielsdatter *1710c Nørskov, Lindeballe †1792.01 Lerager.
Bosat Ris, Givskud. Hun er født i kirkebogshullet 1745-54, at hun er født i Breghoved Give ses i skiftet:
523 Maren Jensdatter i Ris, Givskud sogn 25.2.1777. E: Anders Pedersen Lerager. B: Peder 6, Cathrine 4. FM: morbroder Villads Jensen i Bregnhoved.
Villads Jensen er altså bror til Maren Jensdatter.

1759 Villads Jensen *1737.06.02 Bregnhoved †1806.11.28 Ullerup, Give.

Gift 1. 1760.06.22 i Give med Mette Christensdatter *1736c Jelling †1763.09.29 Bregnhoved, steddatter af Mathias Kornbech i Ulkær Mølle datter af Margrethe Sørensdatter og 1. mand Christen Pedersen †1745 Jelling.

Gift 2. 1764 i Give (I følge Øster Nykirke kirkebog) med Karen Laugesdatter (Lauridsdatter) af Oksenbjerge, Øster Nykirke *1735c Øster Nykirke? †1801-05 Give.

Nævnes 1785 i Bregnhoved, flyttet til Ullerup 1786c, i hvert fald før FT 1787.
I følge dette skifte i Store Thorlund Ejstrup har han brødre:
165 Christen Jensen på 30. dagen i Store Thorlund. 15.7.1802, fol.342B, 349B.
E: Ellen Jensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Jens 9, Jens 7, Peder 5, Christen 3. Christen født den 11.8.1802. FM: farbrødre Villads Jensen i Højgård i Give sogn, Anders Jensen i Store Thorlund.
Villads Jensen *1737 Bregnhoved? far Jens Villadsen *1708c.
Christen Jensen *1763c Store Thorlund, Ejstrup? far Jens Villadsen *1734c.
Anders Jensen *1765c Store Thorlund, Ejstrup? far Jens Villadsen *1734c.
Det hænger ikke sammen.
Barn med 1. kone Mette Christensdatter:
Jens *1762.08.22 Bregnhoved †15 måneder gammel.
Børn med 2. kone Karen Laugesdatter:
Mette Villadsdatter *1765.08.11 Bregnhoved †1791.05.15 Ullerup, Give, 26 år gammel, ugift.
Maren Villadsdatter *1768.06.19 Bregnhoved, muligvis død lille, for navn Maren gives igen 8 år senere.
Jens Villadsen *1769.09.24 Bregnhoved †1857.12.02 Ullerup.
Gift 1796.10.04 i Give med Kirsten Christensdatter (Hag) *1776.11.10 Hedegaard †1854.04.17 Ullerup datter af Christen Christensen Hag den Yngre *1735.07.03 Hedegaard †1793.10.27 Hedegaard og 2. kone Maren Nielsdatter *1737c Tromborg? †1813.03.14 Hedegaard.
Bosat Ullerup, Give.
Laust Villadsen *1775.02.12 Bregnhoved.
Maren Villadsdatter *1776.12.26 Bregnhoved †1854.04.03 Bøllund, Give.
Gift 1798.10.28 i Give med skrædder Hans Olesen *1774.02.13 Dørken, Thyregod †1829.12.20 Højgaard, Give søn af Ole Christensen *1742.01.28 Dørken †1817.02.12 Dørken og Anne Hansdatter fra Poderhuset, Hastrup, Thyregod *1743c ?Aale †1778.10.11 Dørken.
Bosat Dørken, Thyregod i FT 1801. Efter 1802 Højgaard, Give.
Katrine Villadsen *1781.03.18 Bregnhoved.
Simuleret Folketælling 1762 Bregnhoved Villads Jensen Gods: Søndersthoved
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Villads Jensen25 1737 Bregnhoved Give 1806 Ullerup Give Dåb nr.2393
Viet nr.8168
Begravet nr.7108
 
kone 11762100Mette Christensdatter  1736c  1763 Bregnhoved Give Viet nr.8168
Begravet nr.6601
 
tj-dreng1762100x  1750-    
tj-pige1762100y  1750-    
mands mor1762100Katrine Jensdatter47c 1715c Bøllund Give 1763 Bregnhoved Give Viet nr.8121
Begravet nr.6612
Død som enke efter Jens Villadsen på aftægt.

1786c Johan Jørgensen *1741.09.24 Bregnhoved, Give †1828 Uhre, Brande søn af Jørgen Johansen *1707 Bregnhoved †1779 Bregnhoved og Ida Jensdatter *1710c Smidstrup, Gadbjerg †1782 Bregnhoved.

Gift 1. med hans første kone.

Gift 2. 1765 i Ringive med Mette Jensdatter *1735c Store Karlskov, Ringive †1815 Uhre, Brande datter af Karen Nielsdatter *1713c †1794.04.17 Brandlund, Brande.

Johan Jørgensen er godt nok født i Bregnhoved, men han flytter uhyre meget omkring: Bæksgaard 1761-63, Bøllund 1766-77, Bæksgaard 1780, Nygaard 1781, Bregnhoved 1786c, Brandlund, Brande sogn 1789 til sidst dør han i Uhre, Brande ved sønnen Jens. Se Johan Jørgensen og børn. En søn skal dog opføre her, nemlig Anders der overtager denne gård, da faderen flytter til Brandlund i Brande.
En søn, andre børn se link:
Anders Johansen *1766 Bøllund, overtager gården, se nedenfor.
...
Folketælling 1787 Bregnhoved Johan Jørgensen   Matr: 3   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- eier mand 2Johan Jørgensen461741 Bregnhoved Give 1828 Uhre Brande Dåb nr.2455
Viet nr.8176
 
kone 1Mette Jensdatter491738c  1815 Uhre Brande  
dat. Anne Katrine Johansdatter61781 Nygaard Give 1851 Bæksgaard Give Dåb nr.3069
Gift 1. 1803 i Brande Jens Hansen *1783 Brande By, 2. 1844 i Give med Hans Christensen *1767c Øster Nykirke.
kones mor e1Karen Nielsdatter741713c  1794 Brandlund Brande Hendes navn kendes hun fra dette sted.

1789 Anders Johansen *1766.09.07 Bøllund, Give †1845.03.14 Bregnhoved, søn af formand.
Gift 1789.03.04 i Grindsted med af Hinnum Else Larsdatter *1757.11.19 Hinnum, Grindsted †1826.03.10 Bregnhoved datter af Lars Andersen Smed *1713 Randbøl †1777.04.13 Hinnum og 2. kone Maren Sørensdatter *1711c †1767.07.19 Hinnum.
Anders Johansen får tilladelse til at udstykke gården før 1819, hvor den deles i 3A med ca. 3/5 af jorden og 3B og 3C med hver ca. 1/5 af jorden. Men dette er kun opmåling, for først sønnen Lars Andersen deler den så effektiv op i de tre dele i 1855 til tre af hans sønner.
Børn:
Katrine Andersdatter *1786c (ikke i Give, ses FT 1801)
Mette *1793.04.26 Bregnhoved †3 måneder gammel.
Mette Andersdatter *1794.11.09 †1876.02.17 Bregnhoved.
Gift med nabosøn Anders Nielsen *1783 Ulkær Mølle, Give †1868.01.07 Bregnhoved.
Lars Andersen *1799.01.13 Bregnhoved overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1801 Bregnhoved Anders Johansen   5te
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Anders Johansen371766 Bøllund Give 1845 Bregnhoved Give Dåb nr.2848
 
kone 1Else Larsdatter401761c  1826 Bregnhoved Give Begravet nr.7340
 
dat. Katrine Andersdatter15*1786c   Ikke set født i Give.
dat. Mette Andersdatter61794 Bregnhoved Give 1876 Bregnhoved Give Dåb nr.3309
 
søn Lars Andersen21799 Bregnhoved Give  Dåb nr.3398
 

1825 Lars Andersen *1799.01.13 Bregnhoved †1880.12.05 Bregnhoved, søn af formand.
Gift med Birte Marie Sørensdatter *1798.01.01 Højgaard, Give †1878.12.04 Bregnhoved datter af Søren Sørensen den Yngre *1764.03.11 Nederdonnerup †1839.01.01 Give By og Mette Christensdatter *1775.10.15 Ullerup, Give †1850+.
Skøde fra faderen af 12. maj 1825, tinglæst 9. jan. 1829.
Han udstykker i 1855 Søndergaard. Sønnen Johannes får 3B Midtgaard, sønnen Anders Larsen får 3C Østergaard og sønnen Christen larsen får 1857 den resterende 3A den originale Søndergaard.
Børn:
Anders Larsen *1820.06.26 Bregnhoved, se udstykket matr. 3C nedenfor.
Mette Larsdatter *1823.08.15 Bregnhoved.
Søren Larsen *1826.02.25 Bregnhoved.
Johannes Larsen *1828.06.18 Bregnhoved, se udstykket matr. 3B nedenfor.
Christen Larsen *1830.07.03 Bregnhoved, se udstykket matr. 3A nedenfor.
Peder Larsen *1833.03.06 Bregnhoved.
Søren Christian Larsen *1835.05.23 Bregnhoved.
Jørgen Larsen *1837.08.03 Bregnhoved †1923.
Elias Larsen *1840.07.30 Bregnhoved †1880+.
Gift med Mette Marie Olesen *1846c Ringive.
Skrives i FT 1880 i et hus i Bregnhoved.

Matr. nr. 3A Bregnhoved resten af nr. 3 efter udstykningen.
1857 Christen Larsen *1830.07.03 Bregnhoved †1880+, søn af formand Lars Andersen.
Gift 1863c med Ane Kirstine Nielsdatter/Nielsen *1743c †1879.03.28 Bregnhoved.
Skrives i FT 1880 som gårdejer i Bregnhoved.

1899 Lars Christen Larsen, søn af formand.

Matr. nr. 3B Bregnhoved udstykket fra nr. 3.
1855 Johannes (Bregnhoved) Larsen *1828.06.18 Bregnhoved †1880+, søn af formand Lars Andersen.
Gift 1853 med Stine Olesen *1828.04.05 Aagaard, Thyregod datter af Ole Sørensen *1780.11.26 Aagaard †1859.10.19 Flø, Brande og Bodil Margrethe Christensdatter *1788 Ørting †1845.12.29 Aagaard.
Skrives i FT 1860 i et hus i Bregnhoved. I FT 1880 i Katrinelund, Hejnsvig.

1857 Niels Andreasen *1817c Væggerløse Sogn, Maribo Amt.
Gift med Karen Rasmussen *1816c Væggerløse.
Børn:
Else Margrethe Nielsen *1847c Væggerløse.
Andreas Nielsen *1848c Væggerløse.
Jens Nielsen *1850c Væggerløse.
Peder Nielsen *1855c Horbelev Sogn, Maribo amt.
Karen Thomine Nielsen *1857.03.11 Bregnhoved.

1876 Andreas Nielsen *1848c Væggerløse, Maribo amt søn af formand.
Skrives i FT 1880 i et hus i Bregnhoved, ugift, men som husmand.

Matr. nr. 3C Bregnhoved, udstykket fra nr. 3.
1855 Anders Larsen *1820.06.26 Bregnhoved †1880+, søn af formand Lars Andersen.
Gift 1851c med nabodatter Maren Kirstine Hansdatter *1832c Bregnhoved †1880+ datter af Hans Christensen Møller.
Skrives i FT 1860 i et hus i Bregnhoved.

1889 Hans Bregnhoved Andersen.

Tømmermand og murmand på et husmandssted.
1787 — 1801+ Niels Christensen Murmand/Tømmermand *1741.07.23 Kokborghuse, Thyregod †1801+ (? i kirkebogshullet 1801-05 i Give) søn af Christen Christensen Murmand *1709c †1761 Østerdam, Kokborg, Thyregod og Kirsten Nielsdatter *1711c Ullerup, Give †1792.11.18 Uhre, Brande..
Gift 1. 1771 i Ringive Præstegaard med Else Katrine Jensdatter *1749c †1799.12.29 Bregnhoved.
Gift 2. 1800c med Ane Jensdatter *1756c.
Ses første gang i Ringive kirkebog nov. 1771. Han kaldes i Give sogn Murmand i begyndelsen senere Tømmermand. I Brande sogn kaldes han Niels Christensen Blæsbjerg fra stedet Blæsbjerg. Familien flytter meget omkring, men slår sig så ned i Bregnhoved. Niels Christensen er måske død i kirkebogshullet 1800-05 i Give, måske flyttet til et andet sogn.
1771 — 76 Store Hestlund, Give
1776 — 81 Blæsbjerg, Brande
1785 Højgaard, Give
1787 — 1801+ Bregnhoved, Give (denne beskrivelse)
Af ti børn dør syv spæde, to ses over 5 år gamle og een er set voksen.
Børn:
Anne Marie *1772.09.20 Store Hestlund †14 uger gammel..
Jens Christian Nielsen *1774.02.13 Store Hestlund.
Ses 1809 i Farre gift med Margrethe Elsebeth Hansdatter *1784c.
Kirsten Marie *1776.10.20 Store Hestlund †1779.03.10 Blæsbjerg, Brande.
Niels *1779.04.11 Blæsbjerg, Brande †4 måneder gammel.
Kirsten *1780.07.23 Blæsbjerg, Brande †4 måneder gammel.
Christoffer Nielsen *1781.10.07 Blæsbjerg, Brande, ses FT 1787 i Bregnhoved ved forældrene.
Christoffer *1785.11.06 Højgaard †3 måneder gammel.
Kirsten *1789.04.26 Bregnhoved †17 måneder gammel.
Mariane *1792.04.09 Bregnhoved. Formodet død, begravelse glemt i kirkebogen.
Thomas Christian Nielsen *1794.05.16 Bregnhoved. FT 1801 i Bregnhoved 5 år.
Folketælling 1787 Bregnhoved Niels Christensen Murmand  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
tøm- mer- mand mand 1Niels Christensen Murmand501741 Kokborghuse Thyregod 1801+  Formodet død i kirkebogshullet 1801-05 i Give.
kone 1Else Katrine Jensdatter381749c Ringive? 1799 Bregnhoved Give Begravet nr.7022
 
søn Christopher Nielsen51781 Blæsbjerg Brande  Brande #2180.
LINK: Dåb 1781 i Blæsbjerg, Brande.

Folketælling 1801 Bregnhoved Niels Christensen   4de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Tømmer- mand og Huus- mand med Jord mand 2 2Niels Christensen Tømmermand631741 Kokborghuse Thyregod 1801+   
kone 2 2Ane Jensdatter451756c    
søn 1 Thomas Christian Nielsen51794 Bregnhoved Give  Dåb nr.3299
 

Husmand med Jord.
1801- — 1806 Markus Pedersen *1771.12.15 Øgelund, Give †1851 Uhe, Ringive søn af Peder Mortensen *1736.11.05 Vad, Grindsted †1812.03.30 Øgelund og 2. kone Karen Markusdatter *1731.08.05 Lachenborg, Hoven †1783.12.07 Øgelund.
Gift med Else Jensdatter *1776c †1840-45 Uhe, Ringive.
Flytter før 1806 til Søndersthoved Mark, derefter 1807 til Ullerup. Se under Ullerup. Derefter før 1834 til Uhe, Ringive.
Børn:
Karen Markusdatter *1800.05.11 Bregnhoved.
... andre børn se Ullerup, Give.
Folketælling 1801 Bregnhoved Markus Pedersen   3die
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med Jord og Dag- lejer mand 1Markus Pedersen271771 Øgelund Give  Dåb nr.2931
 
kone 1Else Jensdatter251776c    
dat. Karen Markusdatter11800 Bregnhoved Give  Dåb nr.3422
 

Husmandssted i 1788:
1788 — 1801+ Jens Hansen *1745c Ullerup Give †1801+ søn af Hans Nielsen †1765+ og 2. kone (gift 1735c).
Gift 1778.04.08 i Give med Ingeborg Pedersdatter *1746c Bæksgaard Give †1820.02.06 Store Hestlund Give.
Ses først i Store Mosgaard Give, hvor han er opvokset. Der kaldes de i FT 1787 for husfolk. FT 1801 er temmelig forkert, hvor der står en Povl Hansen med en skæv alder for Jens Hansen, nemlig 60 i stedet for 56, med en datter Mette Marie Jensdatter, hvor faderen skal hedde Jens. Han er angivet som enkemand hvilket heller ikke passer for konen Ingeborg Pedersdatter dør først i 1820 i Store Hestlund i Give.
Børn:
Birte Marie Jensdatter *1784.01.01 Store Mosgaard, Give.
Johannes Jensen *1786.10.01 Store Mosgaard, Give. Tvilling.
FT 1801 tjenestedreng i Bregnhoved ved Christian Nielsen.
Peder Jensen *1786.10.01 Store Mosgaard, Give. Tvilling.
Mette Marie Jensdatter *1789.08.16 Bregnhoved.
Folketælling 1801 Bregnhoved Jens Hansen   6te
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand med Jord mand 1eJens Hansen601745c  1801+  DDD's udskrift har Poul, hvilket er forkert og heller ikke passer med datterens patronym. Bedre alder fra FT 1787.
dat. Mette Marie Jensdatter111789 Bregnhoved Give  Dåb nr. 3198
 

Følgende familier kan ikke placeres på nogen bestemt gård eller sted.
Har vel været indsiddere. I opmålingen 1819 er Bregnhovedgaard matr. 1 og Søndergaard matr. 3 de eneste gårde der har rigelige bygninger med fire længer, Bankgaarden har kun tre længer. Det kan formodes, at de følgende familier var indsiddere på Bregnhovedgaard — som det ses er der i lang tid kun en familie ad gangen. 1789-99 ses to familier, hvoraf den ene kan have været på en af de andre gårde.
1700- — 1707+ Christen Hansen.
Gift med hans kone.
Muligvis flyttet til Tromborg, hvor en Christen Hansen ses 1710.
Børn:
Hans Christensen *1700.12.05 Bregnhoved.
Niels *1703.06.24 Bregnhoved †1707.04.21.
1719- Dorte Michelsdatter.
Hendes navn ses efter 1726 ikke mere i Give kirkebog. Ved datteren Anne Nielsdatters begravelse er senere noteret i kirkebogen: "forevist i retten paa Skovgaards birketing 20. maj 1746," hvilket formentlig betyder at Dorte Michelsdatter levede i nærheden af Skovgaard ved Vejle fjord i 1746.
Barn med Peder Andersen krambodssvend i Vejle:
Hans Pedersen *1719.12.10 Bregnhoved.
Barn med Niels Hansen, sønderud:
Anne *1726.10.27 Bregnhoved †6 måneder gammel.

1730 — 1736 Anders Larsen *1699c †1736.03.18 Bregnhoved formodet søn af Lars Andersen *1667c †1734.02.07 Bregnhoved.
Gift 1730 i Ringive med Maren Christensdatter af Gammelby, Ringive.
Maren Christensdatter ikke videre identificeret efter 1736 i Give kirkebog.
Børn:
Jørgen *1731.10.07 Bregnhoved †2 måneder gammel.
Christen Andersen *1732.12.07 Bregnhoved.
Lars *1735.12.26 Bregnhoved †10 måneder gammel.

1763 Peder Jensen †1763.10- ikke i Give.
Gift med hans kone.
Navnet ses kun to gange i kirkebogen, Peder Jensens enke får barnet Peder døbt, der dør et par uger gammel. Der ses ikke nogen Peder Jensen begravet i 1763 i Give sogn. Ingen Peder Pedersen i FT 1787 der kunne passe.
Barn:
Peder *1763.10.02 Bregnhoved †1763.11.01 Bregnhoved ca. tre uger gammel.

1765 Christen Jespersen *1727.05.25 Hedegaard, Give søn af Jesper Jensen og Kirsten Christensdatter.
Gift 1. 1755.12.10 i Give med Sidsel Sørensdatter †1765.08.25 Bregnhoved.
Gift 2. 1766.12.06 i Give med enke Kirsten Rasmusdatter af Nederdonnerup.
Ses 1755 i Give By som soldat, 1756 Nederdonnerup, 1761 soldat i Bæksgaard, 1764 i Farre, tjener 1766 på Søndersthoved, derefter vel flyttet ud af sognet. Navnet ses kun tre gange i kirkebogen af Bregnhoved alle i 1765.
Maren Kirstine *1755.11.02 Give By †1756.09.05 Nederdonnerup 10 måneder gammel.
Børn:
Kirsten Christensdatter *1761.04.05 Bæksgaard.
Hanne *1765.04.04 Bregnhoved †1765.09.22 Bregnhoved begravet 5 måneder gammel.

1767 — 1769 Christen Christensen Husmand.
Gift med hans kone.
Navnet ses kun tre gange i kirkebogen af Bregnhoved. Han er fadder af Bregnhoved i sept. 1769.
Børn:
Anne Christensdatter *1767.05.15 Bregnhoved
Muligvis tjener hun FT 1787 i Store Hestlund ved Christen Pedersen Donnerup.
NN Christensen *1759c ikke i Give †1768.05.12 Bregnhoved 9 år gammel.

1776 — 1780c Jens Mikkelsen *1739c †1804+.
Gift 1. med Anne Nielsdatter *1744c †1803 Sønder Langelund, Ringgive.
Gift 2. 1804 i Ringive med enken Maren Jensdatter af Ølgod.
1770-73 Vorslunde, 1776-79 Bregnhoved, 1782+ Sønder Langelund, Ringive. For børn se Vorslunde.

1780 Lars Knudsen *1720.03.03 Kokborg, Thyregod †1780.10.05 Bregnhoved søn af Knud Møller Lassen og Kirsten Thøgersdatter *1696c †1726 Vesterdam, Thyregod.
Gift 1762.06.22 i Give med enke Maren Christensdatter *1701cc †1780.05.15 Ullerup.
Gift 2. 1780 med Mette Marie Jensdatter, datter af Lene Boel *1728c og en Jens.
At hans anden kones mor er Lene Boel ses da barnet Lene begraves 1793 fra Hedegaard, hvor begge ses i FT 1787, mormoderen er indsidder i Hedegaard. Faderen Lars Knudsen dør fem måneder før datteren Lene fødes. At Lars Knudsen er gift 2. gang ses kun indirekte.
Børn:
Lene *1781.03.11 Bregnhoved †1793.10.27 Hedegaard.

1782 — 1785 Christen Jørgensen *1759 Store Hestlund †1840+ Give Mark? søn af Jørgen Sørensen *1729 Lille Hestlund †1780-87 og Maren Christensdatter *1723 Store Hestlund †1806 (ved søn Christen Jørgensen) Store Mosgaard, Give.
Gift 1780.02.06 i Give med Karen Christensdatter *1749c †1821 Meldgaard, Give By?
Han får to børn i Bregnhoved: Christen i 1782 og Søren i 1785. Se Store Hestlund. Ses 1789 i Bøllund, 1782-85 i Bregnhoved, 1787 i Bøllund, 1792 i Højgaard og 1806 i Store Mosgaard, derefter Aasgaard, Give By.

1789 — 1796 Christen Pedersen *1762.12.26c Gammelby, Ringive †1837 Givskud (ved datter Anne) søn af Peder Christensen *1694c †1770.07.31 Gammelby og 2. kone.
Gift 1783.04.21 i Ringive med Anne Dorthe Hansdatter *1760.06.26 Ulkind †1835 Givskud (ved datter Anne) datter af Hans Nielsen *1713c †1785.02.20 Ulkind og Maren Christensdatter *1719c †1785.11.14 Ulkind.
1783-89 Gammelby og Hedeby Ringive, 1789-96 Bregnhoved, 1799 Ullerup, 1801 Hedeby Ringive, før 1834 til Learger, Givskud (datter Anne). I FT 1787 beskrives Anna Dorthe Hansdatter som enke, hvilket er forkert, i Hedeby, Christen Pedersen må tjene et andet sted.
Børn:
Maren Christensdatter *1784.05.16 Gammelby, Ringive.
Barn med udlagt far Peder Jørgensen Bøyden fra Fyn, Norske Livreg. 1 komp. Kbh:
Christen Pedersen *1808.08.14 Gilberg, Ringive.
Barn med udlagt far afdød soldat Iver Hansen fra Rybjerg, Randbøl.
Anne Dorthe Iversdatter *1812.10.25 Gilberg, Ringive.
Peder Christensen *1786.11.05 Hedeby, Ringive.
Marie *1788.05.04 Hedeby, Ringive †12 uger gammel.
Hans Christensen *1789.10.14 Bregnhoved.
Johanne Marie Christensdatter *1792.04.05 Bregnhoved.
Søren *1794.07.13 Bregnhoved †6 måneder gammel.
Niels Christensen *1796.03.28 Bregnhoved †1883.03.16 Hylke Seest sogn Ribe Amt.
Gift 1829.10.25 i Vester Nebel Vejle Amt med Anne Marie Pedersdatter *1798.01.01 Lindeballe By Lindeballe sogn Vejle Amt †1870.04.11 Gejsing skov Andst sogn Ribe Amt datter af Peder Nielsen *1762.09.26 Strellev sogn Ringkøbing Amt †1824.05.09 Lindeballe og (gift 1788.12.14 Lindeballe) Johanne Nielsdatter *1765.01.20 Lindeballe.
Fundet af Holger Ejby Villadsen 2024.
Niels Christensen var husmand i Vester Nebel sogn og
Husmand i Viuf sogn
Daglejer i Øster Starup sogn.
Konen Anne Marie Pedersdatter, der jo var født i Lindeballe, havde en bror Thomas Pedersen *1804.12.26 Lindeballe †1841.06.05 Lindeballe Skov gift 1830.08.29 i Lindeballe med Johanne Marie Andersdatter *1812.09.20 Brændgaard Lindeballe sogn
(- datter af Anders Christensen *Hejnsvig †1812-34 og (gift 1810.02.10 Lindeballe) Karen Christensdatter *1774c Øster Ast? Lindeballe
-)
Separeret 1837.07.11.
Johanne Marie Andersdatter som fruentimmer
gift 2. 1837.08.20 i Lindeballe med enkemand Anders Madsen *1804.12.30 Givskud sogn †1854.03.04 Brændgaard Lindeballe søn af Mads Thomsen i Givskud By.
Gyde Christensen *1799.12.26 Ullerup, Give.
Anne Christensdatter *1805.06.16 Gilberg, Ringive †1892 Ris, Givskud.
Gift 1. 1825 i Ringive med Peder Jørgen Jensen *1804 Nørskov, Lindeballe †1853 Lerager, Givskud.
Gift 2. gang 1854 med enkemand smed Peder Brodersen †1863 Lerager.
Peder Jørgen Jensen og Anne Christensdatter flytter 1831 til et husmandssted i Lerager, Givskud.

1789 — 1791 Christen Nielsen Smed
Gift 1788.01.15 i Give med Ane Nielsdatter *1750c vel datter i Lille Hestlund af Niels Sørensen *1717c †1792 Lille Hestlund og Johanne Madsdatter *1723 Enkelund, Thyregod †1791 Lille Hestlund.
Han kaldes Smed for at skelne ham fra Christen Nielsen søn af Niels Andersen Wong den Yngre der samtidigt er i Bregnhoved. Christen Nielsen skrives i trolovelsen i dec. 1787 af Sønder Omme og i vielsen jan. 1788 af Brandlund, Brande.
Christen Nielsen er fadder i 1791 af Bregnhoved.
Den eneste Christen Nielsen, der ikke ellers er kendt på et andet sted, der ses i FT 1787 i Brande, Give og Sønder Omme er i Brande By Christen Nielsen *1767 Baggesgaard, Sønder Omme søn af Niels Christensen Nygaard 1787 forpagter i Brande Præstegaard. Men denne Christen Nielsen stak til søs og skrev ærens Vej og blev 1798 gift med Kirsten Marie Christensdatter af Abildtrup Nedergaard. Det kan ikke være ham.
Hverken Christen Nielsen Smed eller Ane Nielsdatter er set efter 1793.
Børn:
Anne *1790.09.12 Bregnhoved †6 måneder gammel.

1790 Christen Ørnsholt.
Gift med hans kone.
Han nævnes 1783 i Give By, hvor konen er fadder og han i 1787. I 1791 nævnes konen som fadder af Bregnhoved. Dette kunne evt. være en fejl for Give By.
Ørnsholt er et sted i Øster Nykirke.

1793 — 1797 Jens Nielsen Volsgaard.
Gift 1786 i Sønder Omme med Maren Larsdatter *1757.03.06 LilleBrande, Sønder Omme datter af Lars Jensen *1707.10.18 LilleBrande †1779.01.21 LilleBrande og Karen Jensdatter *1729c †1801+.
I 1790 fødes deres søn Niels, ikke i Give, som dør i Bregnhoved 1794. 1792 er de faddere af Bæksgaard.
Familien er søgt i FT 1787 og Ft 1801 i Vejle, Ringkøbing og Skanderborg amter men ikke fundet.
Ses som faddere 1797 og 1799. Volsgaard er et sted i Snejbjerg sogn.
Børn:
Niels *1790c †1794.01.05 Bregnhoved.
Maren Katrine Jensdatter *1795.04.26 Bregnhoved.
Karen Jensdatter *1797.06.05 Bregnhoved.
Hun ses FT 1801 ved moderens bror Peder Nikolaj Larsen i Kringeltoft i Borris.

1794 — 1797 Søren Thygesen *1734c †1807.03.30 Ullerup, Give.
Gift med Christiane Eriksdatter *1737c.
I FT 1801 er han husmand med jord i Højgaard og en faar, fattig. Han dør i Ullerup som almisselem. Ses som fadder 1797 af Bregnhoved.
Børn:
Marie Sørensdatter *1779c-, fadder i 1797 af Bregnhoved.

1809 Christen Jonasen.
Gift med Else Marie Pedersdatter.
Ses kun ved sønnen Peder Christians dåb i Bregnhoved som indsidder. I 1815 husmand på Søndersthoved Mark. Else Marie Pedersdatter har en søster Ane Pedersdatter, der i 1809 tjener ved Jens Sørensen i Ildved, Hvejsel. De andre faddere i 1809 er alle naboer i Bregnhoved.
Børn:
Peder Christian Christensen *1809.07.09 Bregnhoved.
Jens Christensen *1815.06.25 Søndersthoved Mark †1901.03.22 Flø Brande.
Gift Sidsel Katrine Nielsdatter *1829.09.14 Baggesgaard Sønder Omme †1873.02.21 Thyregod datter af Niels Andersen *1796.08.11 Baggesgaard †1837.09.01 Hinnum Grindsted og Karen Jensdatter *1798c Gyres, Aadum †1870.02.22 Hinnum.
Jens Christensen var husmand i Sejrup i Thyregod sogn.

5 Andre nævnelser
1667 Laurids Bregsen af Bregnhoved bringer stævning til Donneruplund.
1706 Bodil Lauridsdatter *1626c †1702.12.27 Bregnhoved, 80 år gammel.
1721 Jens Nielsen Kromand *1644c †1721 Bregnhoved, 76 år gammel.
1727 Karen Hermansdatter fadder af Bregnhoved.
1727 Dorte Michelsdatter uægte datter Anne †6 måneder gammel, far Niels Hansen, sønderud.
1728 Søren Skrædder af Bregnhoved fadder i Vester kirke, dåb no. 115.
1728 Kirsten Madsdatter *1706c †1728 Bregnhoved.
1734 Lars Andersen *1667c †1734 Bregnhoved.
1740 Mette Sørensdatter *1672c †1740 Bregnhoved.
1741 Abelone Mortensdatter *1654c †1741 Bregnhoved.
1744 Lars Jørgensen *1682c †1744 Bregnhoved.
1755 Ellen Thomasdatter, enke, gift med Peder Pedersen (Hole den Yngre *1699c †1756 Toftløs, Thyregod) af Fuglsang, Thyregod.
1757 Lene Sørensdatter ?*1727 Nederdonnerup, faar barn uden navn med gift mand Jens Jensen i Bøllund.
1762 Søren Andersens kone fra Bregnhoved fadder.
1765 Jens Iversen fadder.
1779 Karen Christensdatter af Bregnhoved gift med Christen Jørgensen af Give By bosat Bøllund.
1779 Maren Nielsdatter *1753c? af Bregnhoved? gift med Thomas Sørensen *1746c? muligvis bosat i Stenderup.
1811 Ane Kirstine Mikkelsdatter føder søn med gift mand Jørgen Nielsen af Enkelund, Thyregod *1811 Bæksgaard; Laurs Sørensen
1875 24. Januar begravet Marie Sørensen enkekone på Bregnhoved Mark, 50, *1825c.

Bøllund (Byllund)
1 Introduktion
Gårdene i Bøllund hænger skidt sammen ud fra de arkivalier, der hidtil er set.
Der er traditionelt tre gårde i Bøllund, som delvis har været delt i halvgårde (i 1755 ses et fjerde husmandssted, som igen indlemmes i de tre gårde før 1762). Hartkornet skifter en del frem og tilbage som det ses nedenfor.
En gård - den senere Bøllundgård matr. 6A kan følges nogenlunde fra 1667 - 1817 dog med nogen usikkerhed i perioden 1705-55.
Hans Sørensens gård ( 2 3 0 1½ efter 1762 2 7 0 1½) kan følges nogenlunde sikkert 1733-94c.
Morten Sørensens gård ( 2 3 0 1½ efter 1762 2 7 0 1½) kun i dennes tid 1749-76, der mangler 1776-87.
Det formodes at Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol vil bringe noget lys i sagen.
Adjunkt præsten Bilhardt bor 1704-31 i Bøllund, siger at drive en gård selv, men har med sikkerhed haft fæster på den. Hans hus har været ret stort, han har flere slægtninge boende i lang tid. I dette hus formodes birkedommer Høeberg senere at have boet.

Matrikelen 1664 som citeret 1683:
Christen Pedersen, en gård (Oberst Beenfelds Arvinger).
Søren Iversen, en gård. (Alexander Grubbe).
Erik Clausen, en gård. (Alexander Grubbe).
1671 Grubbe Donneruplund restance
Morten Pedersen i Bøllund.
Søren Iversen i Bøllund.
I Græsningstaksten 1683 ses i Bøllund:
Nu øde, Christen Pedersen, en gård (Oberst Beenfelds Enche).
Søren Iversen, en gård. (Otto Schram).
Erik Clausen, en gård. (Otto Schram).
1684 Skøde på Donneruplund fra Grubbe til Otte Skram:
Oluf Nielsen (før Søren Iversen).
Christen Gjordsen (før Morten Pedersen).
1687 - 1705:
En gård på 3 0 0 0, to fæstere:
Iver Sørensen
Jens Madsen
Andre to gårde øde.
1738c i Poder skødet:
En gård på 3 0 0 0, Jens Nielsen og Jens Jensen. Hans Simonsen og Sidsel 0 6 1 0.
(Peder Poder selv?, der dog bor i Give By) 5 0 0 0
I skødet på Donneruplund 1755 :
Henrik Pedersen 1 0 0 0.
Hans Sørensen, 2 3 0 1½.
Morten Sørensen, 2 3 0 1½.
Laust Larsen, 3 0 0 0.
I Extraskattemandtallet 1762 er der fire familier i Bøllund:
Christen Høeberg, i et hus, birkedommer i Hastrup Birk.
Hans Sørensen, 2 7 0 1½.
Morten Sørensen, 2 7 0 1½.
Laust Larsen, 3 0 0 0.
I FT 1787 ses tre familier i Bøllund:
Søren Hansen, 2 7 0 1½.
Christen Jørgensen, landsoldat, 2 7 0 1½?
Peder Christensen Donnerup 3 0 0 0
I FT 1801 ses tre familier i Bøllund:
Peder Christensen Donnerup
Peder Johansen
(Søren Hansen, Tromborg)
(Der ser ud til at mangle en gård).
Opmåling 1820:
Nr. 1: Store Hestlund: Anders Christensen så Thomas Andersen, 2 323 610 qAlen.
Nr. 2a: Store Hestlund: Hans Andersen 1 974 850 qAlen.
Nr. 3 Lille Hestlund Grøndahl: Thomas Nielsen, 2 447 330 qAlen.
Nr. 4a Lille Hestlund: Mads Nielsen, 2 943 540 qAlen.
Nr. 5 Ulkær Mølle: Johannes Nørskov, så Christen Hansen, 3 165 640 qAlen.
Nr. 6a Bøllund: Thomas Nielsen. 1 899 200 qAlen.
Nr. 7: Bøllund: Iver Troelsen, så Jakob Jensen. 1 269 980 qAlen.
Nr. 8: Bøllund: Eskild Nielsen. 718 620 qAlen.
Nr. 9: Bøllund: Peder Mikkelsen, så Mads Andersen. 852 840 qAlen.
Nr. 10: Bøllund: Hans Tromborg, så Hans Sørensen Tromborg. 287 750 qAlen. (FT 1801 under Tromborg).
Nr. 17: Bøllund: NN (Peder) Johansen, så Christian Vesterg... 401 504 qAlen.
Gården med hartkorn 3 0 0 0:
1667- Søren Iversen.
1687-1705 Iver Sørensen og Jens Madsen.
1738c Jens Nielsen og Jens Jensen (Poder skødet).
1755- Laust Larsen.
1766 Johan Jørgensen.
1780 Jakob Pedersen Odderbæk.
1784 Peder Christenen Donnerup.
1803c Jens Hermann Jensen Nørskov.
1820- Thomas Nielsen fra Ølgod.
2 Ejerliste
3 Fæsterliste
4 Familier med børn

Beenfeldt gård:
1662- Christen Madsen *1597cc †1669+.
Angives i Stolestadestriden at være ca. 70 år gammel i 1667. Nævnt i pantebrev til Oberst Poul Beenfeldt 1669.11.10, men han ses i 1668 stadig at være ejeren, se nedenfor under sønnen.
Børn:
Mads Christensen, voksen før 1662.
Nævnt med faderen at have betalt tiende 1662-64, Nørvangs Tingbog.
1668 Mads Christensen *1635cc søn af formand.
Han ses i 1668 skrevet af Bøllund som fuldmægtig for ejeren Oberst Beenfeldt på Nørvangs Herredsting. Tre fæhøveder, to stude og en ko med Beenfeldts mærke påklippet er forsvundet fra faderen Christen Madsens gård.
1683 Øde.

Et sted:
1701 — 1706c Fester Sørensen *1664c †1728.03.10 Nederdonnerup.
Gift med hans kone.
Han ses 1701-04 i Bøllund og derefter fra 1708 i Nederdonnerup. Han ses ofte som fadder med Søren Sørensen af Lille Hestlund, hvor han kunne være født.
Børn:
Maren Fæstersdatter *1695c Bøllund †1768 Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Gift med Niels Jørgensen *1659c †1737 Oksenbjerre.
Søsteren Mette Fæstersdatter bærer to af Marens børn, Fæster og Johanne.
Børn:
Anne Nielsdatter *1725 Oksenbjerre.
Fæster Nielsen *1730 Oksenbjerre.
Johanne Nielsdatter *1733 Oksenbjerre †1800c Oksenbjerre.
Gift med 1754c med Jens Andersen *1732c †1801-14.
Børn:
Maren Jensdatter *1757 Oksenbjerre.
Gift 1. 1790.08.16 i Øster Nykirke med Christen Eriksen *1768 Give By †1804c.
Gift 2. Iver Jensen *1774 Give By †1830 Neder Donnerup.
Søren Fæstersen *1699.04 Bøllund †1705.06.21 Bøllund, 6 år 2½ måned gammel.
Mette Fæstersdatter *1702.07.23 Bøllund. Se Nederdonnerup.
Søren Fæstersen *1708.01.22 Nederdonnerup.
Overtager fæstet i Nederdonnerup efter faderen.
NN Fæstersen *1711c Nederdonnerup †1720.01.21 Nederdonnerup begravet 8 år gammel.

Nørgaard:
En mulig halvgård:
1708- Christen Steffensen †1711-16? Bøllund.
Christen Steffensen nævnes 1708 af Bøllund som fadder. I Nørgaard, Bøllund nævnes de mulige børn nedenfor.
Børn:
?Sidsel Christensdatter *1700c- †1743+.
Gift 1. 1724.07.02 af Bøllund i Give med Frederik Vestesen af Lønaa, Thyregod *1691c †1737 Lønaa.
Gift 2. 1738 i Thyregod med Gravers Jakobsen *1711c Hindskov, Thyregod †1742 Lønaa, søn af Jakob Pedersen *1686c ?Kokborg, Thyregod †1754 Hindskov og 1. kone Kirsten Graversdatter *1680c Hindskov †1714 Hindskov.
?Mikkel Christensen *1693c overtager fæstet omkring 1716. Se nedenfor.
?Mette Christensdatter, fadder 1721.
1716 — 1730 Mikkel Christensen *1693c †1730 Bøllund måske søn af Christen Steffensen ovenfor.
Gift 1716 i Øster Nykirke med Karen Thomasdatter af Oksenbjerre.
Mikkel er gift i kirkebogshullet 1711-19. Han har meget fine faddere til datteren Henricas dåb i 1722: Johan Jacob Sejer på Rørbæk i Vester sogn og Mons. Henrik Vinter af Hastrup i Thyregod sogn og til sidst jomfru Risom fra Søndersthoved i Give.
Børn:
Formodentlig mangler et eller to børn 1717-19.
Henrica Johanne *1722.03.08 Bøllund †11 uger.
Maren Mikkelsdatter *1723.10.31 Bøllund.
Christen Mikkelsen *1727.09.21 Bøllund.
Thomas *1729.10.09 †13 uger.


Stor gård hartkorn 5 6 1 0:
1704 — 1731 Johan Balthasar Bilhardt (adjunk præst) *1676cc Haderslev †1745 Præstegaarden, Øster Nykirke.
Gift 1. med Ane Katrine (Bilhartin) †1716.04.07 Bøllund, Give.
Gift 2. med Anne Meier *1686c †1762.01.17 hensat i Give kirke (som hendes mand havde ejet).
Harkornet ses i pantebrev fra Bilhardt (mig tilhørende og paaboende gaard) til Hans Markussen 5. april 1724.
Generelt se Bilhart som præst under Øster Nykirke, hovedsognet.
Som hjælpepræst - adjungeret - passer han annekset Give sogn for sognepræsten Hans Jørgensen Jelling, der bor i præstegaarden i Øster Nykirke og betjener dette sogn. Han fører kirkebogen i Give mere slet end ret. Der er et stort hul 1710-19 med kun yderst få ganske spredte indførsler i den årrække.
Han var jæger se linket Bilhart.
Han købte alle tre gaarde i Bøllund og føres som ejer af dem i 1712, en af gårdene driver han selv, dvs. med karle og piger. I 1726 pantsætter han hele hartkornet til Lichtenberg og Christensen i Horsens.
Første kone Anne katrine ses som bærer 1707 -10.
Han bruger hans anden kone Anne Meier som bærer til mange, mange børns dåb i tiden 1721-32.
Anne Helmersdatter Meyer *1690cc Bergen? †1727.02.02 (skifte Nørvang gejstlig) Bøllund efter sognepræst Søren Christensen Borch i Thyregod †1721 Thyregod bor som enke i Bøllund. Hun formodes at være i familie med Bilharts 2. kone Anne Meier, men denne er ikke tæt nok i familie til at være arving i skiftet.
En del mennesker lever gennem årene i denne præstegaard:
1722 Jomfru Møller.
1727-36 Lene Margrethe Grønbech, 1714-20 på Hastrup hovedgård Thyregod.
1740 Johan Vincens Kellet †1727.11.13 Bøllund gift med en søster af Bilhart.
1725 Eleonora Marie Elisabeth Kellet *1707c †1740.12.08 Bøllund. Ses sept. 1727 og juni 1728 i Thyregod kirkebog.
Præsten har en søster, gift med en Veber?, som har en datter:
1723 feb. - dec. Anne Margrethe Veberin
Et hus (muligvis det hus præst Bilhart boede i):
1737 — 1739 Jens Nielsen Holm (degn).
Nævnes 1737 som fadder af Bøllund #2398, skrives af Bøllund i Slavs herreds tingbog 1739. Se degne, flytter 1739 til Give By.
1762- — 1764 Christen Christensen Høeberg (birkedommer) *1713c Viborg amt? †1764.06.20 (skifte Coldinghuus) Bøllund, Give.
Ugift.
Birkedommer i Hastrup Birk, til Hastrup hovedgård i Thyregod sogn.
Han har i skiftet en søster Gertrud Christensdatter *1716c (eller nogle år efter, ellers barn med 50) †1787+ Mammen? gift med Rasmus Christensen i Mørke, Mammen †1787- ved Viborg (se Mammen FT 1787).
Simuleret Folketælling 1762 Bøllund Christen Høeberg Ejer: Sr. Niels Jørgensen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Christen Høeberg49c 1713c  1764 Bøllund Give Begravet nr.6629
Birkedommer i Hastrup Birk, som er Thyregod og Ejstrup, lidt Brande og flere andre sogne.

Hartkorn 2 7 0 1½:
1733 Niels Madsen *1698c †1774 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
Gift med Gertrud Pedersdatter *1705 Nørre Kollemorten †1762+ datter af Peder Poulsen *1672c ?Trollerup, Nørup †1760 Sønder Kollemorten og Inger Nielsdatter †1748- Tørrild, Nørup (se skifte Stovgaard over søsteren Ingeborg Nielsdatter Brejl #56).
Muligvis ikke på denne gård. Han ses 1733 og 1737 i Bøllund. I Sønder Kollemorten, Øster Nykirke overtager han matr. 1A som han driver 1754- til 1770c. Hans kone kendes fra skiftet efter hendes søster Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760.06.09 (Brejl Engelsholm #295).
Børn:
Anne Marie Nielsdatter *1733 Bøllund.
Gift 1772 i Øster Nykirke med Hans Didriksen Drejer i Nørre Kollemorten.
Mads Nielsen *1737 Bøllund †1826 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
Gift 1771 i Øster Nykirke med Ane Jørgensdatter af Haustrup, Øster Nykirke *1747c.
NN Niels/en/datter *1750-
Ses i Extraskattemandallet 1762 (forældrene tre børn hjemme over 12 år).
1755- Hans Sørensen *1717c †1764 Bøllund.
Gift med hans kone *1722c †1764
Er vel kommet til fæstet i Bøllund i kirkebogshullet 1745-54.
Børn:
?Søren Hansen *1747c, overtager gården, se nedenfor.
Mikkel Christian *1755.08.03 Bøllund †1767.04.05 Bøllund 12 år gammel.
Maren Hansdatter *1758.12.03 Bøllund.
Niels *1763.05.15 Bøllund †15 måneder gammel.
Simuleret Folketælling 1762 Bøllund Hans Sørensen Ejer: Sr. Niels Jørgensen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Hans Sørensen45c 1717c  1764 Bøllund Give Begravet nr.6625
 
kone1762100? Hans Sørensens kone  1722  1764 Bøllund Give Begravet nr.6627
Alder angivet ganske nøjagtig med 42 år 2 måneder og tre dage. Det giver *10 marts 1722. Henrica Johanna Michelsdatter er døbt i Nørgaard, Bøllund 8. marts 1722, men hun døde 11 uger gammel.
søn176999Søren Hansen15c 1747c Bøllund Give  Dette er en nogenlunde afsikret formodning. Han er født i hullet 1745-54 i kirkebogen, men ses 1769 i Bøllund, da han får et barn døbt. Skattelisten siger at der er et barn hjemme over 12 år. Navnet Søren Hansen viser, han er den første søn.
søn176299Mikkel Christian Hansen7 1755 Bøllund Give 1767 Bøllund Give Dåb nr.2618
Begravet nr.6679
 
dat.176299Maren Hansdatter5 1758 Bøllund Give  Dåb nr.2676
 
oph.1762100? Soldaterkone en fattig Soldater Kone   

1764 - 1794c Søren Hansen *1747c †1813.01.01 Tromborg, Give.
Gift 1766c i Brande? med enke Johanne Andersdatter *1737c Skerris, Brande †1805+ datter af Anders Christensen *1695cc Skerris, †1763-73 Skerris og Johanne Skerris *1690c †1782 Skerris.
Flytter omkring 1794 fra Bøllund til Tromborg.
Børn:
Christen Sørensen *1767.03.01 Bøllund.
Karen Sørensdatter *1769.05.04 Bøllund †1788.01.13 Bøllund 18 år og 8 måneder gammel.
Hans Sørensen *1771.09.01 Bøllund †1842 Tromborg, Give, se Tromborg.
Folketælling 1787 Bøllund Søren Hansen   2.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selveier mand 2 1Søren Hansen401747c  1813 Tromborg Give Begravet nr.7167
 
kone 2Johanne Andersdatter501737c Skerris Brande 1805+   
dat. Karen Sørensdatter161769 Bøllund Give 1788 Bøllund Give Dåb nr.2887
Begravet nr.6882
 
tj-karl Jesper Christensen301757c   Ikke set født i Give sogn.
hyrde- pige Else Jensdatter101777c   Ikke set født i Give sogn.


Hartkorn 3 0 0 0 (senere Bøllundgaard Nr. 6A):
Den ene halvgård:
1667- Morten Pedersen.
Nævnt i Stolestadestriden 1667. Ses i pantebrev 1670 fra Alexander Grubbe Donneruplund til Dorte Daae men ikke i græsningstaksten 1683.
1687- Jens Madsen †1700.03.25.
Begraves som "Jens Matsen som boede tilforn i Byllund begraven."
Den anden halvgård:
1662- Søren Iversen .
Betaler kirketiende 1662-64 som det ses i Nørvang Tingbog. Nævnt i Stolestadestriden 1667. Ses i pantebrev 1670 fra Alexander Grubbe Donneruplund til Dorte Daae og i græsningstaksten 1683.
Formodet barn:
?Iver Sørensen *1651c, se nedenfor.
1687- — 1705+ Iver Sørensen *1651c †1716.02.05.
Ses i skattelisten 1687 og i et skøde 1705.04.29. Han begraves som "gammel Iver".
Børn:
?Kirsten Iversdatter *1780cc Bøllund.
Formodet gift med eftermand.
1705c — 1707+ Søren Jensen.
Gift med Kirsten Iversdatter vel datter af formand.
Børn:
Marie *1705.02.10 Bøllund †1705.02.1.
Johanne *1705.02.10 Bøllund †1705.02.1.
Maren Sørensdatter *1706.11.01 Bøllund.

En halvgård af 3 0 0 0 (Poder skødet 1738c):
1721- — 1737+ Jens Nielsen (Nørgaard) *1690cc †1737+ (formodet †1745-54).
Gift med hans kone.
Han nævnes som Jens Nielsen og som Jens Nørgaard og antages at være samme person. Ved hans datter Karens dåb, er en Karen Nørgaard fadder, hun formodes at være navngiveren og i familie med Jens Nielsen Nørgaard eller hans kone. I 1738c i Poder skødet nævnes han paa en halvgaard af 3 0 0 0.
Børn:
?Inger Jensdatter *1708c.
Fadder 1728.
Johanne Jensdatter *1714c Bøllund? †1727.01.05 Bøllund.
Niels Jensen *1720.09.22 Bøllund.
Gift 1740- med hans kone.
Børn:
Niels Nielsen *1740.01.17 Bøllund.
Karen Jensdatter *1724.06.25 Bøllund.
En halvgård af 3 0 0 0 (Poder skødet 1738c):
1738- Jens Jensen.
Gift med hans kone.
Han nævnes i Poder skødet 1738c og han rømte sognet i 1757, da han som gift mand blev udlagt til far i lejermål med Lene Sørensdatter, da i Bregnhoved, se hendes skrifte.
Barn med Lene Sørensdatter:
NN Jens/en/datter *1757.05.29 Bregnhoved.
Hele gården af 3 0 0 0:
1755- — 1765 Laust Larsen *1727.09.14 Nederdonnerup, Give søn af Lars Jørgensen og kone.
Gift med hans kone *1721c †1787.05.28.
Laust Larsen og kone er kommet til Bøllund i kirkebogshullet 1745-54. Konens navn kendes ikke, da hun er 6 år ældre har hun vel været gift før. Laust har en søster NN Larsdatter, som bærer i 1757 #2649, hun er sandsynligvis født 1732 uden navn i Nederdonnerup.
Ses her i Bøllund 1755- — 1765, 1766-67 af Bæksgaard, fra 1777 i Nederdonnerup, hvor han ses i FT 1787 som daglejer med sønnen Christen, der er krøppel, hjemme.
Børn:
Lars Laustsen *1755.05.08 Bøllund. Gift med Ane Marie Nielsdatter *1746c.
Bosat Hjortsvang i Linnerup sogn. Ses i FT 1801 i Linnerup hvoraf han skrives som fadder da søsteren Anne får hendes søn Laust døbt 1800 i Nederdonnerup.
Dreng *1756c Bøllund †1763.10.30 Bøllund 7 år gammel.
Lene Laustdater *1757.04.17 Bøllund.
Christen Lausten *1758c Bøllund †1808.06.06 Grene sogn
Ses FT 1801 ved søsteren Anne i Nederdonnerup, angives 40 år gammel. Alderen i FT 1787 ved faderen er med 17 helt forkert. Han er vanfør, krøbling og almisselem. Han var dog ikke mere krøbbel end han kunne vandre til og i Grene sogn. Angives ved begravelsen i 1808 at være af almisselem af Give By.
Mette Laustdatter *1759.10.28 Bøllund †1763.08.07 Bøllund
Anne Laustdatter *1761.12.13 Bøllund. Gift 1792.02.05 i Give af Nederdonnerup med Christen Christensen i Nederdonnerup.
Kirsten *1764.03.04 Bøllund †1764.03.11 Bøllund
Else Laustdatter *1765.05.28 Bøllund †1765.07.02 5 uger gammel.
Simuleret Folketælling 1762 Bøllund Laurids Larsen Ejer: ingen angivet
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Laust Larsen37c 1727 Neder- donnerup Give 1787+  Dåb nr.2260
Dette er vel et hus med en mark eller to til. I FT 1787 ses han i Nederdonnerup som enkemand.
kone176299? Laust Larsens kone  1721c  1787 Neder- donnerup Give Begravet nr.6870
 
søn176299Lars Laustsen7 1755 Bøllund Give 1763 Bøllund Give Dåb nr.2615
Begravet nr.6607
 
dat.176299Lene Laustdatter5 1757 Bøllund Give  Dåb nr.2649
 
dat.176299Mette Laustdatter3 1759 Bøllund Give 1763 Bøllund Give Dåb nr.2694
Begravet nr.6596
 
dat.176299Anne Laustdatter1 1761 Bøllund Give  Dåb nr.2737
 
oph.1762100? Soldaterkone     

1766 — 1777 Johan Jørgensen *1741 Bregnhoved †1828 Uhre, Brande.
Gift 2. 1765 i Ringive med Mette Jensdatter *1735c Ringive †1815 Uhre, Brande.
Generelt se Johan Jørgensen senere i Brandlund, Brande.
Seks af hans børn er født i Bøllund, for de andre se linket.
Johan Jørgensen flytter meget omkring, han kom fra Bæksgaard til Bøllund og flyttede derfra til Bæksgaard, hvor han ses 1780. I alt bor han syv steder, de to sidste i Brande sogn.
Børn:
Anders Johansen *1766.09.07 Bøllund
Kirsten Johansdatter *1768.10.02 Bøllund
Ide Sophie *1770.05.06 Bøllund †8 uger gammel.
Søren *1771.05.26 Bøllund †3 måneder gammel.
Søren Johansen *1772.07.05 Bøllund †21 år gammel Brandlund, Brande.
Ses som hyrdedreng FT 1787 i Store Mosgaard, Give.
Jens Johansen *1774.12.26 Bøllund.
Overtager gården, se nedenfor.
Ida Charlotte (Marie) Johansdatter *1777.01.19 Bøllund
1776 — 1784 Jakob Pedersen Odderbæk *1748 Odderbæk, Thyregod †1831 Lindet, Vester (ved søn Poul Jakobsen).
Gift 1776 i Thyregod med Else Poulsdatter *1748c Ravnsholt, Fyn †1827.02.02 Lindet.
Køber 1780 gården i Bøllund med 3 tdr. hartkorn af Christen Pedersen Donnerup. Jakob Pedersen Odderbæk flytter 1784c -1807 til Thorlund, Ejstrup, senere 1807-10 til Pomphole, Thyregod og 1810c til Vester.
Børn:
Poul *1776.11.10 Bøllund †2 år gammel.
Peder Jakobsen *1778.02.15 Bøllund. Kaldes Anders i FT 1787 i Store Thorlund, Ejtrup.
Anne Marie Jakobsdatter *1780.02.13 Bøllund.
Poul Jakobsen (Bøllund) *1781.10.28 Bøllund †1852.04.16 Lindet, Vester.
Gift 1810.01.05 i Vester med enke Inger Nielsdatter *1774.09.11 Skovsbøl, Vester †1840.08.28 Lindet.
Maren Jakobsdatter *1783.12.07 Bøllund †1822.06.10 Store Thorlund, Ejstrup.
Gift med Peder Christiansen *1778c Enkelund, Thyregod †1856.01.01 Store Thorlund.
Ses FT 1801 ved forældrene i Store Thorlund, Ejstrup.
Anne Jakobsdatter *1785c Store Thorlund, Ejstrup †1818.09 Pomphole, Thyregod.
Gift 1. med Jens Jensen Rendeby †1817.03 Pomphole.
Gift 2. med Knud Jensen *1784c Mindstrup?, Hvejsel †1830.04.06 Pomphole.
1784 Peder Christensen Donnerup *1748 Donneruplund, Give †1821 Bæksgaard, Give se Store Hestlund.
Han flytter meget omkring 1776 Farre Mølle, 1777-84 Store Hestlund, 1784-1814+ Bøllund, 1820- Bæksgaard, Give.
For hans børn se Store Hestlund.
Datteren der overtager denne gård anføres dog nedenfor.
Barn overtager gården:
Maren Pedersdatter *1781 Store Hestlund, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1787 Bøllund Peder Christensen Donnerup   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Peder Christensen Donnerup381748c Donnerup- lund Give 1821 Bæksgaard Give Viet nr.8214
Begravet nr.7277
 
kone 1Maren Eriksdatter341752c Usseltoft Brande 1820 Bøllund Give Viet nr.8214
Begravet nr.7268
 
søn Christen Pedersen101776 Farre Mølle Give 1812 Bøllund Give Dåb nr.3001
Begravet nr.7168
Begravet 36 år gammel ugift.
dat. Birte Marie Pedersdatter81779 Hestlund Store  1853 Sønderst- hoved Mark give Dåb nr.3038
 
dat. Maren Pedersdatter61781 Hestlund- Store Give 1843 Give Dåb nr.3075
Gift 1804c med Christoffer Jensen Nørskov.
søn Erik Pedersen51783 Hestlund- Store Give 1822 Sønderst- hoved Give Dåb nr.3097
Begravet nr.7300
 
søn Peder Pedersen Bøllund11786 Bøllund Give 1855-60  Dåb nr.3144
 
tj-karl Niels Mortensen241762 Bøllund Give 1795 Bøllund Give Dåb nr.2763
Begravet nr.6970
Søn af nabo Morten Sørensen.
tj-pige Karen Sørensdatter211766 Give By Give  Dåb nr.2843
 
tj-pige Ane Christensdatter141773c    

1806 Christoffer Jensen Nørskov *1775.01.15 Skærhoved †1850 Give Mark søn af Jens Nielsen Nørskov *1720.11.10 Nørskov, Lindeballe †1801-05 Skærhoved, Give og Marie Jokumsdatter *1743 Smidstrup, Gadbjerg †1807.03.01 Give By.
Gift 1805c i Give med datter af formand Maren Pedersdatter *1781 Store Hestlund †1843 Give.
Børn:
Maren Christoffersdatter *1806.11.02 Bøllund.
Gift med kludehandler Knud Christensen *1796c Uldborg, Ringkøbing.
Bosat FT 1850 Blæsberg No. 57b, Kolding Købstad.
Barn med Jens Lauersen (et stykke nede på siden):
NN Jens/en/datter *1815 Farre, Give.
Børn med Knud Christensen:
Jørgen Peter *1834c Colding.
Ander Christian *1842c Colding.
Else Katrine *1854c Colding.
Jens Christoffersen *1808.12.26 Bøllund.
Muligvis smed i Grejs i FT 1834.
Peder Christoffersen *1814.04.07 Bøllund †1880+.
Gift med Kirsten Sørensdatter *1813c Klovborg, Skanderborg amt †1880+.
Bosat FT 1860 og FT 1880 i et hus i Hesselballe, Uldum.
1817c Thomas Nielsen *1781 Barslund, Hoven †1864.02.15 Højgaard, Give søn af Niels Thomsen *1739 Barslund †1809 Barslund og Anna Margrethe Pedersdatter *1750 Ørbæk, Hoven †1837 Barslund.
Gift 1809 i Ølgod med Malene Jensdatter *1778 Hejbøl, Ølgod †1855.12.11 Bøllund, datter af Jens Pedersen *1752.12.26 Hejbøl †1813 Hejbøl og Ellen Kjeldsdatter *1761c Lindbjerg, Ølgod †1826 Bøllund (ved datter, se ovenfor Malene).
Børn:
Kjeld Thomsen *1810.11.27 Hejbøl, Ølgod †1881.08.09 Lønaa, Thyregod.
Gift med Ane Johanne Sørensdatter *1818.02.24 Ullerup †1895.12.12 Give datter af Søren Nielsen Smed *1784 Ullerup †1844 Ullerup og Maren Christensdatter *1789c Riis, Givskud †1855 Ullerup.
Bosat Bæksgaard FT 1840, Ullerup FT 1845-60, FT 1880 i et hus i Ullerup ved Christen Mortensen *1836 Thyregod.
Børn:
Marie Kjeldsen *1837c.
Niels Kjeldsen *1840.02.04 Bæksgaard, Give †1864.02.28 Blåkær skov syd for Vejle (begravet Give), dragonen den berømte.
Hans berømmelse var sen, den kom først 17 år efter hans død i en artikel i Vort Forsvar, hvor han skildres som en modig soldat der uforfærdet kæmper mod overmagten med sabel mod geværer og bliver skudt gennem hovedet og den tyske officer, der skød, blev tvunget til at tage sin afsked (dette var løgn, et opstået og helt forkert rygte) for at have skudt bagfra. Man kan sige, at Niels Kjeldsen blev instrumentaliseret på en falsk nationalistisk måde.
Karl Larsen skrev i 1902 bogen Dragon Niels Kjeldsen og hans Drabsmand (bogen og kontroversen beskrevet her) der ikke var national heltedyrkelse men baseret på direkte interview med de deltagende soldater - tyske som danske - og rent faktuel.
Christian Edvard Kjeldsen *1842.09.18 Ullerup, Give †1866.07.19 (dræbt af lyn).
Sørine Kjeldsen *1845c Ullerup, Give.
Thomas Hejbøl Kjeldsen *1847c Ullerup, Give.
Mathias Christian Kjeldsen *1850.02.10 Ullerup, Give †1929 Ejstrup.
Gift med Jørgine Sørensen *Thorlund, Ejstrup +USA.
Ellen Marie Kjeldsen *1853.05.20 Ullerup, Give †1908.10.14.
Gift med Søren Pedersen Grarup *1857.07.21 †1921.05.20.
Hans Christian Kjeldsen *1858.05.07 Ullerup, Give †1959.09.01 Blaahøj, Sønder Omme. Gift med Else Cathrine Hansen *1852.07.07 Thyregod †1921.06.10 Blaahøj, Sønder Omme datter af Hans Sørensen *1821.04.02 Thyregod †1912.02.14 Thyregod og Ane Kristine Christiansdatter *1828.01.15 thyregod †1886.01.01.
Jens Thomsen *1812.05.30 Hejbøl, Ølgod †1860 Vejle.
Gift 1847.05.07 i Vejle sogn med Anne Johanne Stephansdatter *1816.10.27 Bilit, Hornstrup †1901.
Arbejder begge ved Lindemann i 1847, tilsyneladende bosat i Vejle By.
Niels Thomsen *1814.11.05 Hejbøl, Ølgod.

Hartkorn 2 3 0 1½ efter 1762 2 7 0 1½:
1749- — 1776 Morten Sørensen *1727.07.27 Bæksgaard †1776.03.17 Bøllund søn af Søren Hansen Mos og kone.
Gift 1. 1749 i Thyregod med Anne Jakobsdatter *1728 Hindskov, Thyregod †1753c Bøllund, Give datter af Jakob Pedersen *1687c †1754 Hindskov, Thyregod og Maren Christensdatter *1689c Midtgaard, Thyregod By †1772 Hindskov.
Gift 2. gang 1755 i Øster Nykirke med Birte Jakobsdatter *1732 Ørnsholt datter af Jakob Andersen *1687c Bregnbjerg, Hammer †1768 Ørnsholt, Øster Nykirke og Maren Sørensdatter.
I maj 1759 sad Morten Sørensen og kone:
Aabenbar skrifte for deres barn som døde hos dem i sengen
Børn med 1. kone Anne Jakobsdatter:
Formodentlig et eller to børn i kirkebogshullet ...
Børn med 2. kone Birte Jakobsdatter:
Jakob Mortensen (Skov) *1756.07.18 Bøllund †1839.05.22 (begravet Give) hjemvej fra Vejle, heste løbsk.
Gift 1787.10.04 i Give med Maren Christensdatter Skov *1757.05.01 Give By †1833.03.10 Give By datter af Christen Christensen Skov *1717c Givskov †1797 Give By og Lene Jensdatter *1733 Nederdonnerup †1773 Give By.
Bosat Give By FT 1801. Avlskarl FT 1787 Donneruplund.
Albert Christian *1759.02.11 Bøllund †11 uger 5 dage gammel, opprimeret.
Albert Christian Mortensen *1760.05.04 Bøllund †1841.03.11 Søndersthoved Mark.
Gift 1792.03.19 i Give med Maren Pedersdatter *1767.03.08 Øgelund †1844 Søndersthoved Mark datter af Peder Mortensen *1736 Vad, Grindsted †1812 Øgelund, Give og 1. kone Birte Jørgensdatter *1740 Give By †1769 Øgelund.
Bosat Bæksgaard, Øgelund til sidst Søndersthoved Mark.
Niels Mortensen *1762 Bøllund †1795.03.08 Bøllund. Ungkarl.
Ungkarl, karl ved Peder Christensen Donnerup i Bøllund.
Søren Christoffersen Mortensen *1765.06.16 Bøllund.
Lægsrulle 1789 i Vejle Jysk Regiment.
Anders Mortensen *1768.09.29 Bøllund.
Lægsrulle 1789 i Jelling, garderregiment til fods "ansat?" 1790.
Anne Marie *1772.01.19 Bøllund †1782.08.04 Bæksgaard, Give.

Her mangler 1776-87.
1787 — 1789c Christen Jørgensen (Landsoldat) *1759 Store Hestlund, Give †1840+ Give By.
Gift 1779.12.09 i Give med Karen Christensdatter *1749c ?Bregnhoved †1821 Meldgaard, Give By?, Give.
Christen Jørgensen har kun denne gård to eller tre år, han flytter så videre til Højgaard. De andre gårdmænd i Bøllund i FT 1787 Peder Christensen Donnerup og Søren Hansen betegnes som selvejere, ved Christen Jørgensen skrives landsoldat, han har formodentlig ikke ejet gården.
Landsoldat ved Jyske Regiment. Ses i FT 1787 og i lægdsrullen 1789 i Bøllund, 1792 Højgaard Mark, FT 1801 i husmandsstedet i Store Mosgaard, Give efter 1821 i Give By.
Konen er født i hullet 1745-54 i Give kirkebog eller i et andet sogn, det kan ikke ses om hun er født i Bregnhoved, hvor der ikke er set en Christen på den tid omkring 1749 som kunne være hendes far. Hun skrives af Bregnhoved i 1779 ved vielsen.
Børn:
Jørgen Christensen *1780.10.01 Bæksgaard, Give.
Gift 1799.09.11 i Give med Bodil Christiane Mathilde Nissen *1780c
Børn:
Christen Jørgensen *1800 Store Mosgaard.
Gift 1825 i Give med Maren Hansdatter *1789 Baslund, Ringive datter af Hans Michelsen *1751c Ringive og Johanne Nielsdatter *1761c Bastlund, Ringive.
?Malte *1803c
Laue * 1807 Usselbo.
Frederika *1811 Store Mosgaard
Christen Christensen *1782.09.29 Bregnhoved, Give †1850 Give.
Gift 1814c med Maren Jensdatter *1785c †1862 Give. Bosat hus med jord i Nederdonnerup, Give.
Børn:
Karen *1815 †1829.
Jens *1817.
Marie *1821 †1825.
Christen Christensen Mosgaard *1823 †1896 Give.
Gift 1853 i Give med Sørine Madsen *1829 Give †1912 Give datter af Mads Andersen Ramskov *1785 Give †1865 Give og Dorte Sørensdatter *1788 Give †1856 Give.
Fem børn født i Givskud 1854-58 og Lindeballe 1862-69.
Karen Marie *1829 Give.
Søren *1785.05.16 Bregnhoved, Give
Maren Christensdatter *1787.05.20 Bøllund †1882.01.12 Lønaa, Thyregod.
Gift 1809 i Thyregod med Mads Iversen *1787.10.23 Thyregod By †1858 Enkelund, Thyregod søn af Iver Madsen *1751.02.28 Lønaa †1837.03.20 Thyregod By og Karen Christensdatter *1752.08.06 Kokborg, Thyregod †1825.03.31 Thyregod By.
Får et barn 1810 i Store Mosgaard, Give, og derefter fem 1815-23 i Enkelund, Thyregod. Derefter to i Midtgaard, Thyregod By. Se også Lønaa.
Jens Christian Christensen *1792.03.11 Højgaard Mark, Give †1818.09.27 Store Mosgaard Give knap 27 år gammel.
Gift 1816 i Jelling med Ane Lauridsdatter *1784c Hopballe, Jelling †1849 Vinding.
FT 1801 hyrdedreng ved broderen Jørgen Christensen i Store Mosgaard.

Husmandssted hartkorn 1 0 0 0, opløst 1757c:
1754- — 1757c Henrik Pedersen *1702c (ikke i Give) †1777 Hedegaard, Give.
Se Henrik Pedersen i Hedegaard. Han nævnes i Bøllund 1 0 0 0 i Donneruplunds jordebog 1755.
Barn begravet fra Bøllund (andre se Hedegaard):
NN Henriks/en/datter *1752c †1755.08.17 Bøllund.

Uklart hvilken gård eller husmandssted:
1803 — 1815c Jens Herman Jensen Nørskov (kaldet Hermansen) *1776.05.26 Skærhoved, Give †1844.05.22 Give By søn af Jens Nielsen Nørskov *1720.11.10 Nørskov, Lindeballe †1801-05 Skærhoved, Give og Marie Jokumsdatter *1743 Smidstrup, Gadbjerg †1807.03.01 Give By.
Gift 1803- i Give med An Kirstine Christensdatter *1774.03.06 Give By †1854.12.20 Give By datter af Christen Madsen *1736.08.05 Bæksgaard, Give †1825.05.23 Give By og Mette Kirstine Simonsdatter *1737c †1787-1801.
1804 - 1815+ bosat Bøllund, Give. FT 1834 Indsidder i Farre, Give. FT 1840 indsidder i Give By, kaldes Jens Hermansen. Hans bror Christoffer Nørskov gifter sig til Bøllundgaard omkring 1804.
Børn:
Jens Christian Jensen *1804.01c Bøllund †1870.03 Michaelis, Fredericia, daglejer.
Gift 1848.12.15 Michaelis med Karen Marie Pedersdatter *1819.04.08 Herning †1886.05.17 Fredericia datter Maren Engelsbrecht og udlagt Peder Thomsen.
Han kom 1832 fra Vejlby til Fredericia Michaelis sogn, i 1845 tjener han i Sundegade, Fredericia. Hun tjente 1836 i Vorgod, 1839 fra Eltang til Kolding, 1843 fra Eltang til Michaelis, Fredericia.
Børn:
Jens Peder Jensen *1850.10.24 Michaelis, Fredericia.
Maren Kirstine Jensen *1851.10.02 Michaelis.
Jens Martin Jensen *1852.11.05 Michaelis.
Maren Jensen *1854.11.27 Michaelis.
Jens Peter Jensen (Nøjgaard, navn 1906) *1858.06.17 Michaelis †1914 Michaelis?.
Gift 1884.10.16 i Erritsø med Ane Else Andersen *1865.10.05 Erritsø †1939.05 Fredericia, datter af Karen Andersen Sønderskov *1845.03.14 Taulov †1913.05.21 Esbjerg og udlagt Jørgen Madsen af Snoghøj.
Se billede af familien 1894c.
Caroline Jensen *1860.05.17 Michaelis.
Christen Jensen *1807.03.22 Bøllund.
Gift med Maren Hansdatter *1814c Barrit.
Ses FT 1845, i Remmerslund, Hedensted.
Marie Jensdatter *1809.10.15 Bøllund.
Ses FT 1845, i Kbh., Kongens Nytorv No. 1 ved Grosserer Rasmus Jørgensen som tjenestepige.
Mette Kirstine Jensdatter *1812.06.28 Bøllund.
Gift med Frederik Vilhelm Jensen *1819c Jelling.
Ses FT 1845, 1850 i Høgsholt By, Hover sogn.
Børn:
Ane Katrine Frederiksen *1843c Give.
Jensine Frederiksen *1849c Hover.
Ane Katrine Jensdatter *1815.04.09 Bøllund †1836.07.08 Farre, Give 21½ år gammel.

Matr. nr. 7:
1815 Niels Knudsen *1786c †1817.06.02 Bøllund.
Gift 1815.07.08 med Bodil Nielsdatter *1787 Bregnhoved, Give †1840-45 Hedegaard, Give datter af Niels Andersen Wong den Yngre *1745c Donneruplund, Give †1815 Hedegaard og Ane Kirstine Christensdatter *1753 Skovgaard, Kollerup †1829 Give.
Han skrives i vielsen 1815 som ungkarl og Gaardmand af Bøllund, 29 Aar.
1818 Iver Troelsen *1783 Lille Langkær, Brande †1837 Bregnhoved søn af Troels Iversen i Lille Langkær.
Gift 1818.09.08 i Give med enke efter formand Bodil Nielsdatter, se der.
Han ses i matriklen 1820 i Bøllund, men flytter vel 1826c til Bregnhoved, hvor hans kone stammer fra.
Børn:
Ane Kirstine Iversdatter *1818.11.23 Bøllund, Give sogn †1911.04.21 Filskov sogn (Sønder Omme).
Gift 1848.02.12 i Ringive med Anders Nielsen *1823.03.15 Filskov †1880.09.02 Uhe Mark, Ringive søn af husmand Niels Andersen *1796c Strellev, Ringkøbing Amt og Maren Hansdatter *1792.05.06 Bøvl, Sønder Omme (datter af Hans Christensen *1763c og Kirsten Jensdatter *1759c).
Maren Iversdatter *1821.08.05 Bøllund †1907.09.10 Dørken, Thyregod.
Gift 1846c med Jens Chr. Marcussen *1811.04.04 Hallundbæk, Sønder Omme †1884.06.13 Klink, Gammelby, Ringive søn af Marcus Christensen og Christine Jensdatter.
Bosat Gammelby, Ringive. Jens Chr. Marcussen er allerede i FT 1845 i Gammelby, Maren Iversdatter er tjenestepige.
Børn:
Thomas Christian Jensen *1847.02.08 Gammelby, Ringive †1901.07.16 Søndersthoved Mark.
Gift 1875.02.05 med Else Kirstine Jensen *1848.11.06 Vorslunde datter af Jens Jørgen Pedersen og Mette Kirstine Christensdatter.
Bosat Gammelby, Ringive indtil 1884c, derefter Give, vel Søndersthoved Mark.
Ane Kirstine Jensen *1848.09.18 Gammelby, Ringive †1875.06.04 Uhre, Brande.
Christine Jensen *1853.08.24 Gammelby, Ringive.
Iver Jensen *1859.12.03 Gammelby, Ringive †1914.12.07 (Tuberkulose) Give.
1826 Jakob Jensen (Brande) *1770 Fasterholt, Arnborg †1833 Bøllund søn af Jens Jakobsen *1729c †1778 (skifte) Fasterholt og Johanne Madsdatter *1736c †1805 Fasterholt.
Gift med Margrethe Madsdatter *1767c Brande By †1839 Bøllund datter af Mads Jensen søn af formand, *1735c Brande By †1800 Brande By, Brande og Maren Christensdatter *1747c †1830 Bøllund (ved datteren Margrethe).
For deres børn se Brande By. Her anføres kun sønnen der overtager gården i Bøllund.
Sønnen, der overtager gården:
Mads Jakobsen *1807 Brande By †1850-60 Give?, FT 1834 ved moderen på en gård i Bøllund, Give. FT 1845 vel overtaget moderens gård.
Gift 1837.05.15 i Give med Ane Nielsdatter *1803.08 Give By datter af Niels Jensen Egeskov *1761 Give By †1849.05.15 Give By og Karen Pedersdatter *1770c †1835.08.03 Give By.
Et barn:
Niels Madsen *1842 Bøllund, Give †1928 Skovlund Ansager, begravet Tistrup, Ribe amt.
Gift 1868 i Tistrup med Maren Margrethe Pedersen *1849 Rugsted mark, Østed, Vejle amt †1918 Krarup, Tistrup datter af Magdalene Pedersdatter *1826 Rugsted Mark †1897 Hjedding, Ølgod.
1837c Mads Jakobsen *1807.05.21 Brande By, søn af formand.
Gift 1837.05.15 i Give med Ane Nielsdatter (Egeskov) *1803.08c Give By, datter af husmand Niels Jensen Egeskov *1761 Give By †1849.05.15 Give By.
Flytter 1851c til Uhe Mark i Ringive.
Børn:
(Ane) Margrethe Madsdatter *1838c Bøllund, ses hjemme i FT 1860 i Uhe, Ringive.
Jakob Madsen *1840c Bøllund, ses hjemme i FT 1860 i Uhe, Ringive.
Niels Madsen *1842.10.27 Bøllund †1928 Skovlund, Ansager, (begravet Tistrup) Øster Horne Herred.
Gift med Karen Margrethe Pedersen *27.05.1849, Rugsted Mark, Ødsted Sogn, Jerlev Herred, Vejle Amt †1918.12.28 Krarup, Tistrup, datter af husmand Poul Poulsen Petersen?
1851 — 1856 Søren Thomsen *1795.05.03 Elkær, Ringive †1860+ søn af Thomas Olesen *1755.03.05 Høgelund, Ringive †1828.11.05 Elkær, og Mette Nielsdatter *1765c †1845.01.04.
Gift med Vibeke Marie Jakobsdatter *1805.05.05 Uhe, Ringive †1860+ datter af Jakob Hansen *1782.02.10 Uhe †1805.12.08 (tæring, tuberkulose) Uhe og Else Clausdatter *1776.10.25 Uhe †1810.04.11 Uhe.
Han skrives i FT 1850 af et hus i Uhe, Ringive.
Kunne se ud som om han mageskiftede med forrige ejer Mads Jakobsen. Søren Thomsen er 56 år gammel, da han får skøde på gården, han beholder den kun 5 år og går så på aftægt ved gården.

Matr. nr. 8 husmandssted:
1819 Eske Nielsen (Uhe) *1792.03c (uden navn) Uhe, Ringive †1845+ søn af Niels Clausen og Ane Katrine Eskildsdatter.
Gift 1819.10.31 i Give med separeret Karen Nielsdatter *1782c Give? (i følge FT 1845, men vel ikke korrekt) †1845+ (gift 1. gang med Hans Nielsen).
Hans tilnavn skrives Uhr i FT, men det skal være Uhe (Ringive), hvor han er født. Udtales jysk "Uuh"med langt u. (Der faldt engang en F104 militærjet ned der, min - Villy M. Sorensen - far havde stor fornøjelse af, hvordan forlæseren i radioavisen lavede en forstærket pause og sagde "U-Hæ", som jo er helt forkert.)
Ved vielsen i 1819 var Karen Nielsdatter separeret fra hendes første mand Hans Nielsen. Hun skrives da af Bøllund.
De har i FT 1834 Niels Sørensen og Kirsten Andersdatter på aftægt, som kunne være Karen Nielsdatters forældre.
Barn med en Søren:
Margrethe Sørensdatter *1809 (ikke set født i Give).
Børn med Eske Nielsen:
Ane Katrine Eskildsdatter *1822 Bøllund.
Maren Eskildsdatter *1822 Bøllund.

5 Andre nævnelser
1708 Christen Steffensen, fadder.
1720-25 Peder Jensen, fadder.
1721 Peder Larsen, datter Inger født, død 12 uger gammel.
1722 Peder ?Svendkis, søn Hans født.
1727 Margrethe (Grethe) Christensdatter fadder 1727, 1732, 1736.
1727 Niels Christensen fadder.
1729 Johanne Sørensdatter, fadder.
1732 Anna Søndergaard død.
1733 Anne Nielsdatter, fadder.
1736 Jens Villadsen, fadder.
1737 Anne Andersdatter, fadder.
1737 Maren Simonsdatter, fadder.
1737 Maren Nielsdatter, fadder, 1739, *1689c †1761 Bøllund.
1739 Maren Pedersdatter *1689c †1739 Byllund.


Kort over Donneruplund, Give sogn. Give sogn: Donneruplund, direkt vest for gården ligger Vesterskov. Videnskabernes Selskab 1803.

Donneruplund
1 Introduktion
I middelalderen tilhørte den Ribe Bispestol, i 1512 væbner Palle Bang og efter 1537 og reformationen hans svigersøn Oluf Staverskov Glambeck. Donneruplund blev i familien Glambeck i 110 år, hvorefter familien Skram havde den et par generationer, hvorefter den noget før 1700 gik ud af adelig besiddelse som så mange herregårde.
De adelige der oplistes i det følgende har alle skrevet sig til Donneruplund, men i de fleste tilfælde vides ikke, hvor deres børn er født eller endda døde. Det var ikke højadelige familier, hvor mere er kendt. Men alle børnene har haft arveret i Donneruplund, hvorfor de opføres her. Måske er det muligt at opstille visse sandsynligheder for hvem af børnene, der er født og hvem der er opvokset på Donneruplund.
Den bedst kendte af de adelige er vel Sophie Staverskov - nedenfor ses et personligt brev fra hende fra 1667 om stolestadestriden i Give - der levede 42 år i Give sogn og til sidst var gift med en hovedrig mand Laurids Ebbesen Udsen. Hendes meget store og meget flotte heraldiske silketæppe med hendes forfædres våben findes stadig. Fra hendes brev at dømme var hun en forstandigt menneske.
I 1696 (man kan argumentere i 1690) gik Donneruplund ud af adelen, da Bendt Pedersen Møller overtog den, han havde den i hvert fald til 1714. Bendt Pedersen Møller er ny, han nævnes ikke i TRAP, derimod i året 1696 fra Nygaards Sedler og 1709 fra Gjerm Ginding Herreders Tingbog og i 1714 igen fra Nygaards Sedler. I årene 1696 - 1755 boede ejerne ikke på Donneruplund, men holdt forpagtere. En del forpagtere kendes fra den tid.
I tiden 1716-19 blev der handlet en del med gården.
I 1719 blev den købt på auktion af den rige Niels Andersen Wong af Vonge, som selv blev i Vonge men fik sønner og svigersønner til at føre gården. Han fik meget hartkorn især strøgods i de omliggende sogne købt til og efter hans død kunne arvingerne ikke få det solgt hurtigt nok igen (på auktion 1760) for at få tag i Hastrups (højadelige) prestige i Thyregod. En forhenværende svigersøn Christen Pedersen Donnerup købte det formindskede Donneruplund i 1760, beholdt den til 1785, da han solgte den til kancelliraad Malte Chr. Friis.
At Donneruplund ikke var i en så dårlig stand som Søndersthoved skyldes Niels Andersen Wong, der fik gården sat i gang, en stor besætning på den og dygtige folk som hans svigersøn Christen Pedersen Donnerup til at forestå hovedgården. Søndersthoved lå øde i lang tid og blev aldrig til mere end et kort stoppested for eventyrere og omstrejfende folk med ambitioner på en herregård, være den sig i nok så slet tilstand. Søndersthoved var lidt større i hartkorn, men aldrig i god stand. Donneruplund er i 1748, da Niels Andersen Wongs datter Birgittes skifte skrives et rigt sted med overflod.

2 Kort oversigt
1500- Ribe Bispestol
1512 Palle Bang, væbner
1537 Kronen (efter reformationen)
1537 Oluf Staverskov Glambek †1586, svigersøn til Palle Bang
1586 Hartvig Staverskov Glambek
1610 Anne og Sophie Staverskov, døtre af Hartvig Staverskovs bror
1630 Sophie Staverskov †1668+ gift med Laurids Ebbesen Udsen
1651 Ellen Skram gift med Alexander Grubbe †1700 Donneruplund.
1684 Otte Skram til Todbøl, Ellen Skrams brors søn.
1689 Casper Vilhelm Lenz
1709- - 1714+ Bendt Pedersen Møller til Lergrav, Bøvling
1718- Claus Jessen, fhv. herredsfoged, forpagter Stougaard, Brandbjerg etc.
1718 Christen Clausen, consumptionsforpagter i Ribe
1719 Niels Andersen Wong
1755 Anders Nielsen Wong, søn af Niels
1760 Christen Pedersen Donnerup, svigersøn af Niels Andersen Wong
1785 Malte Chr. Friis, kancelliraad
1797 Rasmus Pedersen af Rugballegaard
1819 N. E. Schmidt, prokurator

3 Familier med børn
1503 Christoffer Mortensen adelig.
Secher Rett. I s. 215: Christoffer Mortensen "i Donderup".
Nygaards Sedler: Donneruplund
1512 Palle Bang væbner.
Børn:
Anne Pallesdatter Bang *1515c †1586 Aadum.
Gift 1. gang med Hans Bentsøn *1510c †1550c.
Gift 2. gang 1550c med Oluf Staverskov Glambek, se nedenfor.
1537 Oluf Pedersen Staverskov Glambek †1586 begravet Oddum kirke, søn af Peder Christiernsen Glambek til Stubdrup †1554 Hem og Gunner Olufsdatter Staverskov †1554 Hem.
Gift med datter af formand Anne Pallesdatter Bang †1586.
Kronens Skøder 26. maj 1537:

— Oluf Stafverskoug faar: i Nørvongs H. 1 G., kaldet Dummeruplund (Donneruplund) , med 2 hosliggende Bol, kaldede Neder Dummerup , som tidligere have ligget til Ribe Bispedomme, — for: 1 G. i Thierreborre og 100 Gylden i Guld. R. 4, 287 b.

(DAA): Købte Donneruplund af Kronen 1537, Hennegaard 1544, Skorsbøl, var 1563 proviantmester under krigen.
I 1544 stævnes han af herredsfogeden i Vester Horne Herre Jens Knudsen Barfod. Denne kom i strid med Eske Nielsen Løftgaard og stævnede Oluf Staverskov til Donneruplund og Niels Staffensen til Viborg Landsting for en dom, de havde dømt over Jens Knudsen Barfod i den strid.
Børn:
Hartvig Olufsen Staverskov Glambek, se nedenfor.
Splid Olufsen Staverskov Glambek †1583+. Til Donneruplund. Beseglede hyldningen 1580, underskrev til Donneruplund i 1583 til vitterlighed for hans farbror Niels Pedersen Staverskov Glambek.
Fasti Olufsen Staverskov Glambek †1607 Aabjerg, Fyn til Øllufgaard.
Gift med Christence Mogensdatter Krag af Jylland *1572+ †1648-57 Øllufgaard, Vester Nebel.
Børn:
Oluf Fastisen Staverskov Glambek *1607- †17. aug. 1626 Lutter am Barenberg, Tyskland (slaget som kom ud af Christian den IVs desastrøse og hundsmiserable indblanding i den 30 årige krig).
Anne Fastisdatter Staverskov Glambek *1607- †1678-, se nedenfor.
Sophie Fastisdatter Staverskov Glambek *1607- †1668+, se nedenfor.
Fasti Fastisen Staverskov Glambek *1607- †1616.
1583- Splid Olufsen Staverskov Glambek †1583+
Han er muligvis gift med den Frue Anne Borchersdatter til Donneruplund, der nævnes i et tingsvidne af 1570 på Nørvangs Herredsting, protokolleret 3. juli 1667 på samme ting.
Splid Staverskov har muligvis ikke haft skøde på Donneruplund, men han skrives dertil og nævnes flere gange i Striden om Stolestader i Give Kirke 1667. At disse nævnelser er så længe efter hans formentlige død, viser hvilket stærkt indtryk, han har efterladt.
1586 Hartvig Olufsen Staverskov Glambek †1608 Donneruplund, søn af (for)formand.
Gift med Birgitte Iversdatter Vind †1610 datter af Iver Vind *1502 †1586 Øster Starup og Anne Henriksdatter Sandberg *1516 Høirupgaard †1579 Øster Starup.
Skrev sig til Hennegaard og Donneruplund. Nævnes 1579, beseglede hyldninger 1580 og 1608, 1594 arv efter Claus Skeel Dyre.
Biskop Peder Jensen Hegelunds almanak i Ribe 1608 d. 7 April 2. påskedag:

Prædicked ieg offuer Hartvig Staffuerskows liig vdi Giffue kircke.

Man spørger sig, hvorfor en biskop fra Ribe ulejliger sig til Give for at begrave en mindre adelsmand. Det har én grund i at Her Peder Ienssøn Aale fire dage før blev ordineret - i Ribe som det ser ud - til kapellan eller præst til Nykirche og Giffue (Give) og Hartvig var død den 22. marts altså 11 dage før ordinationen, så det var naturligvis et tema mellem præsten og den ordinerede biskop. En anden grund var sikkerlig at Hartvig Staverskov fx beseglede hyldningerne 1580 og 1608, dvs biskoppen og ham har kendt hverandre.
Ingen børn.
1610 Anne og Sophie Fastisdøtre Staverskov Glambek .
Da Hartvig Staverskov ingen børn havde arvede hans bror Fastis levende børn, de to døtre Anne og Sophie, se oven- og nedenfor. Deres mor Christence Mogensdatter Krag forestod Donneruplund 1610 - 1625c og det var hende der lod indsætte et nyt stolestade i kirken, måske omkring 1624 da flere stolestader blev fornyet, i anden kvinderække til Donneruplund (brev 1667 fra datteren Sophie Staverskov):

dend anden frue Stoell i Kierchen stoed donneruplunds frue folch altid udj, Som min Sl: Moder lod giøre Aff nye, dißimedler hun holdt huus paa donneruplund.

Stolestader for adelen blev bekostet af adelen selv og var derfor ejendom og kunne bestemmes over.
I Sophies vidnesbyrd i stolestadsstriden 1667 ses, at hun da kan erindre 50 år tilbage, hvilket er til omkring 1617. Hvis hun kan erindre fra hun var ca. 14 år, ville hun være født i 1603c. I hvert fald er hun født før 1607, for da døde hendes far. De to piger var altså ganske små, da de overtog Donneruplund og Sophie siger i vidnesbyrdet i stolestadestriden 1667 at hendes "Sallig Moder Frue Christendtze Krag holdt huus paa donneruplund" dengang.
1630 Sophie Fastisdatter Staverskov Glambek *1603c Øllufgaard? †1668+ Øllufgaard?, Vester Nebel?, datter af formands bror, se ovenfor.
Gift 1. gang 1625c med Otto Kruse †1628 København
Gift 2. gang 1635 med Laurids Ebbesen Udsen (gift 3 gange, sidst med Sophie) *1559 †1646 godset Saltø, Karrebæk ved Næstved (stort gravkapel i Aarhus domkirke) søn af Ebbe Lauridsen †1546+ og Kirsten Pedersdatter Kruse †1602+.
Sophie overtog i 1630 søsteren Annes andel af Donneruplund mod det halve af Hennegaard. Sophie eller Soffie, som hun selv skrev, levede det meste af hendes liv i Give sogn fra hun var under 10 år i 1610 til efter 1650, hvor hun var omkring 47.
Viborg Landstings Skødebog:

1630 12/10 (Viborg). Mageskiftebrev fra jomfru Sophie Staffuerschout Øluff til hendes søster jomfru Anne Staffuerschou, at hun imod Dunneruplundt og dens tilliggende gods, [som] jomfru Anne har bevilget hende, igen til vederlag til forme jomfru Anne har udlagt halvparten i Hennegaardtz herregaard og halvparten i al Hennegaardz tilliggende gods.
— Sig.: Niels Kragh, 1 [andsdommer]; Erich Juell.

Dette uddybes samme sted med en jordebog for Donneruplund 1630:

1630 12/10 (Viborg). Skiftebrev ml. fru Anne Staffuerschou og fru Sophie Staffuerschou, at fru Sophie har udlagt til hende halv Heneg[aa]rdt m. halv Hennegaardz mølle, da har fru Anne Staffuersche derimod udlagt til hende Dunneruplundt herregaard med 6 buole bygget paa ejendommen, i Nederdunnerup 1 gaard, i Quibye 1 gaard. og 1 buoli, 1gaard kaldet Moßegaardt, i Toffthiø 1 gaard, 1 gaard kaldet Fruerlundt, i Om s. 1 gaard i Filschou, i Slaugs h. i Giesten s. 1 gaard i Jerrich, Billumgaardt, i Billum 1 gaard, 1 gaard i Thy, kaldet Koustedt.
— Sig.: Niels Kragh; Erich Juell.

Jordebog Donneruplund 1630:

Give sogn:

Donneruplund herregård.
Donneruplund 6 boeler.
Give By (Quibye) 1 gård.
Give By 1 bolig.
Mosegaard (Store) 1 gård.

Gadbjerg sogn:

Tofthøj 1 gård.

Sønder Omme sogn:

Filskov 1 gård.

Slags herred Grindsted sogn:

Jerrik 1 gård.

Vester Horne herred Billum sogn:

Billumgård 1 gård.

Thy:

Kovsted 1 gård.

I alt 7 gårde, 6 boeler og 1 bolig.

Viborg Landstings Skødebog 1631:

1631 24/1 (Viborg). Skøde fra fru Sophie Staffuerschou til Casper van Gierstorp på gods i Tørild herred: 1 gaard i Toffthøye {Gadbjerg sogn}, 1 gaard i Erich [Jerrig] i Grindsted sogn.
— Sig.: Niels Krag; Christopher Giestorph.
Viborg Landstings Skødebog 1634:

1634 15/2 (Viborg). Kontrakt mellem fru Dørette Westenij og fru Sophie Staffuerschou, Otte Krußis, i saa maade, at fru Sophie har bevilget, undt og forlenet fru Dorete 1 bondegaard i Asens by, Onsild herred {Randers Amt}, med tilliggende skove, gadehuse, limovne og anden herlighed, 9 gadehuse, nok 2 gadehuse, 5 limovne, og 1 ovn ved Rißbierigh at beholde hendes livstid, og deraf årlig til hver Mauritij (22/9) i Wiborig give fru Sophie 40 rdl. Men når hun dør, skal godset igen ubehindret komme til fru Sophies arvinger.
— Sig.: Niels Kragh, 1 [andsdommer]; Otte Kaaß.
Viborg Landstings Skødebog 1647:

1647 — 8/8 (Demstrup). Skøde fra Christiann Randtzou til fru Sophie Stafferschouff på flg. gods: i
Nøruangs h. i
Giuffue s. i
Farre 1 gd., kaldes Stoermølg[aa]rdt, (Christen Christensen Wind),
Lille Mølg[aa]rdt (Las Christensen),
5 gde ibd.,
3 bolle,
6 gadehuse,
Fare mølle,
1 gd. i Nørschouff {Lindeballe sogn} (Frandz Egertsen).
— Sig.: Erich Juell; Mogens Høgh.


1647— 8/8 (Dembstrup). Brev fra Sophie Staffuerschouff til Christiann Randtzow på 3138 rdl. in specie og 6 sk., som er på købet for det gods i Fare og Nørschouff, som hun har tilkøbt sig af ham. De 3138 rdl. 6 sk. skal blive stående hos hende til anno 1649. Dog skal der til snapsting 1648 gives 6 pct., nemlig 188 rdl. 18 sk., til rente og således fremdeles hvert år. Derfor pantsat alt det gods i Fare og Nørschouff, som hun har afkøbt ham efter hans skøde, indtil pengene, hovedstol, rente og interesse, bliver betalt. Intet af godset må sælges eller bortpantes.
— Forseglet og underskrevet af S. S.


1647— 8/8 (Demstrup). Skøde fra fru Sophie Staffuerschouff til Christiann Randtzou t. Bredenburigh på flg. gods, som tilhørte hende og hendes børn: i
Hammerum h. i
Gielderup s. i
Lundbye 2 gde, 1 hus,
1 gd. i Gielderup, i
Rind s. i
Lind by 1 gd.,
1 gd. i Arnborg,
i Felding s. i
Thorp 1 gd.,
1 gd. i Røduig [!],
nok Schouffbergh,
1 part i 1 gd., kaldes Schaw {Skave i Skarrild sogn}, i
Thørild h. i
Høyumb by 1 gd. og 1 boell.
— Sig.: Erich Juell; Mogens Høgh.
I 1648 købte Sofie Staverskov endda Spøttrup herregård for 10.000 rigsdaler en enorm stor sum.
I 1650 låner hun 3.000 rigsdaler indtil snapsting 1651 af Christopher Friis til Aaestrup med pant i Spøttrup.
I Koldinghuus Jordebog (AO Koldinghuus Jordebog 1640 opslag 464) 1640 står under Gyffue Sogenn:

Haffuer Erlic och Velb: Mand Lauridz Ebbesen paa Skanderb{...} Hans Frue Velb: Fru Sovfia Staffuershouff frest och giffuer der aff:
1 ørte Rug
iij ørte Biug
Her Udj [Cerkis som] Comissarier haffuer givet Affslag paa j ørte Rug j ørte Biug ,

Hun broderede som enke et meget stort silketæppe med hendes og hendes mænds forfædre i heraldik, som nu findes på Det mationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Nygifte i slægten stod på sådan et tæppe ved hjemmevielsen — det var ikke en borddug, selv om det på billedet vises sådan.

Sophie Staverskovs heraldiske silketæppe. Sophie Staverskovs heraldiske silketæppe.
Billede fra Jørgen Sørensens Webside.

I 1664 skriver hun sig til Øllufgaard, Vester Nebel, Ribe amt. Dette år udgiver hun udgiver et pantebrev i Øllufgaard for 2.718 rigsdaler til fru Margete Reedtz salig Malte Sehesteds til Rydhave. Pantebrevet kan hun ikke indløse så i hvert fald dele af Øllufgaard bliver udlagt (skøde til panthaveren) den 26 april 1665 (Viborg Landstings Dombog):

var skikket velb fru Margrete Reedtz, salig Malte Sehesteds til Rydhave, hendes fuldmægtig Jens Poulsen i Obedsø paa den ene og havde stævnet velb fru Sofie Staverskov, salig Laurids Ebbesens, paa den anden side for 2718 rigsdaler, hun til salig Malte Sehested og fru Margrete Reedtz efter hendes strenge obligation og pantebrevs formelding skyldig er, hvilket hun ikke efter opsigelse og forpligts indhold til bestemte tid har ladet erlægge og afbetale, hvorfor hun for nogen tid har været foraarsaget hende for os at lade indstævne, og hænde dom ved gode mænd for indførsel i Øllufgaard og des tilliggende gods efter pantebrevets indhold, saa er da samme tid tilfunden her af landstinget velb Ove Blik til Møltrup og Christen Lange Henriksen til Dejbjerglund fru Margrete Reedtz at gøre indvisning, hvorefter de dem skal have heden givet til Øllufgaard 3/3 1664 for deres indførsel og afsigts videre bemelding: og eftersom her i retten fremlægges ridemænds forseglede og underskrevne forretning, dateret 3/3 1664, og befindes nu aar og jamling godset ej at være indfriet, bør forskrevne gods efter ridemændenes forretnings formelding og specifikation at følge efter recessen fru Margrete Reedtz til fuldkommen ejendom.

Dette beløb 2.718 rigsdaler nævner DAA som en gæld hun efterlod. Men der er mere, for hun har for 200 rigsdaler pantsat nogle enge i Janderup til handelsmand Mads Hansen i Varde, der gør udlæg i dem den 12 oktober 1665. Han har hørt at Øllufgaard blev udpantet i april samme år (Viborg Landstings Dombog):

var skikket Mads Hansen, borger og handelsmand i Varde, hans fuldmægtig Niels Christensen Musbæk og havde stævnet velb fru Sofie Staverskov, salig Laurids Ebbesens, til Ølluf for 200 rigsdaler med sin forfaldne og tilbørlig rente, hendes velbaarenhed ham pligtig er, hvorfor hendes velbaarenhed til forsikring har ham pantsat nogle enge i Vesterherred i Janderup sogn ...

Men der er endnu mere, for hun har pantsat hendes "Gode og Ejendom" i Viborg for 600 rigsdaler til to handelsmænd i Varde (Viborg Landstings Dombog 17 marts 1666):

var skikket Hans Jørgen Majoner og Jacob Hasse, borgere og handelsmænd i Viborg, deres fuldmægtig Henrik Krebs paa den ene og havde stævnet velb fru Sofie Staverskov, salig Laurids Ebbesens, til Ølluf paa den anden side, anlangende en summa penge, nemlig 600 rigsdaler in specie, hun til dem er skyldig bleven, og derfor til forsikring og underpant satte dem i hendes gode og ejendom i Viborg ...

Hun har levet på stor fod og i 1665 haft 3.518 rigsdaler i gæld, hvorfor hendes gods og ejendele er blevet taget af panthaverne. Man kan dårligt sige, som DAA, at hun efterlod sig 2.718 rigsdaler gæld eftersom for dette beløb i hvert fald efter dommen skulle være blevet gjort udlæg i Øllufgaard og udlægget overtaget til ejendom af fru Margete Reedtz. I Sophie Staverskovs brev nedenfor, skriver hun to år efter udpantningerne i begyndelsen ikke "helbreds ønsker", som mange ville have skrevet, men "Velstands ønshe", hvilket synes forståeligt efter disse udpantninger.
I stolestadestriden i Give kirke bliver hun per brev bedt om vidnesbyrd af Helena von Guttatern, hvis mand ejede Søndersthoved, hvem der havde hvilke stolestader før i tiden. I et dækbrev svarer hun (se Stolestader i Give kirke 1667):

Nest als Velstands ønshe, min Venlig hilsen och erbydelig tieneste altid,
Mig er i dag min Høj=ehrede fru Oberstinden hendeß shriffuelse behendiget, anlangedis di stoelestaaeder i Giuffue Kierche till Søndersthoffuid och donnerup, saa shicher ieg hender herhoeß min Sandferdige Vnder Rettning derom saaledis, som det i Sandhed forholdtis, och Vaar dißimedler ieg och mine haffde for: gaarde, hulfe hun ochsaa Vell erlanger andre gott folch guode Erlige dannemænd baade dj nu i sognen boer och Uden soffnen som er fød och haffuer Veridt der i Sognen, huilche hun ochsaa maae Vere om och bekreffte dette med som uden ald Rett shulle Vndergaae saa beholder hun och hendis Herre Vell dj stoell staaeder som altid haffue fuldt gaarden, huad diris Gang belanger maa vi huer effter sin Alder bestilling och mannere vi huer dend anden Respectere och erbyde dend Ehre dem med Rette bør, och ej dend till sin Egen spott forkleyne, Jeg intet derom min Høj=Ehrede frue Hellenora kand erkyndige, efftersom meden min Sl: Moeder søster och jeg haffde Donneruplund og dj Andere gott folch boede paa Syndersthoffuid, tuistes vij aldrig derom Mænß Respecterit huer andre effter Voriß shyldighed, dend Vnge at ehre dend eldre Ehre hues Alle forstandige och goede Mennishers manneer,
der som Jeg Vider i dette eller nogedt kand tiene Her OberstLeutenant eller Frue findis Ieg Diris forobligeridt ven och Tiener, Vill hermed haffue hender Vnder guddommelige Beshirmelse till Siell och Liff befallidt aff
Øllluffgaard d. 15 Junj Ao 1667:
Soffie staffuershouff Egen hand;

Da hun, søsteren og moderen boede på Donneruplund var der aldrig strid om stolestader, folk var forstandige og havde gode manerer, underforstået det har de ikke nu siden de strides urespekterligt med hinanden. Selve vidnesbyrdet er noget længere og ses i omtalen af stolestadestriden 1667.
Hendes sidste mand Laurids Ebbesen var meget rig og meget gammel, 76 år, da de blev gift i 1635. Han købte i nabosognet Gadbjerg hovedgården Refstrup i 1640, hvortil han skriver sig på kistepladen i Aarhus domkirke. Efter hans død overlod Sophie Refstrup til hendes datter af 1. ægteskab Magedalene Kruse og hendes mand Herman Kaas (Mur).
Laurid Ebbensen Udsen var 1602-08 lensmand på Københavns slot, fra 1608 lensmand på Skanderborg, Aakjær og Aalegaard og fra 1637 også på Saltø. Han var lensmand til sin død, hvilket er bemærkelsesværdigt for alle andre lensmænd blev efter højst 10 år udskiftet eller roteret. Han var således en usædvanlig dygtig administrator. Han blev taget til fange, da de kejserlige tyske tropper faldt ind i Jylland 1629 og måtte købe sig løs for 7.000 rigsdaler fra Wallensteins oberst Johan Ernst von Scharffenberg (1588 - 1662), som opholdt sig i Danmark fra oktober 1627 til efter september 1628 men ikke mere i juli 1629.

Sophie Staverskov 1639 i Laurids Ebbesen epitafium i Aarhus Domkirke. Sophie Staverskov 1639 i Laurids Ebbesen epitafium i Aarhus Domkirke.
Foto: Hans Bjørn.
Laurids Ebbesen i hans epitafium i Aarhus Domkirke 1639. Laurids Ebbesen i hans epitafium i Aarhus Domkirke 1639.
Foto: Hans Bjørn.

I 1998 blev hans gravkapel (Laurids_Ebbesen.pdf ikke mere at finde på nettet, tidligere på Aarhus Domkirkes sider, nu kun til købs - Gregersen, M., Boldsen, J., Bjørn, H. et al. Examination and identification of a Danish 17th-century nobleman, Laurids Ebbesen. Forens Sci Med Pathol 2, 51–58 (2006). https://doi.org/10.1385/FSMP:2:1:51) åbnet og hans skelet undersøgt. Han var blevet såret på venstre side af hovedet, måske i krig, men det var længst lægt, da han døde. Kraniet blev sammenlignet med hovedet på epitafiefiguren i gravkapellet og passede efter nye kriminalistiske superimpositions-metoder, hvor man kan generere et billede udfra kranieformen. Det vil sige at billederne af Laurids og Sophie ovenfor fra epitafiet kan regnes at have lighed med de historiske personer.
Sophie Staverskovs børn med 1. mand Otto Kruse:
Magdalene Ottesdatter Kruse *1627c Donneruplund? †1683+.
Gift 1649 i Viborg med Herman Kaas Mur, til Refstrup, Gadbjerg *1612-17 †1658-. 8 børn. (Siden broderen Mogens er død efter faderens død i 1628, må hun være født før og Otte Kruses 1. kone levede til kort før 1625. Magdalene må være vokset op på Donneruplund, for hun gifter sig med en nabo i Refstrup i Gadbjerg sogn.)
Mogens Ottesen Kruse *1629 Donneruplund? †1677 til Spøttrup, militær.
Gift 1. Else Iversdatter Vind *1625c †1663-.
Gift 2. gang med Helvig Iversdatter Krabbe af Østergaard, til Aalbæk *1631+ †1714 Taarupgaard, Taarup.

1651.05.01 Ellen Hansdatter Skram *1616 Ristrup, Sabro †1687-99 Donneruplund datter af Hans Ovesen Skram †1631- til Sjelleskovgaard og Ristrup og Anne Valdemarsdatter Parsberg †1595+.
Gift 1657-67 på Donneruplund med Alexander Jørgensen Grubbe *1631 Vedbygaard se nedenfor.
Prisen var 5.000 rigsdaler, hvoraf 4.000 betales 1652 og 1.000 1653, hvilket skete for gælden blev udslettet allerede ved snapstinget 1652.
Hartkornet (det gamle) angives med 110 1½ 1⅓ 0 aabomaal.
Ellen Skram var ejeren af Donneruplund, hun havde købt den. Men efter hun gifter sig med Alexander Grubbe er det ham der fører den, se nedenfor. Hun lader dele af hans lån skrive over på hende.
1660c Alexander Jørgensen Grubbe *1631 Vedbygaard †1700.12.01 Donneruplund søn af Jørgen Grubbe *1584 Vordingborg †1640 København og Lene Knudsdatter Rud *1594 †1671 Rudbjerggaard.
Gift 1. 1657-67 med Ellen Hansdatter Skram, der havde købt Donneruplund 1751, se ovenfor.
Gift 2. gang 1687+ med Dorothea Anna Blome *1640- †1726 Grindsted, datter af Didrik Wulfsen Blome *1620 †1681 Refstrup i Gadbjerg sogn og 1. kone Anna Barbara Gersdorff (ikke i DAA, men Brejl Koldinghus skifte #1405).
Dorothea Anna Blome blev gift 2. gang 1701 med (hans 2. ægteskab) Christen Krabbe af Damsgaard *1656c †1731 søn af Iver Krabbe af Damsgaard †1678c og Birgitte Christensdatter Kaas Mur *1637 †1709.
Kort fortalt var Alexander Grubbe en stridig og utilbørlig ærekær herremand. En dårlig administrator hvem mindst tre bønder løb fra (rømte er ikke det rigtige ord her). Han hører at een af dem har undsagt ham på Brande kirkegård og indkalder alle bønder og koner i Give til at vidne om det, en lignende overophedet ærekærhed skal man gå langt for at finde. En søn på en af hans gårde måtte ikke tage fæste ved en anden ejer i nærheden, hvilket så vidt vides simpelthen var et juridisk overgreb fra hans side, han havde ikke ret til at modsætte sig det. Han var økonomisk presset så selv en søster stævner ham for retten for tilbagebetaling af lån og dette har ikke gjort hans humør bedre. Han forbyder teatralsk folk at færdes på Donneruplunds marker. At han gennemtæsker en karl der var fuld fastelavnssøndag sådan at denne rømmer dagen efter viser en rå og ubehersket side af ham. Til sidst kommer den komplet unyttige stolestadestrid i Give kirke, hvor han vil være ranghøjest over en nymoden officer på den anden herregård i Give sogn Søndersthoved.
Han forfølger Peder Christensen Kræmmer i Give By der indtil 1666 fæstede en halvgård i Ullerup, Give af Donneruplund. Han bruger ubillige midler som at påstå at Peder Kræmmer var indskrevet vidne til den næste fæsters trolovelse og derfor var regrespligtig, da denne alligevel ikke kom. Desuden produceres af modparten vidner, at der ikke var tale om trolovelse, da fæstet blev udhandlet. Denne halvgård står nu øde og Grubbe vil have landgilde og skyld af Peder Kræmmer (som var nær - den lovede nye fæster Peder Christensen, Tarp, Sønder Felding boede i et andet herred og Grubbe skulle drage til Hammerum for at stævne ham, der evt. kunne være pligtig til erstatning, hvad Peder Kræmmer ikke var).
Den anden halvgård i Ullerup var fæstet af Niels Christensen, der rømte i 1671 for Alexander Grubbe var en hård og økonomisk trængt mand. Ligeledes i 1671 forbyder han alle at færdes på Donneruplunds mark, korn og eng, hvilket ellers ikke er set og antyder paranoide følelser. Samme år stævner han Christen Olufsen i Ullerup for hvad han skylder på gården "heste, hestetøj, køer, korn, landgilde og arbejdspenge." I 1670 forbyder han sønnen Jens Nielsen i Nederdonnerup — der havde fæstet en gård i Ullerup af præsten Jørgen Pedersen i Jelling — at drage fra Alexander Grubbes stavn. Samme år stævner han Laurids Thomsen på hans gård i Ullerup for at være udlagt barnefader til Gertrud Kjeldsdatters barn i Brande og for at være rømt, hvorved Alexander Grubbe har hørt, at Laurids og konen skulle have undsagt ham på Brande kirkegård. Han indkalder for sådan et løst rygte endda Give sogns mænd og koner for Nørvang Herredsting for at spørge om de kan bevidne det. Ingen har hørt det, en enkelt person har hørt rygtet. Dette har tydelige, paranoide træk.
En baggrund til Alexander Grubbes problemer er gæld. Han lånte 287 slettedaler i 1662 af Laurids Christoffersen i Nakskov, som i 1670 stævner ham for dem. En måned før er han endda blevet stævnet af hans søster Mette Grubbe (enke efter Ebbe Ulfeldt) til Rask i Hvirring sogn for 600 rigsdaler lånt i 1656 og seks års rente derpå — obligationen var overført til Alexander Grubbes kone Ellen Skram, dette er fordi hun ejede Donneruplund og de havde ingen børn sammen, så efter Jyske Lov kunne han ikke arve efter hende, Donneruplund forblev i hendes slægt og blev skødet til Otte Valdemarsen Skram i 1684. Men Alexander Grubbe var heldig i at have en nær, rig søster nemlig Karen Jørgensdatter Grubbe (gift med Jørgen Kaas, der faldt i svenskekrigen 1658 ved Gustav Adolfs overgang over isen til Fyn) til rige Hastrup i Thyregod, som i 1671 lånte ham 1.600 rigsdaler mod pant i hovedgården Donneruplund, en gård i Ullerup, Give og to gårde i Thy (Ejnar Bjerre om Hastrup hovedgård).
Sagen om Christen Akselsen født i Øsløs på Hannæs nord for Thisted, er et rigtig grimt kapitel for Alexander Grubbe. Christen havde tjent et års tid på Donneruplund men var ganske drukken fastelavnssøndag 1669 og Grubbe afstraffede ham (vel ved slag) og satte ham i fængsel, spærrede ham inde. Christen rømte dagen efter. Grubbe lader to tingsvidner udstede på Hastrup birketing, som han lader læse på Nørvangs Herredsting i maj 1669. Han kræver at Christen skal henrettes (efter gårdsrettens 8. kapitel) — dette er helt og komplet uforholdsmæssigt og viser Grubbes hævngerrighed — Christen efterkom ikke stævningen og var sikkert længst tilbage i det fjerne Thy.
Økonomisk stod Grubbe skidt i det.
Alexander Grubbe strider sig mægtigt i 1667 om rettigheder til stolestader i Give kirke, han vil have rettighederne ændret så Donneruplund foruden på mandesiden den øverste stol under prædikestolen også får den øverste stol på kvindesiden, som hidtil ejedes af Søndersthoved, der også traditionelt havde første offergang, som Grubbe ligeledes vil overtage. Når den tidligere ejer Sophie Staverskov skriver "... Alle forstandige och goede Mennishers manneer ..." mener hun dermed, at sådan forholder sig Grubbe ikke.
Her er teksten om Splid Staverskov verbatim (Christen Madsen må være en gammel mand, tak til Erik Brejl 2013 for adgang til tingbogen):

Christen Madsen i Byllund vandt at hand kunde mindiß tiden halfiersindstiuge Aar och imedlertid for nogele Aar siden boede der en Herremand paa Donneruplund ved Naffuen Spliid Stavershou och haffde samme AdelßMand hans stollestade udi guiffve Kierche udi dend offurste stoel under Predichestoellen. Som Velb: Mand Allexander Grubbe til Donneruplund nu istaar, ...

Antagelsen er dermed, at folk i 1667 havde hørt om hvor Splid Staverskov sad i kirken og han overskyggede broderen Hartvig, der døde 20 år senere i Give. Dette er noget overraskende, ihvorvel Splid var den berømtere af brødrene og beseglede hyldningen 1580.

Efttersom ieg vndershreffne haffuer ladit i Rette Steffne her till Nørvangsherridtzting Erlig och velbiurdig Mand Johan Liebrech till Søndersthoffuidt kong: Ma: velbestalter Oberst Leutenant till hest, for Stoll Staade i Giuffue Kierche, saa formeener Jeg at effterdi dend offurste StoelleStaaede paa mandside hørrer til min gaard donneruplund, ieg och bør at haffue offerdt før hannem, och ellers ald anden Rettigheder udi Giuffue Kierche Som dertill hørrer. Iligemaader formener ieg, at min Kiereste bør och at haffue det øffuerste StoelleStaade i for: Giuffue Kierche, som och ald[t] vordt folch dett Øffuerste StoelleStaade, Nest effter Oß som sedvaanligt er, med des Rettighed som hør dertill /:Anlangede offeredt:/ huorfore ieg er gierne begierende aff herridtzfogden Ottho Knudsen i Nørvongsßherridt, eller dend som i dag hans Sæede betienner, at denne min Jndleg motte lesßis och paaschriffuis och mig dereffter en Rettmessig domb meddeelis, till vitterlihed vnder min egen Haand och Zignette, Vndershriffuidt och Vndertrøgt,
Donneruplund d 21 May Anno 1667:
Allexander (L:S:) grubbe Mppria:,

At han beder Otto Knudsen om en retskendelse viser, at han kender retssystemet dårligt; man beder retten udstede en kendelse ikke dommeren om så at sige at gøre een en tjeneste. Alexander Grubbe fremtræder ærekær og lidt naiv af disse dokumenter. Man må se, at det ikke var ham der bestemte på Donneruplund, som hans kone ejede og da han ingen børn havde med hende kunne han heller ikke arve denne hovedgård.
I 1674 får han bevilling på at være fri for Lauge Bechs børns vergemål, som Sten Hondorf skulle antage (Nygaards Sedler). Sten Hondorf †1687- var i 1682 stiftsamtmand i Aalborg gift med Margrethe Grubbe. Lauge Bech er det ikke lykkedes at identificere.
Alexander Grubbe skriver sig til Donneruplund som vidne i et skøde over gods i Brande, Skarrild og Arnborg sogne i 1682. Hans anden kone Dorothea Anna Blome kom fra Restrup i nabosognet Gadbjerg, som Didrik Blome havde overtaget i 1664 og som han skrev sig til fx i 1682 i et skøde på gårde i Skarrild og Brande sogne.
I 1687 Kop og Qvægskat opføres Alexander Grubbe og Ellen Skram på Donneruplund på aftægt, se nedenfor under Otte Valdemarsen Skram.
Imellem 1687 og 1699 dør Ellen Skram og han gifter sig med Anne Dorote Blome af Refstrup i Gadbjerg sogn. Den 2. maj 1700 opretter de på Søndersthoved et testamente, da de er uden børn. Den overlevende skal arve og give den afdøde andre arvinger 20 rigsdaler (Nygaards Sedler). Den 29. jan. 1701 følger kongelig konfirmation derpå.
Give kirkebog 1700:

Dend 1 Decembris blef høyædle og velbaarne Alexander Grubbe fordum Herre til Donneruplund begraven.

Alexander Grubbe blev 69 år gammel. Tilsyneladende tilbragte han hans sidste år på Søndersthoved, for hans 2. kone Anne Dorete Blome fik denne gård fra hendes bror Kaj i 1696 (sammen med søsteren Elisabeth Blome) og deres testamente udstedes der i maj 1700.

1684 Otte Valdemarsen Skram til Todbøl †1704+ søn af Valdemar Skram *1617 Ristrup, Sabro †1693 og Kirsten Thomesdatter Kaas (Sparre) †1700.
Gift 1675 med Ide Marie Ovesdatter Juul †1687+ datter af Ove Frandsen Juul *1608 Meilgaard, Glesborg †1644 Viborg og Elsebe Jensdatter Juel †1679+.
Formanden Alexander Grubbe og kone blev boende på Donneruplund, som en slags aftægtsfolk. Otte Skrams far Valdemar var bror til formands kone Ellen Skram. Otte er altså Ellen Skrams brorsøn.
I 1684 køber han to halve gårde i Dørken, Thyregod med hartkorn 5 0 0 2 inklusive et gadehus. Gården kaldes senere Tirsgaard (Thisgaard). Denne gård pantsætter han 1688 for et 175 rigsdaler lån fra licentiat Niels Hoffmann. I 1690 afstod Otte Skram den halve gård (fæster Jacob Frandsen) til Peter Ferdinand von Howitz til Stougaard.
I 1684 køber han desuden Bankgaard i Dørken med hartkorn 3 4 0 2 og afstår også en halvgård deraf (fæster Jens Nielsen 1 6 0 1) i 1690 til Peter Ferdinand von Howitz til Stougaard. Det samme sker for nogle gårde i Give sogn.
Otte Skram havde det svært. Meget svært. Udskrift fra kvæg- og kopskat 1687 (Ejnar Bjerre 1985c):

En Hergaard ved Navn Dunnerupelund, hvorpaa residerer Husbonden self Velb. Otto Schram med sin Frue Velb. Frue Jde Maria Juul, og havder der hos sig Velb. Alexander Grubbe med sin Frue Velb. Elle Schram. Og haver 2 Piger og 3 Karls Personer, 2 Hopper, 3 Plage under 2 Aar, 4 Kiør, 1 Qvie i anden Aar, 8 Faar og en Runveder, en Buch, 2 Giedder, en Svin.
Jeg siunes sandelig, at det var vel at ønsche, at her kunde havis nogen Medlidenhed, thi ieg troer iche, at det er mueligt, at velb. Otto Schram kand svare af sig og sine i denne Kopschat som en Adelsmand, efftersom ieg {præsten Hans Jørgensen Jelling} haver kiendt Dunneruplund i 12 Aar, og ey er staldet en Oxe derpaa, og mange Bøndergaarder er langt bedre end dend, og haver derforuden 50 Tønder øede Goeds, som leger der til Gaarden at svare til Skatter af. Og bestaar Velb. Otto Schrams største Midler udi fornevnte Dunneruplund og hvis ringe Goeds, som dertil kand legge og er besat.

I nov. 1696 gøres en indførsel (vel i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller) imod ham. Det går sikkert om gæld. Der ud fra erhverver vel kreditoren en landtingsdom i maj 1698 og Otte Skram må forlade Donneruplund.
I februar 1704 fik han dog oprejsning til at påtale denne indførsel og dommen - i Jyske Register burde egentlig stå, hvor han da opholder sig.
1689 Kaspart Vilhelm Lentz løjtnant †1696c (Nygaards Sedler).
Gift med Anne Kirstine Bødkern/de Bøttiger †1704+ datter af kaptajn Bødtker †1661- og Lisbeth til Kanne, Hvilsted sogn †1664+.
Lentz købte i 1690 Donneruplund for 600 rigsdaler af Otto Skram (Nygaards Sedler). Der er en skatte restance på den på 251 rigsdaler. Samme år nævnes restancen til 350 rigsdaler, som Anne de Bøttiger blev eftergivet mod at afstå en pension på 50 rigsdaler årlig (dele af hvilken hun får tilbage i 1704).
Her bliver det vanskeligt, for i 1696 ses indførslen (se ovenfor) mod den tidligere ejer Otte Skram, som da stadig skrives af Donneruplund og hans slægtning Ellen Skram og hendes mand Alexander Grubbe der har aftægt til han dør 1700 på Donneruplund. Det er ikke klart, hvem der alt i alt bor på Donneruplund 1689-1700 undtagen for Alexander Grubbe.
Lentz kone Anna Kirtine de Bøttiger omtaler i 1689, at admiral og landsdommer Jens Rodsten har fået Kannegaard (nu Rantzausgave), Hvilsted sogn syd for Aarhus, som hun har måttet fratræde (hun havde den fra moderen, der som enke efter kaptajn Bødtker fik den i 1661). Vel i sammenhæng dermed undsagde Kaspar Lentz 1687 landsdommer Jens Rodsten til Rodstenseje på livet, truede hans gård med ildebrand. Rodsten fik en arrestorder, men Kaspar holt sig skjult. Han må have tabt en sag for landsretten, hvor Rodsten var dommer.
Anne Kirstine Bødkern bliver 1703 afslået pension trods hendes angivne store skrøbelighed men får 1704 dog 30 rigsdaler årligt ved kongelig resolution.
1696 - 1714+ EJER: Bendt Pedersen Møller til Lergrav og Donneruplund †1716 Lergrav, Bøvling.
Gift 1700c med Birgitte Sophie Blome †1736 (skifte Lundenæs og Bøvling #109) Aaby, Avlum sogn datter af ritmester Didrik Blome til Refstrup i Gadbjerg sogn *1620.07.26 Kiel? †1681.06.23 (skifte 1700 Coldinghuus #1405) Restrup og 2. kone Dorte Frandsdatter Kaas (Mur).
Han var i 1696 forpagter på Refstrup i Gadbjerg sogn og køber i 1699 Lergrav i Bøvling sogn, hvor han derefter boede. Han blev gift med en datter af den afdøde ejer af Refstrup ritmester Didrik Blome. Han drev Donneruplund med forpagtere.
Han havde 1696 en obligation på 200 rigsdaler stående i Donneruplund og tog dermed gården fra Lentz (Nygaards Selder).
Bendt Møller og Birgitte Blom boede på Lergrav i Bøvling sogn. Han skrives til Donneruplund 1714 og det er usandsynligt at han solgte den mellem 1714 og 1716, da han døde. Enken Birgitte Blome førte Lergrav videre, det formodes at hun har solgt Donneruplund mellem 1716 og 1718. Donneruplund blev ført med udsendte folk og forpagtere.
Dette ses i Gjerm Ginding Herreders Tingbog 1709 (tak til Jørn Jensen, Karup, 2012), hvor der først forhandles en sag om forbudt jagt på Donneruplunds enemærke Vesterskov (se kortet ovenfor), hvor præsten i Give Johan Bilhardt og skytten Frederik Clausen på Refstrup i Gadbjerg skal have skudt to harrer. Skytten vidste at Hr. Møller og hans herre Jægermester Joachim Christoffer von Zeppelin (†1727.05.29 - Odense - skifte Brejl #1741) på Restrup "Monsr Müller og hans hoßBunde iche Varer Reet goede Venner" og ville ikke med, men præsten sagde: "Det er ligemeget kom I ickund med ieg shal fordere det". Deres hunde gav hals i Donneruplund Vesterskov, som det bevidnes og man sagde senere, at der var skudt to harrer. Denne sag havde næppe chancer for retten.
Dernæst forhandles en sag om Konge- og Kirketiende - som Bendt Møller herved ses at eje - i Gadbjerg, men Jægermester Zepelin ejede gården der i Tofthøj og Bendt Møllers fuldmægtige havde hørt, at han ville lade kornet køre til Restrup (som var en skattefri gård), så straxen red et par folk over til Gadbjerg for at tælle neg på to tofte kaldet Hundklem og Skovbanke. Her ser man hvorfor de Herrer "iche Varer Reet goede Venner."
Den tidslige følge er her, at der blev talt neg mod Zepelins vilje i høsten i august og den omtalte jagt finder sted den 21. september, hvor spændigen allerede var høj mellem Donneruplund og Restrup og enhver person fra den andet gods blev nøje betragtet.
Der bliver udstedt tingsvidner, men der er ikke set nogen endelig dom, som vel skulle fældes på Nørvangs Herredsting.
Alexander Grubbes kone Dorothea Anna Blome er halvsøster til Birte Sophie. Birte Sofie Blomme kaldes i 1721 velbaaren, da hun køber Store Stovbæk i Avlum sogn, som ikke nævnes i TRAP, selv om det skal have hartkorn 10 7 1 0.
Børn:
Dorthe Marie *1716-, ses i skiftet efter moderen.
1700-02 Frederik Ottesen forpagter. *1668c Refstrup, Gadbjerg †1749.02.26 Gadbjerg søn i Nørre Kollemorten eller Hvejsel Lundgaard af herredsfoged i Nørvang herred Otte Knudsen *1635cc †1697+ og Elisabeth Frederiksdatter *1635c †1705 Uldum.
Gift 1. med Maren Hansdatter Jelling *1678c Øster Nykirke †1740+ datter af præst i Øster Nykirke og Give (1675-1704) Hans Jørgensen Jelling *1647c †1734 (skifte) Øster Nykirke præstegaard og Kirsten Lauridsdatter †1700- datter af Laurids NN og Kirsten Olufsdatter *Aale? †1700-.
Gift 2. gang 1715 med Marie Hansdatter.
Børn 1. kone Maren Hansdatter Jelling:
Kirsten *1700 Donneruplund †2 år gammel.
Cathrine *1703 Farre, Give †2½ år gammel.
Elsebeth Christine Frederiksdatter *1707 Farre, Give.
Børn med 2. kone Marie Hansdatter:
? Frederiksdatter *1722 Givskov
Jakob Frederiksen *1727.02.16 Gadbjerg
1703-04 Zacharias Thomsen Klit forpagter. *1676c †1709 Søndervang, Stadil.
Gift med Maren Poulsdatter †1724- datter af Poul Eliasen Østergaard i Guddum, †1681 og Bodil Christensdatter †1715 se "Slægten fra Baunhøj i Alslev sogn".
Zacharias Thomsen og Maren Poulsdatter er meget unge og flytter snart tilbage til Hammerum herred, hvor de kommer fra og hvor de forpagter Søndervang i Stadil sogn. Marens søster Jytte Cathrine Pousdatter var gift med Just Andersen Holst på Trøstrup (meget lille herregård), Timring.
De ses nævnt på Donneruplund fra marts 1703 til januar 1704.
De holder sig en informator, en huslærer, Hans Lauridsen Svane Gonsager, som er søn af præsten Laurids Gonsager i Jelling †1703 (skifte) og Maren Hansdatter Svane †1687 (skifte). Hans ses på Donneruplund i marts 1703 som nævnt i skiftet efter hans far. Zacharias Klit var 26c, da han kom til Donneruplund, han kan næppe selv have haft børn, der skulle undervises. Hvem Hans Gonsager underviste er et spørgsmål.
Tre ud af fem børn:
Bodil *1703 Donneruplund. Formodes †1707-, hvor en ny datter døbes Bodil.
Sidsel Zachariasdatter *1705 Søndervig, Stadil. Bor 1724 i Nørre Nissum præstegård.
Bodil Zachariasdatter *1707 Søndervig, Stadil. Bor 1724 ved mosteren Jytte Catrine Poulsdatter på Trøstrup, Timring.
1705 Arent Jensen forpagter.
Gift med hans kone.
Ses i kopskatten 1704:

Noch en Sædegaard ved navn Dunneroplund tilhørende Signr Bent Mølgaard til Leergrav, som ey self boer derpaa Gaarden, mens derpaa residerer en forpagter ved navn Arndt Jensøn med sin Hustroe og holder paa Gaarden en Avls=karl, som er en Enrulleret Landtværger en Dreng og 2 tienerinder .

Arent Jensen nævnes i kirkebogen som forpagter, da hans søn Jens døbes. Han må hurtigt have forladt Donneruplund, for han nævnes ikke mere i kirkebogen.
Barn:
Jens Arentsen *1705.04.22 Donneruplund.
1706 Hr. Johan forpagter?
Gift med Katrine Henningsdatter.
Hans kone bærer barn i Øster Nykirke den 22. januar 1706 i en dåb, hvor fadderne er godsejere og formuende folk. Hr. Johan og Katrine Henningsdatters navne ses ikke i Give kirkebog.
1712 Her Peder Christensen Mulvad † 1719 forpagter. Præst i Ringive.
Han boede i Ringive Præstegaard og har 1 karl 2 drenge 1 pige på Donneruplund. Se Extraskatteregnskaber Mandtal 17 December 1712.
Præst i Ringive Lindeballe og Gadbjerg 1691-1719 Peder Christensen Mulvad.
1715 EJER: Claus Jessen †1740 Varde.
Claus Jessen bor i juli 1715 på Donneruplund og udsteder et pantebrev på 260 rigsdaler til Peder Christian Fahrenkrog.
Han er forhenværende herredsfoged i Framlev og Gern herreder 1695 — 1708+, forpagter af Stougaard, Brandbjerg og andre godser. Forpagter 1722-24 familie- og folckeskatten i Koldinghuus amt sammen med Michael Rohde (forvalter og birkefoged på Grundet). Nævnt i TRAP V under Hvejsel Lundgaard, da han skøder denne gård 1713, af Donneruplund. Dette modstrider følgende seddel i Nygaards Sedler, hvor Bendt Müller på Lergrav nævnes 30. marts 1714 i en sag om hans gårde "Lergrav og Donneruplund".
1718 EJER: Christen Clausen *1669c †1736.04.12 (skifte) Lustrup Mølle, Ribe Landsogn.
Gift 1707.06.03 Nordby, Fanø med Anne Cathrine Thomasdatter *1684c †1747.11.30 Ribe.
Christen Clausen var først konsumptionsforpagter i Ribe, derefter birkeskriver på Fanø, men ser da ud til at have boet ved Lustrupholm i Lustrup Mølle i Ribe Landsogn. Lustrupholm var tidligere bopæl for Ribes biskop.
Han har aldrig boet på Donneruplund, han købte det kun, ser det ud til, for at sælge det videre med profit. Han har haft en bestyrer på gården.
Han satte 1719 Donneruplund på auktion, hvor næste ejer Niels Andersen Wong af Vonge, Øster Nykirke bød og fik den for 909 rigsdaler. (Tak til Ebbe Thygesen for nogen af børnene og Jens V. Olsen for Fanø forbindelsen, 2016).
Børn:
Cathrine Elisabeth Clausen *1709 Ribe? †1745+.
Gift 1736+ med Christian Albrecht Jensen.
Jens Christensen Clausen *1710.03.15 Ribe †1759.02.19 Emmerlev, Ribe Amt.
Gift med Albertine Elisabeth Stieblern †1759+.
1736 er han i Ho præstegård, Fanø.
I 1739 fik han som studiosus kongelig konfirmation på at være medtjener og kapellan i Emmerlev. Døde som kapellan i Emmerlev, Ribe Amt.
Thomas Clausen *1711c Ribe.
I skiftet 1736 efter faderen er han fuldmægtig ved konsumptionsforpagteren i Odense.
Claus *1713 Ribe †1720 Ribe 7 år gammel.
1719 -55 EJER: Niels Andersen Wong handelsmand i Vonge, Øster Nykirke. *1673c Vonge?, Øster Nykirke †1756 Vonge.
Gift med Bodil Andersdatter *1675c Bregnbjerg?, Hammer? †1757 Vonge, Øster Nykirke datter af Anders Jakobsen Breinbjerg †1706-10 Bregnbjerg, Hammer og Birgitte Sørensdatter †1711+.
En del af det følgende skyldes en tråd på DIS-Danmark om Christen Pedersen, Donneruplund med Hanna Andersen (hvis mand afstammer fra Niels Andersen Wong), Vera Mundbjerg, Else Skovbo Jensen og Kristian Udbye, som hermed alle takkes.
Niels Andersen Wong er et navn der klinger i vestre del af Nørvang herred. Han begyndte som alle andre på en fæstegård og arbejdede sig ved handel op til at være en stor godsejer og meget rig, en hovedrig mand. Traditionen siger han var studehandler, men der er ikke set nogen skriftlig dokumentation i arkiverne for det. Han købte bestandig og mest på auktion gårde til. Dels lagde han dem under Donneruplund, dels var de strøgods hvilket er af vigtighed ved hovarbejde, som strøgods ikke udfører, fordi de ligger for langt fra hovdedgården. Til gengæld måtte de opstalde stude, dvs skaffe fodder til dem og plads.
Hans penge tjente han ved handel ikke ved gårdene. Der var kommet en tid, hvor man skulle være nøjsom for at kunne blive på de små herregårde. Adelen, eller den del af den som ikke mente at skulle arbejde, gik under i de tider.
Niels Andersen Wongs børn og svigerbørn prøvede med en undtagelse at leve af godset uden selv at bestille noget og gik ned på det.
Han købte i 1719 hovedgården Donneruplund for 909 rigsdaler - læg mærke til prisen, der er blevet budt rigsdaler for rigsdaler 906, 907, 908 og så 909 rigsdaler!
Hvad havde nu den gamle Niels Andersen Wong købt sammen af gods gennem 40 år? Her en opstilling over hartkornet i de forskellige sogne i 1755:

Donneruplund 1755Hartkorn HartkornHartkorn
Sogn Antal gårde Tdr. Skp. Fjk. Alb. Tønder decimal% af total
Give 42 109032 109,1 49%
Brande 15 29502,5 29,7 13%
Øster Nykirke 5 18432 18,6 8%
Ringive 8 17722 18,0 8%
Øster Snede 3 13711 13,9 6%
Ejstrup 3 8632 1/3 8,9 4%
Nørre Snede 3 7720 7,9 4%
Sønder Omme 2 7320 7,4 3%
Givskud 2 7112 7,2 3%
Hvejsel 1 1420 1,6 1%
Thyregod 1 1202 1,3 1%
Total 85 223 4 5 5/6 223,5100

Hans børn hører til Vonge, Øster Nykirke men de tre, der bliver voksne, lever deres liv i Give, derfor opføres de her.
Niels Andersen Wong og Bodil Andersdatters børn:
Jørgen Nielsen Wong *1703.06.17 Vonge, Øster Nykirke se nedenfor.
Anders *1706.07.18 Vonge, Øster Nykirke †lille?.
Karen *1710.01.05 †5 måneder.
Birgitte Nielsdatter Wong *1711.02.15 Vonge, Øster Nykirke.
Gift med Christen Pedersen Donnerup, se nedenfor.
Anders Nielsen Wong *1714.10.14 Vonge, Øster Nykirke, se nedenfor.
1722c - 40 Jørgen Nielsen Wong forpagter under faderen som er ejeren. *1703.06.17 Vonge, Øster Nykirke †1740.11.27 Donneruplund.
Gift 1730.01.15 i Give med Birte Sørensdatter *1707c †1768.01.22 Give By, Give datter af moderen som bor ved hende i 1755 i Give By.
Han ses første gang i Give kirkebog i 1722, da han er 19 år. Han og konen fik 9 børn inklusive tvillinger i løbet af blot 10 år hvoraf alle undtagen én døde. Han blev kun 37 år gammel.
Børn:
Karen *1730.03.10 Donneruplund †1 dag gammel.
Bodil *1731.06.03 Donneruplund †1739.11.01 8 år gammel.
Niels Jørgensen Donnerup *1732.11.23 Donneruplund †1769+ .
Gift 1752c med NN.
I 1756 fik han 5.600 rigsdaler i arv efter sin bedstefar Niels Andersen Wong.
I TRAP V †1820, er vel Nygaards forveksling med Niels Christensen Donnerup død 1820 i Brande, gift 1752c overtager hovedgården Søndersthoved i Give sogn. Formodes flyttet til Øster Nykirke, men han nævnes i 1769 som sr. i Give i Jyske Registre
Børn:
Søn *1753- †1756 Søndersthoved, Give.
Birthe Marie Søndershoved, Give †1756 Søndersthoved.
Søren *1734.06.06 Donneruplund †6 måneder gammel.
Dødfødte 1 1735.07.19c Donneruplund †1735.07.24. Tvilling.
Dødfødte 2 1735.07.19c Donneruplund †1735.07.24. Tvilling.
Maren *1736.12.27 Donneruplund †6 måneder gammel.
Dødfødt 1738.05.01 Donneruplund †1738.05.04.
Bodil *1740.06.06 Donneruplund †3 måneder gammel.
1743c - 53 Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring †1797.01.12 Store Hestlund, Give søn af Peder Madsen Borreschmidt †1755.02.05 Tørring og Maren Andersdatter †1752.09.04 Tørring (Peder Madsens hustru, skifte Skovgaard Brejl #67) Tørring.
Gift 1743c med 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong *1711.02.15 Vonge, Øster Nykirke †1748 (skifte) Donneruplund, Give, datter af ejeren Niels Andersen Wong.

Christen Pedersen Donnerup er på hovedgaarden Donneruplund i to omgange:

1. 1743c - 53 med første kone Birgitte Nielsdatter Wong.
--- (væk på Skovgaard Kollerup og Hvejsel Lundgaard).
2. 1760 - 84 med anden kone Anne Olesdatter.

I den første periode forpagter han sammen med Anders Nielsen Wong, som er bror til hans første kone. I den anden periode er det meste af godset solgt fra og han ejer hele Donneruplund.
Lars Krogager i Bangkok har 2024 katalogisere folk med familienavnet Borreschmidt i Tørring og deres efterkommere. Se hans afhandling UDVALGTE FAMILIER I TØRRING SOGN 1600-1700 TALLET. Det vises deri at der var en Peder Madsen Senior og en Lille Peder Madsen. Ligeledes var der en Mads Pedersen Senior og en Mads Pedersen Junior.
Sophie Staverskovs heraldiske silketæppe. Mindeplade for Birgitte Andersdatter Wong 1748 i Give kirke.
Ser ud som et citat fra en psalme (men ikke identificeret):
De tørre ben i dette muld
skal Gud med ære pryde
skal dog op stå så fryde fuld
og evig glæde nyde.

Billede fra Rasmus Mortensen: "Give Sogn", 1941.

Sophie Staverskovs heraldiske silketæppe. Kistelåget indsat i muren ved siden af orglet i Give kirke

Foto: John Piilgaard 2014.

Gravpladen i eg over Birgitte Andersdatter Wong †1748 på Donneruplund. Findes 2014 indsat i muren i Give kirke. Sådan ser mindeplankerne i Give kirke ud i virkeligheden, de er muret ind i kirkevæggen tæt ved orgelet. Det er ingen mindeplade, som Rasmus Mortensen beskrev det, men er en beskriftet egedække over kisten. Teksten læses på vejen rundt om den, hvis det havde været en mindeplade i væggen ville teksten kun have stået i een retning. Teksten begynder i nederste højre hjørne og læses først opad, så på hovedet, så nedad venstre side og til sidst den normale læseretning som billedet er.
Den vigtigste yderste tekst er i relief, bogstaverne står ud af træet, resten er mejslet væk. Senere er den inderste, mindre tekst tilføjet men ridset ind i træet, som en eftertanke, se den blå tekst ovenfor.
Fotos og mål: John Piilgaard, 2013-14.

Christen Pedersen forpagter ifølge skiftet efter hans kone det halve af Donneruplund. Han har én beboelsesfløj af Donneruplund og hendes bror Anders Nielsen en anden. De har stalden tilsammen. Christen Pedersen har overhovedet ingen gæld men har 272 rigsdaler tilgode ved folk, ejer en gård i Ringive, har 40 høveder (stude, køer og kvier), knap 5 heste og indbo for 415 rigsdaler. Boet bliver gjort op til 1.197 rigsdaler, som han i skifteretten runder op til 1.250 hvoraf børnene skal have det halve eller 625 rigsdaler, som bliver stående i gården i uskiftet bo. Skiftet er fyldt af harmonisk overflod: Christen Pedersen forhøjer beløbet frivilligt, svigerfaderen Niels Andersen Wong kautionerer for arvebeløbet med hele hans formue. Det er sjældet at se så kærligt et skifte. Christen Pedersen har kunnet godt med Niels Andersen Wong, de var begge samlernaturer.
Han har to perioder på gården: her omtales den første med hans første kone Birgitte Wong. Den anden periode med hans anden kone, hvor han selv ejer gården, beskrives nedenfor.
Han er den af den anden generation i Wong dynastiet, der klarer sig bedst og ender op som en solid, velhavende mand på Store Hestlund i Give efter at have solgt Donneruplund, se nedenunder.
Efter konens død i 1748 flytter han til Hvejsel Lundgaard som er meget mindre med 8 tdr. hartkorn til hovedgården. I 1753 overtager han Skovgaard i Kollerup sogn med 21 tdr. hartkorn til hovedgården og 80 tdr. gods efter hans næste svigerfar Peder Sørensen Poder.
Christen Pedersen omtales i Rugaards "Fremragende danske Bønder" under Klaus Pedersen Skovbølling i Harresø, Givskud; der er udsat en dusør for at finde noget i omtalen som passer.
Børn:
Bodil Marie Christensdatter *1744c Donneruplund? †1827 Harresø, Givskud.
Gift 1762 i Give med Henning Hansen *1739.02.01 Tørring Kro †1779 Øster Starup ved Kolding søn af Ditlev Johan Hansen †1751.06.10 Tørring Kro gift 1733 i Tørring med Inger Sørensdatter Basse *1710c Gødvad †1766.11 Tørring Kro.
De boede 1762-71 i Tørring, 1774 i Give. Senere var han overtoldbetjent? (siger den utilforladelige Ruggaard) ved Kongeåen. Hun ses i 1784 i Give By men er hverken fundet i FT 1787 eller FT 1801.
Henning Hansens mors (Inger Sørensdatter Basses) far Søren Christensen Basse havde i 1731 købt Tørring Kro af godset Stougaard. Henning Hansen overtog kroen i 1766, men har ikke kunnet holde den. Hans far Ditlev Johan Hansen havde været forvalter på Stougaard før 1733.
Niels Christensen Donnerup *1746c Donneruplund †1820 Sønderholm, Brande.
Gift med Margrethe Elisabeth Brochman *1739 Grindsted †1833 Borris (død ved datter Kristine gift med degnen i Borris) datter af Niels Abraham Brochmand *1703c Varde? †1758 Grindsted og Christine Jørgensdatter Ancher *1707c †1762 Grindsted.
Niels Donnerup, som han kaldes, flakker om i Brande sogn forskellige steder, men ses ikke at have haft en gård for sig selv eller en beskæftigelse. Han handlede lidt med gårde og brugte vel langsomt sin arv op. Se Sønderholm i Brande.
Peder Christensen Donnerup *1748c Donneruplund, Give †1821 Bæksgaard, Give.
Gift 1776 i Give Maren Eriksdatter *1752c Usseltoft, Brande †1820 Bøllund, Give datter af Erik Sørensen Usseltoft *1700c Usseltoft †1755c Usseltoft og Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft.
Peder Christensen er først i Farre Mølle 1774-78, senere 1779-85 Store Hestlund, 1786+ og 1801 i Bøllund. Ejer 1774 nogle måneder en gård i Brandlund, Brande, som spiller en rolle i sagen Brændevin i Brande 1774 eller vellykket oprør i Brande sogn. Som hans bror Niels synes han langsom at bruge sin arv op. Begraves som almisselem.
1741-55 Anders Nielsen Wong forpagter under faderen, først den halve Donneruplund, efter 1753 hele hovedgården. *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod søn af ejeren.
Gift 1739 i Hvejsel med Birthe Marie Albertsdatter *1712c Hastrup Mølle, Thyregod †1793 Thyregodlund, Thyregod datter af Albert Jensen *1655c †1738 Hastrup Mølle og 2. kone Else Olufsdatter *1672c Alsted Mølle, Øster Nykirke †1724 Hastrup Mølle.
Efter giftermålet bor Anders og Birte godt et år i Østerhoved, Givskud, hvor de får deres første barn Else Katrine.
Han var fra 1741 indtil 1753 forpagter af den halve Donneruplund, derefter forpagtede han hele Donneruplund til faderen døde i 1756, hvorefter han og svigersønnen prokurator Andreas Bagger solgte hele godset i 1760.
I 1745 begraves Mette Olufsdatter (skifte Coldinghuus Amt, se Brejl) på Donnerup. I skiftet beskrives hun som en søster til Anders Nielsen Wongs svigermor ( Ejnar Bjerres udskrift, som måske ikke mere kan findes), som dermed hedder NN Olufsdatter og kommer fra Alsted Mølle i Øster Nykirke. Else Olufsdatter af Alsted Mølle bliver i 1708 gift med Albert Jensen i Hastrup Mølle og hans første kone hed Birgithe. Deres første datter skal så hedde Birgithe (Birthe). Else dør 1724, hvor "datteren" Birthe var 12c og det menes, at hun kom til mosteren Mette i Alsted, hun er gift fra Mindstrup i Hvejsel. Mette Olufsdatter var blevet i Alsted Mølle og havde giftet sig med Christen Pedersen Lerche *1665c †1724 Alsted Mølle og derefter vel 1725c med Sign. Niels Kragelund af Varde, der i 1733c rejste til Holland og aldrig siden meldte sig. Nu kunne en anden af Mettes søstre have haft en datter Birthe, men da Albert Jensens 1. kone hed Birgithe og han hedder Albert og datteren Birthe Albertsdatter er der vist ikke megen tvivl mulig, men det er ingen let identifikation.
Børn:
Else Katrine Andersdatter Wong *1741.04.03 Østerhoved, Givskud †1803 Thyregodlund, Thyregod.
Gift 1759 i Grejs med Erik Zachariasen Wichmann af Aarupgaard, Tamdrup *1730c †1780 Vesterdam, Thyregod søn af Zacharias Wichmann til Aarupgaard *1700c †1764 i Tamdrup og Live Hansdatter *1708c †1768 Nim sogn.
De er først et pår år på Aarupgaard, så forpagter i Hastrup, derefter forskelligt i Skærlund, Brande og Skibbild, Arnborg og Brande By, Brande og til sidst Vesterdam, Thyregod.
Bodil Andersdatter Wong *1742 Donneruplund †1783 Hastrup, Thyregod.
Gift 1759.06.13 på Donneruplund med prokurator Anders Bagger af Jelling *1724c †1794 Vejle.
De overtog Hastrup 1764-81, men Bagger gik konkurs.
Niels Andersen Wong den Yngre *1745c Donneruplund †1815 Bregnhoved, Give.
Gift 1770.12.05 i Give med hans halvkusine Ane Kirstine Christensdatter *1754c Donneruplund †1829 Give?, datter af Christen Pedersen Donnerup, se ovenfor.
De ejer Arvad Mølle i Brande 1770-78, hvorefter de flytter til Ulkær Mølle i Give, derefter Bregnhoved (børneliste) stadig i Give.
Birthe Andersdatter Wong *1750c Donneruplund †1818 Thyregod By.

Gift 1 1766 i Thyregod med Johan Ravn Hansen Bering *1734 Thyregodlund †1794 Thyregod By søn af præsten Hans Pedersen Bering *1697c Hjarup †1769 Thyregodlund og Karen Madsdatter Humblet *1699 Sest †1769 Thyregodlund.

Gift 2. 1794 i Thyregod med efterfølgende Degn i Thyregod Gregers Zakariasen Wilslev *1728c †1804 (skifte Nørvang Gejstlig).

Birthe og Johan Ravn Bering boede først i Hastrup Mølle, senere blev han degn i Thyregod. Efter Johan Berings død blev hun gift med næste degn Gregers Wilslev.
Magdalene Andersdatter Wong *1754c Donneruplund †1787+.
Gift 1775 i Thyregod med enkemand præst Nicolai Galthen Hansen Bering søn af præsten Hans Pedersen Bering *1697c Hjarup †1769 Thyregodlund og Karen Madsdatter Humblet *1699 Sest †1769 Thyregodlund.
Barn *1754- †1755, ingen navn eller alder, født mens kirkebogen ikke blev ført 1745-54.
1755-60 Anders Nielsen Wong som ejer af gården efter hans far Niels Andersen Wong. Se ovenfor.
I 1755, et år før han døde, skødede Niels Andersen Wong Donneruplund (se jordebog i Erik Brejls udskrift) til sønnen Anders Nielsen Wong, hvis datter Bodil i 1759 blev gift i et hjemmebryllup på Donneruplund med prokurator Anders Bagger af Jelling. Bagger og Anders Wong var en temmelig kombination. Anders Wong havde aldrig fået lov at handle gårde af faderen - der er ikke set skøder i hans navn mens faderen levede. Nu var han 45 år, havde stor trang til gårdhandel og styrtede sig ud i spekulationer godt hjulpet af prokuratoren.
Anders Nielsen Wong fik Donneruplund med 12 tønder hartkorn, 15 tiender og 211 gods. I november 1760 blev alt udbudt på auktion (se auktionsprotokol i Erik Brejls udskrift, RTF fil), hvor Niels Andersen Wongs tidligere svigersøn Christen Pedersen Donnerup - da på Hvejsel Lundgaard - købte Donneruplund selv med 12 tønder hartkorn og 51 i gods i Give sogn og en enkelt gård i Brande, Resten nemlig 160 tønder hartkorn gods og 15 i tiender blev solgt til forskellige. To bønder i Brande sogn og én i Give sogn blev derved tidlige selvejere.
Der var så stærk fart på, at Donneruplund var solgt før den formelt blev skødet til prokurator Anders Bagger i 1761. I mellemtiden havde Anders Wong allerede købt Hastrup i Thyregod, som var højglans hvor det lille Donneruplund var mat.
1760 - 84 Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring †1797.01.12 Store Hestlund, Give søn af Lille Peder Madsen Borreschmidt †1755 Tørring og Maren Andersdatter †1753 (skifte Skovgaard Brejl #67) Tørring.
Gift 1743c med 2. kone Anne Olesdatter *1731.06.10 Give †1784.06.10 Store Hestlund (skifte) datter af Oluf Steffensen *1687c †1734.04.22 Give By og Kirsten Frandsdatter *1711c Givskov, Give †1795 Bække (gift 2. gang med Peder Sørensen Poder).
Her er han fra 1760 ejer af gården han i perioden 1743-53 forpagtede sammen med hans første kone Birgitte Nielsdatter Wong se ovenfor.
Christen Pedersen køber Donneruplund i 1760, det er ikke opført i auktionen, så han har måske købt den direkte af hans svoger af første ægteskab Anders Nielsen Wong. Desuden køber han 51 tønder gods til i Give sogn. Han købte i løbet af årene tienden 15 tønder hartkorn i Give sogn og en gård med ca. 2 tønder hartkorn til.
Christen Pedersen Donnerup var grundsolid i hans virken og i hans udvalg af koner, hvor han begge gange valgte døtre af rige mænd: først en datter af den rige Niels Andersen Wong, derefter en steddatter af den undertiden velhavende Peder Sørensen Poder, der i 1734 havde giftet sig med steddatterens moder Kirsten Frandsdatter. Over Wong kom han til Donneruplund og over Poder til Skovgaard i Kollerup. Men selv om Skovgaard var større end Donneruplund - i den formindskede form han overtog Donneruplund i 1760 - så ville han og konen alligevel tilbage til Give sogn.
I oktober 1762 i extraskatten Sr. Pedersen og kone på Donnerup Gaard 2 børn hjemme over 12 år, 2 karle (over 18), 2 tjenstedrenge over 12 og en tjenestepige over 12. De to børn hjemme, som er over 12 år, er Niels Christensen Donnerup 16 år og Peder Christensen Donnerup 14 år af første ægteskab med Birgitte Nielsdatter Wong.
Beskrivelse af Donneruplund 1768 af præst i Øster Nykirke og Give Stallknecht (indberetning til biskop Bloch i Ribe, Vejle Amts Aarbog, 1940, Rasmus Mortensen "Af Biskop Blochs Samlinger. Skibet. Ø. Nykirke og Give Sogne", s. 87 - 139):

Har for en 8 {Aar} siden {1760} været complet {Stallknecht må mene, at den i 1760 havde 223 tønder hartkorn og de fleste gårde i Give sogn}, men nu ikke. Bygningerne er overalt Bindigsværk tildels i maadelig Stand. Hovedgaardesn Taxt er 11 Tdr. 1 Skp. 5 Fdk. Skovskyld 2 Skp. 3 Fdr. 1 alb. Bøndergodset bestaar af ongefæhr 55 Tdr. Hartkorn, hvis Byers og Gaardes navne er følgende, og er beliggende udi Giuve Sogn {beboer = fæster, hartkorns oversigten ændret til tabelle for lettere oversigt}:
Sted Hartkorn Folk
Neder Donnerup By 1 5 3 1 4 beboere og 3 huse
Store Mosgaard 2 6 0 0 1 beboer
Give By 19 1 0 0 9 beboere
Bæksgaard 9 7 1 1 4 beboere
Nygaard 3 1 0 0 1 beboer
Store Hestlund 3 1 0 0 1 beboer
Ulkær Mølles Jordskyld 1 5 2 1
Ulkær Mølleskyld 3 1 2 0
Østerhoved, Givskud sogn 2 1 2 0 1 beboer
Skovskyld 0 2 3 1
Give Sogns kongetiende 15 0 0 0
Ved Gaarden er 2 smaa Egeskove, som er til liden Nytte i denne Egn, hvor Træet er kostbar.
Fiskeri er her intet af.
{Nu}Værende Ejer Sr. Christen Pedersen har Aaret 1760 tilkjøbt sig Gaarden af Prokurator Anders Bagger til Hastrup. Gaarden har for 50 Aar siden været ganske øde og ruineret med Skove og Bygning, men er nu med begge Dele nogenledes Istand.
Om jeg mindes retten da kostede Gaarden ved offentlig Aution forommelde Bøndergods en 800 Rdl. men 200 Rdl. skal blive staaende i den, hvoraf Ejeren er Aarlig forbunden at betale Renten, og det efter Hr. Niels Andersens {Wongs} Gavebrev, som har legeret ommeldte Penge til Sognets Fattige, saa den med de 200 Rdl. iberegnet har kostet 1000 Rdl.
Agerjorden til Gaarden er skarp og sandig, og kun maadelig Engbund.
Paa Gaarden holdes 30 Stk. smaa Stude, 8 à 10 Kiør 6 Bæster og 60 Faar.
Til nærmeste Kjøbstad Horsens eller Vejle afsættes hvad der kan sælges.
Til Gaarden kan saaes 30 Tdr. Rig, 4 Tdr. Byg, 4 Tdr. Boghvede, 12 Tdr. Havre, og kan avles 60 til 70 Bondelæs Hø.

I juni 1784 dør hans kone Anne Olufsdatter i Store Hestlund, hvor familien er flyttet hen før den dato.
Børn delvis født i Kollerup og Hvejsel:
Ane Christine Christensdatter *1753 Skovgaard, Kollerup †1829 Give.
Gift med Niels Andersen Wong, søn af Anders Nielsen Wong, se ovenfor.
Birgitte Christensdatter *1757 Skovgaard, Kollerup †1799 Store Hestlund, Give.
Gift som Birgitte Pedersen efter faderens patronym med Jens Christensen Skov *1763 Givskov, Give †1820 Store Hestlund, som blev gift 2. gang i Brande med Maria Hansdatter *1757c Skærlund, Brande †1839 Store Hestlund, Give datter af Hans Pedersen Møller *1715c Ulkær Mølle, Give †1799 Skærlund, Brande og Karen Sørensdatter *1724c †1793 Skærlund, Brande.
Maren Christensdatter *1759 Hvejsel †1801+.
Gift 1777 i Give med Jes Hansen Schølvad *1743c †1801+ i Jernved sogn søn af Hans Jessen og Maren Hansdatter *1717c †1787+.
De ejer en større gård Skjoldvadgaard, Jernved. Fire børn i FT 1787. Otte børn i FT 1801.
Anne Katrine *1762 Donneruplund, Give. †1 år gammel.
Ole Christian Christensen *1764 Donneruplund.
1783 stadig fadder af Donneruplund, se #3105. FT 1787 ved faderen i Store Hestlund. I 1799 ses han ved søsteren Anne Katarina i Vilslev sogn, se dåb #3403 i Give.
Anne Katarina Christensdatter *1766 Donneruplund. FT 1787 ved faderen i Store Hestlund.
Gift 1792c med Søren Frandsen *1760c søn af Frands NN †1801- og Kirsten Villadsdatter *1732c.
Bosat Jedsted By, Vilslev lidt nord for Ribe. Se FT 1801.
Børn:
Frands Sørensen *1793c.
Anna Sørensdatter *1794c.
Kirsten Sørensdatter *1797c.
Maren Sørensdatter *1799c.
Anders *1769 Donneruplund †1771, 1 år 9 måneder.
Anders Christensen *1772 Donneruplund †1836 Store Hestlund, Give
Gift med Kirsten Thomasdatter af Jernved *1776c Jernved †1848 Store Hestlund.
Anders var lærer for hans søster Marens børn i Jernved i 1792 og har vel der mødt Kirsten Thomasdatter. En søn Thomas Christian Andersen *1806 overager Store Hestlund. Se Axel Thomsen: "Paa Rejse, Minder fra et rigt liv", Kbh. 1961.
Simuleret Folketælling 1762 Donnerup- lund Sr. Christen Pedersen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Christen Pedersen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gods- ejer1762100Christen Pedersen45c 1717c Tørring 1797 Hestlund- Store Give Begravet nr.6988
 
kone 21762100Anne Olesdatter31 1731 Givskov Give 1784 Hestlund- Store Give Begravet nr.6838
 
søn 1176299Niels Christensen Donnerup16c 1746c Donnerup- lund Give 1820 Sønderholm Brande En af to børn hjemme over 12 år.
LINK: Niels Christensen Donnerups begravelse i Brande 1820.
søn 1176299Peder Christensen Donnerup14c 1748c Donnerup- lund Give 1821 Bæksgaard Give En af to børn hjemme over 12 år.
dat. 2176299Anne Kirstine Christensdatter9 1753 Skovgaard Kollerup 1829 Give  
dat. 2176299Birgitte Christensdatter5 1757 Skovgaard Kollerup 1799 Hestlund- Store Give Viet nr.8301
Begravet nr.7016
 
dat. 2176299Maren Christensdatter3 1759 Hvejsel Lundgaard Hvejsel 1801+  Viet nr.8226
 
dat. 2176299Anne Katrine Christensdatter1 1762 Donnerup- lund Give 1763 Donnerup- lund Give Begravet nr.6577
 
tj-karl1762100X18+ 1744-   Tjenestekarl over 18 år.
tj-karl1762100X18+ 1744-   Tjenestekarl over 18 år.
tj-dreng1762100x12+ 1750-   Tjenestedreng over 12 år.
tj-dreng1762100x12+ 1750-   Tjenestedreng over 12 år.
tj-pige1762100y12+ 1750-   Tjenestepige over 12 år.

1785 - 97 Malte Chr. Friis *1723c †1797 (skifte Nørvang-Tørrild) Givskov, Give skal være søn af Rasmus Cornelius Friis *1698c †1747.11.26 Næsbyhoved, Broby, Odense amt og Mette Sørensdatter * Einsiedelsborg (nu Egebjerggaard) Uggerslev, Fyn.
Gift 1. gang 1743 i Ellested Kirke med Anne Kristine Bang †1759 Rugballegaard.
Gift 2. gang 1760 Sankt Knuds Kirke, Odense med Ane Kristine Kurrelbaum/Kurrelbom *1735c †1761 Hostrup, Lem (skifte Skivehus Brejl #292).
Han kommer fra Fyn, hjemmesiden Lottrup havde 2012 udklip fra en slægtsbog, hvor han menes født 1721c i Næsbyhoved, Broby sogn, nordvest for Odense. Han skal have været ridefoged på Lykkesholm i Ellested sogn ved Nyborg og fra 1748 fæster af Gamle Mølle i Ellested.
I 1757 forlader han Fyn og begynder en furios handel med godser i hovedlandet. Først Rugballegaard, Hover 1757-60, så Overgaard og Hostrup, Salling 1761-62, så Lynderupgaard og Aastrupgaard ved Viborg 1763-78, så Refstrup, Gadbjerg 1777-81 hvor han gjorde opbud (selvbegæret konkurs), så Donneruplund, Give 1785-97.
Blev 1778 beskikket til kancelliraad. 1779 døtre fik lov at være egne værger. Lynderupgaard solgte han 1778 til hans svigersøn Ole Secher, der døde året efter. Mogens Lottrup giftede sig til megen gods via enken, Malte Chr. Friis' datter Mette Marie.
Malte Chr. Friis udstykkede Donneruplund, som han fik med 12 tønder hartkorn til hovedgården, 15 i tiender og 53 tdr. gods, og solgte gårdene fra. Da han solgte Donneruplund 1797 havde den kun 8 tdr. hartkorn og var blot en større gård. Han havde været langt oppe på stigen, men det var ingen tid for herremænd, så han endte som en normal bonde i Givskov, Give. Se Krogsgaard hjemmeside, som har sporadiske børn og ingen kildeangivelser.
Se Lottrup familiens hjemmeside (linket ændres af og til), der får Juliane Dorthea til at være datter af 2. kone, men hun er en datter af 1. kone se skiftet ovenfor. Skiftet efter Anne Kristine Bang nævner 2 sønner og 7 døtre uden at anføre navnene. Listen nedenfor passer på dette punkt, men børnene født i Ellested er ikke kontrolleret, der kan være fejl i dem. Børnene i Lem er kontrolleret.
Børn med 1. kone Anne Kristine Bang (skiftet 1760 siger 9 levende børn):
Theodoris *1745c †1753 Gudbjerg (fra Lottrup hjemmesiden).
Conrad Jørgen Friis *1746c (fra Lottrup hjemmesiden).
Mette Marie Maltesdatter Friis *1747c †1821 Lynderupgaard, Lynderup,
Gift 1. gang med Ole Christian Secher †1779 (gift 1. gang med Anne Margrethe Justsdatter Vissing †1768 Aarhus).
Gift 2. gang 1779 på Lynderupgaard med prokurator Mogens Leegardt Nielsen Lottrup *1746 St. Nicolai, Vejle †1803 Lynderupgaard søn af Niels Christianssøn Lottrup *1689 Horsens †1751 Vejle og Christence Mette Johanne Mogensdatter Leegardt *1719 Viuf †1762-84 Vejle. 6 børn i FT 1787.
Leopoldine Charlotte Maltesdatter Friis *1748c (fra Lottrup hjemmesiden) †1770 Gjedsted (fra Krogsgaard hjemmesiden).
Theodorus Christian *1750c †1752 Gudbjerg (fra Lottrup hjemmesiden).
Kristiane Maltesdatter Friis *1752c konfirmeret 1770 Lynderup †1785.08.31 Vium sogn Viborg Amt.
Gift med Mons. Lave Nissen *1744c †1791.09.18 Ringkøbing sogn.
Børn:
Bodil Matilde Nissen *1782.07.21 Skophus Sunds †1858.07.08 Oksenbjerre Øster Nykirke sogn. Gift 1. 1799 i Give med Jørgen Christensen *1780.10.01 Bæksgaard Give . Skilt 1814. Gift 2. 1834-40 med husmand Laust Pedersen Bæksgaard *1782c Vester Nebel Vejle Amt +1850+
1797 i skiftet efter faderen i Eltang ved moderens halvsøster Alhed Marie.
1799 gift 1. med Jørgen Christensen i Store Mosgaard i Give. Gaardejersek
Rasmus Kornelius Maltesen Friis *1753 Elllested †1828 Helsingør, hof stadsretsprokurator i København.
Gift 1. gang med Engel Johanne Christiane Dragun.
Gift 2. gang 1779 i Horsens med Sophie Amalie von der Osten *1763c †1802 (fra Lottrup hjemmesiden).
Amalie Margrethe Maltesdatter Friis *1754c, 1797 ugift i Givskov, †1798 Give .
Regitse Sofie Maltesdatter Friis *1755c konfirmeret 1773 Lynderup, †1802 (skifte) Ry.
Gift med Hans Christian Andersen *1748c.
De lever 1797 og FT 1801 i Ry, Gammel Ry. I skiftet 1797 kaldes han forvalter, folketællingen 1801 er lidt mere prosaisk: "Inderste lever af Skriverie".
Børn:
Christian Cornelius {Hansen?} *1779c. I 1802 seminarium Falster.
Oluf {Hansen?} *1780c.
Adolf Malte Andersen {Hansen?} *1792c.
Frederikke Lovise Maltesdatter Friis *1757c, konfirmeret 1770 Lynderup.
Gift med købmand Kømmel i Ribe 1797.
FT 1787 husholderske i Ringkøbing for Jørgen Friderich Voigt og kone.
Juliane Dorthea Maltesdatter Friis *1759c, konfirmeret 1774 Lynderrup, 1797 ugift i Givskov.
Gift 1798 i Give med sognefoged Frederich Rechnagel *1746c †1822 Givskov, Give (gift 1. Kirstine Hansdatter *1746c †1778.05.29 Bindesbøl, Lindeballe, 2. Maren Christensdatter Donnerup *1727c †1797 Givskov, Give).
Børn med 2. kone Ane Kristine Kurrelbaum:
Johan Frederik Kürrelbaum *1760 Hostrup, Lem †4 måneder gammel.
Alhed (døbt Alheede) Marie Maltesdatter Friis *1761 Hostrup, Lem †1843 Kolding, konfirmeret 1774 Lynderup.
Gift 1793 i Sankt Knuds Landsogn Hunderup, Odense med studiosus senere sognefoged Jørgen Friderich Andreasen Wartberg *1763 Odense †1835 Kolding søn af Andreas Nielsen Warberg *1725c †1775 Odense gift med Bodil Florentzdatter. Ses 1797 og FT 1801 i Eltang.
Moderen død i barselsseng. Hun giver i 1784 i Odense afkald for arv efter hendes mor. Hun har tre børn i FT 1801.
Folketælling 1787 Donnerup- lund Malte Chr. Friis   Donnerupgaard 1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Cancelli Raad mand e2Malte Christian Friis661723c Fyn 1797 Givskov Give Begravet nr.6998
Navnet i FT 1787 skrevet Malta.
dat. 1 0Amalie Margrethe Maltesdatter Friis331754c  1798 Givskov Give Begravet nr.7007
 
dat. 1 0Juliane Dorthea Maltesdatter Friis271759c   Viet nr.8352
 
avlskarl tj-folk 0Jakob Mortensen311756 Bøllund Give  Dåb nr.2641
 
anden karl tj-folk 0Lars Larsen321756c   Ikke set født i Give.
hyrde- dreng tj-folk Bent Christensen141773c    
stue- pige tj-folk 0Else Marie Poulsdatter231764c    
kokke- pige tj-folk 0Ane Sørensdatter341753c   Kan være født i Give, kirkebog ikke ført 1745-54.
udpige tj-folk Margrethe Madsdatter201767c    

1797 — 1818 Rasmus Petersen *1771c †1838 Søndersthoved, Give som almisselem.
Gift 1796 i Papirmøllen Engelsholm efter kongelig bevilling med Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt *1778c (ikke set født i Randbøl) †1834- datter af Henrich Rudolph Schmidt *1736c Tyskland? †1803 Engelsholm ejer af Papirmøllen Engelsholm 1780- i Randbøl og Mette Marie Madsdatter Branderup *1752c †1794 Engelsholm, nedsat under altergulvet i Randbøl kirke.
Rasmus gifter sig fra Rugballegaard, hvilken han ikke ejede, i Hover sogn ved Vejle. Han køber 1797 Donneruplund der nu har 8 tønder hartkorn for 4.800 rigsdaler. I FT 1801 bemærkes, at han driver hovedgaarden "uden hoveri".
Af fadderne ved børnenes dåb er (Hr. Schmidt:) Henrich Rudolph Henrichsen Schmidt *1781 Papirmøllen Engelsholm, Randbøl hendes bror, som har overtaget papirmøllen efter deres far, som sikkert er født i Tyskland siden han følger den tyske skik at give hans søn det samme navn. Indtil 1820 var Danmark tilsluttet det tyske Papirmager-lav, dvs man skulle have svendebrev efter tysk mønster for at lave papir. Den unge Henrich Schmidt er gift med Mariane Moerville.
Johanne Henrichsdatter Schmidt er ikke set begravet i Give, muligvis flyttede familien til et andet sogn før Rasmus vendte tilbage til Give sogn før 1834.
Børn:
Henrik *1797 Donneruplund? †9 uger.
Dødfødt pigebarn *1799 Donneruplund.
Henrik Rudolf *1800c Donneruplund. Ses i FT 1801.
Ane Marie *1807 Donneruplund. Fornemme faddere.
Jens Peder *1809 Donneruplund. Fornemme faddere.
Carl Frederich Felix *1810 Donneruplund.
Karen Friderike *1812 Donneruplund †1813.
Frederike Viveke Juliane Petersen *1814 Donneruplund.
1819 — 1819 Løjtnant Th. Møller og Frans Christoffer Fischer
I 1819 går Donneruplund på tvangsauktion og gården købes for 2.500 rigsdaler af Løjtnant Th. Møller og Frans Christoffer Fischer *1776c †1858 Hedensted, FT 1834 indsidder i Øster Nykirke præstegaard gift 1802 i Vejle med Kirstine Tolstrup (kaldet Stalknegt) *1758c †1834+. Gården går straks igen på tvangsauktion sælges for det halve.

4 Fra skøder, skattemandtal, folketællinger, lange fadderlister


Farre
1 Introduktion
Farre er en stor landsby med mange gårde og huse.
2 Ejerliste
3 Fæsterliste
4 Familier med børn
FARRE MØLGAARD 1 hartkorn 6 6 2 2:
1702- Peder Graversen.
Gift med hans kone †1703+.
Ses 1700-03 i Mølgaard. Han nævnes 1702.01.15 som fadder af Mølgaard.
Børn:
Anne Pedersdatter *1700.03.13 Mølgaard.
Margrethe Pedersdatter *1702.01.29 Mølgaard.
1720- Niels Bendtsen *1667c †1733 Mølgaard.
Gift med hans kone †1720+.
Konen bærer i 1720, men parret kan være kommet til Mølgaard før 1709, hvor de får en datter Malene, men hun er ikke døbt i Give kirkebog, som egentlig bliver ført det år.
Nævnt med Ny Matrikel 1688 hartkorn: 6 6 2 2 (skøde 1721.09.05 Viborg Landsting fra Zeppelin af Refstrup til Jens Pedersen i Gammelby Mølle i Ringive).
Børn:
Bendt Nielsen *1698c, overtager gården, se nedenfor.
Malene Nielsdatter *1709c †1723.09.19 Mølgaard.
Anne Nielsdatter *1708cc bærer 1732, (datter af Niels Bentsen) fadder 1725, 1728.
Marie Nielsdatter *1714c bærer 1732.
1741- Bendt Nielsen *1698c †1763.09.18 Mølgaard, søn af formand.
Gift 1741 i Givskud med Maren Johannesdatter *1715c Østerhoved, Givskud †1792.03.25 Mølgaard, datter i Østerhoved af Johannes Lauridsen *1678cc Lerager, Givskud †1726.04.14 Østerhoved og Else Jensdatter *1685c †1772 Harresø, Givskud.
Første kendte barn Johannes ikke set døbt i Give sogn. Han kan være født i et andet sogn.
Børn:
Johannes Bendtsen *1741c Mølgaard?.
Gift 1773c med Karen Christensdatter (bærer #2954) *1746c, bosat Styvel, Jelling. Se Rau-Tonnesen.
Børn:
Bendt Christian Johannesen *1774.05.01 Styvel, Jelling †1832.04.10 Kandborggaard, Tørring, gift 3 gange.
Gift 1. 1797.07.11 i Jelling med Maren Marcusdatter *1777c †1801 Kandborggard.
Gift 2. Else Marie Christensdatter †1803.03.31 Kandborggaard.
Gift 3. 1803.07.09 i Gauerslund med Anne Nielsdatter *1774c Gauerslund? †1859.03.05 Kandborggaard.
Jens Johansen *1776.05.12 Styvel. Konf. 1792 i Jelling. ?fadder ved søster Maren 1807.02.15 i Give.
Christen *1779.11.28 Styvel. Konf. 1797 i Jelling.
Maren Johansdatter *1783.02.02 Styvel, konf. 1797 i Jelling.
Gift 1798.10.23 i Styvel, Jelling med Bendt Nielsen den Unge i Farre Mølgaard.
Frederik Johansen *1785.08.28 Styvel. Konf. 1802 i Jelling.
Else Maria Johansdatter *1789.11.29 Styvel. Konf. 1804 i Jelling.
Niels Bendtsen *1743.04.15 Mølgaard, overtager gården, se nedenfor.
Else Bendtsdatter *1750c Mølgaard.
Gift med Niels Iversen i den anden halvgård i Mølgaard.
Anders Bendtsen *1752c (skønnet) Mølgaard, frihedspas af Henriksen i Refstrup, 3. jan 1784.
Simuleret Folketælling 1762 Mølgaard Bendt Nielsen Ejer: S. Bager
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Bendt Nielsen64c 1698c Farre Give 1763 Farre Give Begravet nr.6598
Bendts far, Niels Bendtsen *1667c †1733 Farre, derfor født i Farre. 2 børn over 12 år.
kone1762100Maren Johansdatter47c 1715c Østerhoved Givskud 1792 Farre Give Begravet nr.6931
 
søn1762100Niels Bendtsen19 1743 Farre Give 1795 Farre Give Dåb nr.2480
Begravet nr.6972
 
dat.1762100Else Bendtsdatter12c 1750c Farre Give 1811 Farre Give Viet nr.8227
Begravet nr.7149
I FT 1787 hjemme i Mølgaard. Konens mor kaldes Else Nielsdatter *1723c, problem! Gift 1777 i Give med Niels Iversen af den anden halvgård i Mølgaard.
søn178499Andreas Bendtsen10cc 1752cc Farre Give  Frihedspas 3. jan. 1784 fra Henriksen på Refstrup (Nørvang S&P), skrives af Mølgaard.

1768 Niels Bendtsen *1743.04.15 Mølgaard †1795.05.01 Mølgaard, søn af formand.
Gift 1767 i Gadbjerg med af Tofthøj Maren Pedersdatter 1749c ?Billund, Grene.
Låner 22. juni 1792 175 rigsdaler af præsten Stallknecht mod sikkerhed i gårdens hartkorn 3 3 1 1.
Børn:
Bendt Nielsen *1768.11.20 Mølgaard, overtager gården, se nedenfor.
Peder *1770.11.28 Mølgaard †1779.04.25 Mølgaard, begravet 8½ år gammel.
Laust Nielsen *1773.07.11 Mølgaard †1807.11.26 (af vedholdende brystsvaghed) Farre.
Gift 1800.05.11 i Give med enke 82 år gammel Ane Nielsdatter *1717c †1807.03.01 Farre.
Aldersforskellen er 56 år, præsten prøver med nogenlunde ubillige midler at snakke Laust ud af giftermålet.
Karen Marie Nielsdatter *1775.04.17 Mølgard †1840 Veste Kloster, Langskov. Kone 1800 i Hvolgaard, Langskov
Gift med Veste Knudsen *1768 Ølholm, Langskov †1852 Veste Kloster, Langskov søn i Ølholm, Langskov af Knud Vestesen *1733c og Maren Christensdatter *1747c.
Christen Nielsen *1777.05.19 Mølgaard. Ses som fadder 1795 af Mølgaard.
Peder Nielsen *1779.11.14 Mølgaard.
Johanne Nielsdatter *1781.12.30 Mølgaard.
Maren Nielsdatter *1785.01.09 Mølgaard, ses i FT 1787.
Herman *1790.05.30 Mølgaard †1794.03.16 Mølgaard.
Folketælling 1787 Farre Niels Bendtsen
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selveier mand 1Niels Bendtsen431743 Farre Give 1795 Farre Give Dåb nr.2480
Begravet nr.6972
 
kone 1Maren Pedersdatter381749c Billlund? Grene?  Gift 1767 i Gadbjerg.
søn Bendt Nielsen161768 Farre Give 1822 Farre Give Dåb nr.2880
Begravet nr.7308
 
søn Laurids Nielsen141773 Farre Give 1807 Farre Give Dåb nr.2954
Viet nr.8364
Begravet nr.7118
 
søn Christen Nielsen111777 Farre Give  Dåb nr.3018
 
søn Peder Nielsen91779 Farre Give  Dåb nr.3048
 
dat. Johanne Nielsdatter41781 Farre Give  Dåb nr.3084
 
dat. Maren Nielsdatter21785c Farre Give  Dåb nr.3121
 
mands mor eMaren Johansdatter721715c Østerhoved? Givskud? 1792 Farre Give Begravet nr.6931
Betegnelsen konens mor i kilden er forkert. Hun er mandens, Niels Bendtsens mor. Hun kommer med sikkerhed fra Østerhoved, Givskud, men kunne evt. være født et andet sted.

1797 Bendt Nielsen *1768.11.20 Mølgaard †1823.10.19 Mølgaard, søn af formand.
Gift 1798.10.23 i Styvel, Jelling med Maren Johannesdatter *1783.07.27 Styvel †1822.11.17 Mølgaard (hans fars fætters datter).
Bendt Nielsen får Skiøde af hans Moder Maren Pedersdatter afgl: Niels Bentsens Enke paa en Gaard Mølgaard kaldet i Give Sogn, Hartk: 3 Tdr 3 Skpr 1 fkr: 1 Alb: dat: 3die marii 1797.
Oblig: til Nørvang Overformynder 214 rd. for arv.
Børn:
Karen Johanne *1800.02.23 Mølgaard †1800.04.06 Mølgaard 3 måneder gammel.
Maren Bentsdatter *1802.10.01c Mølgaard
Karen Johanne Bentsdatter *1805.04.01 Mølgaard
Lene Bendtsdatter *1807.02.15 Mølgaard
Christine Bendtsdatter *1808.05.01 Mølgaard
Else Bendtsdatter *1812.05.18 Mølgaard
Nielsine Bendtsdatter *1813.12.12 Mølgaard †1861.01.20 Farre.
Gift 1839.10.01 i Hvejsel med Hans Christian Henriksen *1813.03.28 (dato også i konfirmation) Lindved mark, Sindbjerg sogn †1875.07.06 Nortvig mark, Nørre Snede.
Ses 1840 i Hvejsel, fra 1842 i et husmandssted i Farre i Give.
Hans Christian Henriksen gifter sig 2. gang 1862.01.24 i Give med Mette Cathrine Hansdatter *1824.06.22 Skærshoved datter af smed Hans Madsen.
Folketælling 1801 Farre Bendt Nielsen 18de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Bendt Nielsen331768 Farre Give 1823 Farre Give Dåb nr.2880
Begravet nr.7308
 
kone 1Marie Johannesdatter201783 Styvel Jelling 1822 Farre Give Begravet nr.7298
 
mands søs. Marie Nielsdatter121788 Farre Give  Dåb nr.3170
Døbt Mariane.
mands søs. Maren Nielsdatter101785 Farre Give  Dåb nr.3121
Alderen er problematisk, Maren *1785.01.09 er ikke set begravet før 1801 og der er ikke set en anden Maren *1791c.

1823c Simon Nielsen *1795c Hetofte, Tistrup, Ribe amt søn af Niels Simonsen *1761c og Anne Jensdatter *1757c.
Gift med Maren Bendtsdatter *1802.10.01c Mølgaard, datter af formand.
Simon Nielsen kaldes 1824 indsidder i Mølgaard, men han er indtegnet i matrikelkortet efter Bendt Nielsen ovenfor. Familien flytter snart efter til et husmandssted i Give By, hvor de ses FT 1834.
I FT 1845 er Simon Nielsen tjenestekarl ved Peder Johnsen i Farre.
Børn:
Niels Simonsen *1823.05.13 Mølgaard †1 år gammel.
1830c Johannes Jensen Nørskov *1778.02.28 Skærhoved, Give †1848.11.05 Mølgaard, Farre søn af Jens Nielsen Nørskov *1720.11.10 Nørskov, Lindeballe †1801-05 Skærhoved, Give og Marie Jokumsdatter *1743 Smidstrup, Gadbjerg †1807.03.01 Give By datter af Jokum Andersen.
Gift 1807.01.24 i Grene med Maren Kirstine Hansdatter *1785c Løvlund Mølle, Grene sogn, datter af Hans Poulsen Dal *1752c Dal, Grindsted †1797.03.10 Løvlund Mølle, Grene og Anna Larsdatter *1747c Løvlund Mølle, Grene †1808.12.18 Løvlund Mølle (se Schmidt).
Johannes Jensen Nørskov ses 1808 i Lindknud sogn, 1811-13 i Ulkær Mølle, Give, 1817 i Kollemorten, Øster Nykirke. Det nøjagtige år han kommer til Mølgaard i Farre er ikke kendt, men det ligger imellem 1824 og FT 1834.
Børn:
Ane Marie Johannesdatter *1818.01.20 Kollemorten, Øster Nykirke †1898.04.10 Farre, gift med eftermand Hans Christensen, se nedenfor.
Folketælling 1834 Farre Johannes Jensen Nørskov   63
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Johannes Jensen Nørskov571778 Skærhoved Give 1848 Farre Give Dåb nr.3030
Søn af Jens Nielsen Nørskov.
kone 1Maren Kirstine Hansdatter481785c Løvlund Mølle Grene   
dat. Ane Marie Johannesdatter171818 Kollemorten Øster Nykirke 1898 Farre Give  
tj- karl Hans Dahl Nielsen231811c Grene?  Vel slægtning til konen.

1836c Hans Christensen *1809.11.12 Farre †1891.09.08 Farre Mølgaard, søn af Christen Jensen og Ane Poulsdatter.
Gift 1836.09.24 i Give med Ane Marie Johannesdatter *1818.01.20 Kollemorten †1898.04.10 Farre datter af formand.
Børn:
Maren Kirstine Hansen *1838.04.10 Mølgaard †1916.12.10 Give.
Gift 1865.12.01 i Give med Søren Christensen *1835.04.30 Give †1916.12.10 Give (8 børn).
Johannes *1842.05.15 Mølgaard †1854.03.07 Mølgaard.
Ane Hansen *1846.06.25 Mølgaard †1927.02.14 Jelling.
Gift 1882.05.04 i Give med Jens Olesen *1855.04.27 Almind †1923.08.24 Give (1 barn
Christence Hansen *1850.07.16 Mølgaard.
Gift 1. 1875.05.08 i Give med Laust Thomsen *1851.12.06 Hestlund, Give †1881.08.28 Hestlund, Give.
Gift 2. 1883.10.11 i Give med Christen Pedersen Donnerup Thomsen *1858.10.25 Hestlund.
Dødfødt datter 1853.03.04.
Johannes Nørskov Hansen *1854.12.06 Mølgaard.
Gift 1. 1877.10.20 i Ringive med Ingeborg Thomsen Axel *1855.03.14 Ringive †1896.03.20 Vejle.
Gift 2. 1904.10.25 i Give med Andersine Jensen *1857.04.17 Farre.
Christen Hansen *1856.03.14.
Poul Hansen Mølgaard *1858.05.22 Mølgaard †1939.11.20 Vejle. Overtager gaarden, se nedenfor.
Gift 1884.07.25 Nørup med Mette Sofie Karoline Jensen *1866c.
Dødfødt søn 1860.01.31.
1884c Poul Hansen Mølgaard *1858.05.22 Mølgaard †1939.11.20 Vejle søn af formand.
Gift 1884.07.25 Nørup med Mette Sofie Karoline Jensen *1866c.
Bosat Farre Mølgaard.
Sete børn:
Ane Marie Mølgaard Hansen *1890.04.02 Farre Mølgaard, Give †1973.11.28 Give.
Gift 1912.06.01 i Give med Peder Anton Kristen Martin Nielsen *1879.11.25 Sønder Askær, Brande †1925.04.07 Give søn af Jakob Nielsen *1847.07.13 Sønder Askær †1916.06.13 Give og Mette Nielsen *1851.03.03 Overgaard, Brandlund, Brande †1936.03.30 Brande.
Boede i Søndergaard i Give By..

FARRE MØLGAARD 2:
1702- Anders Mølgaard.
Gift med Karen Christensdatter.
Faddere i 1702.
1734 Iver Jensen *1710c †1770.07.19 Mølgaard.
Gift 1734 i Lindeballe med Maren Sørensdatter *1714c Lindeballe? †1770+.
Børn:
NN Ivers/en/datter *1739.05.18 Mølgaard.
Margrethe Iversdatter *1743.06.16 Mølgaard.
Her i kirkebogshullet 1745-54 mangler ca. 2 børn. Niels *1752c er sikker.
Niels Iversen *1752c Mølgaard, overtager gården, se nedenfor.
Maren *1754.12.08 †3 uger gammel.
Mette Iversdatter *1758.09.17 Mølgaard.
Maren *1759.07.01c †1763.09.25 Mølgaard.
Jens *1762.12.26 †10 måneder gammel.
Jens Iversen *1764 Mølgaard.
Simuleret Folketælling 1762 Mølgaard Iver Jensen Mølgaard Ejer: S. Bager
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Iver Jensen Mølgaard52c 1710c  1770 Mølgaard Farre Begravet nr.6707
Mølgaard hører egentlig under Farre, men er her opført separat. Iver Jensen kaldes mest Iver Mølgaard. Gift 1734 i Lindeballe med Maren Sørensdatter af Lindeballe. 1 barn over 12 år.
kone1762100Maren Sørensdatter48c+ 1714c-  1770+  Ikke set død i Give, ikke i FT 1787.
dat.1762100Margrethe Iversdatter19 1743 Mølgaard Give  Dåb nr.2481
 
dat.176299Mette Iversdatter4 1758 Mølgaard Give  Dåb nr.2673
 
dat.176290Maren Iversdatter3c 1759c Mølgaard Give 1763 Mølgaard Give Dåb nr.2686
Begravet nr.6600
Dåb glemt i kirkebogen.

1777 Niels Iversen *1752c Mølgaard †1818.04.12 Tornumgaard, Farre.
Gift 1. 1776.02.23 i Give med Anne Marie Jensdatter *1747.10c Loftlund?, Give †1777.04.13 Mølgaard.
Gift 2. 1777.11.11 i Give med Else Bendtsdatter *1750c Mølgaard †1811.09.22 Tornumgaard, Farre datter af Bendt Nielsen *1698c Mølgaard †1763.09.18 Mølgaard og Maren Johannesdatter *1715c Østerhoved?, Givskud? †1792 Mølgaard.
Flytter 1788 gården ud på marken, kaldet Tornumgaard, hartkorn 3 3 1 1, lånte 4. Juni 1788 250 rigsdaler af Johanne Bentzon på Styvelgaard (RasMort s. 124).
Børn:
Anne Marie Nielsdatter *1784.01.18.
Gift med eftermand John Pedersen.
Folketælling 1787 Farre Niels Iversen   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selveier mand 2Niels Iversen351752c Farre Give 1818 Farre Give Viet nr.8227
Begravet nr.7235
 
kone 2 1Else Bendtsdatter371750c Farre Give 1811 Farre Give Viet nr.8227
Begravet nr.7149
 
dat. Anne Nielsdatter41784 Farre Give  Dåb nr.3112
 
kones mor eElse Nielsdatter641723c   Konen Else Bendtsdatters mor hedder Maren Johannesdatter og bor på den anden halvgård af Mølgaard. Niels Iversens mor hedder formodentlig Maren Sørensdatter.
tj-pige Sidsel Gydesdatter141771 Tofthøj Gadbjerg  *1771.11.10 Tofthøj, datter Gyde Hansen gift 1768 i Give med Mette Christensdatter.

Folketælling 1801 Farre Niels Iversen   19de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 2Niels Iversen501752c Farre Give 1818 Farre Give Viet nr.8227
Begravet nr.7235
 
kone 1Else Bendtsdatter521750c Farre Give 1811 Farre Give Viet nr.8227
Begravet nr.7149
Hendes patronym Nielsdatter i kilden er forkert.
dat. Ane Marie Nielsdatter141784 Mølgaard Give  Dåb nr.3112
 
eAne Nielsdatter841723c   Fødeår fra FT 1787 regnes for tilforladeligere. Må evt. være stedmoder, ikke moder.

1810 John Pedersen (døbt Jon) *1780.08.13 Loftlund, Give †1842.01.24 Tornumgaard søn af Peder Jonsen *1750c †1831 Loftlund og Louise Jensdatter *1758c †1830 Loftlund.
Gift 1810.10.25 i Give med datter af formand Ane Marie Nielsdatter *1784.01.18 Mølgaard, Farre †1840.04.29 Tornumgaard, Farre.
Før de bliver gift får de to børn sammen.
De fører derefter et stormfuldt ægteskab og der mægles mellem dem flere gange.
De separeres i juni 1825 indført i den gamle kirkebog op til 1814:

Aar 1825 den 11te Juni mødte for mig undertegnede, som deres beskikkede sielesørger Gaardmand John Pedersen og hustru Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard i anledning af en af bemeldte Ane Marie Nielsdatter til mig givne klage over formeentlig uchristelig medfart af hendes mand John Pedersen. Denne sag havde jeg forhen begyndt paa og giort mig ifølge embeds pligt umage for at bringe forliig tilveye. Ved atter i dag at prøve paa foreening imellem diesse ægtefolk gav konen Ane Marie Nielsdatter den bestemte erklæring, at hun for det første hverken kunne, ville eller turde leve hos eller med bemeldte hendes mand, men at hun paa grund af hvad der imellem dem foregaaet var troede sig beføiet til at begiære Separation. Denne forretning blev foretaget i overværelse af vidnerne Peder Hedegaard og Jens Frandsen, begge af Give {By}, hvilke derfor til vitterlighed underskriver.
Give datum ut supra.
Til vitterlighed
P. Hedegaard.
Jens Frandsen.
Johan A. Adolph, sognepræst.

Men separationen holder ikke og det kommer igen til mægling mellem ægtepartnerne i juli 1828:

Aar 1828 d. 16de Juli foretog jeg paa begjæring af John Pedersens hustru Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard, ifølge embeds medfør og lovens bud, den forhen begyndte mægling imellem disse ægtefolk, som forhen ved bevilling af 3die April 1826 fra bord og seng vare separerede; men derefter vare blevne eens om atter at leve med hinanden, dog uden at iagttage hvad anordningerne ved ophævelsen af deres seprationsbevilling maatte foreskrive. Forretningen blev foretaget i overværelse af vidnerne Sognefoged Peder {Nielsen} Hedegaard og Gaarmand Christen Nielsen af Give.
Parterne blev, ligesom forhen skeet var, formaaede til eenighed og forligelighed, samt til at forsætte det forhen indgaaede, derefter tildeels ophævede og igien begyndte ægteskab. Men al mægling var forgiæves, da bemeldte Ane Marie Nielsdatter bestemt erklærede, at hun hverken kunne eller ville leve som ægtefolk med hendes mand John Pedersen.
Give den 16de Juli 1828.
Som vidner:
P. Hedegaard
Christen Nielsen
Johan A. Adolph, sognepræst.

Selv om hun bestemt siger, at hun hverken kan eller vil mere med John Pedersen, bliver de dog stadig sammen som det ses i folketællingerne.
Børn:
NN *1805- Farre. (Nævnes i dåb af næste datter Maren). Vel død spæd.
Maren Johnsdatter *1808.03.06
Nielsine Johnsdatter *1829 †4 dage gammel.
Folketælling 1834 Farre John Pedersen   Tornumgaard, 53 en Gaard.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1John Pedersen541780c Loftlund Give   
kone 1Ane Marie Nielsdatter511783c Farre Give   
søn Peder Johnsen181816c Farre Give   
tj- karl Søren Christiansen241810c   Evt. født Donnerup Mark søn af Christen Pedersen og Else Sørensdatter.
tj- karl Niels Villars Nielsen181816c    
tj- pige Karoline Dortea Jørgensdatter201814c   Ikke set født i Give.

FARRE GAMMEL MØLLE:
1755 Niels Pedersen *1722c †1761.07.22 Gammel Mølle.
Gift med Anne Nielsdatter Høglund *1717c Høglund, Ringive †1807.03.01 Farre (hun gift 1. gang af 3).
1762 Ib Nielsen *1727c †1799.12.30 Gammel Mølle.
Gift med enke efter formand Anne Nielsdatter Høglund *1717c Høglund, Ringive †1807.03.01 Farre (hun gift 2. gang af 3).
Simuleret Folketælling 1762 Gammel Møl Jeb Nielsen Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Jeb Nielsen35c 1727c  1799 Farre Give Begravet nr.7027
I FT 1787 sidder han stadig i Gammel Møl.
kone1762100Ane Nielsdatter45c 1717c  1807 Gammel Møl Give Begravet nr.7113
Hun gifter sig (#8364) som enke i 1800 og 83 år gammel med en ung karl i gården Laurids Nielsen, der er 30 år. Præsten forsøger at forhindre dette "ulige" ægteskab, men det lykkes ham ikke.

Folketælling 1787 Farre Ib Nielsen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde mand 1Ib Nielsen601727c    
kone 2Ane Nielsdatter701717c    
tj-pige Karen111776c    

1793 Peder Christensen *1761c.
Gift 1793 i Give med Anne Andersdatter *1763c Give †1831.09.21 Farre.
Folketælling 1801 Farre Peder Christensen   20de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B op G mand 1Peder Christensen401761c   Viet nr.8314
 
kone 1Anne Andersdatter381763c Give 1831 Farre Give Viet nr.8314
Formodet datter af Anders Nielsen Bindesbøl.
dat. Maren Pedersdatter51794 Farre Give  Dåb nr.3295
Gift 1813 i Give med Markus Sørensen af Tofthøj, Gadbjerg.
søn Anders Pedersen21798 Farre Give 1887 Farre Give  

1825c Anders Pedersen *1798.06.24 Gammel Mølle †1887.05.05 Gammel Mølle, søn af formand.
Gift med Ane Kirstine Sørensdatter *1797.12.02 Tofthøj, Gadbjerg †1876.10.17 Farre datter af Søren Marcussen *1766.05.11 Tofthøj †1842.07.26 (kaldet Mariussen) Tofthøj og Kirsten Jensdatter *1767.08.23 Givskud By †1844.11.27 Tofthøj.
Folketælling 1834 Farre (Gammel Mølle) Anders Pedersen   Gammel Mølle 62, en Gaard.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 1Anders Pedersen361798 Farre Give 1887 Farre Give Dåb nr.3387
*1798.06.24
kone 1Ane Kirstine Sørensdatter361797 Tofthøj Gadbjerg 1876 Farre By Give *1797.12.02.
søn Peder Christian Andersen51829 Farre Give 1912 Farre Give  
dat. Ane Andersdatter11834 Farre Give 1865 Møberg Sønder Omme  
tj- pige Mette Kirstine Jensdatter221812 Bøllund Give  Dåb nr.3624
Datter af Jens Hermand Jensen Nørskov.
Aftægts- mand mands far ePeder Christensen701761c    


Give Steensgaard? matrikel 2 Farre begynder her ↓
Give Farre matrikel 2 Steensgaard?

Give Steensgaard? matrikel 2 Farre
1829.07.18 Christen Laursen *1804.05.01c Skærhoved †1864.03.05 Farre, Give søn af Laurs Hansen i Skærhoved i Give.

Gift 1. 1829.06.06 i Give med Else Ibsdatter *1808.06.06 Grønborg, Lille Hestlund, Give †1848.05.27 Farre, Give datter af Ib Jensen *1778c Give By †1833.03.28 Grønborg og Margrethe Lauesdatter *1773.03.21 Hedegaard, Give †1845+ Grønborg.

Gift 2. 1849.05.13 i Skarrild med af Sønder Karstoft (hvor søsteren Maren Kirstine Nielsdatter er gift med Jens Bertelsen) Dorthea Nielsdatter *1815.07.19 Nollund, Grindsted †1891.11.28 Jelling Skov, datter af Jens Nielsen Videbæk *1772.01.08 Dal, Grindsted †1835.07.31 Nollund og Anne Sørensdatter *1773c Nollund †1860.09.27 Nollund.

Gården matrikel 2 i Farre i Give, som oprindelig bestod af følgende matrikler med hartkorn:
2 med 0 7 2 1¼
3C med 0 3 0 2¼
14D med 0 0 0 ½
I alt hartkorn: 1 2 3 1 størrelse af en almindelig gård.
Skødet i 1829 udstedt fra Skovgaard gods i Kollerup sogn.
Børn med 1. kone Else Ibsdatter:
Ib Christensen *1832c.
Laust Christensen *1836c.
Maren Christensdatter *1838c.
Anders Christensen *1840c.
Mette Johanne Christensdatter *1842c.
Peder Møbjerg Christensen *1845c.
Anders Egsgaard Christensen *1846c.
Børn med 2. kone Dorte Nielsdatter:
Niels Christensen *1850c.
Søren Christensen *1851c.
Hans Christensen *1853c.
FT 1890 i Jelling Skov med moderen Dorte Nielsdatter der er fraskilt.
Elias Christensen *1855c.


Give Steensgaard? matrikel 2 Farre
1866.05.11 Dorthea Nielsdatter enken, se ovenfor.

Give Steensgaard? matrikel 2 Farre
1866.05.11 Ole Hansen *1833.02.28 Skærhoved †1910.01.17 (Give kirkebog) Plejehjemmet i Ris, Givskud sogn søn af Hans Madsen Smed i Skærhoved, Give.
Gift 1865.05.20 i Give med enke Dorthe Nielsdatter, se ovenfor.
I 1865 gifter Ole Hansen sig med enke efter Christen Laursen i Farre og får skøde på matrikel 2A i Farre.
I FT 1880 er Ole Hansen husejer og jordbruger i Givskud sogn. Fraskilt.
I FT 1880 bor Dorthea som separeret i Førstballe i Nørup, hvor hun kaldes "kapitalist".
I FT 1890 bor hun ved sønnen Hans Kristensen i Jelling Skov.

Give Steensgaard? matrikel 2 Farre
1871.12.21 Jens Nielsen .

Give Steensgaard? matrikel 2 Farre ender her ↑ .


Give matrikel 8B Farre begynder her ↓
Husmandssted.
Udstykket fra Tornumgaard af Peder Johnsen efter tilladelse af 5 januar 1856. Hartkorn 0 1 0 1½ vel omkring 8 tønder land. Gården bliver senere kaldet Brandbjerg og har i 2023 adressen Pottervej 10. Billede fra 1930c af gården på Give Lokalarkiv.
Realregister Farre matrikel 8B.

Give matrikel 8B Farre
Udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2022.
Skøde 1856.04.05 Peder Pedersen *1812.09.27 Uhre, Brande †1893.05.16 Jelling Mark (tidligere røgter) søn af Peder Christensen (Langkær) *1778.06.08 Ullerup †1855 Hedegaard og Maren Pedersdatter *1785.04.22 Skærlund, Brande †1851 Hedegaard.
Gift 1845.10.26 i Ovsted, Skanderborg Amt med Christiane Sofie Rasmusdatter *1814.03.18 Nørreby, Klinte sogn, Odense Amt †1889.03.16 Jelling (fattiglem gift).
Ved vielsen i 1845 tjener begge på Tammestrup hovedgård i Ovsted sogn i Skanderborg Amt.
1846 er Peder Pedersen tjenestekarl i Ulkind i Ringive.
I maj 1846 flytter familien fra Ringive til Give ”Ægtefolk der agter at bebygge en Lod på Hedegaard Mark” men det blev Farre i Give.
1849 indsidder på Tornumgaards Mark i Farre.
1852 kaldes han gårdmand i Farre.
1855 kaldes han husmand i Farre.
1856 får han skøde på matrikel 8B i Farre.
1860 (datter Marens konfimation i Give) husmand på Tornumgaards Mark.
FT 1860 ikke fundet i udskriften eller i originalen i Give sogn, glemt.
1862.05.23 flytter til Gadbjerg.
1866.05.20 flytter tilbage til Farre.
FT 1870 Ægteparret Peder Pedersen og Christiane Sofie Rasmusdatter bor i Farre, Give sogn. Peder Pedersen er tjenestekarl og Christiane Sofie Rasmudatter er tjenestetyende.
FT 1880 Ægteparret Peder Pedersen og Christiane Sofie Rasmudatter bor i Give sogn. Peder Pedersen er tjenestekarl i Farre Mølle og hustruen bor i et hus i Give By og nyder understøttelse af fattigvæsenet
FT 1890 Peder Pedersen er aftægtsmand under fattigforsørgelse hos sønnen Niels Pedersen i Jelling.
Børn:
Maren Pedersen *1846.03.23 Ulkind Mark, Ringive.
Rasmine Martine Pedersen *1849.04.03 Tornumgaards Mark, Farre, Give.
Peter Pedersen *1852.05.22 Farre.
Niels Pedersen *1855.04.20 Farre.
Gift med Kirstine Nielsen *1852c Fovsing, Hvejsel datter af Niels Jensen *1811c Hvejsel og Karen Madsdatter *1818c Øster Snede, Vejla Amt.
Ses FT 1885 og 1890 i et hus i Jelling By.
Niels Pedersen er snedker.
I 1890 bor faderen Peder Pedersen ved ham under fattigforsørgelse.

Give matrikel 8B Farre
Skøde 1863.01.09 Christian Simonsen *1833.03.31 Givskud Mark søn af husmand Simon Christensen *1806.08.17 Farre, Give †1880- Givskud og Ane Madsdatter *1807.04.02 Harresø Givskud †1880+ Givskud?.
Gift 1864c med Karoline Jensdatter *1841c Farre Give datter af Jens Pedersen *1792.07.29 Loftlund, Give og Maren Jensdatter *1804c †1840-45.
Christian Simonsen køber matrikel 8D til i 1876.
Børn:
Maren Simonsen *1866c Farre.
Simon Simonsen *1872c Farre.
Jens Simonsen *1875c Farre overtager gården, se nedenfor.
Mads Kristian Simonsen *1877c Farre.

Give matrikel 8B Farre
1915.06.18 Jens Simonsen *1875c Farre Give søn af formand.

Give matrikel 8B Farre ender her ↑ .

5 Andre nævnelser
6 Møllegårde i Farre

Kort over Mølle gårde i Farre ved Omme Å 1819. Kort over Mølle gårde i Farre ved Omme Å 1819.


Farre Mølle
Kort over Farre Mølle 1819 ved Omme Å. Farre Mølle 1819 ved Omme Å. Mølleren var dengang Jens Jakobsen Birkmos.
Man ser mølledammen og overløbet omkring møllen, hvis der kom for meget vand; men det store problem var for lidt vand.
Selve møllen blev nedlagt 1923.

Farre Mølle
1 Introduktion
Farre Mølle ved Omme Å er blevet flyttet flere gange. En af de gamle steder kaldes Mølgaard længe efter og et andet sted Gammel Mølle. Møllens harkorn var lille sammenlignet med andre møller og den blev aldrig en velstående mølle. Med en undtagelse bliver de fleste kun omkring fire år ved møllen før de forlader den igen. Indtjeningen i Farre Mølle har været for lille.

MølleHartkorn Ager og Eng hartkorn Gennemsnit antal år fæste eller ejerskab
1664c - 1830cc
Farre Mølle, Give3 1 2 0 0 5 1 2 7,4
Ulkær Mølle, Give3 1 2 0 1 5 2 1 10,0
Hastrup Mølle, Thyregod9 4 2 0 4 0 2 0
Arvad Mølle, Brande5 2 0 0 1 1 2 0 8,3

Som det ses var Farre Mølle, og Ulkær Mølle også, halvt så store som Arvad Mølle i Brande og kun en tredjedel af Hastrup Mølle. Hvad der nedsatte værdien af Farre Mølle var at der var for lidt vand, som kun kom fra bække, mens fx Hastrup og Arvad Møller havde konstant vand af den store Skjern Å.
Søgningen langt tilbage var fra Gadbjerg og Farre selv.
Farre Mølle nævnes første gang den 10 april 1621, hvor den på Viborg Landsting skødes fra jomfru Margrethe Bilde til hr Gert Rantzau. Imatriklen 1664 hører den under hovedgården Refstrup i Gadbjerg, hvoraf Didrich Blomme var ejer.
I Markbogen (vel omkring 1664) beskrives møllen (citeret fra RasMort s. 135):

Farre Mølle, hvor paa bor en Mand ved navn Søfren Christensen, tjener til Refstrup. Er en Mølle, bestaar af en Kværn, drives med 1 Hjul, har Overfald. Om Sommeren udi Tørke haver Mangel for Vand. Og undertiden for meget, saa han mange Gange maa stemme i 8 eller 14 Dage, formedelst Vandet har ingen Fraløb som det burde. Vandet kommer af Moser og andre smaa Bække, som samles til Ml. Haver ingen vis Distrikt, maa maale for hvem han vil. Har kund ringe Søgning. Haver fornøden Ildebrand dog mesten nyder det paa andre Marker. Haver ingen Giersel eller Stauferfang. Ingen Hummehauge, ingen Æbelhauge eller nogen anden Herlighed. Har en liden Kaalhauge.

Søren Christensen ses med sikkerhed i 1683 i Græsningstaxten, hvilket år teksten ovenfor tilhører er ikke klart. Igen en markbog som skulle være fra 1688 (RasMort s. 135-36):

Farre Mølle har 1 Kværn, som drives af 1 lidet Overfaldshjul. Vandet dertil kommer af en Aa, som har sit Udspring fra nogle Moser af Givskud Sogn og ved Refstrup. Haver undertiden for meget, undertiden for lidt særlig i Frost og Tørke. Har Søgning af Gadbjerg Sogn og Farre By. Formedels Vandet er stærkt undertiden er der et stort Brøstværk af Pæle og anden Tømmer for en Del af Dæmningen og 6 Stibore. Efter sligt Beskaffenhed eragtes, at Mølle værket ikkun kunde anses for Hartkorn 3 Tdr. Gl. Hartk: 8 6 0 0.

Mølleskylden i 1688 er hartkorn 3 1 2 0 og ager og eng 0 5 1 2. Det er dermed en lille mølle. Møllen går ret ofte på auktion, fortjenesten har altså været mager. I 1747 ansøgte Cancelliraad Paulsen på Refstrup om (RasMort s. 133-34):

... at maatte combinere den under Reftrup Hovedgaard i Farre ødeliggende skattefri Vandmølle med en anden til Gaarden hørende og i Farre By befindende ruinerede Vand-Mølle, staaende for Hartkorn 3 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr., og deraf ligeledes en Vandmølle paa et dertil i Farre udseet Sted med 2 Quærne lade indrette.

Denne sammenlægning blev tilladt af Rentekammeret, dog var mølleren i Langelund, Ringive imod, men lod det ikke gå for retten.
I 1768 beretter præsten Lorentz Stallknecht til biskoppen i Ribe i teksten om Give sogn:

Gamle Farre-Mølle kaldt fordi der i Mands Minde har været en Mølle, og er nu forflyttet til et andet Sted og kaldes ny Farre Mølle.

Der må findes en del skøder på Farre Mølle i Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokoller vel fra ca. 1780 fremad.

3 Familier med børn
1662- — 1668+ Christen Mikkelsen.
Han står i listen over Give sognemænd, der har betalt tiende i 1662-64. I 1668 fremlægges på Nørvangs Herredsting et syn af Farre Mølle (ikke skrevet ud endnu) og hvor han stadig er fæster.

1664 Eskild Lauridsen.
Eskild Lauridsen af Farre Mølle bliver af Didrik Blome til Refstrup anklaget på Nørvangs Herredsting den 6. august 1664 for ulovligt at have plovet og sået korn i jord, der tilhørte Refstrup, han skal betale for korn og hø. Der var mange ødegårde efter Svenskekrigen og mange retssager om ulovligt at dyrke markerne på dem. Da Christen Mikkelsen dette år ses som fæster, er det ikke klart hvad Eskild Lauridsen var.

1671- Christen Thøgersen.
Didrik Blome til Refstrup lader igen Farre Mølle syne og Christen Thøgersen angives som fæster. Nørvang Herreds Tingbog.

1683- Søren Christensen Møller.
Ovenfor i introduktionen er der et citat, hvor han nævnes som fæster, men det er ikke klart fra hvilket år det stammer. Her et citat fra Græsningstaksen 1683 (RasMort s. 99):

Farre Mølle (tjener til Diedrich Blome).
Søren Christensen Møller. Seks Fag Møllehuus, en quern med offuerfallend Vand. I quernen 2 Stene, ickon temmelig 2 Allen brede offuer. Til samme Mølle er nogen vanskelig Søgning, saasom den staar undertiden og haffe ingen vand udi tørken, og naar middelmaadig Vand er, kan den maale, naar stor Vandflod er, kan den ei maale for bagflod. Kan gresse 3 Nød, narr det besaaet 2 Nød.
Engen dertil er temlig got høe..... Et Læs.


1701- Peder Poulsen.
Han ses som fadder i jan. 1702 #2018 i kirkebogen. Han kan muligvis være en svend i møllen og ikke fæsteren.

1704- Hans Nielsen.
Gift med hans kone.
Han ses kun denne ene gang, da hans datter døbes i Give kirke.
Børn:
Anne Katrine Hansdatter *1704.03.25 Farre Mølle.

1704 — 1735+ Herman Davidsen.
Gift 1704+ med hans kone.
Herman Davidsen er den eneste møller, der ses at beholde møllen i lang tid, men den bliver ikke i familien, heller ikke i andre familier.
Hans ses i kopskatten jan 1705:

J Farre=mølle , som ey har været under nogen hovetgaars taxt , boer en Møller ved navn Herman Davidsøn, som nyligen er kommen dertil, og har hverchen Hustroe Børn eller tienistefolch .

Børn:
Mette Margrethe *1706.05.24 Farre Mølle
Jochen Christoffer *1707.12.07 Farre Mølle, †3 måneder gammel.
Jochen Christoffer *1709.02.21 Farre Mølle
Maren Hermansdatter *1715c Farre Mølle, †1778 Lindeballe.
Gift 1. 1735 i Give med Niels Larsen af Nørskov i Lindeballe *1682c †1760 Nørskov.
Gift 2. gang 1761 i Lindeballe med Peder Bindesbøl.
Børn:
Herman Nielsen *1735 Nørskov, Lindeballe †1754 Nørskov.
Maren *1738 Nørskov.
Laurs *1740 Nørskov.
Johannes *1744 Nørskov, †4 år.
Johannes Nielsen *1749 Nørskov.
Gift 1781 med Anne Else Nielsdatter.
FT 1787 enke i Uhe, Ringive.
Mette Marie *1718.09c Farre Mølle †1720.09.15 Farre Mølle.
Jørgen Hermansen *1720.08.18 Farre Mølle
Johanne Hermansdatter *1723.05.17 Farre Mølle

1739- — 1750+ Laurids Johansen *1712c †1773.03.07 Kvak Mølle, Skibet søn af Johannes Lauridsen †1726 Østerhoved, Givskud og Else Jensdatter *1685c †1772 Harresø, Givskud (hun gift 2. gang med Niels Poulsen).
Gift 1. 1739 i Gadbjerg med Kirstine Christensdatter *1710c Farre? †1766 (skifte Brejl Tørrild #408) Kvak Mølle, Skibet.
Gift 2. 1766 i Bredsten med Mette Olufsdatter *Ravning, Bredsten.
Hans søster Maren Johansdatter gifter sig med Bent Nielsen i Mølgaard, Farre. Se skifte Brejl 1741 Haraldskær #599:

599 Else Lauridsdatter i Lerager. 17.4.1741, side 205. E: Anders Pedersen. A: bror Peder Lauridsen sst, bror Jens Lauridsen i Nørskov, bror Niels Lauridsen sst, bror Johannes Lauridsen, død. 5B: Laurids i Farre Mølle, Jens, Christen, Maren forlovet med Bent Nielsen i Mølgaard i Give sogn, Mette hos mor og stedfar i Harresø, bror Oluf Lauridsen i Ris, død. 1B: Maren g.m. Jens Mortensen sst, søster Kirsten Lauridsdatter g.m. Bendix Nielsen, smed i Sønder Kollemorten.

Laurids Johansen ses sidste gang i Give kirkebog 1744, derefter kommer et 10 årigt hul i kirkebogen, så han kan have været der flere år derefter. Han ses i og efter 1756 i Kvak Mølle ved Haraldskær, Skibet sogn, hvor hans kone begraves 1766 (Engelsholm skifte).

408 Kirsten Christensdatter i Kvakmølle. 25.6.1766, side 1068. E: Laurids Johansen, møller. B: Else g.m. Laurids Pedersen i Sandvad på Stougård gods, Kirsten 16. Desuden nævnes enkemandens bror Jens Johansen i Holsten.

Laurids Johansen fra Kvak Mølle ses i Givskud kirkebog i 1756.
Børn:
Laurids Lauridsen *1740.02.11 Farre Mølle, †3 dage gammel.
Laurids Lauridsen *1741.04.23 Farre Mølle, †2 år gammel.
Else Lauridsdatter *1743.08.25 Farre Mølle.
Gift 1764- med Laurids Pedersen, Sandvad, Hvejsel (1766).
Set barn:
Peder Lauridsen *1765 Sandvad, Hvejsel.
Kirsten Lauridsdatter *1750c vel Farre Mølle. (ses i skiftet efter moderen 1766).

1755- — 1759 Christen Thomsen.
Gift med hans kone (?Marie Kirstine Tamdrup).
I 1753 ses Farre Møllerkone Marie Kirstine Tamdrup i Lindeballe kirkebog (bærer palmesøndag).
Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 1758-63 bog 44 folioside 88:
Auktionsskøde til Christen Thomsen på Farre Mølle, mølleskyld 5 5 3 0 dateret 30 december 1758. Efter Madm Sal. Birkedommer Thistrup til Refstrup.
Her i 1755 er møllen blevet flyttet og kaldes "Nye Farre Mølle". Nedenfor i dåb nr. 2621 i okt. 1755:

Samme dag {Dom 19 post Trinit:} hafde Sigr: Niels Jørgensen paa Syndershoed et barn til daaben frembaaren af Christen Thomsens kone i Nye Farre Mølle kaldet Birthe Marie. Faddere var Sigr: Anders Nielsens {Wongs} kone {Birte Maria Albertsdatter}, Anders Nielsen {Wong} paa Donrup, Sigr: Christen Pedersen paa Schougaard {Kollerup} og Sigr: Jens {Nielsen} Nørschou {Lindeballe?}.

Christen Thomsen ses regelmæssigt i kirkebogen som fadder, men får selv ingen børn. Han er ikke set død i Give sogn. I 1756 tjener Henrik Nielsen Bøgballe i Farre Mølle og bliver far til Karen Knudsdatter barn Anne af Lindeballe.
I 1758 svarede møllen 16 tønder rug i landgilde til Refstrup og malede dets korn gratis (RasMort s. 134).

1760 — 1765 Johan Friedlieb Lehmann *1723c †1801 Lindeball.
Gift 1756 i Randbøl med Marie Dorte Mikkelsdatter Boas *1721c †1797 Lindeballe datter af Mikkel Andreas Boas †1749 Engelsholm Mølle og Anne Margrethe (som blev gift 2. gang med Martin Christian Spencher, Engelslholm papirmølle begge døde i eller før 1758).
Johan Lehmann stiller møllen på auktion i 1765, hvor den beskrives udførligt. Hans kones forældre ses her (Brejl Engelsholm #194):

194 Mikkel Andreas Boas i Engelsholm Papirmølle. 16.7.1749, side 248.
E: Anne Margrethe. LV: Jørgen Bang i Balle, Martin Christian Spencher, der fæster værket og ægter. B: Voldborg 16, Marie Dorthe 14. FM: Peder Stauning i Nørup.

I 1758 ses at konens søster Voldborg Boas er gift med den overnæste ejer af Farre Mølle (Brejl Engelsholm #280):

280 Afkald. Engelsholm 19.7.1758, side 547.
Afkald for arv efter Martin Christian Spencher på Engelsholm Papirmølle og hustru Anne Margrethe Spencher fra hendes børn Voldborg Boas g.m. Peder Christensen Nyborg i Jelling, og Marie Dorthe Boas g.m. Johan Friedlieb Lehmann. (Sml. lbnr.194).

For Peder Christensen Nyborg se nedenfor. Konen Marie Dorte Boas bærer i aug. 1765 et barn fra Sillesthoved i Give kirke.
Børn:
Frederik Christian Lehmann *1757 Engelsholm Papirmølle.
1802 papiermagersvend i Randbøl.
Johannes *1762.09.05 Farre Mølle †1763.07.17 11 måneder gammel.
Simuleret Folketælling 1762 Farre Mølle Johan Friedlieb Lehmann Ejer: Johan Friedlieb Lehmann
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Johan Friedlieb Lehmann39c 1723c  1801 Lindeballe Extramandtallet siger "Mølleren", hvis navn kendes fra kirkebogen og konens navn fra skifter. Han blev i 1756 viet af Randbøl papirmølle. Farre Mølle hartkorn er 3 5 3 0 mølleskyld, 2 0 0 0 jorskyld.
LINK: Friedlieb Lehman den gamle begravet 1801 i Lindeballe.
kone1762100Marie Dorte Mikkelsdatter Boas41c 1721c  1797 Lindeballe Begravelse i Nygaards Sedler.
søn176299Frederik Christian Johansen Lehmann5 1757 Papirmøllen Randbøl   
søn176299Johannes Johansen Lehmann1 1762 Farre Mølle Give 1763 Farre Mølle Give Dåb nr.2757
Begravet nr.6592
 
tj-karl1762100Niels Pedersen18+ 1742-   Viet af Farre Mølle 11. dec. 1763 i Sønder Omme til fraskildt Maren Nielsdatter af Filskov. Bosat Filskov i 1765.
tj-pige1762100y12+ 1750-    
tj-pige1762100y12+ 1750-    

1766 Nis Eriksen Møller.
Gift med hans kone.
Et barn født i 1765, ikke i Give, begraves 1766 i Give.
Børn:
Marie *1764.10.03 (ikke i Give) †1766 Farre Mølle.
Erik *1765.08.09 (ikke i Give) †1766 Farre Mølle.

1769- — 1773 Peder Christensen Nyborg *1707-08 Nyborg, Langskov †1798 Nørskov, Lindeballe formodet søn af Christen Olufsen i Nyborg.
Gift 1. med Mette? Henriksdatter †1755- datter af Henrik Pedersen, Styvel, Jelling. Bosat Styvel.
Gift 2. 1755 i Randbøl med Voldborg Mikkelsdatter Boas *1736c †1802 Lindeballe (for hendes forældre se søsteren Marie Dorte to ejere før, Johan Friedlieb Lehman).
Peder Nyborg har en bevæget historie, fx strider han meget for retten. I Koldinghus birks tingbog 7. dec. 1762 Peder Christensen Nyborg af Jelling mod Enevold Sørensen ibidem, i følge Nygaards Sedler 1770 trætte med bondekvinde Kirsten Pedersdatter af Nørskov, 1774 benefic. Paupertatis mod Justitsraad Lichtenberg på Bidstrup, hans fuldmægtig Steenstrup, major Lüttichau og Mag. Borch i Grejs. I 1784 afgiver han en gård i Lille Nørskov, Lindeballe til svigersønnen Lars Christensen Glasbjerg.
I 1773 stilles Farre Mølle igen på auktion, hvor den købes af Peder Christensen Donnerup, der har arvet efter hans mor Birgitte Nielsdatter Wong.
Tak til Hans Filskov (2013) for hjælp med at udrede Peder Christensen Nyborgs slægt.
Børn:
Ane Margrethe Pedersdatter *1755c Randbøl? †1802 Lindeballe.
Sophie Pedersdatter *1772.12.06 Farre Mølle.

1774 — 1778 Peder Christensen Donnerup *1748c Donneruplund, Give †1821 Bæksgaard, Give søn af Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring †1797 Store Hestlund, Give og 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong *1711 Vonge, Øster Nykirke †1748 (skifte) Donneruplund.
Gift 1776.05.28 i Give med hans tjenestepige Maren Eriksdatter *1752c Usseltoft, Brande datter af Erik Sørensen Usseltoft *1700cc Usseltoft †1755c Usseltoft og Maren Usseltoft *1730c †1778 Usseltoft.
Peder Donnerup bliver snart træt af at drive en mølle, hvilket han ikke havde lært. Han skøder i 1778 Farre Mølle til Ole Pedersen Poder.
Mens han har møllen ejer han også en gård i Brandlund, Brande. Den spiller en hovedrolle i Brændevin i Brande 1774 eller Vellykket oprør i Brande, hvor et inquisitionsparti på seks mennesker fra Vejle inkvarteres i gården i Brandlund og folk stimler sammen om natten og tager en brændvinskeddel tilbage, som var blevet konfiskeret dagen før.
Børn:
Christen Pedersen Bøllund *1776.09.22 Farre Mølle, Give †1813.02.28 Give (almisselem).
Restlige børn se Store Hestlund.

1778 — 1782+ Ole Pedersen Poder *1738 Give By †1803.04.11 Nyborg Langskov sogn søn af Peder Sørensen Poder *1707c Nørre Snede †1790 Amlund, Lindeballe og (gift 2. gang) Kirsten Frandsdatter *1709c Give †1795 Bække.
Gift 1. Mette Larsdatter †1787-.
Gift 2. 1787 med Maren Andersdatter *1755 Ulkær, Sindbjerg †før 1801 vel i Langskov datter af Anders Pedersen Borresmith *1722 Tørring †1791.08 Ulkær, Sindbjerg og Else Olufsdatter *1707c †1787+.
Ole Pedersen Poders far Peder Poder var til tider en meget rig mand, til andre tider rig.
Søn med 1. kone Mette Larsdatter:
Peder Olesen *1781.08.19 Farre Mølle †1841.05.01 (begravet som Peder Olesen Poder) Husmand på Hvejsel Mark.
Gift 1804c med Ane Sophie Christensdatter *1785.05.01 Alsted Mølle Øster Nykirke †1850+ datter af Christen Nielsen *1721c †1786.10.01 (65, faldt pludselig af en hæst, blev halv død bragt hjem, laae tre dage) Alsted Mølle og (gift 1764 Tørring) Ane Mette Andersdatter *1745c Plovstrup Tørring †1787+.

1787 — 1791 Sønnike Møller *1748.08.30 Nøvling †1807.02.10 Laage Sindbjerg sogn søn af degnen Niels Sørensen Balm *1694c †1779 (skifte) Nørre Felding.
Gift 2. i 1787 Skanderup, Ribe amt med Boel Sofie Hartvigsdatter *1766c †1817.07.15 (Bodil Sophie Møller Proprietairs Enke fra Lund) Sindbjerg datter i Skanderup af Hartvig Hansen *1736c †1801+ og Ellen Kirstine Olufsdatter *1736c †1801- Skanderup.
Han ses i 1785-87 på Søndersthoved i Give sogn, hvorefter han købte Farre Mølle. I 1791 flytter han til Brantlund, Skærup senere til Laage i Sindbjerg sogn.
Folketælling 1787 Farre Mølle Sønnike Møller   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Møller og Selveier mand 2Sønnike Møller381748 Nøvling 1807 Laage Sindbjerg Zønniche i original.
kone 1Boel Hartvigsdatter211766c Skanderup 1817 Laage Sindbjerg Hansdtr i folketællingen er forkert.
tj-karl Iver Sørensen241763c   Ikke set født i Give sogn.
tj-karl Peder Jensen201767c   Ikke set født i Give sogn.
tj-pige Kirsten Andersdatter321754 Farre Give  Dåb nr.2601
Datter af Anders Christensen Bødker.
tj-pige Ida Charlotte Johansdatter111777 Bøllund Give 1850 Uldum Dåb nr.3010
Idde i originalen. Datter af Johan Jørgensen og Mette Jensdatter.


1792 — 1795 Anker Ankersen Borch *1765 Præstegaarden, Ringive †1812 Sønder Bork søn af præst i Ringive Anker Laugesen Borch *1717 Sønder Bork †1795 Ringive og Sophie Charlotte Grundahl *1726 Kolding †1790 Kolding.
1. kone gift 1791 i Ringive Margrethe Deichman *1763 Engum †1804 Sønder Bork datter af præst i Engum Frederik Pedersen Deichmann *1716 Aardestrup †1783 og Karen Marie Christiansdatter Kaalund *1730 Farstrup †1799 Hemmet.
Gift 2. gang 1805 i Sønder Bork med Mette Christensdatter.
I 1792 1. advent er han af Farre Mølle fadder i Lindeballe.
Ifølge historiskatlas.dk brændte møllen i 1792 og blev genopbygget med tre længer af 14, 13 og 9 fag, hvilket ikke forliger sig godt med brandtaxationen i 1807, hvor længerne er 13, 11, 10, 3 og 3 fag. Borch lånte i juli 1792 2.000 rigsdaler af madam Feveile (Karen Pedersdatter Bagger) i Vejle, 1793 blev lånet sagt op — Borch har vel ikke betalt renter — og i december 1794 blev møllen solgt på auktion for 2.165 rigsdaler til forvalter Claus Nieman på Hastrup i Thyregod.
Borch blev i 1799 udnævnt til degn i hans fødesogn Sønder Bork, sådan at han kunne forsørge sig selv igen uden økonomisk risiko.
Børn:
Anker Lauge Borch *1792.03.04 Farre Mølle, tvilling. †1866 Sønder Lem. 1820 papirmagersvend i Lem Bækbo, aftægtsmand i Lambæk.
Gift 1820 i Sønder Lem med Bodil Kirstine Andersdatter *1796c Sønder Lem †1860+.
Karen Marie Borch *1792.03.04 Farre Mølle, tvilling.
Navnløs *1793.01.13 Farre Mølle †1793.01.13.
Frederik Ankersen Borch *1794.10.26 Farre Mølle.

1795 — 1800 Klaus Adam Hansen Nieman *1756 Uth †1800 Farre Mølle, søn af degnen Hans Mattisen Niemann *1715c †1782 Uth og datter af formand Gertrud Klausdatter Winther *1722 Uth †1780 Uth.
Gift 1795 på Hastrup i Thyregod med Elisabet Sejer *1764 Rørbæk, Vester †1832 Horsens datter på Rørbæk af Johan Jacob Sejer *1727c †1797 Vesterdam, Thyregod og Elisabeth Bering *1728 Præstegaarden, Thyregodlund †1796 Vesterdam.
Ses 1787 - 95 i Thyregod sidst som Fuldmægtig på Hastrup. Han havde en søster Klaudiane Niemann, som var ugift og efter hans død fik kongelig konfirmation på hendes testamente af 10. feb. 1800 (Nygaards Sedler):

... Alt, hvad hun efterlader sig, skal tilhøre hendes afdøde brors enke Elisabet født Sejer i Farre mølle for al den godhed, hun har vist hende.

Børn:
Dødfødt 1795.10.11 Farre Mølle.
Gertrud Elisabeth *1796.10.02 Farre Mølle.
Hans Jakob Niemand Sejer *1797.12.03 Farre Mølle.
Johanne Klausdatter*1800.02.23 Farre Mølle †1800.02.02 to timer gammel.

1801 Hans Petersen *1777c. FT 1801 ugift.
Ses i FT 1801 meget ung med 24 år. Han har en møllersvend og en tjenestepige.
Folketælling 1801 Farre Mølle Hans Petersen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Møller og Gaard- beboer mand Hans Petersen241777c    
svend Mads Nielsen441757c    
tj-pige Maren Pedersdatter191781 Hestlund- Store Give 1843 Give By Give Dåb nr.3075
Datter af Peder Christensen Donnerup. Hun tjener dermed i en mølle, som hendes far ejede 25 år før.


1804 — 1807+ Morten Nielsen Holme (eller Møller) *1770c.
Gift 1794c med Mette Katrine Jespersen/Jespersdatter *1773c, ser ud til at være fra Fyn (fadder Sr: Jespersen, Fyn i 1807).
Han kunne være født i Holme, Gelsted sogn 12 km sydøst for Middelfart. I så fald Morten Nielsen Holme *1769.11.19 søn af Niels Jensen (Holme) *1733c †1806 Holme og Maria Mortensdatter *1742c †1769 Holme. Se FT 1801 Fredericia, hvor han allerede er møller.
Tilladelse til at bruge et grubeværk i Farre Mølle, se Nygaards Sedler.
I året 1807 ansættes møllen anden gang i Brandtaxation (første gang 1793 til 2.000 rigsdaler) til 2.650 rigsdaler, hvilket er en høj værdi (RasMort s. 136):

HusAntal fag/dybde Rigsdaler
Stuehus i vest11 Fag, 9,75 alen dyb (16,50 x 5,85 m) 500
Møllehus i vest med en rug- og en maltkværn3 fag, 9,75 alen dyb (4,50 x 5,85 m) 1.300
Møllehus i sønder med Piil-kværn og en Sandsten3 fag, 8,25 alen dyb (12,58 x 4,95 m) 500
Østerhus, 3 fag bryggers og bagehus, 7 fag stald10 fag, 8,5 alen dyb (15,00 x 5,10 m) 150
Nordre hus, Vognport og gæstestald13 fag, 8,5 alen dyb (19,50 x 5,10 m) 200

Man lægger mærke til at der var en gæstestald til at binde heste i, der var altså meget besøg i møllen, som der også helst skulle være. Et fag er afstanden mellem stolper i et bindingsværkshus og ligger omkring 2½ alen eller 1,50 meter.
Sete børn:
*1795.08.03 Niels Mortensen i Fredericia fra FT 1801. Dato i lægdsrullen 1804 tilgange.
*1799c Marie Katrine fra FT 1801.
*1807 Farre Mølle; Jesper

1810- Hans Ludvigsen *1781 i Trinitatis, Fredericia søn af skoleholder Nikolaj Ludvigsen *1736c †1809 Trinitatis og 2. kone Dorte Marie Hansdatter *1755c.
Gift 1808 i Almind med Sofie Kristiane Neumann *1781 Kvong datter af præst Johan Arent Neumann *1737c †1800 Kvong og Inger Sofie Bay *1749 Voldum (datter af forvalter Peder Bay og Anne Sofie Harløf).
I 1808 er han forpagter af Dons Mølle i Almind sogn.
Børn:
Karoline Hansdatter *1810 Farre Mølle.

1813- Jens Jakobsen kaldet Birkmos *1773c Birkmos, Timring †1847 Kibæk Mølle, Assing søn i Birkmos af Jakob Andersen *1741c og 2. kone Kirsten Jensdatter *1740c.
Gift 1799 i Arnborg med Maren Henriksdatter *1757c Uhre, Brande †1843 Farre Mølle datter af Henrik Pedersen *1728c †1787 Uhre og Mette Pedersdatter *1733c.
At Jens Jakobsen er søn af Jakob Andersen ses i lægsrullen 1801 for Arnborg (tak til Arne Feldborg, 2014, for Jens Jakobsen og Hans Christian Pedersen nedenfor og familier, se tråd). Maren Henriksdatter ses FT 1801 i Store Hjøllund, i 1803-07 ses hun (ægteparret) i Olling, Assing.
Jens Jakobsen gifter sig i Arnborg 1799 med enken efter Peder Nielsen, Maren Henriksdatter, i Store Hjøllund. De bytter gård med Peder Hansen af Olling i Assing, hvor Jens Jakobsen og kone ses 1803-07 (Kommunion). Jens Jakobsen ses derefter 1813 (konen bærer) her i Farre Mølle.
I 1820 tilladelse til at anlægge et grubeværk ved Farre Mølle, se Nygaards Sedler. Han overgiver Farre Mølle til hans stedsøn Hans Christian Pedersen mellem 1830 og 1834.

1834 Hans Christian Pedersen stedsøn af formand, *1793 Arnborg †1871 Kibæk Mølle, Assing søn i Store Hjøllund af Peder Nielsen *1750c Lille Karlskov, Ringive †1798 Store Hjøllund og Maren Henriksdatter *1757c Uhre, Brande †1843 Farre Mølle.
Gift med Dorte Jensdatter *1803.10.14 Birkmose, Timring †1872 Kibæk Mølle datter af Jens Christian Andersen *1771c og Maren Jakobsdatter *1777c Birkmose.
Skrives 1829 og 1830 som indsidder i Farre Mølle nemlig ved stedfaderen. Dorte Jensdatters mor Maren Jakobsdatter er søster til Hans Christians stedfar Jens Jakobsen.
De har i FT 1834 to børn: Maren Skibild Hansdatter og Pedertrine Hansdatter. FT 1845 fire børn og møllerens stedfar Jens Jakobsen. Familien flytter 1847 til Kibæk Mølle, Assing sogn, hvor de i 1850 holder 5 tjenestefolk. I 1857 sælger han møllen til Jens Madsen, der i 1867 skødes til Jesper Jensen i Gullestrup, der stadig har Hans Christian Pedersen og Dorte Jensdatter på aftægt indtil de dør 1871-72. (Tak til Arne Feldborg, 2014).
Børn:
Jens Christian *1829 Farre Mølle †et par uger gammel.
Maria *1830 Farre Mølle. Må være død spæd, ikke i FT 1834. Ikke fundet begravet 1830-34 i Give kirkebog.
Maren Skibild *1832c Farre Mølle †1835 Farre Mølle.
Peder Trine (Trine, Petrice) Hansdatter *1834c Farre Mølle †1880+.
Gift 1857 i Assing med Niels Mehlsen Laugensen *1818c Vorgod?/Sunds? †1879 Sunds. Bosat 1860 Linaa, Sunds, 1870 Mølsted, Holingholt, Sunds, 1880 et hus, Holingholt, Sunds. 10 børn (tak til Erna Bjerregaard, 2014).
Maren Skibild Hansdatter *1836c Farre Mølle †1905 Nøvling.
Gift 1856 i Assing med Jens Jensen *1832 Mosgaard, Assing †1875 søn af Jens Sørensen, bosat Nederkirkegaard Assing. I FT 1880 bosat i Nøvling som enke, den ældste søn driver gården (tak til Arne Feldborg, 2014).
Jens Møller *1838.10.31 Farre Mølle †1843 Farre Mølle.
Maren Møller Hansdatter *1841c Farre Mølle †1919 Borup, Brande (tak til Inger Bødker-Jensen, 2014), FT 1870 ved forældrene på en aftægtsgård ved Kibæk Mølle.
Gift med Augustinus Pedersen *1841 Store Sandfeld, Brande †1921 Brande søn af Peder Nielsen *1796 Store Sandfeld †1845 Store Sandfeld og Nicoline Nielsdatter *1809 Skarrild †1896 Store Sandfeld. Bosat Store Sandfeld, Brande (tak til Arne Feldborg, 2014).
Jens Møller Hansen *1843.10.01 Farre Mølle.
Gift 1876- med Ane Petersen *1848c Demstrup, Viborg amt. Bosat FT 1880 i Randers, von Hattenstræde, Matr. 492 forhuset, stuen. Han er skolebestyrer (tak til Erna Bjerregaard, 2014).
Folketælling 1834 Farre Mølle Hans Christian Pedersen en Gaard, 71
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Møller og Gaard- mand mand 1Hans Christian Pedersen411793 Hjøllund- Store Arnborg 1871 Kibæk Mølle Assing  
LINK: Hans Christian Pedersens dåb.
kone Dorte Jensdatter311803 Birkmose Timring 1872 Kibæk Mølle Assing  
dat. Peder Trine Hansdatter11834 Farre Mølle Give   
pleje- barn Maren Kirstine Nielsdatter141820c    
tj- karl Christen Thomassen401794c    
tj- karl Thomas Peder Jørgensen171817c    
tj- pige Kirsten Jensdatter281806c    
mands sted- far 1Jens Jakobsen61*1773c Birkmose Timring 1847 Kibæk Mølle Assing Søn af Jakob Andersen og Kirsten Jensdatter.
mands mor 2Maren Henriksdatter751757c Uhre Brande 1843 Farre Mølle Give  

1847 — 1854- Jakob Peder Rahbek *1812 Nim †1864 Roskilde Domsogn? søn af præst Mathias Rahbek (senere præst i Thyregod) *1780 Skt. Nikolaj, København †1846 Linaa og Maren Sørensdatter *1784c †1850 Give.
Gift 1838 i Træden med Kirstine Nielsen *1806c Stouby †1888 Urlev, Stenderup (ved svigersøn N. Therkelsen i Lystrup, Stenderup).
I 1838 i Bredvads Mølle, Træden. Havde 1840 Hastrup Mølle, Thyregod, hvor han arbejder med store lån og pant og sager, han når lige at få Hastrup Mølle solgt før den går fallit, køber den så igen fra Farre Mølle og sælger den igen. I 1847 køber han Farre Mølle, hans mor flytter med og dør i Give 1850. 1854 proprietær i Hedeby, Ringive. FT 1860 Estrup Mølle, Fausing, Randers amt, hvor han er forpagter.
Børn:
Maren Rahbek *1838 Rind.
Mathias Rahbek *1840 Hastrup Mølle, Thyregod †1910 Viborg.
Gift 1869 Herslev med Johanne Cordelia Jensen *1844 Fausing †1923 Lem ved Randers datter af præst Ove Christian Jensen 1813 †1884 og 1. kone Clara Nathalia Bay *1821 †1845.
Han var først militær, premierløjtnant, blev senere industridrivende. Han havde et tørveværk (opfandt en tørvemaskine) i Økær Mose i Sparkær ved Viborg. Han var sekretær i Moseforeningen, der sent — kort før hans død — blev indlemmet i Hedeselskabet. Se Wikipedia og DBL3.
Ane Nielsine Rahbek *1841 Hastrup Mølle, Thyregod.
Gift med Niels Therkelsen *1827 Vrigsted. Bosat Lystrup, Stenderup Vejle amt. Ses FT 1860 i Estrup Mølle, Fausing ved forældrene
Marie Petræa Rahbek *1843 Hastrup Mølle, ses FT 1860 i Estrup Mølle, Fausing ved forældrene.
Knud Lyhne Rahbek *1849 Farre Mølle (opnævnt efter digteren), ses FT 1860 i Estrup Mølle, Fausing ved forældrene.

Give By
1 Introduktion
Kaldes tidligere Giufve og Giuve langt op i tiden.
1637 ses Laurids Ibsen i en gaard i Give By (skøde til Dorte Kruse til Store Hestlund).
2 Kort oversigt over gårdene
Nørregaard hartkorn 2 7 2 2
Vestergaard hartkorn 3 4 0 0

3 Familier med børn
Nørregaard hartkorn 2 7 2 2
1720c Niels Eriksen Dørken *1695cc Dørken?, Thyregod? †1751c Give By?.
Gift før 1720 med hans kone.
Der er ikke set en Erik på den tid i Dørken, Thyregod, som han kunne være søn af. Ejeren August Christian Paulsen på Refstrup pantsatte 1732 gården med hartkorn 2 7 2 2. Niels Eriksens kone nævnes 1720 i kirkebogen, Niels Eriksen selv ses sidste gang nævnt i Give kirkebog 1728, men hans barn Anne begraves 1736. Han døde med stor sandsynlighed i hullet 1745-54 i Give kirkebog, hvilket ville passe med at næste fæster Søren Vestesen gifter sig i 1751. Sønnen Jens kunne teoretisk være født 1724c i et andet sogn men han anses for at være glemt i Give kirkebog.
Børn:
Jens *1724c †1728 Give By.
Anne *1725 Give By †1736 Give By.
1751 Søren Vestesen *1722 ?Sillesthoved, Give †1759 Give By ?søn af Veste Sørensen *1679c †1724 Sillesthoved og ?Mette Madsdatter *1685cc †1733+.
Gift 1751 i Lindeballe med Maren Jespersdatter *1731.05.20 Uhe, Ringive †1811 Dørken, Thyregod datter af Jesper Christensen *1689c †1737 Uhe og Mette Nielsdatter *1691c †1771.06.14 Uhe.
Der er to Søren Vestesener i Give sogn på den tid: en i Give By og en i Vorslunde. Den ene er døbt i Uhe, Ringive 1. aug. 1723 søn af Veste Olsen, den anden er døbt i Sillesthoved, Give 26. april 1722, dvs. over alderen kan man ikke skelne dem.
Mona Skov Jensen argumenterer 2013, at i 1759 begraves Søren Vestesens mor i Vorslunde, hun kan ikke være Veste Olsens kone i Ringive, for han dør først 1763 og så ville konen ikke bo i Vorslunde 1759, men hun kunne være Søren Vestesen fra Silleshoveds mor, enke efter Veste Sørensen i Silleshoved. Hendes navn kendes ikke med sikkerhed, men menes at være Mette Madsdatter, som ellers ikke er set begravet i Give.
Hvis man ser på fadderne til deres børn, så skulle Veste Sørensen i Give By ved første blik være fra Sillesthoved, for Veste Vestesen derfra optræder som fadder. Ved andet blik er det ikke Veste Vestesen, der er den vigtige, men hans kone Kirsten Jespersdatter, som er søster til Søren Vestesens kone Maren Jespersdatter --- hvad der ser ud som to brødre gift med to søstre behøver ikke at være tilfældet. Fadderne i de to dåb i Vorslunde giver ikke noget fingerpeg. Der er altså forskellige muligheder og meninger om det.
Søren og Maren blev trolovet i Farre Mølle (noteret i Lindeballe kirkebog). Maren har sandsynligvis tjent i Farre Mølle. De ses første gang i Give By 1756 i et skøde fra Anders Nielsen Wong til Niels Jørgensen Donnerup. Marens søster Kirsten Jespersdatter bliver gift med Veste Vestesen fra Sillesthoved, der senere også kommer til Give By.
Børn:
Formodentlig et eller to børn *1752-55 i hullet i kirkebogen.
Mette *1755 Give By †1 år gammel.
Klaus *1757 Give By †knap 2 år gammel.
Søren *1760 Give By, faderen død 8 måneder før hans fødsel.
1761 Ole Nielsen Nørgaard (Karstoft) *1738.04.04 Sønder Karstoft, Skarrild †1782 Give By søn af Niels Olufsen †1759 Sønder Karstoft og Ane Eriksdatter *1718c †1773 (skifte) Sønder Karstoft.
Gift med enke efter formand Maren Jespersdatter *1731.05.20 Uhe, Ringive †1811 Dørken, Thyregod, se ovenfor.
Ole Nielsen kaldes Nørgaard fra gården og nogle gang Karstoft, hvor han kommer fra i Skarrild sogn. Hans mor bærer første barn og lever dermed i 1762.
Børn:
Niels *1762 Give By †2 år gammel.
Niels *1765 Give By.
Mette *1770 Give By †7 måneder gammel.
Simuleret Folketælling 1762 Give By Ole Nielsen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 21762100Ole Nielsen Nørgaard24 1738 Karstoft Skarrild 1782 Give By Give Viet nr.8170
Begravet nr.6823
Original i kilden: "Oluf Nielsen".
kone1762100Maren Jespersdatter40 1722 Hedegaard Give 1811 Dørken Thyregod Dåb nr.2196
Viet nr.8170
Hendes 2. mand. 3. mand er Anders Olesen gift 1782 i Give #8243. Flytter mellem 1787 og 1801 til Dørken, Thyregod.
søn176299Niels Olesen0 1762 Give By Give 1764 Give By Give Dåb nr.2758
Begravet nr.6637
 

1782 Anders Olesen *1752c ?Nygaard, Give †1811+ formodet søn af Ole Villadsen og 2. kone Margrethe Andersdatter.
Gift med enke efter formand Maren Jespersdatter *1731 Uhe, Ringive †1811 Dørken, Thyregod, hendes 3. ægteskab, se ovenfor.
I FT 1787 er Anders Olesen selvejer, men parret har ingen børn hjemme, kun en tjenestepige. Mellem 1793 og 1801 flytter de til Dørken i Thyregod.
Folketælling 1787 Give By Anders Olesen   10.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selvejer mand 1Anders Olesen351752c Nygaard Give 1811+ Dørken? Thyregod Viet nr.8246
Selvejer, flytter mellem 1793 og 1801 til Dørken, Thyregod.
kone 3Maren Jespersdatter551731 Uhe Ringive 1811 Dørken Thyregod Viet nr.8246
 
tj-pige Johanne Laustdatter331752c   Ikke identificeret.


Et hus hartkorn 0 1 0 0.
1757- Niels Nielsen Bech den Ældre *1701c Tørring? †1761.08.09 (skifte) Give By.
Gift 1. 1733 i Tørring med Sidsel Pedersdatter *1702.01.15 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1757.02.06 (se skifte 1760 efter Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud) Give By datter af Peder Poulsen *1672c ?Trollerup, Nørup †1760 Sønder Kollemorten og Inger Nielsdatter.
Gift 2. gang 1757c med Ane Marie Sørensdatter, der er datter af Søren Iversen, som i 1762 skal være i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke, men ikke ses der i extraskatten af det år.
Niels Nielsen Bech den ældre stammer formodentlig fra Tørring, hvor han blev gift og i hvert fald fik det første barn Niels i 1734. Det næste barn Ingeborg ser ikke ud til at være født i hverken Tørring eller Give. Lige da det næste barn, Peder, bliver født holder Give kirkebog op i 10 år. Her er hans skifteuddrag efter Brejl:
ENGELSHOLM: #356 Niels Nielsen Bech i Give. 13.7.1762, side 816.
Enke: Anne Marie Sørensdatter.
LovVærge: far Søren Iversen i Sønder Kollemorten.
Børn: Søren 4, Knud 15 uger. FM: Hadler, degn i Give, farbror Oluf Nielsen i Tørring.
Skifte efter første hustru 3.2.1757. B: Niels i Give, Ingeborg, Peder 18.
Lars Krogager i Bangkok har 2024 nøje undersøgt navnet Bech i Tørring. Se hans afhandling UDVALGTE FAMILIER I TØRRING SOGN 1600-1700 TALLET, hvor det påvises, at der var to familier i Tørring, der kaldte sig Bech. Niels Nielsen Bech den Ældres (som i afhandlingen kaldes den Yngre) forældre er ikke fundet - det ligger før kirkebogen begynder 1721, han er født 1701c ikke nødvendigvis i Tørring. Dette er i og for sig skuffende og noget overraskende. Men hans søster Maren Nielsdatter og bror Oluf Nielsen Bech i Tørring kendes.
Børn med 1. kone Sidsel Pedersdatter:
Niels Nielsen Bech den Yngre *1734.01.17 Tørring. Overtager gården, se nedenfor.
Hans far kaldes 1734 selv "ung Niels Nielsen Bech," hvilket kunne tyde på, at hans far igen også hed Niels Nielsen Bech.
Ingeborg *1740cc. Lever 1762.
Peder *1744c. Lever 1762.
Børn med 2. kone Ane Marie Sørensdatter:
Søren Nielsen Bech *1758.03.24 Give By †1846 Vinding.
Gift 1. 1787 i Gauerslund med Anne Katrine Sørensdatter *1768c Gauerslund †1815 Gauerslund.
Gift 2. 1817 Gauerslund med Ane Marie Andersdatter *1787 Vinding †1856 Vinding datter af Anders Sørensen Grau *1743c †1826 Blaabjerg hus og Maren Thomasdatter *1755c. Se Olsen.
Dødfødt 1759. (Kan være den Yngres barn nedenfor).
Knud *marts 1762 ikke i Give.
Faderen er død da Knud fødes, moderen er sikkert flyttet til slægtninge i et andet sogn for fødslen. Hun kommer fra Øster Nykirke, men der er ingen Knud født i det år.
1761 — 1801+ Niels Nielsen Bech den Yngre *1734.01.17 Tørring †1801+, søn af formand.
Gift 1761.06.27 i Give med Else Madsdatter (Koutrup kaldet) *1737c.
Han er muligvis gift 1. 1757 i Give med Else Sørensdatter af Farre, Give, men hun er ikke set begravet — det kan også have været en anden Niels Nielsen. Han overtager 1761 en gård efter faderen og kaldes i FT 1801 "Smed og Gaardbeboer".
Børn:
?Dødfødt 1762.05.16 Give By †1762.05.16.
Niels *1763.07.31 Give By.
Johanne *1765.12.26 Give By
Sidsel *1769.10.29 Give By †3 måneder gammel.
Mads Nielsen *1771.04.14 Give By †1801+.
Ses i FT 1787 i Give By. FT 1801 landsoldat hjemme.
Jens Nielsen *1774.09.11 Give By.
Ses i FT 1787 og FT 1801 i Give By.
Sidsel Johanne *1778.11.22 Give By †1779.03.21 4 måneder gammel.
Dødfødt 1780.09.20 Give By †1780.09.24.
Simuleret Folketælling 1762 Give By Niels Nielsen Bech Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Nielsen Bech28 1734 Tørring 1801+  Viet nr.8172
Kaldes i FT 1801 "smed".
kone1762100Else Madsdatter Kovtrup25c 1737c Kovtrup? Hammer? 1801-  Viet nr.8172
 
søn176250Søren Nielsen4c 1758 Give By Give  Dåb nr.2664
 
tj-karl1762100X18+ 1744-    
aftægt1762100? Kvinde på aftægt aftægts qvinde   


Folketælling 1787 Give By Niels Nielsen Bech den Yngre  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- fæster mand 1Niels Nielsen Bech den Yngre481734 Tørring By Tørring 1801+ Give? Viet nr.8172
*1734.01.17 Tørring By. Alder fem år forkert.
kone Else Madsdatter Kovtrup491738c Kovtrup? Hammer? 1801- Give? Viet nr.8172
 
søn Mads Nielsen151771 Give By Give 1801+  Dåb nr.2920
*1771.04.14 Give By †1801+.
søn Jens Nielsen121774 Give By Give 1801+  Dåb nr.2973
*1774.09.11 Give By †1801+.
hyrde- dreng Peder Madsen161771c   Ikke set født i Give sogn.

Folketælling 1801 Give By Niels Nielsen Bech den Yngre  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
smed gaard- beboer mand eNiels Nielsen Bech den Yngre681734 Tørring By Tørring 1801+ Give? Viet nr.8172
*1734.01.17 Tørring By. Alder meget bedre end FT 1787. Enkemand. Konen Else Madsdatter Kovstrup ikke set død 1787-1801.
Land- soldat søn Mads Nielsen301771 Give By Give 1801+  Dåb nr.2920
*1771.04.14 Give By †1801+.
søn Jens Nielsen271774 Give By Give 1801+  Dåb nr.2973
*1774.09.11 Give By †1801+.

Et sted (husmandssted?) der 1762 tilhører præst Stallknecht i Øster Nykirke.
1760 Veste Vestesen *1724 Sillesthoved †1811 Stenbjerglund, søn af Veste Sørensen *1679c †1724 Sillesthoved, Give og ?Mette Madsdatter *1685cc †1733+.
Gift 1748 i Ringive med Kirsten Jespersdatter *1727 Uhe, Ringive †1805.06 (skifte) Stenbjerglund, Give datter af Jesper Christensen *1689c †1737 Uhe.
Parret bor først i Sillesthoved, hvor de ses endnu 1756, derefter i Skærhoved og fra slutningen af 1760 i Give By. Senere på aftægt ved sønnen Veste i Stenbjerglund, Give. Kirsten Jespersdatter er søster til Maren Jespersdatter, der var gift med Vestes bror Søren Vestesen †1759.
I skiftet (fs. 38, Nørvang skifteprotokol 1805-10) ses Kirsten Jespersdatter af have en obligation udstedt 19. juni 1795 af Peder Jensen i Hedegaard, Give for 99 rigsdaler.
Børn (mest fra skiftet efter Kirsten Jespersdatter 1805):
Mette Vestesdatter *1749c Give.
Gift med Jens Nielsen, bosat Flensborg, i skiftet 1805.
Se Ringive kirkebog:
1779 den 18 februar til Mette Vestesdatters uægte barn af Give, som gjorde barsel i Uhe og fødte et dødfødt barn. Blev udlagt til barnefader en ungkarl Christen Olufsen fra Ribe kanten.
Margrethe Vestesdatter *1750c Sillesthoved?
Gift 1795 i Give med Poul Jepsen af Hvejsel by. Ses FT 1801 som indsiddere i jordløst hus i Hvejsel By. 1805 stadig i Hvejsel, men gift med Knud? Jepsen.
Et barn før ægteskab med Poul Jepsen af Harte:
Christian *1777 Give By †7 måneder gammel.
Anne Barbara Vestesdatter *1752c Sillesthoved?, gift fem gange, første gang med Troels Christensen, se nedenfor.
Claus Vestesen *1754c Sillesthoved, Give.
Gift 1798c med Mette Christensdatter *1771c
Ft 1801 og 1805 bosat Stoustrup, Ullerup Sogn. Husmand med hartkorn.
Jesper *1756 Sillesthoved †4 måneder gammel.
Søren Vestesen *1759 Skærhoved, 1805 bosat Frederiks[hed?], Haderslev amt. Ikke fundet i FT 1801 Haderslev eller Vejle amter, ikke fundet FT 1787 Vejle amt.
Jesper *1761 Give By †1805-.
Anne Marie Vestesdatter *1764 Give By †1797c Egtved.
Gift 1791 i Give med Poul Michelsen af Egtved By *1762c (han gift 2. med Maren Sørensdatter *1771c).
Børn:
Michel Poulsen *1791c.
Kirsten Poulsdatter *1796c.
Veste Vestesen *1767 Give By.
FT 1787 skrædderdreng, hjemme. Ses i lægsrullen 1789, hjemme. Han var 60¼ tommer høj eller 1,58 m altså ikke ret høj. Får et sted i Stenbjerglund, hvor han ses i FT 1801.
Se Stenbjerglund.
Simuleret Folketælling 1762 Give By Veste Vestesen Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Veste Vestesen38 1724 Sillesthoved Give 1811 Stenbjerglund Give  
kone1762100Kirsten Jespersdatter35 1727 Uhe Ringive 1801- Give? Gift 1748 i Ringive. Manden Veste Vestesen står som enkemand i FT 1801 (Skoenborghus). Hun er død 1787-1801.
dat.176299Margrethe Vestesdatter12c 1750c Sillesthoved? Give  Viet nr.8330
Gift 1795 i Give med Knud Jensen af Hvejsel. Bosat Hvejsel By. Hun fik to uægte børn i Give før hun giftede sig. Hun er født i hullet i kirkebogen 1744-54.
dat.176299Barbara Vestesen10c 1752c Sillesthoved? Give 1837 Karlskov- Lille Ringive Dåb nr.2693
Viet nr.8277
Gift 5. gange, 1. gang med Troels Christensen i Give By. Gift 2. gang med Jes Andersen af Hvollig, Borris. Hun skrives også Anne Barbara.
søn176299Søren Vestesen3 1759 Skærhoved Give  Dåb nr.2693
 
søn176299Jesper Vestesen1 1761 Give By Give  Dåb nr.2735
 

Et sted (husmandssted):
1774- Troels Christensen *1750c †1787 Give By.
Gift 1776 i Give med Barbara Vestesdatter *1752c Give By †1837 Lille Karlskov, Ringive datter af Veste Vestesen *1724 Sillesthoved †1811 Stenbjerglund, Give og Kirsten Jespersdatter *1727 Uhe, Ringive †1805 (skifte) Stenbjerglund.
Ses i kirkebogen som fadder 1774 før han gifter sig. Barbara Vestesdatter gifter sig fire gange mere. Hendes mænd er:
1. 1776 i Give: Troels Christensen *1750c †1787 Give By (denne mand).
2. 1788 i Give: Jes/Per Andersen * Hvollig?, Borris †1804c Donnerup Mark, Give. Husmand med jord.
3. 1805 i Give: fra Uhe, Ringive Peder Hansen †1817 Uhe. Bosat Ringive.
4. 1817 i Ringive med Henrik Jensen af Farre, Give. Bosat Ringive?
5. i Ringive? med Hans Henrik Mikkelsen, ses FT 1834 i Lille Karlskov, Ringive.
Med hendes 2. mand Jes Andersen flytter hun før 1801 til Donnerup Mark.
Børn (tak til Alita Tind 2013):
Mads Truelsen *1777 Give By †1823 (tuberkulose) Garnisons sogn, Sokkelund herred, København. Strømpevæversvend.
Ggift i Garnison 1809 til Johanne Margrethe Kønig *1786 Holmen, Sokkelund †1853 Alm. Hospital, De Gamles By, København datter af overkanonér Michel Jochumsen (Kønig) *1752 Holmen †1792 Holmen og Ane Sophia Olesdatter *1755c.
Ses i FT 1787 ved moderen i Give By, i FT 1801 i Fredericia som avlskarl.
Børn:
Jochum Give*1809 Garnisons †1889 Alm. Hospital, De Gamles By, strømpemager.
Gift 1835 Holmen med Ane Pouline Johansen *1802 Holmen datter af tømmermand ved Hof & Militæretaten Abraham Johansen *1769 Holmen †1832 Holmen og Cecilia Paulsdatter (Lambere?) *1771 Holmen.
8 børn, 5 døde ganske små:
Thora Leonora Give *1835 Trinitatis, København †1850+.
Josephine Amalie Give *1838 †1850+.
Rosalie Emilie Give *1841 †1906 Trinitatis, gift med børn.
Christiane Barbara Giewe *1813 Garnisons †1887+ København. Delvis opnævnt efter faderens mor.
Truels Jespersen Give *1815 Garnisons †1826 Alm. Hospital, De Gamles By, København.
Inger *1779 †9 måneder gammel.
Kirsten Truelsdatter *1781 Give By †1866.06.22 Nørre Kollemorten Mølle, Øster Nykirke.
Gift i kirkebogshullet i Give 1802c med senere gårdmand Anders Olesen *1769c (udfra FT 1801 Donneruplund) †1840 Sønder Kollemorten.
Kirsten er i FT 1787 i Give By. Anders Olesen var i FT 1801 vel forkarl på Donneruplund. Han ejede senere matr. 10A Bakkegård i Sønder Kollemorten fra noget efter 1807 indtil 1834-. Parrets første to børn født i Nederdonnerup, Give, hvor de først må have boet.
Børn:
Ole Andersen *1803.09.23 Nederdonnerup, Give †1885+.
Gift 1. Leene Ludvigsen *1808c Hoptrup, Haderslev Amt †1849 Sønder Kollemorten.
Gift 2. 1855 i Øster Nykirke med Anne Jensdatter *1801 Vester †1885 Sønder Kollemorten.
Se Jens Peter Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten", 1998, Spøttrup. Da kirkebogen i Give har et hul 1800-1805 er Ole ikke helt sikker som søn, men der er opnævnelser som Troelsine. FT 1845 daglejer, indsidder FT 1855 enkemand, husmand, snedker. FT 1870 urmager. Boede 1830- — 1840c i Hoptrup, lige syd for Haderslev, efter 1842 i Sønder Kollemorten. 6 børn.
Troels Andersen *1807.06.14 Nederdonnerup.
Give gift i Øster Nykirke 1835 med Anne Marie Andersdatter *1811.04.15 Hygum, Kollerup datter af husmand Anders Andersen.
Troels overtager fødegården.
Peder Andersen *1811c Sønder Kollemorten, konf. 1825 Øster Nykirke. FT 1850 væver.
Gift i Brakker, Øster Starup med Ane Jørgensdatter *1799c Øster Starup. Tre børn set.
Kirsten Marie Andersdatter *1814 Øster Nykirke, konf. 1829 Øster Nykirke.
Niels Christian Andersen *1816.06.03 Sønder Kollemorten †1879 Eskelund, Skolding, Givskud.
Gift med Else Marie Hansdatter *1823 Gadbjerg datter af Hans Chr. Hansen *1786c Hvejsel og Maren Knudsdatter *1788c Vorbasse.
Overtager svigerforældrenes gård i Givskud.
Lorents Mathies Andersen *1822.04.25 Sønder Kollemorten, konf. 1837 Øster Nykirke.
Gift med Ane Margrethe Jakobsdatter *1822c Gauerslund datter af daglejer Jakob Phillipsen *1791c Hover †1860+ og Johanne Pedersdatter *1779c †1850-60 Gauerslund.
I FT 1850 daglejer i Gauerslund, FT 1860 tærsker.
Inger *1783 Give By, i FT 1787 i Give By.
Christen *1786 Give By †6 måneder gammel.
Troelsine Christiane Truelsdatter *1787 Give By †1871.06.18 Hornstrup Fattiggård.
Gift 1834+ med af Bredballe, Hornstrup skolelærer Eskild Broe *1768.03.25 Vejle By †1846 Bredballe (se Nygaards Sedler og Starup gift 1. 1789 i Hornstrup med skoleenken Juliane Nikolajsdatter *1745 Engum †1829 Hornstrup) søn af Peder Broe *1725c †1792 Vejle og Maren Lauridsdatter *1737c.
Født efter faderens død. FT 1801 kaldet "Enevoldsine Christiane" ved moderen og stedfaderen Donnerup Mark, Give. I FT 1845 kaldes hun Frederiche Christiane Truelsen, i FT 1850 Truelsine Chr. Truelsen. I FT 1860 bor hun i et hus som fattiglem. Eskild Broe kaldes i FT 1834 afskediget skolelærer, skærslipper og almisselem.
Børn:
Peder Christian Nielsen? *1828c ("deres Søn" i FT 1840, måske hendes søn).
Folketælling 1787 Give By Barbara Vestesdatter   Nr. 1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
bonde- koene Enke 1eBarbara Vestesdatter351752c Sillesthoved? Give 1837 Karlskov- Lille Ringive Viet nr.8213
Enke efter 1. mand Troels Christensen *1750c †1787 Give By. Hun gifter sig 1788 med næste mand Jes Andersen, senere med tre flere mænd, i alt fem.
søn Mads Troelsen91777 Give By Give 1823 Garnisons Strømpemager. Gifter sig i København 1809 med Johanne Margrethe Kønig *1786 Holmen, Sokkelund †1853 Alm. Hospital, De Gamles By, København.
dat. Kirsten Troelsdatter61781 Give By Give   
dat. Inger Troelsdatter41783 Give By Give   


Vestergaard hartkorn 3 4 0 0.
1690- Jens Pedersen
Ses i skøde 1690 fra Otto Skram til von Howitz.
1694c Jens Sørensen (Degn) Vestergaard *1665c †1740 Give By søn af Søren Jensen Degn 1644c †1725 Give By og Johanne Lauridsdatter 1643c †1720 Give By.
Gift 1. 1694- med Mette Jakobsdatter *1662c †1702 Give By.
Gift 2. gang i Give 1702 med Anne Nielsdatter kaldet Vestergaard *1684- †1744-54c Give By. Hun er ikke datter af Niels Sørensen Kræmmer i Give By, ses i skiftet efter ham 1701.
Jens Sørensen nævnes 1697 i skøde fra von Howitz, 1707 i skøde til Niels Sørensen Kræmmer, 1712 i pantebrev og i 1720 i skøde fra præst Bilhardt til Niels Andersen Wong.
Børn med 1. kone Mette Jakobsdatter:
Margrethe Jensdatter *1695c Give By †1762 Give By.
Barn med gift mand Lars Jensen af Give By:
Jakob Lauridsen *1727 Give Gy, overtager gården, se nedenfor.
Ingen børn med 2. kone Anne Nielsdatter.
1740 ?Anne Nielsdatter Vestergaard enken efter Jens Sørensen Vestergaard, se ovenfor.
Dette er en antagelse. Hendes stedsøn Jakob Lauridsen er kun 13 år på dette tidspunkt, han overtager senere gården. Der kan have været en anden fæster, men gården blev alligvel i familien, som det ses.
1750c Jakob Lauridsen Vestergaard *1727 †1788 Give By søn af formand Jens Sørensens datter Margrethe Jensdatter *1695c Give By †1762 Give By og gift mand Lars Jensen.
Gift med Karen Jensdatter af Store Hestlund *1722.11.02 Janderup †1783 Give By datter af Jens Jensen Hillerslev *1687c Hyllerslev? Janderup? ved Varde †1771 Store Hestlund og 1. kone NN †1745c.
Parret får deres først sete barn 1752c og formodes gift to år før, da han var 23 år gammel. Jakob Lauridsen begraves i Give i 1788 61 år gammel. Det er ikke klart, hvem der overtager Vestergaard. Sønnen Jens ser ud til at skulle have overtaget gården, men han er vel syg eller svagelig og dør kun 37 år gammel ved søsteren Mette i Sillesthoved.
Børn:
Anne Jakobsdatter *1752c Give By †1819 Store Langkær, Brande.
Gift 1777 i Give med enkemand Thomas Kjeldsen *1743 Store Langkær †1818 Store Langkær søn af Kjeld Thomasen *1712c Store Langkær †1787 Store Langkær og kone *1710c †1798 Store Langkær.
Mette Jakobsdatter *1753c Give By †1824 Sillesthoved, Give.
Gift 1770 i Give med enkemand Hans Pedersen *1737c †1785 Sillesthoved.
Kirsten Jakobsdatter *1755 Give By.
Gift 1781 i Give med Christen Pedersen af Vonge, Øster Nykirke *1756 Vonge †1846 Vonge søn af Peder Hansen †1765+ gift med Maren Christensdatter *1715c †1765 (skifte Skovgaard) Vonge. Bosat Vonge, Øster Nykirke. Fem børn set.
Jens Jakobsen *1757 Give By †1794 Sillesthoved ved søsteren Mette. FT 1787 hjemme.
Jens Give By *1760 †5 måneder.
Margrethe Jakobsdatter *1763 Give By †1841 Vonge, Øster Nykirke ses FT 1787 hjemme.
Gift 1795 i Give med Søren Jensen Skrædder. Først bosat Farre, Give.
Hun føder i 1791 i Silleshoved ved søsteren Mette et barn hvis udlagte far er Laust Lassen af Vonge, Øster Nykirke.
Søren Jensen Skrædder ses med to børn i Farre FT 1801 og der angives "Konen udi Tyregod Sogn", men hun ses i ikke i FT 1801 i Thyregod. Ses i FT 1834 i Vonge, Øster Nykirke ved søsteren Kirstens søn Peder Christensen, der er sognefoged. Hun begraves som "Almisselem, Enke efter afg: Søren Boels."
Barn med Laust Lassen:
Laust Laustsen *1791 Sillesthoved. Ses FT 1801 i Vonge, Øster Nykirke som tjenestedreng ved Mads Villumsen.
Else Katrine *1766 Give By †1794-. (Lever i skiftet efter broderen Jens Jakobsen 1794 ikke mere.)
Simuleret Folketælling 1762 Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Gods: Donneruplund Ejer: Christen Pedersen Donnerup
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Jakob Lauridsen Vestergaard35 1727 Give By Give 1788 Give By Give Dåb nr.2259
Begravet nr.6887
Han kaldes i Extraskatten "Jacob Lauridsen Bæk", men dette Bæk er fejl placeret, det skulle have været på næste linie som er Niels Nielsen kaldet Beck.
kone1762100Karen Jensdatter40c 1722c Janderup 1784 Give By Give Begravet nr.6836
Gift 1750c vel i Give.
dat.176299Anne Jakobsdatter10c 1752c Give By Give 1819 Langkær- Store Brande Viet nr.8220
Gift med enkemand Thomas Kjeldsen af Store Langkær, Brande.
LINK: Begravelse #6712 i Brande.
dat.176299Mette Jakobsdatter9c 1753c Give By Give 1824 Sillesthoved Give Viet nr.8205
Gift 1770 i Give med enkemand Hans Pedersen af Sillesthoved.
dat.176299Kirsten Jakobsdatter7c 1755 Give By Give 1801-14? Vonge Øster Nykirke Dåb nr.2606
Viet nr.8239
 
søn176299Jens Jakobsen5c 1757 Give By Give 1794 Sillesthoved Give Dåb nr.2650
Begravet nr.6955
Gift 1781 i Give med Christen Pedersen af Vonge, Øster Nykirke.
aftægt1762100? Aftægtsperson denne faar almisse.  Jakob Lauridsens mor er død 4 måneder før Extraskatten, det er ikke hende.

Folketælling 1787 Give By Jakob Lauridsen Vestergaard   5.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
gaard- fæster mand eJakob Lauridsen Vestergaard591727 Give By Give 1788 Give By Give Dåb nr.2259
Begravet nr.6887
Døbt 7. sept. 1727, begravet 2. nov. 1788
søn Jens Jakobsen301757 Give By Give 1794 Sillesthoved Give Dåb nr.2650
Begravet nr.6955
 
dat. Margrethe Jakobsdatter221763 Give By Give 1841 Vonge Øster Nykirke Viet nr.8322
Gift 1795 med Søren Jensen Skrædder, bosat først i Farre, senere i Øster Nykirke.
hyrde- pige dat. dat. Kirsten Hansdatter111774 Sillesthoved Give  Datter af Hans Pedersen og Mette Jakobsdatter i Sillesthoved, hun var altså Jakob Lauridsen Vestergaards datterdatter.

1788 ? ikke set.
I FT 1787 er sønnen af formand Jens Jakobsen, 30, hjemme og datter Margrethe Jakobsdatter 22. Jens dør 6 år senere ved søsteren Mette i Sillesthoved. Margrethe gifter sig først i 1795.

En gård med hartkorn 3 1 0 2:
1708- Søren Nielsen *1680cc †1717-19 Give By.
Gift med hans kone †1713+.
Ses som forhen fæster i Johannes Jørgensen Hauchs pantebrev 13. april 1723 på Juellingsholm.
Børn:
Else Sørensdatter *1708.12.30 Give By.
Søren Sørensen *1713.02.19 Give By.
1723- Peder Christensen (Hag) *1696cc †1768.04.24 Give By.
Gift 1. gang med hans første kone.
Gift 2. 1737.12.27 i Give med Karen Villadsdatter *1703c †1773.03.14 Give By.
Ses i Johannes Jørgensen Hauchs pantebrev 13. april 1723 på Juellingsholm.
Sete børn med 1. kone:
Edel *1721.03.12 Give By †1721.03.16 to dage gammel, tvilling.
Gregers *1721.03.12 Give By †1721.03.16 een dag gammel, tvilling.
Mette Pedersdatter *1722.09.20 Give By †1737.04.14 Give By fjorten et halvt år gammel.
Edel Pedersdatter *1725.10.21 Give By.
Børn med 2. kone Karen Villadsdatter:
Villads Pedersen Hag *1738.09.14 Give By †1806.02.16 Give By.
Gift med Else Nielsdatter *1742c †1791.10.23 Spanghuset, Gadbjerg By.
Der findes en Villads Pedersen *1733 i Farre i Give, muligvis forvekslet her.
Bosat Give By 1770-74.
FT 1787 i Gadbjerg By.
Ikke set i FT 1801.
Begravet fra Give By 1806.
Børn:
Maren *1770.12.09 Give By †1773.03.25 to år gammel.
Karen Villadsdatter *1772.03.29 Give By †1796.02.28 Spanghuset, Gadjberg By 24 år gammel.
Peder Villadsen *1774.10.16 Give By.
Ses 1803 i Spanghuset i Gadbjerg By.
Niels Villadsen *1780.06.11 Gadbjerg By.
Jens Villadsen *1783.01.05 Gadbjerg By.
Gift med Mette Pedersdatter *1775c †1805.04.07 Refstrup Skovfogedhus.
Jørgen *1740.05.08 Give By †1742.03.22 Give By to år gammel.
Simuleret Folketælling 1762 Give By Peder Christensen Hag Gods: Engelsholm
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Peder Christensen Hag66cc 1696cc  1768 Give By Give Begravet nr.6687
Fødselsaar skønnet fra første barn Edel *1721. Begravet som almisselem.
kone 21762100Karen Villadsdatter59c 1703c  1773 Give By Give Begravet nr.6738
 
søn176299Villads Pedersen Hag24 1738 Give By Give 1806 Give By Give Dåb nr.2410
Viet nr.8200
Begravet nr.7102
 
barn176299? Villads/en/datter12+ 1750-   Formodentlig født i hullet 1745-54 i kirkebogen.

1753- Christen Christensen Skov *1717c Givskov †1797 Give By, søn i Givskov af Christen Christensen Skov *1685c Givskov? †1745-54 Givskov? og Maren Christensdatter *1677c Store Hestlund †1762 Givskov.
Gift 1753c i Give? med Lene Jensdatter *1733 Nederdonnerup †1773 Give By datter af Jens Christensen Østergaard *1707 Nederdonnerup †1745 Nederdonnerup og Ingeborg Frandsdatter *1711c Dørken †1782 Givskov.
Christen Skov, som han kaldes, har fået fæstet mellem 1745 og 1754.
Børn:
Jens Christensen Skov *1754c Give By †1820 Store Hestlund.
Gift 1790 i Give med i Store Hestlund Birgitte Christensdatter Donnerup *1757 Skovgaard, Kollerup †1799 Store Hestlund datter af Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring †1797 Store Hestlund og Anne Olesdatter *1731 Give †1784 (skifte) Store Hestlund.
Maren Christensdatter *1757 Give By.
Gift 1787.10.04 i Give med Jakob Mortensen *1756 søn af Morten Sørensen i Bøllund, men han kaldes Skov vel udfra konen.
Christen Christensen *1760 Give By.
Frands Christensen *1763 Give By. Let at forveksle med Christen Johansens søn Frands i Givskov *1767c.
Christian *1766 Give By †1770 Give By.
Ingeborg Christensdatter *1768 Give By. FT 1787 hjemme i Give By.
(? gift med Mads Corneliussen i Votkær, Sønder Borris, FT 1801 denne Ingeborg †1840-45).
Simuleret Folketælling 1762 Give By Christen Christensen Skov Ejer: Sr. Niels Jørgensen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Christen Christensen Skov46c 1716c Give? 1797 Give By Give Begravet nr.6997
 
kone1762100Lene Jensdatter29 1733 Neder- donnerup Give 1773 Give By Give Dåb nr.2340
Begravet nr.6737
Formodentlig gift 1753-55 i hullet i Give kirkebog.
søn179099Jens Christensen Skov8c 1754c Give By? Give 1820 Hestlund- Store Give Begravet nr.7270
 
dat.175799Maren Christensdatter5 1757 Give By Give 1833 Give By Give Dåb nr.2651
Viet nr.8270
Begravet nr.7455
 
søn176099Christen Christensen2 1760 Give By Give  Dåb nr.2703
 
tj-pige1762100y12+ 1750-    

Folketælling 1787 Give By Christen Christensen Skov   9
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
bonde mand 1eChristen Christensen Skov701717c Givskov Give 1797 Give By Give Begravet nr.6997
Han afgiver samme år 1787 gården til datteren Maren Christensdatter og hendes mand Jakob Mortensen.
søn 0Jens Christensen Skov321754c Give By Give 1820 Hestlund- Store Give Viet nr.8301
Begravet nr.7270
Gift 1790 i Give med Birgitte Christensdatter Donnerup.
dat. Maren Christensdatter291757 Give By Give 1833 Give By Give Dåb nr.2651
Viet nr.8270
Begravet nr.7455
Gift 1787 i Give med Jakob Mortensen (senere kaldet Skov) af Bøllund. Overtager gården.
dat. Ingeborg Christensdatter161768 Give By Give  Dåb nr.2881
Muligvis gift med Mads Corneliussen i Votkær, Sønder Borris.

1788 Jakob Mortensen Skov *1756.07.18 Bøllund †1839.05.22 (heste løb løbsk på vej hjem fra Vejle) Give By søn af Morten Sørensen *1727.07.27 Bæksgaard †1776 Bøllund og Birte Jakobsdatter *1732 Ørnsholt, Øster Nykirke.
Gift 1787.10.04 i Give med datter af formand Maren Christensdatter Skov *1757.05.01 Give By †1833.03.10 Give By.
Jakob Mortensen overtager navnet Skov fra konen og gården i Give By. Fik i 1827 bevilling til krodrift i Give (forløberen til den kro på torvet i Give, der efter diagonalvejens anlæggelse - fra Give til Esbjerg - 1964c kaldes DIAGONALKROEN, før den tid bare Give Kro). I 1828 skøder han hvad der ser ud til at være gården til Christen Jakobsen, tinglyst 20. juli 1838 (Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol 14 fs 428). Han beholdt vel kroen, som han drev videre. I FT 1834 kaldes han aftægtsmand.
Børn:
Navnløs *1788.11.30 Give By †1788.11.30 Give By, 2 dage gammel.
Birte Jakobsdatter *1790.01.24.
Gift med Christen Peder Johannesen i Give By.
Lene Jakobsdatter *1792.11.18 Give By †1874 Skærlund, Brande.
Gift med Peder Christian Pedersen *1793.05.05 Skærlund †1823 Skærlund.
Christen Jakobsen *1795.05.10 Give By. Overtager fødegården, se nedenfor.
Morten Jakobsen Skov *1798.05.13 Give By †1857.04.27 Farre (ved søn Jakob Mortensen Skov).
Folketælling 1801 Give By Jakob Mortensen Skov   Matr: 10A   7de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Jakob Mortensen Skov461756 Bøllund Give 1839 Give By Give Dåb nr.2641
Viet nr.8270
Begravet nr.7562
 
kone 1Maren Christensdatter Skov451757 Give By Give 1833 Give By Give Dåb nr.2651
Viet nr.8270
Begravet nr.7455
 
dat. Birte Jakobsdatter101790 Give By Give 1860+ Give? Dåb nr.3211
 
dat. Lene Jakobsdatter81792 Give By Give  Dåb nr.3270
 
søn Christen Jakobsen61795 Give By Give 1876 Give By Give Dåb nr.3318
 
søn Morten Jakobsen31798 Give By Give 1857 Farre Give Dåb nr.3384
 

1828 Christen Jakobsen *1795.05.10 Give By †1876 Give By, søn af formand.
Gift 1820.10.29 i Brande med Ane Katrine Pedersdatter. *1795.05.17 Skærlund, Brande †1869 Give By datter af Peder Andersen *1752c †1836 Skærlund og Kirsten Thøgersdatter *1758 Lillebrande, Sønder Omme †1835 Skærlund.
Gård- og kromand i Give By.
Barn:
Maren Christensdatter Skov *1821.10.20 Give By. Overtager med hendes mand Jørgen Pedersen fødegården, se nedenfor.
Plejebarn i søns sted:
Jakob Mortensen Skov *1819c Give By †1873 Give By, søn af Christen Jakobsens bror Morten Jakobsen Skov, se ovenfor.
1858 Jørgen Pedersen Askov *1817.09.17 Askov, Malt sogn †1896.01.20 Give By søn af Peder Jørgensen og Frederikke Louise Dreier.
Gift 1854.11.27 i Give med datter af formand Maren Christensdatter Skov *1821.10.20 Give By †1889.01.29 Give By.
Blev udnævnt til kammerråd. Han var møllebygger da han kom og drev gården og Give Kro.
Børn:
Frederikke Christine Skov Jørgensen *1858.04.16 gift med eftermand Bent Andersen, se nedenfor.
1889 Bent Andersen *1852.02.29 Give By †1933.07.07 Give søn af Anders Christian Poulsen i 8A Give By.
Gift 1880.11.26 i Give med Frederikke Christine Skov Jørgensen *1858.04.16 Give By †1903.05.22 Give By datter af formand.

8A VESTERGAARD MØLLEGAARD.
1783 Johannes Christensen Skov *1749c Givskov, Give søn af Christen Johansen *1721c Østerhoved, Givskud †1773 (skifte) Givskov og Ane Marie Christensdatter *1724 Givskov †1781.03.11 (skifte) Givskov.
Gift 1777.07.12 i Give med Johanne Marie Pedersdatter *1759.04.12 Omvraa, Sønder Omme datter af Peder Terkelsen *1715.10.06 Omvraa †1773.02.14 Omvraa og Anne Andersdatter *1727.12.28 Ørbæk, Hoven †1773.02.21 Omvraa.
Lånte 1788-90 200 rigsdaler af svoger lægdsmand og sognefoged Terkild Pedersen i Lund, Tamdrup en bror til konen Johanne Marie.
Børn (af 12 børn er 6 døde spæde eller unge):
Ane Johannesdatter *1778c (fra FT 1787, ikke døbt i kirkebogen).
Gift 1811 i Give med Peder Andersen af Oksenbjerre ?*1784c Haustrup, Øster Nykirke? ?søn af Anders Pedersen *1753c og Maren Olesdatter *1743c.
Ane Marie Johannesdatter *1780.05.21
Christen *1782.05.09 †1782.06.23 begravet 6 uger gammel.
Maren Johannesdatter *1783.07.27 †1850-60 ?Alfornær, Donnerup Mark, Give.
Gift 1. 1814c med Søren Sørensen Darum *1788.09.21 Darum, Ribe Amt †1824.12.19 Donnerup Mark søn af Søren Hansen Vejrup *1751c og Kirsten Sørensdatter *1757c.
Gift 2. 1825c med Christian Johansen Bering *1782.06.08 Hastrup Mølle; Thyregod †1840.03.25 Donnerup Mark, Give søn af møller i Hastrup Mølle Johan Raun Bering *1734.12.19 Thyregodlund †1794 Thyregod By og Birthe Andersdatter Wong *1750c Donneruplund, Give †1818 Thyregod By.
Gift 3. 1841c med Jens Christian Christensen *1800c Thyregod
Juliane *1786.06.05 †1788.11.23 begravet to et halvt år gammel.
Christian Peder Johannesen *1788.07.06 overtager fødegården, se nedenfor.
Peder Christian *1790.07.04 †1794.02.16 Give By, begravet 3 år 7 måneder gammel.
Jens *1792.03.01c glemt døbt i kirkebogen †1794.02.16 Give By, begravet 2 år gammel.
Kirsten Johannesdatter *1794.09.14.
Dødfødt tvilling *1796.12.26c †1796.12.26 Give By.
Lars, tvilling *1796.12.26c †1797.02.05 Give By, begravet 5 uger gammel.
Peder Johannesen *1798.04.29.
Folketælling 1787 Give By Johannes Christensen Skov   Matr: 8A   12
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaardeier mand 1Johannes Christensen Skov391749c Givskov Give 1808+  Viet nr.8219
 
kone 1Johanne Marie Pedersdatter291759 Omvraa Sønder Omme  Viet nr.8219
 
dat. Ane Johannesdatter91778c Give By Give   
dat. Marie Johannesdatter71780 Give By Give  Dåb nr.3053
 
dat. Maren Johannesdatter41783 Give By Give  Dåb nr.3103
 
dat. Juliane Johannesdatter11786 Give By Give 1788 Give By Give Dåb nr.3146
Begravet nr.6892
 
tj-pige Birte Nielsdatter161771c Give By Give  Ikke set født i Give.

Folketælling 1801 Give By Johannes Christensen Skov   Matr: 8A   10de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Johannes Christensen Skov531749c Givskov Give 1808+  Viet nr.8219
 
kone 1Johanne Marie Pedersdatter411759 Omvraa Sønder Omme  Viet nr.8219
 
dat. Ane Johannesdatter231778c   Viet nr.8219
 
dat. Ane Marie Johannesdatter151780 Give By Give  Dåb nr.3053
 
søn Christian Peder Johannesen121788 Give By Give 1860+ Give? Dåb nr.3176
Viet nr.8395
 
dat. Kirsten Johannesdatter61794 Give By Give  Dåb nr.3307
 
søn Peder Johannesen41798 Give By Give  Dåb nr.3381
 

1812 Christen Peder Johannesen *1788.07.06 Give By †1860+.
Gift 1811.10.24 i Give med Birte Jakobsdatter Skov *1790.01.24 Give By †1860+ datter af Jakob Mortensen Skov *1756.07.18 Bøllund, Give †1839.05.22 Give By og Maren Christensdatter Skov *1757.05.01 Give By †1833.03.10 Give By.
Børn:
Johannes Christensen *1812.11.11 Give By †1884.05.20 Risbjerg, Brande.
Gift 1841.10.29 med Abelone Marie Nielsdatter *1824.03.13 Risbjerg †1890.05.20 Risbjerg datter af Niels Poulsen *1780.10.29 Risbjerg †1836.10.21 Risbjerg og Marie Frandsdatter *1794c Tarm †1864.11.30 Risbjerg.
Bosat Risbjerg, Brande.
Johanne Marie Christensdatter *1815.03.26 Give By.
Maren Christensdatter *1820.05.10 Give By.
Gift med Andreas Christian Poulsen, overtager gården, se nedenfor.
Jakob Christiansen *1821.11.22 Give By †1860-80 Give.
Gift 1852c med Else Marie Lauridsen *1829c Give †1880+ Give By?.
Børn:
Birte Jakobsen *1853c Give.
1843 Anders Christian Poulsen *1812.04.13 Volsgaard, Snejbjerg, opvokset i Nørre Karstoft, Skarrild †1892.05.21 Uhe, Ringive søn af Poul Andersen *1764.01.01 Gjellerup †1816.10.07 (angivet 58 år, rigtig 52 år og 10 måneder) Snejbjerg og (gift 1802.03.25 Bording) med Ellen Kirstine Christensdatter *1781 Guldforhoved, Bording †1850.02.22 Nørre Karstoft. (Ellen Kirstine gift 2. gang 1817.06.02 i Skarrild med N. Chr. Hage, der i 1817 køber Nørre Karstoft af Laurids Lange).
Gift 1843.09.30 i Give med Maren Christensdatter Skov *1820.05.10 Vestergaard Møllegaard, Give By †1875.02.06 Give By datter af formand.
Skøde fra Christian Peder Johannesen til Anders Christian Poulsen af 1843.12.27 (tinglæst 1844.01.12). Anders far dør, da han er 4 år gammel og moderen gifter sig derefter med stedfaderen N. Chr. Hage der køber Nørre Karstoft, hvor Anders vokser op.
Faderen Poul Andersens fødested identificeret i denne tråd på hammerum-herred.dk.
Børn:
Christian Peder Andersen *1844.12.12 Give By †1906.05.06 Bredballe, Give.
Gift 1870.03.26 med Mette Pedersdatter Hauge *1842.08.10 †1878.03.22 Give.
Else Kirstine Andersen *1846.09.18 Give By †1888.02.06 dørken.
Gift 1873.11.28 i Give med blikkenslager og husmand Andreas Nielsen Skibsted *1851.10.07 Dørken, Thyregod †1888.02.01 Dørken.
Levende børn (3 børn og faderen døde i epidemi):
Martin Skov Skibsted *1878.03.24 Dørken, Thyregod †1955.01.06 St. Paul, Minnesota, USA. Emigrerede 22. marts 1905 til USA.
Gift 1. 1902.10.25 i Klovborg med Mare Augusta Frederikke Vilhelmine Nielsen *1883.07.03 Ring sogn †1908.04.12 St. Paul, Minnesota.
Marius Skibsted *1880.02.24 †1958.08.23 Lem, Viborg amt.
Gift 1925.11.15 med Annine Kirstine Christensen.
Poul Christian Andersen/Poulsen *1848.08.09 Give By.
Bent Anton Andersen *1852.02.29 Give By †1933.07.07 Give. Overtager fødegården men kun 2 år, se nedenfor.
Gift 1880.11.26 i Give med Frederikke Christine Skov Jørgensen *1858.04.16 Give By †1903.05.22 Give By datter af Jørgen Pedersen Askov *1817.09.17 Askov, Malt sogn †1896.01.20 Give By og Maren Christensdatter Skov *1821.10.20 Give By †1889.01.29 Give By
De overtager hendes fødegård i 1889, 10A Give gård, kroen er da forpagtet ud.
1875 Bent Anton Andersen *1852c Give By. Søn af formand.
Skøde fra Anders Christian Poulsen til Bent Andersen af 1875.02.22 (tinglæst 1876.01.21). I FT 1880 er han ugift.
1877 Christen P. Andersen.
Skøde fra Bent Andersen til Christian P. Andersen af 1877.10.20 (tinglæst 1878.01.11).
1879 Knud Martin Pedersen *1848c Randbøl.
Gift 2. med Hansine Engelline Andersen *1855.04.25 Tromborg, Give datter af Anders Hansen *1813 Tromborg †1880-1896 og Maren Jensdatter *1814.07.03 Sillesthoved, Give †1896+.
Skøde fra Christian P. Andersen af 1879.09.24 (tinglæst 1880.08.20).
Børn med 1. kone:
Peder Madsen Pedersen *1871c Randbøl.
Peder Mogensen Pedersen *1874c Randbøl.
Børn med 2. kone Hansine Engeline Andersen:
Sidsel Kjertine Pedersen *1883c Give.
Marie Elisabet Pedersen *1884c Give.

5A Ikjærgaard (senere betegnelse).
1759 Jens Nielsen Egeskov *1723c †1791 Give By.
Gift 1759c med Mette Nielsdatter *1735c †1801-05 Give By.
Nævnt første gang 1759 i Give By. Han nævnes FT 1787 som gaardfæster.
Børn:
Navnløs tvilling 1759.01.10 Give By, †ganske spæd.
Navnløs tvilling 1759.01.10 Give By, †ganske spæd.
Niels *1760.03.25 Give By †halvt år gammel
Niels Jensen Egeskov *1761.10.25 Give By
Overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Jensdatter *1764.02.05 Give By †1830 Omvraa, Sønder Omme.
Gift 1792.05.02 i Give med enkemand Christen Jensen Utoft i Omvraa.
Anders Jensen Egeskov *1767.06.09 Give By †1828.08.24 Givskov.
Gift 1799 i Give med Kirstine Sophie Rechnagel *1776 Lindeballe.
Se under Givskov.
Anne *1770.02.11 Give By †3 år gammel.
Simon *1773.08.01 Give By †5½ år gammel i 1779
Ib Jensen (Egeskov) *1778.07.01 Give By †1833.03.28 Grønborg, Lille Hestlund, Give.
Gift 1801c i Give? med Margrethe Lauesdatter *1773.03.21 Hedegaard datter af Laurids Nielsen og Else Bennetsdatter.
Bosat Grønborg, Lille Hestlund, Give.
Simuleret Folketælling 1762 Give By Jens Nielsen Egeskov Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Jens Nielsen Egeskov42c 1720c  1791 Give By Give Gift 1757c. Der var to Jens Nielsener i Give By, denne kaldet Egeskov, og så den afsatte skandaldegn Jens Nielsen Holm, kaldet Jens Holm.
kone1762100Mette Nielsdatter27c 1735c  1801-05 Give By Give I FT 1801 bor hun ved sønnen Niels Jensen i Give By.
søn176299Niels Jensen Egeskov1 1761 Give By Give 1849 Give By Give Dåb nr.2732
Viet nr.8349
En anden søn Niels *1760 formodes død. Gift 1798 i Give med Karen Pedersdatter *1768c †1835 Give.
LINK: Niels Jensen Egeskov på Geni.

Folketælling 1787 Give By Jens Nielsen Egeskov   Matr: 5A   2
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- fæster mand 1Jens Nielsen Egeskov671720c  1791 Give By Give Begravet nr.6920
 
kone Mette Nielsdatter521735c  1801-5 Give By Give  
søn Anders Jensen Egeskov181767 Give By Give 1828 Givskov Give Dåb nr.2864
Begravet nr.7377
 
søn Ib Jensen81778 Give By Give 1833 Grønborg Give Dåb nr.1964
Begravet nr.7457
Dåb glemt i Give kirkebog.

1791c Niels Jensen Egeskov *1761 Give By †1849.05.15 Give By.
Gift 1798 i Give med Karen Pedersdatter *1770c †1835.08.03 Give By.
Overtager faderens gård, kaldes FT 1801 Bonde og Gaardbeboer.
Børn:
Jens Nielsen *1799.05.02 Give By.
Gift 1826c med enken Ane Katrine Pedersdatter *1791 Hesselballe, Uldum datter af Peder Christensen *1753c og Kirsten Christensdatter *1755c.
Først bosat i Hesselballe i Uldum sogn.
Senere efter 1840- i Bøllund i Give sogn.
Anne Katrine har fem børn med 1. mand Anders.
Sete børn:
Anders Jensen *1822c Hesselballe, Uldum.
Anders Jensen *1829c Hesselballe, Uldum.
Karen Jensdatter *1830.10.01 Hesselballe, Uldum.
Gift 1870.03.18 i Give med Ole Pallesen *1839.07.18 Gludsted, Ejstrup †1900.02.03 Give søn af Palle Sørensen *1783c Store Nørlund, Ejstrup og Mette Nielsdatter *1803c Gludsted.
Ane Nielsdatter *1803.08c Give By, ses FT 1834 hjemme ved broderen i fødegården.
Gift 1837.05.15 i Give med Mads Jakobsen *1807 Brande By †1850-60 Give?
Bosat Bøllund, Give.
Peder Nielsen Egeskov *1806.12.26, Give By, tvilling.
Gift 1832c med Ane Marie Pedersdatter *1809c Give.
Overtager gården, se nedenfor.
Mette Kirstine Nielsdatter *1806.12.26, tvilling.
Gift 1826c med Frederik Christian Jørgensen *1801.08.09 Hastrup, Thyregod †1860+ Ejstrup? søn af Omgangslærer Jørgen Jørgensen *1763c og Kirsten Christensdatter *1779 Odderbæk, Thyregod vel †1806.06.08 (selvmord) i Thyregod.
Maren Nielsdatter *1813.12.26 Give By †1879 Sillesthoved.
Gift 1840 i Give med Søren Pedersen Sillesthoved, den kloge mand.
Folketælling 1801 Give By Niels Jensen Egeskov   Matr: 5A   15de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Niels Jensen Egeskov401761 Give By Give 1845-50 Give By Give Dåb nr.2732
 
kone 1Karen Pedersdatter311770c  1835 Give By Give Begravet nr.7491
 
søn Jens Nielsen21799 Give By Give  Dåb nr.3404
 
aftægt mands mor 1eMette Nielsdatter691735c  1801-5 Give By Give Fødselår fra FT 1787. "Meget svagel. og Nyder Ophold af Gaarden."

1835 Peder Nielsen Egeskov *1806.12.26 Give By †1855.08.12 Give By.
Gift 1832c med Ane Marie Pedersdatter *1809.12.17 Sillesthoved, Give datter af Peder Christensen og Maren Christensdatter.
Enken Ane Marie Pedersdatter overtager gården i 1855 da manden dør.
Børn:
Karen Pedersdatter *1833c Give By.
Overtager gården.
Maren Pedersdatter *1836c Give By.
Niels Pedersen Egeskov *1839.03.17 Give By †1916.10.31 Ringive.
Gift med Maren Olesen *1841.09.14 Sillesthoved †1922.07.31 Ringive datter af Ole Jensen *1812 Sillesthoved, Give †1889 Sillesthoved og Mette Marie Sørensdatter *1807 Højgaard, Give †1879 Sillesthoved.
Peder Christian Pedersen *1840.01.22 Give By.
Inger Pedersdatter *1842c Give By.
Folketælling 1834 Give By Peder Nielsen Egeskov   Matr: 5A   20, en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Peder Nielsen Egeskov281806 Give By Give 1855 Give By Give Dåb nr.3504
 
kone 1Ane Marie Pedersdatter251809 Sillesthoved Give  Dåb nr.3576
 
dat. Karen Pedersdatter11833c Give By Give  Gift 1857c med Christen Madsen, overtager gården.
mands søs. 0Ane Nielsdatter311803c Give By Give  Dåb nr.3462
Mandens søster.
tj- pige Jacobine Laustdatter161818c   Ikke set født i Give sogn.
mands far 1Niels Jensen Egeskov731761 Give By Give 1845-50 Give By Give Dåb nr.2732
 
mands mor 1Karen Pedersdatter661770c  1835 Give By Give Begravet nr.7491
Alder fra FT 1801.

1858 Christen Madsen *1829c Give.
Gift 1857c med datter af formand Karen Pedersdatter *1833c Give By.

Stenbrogaard (2016 Give Lokalmuseum):
1791 Hans Hansen Bank *1736 Sillesthoved, Give †1809 Steenbrogaard.
Gift 1763 i Give med Anne Nielsdatter *1735 Tromborg †1787-1801
I et skifte 1791 i Alkærlund i Brande sogn nævnes han af Stenbrogaard i Give By. Han ses i Bregnhoved 1763-87 se der for børn, afstamning og detaljer.
1801 Anders Hansen Bank *1776 Bregnhoved †1863 Stenbrogaard, Give By søn af Hans Hansen *1736 Sillesthoved, Give †1809 Steenbrogaard og Anne Nielsdatter *1735 Tromborg †1787-1801.
Gift 1. 1800 i Give med Mette Mortensdatter *1778c (ikke set født i Give) †1819 Give.
Gift 2. 1820.04.03 i Brande med Anna Katrine Hansdatter *1789 Brande By, Brande †1836.12.11 Stenbrogaard, Give By, datter af Hans Jensen Smed *1749c og Mette Andersdatter *1757c †1823 Brandlund, Brande.
Gift 3. 1837 med enke efter Villads Christensen i Vilsborg, Lindet, Vester sogn Dorte Marie Christensdatter *1779 Lille Brande, Sønder Omme (opvokset Flø, Brande) †1855 Stenbrogaard, Give datter af Christen Thøgersen *1756 Lillebrande, Sønder Omme †1833 Borup, Brande og Johanne Laursdatter *1753 Møbjerg, Sønder Omme †1826 Borup
Familien er i feb. 1801 i FT i Bregnhoved men kommer allerede før aug. 1801 til Stenbrogaard (se #3546) i Give By og faderen Hans Hansen flytter med.
Børn:
Anne Marie *1801.08.01 Give By †1819.09.19 Give By 18 år gammel, epidemi.
Lorents *1803.10.01 Give By †1819.10.17 Give By 16 år gammel, epidemi.
Trine Andersdatter *1806.07.06 Give By.
Hans Andersen *1808.10.09 Stenbrogaard, Give By. Tjener FT 1834 ved søsteren Inger Kirstine på fødegården.
Inger Kirstine Andersdatter *1811.03.10 Stenbrogaard, Give By, overtager gården, se nedenfor.
Dødfødt *1813.08.22 Stenbrogaard, Give By.
Navnløs *1816.06.23 Stenbrogaard, Give By. Døde 2 minutter gammel.
1831 Niels Hansen Bank *1797.03.25 Oksenvad †1878.06.09 Stenbrogaard søn af Hans Hansen Bank *1762.04c Bregnhoved †1834.06.27 Jegerup sogn og Maren Hansdatter *1767 Vranderup, Seest †1843 Fyrskov, Jegerup.
Gift 1831.10.07 i Give med kusine Inger Kirstine Andersdatter *1811.03.09 Stenbrogaard †1874.10.23 Stenbrogaard datter af formand.
Deres mindesten bevares paa Give-Egnens Museum, brune sten om en hvid marmorplade med teksten, se billede i Danmarks Kirker s. 2458:

Niels
Hansen Bank
født i Oxenvad
ved Haderselv d: 25 Marts 1797
død d: 9 Juni 1878
i Stenbrogaard
og Inger Kjerstine
Andersdatter
født d: 9 Mai 1811
død d: 23 October 1874
Fred være med
Eders Minde

Børn:
Mette Marie Nielsdatter *1832.08.17 Stenbrogaard †1860.05.23 Give.
Marie Katrine Nielsdatter *1834.05.25 Stenbrogaard.
Ane Marie Nielsdatter *1836.04.05 Stenbrogaard †1901.03.08 Give.
Gift med Laust Knudsen *1834.12.30 Give søn af Knud Nielsen og Marie Laustdatter.
Hansine Nielsdatter *1838.02.18 Stenbrogaard †1916.09.29 Bankgaarden, Give By.
Gift 1867.05.11 i Give med Jeppe Peder Nielsen *1824.11.12 Avlum sogn, Skjern †1905.08.21 Bankgaarden søn af Niels Lauridsen og Else Jeppesdatter.
Hans *1840.03.08 Stenbrogaard †1846.02.01 6 år gammel.
Henrik Lorensen Bank *1842.04.18 Stenbrogaard †1910.05.24 Ravning Mark, Bredsten.
Gift 1873.11.05 med Sidsel Marie Godskesen *1851.01.04 Holtum, Grejs †1921.06.09 Kærbølling, Bredsten datter af murer Godske Pedersen *1817c Grejs og Kirsten Marie Pedersen *1815.03.24 Uhre, Brande.
Christen *1845.05.13 Stenbrogaard †1863.03.12 Give 17 år gammel.
Maren *1847.01.24 Stenbrogaard †1860.01.29 Give.
Dødfødt *1849.01.16 Stenbrogaard.
(Ane) Sophie Nielsen *1850.02.22 Stenbrogaard †1941.06 Give.
Gift med Clemmen Troelsen *1830.05.26 Give †1910- Nørre Langelund, Ringive søn af Troels Christensen *1779 Sillesthoved, Give †1851 Fruelund, Give og Ane Kirstine Clemmensdatter *1788 Hyvild, Brande †1866 Fruelund.
Kirstine Nielsen *1853.04.28 Stenbrogaard †1927.04.01 Engum (død i Vejle By).
Gift med Laurids Christensen Buch *1836.03.29 Højen †1915.02.07 Engum (Vejle Sygehus) søn af Christen Jensen Buch *1794c †1840-45 Højen Skov og Kirsten Jørgensdatter *1803c Ødsted sogn.
Hans *1855.01.29 Stenbrogaard †1859.04.23 Give 4 år gammel.
5 andet
Navnet Niels Nielsen i Give By for flere mænd. Problemet er at Niels Bæch er fadder i Give 1759 og ses fremad til 1780 i kirkebogen. Samtidig findes et skifte i Engelsholm fra 1762 (Brejl) som ikke passer dermed:
Der er ingen Niels Nielsen Bech død i Give i 1762, men en Niels Nielsen †aug. 1761, det burde altså være ham skiftet er efter. Knud 15 uger gammel er ikke født i Give efter kirkebogen, derimod er Søren 4 år gammel ræle nok døbt den 24. marts 1758 (#2664) med far Niels Bæch.


1. Niels Nielsen Dørken †1744+ (?1744-54 hullet)
gift 1. 1727 i Give med Margrethe Villadsdatter af Mosgaard *1703 †1728 Give By
gift 2. 1729 med Abelone Christensdatter *1696c Nederdonnerup †1744 Give By.
3. Niels Nielsen *1701c †1761 Aug. Give By
2. Niels Nielsen gift med Sidsel Pedersdatter
gift 1. kone Sidsel Pedersdatter *1702 †1757 Give By

1726 Niels Nielsen, Loft, Grindsted gift med Bodil Pedersdatter, Farre, Give
1740 Niels Nielsen, Give By gift med Birte Jensdatter, Give By
1757 Niels Nielsen, Give By gift med Else Sørensdatter, Farre
1757 Sidsel Pedersdattter *1702 Nørre Kollemorten †1757 Give By Niels Nielsen hustru af Give By
1759 Niels Bæch af Give By fadder.
1759 Niels Bech, dødfødt barn
1761 Niels Nielsen, Give By gift med Else Madsdatter Give By
1761 aug. Niels Nielsen af Give By jordet, 60 aar. *1701c †1761.
1762 april, Niels Bæch dødfødt barn
1770 Niels Bæches liden datter {Sidsel} 3 maander jordet
1779 Niels Bæches datter Johanne Nielsdatter 6 maaneder jordet
1780 Niels Bæches dødfødte søn jordet.

Givskov

1 Introduktion
Givskov nævnes første gang 1583 som Eschilund (Eskelund). Den 16. august 1664 bevidnes det på Nørvangs Herredsting at der kun er een gård i Give, der har tilhørt kronen, nemlig Eskelund eller Givskov, som Jørgen Lykke til Søndersthoved købte for 10 år siden (1654) og nu tilhører Johan Liebreich til Søndersthoved.
I følge TRAP V nævnes navnet Gyffskou første gang i 1638.
Nygaards Sedler nævner herredsfoged Laurids Jensen i 1663 i Givskov i Jyske Registre. Dette er enten fejllæsning for Givskud eller fejl i originalen, som det fx ses i Erik Brejls udtog af Nørvang Herreds Tingbog den 23. juni 1663.
Gården hørte længe under Søndersthoved senere gift ind under Bjerre i Aale sogn.
I 1667-68 fører en Laurids Schinkel til Givskov en sag på Nørvang Herredsting mod Mads Rasmussen som er forvalter på Hvolgaard, Langskov sogn om tiender i Hanning og Herning sogne i Hammerum herred. Mads Rasmussen vil se Laurids Schinkels adkomst til tienderne — derefter ses sagen ikke mere. I følge TRAP V findes kun denne ene Givskov i Danmark netop i Give sogn. Men ejeren af Givskov i tiden 1664-71 er oberstløjnant til hest Johan Liebreich til Søndersthoved i Give sogn, så det er uklart hvordan Laurids Schinkel kan skrive sig til Givskov. Det er heller ikke fundet, hvem denne Laurids Schinkel er.
Givskov er en del af Give Bys ejerlav, men havde egen mark 2 km sydøstlig for Give By og var således ikke del af gårdfællesskabet i Give By. Man ser dette også i udskiftningen 1789, hvor der ikke er noget at udskifte i Givskov som allerede havde egne marker.
Hartkornet er 3 7 2 0 ved den nye matrikel 1688. I 1755 er det delt i 1 7 3 0 og 1 7 4 0 hvilket er en fjerdingkar for meget — derimod er summen af 1 7 3 0 og 1 7 3 0 i 1760 det korrekte hartkornstal 3 7 2 0.
Personnavnet Skov i Give stammer fra Givskov, det ses første gang i kirkebogen i 1716, hvor Søren Nielsen Skov nævnes. Fra 1723 fremad nævnes Christen Christensen Skov *1685c af Givskov (han har en søn af samme navn Christen Christensen Skov *1717c, der slår sig ned i Give By). Søren Nielsen beboer den ene halvgård, Christen Christensen den anden.
Søren Nielsens søn Niels Sørensen flytter 1745 til Nederdonnerup og bliver stamfar til en familie Skov der i tre generationer, to af hans sønner kalder sig Skov. Christen Christensen Skovs sønner i Give By kaldes af og til også Skov fx Jens Christensen Skov, der gifter sig til Store Hestlund.

Oversigt over navnet Skov i Give sogn:
1. familie:
Søren Nielsen Skov *1670cc
Christen Sørensen Skov *1717c Givskov.
Niels Sørensen Skov *1713c, flytter til Nederdonnerup.
Peder Nielsen Skov *1745c. Bosat Nederdonnerup
Sørens Nielsen Skov *1753c Nederdonnerup.
Niels Sørensen Skov *1789 Nederdonnerup
2. familie:
Christen Christensen Skov *1685c, bosat Givskov.
Christen Christensen Skov *1717c Givskov. Bosat Give By.
Maren Christensdatter Skov *1757 Give By. Kaldes Skov.
Jens Christensen Skov *1753c Give By. Gift til Store Hestlund.
Ane Marie Christensdatter *1724 Givskov gift med Christen Johansen. Bosat Givskov.
Johannes Christensen Skov *1748c bosat Give By.

Brødrene Christen og Niels Sørensen Skov bytter gårde. Christen gifter sig med enken Ingeborg Frandsdatter efter Jens Christensen i Østergaard Nederdonnerup, der dør 1745. Normalt ville Christen Sørensen Skov så overtage Østergaard i Nederdonnerup, men han vil åbenbart hellere have hans fødegård i Givskov, der er fæstet af hans bror Niels, så derfor bytter de to brødre gårde. Niels overtager Østergaard i Nederdonnerup og Christen bliver i Givskov.

Navnet Givskov som efternavn:
Hvordan skovrider under Boller Jens Christian Jensen Givskov *1791c †1864.03.29 Bobæk, Stouby (mellem Vejle og Horsens) kommer til navnet er uklart. I FT 1845 står fødested Fustrup, Aarhus amt, FT 1850 mangler, i FT 1855 Lading Sogn, Randers {Aarhus} Amt, i FT 1860 Givskou i V. A {i Vejle amt?}. Dette sidste med Givskov er næppe Christian Givskovs egen angivelse, men snarere en antagelse af tælleren.
Christen Johansens søn Frands Christensen bliver 1799c købmand i Kolding og kalder sig Frands Givskov, hans søn Christian Givskov bliver kobbersmed i Ribe.

Oversigt over navnet Givskov udfra stedet Givskov:
Frands Christensen Givskov *1667c Givskov, købmand i Kolding
Ane Marie Givskov *1802c Kolding gift i Jørgenskovlykkegaard Kolding Landdistrikt med Knud Harthe *1793c.
Ane Kirstine Givskov *1810c Kolding †1834-40 Kolding gift 1833 med skomagermester Søren Kyster i Kolding *1778c.
Christian Givskov *1804c Kolding, kobbersmed i Ribe.
Frands Christian Givskov *1832 Sct. Kathrine, Ribe, amanuensis, gift med Marie Elisabeth Bergh *1836 Hjørring.
Margrethe Antoinette Givskov *1860 Ribe †1952 Ribe gift 1889 i Ribe med Carl Theodor Amandus Tuxen *1860 Slesvig †1935 Ribe.

2 Kort oversigt over gårdene
Mellem 1667 og 1683 deles gården i to dele, hver halvgård fæstes af en søn af Morten Christensen.
Græsningstaksten 1683:
Giuffskouff.
Christen Mortensen og Jens Mortensen en gaard (til Major Schwerin). Kan græsse om marken var ubesaad 12 Nøed, 4 Bester og 12 faar. Naar det besaaede afgaar 8 Nøed, 2 Bester, 8 Faar, i heden 6 Nøed.
Høebjerringen dertil ligger ved Vejen som løbber til Farre.
Derpaa temlig høe ....... 6 Les
1 Moessen moesfeld ....... 1½ Les
Tørffueskier og Løng findes til fornøden Ildebrand.
Disse to halvgårde eksisterer op til engang imellem 1802 og 1820. I 1820 har Anders Jensen hele hartkornet, som han har op til 1828, hvor datteren Mette Kirstine overtager det med hendes mand Mads Christensen. Da skøderne 1780-1830 ikke er efterset er der nogen tidslig usikkerhed her.
3 Fæsterliste
1654- — 1668+ Morten Christensen
1654- Morten Christensen (Eschelund, Koldinghus Lensregnskaber 1559-60, opslag 139)
Den ene halvgård indtil 1802:
1683 Christen Mortensen
1738 Christen Christensen Skov
1755- Christen Johansen
1765 Lars Madsen gift med Maren Christensdatter, datter af formand.
1789- Mads Larsen, søn af formand, flytter 1794c til Ulkind, Ringive.
1794c Christen Hansen gift med Maren Madsdatter *1769 Givskov, søster til formand.
1799c Anders Jensen
Den anden halvgård indtil 1802:
1683 Jens Mortensen
1700- Søren Nielsen
1737 Niels Sørensen, søn af formand
1745 Christen Sørensen, bror til formand.
1755- Christen Sørensen
1783c Jørgen Christensen fra Hejnsvig
Hele gården fra 1802:
1802 Anders Jensen
1828 Mads Christensen, gift med Mette Kirstine Andersdatter, datter af formand.
Et hus eller en bolig i Givskov:
1721 Frederik Ottesen
1732 Jens Thomsen
1732 - 1742+ Peder Christensen Skomager.

4 Ejerliste
1654- Erik Juel til Hundsbæk, Læborg sogn.
1654 Jørgen Lykke til Søndersthoved, Give sogn.
1664- Johan Liebreich til Søndersthoved, Give sogn.
1683 Major Otto Jacob von Schwerin til Bjerre, Aale sogn, gift med datter Helene Juliane af formand.
1697 Oluf Krabbe til Bjerre, Aale sogn.
1707 Christian Krabbe til Urup, Grindsted sogn gift med Anne Dorethe Blome.
1730c Laurids Andersen Møller køber Christian Krabbe ud.
1731 Else Mortensdatter Ahler, enke efter Hans Christensen Knurborg.
1738- Laurids Andersen til Urup i Grindsted.
1738 Niels Andersen Wong af Vonge, Øster Nykirke sogn.
1755 Anders Nielsen Wong til Donneruplund, Give sogn søn af formand.
1761 en halvgård: Niels Jørgensen Donnerup.
1787 en halvgård: Jørgen Christensen selvejer.
1787 anden halvgård: Lars Madsen selvejer.

5 Familier med børn
Hele gården:
1654- Morten Christensen
Han ses i et skøde (Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol) af 27. jan. 1654 fra Erik Juel til Hundsbæk til Jørgen Lykke i Søndersthoved på gården, som da kaldes Eskelund.
Børn:
Jens Mortensen *1633c, se næste fæster nedenfor.
??Christen Mortensen Ses før 1688 i Nygaard, Give. Ejnar Bjerre formoder, at han er født i Givskov. Ud over navnet og at en formodet brorsøn overtager hans fæste i Nygaard 1688 er der ikke set nogen grunde til at antage dette, derfor to spørgsmålstegn. Men en Christen Mortensen ses 1700 af Givskov.

1. halvgård:
1662- — 1683+ Jens Mortensen *1633c Givskov? †1700.07.11 Givskov.
Gift med NN †1700.09.14 Givskov, to måneder efter manden (Sl. Jens Mortensens enke).
Hans fødeår kan bestemmes med nogenlunde sikkerhed for i stolestadenstriden 1667 om Give kirke vidner han at kunne huske ca. 20 år tilbage fra 1667 altså til 1647c. Hvis man antager at han kan huske fra han var 14 år, hvem der sad hvor i Give kirke, ville han være født ca. 1633.
Børn:
Morten Jensen *1660c Givskov †1737.06.02 Nygaard Gift 1. 1689 i Sønder Omme med Mette Nielsdatter *1659c Kirkeby, Sønder Omme †1707.04.13 Nygaard.
Fæster 1688 en halvgård i Nygaard i Give af Bjerre Gods.
?Frands Jensen *1665cc Givskov?, overtager fæstet.

1700- Frands Jensen *1665cc Givskov? †1713c Givskov. Måske søn af formand.

Gift 1. gang med Marie? †1700.09.01 Givskov ("Frands Jensens kone", Marie efter første pige født derefter).

Gift 2. 1700.12.05 i Give med Kirsten Jensdatter *1670c Skærhoved, Give †1708.07.22 Givskov

Gift 3. 1709.05.08 i Give med Maren Christensdatter *1677c Store Hestlund †1762.03.25 Givskov. Hun gifter sig 2. gang 1713c med Christen Christensen Skov.

Han ses meget i kirkebogen, men det er ikke sikkert, at han er søn af Jens Mortensen, dog er det sandsynligt. Han dødsår beregnes fra enkens søn med næste mand Frands *1714c. Kirkebogen har et hul 1711-19, så fødselsår kan kun beregnes tilbage fra folktællinger og begravelsesalder.
Børn med 1. kone Marie? NN:
Jens *1700- †1700.08.15 Givskov.
Dorte *1700.08.08 †1700.08.15 et par uger gammel. Moderen døde to uger efter barnet.
Børn med 2. kone Kirsten Jensdatter:
Jens Frandsen *1702.02.18 Givskov.
Marie *1703.07.02 Givskov. †1 år 9 måneder.
Maren Mette * 1705.05.03 Givskov. †4 måneder.
Jens *1708.03.11 Givskov. †nogle uger gammel..
Børn med 3. kone Maren Christensdatter:
Kirsten Frandsdatter *1711c Givskov †1795 Bække.
Gift 1. 1729.10.30 i Give med Oluf Steffensen *1687c †1734.04.22 Give.
Gift 2. 1734.10.24 i Give med Peder Sørensen Poder *1707c Nørre Snede †1790 Amlund, Lindeballe.

1713c Christen Christensen Skov *1685c Givskov? †1745-54 Givskov?
Gift med formands enke Maren Christensdatter.
Børn:
?Frands Christensen *1714c Givskov.
Gift 1735 i Sønder Omme med Anne Pedersdatter af Hjortlund?.
Christen Christensen Skov *1716 Givskov †1797 Give By.
Gift med Lene Jensdatter *1733 Nederdonnerup, Give †1773 Give By datter af Jens Christensen Østergaard *1707 Nederdonnerup †1745 Nederdonnerup og Ingeborg Frandsdatter *1711c Dørken, Thyregod †1782 Givskov.
Maren *1719.06.16 †1 år gammel.
Lars *1722.01.04 Givskov †1726.05.30 3 år gammel.
Ane Marie Christensdatter *1724 Givskov, overtager fæstet med hendes mand, se nedenfor.
Maren Christensdatter Donnerup *1728 Givskov †1797 Givskov.
Gift 1779 i Give med Frederik Ernst Rechnagel, af Lindeballe, senere Givskov.
I skiftebrevet Koldinghuus amt efter søsteren Ane Marie benævnes hun som moster til børnene.
Anne Christensdatter *1732 Givskov.

1755- Christen Johansen *1721c Østerhoved, Givskud †1773 (skifte) Givskov, søn af Johannes Lauridsen *1678cc Lerager †1726.04.14 Østerhoved og Else Jensdatter †1766+
Gift 1747c i Give med datter af formand Ane Marie Christensdatter *1724 Givskov †1781.03.11 (skifte) Givskov.
Børn:
Johannes Christensen *1749c Givskov.
Gift 1777.07.12 i Give med tjenende i Ulkær Mølle Johanne Marie Pedersdatter *1759.04.12 Omvraa, Sønder Omme datter af Peder Terkelsen *1715.10.06 Omvraa †1773.02.14 Omvraa og Anne Andersdatter *1727.12.28 Ørbæk, Hoven †1773.02.21 Omvraa.
Hendes forældre er døde da hun gifter sig, derfor i Give.
Bosat først Givskov, senere Give By.
Børn i Givskov:
Anne Marie Johannesdatter *1780 Givskov.
Christen Christensen *1750c Givskov †1781.11.11 Givskov.
Blind.
Han dør otte måneder efter moderen og i hendes skifte står:
... arven til hospitalslem Christen Christensen der er død, tilhøre Vejle hospital.
Han har altså været indlagt i længere tid (tak til Mona Skov Jensen, 2014).
Laurids Christensen *1754c, ses i skiftet 1773. 1781 i København.
Maren *1756.02.02 Givskov †1773-.
Hun ses ikke i skiftet efter faderen i 1773, men hun er ikke noteret død før 1773 i Give. Velsagtens død spæd. 1756.06.20 begraves fire børn i Give, hun kunne være det sidste uden navn (#6484 tak til Mona Skov Jensen 2018):

{1756 1ste Søndag efter Trinit:} NB Endnu et barn i Give sogn.

Dette er en ren hypotese. I hvert fald er hun død før 1773.
Niels Christensen *1757 Givskov, ses i skiftet 1773. 1781 i København.
Dødfødt 1761.
Jens Christensen *1763 Givskov.
Ses i skifterne 1773 og 1781.
Frands Christensen Givskov *1767c (ikke døbt i kirkebogen) †1837.02.20 Kolding, ses i skifterne 1773 og 1781.
Gift 1798 i Give med Maren Sørensdatter *1775 Give By †1857 Kolding datter af Søren Madsen Søndergaard *1744c †1818 Give By og Ane Marie Laustdatter *1741c.
FT 1801 og FT 1834 købmand i Kolding By.
Se Nygaards Sedler.
Børn:
Else Marie *1799c.
Ane Marie Givskov *1802c Kolding.
Gift med Knud Harthe *1793c. Bosat Jørgenskovlykkegaard Kolding Landdistrikt i FT 1834.
Christian Givskov *1804c Kolding †1852 Ribe.
Gift med Antonette Christine Holm *1809c.
Christian Givskov var kobbersmed i Ribe By.
Maren *1807c †1832 Kolding.
Ane Kirstine Givskov *1810c Kolding.
Gift 1833 med skomager Søren Kyster i Kolding.
Søren *1813 Kolding †5 måneder gammel.
Simuleret Folketælling 1762 Givskov Christen Johansen Ejer: Sr. Niels Jørgensen Donnerup
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Christen Johansen41c 1721c  1773 Givskov Give Begravet nr.6729
 
kone1762100Ane Marie Christensdatter38 1724 Givskov Give 1781 Givskov Give Dåb nr.2221
Begravet nr.6817
Gift i kirkebogshullet 1745-54 i Give
søn1762100Johannes Christensen13c 1749c Givskov Give 1801+  Gift 1777 med Johanne Marie Pedersdatter tjenende i Ulkær Mølle. Bosat Give By FT 1787.
søn1762100Christen Christensen12en af de anførte børn er blind1750c Givskov Give 1781 Givskov Give Blind.
dat.176299Maren Christensdatter6c 1756 Givskov Give  Dåb nr.2631
Viet nr.8270
Gift 1787 med Jakob Mortensen, bosat Give By.
søn176299Niels Christensen5c 1757 Givskov Give  Dåb nr.2655
 
oph.1762100?     


1765c Lars Madsen *1737.11.01 Sejrup, Thyregod †1813 Risbjerg, Brande søn af Mads Pedersen Østergaard *1701c Sejrup †1772 Sejrup og 1. kone Maren Larsdatter *1710c Hedegaard, Ejstrup †1751 Sejrup.
Gift 1765 i Give med Maren Christensdatter *1745c Givskov †1800 Ulkind, Ringive datter på den anden halvgård i Givskov af Christen Sørensen 1717c Givskov? †1777 Givskov og Ingeborg Frandsdatter *1711c Dørken, Thyregod †1782 Givskov.
Det er lidt problematisk, at han er gift med datteren fra den 2. halvgård i Givskov — man ville så forvente, at han overtog den 2. halvgård ikke som her den 1. halvgård. Indtil skøderne fra den tid, hvis de da er tinglyst, er efterset er dette spørgsmål åbent.
Lars Madsen i Givskov skøde til Abraham Jessen paa 1/3 gaard i Langelund By, Ringive hartkorn 2 2 2 2/3.
Lars Madsen og han søn Mads Larsen ses på 1. halvgård indtil 1794c, hvorefter de flytter til Ulkind i Ringive (senere til Risbjerg, Brande). Denne 1. halvgård købes formodentlig af Malte Chr. Friis af Nederdonnerup før 1797, han dør der i 1797. For den 2. halvgård ejes af Jørgen Christensen fra Hejnsvig 1783c - 1802, så det kan dårligt være den.
Rækkefølgen af fæstere og selvejere på halvgårdene er ikke sikker her.
Børn:
Mads Larsen *1766 Givskov, overtager gården 1789c, se nedenfor.
Flytter 1794c til Ulkind, Ringive og 1802 til Risbjerg, Brande.
Maren Larsdatter *1769 Givskov.
Gift 1789 i Give med Jens Jensen af Ullerup.
Bosat Ullerup FT 1801.
Malene (Lene) Larsdatter *1775 Givskov.
Gift 1800 i Ringive med Niels Jørgensen af Gammelby.
Bosat Ulkind, Ringive. De overtager som det ser ud gården i Ulkind fra hendes far.
Ingeborg Larsdatter *1780 Givskov.
Er 1799 hjemme i Ulkind, Ringive, se #3407 og ses der i FT 1801 med forkert alder 15.
Christen *1783 Givskov.
Folketælling 1787 Givskov Lars Madsen  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selvejer mand 1Lars Madsen521736 Sejrup thyregod 1813 Risbjerg Brande Viet nr.8196
 
kone Maren Christensdatter421745c Givskov Give 1800 Ulkind Ringive Viet nr.8196
 
søn Mads Larsen201766 Givskov Give 1844 Risbjerg Brande Dåb nr.2851
Gift 1. 1790 i Brande med Maren Nielsdatter *1763c Uhre Brande †1808 Risbjerg som er datter af Niels Christensen †1763-73 Uhre og Ane Henningsdatter *1728c †1801 Uhre.
dat. Maren Larsdatter151769 Givskov Give  Dåb nr.2894
Viet nr.8291
Gift 1789 med Jens Jensen af Ullerup. Bosat Ullerup FT 1801.
dat. Lene Larsdatter101775 Givskov Give  Dåb nr.2987
Døbt Malene.
dat. Ingeborg Larsdatter71780 Givskov Give  Dåb nr.3051
 


1789- Mads Larsen søn af formand *1766 Givskov †1844 Risbjerg, Brande.

Gift 1. 1790 i Brande med Maren Nielsdatter *1763c Uhre Brande †1808 Risbjerg som er datter af Niels Christensen †1763-73 Uhre og Ane Henningsdatter *1728c †1801 Uhre.

Gift 2. 1808 i Brande med Kirstine Nielsdatter *1778 Uhre, Brande †1864 Risbjerg datter af Niels Nielsen Organist *1744 Uhre †1820 Uhre og Johanne Christensdatter *1755c †1804 Uhre.

Mads Larsen underskriver udskiftningen 1789 i Give By og bor intil 1994c i Givskov, bytter så gård med Christen Hansen i Ulkind i Ringive og bor der indtil 1802, derefter til Risbjerg, Brande, hvor han køber matr. 2A.
Hans forældre flytter med, moderen dør i Ulkind, faderen i Risbjerg. For hans børn med 2. kone Kirstine Nielsdatter se Risbjerg i Brande.
Børn med 1. kone Maren Nielsdatter:
Maren Madsdatter *1792 Givskov, Give †1850+ gift 1826 i Brande med Erik Christensen *1785c Tinnet, Øster Nykirke †1850+ søn af Christen Pedersen †1787- Sønder Tinnet, Øster Nykirke og Else Eriksdatter †1748c. Bosat Sønder Tinnet, Øster Nykirke.
Ane Madsdatter *1797 Ulkind, Ringive †1867 Risbjerg, Brande gift 1822 i Brande med nabosøn Søren Sørensen *1787 Risbjerg, se Risbjerg 4A.
Ane Marie *1800 Ulkind, Ringive †1810 Risbjerg.


1796 Christen Hansen *1747 Ulkind, Ringive †1817 Give By søn af Hans Nielsen *1713c †1785 Ulkind og Maren Christensdatter *1719c †1785 Ulkind.
Gift 1785 i Grene med Maren Madsdatter *1762.08.22 Plovslund, Grene datter af Mads Andersen *1734c Elkær, Grene og Kirsten Christensdatter *1729c Plovslund?.
Skiøde til Christen Hansen fra Mads Larsen paa den halve Deel af Giufschou Gaard i Give Sogn Hartk: 1 Dtr 7 Skpr 3 fkr: dat: 20de April 1796.
En søster Else Katrine Madsdatter til Maren Madsdatter bærer sønnen Hans *1795. Se Else Katrines forældre (Sven WIGGERS-JEPPESEN).
Ved copulationen i Grene 1785 skrives Christen Hansen af Ulkind, Ringive sogn.
I FT 1787 ses han på fødegården i Ulkind, men bytter ca. 1794 gård med Mads Larsen her i Givskov, se ovenfor.
Christen ses første gang i Givskov i maj 1794, hvor hans søn Hans *1786 begraves, dernæst i maj 1795 hvor den næste søn Hans fødes, som senere ses 1826 i Vindelev og 1830-45 i Haurum, Hornborg sogn.
Vel i 1799, men i hvert fald før 1801, flytter familien til Give By hvor de ses i folketællingen.
Børn:
Hans *1786 Ulkind, Ringive †1794 Givskov.
Mads *1790 Ulkind. Ses i FT 1801 Give By.
Jens *1792 Ulkind. Ses i FT 1801 Give By.
Hans Christensen *1795 Givskov †1845 Haurum, Hornborg gift med Mette Katrine Nielsdatter *1794c Stobberup, Løsning datter af Niels Knudsen *1755c og Karen Mikkelsdatter *1750c. Se Hanne Vinter


1799 Anders Jensen *1767 Give By, se nedenfor under hele gården fra 1802.
Gift 1799 i Give med Kirstine Sophie Rechnagel *1776 Lindeballe datter af Frederik Rechnagel *1749c †1822 Givskov og 1. kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Lindeballe.
Anders Jensen køber hele Givskov. Måske allerede i 1802, da Jørgen Christensen sælger hans halvgård og flytter til Uhre i Brande. Se børn nedenfor.

2. halvgård:

1668c Christen Mortensen *1640cc Givskov? †1711-19? Givskov?
Gift 2.? gang 1700 i Give med Marie Nielsdatter af Mosgaard, Give.
Han ses 1700 af Givskov som fadder og trolover sig samme år med Marie Nielsdatter af Mosgaard, som skulle være hans 2. kone. Her gåes ud fra, at han skulle være far til Morten Christensen, der bevisligt er født i Givskov nærved 1668. Men det er til dels en hypotese. Konen Marie Nielsdatter ses ikke mere i Give kirkebog, heller ingen børn af hende.
Børn:
?Morten Christensen *1668c Givskov †1739 Hesselbjerre, Thyregod.
Gift 1701 i Give med Sidsel Christensdatter *1676c Store Hestlund? †1755 Hesselbjerre.
Ved hans vielse 1701 i Give står "barnefødt i Gifskov".

1700 Søren Nielsen Banch (Skov) †1724-26 Givskov.
Gift 1700 i Give med Marie Christensdatter.
Deres vielse:
Tredie Pintzedag blef Søren Nielsen og Marie Christensdatter nu boendis i Gifskou copuleret.
Søren Nielsen Banch er formodentlig ikke fra Givskov, men evt. Farre eller Give By. Marie Christensdatter kunne være fra Givskov, men teksten kan interpreteres på mange måder. Da sønnen Christen begraves 1726 lever faderen ikke mere.
Børn:
Kirsten Sørensdatter *1703 Givskov, fadder 1725, 1729.
Mette Marie Sørensdatter *1707 Givskov.
Maren Sørensdatter *1710 Givskov. ?Fadder 1733 #2341.
Niels Sørensen *1713cc Givskov.
Ses i skøde 1731, overtager først faderens fæste, flytter 1745c til Østergaard, Nederdonnerup. Se nedenfor.
?Søren Sørensen *1714cc Givskov, ses som fadder 1734 #2347 og #2349.
Anne Sørensdatter *1715c Givskov †1780.12.28 Gammelby, Ringive.

Gift 1. 1736.06.10 i Give med af Gammelby Søren Christensen *1702c †1749.04.06 Gammelby.

Gift 2. 1749.07.06 i Ringive med Søren Nielsen *1722.10.25 Ringive By †1786.11.25 Gammelby søn af Niels Nielsen.

Bosat Gammelby i Ringive, barn der 1738.
Christen Sørensen *1717 Givskov †1726 Givskov 7 år gammel.

1737 — 1745c Niels Sørensen Skov *1713cc Givskov †1790 Nederdonnerup, Give.
Gift 1737 i Lindeballe med Maren Pedersdatter *1716c (ikke fundet født i Randbøl) †1786 Nederdonnerup datter af Peder Hansen Smed *1683c †1738 (skifte) Lindeballe og Karen Christensdatter *1687c †1745 Lindeballe (gift 2. gang med Søren Knudsen).
Konen Maren Pedersdatter har en søster Anne Pedersdatter (?*1723.03.07) Randbøl By, Randbøl, hun er gift i Farre i 1738 skiftet, men hun er kun 15?
Niels Sørensen Skov flytter 1745 til Østergaard, Nederdonnerup. For børn født i Nederdonnerup se der.
I Østergaard døde Jens Christensen Østergaard, hans enke Ingeborg Frandsdatter giftede sig med Niels' bror Christen men de byttede gårde, sådan at Niels Sørensen Skov overtog Østergaard i Nederdonnerup og Christen Sørensen Skov fik sin fødegård i Givskov, som Niels havde haft otte år.
Børn født i Givskov:
Maren *1736 Givskov. Formodentlig død spæd.
Maren Nielsdatter *1739 Givskov †1762 Nederdonnerup.
Kirsten Nielsdatter *1741 Givskov.
Søren *1744 Givskov, formodes død meget ung, den næste Søren er født senere i hullet i kirkebogen udfra FT 1787, hvor han angives med alder 34 år, eller født 1753c.

1745c — 1765c Christen Sørensen Skov 1717c Givskov? †1777 Givskov
Gift 1745c i Give? med enke Ingeborg Frandsdatter *1711c Dørken, Thyregod †1782 Givskov, datter af Frands Jakobsen *1680c Dørken †1761 Givskov og Maren Mathiasdatter *1681c Øster Nykirke †1765 Givskov.
Der er et problem med Christen Sørensen som er født 1717, men der begraves i Giskov 1726, hvad der ser ud til at være denne Christen Sørensen. Ingeborg Frandsdatter gift 1. gang 1730 i Thyregod med Jens Christensen Østergaard *1707 Nederdonnerup †1744-45 Nederdonnerup.
Børn:
Maren Christensdatter *1745c. Hun bærer i 1768 i dåb #2881.
Simuleret Folketælling 1762 Givskov Christen Sørensen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 21762100Christen Sørensen45c 1717c  1777 Givskov Give Begravet nr.6769
 
kone1762100Ingeborg Frandsdatter51c 1711c Dørken Thyregod 1782 Givskov Give Begravet nr.6832
 
dat.1762100Maren Christensdatter17c 1745c Givskov Give   
kones mor1762100Maren Mathiasdatter81c 1681c Øster Nykirke 1765 Givskov Give Begravet nr.6658
 

1777-83 ikke klart, hvem der driver gården.


1783c — 1802 Jørgen Christensen formodet *1758.02.26 Hejnsvig sogn, Ribe Amt †1825.06.25 Uhre, Brande måske søn i Hejnsvig af Christen Pedersen og Abelone Jensdatter.

Gift 1. 1776.12.28 i Vorbasse med Voldborg Clausdatter *1755c †1778 Hegnsvig.

Gift 2. 1778.06.04 i Grindsted med Ane Marie Bertelsdatter *1749.04.20 Sønderby, Grindsted †1841.02.14 Uhre, Brande, datter af Bertel Mogensen *1705c †1788 Sønderby og 2. kone Abelone Madsdatter *1718 Paabøl, Hoven †1760 Sønderby.

Jørgen Christensen bosatte sig i tre forskellige sogne:
1776 - 1783c Hejnsvig.
1783c - 1802 i Givskov, Give som selvejer.
1802 - 1825 Uhre, Brande købte matr. 9A Møllen og købte mere til.
Lånte 15. juni 1790 af præst Stallknecht 50 rigsdaler, hartkorn 1 7 0 0.
HORSBØL-noter ved Holger Ejby Villadsen 2017:
1 Hejnsvig døbte: 1758 d. 26 feb. Christen Pedersen i Hejnsvig hans søn Jørgen. Christen Smeds hustru i Nebel holdt ham. f.: Jørgen Smed, Christen Smed, Mads Klink, Hans Præstegaard og Hustrue.
2 Grene-Vorbasse viede: 1775 d. 28 dec. ungkarl Jørgen Chrestensen af Hejnsvig og pige Woldborg Clausdatter af Nebel. Gift d. 23 apr. 1776.
3 Hejnsvig begravede: 1778 d. 8 mar. Jørgen Christensens hustru Voldborg i Hejnsvig. 23 År.
4 Grindsted viede: 1778 d. 4 jun. Gift d. 27 okt. Jørgen Christensen (Enkem.) af Hejnsvig og Anna Bertelsdatter af Sønderbye.
Børn med 1. kone Voldborg Clausdatter.
Sidsel *1777 Hejnsvig.
Maren *1778 Hejnsvig, død spæd.
Børn med 2. kone Anne Marie Bertelsdatter.
Christen Jørgensen Hejnsvig *1779 Hejnsvig †1825+.
Ejer af Møllen matr. 9A i Uhre, Brande efter faderen 1825, men ses samme år som handelsmand i København, hvorfra han lånte hans søster Abelones mand 525 rigsdaler til gårdkøb.
Volborg Jørgensdatter *1781 Hejnsvig †1826 Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1815.10.15 i Brande med af Hallundbæk Hans Madsen *1785 Hallundbæk †1868 Sønder Omme søn af Mads Christensen *1741c †1834-40 Hallundbæk og Anne M. Mortensdatter *1751c †1801-34.
Bosat Hallundbæk i Sønder Omme. Tre børn.
Abelone Jørgensdatter *1784.06.01 Givskov †1862 Hindskov, Thyregod.
Gift med Mathias Nees Andreasen *1780 Amlund, Lindeballe †1848 (apopleksi) Hindskov søn af Andreas Nees og Mette Madsdatter Krog.
Først bosat Ølgod 1813-15, før 1818 i Hindskov.
Sidsel Jørgensdatter *1787.05.28 Givskov, konf. 1803 i Brande.
(Spekulativt: muligvis den Sidsel Jørgensdatter der er gift før 1808 med Christen Jensen Smed i Emborg, Gammel Rye derefter i Dover sogn).
Ane Marie Jørgensdatter *1790.10.17 Givskov †1850 Uhre, Brande. Konf. 1808 i Brande.
Gift 1816.04.28 i Brande med Peder Larsen *1792 Uhre †1848 Uhre søn af Lars Kristian Dynesen *1756c †1820 Uhre og Else Pedersdatter *1751 †1831 Uhre.
Bosat Uhre i Brande.
Folketælling 1787 Givskov Jørgen Christensen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selvejer mand 2Jørgen Christensen281757c Hejnsvig 1825 Uhre Brande Gift 2. 1778 i Grindsted med Ane Marie Bertelsdatter.
kone 1Ane Marie Bertelsdatter321749 Sønderby Grindsted 1841 Uhre Brande Navnet er forkert i originalen, der står vist An Clemens dtr.
søn Christen Jørgensen Hejnsvig81779 Hejnsvig 1825+ København? Ses i lån til søsteren Abelones mand som handelsmand i Kbh. 1825. (Ejnar Bjerre: Hindskov).
dat. Volborg Jørgensdatter61781 Hejnsvig 1826 Hallundbæk Sønder Omme Gift 1816 i Brande med Hans Madsen af Hallundbæk, Sønder Omme.
dat. Abelone Jørgensdatter41784 Givskov Give 1862 Hindskov Thyregod Dåb nr.3118
Gift med Mathias Nees Andreasen i Hindskov, Thyregod.
dat. Sidsel Jørgensdatter11787 Givskov Give  Dåb nr.3161
Konfirmeret 1803 i Brande, ikke set derefter.
tj-pige Else Nielsdatter281759c   Ikke set født i Give sogn.

Folketælling 1801 Givskov Jørgen Christensen   3die
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde og Grd- beboer mand 3.Jørgen Christensen501757c Hejnsvig 1825 Uhre Brande Gift 2. gang i Grindsted 1778. Angivelse i den originale folketælling, at han er gift 1. gang passer ikke.
kone 1Ane Marie Bertelsdatter521749 Sønderby Grindsted 1841 Uhre Brande Gift i Grindsted 1778.
dat. Abelone Jørgensdatter141784 Givskov Give 1862 Hindskov Thyregod Dåb nr.3118
 
dat. Sidsel Jørgensdatter101787 Givskov Give  Dåb nr.3161
 
dat. Ane Marie Jørgensdatter71790 Givskov Give 1850 Uhre Brande Dåb nr.3220
 Hele gården fra 1802 (eller måske noget senere, i alt fald før 1820):
1799 Anders Jensen Egeskov *1767 Give By †1828 Givskov søn af Jens Nielsen Egeskov *1723c †1791 Give By og Mette Nielsdatter *1735c †1801-05 Give By.
Gift 1799 i Give med Kirstine Sophie Rechnagel *1776 Bindesbøl, Lindeballe †1822 Givskov datter af Frederik Ernst Rechnagel *1749c †1822 Givskov og 1. kone Kirstine Hansdatter *1745c †1778 Lindeballe (2. kone 1779 i Give Maren Christensdatter Donnerup *1728c †1797 Givskov måske datter af Christen Christensen Skov *1685c Givskov? †1745-54 Givskov? og Maren Christensdatter).
Anders Jensen køber hele Givskov. Måske allerede i 1802, da Jørgen Christensen sælger hans halvgård og flytter til Uhre i Brande.
Børn:
Maren Donnerup Andersdatter *1800 Givskov.
Gift 1819 i Give med Morten Jacobsen Skov *1798 Give By søn af Jacob Mortensen *1756c og Maren Christensdatter (Skov) *1757 Give By.
Ægteskabsmægling 9. feb. 1831 (indført i sidste fri form kirkebog, som brugt før 1814). De bor da i Farre. Hun erklærede bestemt, at hun ikke mere ville leve med manden, som intet havde mod separation. Men i FT 1834, 1840, 1845 og 1850 bor de sammen på gården i Farre By, det kom altså ikke til skilsmisse.
Frederikke Andersdatter *1802 Givskov †1842 Ulkind, Ringive.
Gift 1829 i Ringive med Niels Christensen *1801 Omvraa, Sønder Omme †1887 Vonge begravet Ringive søn af Christen Jensen Utoft *1744 Utoft, Grindsted †1816 Omvraa og Kirsten Jensdatter *1764 †1830 Omvraa. Bosat Ulkind. Niels Christensen gift 2. gang med Else Marie Clausdatter.
Frederikkes barn før ægteskab:
Dødfødt 11. aug. 1822, Givskov.
Mette Kirstine Andersdatter *1804 Givskov, overtager gården, se nedenfor.
Juliane *1807 Givskov †1810 Givskov knap 3 år gammel.
Maren Risbjerg *1809 Givskov.
Dødfødt søn 1812 Givskov.
Jens Andersen *1813.07.25 Givskov †1880+.
Gift 1845 i Grindsted med Maren Andersdatter *1823.09.17 Skærhoved, Give †1880+. datter af Anders Hansen *1791 Gammelby, Ringive †1868.12.21 Horsbøl, Grindsted og Emerentze Pedersdatter *1800.07.24 Silkeborg, Grene †1860.05.02 Horsbøl.
Bosat på en gård Farre, Give FT 1850 og FT 1860. FT 1880 bebor de et hus i Farre.
Folketælling 1801 Givskov Anders Jensen Egeskov   2de
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Bonde og Grd- Beboer mand 1Anders Jensen Egeskov331767 Give By Give 1828 Givskov Give Dåb nr.2864
Viet nr.8359
 
kone 1Kirstine Sophie Rechnagel251776 Bindesbøl Lindeballe 1822 Givskov Give Viet nr.8359
 
dat. Maren Donnerup Andersdatter11800 Givskov Give 1850+  Bosat Farre, Give gift med Morten Jacobsen Skov.
Land- soldat mands bror 0Ib Jensen221779c Give By Give  Ikke set født i Give kirkebog, men skulle være det.
tj-pige Margrethe Laursdatter131788c   Tilsyneladende ikke født i Give.


1828 Mads Christensen *1803 Filskov, Sønder Omme †1860+ søn af Christen Hansen *1766 Møbjerg, Sønder Omme †1832 Snejbjerg og Kirsten Madsdatter *1767 Lillebrande, Sønder Omme †1834 Snejbjerg.
Gift 1828 i Give med Mette Kirstine Andersdatter *1804 Givskov †1860+, datter af formand.
Mads' far Christen Hansen flytter 1815 fra Filskov til Ulkær Mølle, Give, 1831 nævnt som gårdmand i Bregnhoved. Flytter nov. 1831 med søn Peder til Kjersgaard i Snejbjerg.

Et hus eller en bolig i Givskov:

1710 Niels Pedersen.

1721 Frederik Ottesen *1668c Refstrup, Gadbjerg †1749 Gadbjerg? søn i Nørre Kollemorten eller Hvejsel Lundgaard af herredsfoged i Nørvang herred Otte Knudsen *1635cc †1697+ og Elisabeth Frederiksdatter *1635c †1705 Uldum.

Gift 1. gang 1700- med Maren Hansdatter Jelling *1678c Øster Nykirke †1740+ datter af præst i Øster Nykirke og Give (1675-1704) Hans Jørgensen Jelling *1647c †1734 (skifte) Øster Nykirke præstegaard og Kirsten Lauridsdatter †1700- datter af Laurids NN og Kirsten Olufsdatter *Aale? †1700-.

Gift 2. 1715c med NN.

Børn med 1. kone Maren Hansdatter Jelliing:
Kirsten *1700 Donneruplund †2 år gammel.
Cathrine *1703 Farre, Give †2½ år gammel.
Elsebeth Christine Frederiksdatter *1707 Farre, Give.
Børn med 2. kone NN:
? Frederiksdatter *1722 Givskov.

1729 Hans Lauridsen Staby *1695cc Ringkøbing? †1739 Give By, degn, se degnelisten. Formodet søn af Hans Staby i Ringkøbing.
Barn født i Givskov:
Lars Hansen Staby *1729 Givskov.

1732 Jens Thomsen gift med hans kone.
Frands kone i Lindeballe bærer, så der er en forbindelse til Lindeballe.
Børn:
Thomas Jensen *1732 Givskov.

1732 - 1742+ Peder Christensen Skomager.
Gift 1732 i Give med Birte Lisbeth Markusdatter Ikke set født i Give. Måske datter af Markus Jensen Ris *1650c Ris?, Givskud? †1730 Give By.
Børn:
Marcus *1732 Givskov.
Christen *1734 Givskov †1736 Givskov, 2 år og 3 måneder gammel.
Peder *1736 Givskov. †1 år gammel.
Anna Margrethe *1738 Givskov.

1787- Jens Laursen *1715c †1792 Givskov
Gift med Kirsten Jensdatter *1719c †1800 Sillesthoved, Give.
Ikke set i skattemandtallet 1762 i Give sogn.
Ikke set i kirkebogen ud over de to begravelser.
Folketælling 1787 Givskov Niels Laursen   3.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Inderste og Almisse Lemmer mand 1Niels Laursen721715c  1792 Givskov Give Begravet nr.6934
Almisse
Inderste og Almisse Lemmer kone 1Kirsten Jensdatter681719c  1800 Sillesthoved Give Begravet nr.7029
Almisse


1797 Malte Christian Friis †1797 Givskov, se Donneruplund.
Han begraves 1797 af Givskov. Han havde kort før solgt Donneruplund for 4.800 rigsdaler, hvilke han vel ikke alle har skyldt væk. Han formodes at have købt måske den ene halvgård i Givskov til at trække sig tilbage på, men skøderne for Give sogn i den periode er ikke skrevet ud eller efterset endnu.
Hans datter Juliane gifter sig året efter hans død med sognefogeden Frederich Rechnagel, som derefter flytter fra Give By til Givskov.
Børn med tilknytning til Givskov:
Amalie Margrethe Maltesdatter Friis *1754c, 1797 ugift i Givskov, †1798 Givskov .
Juliane Dorthea Maltesdatter Friis *1759c, konfirmeret 1774 Lynderrup, 1797 ugift i Givskov.
Gift 1798 i Give med sognefoged Frederich Rechnagel, se nedenfor.

1798 Fridrich Ernst Rechnagel *1746c †1822 Givskov, Give, strømpehandler, senere sognefoged.

Gift 1. 1774.01.13 i Grene med Ane Kirstine Hansdatter *1746c Silkeborg, Grene †1778.05.29 Bindesbøl, Lindeballe.

Gift 2. 1779.01.12 i Give med Maren Christensdatter Donnerup *1728.04.11 Givskov †1797.07.07 Givskov datter af Christen Christensen Skov *1685c Givskov? †1745-54 Givskov? og Maren Christensdatter *1677c Store Hestlund †1762 Givskov.

Gift 3. 1798.08.04 i Give med datter af formand Juliane Dorthea Maltesdatter Friis *1759c.

I 1774 gifter han sig af Skjoldbjerg i Vorbasse sogn, flytter så til Lindeballe, hvor hans første kone begraves.
Frederich Rechnagel beskrives i FT 1787 som strømpehandler. Tilsyneladende gifter han sig til et hus i Givskov og hans datter får vel gennem stedmoderen Juliane Friis den ene halvgård i Givskov. Skøderne er ikke set endnu.
I 1844 begraves "Rechtnagels Enke Aftægtskone i Givskov" Maren Hansdatter 90 år gammel - altså født 1754c, hun er ikke identificeret endnu. I FT 1834 og FT 1840 bor hun ved Mads Christensen.
Barn med Kirstine Hansdatter i Lindeballe:
Kirstine Sophie Rechnagel *1776 Lindeballe, gift 1799 i Give med Anders Jensen Egeskov, se ovenfor, bosat Givskov.
Folketælling 1801 Givskov Fridrich Rechnagel   1ste familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Sogne- foged Lægs- mand og Taxa- tions- mand mand 3Fridrich Rechnagel531746c  1822 Givskov Give Viet nr.8352
 
kone 1Julane Dortea Friis421759c  1799+  Viet nr.8352
Hun kan evt. være født i Ellested eller Lynderup. I 1799 opretter hun og manden testamente: 20 rigsdaler til afdødes familie, 50 rigsdaler til Give sogn fattige, resten til overlevende ægtefælle. Hun har arvet en del efter faderen Malte Chr. Friis i 1797.7 Andet
1700 Anne Dorte Blome "paa Givskov" (skifte efter faderen Didrik Blome) enke efter Alexander Grubbe til Donneruplund
1706 Frands Sørensens datter Mette Marie Frandsdatter døbt #2079.
1707 Frands Sørensens kone af Givskov nævnes som fadder i dåb #2095.
1707 Frands Sørensen og kone vidne i trolovelse #8045.
1709 Ane Christensdatter Birkebæk uægte søn Christen Henriksen, far Henrik Nielsen, Vonsyld. Dåb #2132. Hun opholder sig i Givskov. Fik i Farre 1706 en anden uægte søn skrifte #1006, dåb #2075.
1716 Else Moustdatter i Givskov, uægte datte Anne med Peder Christensen, nordfra. Skrifte #1007, dåb #2151.
1725 Maren Larsdatter *1635c †1725 Givskov. Begravelse #6197.
1739 enke Maren Andersdatter *1688c begravet #6389.
1761 Frands Jakobsen begravet #6547, far til Christen Sørensen Skovs kone Ingeborg Frandsdatter.
1765 Maren Mathisdatter, gift med Frands Jakobsen, begravet #6658, se ovenfor.
1780 Johannes Christensen og Johanne Marie Christensdatter en datter Anne Marie Johannesdatter døbt #3053.
1785 begravet #6851 Las Lassens dødfødte barn. Lars Larsen eller ikke set. Muligvis forveksling med Mads Larsen eller Lars Madsen.
1788 Jørgen Madsen, tilsyneladende bror til Lars Madsen, faddere #3176.
1789 begravet #6896 Las Lassens dødfødte barn. Måske alligevel ikke - forveksling.
1794 Christen Hansen og Maren Madsdatter søn Hans begravet 7 år gammel #6963. Hans ikke set født i Give sogn.
1803 Gadbjerg kirkebog: "Niels Jørgensens kone Birthe Kirstine Christensdatter fra Givskov i Give sogn", uklart om indsidder eller gårdmand.


Hedegaard

Skematisk matrikelkort Hedegaard 1820-63, Give sogn. Give sogn: Hedegaard matrikler 1820c.
Som det ses blev udskiftningen gjort uden udflytning, hvilket fører til at alle gårde undtagen Vestergaard har marker to steder nemlig den egentlige mark til gården mod øst og et godt stykke væk engstykker vesterpå. Det var prisen for at beholde bygningerne i Hedegaard By, ikke nogen vellykket udskiftning, hvilket fører til mange handler senere med mindre parceller.
De røde punkter er bygningerne til gårdene.
Matr.nr. 5 er vist med en smal strimmel hen til en lille mark. Den smalle strimmel er ikke i matriklen, men er vist her for sammenhængen, nr. 5 består altså af to usammenhængende stykker.


1 Introduktion
Hedegaard ligger lige nord for herregården Søndersthoved, som de tre originale gårde hørte under langt tilbage hver gård med to fæstere. En gang imellem 1683 og 1720 deles jorden op i fem gårde, fire på godt 2 tønder hartkorn og een gård på godt 1 tønde hartkorn. Denne sidste mindre gård fordeles omkring 1735 mellem de andre fire gårde.
Gårdene kan følges nogenlunde godt i tre perioder:
1. 1652 - 1683 (hørende til Søndersthoved herregård i Give sogn)
2. 1710 - 1721 (hørende til Bjerre herregård i Aale sogn)
3. 1750 - 1825 (Donneruplund i Give sogn og selveje)
I det første tidsrum 1652 - 1683 kendes skøder fra Viborg Landsting, folk og gårde fra Nørvang Herreds Tingbog 1663-70, en mængde navne i stolestadestriden 1667 og til sidst græsningstaksten i 1683. I dette tidsrum er Hedegaard delt i 3 gårde som delvis har to fæstere.
I den anden periode 1710 - 1721 kendes fæsteprotokollen fra Bjerre gods med navne, hartkorn og årstal for fem fæstere og salget 1720 af Hedegaard til Niels Andersen Wong og dermed tillagt Donneruplund. Jens Lauridsen Risom, der kom til Søndersthoved mellem 1701 og 1703, har vel ejet Hedegaard og solgt det til Ole Krabbe på Bjerre før 1710. Det gik Jens Risom skidt og Søndersthoved var efter hans død i 1718-19 øde i 20 år.
I tiden 1750 - 1825 og for tre af gårdene fra 1735 kan ejere og fæstere forfølges baglæns fra matriklen 1820 med navnene fra 1825. Dette er hovedsagelig sket efter kirkebogen og folketællingerne og extraskatten 1762. Omkring 1760 laver Anders Nielsen Wong, som ikke kunne holde fingrene fra at ændre hartkorn, alle gårdene om til lige hartkorn, så man ikke kan identificere dem på hartkornet mere. Og han snyder sig endda til nogle fjerdingkar, det samme ses i Brande By.
Een gård kan følges helt igennem fra 1652 - 1825. Det er Vestergaard, der senere får matrikel nr. 1A. Rækken af fæstere begynder med Søren Jensen Smed fra 1652, 1664 og 1670. I 1652 var Søren Smed på en halvgård, men i 1664 nævnes han på en helgård, hvilken den formentlige søn Jens Sørensen så har overtaget efter ham mellem 1670 og 1683.
Tiden mellem 1730 og 1750 groft set er ikke vel belyst, tre gårde er ikke forbundet sammen bagud i tiden endnu. Det håbes at Reserverullerne 1736-40 og den store Reserverulle i 1741 kan kaste en del lys på den tid.
Ud fra skøder til selvejere vil tiden efter 1790 sikkert kunne vises med nøjagtigere årstal, disse skøder er endnu ikke skrevet ud.
Som nævnt ovenfor under matrikelkortet fra 1825 blev udskiftningen foretaget sådan, at alle gårde kunne blive liggende hvor de var tæt på hverandre i Hedegaard By. Dette var på kort sigt en nem og billig løsning og på længere sigt en skidt løsning fordi markerne lå på to forskellige steder. Hver gård skulle have noget af højdedragene øst for og nogen af engene vest for Hedegaard. Så alle gårde havde marker mindst to steder. Resultatet bliver da også et tæppe af mindre udstykninger, der bliver handlet frem og tilbage og på tværs da udstykningerne begynder omkring 1840.
De tidlige skøder fra Viborg Landsting er skrevet ud af Ejnar Bjerre af Thyregod. Familien Christen Pedersen og Morten Hansen på matrikel 3A er beskrevet af Christian Tirsgaard. Hermed tak til begge.
Gaardene 0A, der blev nedlagt og fordelt 1735c, og 1A kan sikkert føres tilbage til 1652 med navne på fæsterne. På matrikel 2A er Clemmen-navnene sikre, men der er et brud til Jens Jensen 1718. På 3A er Søren Olufsen og derefter enken Maren Larsdatter sikre, men overgangen til Christen Nielsen Midtgaard er usikker. På 4A er Jens Christensen og Søren Sørensen sikre men Lars Sørensen usikker. Sikkert er at alle navnene har været på gårde i Hedegaard, men måske på en anden gård end den angivne.

2 Kort oversigt over gårdene
Fæstere 1652 (skøde fra Sophie Staverskov til Jørgen Lykke):
1 gaard: Hans Christensen og Peder Hansen
1 gaard: Søren Jensen Smidt og Peder Pedersen
1 gaard: Margrethe Clemeds og Steffen Jørgensen.
Fæstere 1658 (skøde fra Johanne Lykke til Jørgen Lykke):
1 gaard: Christen Thyboe og Laurs Bøllund
1 gaard: Søren Jensen Smed og Mads Sørensen
1 gaard: Niels Jensen og Søren Christensen.
Nævnt 1663 (Nørvang Herreds Tingbog)
Peder Hansen saa forarmet han ikke kan betale skatter.
Ingen gårde i Hedegaard er øde.
Nævnt 1664 (Nørvang Herreds Tingbog)
Jens Jensen i Hedegaard ½ gård.
Mads Sørensen i Hedegaard 1 gård. Søren Jensen i Hedegaard 1 gaard.
Nævnt 1664 restancer (Nørvang Herreds Tingbog).
Jens Nielsen.
Peder Hansen.
Søren Jensen.
Mads i Hedegaard.
Fæstere 1664 tiende (Nørvang Herreds Tingbog).
Søren Jensen.
Jens Christensen.
Mads Sørensen.
Søren Olufsen.
Jens Jensen.
Peder Hansen.
Personer 1667 stolestade striden.
Søren Olufsen *1602cc.
Søren Jensen *1627c.
Mads Sørensen *1627cc.
Jens Jensen *1623cc.
Maren Pedersdatter *1613cc
Margrethe Jensdatter *1615cc
Jens Christensen *1627cc.
Peder Hansen *1629cc.
Søren Christensen *1623cc.
Fæstere 1668 ægtkørsel (Nørvang Herreds Tingbog).
Søren Jensen.
Jens Jensen.
Mads Sørensen.
Fæstere 1670 gæld (Nørvang Herreds Tingbog).
Søren Jensen.
Mads Sørensen.
Kop- og Quegskat 1678.
01 Mads Sørensen og hustru 1 Søn, 2 følle, 2 kør 4 faar, 2 Lamb, 2 bitræer. Hafer tilhuuße 2 Betlere hede Maren Clemandsdatr og Maren Crestens dattr.
02 Søfren Ollufßen, j hustrue, j følle under 3 aar, j Koe, j kalf, 2 faar, j Lamb.
03 Jenß Jensen, j hustrue, j hest, j koe, 4 faar, 2 Lamb, hafer tilhuse en fattig gl Quinde heder Johanne Sørrensdattter.
04 Christen Clemmendsen, j hustrue, j følle under 3 aar, j Koe, 4 Faar, 3 Lamb.
05 Søfren Jensen, j hustrue, 1 Hest, 2 kør, 4 faar, 2 Lamb.
06 Jenß Christensen, j hustrue, 3 faar, j koe, 2 Lamb, 1 Folle under 3 aar.
07 Jens Søfrensen ugift, 1 koe, 4 Faar, 2 Bitræe.
08 Søfren Christensen, j hustrue, j Hest, j koe, 5 faar, 5 Lamb, 1 Bitræe.
Fæstere 1683 Græsningstaxten (bedre er markbogen nedenfor).
Mads Sørensen ½ gård.
½ gård øde, tidligere Søren Olufsen.
Christen Clemmensen 1 gård.
Jens Sørensen 1 gård.
Fæstere 1683 Markbogen Hedegaard Give (1664 angivet deri).
Matricullen 1664Markbogen 1683
Matz Sørens...
Søren Ollufsen
Matz Sørensen
Søren Ollufsens Enche Maren Lasdatter
Jens Jensen
Christen Clemmens
Clemmend Christensen
Christen Clemmends
Søren Jensen
Jens Christensen
Jens Sørens
Søren Sørensen
Fæstere 1688 Ny Matrikel, navne fra 1683!.
Christen Clemmendß og Clemmend Christenß 3 0 2 1
Matz Sørenßen og Søren Olesens Enche 3 3 0 0
Jenß Sørenßen og Søren Sørrenß 3 1 2 2.
Fæstere 1688 Kop- og Ildskat:
Jens Sørensøn som har stor Qvæg en Hustroe en Skorsteen
Jens Matsøn som har stor Qvæg en Hustroe en Skorsteen
Disse ere Gadehuus=mænd og har iche stor Qvæg:
Sørren Sørrensøn en Skorsteen
Clemmen Christensen en Skorsteen og en Oven
Christen Clemmensen en Skorsteen
Stor Qvæg vel forstået som køer og heste.
I stedet for 6 halvgårde reorganiseres hartkornet et sted imellem 1688 og 1701 til fire halvgårde og en fjerdepart gård.

Kop- og Ildstedskat 10 april 1690 Heedegaard.
Jens Søfrenßen hustrue 1 Jlsted
Jens Matzßen 1 Ildsted Een Gaadehuusmand som icke Hafuer store queg.
Fæstere Kop- og Rentepengeskat 31 December 1699 Hedegaard Give.
Jens Madsen a hustrue
Clemmend Christensen a hustru
Jens Sørensen a hustru
Søren Sørrensen a hustrue j pige
Christen Nielsen a hustrue
Fæstere Kopskat 1704-05 Hedegaard Give.
Jens Matsøn
Clemen Christensøn
Jens Sørrensøn
Mats Sørrensøn
Christen Nielsøn
Fæstere 1720 Skøde Ole Krabbe til Niels Andersen Wong.
Laurids Jensen 2 0 2 1½.
Søren Jensen 2 0 2 1.
Niels Jensen 2 0 3 1.
Jens Jensen 2 0 3 1.
Jesper Jensen 1 1 2 1½.
3 Fæsterliste
4 Ejerliste
5 Familier med børn


Give Hedegaard 0A senere fjerdeparts gård 1 1 2 1½ begynder her ↓
På Peder Pedersen i 1652 følger i 1658 Mads Sørensen, som har en søn der nævnes i Kop- og Quegskatten 1678. Formodningen er, at det er Jens Madsen, der ses fra 1688 fremad som fæster i Hedegaard. Denne skrives delvis på en gård delvis i et gadehus, hvorunder man bedre forstår et husmandssted. At Jens Madsen har samme gård som Mads Sørensen den Gamle er en hypotese. Ingen hypotese er, at Jens Madsen er at finde 1688 til 1704 i Hedegaard.

Give Hedegaard 0A senere fjerdeparts gård 1 1 2 1½
1652- Peder Pedersen.
Hans navn ses kun i skødet fra 1652, se ovenfor "2 Kort oversigt over gårdene" i Hedegaard.

Give Hedegaard 0A senere fjerdeparts gård 1 1 2 1½
1658- Mads Sørensen den Gamle *1627cc †1709.04.04 (formodentlig på aftægt ved familie) Nygaard Give.
Den Gamle er han her kaldet for at adskille ham fra Mads Sørensen den Unge, der ses 1705 - 1720 i Hedegaard. Mads Sørensen den Gamle nævnes fra 1658 - 1687 i Hedegaard.
Han nævnes i skødet fra 1658 på den anden halve gård, hvor Søren Jensen Smed er på den anden og ses sidste gang i de sete kilder i Græsningstaksten 1683.
I stolestade striden 1667 i Give kirke kan han huske hvem der sad hvor i kirken 26 år tilbage, derfra er hans omtrentlige fødselsår udregnet.
I Nørvang Herreds Tingbog skrives han i 1664 af 1 gård, altså af en helgård; men dette skal vel betvivles for i samme år i november ses i listen over fæstere der har betalt tiende i Hedegaard seks navne, hvilket tyder på seks halvgårde ud af de tre helgårde.
I 1666 blev han af Mette Grubbe til Rask indkaldt som sandemand til Viborg Landsting.
Den Mads Sørensen, der i 1709 begraves af Nygaard i Give er knap firs år mindre to måneder gammel dermed født juni 1629. Det omtrentlige fødselsår af Mads Sørensen den Gamle ud fra stolestade striden er 1627cc, hvilket passer meget godt. Han menes at være på aftægt ved sønnedatteren Maren Jensdatter gift med Jens Jespersen i Nygaard.
Der er ikke set nogen familieforbindelse mellem den Gamle og den Unge, men konernes navne kendes heller ikke.

Give Hedegaard gård 1 1 2 1½ fjerdepartsgård
1688- Jens Madsen *1660cc †1710-19? Hedegaard Give søn? af Mads Sørensen den Gamle i Hedegaard.
Gift 1688- med hans kone.
Det synes sandsynligt at gadehuset udviklede sig til den fjerdepart gård, der har hartkornet 1 1 2 1½ og som drives af Mads Sørensen den Gamles søn Jens Madsen og hvilken gård beskrives nedenfor. Den er kun halv så stor som de andre fire gårde i Hedegaard. Det kan også forholde sig anderledes.
I 1688 Kop- og Ildskat:

Jens Matsøn som har stor Qvæg en Hustroe en Skorsteen.

Dette forliges meget dårligt med Ildstedskatten 1690:

Jens Matzßen 1 Ildsted Een Gaadehuusmand som icke Hafuer store queg.

Kop- og Ildstedskatten 1688 ser alt i alt upålidelig ud.
I Kop- og Quegskat 1678 nævnes Mads Sørensen den Gamle med kone og 1 søn og denne søn antages at være Jens Madsen.
I 1699 i Kop- og Rentepengeskatten ses han med kone i Hedegaard og i 1700 får han en datter.
Han ses sidste gang 1704 som fadder.
Børn født før kirkebogen begynder 1700:
Marie Jensdatter *1680c Hedegaard overtager fæstet med hendes mand Mads Sørensen den Yngre.
Maren Jensdatter *1680- Hedegaard †1710+.
Gift 1699- i Give med af Nygaard Give Jens Jespersen *1670cc †1709 simuleret begravelse.
Flere børn mulige.
Børn i kirkebogen:
Anne Jensdatter *1700.08.01 Hedegaard Give.

Give Hedegaard 0A senere fjerdeparts gård 1 1 2 1½
1710 Mads Sørensen den Unge *1682c †1720.04.28 Hedegaard Give.

Gift 1. 1701c med Anne Poulsdatter *1676c †1702.04.02 (barselsseng) Nygaard Give.

Trolovet 2. 1703.07.29 i Give med Marie Jensdatter datter af formand Jens Madsen.

Han menes at være den Mads Sørensen den Unge, der i 1702 og 1704 får børn i Nygaard Give og som ikke ses senere der men derimod i Hedegaard; denne blev 1703 i Give gift anden gang med Marie Jensdatter. Den Mads Sørensen den Gamle i Nygaard der begraves 1709 er da 79 år gammel og kunne sværligt få en så ung kone og børn 1704.
Bjerre gods fæsteprotokol (FamikySearch):
Jeg olluf Krabbe til Biere Schaarup Nandrup og Søvig ga[.. {margin mangler}] Kongl. Majts Etatz og Justitz Raad, giør bekiendt at have s[.. {margin mangler}] og fæst til Mads Sørensen een min anpart Bundegaard udj Heedeg[.. {margin mangler}] som er hartkorn 1 td 1 Sk. 2 f: 1½ alb: som hand maa nyde og beholde hans lifs tiid, saa lenge hand i Rette Tiider svarer ordi[.. {margin mangler}] og extra ordinaire shatter, saavelsom til hver Martinj Præcise un[der] fæstens forbrydelse betaler her paa Bierer den Sædvanlige landg. ligesom hans formænd og over alt forholder efter hans Kongl. [..... {margin mangler}] [l]ou og forordninger
Bieregaard d: 13 Maji 1710.
Krabbe
Børn:
Marie Madsdatter *1702.03.29 Nygaard Give.
Jens Madsen *1704.08.03 Nygaard Give †1704.10.12 Nygaard Give.
Kirsten Madsdatter *1705.08.30 Hedegaard Give formodentlig død i Bregnhoved †1728.06.20 for alderen passer. Det ville antyde at moderen efter faderens død 1720 ville være flyttet til Bregnhoved.
Mette Marie Madsdatter *1708.11.18.
Søren Madsen *1711.04.12

Give Hedegaard 0A senere fjerdeparts gård 1 1 2 1½
1720 Jesper Jensen *1699- Nygaard Give søn af Jens Jespersen.
Trolovet 1721.05.13 med Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup.
Jesper Jensen ses som fæster på 1 1 2 1½ i skødet 1720 fra Ole Krabe til Niels Andersen Wong (den Ældre og Store).
Han nævnes i kirkebogen fra 1720 til 1734 i Hedegaard. 1734 nævnes Mette Jespersdatter som fadder i kirkebogen, gift med Christen Nielsen.
Han menes flyttet 1735c til Nederdonnerup, hvor en Jesper Jensen ses 1758-1770. Denne Jesper Jensen *1700c †1770 Nederdonnerup og ses der med kone i Extraskattemandtallet 1762 i vel et hus, som tilhører Engelsholm.
Hartkornet 1 1 2 1½ deles i 1735c op mellem de fire andre gårde med matrikelnumre 1A, 2A, 3A og 4A og denne fjerdeparts gård nedlægges.
Børn:
Maren Jespersdatter *1722.11.15.
Muligvis den Maren Jespersdatter, der som almisselem blev begravet af Bøllund i 1768 uden aldersangivelse.
Lars *1725.02.18 begravet 1731.01.14 seks år gammel.
Christen Jespersen *1727.05.25, formodes at være den Christen Jespersen, der ses 1755 Give By, 1761 som soldat i Bæksgaard, 1764 i Farre og som 1766 tjener i Søndersthoved.

Formodet gift 1. 1755.12.10 i Give med Sidsel Sørensdatter (vel †1765 i Bregnhoved som Christen Jespersens kone).

Gift 2. 1766.12.06 i Give med enken Kirsten Rasmusdatter af Nederdonnerup. Derefter tilsyneladende flyttet til et andet sogn.

Søren *1730.04.23 begravet 9 måneder gammel.
Lene *1734.10.06 begravet 10 dage gammel.

Give Hedegaard 0A senere fjerdeparts gård 1 1 2 1½
1735c Gården nedlægges hartkornet deles op mellem de andre fire gårde i Hedegaard.

Give Hedegaard 0A senere fjerdeparts gård 1 1 2 1½ ender her ↑Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard begynder her ↓

Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard
1652- Søren Jensen (Smed) *1627cc †1670+ Hedegaard?
Gift med hans kone.
I 1652 fæster Søren Smed en halvgård, i 1664 nævnes han på en helgård, som den formentlige søn Jens Sørensen har fået fæste på mellem 1670 og 1683.
Hedegaard ses i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol. Sophie Staverskov skøder i 1652, hvor hun lige har solgt Donneruplund og er flyttet til Søndersthoved, tre gårde i Hedegaard til Jørgen Lykke, der imellem en gård med Søren Smidt og Peder Pedersen. I 1658 et skøde fra Johanne Lykke til Jørgen Lykke, hvor gård nr. 1 fæstes af Søren Smed og Mads Sørensen.
Der udnævnes sandemænd til at møde på Viborg Landsting i april 1666, derunder Søren Jensen i Hedegaard.
I stolestade striden i Give kirke 1667 kan han huske 20 år tilbage, hvilket er 1647, hvis han antages at være 14 år i det år ville han være født omkring 1633. Men da han får en søn i 1652c er han snarere født omkring 1627.
I 1666 nævnes han in Nørvang Herreds tingbog som kirkeværge i Give sammen med Peder Lassen i Vorslunde. De har været kirkeværger i fire år siden 1662 og vil begge fratræde hvervet i oktober 1666; grunden er at de skal drive penge ind til at restaurere Lindeballe kirke efter provstens befaling og det er meget svært lige efter Svenskekrigen der endte i 1660.
Også i tingbogen nævnes han sammen med syv andre i Give sogn og to nabosogne som havende gæld til Oluf Thomsen i Jelling.
Kendte formodede børn:
Jens Sørensen *1652c Hedegaard overtager fæstet se nedenfor.
Søren Sørensen *1660c Hedegaard †1702.02.18 Hedegaard.
Overtager fæstet af den anden halvgaard se Markbogen 1683, som 1664 var fæstet af Jens Christensen.

Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard
1683- Jens Sørensen *1652c Hedegaard †1733.04.19 Hedegaard søn af formand.
Gift 1687+ med Anne Harrild *1654c Harrild? Brande eller Ejstrup? †1732.06.08 Hedegaard.
Han ses i Markbogen 1683 på en halvgård som hans far Søren Jensen Smed før har fæstet - det ses 1664 også i Markbogen. Ubesået kan marken føde 10 nød og 4 bæster. På et skifte i Ramskov mose avles 3 læs og 10 knipper mosehø, i en toft ved gården 12 knipper.
I kopskatten 1687 nævnes han som ugift med 1 koe, 4 Faar, 2 Bitræer.
Han kaldes i 1722 Vestergaard i kirkebogen.
Børn:
Søren Jensen *1686c Hedegaard, overtager fæstet af den ene halvgård, se nedenfor.

Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard
1713 Søren Jensen *1686c Hedegaard †1764.10.14 Hedegaard, søn af formand.
Gift 1727.10.12 i Give med af Tromborg Inger Nielsdatter *1703c (vel ikke i Give) †1773.01.24 Hedegaard vel datter af Niels Pedersen Tromborg (ses 1720, 1732) og Anne Jensdatter (bærer sønnen Niels 1732).
Bjerre gods fæsteprotokol (FamilySearch):
Jeg olle Krabbe til Biere Schaarup Nandrup og Søevig Gaa[.. {margin mangler}] Kong: Majts Etatz og JuestitzRaad giør bekiendt at have sted til Søren Jensen een min anpart Bundegaard udj Heedegaard er Hartkorn 2 Td. 3 F: 1 alb: som hand maa nyde bruge og beholde [.. {margin mangler}] Lifs tiid saa lenge hand i Rette tiider svarer alle ordinaire og Extra ordinaire shatter, saavelsom til hver Martij Præcise under [..{fæ}stens] forbrydelse betaler her paa Biere dends Sædvanlige lan[{dg.}.. {margin mangler}] ligesom hans formænd, og over alt forholder sig eftter hans Kongl Majts lou og forordninger.
Bierregaard den 10 Augustij 171[3].
Krabbe
Søren Jensen kaldes i 1741 Søren Vestergaard i kirkebogen.
Børn:
Anne *1729.09.11 Hedegaard †16 måneder gammel.
Niels Sørensen *1732.09.14 Hedegaard, overtager fæstet, se nedenfor.
Anne *1736.08.19 Hedegaard †3 år gammel.
Jens *1739.05.18 Hedegaard †6 måneder gammel.
Anne *1741.12.17 Hedegaard.

Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard
1754 Niels Sørensen Vestergaard *1732.09.14 Hedegaard †1812.01.19 Hedegaard, søn af formand.

Gift 1. 1757c med Karen Pedersdatter *1730c (ikke set i Give) †1777.04.20 Hedegaard.

Gift 2. 1779.09.02 i Øster Nykirke med An Marie Pedersdatter *1742c Sønder Kollemorten, Øster Nykirke †1829 Hedegaard.

Børn med 1. kone Karen Pedersdatter:
Søren Nielsen *1758.09.24 Hedegaard, overtager gården.
Maren Nielsdatter *1759.12.23 Hedegaard.
Gift 1786.02.17 i Give med af Bæksgaard, Give Peder Johansen *1762.10.31 Bæksgaard †1834+ søn af Johannes Pedersen *1731c †1811 Give og Sidsel Knudsdatter *1730c †1821 Bregnhoved Mark, Give.
Bosat Bøllund, Give.
Anne Marie *1762.08.08 Hedegaard †1772.12.26 10 år gammel.
Peder Nielsen (Hedegaard) *1771.06.23 Hedegaard.

Gift 1. Else Marie Poulsdatter *1772c †1830 Give By.

Gift 2. Mette Nielsdatter *1776c.

Bliver i 1792 afskrevet i lægsrullen på grund af fodskade.
Senere 1818+ sognefoged i Give By.
Børn med 2. kone An Marie Pedersdatter:
Navnløs *1781.11.30 †2 dage gammel.
Karen Nielsdatter *1783.03.30 Hedegaard †1849.08.24 Ringive.
Gift 1829.07.04 i Ringive med Jens Hansen *1796c Ringive †1852.07.18 Ringive søn af Hans Heinrich Michelsen *1761.09.13 Vandel, Randbøl †1846.11.19 Ringive og Anna Hansdatter *1760.09.14 Ringive †1827.08.01 Ringive.
Barn med Anders Andersen Ramskov *1787:
Anders Andersen *1811.05.11 Hedegaard.
Han er hjemme i Ringive ved moderen og stedfaderen Jens Hansen i FT 1834.
Simuleret Folketælling 1762 Hedegaard Niels Sørensen Gods: Søndersthoved
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Sørensen Vestergaard30 1732 Hedegaard Give 1812 Hedegaard Give Dåb nr.2327
Begravet nr.7155
 
kone 11762100Karen Pedersdatter32c 1730c  1777 Hedegaard Give Begravet nr.6767
Ikke født i Give
søn176299Søren Nielsen4 1758 Hedegaard Give  Dåb nr.2674
Overtager gården.
dat.176299Maren Nielsdatter3 1759 Hedegaard Give  Dåb nr.2700
Gift 1786 i Give med Peder Johansen i Bæksgaard, Give.
dat.176299Anne Marie Nielsdatter0 1762 Hedegaard Give 1772 Hedegaard Give Dåb nr.2755
Begravet nr.6727
 
mands far1762100Søren Jensen76cgl: Forældre som nyder ophold.1686c  1764 Hedegaard Give Viet nr.8090
Begravet nr.6640
 
mands mor1762100Inger Nielsdatter59cgl: Forældre som nyder ophold.1703c  1773 Hedegaard Give Viet nr.8090
Begravet nr.6731
Ikke født i Give. Gift 1727 af Tromborg.


Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard
1792 Søren Nielsen *1758.09.24 Hedegaard †1830.09.17 Hedegaard, søn af formand.
Gift 1787.01.16 i Give med Mette Johannesdatter *1760.08.24 Bæksgaard †1846.01.17 Hedegaard datter af Johannes Pedersen *1731c †1811 Give og Sidsel Knudsdatter *1730c (ikke i Give) †1821 Bregnhoved Mark.
Søren Nielsen skrives i lægsrullen 1789 at være 63 tommer høj (165 cm).
Mette Johannesdatter ses FT 1834 i Kolding ved sønnen Johannes Sørensen, der er daglejer der. I FT 1840 er hun tilbage i Hedegaard.
Børn:
Dødfødt 1787.08.19.
Niels Sørensen *1789.04.05 Hedegaard, overtager fødegården, se nedenfor.
Karen Sørensdatter *1791.03.13 Hedegaard †1850+.
Gift 1819- med Søren Pedersen *1787c Stouby †1850+.
Bosat Børkov Skov, Gauerslund sogn.
Johannes Sørensen *1793.04.14 Hedegaard †1845+.
Gift 1823- med Maren Jepsdatter *1799c Stepping, Haderslev amt †1845+.
Bor FT 1845 i Kolding i hus ved skomagermester Andreas Lorenzen i Laasbyegades vestre side 52b.
Børn:
Hanne Sørensen *1824c. Fra FT 1834.
Søren Johansen *1828c. Fra FT 1834.
Mette Katrine Sørensen *1833c Kolding. Fra FT 1834.
Marie Sørensen *1837c Kolding. Fra FT 1845.
Søren Sørensen *1844c Kolding. Fra FT 1845.
Sidsel Marie Sørensdatter *1798.05.17 Hedegaard †1880+.
Gift 1824- med Søren Christensen *1803c Vindelev †1860-80.
Bosat Vindelev.
Udvalgt barn:
Christine Sørensen *1830c Vindelev By.
Gift 1851c med Poul Christian Mikkelsen i Højgaard, Give matr. 1B.
Folketælling 1787 Hedegaard Søren Nielsen   Matr: Vestergaard   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selv- eier mand 1Søren Nielsen281758 Hedegaard Give 1830 Hedegaard Give Dåb nr.2674
Viet nr.8267
Begravet nr.7415
 
kone Mette Johannesdatter271760 Bæksgaard Give 1845+ Hedegaard Give Dåb nr.2176
Viet nr.8267
Ses i FT 1845.
aftægt mands far 2Niels Sørensen551732 Hedegaard Give 1812 Hedegaard Give Dåb nr.2327
Begravet nr.7155
 
kone 2. 1Ane Marie Pedersdatter451742c Kollemorten- Sønder Øster Nykirke 1829 Hedegaard Give Begravet nr.7387
 
dat. 1 Karen Nielsdatter51783 Hedegaard Give  Dåb nr.3095
Datter af Niels Sørensen med 2. kone.

Folketælling 1801 Hedegaard Søren Nielsen   4de Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Søren Nielsen441758 Hedegaard Give 1830 Hedegaard Give Dåb nr.2674
Viet nr.8267
Begravet nr.7415
 
kone 1Mette Johannesdatter401760 Bæksgaard Give 1846 Hedegaard Give Dåb nr.2718
Viet nr.8267
 
søn Niels Sørensen111789 Hedegaard Give 1863 Hedegaard Give Dåb nr.3189
 
dat. Karen Sørensdatter91791 Hedegaard Give 1850+  Dåb nr.3231
Gift med Søren Pedersen *1787c Stouby bosat Børkov Skov, Gauerslund.
søn Johannes Sørensen71793 Hedegaard Give 1845+  Dåb nr.3279
Gift 1823- med Maren Jepsdatter *1799c Stepping, Haderslev amt. Bosat Laasbygade 52b, Kolding, hvor han er arbejdsmand.
dat. Sidsel Marie Sørensdatter31798 Hedegaard Give 1880+ Vindelev? Dåb nr.3385
Gift 1824- med Søren Christensen *1803c Vindelev.
aftægt mands mor 1eAne Marie Pedersdatter661742c Kollemorten- Sønder Øster Nykirke 1829 Hedegaard Give Begravet nr.7387
Nyder Aftægt ved Gaarden.


Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard
1822c Niels Sørensen *1789.04.05 Hedegaard †1863 Hedegaard søn af formand.
Gift 1822 i Sønder Omme med Karen Poulsdatter *1797 Filskov, Sønder Omme †1868 Hedegaard datter af Poul Christian Jørgensen *1768 Mølbygaard, Ansager †1826 Filskov gift 1788 i Ansager med 2. kone Maren Jensdatter *1757 Agersnap, Ølgod †1837 Filskov.
Foruden gårdmand var Niels Sørensen "konstitueret" skolelærer og han lavede FT 1834 i en del af Give sogn.
I følge lægsrullerne var han brystsvag og hulbrystet og blev vel af den grund aldrig indkaldt. Han opholdt sig i Hedegaard med en undtagelse i 1811, hvor stedet Lørsted ikke er identificeret. Han havde amtpas til Holsten. Han var lille med 62¾ tommer (164 cm).
Konen Karen Poulsdatter har to søskende, der også kommer til Give sogn: Mikkel Poulsen omkring 1823c til Højgaard og Ane Kirstine Poulsdatter, der i 1828 gifter sig med Anders Enevoldsen i Ullerup.
Børn:
Mette Nielsdatter *1823.08.29 Hedegaard (tvilling) †1902.01.25 Kolding.
Gift 1851.10.09 i Hvejsel med Jens Christian Pedersen *1828 Ildved, Hvejsel †1872 Thyregod By, søn af Peder Madsen og Barbara Iversdatter.
Før hun bliver gift tjener hun rundt omkring i flere sogne til sidst i Tørring, hvor hun bliver gravid. De første børn bliver kaldt Jensen, resten Pedersen. Familien flytter uhyre meget omkring og bliver omkring 1860 baptister. Se Vibeke Hammer.
Børn (fra Vibeke Hammer):
Peder Jensen *1852.01.14 Ildved, Hvejsel (ved svigerfaderen).
Søren Jensen *1853.10.13 Øster Nykirke,
Flytter som skrædder i 1873 i Thyregod til Rind.
Jens Peder Jensen *1855.09.19 Harresø, Givskud.
Bertel Pedersen *1857.09.07 Harresø, Givskud. (Ikke døbt i Folkekirken).
Niels Pedersen *1860.03.12 Skærhoved, Give †1924.03.06 Kbh. (Ikke døbt i Folkekirken).
Barbara (senere Maria) Pedersen *1862.05.28 Langkær, Brande †1938.02.12 Kbh. (Ikke døbt i Folkekirken).
Pauline Pedersen *1865c Thyregod By (ikke døbt i Folkekirken)
Maren Nielsdatter *1823.08.29 Hedegaard (tvilling).
I FT 1834 i Søndersthoved Mark matr. 2A ved Christen Andersen. FT 1845 tjener hun ved Jeppe Nielsen i Lillebrande, Sønder Omme. Muligvis gift 1851c med Niels Nielsen af Give By.
Søren Nielsen *1825.08.10 Hedegaard.
Poul Kristian Nielsen *1827.08.06 Hedegaard †1850.10.30 Slesvig (tyfus).
Var jærgersoldat i krigen 1848.
Ane Marie Nielsdatter *1829.09.26 Hedegaard .
Gift 1850.05.20 i Give med Hans Christopher Jensen *1825.09.01 Paabøl, Hoven søn af Jens Christian Hansen *1797.04.06 Paabøl †1850-55 og Ane Marie Hansdatter *1806c Hoven †1860+.
1852-57 bosat 11A Grarup, Brande. Derefter Kokborg, Thyregod FT 1855 og FT 1860.
Marie Nielsdatter *1831.09.08 Hedegaard.
Gift 1850.05.29 i Brande med enkemand Knud Ebbesen *1813c Øster Nykirke.
Bosat Grarup 1850-54, derefter ikke set.
Ane Nielsdatter *1834.06.19 Hedegaard.
Gift 1852 i Øster Nykirke med Johan Henrik Graves *1820.12.18 Gadbjerg.
Bosat Søndersthoved Mark og Vorslunde i Give.
Johannes Nielsen *1836.03.15 Hedegaard.
Gift 1866.12.06 i Give med Anne Ottesdatter.
Overtager hans fødegård.
Niels Peder Nielsen *1839.03.04 Hedegaard. Fraskildt.
Husmand i Risbjerg, Brande.
Folketælling 1834 Hedegaard Niels Sørensen   41 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Sørensen461789 Hedegaard Give 1863 Hedegaard Give Dåb nr.3189
 
kone 1Karen Poulsdatter361797 Filskov Sønder Omme 1868 Hedegaard Give Gift 1822 i Sønder Omme.
dat. Mette Nielsdatter111823 Hedegaard Give 1902 Sankt Nicolaj Kolding Gift 1851.10.09 i Hvejsel med Jens Christian Pedersen *1828 Ildved, Hvejsel †1872 Thyregod By, søn af Peder Madsen og Barbara Iversdatter. Bosat i Hvejsel, Givskud, Skærhoved?, Give (familien bliver baptister), Langkær, Brande, Thyregod. Hun lader sig døbe som baptist 17. maj 1869 i Nørre Snede.
LINK: Mette Nielsdatter/Nielsen/Pedersen en detektiv historie (Vibeke Hammer).
søn Søren Nielsen91825 Hedegaard Give   
søn Poul Christian Nielsen71827 Hedegaard Give 1850 Slesvig Var Jægersoldat i krigen 1848.
dat. Ane Marie Nielsdatter51829 Hedegaard Give  Gift 1850.05.20 i Give med Hans Christopher Jensen *1825.09.01 Paabøl, Hoven.
dat. Marie Nielsdatter31831 Hedegaard Give   


Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard
1854 Johannes Nielsen *1836.03.15 Hedegaard †1913.01.10 Hedegaard, søn af formand.
Gift 1866.12.06 i Brande med (Ottesdatter fra moderen) Anne Ottesdatter Pedersen *1838.08.13 Nørre Askær, Brande datter af Peder Madsen *1802.09.12 Nørre Askær †1861.01.02 Nørre Askær og Mette Ottesdatter *1808.01.31 Uhre, Brande †1886.06.29 Nørre Askær.
Får skøde af faderen 1854.04.15 tinglæst 1854.12.08 på Hedegaard matr. 1B. Køber 1C til og 25E Hestlund og 7B Søndersthoved. Sælger gården 1902 til Christian Julius Christensen.

Give Hedegaard matrikel 1A 2 0 3 1 Vestergaard ender her ↑ .


Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0 begynder her ↓

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 0 3 1
1640c Clemmend *1615cc †1652-.
Gift med Margrethe Clemmends *1615cc †1652+
Dette er en KONSTRUKTION. Man skal ikke lægge for meget eller for lidt i den.
Hendes navn Margrethe Clemmends ses kun i skødet fra 1652. Ud fra navnet var hun gift med Clemmend derfra navnet. Hun antages at have giftet sig igen, sådan at den formentlige søn Christen Clemmensen, der ses i matriklen 1664, er opvokset ved en stedfar.
Børn:
Christen Clemmensen *1640cc, overtager et fæste se nedenfor.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 0 3 1
1652- Margrethe Clemmends *1615cc †1652+.
Formodentlig gift 2. gang med hendes anden mand.
Dette er en KONSTRUKTION. Man skal ikke lægge for lidt eller for meget i den.
Det er ikke en konstruktion men en dokumenteret kendsgerning, at hun fæster denne gård.
Da Christen Clemmensen fra 1664 formodes at være hendes søn antages, at hun har giftet sig anden gang med en af de seks fæstere, der nævnes i skødet 1658. Dette er ikke nødvendigt men særdeles muligt.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 0 3 1
1657- Christen Clemmensen *1640cc †1683-1699 Hedegaard? søn af forkone.
Gift med hans kone.
Christen Clemmensen ses i Markbogen 1683 angivet som fæster i matriklen 1664, så han er sikker, mens forbindelsen bagud til Margrethe Clemmends er en sandsynlig konstruktion. I 1683 er han stadig fæster af en halvgård med sønnen Clemmen Christensen på den anden halve gård.
En hel gård i Græsningstaxten i 1683, hører under Søndersthoved. Ubesået kan marken føde 10 nød og 4 bæster. På et skifte i Ramskov mose avles 3 læs og 10 knipper mosehø, i en toft ved gården 12 knipper.
Børn:
Clemmen Christensen *1657c †1724.09.10 Bregnhoved overtager fæstet se nedenfor.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 0 3 1
1683- Clemmen Christensen *1657c Hedegaard †1724.09.10 Bregnhoved Give søn af formand.
Gift 1688+ med hans kone †1726.05.19 Bregnhoved.
Clemmen Christensen ses som fæster med hans far Christen Clemmensen i 1683 hver angivet i Hedegaard på halvgårde, som de sikkert har drevet sammen.
At han er gift i eller efter 1688 ses i Kop- og Ildskatten 1688, hvor han ikke angives med hustroe.
I begyndelsen af kirkebogen i Give ses Clemmen Christensen i Hedegaard i 1701 som vidne til en trolovelse og i 1702 som fadder.
I 1705 fæster han en halvgård i Bregnhoved i Give, hvor to af hans børn er identificeret.
Clemmen Christensen drev halvgården i Hedegård fra før 1683 til 1705, hvilket er 22+ år. Han var da 26c til 48 år gammel.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 0 3 1
1718c fæstebrev Jens Jensen *1695cc †1745+.
Gift med hans kone *1700cc †1729+.
Bjerre gods fæsteprotokol (FamikySearch):
Jeg olluf Krabbe til Bierre Schaarup Nandrup og Søvig gaarde kongelig Etatz og Justitz Raad, giør bekiendt at have sted og f[.. {margin mangler}] til Jens Jensen een min anpart Bundegaard udj Heedegaard som er hartkorn 2 Tdr: 3 F: 1 alb: som hand maae nyde bruge og behol[.. {margin mangler}] hans lifs tiid, saa lenge hand i Rette tiider svarer alle ordinae[.. {margin mangler}] og Extra ordinaire shatter saavelsom til hver Martinj præ[.. {margin mangler}] under Fæstens forbrydelse betaler her paa Biere dend Sædvanl[.. {margin mangler}] Landg. ligesom hans formænd, og over alt forholder sig efter han[.. {margin mangler}] Kongl. Majts lov og forordninger,
Bieregaard d: 25 Septemb: 17[.. {margin mangler}]
Krabbe.
Årstallet der mangler må være før 1720, da gårdene blev solgt fra Bjerre til Niels Andersen Wong.
Han ses i kirkebogen fra 1722-30 i Hedegaard. Kirkebogen blev praktisk ikke ført 1711-19. Kort før 1737 flytter han til Nederdonnerup også i Give, hvor han kaldes Jens Jensen Hedegaard i kirkebogen.
At han flytter 1737c passer med at næste fæster er Lille Niels Laursen, der gifter sig 1738 kort efter at have overtaget gården.
Børn efter 1719 (børn 1711-19 ikke kendt):
Jens *03.05.1722 Hedegaard †1730.12.31 Hedegaard begravet knap ni år gammel.
Søren Jensen *30.03.1727 Hedegaard

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0
(Christen Nielsen er sikker i Hedegaard, men muligvis ikke på denne gård).
1731- Christen Nielsen †1742+.

Gift 1. med Maren Christensdatter *1702c (ikke i Give) †1731.05.27 Hedegaard.

Gift 2. 1731.06.18 i Ringive med Mette Jespersdatter af Nørre Langelund, Ringive †1742+.

Den eneste gård han tidsligt ville passe på er denne, men han kan have været husmand eller daglejer.
Mette Jespersdatter er muligvis søster til Hans Jespersen i Nørre Langelund, Ringive †1764, gift 1732 i Nørup med Maren Christensdatter.
Familien ses ikke mere efter 1742, men nogen kan være døde i kirkebogshullet 1745-54. Muligvis er den Kirsten Christensdatter *1732c ud fra begravelsesalderen den Kirsten Christensdatter da skrevet af Bæksgaard som Johan Jørgensen *1741 Bregnhoved gifter sig med i 1761 i Give.
Barn med 1. kone Maren Christensdatter:
Maren Christensdatter *1731.05.20 Hedegaard.
Børn med 2. kone Mette Jespersdatter:
Kirsten Christensdatter *1733.02.08 Hedegaard.
Karen Christensdatter *1735.01.06 Hedegaard.
Dødfødt datter 1737.05.07 Hedegaard †1737.05.12.
Navnløs søn *1741.08.15 Hedegaard †1741.08.20.
Johannes Christensen *1742.10.07 Hedegaard.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 0 3 1
1738 Niels Laursen (Lille) *1713c- †1776+.

Gift 1. 1738.11.02 i Give med af Ullerup Give Maren Nielsdatter ?†1749c i kirkebogshullet.

Gift 2. 1750.11.18 i Sønder Omme med af Hallundbæk Anne Jepsdatter *1725.09.16 Sønder Omme ?†1753c i kirkebogshullet datter af Jep Christensen *1697.09c †1763.03.02 Hallundbæk og (gift 1718.06.1719 Sønder Omme) Anne Madsdatter *1688c †1781.09.30 Hallundbæk.

Gift 3. 1753.10.11 i Givskud med Kirsten Madsdatter af Lerager, Givskud (ikke set født der).

Lille Niels Laursen og Store Niels Larsen bor begge i Hedegaard i Give 1738 - 1758c. Der er en svag tendens til at den Lille skrives Laursen og den Store Larsen i kirkebogen, men det er her gjort generelt for at adskille de to. Lille Niels Laursen flytter 1758c til Tromborg mens Store Niels Larsen bliver i Hedegaard til han dør 1784.
Han kaldes i kirkebogen Niels Larsen/Laursen/Laurisen/Vestergaard og Tromborg. Men ikke som her Lille Niels Laursen, hvilket er gjort for at identificere ham entydigt.
Han overtager gården efter forrige fæster Jens Jensen Hedegaard er flyttet til Nederdonnerup i Give 1737c.


Niels Laursen Lille

1738 - 1758c i Hedegaard i Give, gift 3 gange
1758c - 1776+ i Tromborg i Give

Niels Larsen Store

1733 - 1784 i Hedegaard i Give, gift 1 gang


Det har været en større opgave at adskille deres børn (tak til Lars Krogager i Bangkok 2024, også for at finde Lille Niels Laursen igen i Tromborg).
Der er nogen usikkerhed om de tre koner. Kunne nogen af dem være gift med den anden Niels Larsen (Store Niels), der lever i Hedegaard i Give på samme tid? Svaret her er nej, fordi Store Niels Larsen bliver gift i 1733 med Kirsten Pedersdatter fra Vorslunde, som ses i FT 1787 som den afdøde mands (Store Niels Larsens) enke, der angives at være 1. gang enke i folketællingen, hvor hun gives et forkert patronym Lauridsdatter, men denne fejl er forklarlig ud fra Lauridsdatter/Lauridsen som er børnenes patronym i folketællingen. Hun beskrives i folketællingen som afdøde mands moder. Afdøde mand er Niels Larsen Midtgaard.
Lille Niels Larsen (Lille fra Donneruplunds jordebog i 1755) får et barn døbt 1745 i Hedegaard - lige før kirkebogshullet 1745-54. Hans første kone Maren Nielsdatter formodes død i kirkebogshullet 1749, for han gifter sig igen 1750. Anden kone Anne Jepsdatter fra Hallundbæk Sønder Omme formodes også død i kirkebogshullet 1753. Tredje kone er i 1753 Kirsten Madsdatter fra Lerager i Givskud.
Han ses altså i Donneruplunds jordebog fra 1755 i Hedegaard. I 1762 genfindes han i Tromborg i Give med mange faddere fra Hedegaard i hans børns dåb.
Børn med 1. kone Maren Nielsdatter:
Karen Nielsdatter *1740.01.17 Hedegaard.
Datter af Lille Niels Laursen, fordi konen og faddere er fra Ullerup i Give (tak til Lars Krogager i Bangkok 2024).
Niels Nielsen *1742.06.24 Hedegaard.
Datter af Lille Niels Laursen, fordi konen og faddere er fra Ullerup i Give (tak til Lars Krogager i Bangkok 2024).
Johanne Nielsdatter *1745.01.09 Hedegaard Give.
Datter af Lille Niels Laursen, fordi han kaldes Vestergaard. Store Niels Larsen bor i Midtgaard i Hedegaard.
Muligvis mangler flere børn 1746-54 i kirkebogshullet.
Børn med 2. kone Anne Jepsdatter:
Birte Nielsdatter *1751c Hedegaard Give, se #3005 i 1776.
Formodentlig den Birte Nielsdatter *1751c †1791.07.25 Alkærlund, Brande (Anne Nielsdatter *1735 Tromborg - se ovenfor datter af Niels Nielsen - bærer i 1789 Birtes barn Niels).
Gift 1778.03.22 i Brande med Christen Thomsen *1760c Alkærlund †1831 Alkærlund søn af Thomas Christensen *1727c Alkærlund †1803 Alkærlund og Anne Andersdatter *1716c Sønder Omme? †1801 Alkærlund.
Datter af Lille Niels Laursen, fordi hun betegnes sådan i en dåb i Hedegaard nemlig Christen Christensen Hag den Yngres datter Kirsten som 1776.11.10 bæres af Niels Laursen (Tromborgs) datter Birte, som da er 25 år gammel. Fødeaar fra hendes alder og dødsår i Alkærlund i Brande.
Børn med 3. kone Kirsten Madsdatter:
Mikkel Nielsen *1754.07.26 Hedegaard
Søn af Lille Niels Laursen, fordi Store Niels Larsen nævnes separat i dåben som Niels Midtgaard.
Opkaldelsen måske problematisk, for først næste barn får navnet Laurs efter bedstefaderen. Mulighed ville være opnævnt efter den fjernede præst drankeren Mikkel Haasum.
Laurs Nielsen*1756.01.18 Hedegaard.
Søn af Lille Niels Laursen, fordi Store Niels Larsen nævnes som Niels Larsen hvis datter er fadder - ellers ville der stå "hans datter" (i stedet for Niels Larsens datter) hvor "hans" ville være Lille Niels Laursens.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0
1758- Henrik Pedersen *1702c (ikke i Give) †1777.06.08 Hedegaard.
Gift 1. gang med første kone.
? Gift 2. med anden kone.
Han er ikke født i Give og hans tidlige børn heller ikke. Han er formodentlig gift 2. gang omkring 1756 og får i dette ægteskab to sønner i Hedegaard. Disse to formodes at være flyttet med den første søn Peder Henriksen, da han forlader Hedegaard omkring 1780.
Der ses en Henrik Pedersen i Skærhoved 1733 (datter Anne Dorthea Henriksdatter født) og en i 1755 (barn begravet 3 år gammel) i Bøllund. Det er ikke klart, om det er den samme person.
Børn med 1.? kone:
Peder Henriksen *1730cc (ikke i Give), overtager gården, se nedenfor.
? Henriksen, søn bor evt. i Brande:
Datter *1744c, bærer 1762 bedstefar Henriks søn Anders.
Børn med 2.? kone:
Hieronymus *1758.04.09 Hedegaard.
Anders *1762.03.25 Hedegaard.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0
1761 — 1778+ Peder Henriksen *1730cc (ikke i Give) †1778+.
Gift 1761.01.21 i Randbøl med af Vandel Anne Sørensdatter.
Peder Henriksen sidst set dec. 1778. Han er ikke fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Ribe, Skanderborg amter.
Børn:
Mette Malene *1762.08.01 Hedegaard †1764.08.05 Hedegaard 2 år gammel.
Anne Marie *1766.07.13 Hedegaard †1767.01.25 Hedegaard 6 måneder gammel.
Anne Marie *1769.09.03 Hedegaard †1778.12.20 Hedegaard godt 9 år gammel.
? Pedersdatter *1777.06.08 Hedegaard (navn glemt ved dåben, måske den Anne Pedersdatter af Hedegaard gift 1797 i Ringive med Gregers Jensen af Hjortlund; NEJ! Anne gift med Gregers fra FT 1801 Sønder Omme *1761c ).
Simuleret Folketælling 1762 Hedegaard Peder Henriksen Gods: Søndersthoved
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Peder Henriksen    Han og konen må være flyttet ud af sognet 1777-87, ikke fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing eller Skanderborg amter. Hans forældre Henrik Pedersen og Maren Nielsdatter bor i et hus vel på hans grund, separat husholdning.
kone1762100Anne Sørensdatter    Gift 1761 i Vandel, Randbøl.
dat.176299Mette Malene Pedersdatter1 1762 Hedegaard Give 1764 Hedegaard Give Dåb nr.2754
Begravet nr.6636
Født i august 1762 altså før Extraskattemandtallet i september. Ser ud til at alle deres børn dør som små.
oph.1762100? Enkekone en Encke Koene   


Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0
1786- — 1786 Mads Christensen Enkelund *1731 Enkelund, Thyregod †1815 Hedegaard søn af Christen Andersen *1703c Hedegaard, Ejstrup †1765 Enkelund og gift 2. gang Maren Pedersdatter *1695c †1750 Enkelund.
Gift med Ane Nielsdatter *1732c †1801-05? Hedegaard? datter i Nørre Langelund af Niels Jakobsen †1768 Langelund men tilsyneladende fra Randbøl.
Mads Enkelund er kommet til denne gård mellem 1779 og 1786, det kan ikke være nogen af de andre tre gårde for de er besat i den tid.
Han fæster Enkelund sammen med faderen 1761-65, flytter så til Nørre Langelund, hvor konen Ane Nielsdatter var fra. Derfra omkring 1780 her til Hedegaard.
Børn:
Maren Madsdatter *1762 Enkelund, Thyregod overtager gården, se nedenfor.
Anne Elisabeth Madsdatter *1764 Enkelund, Thyregod.
Karen Marie Madsdatter *1767 Nørre Langelund, Ringive.
Niels *1769 Nørre Langelund, Ringive †1771 Nørre Langelund.
Anne *1773 Nørre Langelund †1778 Nørre Langelund 5½ år gammel.
Christen *1776 Nørre Langelund †27 uger gammel.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0
1786 — 1787 Søren Jensen *1750c Risbjerg, Brande †1787.12.30 Hedegaard søn af Jens Pedersen Tarp *Tarp, Brande †1763-73 Risbjerg og hans kone *1716c †1798 Risbjerg.
Gift 1786.01.05 med datter af formand (1. gift) Maren Madsdatter *1762 Enkelund, Thyregod †1840.09.04 Hedegaard.
Søren Jensen dør efter kun knap to år på gården, hvorefter enken gifter sig igen med Peder Jensen fra Plougslund i Grene sogn.
Børn:
Jens Sørensen *1786 Hedegaard, ses i FT 1801.
Folketælling 1787 Hedegaard Søren Jensen   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selv- ejer mand 1 1Søren Jensen381750c Risbjerg Brande 1787 Hedegaard Give Viet nr.8257
Begravet nr.6881
 
kone Maren Madsdatter241762 Enkelund Thyregod 1840 Hedegaard Give Viet nr.8257
 
søn Jens Sørensen11786 Hedegaard Give  Dåb nr.3153
 
aftægt kones far 1Mads Christensen571731 Enkelund Thyregod 1815 Hedegaard Give Begravet nr.7205
 
aftægt kones mor 1Ane Nielsdatter551732c Langelund- Nørre? Ringive 1801+   


Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0
1788 Peder Jensen *1757.07.03? (navn glemt i dåben) Plougslund, Grene †1830 Hedegaard vel søn af Marie Henriksdatter *1724c †1801+ og Jens Nebel.
Gift 1788.02.19 med enke af formand Maren Madsdatter, se ovenfor.
I modsætning til Søren Jensens korte tid på gården får Peder Jensen fra Plougslund i Grene sogn en meget lang tid nemlig omkring 40 år.
Hans søster Inger Jensdatter †1810 Over Moltkenberg, Randbøl Hede, gift med Niels Madsen, fem børn.
Børn:
Søren Pedersen *1788.12.07 Hedegaard †1846 Langelund Mølle Ringive. Gift 1822 i Ringive med enke Karen Abrahamsdatter *1784.07.04 Langelund Mølle †1852 Langelund Mølle datter af Abraham Jessen Hoger *1747c Aadum †1806 Langelund og Ingeborg Marie Jensdatter *1758.02.15 Omvraa, Sønder Omme †1825 Langelund Mølle.
Møller i Langelund Mølle, Ringive. Karen Abrahamsdatter gift 1. gang med Knud Jensen *1769c Brandlund, Brande †1821 Langelund Mølle.
Mads *1792.05.28 Hedegaard †1793.09.29 et år gammel.
Marie *1797.06.25 Hedegaard †1800.04.27 tre år gammel.
Mads Christian Pedersen *1799.03.25 Hedegaard, overtager gården se nedenfor.
Folketælling 1801 Hedegaard Peder Jensen   3die Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Peder Jensen461757c Plougslund Grene 1830 Hedegaard Give Begravet nr.7419
Hans navn tilsyneladende glemt i dåben i Grene sogn.
kone 2Maren Madsdatter391762 Enkelund Thyregod 1840 Hedegaard Give *1762.07.18.
søn 1 Jens Sørensen121786 Hedegaard Give  Dåb nr.3153
Ikke set efter FT 1801.
søn 2 Søren Pedersen101788 Hedegaard Give 1846 Langelund Mølle Ringive Dåb nr.3184
Gift 1822 i Ringive med Karen Abrahamsdatter af Langelund Mølle.
søn 2 Mads Christian Pedersen21799 Hedegaard Give 1875+  Dåb nr.3400
Overtager fødegården.
kones mor 1eAne Marie Nielsdatter671732c  1801-05 Hedegaard? Give?  Ikke set født i Randbøl eller Ringive, vielse ikke set.


Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0
1829 Mads Christian Pedersen *1799.03.25 Hedegaard †1875+, søn af formand.
Gift 1. 1829c med Ane Marie Jespersdatter *1807.06.28 Sillesthoved, Give †1835.07.08 Hedegaard datter af Jesper Nielsen *1775.04.14 Uhe, Ringive †1830 Sillesthoved og Karen Hansdatter *1776c †1812 Sillesthoved.
Gift 2. 1836c med Maren Thomasdatter *1809.06.04 Give datter i Grøndal, Lille Hestlund, Give af Thomas Nielsen *1776 Holtum, Arnborg †1852 Grøndal og Karen Jakobsdatter *1786 Øster Kirkegaard, Arnborg †1852 Grøndal.
Skøde fra faderen af 1829.06.29 tinglæst 1837.04.01. Mads Christian Pedersen skøder gården til sønnen Thomas Madsen 1875.06.06 tinglæst 1875.09.03.
Folketælling 1834 Hedegaard Mads Christian Pedersen   Matr: 2A   42 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mads Christian Pedersen351799 Hedegaard Give 1875+   
kone 1Ane Marie Jespersdatter271807 Sillesthoved Give 1835 Hedegaard Give Dåb nr.3522
Begravet nr.7490
 
søn Jens Peder Madsen41830c Hedegaard Give   
søn Jesper Madsen21832c Hedegaard Give   
tj-karl Christen Mortensen181816c    
tj-pige Ingeborg Pedersdatter121822c    
aftægt mands mor 2eMaren Madsdatter681762 Enkelund Thyregod 1840 Hedegaard Give *1762.07.18.

Give Hedegaard matrikel 2A harkorn 2 3 1 0 ender her ↑ .


Give Hedegaard matrikel 3A 2 0 3 1 Midtgaard begynder her ↓
Tiden 1700 - 1731 hovedsagelig udarbejdet af Lars Krogager i Bangkok 2024.
Jordebøger ses i Hedegaard i 1720 og 1755, resten er fra kirkebogen og Bjerre Gods Fæsteprotokol. Flere folk kaldes i kirkebogen Midtgaard således Christen Nielsen Midtgaard, Anne Graversdatter Midtgaard og Store Niels Larsen Midtgaard. Det har ikke været muligt at forbinde hartkornet fra 1720 med 1755 fordi en fjerdepart gård blev uregelmæssigt opdelt 1735c mellem de andre 4 gårde. Derfor er tilordningen til matrikelnumre ikke helt sikker, men de nævnte har alle boet i Hedegaard.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 0 3 1 Midtgaard
1664- Søren Olufsen *1603cc †1678-83 Hedegaard, Give.
Gift med Maren Larsdatter *1640cc †1683+.
Søren Olufsen ses i matriklen 1664 og i stolestadestriden 1667, hvor han angiver, at kunne huske 50 år tilbage. Hvis man antager, at han kan huske kirkestole indhavere fra han var 14 og trækker 64 fra 1667 får man født omkring 1603cc.
I 1678 lever Søren Olufsen stadig i Kop- og Qvegskatten, i 1683 ikke mere.
At han er gift med Maren Larsdatter ses i Markbogen 1683.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 0 3 1 Midtgaard
1683- Maren Larsdatter †1683+ enke efter Søren Olufsen.
Hun ses i Markbogen 1683, men ses ikke i stolestadestriden 1667. Hun må være en del yngre end Søren Olufsen, som ville have været 80c år gammel i 1683, hvor hun overtager et fæste. Hun kunne let være hans anden kone.
.
Give Hedegaard matrikel 3A 2 0 3 1 Midtgaard
1699- Christen Nielsen Midtgaard *1660cc †1710c Hedegaard.

Gift 1. 1685cc med Maren Christensdatter *1760c †1707.12.11 Hedegaard.

Trolovet 2. 1708.03.11 med præstens tjenestepige Anne Graversdatter *1683cc †1730+ (ikke set begravet i Give).

At Christen Midtgaard hedder Christen Nielsen ses da hans kone Maren Christensdatter begraves og da han gifter sig anden gang med Anne Graversdatter. Han er nævnt første gang 1708 og samme år som Christen Midtgaard.
Christen Nielsen Midtgaard er død mellem dec 1709 og april 1711. Begrundelse: I dec 1709 begynder et hul i Give kirkebog og i april 1711 får Niels Jensen fæste af Midtgaard med hartkornet 2 0 3 1.
Da Anne Graversdatter i januar 1726 bliver gift med Søren Johansen, er Niels Jensen lige død måneder før. Derfor antages hun ,at have været gift med Niels Jensen, der vel dermed placeres på Midtgaard ved at Christen Nielsens enke netop Anne Graversdatter blev gift med Niels Jensen, da han overtog fæstet i 1711. Dette kan anfægtes, men det er ikke let.
Anne Graversdatter kaldes også Anne Midtgaard fra 1716 til 1728. Hun er gift tre gange, men der er ikke set børn af hende, hvorved kirkebogen praktisk ikke er ført 1711-19.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 0 3 1 Midtgaard
1711 Niels Jensen *1689.02c †1725.05.13 Hedegaard.

Gift 1. med hans første kone †1711-.

Gift 2. 1711c i Give med enken efter Christen Nielsen Anne Graversdatter *1683cc †1730+ (ikke set begravet i Give).

Bjerre gods fæsteprotokol (FamikySearch forlanger login):
Jeg olluf Krabbe til Bierre Schaarup Nandrup og Søvig gaarde kongelig Etatz og Justitz Raad, giør bekiendt at have sted og fæst [.. {margin mangler}] Niels Jensen een min anpart Bundegaard udj Heedegaard som er hartkorn 2 Tdr: 3 F: 1 alb: som hand maae nyde bruge og beholde hans lifs tiid, saa lenge hand i Rette tiider svarer alle ordinare [.. {margin mangler}] Extra ordinaire shater saavelsom til hver Martinj præcise und[.. {margin mangler}] fæstens forbrydelse betaler her paa Biere dend Sædvanlige Land[.. {margin mangler}] ligesom hans formænd, og over alt forholder sig efter hans kongel[.. {margin mangler}] Majts lov og forordninger,
Bieregaard dend: 2 Aprilj: 1711
Krabbe.
Ellers forstås Niels Jensen baglæns fra Søren Johansen, der i januar 1726 bliver gift med Anne Graversdatter, som må være enken efter Niels Jensen der begraves i mai 1725. Han kaldes dog ikke Niels Midtgaard i kirkebogen.
Søn med 1. kone:
? Nielsen *1707c-, fadder i 1725. Se dåb #2227.
Mænd er normalt 18 eller mere før de kan stå fadder.
Mulig datter med 1. kone eller 2. kone Anne Graversdatter:
?Abelone Nielsdatter *1704cc.
Gift 1733.05.14 i Give med Peder Vestesen af Kokborg Thyregod.
Bosat først Thyregodlund, så Kokborggaard, så 1766 til et andet sogn. Hvis hun er datter af 2. kone Anne Graversdatter er hun højst 23, da hun gifter sig. Det vides ikke hvor hende og manden tog hen, da de 1766 forlod Thyregod sogn.
Datter med Jens Hansen tjenende i Thyregod præstegaard:
Maren Jensdatter *1724.05.12 Hedegaard †1724.06.11 Hedegaard 5 uger gammel.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 0 3 1 Midtgaard
1726 Søren Johansen *1703.03.28 Bregnhoved †1730.12.17 (død i epidemi 7 døde i Hedegaard) Hedegaard søn Johan Sørensen *1670cc †1745-54 Bregnhoved? og Mette Sørensdatter *1672c †1740.05.22 Bregnhoved.
Gift 1726.01.20 i Give med enken i Hedegaard Anne Graversdatter kaldet Overgaard *1683cc †1730+ (ikke set begravet i Give), se ovenfor.
Søren Johansen er nøglen til denne gård på denne tid, fordi han bliver gift med Anne Graversdatter, der første gang var gift med Christen Nielsen Midtgaard, der døde hvorefter hun må have giftet sig med formand Niels Jensen ud fra årstallet 1711 i hans fæstebrev. Argumentet er indirekte men meget svært at betvivle.
Anne Graversdatter kaldes tillige Overgaard i vielsen, men der er ikke set gårde af dette navn i Give sogn i hvert fald på den tid. I Brandlund og i Dørslund i Brande sogn findes gårde med navn Overgaard.
Søren Johansens barn med hans tjenestepige Anne Knudsdatter:
? Sørensdatter *1730c
Faderen bliver udlagt den 26. marts 1731, da moderen skrifter i Give kirke. Han blev begravet tre måneder før skriftet. Barnet ikke set døbt i Give kirkebog.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 0 3 1 Midtgaard
1731 Niels Larsen (Store) *1708.11.11 Hedegaard †1782.01.13 Hedegaard søn af Lars Sørensen i Hedegaard.
Gift 1733.10.11 i Give med Kirsten Pedersdatter *1713c Gammelby, Ringive ?†1790.05.02 Hedegaard datter af Peder Poulsen *1685cc Gammelby? †1759 Vorslunde Give og Anne Jensdatter ?*1686c- ?†1745-54 Vorslunde.
Han kaldes i Donneruplund Jordebog 1755 Store Niels Larsen. I kirkebogen kaldes han Niels Larsen/Laursen/Lauridsen og Midtgaard. Men ikke som her Store Niels Larsen, hvilket er gjort for at identificere ham entydigt.
Store Niels Larsen og Lille Niels Laursen bor begge i Hedegaard i Give 1738 - 1758c. Der er en svag tendens til at den Lille skrives Laursen og den Store Larsen i kirkebogen, men det er her gjort generelt for at adskille de to. Lille Niels Laursen flytter 1758c til Tromborg mens Store Niels Larsen bliver i Hedegaard til han dør 1784.

Niels Larsen Store

1733 - 1784 i Hedegaard i Give, gift 1 gang

Niels Laursen Lille

1738 - 1758c i Hedegaard i Give, gift 3 gange
1758c - 1776+ i Tromborg i Give

Det har været en større opgave at adskille deres børn (tak til Lars Krogager i Bangkok 2024, også for at finde Lille Niels Laursen igen i Tromborg).
Niels Larsen er sikker født i Hedegaard ud fra alderen 74 ved begravelsen, som giver født 1707c. Faderen Lars Sørensen i Hedegaard nævnes kun denne ene gang ved sønnens fødsel i 1708. Faderen kan være død 1711-19, hvor kirkebogen praktisk ikke føres. Der ses internetsider, hvor han forvekles med Laurids Sørensen Degn (søn af degnen) som fører Annexgaarden i Give By.
Konen Kirsten Pedersdatter er i FT 1787 original forkert angivet som Lauridsdatter, hvilket navn også nævnes i anelister og har ført til en del forvirring.
At Kirsten Pedersdatter er datter af Peder Poulsen i Vorslunde ses indirekte af denne dåb i Ringive:

1749 den 8 juni blev Oluf Vestesens barn af Uhe Poul døbt, båret af Niels {Larsen} Hedegårds kone {Kirsten Pedersdatter}. Faddere Jens Høgelund, Veste Olufsen, Niels Clausen, Niels Smeds kone, Peder Degns datter Anne.

Moderen Oluf Vestensens kone er Kirsten Pedersdatter, som er søster til Kirsten Pedersdatter gift med Niels Larsen i Hedegaard.
Børn:
Karen Nielsdatter Hedegaard *1734.08.29 Hedegaard †1799.03.10 Gammelby Ringive 64 år.
Gift 1757.10.09 i Give med Peder Lauridsen *1734 Ringive. Se Dine Nielsens Slægt.
Udvalgt barn:
Kirsten Pedersdatter *1764 Ulkind Ringive †1814 Ulkind.
Gift med Peder Jensen *1755 Omvraa, Sønder Omme †1823 Ringive søn af Jens Pedersen Snede *1717c †1773 Omvraa og Maren Jakobsdatter *1724 Omvraa †1791 Omvraa (Maren gift 2. med Christen Jensen Utoft).
Laurs Nielsen *1737.12.08 Hedegaard, overtager gården, se nedenfor.
Anne Kirstine Nielsdatter *1752c Hedegaard.
Gift 1777 i Ringive af Hedegaard med Christen Mortensen Gammelby Ringive.
Sikker datter, brordatter bærer, se Kirsten Laursdatter nedenfor.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard
1760 Laurs Nielsen *1737.12.08 Hedegaard †1784.07.25 Hedegaard, søn af formand.
Trolovet 1760.10.28 i Randbøl med Else Bennetsdatter *1735.09.25 Vandel, Randbøl †1806.03.26 (navn Maren forkert) Hedegaard datter af Bennet Christensen *1701.08.19 Randbøl †1795.02.01 Randbøl og 1. kone Maren Johannesdatter *1696.05.24 Bindeballe, Randbøl †1738.09.24 Vandel. Se Mogensen.
Han er døbt Lars men kaldes Laurs eller Lauridsen.
Børn:
Bennet Laursen *1761.10.25, overtager gården, se nedenfor.
Kirsten Laursdatter *1764.03.11 Hedegaard.
Bærer 1787 i Ringgive ved faderens søster Anne Kirstine Nielsdatter.
Maren *1767.02.15 Hedegaard.
Niels Laursen *1769.12.26 Hedegaard †1847.01.06 Fruelund, Skærhoved, Give.
Gift med Johanne Jørgensdatter *1777.10.05 Gammelby, Ringive †1856.03.24 Skærhoved datter af Jørgen Nielsen Dahl *1744.11.29 Gammelby †1825.10.21 Gammelby og Dorothea Iverdatter *1746c Ankelbo, Grene †1816.01.25 Gammelby.
Ses i Vorslunde 1808?
Bosat 1825- i Skærhoved i Give sogn.
Margrethe Laursdatter *1773.03.21 Hedegaard, tjener 1797 i Langelund Mølle, Ringive.
Gift 1801c i Give? med Ib Jensen (Egeskov) *1778c Give By †1833.03.28 Grønborg, Lille Hestlund søn af Jens Nielsen Egeskov og Mette Nielsdatter.
Bosat Grønborg, Lille Hestlund, Give.
Maren *1775.12.17 Hedegaard.
Simuleret Folketælling 1762 Hedegaard Laurids Nielsen Gods: Søndersthoved
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Laurids Nielsen25 1737 Hedegaard Give 1784 Hedegaard Give Dåb nr.2397
Begravet nr.6839
 
kone1762100Else Bennetsdatter35c 1727c  1806 Hedegaard Give Begravet nr.7106
 
mands far1762100Niels Lauridsen ligesaa {forældre paa aftægt}.1708 Hedegaard Give 1782 Hedegaard Give Dåb nr.2111
Viet nr.8112
Begravet nr.6822
1. kone Kirsten Pedersdatter, mor til sønnen Laurids Nielsen.
mands mor176280Kirsten Pedersdatter57cligesaa {forældre paa aftægt}.1705c  1790 Hedegaard Give Se FT 1787, hvor hun fejlagtigt kaldes Kirsten Laursdatter.
mands fars søn176299Mikkel Nielsen8 1754 Hedegaard Give  Dåb nr.2600
 
tj-pige1762100y12+ 1750-    
tj-pige1762100y12+ 1750-    


Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard
1784 Else Bennetsdatter enke efter formand, se ovenfor.
Else Bennetsdatter, enken efter Laurids Nielsen, fører som selvejer gården til omkring 1790, da sønnen Bennet overtager. I 1784 er hun 49 år gammel.
Folketælling 1787 Hedegaard Else Bennetsdatter   3
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- kone og Selv- eier enke 1eElse Bennetsdatter501735 Vandel Randbøl 1806 Hedegaard Give Begravet nr.7106
Begraves som Laust Nielsens enke Maren.
LINK: Hendes forældre i Vandel, Randbøl sogn.
søn 0Bennet Laursen241761 Hedegaard Give 1827+ Hjortsballe? Give? Dåb nr.2734
 
søn Niels Laursen151769 Hedegaard Give  Dåb nr.2903
 
dat. Margrethe Laursdatter121773 Hedegaard Give  Dåb nr.2950
 
afd. mands mor 1eKirsten Pedersdatter821705c  1790 Hedegaard Give Begravet nr.6912
Tekst i FT 1787: "Afdøde mands Moder nyder ophold af stedet", som hedder Kirsten Pedersdatter ikke Laursdatter som FT 1787 påstår, det er en fejl i selve folketællingen.


Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard
1785 — 1817c Bennet Laursen *1761.10.25 Hedegaard †1829.01.18 Hjortsballe søn af formand.
Gift 1787+ med (Sidsel) Kirsten Nielsdatter *1751c †1827.06.10 Hjortsballe.
Skøde fra moderen Else Bennetsdatter på 2 3 1 0 af 2. sept. 1785.
Han ejer gården omkring 27 år og flytter tilsyneladende så omkring 1817 til Hjortsballe, hvor konen dør 1827. Han kaldes aftægtsmand og almisselem da han begraves i 1829, hvor hans alder angives helt forkert.
Børn:
Ane *1792.11.04 Hedegaard †1 år gammel.
Laurs Bennetsen *1795.08.23 Hedegaard †1834+.
Gift med Ane Marie Christensdatter *1794.11.16 Lundfod, Brande datter af Christen Madsen *1753c †1836.06.24 Kærgaard, Thyregod og 2. kone Mette Pedersdatter *1750c †1810.03.14 Kærgaard.
FT 1834 bosat Nederdonnerup, Give, Laus er daglejer og arbejdsmand.
Folketælling 1801 Hedegaard Bennet Laursen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Bennet Laursen401761 Hedegaard Give 1829 Hjortsballe Give Dåb nr.2734
Begravet nr.7379
 
kone 1Sidsel Kirstine Nielsdatter501751c  1827 Hjortsballe Give Begravet nr.7363
 
søn Laust Bennetsen61795 Hedegaard Give 1834+  Dåb nr.3323
Ses i FT 1834 i Nederdonnerup.
aftægt mands mor 1eElse Bennetsdatter681735 Vandel Randbøl 1806 Hedegaard Give Begravet nr.7106
nyder Aftægt ved Gaarden.
tj-pige Ane Katrine Andersdatter141787c   Ikke set født i Give sogn.


Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard
1818- Peder Christensen (Langkær) *1778.06.08 Ullerup †1855 Hedegaard søn af Christen Pedersen *1749c Give? (kirkebogshul 1745-54) †1811.07.14 Brande By og Kirsten Jensdatter *1749c Risbjerg, Brande †1828 Brande By.
Gift 1809.07.02 i Brande med Maren Pedersdatter *1785.04.22 Skærlund, Brande †1851 Hedegaard datter af Peder Andersen *1752c †1836 Skærlund og Kirsten Thøgersdatter *1758 Lillebrande, Sønder Omme †1835 Skærlund.
Peder Christensens far Christen Pedersen flyttede 1798 fra Bæksgaard i Give til Lille Langkær i Brande. Peder Christensen bor 1809-15 i Uhre Brande (hvor han kaldes Peder Christensen Langkær, da der er flere Peder Christensener i Brande) og flytter mellem 1815 og 1818 til Hedegaard.
Bosat 1809-15 Uhre, Brande 1818- Hedegaard, Give. Kaldes Langkær i Brande sogn, ikke i Give.
Børn:
Kirsten Pedersdatter *1810.07.22 Uhre, Brande.
Peder Pedersen *1812.09.27 Uhre, Brande †1893.05.16 Jelling Mark (tidligere røgter).
Gift 1845.10.26 i Ovsted, Skanderborg Amt med Christiane Sofie Rasmusdatter *1814.03.18 Nørreby, Klinte sogn, Odense Amt †1889.03.16 Jelling (fattiglem gift)
Kirsten Marie Pedersdatter *1815.03.24 Uhre, Brande.
Gift med murer Godske Pedersen *1817c Grejs.
Bosat Holtum, Grejs sogn.
Christen Pedersen *1818.05.03 Hedegaard, overtager gården se nedenfor.
Thøger Pedersen *1821c Hedegaard, i FT 1840 hjemme.
Peder Christian Pedersen *1824c Hedegaard, FT 1845 i Klostergade 194 Kolding, FT 1860 tjenestekarl ved Ane Nielsen i Give.
Folketælling 1834 Hedegaard Peder Christensen   Matr: 3A   44 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Peder Christensen581778 Ullerup Give 1855 Hedegaard Give Dåb nr.3034
 
kone 1Maren Pedersdatter501785 Skærlund Brande 1851 Hedegaard Give  
LINK: Født 1785.04.22 i Brande.
søn Christen Pedersen161818 Hedegaard Give 1885 Dørken Thyregod *1818.05.03
søn Thøger Pedersen131821c Hedegaard Give  I FT 1840 hjemme.
søn Peder Christian Pedersen101824c Hedegaard Give 1860+  FT 1845 tjenestekarl ved brændevinsbrænder Niels Jørgensen, Klostergade 194 i Kolding. FT 1860 tjenestekarl i Give ved fraskilt Ane Nielsen (fra Jelling).


Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard
1846 — 1861 Christen Pedersen *1818.05.03 Hedegaard Give †1885.03.18 Thisgaard Dørken Thyregod søn af formand.
Gift 1840 i Lindeballe med Ane Magdalene Sophie Sørensdatter *1818c Lindeballe By †1885.06.20 Thisgaard, Dørken, Thyregod datter af Søren Christensen *1768c og Anne Christensdatter 1786c.
Christen Pedersen får skøde af faderen Peder Christensen 1846.11.18 tinglyst 1847.01.08.
Christen Pedersen mageskifter 1861 med Morten Hansen Matr. 10 Vestbjerggaard i Sejrup, Thyregod. Denne gård beholder han kun seks år indtil 1867, hvor han mageskifter sig til Thisgaard i Dørken og Hans Sørensen der får Vestbjerggaard. Thisgaard og Vestbjerggaard ligger kun een km fra hverandre.
Udvalgte børn:
Maren Christensen *1841c Hedegaard.
Ane Christensen *1847.03.20 Hedegaard.
Gift 1875.07.23 i Thyregod med Christen Hansen fra Hinnum.
Peder Christensen *1855.05.15 Hedegaard.
Gift 1878.10.04 gift i Thyregod med Petrine Jensen *1854.05.15 Rosenlund, Thyregodlund, Thyregod datter af Jens Nielsen *1808c Harrild, Ejstrup og Johanne Nielsdatter *1813 Rosenlund †1884.07.14 Rosenlund.
Overtog 1884 Thisgaard i Dørken efter faderen.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard
1861 Morten Hansen *1806.01.26 Sejrup, Thyregod †1890.04.13 Hedegaard søn af Hans Mortensen *1783.01.01 Neder Donnerup †1860.09.06 Sejrup og Inger Jørgensdatter *1765.01.13 Store Hestlund, Give †1851 Sejrup, Thyregod.
Gift 1826.09.09 i Thyregod med Kirstine Christensdatter *1803.10.30 Enkelund, Thyregod †1873.08.13 Hedegaard datter af Christen Pedersen *1767.07.01 Høllmosegaard Sejrup †1837.08.26 Enkelund og Anna Christiansdatter *1774.09.04 Enkelund †1838.05.20 Enkelundgaard.
Morten Hansen mageskifter sig til denne gård og skøder den syv år senere videre til sønnen Hans Christian Mortensen.
Børn:
Hans Christian Mortensen *1830.12.22 Sejrup, Thyregod, overtager denne gård i Hedegaard, se nedenfor.
Inger Marie Mortensdatter *1833.05.29 Sejrup, Thyregod.
Christen Mortensen *1836.03.04 Sejrup, Thyregod †1915.02.04 Aarhus (begravet i Give).
Gift 1863.05.08 Øster Snede med Hansine Christine Pedersen *1843.12.21 Lindved †1902.02.23 Give By.
1863 til Hedegaard, flytter 1872 til matr. 7 Ullerup, han bor som enke senere i Aarhus.
Jørgen Mortensen *1838.05.04 Sejrup, Thyregod †1916.07.30 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke

Gift 1. 1866.07.17 i Thyregod med Maren Christensen *1841.01.27 Give †1877.03.06 Øster Nykirke.

Gift 2. 1878.11.26 i Øster Nykirke med Christine Ibsen *1854.04.21 Oksenbjerge, Øster Nykirke †1935.04.12 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke datter af i Tornvig i Arnborg af Ib Christensen og Ingeborg Laugesdatter

Niels Mortensen *1841.08.25 Sejrup, Thyregod †1926.12.17 Brande By.
Gift 1870.06.03 i Brande med Agate Christensen *1851.05.11 Vejborg, Grarup, Brande †1926.04.05 Brande By datter af Christen Nielsen *1814.02.20 Thyregod By †1892.07.06 Grarup, Brande og Ane Christine Larsdatter *1814.08.12 Hedegaard, Ejstrup sogn †1898.10.31 Grarup.
Bosat i Vejborg i Grarup i Brande.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard
1868 Hans Christian Mortensen *1830.12.22 Sejrup, Thyregod †1910.01.06 Hedegaard søn af formand.
Gift 1. 1865.08.25 med Marthe Knudsen *1839.09.01 Søndersthoved †1871.06.05 Hedegaard datter af Knud Nielsen †1841 Søndersthoved og Ane Marie Lauridsdatter.
Gift 2. 1873 i Brande med Johanne Larsen *1845.10.05 Dørslund, Brande †1891.01.13 datter af Lars Hansen *1817 Dørslund †1892 Dørslund og Ane Kirstine Arvad Ane Kirstine Arvad *1817 på Brandholm, Brande †1890 Dørslund.
Ses 1851-61 i Ejstrup sogn. Hans skøde af 1868 omfatter 3A, 6C og 6H i Hedegaard.
Børn:
Martin Hansen *1874.04.18 Hedegaard.
Gift 1922.12.02 i Give med Ane Johanne Kirstine Frederiksen *1882.09.09 Bottrup, Ølsted. Arbejdsmand.
Lars Peder Hansen *1876.04.12 Hedegaard †1949.03.09 Skovlund, Thyregod.
Gift 1910 i Thyregod med Ane Cecilie Thomsen *1883.02.08 Aagaard, Thyregod †1958c Skovlund.
Anton Hansen *1878.05.23 Hedegaard †1966.05.29 Give By.
Gift 1906.05.23 i Give med Marie Kristine Hermann *1884.10.10 Fuglsang, Thyregod †1962.04.22 Give By datter af Poul Nielsen Herrmand *1853.01.24 Sønder Bjært, Kolding †1912.05.26 Hedegaard og Hanne Kristine Andreasen *1856.02.06 Over Fuglsang, Thyregod †1944.01.29 Give By.
Overtog fødegården matr. 3A i Hedegaard, methodist familie. Sognefoged.
Martha Kirstine Hansen *1881.07.29 Hedegaard.
Gift med Kristian Hansen
Gård i Hedegaard i Give.
Ottilie Hansen *1884.09.03 Hedegaard, gift med Niels Bennebo i Vejle.

Give Hedegaard matrikel 3A 2 2 3 0 Midtgaard ender her ↑ .


Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard begynder her ↓

Give Hedegaard matrikel 4A harkorn 2 0 3 1
1664- Jens Christensen *1627cc †1667+.
Han ses i Stolestadestriden 1667 i Give hvor han kan huske 26 år tilbage.

Give Hedegaard matrikel 4A harkorn 2 0 3 1
1683- Søren Sørensen *1660c Hedegaard †1702.02.18 Hedegaard ?søn af Søren Jensen Smed i Hedegaard.
Søren Sørensen ses i Markbogen 1683 på en gård sammen med hans formentlige bror Jens Sørensen, der regnes for sikker søn af Søren Jensen Smed. Han ses som vidne og fadder fem gange i kirkebogen. Og han dør ung med 42 år. Det er ikke klart, om han var gift.

Give Hedegaard matrikel 4A harkorn 2 0 3 1
1708- Lars Sørensen ?†1719c (kirkebogshul) Hedegaard.
Gift med hans kone.
Ses kun en gang i kirkebogen, da hans søn Niels Larsen døbes. Han kan være fra overalt.
Børn:
Store Niels Larsen *1708.11.11 Hedegaard †1782.01.13 Hedegaard.
Gift med Kirsten Pedersdatter *1713c Gammelby Ringive ?†1790.05.02 Hedegaard
Han overtager en anden gård i Hedegaard nemlig matrikel 3A i 1733.

Give Hedegaard matrikel 4A harkorn 2 0 3 1
1721 Laurids Jensen *1682c †1733.01.14 Hedegaard.
Gift med hans kone.
Bjerre gods fæsteprotokol (FamikySearch):
Jeg olluf Krabbe til Bierre, Schaarup, Nandrup og Søevig[....{aarde}] kongelig Etatz og Justitz Raad, giør bekiendt at have sted og fæste til Laurids Jensen een mine anpart Bundegaard udj Heedegaard, som er Hartkorn 2 Tdr. 3 F: 1½ alb: som hand maae Nyde bruge og beholde hans lifs tiid, saalenge hand i Rette diiter svarer alle ordinarie og Extraordinaire shatter, saavel som til hver Martinij Præcise [under] [.......{fæstens forbr}ydelse] betaler her paa Biere dend Sædvanlige Landgl. ligesom hans [formænd] og over alt forholder efter hans Kongl. Majts lov og forordninger,
Bierregaard d: 20 Aprilj: Ao 1721.
Krabbe.
Som det ses nedenfor får Laurids Jensen børn i Hedegaard fra 1710-20, men fæstet får han først 1721.
Børn:
Lars *1710.05.04 Hedegaard, begravet 5c uger gammel.
Barn *1716.01.01. Navn ikke indført i kirkebogen.
Mangler flere børn, kirkebogen næsten ikke ført 1711-19.
Christen *1720.10.13 Hedegaard.

Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard
1733- Christen Christensen Hag den Ældre *1703c (ikke i Give) †1773.05.31 Hedegaard.
Gift 1733.05.25 i Give med Marie Nielsdatter *1707.01.30 Ullerup †1773.05.02 Hedegaard datter af Niels Hansen *1683c †1732.01.01 Ullerup og Johanne Frandsdatter *1685c †1762.01.31 Ullerup?.
Christen Christensen Hag ses første gang, da han gifter sig i 1733, han er næppe født i Give sogn. Han kaldes Christen Østergaard ind imellem, den Ældre og den Yngre kaldes far og søn kun her i teksten for at adskille dem.
Johanne Frandsdatter ses i dåb #2469 i Hedegaard, da parrets datter Birgit døbes 1742.
Børn:
Birte *1734.04.18 Hedegaard †17 uger gammel.
Faderen kaldes ved dåben Christen Østergaard.
Christen Christensen Hag den Yngre *1735.07.03 Hedegaard, overtager gården, se nedenfor.
Johan Christensen *1739.07.26 Hedegaard.
Birte Christensdatter *1742.05.27 Hedegaard.
Marie Christensdatter *1746c (i kirkebogshullet) Hedegaard.
Uægte søn med gift mand i Gadbjerg By Henrik Nielsen Bøgballe *1731 Gadbjerg †1792.01.22 Amlund, Lindeballe (gift med Karen Knudsdatter *1724 Tofthøj, Gadbjerg †1797 Lindeballe):
Niels Henriksen *1766.07.06 Hedegaard. Muligvis kleinsmed i Vejle FT 1801.

Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard
1761 Christen Christensen Hag den Yngre *1735.07.03 Hedegaard †1793.10.27 (skifte Nørvang) Hedegaard.

Gift 1. 1761.06.21 i Give med Kirsten Hansdatter af Sillesthoved *1733c †1773.05.02 Hedegaard.

Gift 2. 1774.06.26 i Give med Maren Nielsdatter *1737c Tromborg? †1813.03.14 Hedegaard.

Det er her antaget at Christen Christensen Hag den Yngre overtog fæstet da han giftede sig i 1761. I hvert fald er han fæster i 1762 i Extraskatten.
Hans anden kone Maren Nielsdatter skrives i 1774 ved vielsen af Hedegaard, men der er hun ikke født. Hun kunne være fra Tromborg. Men det siges i skiftet efter manden i 1794 at datterens Kirsten moster er gift med Niels Sørensen i Hedegaard, hvilket efter navnet ikke kan passe, for han var ikke gift med nogen Nielsdatter.
Maren Nielsdatter er i 1794 så skrøbelig, siges det, at hun ikke kan komme til skiftet efter manden, som holdes i Vejle By. Men Vejle var langt og der var kun et par rigsdaler at arve, så hun har måske ikke villet, hun var 57.
Børn med 1. kone Kirsten Hansdatter:
01 Karen *1764.07.08 Hedegaard †1773 Hedegaard.
02 Mette *1766.12.21 Hedegaard †4 måneder gammel.
03 Mette Christensdatter *1768.05.01 Hedegaard †1794- (ikke nævnt i skiftet efter faderen).
04 Maren Christensdatter *1769.10.15 Hedegaard †1791.01.09 Hedegaard.
05 Hans Christensen *1772.03.01 Hedegaard, overtager gården, se nedenfor.
Børn med 2. kone Maren Nielsdatter:
06 Kirsten Christensdatter *1776.11.10 †1854.04.17 Ullerup. Gift 1796.10.04 i Give med Jens Villadsen *1769.09.24 Bregnhoved †1857.12.02 Ullerup.
Bosat Ullerup, ingen børn FT 1801.Han kaldes gaardbeboer.
Hun døde af et benbrud, da hun ville gå hjemveijen efter Maren Villadsdatters begravelse den 9. april 1854. Han døde af alderdom.
Simuleret Folketælling 1762 Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Gods: Søndersthoved
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Christen Christensen Hag den Yngre27 1735 Hedegaard Give 1793 Hedegaard Give Dåb nr.2365
Viet nr.8171
Begravet nr.6944
Gift 2. gang 1774 i Give med Maren Nielsdatter *1737c †1813 Hedegaard.
kone 11762100Kirsten Hansdatter29c 1733c Sillesthoved Give 1773 Hedegaard Give Dåb nr.1976
Viet nr.8171
Begravet nr.6745
Denne og de to følgende har fået noget smitsomt, for de bor i samme hus og dør alle i maj 1773.
mands far1762100Christen Christensen Hag, den Ældre59cforældre på aftægt1703c  1773 Hedegaard Give Viet nr.8110
Begravet nr.6748
 
mands mor1762100Marie Nielsdater55forældre på aftægt1707 Ullerup Give 1773 Hedegaard Give Dåb nr.2088
Viet nr.8110
Begravet nr.6746
 
tj-pige1762100y12+ 1750-    

Folketælling 1787 Hedegaard Christen Christensen Hag   Matr: Østergaard   4
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selv- ejer mand 2Christen Christensen Hag531735 Hedegaard Give 1793 Hedegaard Give Dåb nr.2365
Begravet nr.6944
 
kone 2 1Maren Nielsdatter501737c Give? 1813 Hedegaard Give Begravet nr.7170
Muligvis født i Tromborg, Give.
dat. 1 Maren Christensdatter161769 Hedegaard Give 1791 Hedegaard Give Dåb nr.2899
Begravet nr.6917
 
dat. 2 Kirsten Christensdatter91776 Hedegaard Give  Dåb nr.3005
Viet nr.8337
Gift med Jens Villadsen, bosat Ullerup, Give.
Huus- kone ind- sidder 1eLene Boel591728c    
dat. dat. Lene Larsdatter61781 Bregnhoved Give 1793 Hedegaard Give Dåb nr.3070
Begravet nr.6945
Datter af Lars Knudsen *1720 Kokborg, Thyregod †1780 Bregnhoved, Give og Mette Marie Jensdatter, datter af Lene Boel.


Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard
1792c Hans Christensen (Hag) *1772.03.01 Hedegaard †1837 Hedegaard.
Gift 1792 i Grindsted med Maren Jakobsdatter *1769.08.20 Vad, Grindsted †1847.04.24 Lønaa, Thyregod (ved søn Niels Hansen), tvilling, datter af Jakob Mortensen Vad *1734 Vad †1800 Vad og Maren Jensdatter *1731c †1805 Vadbøl, Grindsted.
Hans Christensen kaldes nogle gange Hag.
For Maren Jakobsdaters familie se Horsbøl.
Børn:
01 Kirsten Marie Hansdatter *1794.04.13 Hedegaard.
Gift 1818.12.26 i Give med enkemand og snedker Claus Graversen af Farre *1791 Farre, søn af Gravers Clausen *1755 Elkær, Ringive †1831 Ramskov, Give og Mette Marie Henriksdatter *1767c †1841 Ramskov.
02 Jakob Hansen *1796.03.20 Hedegaard †1878.
Gift med Johanne Pedersdatter *1802.06.03 Silkeborg Grene sogn Ribe Amt datter af Peder Christensen *1758c †1825.10.26 Silkeborg og (gift 1798.04.28 Vorbasse) 2. kone Johanne Nielsdatter *1775c.
03 Christen Hansen *1798.11.04 Hedegaard Give †1878.09.28 Heedegaard Ejstrup.
Gift 1821.07.22 i Øster Nykirke med Ane Kirstine Christensdatter *1799.02.23 Alsted Mark Øster Nykirke †1884.06.12 Heedegaard Ejstrup datter af Christen Pedersen *1769c og (gift 1796 Hvejsel) Guner (Gundil) Lene Sørensdatter *1770c †1834+.
Får børn i Give og Øster Nykirke. Ses senere i Heedegaard i Ejstrup.
04 Laust Hansen *1801.04.01 Hedegaard (dato omtrentlig, fortegnelsen har forkert Nederdonnerup).
Gift 1833c med Karen Nielsdatter *1809c Give.
Bosat et hus i Søndersthoved. FT 1845 hus i Gjøddinghuse, Nørup og 4 børn født i Give.
05 Maren Hansdatter 1803.10.01 Hedegaard (dato omtrentlig, fortegnelsen har forkert Nederdonnerup).
Gift 1830- med Rasmus Sørensen *1798c Tørring,
Bosat Søndersthoved Mark i FT 1845. FT 1860 aftægt ved datter Ane Katrine Rasmussen og mand Jens Christensen i et hus i Hedegaard.
06 Niels Hansen *1807.03.22 Hedegaard, overtager gården, se nedenfor.
07 Karen Hansdatter *1809.05.28 Hedegaard, tvilling.
Gift 1840c med Ole Sørensen *1810c Ringive,
Bosat Elkær, Ringive FT 1845. FT 1850 et hus i Store Karlskov i Ringive. FT 1880 et hus i Lille Karlskov i Ringive.
08 Mette *1809.05.21c Hedegaard †1809.05.28 2 dage gammel, tvilling.
09 Mette Hansdatter *1813.02.14 Hedegaard.
Gift 1839c med Mads Nicolajsen *1815c Vindelev.
Bosat Bygbjerg i Vindelev FT 1845-50-60.
Folketælling 1801 Hedegaard Hans Christensen Hag   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Hans Christensen Hag301772 Hedegaard Give 1837 Hedegaard Give Dåb nr.2934
Begravet nr.7522
 
kone 1Maren Jakobsdatter321769 Vad Grindsted 1847 Lønaa Thyregod  
dat. Kirsten Marie Hansdatter71794 Hedegaard Give  Dåb nr.3296
 
søn Jakob Hansen51796 Hedegaard Give  Dåb nr.3332
 
søn Christen Hansen21798 Hedegaard Give  Dåb nr.3396
 


Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard
1832c Niels Hansen *1807.03.22 Hedegaard †1862+, søn af formand.

Gift 1. 1832.02.11 i Hoven med Ane Kirstine Bertelsdatter *1803.08.21 Ørbæk, Hoven †1844 Lønaa, Thyregod datter af Bertel Johansen †1832- og Anne Kirstine Nielsdatter.

Gift 2. 1845c med Else Claudiane Pedersdatter *1815c Ringive.

Niels Hansen flytter i aug. 1844 fra Hedegaard til matr. 1 i Lønaa i Thyregod, her dør hans første kone Ane Kirstine Bertelsdatter og hans mor Maren Jakobsdatter. Arven til de tre børn er 52 rigsdaler til hver. I 1852 mageskifter han med Christian Andersen i Bøllund og flytter tilbage til Give sogn - Lønaa og Bøllund er direkte nabosteder. Men i Bøllund bliver han kun et par år og flytter 1856 tilbage til en anden gård i Lønaa matr. 3B, som han i 1861 udstykkede i fire parceller. Sidst set nævnt i Thyregod 1762 i Lønaa. Gårdhistorikeren Ejnar Bjerre har ikke noteret ham eller konen som begravede i Thyregod.
Børn med 1. kone Ane Kirstine Bertelsdatter:
Hans Nielsen *1833c Hedegaard.
Gift med Mariane Jensen *1839c Give. FT 1880 Husfader og landpost i Lønaa, Thyregod.
Ane Kirstine Nielsen *1836c Hedegaard.
Maren Nielsen *1842c Hedegaard.
Kendte børn med 2. kone Else Claudiane Pedersdatter:
Maren Kirstine Nielsen *1849c Lønaa, Thyregod.
Kirsten Nielsen *1851c Lønaa, Thyregod.
Peder Nielsen *1853c Bøllund, Give. FT 1880 arbejdskarl på Donneruplund ved Knud Hansen Buhl.
Kirsten Marie Nielsen *1855.04.09 Bøllund †1904.02.22 Skærlund, Brande.
Gift med Laurids Nielsen *1849.05.05 Mislung Mark, Jerlev †1903.06.11 Brogaard (af Skærlund) søn af Niels Jakobsen *1820.04.10 Starup og Jensine Lauridsdatter *1818.10.12 Vejle.
Bosat matr. 10-R Skærlund Mark, Brande. Seks børn. Se Brande Gårdhistorie, hefte 7, Skærlund og Brogaard 2. del, s. 94.
Mette Nielsen *1857c Lønaa, Thyregod.
Jens Christian Nielsen *1859c Lønaa, Thyregod.
Folketælling 1834 Hedegaard Niels Hansen   Matr: 4A Østergaard   43 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Niels Hansen291807 Hedegaard Give 1862+  Dåb nr.3513
 
kone 1Ane Kirstine Bertelsdatter301803 Ørbæk Hoven 1844 Lønaa Thyregod *1803.08.21
søn Hans Nielsen11833c Hedegaard Give  Landpost i Lønaa, Thyregod 1880, gift med Mariane Jensen *1839c Give.
tj-dreng Hans Jørgen Christensen131821c   Ikke set født i Give sogn.
aftægt mands far 1Hans Christensen Hag641772 Hedegaard Give 1837 Hedegaard Give Dåb nr.2934
Begravet nr.7522
 
aftægt mands mor 1Maren Jakobsdatter661769 Vad Grindsted 1847 Lønaa Thyregod  


Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard
1844 Peder Johansen Buch *1807c Jelling søn af Kirstine Andersdatter *1768c Jelling.
Gift med Ane Katrine (Trine) Iversdatter *1804c Nørup.
Peder Johansen Buch får skøde fra Niels Hansen på gården 1844.01.09 tinglæst 1845.01.31. I 1849.10.22 køber han matr. 3C til fra Christen Pedersen tinglæst 1849.12.21.
Børn:
Kirsten Marie Pedersdatter *1835c Jelling.
Andreas Pedersen *1840c Jelling, overtager gården, se nedenfor.
Johannes Pedersen *1843c Jelling.

Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard
1869 Andreas Pedersen Buch *1840c Jelling søn af formand.
Gift med Kirstine Marie Bundgaard *1845c St. Kathrin Sogn, Ribe.
Andreas Pedersen Buch får skøde af faderen 1869.04.18 tinglæst 1869.09.19 på 4A, 6D, 4D, 27E, 36B og 3C.
Børn:
Petrine Pedersen *1868c Hedegaard.
Peder Christian Pedersen *1871c Hedegaard.
Hans Pedersen *1875c Hedegaard.
Johannes Pedersen *1879c Hedegaard.

Give Hedegaard matrikel 4A 2 3 3 0 Østergaard ender her ↑ .Give Hedegaard en gård 1 1 2 1½ begynder her ↓
GAARD 1 1 2 1½:

Give Hedegaard en gård 1 1 2 1½
1710 Mads Sørensen *1682c †1720.04.28 gift med hans kone.
Han er muligvis den Mads Sørensen, der i 1702 og 1704 får børn i Nygaard, Give og som ikke ses senere der; denne blev 1703 i Give gift med Marie Jensdatter. Den Mads Sørensen i Nygaard der begraves 1709 er 79 år gammel og kunne sværligt få børn 1704. Bjerre gods fæsteprotokol (FamikySearch):
Jeg olluf Krabbe til Biere Schaarup Nandrup og Søvig ga[.. {margin mangler}] Kongl. Majts Etatz og Justitz Raad, giør bekiendt at have s[.. {margin mangler}] og fæst til Mads Sørensen een min anpart Bundegaard udj Heedeg[.. {margin mangler}] som er hartkorn 1 td 1 Sk. 2 f: 1½ alb: som hand maa nyde og beholde hans lifs tiid, saa lenge hand i Rette Tiider svarer ordi[.. {margin mangler}] og extra ordinaire shatter, saavelsom til hver Martinj Præcise un[der] fæstems forbrydelse betaler her paa Bierer den Sædvanlige landg. ligesom hans formænd og over alt forholder efter hans Kongl. [..... {margin mangler}] [l]ou og forordninger
Bieregaard d: 13 Maji 1710.
Krabbe
Børn:
Kirsten Madsdatter *1705.08.30 formodentlig død i Bregnhoved †1728.06.20 for alderen passer. Det ville antyde at moderen efter faderens død 1720 ville være flyttet til Bregnhoved.
Mette Marie Madsdatter *1708.11.18.
Søren Madsen *1711.04.12

Give Hedegaard en gård 1 1 2 1½
1720 Jesper Jensen
Trolovet 1721.05.13 med Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup.
Han nævnes i kirkebogen fra 1720 til 1734 i Hedegaard. 1734 nævnes Mette Jespersdatter som fadder i kirkebogen, gift med Christen Nielsen.
Han er muligvis flyttet til Nederdonnerup, hvor en Jesper Jensen ses 1758-1770. Denne Jesper Jensen *1700c †1770 Nederdonnerup og ses der med kone i Extraskattemandtallet 1762 i vel et hus, som tilhører Engelsholm.
Børn:
Maren Jespersdatter *1722.11.15.
Muligvis den Maren Jespersdatter, der som almisselem blev begravet af Bøllund i 1768 uden aldersangivelse.
Lars *1725.02.18 begravet 1731.01.14 seks år gammel.
Christen Jespersen *1727.05.25, formodes at være den Christen Jespersen, der ses 1755 Give By, 1761 som soldat i Bæksgaard, 1764 i Farre og som 1766 tjener i Søndersthoved.

Formodet gift 1. 1755 i Give med Sidsel Sørensdatter (vel †1765 i Bregnhoved som Christen Jespersens kone).

Gift 2. 1766 i Give med enken Kirsten Rasmusdatter af Nederdonnerup. Derefter tilsyneladende flyttet til et andet sogn.

Søren *1730.04.23 begravet 9 måneder gammel.
Lene *1734.10.06 begravet 10 dage gammel.

Give Hedegaard en gård 1 1 2 1½ ender her ↑ .


Give Hedegaard en gård 2 0 3 1½ begynder her ↓
GAARD 2 0 3 1½:

Give Hedegaard en gård 2 0 3 1½
1721 Laurids Jensen *1682c †1733.01.14 Hedegaard.
Gift med hans kone.
Bjerre gods fæsteprotokol (FamikySearch):
Jeg olluf Krabbe til Bierre, Schaarup, Nandrup og Søevi g[....{aarde}] kongelig Etatz og Justitz Raad, giør bekiendt at have sted og fæste til Laurids Jensen een mine anpart Bundegaard udj Heedegaard, som er Hartkorn 2 Tdr. 3 F: 1½ alb: som hand maae Nyde bruge og beholde hans lifs tiid, saalenge hand i Rette diiter svarer alle ordinarie og Extraordinaire shatter, saavel som til hver Martinij Præcise [under] [.......{fæstens forbr}ydelse] betaler her paa Biere dend Sædvanlige Landgl. ligesom hans [formænd] og over alt forholder efter hans Kongl. Majts lov og forordninger,
Bierregaard d: 20 Aprilj: Ao 1721.
Krabbe.
Børn:
Lars *1710.05.04 Hedegaard, begravet 5c uger gammel.
Barn *1716.01.01. Navn ikke indført i kirkebogen.
Mangler flere børn, kirkebogen næsten ikke ført 1711-19.
Christen *1720.10.13 Hedegaard.

Give Hedegaard en gård 2 0 3 1½ ender her ↑ .


Give Hedegaard en gård 2 0 3 1 begynder her ↓
GAARD 2 0 3 1:

Give Hedegaard en gård 2 0 3 1
1718c Jens Jensen.
Gift med hans kone, som bærer 1722 og 1729.
Bjerre gods fæsteprotokol (FamikySearch):
Jeg olluf Krabbe til Bierre Schaarup Nandrup og Søvig gaarde kongelig Etatz og Justitz Raad, giør bekiendt at have sted og f[.. {margin mangler}] til Jens Jensen een min anpart Bundegaard udj Heedegaard som er hartkorn 2 Tdr: 3 F: 1 alb: som hand maae nyde bruge og behol[.. {margin mangler}] hans lifs tiid, saa lenge hand i Rette tiider svarer alle ordinae[.. {margin mangler}] og Extra ordinaire shatter saavelsom til hver Martinj præ[.. {margin mangler}] under Fæstens forbrydelse betaler her paa Biere dend Sædvanl[.. {margin mangler}] Landg. ligesom hans formænd, og over alt forholder sig efter han[.. {margin mangler}] Kongl. Majts lov og forordninger,
Bieregaard d: 25 Septemb: 17[.. {margin mangler}]
Krabbe.
Årstallet der mangler må være før 1720, da gårdene blev solgt fra Bjerre til Niels Andersen Wong.
Han ses i kirkebogen fra 1722-30, kirkebogen ikke ført 1711-19. Før 1737 flytter han til Nederdonnerup, hvor han kaldes Jens Jensen Hedegaard i kirkebogen.
Børn efter 1719 (børn 1711-19 ikke kendt):
Jens *03.05.1722 Hedegaard †1725.05.13 Hedegaard begravet godt 8 år gammel.
Søren Jensen *30.03.1727 Hedegaard

Give Hedegaard en gård 2 0 3 1 ender her ↑ .

6 Fra skøder, skattemandtal, folketællinger, lange fadderlister
7 Andet
Ringive kirkebog:
1731 d. 18 juni trolovede og derefter d 13 dom p Trin copulerede jeg Christen Nielsen i Hedegård og Mette Jespersdatter af Nørre Langelund.
1814 Gårdmand Anders Christensen Grene og Christiane Christensdatter, Hedegaard
*1814.12.17 Sidsel Kirstine Andersdatter

Hestlund generelt
Ejere:
1622- Terkel Godskesen Krabbe †1622
1622+ Terkel Godskesen Krabbes arvinger (søskende), i hvert fald til 1634+.
1634- Terkel Godskesen Krabbes arvinger (søskende).

5 Andet
Hestlund nævnes 1512, i 1610 Lille Hestlund og 1664 Store Hestlund. Se under Lille- og Store Hestlund nedenfor.
Her anføres folk, der ikke kan tilordnes Lille eller Store Hestlund:
Peder Hestelund, 1683 i markbogen i Uhre, Brande.
Hestlund-Lille

Lille og Store Hestlund i Give sogn. Give sogn: Lille Hestlund ind mod Risbjerg i Brande sogn og Store Hestlund nær Bøllund.
Videnskabernes Selskab 1803.

Hestlund-Lille
1 Introduktion
Hestlund nævnes 1512, i 1610 Lille Hestlund og 1634 Store Hestlund.
2 Kort oversigt over gårdene
1663- Oluf Pedersen Lille Hestlund. Missive nævnt Nørvang Herreds tingbog.
1663- Mikkel Christensen Lille Hestlund. Missive nævnt Nørvang Herreds tingbog.
1683- Michel Christensen
...
1. gård:
1762- Niels Sørensen
1786- Søren Nielsen søn af formand
1805 Thomas Nielsen fra Arnborg.
1852 Niels Thomassen, søn af formand.
2. gård:
1752- Søren Sørensen
1756 Niels Henningsen gift med formands enke
1787 Mads Nielsen, søn af Niels Sørensen, gård nr. 1 Lille Hestlund.
1826c Søren Madsen, søn af formand.

Græsningstaksten 1683 Lille Hestlund:
Michel Christensen, en Gaard tjener til Velb. Dietrich Blomme, kan græsse naar Mark er ubesaaet 12 Nød og 2 Bæster, naar det besaaede afgaar: 8 Nød, 2 Bæster og 6 Faar. I Heden fire Nød. Høbjerringen dertil er en Engeskifte sønden Gaarden, kaldes
Møljkær: derpaa kan avles Kierhøe 4 Læs
I Reflingsmoessen Mos{e}høe 2 Læs
tørveskier og Lyng findes dertil til fornøden Ildebrande.

1762 Extraskattemandtal
Lille Hestlund, ejer sognefogeden i Jelling.
Niels Sørensen, mand og kone, 1 barn over 12 aar
Niels Henningsen, mand og kone, 1 barn over 12 aar, 1 tjenestepige over 12 aar.

FT 1787 Lille Hestlund
Mads Nielsen, 33, gift, hosbonde, selveier
Kirsten Johansdatter, 20, gift, madmoder
Karen Hansdatter, 10, ugift, hyrdepige

Søren Nielsen, 35, gift, hosbonde, selveier
Ane Christensdatter, 33, gift, madmoder
Mette Sørensdatter, 11, ugift, hyrdepige
Niels Sørensen, 69, gift, mandens fader, nyder ophold
Johanne Madsdatter, 67, mandens moder, nyder ophold

FT 1801 Lille Hestlund
Mads Nielsen, 46, gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer
Kirsten Johansdatter, 38, gift, hans kone
Niels Madsen, 13, ugift, deres børn
Mette Madsdatter 11, ugift, deres børn
Johanne Marie Madsdatter, 9, ugift, deres børn
Ane Madsdatter, 4, ugift, deres børn
Dorte Madsdatter, 2, ugift, deres børn

Søren Nielsen, 48, gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer
Ane Christensdatter, 47, gift, hans kone
Karen Jakobsdatter, 14, ugift, konens søsterdatter
Johanne [....] Jørgensdatter, 11, ugift, mandens søsterdatter.

3 Familier med børn:
Gård nr. 1
1663- - 1683+Mikkel Christensen *1622c †1683-99 Lille Hestlund.
Børn:
Christen Mikkelsen *1655c se nedefor.
1690cc Christen Mikkelsen *1655c †1704 Lille Hestlund
...
1704-48 UKLAR: ingen navne i denne periode undtagen 1741 Iver/Yver af Hestlund nævnt som fadder, evt. fæster på denne gård.
...
1748- Niels Sørensen *1717c †1792 Lille Hestlund.
Gift 1748 i Thyregod med Johanne Madsdatter *1723 Enkelund, Thyregod †1791 Lille Hestlund datter af Mads Pedersen Enkelund *1686c Enkelund? †1729 Enkelund og Maren Pedersdatter *1695c †1750 Enkelund.
Børn:
Anne Nielsdatter fadder 1781 af Lille Hestlund.
Gift 1788 i Give med Christen Nielsen af Sønder Omme/Brandlund, Brande.
Christen Nielsen er muligvis en søn af Niels Christensen Nygaard i Brandlund. Anne Nielsdatter ikke set før 1781 eller efter 1788.
Søren Nielsen *1752c Lille Hestlund, overtager gården, se nedenfor.
Mads Nielsen *1754 Lille Hestlund.
Gift 1787 i Lindeballe med Kirsten Johannesdatter *1768 Lille Hestlund.
Se gård nr. 2 i Lille Hestlund som han overtager 1787.
Kirsten *1756 Lille Hestlund.
Inger Marie Nielsdatter *1759 Lille Hestlund.
Gift 1789 i Give med Jørgen Hansen *1764 Uhre, Hover søn af Hans Christensen *1731c og Johanna Jørgensdatter *1734c.
Første barn i Lille Hestlund 1789 to måneder efter vielsen. Ikke set derefter.
Simuleret Folketælling 1762 Hestlund- Lille Niels Sørensen Ejer: Sognefoged Jelling
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Sørensen45c 1717c  1792 Hestlund- Lille Give Begravet nr.6930
 
kone1762100Johanne Madsdatter39 1723 Enkelund Thyregod 1791 Hestlund- Lille Give Begravet nr.6929
 
dat.1762100Anne Nielsdatter12c 1750c Hestlund- Lille Give  Da de andre børn ikke er over 12 år, og hun er den eneste ellers, formodes det ene barn over 12 år at være hende.
søn176299Søren Nielsen10c 1752c Hestlund- Lille Give 1801-05 Hestlund- Lille Give  
søn176299Mads Nielsen8 1754 Hestlund- Lille Give 1808+  Dåb nr.2603
 
dat.175640Kirsten Nielsdatter6 1756 Hestlund- Lille Give  Hun er ikke set død, men heller ikke ellers set efter 1756.
dat.176299Inger Marie Nielsdatter3 1759 Hestlund- Lille Give 1789+  Viet nr.8287
Gift med Jørgen Hansen af Uhre, Hover sogn. Første barn i Lille Hestlund, derefter ikke set.

1786- Søren Nielsen *1752c Lille Hestlund †1801-05 Lille Hestlund.
Gift 1786 i Arnborg med Anne Christensdatter *1751 Tovdal, Arnborg †1839 Lille Hestlund. Hun gift 2. 1805 i Give med enke Niels Madsen af *1755 Rønslunde, Ejstrup †1833 Lille Hestlund gift 1. med Anne Sørensdatter *1755c Krejbjerg, Ejstrup †1805 Rønslunde, Ejstrup.
De havde ingen børn, men som det ses i FT 1801 en slags plejedatter, nemlig konens søster Maren Christensdatters datter i Øster Kirkegaard, Arnborg Karen Jakobsdatter, som overtager gården, da Søren Nielsen dør godt 50 år gammel. Hans dåb 1752c falder i hullet i Give kirkebog 1745-54.
Søren Nielsen køber gården til selveje d. 24. juni 1786 af Claus Tommerup Henriksen til Refstrup for 150 rigsdaler (RasMort s. 124) harkorn 1 6 0 0.
Folketælling 1787 Hestlund- Lille Søren Nielsen   2.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selvejer mand 1Søren Nielsen351752c Hestlund- Lille Give 1801-05 Hestlund- Lille Give Kirkebogen har huller baade ved hans fødsel og begravelse.
kone 1Ane Christensdatter331753 Tovdal Arnborg 1839 Hestlund- Lille Give  
LINK: Født 1753 i Arnborg.
LINK: Gift 1786 i Arnborg.
hyrde pige Mette Sørensdatter111776c    
aftægt mands far 1Niels Sørensen691717c  1792 Hestlund- Lille Give Begravet nr.6930
Nyder ophold.
Aftægt mands mor 1Johanne Madsdatter671723 Enkelund Thyregod 1791 Hestlund- Lille Give Begravet nr.6929
Nyder ophold.

Folketælling 1801 Hestlund- Lille Søren Nielsen   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B. og G. mand 1Søren Nielsen481752c Hestlund- Lille Give 1801-05 Hestlund- Lille Give Kirkebogen har huller baade ved hans fødsel og begravelse.
kone 1Ane Christensdatter471753 Tovdal Arnborg 1839 Hestlund- Lille Give  
LINK: Født 1753 i Arnborg.
LINK: Gift 1786 i Arnborg.
kones søs. dat. Karen Jakobsdatter141786 Kirkegaard Arnborg 1852 Hestlund- Lille Give Begravet fra gården Grøndal i Lille Hestlund.
LINK: Født 1786 i Kirkegaard, Arnborg, datter af konens søster Maren Christensdatter og Jakob Christensen. Karen gift med Thomas Nielsen og overtager gården.
mands søs. dat. Johanne Marie Jørgensdatter111789 Hestlund- Lille   Dåb nr.3196
Datter af mands søster Inger Marie Nielsdatter, der formodentlig er død før FT 1801, gift 1789 i Give med Jørgen Hansen.

1805 Thomas Nielsen *1776.09.15 Holtum, Arnborg †1852 Grøndal, Lille Hestlund, Give søn af Niels Thomsen *1742 Holtum †1786 Holtum og 1. kone Karen †1778.
Gift 1805 i Give med Karen Jakobsdatter *1786 Øster Kirkegaard, Arnborg †1852 Grøndal, Lille Hestlund, Give datter af Jakob Christensen *1742 Kirkegaard, Arnborg †1816 Kirkegaard og Maren Christensdatter *1751 Tovdal, Arnborg †1823 Kirkegaard.
De kalder deres gård Grøndal, navnet ses første gang, da datteren Maren døbes 1809. De skrives af Grøndal da de begraves i 1852, så navnet har levet en tid.
Børn:
Ane Marie Thomasdatter *1807.03.15 Lille Hestlund.
Gift 1836c med Niels Iversen *1813.10.25 Hesselvig, Skarrild †1880+ søn af Iver Olesen *1779.06.27 Skovsende, Sønder Omme †1850-55 Hesselvig, Skarrild og (Anne) Malene (Magdalene) Lauridsdatter *1785.06.28 Elkær, Skarrild.
Bosat i Holtum i Arnborg.
Maren Thomasdatter *1809.06.04 Grøndal, Lille Hestlund.
Gift 1829c med Mads Christian Pedersen *1799 Hedegaard søn af Peder Jensen *1755c Plougslund, Grene †1830 Hedegaard og Maren Madsdatter *1762 Enkelund, Thyregod †1840-45 Hedegaard?.
Bosat Hedegaard.
Mariane *1811.12.26 Lille Hestlund.
Mette Thomasdatter *1815.06.25 Lille Hestlund.
FT 1845 tjener hun Jakob Frandsen i Skærlund. FT 1850 hjemme.
Niels Thomassen *1818c Lillle Hestlund. FT 1845 hjemme. Overtager gården, se nedenfor.
Karen Thomasdatter *1821.03.14 Lillle Hestlund †1873.05.05 Lejrskov.
Gift 1858.11.26 i Lejrskov med enkemand Christen Ottosen *1824.05.20 Lejrskov Mark, Lejrskov, Ribe †1904.05.24 Thorsted By, Veerst søn af Otto Knudsen *1787.12.23 Vraa, Lejrskov †1855.04.30 Lejrskov og Johanne Christensdatter *1789.10.04 Høirup, Lejrskov †1859.05.21 Lejrskov.
Christen Ottosen Gift 1. 1853 med Mette Cathrine Pedersdatter fra Harte.
2. 1858 med Karen Thomasdatter ovenfor
3. 1875 i Lejrskov med Bodil Marie Jensen fra Lejrskov.
Børn:
Otto *1859.12.06 Lejrskov †1861.04.22 godt 1 år gammel..
Thomas Otte Christensen *1862.09.06 Lejrskov.
Søren Thomassen *1824c Lille Hestlund.
FT 1850 hjemme. FT 1880 enkemand i Bøllund med fire børn hjemme.
Ane Thomasdatter *1827c Lille Hestlund. FT 1845 hjemme.
Jakob Peder Thomassen *1831c Lille Hestlund. FT 1845 hjemme.

1852 Niels Thomassen *1818 Lille Hestlund †1880+ søn af formand.
Gift med Ane Johanne Jensen *1824c Give †1880+.

Gård nr. 2
1663- Oluf Pedersen fæster en halvgård, tilhører fra 16.06.1662 Anders Madsen i Kolding.
...
1701- Søren Sørensen *1660c- †1708+.
Gift med Maren Larsdatter †1710 Lille Hestlund.
Han ses som vidne i trolovelser i Give 1701-04. Sønnen er kun 15c år og kan ikke være vidne. Konen bærer 1708 i dåb #2102. Maren Larsdatter begraves 1710 som "Søren Lille Hestlunds moder". Denne Søren Lille Hestlund må være sønnen som har overtaget efter faderen.
Børn:
Søren Sørensen *1686c ?Lille Hestlund, overtager gården.
1710c Søren Sørensen *1686c †1765 Store Hestlund.
Gift 1714 i Thyregod med Inger Nielsdatter *1688c Lønaa, Thyregod †1757 Store Hestlund datter af Niels Iversen *1656c †1729 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1660c †1732 Lønaa.
Inger Nielsdatter er søster til Iver Nielsen i Lønaa Thyregod.
Børn:
Søren Sørensen *1716 Lille Hestlund, se nedenfor
Lars Sørensen *1720 Lille Hestlund.
Gift 1739 i Thyregod med Anne Villadsdatter af Dørken *1711c Thyregodlund †1778 Dørken, Thyregod datter af Villads Pedersen Hole *1678c Pomphole, Thyregod †1753 Dørken og 1. kone (?Anne Andersdatter, se Ejnar Bjerres Thyregod Gårdhistorie) *1674c †1714 Thyregodlund, Thyregod.
Hun skilt og gift 2. 1748 i Thyregod med Hans Rasmussen søn af Rasmus Nielsen *1684c †1750 Dørken og kone †1750+.
Laurids forlod kone og barn kort efter fødslen. Han blev 1747 indstævnet for Nørvang Herreds Ting og samme år for tamperretten i Ribe, men kom ikke. Faderen Søren Sørensen kunne ikke svare for sønnen. De blev så skilt. Anne Villadsdatter tjente da i Tørring kro, men kom så tilbage for at gifte sig med Hans Rasmussen i Dørken.
Barn:
Inger Lauridsdatter *1739 Dørken, Thyregod.
Jørgen Sørensen *1729 Lille Hestlund, gifter sig til Store Hestlund, tilsyneladende, se der.
Maren Sørensdatter *1731 Lille Hestlund †1756 Store Hestlund.
1752 Søren Sørensen *1716 Lille Hestlund †1755 Lille Hestlund søn af Lille Søren Sørensen i Lille Hestlund.
Gift 1. 1752 i Thyregod med Maren Madsdatter af Thyregodlund *1711c †1772 Stenbjerglund, Farre, Give. Hun bliver gift 2. gang 1756 i Give med eftermand, se nedenfor.
Børn:
Søren *1755 Lille Hestlund.
1756 - 64 Niels Henningsen *1730 Blæsbjerg, Brande †1799 Hedeby, Ringive søn af Henning Jensen *1700cc Søndergaard Uhre, Brande †1753c Blæsbjerg?, Brande?

Gift 1. 1756.10.31 i Give med formands enke Maren Madsdatter af Lille Hestlund Give *1711c †1772 Stenbjerglund, Farre, Give, først bosat Lille Hestlund derefter Stenbjerglund.

Gift 2. gang med Maren Lauesdatter *1743c bosat Stenbjerglund, Give.

Niels Henningsen gifter sig til gården i Lille Hestlund gennem enken. Parret flytter i 1764 til Stenbjerglund, Farre, Give, hvor Maren Madsdatter dør 1772. Han gifter sig igen samme år med Maren Lauesdatter og de ses i Steenbjerglund FT 1787. I 1788 flytter familien til Hedeby, Ringive.
Barn med Maren Madsdatter:
Datter *1758 Lille Hestlund †14 måneder juni 1759
Simuleret Folketælling 1762 Hestlund- Lille Niels Henningsen Gods: Sognefoged Jelling Ejer: Lars Sørensen
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand 21762100Niels Henningsen32 1730 Blæsbjerg Brande 1799 Hedeby Ringive Viet nr.8160
 
kone1762100Maren Madsdatter51c 1711c Thyregod- lund? Thyregod? 1772 Stenbjerg- lund Give Viet nr.8160
Begravet nr.6724
 
barn1762100?12+ 1750-   Et barn over tolv aar i skattelisten. Det er problematisk for konens 1. mand Søren Sørensen og hende blev først gift 1752. En af dem må altså have været gift før.
søn 1176299Søren Sørensen7 1755 Hestlund- Lille Give  Dåb nr.2612
Søn af konen med 1. mand Søren Sørensen. Ser ud til at bosætte sig som skrædder i Farre, Give.
tj-pige1762100y12+ 1750-    

1781-84? Niels Sørensen Smed *1755c †1801+.
Trolovet 1780.05.19 i Give med Kirsten Andersdatter *1754c Give By? †1801+
Børn:
Maren *1781 Lille Hestlund.
Karen *1782c.
Søren *1784 Ullerup.
Navnløs *1787 Ullerup.
Dødfødt 1791 Ullerup?
1786 Mads Nielsen *1754 Lille Hestlund †1833.12.15 Lille Hestlund Søn af Niels Sørensen på gård nr. 1 i Lille Hestlund.
Gift 1787 i Lindeballe med Kirsten Johannesdatter *1768 Bøllund, Give †1839 Lille Hestlund datter af Johan Jørgensen *1741 Bregnhoved, Give †1828 Uhre, Brande og 2. kone Mette Jensdatter *1735c Store Karlskov, Ringive †1815 Uhre, Brande.
Mads Nielsen køber gården til selveje d. 14. juni 1786 af Refstrup (Claus Tommerup Henriksen) for 150 rigsdaler (RasMort s. 124) harkorn 1 6 0 0.
Børn:
Niels Madsen *1788 Lille Hestlund. Ses FT 1801 hjemme.
Mette Madsdatter *1790 Lille Hestlund. Ses FT 1801 hjemme.
Johanne Marie Madsdatter *1791 Lille Hestlund. Konf. under "meget ferme" 1808 i Lindeballe, tjener da i Uhe, Ringive.
Johannes Madsen *1794 Lille Hestlund †1862 Thyregod By, konf. 1810 i Lindeballe 15¾ år.
Gift med Ane Marie Jensdatter *1797.30.01 Østerhoved, Givskud †1868.04.23 Thyregod datter af Jens Christensen *1761.01.17 Østerhoved †1838.02.12 Harresø og Christiane Sørensdatter *1775.0.23 Bregnhoved, Give †1858.04.23 Harresø.
1819 Give, 1822-38 i Dørken, Thyregod. Køber 1838 matr. 3 i Thyregod By.
Børn:
Jens Johannesen *1820 Østerhoved, Givskud †1874 Thyregod By.

Gift 1. med Ane Mette Iversdatter *1820c Vindelev †1871 Thyregod By.

Gift 2. Sidsel Marie Nielsdatter fra Givskud.

Fik 1854 parcel 3d af gården i Thyregod By.
Ane Kirstine *1822 Dørken, Thyregod
Mads Johannesen *1824 Dørken †1905 Sejrup, Thyregod.
Gift med Ane Marie Hansen *1815 Vindelev †1891 Thyregod By.
Fik 1854 parcel 3e af gården i Thyregod By. Var væver.
Christiane *1827 Dørken.
Niels Christian Johannesen *1829 Dørken, overtager 1854 gården i Thyregod By.
Gift med Ane Christensen *1828c Aadum.
Familien ses i hvert fald indtil 1857 i Thyregod By.
Ide Marie *1831 Dørken.
Ane Johanne *1834 Dørken.
Ane Madsdatter *1796 Lille Hestlund †1850+.
Gift 1818 med Peder Jensen, se husmandssted Lille Hestlund.
Dorte *1799 Lille Hestlund.
Søren Madsen *1801c Lille Hestlund, overtager gården, se nedenfor.
Maren *1805c Lille Hestlund.
Ide *1808 Lille Hestlund.
Jørgen *1815.07.16 Lille Hestlund †7 uger gammel.
Folketælling 1787 Hestlund- Lille Mads Nielsen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selvejer mand 1Mads Nielsen331754 Hestlund- Lille Give 1808+  Dåb nr.2603
 
kone 1Kirsten Johansdatter201768 Bøllund Give 1839 Hestlund- Lille Give Dåb nr.2879
 
hyrde pige Karen Hansdatter101777c   Ikke set født i Give sogn.

Folketælling 1801 Hestlund- Lille Mads Nielsen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B. og G. mand 1Mads Nielsen461754 Hestlund- Lille Give 1808+  Dåb nr.2603
 
kone 1Kirsten Johansdatter381768 Bøllund Give 1839 Hestlund- Lille Give Dåb nr.2879
 
søn Niels Madsen131788 Hestlund- Lille Give  Dåb nr.3171
 
dat. Mette Madsdatter111790 Hestlund- Lille Give  Dåb nr.3209
 
dat. Johanne Marie Madsdatter91791 Hestlund- Lille Give  Dåb nr.3246
Konfimeret 1808 Lindeballe.
dat. Anne Madsdatter41796 Hestlund- Lille Give 1850+  Dåb nr.3345
Gift med Peder Jensen, får husmandssted i Lille Hestlund.
dat. Dorte Madsdatter21799 Hestlund- Lille Give   

1826c Søren Madsen *1801c Lille Hestlund †1880+ søn af formand.
Gift 1824c med Birte Marie Andersdatter *1804 Store Hestlund, Give †1879.05.11 Lille Hestlund datter på nabogården Store Hestlund af Anders Christensen *1772 Donneruplund, Give †1836 Store Hestlund og Kirsten Thomasdatter *1776c Jerved †1845-50 Give?
Børn:
Mads *1825 †5 timer gammel.
Dødfødt 1826.
Mads Sørensen *1827.10.27 Lille Hestlund †1901+.
Gift 1851.11.21 i Thyregod med Mette Marie Sørensdatter*1825.09.27 Thyregod Mark †1898 Thyregod By datter af hjulmand Søren Jensen Hovedskov og Mette Olesdatter *1801.10c Annexgaarden, Ejstrup By.
Boede i matrikel 11A Thyregod By.
Niels Christian *1830 †14 dage gammel.
Niels Sørensen *1839.12.28 Lille Hestlund, Give †1912.04.09 Ølgod.
Gift med Karen Lorentzen *1850.01.04 Neder Silstrup, Skarrild †1906.11.25 Over Silstrup.
Gård i Silstrup, Skarrild.
Kendt barn:
Anders Christian Sørensen *1871.12.02 Silstrup †1952.01.08 Brush, Morgan County, Colorado, USA.
Gift med Karen Kamilie Jensine Pedersen *1869.05.07 Uhe, Ringive †1943.05.21 Brush, Colorado datter af Anders Pedersen *1828.08.26 Brandlund, Brande †1906.09.20 Sønder Langelund Mark, Ringive og Karoline Pedersdatter *1833.07.07 Stilbjerg, Ringive.
Først husmand i Grene i Skarrild — udvandret til Amerika i 1896 da han var 25 og hun 27.

Husmandssted i Lille Hestlund:
1822- Peder Jensen *1786 Store Mosgaard, Give †1849.12.14 Lille Hestlund søn af Jens Hansen *1745c og Ingeborg Pedersdatter *1746c.
Gift med Ane Madsdatter *1796 Lille Hestlund †1850+ datter af Mads Nielsen *1754 Lille Hestlund †1801+ og Kirsten Johannesdatter *1768 Bøllund, Give †1839 Lille Hestlund.
Børn:
Ingeborg Pedersdatter *1822.07.14 Lille Hestlund.
Tjener FT 1834 i Hedegaard ved Mads Christian Pedersen, FT 1845 tjenestepige i Bindeballe, Randbøl, FT 1850 spinderske i Østerhoved, Givskud.
Jens Pedersen *1824c.
Hans Pedersen *1830c.
Ane Marie Pedersdatter *1833c Lindeballe.
Birte Marie Pedersdatter *1835c Lindeballe.
Jørgen Pedersen *1839c Lindeballe.
5 Andet
1746 Bodil Christensdatter af Hestlund bærer i Thyregod kirkebog no. 418 i dåb i Lønaa ved Anders Gregersen. Familiesammenhængen ikke klar.
1758 Henning Hag i Lille Hestlund, fadder
Kermit Ribe Bispearkiv kongelige ægteskabsdispensationer 225 No 138:
"Bønderfolkene Peder Nielsen og Karen Madsdatter af Hestlund by - formodentlig i Giufve [Give] sogn, maae udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskendebørn. Christiansborg 17 maji 1794. 2 mk til Vejle Hospital."
{Ikke gift i Give, ikke fundet i FT 1801 i Vejle, Ringkøbing, Skanderborg, Aarhus, Haderslev amter. Hverken Peder Nielsen eller Karen Madsdatter set født i Lille eller Store Hestlund, Give.}

Hestlund-Store
1 Introduktion
(Kort over Store Hestlund se Lille Hestlund).
Hestlund nævnes 1512, i 1610 Lille Hestlund og 1664 Store Hestlund.
I 1624 ses Dorte Kruse i Hestlund og igen 1649 og i 1660 hendes arvinger.
2 Kort oversigt over gårdene
1663 Store Niels Sørensen, Store Hestlund. Missive nævnt Nørvang Herreds tingbog.
1663 Lille Niels Sørensen, Store Hestlund. Missive nævnt Nørvang Herreds tingbog.
1. gård:
1731 Jens Jensen Hyldeløf fadder i Store Hestlund *1687c †1771, søn Niels Jensen.
1744 Jens Jensen i Store Hestlund *1744 Jens †1 måned.
1755- Niels Jensen Hillerslev
1773 Niels Christensen , datter *An Marie død spæd.
1784-90 de to gårde sammenlagt til en af Christen Pedersen Donnerup
1790 igen to gårde:
1797c Anders Christensen, søn af Christen Pedersen Donnerup.
1834- Thomas Christian Andersen
2. gård;
1755-1765 Jørgen Sørensen (? født 1729 Lille Hestlund)
1765 begravet Søren Sørensen i Store Hestlund *1686c †1765 Store Hestlund.
1790 Jens Christensen Skov gift med Christen Donnerups datter Birte, derefter med Marie Hansdatter.
1820c Hans Andersen gift med Jens Skovs datter Malene

Græsningstakst 1683 Store Hestlund:
Niels Sørrensen og Christen Lassen, en Gaard (til velb: Dietrich Blome {Refstrup, Gadbjerg}). kan græsse, om Marken var uden Sød 20 Nød og 4 Bæster, naar det besaaede afgaar: 14 Nød og 4 Bæster. I Heden 8 Nød og 10 Faar.
Højberringen er en Kier Synden Gaarden, kales Pukier
derpaa kan avles Kierhøe 6 Læs
en Kier kalde Brekiar derpaa kierhøe 4 Læs
Ved en liden Bæk Mos{e}høe 8 Læs
i Nørkier Kierhøe 4 Læs
i Reflingmose Mos{e}høe 4 Læs
Tørveskier og Løng knap til Ildebrand.

1755 Donneruplund Store Hestlund
Niels Jensen 3 4 0 0
Jørgen Sørensen 3 4 0 0
1760 Donneruplund Store Hestlund
Niels Hillerslev 3 4 0 0
Jørgen Sørensen 3 4 0 0
1762 Extraskattemandtal Store Hestlund
Niels Jensen, selvejer, mand og kone, ingen børn over 12, 1 fader {Jens Hyldeløv} nyder aftægt.
Jørgen Sørensen, Refstrup, mand og kone, ingen børn over 12, 1 gammel fader som intet kand fortiene.

FT 1787 Store Hestlund
Christen Pedersen {Donnerup}, 70, enkemand, hosbonde, selvejer.
Ole Christian Pedersen, 24, ugift, søn af sidste ægteskab
Birte Christensdatter, 28, ugift, datter af sidste ægteskab
Katrine Christensdatter, 19, ugift, datter af sidste ægteskab
Anders Christensen, 14, ugift, søn af sidste ægteskab
Christiane Henningsdatter, 11, ugift, 1 datter datter
Peder Christensen, 24, ugift, tienistefolk
Ane Christensdatter, 19, ugift, tienistefolk
Christen Nielsen, 12, ugift, tienistefolk
FT 1801 Store Hestlund
Anders Christensen, 28, gift, huusbonde, Bonde og Gaardbeboer
Kirsten Thomasdatter, 26, gift, hans kone
Ane Andreasdatter, 1, ugift, deres datter
Kirsten Hermandsdatter, 25, ugift, tjenestepige
Anders Nielsen, 13, ugift, tjenestedreng
Jens Christensen, 47, gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer
Marie Hansdatter, 44, gift, hans kone
Ane Jensdatter, 9, ugift, Mandens børn af 1. ægteskab
Margrethe Jensdatter, 5, ugift, mandens børn af 1. ægteskab
Johanne Christensdatter, 19, ugift, tjenestepige

3 Familier med børn:
1622- — 1649+ Dorte Mogensdatter Kruse †1653-60 Hestlund?, Give? datter af Mogens Lauridsen Kruse *1563 Balle, Onsild herred †1624- og Anne Ottesdatter Lunov *1583-.
Gift med Terkel Godskesen Krabbe af Damsgaard †1622 i slagsmål i Horsens søn af Godske Olufsen Krabbe af Damsgaard †1600.05 og Edele Vognsen af Stenumgaard †1594+.
Ingen børn set. Udarvinger.
Hun skriver sig i 1624, 1640, og 1649 til Hestlund. Hendes arvinger havde 1660 Hestlund med 6 tønder hartkorn og 69 tønder gods (TRAP V og DAA). De 6 tønder er Store Hestlund selv, men det der hørte til er Lille Hestlund 1 6 0 0, Ulkær Mølle 4 7 0 1, Vorslunde 7 4 1 0 eller i alt: hartkorn 14 1 1 1, så der mangler 55 tønder gods i at nå til 69.
I 1653 skøder Henrik Krabbe Vorslunde i Give til Dorte Kruse i Store Hestlund, Give enke efter Therkild Krabbe (Ejnar Bjerre, Viborg Landsting)
Viborg Landsting Skøder:

1634 26/8 (Hestlundt). Skøde fra fru Bergitte Krabe til Møgelgaardt, med hendes broders {Jakob Krabbe til Væbnerholm} og svogers {søster Kirsten Krabbe til Møgelgaards mand Anders Mogensen Vognsen af Stenshede til Hejselt, der forsegler dette dokument} samtykke, til fru Dorette Kruße, Terkild Krabis til Hestlundt, på 1½ td. 2 skp. korn årlig landgilde, som er af den arvelod, hende kan være tilfalden efter hendes moder fru Edell Mogensdather {DAA og TRAP V antager hun er datter af Erik Jakobsen Vognsen gift med Maren Terlsdatter Væbner og dermed hedder Edele Eriksdatter Vognsen} og hendes broder Terkild Krabe i Stuorhestlundt, Lidenhestlundt, Waßlundt {Vorslunde} og i Wlkier mølle i Giffue sogn, Nøruongs herred. — Sig.: Jacop Krabe; Anders MogenBøn.
1634 26/8 (Webnerholm). Skøde fra Jacop Krabe til Webnerholm tilforme fru Dorette Kruße på al den arvelod og part, han på sine egne såvel som 2 hans søstres fru Kierstin Krabe og Bergitte Krabis vegne er tilfalden efter for:ne deres moder og broder i deres jordegods og købegods i Stuor Hestlund, Liden Hestlund, Wlkier mølle og Waßlundt, som kan beløbe sig 9½ td. 2½ skp. korn. — Sig.: Mortin Pax; Chresten Kragh.
1634 26/8 (Webnerholm). Skiftebrev mellem Jacop Krabe på hans broder Olluff Krabis børns vegne, som han havde med fru Ide Lange, og fru Dorette Krufie, at han på for:ne børns vegne har udlagt til forme fru D. 3 td. korn, børnene er tilfalden efter deres farbroder Therkild Krabe i Stuor Hestlund, Liden Hestlundt, Wlkier mølle og Waßlundt . Derfor børnene bevilget og udlagt 1 td. 5 skp. korn landgilde i en bolleg i Dybbe sogn i Wandfald herred. og 1 skp. korn i en boeleg i Thranß sogn, kaldet Madzdals, som fru D. K. af kommissarier i hendes fordrede gæld er udlagt efter Olluff Krabe.

Viborg Landsting Skøder:

1637— 2/1 (Webnerholm). Skøde fra Jacob Krabe til fru Dorette Krufie (paa hans søster Bergitte Krabis vegne) paa 1 gaard (Chrestin Ibßøn) i Giuffue sogn og by, Nørwongs herred.
— Sig.: Lauritz Ebefiønn; Erich Lunoe.


1637 1/6 (Siøgaardt). Skiftebrev mellem fru Dorette Krufie, salig Therkild Krabis, og Hanns Krabe på hans søstersøn Thyggj Krußis vegne, at hun har tilskiftet T. K. 1 gaard i Norup by, Windbleß sogn, Gierloff herred, kaldet Bundgaardin. Derimod har H.K. paa T.K.s vegne igen udlagt til hende 1 gaard i Nøruongs herred i Gyff sogn i Becksgaardt, nok 1 buoli kaldet Schierhue; nok 1 gaard i Hamerum herred i Arnborig sogn, kaldet Hiø Lundt, nok 1 halvgaard i Giellerup sogn og by.
— Sig.: Henndrich Lannge; Knud Sørenfiønn.

To af gårdene og boelet Skærhoved skøder hun fem må neder senere videre til Laurids Ebbesen Udsen på Donneruplund.

1637 20/6 (Viborg). Skøde fra fru Doretti Krufie til Lauritz Ebbeßøn paa gods i Nøruongs herred: i Giffue sogn i Giuffue 1 gaard, i Becksgaard 1 gaard, 1 buoli kaldet Schierhue.
— Sig.: Mortenn Pax; Eschell Giøye.

En halvgård
1683- Store Niels Sørensen fæster en halvgård.
Ses i Markbogen 1683.
1692- Troels Andersen *1661c †1727.01.19 Store Hestlund.
Gift med Else Nielsdatter *1666c †1726.12.08 Store Hestlund (hun kan være datter af Store eller Lille Niels Sørensen).
1692 fra sønnen Christens alder i begravelsen 1728.
Børn:
Christen Troelsen *1692c †1728.11.28 Store Hestlund.
Marie *1703.04.29 Store Hestlund †2 år gammel.
Anne Marie Troelsdatter *1705.10.18 Store Hestlund †1762.06.22 Give By.
Gift i Give med Christen Pedersen Møller, han blev gift 2. gang mellem juni (Anne Marie Troelsdatter begravet) og okt. 1762 (Extraskattemandtallet).
1720- Christen Troelsen *1692c †1728.11.28 Store Hestlund søn af formand.
Gift 1720 i Ringive med Johanne Pedersdatter * Sønder Langelund, Ringive ?†1745-54 i Store Hestlund i kirkebogshullet.
Fra 1728 til 1752c bliver gården vel ført af enken Johanne Pedersdatter, som normalt skal giftes igen i Give, men der findes ingen vielse.
Børn:
Peder *1721.08.17 Store Hestlund †8 uger.
Maren Christensdatter *1723.06.13 gift med eftermand Jørgen Sørensen, se nedenfor.
Peder Christensen *1725.05.06 Store Hestlund.
Else Christensdatter *1727.06.22 Store Hestlund †1759-73 Brande?
Formodentlig gift i Brande sogn, se #2687, hvor hun er fadder ved søsteren Maren i 1759. Hun er ikke set i Brande sogn, men Store Hestlund ligger lige på grænsen til Brande kun få km fra Risbjerg i Brande.
Christen Christensen *1728.06.24 Store Hestlund.
1755- Jørgen Sørensen *1729.05.15 Lille Hestlund †1780-87 (vel ved sønnen Christen Jørgensen) søn af Søren Sørensen i Lille Hestlund *1686c.
Gift 1749-54 i kirkebogshullet med datter af formand Maren Christensdatter *1723.06.13 Store Hestlund †1806.11.28 (ved søn Christen Jørgensen) Store Mosgaard, Give.
Gården ligger 1755 under Donneruplund og 1760 købes den af Mons. Jens Nielsen Nørskov, der inden 1762 sælger den videre til sognefogeden i Jelling Lars Sørensen. Jørgen Sørensen er fadder af Bæksgaard 1780 ved sønnen Christen Sørensen, se #3062.
Børn:
Christen Jørgensen *1759.07.15 Store Hestlund †1840+ Give By?
Gift 1779.12.09 i Give med Karen Christensdatter *1749c i kirkebogshullet Bregnhoved?, Give †1821.12.09 Mosgaard Dam?, Give.
Han er opført i lægsrullen 1789 i Brande sogn, har siden 1786 været soldat ved Jyske Regiment, opholdssted 1789 Bøllund, Give inklusive moderen Maren Christensdatter. Han er 167cm høj. I FT 1787 fire børn hjemme, i FT 1801 ingen børn hjemme i husmandsstedet i Store Mosgaard.
Søren Jørgensen *1762.06.06 Store Hestlund.
Tjener måske FT 1787 i Tyvkær, Smidstrup ved Christen Ravn.
Inger Jørgensdatter *1765.01.13 Store Hestlund †1851 Sejrup, Thyregod.
Gift 1802.07.02 i Thyregod med Hans Mortensen Klaborg *1783.06.22 Nederdonnerup, Give †1860 Sejrup søn af Morten Olesen *1739c †1801+ Bøgeskov?, Nørre Snede? og Maren Hansdatter *1744c †1801+ Bøgeskov?, Nørre Snede?
Hun bærer 1785 broder Christens barn Søren i Bregnhoved, Give. Tjener FT 1787 i Nygaard, Give. FT 1801 i Enkelund, Thyregod, hvor hun træffer manden.
Andre børn ikke set:
Morten Hansen *1805 Sejrup, Thyregod †1868+ Hedegaard, Give.
Gift 1826 i Thyregod med Kirstine Christensdatter *1803 Enkelund, Thyregod datter af Christen Pedersen *1767 Sejrup, Thyregod †1837 Enkelund og Ane Christiansdatter *1774 Enkelund †1838 Enkelund.
...
Simuleret Folketælling 1762 Hestlund- Store Jørgen Sørensen Gods: Refstrup Ejer: Refstrup
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Jørgen Sørensen33 1729 Hestlund- Lille Give 1765+  Dåb nr.2282
Gift 1749-54 med formands datter. Død før 1787.
kone1762100Maren Christensdatter39 1723 Hestlund- Store Give 1806 Mosgaard- Store Give Dåb nr.2203
Begravet nr.7109
Død ved søn Christen Jørgensen.
mands far1762100Søren Sørensen76c1 gammel fader som intet kand fortiene.1686c Hestlund- Lille? Give? 1765 Hestlund- Store Give  
søn176299Christen Jørgensen3 1759 Hestlund- Store Give 1838 Give  
søn176299Søren Jørgensen1 1762 Hestlund- Store Give  Ses måske i FT 1787 i Tyvkær, Smidstrup ved Christen Ravn.

1770 - 1775 Niels Nielsen Askær *1734c Sønder Askær, Brande †1793 (skifte) Hvollig, Borris søn af Niels Knudsen †1755-61 Sønder Askær og Maren †1763-73 Sønder Askær.
Gift med Maren Jensdatter *1737c Risbjerg?, Brande? †1801+.
Han ses i Store Hestlund 1770, 1772 og 1775 som fadder. Hvilken gård han er på i Store Hestlund er ikke klart. At han her er placeret på denne halvgård, er fordi Niels Christensen Murmand menes at være på den anden halvgård i Store Hestlund i denne periode.
Han er født i Sønder Askær, Brande, overlader hans selvejer halvgård der til en bror, ses her i Give og ses senere efter 1779 i Hvollig, Borris. Han har en datter Karen som skulle være født 1772-73, men glemt eller ikke døbt i Give, men han ses i Lille Karlskov i Ringive 1778 i februar, hvor han får en søn Knud døbt.
Se Niels Nielsen Askær i Sønder Askær i Brande sogn for børnene.
1777-84 Peder Christensen Donnerup *1748 Donneruplund, Give †1821.06.11 Bæksgaard, Give søn af Christen Pedersen Donnerup på Donneruplund, som endda overtager denne gård efter sønnen Peder.
Gift 1776.05.28 i Give med Maren Eriksdatter *1752c Usseltoft Brande †1820.06.25 Bæksgaard, Give datter af Erik Sørensen Usseltoft *1700cc Usseltoft, Brande †1755c i Usseltoft og Maren Usseltoft *1720c †1778 Usseltoft.
Det er ikke klart, om han havde begge halvgårde. Han ses første gang i Store Hestlund i juli 1777 (fadder i #3021).
Børn:
Christen Pedersen Bøllund *1776.09.22 Farre Mølle, Give †1813.02.28 Give (almisselem).
Birte Marie Pedersdatter *1779.02.14 Store Hestlund †1853 Søndertshoved Mark.
Gift 1814.10.09 af Give By med enkemand i Bæksgaard Anders Christensen *1768 Tinnet, Øster Nykirke søn af Christen Nielsen *1727c og 2. kone Anne Pedersdatter *Vonge.
Christen Nielsen og Anne Pedersdatter gift 1761 i Øster Nykirke, de boede 1755-77 i Tinnet i Øster Nykirke, derefter i Lille Mosgaard i Thyregod indtil 1800, hvorefter de ikke er set.
Maren Pedersdatter *1781.04.16 Store Hestlund †1843 Give.
Gift 1804c i Give med Christoffer Jensen Nørskov *1775.01.15 Skærhoved, Give †1850 Give Mark søn af Jens Nielsen Nørskov *1720.11.10 Nørskov, Lindeballe †1801-05 Skærhoved, Give og Marie Jokumsdatter*1743 Smidstrup, Gadbjerg †1807 Give By.
3 børn.
Børn:
Maren Christoffersdatter*1806.11.02 Bøllund, Give, 1825 indsidder i Farre, Give.
Barn med Jens Lauersen af Lille Almstok, Vorbasse:
Jens Jensen *1825 Farre, Give †1894 Uldum.
Gift 1. 1854 i Sindbjerg med Ane Cathrine Jensdatter *1830 Hornborg †1865 Sindbjerg.
Gift 2. 1865 i Sindbjerg med Kirsten Marie Jørgensdatter.
Han bliver opdraget ved sine bedsteforældre Maren og Christoffer i Give By.
Jens Christoffersen *1808.12.26 Bøllund †1823.06.12 Stenbjerglund, Farre, Give.
Peder Christoffersen *1814.04.07 Bøllund.
Ikke fundet FT 1834 og FT 1845.
Erik Pedersen *1783.06.15 Store Hestlund †1822.11.24 Søndersthoved, Give.
Trolovet 1812.10.04 i Give med enke - efter Jens Henriksen - Ane Jørgensdatter *1787c †1832.09.14 Nørup (Ane gift 3. gang 1829 i Nørup med Lars Mikkelsen).
Husbeboer i Søndersthoved i Give.
(Tak til Aase Steffensen, 2017).
Børn:
Jens Peder Eriksen *1813.10.03 Bøllund, Give †1870 Lejrskov sogn, kludehandler.
Gift 1840 i Lejrskov med Dorthea Thomasdatter *1820.04.28 Jordrup †1882.12.11 Lejrskov datter af Thomas Andreasen ?*1791 Tiufkier, Smidstrup sogn †1819.10.08 Jordrup og Karen Sørensdatter *1793.03.24 Øster Starup †1864.05.07 Lejrskov.
Karen Sørensdatter i FT 1834 i Ferup Mark, Lejrskov, FT 1840 hus, Lejrskov By. Thomas Andreasen døde før datteren Dorthea blev født.
(Tak til Aase Steffensen, 2017).
Børn:
Anne Jensen *1841.01.17 Lejrskov †1911.11.10 Fredericia.
Gift med Niels Peter Jensen *1832 †1909.
Thomas Jensen *1843.04.03 Højrup †1920.05.09 Kolding Sygehus, begravet Harte.
Gift med Kirsten Marie Madsen *1842 †1911.
Erik Jensen *1845.09.28 Lejrskov.
Peder Jensen *1848.02.06 Lejrskov †1873.02.11 Lejrskov.
Ane Johanne Jensen *1850.05.16 Lejrskov †1910.02.08 Dalbyvej, Kolding.
Gift med Peter Bendix Christensen *1846 †1914.
Karen Jensen *1852.11.14 Lejrskov †1932.03.04 Taulov.
Niels Christian Jensen *1854.12.26 Lejrskov.
Gift med Anna Thistrup *1852 †1934.
Hans Jensen *1855.12.27 Lejrskov †1936.11.03 Taulov.
Gift med Caroline Carlsen *1859 †1934.
Jørgen Jensen *1857.10.18 Lejrskov.
Kirsten Marie Jensen *1860.10.18 Lejrskov †1865.09.22 Lejrskov fem år gammel.
Jørgen Martinus Eriksen *1816.04.15 Bøllund.
FT 1845 Sødalgaard i Harte, tjenestekarl ved Jeppe Poulsen.
Niels Christian Eriksen *1819.02.18 Søndersthoved.
Gift med Ane Johanne Johannesdatter *1825c Nørup.
Han tjener 1845 i Nørup By ved Ole Frederiksen. FT 1850 gård i Gjødding.
FT 1860 4 børn.
Peder Pedersen Bøllund *1786.05.21 Bøllund †1855-60.
Gift 1809 St. Nikolaj, Vejle med Ane Marie Andersdatter *1794 Engum †1860+, datter af degn og skoleholder Anders Stephansen Bruun og Maren Pedersdatter. Bosat Vejle, Engum og Laage Mark i Sindbjerg 1826 - 1860+, 9 børn. (Tak til Jens-Jørgen Christensen, 2009).
Bosat Vejle, Engum og Laage Mark i Sindbjerg 1826 - 1860+, 9 børn. (Tak til Jens-Jørgen Christensen, 2009).
Et barn:
Birgitte Cathrine Pedersdatter *1819, Sindbjerg Sogn.
Gift med Ludvig Carl Petersen, vagtlærer og seminarlærer, *1825, København.
Bosat 1849c Brande, 1851c Jelling, 1852 - 50+ Holtum, Grejs.
Anne Pedersdatter *1789.09.06 Bøllund.
Gift med Hans Jensen *1784c Egtved.
FT 1845 Nørre Vilstrup, Skibet.
Karen Pedersdatter *1792.04.29 Bøllund.
Fadder i Give 3. juni 1811.
1784-90 Christen Pedersen Donnerup.
Han er far til formanden. Han lægger de to halvgårde sammen og har købt denne gård. Se hans beskrivelse nedenfor.
1790 Jens Christensen Skov *1763 Givskov, Give †1820 Store Hestlund søn af Christen Christensen Skov *1717c Givskov †1797 Give By og Lene Jensdatter *1733 Nederdonnerup †1773 Give By.
Gift 1. 1790.11.05 i Give med Birgitte Christensdatter *1757 Skovgaard, Kollerup †1799 Store Hestlund, datter af formand og 2. kone.
Gift 2. 1799.09.29 i Brande med Marie Hansdatter *1757c Skærlund, Brande †1839 Store Hestlund, Give datter af Hans Pedersen Møller *1715c Ulkær Mølle, Give †1799 Skærlund, Brande og Karen Sørensdatter *1724c †1793 Skærlund, Brande.
Jens Christensen Skov gifter sig til denne halvgård. Ikke set om han fik børn med hans anden kone, da kirkebogen i Give ikke føres 1800-04, hun var allerede 42 da de giftede sig.
Børn med 1. kone Birgitte Christensdatter:
Ane Jensdatter *1792 Store Hestlund †1846 Hedeby, Ringive.
Gift 1814 i Give med Niels Jensen *1783 Hedeby †1851 Hedeby, Ringive søn af Jens Rasmussen *1742 Hedeby †1791 Hedeby, Ringive og Anne Christensdatter *1741c †1787+.
Begge havde ar af de naturlige kopper ved forlovelsen 1814.
Børn:
Ane Nielsdatter *1816 Hedeby †1831 Hedeby, Ringive.
Jens Skou Nielsen *1821 Hedeby †1862 Hedeby, Ringive sognefoged.
Gift med Sara Madsdatter *1825 Lindeballe †1853 Hedeby datter af Mads Hansen og Karen Pedersdatter i Lindeballe. Gift 2. gang med Petrea Ane Jensdatter *1832 Østerdam, Thyregod †1921 Hedeby, Ringive datter af Jens Christian Pedersen *1798 Carlsborg, Hastrup, Thyregod †1876 Hindskov, Thyregod og Mette Mathiasdatter *1804 Dørken, Thyregod †1898 Lønaa, Thyregod.
Laust Christian Nielsen *1824 Hedeby, †1874 Elkær, Ringive. Ugift.
Malene Jensdatter *1795 Store Hestlund, gift med eftermand, se nedenfor.
Maren Kirstine *1799, moderen begravet samme dag.
Folketælling 1801 Hestlund- Store Jens Christensen Skov   1ste Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B. og G. mand 2Jens Christensen Skov471754c Give By Give 1820 Hestlund- Store Give Begravet nr.7270
 
kone 1Marie Hansdatter441757c Skærlund Brande 1839 Hestlund- Store   
LINK: Gift 1799 i Brande.
dat. 1 Anne Jensdatter91792 Hestlund- Store  1846 Hedeby Ringive Dåb nr.3247
Gift 1814 i Give med Niels Jensen af Hedeby, Ringive.
dat. 1 Magdalene Jensdatter51795 Hestlund- Store Give  Dåb nr.3329
 
tj-pige Johanne Christensdatter191782c   Ikke set født i Give sogn.

1820c Hans Andersen *1785 Farre, Give søn af selvejer Anders Nielsen *1739c †1801+ og An Marie Christensdatter *1738c †1787-1801.
Gift 1816 i Give med Malene Jensdatter *1795 Store Hestlund datter af formand.
Gård nr. 2
1663- Lille Niels Sørensen fæster en halvgård, tilhører fra 16.06.1662 Anders Madsen i Kolding.
Han får i 1663 en bøde for lejermål med Sidsel Jørgensdatter, som i januar 1664 ikke er betalt endnu og han bliver stævnet for bøden i Nørvang Herreds Tingbog.
1683- Christen Lassen fæster en halvgård, gården tilhører Dietrich Blomme til Refstrup i Gadbjerg.
Formodentlig gift 1674c med Anne Andersdatter *1653c †1721 Store Hestlund
Formodentlig, fordi to af hendes sønners første pige hedder Anne, se også Birgit Juul Kristensen: Min Jyske Slægt).
Børn:
Anders Christensen *1675c overtager vel en gård i Store Hestlund, se nedenfor.
Sidsel Christensdatter *1676c Store Hestlund? †1755 Hesselbjerre, Thyregod.
Trolovet 1701.04.03 i Give med Morten Christensen *1668c Givskov, Give †1739.03.26 Hesselbjerre, Thyregod.
Bosat Hesselbjerre i Thyregod sogn. Fem kendte børn.
Maren Christensdatter *1677c †1762 Givskov.
Gift 1709 i Give med Frands Jensen i Givskov.
Peder Christensen Kusk *1684c †1736 Filskov, Sønder Omme.

Gift 1. 1715 i Sønder Omme (han kaldes ved vielsen Hestlund) med Mette Nielsdatter *1696 Filskov †1728 Filskov datter af Niels Mikkelsen.

Gift 2. gang 1729 i Ringive med Johanne Christensdatter *1707c Egsgaard, Ringive †1735.01.02 Filskov Sønder Omme.

Gift 3. gang 1735.06.16 i Grindsted med af Sønderby Grindsted Kirsten Pedersdatter.

Levede i Filskov i Sønder Omme.
Børn:
Anne Pedersdatter *1722 Filskov, Sønder Omme †1795 Sønder Omme.
Gift 1743 i Sønder Omme med Niels Pedersen *1721 Bøvl, Sønder Omme †1792 Bøvl søn af Peder Jensen Kjær *1681c †1756 Sønder Omme og Kirsten Nielsdatter.
Niels *1724 Filskov, Sønder Omme.
Christen *1724 Filskov, Sønder Omme.
1702- Anders Christensen *1675c Store Hestlund †1722.09.13 Store Hestlund.
Gift vel 2. gang 1705 i Sønder Omme med Abelone Nielsdatter af Filskov, Sønder Omme.
Barn med første kone:
Anne Andersdatter *1702.06.18 Store Hestlund.
Barn med 2. kone Abelone Nielsdatter:
Niels Andersen *1706.07.25 Store Hestlund overtager gården, se nedenfor.
1726 Niels Andersen *1706.07.25 Store Hestlund.
Gift 1726.06.10 i Give med Marie Pedersdatter *1709.03.28 Ulkær Mølle datter af Peder Hansen *1680cc †1745-48 Ulkær Mølle, Give og Maren Christensdatter *Ring †1759+ Nørskov?, Lindeballe?
Ingen af navnene i denne familie ses umiddelbart efter 1731 i Give kirkebog. Marie Pedersdatter kan være flyttet til Bøllund 1731, hvor dette navn ses indtil 1742 og formodentlig død 1745-54, hvor kirkebogen ikke er ført. Men egentlig ser det mere ud til at familien er flyttet samlet til et andet sogn.
Børn:
Ane Marie Nielsdatter *1731.03.25 Store Hestlund.
1731 Jens Jensen Hillerslev/Hyldeløf *1687c Lunde? †1771.01.20 Store Hestlund.
Gift 1. 1718c med NN.
Gift 2. 1746.05.08 i Gadbjerg med Maren Jensdatter af Tofthøj, Gadbjerg †1745-54 Store Hestlund.
Han ser ud til at gifte sig til et fæste i Hillerslev, Janderup. Set første gang som fadder i Store Hestlund 1731.
En begravelse i Janderup kirkebog 1719: "fredagen d. 2 Junij begraves Jens Jensens barn af Hillerslef nafnl: Anne".
Der er flere Jens Jensen'er i Hillerslev og H. K. Christensen i "Janderup og Billum sogns historie" lykkes det, så vidt det kan ses, at få to af dem gift samtidigt med Ingeborg Pedersdatter i 1708.
Sikkert er at børnene nedenfor hører til denne Jens Jensen Hillerslev, der kommer til Store Hestlund i Give.
Børn:
Anne Jensdatter *1721 Hillerslev, Janderup †1782- Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Gift 1. 1744 i Give medJens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke *1696c †1758 (skifte Stovgaard, Brejl).
Gift 2. gang 6. juni 1759 i Øster Nykirke med ungkarl Ole Knudsen *1733c Tørring †1801+. Ole gifter sig 2. gang 1782c med Mette Nielsdatter *1755c.
Dåb i Janderup kirkebog 24. nov. 1720:

Dom: 26: p: Trinitatis døbes Jens Jensens Datt: af Hillerslef Nafn Anne.

Karen Jensdatter *1722.11.02 Hillerslev, Janderup †1783 Give By.
Gift 1745-51 i Give med Jakob Lauridsen *1727 Vestergaard, Give By †1788 Vestergaard. For slægtskab se dåb #2606, hvor søsteren Anne bærer og faderen er fadder.
Hun bærer 1744 hendes bror Jens nedenfor.
Niels Jensen Hillerslev *1730cc †1771+. Overtager gården, se nedenfor.
Else Jensdatter *1731-.
Gift 1759 i Give med Christen Nielsen Hover.
Bosat Give By.
Jens *1744 Store Hestlund †5 uger gammel.
1755- Niels Jensen Hillerslev †1771+.
Gift 1755 i Skibet med Johanne Poulsdatter af Vilstrup, Skibet datter af Poul NN †1750cc- og Mette Pedersdatter †1764+, Mette gift 2. gang med Preben Hansen i Høllund, Hvejsel.
Gården ligger 1755 under Donneruplund og 1760 købes den af Anders Nielsen Wong. Niels Jensen bliver 1762 selvejer.
Børn:
? Nielsdatter *1758 Store Hestlund.
Jens Nielsen *1761 Store Hestlund.
? Nielsdatter *1764 Store Hestlund.
Simuleret Folketælling 1762 Hestlund- Store Niels Jensen Hillerselv Ejer: selvejer
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Niels Jensen Hillerslev  1730cc  1771+  Gift 1755 i Skibet. Formodes flyttet ud af sognet.
kone1762100Johanne Poulsdatter  Vilstrup? Skibet? 1771+  Gift 1755 i Skibet. Formodes flyttet ud af sognet.
mands far1762100Jens Jensen Hillerselv75c1 fader nyder aftægt1687c Hyllerslev? Janderup? 1771 Hestlund- Store Give Begravet nr.6715
 
dat.176270? Nielsdatter4 1758 Hestlund- Store Give  Dåb nr.2672
Navn mangler i dåben, ellers ikke set.
søn176299Jens Nielsen1 1761 Hestlund- Store Give  Dåb nr.2730
 

1770- Christen Sørensen Nævnt som fadder.
Formanden Niels Jensen Hillerslev forlader Give sogn. Formodentlig overtog Christen Sørensen gården. Se #2911 i 1770.
1771-76 Niels Christensen Murmand/Tømmermand *1741.07.23 Kokborghuse, Thyregod †1801+ (? i kirkebogshullet 1801-05 i Give) søn af Christen Christensen Murmand *1709c †1761 Østerdam og Kirsten Nielsdatter *1711c Ullerup, Give †1792.11.18 Uhre, Brande.
Gift 1. 1771 i Ringive Præstegaard med Else Katrine Jensdatter *1749c †1799 Bregnhoved.
Gift 2. 1800c med Ane Jensdatter *1756c.
Ses første gang i Ringive kirkebog nov. 1771. Har vel beboet et hus i Store Hestlund og måske ikke haft nogen gård i fæste. Familien flytter meget rundt: 1771-76 Store Hestlund, 1776-81 Blæsbjerg, Brande, 1785 Højgaard og 1787-1801+ Bregnhoved. De fleste af deres børn dør spæde i FT 1787 har de kun den Christoffer, der er født i Blæsbjerg, Brande tilbage, Jens Christian og Kirsten Marie kunne være ude at tjene, hvis de ikke er døde.
Børn:
Anne Marie *1772 Store Hestlund †14 uger gammel..
Jens Christian Nielsen *1774.02.13 Store Hestlund.
Gift medMargrethe Elsebeth Hansdatter *1784c.
Ses 1809 i Farre.
Kirsten Marie *1776 Store Hestlund †1779 Blæsbjerg, Brande.
Niels *1779 Blæsbjerg, Brande †4 måneder gammel.
Kirsten *1780 Blæsbjerg, Brande †4 måneder gammel.
Christoffer Nielsen *1781 Blæsbjerg, Brande.
Ses FT 1787 i Bregnhoved ved forældrene.
Christoffer *1785 Højgaard †3 måneder gammel.
Kirsten *1789 Bregnhoved †17 måneder gammel.
Mariane *1792 Bregnhoved. Formodet død, begravelse glemt i kirkebogen.
Thomas Christian Nielsen *1794 Bregnhoved.
FT 1801 i Bregnhoved 5 år gammel.
1784 Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring †1797 Store Hestlund søn af Peder Madsen Borreschmidt i Tørring †1755 Tørring og kone †1725+.
Gift 1743c med 2. kone Anne Olesdatter *1731 Give †1784 Store Hestlund (skifte) datter af Oluf Steffensen †1734 Give og Kirsten Frandsdatter *1709c fra Givskov.
Christen Donnerup lægger de to halvgårde i Store Hestlund sammen og har som det ses i FT 1787 et stort folkehold inklusive fire vokne børn hjemme. Gårdene deles igen 1790 da datteren Birgitte gifter sig med Jens Christensen Skov. I FT 1801 har gårdene igen to forkellige ejere. For hans børn se Donneruplund på to forskellige steder med 1. kone og 2. kone.
Hans børn med 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong *1711 Vonge, Øster Nykirke †1748 (skifte) Donneruplund, Give.
Hans børn med 2. kone Anne Olesdatter *1731 Give †1784 Store Hestlund.
Folketælling 1787 Hestlund- Store Christen Pedersen Donnerup  
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selvejer mand 2eChristen Pedersen Donnerup701717c Tørring 1797 Hestlund- Store Give Begravet nr.6988
Han er ud af en Borreschmidt slægt, men bruger ikke dette navn. Hans bror gjorde.
søn 2 0Ole Christian Christensen241764 Donnerup- lund   Dåb nr.2799
 
dat. 2 0Birte Christensdatter Pedersen281757 Skovgaard Kollerup 1799 Hestlund- Store Give Viet nr.8301
Begravet nr.7016
Hun kaldes jomfru Pedersen da hun gifter sig. Gift 1790 med Jens Christensen Skov fra Give By.
dat. 2 Katrine Christensdatter191766 Donnerup- lund Give  Dåb nr.2852
Døbt Anna Catharina.
søn 2 Anders Christensen141772 Donnerup- lund Give 1836 Hestlund- Store Give Dåb nr.2940
Overtog Store Hestlund, gift med Kirsten Tomasdatter af Jernved.
dat. 1 dat. Christiane Henningsdatter111774 Give By Give  Dåb nr.2975
Datter af Bodil Marie Christensdatter (datter i faderens 1. ægteskab med Birgitte Nielsdatter Wong) som 1762 i Give blev gift med Henning Hansen af Tørring kro. Christiane gift med Generalkrigskommissær, Grosserer B. Harris Holm i Kristianssand i Norge
tj-karl Peder Christensen241763c   Ikke set født i Give sogn.
tj-pige Ane Christensdatter191768c   Muligvis født 1767 i Bregnhoved eller Farre.
tj- dreng Christen Nielsen121775c   Muligvis født i Højgaard eller Farre 1777.

1797c Anders Christensen *1772.05.29 Donneruplund, Give †1836 Store Hestlund søn af formand.
Gift med Kirsten Thomasdatter *1776c Jernved †1848 Store Hestlund.
Afkald til faderen for mødrene arv efter Anna Olufsdatter, 464 rigsdaler 5 Mk. 6 2/5 skl. 1. april 1796.
Skøde fra faderen Christen Pedersen på den halve del af Store Hestlund hartkorn 3 3 3 2 og halve bygniger, nemlig den østre del. 1. april 1796.
Se Axel Thomsen: "Paa Rejse, Minder fra et rigt liv", Kbh. 1961.
Børn:
Ane Birgitte Andersdatter *1800.06c Store Hestlund †1861.11.18 Omvraa, Sønder Omme.
Gift 1825 i Give med Terkel Andersen *1797.12.23 Omvraa †1869 Sønder Omme søn af Peder Terkelsen *1715.10.06 Omvraa †1773.02.14 Omvraa og Anne Andersdatter *1727.12.28 Ørbæk, Hoven †1773.02.21 Omvraa.
Bosat Omvraa, Sønder Omme.
Birte Marie Andersdatter *1804c Store Hestlund †1845+
Gift 1. med Jens Iversen af Thyregodlund, Thyregod, separeret 1828, mægling 1831 forgæves.
Gift 2. med Søren Madsen i Lillle Hestlund, se der.
Thomas Christian Andersen *1806.11.02 Store Hestlund, overtager gården, se nedenfor.
Folketælling 1801 Hestlund- Store Anders Christensen   2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B. og G. mand 1Anders Christensen281772 Donnerup- lund Give 1836 Hestlund- Store Give Dåb nr.2940
 
kone 1Kirsten Thomasdatter261776c Jernved 1848 Hestlund- Store Give Død af vattersot.
dat. Ane Andersdatter11800 Hestlund- Store Give  Ikke ellers set, måske begravet i hullet 1800-05 i Give kirkebog. Hun er født mellem juni 1800 og feb. 1801, hvor kirkebogen ikke er ført.
tj-pige Kirsten Kimmersdatter?251776c   Efternavn i dda læst Hermansdatter, hvilket ikke synes at passe.
hyrde dreng Anders Nielsen131788c   Ikke set født i Give sogn.

1834- Thomas Christian Andersen *1806.11.02 Store Hestlund †1875 Give, søn af formand.
Gift 1841 i Brande med Mette Nielsdatter *1816 Risbjerg, Brande †1873 Give datter af Niels Poulsen *1780 Risbjerg †1836 Risbjerg og Abelone Marie Frandsdatter *1791c Egvad †1823 Risbjerg
Hestlund ligger lige ved grænsen indtil Brande sogn og Risbjerg er nabo til Hestlund.

4 Fra skøder, skattemandtal, folketællinger, lange fadderlister
Niels Andersen af Store Hestlund gift 1726 i Give med Marie Pedersdatter *1709 Ulkær Mølle datter af Peder Hansen *1680cc †1745-48 Ulkær Mølle, Give gift 1707 i Ring med Maren Christensdatter †1759+ Nørskov?, Lindeballe?. Barn: Anne Marie *1731
1731 Jens Hyldeløf i Store Hestlund fadder.
1765 begravet Søren Sørensen af Store Hestlund *1686c †1765.
1776 Niels Muurmand og Maren Jensdatter i Store Hestlund en datter, han ses 1786 i Højgård.
1778 Birte Christensdatter, enkekone begravet *1710c †1778 Store Hestlund.
1777-85 Peder Christensen Donnerup i Store Hestlund, fadder.

Hjortsballe
Hjortsballe
1 Introduktion
Hjortsballe er et temmeligt nyt navn, ikke et af de gamle steder i Give sogn. Det ligger i den vestlige del af ejerlavet Nederdonnerup og ses første gang i kirkebogen 1771, hvor rebslageren Erik Philipsen skrives af Hjortsballe. Rebslageren boede først i Nederdonnerup, så i Give By 1770 og flytter dernæst til Hjortsballe.
Navnet er så nyt at TRAP ikke fører det.
Det er vigtigt at navnet ikke er nævnt i Extraskattemandtallet af 1762, som ellers har alle andre navne på små steder i Give sogn som Skovdallund, Ramskov, Loftlund og Stenbjerglund. I folketællingen 1787 ses Niels Hansen i Hjortsballe med kone og en søn..
Om der har boet folk på stedet Hjortsballe før Erik Philipsen flyttede derhen kan ikke vides. Da hans kone Maren Sørensdatter bliver begravet i 1799 skrives "fra et huus paa Donrup Mark", hvilket må være huset i Hjortsballe.
3 Ejerliste
4 Fæsterliste
5 Familier og børn
1771 Erik Philipsen *1728c †1798.05.13 Nederdonnerup.
Gift 1755- med Maren Sørensdatter *1739.02.15 Nederdonnerup †1799.10.13 Donnerup Mark datter af Søren Festersen *1700- Bøllund †1765 Nederdonnerup gift med Mette Sørensdatter ?(*1702 Give By) †1788 Højgaard, Give.
I folketællingen 1787 nedenfor føres Maren Sørensdatter som enke, hvilket ikke er rigtigt. Manden Erik Philipsen har måske været på besøg i et andet sogn eller arbejdet midlertidigt i et andet sogn.
For deres børn se Nederdonnerup
Folketælling 1787 Nederdonnerup Maren Sørensdatter   6.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
kone 1Maren Sørensdatter501739 Neder- donnerup Give 1799 Neder- donnerup Give Dåb nr.2418
Begravet nr.7019
Hun angives som 1. enke, hvilket simpelthen ikke passer. Hendes mand rebslager Erik Philipsen lever og begraves 1798 i Nederdonnerup.
Reb- slager mand 1Erik Philipsen59c1728c  1798 Neder- Donnerup Give Begravet nr.7006
Han er måske i et andet sogn, men han lever og konen er ikke enke.
søn Anders Kruse Eriksen71780 Neder- Donnerup Give 1809+ Givskud? Døbt Anders Kruse, angivet med Anders. Gift 1804 i Givskud med Maren Andersdatter af Østerhoved.

1787 Niels Hansen *1738.08.10 Ullerup, Give †1787.07.15 Hjortsballe søn af Hans Nielsen *1710c Ullerup og 2. kone.
Gift med Ane Nielsdatter *1756c †1790 Hjortsballe (gift 2. gang 1787 i Give med Lars Larsen *1755c).
Niels Hansen ses først i Store Mosgaard 1765-77 (hvor hans far er flyttet hen fra Ullerup) senere i Højgaard 1779 - feb. 1787, juli 1787 i Hjortsballe. Se under Højgaard for børn og andet.
1789 Peder Jensen Skjøde *1747c †1808+.
Gift 1775 i Give med (Anne) Else Nielsdatter *1748c †1801+.
Peder Jensen Skjøde er smed og han har formodentlig overtaget det værksted, som rebslager Erik Philipsen havde.
Familien flytter meget omkring:
1775-79 Give By.
1780-85 Farre, Give.
1786-88 Dørken, Thyregod.
1789-1801+ Hjortsballe.
Peder Jensen Skjøde og Else Nielsdatter er ikke set døde i Give sogn, er formodentlig flyttet til en søn eller datter i et andet sogn. I 1808 skrives Peder Jensen Skjøde som fadder af Nederdonnerup, men det kan have været Hjortsballe.
Børn:
Anne Marie Pedersdatter *1776.08.04 Give By
Jens Pedersen*1778.05.24 Give By. FT 1801 National Soldat.
Niels Pedersen *1780.12.03 Farre, Give †1862 Give By.
Gift 1807 i Give med Kirsten Madsdatter *1784 Vemmelund, Give †1819.12.19 datter af Mads Pedersen Skovfoged. Bosat Mikkelborg, Nederdonnerup, Give.
Dødfødt 1785.04.20 Farre.
Maren Pedersdatter *1786.12.26 Dørken, Thyregod. Bærer i Give 1807.
Peder *1791.01.16 Hjortsballe †1794.02.23 Hjortsballe 3 år gammel.
Folketælling 1787 Dørken, Thyregod Peder Jensen Skjøde   8te Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Smed og Hus- mand mand 1Peder Jensen Skjøde401747c  1808+  Han ses 1808 som fadder ved sønnen Niels Pedersen Skjødes barn.
kone 1Anne Else Nielsdatter391748c  1801+  Kaldet Else.
dat. Anne Marie Pedersdatter101776 Give By Give  Dåb nr.3000
 
søn Jens Pedersen81778 Give By Give  Dåb nr.3031
National Soldat i FT 1801.
søn Niels Pedersen Skjøde61780 Farre Give 1862 Give By Give Dåb nr.3064
 1807-32c Mikkelborg, Nederdonnerup, Give.
dat. Maren Pedersdatter11786 Dørken Thyregod   

Folketælling 1801 Hjortsballe Peder Jensen Skjøde   Matr: 7. Nederdonnerup   Een Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Smed og Hus- mand mand 1Peder Jensen Skjøde601747c  1808+  Viet nr.8211
Fødselsår fra FT 1787, denne FT 1801 ville give født 6 år før, men regnes for mindre sikker en den tidligere.
kone 1Anne Else Nielsdatter561748c  1801+  Viet nr.8211
Muligvis født i Give, kirkebogen har et hul 1745-54.
Natio- nal Sol- dat søn Jens Pedersen221778 Give By Give  Dåb nr.3031
 
søn Niels Pedersen211780 Farre Give 1862 Give By Give Dåb nr.3064
Viet nr.8381
Ejer 1807-32c Mikkelborg (Hvollig) i Nederdonnerup. Hans alder angives til 11, men der er ingen Niels født til forældrene 1789-91, hverken i Dørken, Thyregod eller i Give, derimod denne Niels født i Farre 1780 og ikke ellers fundet død.

6 Andre nævnelser

Højgaard
Give sogn: Højgaard og Tromborg Matrikelkort 1825.

Give sogn: Højgaard og Tromborg Matrikelkort 1825. Husene tegnet ca. 4 gange forstørret. Nogen navne er senere. Det meste er hede, dyrkede marker mindre end en sjettedel af arealet.

Højgaard
1 Introduktion
Højgaard er ikke noget gammelt navn, det ses første gang nævnt i kirkebogen i 1772. Før den tid hed ejerlavet Tromborg, et navn som kendes langt tilbage. Men Højgaard der blev nogenlunde det halve af Tromborgs jorder hen mod Give By overskyggede hurtigt Tromborg sådan at matrikelkortet opmålt i 1820 kaldes "Høigaard og Tromborg" og hvis man søger et matrikelkort på nettet (2015) skal man angive Højgaard ikke Tromborg.
Lige fra begyndelsen er der indsiddere i Højgaard. Mest sandsynligt har der været et ekstra hus - i hvert fald fra omkring 1778.
2 Højgaard generelt
Den 10. maj 1772 nævnes Højgaard for første gang i kirkebogen:
Niels Hansen Mosgaard. Hafde samme dato {d: 10 May} en datter til daaben Birthe kaldet, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} i Giufve. Fadderne vare: Søren Fæstesen fra Høigaard, Niels Hansens Broder tienende paa Donrup {Donneruplund} og Johannes {Pedersen} i Bexgaard -
Søren Fæstersen hedder egentlig Søren Sørensen den Ældre, men han kaldes ofte Søren Fæstersen i kirkebogen efter hans far Søren Festersen i Nederdonnerup. Han fæstede Festergaarden i Nederdonnerup 1761 til kort før 1770, hvor han flyttede til Bæksgaard, hvor han fik en pige Mette Marie i 1771, derfra flyttede han til Højgaard, som omkring 1772 blev udstykket fra Tromborg.
Søren Sørensen den Ældres bror Fester Sørensen flytter med til Højgaard, hvor han gifter sig og får en søn Søren i 1778, derefter flytter han til Skovbølling, Jelling.
Den Niels Hansen i Mosgaard, der nævnes ovenfor i dåben i kirkebogen, flytter til Højgaard som indsidder, han ses der 1777-78.
I 1762 tilhører Tromborg - før den østlige del kaldes Højgaard - de Linde på Engelsholm. Han sælger det så vidt det kan ses i to dele Tromborg (ca. 1/3) og Højgaard (ca. 2/3) til selveje sandsynligvis omkring 1772. I hvert fald er de to dele i FT 1787 selvejede: Højgaard ejes af Søren Sørensen den Ældre.
I 1820 opmåles Højgaard og Tromborg og gives 1825 matrikelnumre. Nr. 1, 2 og 3 er Højgaard og nr. 4 Tromborg. Den ældste gård i Højgaard er tydeligt nr. 1 på kortet, det er trelænget. Nr. 2 er tolænget, nr. 3 halvanden længet.
Højgaard 1820 (det meste er hede, dyrket blot ca. 40 ha i alt):

MatrikelKvadrat AlenHektar
1 Højgaard3.038.710120,0
2 Højgaard467.73018,4
3 Højgaard954.65037,6
4 Tromborg1.438.95056,7

Noget efter 1825 deles matrikel 1 i 1A (først Mikkel Poulsen, så Laurs Andersen Ejsing) med 1.409.940 kvadrat alen (55,6 hektar) og 1B (Mikkel Poulsen) med 1.628.770 kvadrat alen (64,2 hektar).
3 Ejerliste
Ejerlisten er fælles med Tromborg indtil ca. 1772, hvor Engelsholm sælger det der bliver til Højgaard til selveje. Højgaard, efter navnet Højgaard opstod, har altid været i selveje. Se Tromborg ejerliste.
4 Fæsterliste
Højgaard har altid været i selveje.
5 Familier og børn
INDSIDDERE:
1772 Niels Hansen Husmand også kaldet Mosgaard *1738.08.10 Ullerup, Give †1787.07.15 Hjortsballe, Give søn af Hans Nielsen *1710c Ullerup †1765+ og 2. kone.
Gift med Anne Nielsdatter *1746c †1790.06.20 Nederdonnerup, Give. Hun gifter sig 2. gang 1787.09.23 i Give med Lars Larsen *1756c.
Sommeren 1772 mellem maj og august (datteren Birte fødes i Store Mosgaard og dør 4 måneder senere i Højgaard) flytter Niels Hansen fra Store Mosgaard til Højgaard, hvor han er inderste og vel er en slags arbejdsmand.
Mellem februar og juli 1787 flytter han videre til Hjortsballe, hvor han ses i folketællingen FT 1787 og begraves 14 dage efter. I Hjortsballe anføres kun et barn hjemme, nemlig Christen som er 10 år gammel, alle andre børn er ude at tjene. Den mindste Troels *1781 ville være 6 år gammel, det ville være ung for at tjene.
Børn:
Anne Elsebeth *1765.03.27 Store Mosgaard.
Hans *1766.07.13 Store Mosgaard
Niels *1768.08.21 Store Mosgaard
Birte *1772.05.10 Store Mosgaard †1772.08.23 Højgaard, fire måneder gammel.
Christen *1777.02.16 Højgaard.
Troels *1779.05.24 Højgaard †1787.02.25 Højgaard, godt 7 år gammel.
Troels *1781.01.28 Højgaard.
1792 Christen Jørgensen *1759 Store Hestlund †1838 Give By? søn af Jørgen Sørensen.
Gift 1780 i Give med Karen Christensdatter †1821 Meldgaard, Give By?
Christen Jørgensen flyttede bestandig rundt i Give sogn overalt som indsidder, 1780-81 Bæksgaard, 1782-85 Bregnhoved, 1787 Bøllund, 1792 Højgaard, 1799-21 Store Mosgaard. Se Store Hestlund.
Børn:
Jens Christian Christensen *1792 Højgaard, se Store Hestlund.
1795 Jens Hansen Skrædder *1757c Risbjerg, Brande †1838.01.03 Søndersthoved, Give søn af Hans Christensen *1718c †1789 Risbjerg og kone *1715c †1774 Risbjerg.
Gift 1787 i Give af Højgaard Karen Sørensdatter *1766 Nederdonnerup, Give †1811+ Give datter af Søren Sørensen den Ældre.
Familien flytter 1797 til Sillesthoved, hvor han ses indtil 1811. I 1830 ses han i Bæksgaard og han begraves 1833 fra Søndersthoved mark.
Børn:
Hans *1795.09.27 Højgaard †6 måneder gammel.
1801- Søren Thygesen *1734c †1807 Ullerup, Give
Gift med b>Christiane ?Besk? *1737c.
Flytter en del rundt, ses 1794-97 i Bregnhoved #3303. FT 1801 i Højgaard med et får, husmand med jord, fattig. 1807 almisselem i Ullerup, Give.
Folketælling 1801 Højgaard Søren Thygesen   3die
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Husmand med Jord mand 1Søren Thygesen671734c  1807 Ullerup Give Begravet nr.7114
Som erhverv skrives: "Husmand med Jord [een] faar fattig". Begraves som almisselem.
kone 1Christiane Besk?641737c   Hendes navn er usikkert: B og k nogenlunde sikkert, e usikkert, s usikker. Dansk Demografisk Database læser Eriks(datter), men det første bogstav er med sikkerhed ikke E.

1806- Niels Andersen.
Gift med Else Marie Madsdatter.
Ses 1806-1813 i Højgaard.
Børn:
Maren Nielsdatter *1806 Højgaard.
Mads Nielsen *1809 Højgaard.

MATRIKEL 1:
1772 Søren Sørensen den Ældre også kaldet Fæstersen *1734.01.24 Nederdonnerup, Give enten begravet †juli-dec. 1800 Højgaard (ingen kirkebog ført) eller †1812.05.18 Bæksgaard, Give søn af Søren Festersen *1708.01.22 Nederdonnerup, Give †1765.02.24 Nederdonnerup og Mette Sørensdatter *1702.02.05? Give By? †1788.09.07 Højgaard.
Gift 1761 i Øster Nykirke med Birte Pedersdatter *1732c Ørnsholt, Øster Nykirke †1801-05 Højgaard.
Søren Sørensen den Ældres død er ikke afklaret. Konen Birte Pedersdatter kaldes i FT 1801 dels forkert Kirsten (udlæsning falsk) Sørensdatter (original falsk) men mor til Søren Sørensen den Yngre og enke efter 1ste ægteskab. Da Søren den Ældre ses i juni 1800 i kirkebogen ville han dermed være død mellem juli og december i 1800.
Men der dør en Søren Sørensen i 1812 i Bæksgaard i Give 79 år gammel, hvilket giver født 1733c og Søren den Ældre er født den 24 januar 1734, hvilket passer. Desuden er en "gl Søren Sørens" fadder ved sønnen Søren Sørensen den Yngres søn Christen i 1807.
Da der er denne nævnelse af gammel Søren Sørensen i 1807 og en passende død i 1812 i Bæksgaard i Give, kunne det tyde på at ikke bare konens navne er helt forkerte i FT 1801 men også betegnelsen enke. Læseren vælge selv. (Tak til Per Søgaard 2021).
Da sønnen Fæster Sørensen er fadder i 1772 her af Højgaard, antages at faderen Søren Sørensen den Ældre har købt matrikel 1 i Højgaard i dette år. Aaret før i 1771 fik han et barn døbt i Bæksgaard.
Samtidig dermed kommer Jens Hansen Mosgaard som inderste til Højgaard og formodes at arbejde som daglejer der.
I FT 1787 er Søren Sørensen den Ældre selvejer.
Børn:
Peder Sørensen *1762.03.21 Nederdonnerup.
Gift med Else Nielsdatter *1763c Hammer sogn?
Bosat 1795 og FT 1801 i Møllerup, Hammer.
Søren Sørensen *1764.03.11 Nederdonnerup overtager gården se nedenfor..
Karen Sørensdatter *1766.04.13 Nederdonnerup †1806+ Sillesthoved?, Give?
Gift 1787.10.04 i Give med Jens Hansen *1757c Risbjerg, Brande †1806+ Give? søn af Hans Christensen *1718c †1789 Risbjerg, og Hans Risbjergs kone *1715c †1774 Risbjerg.
Karen og Jens bosat 1787-1795+ i Højgaard, Give, 1801- i Sillesthoved, Give.
Christen Sørensen *1768.09.25 Nederdonnerup
Mette Marie Sørensdatter *1771.06.23 Bæksgaard, Give.
Gift 1795.10.14 i Give med Anders Christensen af Lille Mosgaard, Thyregod, først bosat Højgaard senere Bæksgaard.
Ane Kirstine Sørensdatter *1776c (ikke i kirkebogen). Formodet glemt datter.
Gift 1797.12.01 i Give af Højgaard med Hans Christensen, bosat Bæksgaard.
Ses i FT 1787 som Kirsten Sørensdatter og datter. Da hendes datter Anne døbes 1800 er Søren Sørensen den Yngre *1764 ovenfor fadder, som formodet bror. Da hendes datter Birte døbes 1811 bærer Karen Sørensdatter, som derved formodes at være en søster. Denne identifikation er usikker.
Fester *1777.01.19 Højgaard, Give †1½ år gammel.
Folketælling 1787 Højgaard Søren Sørensen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Selveier mand 1Søren Sørensen den Ældre541734 Neder- Donnerup Give 1800 Højgaard Give Dåb nr.2347
Begravet nr.5991
Fadder nov. 1799 #3413. Konen enke i januar FT 1801. Han kaldes ofte i kirkebogen Søren Fæstersen.
kone 1Birte Pedersdatter551732c Ørnsholt Øster Nykirke 1800-5 Give I oktober 1798 ses hun at bære et barnebarn i Højgaard, moderen til barnet er datteren Mette Marie Sørensdatter. I FT 1801 kaldes hun Birthe "Sørensdatter". Formodet død i kirkebogshullet 1800-05.
søn Christen Sørensen171768 Neder- Donnerup Give  Dåb nr.2877
 
dat. Kirsten Sørensdatter131774c Give  Viet nr.8345
Tilsyneladende glemt døbt i kirkebogen. Gift 1797 i Give som Anne Kirstine Sørensdatter med Hans Christensen af Lille Mosgaard, Thyregod bosat Bæksgaard.
nyder ophold ved sønnen mands mor 1eMette Sørensdatter841702 Give By Give 1788 Højgaard Give Dåb nr.2020
Begravet nr.6886
 

1795 Søren Sørensen den Yngre *1764.03.11 Nederdonnerup †1839.01.01 Give By (ved søn Christen), søn af formand.
Gift 1795.10.14 i Give med Mette Christensdatter *1775.10.15 Ullerup, Give †1850+, Give datter af Christen Pedersen *1749c Give? (hul i kirkebogen 1745-54) †1811.07.14 Brande By og Kirsten Jensdatter *1749c Risbjerg, Brande datter †1828 Brande By.
Da faderen i 1795 er tres år gammel, gifter Søren Sørensen den Yngre sig med Mette Christensdatter og antages at overtage gården. I 1801 er han i hvert fald ejer af gården.
Børn:
Christen Sørensen *1796.10.02 Højgaard; ses ikke i FT 1801, formodes død ung. Desuden døbes endnu en Christen i 1807, hvorved den første normalt ville være død.
Birte Marie Sørensdatter *1798.01.01 Højgaard; ses ikke i FT 1801 !.
Gift med Lars Andersen i Bregnhoved, Give.
Kirsten Marie Sørensdatter *1799.11.24 Højgaard, ses i FT 1801.
Her mangler børn født i kirkebogshullet 1801-05.
Christen Sørensen *1807.02.25 Højgaard †1860-80 Give By?
Gift 1832c med Else Marie Laursdatter *1806.08.03 Skærhoved, Give †1880+ datter af Laurs Hansen *1770 Møberg, Sønder Omme †1817.05.15 Skærhoved og Maren Christensdatter *1779.12.12 Filskov, Sønder Omme †1821.09.21 Skærhoved (gift 2. gang med Anders Hansen *1790 Ringive †1868 Horsbøl, Grindsted). Bosat Give By.
Mette Marie Sørensdatter *1809.09.17 Højgaard †1879 Sillesthoved.
Gift 1838 i Give med Ole Jensen *1812 Sillesthoved †1889 Sillesthoved søn af Jens Olesen *1783.03.16 Hvejsel By †1860+ og Engel Sørensdatter *1783 Sillesthoved †1827.12.28 Sillesthoved, bosat Sillesthoved, Give.
Maren *1812.04.12 Højgaard; † 2 uger gammel.
Navnløs *1814.01.18 Højgaard; †12 timer gammel.
Christen *1815.04.13 Højgaard; †5½ timer gammel.
Maren Sørensdatter *1818 Højgaard;
Folketælling 1801 Søren Sørensen   1ste familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Søren Sørensen den Yngre381764 Neder- Donnerup Give 1838 Give By Give Dåb nr.2796
Viet nr.8326
Begravet nr.7551
Dør ved sønnen Christen Sørensen.
kone 1Mette Christensdatter291775 Ullerup Give 1850+  Dåb nr.2988
Viet nr.8326
Ses i FT 1850 i Give By ved sønnen Christen Sørensen.
dat. Kirsten Sørensdatter21799c Højgaard Give   
faar sin ophold af gaarden mands mor 1eBirte Pedersdatter711732c Ørnsholt Øster Nykirke 1801-5 Give Hun kaldes Sørensdatter, men det er forkert i selve kilden. Fødeår fra FT 1787, regnes for nøjagtigere. I DDD kaldes hun Kirsten, det er en fejllæsning.


1824c Mikkel Poulsen *1795.10.11 Filskov, Sønder Omme †1862.10.15 Hedegaard, Give søn af Poul Christian Jørgensen *1758.03.15 Ansager †1826.01.04 Filskov gift 1788.06.22 i Ansager med Maren Jensdatter *1757.08.14 Agersnap, Ølgod †1837.05.07 Filskov.
Gift 1820.03.29 i Hoven med Margrethe Jensdatter *1795.11.01 Vestkær, Ølgod †1863.06.18 Hedegaard. Datter af Jens Pedersen *1752.12.26 †1813.04.29 Hejbøl og Ellen Kjeldsdatter *1753.06.17 Agersnap, Ølgod †1826.04.05 Bøllund, Give.
Parret får deres første børn i Filskov, Sønder Omme. Han ses på matrikelkortet i 1825 i Højgaard på matr. nr. 1. I okt. 1822 får han et barn døbt i Filskov, så han må være kommet til Højgaard 1823-25.
I tiden 1834-50 er Anders Poulsen tjenestekarl på gården og til sidst almisselem, han er halvbror til Mikkel Poulsen.
Se Brejls aner #22 og #23.
Børn:
Poul Christian Mikkelsen *1821.01.21 Filskov, overtager senere fødegården, matr. 1B, se nedenfor.
Maren Mikkelsdatter *1822.10.09 Filskov.
Gift 1844c med Søren Hansen Tromborg *1817c Tromborg, Give søn af Hans Sørensen *1771 Bøllund †1842 Tromborgog Johanne Marie Andersdatter *1784 Brandlund, Brande.
Bosat Birkebæk, Givskud.
Børn:
Hans Sørensen Tromborg *1845c Give.
Margrethe Sørensen Tromborg *1847c Birkebæk, Givskud.
Johanne Kirstine Sørensen Tromborg *1850c Birkebæk.
Mikkeline Sørensen Tromborg *1852c Birkebæk.
Karen Marie Sørensen Tromborg *1858c Birkebæk.
Ellen Kirstine Mikkelsdatter *1827c Højgaard. Tjener FT 1860 i Jelling By ved Johan Jensen.
Gift 1860+ med Hans Frederiksen *1823c Jelling. FT 1880 bosat Givskud By, et hus.
Jens Mikkelsen *1829c Højgaard.
Gift 1856c med Mette Christensen *1833c Give By datter af Christen Frandsen *1792c og Ane Jensdatter *1797c.
Han tjener FT 1845 i Farre ved Christian Thaulow.
FT 1850 hjemme i Højgaard.
FT 1860 bosat et hus i Dørken, Thyregod.
Børn:
Ane Margrethe Mikkelsen *1857c Give.
Christine Mikkelsen *1859c Give.
Peder Mikkelsen *1831c Højgaard. Tjener FT 1845 i Give By ved Anders Christian Poulsen.
Gift 1854c med Oline Jørgensen *1833c Rudkøbing, Langeland. Formodentlig Caroline Jørgensen *1835.04.22 Møllemarken, Rudkøbing datter af røgter på Siø Salomon Jørgensen *1807c Simmerbølle, Svendborg amt †1875.11.07 Siø og Ane Dorothea Madsen *1806.09.11 Møllemarken †1886.03.27 Rudkøbing.
Bosat Strullev, Ribe amt, 1859+ Give By. 1880 et hus Højgaard.
Børn:
Rasmus M. Pedersen *1855c Ribe amt.
Ane Kirstine Pedersen *1856c Strullev, Ribe amt.
Ane Marie Pedersen *1859c Give By.
Martin Pedersen *1869c Give.
Jens Johan Pedersen *1872c Give.
Amalie Jørgine Pedersen *1874c Give.
Karl Skov Pedersen *1876c Give.
Ane Malene Mikkelsdatter *1835c Højgaard.
FT 1845-50 hjemme i Højgaard. FT 1860 ved forældrene i Bæksgaard (i følge FT). Overtager gården 1865, se nedenfor.
Ingeborg Mikkelsen *1837.03.31 Højgaard †1900.03.13 Gludsted, Ejstrup.
Gift 1861.11.09 i Ejstrup med Hans Pedersen *1830.08.02 Vonge, Øster Nykirke †1906.05.16 Gludsted søn af Peder Madsen Bjerreager *1778.07.12 Galten †1860.07.12 Vonge, Øster Nykirke og Kirsten Pedersdatter *1802c Gludsted, Ejstrup †1882.04.24 Tykskov, Ejstrup.
Bosat Gludsted, Ejstrup.
Børn:
Johanne Pedersen *1862.09.28 Gludsted, Ejstrup.
Margrethe Pedersen *1865.04.08 Gludsted.
Birte Marie Pedersen *1868.03.25 Gludsted, Ejstrup †1942.04.01 Hedensted.
Gift 1892.11.09 i Gludsted med Knud Peter Knudsen *1866.12.01 Brejl, Ejstrup †1948.07.30 Hedensted søn af Søren Knudsen *1827.09.06 Ny Brejl, Ejstrup †1888.11.26 Brejl og Christine Nissen *1830.09.13 Store Thorlund, Ejstrup †1903.08.02 Brejl.
Bosat Brejl i Ejstrup sogn derefter Hedensted.
Peder Madsen Pedersen *1871.01.17 Gludsted.
Johanne Pedersen *1874.05.17 Gludsted.
Mikkel Christian Pedersen *1876.05.23 Gludsted.
Madsine Pedersen *1879.09.26 Gludsted.
Folketælling 1834 Højgaard Mikkel Poulsen   2 en Gaard
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Mikkel Poulsen381795 Filskov Sønder Omme 1862 Hedegaard Give  
kone 1Margrethe Jensdatter381795 Vestkær Ølgod 1863 Hedegaard Give FT 1845.
søn Poul Christian Mikkelsen131821 Filskov Sønder Omme  *1821.01.21 Filskov.
dat. Maren Mikkelsdatter121822 Filskov Sønder Omme  *1822.10.09 Filskov.
dat. Ellen Christine Mikkelsdatter 1827c Højgaard Give   
søn Jens Mikkelsen51829c Højgaard Give   
søn Peder Mikkelsen31831c Højgaard Give   
pleje- søn Jens Sørensen61828c    
tj- karl 0Anders Poulsen491785c Udde Ansager  Mandens halvbror, af faderens 1. ægteskab med Ingeborg Christensdatter *1759 Ørbæk, Hoven †1788 Udde, Ansager.
tj- karl 0Niels Knudsen281806c   Muligvis født 1805- i Give. Muligvis født i Brejl, Ejstrup 1804, senere gårdmand i Risbjerg, Brande.
Tjene- stefolk tj- pige Jensmine Nielsdatter191815c   Tjener FT 1840 i Grarup, Brande ved jordemoderen.


MATRIKEL 1B (efter 1840c):
1840c Mikkel Poulsen se ovenfor under matr. nr. 1.
Mikkel Poulsen deler matr. nr. 1 op i to næsten lige store dele lidt før 1840. 1A med den gamle gård sælger han til Laurs Andersen Ejsing, 1B længere mod vest beholder han self indtil 1852c, hvor den overskrives til sønnen Poul Christian Mikkelsen.
1852c Poul Christian Mikkelsen *1821.01.21 Filskov, overtager senere fødegården, matr. 1B.
Gift 1851c med Christine Sørensen *1830c Vindelev By datter af Søren Christensen *1803c Vindelev By og Sidsel Marie Sørensdatter *1798.05.17 Hedegaard, Give †1880+ Vindelev?.
Beholder kun gården nogle få år og flytter 1856 til et husmandssted i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
Børn:
Margrethe Poulsen *1853c Højgaard.
Sidsel Marie Poulsen *1855c Nørre Kollemorten.
Johanne Poulsen *1857c Nørre Kollemorten.
Søren Christian Poulsen *1871c Nørre Kollemorten.
Gjerdine Marie Poulsen *1878c Nørre Kollemorten.
1856 P. M. Kølle?.
1859 Mikkel Poulsen.
Her køber Mikkel Poulsen gården tilbage, som han har haft fra 1824c. Efter hans død 1862 og konen Margrethe Jensdatters død 1863 skødes gården 1865 til deres arvinger. Datteren Ane Malene Mikkelsdatters og hendes mand Peder Madsen betaler vel de andre arvinger ud og får skøde på gården i 1865.
1865 Peder Hansen *1830.02.13 Hvejsel By †1893- Højgaard søn af Hans Larsen †1830-34 (ikke set begravet i Hvejsel kirkebog) og Maren Nielsdatter *1788c Uldum.
Gift 1865c med Ane Malene Mikkelsdatter *1835c Højgaard datter af formand.
FT 1880 bosat et hus i Højgaard.
Børn:
Gerdan Hansen *1867c Højgaard.
Elias Augustinus Hansen *1869c Højgaard.
Johanne Serine Kristine Hansen *1870c Højgaard.
Marie Hansen *1874c Højgaard.
1893 Ane Malene Mikkelsdatter enke efter formand, se der.
1906 Jens Peder Hansen.

MATRIKEL 1A (efter 1840c):
1839c Laurs Andersen Ejsing *1803c.
Gift med Trine Pedersdatter *1806c
Han beholder kun gården nogle få år og er flyttet væk før 1845, men naar dog at blive kraftig indblandet med Christen Hansens kone i Bæksgaard. Hun hedder Abelone Kirstine Simonsdatter og forlader 8. juli 1839 huset med Laurs Ejsing. Ægteparret bliver dog formælet i september samme år:
Aar 1839 den 4 Septbr: mødte for mig, som Deres beskikkede Sjælesørger, Grdmd: Christen Hansen og Hu: Abelone Kirstine Simonsdatter af Beksgaard i Give Sogn, der ifølge Amstskrivelse af {...tom plads...} d: A: [...] hen[...] til min Mægling. Det lykkedes mig ved denne Leilighed at bringe et Forlig tilveie paa følgende Vilkaar:
Abelone Kristine Simonsd:, Christen Hansens Hustrue, lover paa sin Side at hun herefter aldrig vil forlade sin Mand eller sit Hjem uden Mandens Villie, at hun aldrig vil give Nogen fremmed Mandsperson /:navnlig ikke Laust Eising:/ Anledning til at komme i sit Huus eller give sig Møde paa Mark, Vei eller Stier endelig at hun som christelig Ægtefælde, vil opfylde sine Pligter i enhver Henseende; idet hun er villig til dersom hun om nogen Forseelse blive overbevist, at forlade Huus og Boehave og kun at medtage sine egen Gangklæder og Tøy som Tilfædet var, da hun forlod sit Hjem med Laust Eising den 8 Juli d: A:
Liegeledes love Christen Hansen, at han ei skal give sin Kone nogen Anledning til Klage, hverken ved Drik, Klammerie eller Hidsighed, samt at han ei vil bebreide hende eller lade hende høre at hun d: 8 Juli d: A: havde forladt hans Huus med Laust Eising, ligesom han ei heller oftere skal give anførte Laust Eis: eller nogen Anden der kunde forstyrre den huuslige Fred Anledning til at komme i sit Huus. Skulle derimod hans Kone uden hans Skyld forsømme sine Pligter i nogen Henseende, da maa hun betragtes som førend dette Forlig blev sluttet og Klagen over hendes Desertion, berørt i det Foregaaende, staa ham aaben, uagtet han nu har modtaget hende igjen i hendes ægteskabelige Rettigheder.
Saaledes indgaaet af os:
Christen Hansen Abelone Kirtine Simonsdatter (m: f: P:) C: E: Møller Sognepræst.
Til Vitterlighed
Christen Nicolaisen
Niels Jensen

Underskrifter under mægling mellem Christen Hansen og Abelone Kirstine Simonsdatter, Bæksgaard, Give 1839. Underskrifter under mæglingen.

Mæglingen synes at have holdt for Christen Hansen og Abelone ses FT 1845, 1850 og 1860 sammen. Bidraget har vel også at Laurs Ejsing snart efter 1840 forlader sognet.
1850- Andreas Christian Poulsen *1812.04.13 Volsgaard, Snejbjerg søn af Poul Andersen og Kirstine Christensdatter
Gift med Mette Christensdatter *1820c Give datter af Christian Peder Johansen *1790.07.04 Give By †1850+ og Birte Jakobsdatter Skov *1790 Give By †1850+.
Han ser ud til blot at have handlet med gården, for han gifter sig til konens fødegård i Give By. I 1851 sælger han gården videre.
1851 Jens Kragballe Mehl Müller *1831 Barrit †1913 Vejby, Frederiksborg amt, Sjælland søn af sognepræst i Barrit, Bjerre herred Doctor Phil Jeremias Müller *1783.02.15 Randers †1848.04.17 Barit og Hustru Birgithe Katrine Hutfeldt Kragballe *1793-94.11.01 Vejle †1844.01.18 Barit.
Gift 1. 1851.03.28 i Give (skilt 1860c) med Mette Troelsdatter *1825.04.02 Fruelund, Give †1889-02.06 Give Hede datter af Troels Christensen *1779.11.28 Sillesthoved, Give †1851.09.11 Fruelund og Ane Kirstine Clemensdatter *1788.04.12 Hyvild, Brande †1866.04.14 Fruelund.
Gift 2. gang 1874.11.02 med Louise Hansen.
Mette Troelsdatter gift 2. gang 1868.01.15 med husmand Anders Sørensen, Give Mark (baptister).
I tiden 1851-55 bor Jens Kragballe Müller så vidt det kan ses på denne gård i Højgaard. I 1855 flytter til Hindskov i Thyregod, men beholder tilsyneladende denne matrikel i Højgaard. Ejnar Bjerres tekst om Højgaard-Tromborg ejerlaug kan eventuell forstås sådan, at han mageskifter både gården i Hindskov og Højgaard 1A i 1856 for Østerballegaard i Dørken, Thyregod.
Udskriften FT 1860 har tilsyneladende skrevet folk i Højgaard under Bæksgaard (randen på højre sider er halvt skåret af og kan ikke læses, men der er fem husstande i Højgaard). I Højgaard findes husstandene 1 en Gaard: Mickel Poulsen. 2 en Gaard: Anders Jensen og Margrethe Nielsen. 3 et Huus: Hans Andreasen og Ane Dorthee Mortensen. 4 et Huus: Lars Pedersen og Maren Madsen. 5 Et Huus: Christen Mathiasen og Sørine Sørensen.
Børn:
Birgitte Müller *1851.02.19 Give. Forældrene gifter sig en måned derefter. †1932.
Gift 1889.04.20 i Sønder Omme med Jens Pedersen*1854.05.03 Hindskov, Thyregod.
Pouline Mathilde Müller *1853.02.21 Højgaard, Give †1942.07.31 Hallundbæk, Sønder Omme.
Gift 1879.07.13 i Arnborg med Jens Christian Hansen *1845.06.11 Hjøllund, Arnborg †1925.07.31 Hallundbæk, Sønder Omme. Bosat gård i Hallundbæk, Sønder Omme.
Børn:
Magnus Møller Hansen *1880.06.14 Blaahøj †1951.05.24 Vorslunde, Give.
Gift med Katrine Pedersen Friis*1882.06.27 †1951.03.23 Vorslunde.
Hans Peder Hansen *1882.04.14 Blaahøj †1930.09.20 Blaahøj.
Gift 1. Kirstine Dagmar Hansen *1890.04.19 Hallundbæk, Sønder Omme †1918.11.27 Blaahøj datter af Mads Skovbjerg Hansen *1839.07.13 †1909.06.29 Blaahøj og Ane Marie Nielsen *1855.05.09 Sønder Omme †1932.04.14 Blaahøj.
Gift 2. 1923.11.27 Starup med Vilhelmine Marie Jespersen *1901.03.21 Starup †1945.09.15 Blaahøj datter af Jesper Peder Jespersen *1873.08.27 Starup og Dorthea Kirstine Knippel *1875.11.12 Hostrup, Ribe Amt.
Anne Mette Hansen *1884.09.11 Hallundbæk, Sønder Omme †1957.02.07 Blaahøj.
Gift 1907.11.29 med Laust Peder Nielsen *1881.03.06 Hallundbæk †1977.04.28 Blaahøj.
Rebekka Hansen *1883.11.05 Hallundbæk †1979.08.18 Blaahøj.
Gift med Anders Mikkelsen *1886.12.05 Filskov, Sønder Omme †1950.01.27 Blaahøj søn af Mikkel Andersen Mikkelsen *1861.09.28 Ringive og Ane Katrine Lauridsen *1860.02.25 Give.
Jeremias Müller *1855.08.11 Dørken, Thyregod †1946 Blaahøj.
Gift med Magdalene Jensine Pedersen Duus *1853.11.03 Skanderup †1943 Blaahøj datter af Peder Nielsen Duus *1830.02.19 Skanderup og Maren Jensdatter. Bosat gård Blaahøj, Sønder Omme.
Troels Christian Møller *1857.07.02 Dørken, Thyregod †1922.06.21 Brande.
Gift med Karen Thomsen *1856.05.11 Grarup Grande †1937.10.20 Give. Bosat Skærlund, Brande.
Anton Augustinus Müller *1860.07.03 Dørken, Thyregod †1943.
Gift med Christine Dynesen *1867.09.06 Blaahøj †1924.04.08 Blaahøj datter af Jens Dynesen og Maren Christensdatter .
1857c Anders Jensen bestyrer gården for ejeren Jens Kragballe Müller. *1821c Vejby, Frederiksborg amt søn af skomager Jens Christensen *1782c Vejby og Margrethe Larsdatter *1782c Vejby.
Gift med Margrethe Nielsen/Nielsdatter *1825c.
Børn:
Hans Andersen *1851c Vejby, Frederiksborg amt.
Maren Andersen *1856c Vejby.
Martin Andersen *1859c Højgaard, Give.
1863 Christen Sørensen auktionsskøde.
1870 Niels Nielsen Bjerregaard *1802c Jelling.
Gift med Karen Jepdatter *1809c Jelling
Børn:
Anders Nielsen *1830c Jellling.
Ane Petrine Nielsen *1853c Give.

MATRIKEL 2:
1795 Anders Christensen (Bech) *1767c †1844.11.02 Søndersthoved Mark søn af Christen Nielsen *1727c og Anne Pedersdatter *1733c.
Gift 1. 1795.10.14 i Give med Mette Marie Sørensdatter *1771.06.23 Bæksgaard, Give †1814.06.24 Bæksgaard. datter af Søren Sørensen den Ældre, senere af Højgaard.
Gift 2. 1814 i Give med Birte Marie Pedersdatter af Give By *1779.02.14 Store Hestlund †1853 Søndersthoved Mark datter af Peder Christensen Donnerup *1748 Donneruplund, Give †1821 Bæksgaard og Maren Eriksdatter *1752c Usseltoft, Brande †1820 Bæksgaard.
Anders Christensen ses i FT 1787 i Lille Mosgaard, Thyregod, næsten nabo til Højgaard, ved forældrene, men han er ikke født i Thyregod. Han gifter sig fra Lille Mosgaard i 1795.
Søren Sørensen den Ældre udstykker vel matrikel nr. 3 til svigersønnen. Anders Christensen flytter 1801 til Bæksgaard og senere til Søndersthoved Mark.
Børn med 1. kone Mette Marie Sørensdatter:
Christen Andersen *1797.02.19.
Søren Andersen *1798.10.07.
Gift med Ane Mette Christensdattter *1801c Sindbjerg, bosat Søndersthoved Mark, Give.
Christen Andersen *1801.09.01c Bæksgaard.
Hans Christian *1805.11.01c Bæksgaard †1807.05.03, begravet halvandet år gammel, døde af et fingerbøl i halsen.
Birte Andersdatter *1808 Bæksgaard. Bor 1850 ved moderen i Søndersthoved Mark.
Barn med Lars Peder Johansen af Thyregod:
Christen Larsen *1839.07.07 †1839.10.06 begravet 3 måneder gammel. Moderens far kaldes Anders Christensen Bech.
Hans *1812.03.01 Bæksgaard †1813.07.04, begravet halvandet år gammel.
Børn med 2. kone Birte Marie Pedersdatter:
Niels Christian Andersen *1818c.
Jens Peder Andersen *1821c.
Folketælling 1801 Højgaard Anders Christensen   2den
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B og G mand 1Anders Christensen341769c  1771 Bæksgaard Give Viet nr.8327
Han ses FT 1787 i Lille Mosgaard, Thyregod men er ikke født i Thyregod. Gifter sig fra Lille Mosgaard.
kon 1Mette Marie Sørensdatter341771 Bæksgaard Give 1814 Bæksgaard Give Dåb nr.2924
Viet nr.8327
Begravet nr.7195
 
søn Christen Andersen41797 Højgaard Give  Dåb nr.3351
 
søn Søren Andersen21798 Højgaard Give  Dåb nr.3391
Gift med Ane Mette Christensdatter *1801c Sindbjerg, bosat Søndershoved Mark.
søn Christen Andersen11801 Bæksgaard Give  Dåb nr.3443
 

1801 Hans Olesen Skrædder *1774.02.13 Dørken, Thyregod †1829.12.20 Højgaard søn af Ole Christensen *1742.01.28 Dørken †1817.02.12 Dørken og Anne Hansdatter fra Poderhuset, Hastrup *1743c ?Aale †1778.10.11 Dørken .
Gift 1798.10.28 i Give med Maren Villadsdatter *1768.06.19 Bregnhoved †1854.04.03 Bøllund datter af Villads Jensen *1737.06.02 Bregnhoved †1806.11.28 Ullerup og Karen Lauridsdatter *1735c Øster Nykirke? †1801-05 Give?.
Børn:
Ole Hansen *1802.07.01c Højgaard.

Gift 1. 1825 i Give med Mette Pedersdatter *1804c Bøllund? †1837.04.21 Give By.

Gift 2. 1837.12.03 i Give med fraskilte Ane Christensdatter *1811 Hyvild, Brande datter af Christen Larsen *1785 Risbjerg, Brande †1858 Brande og Maren Pedersdatter *1783 Sønder Askær, Brande †1842 Hyvild.

Han er skrædder i Give By, senere Bøllund. I FT 1834 og FT 1840 i Give By, FT 1845, 1850 i Bøllund. I FT 1855 ikke set i Bøllund. Ikke fundet i flere amter FT 1860, hvor børnene er spredt.
Forældrene ses sidste gang i februar 1853 i Bøllund, da pigen Dosine bliver døbt. I 1853-55 bliver børnene strøet vidt omkring, forældrene må være døde. Faderen ikke fundet død i Give kirkebog, moderen heller ikke.
Da Dosine (dusin) bliver født er der 13 børn i listen af ikke set døde børn, et af dem må være død før 1853.
Se også Arndal-familier.
Børn med 1. kone Mette Pedersdatter:
Maren Olesdatter *1825.06.14 Give By. †1890+
Gift 1853.09.13 i Give med Niels Jensen *1832.10.29 Grarup, Brande søn af Jens Nielsen *1804.08.19 Lundfod, Brande og Marianne Sophie Nikolajsdatter *1788.12.31 Ansager.
Bosat Thyregod 1850, 1854. Uhre i Brande FT 1890.
Lene Olesdatter *1827.10.06 Hedegaard. Give.
Gift 1853.08.29 i Øster Nykirke med Hans Peder Pedersen *1831.07.31 Erritsø søn af Peder Pedersen og Karen Pedersdatter.
Hans *1830.02.06 Give By. Død før dåben i kirken.
Hans Olesen *1832.06.14 Grarup, Brande, døbt 1832.07.15 Give.
Gift 1856c med Ane Else Kirstine Jensdatter *1832c Korning sogn, Vejle amt.
Bosat FT 1860 i Lund, Tamdrup.
Ane Olesdatter *1835.04.12 Give By? i FT 1860 er hun inderste ved broderen Hans Olesen i Tamdrup.
Gift 1866c med Christian Pedersen *1842c Jelling.
FT 1880 bosat Jelling By.
Børn med 2. kone Ane Christensdatter:
Villads Christian Olesen *1838.03.03
Maren Olesdatter *1840c.
Formodentlig gift 1870c med Niels Pedersen Egeskov *1839c Give.
FT 1880 bosat Vorslunde, Give.
Christen (Larsen) Olesen *1842c.
Gift 1870c med Troelsine Hendriksen *1842c Arnborg.
Han ser ud til som Christen Lassen Olesen at være plejesøn FT 1860 i Blæsbjerg, Brande ved Lars Christensen *1814c Brande.
Bosat et hus i Bøvl, Sønder Omme.
Villadsmine Olesdatter *1843.10.08 Højgaard †1914.09.18 Borup, Brande.
Gift 1867c med snedker Peder Jørgensen *1839c Brande.
Hun er FT 1860 tjenestepige i Brandlund, Brande ved Maren Christensdatter *1797c.
FT 1880 bosat et hus i Borup, Brande.
Hansine Marie Olesdatter *1845.06.03 Højgaard †1910 Engum.
Gift 1869.10.31 med Jens Peder Johansen *1843c Engum †1874+.
Lars (Christian) Olesen *1847c.
Gift 1875c med Ane Marie Kirstine Rasmussen *1852c Thyregod.
Bosat FT 1880 et hus i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke.
Mette Olesdatter *1849c
Oline Olesdatter *1851c.
FT 1860 plejedatter i Lund, Tamdrup ved halvbroderen Hans Olesen.
Dosine Olesdatter *1853.02.03 Bøllund,
FT 1860 almisselem i Bæksgaard ved Niels Nielsen og Ane Christensen.
FT 1880 tjenestepige i Filskov Sønder Omme ved Hans Christian Christensen *1840c.
Ane Hansdatter *1804.07.01c Højgaard. Overtager gården med hendes mand Mads Laursen. Se nedenfor.
Villads Hansen *1808.08.07 Højgaard.
1826c Mads Laursen *1794c skilt 1840.
Gift med datter af formand Ane Hansdatter *1804.07.01c Højgaard.
Ane Hansdatter angives i FT 1845 som enke, men Mads Laursen er ikke fundet død 1834-45 i Give. I FT 1840 tjener han i Ulkær Mølle, han har ikke kunnet avle til føden på husmandsstedet i Højgaard.
Som det ses i følgende citat var ægteskabet ikke godt. En grund har vel været, at hun som det ses nedenfor havde smag på mænd.

Den 4 Octbr d: A: {1840} mødte for præsten at indskrives som fraskilte Husmand Mads Lauritsen af Høigaard og Hustru Ane Hansdatter, det var sjette Gang jeg forsøgte den befalede Mægling i Religionen: i Christi Navn fomaaede jeg til Fordragelighed, men forgjeves, den gjensidige Uvillie var for dybt rodfæstet, Adskillelsen, bevirket ved hans Ophold som Tjenestekarl i Veile, havde end mere udvidet den Kløft, som tidligere Ufordragelihed og Hæftighed havde udhulet. Jeg meddeelte dem derfor Vidnesbyrd om at Mægling forgjæves var forsøgt.
Nykirke Præstegaard d: 4 Octbr: 1840.
C. E. Møller

Barn med Jens Pedersen af Loftlund, Give:
Jens Peder Jensen *1827.01.29 Loftlund, Give. Senere skræddermester i boende i gården. FT 1860 ugift.
Børn med Mads Laursen:
Marie Madsdatter *1831c Højgaard.
Maren Madsdatter *1834c Højgaard.
Gift med eftermand, se nedenfor.
Laust Madsen *1837c Højgaard.
Barn med gift mand af Annexgaarden Jens Ibsen *1802c:
Mette Marie Jensdatter *1844.07.06 Højgaard.
Folketælling 1834 Højgaard Mads Laursen   3 et Huus
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
lever af sin Jordlod mand 1Mads Laursen401794c  1840-45 Give? Tjener FT 1840 i Ulkær Mølle.
kone 1Ane Hansdatter301804c Højgaard Give  Dåb nr.1800
 
søn Jens Peder Jensen71827 Loftlund Give  *1827.01.29 Loftlund Give, søn af moderen og ungkarl, gårdmand Jens Pedersen af Loftlund. FT 1845 hjemme ved moderen i Højgaard. "Deres børn" i kilden er her forkert.
dat. Maria Madsdatter31831c Højgaard Give  FT 1850, tjener i Ullerup ved Jens Villadsen, 84.
dat. Maren Madsdatter11833c Højgaard Give   
Aftægts- kone kones mor eMaren Villadsdatter581768 Bregnhoved Give 1854 Højgaard? Give Viet nr.8357
Moderens mor, var gift med Hans Olesen †1829 Højgaard, Viet 1798 i Give. Ses FT 1801 i Dørken, Thyregod. Datter af Villads Jensen i Bregnhoved.

1840- Ane Hansdatter datter af Hans Olesen, se ovenfor.
Hun har opsynet med gården, ejer den.
Ane Hansdatter bliver skilt fra Laurs Madsen i 1840 eller kort derefter, allerede i FT 1840 arbejder han i Ulkær Mølle. Hun fører gården videre sammen med moderen Maren Villadsdatter. I 1844 får hun et barn med gift mand Jens Ibsen af Give Annexgaard.
I 1855 skøder hun gården videre til datteren Maren og hendes mand.
1855 Lars Pedersen *1830c Idestrup, Maribo amt.
Gift med datter af forkone Maren Madsen *1833c Højgaard.
Ane Hansdatter skøder 1855.11.10 (tinglyst 1956.06.21) gården til Lars Pedersen. Ane Hansdatters første søn Jens Peder Jensen bor på gården og er skræddermester.
Der er to Lars Pedersener *1830c i Falster i Idestrup begge i stede Elkenøer, det er ikke klart hvilken af dem det er der kommer til Give sogn.
Lars Pedersenr har i et hus vel på gården to andre familier fra Idestrup og Væggerløse.
MATRIKEL 3:
1821- Søren Sørensen den Yngre på matrikelkort.
Søren Sørensens (den Yngres) navn ses gennemstreget på matrikelkortet ved matrikel nr. 3. Det ville normalt betydet at Søren Sørensen har ejet eller boet på matriklen. Det kan have været sådan at Mikkel Poulsen overtog matrikel nr. 1 i 1824c, og at Søren Sørensen så boede et år eller to på matrikel nr. 3, men det synes ikke ret sandsynligt for Jens Hansen, hvis navn ellers står på matrikel nr. 3 ses allerede i 1821 i Højgaard. Dette er ikke klart.
1821 Jens Hansen *1783.03.30 Brandlund, Brande †1842 Neder Donnerup, Give søn af Hans Jensen Smed *1749c og Mette Andersdatter *1757c †1823.01.19 Brandlund.
Gift 1803.08.14 i Brande med Ane Katrine Johansdatter af Brandlund *1781.03.11 Nygaard, Give †1851 Bæksgaard. Give. Hun gifter sig 2. gang 1844 i Give med af Bregnhoved Hans Christensen *1767c Øster Nykirke †1860+ Bæksgaard.
Det er ikke klart, hvornår Jens Hansen kommer til Højgaard, men det er før 1834 og han er der endnu i FT 1840 og sælger så gården i december 1840. Han er da 58 år gammel og flytter til Nederdonnerup, hvor han dør to år efter.
Datteren Mette Jensdatter og sønnen Hans Jensen udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2017.
Børn:
Mette Jensdatter *1803.11.06 Brandlund, Brande, konf. Uhre 1818 Brande †1878.01.24 Esbøl, Sønder Vium.
Gift 1831.10.22 i Tyrstrup sogn, Haderslev Amt med ungkarl af Hallum, Kvong sogn, Ribe Amt Peder Frandsen *1807.02.15 Kvong †1877.09.19 Esbøl søn af Frands Henriksen *1776.10.06 Sønder Bork sogn †1851.11.22 Hallum og Kirsten Jesdatter *1779.05.24 Kvong sogn †1854.07.23 Hallum.
I januar 1836 flytter de fra Fjelstrup sogn i Haderslev Amt til hans hjemstavn Kvong. Jævnførelseslisten henvisning til vielsen i Tyrstrup.
Hun konfirmeres 1818 i Uhre i Brande "meget vel oplyst og meget god Opførsel".
Gårdmand i Hallum i Kvong 1836-43.
Gårdmand i Esbøl i Sønder Vium 1843-77.
Børn:
Frands Pedersen *1838.09.22 Hallum, Kvong †1928.02.18 Aasted, Kvong.
Gift 1. 1868.04.02 i Lunde sogn, Ribe Amt med Maren Hansen *1843.01.30 Rottarp, Outrup sogn †1875.03.18 i Kvong datter af gårdmand i Rottar Hans Christensen *1793c Lunde †1865.02.04 Rottarp og Maren Knudsdatter *1809.01.01 Rottarp †1848.03.19 Rottarp.
Gift 2. 1877.05.15 i Ølgod med Juliane Waldemar *1848.02.16 Ølgod Bjerge, Ølgod †1942.03.25 Aasted, Kvong datter af husmand og smed af Ølgod Bjerge Laurids Jensen Waldemar *1801.01.28 Lemvig †1882.04.09 Ølgod og Kirsten Marie Nielsdatter *1808.06.10 Ølgod †1886.12.27 Ølgod.
Husmand i Aasted, Kvong sogn, Ribe amt.
Kirstine Pedersen *1840.10.24 Hallum, Kvong †1907.03.31 Nørre Bork, Ringkøbing Amt.
Gift 1870.05.17 i Sønder Vium med (fætter) ungkarl af Øse sogn, Ribe Amt Frands Ingvard Christensen *1844.12.25 Helle, Øse †1901.10.26 Nørre Bork søn af gårdmand i Helle Christen Pedersen *1806.04.09 Hostrup, Øse sogn †1881.01.28 Helle og Mette Marie Frandsdatter, *1811.05.12 Kvong sogn †1897.04.04 Helle.
Kirstines far og Frands' mor er søskende.
Gårdmand i Nørre Bork sogn, Ringkøbing amt.
Jens Pedersen *1842.10.06 Hallum, Kvong †1890.07.07 (druknede i Ringkøbing Fjord) Esbøl, Sønder Vium.
Gift 1866.04.12 i Sønder Vium med Ane Kirstine Jessen *1846.11.09 Nørhede, Lyne sogn, Ringkøbing Amt †1881.03.10 Esbøl, Sønder Vium datter af gårdmand i Nørhede Jes Andersen *1803.01.27 Janderup (søn af Anders Jessen *1768c Janderup †1851.01.20 Nørhede 83 år gammel og Ane Knudsdatter *1773c †1830.01.02 Nørhede) og 2. kone Mette Jensdatter *1818.02.06 Hallum, Kvong †1884.07.13 Nørhede (datter af Jens Hansen og Karen Christiansdatter). (Jes Andersen gift 1. med Kirsten Pedersdatter *1806c †1844.06.28 Nørhede, Lyne.)
Gårdmand i Esbøl, Sønder Vium sogn, Ringkøbing amt.
Ribe Stifts-Tidende 15. juli 1870 ("Rast" vel Ribe Amts Stift- Tidende):

Forsvunden. Fra Nørre Nebel skrives der til "Rast." den 11te ds.: Gaardejer Jens Frandsen af Esbøl, Vium Sogn, som den 6de ds. var til Englejeauktion ved Tipperengene, er ikke bleven set siden den nævnte Dag.
Jens Frandsen skal have været i Følge med 2 Mænd, men har forladt disse og er gaaet videre alene, hvorfor det befrygtes, at han er omkommen, muligvis druket i Ringkjøbing fjord. Trods alle Efterforskninger er det hidtil ikke lykkedes at finde ham.

Samme den 18. Juli 1870:

Forsvunden. Fra Nørre=Nebel skrivet til "Rastd." den 16 ds.: Den forleden omtalte Gaardejer Jens Frandsen af Esbøl (Vium), der forsvandt ved Auktionen paa Tipperengene, er efter Forlydende blevn funden som Lig igaar Aftes i Græsset, hvor han maa have henligget i ca. 10 Dage. Det formodes, at et Slagtilfælde er Dødsaarsagen.

Søren Ingvard Pedersen *1844.12.02 Esbøl, Sønder Vium
Ses i lægdsrullen 1868.
Hans Jensen *1815.08.06 Uhre, Brande †1883.03.11 Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Gift 1843.11.04 i Øster Nykirke med enke Christiane Nielsdatter *1810.10.06 Jerlev Mark, Jervlev †1880.05.04 Oksenbjerre datter af husmand af Jerlev Mark i Jerlev sogn Niels Jørgensen *1769c †1816.02.18 Jerlev Mark og Anne Marie Jensdatter *1774c Andkær, Gauerslund sogn †1854.03.28 Jerlev Mark.
(Christiane Nielsdatter gift 1. 1833.06.29 i Jerlev med enkemand Hans Hansen "Teglbrænder" *1797c †1843.04.21 Oksenbjerre, som var husmand i Jerlev 1834-37, gårdmand i Ris i Givskud 1840 og Oksenbjerre i Øster Nykirke 1843.)
Hans Jensen i Nederdonnerup indtil 1843. Efter 1843 i Frydensbjerg i Oksenbjerre i Øster Nykirke.
Børn Christiane Nielsdatter med 1. mand Hans Hansen:
Maren Hansdatter *1834.02.24 Jerlev.
Niels Peder Hansen *1837.01.26 Jerlev.
Jens Jakob Hansen *1840.06.06 Ris, Givskud.
Hansine Hansdatter *1843.03.22 Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Børn Christiane Nielsdatter med 2. mand Jens Hansen:
Jens Anton Hansen *1845.09.17 Oksenbjerre.
Laust Hansen *1849.12.22 Oksenbjerre.
Ane Marie Hansen *1853.10.31 Oksenbjerre.
Laurine Helene Christine Hansen *1853.10.31 Oksenbjerre.
Søren Jensen *1817.06.05 Uhre.
Anders Johannes Jensen *1820.06.02 Uhre †1880+, ses FT 1834 i Højgaard.
Gift 1844c med Inger Marthe Christiansdatter *1826c Bredsten †1880+.
Bosat et hus i Nederdonnerup 1844c, Oksenbjerre Øster Nykirke 1855c. I FT 1880 59 år gammel fører Anders Johannes Jensen stadig gården.
Børn:
Jens Andersen *1845c Nederdonnerup, Give.
Christen Andersen *1847c Nederdonnerup.
Søren Andersen *1849c Nederdonnerup.
Anton Christian Andersen *1852c Nederdonnerup.
Ane Kirstine Andersen *1858c Oksenbjerre, Øster Nykirke.
Mette Andersen *1864c Oksenbjerre.
Jens Andersen *1864c Oksenbjerre.
Peder Christian Andersen *1869c Oksenbjerre.
Maren Andersen *1871c Oksenbjerre.
Hans Andersen *1873c Oksenbjerre.
Plejebarn:
Christen Jensen *1859c Thyregod.
Folketælling 1834 Højgaard Jens Hansen   4 et Huus
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Huus- mand mand 1Jens Hansen521783 Brandlund Brande 1842 Neder- Donnerup Give Gift 1803 i Brande. FT 1840 gårdmand Nederdonnerup.
LINK: Dåb i Brande.
LINK: Vielse i Brande.
kone 1Ame Katrine Johansdatter541781 Nygaard Give 1851 Bæksgaard Give Dåb nr.3069
Hendes far Johan Jørgensen boede i Bøllund, Nygaard, Brandlund, han flyttede meget. Hendes mor var Mette Jensdatter. Gift 1. gang 1803 i Brande med Jens Hansen (link under Jens Hansen). 2. gang 1844 i Give med Hans Christensen.
søn Anders Johannes Jensen131820 Uhre Brande 1880+ Oksenbjerre? Øster Nykirke Gift 1844c med Inger Marthe Christiansdatter *1826c Bredsten. Bosat i et hus i Nederdonnerup, senere Oksenbjerre, Øster Nykirke.

1840 Christen Mathiasen *1815.04.07 Mindstrup Mark, Hvejsel søn af parcellist Mindstrup Mark senere i Harresø, Givskud Mathias Christensen *1787c Hvejsel og 1. kone Johanne Jensdatter *1787c Hvejsel †1834-40 Harresø, Givskud.
Gift 1842c med Sørine Sørensdatter *1816.11.04 Hedeby, Ringive datter af Søren Sørensen *1791 Skovbølling, Jelling †1855.03.09 Lindeballe og Ane Christensdatter *1787 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke †1854.02.24 Hedeby.
Skøde fra Jens Hansen til Christen Mathiasen 1840.12.18 tinglæst 1844 .01.12. I FT 1880 er kun sønnen Niels Christensen hjemme, der senere overtager gården.
Børn:
Johanne Marie Christensdatter *1845c Højgaard.
Ane Christensen *1846c Højgaard.
Mette Malene Christensen *1848c Højgaard.
Søren Christensen *1849c Højgaard.
Knud Christensen *1852c Højgaard.
Niels Christensen *1856c Højgaard, tvilling. Overtager gården, se nedenfor.
Christian Christensen *1856c Højgaard, tvilling.
Anders Christensen *1859c Højgaard.
1885 Niels Christensen *1856c Højgaard, søn af formand.
Den 1885.01.16 skøder Christen Mathiasen gården til sønnen Niels Christensen tinglæst 1887.07.29.

6 Andre nævnelser

Loftlund
1 Introduktion
Loftlund ligger i Farre ejerlav ind mod Østerhoved ejerlav i Givskud sogn. Navnet nævnes første gang 1755 i kirkebogen.
2 Loftlund generelt
Familien Mads Madsen:
3 Ejerliste
1762 Grundet.
1788- Refstrup
1788 Jens Braae, landmaaler.
4 Fæsterliste
1755- Mads Madsen Junior.
5 Familier og børn
1755- Mads Madsen Junior *1733.07c †1777.01.27 Loftlund søn af gammel Mads Madsen *1706cc Givskud By †1786 Store Mosgaard, Give.
Gift 1755.06.17 i Give med af Ullerup Anne Margrethe Jensdatter *1735c- +1787+.
Gammel Mads Madsen er fadder i 1759 da sønnen Mads døbes, han ses i et skifte fra Vindelev, hvor hans søskende opføres. De er alle født i Givskud By og er udredet der. Mads Madsen Junior dør kun 43 år gammel i 1777 og hans far Gammel Mads Madsen flytter derefter til Store Mosgaard, Give med datterdatteren Maren Madsdatter, der begraves fra Store Mosgaard i 1787.
Konen Anne Margrethe Jensdatter ses som enke efter Mads Madsen Junior i Store Mosgaard, da datteren Maren begraves derfra i oktober 1787.
Gammel Mads Madsen gifter sig 1777.07.30 i Øster Nykirke med enken Kirsten Eriksdatter af Nørre Kollemorten. I FT 1787 ses en enke Kirsten Eriksdatter, 58, til huse i Bæksgaard, Give, det er muligvis hende - ikke set begravet i Give. Ikke set i FT 1801.
Børn:
Mads Madsen *1759.10.14 Loftlund †1778.04.16 Loftlund.
Mette Madsdatter *1762.11.14 Loftlund.
? Mads/en/datter *1765.04.04 Loftlund. Navn er en tom plads.
Maren Madsdatter *1773.10.10 Loftlund †1787.11.04 Store Mosgaard, Give.
Hun og moderen Anne Margrethe Jensdatter mangler i FT 1787 i Store Mosgaard.
Simuleret Folketælling 1762 Loftlund Mads Madsen Junior Gods: Grundet
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Mads Madsen Junior  1733c Vindelev? 1777 Loftlund Give Viet nr.8155
Begravet nr.6765
Gården overtages kort efter 1777 af Peder Joensen og Mads Madsens familie ses ikke mere i Give sogn undtagen Gammel Mads Madsen, der dør i Store Mosgaard.
LINK: Brejl, Tørrild #14, hans søskende.
kone1762100An Margrethe Jensdatter27cc 1735cc Ullerup?  Viet nr.8155
Ikke set efter 1777.
søn176299Mads Madsen3 1759 Loftlund Give 1778 Loftlund Give Dåb nr.2692
Begravet nr.6779
 
mands far1762100Mads Madsen Gammel56c 1706cc  1786 Mosgaard- Store Give Begravet nr.6859
 
oph.1762100? Aftægt    Ikke identificeret.
tj-pige1762100y12+ 1750-    

1779 Peder Sørensen *1747c.
Gift 1778.03.10 i Gadbjerg med Karen Stephansdatter *1738.11.03 Tofthøj †1801.03.18 Tofthøj datter af Stephan Jensen *1713c †1783.04.09 Tofthøj og Johanne Laursdatter *1713c †1760.06.08 Tofthøj.
Peder Sørensen skrives af Loftlund i vielsen i 1778. De flytter snart tilbage til Tofthøj i Gadbjerg sogn, hvor konen kommer fra.
Børn:
Johanne Marie Pedersdatter *1779.10.31 Loftlund. Ses FT 1787 i Tofthøj.
1780 Peder Jonsen *1750c Farre (i kirkebogshullet) †1831.05.08 Loftlund søn af Jon †1756 Farre og Karen Jons *1711c †1781 Farre.
Gift 1780.04.28 i Gadbjerg med af Tofthøj i Gadbjerg Louise Jensdatter *1758c †1830.09.28 Loftlund.
Louise er ikke set født i Gadbjerg, Lindeballe eller Ringive. Hun bærer i 1787 Peder Jensens barn Jens i Tofthøj og kaldes faster til barnet, skulle dermed være søster til Peder Jensen.
Sønnerne Jon og Jens må have været ret så vilde og maskuline. Begge har enorme ægteskabelige problemer og præsten må mægle i begge ægteskaber indtil flere gange. Jon får to børn med pigen, før han overhovedet gifter sig med hende.
Børn:
Jon Pedersen *1780.08.13 Loftlund †1842.01.24 Tornumgaard, Farre, Give.
Gift med Ane Marie Nielsdatter datter af Niels Iversen af Gammel Mølle og Tornumgaard i Farre, Give.
Karen Pedersdatter *1784.05.09 Loftlund †1830.11.27 Sønder Hindskov, Thyregod.
Gift 1813 i Give med Christen Pedersen *1791 Enkelund, Thyregod søn af Peder Christensen *1736c †1815.03.21 Sønder Hindskov og 2. kone Ane Madsdatter *1747c †1831.05.11 Sønder Hindskov.
Sidsel Marie Pedersdatter *1787.05.20 Loftlund †1868 Nørskov, Lindeballe.
Gift med Hans Pedersen *1783 Nørskov †1849 Nørskov søn af Peder Hansen Kudsk *1757 Nørskov †1798 Nørskov og Johanne Hansdatter *1758 Uhe, Ringive †1813 Nørskov.
Jens Pedersen *1792.07.29 Loftlund overtager gården, se nedenfor.
Barn med Ane Hansdatter fra Højgaard:
Jens Peder Loftlund Jensen *1827 Give.
Folketælling 1787 Loftlund Peder Jonsen   1
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Peder Jonsen371750c Farre Give 1831 Loftlund Give Begravet nr.7430
 
kone 1Louise Jensdatter291758c  1830 Loftlund Give Begravet nr.7417
Hun giftes 1780 i Gadbjerg af Tofthøj, men hun er ikke set født i Gadbjerg, Lindeballe eller Ringive.
søn Jon Pedersen61780 Loftlund Give 1842 Farre Give Dåb nr.3059
Viet nr.8391
Gifter sig til Tornumgaard, Farre, Give.
dat. Karen Pedersdatter31784 Loftlund Give 1830 Hindskov- Sønder Thyregod Dåb nr.3117
Viet nr.8401
Gift 1813 i Give med Christen Pedersen *1791 Enkelund, Thyregod. Bosat Sønder Hindskov, Thyregod.
dat. Sidsel Marie Pedersdatter11787 Loftlund Give 1868 Nørskov Lindeballe Dåb nr.3159
Viet nr.8403
Gift 1814 i Give med Hans Pedersen *1783 Nørskov. Bosat Nørskov, Lindeballe.
hyrde- dreng Rasmus Poulsen111776c   Ikke set født i Give.

Folketælling 1801 Loftlund Peder Jonsen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B & G mand 1Peder Jonsen521750c Farre Give 1831 Loftlund Give Begravet nr.7430
Skrives Peder Johansen i originalen.
kone 1Louise Jensdatter461758c  1830 Loftlund Give Begravet nr.7417
Skrives Lone Jensdat. i originalen. Gift af Tofthøj, men hun er ikke set født i Gadbjerg.
søn Jon Pedersen171780 Loftlund Give 1842 Farre Give Dåb nr.3059
Viet nr.8391
Skrives Johan Pedersen i originalen. Gifter sig til Tornumgaard, Farre, Give.
dat. Sidsel Marie Pedersdatter81787 Loftlund Give 1868 Nørskov Lindeballe Dåb nr.3159
Viet nr.8403
Gift 1814 i Give med Hans Pedersen *1783 Nørskov. Bosat Nørskov, Lindeballe. Alderen er helt forkert.
søn Jens Pedersen41792 Loftlund Give 1855 Loftlund Give Dåb nr.3263
Overtager Loftlund. Alderen er helt forkert.

1820c Jens Pedersen *1792.07.29 Loftlund †1855.11.28 (Sindssvaghed og Tæring) Loftlund.
Gift 1. 1826c (ikke i Give) med Maren Jensdatter *1806c †1844.05.20 Loftlund (Attest fra Docter Christens i Veile da Ligsynsmændene ei kunne opdage Signa Mortis hvilket dog fandtes død af Debilitet under Svangerskab).
Gift 2. 1848.01.08 i Jelling med Ane Nielsdatter *1824c Jelling datter af Niels Jensen *1786c Grejs †1845-48 Faaruphus, Jelling og Maren Lauridsdatter *1790c Daugaard sogn †1860+ Farre, Give.
Tilsyneladende øjede han andre kvinder:
Aar 1835 d. 5te Januar mødte for mig som deres beskikkede sjælesørger Gaardmand Jens Pedersen og hustru Maren Jensdatter af Give sogn i anledning af en af bemeldte Maren Jensdatter til mig indgiven klage over formeentlig uchristelig medfart af hendes mand Jens Pedersen. Denne sag havde jeg forhen begyndt paa og gjordt mig ifølge embeds pligt umage for at bringe forlig tilveje. Ved atter i dag at prøve paa foreening gav konen den bestemte erklæring, at hun hverken kunde, turde eller ville leve hos bemeldte hendes mand med mindre han ville skille sig ved den pige, Ellen Marie Jørgensdatter, der efter konens formeening havde givet anledning til hans ubillige forhold med hende. Da han højtidelig erklærede at han ikke dertil var villig, saa ansaa jeg ikke videre mægling i denne sag fornøden.
Vidnerne ved denne sag var Peder Thomsen fra Gadbjerg sogn og Christen Christensen her af sognet, der til vitterlig undertegne. Peder Thomsen. Christen Christensen.
Ellen Marie Jørgensdatter var deres tjenestepige og hun var 22 i 1835, man kan forestille sig hende velskabt og sig dette bevidst. Jens og Maren blev alligevel sammen. Som det ses ovenfor døde Maren Jensdatter 39 år gammel og der blev holdt ligsyn og hun var svanger.
Børn:
Louise Jensdatter *1827.12.06 Loftlund. Et hus i Farre? FT1860.
Gift med Jens Nielsen *1821c Grejs.
Bosat Jelling 1849-1852, Give 1856+.
I FT 1860 bor hendes bedstemor Maren Lauridsdatter ved dem.
Peder Jensen *1830.03.28 Loftlund. Et hus i Farre? FT 1860.
Gift med Karen M. Pedersen *1835c Tørrild, Nørup sogn.
Ane Barbara Jensdatter *1832.05.16 Loftlund. Ikke set i Give sogn FT 1860.
Jens Jakob Jensen *1834.09.22 Loftlund. Ikke set i Give sogn FT 1860.
Folketælling 1834 Loftlund Jens Pedersen   51
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Gaard- mand mand 1Jens Pedersen421792 Loftlund Give 1855 Loftlund Give Dåb nr.3263
 
kone 1Maren Jensdatter281806c  1844 Loftlund Give  
dat. Louise Jensdatter71827 Loftlund Give  Gift med Jens Nielsen *1821c Grejs. Bosat hus i Farre, Give FT 1860.
søn Peder Jensen41830 Loftlund Give  Gift med Karen M. Pedersen *1835c Tørrild, Nørup. Bosat hus i Farre FT 1860.
dat. Ane Barbara Jensdatter21832 Loftlund Give   
tj- karl Christen Jørgensen261808c    
tj- dreng Peder Christensen161818c    
tj- pige Ellen Marie Jørgensdatter211813c   Hun bliver grund til at konen vil skilles. Konen vil have hende sendt væk, men manden vil ikke. Præsten forsøger at mægle 1835.

Ejer for en tid af Loftlund 1788-89:
1788 Jens Sørensen Braae gartner og landmåler *1741c †1804.07.30 Hornsyld, Nebsager søn af Søren Sørensen i Braa, Stenderup †1772 (skifte) og Maren Jensdatter.
Gift 1776.04.26 i As sogn med Else (Elisabeth) Rasmusdatter Møller *1753c As Hoved Mølle, As sogn †1812+ Vejle By? datter af smed i Skovmøllen Rasmus Nielsen *1720c †1766 As Hoved Mølle og Johanne Hansdatter Bang *1727c †1812 As Hoved Mølle.
Se Milloup.
Braa ligger lidt syd for Horsens i Stenderup sogn.
Konen kaldes i FT 1787 i Kørup, Tamdrup for Abelone Pedersdatter, men han ses gift 1776 med Else Rasmusdatter Møller, som ses i FT 1801 Hauge, Langskov som Elisabeth Rasmusdatter. Dermed må Abelone Pedersdatter være en fejl, evt. fejlt udlæsning. Else Rasmusdatter nævnes 1812 i Vejle by.
Jens Braae ses kun godt et år i Loftlund, som han køber og vel sælger igen kort efter og flytter til Hvirring i Skanderborg amt, hvor han opmåler udstykningen der. Formodentlig har han opmålt udstykningen i Farre ejerlav i Give sogn. Fæsteren i den tid han er i Loftlund er Peder Jonsen, der kom før ham og blev efter. Jens Braae har altså kun boet i og ejet Loftlund ikke drevet gården.
I 1772 er han gartner på Tirsbæk, Engum sogn.
I 1786 er han i Tamdrup sogn, gartner på Timgaard, Tim før han blev landmåler. Han ses i FT 1787 i Kørup, Tamdrup.
Han får skøde på Loftlund hartkorn 4 4 0 0 i 1788:
Jens Braae landmaaler faar Skiøde af [C?] T: Henricsen til Refstrup paa en Gaard, Loftlund kaldet, i Giufve Sogn, Hartk: 4 Tdr 4 Skpre da: 26de Junii 1788.
I 1791-92 ses han i Hvirring sogn, men han flytter som set umådeligt meget omkring og dør i Hornsyld i Nebsager sogn.
Børn:
Niels Jensen *1775c.
Severin Jensen *1778.12c Timgaard, Tim.
Marie Jensdatter Braae *1781c.
Gift 1800.09.10 af Truet i Tvilum med Hr. Johannes Hansen.
Abel Kirstine Jensdatter Braae *1786.04.13 Kørup, Tamdrup.
Jørgen Christian Jensen Braae *1789.06.01 Loftlund, Give.
Herlov Dahlhoff *1791.05.22 Trebjerg, Hvirring †13 uger gammel.
Jana Elisabet Jensdatter Braae *1792.12.12 Trebjerg, Hvirring.
6 Andre nævnelser
Store Mosgaard
1 Introduktion
Store Mosgaard i Give er først set nævnt 1664 i matriklen af det år. Nabo til Store Mosgaard stik vest ligger Lille Mosgaard, men det befinder sig lige over sognegrænsen i Thyregod sogn.
Store Mosgaard faar i Ny Matrikel 1688 hartkornet 2 6 0 0 hvilket er lidt større end gennemsnittet i Give sogn. En del af tiden er der to fæstere mens senere efter 1760 er der et husmandssted som også ses i FT 1787 og FT 1801.
2 Kort oversigt over gårdene
3 Fæstere
Kop- og Qvegskat 1678 Moeßgaard:

Christen Rasmus, j Hustru, j Koe
Erich Olufsen, j Hustru

Ildskat 1990 Moesgaard:

Olluf Laßen , Hustrue j Ildsted

Kop- og Rentepengeskat 1999 Moesgaard:

Olluf Lasens Enche
Villatz Tomsen oc hustru

Kopskat 1704-05 Moesgaard:

Christen Mortensøn
Villatz Thomsøn

4 Ejere
4 5 Familier med børn

Give Store Mosgaard begynder her ↓

Give Store Mosgaard
1670- Christen Jensen
Ejnar Bjerre:

24. jan. 1670 omtales St. Moesgaard i et pantebrev, som Alexander Grubbe {på Donneruplund} udstedte til Dorthe Daae. Christen Jensen var fæster, og han svarede årligt 1½ harbopund smør og 2 ørter rug i landgilde.


Give Store Mosgaard halvgaard 1
1678- Christen Rasmussen
Gift med hans kone.
Fra Kop- og Qvegskat 1678 Moeßgaard.

Give Store Mosgaard halvgaard 2
1678- Erik Olufsen
Gift med hans kone.
Fra Kop- og Qvegskat 1678 Moeßgaard.

Give Store Mosgaard 2 6 0 0
1683- Oluf Larsen †1690-99 Store Mosgaard.
Gift med Maren Nielsdatter *1646.07 †1726.03.28 Store Mosgaard.
Markbogen 1683 Mosegaard:

Proprietarius Otto Schram
j festegaard Olluf Lassen 4½ Td {Gammel Matrikel}
Thil bemelte Gaard kand Aarl: Aufliß Moßhøe 4 Leß
Paa Offuerdriftenen kand Aarl: greßes 16 Nød 2 bester oc 6 faar
Udj Heeden kand greses 3 Nøed
Haffuer fornøden Jldebrannd Af Tørffueshier oc Lynng

At Oluf Larsen er gift med Maren Nielsdatter vides indirekte fordi hun som enke ses i kop- og Rentepengskat i 1699, for derefter at gifte sig med efterfølgeren i 1700 Christen Mortensen fra Givskov. Hun skrives af Store Mosgaard.

Give Store Mosgaard 1. halvgård
1699- Maren Nielsdatter *1646.07 †1726.03.28 Store Mosgaard enke efter Oluf Larsen.
Kop- og Rentepengeskat 1999 Moesgaard.

Give Store Mosgaard 1. halvgård
1700 Christen Mortensen *1680c- †1704+
Trolovet 1700.05.09 i Give af Givskov med af Mosgaard Maren Nielsdatter *1646.07 †1726.03.28 Store Mosgaard.
Gift i 1700 i kirkebogen:

1700 Dom Cantate blef trolovet Christen Mortensen udi Gifskov og Marie Nielsdatter i Mosgaard og da var tilstede Villads Thomsen i Mosgaard ...

Kop- og Qvegskat 1704-05 i Mosgaard.
Christen Mortensen nævnes ikke i kirkebogen efter 1704.

Give Store Mosgaard 1. halvgård
1714 Christen Thomsen
Kun nævnt i skøde til Hammergaard den 16 januar 1714: Store Mosgaard Villads Thomsen og Christen Thomsen.
Han er ikke nævnt i kirkebogen.

Give Store Mosgaard 2. halvgård
1700- Villads Thomsen *1680- †1733+.
Gift med hans kone *1680- †1721+.
Kirkebogen i Give.
Kop- og Qvegskat 1704-05.
1714 Hammergaards gods skøde.
Villads Thomsen formodes død i kirkebogshullet 1745-54 i Give konen ikke nævnt efter sidste barn 1721.
Da en tidlig dreng opkaldes Oluf, hedder konen sandsynligvis Olufsdatter og kan derudfra være datter af Oluf Larsen, der kan have delt fæstet med Villads Thomsen lidt før 1700.
Børn:
Oluf Villadsen *1700.02.14 Store Mosgaard.

Gift 1. 1729.10.16 i Give med af Nygaard Give Mette Mortensdatter *1709.04.26 Nygaard †1747c Nygaard.

Gift 2. 1748.04.03 i Thyregod med Margrethe Andersdatter *1726 Kokborg †1796 Nygaard datter af Anders Sørensen *1662c †1747 Kokborg og Kirsten Sørensdatter *1676c †1766 Kokborg.

Bæres af Margrethe Thomasdatter i Fuglsand i Thyregod, formodentlig faderens søster.
Bosat Nygaard i Give sogn.
Margrethe *1702.02.26 Store Mosgaard †fire uger gammel.
Margrethe Villadsdatter *1703.04.15 Store Mosgaard †1728.09.12 (barselsseng) Give By.
Gift 1727.10.05 i Give med Niels Nielsen Dørken af Dørken i Thyregod
Igen båret af Margrethe Thomasdatter i Fuglsang i Thyregod, formodentlig faderens søster.
Bosat i Give By, døde i barselsseng med første barn.
Børn:
Else Nielsdatter *1728.09.19 Give By
I kirkebogshullet 1711-19 mangler adskillige børn.
Mette Villadsdatter *1712c. Fadder *1728.09.19 †1764.07.15 Ullerup. Gift 1732.10.19 i Give med af Ullerup Jens Christensen Egsgaard
Hun er fadder 1728 med mindst 16 år.
Maren Villadsdatter *1717c. Fadder *1733.11.08.
Hun er fadder 1733 med mindst 16 år.
Karen Villadsdatter *1719c. Fadder *1735.08.07.
Hun er fadder 1735 med mindst 16 år.
Navnløs *1720.01.17c Store Mosgaard †1720.01.21.
Dødfødt *1721.09.10c Store Mosgaard †1721.09.14.

Give Store Mosgaard 2. halvgård
1714- Christen Thomsen

Give Store Mosgaard
1742- Christen Nielsen Mosgaard.
Gift med hans kone.
Børn:
Christen Christensen *1742.04.15 Store Mosgaard.
Jens Christensen *1744.03.01 Store Mosgaard.

Give Store Mosgaard 2 6 0 0
1755- Christen Larsen.
Gift med hans kone nævnt som fadder 1756.
Donneruplund Jordebog 1755:

Store Mosegaard: Christen Larsen 2 6 0 0.

I 1755 er der altså kun en fæster i Store Mosgaard.

Give Store Mosgaard
1761- Hans Nielsen *1710c Ullerup Give †1765+ søn af Niels Hansen *1683c †1732 Ullerup og Johanne Frandsdatter *1685c †1762 Ullerup?.
Gift 1. 1731c med Abelone Nielsdatter *1693c †1735.12.04 Ullerup.
Gift 2. 1736c (ikke i Give) med hans anden kone.
Han overtager først fødegården i Ullerup fra 1732 til 1759c indtil han er omkring 50 år gammel.
Flytter mellem 1756 og 1762 fra Ullerup til Store Mosgaard, så vidt det kan ses.
Børn med 1. kone Abelone Nielsdatter:
Johanne Kirstine Hansdatter *1733.12.20 Ullerup Give.
Kirsten Hansdatter *1735.07.17 Ullerup Give †1737.05.05 Ullerup knap to år gammel.
Børn med 2. kone:
Abelone Hansdatter *1736.12.26 Ullerup Give †1737.03.03 6 uger gammel.
Efter sædvane opkaldt efter 1. kone.
Niels Hansen *1738.08.10 Ullerup Give overtager fæstet se nedenfor.
Karen Hansdatter *1742.06.10 Ullerup Give.
Christen Hansen *1745c Ullerup Give.
Simuleret Folketælling 1762 Mosgaard- Store Hans Nielsen Gods: Engelsholm
StillingÅr%NavnAld.Kommentar*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
mand1762100Hans Nielsen  1710c Ullerup Give 1765+  Flytter mellem 1756 og 1762 fra Ullerup til Store Mosgaard, saa vidt det kan ses. Ses sidste gang i Store Mosgaard i 1765, ikke fundet død.
kone 21762100? Hans Nielsens 2. kone42c+ 1720c-   Gift 2. gang 1735c, konens navn ikke set.
dat.1762100Karen Hansdatter20 1742 Ullerup Give  Dåb nr.2470
Kan være et andet barn født i kirkebogshullet 1745-54.
søn1762100Christen? Hansen17c 1745c    


Give Store Mosgaard
1765- Niels Hansen *1738.08.10 Ullerup Give †1787.07.15 Hjortsballe Give søn af formand.
Gift 1764c (ikke i Give) med Ane Nielsdatter *1746c (Brande? Søster fra Brande bærer 1. barn) †1787+.
Af fire børn set dør tre som små.
Børn:
Anne Elsebeth *1765.03.27 Store Mosgaard Give †1765.04.14 tre uger gammel.
Hans Nielsen *1766.07.13 Store Mosgaard Give.
Niels *1768.08.21 Store Mosgaard Give †1771.03.17 to et halvt år gammel.
Birte *1772.05.10 Store Mosgaard Give †1772.08.23 fire måneder gammel..

Give Store Mosgaard
1787- Jørgen Jørgensen *1755.04.13 Bregnhoved Give søn af Jørgen Johansen og Ida Jensdatter.
Gift med Johanne Christensdatter *1727c (ikke i Give).
Skrives som selvejer i FT 1787. Sælger Store Mosgaard 21 juni 1790 til Niels Jensen fra Hvejsel.
Folketælling 1787 Mosgaard- Store Jørgen Jørgensen   1.
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
selvejer mand 1Jørgen Jørgensen391755 Bregnhoved Give 1790+  Dåb nr.2614
*1755.04.13. Alderen afviger med 7 år meget kraftigt. Konen Johanne Christensdatter er 28 år ældre, men begge angives gift 1ste gang.
mad- moder kone 1Johanne Christensdatter601727c  1787+   
Hyrde- dreng tj-dreng Søren Johansen131772 Bøllund Give 1793 Brandlund Brande Dåb nr.2941
*1772.07.05 Bøllund søn af Johan Jørgensen og Mette Jensdatter. †1793.11.17 Brandlund Brande.
I Kost dreng Anders Christensen51782 Give By   Dåb nr.3086
*1782.05.12. I kost for Betaling. Søn af Christen Andersen (dels byhyrde i Give By) og Johanne Christensdatter. Forældrene har en anden søn Christen *1784 Bæksgaard, der i FT 1787 er i pleje ved moderens søster Anne gift med Christen Hansen i Sillesthoved i Give.


Give Store Mosgaard
1790 Niels Jensen *Hvejsel.
Gift med Anne Nielsdatter.
Børn:
Jens Nielsen *1790c (ikke i Give).
Kirsten Marie Nielsdatter *1791.07.10 Store Mosgaard Give.
Nikolaj Nielsen *1793.09.22 Store Mosgaard Give.

Give Store Mosgaard 1A
1799 Jørgen Christensen *1780.10.01 Bæksgaard Give søn af landsoldat Christen Jørgensen *1759.07.15 Store Hestlund †1840+ Give By? og Karen Christensdatter *1759.07.15 Store Hestlund †1840+ Give By?.
Gift 1799 i Give med Bodil Mathilde Nissen *1782.07.21 Skophus Sunds †1820+ datter af Hr. Lave Nissen *1744c †1791.09.18 Ringkøbing sogn og Christiane.
FT 1801 kaldes Jørgen Christensen bonde og gaardbeboer men i 1807 og 1814 for soldat.
Jørgen Christensen er soldat ved Fynske Infanterie Regiment. Det vil sige, det er konen Bodil Mathilde Nissen der har ført gården og derfor i 1820 skrives som driver af matrikel 2 og 3 i Store Mosgaard.
I 1814 skilles ægteparret, hun har indladt sig med en anden mand mens Jørgen var væk. Dette år skrives de af Usselbo, som vel er nabo til Store Mosgaard. I 1807 får de et barn i Usselbo, men i 1811 skrives de af Store Mosgaard.
I 1823 får hun i Store Mosgaard en dreng udenfor ægteskab med Peder Kristian fra Rinkøbing-kanten.
Børn:
Christen Jørgensen *1800 Store Mosgaard.
Gift 1825 i Give med Maren Hansdatter *1789.11.08 Lille Bastlund Ringive datter af Hans Michelsen *1755.09.21 Høgelund og (gift 1784.11.28 i Sønder Omme) Johanne Nielsdatter *1761c (ikke set født i Sønder Omme eller Ringive.
1825 indsidder i Store Mosgaard.
Han var husmand og smed. I 1829 flyttede han fra Store Mosgaard i Give til matrikel 3C i Lindet i Vester sogn, som han lejede for 40 år.
Børn:
Jørgen Christensen *1826.03.12 Store Mosgaard Give, tvilling.
Johanne Christensdatter *1826.03.12 Store Mosgaard Give, tvilling.
Bodil Mathilde Christensdatter *1828.03.13 Give.
Gift med Jens Peder Pedersen *1822.01.06 Sejrup Thyregod søn af Peder Pedersen og Margrethe Jensdatter.
Karen Christensdatter *1830.04.01 Lindet Vester sogn.
Malte Christian Jørgensen *1804.02.26 Store Mosgaard Give.
Lave Jørgensen *1807.02.25 Usselbo Give.
Frederikke Jørgensdatter *1811.04.15 Store Mosgaard Give .
Gift 1841.04.12 i Thyregod med Knud Ebbesen *1813c Øster Nykirke. Separeret 1849c.
Bosat i Grarup i Brande 1842-49.
Fraskilt Frederikke Jørgensdatter FT 1850 inderste i Oksenbjerre i Øster Nykirke ved Laust Pedersen og Bodil Mathilde Laugesdatter *1778c Sunds. Denne sidste måske familie til Frederikkes mor Bodil Mathilde Nissen *1782 Skophus Sunds.
Folketælling 1801 Mosgaard- Store Jørgen Christensen   jste familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
B&G mand 1Jørgen Christensen221780 Bæksgaard Give 1852 Mosgaard- Store Give Dåb nr.3062
Viet nr.8361
*1780.10.01 Bæksgaard †1852 Store Mosgaard søn af Christen Jørgensen og Karen Christensdatter.
kone 1Bodil Mathilde Nissen211780c Sunds  Viet nr.8361
Nissen fra vielsen 1799 i Give. *1782.07.21 Skophus Sunds †1811+ datter af Hr. Nissen og Christiane
søn Christen Jørgensen11800c   Dåb nr.1929
Gift 1825 i Give med Maren Hansdatter *1789 Bastlund Ringive.
mands bror Hyrde- dreng Jens Christian Christensen81792 Højgaard Give  Dåb nr.3253
*1792.03.11
mands søs. Maren Christensdatter101787 Bøllund Give 1882 Thyregod By Thyregod Dåb nr.3160
Maren Christensdatter *1787.05.20 Bøllund †1882.01.12 Thyregod By. Gift 1809 i Thyregod med Mads Iversen *1787.10.23 Thyregod By 23 Thyregod By †1858.06.29 Thyregod By.

Give Store Mosgaard 2A
1797 Store Mosgaard, Usselbo, Hjortsballe, Give By, Donneruplund i Give sogn. Bemærk senere ubrugte idiosynkratisk opkaldte husnavne: Salbek Hus, Voltesboe, Tyvdahls Hus som aldrig ses i kirkebogen.
Usselbo, Store Mosgaard, Hjortsballe og Give By.
Salbek Hus, Voltesboe og Tyvdahls Hus må have været brugt af nogen omkring 1793 men ses aldrig i kirkebogen. Usselbo ses fra 1807 i Give Kirkebog.

Ordet Usselbo siger jo at stedet har været fattigt og lille. Bodil Mathilde Lavesdatter Nissen får i 1807 og 1816 børn i Usselbo og før og efter og imellem i Store Mosgaard. Desuden nævnes i Usselbo:
1810 indsidder Jens Christensen
1810 snedker Peder Mogensen

Usselbo er tydeligt matrikel 2 og 3 i Store Mosgaard i matrikelkortet fra 1814. I FT 1801 var det et hus med jord, mens Store Mosgaard selv ejedes af bonde og gaardbeboer Bodil Mathildes mand Jørgen Christensen, se ovenfor.

Kortet er opmaalt 1793 af J. Johnsen og dækker dele af Slavs, Nørvangs og Tyrrild herreder i Koldinghuus Amt. Se hele kortet 76 MB!
1814 Bodil Mathilde Lavesdatter Nissen *1782.07.21 Skophus Sunds †1858.07.08 Oksenbjerre Øster Nykirke sogn datter af Mons. Lave Nissen *1744c †1791.09.18 Ringkøbing sogn og (gift 1780.09.15 Gadbjerg, med af Restrup velbyrdige jomfru) Christiane Friis *1757c †1785.08.31 Vium sogn Viborg Amt.
Bodil Mathilde skilt 1814 fra formand Jørgen Christensen, hun bliver på Store Mosgaard.
Hun er døbt Bodil Matilde.
I den sidste gamle kirkebog op til 1814 skriver præsten også mæglingsforsøg ind fx her 15 april 1814 for Bodil Mathilde og hendes mand Jørgen Christensen:

Aar 1814 den 15de April i Nykirke præstegaard Jørgen Christensen af Usselboe, Soldat ved Fynske Infanterie regiment med sin hidtil havende hustru Bodil Mathilde Nissen og tilkjendegav hvorledes han formedelst hendes ægteskabsbrud i hans fraværelse ei kunde vedblive det imellem dem forhen indgange ægteskab. Præsten søgte at overtale, såvidt han troede det kunne anstaae med en god samvittighed og med deres eget fremtids vel, begge parter til at glemme det forbigangne, men da manden ei troede sig stærk nok til stedse at kunne undvige erindringen om hans kones begangne udsvævelse, da præsten desuden ansaae det paaklagede og beviste delictum som fuldgyldig årsag til ægteskabets ophævelse, turde han ei vider trænge på nogen forening ifølge placaten af 18de October 1811, men maatte henvise sagen til afgjørelse for de verdslige authoriteter efter at det passerede med underskrivt var forsynet.
Loco ∓ die ut supra.

Jørgen Christensen.
Bodil Mathilde Nissen.


Selve skilsmissen er ikke set.
Barn med krigskarl Frederik Christian Bøgild ubekjendt Hjemstavn:
Christian Frederiksen *1816.05.21 Usselbo.
Ses FT 1834 ved moderens fraskilte mands far Christen Jørgensen i Aasbjerg Give sogn.
Barn med xxx fra Ringkjøbing-kanten:
Carl Severin Pedersen *1823.05.17 Store Mosgaard Dam.
Ses FT 1834 ved moderens fraskilte mands far Christen Jørgensen i Aasbjerg Give sogn.

Give Store Mosgaard 2A.
1830c Christen Mortensen *1774c Tyrsting? †1847.04.18 Store Mosgaard (aftægtsmand ved Christen Madsen).

Gift 1. med Ane Jensdatter *1774c †1826.09.25 Bregnhoved Give.

Gift 2. 1830.10.10 i Give med Sidsel Christensdatter *1799.04.28 Lundfod Brande †1845+ datter af Christen Iversen og Abelone Sørensdatter).

Sidsel Christensdatter gift 2. gang 1849.09.30 i Give med enkemand Niels Christian Christensen Krog *1787.03.17 Krog Grene sogn aftægtsmand i Ullerup i Give.

Give Store Mosgaard ender her ↑ .


Give Store Mosgaard husmandssted begynder her ↓
I 1706 ses et formodet husmandssted i Store Mosgaard med Villads Christensen. I hvert fald fra 1799 er der et husmandssted foruden gården Store Mosgaard. Den første mand på husmandsstedet er tidligere landsoldat Christen Jørgensen, hvis søn Jørgen Christensen har købt Store Mosgaard 1799c.

Give Store Mosgaard husmandssted
1706- Villads Christensen *Bjerlev? i Hvejsel.
Gift med hans kone.
En Christensdatter og en Christensen fra Bjerlev bærer og er fadder i 1701 ved første barn Anne. Store Mosgaard ikke nævnt i dåben, men ses i dåben i 1706.
Får et barn i Store Mosgaard 1706. Og et i 1701 i Give sogn
Børn:
Anne Villadsdatter *1701.05.08 Give.
Mette Villadsdatter1706.04.05 Store Mosgaard.

Give Store Mosgaard Husmandssted
1799 Christen Jørgensen *1759.07.15 Store Hestlund †1840+ Give By? søn af Jørgen Sørensen *1729.05.15 Lille Hestlund †1780-87 og Maren Christensdatter *1723.06.13 Store Hestlund †1806.11.28 (ved denne søn Christen Jørgensen) Store Mosgaard, Give.
Gift 1779.12.09 i Give med Karen Christensdatter *1749c i kirkebogshullet Bregnhoved?, Give †1821.12.09 Mosgaard Dam, Give.
På en slags aftægt ved sønnen Jørgen Christensen, der har købt Store Mosgaard 1799. Christen Jørgensen var landsoldat og flyttede meget omkring i Give sogn: Bæksgaard, Bregnhoved, Bøllund, Højgaaard, Store Mosgaard. Se udførligt om Christen Jørgensen under Bøllund i Give
Folketælling 1801 Mosgaard- Store Christen Jørgensen   2den Familie
ErhvervG.NavnAld.*år sted sogn†år sted sognKilde og bemærkninger
Hus- mand mand 1Christen Jørgensen531759 Hestlund- Store Give 1838  Dåb nr.2687
Viet nr.8233
Alderen er undersøgt og er 10 år for gammel. Se FT 1787 hvor hun er 10 år ældre end ham. *1759.07.15 Store