Oprettet 07. marts 2019
Sidste ændring 08. marts 2019

Borris, skøde på ½ Nørgaard i Hjoptarp.

Skøde på den halve Nørgaard i Hjoptarp i Borris sogn 30. oktober 1699.
Ejeren Laurids Lauridsen i Varde døde 1698 og i skiftet efter ham lægges Nørgaard ud til Laurids bror Peder Lauridsen rådmand i Ribe, som havde lånt ham penge. Peder Lauridsen skøder her Nørgaard til Jakob Andersen Harboe på Allergaard i Borris. Jakob Andersen Aller som han kaldes her kom også fra Ribe.
Gården er en halvgård med hartkorn 3 0 0 0 og den fæstes af Laurids Nielsen Agger og Michel Michelsen, der begge kendes fra andre skøder og matrikler.
Laurids Jepsen Dalager vel fra Dalager i Borris kan læse og skrive og underskriver her som vidne.

Liste af 7 personer nævnt 1699:
Navn Sted Bemærkning
Peder Lauridsen Ribe Raadmand i Ribe, havde lånt broderen Laurids Lauridsen penge, for hvilken han fik udlæg i Nørgaard i Hjoptarp.
Jakob Andersen til Aller Allergaard, Borris Køber Nørgaard i Hjoptarp i Borris sogn.
Laurids Lauridsen Varde †1698 i Varde. Ejede forhen Nørgaard, i skiftet udlagt til broderen Peder Lauridsen.
Laurids Nielsen Agger Nørgaard, Hjoptarp, Borris Fæster med Michel Michelsen gården.
Michel Michelsen Nørgaard, Hjoptarp, Borris Fæster med Laurids Nielsen Agger gården
Laurids Jepsen Dalager Dalager, Borris Vidne. Kan læse og skrive.
Jens Jensen Sæbye Bølling herred Herredsfoged i Bølling herred, hvor Borris ligger. Vidne.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 32. Bog 47, 1699-1701. Opslag 326.
Peder Lauridsen Raadmand i Ribe Hans Skøde på den halve Nørgaard i Hjoptarp i Borris til Jacob Andersen til Allergaard.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_ mest endelsen sen i forkortelser, men også arf_ hvor arfuinger ment.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til skødet: Jørn Jensen.

No. 3 Peder Lauridsen Raadmand i Ribe Hans Skiøde til Jacob Andersen paa Aller.

Kiendes ieg mig undershrevene Peder Lauritzen Raadmand udj Ribe og Hermed for alle vitterlig Giør at ieg haver soldt skiødt og afhendett som ieg og hermed selgger skiøder og afhender fra mig to mine arf_ til Velfornemme Seig Jacob Anderßen paa Aller , Hans Arf_ halv partten af en Heel Gaard som min Sl. Broder Lauridtz Lauridtzen i Waard til forn Haver til havt Eigends udj Lundenes Ampt i Bølling Herrit udj Borres Sogn Kaldes Nør Gaard i Hioptarp som Lauridtz Nielßen Agger og Michel Michelsen af bemeldte min Hr. broder udj feste Hafd Guie , Een [f...d:] Halve Gaard som her eftter dend Nye Landmaalings Matrcul 3 td hkorren og er mig udlagt i mine og Andre Creditorers betaling effter bemeldte min Sl: broder Lauridtz Lauridsen udj WWaarde effter Registering og skiffte breves Jndfald Datteret WWarde d 3 Decmbr 1698 huilke forenventte Halve Gaard med ald sin tilliggende Grund og Eiendomb det Werre sig Huuse og biugning agger og eng sishevand og fægang, tørve grøft og Liungslett Kier og Moeser [siden] March og uden March inden bye og uden bye i Hvad nann det Have Kand som den tillige og af Arrildtz tid tilliget Haver og der til bør at Ligge med samme Rett og Rettighed som min Sl. broder det til forren Haft Haver intet undtagen i nogen maader og Haver meer bemeldte Jacob Andersen Nøyagtig betaldtning for ovenmeldte Halve Gaard med [...] penge Thj Lover og tilforplicter ieg for mig og mine arf_ en for alle og alle for en at fri Hiemmelle og fuld Kommen tilstaae forneventte Jacob Anderßen og Hans Arvinger oft ermeldte Halve Gaard for Hver Mandtz paa taalle som der paa kand talle med Rette og der som /: imod forhaabning . saa sheede at bemeldte Halve Gaard eller Noget af dett Rette tillæg eller eiendomb blev forneventte Jacob Anderßen eller Hans arvingger ved Noggen Domb eller Retter Gang fra vunden formedelst min vanhiemmels frøst skyld da Lover ieg og tilbepligter ieg mig og mine arvingger at give Hannem ligge saa meget beleiligt godt Godtz igien og dette inden 6 uggers forløb der effter thj Lover , og til forpligter ieg for mig og mine arvingger at hold velermeldte Jacob Anderßen , og Hans arvingger Aldt dette forshrevne uden shaad og Skaadesløs i alle Maader til bekrefftelße under min egen Haand og Jndvaanlig hos trygt Zignette og venlig om bedett Kongl: Mayts Herretz fouget udj Bølling Herret velfornemme Jens Jensßen Sæbye og Lauridtz Jepßen i dalagger med mig til vitterlighed at undershrive og forßeigle.
Dattum Lunderup d 30 octobr Anno 1699
Peder Lauridtzen (L:S:)
effter begiering til vitterlighed undershriver Jens Jensßen Sæbye (L:S:)
til vitterlighed undershriver Lauridtz Jepßen Eghd.

{Slut}