Oprettet 09. marts 2019
Sidste ændring 09. marts 2019

Borris, Sophie Rostrups pantebrev 1692.

Pantebrev 440 rigsdaler fra Sophie Rostrup paa Dejbjerglund i Dejbjerg sogn til Jens Mouridsen i Tarm i Egvad sogn. Der pantsættes 11 steder, 10 af dem i Borris sogn og 1 i Sønder Felding sogn.
Rente procenten er glemt, den har været 5 eller 6%. Pantebrevet består fem år og dermed ved 5% rente har Sophie Rostrup betalt 22 rigsdaler årligt i rente eller i alt 110 rigsdaler; ved 6% rente ville det være 26,4 rigsdaler årligt og i alt 132 rigsdaler.

Liste af x personer nævnt 1692:
Navn Sted Bemærkning
Sophie Rostrup Dejbjerglund, Dejbjerg Optager lånet mod pant i 11 steder mest i Borris.
Christen Lange Dejbjerglund, Dejbjerg Sophie Rostrups afdøde mand.
Jens Mouridsen Tarm Varde Låner 440 rigsdaler til Sophie Rostrup. Han ses i 1690 i Hammerum Herreds Tingbog af Tarm og forpagter i Fruergaard i Sønder Felding, men her i 1692 skrives han som borger af Varde.
Hans Rostrup Juellingholm, Sønder Omme Sophie Rostrups bror.
Henrik Andersen Lange Rekkergaard, Hanning Lovværge for Sophie Rostrup og hendes børn, gift med hendes datter Dorothea.
Christen Pedersen Vesterby, Tarp, Borris Fæster
Iver Kremmer Borris Kær Fæster
Anders Vestesen Grønborg, Borris Fæster
Mads Christensen Brunbjerg, Borris Fæster
Christen Becher Ved Kirken, Borris Fæster
Mads Olufsen Kvisthus, Borris Fæster
Christen Olufsen Kringeltoft, Borris Fæster
Niels Pedersen Høgsvig, Sønder Felding Fæster


Til Dejbjerglund 1692Hartkorn
Sted Fæster Tdr. Skp. Fjk. Alb.
Vesterby, Tarp, Borris Christen Pedersen 2321
Boris Kær? Iver Kræmmer 0201
Grønborg, Borris Anders Vestesen 1510
Slikdal, Borris 0520
Brunbjerg, Borris Mads Christensen 1010
Duedal, Borris Lars Larsen 1232
Fonager, Borris 0500
Ved Kirken, Borris Christen Bacher 0110
Kvisthus, Borris Mads Olufsen 0322
Kringeltoft, Borris Christen Olufsen 0511
Høgsvig, Sønder Felding Niels Pedersen 2630
Total 12 1 2 1

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 27. Bog 42, 1692-1693. Opslag 36.
Sophie Rostrups pahndte bref, til Jens Mouritzen i Tarmb 440 Rigsdaler 7 Martij Anno 1692 Deibiergelund.
Udslettet (altså tilbagebetalt) 15. juni 1697 efter fem års løbetid.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_ mest endelsen sen i forkortelser, men også fx arf_ hvor arfuinger ment.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til skødet: Jørn Jensen.
ne

No= 19: Sophie Rostrups pahndte bref, til Jens Mouritzen i Tarmb.
Jeg Sophie Rostrup sl: Chresten Langes till Deibergelund, Kiendis og her med vitterlig giøhr dett Jeg af vel vitterl: gield skyldig er, Velagt Mahnd Jens Moruidtzen i Tarmb, [Bohrger] i Waahrde 440 Rdr: udi goed gahnbahr grouf møndt, Som hand mig efter min Begiering laahnt og medforstragt hafver, huilcke forskrne 440 Rdlr Jeg her med loufver For mig og mine Arfvinger En For Alle og alle For Een, paa min Adelig ære trou og Loufve Redeligen og oprigtige at Betahle Velbrne Jens Mouridtzen eller hans Arfvinger, Nu til Ste: Michelsdag førstkommendis, med sin tilbøhrlig Rendte, u=feilbar i Tarmb, i fornte Jens Mouridtzens huus, udi god gangbar grouf Møndt skall blifve erlagt og betahlt, uden Skahde og skadesløs i alle maahder, og paa dette fornteJens Mouridtzen og hans Arfvinger, for fornte Capital, og dessen Re{nd}te kand wehre Forsickret paa erl: og op rigtig betahlning, da lofver Jeg med Fri villie og Velberaad huu , og min Rette ForMynders Villie og Sambtycke , Pandtsatt , og her med Pandtsetter fra mig og mine Arfvinger, og til bemte Jens Mouridtzen og hans Arfvinger, Noget af mit Jordegods, beligendis udi Lundenis Læhn udi bølling Herredt, i [B]ored {Borris} Sogn i

Vesterbye, Chresten Peders_: som efter den Ny Matr: for hartkorn , 2 tr: 3 skpr: 2 fr 1 alb:
Ifver Kremmer ved bors Kierup {Borris Kær?} 1 gahd Huus med tuende ager paa Tørp {Tarp} Marck For 2 skpr: 1 alb:
Grønborge Anders Vestes_: En tønde 5 skpr: 1 fr:
S[t]ipdahll {Slikdal} gaede Huu_ 5 skpr 2 fr
Broebierge {Brunbjerg} Mads Chrestens_: En tønde 1 fr:
Dudall Las Laß_: 1 tr: 2 skpr: 3 fr: 2 alb:
Faanagr {Fonager} 5 skpr:
Chresten bacher Ved Kiercken En shippe 1 fr:
Qvisthus- huus, Mads Olufs_: 3 shpr: 2 fr: 2 alb
Kringeltoft Chresten Olufs_: 5 shpr: 1 fr: 1 alb:,

Noch udi Fornte Læehn udi Hammerum Herredt i Fælding {Sønder Felding} Sogn
Høusvig {Høgsvig} Niels Peders_: 2 tr: 6 shp 3 fr.

Som bedrager sig tilsahmmen efter Ny Matr: hartkorn 12 tr: 1 shp 1 fr 1 alb: {1 fjerdingkar for lidt skulle være 12 1 2 1.}

Huilken Forskrne Jordegods, med alle dirris herlighed og Rettighed med Huus og Biugning Agger og Eng Fiskevahnd og Fæegang tørfvegrøft og Liungslet Fort og Fælledt, Som der til liger, og af arrildtz tiid tilliget hafver, Jntet undtahgen i Nogen Maahder Velfrte Jens Mouridtz_: og hans Arfvinger skall hafve Niude bruge og beholde til et brugelig pandt, Saa lenge ofvenbete Penge hos mig eller mine arfvinger bestaaends blifver , huilcke forskrne Jordegods icke til Nogen er Pandtsatt, Soldt eller afhendet icke heller til Nogen skall Selgis eller afhends førend fornte Jens Mouridtz_: eller hans arfvinger, for hofved Summa og Reendte og skadegield skadesløs blifve afbetahlt med Rede pehnge, efter forskrefning huilcke fornte Jordegods Jeg fornte Sophie Rostrup eller mine arfvinger, ingen Magt efter denne dag skall hafve [at] opbehrge , eller lade op behrge, Kong: Contributions skyld Landg: Egt eller arbeidtz penge , eller dens: for nogen Restans at lade Søge, og dersom , Saa skede imod Forhaabning, at forskrefne Capital icke til forskrne Tiid till Jens Mouridtz_ eller hans Arfvinger, wohrder betahlt, Med sin Forfaldene Rendte og Skadegield, da straxx fornte Jordegods Vehre Sohlt For En Kiøft Kiøb[h], til Evindelig Arve og Eyendomb, Skiødt og afhendet fra mig, forskrne Sophie Rostrup og mine Arfvinger, og til fornte Jens Mouridtz: og hans arfvinger, for Forskrne 440 Rdr og maae dette mit bref læsis og paaskrifvis huor behan[t]giøris uden mig derfor nogen Kald og wahrsell at gifvis, alle dette Forskrne Lofver Jeg Sophie Rostrup For mig og mine arfvinger En For alle og alle For Een, at holde fornte Jens Mouridtz og hans arv: aldehlis uden Skahde og skadesløs i alle Maahder, og venl: ombeder Jeg min Kiere Broder Velb: Hans Rostrup til Julingsholmb, og min Kiere Søn {Svigersøn} velbmte Hendrik [L]ahnge {Henrik Andersen Lange} till Rechergaard som er mig og mine børns Rette Lou vehrge, med mig til vitterlighed Att underskrifve og Forseigle, til vitterlighed hauer Jeg min haahnd underskrefvet, og min Zignet fortrøgt.
Dat: Deibiergelund d= 7 Martij Anno 1692
og vahr dette bref Forseiglet og undeskrefvet
Hr. Chresten [L]ahnge Hendricksøns {ikke forklarligt. Sophies mand var salig Chresten Lange, men Henrik Andersen Lange blev 1690 gift med Sophies datter Dorothea}
Hans Rostrup (L:S:)
Sophie Rostrup (L:S:)
Jt Lange (L:S:)

{Slut}