Oprettet 08. marts 2019
Sidste ændring 08. marts 2019

Borris, pantebrev på Ahlergaard og Egvig.

Pantebrev 590 rigsdaler på Ahlergaard og Egvig i Borris sogn 1. maj 1702. Fra Jakob Andersen Ahler til svigersøn Morten Jensen af Sønderby i Tarp også i Borris sogn.
Grunden til pantet er at Jakob Ahler skal betale nogle lån tilbage og svigersønnen Morten Jensen Sønderby, som er gift med Jakobs datter Karen Jakobsdatter - der nævnes flittigt i pantebrevet - har penge som han låner Jakob mod sikkerhed i gården. Normalt siges i et pantebrev "penge som efter begiering..." men her skrives "... effter min venlig og Indstendig begiering ..." dette indstændig røber hvor pengetrængt Jakob har været. Morten dør knap tre år efter i februar 1705 (Morten Aler) på Ahlergaard og har skullet overtage gården. I stedet bliver det den næste svigersøn Mads Christensen Kjær der overtager i 1712.
Jakob Ahler har været så trængt, at han ikke havde penge til såsæd som svigersønnen Morten Jensen Sønderby betaler mod at denne så vidt det kan tydes så høster kornet. I praksis overtager Morten hermed Ahlergaard, hvor han jo også dør godt to år senere. Det kunne se ud som havde Jakobs datter Karen giftet sig til penge for at få faderen ud af gæld. Karen Jakobsdatter er omkring 22 år gammel, da hun gifter sig.
Ahlergaard har hartkornet 8 4 2 1 og Egvig 0 7 2 2 tilsammen 9 4 0 1.
Det fremgaar af teksten, at svigersønnen Morten Jensen Søndergaard og datteren Karen Jakobsdatter skal bo i gården Egvig "... Gaard og Boellig Morten Jensen Hans hustrue Karen Jacobsdatter og deris Arfuinger nu strax maa tiltræde ...". Men de må hurtigt være flyttet til Ahlergaard, hvor Morten dør et par år efter.
Dette pantebrev er usædvanlig langt og standard formuleringer, der normalt bruges 1 gang som "en for alle og alle for en" ses 2 gange "Ager og Eng" 2 gange nemlig for Ahlergaard og separat for gården Egvig. Usædvanligt er også at Morten Jensen har synet Ahlergaard før han giver lånet.

Liste af 5 personer nævnt 1702:
Navn Sted Bemærkning
Jakob Andersen til Aller Allergaard, Borris Køber Nørgaard i Hjoptarp i Borris sogn.
Jens Jensen Sæbye Bølling herred Herredsfoged i Bølling herred, hvor Borris ligger. Vidne.
Morten Jensen Sønderby, Tarp, Borris Jakob Adlers svigersøn gift med datteren Karen Jakobsdatter. Han laaner pengene ud.
Karen Jakobsdatter Ahlergaard, Borris Datter af Jakob Ahler, gift med Morten Jensen Sønderby.
Niels Mortensen Fering? Kirkegaard Vidne.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 33. Bog 48, 1702-1705. Opslag 172.
Jacob Andersen paa Allergaard hans Pantbref till Morten Jensen Synderbye.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_ mest endelsen sen i forkortelser, men også arf_ hvor arfuinger ment.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til skødet: Jørn Jensen.

Jacob Andersen paa Allergaard hans Pantbref till Morten Jensen Synderbye.
No 10 kiendes Jeg underschrne Jacob Andersen paa Allergaar og hermed vitterlig giør, det sig af Sandvidende Gield pligtig og shyldig er til min kiere suoger {svigersøn} velforstandig Morten Jensen Synderbye Reede penge femb Hundrede og halfemtsindstiuge Rdlr siger 590 Rdr udi goede danske Croner som hand mig effter min Venlig og Indstendig begiering Laant og medforstragt haver til at betalle med min paa andre steder bortskyldige Gield , huilcke forshrne Capital 590 Rdlr Jeg Lover og mig tilforpligter for mig og mine Arfuinger En for alle Og alle for en Erlig Redelig og vel at betalle til bemte min kiere Suoger Morten Jensen Synderbye Hans hustrue Karen Jacobsdtr eller deris Arfuuinger i deris huus , naar forn Morten Jens_ hans hustrue eller Arfuinger det af mig eller mine Arfuinger Begierndes vorder , Med sin tilbørlig Rentte udi goede Danske Croner udi en Samlet Summa , og paa det offtebemte min kiere Suoger Morten Jensen Synderbye hans hustrue og deris Arfuinger for deris goedvillig Laan og Forstrekning kand vere og blive forsichret For forskrne Capital og paaløbende Rentte haver Jeg Jacob Andersen af frie villie og velberaad hue tillige med min hustrue og Andre paaRørendes villie Ja og Samtøcke for et brugeligtt pantt , Pantsatt, saasom ieg her med til et brugeligt pantt , pantsetter fra mig og min Arfuinger til meereoftebemte Morten Jensen Sønderbye hans Husrue karen Jacobsdatter og deris Arfuinger til en fuldkommen Forsichring og brugelig Pantt mit tilhørende Jordegods udi Lundenis Ampt Beligende Nembl: Allergaard udi Hammerom Herritt udi Baaris Sogen som ieg paaboer dettz hartkorn effter seeneste Landmaalings matricul er 8 tdr 4 skp 2 f 1 alb Jligemaader Eegevig som Villum Nielsen paaboer og under Baars Sogn i B[a]lling herrett detz hartkorn effter samme Mat: er 7 skp 2 fk 2 alb huilche foreskne Gaard og Boellig Morten Jensen Hans hustrue Karen Jacobsdatter og deris Arfuinger nu strax maa tiltræde og for et brugelig pantt for forskrne Capital 590 Rdr og detz paaløbende Rentte Nyde bruge og beholde og detz afgifft skyld Landgielde Egt og Arbeyde huad Nafn det er eller Nafnis kand, Nyde bruge og Oppeberge uden nogen afkorttning eller Reigning der for at giøre i Nogen Maader sampt Huuse og Biugning Ager og Eng , Fiskevand, tørvegrøfft Liungslet fæedrifft indtet med alle Undtagen i Nogen Maader saa hand og de Maa giøre sig det saa nøttig som de best ved og kand J alle Maader, indtil Forskne Capital bliver udi en Samlet Summa Erlagt og betalt , Og saa fremt Forskne Capital 590 Rdr iche skulde blive erlagt og betalt naar min Kiere Suoger hans hustrue eller Arfuinger det shulle begiere , shal Forskne Allergard og Egvig med des tilligende Grund og Eyendomb , Ager og Eng , Fiskevand fæedrift Lyngslett og Tørvegrøfft huuse og Biugning shylde Landgilde Egt, arbeyde fæste Sagefald, vere sig huad Nafn det er eller Nefnes Kand og jndtet med alle undtagen i nogen Optenckelig Maader Offtebemte Morten Jensen Synderbye hans hustru og deris Arfuinger for et fuldt kiøbt kiøb og Evindelig eyendomb tilhørre, Bruge nyde og beholde for mig og min Hustrue og Arfuingers paa talle saa ieg for mig min hustrue og voris Arfuinger Lover og os tilforpligter effter denne Dag iche shal eller kand have Nogen Pretention der paa i Nogen Maader , Huor til Jeg i alle Maader shal vere deris fulde Hiemmel og tilstand , saa de her effter maa giøre sig sam[..] Jordegoeds saa nøttig og gafnlig som de best ved og kand i alle maader , Og derforuden haver Offtbemte Morten Jensen til mig Erlagt og betalt for ald dend Koren sæd som til Forn Allergaard ui Jndverende Aar er saaed vere sig Rug boghuede Biug eller Haure huor for det og hannem her effter shal tilhøre uden videre betalling eller Pengis Erlegelse
Endnu derforuden hafuer offtebemte Morten Jensen forn Allergaards Huuse og Biugning ved et forsuarlig suin udi min Oververelse at Antage , Og huis hand eller Arfuinger siden paa forn gaard Huuse og Biugning Omvender eller bekoster shal hannem om hand goedset Engang igien shal quittere og afstaae , tillige med forskne Capital udi Reede penge effter Loulig Siun Erlegis og Betallis , Huilcke alt forskrne Jeg Jacob Anders_ Lover for mig min hustrue og voris Arfuinger at holde offtebemte min Kiere Suoger Morten Jensen Synderbye hans Hustrue Karen Jacobsdatter og deris Arfuinger En for alle og alle for En for huer Mands paatalle frie U=b[esuedret] og uden Nogen pretention i Nogen Optenckelige Maader , Aldeelis uden shaade og shadeslidelse i alle Maader , Dette til U=Rygelig stadfestelse og fuldkommen Bekrefftelse haver ieg min egen Haand undershrefvet og Zignett Bestrøgt , og venligen Ombedet kongl. Mayts Herretzfogett i Bølling herrett Jens Jens Sæeby Og Niels Mortensen i Fering{?} Kirchegaard dette med mig till Vitterlighed at Undershrifue
Datum Allergaard dend 1 May Ao 1702
Jacob Andersen (L:S:)
Effter Begiering til vitterlighed Jens Jensen Sæebye (L:S:)
til vitterlighed Niels Mortens_ Egenhaand (L:S:).

{Slut}