Brande sogn: Udtog af skifte efter sognepræst Henrik Jensen Jerne 1717.

Sidste ændring 17. november. 2014Udskriften nedenfor er kun udtog af skifteforhandlingerne ikke det komplette skifte. Alle navne er taget med men ikke alle vurderingsposter.
Henrik Jensen Jerne dør efter at have været præst i Brande i 9 år fra 1708-17. Skiftet foretages af præst Laurids Billeskov af Grejs og involverer Henrik Jernes svigerfar provst Hr. Peder Arnsberg af Hvejsel, hvis datter Maren Pedersdatter Arnsberg han var gift med, og som næste præst Jens Risom gifter sig med vel for at få kaldet.
Da mødet finder sted den 10. maj som er en mandag og siges at være seks uger efter Jernes død, må han være død mandag d. 29. marts anden påskedag 1717.
At det skulle have kostet 115 rigsdaler at begrave Henrik Jerne synes helt overdrevet, man kan let få det indtryk at Peder Arnsberg har sat det for højt an for at drive skylden noget ned. Boens midler synes at være for højt ansat med et større beløb for at få det hele til at se anstændigt ud for familiens skyld. Når man ser, hvordan sølvtøj og speciedaler sættes i pant, forstår man at Hernik Jerne har kørt hans økonomi næsten i sænk.
Stemningen ved skifteslutningen er aldeles anspændt. To provsten underordnede præster må gå imod ham på enkens begravelsesomkostninger 80 rigsdaler, der ikke tilstedes fordi boet er i underskud. Provstens gevaldige ophidselse er forståelig, svigersønnen koster ham vel efter ophidselsens størrelse og tallene her på siden at dømme et sted mellem 500 og 1000 rigsdaler, alt eftersom hvor meget han kunne få ud af næste præst Jens Risom, der giftede sig med enken, for præstegård og indbo - det kunne se ud til at Risom betalte de 400 rigsdaler for præstegården, for med den sum angiver han dens værdi i skattelisten 1743; han satte i øvrigt nye bygninger på præstegården, så de gamle bygninger har ikke været noget særligt. Der synes ikke at være holdt tvangsauktion, så svigerfaderen provst Peder Arnsberg af Hvejsel har vel betalt alle fordringerne.


Liste af personer nævnt 1717:
Navn Sted Bemærkning
Hr. Henrik Jensen Jerne Brande Præstegaard Død 29.03.1717, gift med Maren Pedersdatter Arnsberg.
Rasmus Nielsen Skærlund, Brande Vurderingsmand, formuende mand.
Christen Iversen Brande By, Brande Vurderingsmand, fæster gård nr. 4 i Brande By.
Maren Pedersdatter Arnsberg Brande Præstegaard Enke efter afdøde, gifter sig så med eftermanden Jens Risom.
Hr. Peder Arnsberg Hvejsel Enkens far, sognepræst i Hvejsel og Givskud, provst i Nørvang herred. Han betaler underskudet i boet og hidser sig tilsvarende op.
Maren Rafn Grenaa Henrik Jernes mor.
Birgitte Rafn Grenaa? Henrik Jernes halvsøster, datter af Maren Rafn og vel Niels Christensen, hendes 2. mand.
Sr. Niels Christensen Grenaa Maren Rafns anden mand.
Hr. Laurids Billeskov Grejs Foretager skiftet efter biskoppens ordre, fordi provsten, der ellers ville gøre det, er far til enken.
Hr. Johan Bilhardt Bøllund, Give Assessor, efterfølger 1734 sognepræsten i Øster Nykirke og Give.
Hr. Søren Borch Thyregodlund, Thyregod Assessor, sognepræst i Thyregod og Vester.
Hr. Eskild Busch Vejle? Hornstrup? Værge for Birgitte Rafn. Sognepræst i Vejle og Hornstrup. Første gang gift 1695c med Anna (Lene) Henriksdatter Rafn †1707c, som med sikkerhed er i familie med Henrik Jernes mor Maren Rafn.
Hr. Mourids Højer Jelling Skyldes mange penge, præst i Jelling.
Anne Jensdatter Økær, Borup, Brande Skyldes penge. Enke efter Hr. Otte Sørensen, sognepræst i Brande fra 1660 †1696 Brande. Hendes navn kendes fra skiftet efter hendes søn i Ringkøbing.
Henrik Lichtenberg Horsens Givet lån på 132 rigsdaler, sammen med Hans Christensen.
Hans Christensen Horsens Købmand i Horsens, gift med Geske Lichtenberg, hvis bror er Henrik Lichtenberg. Givet lån på 132 rigsdaler, sammen med Henrik Lichtenberg.
Niels Pedersen Store Sandfeld, Brande Skyldes penge. Formuende mand, der kort efter forpagter den lille herregård Brandholm.
Peder Christensen Brande By, Brande Skyldes 3 rigsdaler for varer.
Peder Andersen Flø, Brande Skyldes penge for varer, ellers ikke kendt.
Jens Nielsen Skærlund Skærlund, Brande Pant 15 rigsdaler. Meget rig mand, blev ejer af Brandholm, dør kort efter.
Laurids Pallesen Harrild Harrild, Ejstrup Pant for 31 rigsdaler.
Henrik Jørgensen Harrild Harrild, Brande Sølv i pant for 19 rigsdaler. Konen Anne Jensdatter var formuende.
Claus Sesen Stougaard, Tørring Må være forvalter for skatter, ejeren 1701-1718 er Christian Albrecht Brockdorff, som i øvrigt kaldte Henrik Jerne til sognepræst i Brande.

{...} kommentar Villy M. Sorensen.

1717 udtog af skifte efter Henrik Jensen Jerne, sognepræst i Brande sogn.
Gejstlig Skifte og Justitsprotokol Nørvang Herred 1715-52.
Viborg Landsarkiv: C37B-3 FS 13b ff.
Partiel udskrift: Villy M. Sorensen, 1990
Anno 1717 d. 10 Maji var i Velærværdige nu Salige Hr. Hinrich jerne forige SognePræst for Brande Meenighed hans Sterfboe, efter foregaaende rictig forsegling med den Sl: Mands dødelige Afgang, til at fremme Registreringen og Vurderingen, som med Arfvingernis Consence til i dag, som er 6te Ugis dagen var opsatt, paa Rettens Vegne forsamlede, udi Provstens Sted, efter Velædle og Høy=ærværdige H: Biscopens befalning Hr. Lauridtz billeskov Sognepræst for Greis og Sindberg Meenigheder med tiltagne Assessorer, Hr: Johan Hilhardt Sogne Præst for Nyekirche og Gifve, og Hr. Søren Borch Sognepræst for Tyrregoed og Vester Sogner, Sampt VurderingsMænd Rasmus Nielsen i Skierlund og Christen Ifversen i Brande, overværende dend Sl: Mands efterladte Enche, hæderbaaren dyd og Velædle Madame Maren Pedersdatter Arnsberg med sin fader og Louværrge Velærværdige Hr. Peder Arnsberg, SognePræst for Huisel og Gifskud Meenigheder, og Proust over Nørvangs herrit, saavel som og dend sl: Mands Moder Vel og dydædle Madame Maren Rafn, Velædle Sr. Niels Christensens i Grenaae, tilligemed Velærværdige Mag: Eschild Busch SognePræst for Weile og Hornstrup Meenigheder paa Velbemelte hendis fraværen Kieristis og Lauværgis Vegne, og som formynder for dend Sl: Mands efterladte halfue Syster Madselle Birgitte Rafn, da med Registrering og Vurdering blev fortfaret, sampt videre, som i Acten er indført, efter at Stefne Maalet udstæd til bemelte dend Sl: mands Moder og halfve Syster med deris paaskrift var for Retten oplæst, og befandtis da Sterfboen af følgende tilstand:

AntalSag Rdl.MS
{Indtægt}
Guld ... 27
..
Noch skal efter beretning findis pandtsatte hos Lauridtz Pallesen I Harrild i Eisdrup Sogn 21 Specie Rixdr: for 21 Rixdr Myndt 31 2
Kaaber {kobber} ...
Messing og Malm ...
Tin ...
Steen=Tøy ...
Lin=Tøy ...
Seengeklæder ...
Omhang ...
dend Sl: Mands Gangklæder ...
Blicktøy ...
Shilde[..]ier {malerier?}
Speijle ...
Glas ...
Faarefang ...
Bæster ...
Qvæg ...
faar og Væder ...
Svin ...
Bier ...
Alle slags TræVahre ...
Vogn og Vognredskab ...
Rugsæden
Præstegarden. Bygning og Taxt.
Sals {stue} Huset bestaendis af 14 fag a 9 Rdl 126
Vester Huset 13 fag Norder Ende a 5 Rdl er 65
Noch af Vesterhuset 4 fag, Sønderenden som er tilbygt a 6 rd er 24
Østerhuset 17 fag a 4 rdr er 68
Laden 20 fag a 6 rdr 120
Og som der findis paa Præstegaardens Grund et Huus, som blev den Sl: Mand forundet for Penge 3 rdr 1 M saa actis billigt, at successor beholder samme Huus for bemelte Priis, bedrager sig paa Præstegardens bynging i allis til Penge {den nøjagtige sum er 406 rdl. 1 M} 400 - -
Bortskyldig Gield {tekst forkortet}
1Amptstue {skat} 25
2Panteforskrivning 25. mar. 1717 mourids Høyer i Jelling 435
3Cornet Busch Panteobl. 1715 75
4Peder Arnsberg {svigerfar} 31. nov. 1717 184 2
5Hinrich Lichtenberg, Hans Christensen, Horsens 132 2 13
6"foruden anførte 18 Riscrs som Pandt forfindis hos Sl: Hr. Otte Søfrensens Enche i Øchier {Borup, Brande}, foris enchen efter Regning dat d 10 Maji 1717 penge" 14
7... Moderen til søsteren {halvsøsteren} 150
8Sl Mands Jordefærd Hr. Peder Arnsberg in allis 115 3
9"Niels Pedersen i Sandfeld {Brande} for udlagde og forundte Vahre efter Enchens egen tilstaaelse" 18 3 12
10Peder Andersen i fløe fordrede for bekomne Vahre som Enchen og tilstaarer 3 3 12
11... 16 2
12... 29 3 12
13... 35 - 6
Resterende folcheløn
Afrels karlen fordrede 1 Aars løn 13
IndPigen 3 2 1
Udpigen 5 1
drengen 3
En Pige nafnlig Karen fordrede for forige Tieneste sin resterende løn 3 1
Enkens begrafvelsis bekostning {senere omstødt af assessorerne} 80
... 4
Christen Ifversen i Brande fordrede for Vahre efter Enschens tilstaaelse 2
...
Peder Christensen i Brande for Vahre efter Enchens tilstaaelse 3
...
Niels Sandfeld fordrede folche= og Familie Skatt paa Sr. Claus Sesen paa Stougaard hans Vegne resterende for Janv: Termin 1717 4 2
{Ny stervboesforhandling 28. Juni 1717}
Niels Pedersen i Sandfeld for bekomne Vahre af Jern, Tiere etc: som Enchen og selv tilstod 18 3 12
Jens {Nielsen} Schierlund paa Pandt 10 Specie Rixdl forstrakt 15
Hinrich Harrild paa en Sølf Tallerchen og 4 dobbelte Croner forstract 19
Laurrits Pallesen i Harrild paa 21 Rixdlr in Specie forstract 31 2
"fordringen for enkens begravelse kan ikke efter boens slette tilstand godtgiøres" faderen (provsten) til enken henviser opbragt til "Lands Lov og Ret"
Ialt Bortskyldig 1.4343 15
Boens Middeler 1.3672
{Underskud} 671 15
{Deri indgår præstegårdens fulde (urimeligt høje) vurdering. Provsten, enkens fader, vil dog "fornøye" kreditorerne, dem han anerkender, specielt 100 rdl klingengde mynt til halvsøsteren, nedsat fra de 150 rigsdaler moderen fordrede.}