Thyregod-Vester Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1713 - 1731
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Thyregod-Vester kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er noget uoverskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.


Nr. 7899 1665.07.01 VIET: sogn: Thyregod. Jens Christensen Murmand, 26 år, Thyregod ∞ Maren Nielsdatter, 19 år, Thyregod, BOSAT: Vonsild
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra Vonsild kirkebog (Johannes Rüde): Jens Christensen Murmand viet til Maren Nielsdatter.}
NOTITS: Deres første barn Maren er død før 1666, siden bruden er født 1646 er hun 19 år i 1665. Vielsen kan ikke have fundet sted meget før 1664.

LINK: Johannes Rüde: Vonsilds indbyggerfortegnelse.

Nr. 7901 1713.10.15 VIET: sogn: Thyregod. Christen Madsen, Bregnhoved, Give ∞ Else Nielsdatter, Kærgaard, Thyregod, BOSAT: Give Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 15. Octobr. blefve ægteviede i Tyrregod Kierche Christen Madsen af Bienhoe {Bregnhoved} i Gyfve sogn og Else Nielsdatter af Kiergaard. Gud lade sin Naade og Velsignelse være hos Dennem.
NOTITS: Hun ses at bære i 1725, 1733 og 1735 i Give kirkebog som Christen Madsen af Bregnhoveds kone. Ser ikke ud til at have fået børn i Give, ikke set begravet i Give.

Nr. 7902 1713.11.12 VIET: sogn: Vester. Niels Peder Nielsen, Nortvig, Nørre Snede ∞ Kirsten Madsdatter, Skovsbøl, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 12. Novembr. blefve ægte-viede i Vester Kirche Niels Peder Nielsen fra Nortvig og Kirsten Madsdaatter fra Skousbølle.

Nr. 7903 1714.07.02 TRO.: sogn: Thyregod. Søren Sørensen, Give ∞ Inger Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. d. 2. Julii Anno 1714 troe-lofvede ieg Søren Sørensen af Gifve Sogn med Inger Nielsdatter af Lünaae {Lønaa}. Gud lad det vel lychis. D. 14. Nov. ægte-viede.

Nr. 7904 1714.08.07 VIET: sogn: Thyregod. Søren Christensen Borch, 28 år, Thyregodlund, Thyregod ∞ Anne Helmersdatter Meier, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Arensberg, Hvejsel, Provst i Nørvang Herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 3. d. 7. Augusti blef ieg {Søren Christensen Borch} Herrens ringe tienere for Tyrregod og Vester Sogner ægte-viet {med} {Anne Helmersdatter Meier} efter foregaaende troelofvelse, holden d. 14. May af vel-ærværdige Hr. Peder Arensberg, Proust ofver Nørvangs Herred. Herre du ald Naadens Gud og Barmhiertigheds Fader — lad din Naade og Barmhiertighed iche vige fra din Tieneris Huus.
NOTITS: Søren Borch og Anne Meier blev herefter trolovet i Hvejsel den 14. maj 1714. Tre af hendes søskende skrives i hendes skifte 1733 Bøllund, Give i Nørvang Gejstlig Skifteprotokol at leve og have levet i Bergen i Norge (hun døde 1727). Hun kunne være født i Bergen. Ejnar Bjerre tilføjer i udskriften: (Søren Christensen Borch glemmer at fortælle, at det var Anne Meyer, han blev gift med.)

Nr. 7905 1714.11.14 VIET: sogn: Thyregod. Søren Sørensen, Give ∞ Inger Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1. d. 2. Julii Anno 1714 troe-lofvede ieg Søren Sørensen af Gifve Sogn med Inger Nielsdatter af Lünaae {Lønaa}. Gud lad det vel lychis. D. 14. Nov. ægte-viede.

Nr. 7906 1714.12.04 TRO.: sogn: Thyregod. Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hindskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4. d. 4. Decembr. troe-lofvede ieg Jacob Pedersen af Hindskou med Maren Christensdatter her af Præstegaarden. D. 27. Jan. Ao. 1715 ægte-viede.
NOTITS: Maren har tjent i Præstegården. Jakob Pedersens første kone var lige død i barselsseng.

Nr. 7907 1715.01.06 TRO.: sogn: Thyregod. Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Bruden tjener ved degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 5. d. 6. Januarii troelofvede ieg Villads Pedersen af Tyrregodlund og Maren Christensdatter tienende Lars Jensen {Holstebro}. D. 17. Febr. blefve de ægte-viede. Deus fortunet!

Nr. 7908 1715.01.08 TRO.: sogn: Thyregod. Jens Andersen Svane?, Bohus Len, Sverige ∞ Maren Pedersdatter, Poderhuset, Thyregod, BOSAT: Thyregod Vesterdam
VIDNE Nr. 1: Knud Madsen, Thyregodlund, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Bruden tjener ved degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede Knud Madtzen og Villads Pedersen, begge af Tyrregodlund lofve for Jens Andersen født i Bag-huus Lehn og Maren Pederdaatter af Poder-Huuset, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Sider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte, og forsichrer voris Sogne-Præst at holde ham i alle Maader skadesløs, Tyrregodlund d. 7 Janu. Ao. 1715. Knud KMS Madsøn. Villas VPS Pedersøn, begge tu af Tyrregodlund, og dette er deris eget Nafn og Mærche, med egen Haand underskriffvet, stadfester Laurids Jensøn Holstebroe. No. 6. Efter ofvenstaaende For-Løfte blefve de d. 8. Jan. troelofvede paa Hastrup. D. 23 Aprilis blefve de ægte-viede.

Nr. 7909 1715.01.27 VIET: sogn: Thyregod. Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hindskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4. d. 4. Decembr. troe-lofvede ieg Jacob Pedersen af Hindskou med Maren Christensdatter her af Præstegaarden. D. 27. Jan. Ao. 1715 ægte-viede.

Nr. 7910 1715.02.17 VIET: sogn: Thyregod. Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Maren Christensdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Bruden tjener ved degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 5. d. 6. Januarii troelofvede ieg Villads Pedersen af Tyrregodlund og Maren Christensdatter tienende Lars Jensen. D. 17. Febr. blefve de ægte-viede. Deus fortunet!
NOTITS: Hans første kone er død i april 1714, han gifter sig her mindst for 2. gang.

Nr. 7911 1715.04.23 VIET: sogn: Thyregod. Jens Andersen Svane?, Bohus Len, Sverige ∞ Maren Pedersdatter, Poderhuset, Thyregod, BOSAT: Thyregod Vesterdam
VIDNE Nr. 1: Knud Madsen, Thyregodlund, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Villads Pedersen, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen Holstebro, Thyregod By, Thyregod, Bruden tjener ved degnen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede Knud Madtzen og Villads Pedersen, begge af Tyrregodlund lofve for Jens Andersen født i Bag-huus Lehn og Maren Pederdaatter af Poder-Huuset, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Sider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte, og forsichrer voris Sogne-Præst at holde ham i alle Maader skadesløs, Tyrregodlund d. 7 Janu. Ao. 1715. Knud KMS Madsøn. Villas VPS Pedersøn, begge tu af Tyrregodlund, og dette er deris eget Nafn og Mærche, med egen Haand underskriffvet, stadfester Laurids Jensøn Holstebroe. No. 6. Efter ofvenstaaende For-Løfte blefve de d. 8. Jan. troelofvede paa Hastrup. D. 23 Aprilis blefve de ægte-viede.

Nr. 7912 1715.06.11 TRO.: sogn: Thyregod. Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod ∞ Anne Christensdatter, Fuglsang, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7. d. 22 Junij troelofvede ieg Hans Pedersen af Seyrup med Anne Christensdatter af Fuglesang, d. 10, Nov. ægte-viede.

Nr. 7913 1715.06.22 TRO.: sogn: Thyregod. Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8. d. 22. Junij troe-lofvede ieg Mads Christensen af Fuglesang med Maren Troelsdatter af Hønskou, d. 17. Nov. blefve de ægte-viede. Deus Fortunet {Gud velsigne}.

Nr. 7914 1715.07.30 TRO.: sogn: Thyregod. Poul Lauridsen, Vendsyssel ∞ Helvig Wulfsdatter Lindenow Unger, Hastrup, Thyregod
VIDNE Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
VIDNE Nr. 2: Christian Rudolph Werner, Østerdam, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede Mads Pedersøn paa Rørbech og Christian Werner udi Østerdam loffver for Poul Lauridsen aff Vensøsel og Velbaarne Frue Helvig Lindeou Unger, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Siider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte og forsichrer voris Sogne Præst at holde ham i alle disse Poster skadesløs. Ch. R. Wørner. Mads Pedersen. Mpp. No. 10. Effter ofvenschrefne For-Løffte blefve de d. 30 Julii troe-lofvede, d. 22 Aug. blefve de ægte-viede.

Nr. 7915 1715.08.22 VIET: sogn: Thyregod. Poul Lauridsen, Vendsyssel ∞ Helvig Wulfsdatter Lindenow Unger, Hastrup, Thyregod
VIDNE Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester
VIDNE Nr. 2: Christian Rudolph Werner, Østerdam, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede Mads Pedersøn paa Rørbech og Christian Werner udi Østerdam loffver for Poul Lauridsen aff Vensøsel og Velbaarne Frue Helvig Lindeou Unger, som agter at indtræde i Ægteskabsstand, at de paa begge Siider ere frie for Ægteskab og Ægteskabs Løfte og forsichrer voris Sogne Præst at holde ham i alle disse Poster skadesløs. Ch. R. Wørner. Mads Pedersen. Mpp. No. 10. Effter ofvenschrefne For-Løffte blefve de d. 30 Julii troe-lofvede, d. 22 Aug. blefve de ægte-viede.

Nr. 7916 1715.11.10 VIET: sogn: Thyregod. Hans Pedersen, Sejrup, Thyregod ∞ Anne Christensdatter, Fuglsang, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7. d. 22 Junij troelofvede ieg Hans Pedersen af Seyrup med Anne Christensdatter af Fuglesang, d. 10, Nov. ægte-viede.

Nr. 7917 1715.11.17 VIET: sogn: Thyregod. Mads Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Maren Troelsdatter, Hønskov, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8. d. 22. Junij troe-lofvede ieg Mads Christensen af Fuglesang med Maren Troelsdatter af Hønskou, d. 17. Nov. blefve de ægte-viede. Deus Fortunet {Gud velsigne}.

Nr. 7918 1715.12.23 TRO.: sogn: Thyregod. Christen Pedersen, Tykskov- Lille, Ejstrup ∞ Ester Larsdatter, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 11. d. 23. Decembr. troelofvede ieg Christen Pedersen af Lille Tychskou med Ester Larsdaatter: den 12 Aprilis Ao. 1716.

Nr. 7919 1716.04.12 VIET: sogn: Thyregod. Christen Pedersen, Tykskov- Lille, Ejstrup ∞ Ester Larsdatter, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 11. d. 23. Decembr. troelofvede ieg Christen Pedersen af Lille Tychskou med Ester Larsdaatter: den 12 Aprilis Ao. 1716.

Nr. 7920 1716.09.29 TRO.: sogn: Thyregod. Peder Reensberg, Bohus Len, Sverige ∞ Margrethe Thomasdatter, Hønskov, Thyregod
VIDNE Nr. 1: Christen Hansen, Hastrup, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Christian Rudolf Werner, Østerdam, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1716. Vi under schrefne Christen Hansen, Forpagter paa Hastrop og Christian Rudolf Wørner af Østerdam lofuer for Peder Reensberg, fød i Baahuus Løche og Margrete Thomasdaatter af Hønschou, som agter at begifue sie udi Ægteskab Løffte, og det stadfester vi med voris Hønder. Christen Hansen. C. R. Wørner. Mppris. No 12. d. 29. Sept. ao 1716 troelofvede ieg disse 2de ofvenschrefne Personer, Fæstemanden Peder Reensberg en Under-Officerer af de Svendsche Fanger og Fæste-qvinden Margrete Thomasdaatter af Hønskou; d. 15 Nov. blefve de ægteviede.

Nr. 7921 1716.11.15 VIET: sogn: Thyregod. Peder Reensberg, Bohus Len, Sverige ∞ Margrethe Thomasdatter, Hønskov, Thyregod
VIDNE Nr. 1: Christen Hansen, Hastrup, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Christian Rudolf Werner, Østerdam, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1716. Vi under schrefne Christen Hansen, Forpagter paa Hastrop og Christian Rudolf Wørner af Østerdam lofuer for Peder Reensberg, fød i Baahuus Løche og Margrete Thomasdaatter af Hønschou, som agter at begifue sie udi Ægteskab Løffte, og det stadfester vi med voris Hønder. Christen Hansen. C. R. Wørner. Mppris. No 12. d. 29. Sept. ao 1716 troelofvede ieg disse 2de ofvenschrefne Personer, Fæstemanden Peder Reensberg en Under-Officerer af de Svendsche Fanger og Fæste-qvinden Margrete Thomasdaatter af Hønskou; d. 15 Nov. blefve de ægteviede.

Nr. 7922 1716.11.15 TRO.: sogn: Thyregod. Vollert Jensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 d. 15. Nov. troelofvede ieg min Tieniste-Karl Vollert Jensen med Ingeborg Eschesdaatter af Tyrregod Bye. D. 14. Martii Ao. 1717 blefve de ægte-viede.

Nr. 7923 1716.12.23 TRO.: sogn: Thyregod. Jens AndersenBodil Olufsdatter, Thyregodlund (Fattighuset), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 14. d. 23. Dec. troelofvede ieg Jens Andersen med Bodild Olufsd. af Fattig-Huuset her i Tyrregodlund; d. 28 Februarii Ao. 1717 ægte-viede.

Nr. 7924 1717.01.06 TRO.: sogn: Vester. Niels Pedersen Søndergaard, Vesterlund (Søndergaard), Vester ∞ Anne Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.

Nr. 7925 1717.01.10 TRO.: sogn: Vester. Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.

Nr. 7926 1717.02.28 VIET: sogn: Thyregod. Jens AndersenBodil Olufsdatter, Thyregodlund (Fattighuset), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 14. d. 23. Dec. troelofvede ieg Jens Andersen med Bodild Olufsd. af Fattig-Huuset her i Tyrregodlund; d. 28 Februarii Ao. 1717 ægte-viede.

Nr. 7927 1717.03.14 VIET: sogn: Thyregod. Vollert Jensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Ingeborg Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 13 d. 15. Nov. troelofvede ieg min Tieniste-Karl Vollert Jensen med Ingeborg Eschesdaatter af Tyrregod Bye. D. 14. Martii Ao. 1717 blefve de ægte-viede.

Nr. 7928 1717.03.30 TRO.: sogn: Thyregod. Halvor Eriksen, 27c år, Kokborg, Thyregod ∞ Sara Sørensdatter, 22 år, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Kokborg
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen, Sejrup, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede Christen Pedersøn aff Seirup og Jens Graffversøn af Tyrgodlund loffver for Haldvor Erichsøn, Snedker og Zara Sørensdaatter af Huusene, som agter at begiffve sig udi Egteskabsstand, at de paa begge Sidder ere fri for Ægteskab og Ægteskabs Løfter, og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs. Hvilchet vi beshræfter med voris ægne Hænder. C.P.S. Jens Graffuersen. No. 17. d. 30. Martii troelofvede ieg efter ofvenschrefne Forløfte Haldvor Erichsen Snedker og Sara Sørensdatter af Huusene; d. 27. Junii blefve de ægteviede.
NOTITS: Halvor Eriksen er en af de svenske fanger fra 1713, der ikke blev udløst af Sverige, men fordelt over landet. Dette ses i hans begravelse 1759. Sara begraves 1939, 44 år.

Nr. 7929 1717.03.30 VIET: sogn: Vester. Niels Pedersen Søndergaard, Vesterlund (Søndergaard), Vester ∞ Anne Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 15. Ao. 1717 d. 6. Janu. troelofvede ieg Niels Pedersen Søndergaard i Vesterlund med Anne Jensdat. af Hede-gaard; d. 30 Martii blefve de ægte-viede.

Nr. 7930 1717.06.13 VIET: sogn: Vester. Christen Knudsen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. d. 10. Jan. troelofvet Christen Knudsen af Tyrregodlund med Zidsel Hansdaatteraf Vesterl.; d. 13. Junii blefve de ægteviede.

Nr. 7931 1717.06.15 TRO.: sogn: Thyregod. Oluf Jakobsen, 29c år, Dørken, Thyregod ∞ Mette Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, BOSAT: Thyregod Dørken
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 18. d. 15. Junii troelofvede ieg Oluf Jacobsen af Vester Seyerup {Dørken} med Mette Christensdatter af Lille Mosgaard, d. 1. Aug. blefve de ægteviede.
NOTITS: Mette Christensdatter er datter af Christen Christensen Bøjesen og Johanne Pedersdatter i Lille Mosgaard

Nr. 7932 1717.06.27 VIET: sogn: Thyregod. Halvor Eriksen, 27c år, Kokborg, Thyregod ∞ Sara Sørensdatter, 22 år, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Kokborg
VIDNE Nr. 1: Christen Pedersen, Sejrup, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi undertegnede Christen Pedersøn aff Seirup og Jens Graffversøn af Tyrgodlund loffver for Haldvor Erichsøn, Snedker og Zara Sørensdaatter af Huusene, som agter at begiffve sig udi Egteskabsstand, at de paa begge Sidder ere fri for Ægteskab og Ægteskabs Løfter, og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs. Hvilchet vi beshræfter med voris ægne Hænder. C.P.S. Jens Graffuersen. No. 17. d. 30. Martii troelofvede ieg efter ofvenschrefne Forløfte Haldvor Erichsen Snedker og Sara Sørensdatter af Huusene; d. 27. Junii blefve de ægteviede.
NOTITS: Halvor Eriksen er en af de svenske fanger, der ikke blev udløst af Sverige, men fordelt over landet i Danmark. Dette ses i hans begravelse i Thyregod 1759. Sara begraves 1939, 44 år. Den svenske general Stenbock overgav sig 1713 i Tønningen i Holsten med 11.000 fanger, der blev fordelt over Danmark.

Nr. 7933 1717.07.18 TRO.: sogn: Vester. Jens Larsen, Gludsted, Ejstrup ∞ Dorte Thomasdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.
NOTITS: Ikke set i Vester eller Thyregod.

Nr. 7934 1717.08.01 VIET: sogn: Thyregod. Oluf Jakobsen, 29c år, Dørken, Thyregod ∞ Mette Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, BOSAT: Thyregod Dørken
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 18. d. 15. Junii troelofvede ieg Oluf Jacobsen af Vester Seyerup {Dørken} med Mette Christensdatter af Lille Mosgaard, d. 1. Aug. blefve de ægteviede.

Nr. 7935 1717.09.19 VIET: sogn: Vester. Jens Larsen, Gludsted, Ejstrup ∞ Dorte Thomasdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 19. d. 18. Julij troelofvede ieg Jens Lassen fra Guldsted udi Eisdrup {Ejstrup} Sogn med Dorothe Thomisdaatter fra Lindet, d. 19. Sept. copul.

Nr. 7936 1717.11.21 TRO.: sogn: Vester. Peder Christensen, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.

Nr. 7937 1717.12.27 VIET: sogn: Vester. Peder Christensen, Grættrup, Nørre Snede ∞ Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 20. d. 21. Nov. troelofvede ieg Peder Christensen af Grettup i Eisdrup Sogn {Grættrup i Nørre Snede sogn} med Maren Pedersdatter af Annexgaarden i Vesterl.; d. 27. Dec. videre ægte-viede.
NOTITS: Grættrup ligger i Nørre Snede sogn.

Nr. 7938 1718.06.01 TRO.: sogn: Thyregod. Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod ∞ Abelone Christensdatter, Ringive
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1718. No. 21. d. 1. Junii troelofvede ieg Christen Pedersen af Fugle-sang med Appelone Christensdaatter fra Ringive sogn; d. 31. Julii blefve de ægte-viede.
NOTITS: Ikke set i Thyregod.

Nr. 7939 1718.06.19 TRO.: sogn: Vester. Niels Jensen, Skovsbøl, Vester ∞ Anne Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Skovsbøl
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Far til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.

Nr. 7940 1718.07.31 VIET: sogn: Thyregod. Christen Pedersen, Fuglsang, Thyregod ∞ Abelone Christensdatter, Ringive
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1718. No. 21. d. 1. Junii troelofvede ieg Christen Pedersen af Fugle-sang med Appelone Christensdaatter fra Ringive sogn; d. 31. Julii blefve de ægte-viede.
NOTITS: Ikke set i Thyregod.

Nr. 7941 1718.10.09 VIET: sogn: Vester. Niels Jensen, Skovsbøl, Vester ∞ Anne Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Skovsbøl
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Far til bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 22. d. 19. Junii troelofvede ieg Niels Jensen fra Schousbøll med Thomas Nielsens Daatter fra Lindet, navnl. Anne {Thomasdatter}; d. 9. Ocobr. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Thomas Nielsen af Lindet far til bruden.

Nr. 7942 1719.04.30 TRO.: sogn: Thyregod. Knud Larsen, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Kirsten Thøgersdatter, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hønskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ao. 1719. No. 23. d. 30. April troelofvede ieg Knud Lassen af Hastrup Mølle og Kirsten Thøgersd. af Huusene; d. 10. Sept. blefve de ægte-viede.

Nr. 7943 1719.09.10 VIET: sogn: Thyregod. Knud Larsen, Hastrup Mølle, Thyregod ∞ Kirsten Thøgersdatter, Kokborg Huse, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hønskov
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ao. 1719. No. 23. d. 30. April troelofvede ieg Knud Lassen af Hastrup Mølle og Kirsten Thøgersd. af Huusene; d. 10. Sept. blefve de ægte-viede.

Nr. 7944 1719.09.17 TRO.: sogn: Thyregod. Jens Graversen, Hindskov- Sønder, Thyregod ∞ Kirsten Thomasdatter, Aalbæk, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. d. 17. Sept. troelofvede ieg Jens Grafversen af Sønder Hindskou med Kirsten Thomasdaatter af Aalbech, d. 5. Nov. blefve de ægte-viede.

Nr. 7945 1719.10.15 TRO.: sogn: Thyregod. Hans Hansen, Ring ∞ Dorte Larsdatter, Odderbæk, Thyregod
VIDNE Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi underschreffne Peder Jensøn og Jens Graffversøn, begge af Tyrregodlund, loffver for Hans Hansøn og Dorothe Lasdatter af Oderbech, som agter at begifve sig udi Egteskabstand, at di paa begge Sidder ere fri for Egteskab og Egteskabs Løfter og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs, hvilket vi bekræfter med voris ægne Hænder. Jens Grafvuersen. Peder Jenssøn. No. 25. d. 15. Octobr. blefve ofvenschrefne Hans Hansen af Ring Sogn og Dorothe Lasdaatter troelofvede, d. 27 Dec. blefve de ægte-viede.
NOTITS: Ikke set i Thyregod

Nr. 7946 1719.11.05 VIET: sogn: Thyregod. Jens Graversen, Hindskov- Sønder, Thyregod ∞ Kirsten Thomasdatter, Aalbæk, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. d. 17. Sept. troelofvede ieg Jens Grafversen af Sønder Hindskou med Kirsten Thomasdaatter af Aalbech, d. 5. Nov. blefve de ægte-viede.

Nr. 7947 1719.11.10 VIET: sogn: Thyregod. Mikkel Sørensen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Anne Jensdatter, Nørre Snede, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
NÆVNT Nr. 1: Christian Knudsen Søltoft, Nørre Snede By, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede og Ejstrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1720 {Kirkeåret, her 1719}. No. 26. d. 10. Nov. efter Hr. Christian Søltofts tilladelse ægte-viede ieg i Tyrregod Kirche Michel Sørensen af Tyrregodlund og Anne Jensdatter af Nørre-Snede.
NOTITS: De må være trolovet i Nørre Snede.

Nr. 7948 1719.12.27 VIET: sogn: Thyregod. Hans Hansen, Ring ∞ Dorte Larsdatter, Odderbæk, Thyregod
VIDNE Nr. 1: Peder Jensen, Thyregodlund, Thyregod
VIDNE Nr. 2: Jens Graversen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi underschreffne Peder Jensøn og Jens Graffversøn, begge af Tyrregodlund, loffver for Hans Hansøn og Dorothe Lasdatter af Oderbech, som agter at begifve sig udi Egteskabstand, at di paa begge Sidder ere fri for Egteskab og Egteskabs Løfter og forsichrer vor Sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs, hvilket vi bekræfter med voris ægne Hænder. Jens Grafvuersen. Peder Jenssøn. No. 25. d. 15. Octobr. blefve ofvenschrefne Hans Hansen af Ring Sogn og Dorothe Lasdaatter troelofvede, d. 27 Dec. blefve de ægte-viede.

Nr. 7949 1721.07.03 TRO.: sogn: Thyregod. Peder Nielsen, 22c år, Lønaa, Thyregod ∞ Maren Mortensdatter, 23c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Lønaa
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1721, d. 3 Julii troelofvede ieg Peder Nielsen af Lünaae og Maren Mortensdatter fra Hesselbierre. Anno 1721, d. 2. Nov. blefve de copulerede i Tyrregod Kirche.

Nr. 7950 1720.07.13 VIET: sogn: Thyregod. Enevold Nielsen, 38c år, Vesterdam, Thyregod ∞ Hanne Pedersdatter, 27c år, Thyregod, BOSAT: Thyregod Vesterdam
NÆVNT Nr. 1: Lene Katrine Jørgensdatter Kaas, Hastrup, Thyregod, Bruden tjente ved hende.
NÆVNT Nr. 2: Knud Ovesen Giedde, Hastrup, Thyregod, Afdød. Konen Lene Katrine Kaas frue for bruden.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 27. d. 13. Julii blef copulerede i Tyrregod Kirche Enevold Nielsen af Vesterdam med Hanna Pedersdaatter, forhen tienende hos den gode Sal. frue Amptmand Geddes. Gud gifve dem Lyche og Vels. {Velsignelse}.
NOTITS: Lene Katrine Jørgensdatter Kaas døde først i okt. 1720, så denne indførsel er først skrevet ind i den endelige kirkebog senere, formodentlig da kirkeåret endte i nov. 1720.

Nr. 7951 1721.11.02 VIET: sogn: Thyregod. Peder Nielsen, 22c år, Lønaa, Thyregod ∞ Maren Mortensdatter, 23c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Lønaa
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1721, d. 3 Julii troelofvede ieg Peder Nielsen af Lünaae og Maren Mortensdatter fra Hesselbierre. Anno 1721, d. 2. Nov. blefve de copulerede i Tyrregod Kirche.

Nr. 7952 1721.11.12 TRO.: sogn: Thyregod. Søren AndersenSidsel Pedersdatter, Hønskov, Thyregod
VIDNE Nr. 1: Laurids Jensen Degn, Thyregod By, Thyregod, Kaldes også Holstebro.
VIDNE Nr. 2: Anders Sørensen, Hønskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vi underschreffne Laurids Degn i Tyregod og Anders Sørensøn af Hønschou loffver for Søren Andersøn og Sidsel Pedersdaatter af Hønschou, som agter at begifve sig udi Egtestand, at di paa begge Siider ere fri for Egteskab og Egteskabs Løfter og forsichrer vor sogne Præst at holde hannem derfor schadisløs, hvilchet vi bekræfter med vor egne Hænder. Laurids Jensøn Holstebroe. Anders Sørensen. Anno 1721, d. 12. Nov. troelofvede ieg efter ovenschrefne Caution forbemelte Søren Andersen, afscheediget Courassier med Zidsel Pederdaatter af Hønskou. Gud gifve Lyche.
NOTITS: Kyrassér: rytter med harnisk af jern og hjelm. Fra fransk cuirassier (cuir = læder). På denne tid bevæbnet med to pistoler, en karabin og et kavalerisværd.

Nr. 7953 1721.11.16 TRO.: sogn: Thyregod. Laurids Andersen Kidmose, 30c år, Kidmose?, Ejstrup? ∞ Kirsten Madsdatter, 27c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Naldal, Sejrup, Thyregod, Brudens 1. mand †feb. 1721.
NÆVNT Nr. 2: ? Villadsen, Ejnar Bjerre tilføjer: "(Villadsens titel må være forkert)". Ingen grund angivet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1721 d. 16. Nov. troelofvede ieg efter Velbaaren Hr. Mayor Villadtzens udgifne Forlovs-seddel Lavridtz Andersen Landsoldat med Kirsten Madsdaatter af Øster Seyerup, Sal. Peder Christensens efterladte.
NOTITS: Kirsten Madsdatter fra Tinnet i Øster Nykirke blev gift 1. gang med Peder Christensen Naldal fra Sejrup, Thyregod i Øster Nykirke i okt. 1714. Ejnar Bjerre mener ikke Villadsens titel af major passer uden at angive en grund.

Nr. 7954 1721.12.28 VIET: sogn: Thyregod. Søren AndersenSidsel Pedersdatter, Hønskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Trolovede og Copulerede i Naadsens Aar 1721. Thyregod sogn. No. 1. Dom. p. Fer. Natal. bleve copulerede Søren Andersen og Zidtzel {Pedersdatter} i Kokborrig.

Nr. 7955 1722.03.12 VIET: sogn: Vester. Johan Jakob Sejersen Sejer, 45c år, Rørbæk, Vester ∞ Ide Birgitte Vinther, 30c år, BOSAT: Vester Rørbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 d. 12. Mart. copul. Capitl. Sejer og Jomfr. Ide Birgitte Vinther.

Nr. 7956 1722.05.10 TRO.: sogn: Thyregod. Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1722. No. 3. Dom. Rogate, blev trolovede Morten Eskesen og Maren {Pedersdatter} Hoele af Tyregoed. - Copulerede Dom. 3. p. Trin.

Nr. 7957 1722.06.14 VIET: sogn: Thyregod. Mads Iversen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Sidsel Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4. Dom. 2 p. Trin. bleve copulerede Madts Iversen af Tyregoedlund og Zidtzel af Lille Moesgaard.
NOTITS: Sidsel Christensdatter er datter af Christen Christensen Bøjesen og Johanne Pedersdatter i Lille Mosgaard

Nr. 7958 1722.06.21 TRO.: sogn: Thyregod. Morten Eskesen, Thyregod By, Thyregod ∞ Maren Pedersdatter Hole, Thyregod By, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1722. No. 3. Dom. Rogate, blev trolovede Morten Eskesen og Maren {Pedersdatter} Hoele af Tyregoed. - Copulerede Dom. 3. p. Trin.

Nr. 7959 1722.07.05 VIET: sogn: Thyregod. Laurids Andersen Kidmose, 30c år, Kidmose?, Ejstrup? ∞ Kirsten Madsdatter, 27c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5. Dom. 5 p. Trin. bleve copulerede Lauridtz {Andersen} Kimoss og Kirsten Madsdaatter af Seirup.
NOTITS: Ejnar Bjerre føjer til i parantes: "(Laurids Andersen)".

Nr. 7960 1722.11.01 VIET: sogn: Thyregod. Peder Andersen Kidmose, Kidmose?, Ejstrup? ∞ Dorte Christensdatter, 51c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6. fest Omn. Sanctoriis blev copulerede Peder Andersen {Kidmose} og Dorothe Christensdaatter af Seirup. (NB. det første Par, som ieg {den nye præst Hans Pedersen Bering} copulerede.

Nr. 7961 1722.11.03 TRO.: sogn: Vester. Jørgen Christensen, Lindet, Vester ∞ Mette Sørensdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give. Udførte trolovelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.

Nr. 7962 1722.12.30 TRO.: sogn: Thyregod. Iver Pedersen, Thyregod ∞ Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hesselbjerre
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 8. d. 30. december trolovede ieg Iver Pedersen og Karen Nielsdatter i Hesselbierge. Copulerede Festo Trinit., (af Hr. Joh. Bilhard). — Naadsens Aars Ende.

Nr. 7963 1723.03.21 TRO.: sogn: Vester. Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede ∞ Else Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Nørre Snede Kejlstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.

Nr. 7964 1723.03.21 TRO.: sogn: Vester. Lars Svendsen, Risager, Vester ∞ Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.

Nr. 7965 1723.04.18 TRO.: sogn: Vester. Jørgen Christensen, Lindet, Vester ∞ Mette Sørensdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Udførte trolovelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn. No. 7. d. 3. Nov. bleve trolovede (af Hr. Joh. Bilhard) Jørgen Christensen og Mette Sørensdatter af Linnet. Copulerede Dom. 3. p. Pascha.

Nr. 7966 1723.04.18 VIET: sogn: Thyregod. Iver Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod ∞ Karen Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hesselbjerre
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give, foretager kopuleringen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tyregoed Sogn. No. 8. d. 30. december trolovede ieg Iver Pedersen og Karen Nielsdatter i Hesselbierge. Copulerede Festo Trinit., (af Hr. Joh. Bilhard). — Naadsens Aars Ende.

Nr. 7967 1723.06.13 TRO.: sogn: Vester. Jens Nielsen KøgeMaren Andersdatter, Lindet, Vester
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give, foretager trolovelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.

Nr. 7968 1723.06.20 VIET: sogn: Vester. Mads Pedersen, Kejlstrup, Nørre Snede ∞ Else Thomasdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Nørre Snede Kejlstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1723. Vester sogn. No. 9. Dom. Palmarum bleve trolovede Madtz Pedersen af Kielstrup og Else Thomas Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 4. post Trin.

Nr. 7969 1723.07.18 VIET: sogn: Vester. Lars Svendsen, Risager, Vester ∞ Johanne Pedersdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 10. Dom eod. {Palmarum} bleve trolovede Lass Svendsen og Johanne Peders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 8. p. Trin.

Nr. 7970 1723.10.10 VIET: sogn: Vester. Jens Nielsen KøgeMaren Andersdatter, Lindet, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 11. Dom. 3. p. Trin. trolovede (af Hr. Johan Bilhard) Jens Nielsen Kiøge og Maren Anders Daatter af Linnet. Copulerede Dom. 20 p. Trin.

Nr. 7971 1723.11.08 TRO.: sogn: Thyregod. Peder Christensen, Thyregod ∞ Johanne Madsdatter, Fuglsang, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 12. d. 8. Nov. bleve trolovede Peder Christensen og Johanne Madtz Daatter af Fuglesang. Copulerede i Tyregoed Kierke Dom. Reminiscere Ao. 1724.

Nr. 7972 1724.03.12 VIET: sogn: Thyregod. Peder Christensen, Thyregod ∞ Johanne Madsdatter, Fuglsang, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 12. d. 8. Nov. bleve trolovede Peder Christensen og Johanne Madtz Daatter af Fuglesang. Copulerede i Tyregoed Kierke Dom. Reminiscere Ao. 1724.

Nr. 7973 1724.03.12 TRO.: sogn: Vester. Christen Jensen, Vester ∞ Karen Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.

Nr. 7974 1724.06.04 VIET: sogn: Vester. Christen Jensen, Vester ∞ Karen Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1724. Vester Sogn. No. 13. Dom. Reminiscere trolovede Christen Jensen og Karen Niels Daatter af Vesterlund. copulerede Fest. Trin.

Nr. 7975 1724.06.25 TRO.: sogn: Thyregod. Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 14. Dom. 2 p. Trin. trolovede Jens Christensen af Fuglesang og Anne Marie Christensdatter af Seirup. Copulerede Dom. 18. P. Trin.

Nr. 7976 1724.10.15 VIET: sogn: Thyregod. Jens Christensen, Fuglsang, Thyregod ∞ Anne Marie Christensdatter, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Fuglsang
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 14. Dom. 2 p. Trin. trolovede Jens Christensen af Fuglesang og Anne Marie Christensdatter af Seirup. Copulerede Dom. 18. P. Trin.

Nr. 7977 1725.01.31 TRO.: sogn: Vester. Niels Madsen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Bente Sørensdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.

Nr. 7978 1725.02.04 TRO.: sogn: Vester. Mads Pedersen, Vesterlund, Vester ∞ Mette Thomasdatter, Lindet?, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.

Nr. 7979 1725.06.10 VIET: sogn: Vester. Mads Pedersen, Vesterlund, Vester ∞ Mette Thomasdatter, Lindet?, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 16. Dom. Sexages. trolovede Mads Pedersen og Mette Thomasdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 2 p. Trin.
NOTITS: Ikke set hvor de kom hen.

Nr. 7980 1725.10.14 TRO.: sogn: Thyregod. Mourids Mogensen, Vesterlund, Vester ∞ Maren Christensdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed sogn. No. 17. Dom. 20 p. Trin. trolovede Mourids Mogensen og Maren Christensdatter af Hastrup Mølle. Copulerede Dom 26 p. Trin..

Nr. 7981 1725.11.04 TRO.: sogn: Vester. Niels Madsen, Hjortsvang, Linnerup ∞ Bente Sørensdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno. 1725. No. 15. Vester Sogn. d. 31. Jan. trolovede Niels Madsen af Hiortsvang {Linnerup} og Bente Sørensdatter af Riisager. copulerede Dom. 23 p. Trin. a. e.

Nr. 7982 1725.11.25 VIET: sogn: Thyregod. Mourids Mogensen, Vesterlund, Vester ∞ Maren Christensdatter, Hastrup Mølle, Thyregod, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed sogn. No. 17. Dom. 20 p. Trin. trolovede Mourids Mogensen og Maren Christensdatter af Hastrup Mølle. Copulerede Dom 26 p. Trin..

Nr. 7983 1725.12.30 VIET: sogn: Thyregod. Jens Mikkelsen, Kokborg, Thyregod ∞ Birte Christensdatter, Rind, BOSAT: Thyregod Kokborg
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 18. Dom. p. Natal. Xti. copulerede Jens Mikkelsen af Kokborg og Birrete Christens Datter af Rind. Tilforne trolovede i Rind Sogn. — — Summa 4.

Nr. 7984 1726.08.11 TRO.: sogn: Vester. Niels Pedersen, 24c år, Sillesthoved, Give ∞ Maren Madsdatter, 24c år, Skovsbøl, Vester, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.

Nr. 7985 1726.10.27 VIET: sogn: Vester. Niels Pedersen, 24c år, Sillesthoved, Give ∞ Maren Madsdatter, 24c år, Skovsbøl, Vester, BOSAT: Give Sillesthoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1726. Vester Sogn. No. 19 Dom. 8 p. Trin. trolovede Niels Pedersen af Sillesthoved og Maren Mads Datter af Skoussbøl. Copulerede Dom. 19 p. trin.

Nr. 7986 1727.06.22 TRO.: sogn: Vester. Ole Jensen, Velgaarde, Klovborg ∞ Maren Christensdatter, Rørbæk, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.

Nr. 7987 1727.06.30 TRO.: sogn: Thyregod. Mads Christensen, Odderbæk, Thyregod ∞ Anne Andersdatter, Poderhuset, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 21. d. 30. Jun. Trolovede paa Hastrupgaard Mads Christensen fra Odderbek og Anne Andersdatter fra Poderhuset. Copulerede Dom. 9 post Trin. — — Summa 2.
NOTITS: Mads Christensen er ikke kendt i Odderbæk, som søn der eller fæster.

Nr. 7988 1727.08.10 VIET: sogn: Thyregod. Mads Christensen, Odderbæk, Thyregod ∞ Anne Andersdatter, Poderhuset, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 21. d. 30. Jun. Trolovede paa Hastrupgaard Mads Christensen fra Odderbek og Anne Andersdatter fra Poderhuset. Copulerede Dom. 9 post Trin. — — Summa 2.
NOTITS: Mads Christensen er ikke kendt i Odderbæk, som søn der eller fæster.

Nr. 7989 1727.11.23 VIET: sogn: Vester. Ole Jensen, Velgaarde, Klovborg ∞ Maren Christensdatter, Rørbæk, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1727. Vester Sogn. No. 20. Dom. 2 p. Epiph. trolovede Ole Jensen af Welgaard {Klovborg} og Maren Christensdatter af Rørbæk. Copulerede Dom. 24 p. Trin. 1727.

Nr. 7990 1728.06.28 TRO.: sogn: Thyregod. Laurids Jensen Hostebro, 47c år, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Katrine Andreasdatter Jæger, 25c år, BOSAT: Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1728. Tyregoed sogn. No. 22. d. 28. Jun. trolovet Laurids Jensen Holstebroe, Degn til Tyregoed og Vester Sogner med Anna Cathrina Andreædatter Jæger. copulerede d. 6. Augusti.

Nr. 7991 1728.08.06 VIET: sogn: Thyregod. Laurids Jensen Hostebro, 47c år, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Katrine Andreasdatter Jæger, 25c år, BOSAT: Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1728. Tyregoed sogn. No. 22. d. 28. Jun. trolovet Laurids Jensen Holstebroe, Degn til Tyregoed og Vester Sogner med Anna Cathrina Andreædatter Jæger. copulerede d. 6. Augusti.

Nr. 7992 1728.09.12 TRO.: sogn: Vester. Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester ∞ Maren Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Annexgaarden
KIRKEBOGSTEKSTEN: Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader.

Nr. 7993 1728.11.01 TRO.: sogn: Vester. Mads MortensenAnne Elisabeth Knudsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.

Nr. 7994 1728.11.07 VIET: sogn: Vester. Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester ∞ Maren Nielsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Annexgaarden
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Bering, Hjarup, Præsten Hans Pedersen Berings far, som også er præst.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn. No. 23. Dom. 16 p. Trin. trolovet Lass Pedersen af Annexgaarden med Maren Nielsdatter af Vesterlund. Copulerede Dom. 24 post Trinit. af min Fader {Peder Jensen Bering af Hjarup}.
NOTITS: Præsten i Thyregod-Vester er Hans Pedersen Bering. Hans far er Peder Jensen Bering præst i Hjarup 1692 - 1732.

Nr. 7995 1729.01.01 VIET: sogn: Vester. Mads MortensenAnne Elisabeth Knudsdatter, Vesterlund, Vester, BOSAT: Vester Vesterlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 24. Fest O. Scts. trolovet Mads Mortensen med Anne Elisabeth Knudsdatter af Vesterlund. Copulerede Fest. Circumcis. 1729.

Nr. 7996 1729.01.05 TRO.: sogn: Vester. Jakob Jensen, Vester ∞ Maren Hansdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..

Nr. 7997 1729.02.06 VIET: sogn: Vester. Jakob Jensen, Vester ∞ Maren Hansdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1729. Vester Sogn. No. 25. d. 5. Januar trolovet Jacob Jensen og Maren Hansdatter af Linnet. Copulerede dom. 5 p. Epiphan..

Nr. 7998 1729.03.17 TRO.: sogn: Thyregod. Peder Madsen, Brande By?, Brande ∞ Anne Mortensdatter, 22c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Brande Brande By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. no. 26. D. 17. Martii trolovet Peder Madsen af Brande {By} med Anne Mortensdatter af Hesselbierge. Copulerede Fer. 3 Pent.

Nr. 7999 1729.04.18 TRO.: sogn: Vester. Anders Sørensen Hyrde, Vester ∞ Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin.
NOTITS: Hyrde se dåb no. 149. 1730.

Nr. 8000 1729.06.07 VIET: sogn: Thyregod. Peder Madsen, Brande By?, Brande ∞ Anne Mortensdatter, 22c år, Hesselbjerre, Thyregod, BOSAT: Brande Brande By
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. no. 26. D. 17. Martii trolovet Peder Madsen af Brande {By} med Anne Mortensdatter af Hesselbierge. Copulerede Fer. 3 Pent.

Nr. 8001 1729.06.07 TRO.: sogn: Thyregod. Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Pedersdatter, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 27. Fer. 3 Pentecost. trolovet Thomas Pedersen af Neder Dunnerup med Anne Pedersdatter af Kokborg. Copulerede Dom. 6 post Trin.

Nr. 8002 1729.07.17 VIET: sogn: Vester. Anders Sørensen Hyrde, Vester ∞ Maren Nielsdatter, Lindet, Vester, BOSAT: Vester Lindet
KIRKEBOGSTEKSTEN: Vester Sogn. No. 26. Fer. 2. Pasch. trolovet Anders Sørensen med Maren Nielsdatter af Linnet. Copulerede Dom. 5 p. Trin..

Nr. 8003 1729.07.24 VIET: sogn: Thyregod. Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give ∞ Anne Pedersdatter, Kokborg, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tyregoed Sogn. No. 27. Fer. 3 Pentecost. trolovet thomas Pedersen af Neder Dunnerup med Anne Pedersdatter af Kokborg. Copulerede Dom. 6 post Trin.

Nr. 8004 1729.10.15 TRO.: sogn: Thyregod. Peder Christensen, Ejstrup ∞ Anne Christensdatter, Østerdam, Thyregod, BOSAT: Ejstrup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 28. d. 15 Oct. trolovet Peder Christensen af Eistrup med Anne Christensdatter af Østerdam. Copul. i Eistrup Kierke Dom. 1 p. Epiph. 1730 {9. januar 1730}.
NOTITS: Viet i Ejstrup kirke, derfor vel bosat i Ejstrup.

Nr. 8005 1729.10.27 TRO.: sogn: Thyregod. Ole Mikkelsen Svane, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Christiansdatter Verner, Østerdam, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 29. d. 27. Oct. trolovet Corporal Ole Mikkelsen Svane af Tyregoed med Anne Christians Datter Verner af Østerdam. copulerede d. 14. dec. — — Siumma 6.
NOTITS: Bruden må være datter af smed Christian Rudolph Verner i Kokborg. Han er korporal. Svane også i dåb no. 181, 1732.

Nr. 8006 1729.12.14 VIET: sogn: Thyregod. Ole Mikkelsen Svane, Thyregod By, Thyregod ∞ Anne Christiansdatter Verner, Østerdam, Thyregod, BOSAT: Thyregod Thyregod By
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 29. d. 27. Oct. trolovet Corporal Ole Mikkelsen Svane af Tyregoed med Anne Christians Datter Verner af Østerdam. copulerede d. 14. dec. — — Siumma 6.
NOTITS: Bruden må være datter af smed Christian Rudolph Verner i Kokborg. Han er korporal. Svane også i dåb no. 181, 1732.

Nr. 8007 1730.01.09 TRO.: sogn: Thyregod. Peder Christensen, 31c år, Tykskov, Ejstrup ∞ Anne Nielsdatter, 22c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup, Odderbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1730. Tyregoed Sogn. No. 30. Dom. 3 p. Epiphan. trolovet Peder Christensen af Tykskougaard med Anne Nielsdatter af Seirup. Copulerede Fest. visit. Mariæ.

Nr. 8008 1730.02.21 TRO.: sogn: Thyregod. Christen Andersen, Hedegaard, Ejstrup ∞ Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Enkelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 31. d. 21. Februar trolovet Christen Andersen af Hedegaard i Eistrup Sogn med Maren Pedersdatter af Enkelund. copulerede fest. Johan. Bapt.

Nr. 8009 1730.06.21 VIET: sogn: Thyregod. Christen Andersen, Hedegaard, Ejstrup ∞ Maren Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, BOSAT: Thyregod Enkelund
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 31. d. 21. Februar trolovet Christen Andersen af Hedegaard i Eistrup Sogn med Maren Pedersdatter af Enkelund. copulerede fest. Johan. Bapt.

Nr. 8010 1730.07.02 VIET: sogn: Thyregod. Peder Christensen, 31c år, Tykskov, Ejstrup ∞ Anne Nielsdatter, 22c år, Sejrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Sejrup, Odderbæk
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1730. Tyregoed Sogn. No. 30. Dom. 3 p. Epiphan. trolovet Peder Christensen af Tykskougaard {Ejstrup} med Anne Nielsdatter af Seirup. Copulerede Fest. visit. Mariæ.
NOTITS: Dagen er Maria Besøgelsesdag, den 2. juli. Præsten Bering bruger Fest. eller Festo for alle mulige helgendage og andre, dette er ikke afhjemlet i den kirkelige kalender som i dette tilfælde fx bruger Mariæ Visitatio. Kalenderen har omkring 20 Festum mest mindre kendte dage som Festum Calendarum som er 1. januar.

Nr. 8011 1730.09.10 TRO.: sogn: Thyregod. Søren Madsen, Østerdam, Thyregod ∞ Mette Madsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 32. Dom. 14 p. Trin. trolovet Søren Madsen af Østerdam med Mette Madsdatter fra Hastrup Mølle. Copulerede Dom. 1. Adv. a. e.

Nr. 8012 1730.09.19 TRO.: sogn: Thyregod. Jens Nielsen, Dørken, Thyregod ∞ Birgitte Nielsdatter, Tørring
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Cramer, Tørring, Sognepræst i Aale og Tørring.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 33. d. 19. Sept. trolovet Jens Nielsen af Dørken med Birgitte Nielsdatter fra Tørring (med Hr. Hans Cramers Tilladelse). Copulerede Dom. 2. Advent a. e.
NOTITS: Trolovelsen er med præst Hans Cramer i Tørrings tilladelse, fordi bruden er fra Tørring.

Nr. 8013 1730.09.19 TRO.: sogn: Thyregod. Jens Christensen, Nederdonnerup, Give ∞ Ingeborg Frandsdatter, Dørken, Thyregod, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 34. d. eod. {d. 19. Sept.} trolovet Jens Christensen fra Neder Dunnerup med Ingeborre Frandsdatter af Dørken. Copulerede Dom. 22 p. Trin.

Nr. 8014 1730.09.29 TRO.: sogn: Vester. Knud Andersen, Bøgballe, Øster Snede ∞ Anne Nielsdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.

Nr. 8015 1730.11.05 VIET: sogn: Thyregod. Jens Christensen, Nederdonnerup, Give ∞ Ingeborg Frandsdatter, Dørken, Thyregod, BOSAT: Give Nederdonnerup
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 34. d. eod. {d. 19. Sept.} trolovet Jens Christensen fra Neder Dunnerup med Ingeborre Frandsdatter af Dørken. Copulerede Dom. 22 p. Trin.

Nr. 8016 1730.11.26 VIET: sogn: Vester. Knud Andersen, Bøgballe, Øster Snede ∞ Anne Nielsdatter, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 35. Vester Sogn. Fest. {Skt.} Michaelis trolovet Knud Andersen fra Bøgballe i Øster Snede Sogn med Anne Nielsdatter af Riisager. Copulerede Dom. 25 p. Trin. a. e. — — Summa 6.

Nr. 8017 1730.12.03 VIET: sogn: Thyregod. Søren Madsen, Østerdam, Thyregod ∞ Mette Madsdatter, Hastrup Mølle, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 32. Dom. 14 p. Trin. trolovet Søren Madsen af Østerdam med Mette Madsdatter fra Hastrup Mølle. Copulerede Dom. 1. Adv. a. e.

Nr. 8018 1730.12.10 VIET: sogn: Thyregod. Jens Nielsen, Dørken, Thyregod ∞ Birgitte Nielsdatter, Tørring
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Cramer, Tørring, Sognepræst i Aale og Tørring.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 33. d. 19. Sept. trolovet Jens Nielsen af Dørken med Birgitte Nielsdatter fra Tørring (med Hr. Hans Cramers Tilladelse). Copulerede Dom. 2. Advent a. e.

Nr. 8019 1731.06.27 TRO.: sogn: Thyregod. Jochim Just Rauch, Hastrup, Thyregod ∞ Anne Elisabeth Hemmingsdatter Staal, Hastrup, Thyregod, BOSAT: Thyregod Hastrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Anno 1731. Tyregoed Sogn. No. 36. d. 27. Junii trolovet paa HastrupgaardJochim Just Rauch Trompetter med Anne Elisabeth Hemminsdatter Staal; copulerede d. 24. Nov. 1731.
NOTITS: Bruden er fruerpige i 1731 på Hastrup. De får et barn paa Hastrup i januar 1734.

Nr. 8020 1731.09.19 TRO.: sogn: Thyregod. Christen Christensen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod ∞ Kirsten Nielsdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 37. d. 19. Sept. trolovet i Præstegarden Christen Christensen med Kirsten Nielsdatter, begge tienende ibid. Copulerede Dom 20 p. Trin. - - Summa 2.
NOTITS: Ejnar Bjerre nævner hvor de bosætter sig et sted i hans gårdhistorie.