Arnborg sogn: Ole Pedersen forsiddelse af fæste i Birkebæk 1745

Sidst opdateret 16. marts 2012

Ole Pedersen i Birkebæk i Arnborg sogn har over fire år kun betalt halvdelen af landgilden, som var 2 tønder rug om året. Desuden har han, som det ser ud, måske solgt en hest fra, men måske fik han den slet ikke, hvilket ser lidt sandsynligere ud. Han fratages ved dom på Hammerum Herreds Ting fæstet og hans egen dyr afhentes. Han får dog lov midlertidigt at blive på gården, men må ikke deltage i driften af den. Han må have levet i et lille hus i Birkebæk, for hans kone dør der tre år senere 1748 stadig i Birkebæk.
Det fremgår af denne retssag, at dyrene med undtagelse af hesten eller hestene ejedes af fæsteren Ole Pedersen. Ifølge fæstet fra 1740 stillede ejeren af gården, Linde, en hest i det år. Her er retssagen påstår ejeren, at der skulle være to heste på gården - "efter forordningen", hvilken forordning står der ikke - som begge skulle tilhøre ejeren. Det er et stift stykke. Hesten Ole fik i 1740 (hvis han ellers fik den) er enten død eller solgt, man ser at han brugte stude til at plove. Retssagen viser at to plove og to vogne med tilbehør skulle stilles på gården, fæsteren fik det ikke, da han fæstede, men ejeren kræver det fem år efter. Herredsfogeden har godtaget dette krav, i hvert fald formelt.
Det påstås ikke engang fra ejerens side, at fæsteren fik bygningerne i god stand, hvilket også ville være helt utroværdigt. Laden siges i fæstet 1740 at være i slet tilstand og der loves tømmer til at sætte den i stand. Ikke desto mindre regnes sammen, at det ville koste mindst 44 rigsdaler, en stor sum, at sætte bygningerne i stand og dette skal fæsteren betale. Selv juristisk var det tværtimod ejeren Niels Lindes pligt at overlevere husene i god stand til fæsteren. Retssikkerheden i sådanne punkter i Danmark på den tid kan man så selv vurdere.
Undtagen kravet fra ejeren på en af de to hæste han beregner, er den egentlige, væsentlige og delvis berettigede grund til forsiddelsen, at Ole ikke har betalt hele landgilden. Han tiltrådte fæstet 1740 med et år frit altså 1741 uden landgilde. I 1742 har han ikke bragt landgilden, som ved dom vel med retsudgifter er blevet fastsat til 3 tønder rug, som efter kapitelstakst regnes i dette år med 11 mark per tønde. Denne dom formodes at være fra 1743 eller 1744, men er ikke set.
Hvert år skulle Ole betale 16 skæpper (2 tønder) rug:
I 1741 betalte han 16 skæpper og skylder 0 skæpper.
I 1742 betalte han 0 skæpper, og skylder efter forhøjet dom 24 skæpper.
I 1743 betalte han 10 skæpper og skyldte 6 skæpper.
I 1744 betalte han 4 skæpper og skyldte 12 skæpper.
I 1745 bliver Ole anklaget før han kan betale landgilden. (16 skæpper).
Altså har Ole til 1744 været 56 skæpper skyldig af hvilken han har betalt 14. Her ligger den ene årsag til, at han fratages fæstet. Den anden årsag er vel, at han ikke har villet, som den fuldmægtige Christian Broerholt på Tanderup ville, hvilket er udlagt ham som ulydighed og derved mister han usædvanligt hurtigt fæstet. Der ses mange andre steder i Arnborg, specielt 1700 - 1720, at langt større restancer ikke fører til at fæstet fratages.
Martini eller Mortensdag, hvor landgilden skulle ydes, var den 11. november. Nu bliver afregningen opstillet den 15 september, hvor landgilden for 1745 ganske simpelt ikke var forfalden, at den regnes med er underslæb. Retssagen kommer til dom i oktober, kan den landgilden 1745 ikke regnes med..
Den ikke betalte landgilde indklusive 1744 beløber sig til godt 8 rigsdaler (1745 er ikke forfalden og ikke regnet med). For denne sum fratages Ole ved dom 20 rigsdaler i form af besætning. Set sådan gør en rig ejer en profit på 12 rigsdaler på en fattig fæsters bekostning under udhuling af retten.
At disse tilstande blev ændret i 1789 er til at forstå.
Hvis denne dom fra 1745 var blevet anket til Viborg Landsting, ville den være blevet forkastet på grund af den falske indregning af landgilden for 1745 måneder før denne var forfalden. De to heste, der beregnes af herremanden, ville falde på grund af at fæstet gav ham en hest, vi kan ikke vide om han virkelig fik den.
Betænkeligt er at Ole Pedersen betalte hele landgilden for 1741, så at han de næste år ikke betalte var vel ikke, fordi han ikke kunne. Snarere har han enten ikke fået den lovede hest eller de tolv egestolper og har derfor tilbageholdt landgilden. Dette ville give anledning til konflikt og fuldmægtigen Broerholt, som hvis han er rigtig identificeret kun er hidsige 28 år, har i egen interesse udlagt dette som såkaldt "ulydighed". Dette kan ikke vides. Med sikkerhed vides at Ole Pedersen betalte hele sin landgilde i 1741, for ellers ville det stå opført som skyld. I 1742 betalte han ingenting, hvilket kan være hans reaktion på en ikke tilvejebragt hest eller egestolper.

Liste af personer nævnt 1745:
Navn Sted Bemærkning
Ole PedersenBirkebæk, Arnborg †1748+ søn af Peder Olufsen nævnt i Birkebæk 1699 som kirkeværge i Arnborg. Gift, konen dør 1748 i Birkebæk. Fæster i 1740 en ½ gård i Birkebæk med hartkorn 1 6 2 ½.
Christen PedersenBirkebæk, Arnborg †1750c, nabo til Ole Pedersen, fæster under Tanderup af ¼ gård.
Thomas JespersenBirkebæk, Arnborg *1687c †1773 Birkebæk, Nabo til Ole Pedersen, fæster under Tanderup af ¼ gård.
Peder TruelsenVolsgaard, Snejbjerg *1692c †1753 Volsgaard. Vurderingsmand 15.09.1745 i Birkebæk. Overbringer stævningen til Ole Pedersen.
Lars PedersenVolsgaard, Snejbjerg Vurderingsmand 15.09.1745 i Birkebæk. Overbringer stævningen til Ole Pedersen.
Christian (Frederik) Broerholt ?Tanderup, Snejbjerg Fuldmægtig på Tanderup, Snejbjerg, andrager forsiddelsen for Hammerum herreds ting. *1717 Feldingborg †1786 Endrupholm, Bramming ugift, lejermål 1751 og 1760, søn af Jakob Brorholt og Marie Margrete Ostenfeld af Lundgaard paa Stodholm.
Lars Lund?Forestår vurdering 15.09.1745 i Birkebæk på Christian Broerholts vegne.
Niels LindeTanderup, Tirstrup m. v. *1678 †1746 Tirsbæk, Engum, Vejle amt. Gift 1711 med Karen Andersdatter Rosenkrantz af Tirsbæk.
Johan Sørensen BuschToustrup, Snejbjerg *1705 Fjellerup †1756 Toustrup, Snejbjerg. Herredsfoged i Hammerum herred.

{...} kommentar Villy M. Sorensen.

1784
Viborg Landsarkiv: Hammerum Herreds Tingbog 1744 - 1751, B79-07, Folio 269b.
Opslag 536-9 på hammerum-herred.dk.
Løverdagen 30. Oktober 1745.
Udskrift: Niels Okkels Folkjær, Villy M. Sorensen

Løverdagen 30. Oktober 1745.
...
No 18 C6tus 6 skl: 1745:
Johann Busch af Toustrup, kongl. May Herredsfoget og Skriver udi Hammerum Herred giør vitterligt, det for mig andraget haver fuldmægtigen ved Tandrup Hr. Christian Broerholt, hvorleedes hand skal være foraarsaget Paa Sit Velbaarne Herskab Niels Lindes Vegne, at søge og tiltale Eder Ole Pedersen i Birckbeck, for Eders gaards forsiddelse med at afhendte stæddets Besætning, Huusens Brøstfældighed, Paadragne Restantz samt ulydighed mod Huusbonden med Viidere, som hand Jnden Rætten paa Hammerum Herretz Ting agter uden Lovlig at overlevere som og derfor over Eder at Hende?{måske: Hemle/Hiemle=opnå/indhente} Dom. Thj Stevnes: I Ole Pedersen for mig i Rætten at møde paa Hammerum Herreds Ting Løverdagen den 25 Septbr førstkommende. Sigtelse og Saggivelse at medtage, Breve og Bevisligheder at Anføre og Dom at liide, alt Ang: fornevn{te} Eders Gaards forsiddelse med at Afhende Stædets besætning, Huusenes Brøstfeldighed paadragne Restantz Samt For dend ulydighed Jmod Huusbonden haver viist og øvet, med Viidre som af Sagen kand Dependere. Parterne medtager hvad Sagen vedkommer, da Denne Lov og Rætt skal Vedderfares.
Til Bekræftelse under Min forsegling.
Datum Toustrup den 15de Sept 1745.
L. S. {Locus sigilli = seglets plads}
Denne Rættens Stevning er af os underskrevne Lovl: forkyndet som Ole Pedersen Selv og stragx givet Copie, Saa Sandt hielpe os Gud og hans Hellige ord.
Peder Truelsen, Lars Pedersen, begge af Volsgaard

No 20 C6tus 24 skl. 1745.
Anno 1745 dend 15de Septbr: Var Jeg underskrevne Lars Lund Paa Fuldmægtigen ved Tandrup Sr Christian Broerholt hans Vegne med tiltagne 2de Mænd Navnlig Lars Pedersen og Peder Troelsen begge af Volsgaard hos Ole Pedersen j Birckbeck for at Skrive og Udj Pennen forfatte samt Vurdere hvad som paa Steddet forefandtes til Huusbonden Velbr. Niels Linde til Tirsbeck etc. hans Sickerhed og Stædets Conservation, Saaleedes som følger.
AntalSag Rdl.MS
 Indboe    
1Eege Kiiste med Laas og Nøgle 1 2  
1Eege Kiiste med Laas og Nøgle   4  
1Degne Kar     12
1liden Eege Kar paa 1 tønde      
1Strippe {spand}     3
 Steenkar    
4Sorte Melkkar, 2 Steenfade og Een [Karske?]     8
1gl. øll halv tønde   1 8
1Melcke Hylde af bøg     4
 Senge Klæder    
2degl: Dyner, dend Eene Sort og hvid breed striberet, dend Anden smaae striberet og 1 liden Hviid Hvadmels Hovedpudde 1 4  
 I Drengens seng    
igl. Hølsklæde og 1 gl. Dynevaar {og} 1 gl. Pudde   2  
 I Gaarden    
1TørveSpade med skafft   2  
1Høe-lee med Drauv {træværk til at samle højt strå, bruges til kornhøst}   2  
1lyng Lee     2
1Jern greb   1 8
1Træ greb og Skovl     3
1Vogn med Skrav {firkantet ramme, lad, der anbringes på en høstvogn}, Leyrer {?} 3de Maagfiel Hammel Og Halm Reebe uden Kobbel Tøme og Høe Karm [Ved?] 3 3 4
1Træ harve   1  
1Nye Bag Plov med Nye Skiære og Lang Stern{?} 1    
1Hammer     8
2Hugge Jern     8
1liden Lægte Naufer {bor}     6
1Øxe? 1 mk 8 sk. 1 Jldklemme 12 sk. er   2 4
1fyrfad     6
 Fæe Høvder    
1Raun {ravn} Sort Stud {tyr kastreret som kalv} 5 2  
1graae Broget Bøll {Bul, tyr kastreret som voksen} 2    
1sort hielmet Koe faaet 6 kalve 2 2  
1braaget dito faaet 2 kalve 3    
1gl: graae Hielmet Dito 11 aar 2    
1sort Hielmet Qvie i Andet Aar 1 2  
5Faar og 2 Væddere 2 Beeder {kastreret vædder}, 2 Veyre og 1 gimmer {hun} Lam tilsammen hver faar og Lam 4 mk. er 3 2  
1Støkkket Af de gamle Væddere 4 mk. er 1 2  
 Boens Jndtægs Summa 33--

Hvornest Blev foretaget Boens besværing og udgift til stædets Besætning Af Hkorn 1 td: 6 skp 2 f. ½ alb: udfordres
AntalSag Rdl.MS
2Bæster efter forord: à stk. 10 Rd 20    
½Plov 1 Rd 1/2 harve 3 Mk er 1 3  
1Vogn med Behør 8    
 2) Huuses Brystfeldighed {truer med at falde sammen} og Bygfeld {bygfældig, bøde for at lade en bygning forfalde}      
 3) Laden som bestaar af 8 fag Huus vil i ringeste behøves til dends Reparation 12    
 Salß {stue} Huuset Bestaar af 8 fag som er gandske slet paa Tømmer tag og lofft, vil j Ringeste behøve Reparation 20    
 Fæ-huuset som er gandske forfalden paa Tægning behøver i Ringeste Reparation 4    
 Restantz {udestående} af Landgl:    
 1742 effter Dom 3 Td a tønden eftter Cap: Taxt 11 mk. 5 3  
 1743 6 skp. a 1 td 6 mk. 1 2 4
 1744= 1 td 2 skp a 10 mk. 1 5 4
 1745= 2 td a 7 mk. 2 2  
 Boens udgifft og Besværing 7638

Naar Jndtægten 33 Rd fradrages udgifften 76 Rd 3 Mk 8 sk, bliver Ole Birckbeck Skyldig 43 Rd 3 Mk 8 skilling og Blev da tilspurt Ole Pedersen om hand samme Penge kunde til Veje bringe til Betaling eller og skaffe Fornøydig Caution derfor, hvortil Ole Pedersen svarede Nej! det var ham umueligt; thj tillades hannem at Forblive i Huuset uden at Befatte sig med Gaardens indauflede Aufl til vider foranstaltning, hvor hand Jmidlertiid, blev Befalet at være Ansvarlig til hvis nu i Dennem er forfattet til Huusbondes Sickerhed, baade Af Jndboe og Udboe, samt Creaturer, Og hans naboer og gaardmænd Christen Pedersen og Thomas Jespersen, til vidre foranstaltning at være ansvarlig for Kornet udj Laden at det icke viidre forrycket, videre Creaturerne med Andet Stædets Besætning fra Stædet afhendter og blef saa hermed denne forretning Saaledes forrettet og til Endebragt.
Datum Birckebeck d. 15de Sept 1745.
Lars Lund
Lars Pedersen
Peder Truelsen

{ENDE}