Sidst ændret: 7. jan. 2014
Arnborg sogn: Skøde i Store Hjøllund 1747


Dette skøde protokolleres i skiftet 1753-55 efter Peder Paaske i Hastrup Mølle Thyregod, fordi ved auktionen 1753 på hans gods på Nørre Karstoft, havde man skrevet Christen Christensen på den anden halvgaards hartkorn som 3 3 1 2 i stedet for 2 7 1 1, uden at agte på at præsten Arnt Bisted i Skarrild og Arnborg ejede et husmandsted af den på 0 4 0 2. Dette blev korrigeret ved at køberen af Karstoft, Peder Schiønning i Nørre Snede, betalte præsten for de sidste 0 4 0 2, som Christen Christenen åbenbart også drev i 1753.
Dette skøde er altså kopieret efter originalen, som præst Bisted selv havde, ikke fra en skøde- eller panteprotokol.
Som det ses af sidste forklarende brev, solgte Madam Lillelund hartkorn 2 6 3 1 til Paaske engang mellem 1743 og 1753. Dette hartkorn plus de 4 Skp. 2 Alb ( 0 1 0 2) giver 3 3 0 0 for hele halvgården, men det skulle have været 3 3 1 2, så hartkornet passer ikke helt.

Liste af personer nævnt 1747:
Navn Sted Bemærkning
Oluf ThomsenStore Hjøllund, Arnborg Fæster her i 1747 en ¼ gård i Store Hjøllund med hartkorn 1 5 2 2½. Gift med Birgitte.
Jens Pedersen SkræderStore Hjøllund, Arnborg Fæster her i 1747 en ¼ gård i Store Hjøllund med hartkorn 1 5 2 2½. Gift med Birgitte.
Lars OlufsenStore Hjøllund, Arnborg Fæster her i 1747 et husmandsted paa 0 4 0 2 ud af den anden halvgård
Christen ChristensenStore Hjøllund, Arnborg *1719c †1790 Store Hjøllund gift med Else Nielsdatter *1720c †1799 Store Hjøllund. Fæster her i 1747 hartkorn 2 7 1 1 ud af den anden halvgård. Fremgår af brev i Paaske skiftet.
Augustinus Christensen HoldgaardNagbøl, Skanderup Han sælger her i 1747 hartkorn 3 3 1 2 i den ene halvgård og 0 4 0 2 i den anden. Fremgår af brev i Paaske skiftet. *1688 Handbjerg †1770 Skanderup, søn af præst i Handbjerg Christen Pedersen Holdgaard †1695 Handbjerg og Mette Melchiorsdatter †1733. Augustinus Holgaard gifter sig 1723 med Birgitte Sophie Heltz efter ægteskabstilladelse. Augustinus er degn i Skanderup sogn ved Kolding.
Hr. I. A. HolmNagbøl, Skanderup Johan (Hans) Anton Bertelsen Holm, præst i Skanderup *1700c †1755 Skanderup gift 1744 i Skanderup med Anna Margrethe Pedersdatter Blehr (Blær) *1708c †1776 Lejrskov
Sr. Claus JessenSkanderup?? Ikke identificeret.
Arent Nielsen BistedSkarrild By, Skarrild Præst i Skarrild og Arnborg. Får skøde på hartkornet i Store Hjøllund, Arnborg. *1696 Them sogn †1759 Skarrild, søn af Niels Cortsen Bisted *1648c †1707 Them og Ellen Ottosdatter Grønbech *1675 Grønbæk †1756. Gift 1725 med Abelone Cathrine Christensdatter Lund †1756+.

{...} kommentar Villy M. Sorensen.

1747
Viborg Landsarkiv: Coldinghuus Skifteprotokol 1745-1754 B6C - 212
I skiftet under X. efter Peder Paaske i Hastrup Mølle, ca. 200 foliosider.
Udskrift: Ejnar Bjerre

No. 1 C6tus en Halv Rigsdaler.
1741 {men dette skøde nedenfor dateret 1747, som antages at være korrekt}
Jeg underskrevne Augustinus Christen Holgaard kiendes og hermed vitterlig giør det ieg med frie Villie og velberaad Hue, samt min kiere Hustrues Samtykke hermed fuldkommeligen skiøder og afhender fra mig og mine Arvinger til vellærde Hr. Ahrent Nielsen Bisted, Sogne Præst til Scharild og Arnborg Meenigheder og hans Arvinger een deel Jordegods udi Stoer Hiøllund i Arnborg Sogn i Hamrum Herred, beliggende i Lundenes Amt, som

Oluf Thomesen paaboer, skyldendes aarlig efter Nye Matricul 1 Tønde 5 Skp. 2 Fkr. 2½ Alb Hartkorn, og

Jens Pedersen paaboer, skyldendes aarlig 1 Td. 5 Skp. 2 Fkr. 2½ Alb samt ogsaa

Lars Olufsen paa den anden halve Gaard tillige med indehaver samt skyldendes aarlig efter Nye Matricul 4 Skp. 2 Alb.

Hvilken formebeldte Iordegods med Skyld, Landgilde, Egt og Arbeide samt ald anden Rettighed, det være sig udi Huuse, Gaard og Gaards-Rum, Agger, Eng, Heede, Moser og Kier, Fiskervand og Fæegang, Tørvegryft og Lyngslet, øde og bygt, vaat og tørt, uden Mark og inden Mark som dertil tillægges og af Arits Tiid tillagt haver og som hør og bør dertil med Rette ihvor det ligger og hvad det med ald sin Rettighed og Herlighed skal tilhøre og følge forremeldte Hr. Ahrent Nielsen Bisted og hans Arvinger for evindelig Arv og Eiendom og for Rette kiøbt Kiøb i alle Maader, og kiendes ieg for mig og mine Arvinger, alle for een og een for alle, efter denne Dag ingen ydermeere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi forskrevne Gods og Eiendom, mens derfore at have bekommet fuldkommen Satisfaction, Hundrede Fem og Tredive Slette Daler efter min Nøye og Villie, saa ieg takker ham aldt godt for redelig og nøiagtig Betaling i alle Maader, og dersom saa skeede, at forbemeldte Gods eller noget des liggendes Eiendom vorder Hr. Ahrent N. Bisted eller hans Arvingter afvunden ved nogen Dom eller Rettergang formedels min Vanhiemmels Brøstskyld, da lover og forpligter ieg mig for mig og mine Arvinger, døde og uføde, een for alle og alle for een, inden 6 Ugers Udgang derefter at fornøye og vederlegge velbemeldte Hr. Ahrent Nielsen Bisted og hans Arvinger med ligesaa godt Gods og nær beliggendes, som det, dennem bliver afvunden, eller og udi alle Maader holde dem skadesløse i andre Maader. Belangende hvad Restance, som til denne Dag hefter ved Godset af Skyld og Landgilde, da skal det tillige følge hannem, saa ieg efter denne Dag intet Bønderne at kræve i nogen Maader, alt saaledes uryggelig skal holdes og efterkommes, skal som forreskrevet staaer, haver ieg dette med egen Haand underskrevet og mit Signete derhos trykt, samt venligen ombedet vellærde Hr. Holm og Sr. Claus Jessen, om til Vitterlighed med mig at underskrive,
Nagbøll {Skanderup sogn} Degnebolig den 24. Nov. 1747
Augustinus Christensen Holgaard
Til Vitterlighed efter Begiering
I. A. Holm
Claus Jessen


{Forklarene breve fra Bisted i 1753 og 1754}
X
Deres Exellence.
Høiædle og Velbaarne Hr. Kammer Herre og Amtmand von Bülow,
som høirespective Skifteforvalter udi Stervboen efter afgangne Peder Paasche
Samt
Velædle og Velærværdige Hr. Provst Bang, som Enkens Lavværge i bemelte Sterveboe
Item
De øvrige Befuldmægtigede udi samme Stervboes Afhandling.
Som ieg ugierne maa fornemme, at Befuldmægtigede udi Auctions Retten holden paa Nørre Carstofft den 18 Julij bortsolte under Gaardens Afhandling til velfornemme Sr. Schiøning et lidet mig tilhørende Hartkorn udi Stoer Hiølund af 4 Skp. 2 Alb. som Christen Christensen beboer, muelig efter Anseende efter en mislig {fejlagtig} Fæstebrev, som Peder Paasche har udstædt. Da nærmere maatte have været anseet og regarderet paa Skiøder og Adkomster end paa Fæstebreve, hvoraf der mangeldes een stor Quantitet, og Resten saa kom an paa blot Sigende, hvad der har aarsaged afgangne Peder Paasche til at indfæste Christen Christensen en andens Hartkorn, maa staa til den alviden Gud, der seer og dømmer alle Ting, men hvad Skiule han dertil har brugt, kand ieg viide, har været, at der var paa Stædet end efter Paaches Død en gammel Oldefader Lars Olufsen, som havde benævnede 4 Skp. Hartkorn i Fæste af forrige Eiere Augustinus Holgaard, saa lenge hand levede, foregav de alt de havde ikke mit Fæstebrev behov, og under det falske Skiulv, sneeg Paasche sig til at indfæste Christen Christensen og gandske betog mig min Deel af Skiftet efter afgangne Thøger Sørrensen, som var den gamle Svoger og havde Stædet før Christen Christensen. Alt dette destrerede dog Christen Christensen for Dem med Fæstebreves revision, ieg underrettede Dem ogsaa selv ved Auctions Holdelsen derom, da ieg in passant var kommen derhid, men formedelst Auctionens hastige Fremgang, kunde ikke tage andre Precautions.
Endelig har ieg og foreviist baade Enken og Lavværege Velærværdige Hr. Bang, men dog ikke noget positivt erholdet til min retmæssige eiendoms Besiddelse uden alleeneste civilis Løfter, at det alt skulde vorde remederet, thi vil ieg underdanigst herudi Skifte Retten forelegge min Original skiøde og Adkomst, indlevere et Copie deraf tillige med et lidet Slags Beviis, at intet meere er kiøbt af Peder Paasche, end saa viit mit Hartkorn kand retraheres {udtages} derfra, og allerydmygst begiære samt kraftigt paastaae, at oftbemelte mig med ald Rette tilhørende Hartkorn 4 Skp. 2 Alb. maae vorde retraheret fra Sr. Schiønings Kiøb og excluderet af hans Skiøde, og af Christen Christensens paa Nyt formeerte fæstebrev udslættes, som mig et lidet forsikring herom ald gunstigst meddeelst og enten paa dette mit indgivne Document eller paa min Skiøde paategnet her af denne Ret. Udi dessen allerydmygst Afvartning ieg med tilbørlig Sumission og Underdanighed forbl[iver] –
Deres Exellences
Høiædle og Høibaarne Hr. Kammer Herre von Bülow,
Høi Respective Skifte Forvaltere samt
Velædrværdige Hr. Provst Bang, Enkens Lavværge, -
item de øvrige Befuldmægtigede udi afg. Peder Paasches Stervboe, -
Scharild Præstegrd. den 2. Oct. 1753
A. Bisted

X3
Velædle og Velærværdige Hr. Provst Bang.
Høit estimerede Ven.
Som mig er forrebragt, at en Session atter den 5. Martij skal anlegges udi Deres Huus i Balle Bræstegaard efter afgangne Birke Dommer Paaske, og ieg samme som en accableret {betynget} svag Mand ey kand bievære, da det er mig saa langt fraværendes {meget oppustet sprog: han mener det er for langt væk for ham, 50 km}, saa tager ieg mig erbødigst den friehed atter at insinuere efter Deres goede Løfte, Dem som Lavvværge i hans Sterfboe min juste Pastand sl. først angaaende Restancerne af Gaardens Ofringer til de aarlig Høitiider.
Siden sidste oprettede Forlig imellem afgangne Paasche og mig, at De dog propter cumune studiom {på grund af fælles studium} og fælles Broderskab i Christo vilde behageligst see derhen, at ieg samme uden nogen Slags Krænkelse efter indgivne og paategnede Reigning af Stervboens Indhold kunde optinere, saasom ieg aldeles intet urimeligt, langt mindre ubilligt har fordret, og end mindre paastaaet, men ald det, som De og eenhver retskaffen Arbeidere kunde have sig forbeholden af en Sædegaard i Deres eller min Sogne paa 20 Tdr. Hartkorn, heldst efter fælles vedtagne kierlig Forliig udi forhen holdte Voldgifts Ret, som er efterseet og paateignet udi bemeldte Sterfboe.
Dernæst efterdi ieg saa tydelig har demonstreret min Eiendoms Rettigheder til de saa ofte omskrevne 4 Skp. 2 Alb. Skyld udi Stoer Hiølund i Arnborg Sogn sc. først hos Bonden selv, da velædle Sr. Thistrup holdte Requisition om Fæstebrevenes Beskaffenhed ved Gaarden Nør Carstofft. Dernæst udi en anden Session for Dem selv i Arvad Mølle ved et beviislig Brev udstædt af Sr. Lillelund til Sindiggaard, at intet meere er solgt af daværende Eiere Madame Lillelund til afgangne Paasche end 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fkr. 1 Alb. Hartkorn i Gaarden til meerbemeldte Paasche, tillige med min lovformelig i hændehavende Skiøde, og endelig de samme Adkomster tredie Gang udi en Session i Veile ved velædle Hr. Byeskriver Egtved, og som ingen kand paalegge mig yderligere Adkomster paa min Siide til Forreviisning, thi at pretendere, at den som har solt til mig, skulde foreviise sine Adkomster, kand ieg ikke andet ansee for andet end et Slags Proiect til at formeere sagtmodige Folk til Viidtløftighed, og nærmere bør saadanne sligt at søge hos ham ifald de have noget derpaa at siige, og endda ikke forud kand søge førrend de paa Deres Siide e[t] contra haver at forreviise over vigtiger Adkomster, altsaa vil ieg endnu eengang for alle en consideration de tout {betragtning af hele sammenhængen} allerkierligst bede Dem, at De paa samme mine forreviisende og i Retten accepterede Adkomster som den fromme Enkes Lavværge vilde behageligst reflectere til min retmæssige Eiendoms retraction af bemeldte afg. Paasches Arvingers Dispensation, at ieg ikke viidree malgre, bongre {fransk: mal gré dårlig vilje, bon gré god vilje} skal lade mig retorqvere {vende en beskyldning mod den der oprindelig har fremsat den} derhen til en yderligere og tydeligere Declaration til sidst, da ieg i dessen Sted gierne kunde consideres af dem en roelig Besiddelse af mit eget.
Da i viiderligere Fald det mueligen kunde falde ud mig fattige Mand til Bekostning, men imidlertiid til den elskelig Enkes og Systers afdøde nærgaaende i Graven, og dog intet kunde siiges om mig, uden ieg havde været tvunget til det, som med Rette kand udfordres til min Handhævelse for mig og mine Arvinger af ihænde havende retmessig Eiendom, hvis Adkomst ieg i originali har forreviist efter Skifte Rettens Paateigning, for at forremkomme unyttig Process og Pengespilde, og des Aarsag beder mig lige Skiæl uden viitløftigere Paastand, ifald De ikke skulde biefalde nærmere men forrige Begiering, sc. at forreviise, hvad Adkomst og Original Skiøde afgangne Paasche Arvinger samt de Høi respective Skifteforvaltere have til at afhænde saadant, at ieg derved kand forrekommes, om mueligt er, at søge Lovens Lydende angaaende Ting, som ikke kand hiemles og dog pantsættes og sælges, og som sligt er mit Væsen saa modstaaende, beder allerkierligst, at De dog som en from og fornuftig Mand vil herudi gratificere mig og give mig et behageligt Giensvar, enten til Omme Præstegaard, som kunde mig med Hr. Svitzer indhændiges, eller til Brande Præstegaard ved Hr. Risom. Derudi tienes den meer, end de skulde tænke for mine svage Kræfters skyld, som næst ald guddommelig Velsignelses Overflødigheds Tilønskning med saa stor Høiagtelse som Hengivenhed continuerer.
Scharild Præstegaard en 1 Martij 1754
Velædle og Velærværdige Hr. Provst Bang, Høitestimerede vens ærbødigste Tienner
A. Bisted

{ENDE}