Sidste ændring 30. nov. 2012
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Jens Jensen, Birkebæk, Arnborg anklaget for fjernelse af kvæg 1690

Sagen:
Jens Jensen i Birkebæk, Arnborg anklages for at have ladet bortføre 1 hest, 1 ko 1 kalv, 6 får og en egekiste fra gården. Han anklages af Peder Poulsen, der kaldes velfornem, som i dec. 1689 har fået utinglyst skøde på Tanderup. Peder Poulsen er på Tanderup allerede før skødet udstedes, for i november 1689 klipper han køer og fæ i Birkebæk med hans mærke. Besætningen ejedes altså af Tanderup.
Der opbydes vidner for bortførelserne, især naboen i Birkebæk Hartvig Poulsen og hans kone Maren Olesdatter. Niels Nielsen i Gammel Arnborg har betalt 6 skilling kornskat for Jens Jensen og får derfor 1 ko, 1 kalv og to får - dette passer slet ikke sammen. Dyrene er adskillige rigsdaler værd. Gjøde Jensen i Fjederholt får en rødblisset hest for kongelige skatter. Brødrene Erik og Jep Christensen i nabogården Togsvig skyldes 6½ mark, hvorfor de tager en egekiste.
Peder Poulsen påstår der skyldes 14 Mk. i vel landgilde og har lagt et sådant pres på Jens Jensen, og han beklager sig skriftlig gennem konen for han er ikke selv kommet i retten:

beklager sig offuer den offuerlast hanem og hans hustrue er vederfaret aff Peder poulsen, huor fore hans sig i Heede og Moße maa opholde

Tre uger efter kommer Jens Jensen dog selv i retten. Skriftstykket hans kone indleverede har gjort et gevaldigt indtryk kan man se af protokollen og pludselig var herremanden kommet i defensiven. Jens Jensen forklarer, at han betalte 9 mark kopskat for naboens kone, som Peder Poulsen havde lovet ham at trække fra. Derfor skylder han kun landgilde for sidste år.
Dels gennem skriftstykket, dels fordi skødet på Tanderup ikke antages, da frit gods skal tinglyses på landstinget (hvilket aldrig bliver foretaget, derfor kan TRAP heller ikke angive, hvornår Peder Poulsen fik skøde på Tanderup), kommer det ikke til dom i sagen.
Hvordan det kommer til denne retsag er svært at granske. Peder Poulsen klipper dyrene med hans mærke allerede før han får skøde på Tanderup, hvilket kunne tyde på, at han ville forhindre salg af dyr. Men Jens Jensen betaler gamle regninger med dyr, hvorved de 6 skilling til Niels Nielsen i Gammel Arnborg aldrig kan betale for de seks stykker kvæg denne får. Man kunne antage at dyrene blev deponeret ved Niels Nielsen. Det kunne se ud som om begge sider var ude på at berige sig.


Liste af personer nævnt 1690:
Navn Sted Bemærkning
Jens JensenBirkebæk, Arnborg Først set 1683, ikke set efter 1690. Gift. Konen optræder på tinge for ham. Han er anklaget for at have bortført 1 hest, 1 ko, 1 kalv og 2 får og en egekiste fra fæstegården i Birkebæk og at have restancer i skat på den.
Jens Jensens koneBirkebæk, Arnborg Navn ikke angivet, indleverer et skrift, som siger at de ingen restants har undtagen sidste år, og at hendes mand "overlast" er vederfaret gennem Peder Poulsen på Tanderup.
Hartvig PoulsenBirkebæk, Arnborg Også fæster i Birkebæk. Gift med Maren Olesdatter.
Maren OlesdatterBirkebæk, Arnborg Gift medHartvig Poulsen.
Niels NielsenGammel Arnborg Fik af Jens Jensen 1 ko, 1 kalv 2 vege får for 6 skilling udlagt for kornskat.
Erik ChristensenTogsvig, Arnborg Jens Jensen skyldte ham penge, Erik fik en egekiste for 6½ mark.
Jep ChristensenTogsvig, Arnborg Ledsagede broderen Erik.
Gjøde JensenFjederholt, Rind Havde fået en rødblesset hest
Peder NielsenVium? Vidne.
Peder PoulsenTanderup, Snejbjerg Ejer af Tanderup. Det skøde han forelægger i retten er vel for hele Tanderup fordi dommeren siger frit (altså ikke fæstegods) skal tinglyses ved landstinget.
Jens LassenTanderup, Snejbjerg Varselsmand, tjener på Tanderup.
Jens PedersenToustrup, Snejbjerg Varselsmand
Anders SørensenAmtrup, Snejbjerg Varselsmand
Christen AndersenToustrup, Snejbjerg Varselsmand
Morten JakobsenBaggeskær Ottermand
Christen PedersenSnejbjerg By Ottermand
Christen ChristensenSkibbild sogn Ottermand
Christen NielsenKartborg Ottermand
Christen AndersenLervadskær Ottermand
Niels PedersenHee Ottermand
Niels NielsenGjelleruplund, Gjellerup Ottermand
Anders ChristensenLervadskær Ottermand
Christen SørensenLind, Rind Ottermand
Anders ChristensenStouby Ottermand
Jørgen JørgensenSelstrup Ottermand
Niels MadsenSøvndal Ottermand
Jakob EriksenSpegberg? Ottermand
Christen PedersenSnepstrup? Ottermand
Bertel ChristensenFjelstervang, Vorgod Ottermand
Christen ChristensenFasterholt Bjerre Ottermand 15. marts 1690.

Hammerum Herreds Tingbog
8. Februar 1690 opslag 73-74 hammerum-herred.dk, B79-01
1. marts 1690 opslag 81 hammerum-herred.dk, B79-01
Udskrift: Villy M. Sorensen 2012

Løffuerdagen Den 8 Febrauarij
Otte Mend, nemlig Morten Jacobsen i bagißkier, Christen Persen i Sneberg, Christen Christensen i skivild, Christen Nielsen i Kartborg, Christen Andersen [LerVat.kier] Niels persen i Hee, Niels Nielßen i Lund {Gjelleruplund}, og Anders Christensen i [LerVatzkier]

for Retten fremstod velforneme peder poulsen paa tanderup og forestillede tvende Varsels Mend Nemlig Jens Lassen tienende paa Tanderup og Jens persen i toustrup, som af hiemlede med Eed og opragte finger effter Louen, at de i dag otte dage Loulig Varsel gaf
Hertvig poulsen i birckebech og hans hustru Maren Olßdater for deris Sandhed at Vinde angaaende huis fæemon og andet som er ført fra Bierekebech dernest varsel gaf
Niels Nielsen i g: Arnborg for fæemon som hand hafde ført fra birchebech med Per poulßens mercke paa, Noch varsel gifuet
Erich Christensen i toxvig for en EgeKiste Vinder at paa høre i dag angaaende en Ege Kiste hand fra Bierckebech hafuer bort ført, Endnu Varsel gaf
Giøde [Jensen] i fiederholt og for Vinder at paa høre angaaende en Røe blesset Hest som Hand aff Jens Jensen i bierckebech hafuer bekommet med Per poulsens Mercke paa;
Saa fremkom forneftne Hertvig, Endnu at Hafue Varsel gifuet
Jens Jensen i Bierkebech for Vinde at paa høre,
Saa fremkom for retten Hertvig poulsen i Bierkebech og vant med opragte fingre og Eed effter Louen, at neste tißdag effter Hellig 3 konger dag var hand og Peder Nielsen i [....] med Niels Nielsen i g: Arnborg hos Jens Jensen i bierckebech, Saae og hørde at Jens Jensen gaf Niels Nielsen i betaling j koe og j kalf, [...]: og 2 Vege faar, for 6 skl: hand hanem til kornskatter hafde forstrakt, og 4 faar dref Jens Jensen med Niels Nielsens st[rax] fra steden, og [gu....] [d....] Jens Jensen Niels Nielsen her 2 dage effter, og foregaf hertvig poulsen at hand iche Viste huis merche der var klipet, efftersom hand icke kiendte bogstauerne, Men vel viste at Peder poulsen klipet Jens Jensens fæe 8 dags tid før Mortens dag, Men Peder Nielsen i [....] beretede at hand icke viste Peder poulsens Mercke var kliped derpaa, Maren olsdater Hertvig poulsens Hustrue vant i lige [so...] Eed ligesom hindes Mand før Vindet hafuer, Ilige maade Vant Hertvig poulsen at Giøde Jensen i fiederholt bekom en røe bleßet Hest af Jens Jensen som hand hauer selff henførte til fiederholt, og var hanem bevist at samme hest var og kliped før Mortens dag, Men Huor for hand fiek samme hest var hannem S[..] bevist
Jens Jensens kone møt og hertil suarede at hindes Mand hafde solt hesten til kongelige shaters Vdgiffter, fremlagde der hos Hund It skrifttlig Indleg Lydende i sin meening at Jens Jensen beklager sig offuer den offuerlast hanem og hans hustrue er vederfaret aff Peder poulsen, huor fore hans sig i Heede og Moße maa opholde, effter dettz vitløftige Ermelding, Jtem benegter [.]g vider Restanß at Vere skyldig end for dett sidste aar, som sig til penge 14 m og 1 dansk shiling shal opdrage, med vider samme Indleg Jndholder, bleff Lest og paashrefuen, Noch vant for: Hertuig poulsen at Erich Christensen i Toxvig og hans broder Jep Christenßen kom til bierkebech 7: dage før Kyndermeßdag og da Sagde Erich Christensen til Jens Jensen at Hand ville indted lenger bie effter sin betaling, da suarede Jens Jensen hand hafde ingen penge at betale med, Men han ville Vnde hanem af huis andet hand hafde og saa Vndte hand hanem j Ege Kiste for 6½ Mk som Erich Christensen og hans broder strax tog med denem, og Jens Jensen hialp denem at bære den aff gaarden, Maren Olsdater vant at hun huerken hørde eller Saae bmt: kiste henkom, Men effter Jens Jensens og Hans Hustrues beretning var det hinde bevist, huor paa de bad denem Gud til Hielpe, Huor eftter Per poulsen var tingßvinde begierende, og Niels Nielsen i Arnborg begierede gienpart, -" -"

Løffuerdagen Den 1 Martij
Otte Mend, Nemblig Christen Sørensen i Lind, Anders Christensen i stoubye, Christen Nielsen i Busk, Gravers Nielsen i [...], Jørgen Jørgensen i Selstrup, Niels Matzen i Søuendal, Jacob Erichsen i Spegberg, Christen pedersen i Snepstrup, og bertel Christenßen i fielstervang,
for Retten fremstod Velforneme Peder poulsen paa tanderup, og forestillede tuende varsels mend, Nemlig Anders Sørensen i Amtrup og Christen Andersen i toustrup som affhiemlede med opragte finger og Eed effter Louen, at de i Mandags 8te: Dage sidst forleden Loulig Med fulde 8 dags 14 dags 3 Vgers 4-5 og 6 Vgers Varßel kaldet og Varsel gaf
Jens Jensen i birckebech og talte Mundtlig med hans hustru for hans Jndgiffne Jndleg at beviße, protesterede og i rette satte at Bmt: Jens Jensen burde for sh[ne]: sit skriftlig Jndleg at beuiße eller lide effter Louen, for det andet om hand icke bør at betalle Peder poulsen sit tilfor her i retten Naffngifne Restantz for afvigte saauelsom for dette aar efter forige i rettesetelse og var dom begierende,
Jens Jensen i Birckebech møte i egen person her for retten og vedstod i allemaader det ved sin Hustru i rette lagde Indleg, som hand med trej bogstafuer hafde Vndershrefuet, og formente at Peder poulsen bør at beuiße den Restantz som hand søger hanem foer eftersom hand intet vidre er gestendig end det sidste aar,
Peder poulsen herimod begierte at hanem Eeden maate foreleges, at hans intet vider var shyldig, eller og at hand maate give sin Eed at Restantz var rigtig, huor til
Jens Jensen suarer, at han hafde vdgiffuet til [Exequer] penge icke udj sidste rug Høst Men den anden 9 M danske, for hans Naboes Hustrues Resterende kopshat, huilchet Peder poulsen Loffuede at ville hanem got giøre i hans Vdgift, huilchet hand med sin opragte finger og Eed bekreftede, Endnu betalte for hinde samme tid bmt. Resterende kopshat penge 1 Sdr: for huilche forshr: Execution var hanem paa lagt som hand i lige [....] Eed vedstod, og vil saadant med Peder poulsens egen haand beviße formeente derfor det burde hanem at gotgiøres, foregaf der hos at ville det med hans gaardsfolch huorledes Peder poulsen hanem i hans gaard hafde begegnet, beviße, huor paa sagen til i dag 8 dage opßatt, og Jmedlgertid Jens Jensen at lade gifue bemt. sin gaard folck kald og varsel, Peder poulsen endnu som tilforn begierende endelig dom, -, -,

Peder poulsen paa tanderup presenterede herfor retten it skøde dat: kiøbenhaffn den 31 decembr. 1689 begierende samme Lest og paa shreffuen, hiulchet formedelst Louen formeldet at saadanne skiøder paa frit Jorde gods shal til Landstinget og ej andre sted Læßes og paa shrifues. til sine viße tider efter at de ere daterede og Saadant icke befindes med berørte skiøde at vere shed, er det her icke i dag bleffuen Lest og paa shreffuen.

Løffuerdagen Den 15 Martij Otte Mend, Nemblig ... Christen Christensen i fasterholt bierge