Arnborg sogn: Ole Pedersen fæste i Birkebæk 1740 fra Tanderup

Sidst opdateret 16. marts 2012

Ole Pedersen, som er barnefødt i Birkebæk i Arnborg sogn får fæste på det halve hartkorn i Birkebæk som er 1 6 2 ½. Det regnes i hoveri som 1/4 gård, hvilket ville betyde at hele Birkebæk med 3 Tdr 5 Skp 0 Fjk 1 Alb regnes for en halvgård. Men normalt regnes 4 tønder hartkorn som en helgård.
Da han herved vides født i Birkebæk er hans far også identificeret, det er Peder Olufsen, der i 1699 er kirkeværge i Arnborg.
Herremanden har bekostet vårsæden og lover ham een hest, men det vides ikke om han fik den. Desuden kan han få 12 egestolper på Tirsbæk gods langt væk (65 km) nord for Vejle Fjord, hvis han selv henter dem. Forsiddelsen i 1745 viser at han ikke har gjort dette for laden er stadig forfalden i 1745 som den var i 1740. Han fritages for landgilden Martini 1740 (11. november, fandens fødselsdag) for det første år og skal første gang betale 2 tønder rug i november 1741.

Liste af personer nævnt 1740:
Navn Sted Bemærkning
Ole PedersenBirkebæk, Arnborg †1748+ søn af Peder Olufsen nævnt i Birkebæk 1699 som kirkeværge i Arnborg. Gift, konen dør 1748 i Birkebæk. Fæster her i 1740 en ½ gård i Birkebæk med hartkorn 1 6 2 ½.
Christian (Frederik) Broerholt ?Tanderup, Snejbjerg Fuldmægtig på Tanderup, Snejbjerg, andrager forsiddelsen for Hammerum herreds ting. *1717 Feldingborg †1786 Endrupholm, Bramming ugift, lejermål 1751 og 1760, søn af Jakob Brorholt og Marie Margrete Ostenfeld af Lundgaard paa Stodholm.
Niels LindeTanderup, Tirstrup m. v. *1678 †1746 Tirsbæk, Engum, Vejle amt. Gift 1711 med Karen Andersdatter Rosenkrantz af Tirsbæk.

{...} kommentar Villy M. Sorensen.

1745
Viborg Landsarkiv: Hammerum Herreds Tingbog 1744 - 1751, B79-07, Folio 269b.
Opslag 539 på hammerum-herred.dk.
Udskrift: Niels Okkels Folkjær, Villy M. Sorensen
(Fæstebrevet er protokolleret i 1745, da fæstet tages fra Ole Pedersen)

Løverdagen 30. Oktober 1745.
...
No 20 C6tus 2 skl: 1740:
Udi fæste er Ole Pedersen /:Barnfød paa Mit herskabs Velbrne Niels Lindes godtz udj Birchebech Ahrenborg Sogn:/ forundt dend halve part af bemte Birckbeckgaard andsadt i Nye Land-Maalings Matriculfor Hartkorn 1 td. 6 Skp 2 f ½ alb til Beboelse med Ald hvis{=hvad} baade jnden og uden Marckskiæl der tilligger og af alders tiid tillagt haver indtet undtagen i Nogen Maade ved Stædets tiltrædelse er ham Lovet af Herskabet een goed Bunde Bæst til arbeyde, og een Tylt {12 styk} Eege stolper til lade Huusens Reparation naar Hand dem Selv paa Tirsbeck vil afhendte, Er frigiven for dend første Aars landgl Rug 2 td til Martinij 1740 forfalden, saavel som og Stædets Vaar sæd; der af Herskabet er Vorden lagt, ligeleedes eftergiven, Hvorjmod Hand stedse svarer og giøre Hove - Arbeyde af een fierde part gaard med Hæste og vogn, ligesom hans Formand før ham givet haver, og Endnu som hans gaardmand paa lige Hkorn Stedse svare og giør. Efter ovenmdte {ovenmeldte} Eene Aars frihed, svarer hand efter giorte accordt og Jorde Bogens, tilhold Aarlig Landgl: til hver Martinj Rug 2 tønder, de allereede eller hereftter paabydende Kongl. Skatter og udgifter at svare og betale til Bestemte tiid, Indtet af Stædets tilligende endten ved Leje eller i anden u pligt bruger, Saa vel og Jorden forsvarlig at dyrke Bygningen til børlig vedligeholder, Jligemaade besætninger forbedrer og icke forringer, være Sin Huusbonde og i hans Fra værelse hans fuldmægtig hørrig og lydig Itzigt er sig hans Kongl Mayst lov og forordninger eftterrætlig, og det alt under denne ham med deelt fæste brevs Forbrydelse.
Datum Tandrup dend 27de Julj 1740.
Eftter [...?] og tilladelse underskriver som fuldmægtig.
C. Broerholt. {evt. C.F. Broerholt}

{ENDE}