Sidste ændring 28. november 2016Rind, brand i Vovlund april 1744.

Den 28. april 1744 brænder — en tirsdag aften lige før folk i Vovlund går i seng — fæhuset, som havde 14 fag og er ret stort. Christens far Christen Christensen Vovlund den Gamle bemærker lysglimt, som han tror er genskin af lyn langt væk. Men da lyset bliver stærkere går Christen ud og ser, at hele fæhuset står i flammer. Han prøver eller får en dør lukket op i fæhuset — det er ikke ganske klart — men dyrene er allerede forgiftet af røgen og alle dyr går til:

2 heste, anslået til 36 rigsdaler.
3 stude, inklusive en ny stud, 8 rigsdaler ugen før.
1 tyr, 6 rigsdaler.
5 køer.
3 kalve.
18 får.

Fæhuset selv med de 14 fag brændte fuldstændig af. Christen lader dette tingsvidne her udstede i 22. august 1744 på Hammerum Herreds Ting med vidner, dette tingsvidne skal over amtmanden sendes til kongen med en bøn om kongens nåde og kristnes hjælp efter branden.
Hvordan kan ild opstå i en stald, hvor der ingen mennesker er? Det bliver ikke besvaret, Christen Vovlund den Ældre kan ikke give nogen forklaring. Der er forskellige teorier: 1. ildspåsættelse, 2. gnist fra hestesko mod sten. Christen Vovlund ytrer ingen mistanke om at ilden skulle være påsat. En gnist fra en hestesko slået mod en sten kan vel tænde ild i tør strøelse.
Noget vigtigere er hvordan og hvorfor ilden blev opdaget for sent. Opholdsrummet i stuehuset må have vendt væk fra fæhuset, ellers ville man have bemærket ilden tidligere og vel kunnet få nogle dyr ud. Man spørger sig om der har været blæst, så man ikke kunne høre dyrene brøle, for de har brølet da ilden kom nær. I hvert fald har ilden taget fat over hele fæhuset på det tidspunkt hvor Christen Vovlund kommer ud i gården og får set katastrofen. Da er ilden og heden så kraftig, at han ikke kan komme ind i fæhuset.

Liste af personer, 20 i alt, nævnt 1744:
Navn Sted Bemærkning
Christen Christensen den Ældre Vovlund, Rind 14 fag fæhus afbrændt 28. april 1744. 2 heste, 3 stude, 5 kør, 3 kalve og 18 får. *1680cc Vovlund †1757.05.29 Vovlund.
Christen Christensen Vovlund den Gamle Vovlund, Rind *1715c †1793.12.29 Vovlund. Nævnt som gammel far uden navn.
Karen? Madsdatter? Vovlund, Rind Nævnt indirekte som "gamle forældre". Christen Christensen Vovlund den Gamles kone.
Christen Pedersen Vovlund, Rind Christen Christensens farfar, som var i Vovlund i 1688 Ny Matrikel.
Peder Laursen Mellem Søby, Rind Vidner om det brændte fæhus.
Jens Hagensen Mellem Søby, Rind Vidner om det brændte fæhus.
Gjøde Pedersen Nørre Søby, Rind Vidner om det brændte fæhus.
Anders Pedersen Nørre Søby, Rind Vidner om det brændte fæhus. Bror til Gjøde.
Peder Pedersen Holt, Rind Vidner om det brændte fæhus.
Thomas Christensen Dahlagger Fuldmægtig for Lundenæs gods.
Christen Hansen Teilman Skrumsager, Sønder Bork Amtmand i Lundenæs og Bølling amter 1724-49.
Johan Valentin Sørensen Busch Snejbjerg Herredsfoged og herredskriver.
Christen Jespersen Snejbjerg Ottermand
Christen Klidsgaard Snejbjerg Ottermand
Jakob Odderbæk Snejbjerg Ottermand
Christen Østergaard Snejbjerg Ottermand
Knud Jensen Snejbjerg Ottermand
Christen Jensen Snejbjerg Ottermand
Christen Lauridsen Kiderik Ottermand
Rasch Dahlager Udstæder stævning d. 4 august for den 24 aug. 1744 i retten.


Nomenklatur i den udskrevne tekst:
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Brand i Vovlund, Rind april 1744.
Hammerum Herred Tinbog 1744-51.
Viborg landsarkiv B79-07.
(Afskrift)
Arkivalier Online opslag 21-22.
Udskrift: Villy M. Sorensen 2016.

Brand i Vovlund, Rind april 1744.

Folioside 16
Arkivalier Online 21
Løverdagen dend 22de aug 1744. Blev Rætten Sadt og betienndt af Herritz Foget og Skriver Johann Busch 8te Mænd Christen Jespersen, Christen Klidzgaard, Jackob odderbech, Christen Østergaard, Knud Jensen, Christen Jensen alle af Sneiberg bye og Christen
Folioside 16B
Arkivalier Online 22
Lauritzøn af Kidrichsgaard -
for Rætten frem kom Paa Londenis Stamhuus Veigne Thomas Christensen fra Dallagger som Paa forvalteren sammestæds hans Veigne i Rætten lagde Een skriftli: stæfning af 4de aug: sidst med der paa tegnede for vedkommende Øvrighed lovlig forkyndelse andgaaende Een u=lyckelig ilds vaade i Voulund Rind Sogn, hvilchen med sin forkyndelses Paaskrift Thomas Christensen begiærede læst Paaskreven og Acten tilførdt, som og skeede og lyder fol: 25
Dernæst fremstillede sig dend skade lidte Christen Christensen Voulund, som veemodelig androg hvorledis som sidst afvigte 28de April i mellem Tirsdag og Onsdag om Natten blev hiemsøgt af den forstæfnte u=lyckelig ilds vaade, ved de tiider som dend skade lidende, med gamle forældre var afklæd og vilde gaae til sængs, da dend skad lidende blev var end klarhed i stuen som hans gamle fader meente var skin af liun jld, mens som Vedvarte nog gich dend skade lidendede til dørren, og saae forstæfnte fæhuus med jldens lue omspendt løb strax til og Aabnede dørren for indelugte Creaturer i tancke at faae dem Rettet, men forgiæves for ildens suarhed, som med Røg heede og Qvalm hafde fyldt huuset og qvelt Creaturerne kunde ham ingen af dem faae Ræddet eller bierget fra ilden ej heller var nogen hielp eller rædning for ham at vændte af omliggende Naaboer allerhelst da nærmest beliggende var ungefær 1½ fiærding vejns derfra, men beklagelig enddrog af ildens vaade at hafve midst alle de Creaturen som i stæfnemaalet findis Andførdt tillige og de oven næfnte 14ten Fag huus der alt af jlden blev ødelagt, dend skade lidende Christen Christensen fremlagde sit fæste Bræv Paa No 20. fiire og tyve skilling {ovenfor linjen:?} som blev paateignet af d 10de Sep 42 {ende linjen ovenfor} paa lydende Fol:
Ej vidende hvor af dend ulyckelig ilds vaade er opkommen, men gaf til kiænde at hans far fader Christen Pedersen hafde beboed samme stæd Voulund i land Maalinges tiid, som er andsat for hart korn
Folioside 17
2 Td 7 skp 2 alb.
Dernæst fremstod Peder Laursen og Jens Hagensen af meld Søbye, Giøde og Anders Pedersøner af Nør Siøbye, samt Peder Pedersen af Holt alle af Rind Sogn, hvilche alle 5 under Lovens Æd med opragte fingre vandt og best[aade] at Christen Christensens Andragende med dend u=lyckelige jlds vaade og skade paa sin besættning og Creaturen, desto være førrer den Reene Sandhed med sig, og var dem vitterligt at de 2de af ilden op[.røte] bæster kunde hafve kodsted i Ringeste 36 rdlr og dend jndkiøbt stud hafde kost Christen Christensen 8 rdlr 5 Mk Een tyer 6 rdlr 4 Mk. Hvilches døde kroppper de tillige med andre 3de stude 5 kiør 3 kalve tillige med de 18ten stycker faar høvder som omstæfnit er, de nogle dage efter jlden var n[æ]dlagt saae og forefandt forbrændt og døde, men af de 14 fagten forbrænte huus fant de indtet som kunde være tienlig til biugning igien uden nogle faa forbrændte stomper, som mueligt kunde udklyves til et staure vægge med, Hvor paa de samtlig hver for sig bad sig Gud hielpe, og blev fra Rætten Dimmeteret.
efter hvis ført var Sr. Thomas Christensen begiærende tings vidne beskreven meddeelt -

Folioside 25
Arkivalier Online 30
No 18 c6tus 6 skilling, 1744
Hvorleedis [h...] [....] Herskabs Høvider Christen Christensen j Voulund, Rind Sogn, Hammerum Herred, Lundnis Amt, imellem sidst afvigte Paaske og Pintze helligt dend 28de April, er bleven hiemsøgt om Natten med een Sær u=lycklig vaade Jld, ej videdes hvor af, som opbrændte 14ten Fag Fæe Huus og Stald hvorudi, ald deris creature stoed, neml. 2de goede Bæster, 1 kiøbt Stud, som kom Næste Uggen tilfore, døde 3de Stude, 1 Tyr, 5 Kiør, 3 Kalve 5 gamle og 10 unge girl vædere og 3 Rønvædere som tillige af Jldens Lue, alt sammen blev dødet og Andrager Hand, fra gandske uformodentlig, og ulyckelig foruden Huuset Mistede
Folioside 25B
Arkivalier Online 31
alt det Levendes Creature hand Eyede, og derover er sadt i ynkværdig og Jammerlig tilstand Samme Agter jeg at erherfve et Lovformelig Tingsvidne over den 22de Aug: førstkommende til Hammerum Herritzting, for derefter, at søge Kongens Naade, og medliidende Christenes Hielp, Hvorfor denne Stevning anmeldes Høyærte og Velbr: Hr. JustizrRaad og Amtmand Christen Teilmann til Schiomsager {Skrumsager, Sønder Bork sogn}, om hand paa Sit Embedes Vegne, ved dessens Erhvervelse, for noget at Erindre, eller Erindre lade.
Dahlagergaard en 4de Aug: 1744.
H. Rasch
Naar dette agtede Tingsvidne forhvervis, Erindre Rættens Betienter at derudj bliver forklart.
1). Hvoraf denne u-lycklig Jldsvaade sig haver tildraget,
2). Hvormange Fag Huus, med hvad viidre af Jlden har taget Skade.
3). at lade Christen Christensen forviise sit fæste brev, samt beviis om hans i brug havende Hartkorn,
4de forklares, hvem samme i landmaalingens tiid haver brugt og saaledis tilstaas denne Stevnings Anmeldelse.
C: Teilmann.

{Slut}