Gjellerup sogn: Skifte efter Anne Andersdatter Holst, Gjellerup By, 1715

Sidste ændring 12. nov. 2009

Skifte efter Anne Andersdatter Holst død vinteren, formodentlig i februar, 1715 i Gjellerup By, Gjellerup.
Gift første gang med Peder Jensen †1695- (før 1695). To børn.
Gift anden gang mellem 1698 og 1703 med Gravers Clemmensen, som senere gifter sig to gange mere.

INDHOLDSFORTEGNELSE
Skiftets dele i skifteprotokollen
HOVEDINHOLDET KORT BESKREVET
GÅRDEN I GJELLERUP BY
HOVEDPERSONER
Anne Andersdatter Holst *1655cc †1715 Gjellerup by
Gravers Clemmensen *1675cc †1736 Gjellerup by
Anders Pedersen *1687 Gjellerup by, lever 1712 (Slaget ved Gadebusch)
Mette Pedersdatter *1685c Gjellerup by, ikke set efter 1715
Christen Jensen, Gjellerup by, 1708- - 1715, ikke set derefter
Peder Jensen Gjellerup by, nævnt 1670, †1694-5, selvejer på 4 tdr 6 skp 2 fjk 0 alb
Liste af de 36 personer, der er nævnt 1715 i skiftet efter Anne Andersdatter Holst, Gjellerup
Folk i Gjellerup 1715
Oversigt over Familien Holst i Hammerum Herred (Arne Feldborg + nogle tilføjelser)
Tak til
Notitser til udskriften
Skiftets originaltekst udskrevet

Skiftets dele i skifteprotokollen:
A. 15. april 1715 Registrering og Vurdering (8 sider)
deri citeret tekst fra dokument 1710 "Afkald fra steddatteren Mette Pedersdatter gennem hendes mand Christen Nielsen"
B. 27. maj 1715 andre fordringer og skiftet sluttet (4 sider)
deri citerede tekste:
a. 20 marts 1715, Randers, brev fra Thomas Biering - gift med søsteren Ingeborg - til skifteforvalteren
b. 8. februar 1706, Gjellerup By, brev fra Anne Holst til søsteren om 20 Slettedaler hun har lånt af søsteren
c. 25. maj 1715, Viborg, amtmanden Jørgen Lunds resolution at Gravers skal være værge for stedsønnen Anders Pedersen

HOVEDINHOLDET KORT BESKREVET
Skiftet foretages af Svend Jensen, Snejbjerg, herredskriver i Hammerum herred. Første møde 15. april 1715. Efter listen af tilstedeværende citeres et afkaldsbrev fra 1710 fra datteren af første ægteskab med Peder Jensen. Mette Pedersdatter ved hendes mand Christen Nielsen giver afkald for hendes fædrene og mødrene arv mod 50 slettedaler.
      Dernæst registreres. Gården på 3 tønder 4 skæpper hartkorn ejes af Gravers Clemmensen og vurderes til 105 rigsdaler. Stedsvigersønnen - kaldes i skiftet svoger - Christen Nielsen fæster deraf 2 tønder hartkorn. Der er to heste, fire stude, to køer, en kvie og en galtsvin på Gravers del af gården. Han har tre bikuber og i kælderen en tønde ny mjød, som vurderes til 4 rigsdaler. Inboet er sparsommeligt og gammelt. Registreringslisten omfatter:
Vogn og Vognredschab
Lefvendis Quæg
Indboeskab udj Østerstuen
Paa Loften (1 tdr rug, 1 tdr byg, 1 tdr havre, lidt boghvede)
Udj Kielderen Fandtis
Udj Brygerset fantis
Udj Dagligstuen
Udj Kalgaardsteden fantis
Her imod følger udgiften
Udgiften består dels af en arvedel i gården efter Annes første mand Peder Jensens skifte - 1694 eller 1695 året indirekte sluttet - til sønnen Anders Pedersen, der er soldat og det er uvist om han er i live. Denne arvedel er 66 rigsdaler, der regnes renter på og trækkes de 6 rigsdaler fra han fik, da han udrejste. Renterne regnes på ti år, selvom Peder Jensens skifte var for tyve år siden. Fem års renter fra Gravers Clemmensen og fem års fra Christen Nielsen, fordi han fæster halvdelen af gården.
      Listen af kreditorer er lang og vidt geografisk fordelt over landet med mellemstore beløb på 25, 20, 18, 16, 16, 13, 11, 10 osv. rigsdaler. For eksempel Lars Hansen Nyland i Ringkøbing 25, Hans Slagter i Kolding 20, assesor Peder Thøgersen på Herningholm 18, Jens Clemmensen soldat i København - formodet bror til Gravers - 16 rigsdaler. Det ses at Anne Holst og Gravers Clemmensen har haft kontakter usædvanligt vidt omkring. Denne gæld er ganske snildt lavet. Ingen af beløbene er "for store" i den forstand, at hvis en kreditor kaldte hans lån tilbage, ville det ruinere gården; man kunne i så fald låne af en anden. De fleste af kreditorerne har ikke vidst om de andre, så det har ikke været synligt eller kendt, at gården var ret så forgældet. Det er værd at bemerke, at Just Andersen Holst, som dog var bror til Anne og formuende, ikke optræder i listen af kreditorer. Det er svært tænkeligt, at han ikke har hjulpet sin søster, fx da hun sad enke. Men det er naturligvis muligt, at de ikke talte med hinanden af en vigtig eller anden grund.
      Hvis man regner de formelle 20 rigsdaler til Gravers egen begravelse ud og de 76 rigsdaler til Anders Pedersen ud, som en slags fantomgæld, bliver der 198 rigsdaler tilbage som egentlig gæld. Boet er 182 rigsdaler værd. Men det officielle tal for gælden er 294 rigsdaler - altså et underskud på 112 rigsdaler. Der bliver ingen arv at fordele.
      Just Andersen til Trøstrup skal informeres af Gravers om skiftet, om han har krav. Det synes klart, at herredskriveren formodede, at Just havde penge stående i sin søsters gård eller lån til hende. Amtmandens "betenchning" skal indhentes før skiftet sluttes om seks uger.
      Den 27. maj 1715 sluttes skiftet. Herredsskriveren Svend Jensen har sendt Just Andersen en "liden Missive" om at indfinde sig, hvis han har krav, men han kommer ikke, så det er ikke tilfældet. Man ser, at herredsskriveren har anset det for muligt, at Gravers ville "glemme" at informere Just. Men Justs svigersøn birkedommer Jørgen Clemmensen, Hagelskjær, Ikast kommer på Anne Holsts søster Ingeborgs vegne for hendes mand Thomas Biering, handelsmand i Randers.
      Et brev fra Biering med krav på 20 Slettedaler og rente fra 1695 indføres i protokollen. Som bevis indføres også et brev fra Anne Andersdatter Holst fra 1706 til sin søster Ingeborg, hvori hun beder om henstand med tilbagebetaling.
      Gravers Clemmensen svarer, at han intet kender til dette og at det ikke er indført i skiftet efter Peder Jensen - dette skifte må Gravers have haft og han kunne læse og skrive, gældslisten ovenfor er som "memorial" er indleveret af ham. En gæld som udj tyve år har "henstanden" skal efter hans mening henvises til "Landz Lou og Rætt". Skifteforvalteren giver ham ret i det. At Gravers ikke kendte til de 20 slettedaler er dog meget usandsynligt, for Anne skrev jo hendes brev om det i 1706, da de forlængst var gift.
      Amtmanden Jørgen Lunds betænkning er nu indtruffet. Han påpeger, at Christen Nielsen skal betale 25 slettedaler til Anders Pedersens værge Gravers Clemmensen i rente for de fem år. Dette er formalistisk rigtigt, men ikke særlig praktisk. Gravers indsættes som værge, dog skal gården med sine 3 tønder 4 skæpper hartkorn tjene som sikkerhed.

GÅRDEN I GJELLERUP BY
Gården var i Peder Jensens tid - før 1695 - 4 tdr 6 skp 2 fjkar 0 album hartkorn og et stort gadehus med fire skorstene til at leje ud. I 1715 er gadehuset solgt fra som også 1 tdr 2 skp 2 fjkar 0 alb. Hartkornet ser ud til at være solgt fra af nød for Anne og Gravers har levet over evne. Da Gravers senere klarer sig, kunne dette hænge sammen med Anne Holst - disse regninger i Ringkøbing til Laurs Hanßen NyeLand udj Ringkiøbing til 25 rd: 3 Mk: og 14ß: synes at være indkøb. Anne sad også mindst tre år enke og sandsynligvis syv år. At det er den samme matrikel fremgår af, at der stadig hæfter 66 rigsdaler skyld på den fra det ikke overleverede skifte efter Peder Jensen til hans søn Anders Pedersen.

HOVEDPERSONER
Anne Andersdatter Holst *1655cc †1715 Gjellerup By
Hendes bror Just er født ca. 1650. Hun selv får børn i 1686c. I 1703 er hun allerede gift med Gravers Clemmensen og får ikke flere børn. Hun må være født omkring 1655cc. Det giver en alder på ca. 60 år her i 1715.
      Hun må være opvokset i vel en købstad eller måske på et gods med privatlærer, for hun kan læse og skrive - se hendes brev til søsteren Ingeborg 1706 nedenfor. Ingeborg kunne læse og skrive og også broderen Just. Anne bliver første kendte gang gift 1684c med Peder Jensen i Gjellerup By, men måske var der børn der døde før Mette blev født i 1685c. Mettes fødsel er ikke indført i kirkebogen, som mangler for dåb i den periode. Hun er det første overlevende barn. Ved Anders dåb 1687 er Just Andersen fadder og hans kone bærer. Peder Jensen dør før 1695, for Anne nævner i brevet nedenfor, at hun lånte penge af søsteren Ingeborg, da hun "sad Enche". Dette lån var fra påsken 1695. I juli 1698 nævnes hun som enke efter Sl: Peder Jensen i Hammerum herreds tingbog.
      Hun er gift anden gang mellem 1698 og 1703 - mest sandsynlig 1702, da Gravers får skøde på gården - med Gravers Clemmensen. De får ingen børn og var ikke velhavende, men heller ikke fattige. De var knagens dygtige til at låne penge. Hendes datter Mette gifter sig 1708c med Christen Jensen og de fæster det halve af gården.
      At hun var noget særligt ses af en dåb i Gjellerup 1705. Jørgen Clemmensen, hvis kone Barbara Justsdatter er hendes bror Justs datter, har Klemmend til dåb. Blandt fadderne er Grauers Chlemmendsen i Gellerup, Grauers Chlemmendsens datter i Gellerup og Anne Andersdatter sammesteds. Ved alle de andre koner ville det hedde Gravers Clemmensens hustru i kirkebogen.
Her er hendes brev 1706 til søsteren Ingeborg i Randers:
      HøytErede Hierte Kiere Søster Ingeborig andersdatter;
Jeg beder dig kiere Søster at du for Gudz skyld fortørnes iche paa mig, for ieg iche nu Efter min skyldighed kand betalle dig de 20 SlDlr: Som Syster for Nogen tiid siiden var saa goed udj min Nød og trang og laaner mig [...] Jeg sad Enche Bede hiertelig kiere Søster, Endnu Vilde behage [..]ge den Velgierning til forrige og Lade samme 20 SlDlr: på nogen thid blifve bestaaendes indtil Min Lejlighed bliver Noget bedre, saa skal Jeg kiere Søster dennem Anndelig og Nøjagtig betale, saa Hverche[n] Søster Eller nogen af hendes for deßß bevjste tieneste Skal Lide nogen skade j Ringe[..en] maader Nyder for Inted som Jeg kand skrive min kiere søster til om men Gud skeelof, ieg er nogenlundes Ved goed Helsen og hellbrede, saa ieg icke kand fuldtache Gud Vil saa hermed [f....] dig med kieriste og barn og alt kiert havende, Gud troligen i Vold befalet af
Giellerop Bye d: 8de febr: Anno 1706
Anne Andersdatter Holst

Gravers Clemmensen *1675cc †1736 Gjellerup By
Hans far formodes at være Clemend Graversen af Linnebjerg, Ikast, som er nævnt i matriklen 1688. Dette fordi han kaldes Gravers Clemmensen Linneberg i 1697 nedenfor.
Han må være født ind i nogenlunde gode forhold, for han lærte at læse og skrive. Listen over hans kreditorer ("memorial" i skiftet) er skrevet af ham. Og han kan læse skiftet efter Peder Jensen †1695-, for han beviser at et lån fra Ingeborg Holst ikke er indført der. Dette er noget vildledende men et slående formelt argument, når modparten ikke mærker det. Lånet blev givet mens Anne Holst sad enke, altså efter Peder Jensens død, så det kunne slet ikke have stået i skiftet, som var før lånet.
Følgende er fra heftet "Mænd og Kvinder i Gjellerup":
1697 Nævnt i Gjellerup 4. aug. strid om Ikast kirkeregnskaber (kaldet Graver Clemmensen Linneberg, Fløe IV, s. 22)
1702 Skøde 1702 på afdøde Peder Jensens gård ved konen Anne Holst
1704 Skatteregnskab: opført i 1703 mandtal, har nu bortfæstet gården, boer udi et lidet bolig udi Agerskov under Lundenæs
1705 Forligsmand i kreaturstriden mellem Besser og Bjødstrup (Bjø 53)
Han nævnes første gang i kirkebogen i Gjellerup sogn i 1703 ved en dåb "Grauers Chlemmendsens hustru i Gell." Senere i 1705 med datter (steddatter), som må være Mette Pedersdatter ca. 15 år på det tidspunkt. Siden nævnes han jævnligt indtil hans død i 1736.
      I 1715 ejer Gravers gården - efter Anne Andersdatter - med sine 3 tønder 4 skæpper hartkorn. Godt halvdelen nemlig 2 tønder er fæstet til stedsvigersønnen Christen Nielsen, der er gift med Annes datter Mette Pedersdatter. De driver altså gården som to halvgårde hver med sin besætning. Dette synes at ende kort efter Annes død, for Christen og Mette ses ikke mere i kirkebogen. Selv om gården er ret forgældet, beholder Gravers den til han dør. Skiftet nævner en Jens Clemmensen soldat i København, der menes at være en bror.
      Han er gift første gang mellem 1698 og 1703 med Anne Andersdatter Holst, som vel er en del ældre, men hun har en gård. De får ingen børn sammen. Men hendes søn Anders har et 76 rigsdaler pant i gården, som arv erfter hans far Peder Jensen.
      Han giftede sig anden gang 1719 med Johanne Jensdatter †1722-5, der kunne komme fra Birk efter fadderlisterne at dømme. De får en søn Clemmen i 1719.
      I 1726 giftede han sig tredje gang med Anne Pedersdatter. De fik mindst to levende børn sammen Johanne Graversdatter *1731 og Peder Gravesen *1732.
      Der er intet overleveret skifte efter ham.

Anders Pedersen *1687 Gjellerup by, lever 1712 (Slaget ved Gadebusch)
Far Peder Jensen og mor Anne Andersdatter Holst. Hans dåb står i kirkebogen. Moderens formuende bror Just var der og hans kone bar Anders. Han må være rejst ud omkring 1705, da han var 18, og ved den lejlighed gav stedfaderen Gravers ham 6 rigsdaler 4 mark. Han havde 66 rigsdaler 4 mark i arv i gården efter hans far Peder Jensen. I skiftet efter moderen 1715 nævnes, at han var med i slaget 1712 ved Gadebusch mellem Lübeck og Schwerin. I dette slag blev næsten 20.000 danske og saksiske tropper udmanøvret og tabte mod 14.000 svenske tropper.
      I skiftet 1715 bliver Gravers Clemmensen indsat som værge for ham og der sættes pant i gårdens hartkorn på 76 rd 5 mk 10ß for Gravers vedkommende og 16 rd 4 mk for Christen Nielsens vedkommende, fordi han fæster det halve af gården. Det er 93 rigsdaler i alt og næsten lige så meget som gården overhovedet er værd, nemlig 105 rigsdaler.
      Ved skiftet vides ikke om Anders er "Død Eller Lefvendes".

Mette Pedersdatter *1685c Gjellerup by, ikke set efter 1715
Far Peder Jensen og mor Anne Andersdatter Holst. Kirkebogen mangler næsten helt de år, hun bliver født. I skattelisten 1787 nævnes Peder Jensen med 1 datter. Hun nævnes i 1703 som Gravers Clemmensens datter, der har hun vel været omkring 18 år. Hun gifter sig 1708c med Christen Nielsen og får en søn Peder Christensen *1711 og en datter Maren Christensdatter *1714, der har birkedommer Jørgen Clemmensen i Hagelskjær som fadder. Hans kone er Mettes kusine over Mettes mor, som er bror til konens far Just Andersen Holst.
      I 1710 giver hun og hendes mand afkald på hendes 50 slettedaler arv i boet efter hendes far Peder Jensen, der døde 1694c. Og afkald på arv efter hendes mor, der lever på det tidspunkt. Gravers Clemmensen udbetaler denne sum. Da de samtidig fæster det halve af Gravers gård, har de haft brug for penge til at få redskaber og besætning.

Christen Jensen, Gjellerup by, 1708- - 1715, ikke set derefter
Han er nævnt som fadder i kirkebogen 1708, da Jep Hafue døber en søn Niels. Han skrives da af Gjellerup. Sandsynligvis bliver han samme år gift med Mette Pedersdatter. Som beskrevet under Mette, giver han på hendes vegne afkald på arv efter hendes far og hendes mor mod 50 slettedaler. De får mindst to børn beskrevet under Mette.
      I skiftet 1715 bliver han "dømt" til at betale renter på det halve af Anders Pedersens arv, som står i gården siden 1695, fordi han fæster det halve af gårdens hartkorn. Det ser uretfærdigt ud, for han fæster kun. Han ejer ikke hartkornet. Men Anders arv blev simpelthen aldrig indløst.

Peder Jensen, Gjellerup by, nævnt 1670, †1694-5, selvejer på 4 tdr 6 skp 2 fjk 0 alb
Følgende er fra heftet "Mænd og Kvinder i Gjellerup":
1670 køb af selvejer gård og stort gadehus (fra 1683 græsningslisten?)
1683 græsninglisten: selvejer af 1 gård og stort gadehus med 4 skorstene, som er købt 1670
1687 kopskattelisten: Hustru, 1 datter, 2 køer, 2 hest, 4 får.
1688 matriklen: 4 tdr 6 skp 2 fjkar 0 album
1689-93 på skatterestance-listen
I 1683 er han fadder da Olluf Nielsen i Gjellerup får Maren døbt. Han formodes at have været gift før, men gifter sig 1684c- (før ca. 1684) vel anden gang med Anne Andersdatter Holst. I 1685c fødes datteren Mette, der er det ældste overlevende barn. Hendes dåb står ikke i kirkebogen. Anders er født 1687 i kirkebogen. Just Andersen Holst er fadder og hans kone bærer Anders.
      Der blev holdt skifte efter ham, som det fremgår af Gravers Clemmensens udsagn mod enden af 1715 skiftet, at et lån til hans kone Anne ikke var noteret deri. Peder var selvejer, for sønnen Anders fik pant i gården for 66 rigsdaler i skiftet efter ham. Dette er to tredje dele af den halve arv, den anden tredjedel fik søsteren Mette med 50 slettedaler (= 4 mark, rigsdaler = 6 mark). Dvs. boet efter Peder Jensen er blevet vurderet til 200 rigsdaler, hvoraf enken Anne Andersdatter har fået de 100 tilkendt. Men hun fik lov til at sidde i uskiftet bo, dette ses indirekte.

Liste af de 36 personer, der er nævnt 1715 i skiftet efter Anne Andersdatter Holst, Gjellerup:
Anne Andersdatter HolstGjellerup By, Gjellerup Skiftet er efter hende. Død kort før mars 1715.
Gift 1. gang 1684- (før ca. 1684) med Peder Jensen †1694 eller 1695. To børn Mette *1685c og Anders *1687.
Gift 2. gang mellem 1698 og 1703 med Gravers Clemmensen.
Hun kunne læse og skrive, se brev nedenfor i skiftet fra 1706 til søsteren Ingeborg.
Gravers ClemmensenGjellerup By, Gjellerup †1736.
Gift formodentlig 1. gang mellem 1698 og 1703 (vel 1702) med Anne Andersdatter Holst.
1702 skøde på gården.
Enkemand ved skiftet 1715.
Gift 2. gang 1719 med Johanne Jensdatter. Søn Clemmend *1719.
Gift 3. gang 1726 med Anne Pedersdatter *1698c +1776 Gjellerup. To børn Johanne *1731 og Peder *1732.
Han kunne læse og skrive, se "memorial" nedenfor som er en liste af kreditorer, han har indleveret til skifteforvalteren.
Jens ClemmensenKøbenhavn Kreditor, soldat, formentlig bror til Gravers Clemmensen
Anders Pedersen? *1687, søn af Peder Jensen og Anne Holst. Ved dåben bliver han båret af Jytte Cathrine Poulsdatter, Just Andersen Holsts kone. Just selv er fadder.
Da han udrejste gav Gravers ham 6 rigsdaler 4 mark i arv, det kan formodes at være omkring 1705, da han var 18 år. Soldat 1712. Med i slaget ved Gadebusch syd for Lübeck 1712. Opholdssted eller om død eller levende er ikke bekendt i 1715 i Gjellerup, han ville da være 28 år gammel.
Mette PedersdatterGjellerup By, Gjellerup *1685c Gjellerup By. Datter af Peder Jensen og Anne Holst. Gift 1708c med Christen Nielsen, datter Marren *1710 (vel død tidligt før næste datter Maren), søn Peder *1711, datter Maren *1714 fadder Jørgen Clemmensen i Hagelskjær.
Hverken hende eller hendes mand findes i kirkebogen efter 1715, så det formodes, de er flyttet til et andet sogn.
Christen NielsenGjellerup By, Gjellerup Gift 1709c med Mette Pedersdatter. Fæster det halve af Gravers Clemmensens selvejergård i Gjellerup By.
Peder JensenGjellerup By, Gjellerup Nævnt 1670, †1694-5 Gjellerup By
Selvejer af 4-6-2-0 tønder hartkorn i Gjellerup by og gadehus med 4 skorstene.
To børn med Anne Holst, se hende.
Skifte efter ham, men det er ikke overleveret. Boet var 200 rdl værd.
Peder Madsen KølbækGjelleruplund, Gjellerup Vurderingsmand
Dynes NielsenBitsov, Gjellerup Vurderingsmand og kreditor
Ingeborg Andersdatter HolstRanders Søster til Anne Holst. Gift 1. gang med møller Otto Lauridsen, Vivild. Gift 2. gang med Thomas Bierring, de har mindst et barn.
Thomas BierringRanders Handelsmand i Randers, gift med Ingeborg Holst
Just Andersen HolstTrøstrup, Timring Bror til Anne Holst. *1650c †1723 Trøstrup, Timring. Lille herremand på Frøstrup med 9 tønder hartkorn, som han købte 1700. Indsat som forvalter på Herningholm begyndende et tidspunkt mellem marts 1688 og maj 1690, forpagter Voldbjerggård 1704. Gift med Jytte Cathrine Poulsdatter, datter af Poul Eliasen Østergaard †1681 og Bodil Christensdatter †1715 i Guddum. Se også Brejl, Lundenæs og Bøvling Amter, lbnr 56, 1723.
Jørgen ClemmensenHagelskjær, Ikast *1675c †1734. Salholt og Hagelskjær. Birkefoged. Optræder på Thomas Bierrings vegne ved skiftet. Han er Just Andersen Holsts svigersøn, idet han er gift med Barbara Justsdatter Holst.
Søren Nielsen KorshøjFrølund, Gjellerup Kreditor. Har halvpart i 3 bikuber ved Gravers Clemmensen
Christen FunderVinderslev Kreditor
Poul ØstergaardGjellerup By, Gjellerup Kreditor
Peder ThøgersenHerningholm, Herning Kreditor, assessor
Peder VestesenHaderup Kreditor
Josva KnudsenVraa, Gjellerup Kreditor
Niels MoslundRoving Kreditor
Didrik Cortsen FlensborgHorsens Kreditor, købmand, se fx Brejl, Horsens, lbnr 404, 1716.
Laurits VraaGjellerup Kreditor
Mads Poulsen AgerskovAgerskov, Gjellerup Kreditor
Kirsten Møller? Afdøde Peder Mortensens enke
Christ AarupTimring Kreditor
Hans Nielsen? Kreditor
Søren LinbergIkast Kreditor
Anders SteffensenGjellerup By, Gjellerup Kreditor
Niels BjerregaardGjellerup Kreditor
Jens SørensenFrølund, Gjellerup Kreditor
Laurs HansenNyland, Ringkøbing Kreditor
Peder JepsenGjellerup By, Gjellerup Kreditor
Hans SlagterKolding Kreditor
Jørgen LundViborg Amtmand over Lundenæs og Bøvling amter †1723 Se Brejl, Lundenæs og Bøvling Amter, lbnr 59, 1723.
Svend JensenSnejbjerg Herredsskriver i Hammerum herred, 1710, 1720 hus og tingbog brændt

Folk i Gjellerup 1715:
Gjellerup by: Gravers Clemmensen, Christen Nielsen gift med Mette Pedersdatter, Anders Steffensen, Peder Jepsen, Poul Østergaard.
Frølund: Søren Nielsen, Jens Sørensen.
Bitsov (Bishoved?): Dynes Nielsen
Gjelleruplund: Peder Madsen Kølbæk
Vrå: Josva Knudsen, Laurits Vraa
Agerskov: Mads Poulsen Agerskov
Bjerregård: Niels Bjerregaard

Oversigt over Familien Holst i Hammerum Herred (Arne Feldborg + en del tilføjelser. De følgende er vel søskende):
Se også
udførlig oversigt med kildeangivelser.

Just Andersen Holst *1650c †1723 på Trøstrup, Timring sogn.
Forvalter på Herningsholm nævnt 1690-98, Trøstrup 1700-23, forpagter Voldbjerggaard 1705.
Gift med Jytte Cathrine Poulsdatter, datter af ridefoged Poul Eliasen Østergaard i Guddum, †1681 og Bodil Christensdatter †1715. Børn:
1) Anders Justesen Holst, *1686 Ribe †1748 Vivild, præst 1714 i Vivild og Vejlby, gift med Helvig Christensdatter *1678c †1752, to børn.
2) Barbara Justsdatter Holst gift med birkefoged Herningholms birk Jørgen Clemensen *1675c †1734 i Hagelskær i Ikast sogn.
3) Helle Justsdatter † før 1723

Sophie Birgitte Andersdatter *1647c †1729 Egerisgaard, Nr. Vium
Gift 1. med Thyge Sørensen †1689-, formentlig Ørslev Kloster, mindst et barn:
Christiane Sophie Thygesdatter, gift med Frederik Jensen Brock
Gift 2. 1689 med delefoged Christen Lauersen, †1714 Egeris, Nr. Vium.
Thyge Egeris †1742, Egeris.

Anne Andersdatter Holst *1655cc †1715 Gjellerup by
Gift 1. 1684c med Peder Jensen (Sort) †1694-5, Gjellerup by, to børn:
1) Mette Pedersdatter *1785c gift 1708c med Christen Nielsen, Gjellerup by indtil 1715
2) Anders Pedersen *1687 Gjellerup by, soldat, 1712 i slaget ved Gadebusch, er 1715 "Død Eller Lefvendes"
Enke fra 1695 til 1698 måske indtil 1702, hvor hendes 2. mand får skøde.
Gift 2. 1698-1702 med Gravers Clemmensen †1736 Gjellerup by, Gjellerup by, ingen børn

Ingeborg Andersdatter Holst, †1722
Gift 1. 1685- med møller Otto Lauridsen, Hevring mølle, Vivild, børn:
1) Laurs Biering, borger og handelsmand i Drammen, Norge
2) Ditlev Biering, *1685 Ørsted †1732-, købmand Randers
3) Anders Biering, *1689 †1745 Ålborg, Tolder i Ålborg, gift 1722 med Margrethe Mouritsdatter Balling
4) Otte Ottesen Biering, *1692 Vivild †1732 Fiskerhuset?, Ørum? sogn, Galten herred.
Gift 2. 1694 i Vivild med Købmand Thomas Michelsen Bering, Randers, børn:
1) Michel Biering, *1695 Vivild †1741 Vroue sogn, præst Vroue og Reesen, gift med Mette Pedersdatter Pandrup †1755
2) Peder Thomsen Biering, *1697 Vivild †1739 Horsens, handelsmand Horsens, gift 1725 med Elisabeth Cathrine Hofgaard *1708 Horsens †1731 Horsens
3) Hans Thomsen Biering *1698 Vivild †1765 Agri sogn, præst i Agri

Tak til:
En tak til Arne Dahl for kirkebogsudskrifter og Erik Brejl for skifteuddrag.
Endelig en tak til hammerum-herred.dk, hvor skiftet kunne hentes i billder i tilstrækkelig opløsning, at hver side kunne forstørre til A3 og læses nogenlunde. Randen tenderer lidt utydelig, men alt væsentligt kunne læses. Billerne blev skærpede og kontrasten forhøjet selektivt med PaintShop.

Notitser til udskriften:
Klammer [..] betyder et ulæseligt ord eller i hvert fald et, som jeg ikke kan læse. Antallet af punkte er det formentlige antal bogstaver i ordet.
[Andre] fx, betyder at denne udskrift er nogenlunde, men ikke helt, sikker.
Skriveren har mange gange skrevet sh, hvor vi skriver sk. På steder hvor en nutidig, begyndende læser ville snuble over det, har jeg skrevet et sk ud, fx i ordet skal. Skriveren skriver konstant registering, dette er altså ikke en trykfejl.
{Tilføjet tekst} på steder fx tabeller, hvor dette er nødvendigt. Disse ord indenfor parenteserne forekommer ikke i det originale skifte.

1715
Skifte efter Anne Andersdatter Holst, 15. April 1715, Gjellerup By, Gjellerup, Hammerum Herred
Lundenæs og Bøvling amter Skifteprotokol 1713-24
Viborg Landsarkiv: B8-1073, foliosider 61-66
Udskrift: Villy M. Sorensen, Jan. 2009


Billede fra www.hammerum-herred.dk

Anno 1715 den 15 Aprilis
Paa Kongl: mayst Velbetroede Amptmand Ofver Lundenes og Biøfling Amter; Høyædle og Velbaarne Herre Jørgen Lund hans veigne, indfant Jeg mig Underskrefne Svend Jenßen Herridz skriver udj Hammerum Herrid efter Ermte Velbaarne Hr Amtmandz mundtlig order udj Gravers Clemmenßens j Giellerop Bye i Giellerop Sogn hans Stærfboe tillige med tvende Vurderings Mænd Nafnlig peder Madsen boende udj Giellerop Lund og Dynnes Nielsen boende i Bidzov {Bitsov} j bemte Giellerop Sogn, der forbemte Grafvers Clemmindsens boe, at Registere og Vurdere, Eftter hans Sl. hustrue Anne Anders daatter, som boede og døde j bemte Giellerop bye og blef bemte Gravers Clemmensens boe Registered og vurdered som følger.
Først blef fremlagt af Gravers Clemmensen Jt afkald paa Sex Skiellings papier No 18. som af hans Svoger Cristen Nielsen boende i bemte Giellerop bye for sin hustrues fædrene og Møderne Arff hvilche er meldende Saaledes;

Kiendes Jeg underskrefne Christen Nielsen udj Giellerup bye, og hermed vitterlig giør at min Kieristes mette pedersdatters stiffader Grafvers Clemmensen boende udj Giellerop Bye, hafver forenøyet og rigtig mig afbetalt med halftredsindstiufve slette Dlr siger 50 SlDlr. for jeg eftter hans kone Anne Andersdatter, min Kieristes Moder hinde arfve, Ligesaa fuldkommen som bemte Min kieriste arfvet Eftter hendes Sl: fader Peder Jensen, saa Jeg ganske indted i Nogen maader haver at arfve Eller Krefve Eftter bemte min Kieristes Moder anne andersdatter Naar hun ved døden afgaar saa Jeg tacher bemte Grafvers Clemmenßen got for goed betaling og arfelod i alle Maader, og holde Grafvers Clemmensen og Sine Arfvinger af mig og mine arfvinger, for [føde] og u[.odde] frj og Krefves løß udj Alle maader som forskrefvet staar, og tilstaar samme at lade mit givne afkald og qvittering i Rætten at Lade indlægge læße og paa skrifve, og Vider der efteer at tage beskrevne om det ham behager foruden nogen kald og varsel og hafver Jeg dette med Egen haand underskreven og Venligen ombedet Herrids Skrifver Svend P Jensen I Snejberg og Peder Madtzøn [Kiølbech] i Giellerop Lund dette til Vitterlighed med mig at underskrifve og befrefte.
   Datum Giellerup bye den 6te maij Anno 1710:
   stod underskrefven Christen Nielsen,
   eftter begiering til Vitterlighed testerer
   Svend Jenßen PMS. Peder madßen Kiølbech sit Nafn tvende bogstaver,

hvilche af kald Her I dag j stærboen blef Læst og paaskreven eftter begiering

Dernest blef Æsket af Skifttes forvalteren af Grafvers Clemmenßen om der var Enten guld, Sølf, Eller Reede penge udj Stærboes Hand da det ville fremvjße; Hvorpaa blef Svared af hannem at hand hafde inted af Nogen Slags;

{Antal}{Sag} rdMkß
 {GODS}    
 Der Eftter foregaf fornte Gravers Clemmensen at hand var Eyere til hans i boende sted, og Eendel har hans Svoger Christen Nielsen i fæste af bemte Gravers Clemmensen, og Er bemte bunde og herlighed med Eiende tilsammen 3Tdr: 4 skp: siger threj tønder fire skpr: hartkorn a tdr Taxeret for 30 Rdl: bedrager sig tilsammen 105--
 Deraf har hans Svoger Christen Nielsen i fæste af frmte Gravers Clemmensen 2 tdr: hartkorn    
      
 VOGN OG VOGNREDSCHAB    
jgamel u brugelig beslagen vogn med sin tilbehør 4--
jAnden trevogen med behør med [hafrer] mogfiel, gammel [Stoch] og andet 32-
jGl: Ploug med Jern Snart u=brugeligt -3-
jgl: træe harre -1-
j hiøelæe for -2-
jskier knif og Kiste -110
jLiønglæe --8
jSpade --12
jSkp, Hafre, Sper[bore] og Va[..] tilsammen - 3 4 - 3 4
      
 LEFVENDIS QUÆG    
j bruun stierned hoppe 15 aar gl: 34-
j Sort dito: fantis gandske skrøbelig 14-
j Rafn Sort stud og j sort hielmet j 5te aar 102-
2de Sort hielmet dito: 2 aar Gammel: 52-
j Graa Hvid Koe 32-
j Rafn Sort koe 22-
j Sort hielmet qvie udj 3die aar 21-
j 2de Aarings GaltSvin à 6Mk: 8ß: er 211-
      
 INDBOESKAB UDJ ØSTERSTUEN    
j Rød Eege Kiste med beslag og Laas for 32-
 fantis der udj af den Sl: kones gangklæder    
j gl: Sort Klude KiolE 12-
j gl: Fylskafttis dito 1--
j [Barratis] Hals Kaabe -4-
j Sort Muffe -1-
j Par skoe 1Mk: 8ß. 1 par tøfeler 1Mk: er -28
j Rød bonden Nattrøye -3-
2de Hørgars Særche -4-
2de Hals Klude, og j Hørgarns forklæde -4-
 Hvis andet Lindklæder Den Sl: Kone Eyede som hun iche fich med sig i Jorden, fantes Ej videre af, End som meldt er.    
j Sort blommed Adlaskes hue med Sorte Knipling -28
j Par strømper -18
2de Gamble daglig skiorter -4-
      
 FANTIS I SAMME ØSTERSTUE    
j Vognskrin og en anden Gl. Dito -16
j Gl: træe skoel ---
j Liden Lofttestie med fire trinner udj --4
j fyr Sengested udj bemte stue hvorpaa fantis trende gl: bulster dyner, 2de hofved Pudder af Hiemgiort Ollmerdug, Saavel tvende Gl: Hørgarns Lagener, Hvilche bemte Gravers Clemmensen tilholt sig til hans seng, og Ej formoedet at komme til nogen vurdering, som og af Skiftesforvalteren blef hannem tillat saasom hand Siønes det var billigt at hand burde at hafve En Seng. ---
25314
      
 PAA LOFTEN    
  antis ungefæhr halfanden tønde Rug som fore: Gravers Clemedßen formoedet at til sin Sommer føde, dog det ej kand tilstreche. Endnu fantis paa samme Loft j tdr byg fire skpr boghved og En tønde Hafre som blifver til Sæden dog det ej kand tilstreche. Skifttes forvalteren gaf her paa til Svar At Gravers Clemmensen beholder de halfanden Tønde Rug til sin sommmer føde, og det andet forbliver til Sæde og auflingens fortsettelße.    
      
 UDI KIELDEREN FANDTIS    
  En tønde Nye Blen[t] mød 4--
2nde Gl: Ølltønder med noget øll udj -5-
  Noch En Øll halftønde som var tom -24
      
 UDJ BRYGERSET FANTIS    
  En gl: brøger Kiedel vog 17 Pd à 20ß er 334
3 tindfade vog 9 P. a 18ß: er -142
5 gl: tind tallerchener vog 4 P: à 1Mk: er -4-
j gl: Tin Kruuß vog 11 P: -14
j gl: øllkar paa 3 tdr: med Læsk giord omkring 1--
j gl: balle kar paa EnTønde -3-
j Liden gl. anden Dito -1-
j Øre[?] Saar --10
j Strippe i bøgelspand --14
j Solde j Sold j drøsttrou --18
j Ildklemme En Reste -16
 Endnu fandtis i bemte Brygers    
j gl: ulden Sæch -18
j gl: Hampe Sæch -14
j kornskippe Nye Maal -5-
j fjrkar Nye maall -34
j Slaabench af gl: EgeBoer -28
j Hand quern med Biug 1--
1656
      
 UDJ DAGLISTUEN    
j Par Meßßing Lyßestager -48
j Liden Messing fyrfad -18
j liden Messing fad --12
j Gl: messing RifJern --18
j Steen Lofle --12
j Ege bord med skuf under -5-
j gl: Eege Lagstoell -2-
j bøge Træstoell --8
j Liden fyrskab indsat udj væggen, Rumme udj og 2nde Laase derfor 1--
j gl: beslagen fyrkiste som Gravers Clemmenßen tilholt sig at beholde til at forvare sine Klæder udj. Som af Skifttes forvalteren blef hannem forundt og Till Lat ---
j Hollandske steen Kruuß -1-
4re Glasße store og Smaa tilsammen vurderet for -18
j Jern fyrfad -1-
j gl: Gryd Kachelofn med en styche Jerngryde heelt ofven paa, som ey er af Nogen Verdj derfor ej Vurderis ---
5 gl: Historie bøger baade tydske og Danske tilsammen -2-
2de Pot Bottelier --12
      
 Endnu fandtis udj dagligstuen VURDERING    
 En Gl: Ege Sengested Hvorpaa fandtis    
2 Gl: Ollmerdugs dyner a 1 rdlr: er 2--
2de Hoved puder af bulster à 2Mk: er -4-
j blorgarns Lagen -18
j Gl: broget dreyuls Seng Klæde -2-
j Senge baand --8
j gl: Klæder burste --2
j gl: dreyuld dug -2-
j handklede -1-
8--
      
 UDJ KALGAARDSTEDEN FANTIS    
3de Biestache som Gravers Clemenßen beretter at Søren Nielsen i frølund hafver halfpart af, der af hans part vurderet for 13-
      
 Derefter blef Gravers Clemensen tilspurt, om hand hafver noget tilstaaende Gield som kunde regnis forvisße, og her vorde jndført hand det da ville tilkiende give, hvortil gravers Clemenßen Svarede Nej.

Endeligt blef tilspurt, om hand vidste Noget som var fordølget, Som ey her udj er indført hand det da vilde tilkiende gifve, og fremvijße hvortil hand Svarede hand vidste indted udj nogen Maader som var fordølget, men at det joe var jndført Altsammen;
   
      
 Summa Summarum Bedrager Boens midler sig altsammen til Indtegt til hundrede Firesintztifve og Tou Rdlr. fire Mk: Siger 18248

HER IMOD FØLGER UDGIFTEN
{Sag} rdMk:ß
Først foregaf Grafvers Clemedßen at hans Sl: hustrue hafve een Søn ved Nafn Anders Pedersen som var udj Kongl: maysts Tienniste, og var med de [Andre] udj Slaget som stod for Gadebüsh som hafde En Capital her udj boen staaende eftter ßin Sl: fader paa 66 rdr 5 Mk: 10 ß: Renten deraf udj thj aar a 3 rdr 2 Mk:. er 33 rdr 2 Mk: hvoraf bemte grafvers Clemmenßen svarer de femb aarß som er -- 16 rdr 4 Mk:
Derpaa Hafver Grafvers Clemmenßen betalt dend gang formte anders Pedersen udrejste 6 rdr 4 Mk: Blifver saa Gravers Clemmenßen Skyldig til fornde anders Pedersen
76510
De andre femb aars Rente af forskrefne Tredsinztyve og Sex rix Dlr: 5 Mk: 10 ß: Svarer Christen nielsen til gravers Clemmenßen naar paa æskes af forErmte anders pederßen Eller Hans arfvinger som er 16 rdl 4 Mk: Eller [..and] kand opspørge bemte anders pedersen Enten Død Eller Lefvendes, Dog Jmidlertid vil forvente i Velbr: Hr amptmands Resolution derom, hvorleedes der med skal forholdes.    
Og hafver forErmte grafvers Clemmedßen forsihred fornefnte anders Pederßen for ßin bestaaende Capital som er 66 rdr: 5Mk: 10ß: med paaløbende Rente 2de tønder hartkorn og En fiering Kar som formelte Christen Nielßen i fæste og i brug hafver.    
Dernest bekræftede Grafvers Clemedßen med ßin Corporlig Ære at vere bortskyldig først for Kongl: Maysts Magazin korn 1715 Rug og [an.] af Sin paaboende Stæd 21-
Noch Endnu bortskyldig Efter Hans foregifvende og indleverede memorial under sin Haand Som Lyder Saaledes    
Christen funder i Vinderslev 132-
Povel Østergaard i Giellerop bye 10--
Velbaaren Herr assesor Peder Thøgersen Paa herningsHolmb 18--
Peder Vesteßen i Haderup Sogn 44-
Josva Knudßen i Vhraa i Giellerop Sogn 92-
Niels MosLund i Roving Sogn 71-
Dietrich Korsten i Horßens 6--
Lauridtz Wraa i giellerop Sogn 32-
Madz Agersho[.] i giellerop Sogn -5-
Dinnis Nielßen i Bishoved {Bitsov} i giellerop Sogn -4-
Kirsten Møller Sl. Peder Mortenßens Enche 72-
Christen aarup i Timmering Sogn 11--
Hans Nielsßen [.onsind] i [G.fstnen] 92-
Jens Clemmenßen som er udj Kongens tieniste i Kiøbenhafn 16--
Søren Linnberch udj Ikast Sogn 711-
Anders Stefenßen j giellerop Bye 24-
Niels bieregaard i giellerop Sogn 1--
Sørens Kaarshøy udj frøelund 13-
Jens Sørenßen ibm -3-
[P]eder Madtzen Kiølbech i Lund 16--
Laurs Hanßen NyeLand udj Ringkiøbing 25314
Peder Jepsen i giellerop Bye 1--
Hans Slagter udj Colding 20--
Til Velbaaren Ambtmandz Salarium 2--
Et Bref stempled Papir til skiftis forretningen at skrifve den paa -3-
Til skriver Løn for 7 arck Papier 33-
Thil tvende Vurderingsmænd -4-
Endnu begierte formte Grafvers Clemeds: af skiftes forvalteren, at hand maatte Nyde ßin Lig begrafvelse af Sterboen, Efter som hans Sl: kone Anne Andersdatter fich som hand beretted at kosted 20 rdr: Hvor paa skiftes forvalteren Siønes at være billigt at hand nød ßin Liig begiengelße ligesaa vel som hans Hustrue om Boens Midler kunde tilstreche med 20--
Summa summarum 294514
     
bedrager boens udgift Sig in allis 2945-

Naar forErmelte Grafvers Clemedsens gandske midler Er tilsammen Lagt, og til Indtegt ført blifver hand saa skyldig til ßine Creditorer 112 Rdlr: 1 M: ßiger Et hundrede og tolf Rixdaller , En march og har fornefnte Grafvers Clemedsen Lofvet og tilforpligtet ßig, at holde HøyEdle og Velba: Hr Amptmand Jørgen Lund saavelsom den [Belofruede?] skifteforvalter uden skade J alle maader Eftersom midlerne udj sterboen bliver hos hannem bestaaende, altsammen;
Saa vel fore Leggis Grafvers Clemedsen, at give Sr Just anderßen til Trøstrup det tilkiende, om hand hafver noget udj Grafvers Clemedßens Boe at forrætte Enten paa sin Eller andres Vegne, hand da det til d: 27de Maj først kommende, som er Rette 6 uggers dag vilde Lade sig behage i forErmte sterfboe at indfinde, Eller ogsaa sin skriftlig betenchning derom matte indsendes og er denne Registering og Vurdering denne gang forrættet indtil HøyEdle og Velbaarne Hr amptmand Jørgen Lundz skriftlig betenchning her om kand jndhæntes til bekræftelse under Voris hænder
   Datum ut Supra
   paa høyædle og Velbaaren Hr. amptmand Lundz Veigne
   Som beskiched fuldmægtig Svend Jensen
   Peder madsen Lund
   Grafvers Clemmedsen
   Dynes Nielßen

Anno 1715. d: 27 May
som Er i dag Loed ieg mig underskr: Svend Jensen indfinde, tillige med fornefte 2de Vurderings mænd Nafnlig peder Madsen [Kiølbech] og Dinnes Nielßen Bidzov begge boende udj fornte Giellerup Sogn, og som for frnte Skifte er opstil til i dag Er Vj Samptlig mødt udj forenefnte Gravers Clemmenßens sin Sterfboe Efter hans Sl: Kone Anne Andersdatter at faa denne skifte til Endelighed da imidlertiid Efter forige Slutning a 6=te May sidst at Grafvers Clemmendsen skule gifve Just andersen til Frøstrop naar skiftet skulle føris til Endelighed, det til kiende, saa hafver Jeg paa Velbaaren herr Amptmand Jørgen Lundz Vegne fornefte Just andersen med en Liden Missive Ladet hannem Vide skiftets Endelighed om hand hafde nogen Pretentioner Eller noget der at forrætte. Hand da til dend Tiid Ville indfinde sig Eller og sin skriftlig Villie indgive, mens som hand har indted indfunden sig, forbliver det derved;
Og Nu i dag fremkom vellagte mand Jørgen Clemmendsen udj Hagelskiær af Ikast Sogn Paa Sr. Thomas Biering Borger og handelsmand udj Randers hans vegne og fremlagde en skriftlig instrument paa No 18 Sex skillings papier lydendende Saaleedes.

VellEdle tilforordende skiftes forwalter Efter Sl. anne Andersdatter i Giellerop Efter hosføjede beviis kand fornemmis, den Sl. Kone anne Anderdatter i hendes Enche Sæde, af min kieriste som Hendes Søster til Laans har bekommet Tifwe SlDlr: Reede penge hvilche hindes Jidtzige Efterladte mand noch som er bevist hvilche 20 SlDlr: med sin paaløbende Rente fra Paaske Anno 1695 da hin bemelte penge bekom, til Paaske 1715. bedrager 40 Sldlr: samme fyrgetyve Slette daler VellEdle til forordende Skiftis forvalter Efter bemte Sl: Kone, Ville behage af Sterfboen at lade mig skee fornøyelße for, og til den Ende tienstlig begieres dette tillige med hosføyede bevijs maatte over Skiftet læßes paaskrives udj forrættningen indføris og mig igien tilstilles, Jeg forbliver stedße med Respect VelEdle Herr skiftes forvalters Erbødigste Tienner
   Thomas Biering
   Randers d: 20de martij 1715.

Hvilche indleg her i dag i sterfboen blef læst og paaskreven;

Derhos fremlagde Ermte Hr Jørgen Clemmendßen paa fornte Thomas bierings vegne, En skriftlig Missive med den Sl. Kones haand underskreven af dato 8de febr: 1706 paa Slæt papier Og derhos deponerede i Rætten 24 ß: til En arch stempled papier om det skulle giøris nødigt det at oversette saasom stemplet papier ej Er at bekomme, for lang vej til kiøbstederne Er samme Missive j Retten accepteret, da paa dend maade om Det skulle komme til Videre Ræt vorde oversat af mig underskrefuen, hvilchen Missive Er mældende saaledes,

HøytErede Hierte Kiere Søster Ingeborig andersdatter;
Jeg beder dig kiere Søster at du for Gudz skyld fortørnes iche paa mig, for ieg iche nu Efter min skyldighed kand betalle dig de 20 SlDlr: Som Syster for Nogen tiid siiden var saa goed udj min Nød og trang og laaner mig [...] Jeg sad Enche Bede hiertelig kiere Søster, Endnu Vilde behage [..]ge den Velgierning til forrige og Lade samme 20 SlDlr: på nogen thid blifve bestaaendes indtil Min Lejlighed bliver Noget bedre, saa skal Jeg kiere Søster dennem Anndelig og Nøjagtig betale, saa Hverche[n] Søster Eller nogen af hendes for deßß bevjste tieneste Skal Lide nogen skade j Ringe[..en] maader Nyder for Inted som Jeg kand skrive min kiere søster til om men Gud skeelof, ieg er nogenlundes Ved goed Helsen og hellbrede, saa ieg icke kand fuldtache Gud Vil saa hermed [f....] dig med kieriste og barn og alt kiert havende, Gud troligen i Vold befalet af
   Giellerop Bye d: 8de febr: Anno 1706
   Anne Andersdatter Holst

hvilchen Missive her j dag j stervfboen Blef læst og paaskreven;

Til ovenmelte og forranmelte svared dend Sl. Kones Efterladte mand gravers Clemendsen og formeente at samme foromførte 20 Sldrl: Capital, vidste hand Slet intet af At sige, men burde at haves nævnd Søgt udj hans formandz tiid, der skifted blef holden Efter hendes Sl: Mand peder Jensen og væred jndført udj skifted, men Gandske indted der udj findes indført om Samme penge, til med vil hand Gandske indtet tilstaa pengene, og formoeder af skiftes forvalteren At hand ej giør nogen udlæg her j sterfboen for samme fordring saasom Boen iche heller kand paa En 112 Rdlr: Nær tilstræche til giælden, som [fander?] bortskyldig og beder derfor det maatte Henvijses til Landz Lov og Rætt om det er billigt at samme fordring bør betalis som udj tiufve aar har henstanden og Aldrig ham er forevijst førend j dag her j Boen,

herpaa Af skiftes forvalteren blef kient Saaleedes;
Saasom Gravers Clemedsen har Ladet inføre adskillige Protestationer om samme 20 SlDlr: Capital med sin Rente og begierer at det maatte henvijßes til Landz Lou og Rætt, da kiendes herudj at gravers Clemedsen begiering ej kand nægtis men henvjßes Sr Thomas biering sin Fordring til Lands Lou og Rætt; Endelig for det sidste fremlagde skiftes forvalteren Svend Jensen HøyEdle og Velbr: Hr Amptmand Jøren Lundz resolution angaaende hvem som skulle være værge og formynder for dend fra værende Soldat Anders Pedersen som er udj h: K: M: thienniste og Hvorlundes med bemelte Anders Pedersens fædrene Arf som er bestaaende hos Ermelte Gravers Clemedsen och Cristen Nielsen skal omgaaes og medhandles og er samme reolution Saaleedes Meldende;

som Jeg har gennemseet Registeringen og Vurderingen som er gangen udj Gravers Clemedsens Boe Eftter hans Sl. Koen Anne andersdaatter og finder der udj at Christen Nielßen i Giellerop bye Er skyldig Rente Penge til Anders Pedersen som er udj Kongl: mayst tienniste 25 Sldlr: saa befales hermed bemelte Christen Nielsen at med første fornøyer fornefnte Gravers Clemedsen Eller stiller ham fornøyelig forsichring derfore, at hand kand være uden skade befaler Gud.
Viborg d: 25 May 1715
PS: Til værge og formynder indtil videre Beordris Gravers Clemmdsen for dend fraværende anders Pedersen dog Gravers Clemedsen at giøre forsichring udj fulde Jordegods og Christen Nielsen iligemaader for de 25 Sldlr: Rentepenge at Sætte forsichring udj [ij] tønde Skyld som hand Eyer i Gaarden, og alt saa dend heele gaards hartkorn 3 td: 4 skp: at blive til forsichring paa samme Arfve part indtil videre
Datum ut Supra
   Jørgen Lund;

hvilche Resolution her i dag i sterfboen blef læst og paaskreven

Blef saa for det sidste gravers Clemendsen tilspurt om hand hafde noged videre at ville have her udj denne [..yt] indført Eller og om der var nogen andre som hafue noget meere at forrætte det da ville tilkiende give, hvortil de svarede sampt G: at de ey hafde noget meere at forrætte Eller lade indføre og er saa denne skifte til Ende bragt i dag,
Datum Giellerop Bye d: 27 May Ao 1715.
    Paa høyEdle og Velbdr: herre Hr Amptmand Lundz vegne som beskichet skiftis forvalter Svend Jensen
   Gravers Clemends: Christen Nielsen
   Vurderingmænds Nafne
       Dinnis Nielsen; Peder Madsen