Jelling sogn: Testamente Peder Olesen Borreschmidt, 1776

Sidst opdateret 4. nov. 2006

Peder Olesen Borreschmidt (Borgsmed, Borresmith) er i 1776 56 år gammel og hans kone Maren Pedersdatter er 51. De har ingen børn og kan med konens alder, som testamentet siger ikke forvente sig nogen mere. De vil afsikre sig overfor arvingerne i hver deres familier at boet ikke, når den første af dem dør, skilles ad og skiftes, sådan at den overlevende ikke har mere at leve af. Testamentet siger, at den overlevende skal have alt i uskiftet bo.

Testamentet er ikke overmåde interessant, idet der ikke nævnes familie, og i øvrigt er der mange fraser der gentages ret mange gange.

Peder og Maren findes i 1787 i Harresø, Givskud sogn:
Anna Madsdatter 46 Enke Madmoder Bonde og Gaardbeboer
... .. .. .. ..
Peder Olesen 67 gift Madmoderens Moster og hendes Mand Inderster
Maren Pedersdatter 62 gift Madmoderens Moster og hendes Mand Inderster

Peder Olesen dør i Harresø, Givskud, i 1797, 77 år gammel [information: Vera K. Madsen].
Maren Pedersdatter er ikke set i folketællingen 1801 i Vejle amt.
Der er en Mads Olufsen Borreschmidt i Tørring og Anders Olufsen i Viborg [information: Vera K. Madsen].

1776
Rigsarkivet, Danske Kancelli
Jyske Register F 17 follioside 747 - 748B
Udskrift: Villy M. Sorensen
Digital foto: Maj-Britt Agerbæk


Christiansborg den 12te Julii 1776
272. Peder Olsen Borreschmidt og hustrue, Testamentes Conformation
C7mus


G: A: V:, At erftersom hos Os allerunderdanigst er blevet ansøgt og begiert, Vores allernaadigste Confirmation paa efterskreven forskrivelse, lydende Ord efter andet, som følger.

Paa hans Mayestæts Vores allernaadigste arve Konges og Herres Behag, og Os allerunderdanigst forventende Høy Kongelig allernaadigst Confirmation, have Vi undertegnede tvende ægte folk, ieg peder Olsen Borreschmiedt boende i Jelling og ieg Maren Peders Daatter, bemelte Peder Olsen Borreschmidts ægte Hustrue, i Betragtning af den oprigtige Trofasthed og [run]delige Omsorg som Ägte folk for hverandres Velstand /: og i synderlighed for den, som andens Død overlever :/ betids bør at drage med hverandre, indgaaet og besluttet, efter meldende forskrivning og kiærlige Foreening;

At eftersom det ikke har behaget den Almægtige Gud i Vores Ägteskab at velsigne Os med nogen Børn, som [nu kerer] og Vi ey heller formedelst min Maren Peders Daatters tiltagende Alder kan vente nogen, hvorfore, naar een af Os ved døden skulle afgaae, ville det Lidet som Vi selv endnu [Mindste] Arv eller Medgift paa nogen af Siiderne :/ ved Guds forsyn have erhvervet Os og hidtil [nest] Guds Biestand conferreret, formedelst Skiftehold blive adsplitted og den Igienlevende desformedelst underfkastes [...]libhed, saa for saaviit muligt er, [... ...] Gud sparer Os endnu Livet, at rydde alle Hindringer af Veien, som ellers kunde møde den igienlevende, er det Vi med hverandre have indgaaet og besluttet denne kiærlige Foreening og Testamente, at naar det maatte behage Gud at een af Os ved døden skulle afgaae, da skal Vores fælleds boe og Eyendeele, tilstaaende Gield, værende og [...]arende Gods, med hvad Navn det [.. ... ..], eller nævnes kan, aldeles intet undtagen i nogen Maade, eene og alleene tilhøre den Igienlevende uden nogen Forseigling, Registrering og Vurdering eller viidere Skifte behandling dermed, eller derudj at skee eller foretages, men alleene som sit eget frit at nyde og beholde, og dermed uden den afdødes Arvinges Prætention, Arv søgning eller Forhindring da eller i Tiiden i alle Maader skalte og valte, selge og afhende, alt efter sit eget Tykke og got befindende, Dog skal den Iginelevende pligtig være til ald Vores bortskyldige Gield at svare og derfor den afdødes Arvinger [kraves?] og skadesløse at holde; Skeer det og, at den igienlevende blev til [?M]inde sig i Egteskab paa nye at indlade, da skal den pligtig være, at give den afdødes Arvinger til en Kiendelse 10 Rdr, siger Tie Rigsdaler, hvormed samme Arvinger for ald Hvis Arve Re[...] af den prætenderes kunde uden viidere Registgrering og Skifte, efter som før er rørt i alle Maader skal være fornøyet og tilfredsstillet og strax derfor tilbørlig Afkald give; Men skulle den Igienlevende sig ikke i nyt Ägteskab indlade, men bestandig til sin døds dag i eenlig Stand forblive, da, naar samme igienlevende ved døden saaledes i eenlig Stand afgaaer, have Vedkommende Skifte forvaltere sig straxen efter dødsfaldet i Stervboen at indfinde, og sig samme til behørig Skifte og Deeling ifølge Loven at antage, og hvad da fra Gieldens og Skiftets billige Omkostninger, [item?] fra hvad Vi enten begge imens Vi levede tilsammen, eller den Længstlevende af Os, efter den førstes død kunde faae i Sinde, ved Lovformelig Gavebrev til gudelig Brug at bortgive, kan overskyde, haver han paa lovbefalet Maade at skifte og deele imellem [....] fælleds Arvinger saaledes, at min Peder Olsens Borreschmidts Arvinger nyder deraf den halve deel og min Maren Peders Datters Arvinger den øvrige halve Deel; Som nu denne kiærlige foreening, hvorefter Vores Arvinger sig i alt skal rette og forholde, ikke uden med fælles Overlæg, frie Villie og Velberaad Hue, af Os er foretaget og bestluttet, saa have Vi den ey alleene selv egenhændig underskreven og forseiglet, men med og formaaet Vores Hr. Siæle Sørger Velærværdige og Vellærde Hr. Poul Wedel, Sognepræst for Jelling og Hvor [Hover!] Meenigheder saa og velfornemme Lars Sørensen Sognefoged i Jelling samme med Os til Vitterlighed at underskrive og forseigle.

Jelling den 7de Junii 1776
Peder Olsen Borreschmidt L: S:
Maren Peders Daatter.

At forestaaende Testamente af indbemelte tvende Egtefolk nemlig Peder Olesen Borreschmidt og hans Hustrue Maren Peders Daatter af Jellinge udj Riiber Stift i Vort Land Nørre Jylland, sig ingen Livs Arvinger paa enten af Siiderne efterlader, ville Vi forskreven forskrivelse udj alle dens Ord, Clausuler og Puncter, saasom samme herover indført findes allernaadigst have confirmeret og stadfæstet saa og hermed confirmere og stadfæste: Dog [Siette]= og [....]Penge samt ald anden Os tilkommende Arvefalds Rettighed i alle Maader ufor[......] Forbydende etc: