Sidste ændring 02. nov. 2015
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Thyregod sogn, Kokborg: 1762 Ole Andersen lejermål

1762 Ole Andersen i Kokborg, Thyregod lejermål med tjenestepigen Maren Pedersdatter fra Ejstrup sogn.
Maren Pedersdatter fra Ejstrup sogn tjente et halvt års tid i 1761 ved smed Ole Andersen i Kokborg i Thyregod sogn. De to begik lejermål og hun tog tilbage til Ejstrup og fik sit barn, som døde straks efter fødslen. Præsten i Thyregod Hans Bering søger heri amtmanden i Coldinghus Amt om at få bøden nedsat, for Ole benægter ikke sin synd, hans kone er from og hans mange små børn er bedrøvede over den begangne dårlighed og den oprindelige bøde, som måske har været 8-10 rigsdaler ville ganske ruinere ham.
Ansøgningen bliver antaget og bøden sat ned til 4 rigsdaler for Ole Andersen og 1 rigsdaler for Maren Pedersdatter.

Liste af personer nævnt 1762:
Ole AndersenKokborg, Thyregod Smed *1717 Kokborg †1792 Kokborg gift med Barbara Lauridsdatter *1731 Bredgaard, Thyregod By †1778+
Maren PedersdatterEjstrup Tjente vel maj - november 1761 ved Ole Andersen.
Hans Pedersen BeringThyregodlund, Thyregod Præst i Thyregod 1722 - 1769. *1697c Hjarup †1769 Thyregodlund, Thyregod
Christian Bentsen LohmanNørre Snede Præst i Nørre Snede 1750 - 1774.
Ludvig Wilhelm von BülowColdinghus, Kolding Amtmand i Koldinghus amt 1746 - 1773. *1699 †1785 Næstved.

Rigsarkivet: Rentekammerets reviderede regnskaber for Coldinghuus Amts Jordebogsregnskaber 1746-62
Udskrift: Villy M. Sorensen, maj 1993.

Aar 1762

Litm. O.
" Velædle Velynder
Efter en til mig indløben Skrivelse fra Præsten s. t. Hr. Lohmann i Nørre Snede a. c. Dat: 26. Maji, indhændigst j Jun: a.c. erfares, at en af mine Sogne Mænd her af Tyregoed Sogn, Kokborg bye, naunl: Ole Andersen, desvere falden i leyrmaal med et Qvinde Menniske, naunfl: Maren Pedersdatter fra Eistrup sogn, Annex til N: Snede som tiente bte Ole Andersen ½ aars tid, og reist besvangret hiem til Eistrup og fødde der sit barn, som døde strax efter, Men Qvindepersohnen haer i samme færd udlagt ombte Mand til Barnefader, og er endnu ikke publice absolveret. Men Manden benegter ikke sin Synd, og derfor beder om Naade og ikke en Ret, baade for Gud og Mennisker, som ieg ønsker hand maatte faae og finde baade for sin egen skyld, saavelsom sin fromme Kones og mange smaa børns skyld, /: som alle er i stor bedrøvelse over deres begangen daarlighed :/ Nu indflyer hand til Deres Velædelhed om at yde ham beste Raad og Redning i denne farlig og skadelig omstændighed, at hand med sine ikke skulle gandske ruineres, saasom hans tilstand er kuns maadelig. Maatte min recomendation formaae noget herudi, tvivler ieg ikke paa Deres godhed og Retsindighed. Da ieg maae vente Deres Velædelheds skriftlig tilstaaelse ved lejlighed, at dette er Dem efter min pligt notificeret. Hvornest med ald Velsignelse og Velstand til önskning være Dem og edle Familie forbliver med ald estime
Deres Velædelheds
ergiven Arm
og ærbødigst Tiener
Hans Bering Præst i Tyrgod og Vester
Tyregodlund Præstegd- d- 4-JUNI.1762
"

udj Tyregoed Sogn

Af Oluf Andersen og hands Tieniste qvinde Maren PedersDaatter hvilche Personers Bøder af Hands Excell: Hr. Geheimer Raad og Amtmand von Bülow ved Resolution af 18de octobr: 1762 Litr. O, er moderert, saasom

for Ole Andersen til4 Rdl.
for Maren Peders Daatter til1 Rdl.
 5 Rdl.

Hastrup Gods (Oluf Andersen)