Sidste ændring 2. apr. 2014
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Thyregod sogn, Kokborg: 1753 smederegning fra Ole Andersen

Smederegning 1753 fra Ole Andersen i Kokborg, Thyregod til boet efter birkedommer Peder Paaske i Hastrup Mølle.
Ole Andersen er smed og han reparerer aksler i Hastrup Mølle, skor heste 8 gange, slår - laver - søm, som blev slået en efter en i smedien. Hvad hamrene er som han hvisser er ikke klart. Han fabrikerer og leverer redskaber til Møllen som hjoller (jysk leer), lynghjoller, river, økser, spader. Til at lave dette bruges kul og han nævner efter de fleste smedjearbejder, hvor meget kul der blev brugt og stiller det i regning.
Han stiller 30 søm og 6 jernskruer til Peder Paaskes ligkiste i regning i alt 16 skilling som er 1 mark. Interessant er at da enken Margrethe Christensdatter Møller belaster boet med begravelsesomkostningerne bliver det til 2 mark for skruer og søm. Hun har altså "hjulpet" beløbet lidt.

Liste af personer nævnt 1753:
Ole AndersenKokborg, Thyregod Smed *1717 Kokborg †1792 Kokborg gift med Barbara Lauridsdatter *1731 Bredgaard, Thyregod By †1787+
Jørgen Hansen BangBredsten Provst i Bredsten 1724-55, boede i Balle, *1693 Skibet †1781 Dejbjerg. Lovværge i skiftet for enken efter Peder Paaske, Margrethe Christensdatter Møller.
Peder PaaskeHastrup Mølle, Thyregod Birkedommer, godsejer. *1695 Stege, Møn †1753 Hastrup Mølle.

Viborg Landsarkiv: Coldinghuus Amts Skifteprotokol 1745-1754 B 6C - 212 FS 685 ff.
Punkt Hh (i et meget stort skifte).
Udskrift: Ejnar Bjerre.

Specification paa det Smede Arbeide, som ieg har forrettet fra 1752 den 12 April og til Datto den 2 Mayus 1753
Sag Rd. Mk. Skl.
En Ring til Axelet, 4 Speger og nogle Søm    12
for Kult dertil, 9 Skieppe    9
4 Hamre, tvende Gange    8
For en Hest at beslaae    4
En Øxe at legge, baade Egstaal og Seistaal og Kul dertil    6
4 Hamre at legge baade Æg og Seystaal paa    8
3 Skiepper Kul dertil    3
En stor ring at skyde og Kul dertil    2
2de Jern at aalle og en Muulring    7
Kul dertil    4
En Hest at skoe og en Flytt til en Plog    4
Kul dertil    2
4 Hamre at hvisse    4
Lateris   49
en halv Hundrede Lofte Søm at slaae og 6 store Speger, 4 Skiepper Kull    12
2 hamre at hvisse    2
en Hest at skoe og ieg lod Kul dertil    3
En nye rive og en Skaft, som Karlen kiøbte    5
en Høele at reparere    4
en Hest at skoe og ieg lod Kul dertil    4
2 Hamre at hvisse    2
6 store Speger at slaa og ieg lod Kul dertil    2
En Skoe at legge under, en Langiern at hvisse en Muul Ring at slaae, en Skieppe Kull    4
4 Ringe til Axelet og en Tap at reje    6
Ægstaal at legge udi Panden    4
4 Skiepper Kul dertil    4
4 Ringe til Armen udi Hiulen    4
20 Loftsøm at slaae    2
en Skiue at slaae til Axelet    2
for Kull dertil    3
en Hest at omskoe og 2 nye Skoe    6
for 2de Hæste at omskoe med nye Skoe    8
for Kul dertil 4 Skp.    4
4 Hamre at hvisse    4
Nok 2 Hamre at hvisse    2
En stor Kinding Ring, ex Axel Jern, en Muulhyt, en Skieppe Kull    4
Nok 4 Hamre at legge baade Eg – og SeiStaal paa og Kul    11
Kul dertil en Tønde    8
for 30 Søm til Liigkisten    4
6 Iernskruer a 2 skl. er    12
Lateris 2 1"
En Lang Iern at aale    3
en Skynding til en Plog    3
En Øxe og en Spade    3
4 Skiepper Kull    4
for 6 Lægener    6
for Kul    2
En Hest at skoe og ieg lod Kul til    5
et Par Axeliern, 2 Kinding Ringe og Anker, fiire Stykker Iern at slaae en Rende og nogle Søm    6
En Lynglee at giøre    4
4 Skiepper Kull    4
4 Hamre at hvisse    4
Summa 2 312

Forrestaaende er af Ole Andersen forreviist i Hastrup Mølle den 16 Aug. 1753, som hand den 5 Oct. indleverer i Skifte Sessionen i Veile. Da ham derudi decourteres resterende Januarii Folkeskats Termin 4 Mk. Resten tilstaar Enken ham at være rigtig.
Tilstaar paa enkens Vegne
I. Bang
De 2 rdl. 3 Mark 12 Skil., som ieg i Stervboen efter afgangne Birkedommer Paasche havde at fordre, er mig rigtig betalt, for hvilke To Rigsdaler Tre Mark og Tolv Skilling herved tilbørligen qviteres,
Kokborg Bye den 10 Aug. 1754
Oluf Andersen