Vester Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1713 - 1730
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Vester kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1985 1705.07.01 Anne Madsdatter, Katballe. FAR: Mads Katballe.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1718: 'No. 64. d. 30 Martii begrafvet i Vester Kirchegaard Sal. Madtz Katballes Daatter tienende paa Rørbech, nafnl. Anne, gl. 13 Aar.'}
Begravelse nr. 6064


Nr. 1982 1711.07.01 Birgitte Hansdatter, Vesterlund. FAR: Hans Hansen Fisker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1721: 'No: 108 d 24 Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Hans Hansen Fiskers Daatter fra Vesterlund, nafnl. Birgitte, gl. 10 Aar.'
NOTITS: Det er en antagelse, at Hans Hansen fisker er i Vesterlund i 1711. Antagelsen kan være forkert.


Nr. 1998 1711.07.01 ? Pedersdatter, Lindet. FAR: Peder Boel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'No. 17. d. 16. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Boels daatter {? Pedersdatter} af Lindet. aetat. 4 Aar.'}
Begravelse nr. 6017


Nr. 1980 1713.10.01 ? Peders/en/datter, Lindet. FAR: Peder Poulsen?. MOR: ? Peder Poulsens? kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra introduktionen: 'Dom.: 22: post Trin: indtrod i Vester Kirche Peder Po[ve]ls Hustrue i Linnet .'}
Introduktion nr. 5001
NOTITS: Dåben før præsten Borch tiltrådte og begyndte kirkebogen, men introduktionen i kirkebogen.


Nr. 2010 1714.04.22 Johanne Knudsdatter, Vester Mølle. FAR: Knud Sørensen? Møller. MOR: ? kone Knud Møllers.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Risager, Vester, Tjener ved Mad. Sejer.
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Risager (Risager Mølle), Vester
FADDER Nr. 2: ? kone Christen Møller, Risager (Risager Mølle), Vester
FADDER Nr. 3: Niels Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester
FADDER Nr. 4: Anders, Rørbæk, Vester, Tjener paa Rørbæk.
FADDER Nr. 5: Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, Datter af Hans Hansen Uhre.
NÆVNT Nr. 1: ? Sejer, Risager, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 22. Aprilis døbt Knud Møllers i Vester Mølle hans liden Daatter i Vester Kirche nafnl. Johanne, frembaaren af Maren Jensdaatter tiendende paa Riisager. Fadderne: Christen Møller og Hustrue, riisager Mølle, Niels vestergaard i Vesterlund, Anders tienende paa Rørbech, Zidtzel Hansdaatter i Vesterlund.
Introduktion nr. 5013
NOTITS: Sørensen, fordi hans far hedder Søren Knudsen og begraves kort efter.


Nr. 2012 1714.05.14 Maren Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Fra begravelsen: No. 6 d. 24. Junii begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Villadtzens liden Daatter paa Riisager, nafnl. Maren, 6 Uger gl.}
Introduktion nr. 5014
Begravelse nr. 6006
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.


Nr. 2014 1714.05.30 Maren Madsdatter, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? kone Mads Pedersens.
BÅREN AF: ? kone Junker Krabbe, Hammergaard, Hammer
FADDER Nr. 1: ? Junker Krabbe, Hammergaard, Hammer
FADDER Nr. 2: Christian Knudsen Søltoft, Nørre Snede By, Nørre Snede, Præst i Nørre Snede.
FADDER Nr. 3: Poul Nielsen, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Barbara Melchiorsdatter, Thyregod By, Thyregod, Degnen Lars Jensen Holstebros kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Grønbæk, Thyregodlund? (Præstegaarden?), Thyregod?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 30. Maij blef fremstillet i Vester Kirche Madts Pedersen, Forpagter paa Rørbech , hans liden Daatter, nafnl. Maren frembaaren af velb: Juncher Krabbes Frue paa Hammergaard {Hammer sogn}. Fadderne: Velbaarne Juncher Krabbe, Hr. Christian Søltoft {præst i Nørre Snede}, Povel Nielsen Tolund {Ejstrup}, Barbara Melchiorsdatter {Thyregod By}, Margrethe Grønbech {?præstegaarden, Thyregodlund}.
Introduktion nr. 5012


Nr. 2017 1714.06.10 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? kone Niels Sørensens.
BÅREN AF: ? mor til Niels Sørensen, Bryrup
FADDER Nr. 1: Søren far til Niels Sørensen, Bryrup
FADDER Nr. 2: Hans Haustrup, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: ? kone Jens Thomsens, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Mads Pedersen Skovsbøls kone, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter (Annexgaarden), Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Thomsen, Skovsbøl, Vester, konen er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Pedersen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {D. 10. Junii} blef fremstillet til Daaben i Vester Kirche Niels Sørensen i Skousbøl hans liden Daatter nafnl. Chatrine frembaaren af sin Farmoder i Bryrup sogn. fadderne: Barnets Farfader {Søren} ibid. Hans Haustrup i Nykirche Sogn, Jens Thomsens Hustrue i Schousbøll, Mads {Pedersen} Schousbølls Hustrue, Maren Pedersdaatter af Anenxgaarden {Vester}.
Introduktion nr. 5017
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1718.


Nr. 2034 1715.04.21 Maren Nielsdatter, Lindet. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 23. Hiemmedøbt d. 21. Apr. Niels Lauridtsens i Lindet hans liden Daatter nafnl. Maren, som strax derefter døde.
Begravelse nr. 6014
NOTITS: Døde straks efter fødslen, men nåede at blive hjemmedøbt. Moderen, 21, døde også og blev begravet sammen med datteren, derfor ingen introduktion.


Nr. 2035 1715.05.12 Marie Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villladsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Bente, Rørbæk, Vester, Tjente før på Rørbæk.
FADDER Nr. 1: Jens? Villadsen, Lindet, Vester, Bror til faderen
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Risager (Mølle), Vester
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Risager (Mølle), Vester
FADDER Nr. 4: Knud Sørensen? Møller, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 5: ? Knud Møllers kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 6: Anne Glarmester, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 24. d. 12. Maij døbt i Vester Kirche Niels Villadtsens liden Daatter fra Riisager nafnl. Marie, Frembaaren af Bendte N., som tilforn tiente paa Rørbech. Fadderne: Niels Villadtsens Broder {Jens?} fra Lindet, Christen Møller i Riisager Mølle, Knud Møller i Vester Mølle, Christen Møllers Hustrue, Knud Møllers Hustrue, Anne Glarmester.
Introduktion nr. 5030
Begravelse nr. 6024
NOTITS: Begravet 14 uger gammel, ulykkelig opprimeret af moderen.


Nr. 2039 1715.07.28 Sidsel Pedersdatter, Vesterlund (Overgaard). FAR: Peder Lauridsen. MOR: ? Peder Lauridsens kone.
BÅREN AF: Anne Helmersdatter Meyer, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod
FADDER Nr. 1: Hans Uhre, Vester?
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: Niels Boelsmand, Vester
FADDER Nr. 4: ? Niels Boelsmands kone, Vester
FADDER Nr. 5: Karen? Jensdatter?, Aalbæk, Thyregod, Gift med Jørgen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Christensen, Aalbæk, Thyregod, konen ?Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 28. d. 28 Julii. Døbt i Vester Kirche Peder Lauridtsens liden Daatter af Vesterlund nafnl. Zidtzel frembaaren af min {præsten Borchs} kone {Anne Helmersdatter Meyer}. Fadderne: Hans Uhre, Niels Pedersen , Annexgaarden, Niels Boelsmand, Jørgen Christensens Hustrue {?Karen Jensdatter} af Aalbech, Niels Boelsmands Hustrue.
Introduktion nr. 5034


Nr. 2043 1715.11.03 Margrethe Jørgensdatter, Risager. FAR: Jørgen Offersen, Fredericia?. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Hedegaard, Ejstrup, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen Degn, Thyregod By, Thyregod, Kaldes også Holstebro.
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, Forpagter på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund?, Vester
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Vesterlund, Vester, 23c, datter af Peder Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Faderen Jørgen Offersen soldat ved ham.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund?, Vester, konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Sørensen, Vesterlund, Vester, Datter Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 32, d. 3. Nov. døbt i Vester Kirche Maren Jensdaater paa Riisager, hendis uægte Barn nafnl. Margrete, frembaaren af hendis Søster i Heegaard {Ejstrup}. Udlagt til Barnefader en Soldat med Prins Christians Regiment nafnl. Jørgen Offersen, som opvartede Capit. Lieutenant Johan Jacob Seyer. Testes erant præsentibus in Templo post finitam Concionem, Lars Jensen Degn {Thyregod By}, Hr. Mads Pedersen paa Rørbech, Niels Sørensen i Schousbøll, Laurids Skræders Hustrue, Peder Sørensens Daatter Maren {Pedersdatter} af Vesterl.
NOTITS: Læg mærke til at præsten skriver paa Risager, som var det en hovedgård, hvilket ikke mere helt var tilfældet.


Nr. 2044 1715.11.10 Birgitte Ebbesdatter, Vesterlund. FAR: Ebbe Jørgensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Gift med Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Hans Uhre, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 3: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: Sidsel Hansdatter, Vesterlund, Vester, Datter af Hans Uhre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 33, d. 10. Nov. Døbt i Vester Kirche Ebbe Jørgensens liden Daatter i Vesterlund nafnl. Birgitte frembaaren af Niels {Madsen} Vestergaards Hustrue {Abelone Michelsdatter} i Vesterlund. Fadderne: Niels {Madsen} Vestergaard, Hans Uhre, Peder Lauridtsen, Hans Uhris Daatter Zidtzel.
Introduktion nr. 5038


Nr. 2047 1715.12.01 Kirsten Poulsdatter, Vesterlund. FAR: Poul Christensen. MOR: ? Poul Christensens kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersen Thybos kone, Vesterlund (Overgaard), Vester
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
FADDER Nr. 3: ? Laurids Skrædders kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 4: ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 5: ? Niels Boelsmands kone, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Thybo, Vesterlund (Overgaard), Vester
NÆVNT Nr. 2: Laurids Skrædder, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 3: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 4: Niels Boelsmand, Vesterlund, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 36. d. 1. Decmbr. Døbt i Vester Kirche Pofvel Christensens liden Daatter af Vesterlund nafnl. Kirsten fermbaaren af Mads {Pedersen} Thyboes Hustrue. Fadderne: Niels Pedersen, Mads Pedersen af Annexgaarden, Lauridts Skræders Hustrue, Peder Lauridtsens Hustrue, Niels Boelsmands Hustrue, Maren Pedersd. af Annexg.
Introduktion nr. 5040


Nr. 2058 1716.05.24 *1716.04.17 Susanne Madsdatter, Rørbæk. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Poul Lauridsens kone, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Hr. Capitain Lieutenant.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præsten Søren Borchs bror.
FADDER Nr. 3: Poul Lauridsen, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 5: ? Poul Nielsens kone, Thorlund- Lille, Ejstrup
FADDER Nr. 6: ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 7: Johanne Marie Schrøder, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Mademoiselle.
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen, Thorlund- Lille, Ejstrup
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 47, d. 24. Maij blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Sr. Madts Pedersens liden Daatter paa Rørbech nafnl. Susanna, som d. 17. Aprilis blef født og Hiemme-døbt, frembaaren af Pofvel Lauridtsens Kiæreste i Lille Tolund {Ejstrup}. Fadderne: Hr. Capitain Lieutenant Johan Jacob Seyer paa Riisager, Monsr. Christen Borch, Pofvel Lauridtsen i Lille Tolund {Ejstrup}, Christen Pedersen paa Hastrup, Pofvel Nielsens Hustrue i Lille Tolund {Ejstrup}, Jens Andersen Gierns Hustrue i Vester-Mølle, Mademoiselle Johanne Marie Schrøder af Præstegaarden.
Introduktion nr. 5046
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2084 1717.08.01 *1717.08.01 Navnløs, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Begravelse: 'No. 53. d. 8. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels Sørensens navnløse Barn fra Schousbøll {Skovsbøl}.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Denne tvilling døde kort efter fødslen. Den anden tvilling Kirsten levede knap et år.


Nr. 2085 1717.08.08 *1717.08.01 Kirsten Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Karen Ibsdatter, Ring, Moderens mor. Sogn ikke angivet, vel Ring.
FADDER Nr. 1: Peder Mikkelsen, Ring, Moderens bror. Ring sogn nu Brædstrup sogn.
FADDER Nr. 2: Hans Bertelsen Haustrup, Haustrup, Øster Nykirke, Gift med søster til faderen Anne Sørensdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Haustrup, Øster Nykirke, Søster til faderen, ses i skiftet efter moderen 1445 Kirsten Pedersdatter i Davding. 12.8.1730, fol.314. (Skanderborg Rytterdistrikt).
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Knob, Vrads, Stedet står som Knub, hvilket vel skal være Knob eller Knop i Vrads sogn. Måske datter af Peder Mikkelsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 81 d 8 Aug: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß Sørenßens liden Daatter fra Schousbøll, formedelst svaghed d 1 tilforn hiemme: døbt, nafnl: Kirsten — Frembaaren af ßin Mormoder Karen Ibsdaatter Fadderne. Peder Michels i Ring. Hans {Bertelsen} Haustrup og Hustr: {Anne Sørensdatter} Kirsten Pedersd: fra Knub {vel Knob, Vrads/Bryrup, hvor faderen er fra}.
Introduktion nr. 5076
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Den anden tvilling død før dåben. Begravet 41 uger gammel i 1718. Faderen er fra Knob, Vrads sogn, men Ejnar Bjerre skriver Bryrup. Han læste også Kirsten Pedersdatter fra Knud, hvilket ville være Knude i Hvejlsel. Bryrup og Ring var nabosogne. Moderens navn fra Engelsholm Skifteprotokol 239 Anne Mikkelsdatter i Kærbølling. 3.1.1741, side 393.


Nr. 2090 1717.11.21 Kirsten Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, 34c, søn af Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 3: Lars Svenske, Risager, Vester, Tjenestekarl, en af fangerne fra 1713.
FADDER Nr. 4: ? Jørgen Andersen Soldates kone, Lindet, Vester
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Rørbæk, Vester, Tjener på Rørbæk.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, konen Abelone Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Andersen Soldat, Lindet, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 86 d 21 Nov: blef Fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Nielß Villadtzens liden Daatter fra Riisager, Formedelst Høy=fornødenhed tilforn Hiemme=Døbt nafnl: Kirsten, Frembaaren af Lauridtz Nielsßens Hustr: {Abelone Pedersdatter} i Lindet, Testes Jenß Anders: Giern {Vester Mølle}, Nielß Lauridtzen af Lindet, Larß Svensche paa Riisager, Jørgen Soldatis Hustr: Johanne Pedersd: tien: paa Rørb:
Introduktion nr. 5079
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.


Nr. 2094 1718.01.09 Edel Margrethe Jensdatter, Vester Mølle. FAR: Jens Andersen Gjern. MOR: ? Jens Andersen Gjerns kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Risager, Vester, konen Anne Marie Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Marie Pedersdatter, Risager, Vester, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Katballe, Vester
FADDER Nr. 5: ? Jens Jensens kone, Katballe, Vester
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 89 d 9 Janv: blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Jenß Anderßen Gierns i Vester Mølle liden Daatter Tilforn Hiemme=døbt og kaldet Ædel Margrete : Fadderne Nielß Sørens i Schousbøll, Nielß Villadtzen paa Riisager: Jenß Jens i Katballe Nielß Villadtzens Hustrue {Anne Marie Pedersdatter}, Jenß {Jensen} Katballes Hustrue.
Introduktion nr. 5080


Nr. 2095 1718.02.20 Anne Marie Poulsdatter, Vesterlund. FAR: Poul Seidel. MOR: ? Poul Seidels kone.
BÅREN AF: Abelone Michelsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Niels Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, konen Abelone Michelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Lavesen, Vesterlund?, Vester, konen også fadder.
FADDER Nr. 3: ? Peder Lavesens kone, Vesterlund?, Vester, Manden også fadder.
NÆVNT Nr. 1: Ebbe Jørgensen, Vesterlund, Vester, Forældrene bor ved ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 90 d 20 FEbr: Døbt i Vester Kirche en aftachet Rytters liden Daatter nafnl: Anne Marie, Faderens nafn er Pofvel Zeidel værendis til Huuse hos Ebbe Jørgens: i Vesterlund: Susecpt Appelone {Michelsdatter} Nielß {Madsen} Vestergaards Hustr: Testes Nielß {Madsen} Vestergaard, Peder Laves: og H:


Nr. 2096 1718.03.06 Kirsten Andersdatter, Vesterlund. FAR: Anders Lauridsen. MOR: ? Anders Lauridsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Andersen Gjerns kone, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Aalbæk, Thyregod, konen også fadder. Ejnar Bjerre mener hun hedder Karen Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Hans Uhre, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen Gjern, Vester Mølle, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 91 d: 6. Martij Døbt i Vester Kirche Peder lauridtzens liden Daatter af Vesterlund nafnl: Kirsten, frembaaren af Jens Anderßens {Gjern} Hustrue i Vester=Mølle, Fadderne. Jørgen Christens af Allbech og Hustr: Hans uhre.


Nr. 2105 1718.07.31 Navnløs, Vesterlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 70. d. 31. Julii begrafvet i Vester Kirchegaard Peder Christensens nafnløse Barn af Vesterlund.'}
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Formentlig har barnet levet kort, ellers ville der stå dødfødt.


Nr. 2115 1719.04.11 Katrine Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Sørensen Skovsbøl. MOR: Anne Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Knob?, Vrads, Faderens mor, snarere i Davding, Grædstrup.
FADDER Nr. 1: Steffen Jensen, Knob?, Vester, Faderens stedfar, snarere i Davding, Grædstrup. Faderens mors 3. mand.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester, Faderens efterfølger som fæster i Skovsbøl. konen Anne Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Thomasdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Niels Lauridsen.
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter, Tindet, Øster Nykirke, 16+, datter af Christen Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen, Tindet, Øster Nykirke, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 108 d 11 April Døbt i Vester Kirche Nielß Sørenßens {Skovsbøls} Liden Daatter fra Schousbøll nafnl: Cathrine, Frembaaren af farmoderen {Anne Mikkelsdatter} fra Knub {Knob, Vrads sogn, men vel forkert}. Fadderne Farfaderen {Steffen Jensen, stedfader} dersammesteds, Nielß Jens: af Schousbøll og Hustrue {Anne Thomasdatter} Nielß Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Lindet. Christen Madtzens daatter af Tindet.
NOTITS: Faderens mor Kirsten Pedersdatter *1666c †1730 Davding, Grædstrup var gift tre gange. 1. med Søren Nielsen Knob *1651c †1699 Knob, Vrads. 2. gang med Peder Nielsen †1708 Davding, Grædstrup. 3. gang med Steffen Jensen i Davding, Grædstrup. Hvis hun lever i Davding Grædstrup 1708 og i 1730 ville det synes mærkeligt, hvis hun ikke levede der her i 1719, men der står Knob (Vrads) i kirkebogen. Måske har præsten misforstået, at faderen kom fra Knob til at moderen også skulle komme derfra.


Nr. 2123 1719.08.20 Kirsten Nielsdatter, Risager. FAR: Niels Villadsen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Anne Marie Pedersdatters mor, Ikke engang sognet kendes.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Søhale, Nørre Snede, Tjener i Søhale.
FADDER Nr. 2: Lars Svenske, Risager, Vester, En af de svenske fanger fra 1713.
FADDER Nr. 3: Bente Sørensdatter, Risager, Vester, Husholderske, tjener kaptajnløjtnant Sejer.
FADDER Nr. 4: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 5: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Datter af Laurids Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jakob Sejer, Risager, Vester, Husholdersken Bente Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Lindet, Vester, kone og datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 116, d. 20. Aug. Døbt i Vester Kriche Niels Villadssens liden Daatter fra Riisager nafnl. Kirsten frembaaren af sin Mormopder. Fadderne: Christen Madsen tienende i Søehale {Nørre Snede}, Lars Svendsche paa Riisager, Bendte Sørensdaatter tienende Cap. L. Seyer, Lauridts Nielsens Hustrue {Abelone Pedersdatter} og Daatter {? Lauridsdatter} af Lindet.
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.


Nr. 2125 1719.08.27 Navnløs, Vesterlund (Søndergaard). FAR: Niels Pedersen Søndergaard. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 86. d. 27. Aug. begrafvet i Vester Kirchegaard Niels {Pedersen} Syndergaards nafnløse Barn af Vesterlund'}
Begravelse nr. 6087
NOTITS: Begravet før barnet kunne blive døbt.


Nr. 2135 1720.03.28 Lisbeth Katrine Jensdatter, Vester Mølle. FAR: Jens Andersen Gjern. MOR: ? Jens Andersen Gjerns kone.
BÅREN AF: ? Mads Pedersens kone, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 4: ? Vester Mølle tjenestekarl, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 5: ? Peder Lauridsens kone, Vesterlund, Vester
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen, Rørbæk, Vester, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Lauridsen, Vesterlund, Vester, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 125, d. 28. Martii døbt i Vester Kirche Jens Andersens Gierns liden Daatter fra Vester Mølle nafnl. Lisbeth Cathrine frembaaren af Sr. Madts Pedersens Kiæriste paa Rørbech. Fadderne: Niels Villadtsen paa Riisager, Niels Ifversen og Niels Jensen af Schousbøll, Møllerens Tieniste=Karl, Peder Lavridtsens Hustrue af Vesterl.


Nr. 2146 1720.10.13 Anne Nielsdatter, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter af Niels Madsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Datter Karen Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Nabo, halvgårde sammen.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
FADDER Nr. 5: Lars Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No. 136, d. 13. Oct. blef fremstillet ved Daaben i Vester Kirche Niels Pedersens liden Daatter af Annexgaarden i Vester=Lund, nogle Dage tilforn hiemmedøbt nafnl. Anne frembaaren af Niels Madtsen Vestergaards Daatter ibidem nafnl. Karen {Nielsdatter}. Fadderne Niels {Madsen} Vestergaard, Peder Christensen og Hustrue {Maren Pedersdatter} af Annexgaarden, Madts Pedersen og Lars Pedersen ibid.
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Druknet 3½ år gammel.


Nr. 2154 1721.07.02 Maren Pedersdatter, Lindet. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: ? Peder Christensen Boels kone.
BÅREN AF: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Jens Jensen Skovsbøls kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 3: Anne Madsdatter Glarmesters, Lindet (Gadehus), Vester, Jordebog 1680. Enke efter Christen Glarmester.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 114 d 2 Julij Døbt i Vester Kirche Peder {Christensen} Boels liden Daatter af Lindet, nafnl: Maren , frembaaren af Jens Jensens Hustrue i {Katbal gennemstreget} Skousbøll, fadderne Jens Jens: , Niels Lauridtzens Hustrue {Maren Pedersdatter} af Lindet, Anne {Madsdatter} Glarmesters ibid :
NOTITS: Jens Jensen er lige i 1720 flyttet fra Katballe til Skovsbøl.

LINK: Affotografering.


Nr. 2172 1722.10.18 Sidsel Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Rørnslunde, Ejstrup, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Rørbæk, Vester, Karl på Rørbæk
FADDER Nr. 4: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Jens Jensen.
FADDER Nr. 5: ? Nielsdatter, Risager, Vester, *1706c- før kirkebogen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester=Sogn. No 13 . Dom : 20 p. Trin . blev til kierken førdt /: tilforn hiemmedøbt :/ Niels Jensens Datter i Skousbøl , Zidtzel , Faddere : Jens Christensen i Rønslunde, Jens Jensen i Skousbøl , Jens Jensen tienende paa Rørbek . Jens Jenses kone af Skousbøl {Gertrud Jensdatter} , Niels Villadsens Daatter af Riisager . (NB) (Dets Daab ieg confirmerede, som var det første, siden min ankomst)
NOTITS: Hans Pedersen Bering er dermed ankommet i Thyregod mellem 27. sejptember og 18. oktober 1722.

LINK: Affotografering.


Nr. 2188 1723.08.08 *1723.06.23 Margrethe Knudsdatter, Lindet. FAR: Knud Andersen. MOR: Malene? Christensdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Linnet, Vester, Vel søn af husmand Peder Ebbesen.
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Linnet, Vester, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne, Linnet, Vester, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 28 d.23. Juni . hiemdøbt i mit Huuß Knud Andersens Daatter af Linnet Margrete ; og til kierken førdt Dom : 11 post Trin: Faddere , Christen {Nielsen} Runnum {Ronnum, Skarrild sogn} , Jenß Pedersen af Linnet , Jørgen Christensen ibm: Christen {Nielsen} Runnums kone {Maren Christensdatter} : Anne [.....s]
NOTITS: Annes tilnavn ikke læsbart i AO.

LINK: Christen Nielsen Ronnum 1719- 1743+.
LINK: Affotografering.


Nr. 2203 1724.08.20 Mette Jørgensdatter, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: ? Jørgen Andersen Soldats kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, konen bærer. Han er muligvis bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren, Lindet, Vester, Karl ved Thomas Nielsen.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skovsbøl, Vester, *1708c-.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester, Datter NN Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 44 . Dom : 10.p:Trin: til kierken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ Jørgen Andersen Soldates af Lindet Datter : Mette . Faddere : Nielß Lauridsen , Thomas Nielsen ibm : Søren tiendende Thomas {Nielsen} , Jens {Jensen} Schousbølls Datter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2239 1726.04.04 Karen Pedersdatter, Vesterlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 82 d. 4de April : Hiemdøbte in casu Necess: Peder Christensens Tvillinge Døttre af Vesterlund: Karen og Anne . Begge døde inden Daabens Confirmation i kierken .
Begravelse nr. 6167
NOTITS: Død 2 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2239 1726.04.04 Anne Pedersdatter, Vesterlund. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No 82 d. 4de April : Hiemdøbte in casu Necess: Peder Christensens Tvillinge Døttre af Vesterlund: Karen og Anne . Begge døde inden Daabens Confirmation i kierken .
Begravelse nr. 6168
NOTITS: Død 8 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2241 1726.04.28 Barbara Poulsdatter, Lindet. FAR: Poul Poulsen Sejdeler. MOR: ? Poul Poulsen Sejdelers kone.
BÅREN AF: ? Niels Villadsens kone, Risager, Vester, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Risager, Vester
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 3: Ellen Christensdatter, Lindet, Vester, Tjenestepige ved Thomas Thomasen, Christendatter se #2247.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Risager, Vester, Niels Villadsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Villadsen, Risager, Vester, Konen bærer. Datter Anne Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Thomas Thomassen, Lindet, Vester, Tjenestepige Ellen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 85 . Dom Qvasimod: til kirken førdt /: tilforne hiemdøbt :/ (Sl:) Povel Povelsens {Sejdeler} Datter fa Linnet: Barbara ; Faddere : Nielß Nielsen af Riisager , Nielß Villadsens kone ibm : Jens Christensens Kone {Maren Pedersdatter} af Linnet ; Thomæ Thomasens Tieniste Pige af Linnet Ellen , Nielß Villads_ Datter af Riisager Anne .
NOTITS: Faderen begravet 25. november 1725 fem måneder før dåben.

LINK: Faderen Poul Poulsen Sejdelers begravelse 25. nov. 1725.
LINK: Affotografering.


Nr. 2244 1726.05.27 *1725.04.04 Margrethe Kirstine Johansdatter Sejer, Rørbæk. FAR: Johan Jakob Sejer. MOR: Ide Birgitte Vinther.
BÅREN AF: Marie Meier, Bøllund, Give, Madame Johan Bilhardts.
FADDER Nr. 1: Christian Knudsen Søltoft, Præstegaarden, Nørre Snede, Provst i Vrads herred.
FADDER Nr. 2: Marie Helmersdatter Meier, Bøllund, Give, Madame Hr. Sal. Søren Borchs, forrige præst i Thyregods enke.
FADDER Nr. 3: Karen Madsdatter Humblet, Thyregodlund (Præstegaarden), Vester, Præst i Thyregod-Vester Hans Berings kone.
FADDER Nr. 4: Johan Bilhardt, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Præst i Thyregod 1714-21. Død 1721.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 81 de 4de April: hiemdøbt Hr Capitl: Johan Jacob Sejers Datter paa Rørbek : Margrete=Kierstine . I kirken fremstillet d. 27 Maji - Faddere Hr Christian {Knudsen} Søltoft Proust i Nøre Sneede . Her Johan Bilhard i Byllund {Bøllund, Give sogn} , Madame Sl: Hr Søren Borch, Madame Hr Johan Bilhards , som Barnefører , Min kone Karen {Madsdatter} Humblet .
Begravelse nr. 6176
NOTITS: Begravet et år fem dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2261 1727.08.17 Karen Christensdatter, Lindet. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Jens Christensen, Lindet, Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Rørbæk, Vester, Faderens bror, karl på Rørbæk.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 4: Inger? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Niels Lauridsens søster.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 103 . Dom: 10. p. Trin : døbt Christen Jensens Datter af Linnet, Karen ; Faddere Jens Christensen, Niellß Lauridsen af Linnet Peder Jensen tienende paa Rørbæk Thomas Thomasens Hustrue {Karen Nielsdatter} af Linnet, Nielß Lauridsens Syster {Inger? Lauridsdatter} ibm .
LINK: Affotografering.


Nr. 2268 1728.02.29 Anne Nielsdatter, Skovsbøl. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Thomasdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomasen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Rønslunde, Ejstrup, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter (..c), Vester
FADDER Nr. 5: ? Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Nabo,*1708c-, 20c datter af Jens Jensen. Nævnt #2203 1724 som fadder.
NÆVNT Nr. 1: Johan Bilhardt, Bøllund, Give, Præst i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anno 1728 . Vester Sogn . No 110 - Dom : Oculi: til kierken førdt , /:tilforn hiemdøbt af Hr Johan Bilhard :/ Niels Jensens Datter af Skousbøl, Anne ; faddere Jens Jensen ibm Thomas Thomas_ af Linnet , Mads Jensen af Rønslund. Thomas Thomæsens Hustrue {Maren Pedersdatter} af linnet . Jens Jensens Datter af Skousbøl.
LINK: Affotografering.


Nr. 2293 1729.06.06 Maren Christensdatter, Lindet. FAR: Christen Jensen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Lindet, Vester, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Lindet, Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, Niels Lauridsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Thomas Nielsens tjenestepige, Lindet, Vester, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen, Lindet, Vester, Nabo, tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 134 Fer : 2. Pentecost : i kierken fremstillet /:tilforne hiemdøbt :/ Christen Jensens Datter af Linnet Maren . Faddere : Jens Christens_ Jacob Jensen Nielß Lauridsens kone {Maren Pedersdatter} , Thoms Nielsnes Pige, Jens Christensens kone {Maren Pedersdatter} /: som bar barnet :/ Alle af Linnet .
LINK: Affotografering.


Nr. 2297 1729.09.04 Abelone Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen Vestergaard, Vesterlund (Vestergaard), Vester, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Østergaard, Vesterlund (Østergaard), Vester, Gift med faderens søster Maren Pedersdatter. Østergaard bruges også for Annexgaarden.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund (Østergaard), Vester, Faderens søster, gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 5: Ester Nielsdatter, Vester, Muligvis moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 138. Dom: 12. p. Trin : døbt Laß Pedersens Datter af Annexgaarden , Abelone ; Faddere ; Nielß {Madsen} Vestergaard, Peder {Christensen} Østergaard af Vesterlund , Peder Jenßen af Vester Mølle , Maren Pedersdatter , Ester Nielßdatter .
Begravelse nr. 6201
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2308 1730.04.10 Johanne Andersdatter, Lindet. FAR: Anders Sørensen Hyrde. MOR: Cathrine Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lindet (Havreballegaard), Vester
FADDER Nr. 3: Malene Christensdatter, Lindet, Vester, Gift med Knud Andersen.
FADDER Nr. 4: ? Thomasdatter, Lindet, Vester, Gift med Thomas Nielsen.
FADDER Nr. 5: Kirsten? Lauridsdatter, Vester, Abelone Pedersdatters datter, mindst to døtre, kan være den anden.
NÆVNT Nr. 1: Knud Andersen, Vester, Konen Malene Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen, Vester, Konen Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Abelone Pedersdatter, Lindet, Vester, Datter fadder. Gift med afdøde Laurids Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn : No 149 . Fer : 2. Paschat : døbt Anders Sørensen Hyrdes Datter af Linnet : Johanne . Faddere Nielß Lauridsen , Jens Christensen , Knuds {Andersens} kone {Malene? Christensdatter?} , Thomas Nielsens kone {? Thomasdatter} , Abelones {Pedersdatters} Datter {Kirsten? Lauridsdatter} (alle of Linnet Bye ) .
LINK: Affotografering.


Nr. 2309 1730.05.29 *1730.05.01 Abelone Jørgensdatter, Lindet. FAR: Jørgen Andersen Soldat. MOR: Kirsten? Lauridsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Lindet, Vester, Bror til moderen
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo 33c, Thomas Thomasens kone.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Nabo, 32c, Christen Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter Glarmester, Lindet, Vester, Nabo.
FADDER Nr. 5: ? Lauridsdatter, Lindet, Vester, Søster til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Thomasen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
No 150. Fer : 2. Pentecost : i kierken fremstillet /: tilforne hiemdøbt :/ Jørgen Andersens {Soldats} Datter af Linnet Abelone ; Faddere: Neilß Lauridsen Thomas Thomasens kone {Maren Pedersdatter} Christen Jensens kone {Maren Pedersdatter} Anne {Madsdatter} Glarmesters, Niles Lauridsens Søster {? Lauridsdatter}
Begravelse nr. 6206
NOTITS: Fødedato 01.05.1730 ud fra begravelsen 11 uger gammel. Opkaldt efter moderen Kirsten? Lauridsdatters mor Abelone Pedersdatter gift med Laurids Nielsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2316 1730.10.08 Johanne Larsdatter, Vesterlund (Annexgaarden). FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Vesterlund (Annexgaarden), Vester, Gift med faderens søster Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen, Vesterlund, Vester, 22c, moderens bror, søn af Niels Madsen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Vesterlund, Vester, Faderens søster, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 5: Ester Nielsdatter, Vesterlund, Vester, ?moderens søster ?datter af Niels Madsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vester Sogn . No 157. D. eod: døbt Laß Pedersens Datter af Annexgaarden , Johanne ; Faddere : Niels Pedersen, Peder Christensen, Mads Nielsen, Peder Christensens kone {Maren Pedersdatter} Ester Nielsdatter (alle af Vesterlund ) .
LINK: Affotografering.