Sidste ændring 19. september 2016Skarrild, syn af Nørre Karstoft i 1688.

Der foretages to syn af Nørre Karstoft i 1789. Baggrunden er at forpagteren undveg i 1788 og også ejeren forsvandt derefter. Så herredsfogeden Knud Pedersen Søltoft bor på Nørre Karstoft 1789-92 og driver gården på øvrighedens bekostning.
Hvad omkostningerne er bestemmes ved disse syn, hvorved det første syn af engene ikke er klart. Tilsyneladende bliver takseret hvad græsningen er værd for et år. Men hvem betaler det? Eller betaler nogen for det?
Synet af markerne er lettere at forstå, for der bestemmes, hvad såsæden kostede og markarbejdet som Mikkel Nielsen af Ronnum udførte og angiver udførligt her under synet. Desuden bestemmes høsten som står i neg og hvad denne er værd. Det er ikke store penge.
Tredje kærv eller anden kærv (Kierfue) er hvilket år i så rækkefølgen, anden kærv er således 2. år i korn, ofte gødes hver andet år.

Liste af personer, 8 i alt, nævnt 1689 (ottermænd udeladt):
Navn Sted Bemærkning
Terkel Sørensen Heesgaard, Skarrild By Sognefoged i Skarrild sogn.
Peder Jakobsen Aggersig, Assing Synsmand enge.
Anders Andersen ? Synsmand enge.
Christen Michelsen Kibæk, Assing Synsmand enge.
Christen Laursen Nederkirkegaard, Assing Synsmand enge.
Ole Jakobsen Kirkegaard, Assing Synsmand Karstoft marker.
Jens Jakobsen Kirkegaard, Assing Synsmand Karstoft marker.
Peder Pedersen Døvling, Skarrild Synsmand Karstoft marker.
Ole Poulsen Hesselvig, Skarrild Synsmand Karstoft marker.
Mikkel Jensen Ronnum, Skarrild Har gødet, plovet, harvet, saaet, høsted markerne i Nørre Karstoft for Herredsfogeden.
Knud Pedersen (Søltoft) Nørre Karstoft, Skarrild I en udskrift af Holmans Herreds Tingbog af den 17. dec. 1689 skriver han sig af Nørre Karstoft, som han jo driver i 1689-92 på øvrighedens regning.
Jørgen Grubbe Kaas Rydbjerg, Velling Amtmand Lundenæs amt 1682 - 1711, *1643.01.22 Hastrup, Thyreogd †1711.12.11 Rybjerg, Velling.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

Syn af Nørre Karstoft i Skarrild i 1688.
Hammerum Herred Tingbog B79-01, 1688 - 1693.
Viborg Landsarkiv:B79-01
AO opslag 25 og 26.
Udskrift: Villy M. Sorensen.

Syn af Nørre Karstofts enge tingdag 6. juli 1689.

For retten frem Kom terkil Sørenßen Sogne foget i Skarild Sogen for efter Velbr Hr: ambt Mandens dat: den 19 Junj [...] ordre, i dag 14 dage lod opkreffue 4 vadellige {ikke adelige} dannemend , at siune og beßigtige Engene ved Nøre Karßtofft, huilche for forshl: [...] opkreffuede dannemend Nemlig Peder Jacobsen i Agersig, Anders Andersen i Vil[....]gaard , Christen Michelsen i Kibech og Christen Laursen i Neder Kirkegaard , her i dag stod for retten og Hiemlede og gaf tilkiende at de forleden tißdag som var den 25 Junj var med bemelte Sogne foget Terkil Sørensen til siune paa alle nør Carßtoffts Enge , og denem med flid siunede og besaae, saa og huert stycke i sær Taxerede, som efter følger,
Vester Eng agted for penge 8 Sdr 2 Mk.
Jt stycke Eng kaldiß Syffue moße = 2 Sr 2 Mk.
Jt andet stycke Jmellom Heeden kaldis timd Kier, agted i det dyreste for 1 Sr 1 Mk .
Lille biøre kier sat for 1 Sr 3 Mk.
Store biøre Kier for 3 Sr 1 Mk.
Offuer Kier til gruben 4 Sr:
fra gruben til vester siden af trom slars Bløde agted for 2 Sr 1 Mk ,
fra trom slars Bløde og til gaarden langß med den Norder side aff aaen 3 Sl:
de 3 Holme ved gaarden i mellom aaløbet agted for 2 Sr 1 Mk.
det Lille kier neden gaarden som kaldes foldsig sat for 2 Mk.
Huilce forshrefen Enge siuntes at vere meget lidet voxßet, af aarßag den langvarige Nate frost i for aaret vexten paa slig bløde og kaalde Enge meget forhindrede, huilchet de saaledes for it fuld siun med opragte finger og Eed Hiemlede.

Syn af Nørre Karstoft marker tingdag 17. august 1689.
Kildereferens ovenfor.
AO opslag 29-30.

Syn af Nørre Karstoft marker tingdag 17. august 1689.
Løffuerdagen Den 17 Augustj Othe Mend, Nemblig. Morten Jakobßen i Bagißkier, Niels Laßen i Mørup, Søren Jenßen i Varheede, Jens tøgerßen i Nyebye, Niels Matzen i poulßgrd, Ander Christenßen i Leervatzkier, Ifver graverßen i Hesselbiere og Jens Michelsen i Frølun.
For Retten frem kom Sogne Fogden i sharild Sogen Terkil Sørenßen i Heeßgaard, som med hafde og frem førede Her for retten 4 her i dag 8 dage aff [.]inget opkrefuede Siunßmend Nemlig Olle Jacobs og Jens Jacobs i Assing Kirkegaard, Per Pers i Døuling, og Olle Poulsen i Heßelvig, som nu her for retten Hiemlede og aff sagde, at de forleden Mandag som var den 12 Augustj var til siun paa nør Caßtofft march effter bete: Sogne foget terkild Sørenßens paa vißning, at siune og taxere Huiß Rug og Biug samme stets fantis høsted , som Herrits fogden Knud pederßen Havde Ladet saae, ved Michel Jenßen i Ronum som og samme tid og sted var Hos til stede, og berettede Huor meget i Huert aff efter shlne: fald var Saaed, da befantis høsted som og Heritsfogden paa sin Bekostning Haffde Ladet høste som efter følger ,
Paa det fald som kaldis foldsig fald, Berettede forskrefne Michen Jenßen blef Saaed tredie Kierfue {kærv, tredie års rug} rug En tønde fire skeper som kastede 1½ skeper af Sæde rugen, for uden om Kostningen Jorden at lade pløye, Saae og Harffue, der paa fantis 4½ trauer {traver, 1 trave 60 korn-neg}, Huis {hvis, hver} traue sat for 2 skeper er 1 td: 1 skepr, skepen som det nu koster 12 ß. er 1 Rdr 12 ß.
Paa det fald ved Ronum Vey {vejen til stedet Ronnum mod nord} foregaff bete: Michel Jensen at haffue Saaed 2 td: 1½ skeper tredie kirfue rug, skepen kiøbt for 1 Mk, foruden bete: om kostning , der paa fantis rug 6 trauer, Huer traue 2 skeper , skepen 12 ß, er 1 Rlr 3 Mk,
J det østerste fald og i det Lille Alß Eng fald som er anden Kiervue, berettede meer bete: Michel Jensen at var saaed 3 td: 5 skpr: à 1 Mk foruden bete: om kostning, der paa fantis rug 13 trauer, Huer traue agted for 3½ skepe er 5 td: 2½ skepr , skepen 12 ß er 5 Rdr 1 Mk 14 s
giør til Haabe 7 Rdr 5 Mk 10 ß,
Giødnings rug var [Jel.ed] Saaed efter som forleden aar inted vaarkorn bleff saaed, formedelst forpagterens Vndvigelße, og proprietarien gaarden forlod og sig der med ey ville befatte, Buig fantis Saaed udj det fald som forleden aar skulle vered Giød, Huilchet Heritsfogden dette aar paa egen bekostning hafde ladet giøde, pløye og beßaae , Huor udj ofte bete Michel Jensen berettede at vere falden Sæde Biug 4 td: 6 skeper , som kostede skepen 13 ß, der paa befantis biuget saa for brent aff Solen og saa stacket paa straaerne at det icke kunde meyes, siuntes icke høyere at kunde Taxeris end Sæde kornet {...}[de] kost, saa ingen kostnings gield aff denne aff grøde [.hrn] kunde formodes, Rugen og saa aff Solens Heede paa den tøre sand meget beshadiget, saa der af intet til Lang halm at tæcke med kand bliffue tienlig, og foeringen aff megen ringe Verdj , vider foregaff de ey at vere saaed , eller høsted, eller vider forevist at siune og taxere, Huilchet [dens] forettning de for it fuld siun affsagde,
Huor paa de med opragt finger bad sig gud til Hielpe , Huor effter terkild Sørenßen paa Velbaaren Hr. Ambt amndens Vegne var tingßvinde Begierendes, og stod bete: Terkil Sørens til veder[nelle] med bemelte 4 Siunßmend, der dette tingßvinde [gick] beshreffuen

{Slut}