Oprettet 15. december 2018
Sidste ændring 28. december 2018Skarrild, skøde på Nørre Karstoft 1722.

Hans Andersen Karstoft forpagter på Hastrups skøde på Nørre Karstoft til Cornet Velb. Christian Trappau Viborg den 7. april 1722.
Nørre Karstoft selv hartkorn 19 tønder 7 skp 3 fkr 2 album.
Fem gårde i Skarrild og Arnborg 16 tønder 2 skp 2 fkr 1 album.
I alt 36 tønder 2 skæpper 3 fjerdingkar 0 album.
Sr. Jens Poulsen Skanderup fik i 1720 skøde på Sønder Karstoft af hans svigerfar Hans Andersen Karstoft, der blev forpagter på den store herregård Hastrup i Thyregod sogn. Men Jens Poulsen er kun ejer en kort tid for i dette skøde har Hans Andersen Karstoft fået hovedgården tilbage og det er ham der underskriver skødet til næste ejer Christian Trappau.
Sr. Jens Poulsen Skanderup overtager Nørre Karstoft med 20 tønder hartkorn til hovedgården og 20 tønder hartkorn i bøndergods i 1720. To år senere er der kun 16 tønder hartkorn i bøndergods, så han må have solgt knap 4 tønder hartkorn fra, hvilket svarer til en helgård.
Det nævnes i skødet, at der i Hans Andersens Karstofts tid er oprettet en mølle formodentlig ved Karstoft Å og en gård kaldet Bechtoft er bygget op på hovedgårdens mark. Bechtoft bliver men møllen er ikke set i arkiverne, den er måske snart forfaldet.

Liste af 10 personer nævnt 1722:
Navn Sted Bemærkning
Hans Andersen Karstoft Hastrup, Thyregod Forpagter Hastrup, før på Nørre Karstoft i Skarrild.
Jens Poulsen Nørre Karstoft, Skarrild Hans Andersens svigersøn, ikke ellers set.
Christen Trappaud Nørre Karstoft, Skarrild Cornet i hæren. Får skøde på Nørre Karstoft.
Peder Ahrensberg Præstegaarden, Hvejsel Sognepræst i Hvejsel og Givskud.
Michel Rode Grundet, Hornstrup Fuldmægtig på Grundet.
Morten Olufsen Klink, Skarrild Fæster 1 1 2 2 hartkorn.
Peder Graversen Beksgaard, Skarrild Fæster 1 5 3 0.
Anders Sørensen Skarrild Grene Fæster 2 4 1 1.
Christen Poulsen Tornvig, Arnborg Fæster 4 3 1 1.
Rasmus Hansen Skibbild, Arnborg Fæster 6 3 2 1.

Viborg Landstings Skøde- og Pante-protokol No. 37, 1720-24. Opslag 57-58.
Hans Andersen Karstoft forpagter på Hastrup Skøde til Cornet Velb. Christian Trappau Viborg den 7. April 1722.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2018.

Hans Andersen Karstoft forpagter paa Hastrup Hans Skøde til Cornet Velb. Christian Trappau Dat. Wiborg d 7 April Ao 1722.

No. 12 kiendes jeg underskrefen Hans Andersen Karstoft nu Verende forpagter paa Hastrup og her med for alle Vitterlig giør, at Jeg haver soldt Skiødt og afhendet som ieg og her med Skiøder selger og afhænder til VelEdle og Velb: Hr. cornet Christian Trappau og hans Arvinger een min Sviger Søn Sr. Jens Poulsen forhen tilhørende hovedgaard Nørre Karstoft kaldet med oprettede Mølle og afbygning Bechetoft fra gaardens March Liggende i Scharrild Sogn i Lundenes Ampt i Hammerum Herridt, anslagen i Landmaalingens Matricul for 19 tdr 7 skp 3 fkr 2 alb: saa og efterskrefen Bøndergodz.
I bemte Herridt Scharild Sogn ,

Klinck, som Morten Olufsen paaboer, anslagen i Matri: for 1 tdr 1 skp 2 fkr 2 alb:
Bechgaard Peder Graversen paaboer 1 td: 5 skp 3 fjk.
Scharrild Grenne Anders Sørensen paaboer 2 td 4 skp 1 fkr: 1 alb:

Arnborg sogn,

Tornvig Christen Povelsen 4 td 3 skp 1 fkr: 1 alb:
Schiuild Rasmus Hansen paaboer 6 td: 3 skp 2 fkr 1 Alb:

tilsammen Hart korn 36 tdr 2 skp 2 fkr:

hvilchen forskrefen hovidgaard med afbygger Bøndergodz, Sambt ald anden herlighed og Rettighed , Være sig huuse og bygning , grund og eindoms Agger og Eng , kart og Moese, heede og kiær, torfvegrøft og Løngsledt , og ald anden herlighed og Rettighed som der ved findes , indted i nogen maader undtagen, med hvad Nafn det Nefnis kand, som nu tilleger , og af Arilds tid tillagt haver, og der til bør med Rette at ligges her med til Velbemte Hr. Cornet Trappau Skiøddes og afstaaer ligge med samme Ret og Rettighed, som Jeg og min Sviger Søn til forn det Eiet og haft haver , thi kiendes Jeg paa Egen Svigersøns og Arvinges Vegne Jngen Ydermeere lod , deel, Ret eller Rettighed at have til eller udj bem hovidgaard med dessen nu tilligende og her i dette Skiøde Specificerede Bøndergods saa som Jeg der for af Velbemte Hr: Cornet Trappau haver nødt og oppebaaret god og fornøyelig betaling.

Detz Aarsag Jeg paa Egne og min Arfvingers Vegne her med tilsiger at hiemble og fri frelse Velbemte Hr: Cornet Trappau og hans Arfvinger fornte hovidgaard og bøndergodz frie og franch for hver Mandz tiltale som der paa Kunde have at imod Retten i nogen Maade, saa hand og hans Arfvinger , eller eftter kommende Eier , hannem gaard og bøndergodz Nyder og beholder til stedsværinde Eyendom , og sig den [...] Nyttig giøre som hand best Ved og kand . Men skulde nogen her af imod forhaabning blive Meer bemte Hr, Cornet Christian Trappeau eller hans Arfvinger Ved [...] og doms fravunden for nogen min Vanhiemmels brøst skyld, da skal jeg for mig og mine arvinger Vere forbunden Een for Alle, og alle eller nogle for een at [....] legge ham det med liege saa got og belejligt godz eller Rede penge inden Sex Samfulde ugger, eftter at Jeg eller de der om [Videndis] Vorder , saa eftter bemte Hr: Cornet for sig og sine Arvinger skal Vere og blive uden skade og Skadesløs i alle maader.

Thil Stedfæstelse haver Jeg dette mit Skiøde med Egen haand underskrevet og mit Sædv[...]lige Zignete hostrygt og Venligen ombedet Velærværdige og høylærde Hr. Ma: Peder Ahrensberg Sogen Præst for Hueisel og Gyfschud, og Proust over Nøruangs Herridt, Saa og Edle Hr. Michel Roehde fuldmægtig fra Grundet , med til Vitterlighed Underskrifve og forseigle .
Datum Viborg d 7 April 1722.
Hans Anders: K:toft (L:S:)
til Vitterlighed eftter begiering [under?] skriver og forseigler
Peder Ahrensberg (L: S:)
Michel Rode (L: S:)

{Slut}