Oprettet 01. april 2019
Sidste ændring 02. april 2019

Skarrild, pantebrev på Nørre Karstoft.

Pantebrev 1.050 rigsdaler på Nørre Karstoft og gods i Skarrild og Arnborg.
Pantebrevet udstedt i 1713. Formynderen for Søren Hærups sønner har opsagt lånet i 1720. Dette fører til at Hans Andersen Karstoft må bede hans svigersøn Jens Poulsen Skanderup skride ind for at få lånet betalt tilbage.
Søren Hærups 2. kone Ingeborg Christensdatter Friis døde i 1711 og sønnerne Søren og Jens arver tilsammen 800 rigsdaler efter hende, som Søren Hærup her topper op med 250 rigsdaler til i alt 1.050 rigsdaler. Her i pantebrevet er Søren Hærup formynder for sønnerne, men han dør i 1714, hvorefter M. Christensen Friis, som sikkert er en slægtning til Ingeborg, overtager rollen som formynder.
Pantebrevet siges at være blevet tinglyst i 1713 (den 8. nov.), efter det blev udstedt. Det noteres hvert år på selve pantebrevet, at renten er blevet betalt. Dette sker op til 1718. Der ses ingen betaling i 1719, hvilket vel er årsagen til at formynderen M. C. Friis opsiger lånet til den 2. april 1720, og derfor tinglyses pantebrevet (igen) den 21. august 1720.

Nørre Karstoft har hartkornet 19 7 3 1.
Bøndergodset er seks gårde og halvgårde fire i Skarrild og to i Arnborg 18 3 1 1.

Alt sammentalt hartkorn 38 3 0 2, hvilket er ret meget hartkorn, men lånesummen er også anselig.

Liste af 15 personer nævnt 1713:
Navn Sted Bemærkning
Hans Andersen Karstoft Nørre Karstoft, Skarrild Ejer af hovedgaarden Nørre Karstoft, udsteder pantebrevet.
Søren Mikkelsen Hærup Kirkeby, Sønder Omme Sognepræst i Sønder Omme og Hoven. Formynder for hans sønners arv som han låner ud. † 11. maj 1714, derefter er M. Christensen Friis formynder for sønnerne.
Jens Sørensen Hærup Kirkeby, Sønder Omme Søn af Søren Hærup, arv efter moderen Ingeborg Christensdatter Friis †1711.
Christen Sørensen Hærup Kirkeby, Sønder Omme Søn af Søren Hærup, arv efter moderen Ingeborg Christensdatter Friis †1711.
Christen Thomsen Lund Skarrild Sognepræst i Skarrild og Arnborg, vidne.
Ingeborg Christensdatter Friis Kirkeby, Sønder Omme Christen Sørensen Hærups 2. kone 1711 afdøde kone.
M. C. Christensen Friis Viborg? Ingeborg Christendatters Friis familie, overtager
Hans Jensen Degn Kirkeby, Sønder Omme Vidne.
Peder Nielsen Lille Døvling, Skarrild Fæster 2 0 2 0.
Jens Sørensen Skarrild Grene Søn Anders fæster.
Anders Jensen Skarrild Grene Fæster 2 4 1 1
Peder Graversen Bæksgaard, Skarrild By Fæster Bæksgaard 1 6 0 0.
Morten Olufsen Klink, Skarrild By Fæster 1 1 2 2.
Christen Mikkelsen Tornvig, Arnborg Fæster 4 3 1 0.
Rasmus Hansen Skibbild, Arnborg Fæster 6 3 2 1.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 37. Bog 52, 1720-1724. Opslag 96-97.
Den originale indførsel fra 8. nov. 1713 No. 2 i Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 35. Bog 50, 1711-1717. Opslag 192-93. (uden rente-kvitteringer).
Pantebrev Hans Andersen på Nørre Karstoft til Søren Hærup.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_ mest endelsen sen i forkortelser, men også arf_ hvor arfuinger ment.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til skødet: Jørn Jensen.

Tingdag Anno 1720 Dend 21 Aug:
Hans Andersen til Nør Carstoftgaard hans Pandte bref til Hr. Søren Herup paa Capt: 1050 Rd:, dat. NørCarstoft d 10 Ap: 1713.
N=10: Kiendes Jeg underskrefen Hans Andersen til Nør Carstoftgaard, og her med for alle vitterlig Giør, mig skyldig at vere til Ærværdige (Ærværlig 1713), hæderlig og vellærde mand Hr. Søren Michelsen Hærup i Synder Omme Præstegaard Reede (ere de 1713) Penge 1050 rd siger 1050 rd udj goede gangbahre danske Croner Rd (Cron: Rdlren) til 96 s danske bereignet , af hvilcke fornte 1050 Rd H. Søren Hørups tvende (2de) Sønner Jens Sørensen Hærup og Chresten Sørensen Hærup ere efter deres Sall: Moder Sall: Jngebore Chrestensdaatter Fris arveligen tilfalden 800 rsd: , samme ermte 1050 Rsd: capital (Cap 1713) haver Hr: Søren Hærup baade af sin egene penge og af hans Sønners arvedeel , mig efter min Jnstendig begiering laant og med forstragt , Thj bepligter ieg mig her med for mig og mine arf: , som Een for alle og alle for een at betale, forskrefen 1050 Rsd: Croner til bemte Hr: Søren Hærup eller hans arf: , eller hvem denne min Haand og Pandte forskrifning med Rette i hende haver udj Viborg Sanpsting eller hvor hand eller de behager til dend 2 April naar mand Skrifvendes vorder 1714 med Rente og Capital uden Ringeste [Skils. ßs 1713] skadeslidelse , aarlig af hver hundrede 5 procento, og paa det Velbemte Hr. Søren Hærup og hans Arf: imidlertiid for Capital og Rente desto bedre kand vere forsickred , Pandtsetter ieg her med fra mig og mine arf: til Hr: Søren Hærup og hans arf: min paaboende Hovedgaard for ommelte Nør Carstofftgaard med underliggende liden Møle og liden Boelig paa gaardens Grund liggendes i Lundenes Ampt i Hammerum Herredt i Scharrild Sogn , bestaaende i Hart korn effter dend nye Landmaalings Matr: for 19 td: 7 skp: 3 F: 1 alb: , Der foruden mit bøndergoeds i vornte
Scharild Sogn,
Lile {Vester} Døfling som Peder Nielsen paaboer 2 td: 2 f:,
half Scharild Greene som Jens Sørensens Søn , Anders Jensen paaboer 2 td: 4 skp: 1 f: 1 alb:,
Scharild bye
Beeksgaard , Peder Graversen 1 td: 6 skp: ,
Een boel i fornte Bye som kaldes Klinck og af Morten Ollufsen beboes bestaaendes af H: korn 1 td 1 skp: 2 f: 2 alb:,
I Arnborg Sogn
Chresten Mickelsen i Tornvig 4 td 3 skp: 1 f:
Nock Schivild som Rasmus Hansen beboer 6 td: 3 skp: 2 f: 1 alb:,
Hvilcken forskrefne Hovedgaard Nør Carstofft med forskrefen Jordegods ey til nogen er Pandtsadt eller skal J nogen maade forhegtes førend oven ammelte Hr: Søren Hærup eller hans Arf: , forermte Capital Rente og skadegield vorder skadesløs fornøyet og afbetalt og der som ieg eller mine arf: skulde vorde forsømmelig og icke Capitalen med sin Rente som forskrefvet staar til belovede tiid lader vorde skadesløs betalt , da skal velbemte Søren Hærup eller hans Arf: have magt og Ræt at træde til for omrørte Pandtsatte Hovedgaard med underlde forommte Jordegodz til Eyendoms annammelse , og giøre sig betalt til skadesløs fornøyelse paa dend maade loven med fører , og være Prioriteret frem for alle andre at søge regres om dette imod forhaabning icke skulle vere til streckelig udj mine beste midler intet undtagen , Rørendes eller U=Rørendes , havendes og fangendes , og der som saa skeede , hvilcket Gud Naadeligen afvende at noget af forskrefen pandte Gaarde og Goedz ved U=Løckelig hendelse af Jlde brand fiendtlig indfald eller anden maader hvad som helst Nefnes kand , kunde vorde forringet , eller til nogen af forrige Eyere ved nogen paafund igien kaldet , da skal det icke komme Ermte Hr. Søren Hærup eller hans arf: til nogen Præjudis hindring eller afgang udj deres Capital og Rendte i nogen maade , mens Jeg og min Arf: self dend skade at lide og udstaae , saa hand og hans Arf: som for er Rørte Een for alle og alle for een for forskrefen Capital og Rente med paa løbendes bekostning skal vorde uden skade og skadesløs holdene i alle maader og der som bemte Capital blifver lengere end til for skrifvet Aar og tiid mig eller mine Arf betroed og for os paa Rendte staaendes , skal Rendten aarlig med 5 procento erleggis Rigteligen eller naar Hr. Søren Hærup eller hans Arf:, eller og Jeg eller mine Arf: icke lengere fornte Capital vil have staaendes paa Rente , skal Vii hver andre der om tilforn loul: opsige , at ieg des bedre imidlertied kand bringe pengene til Veye og Hr. Søren faa dem emplojeret og da Hovedstollen med sin effterstaandes og forfalden Rente , skadesløs at erlegge og betalle
til Vitterlighed med min egen Haand underskrefvet og met Zignete hostrygt og Venligen ombedes Hr. Christen Lund J Skarild og Hans Jensen Degn i Omme , med mig til vitterlighed at underskrifve og forseigle .
Datum NørCarstoft dend 10 April 1713:
Hans Andersen Carstoft (L:S:)
Til vitterlighed som overværendes
C: Lund (L:S:)
til vitterlihed underskrefvet
Hans Jensen (L:S:)

Foreviest og læst paa Viborg Landsting d: 8 Novembr: Anno 1713.
No 2: Mathias Poulsen, og sa͞me dag Protocoll: [..Ben..]
Renten af indmelte Capital fra 2 April 1713: til aarsdagen 1714: er betalt testerer M: C: F[rii]s.
Iligemaade er Rendten er lagt fra dend 2 April 1714 til Aarsdagen 1715: testerer M: C: Friis.
Liegeledes er Renten betalt fra Dend 2 April 1715 til Aarsdagen 1716: testerer M: C: Friis,
Renten fra d: 2 April 1716 til aarsdagen 1717 er bet: test: M: C: Friis
Den forfaldende Rente til 2 April 1718: er betalt test: M. C. Friis.

{Slut}