Sidste ændring 16. september 2016Skarrild, skifte efter Johanne Pedersdatter Skonning 1750 i Øvig.

Da der er en smitsom sygdom i hans gård i Øvig, bliver skiftet holdt i præstegården i Skarrild. Da der således ikke kan foretages en registrering af gård, besætning og værdigenstande, tilbyder enkemanden Niels Nielsen i stedet at lægge et pantebrev på gården for 66 rigsdaler, som skal indløses når hans seks børn bliver myndige.
Niels Nielsen er selvejer med næsten 3 tønder hartkorn og har regnet godt 24 rigsdaler per tønde, hvilket passer nogenlunde med priserne i de tider. For besætning og bygninger har han tilsyneladende ikke regnet noget. Men værgerne er indforstået med de 66 rigsdaler; de siger endda han yder mer end han evner. Tilsynsværgen Jens Boesen af Krog er enkens stedfar, som var gift med hendes fars Bent Pedersen Skonnings enke Anne Christensdatter †1734 den afdøde Johanne Pedersdatters mor.
Niels Nielsens tilbud er vel generøst, som tilsynsværgerne giver udtryk for, for der tilkommer ham det halve af arven. Sådan set ville stedet Øvig være 132 rigsdaler værd, hvilket nogenlunde kan passe.

Liste af personer, 13 i alt, nævnt 1750:
Navn Sted Bemærkning
Johanne Pedersdatter Øvig, Skarrild Den afdøde.
Niels Nielsen Øvig, Skarrild Den afdødes mand.
Henning Rasmussen Krog, Skarrild Tilsynværge
Jens Boesen Krog, Skarrild Tilsynværge
Christen Pedersen Skarrild Mølle Tilsynværge
Peder Nielsen Øvig, Skarrild 19, søn af afdøde.
Jens Nielsen Øvig, Skarrild 14, søn af afdøde.
Erik Nielsen Øvig, Skarrild 10, søn af afdøde.
Mads Nielsen Øvig, Skarrild 8, søn af afdøde.
Maren Nielsdatter Øvig, Skarrild 21, datter af afdøde.
Anne Nielsdatter Øvig, Skarrild 9, datter af afdøde.
von Albertin Lundenæs, Skjern Peter de Albertin, AMTMAND LUNDENÆS 1749-73, *1710 †1779. Albertin var ven af bønderne og bondereformerne og en meget afholdt mand. Han ville forbedre hovbøndernes kår.
Jørgen Sørensen Ringkøbing Fuldmægtig for amtmanden.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

18. Skiftebrev efter afgangne Johanne Pedersdatter i Øevig udj Scharild Sogn..
Lundenæs og Bøvling Amters Skifteprotokol 1748-61 folio 84b-85 (opslag 96)
hammerum-herred.dk opslag.
Udskrift: Erna og Harry Øvig.
Enkelte ændringer: Villy M. Sorensen 2016.

Skiftebrev efter afgangne Johanne Pedersdatter i Øevig udj Scharild Sogn.

Folioside 84b
hammerum-herred.dk opslag 96
Anno 1750 den 22 August indfandt sig paa Amtmandens høiædle og velbaarne hr. Justitz Raad Von Albertins vegne fuldmægtigen Jørgen Sørensen fra Ringkiøbing udj Scharild Præstegaard for at foretage Skifte efter afglne Johanne Pedersdatter i Øevig, da Huuset der skal være befængt med Smitsom Svaghed; og var da tilstæde her i Præstegaarden hendes efterlatte Mand Niels Nielsen , og paa deres ßammen auflede 6 umyndige Børns vegne , som Tilsÿns Værger Henning Rasmussen i Krog, Jens Boesen ibid: og Christen Pedersen i Scharild Mølle, Alle af Scharild Sogn, hvilke Børn ere følgende: Peder Nielsen i 19de Aar, Jens 14, Erich 10, Madz 8, Maren 21 og Anne 9 Aar —
Enkemanden Niels Nielsen, som Iche saae der kunde udrettes Noget ved Skiftet i dag med Registering og Vurdering formedelst dend Svaghed som var i hans Huus, vilde ÿdmÿgst forestille Skifteretten om det iche var Mueligt at faae Skiftet afgiort i dag, siden de alle vare Hans egne Børn, da hand i henseende til Sterfboens tilstand ville tillegge hans Børn 66 Rd. 4 Mk. til lovlig Deeling, og for saadan Capital, som hand haabede, blev bestaaende hos ham uden Nogen Rente, Meddeele Skifteforvalteren Pant forskrifning paa første prioritet udj hans paaboende Selv Eier stæd Htkorn 2 Td 6 Skp 1 F 2 Alb , da hand og Sterfboen blev befriet for de i vidrig fald paagaaende omkostninger, og forsichrede hand, saa fremt dette hans Forslag maatte finde Bifald, iche allene at fornøje Skifteforvalteren for hans

Folioside 85

Tilkommende Salarium, men end og at holde ham fri, Anger og kræves løß, for ald anden paa Sterfboenhaftende gield, saa og at opdrage sine Børn, saaledes som hand agter at forsvare og Bekient være . —
Skifteretten tilspurgte de tilstedeværende Tilsyns Værger , hvor vit de kunde accordere Enkemandens Niels Nielsens giorte forslag og tilbud —
De 3de tilstedeværende Tilsyns Værger, kunde iche andet see og skiønne end at Enkemanden hafde giort et Raisonabel tilbud og Meer end hans Efne og omstændigheder tillader ham, da de Meget vel var hans Boe og Tilstand Bekient, hvor fore de og ßamtøkte i samme , Med Begiæring at Skifteforvalteren ville det og approbere —
Skifteretten i Betragtning af omstændighederne , og tillige da Tilsyns Værgerne har accorderet Enkemandens Tilbud og Begiæring, kunde iche andet end approbere samme , dog med Reservation af Skifteforvalteren saa Maade blive Anger og skadesløß i alle optænklige Maader ; til huilken Ende fornte Capital 66 Rdlr. 4 Mk. da bliver saaledes at Deele:

ArvingRigsdalerMarkSkil.
Peder Nielsen132
Jens Nielsen132
Erik Nielsen132
Mads Nielsen132
Maren Nielsdatter64
Anne Nielsdatter64
Gi[fve] fornte664

Som bliver staaende paa første Prioritet udj Stedet Øevig efter faderens , ober formynderen meddeelende Pant forskrifning, indtil enhver for sig opnaar deres Myndige Aar, da hand dennem , Naar forlanges, udbetaler imod vedbørlig afkald, som indleveres Skifteforvalteren eller og vidimeret Copie der af —
Og som ej viider her ved er at erjndre, da Enkemanden har forbunden sig at svare til Gielden og i alle Maader at holde Skifteforvalteren anger og skadesløß , saa blev dette Skifte paa saadan Maade efter vedkommendes indstændige Begiæring, nu sluttet og til Ende bragt.
Dato ut Supra —
Albertin
Enkemanden Niels N. N. S. Nielsen
som Tilsyns Værger
Henning Rasmussen Jens Boesen Christen Pedersen.

{Slut}