Første version 29. august 2017
Sidste ændring 29. august 2017Sønder Omme, Hallundbæk, skøde 1803 4A Claus Pedersen.

Anders Andersen i Hallundbæk sælger en fjerdeparts gård i Hallundbæk By hartkorn 0 7 0 1/3 til hans steddatters mand Claus Pedersen.
Samtidig med at dette skøde tinglyses i 1808, tinglyses et andet skøde på samme størrelse hartkorn 0 7 0 1/3 som kaldes Gammelgaard til Jens Bennetsen.
Dette skøde er på matr. 4A som senere ændres til 4U og en udstykning får nr. 4A.

Liste af personer, 4 i alt, nævnt 1803:
Navn Sted Bemærkning
Anders Andersen Hallundbæk, Sønder Omme Sælger gaarden.
Claus Pedersen Hallundbæk, Sønder Omme Køber gaarden, gift med Anders Andersens steddatter.
Christen Jensen Utoft Omvraa, Sønder Omme Vidne.
John Hansen Vidne.

Skøde på fjerdeparts gård i Hallundbæk i Sønder Omme 1803 til Claus Pedersen fra svigerstedfar Anders Andersen i Hallundbæk.
Nørvang-Tørrild Skøde- og panteprotokol No. 5 1801 - 1808, folioside 842:
Arkivalier Online opslag 332.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Kursiv: latinske bogstaver, ikke gotiske.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2017.

Folioside 842
Arkivalier Online opslag 100
1808 den 22de April ere læste:
...
No 3 C7timus 1801 1 Rdr.

Underskreven Anders Andersen i Hallundbek tilstaaer herved og vitterligt giør at have solgt og afhændet, ligesom ieg og hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Steddatters Mand Claus Pedersen og hans Arvinger en af mig forhen eyet og beboet Fierdepart Gaard i Hallundbek Bye i Sønder Omme Sogn, Veile Amt, hvis Hartkorn er 7 skpr 1/3 Alb:, hvilken GaardsPart og Sted med Bygninger, Grund og de ved Udskiftningen tildelte Eyendommen og Jorder, saavelsom den til Stedet indkiøbte halve Kirke Tiende og Kongetiende Anpart herefter skal tilhøre benævnte Claus Pedersen og Arvinger, da han derfor har betalt mig efter mundtlig Aftale den accorderede Sum 125 rd skriver Eet Hundrede og Fem og Tyve Rdr ; Altsaa frasiger ieg mig herved og f[...] for mine Arvinger al Ret og Rettighed i henseende til fornænvte fierdepart Gaard og forpligter derimod mig og Arvinger til at hiemle Claus Pedersen og Arvinger samme efter Loven. Dette mit udgivne Skiøde maa til Tinge læses og protokolleres uden mig dertil at kalde og haver ieg det ey allene selv underskrevet og forseiglet, men og formaaet understaaende 2de Dannemænd med mig til Vitterlighed at underdkrive.
Hallundbek den 13e Junii 1803.
Anders Andersen
Til Vitterlighed
Christen Utoft
John Hansen

At der om dette Kiøb ingen skrivtlig Contract eller andet Document har været oprettet, bevidner
Hallundbæk den 13 Juni 1803
Som Sælger Ander Andersen.
som Kiøber Claus Pedersen

NB: paategnet: da ingen Skøde for Sælgeren paa Stedet er læst, kan han ey sees berettiget til dets Salg ey heller opgives om herpaa hefter Gield eller ey fra de forrige Eyere før hans Skiøde er læst.-


{Slut}