Første version 17. august 2017
Sidste ændring 17. august 2017Sønder Omme, Hallundbæk, Nørgaard skøde 1789.

Jens Nielsen Grene før boende i Hallundbæk, nu i Flø i Brande sogn, sælger en halvgård Nørgaard i Hallundbæk hartkorn 1 6 0 (2 2/3) til Christen Nielsen af Ullerup.
Niels Christensen Stenhugger har i 1784 udstedt en aftægtskontrakt på denne gård til Christen Lauridsen Kok, der havde gåarden før. Niels Christensen Stenhugger må have solgt den til Jens Nielsen Grene i 1787, for denne er i dec. 1787 i Lille Langkær i Brande og i FT 1787 på denne gård i Hallundbæk.
Der er nogen forvirring i skødet om en panteobligation udstedt 1734 (der staar 1734, men dette er måske tvivlsomt, for da var de fleste gårde ikke selveje) til etatsraad Andreas Charles Teilmand †1790 til Nørholm i Torstrup sogn i Ribe Amt. I så fald skulle det være 1784 i stedet for 1734.

Liste af personer, 6 i alt, nævnt 1789:
Navn Sted Bemærkning
Jens Nielsen Grene Flø, Brande Sælger halvgården.
Christen Nielsen Ullerup, Give Køber gården.
Niels Christensen Stenhugger Borup, Brande Har i 1784 udstedt aftægtskontrakt på gården til Christen Lauridsen Kock og kone. Har altså haft gården 1784-87. Han kaldes i påtegnelsen Niels Christensen Urup, som om han kom fra Urup i Grindsted.
Christen Lauridsen Kock Hallundbæk, Sønder Omme Havde gården 1770-84, derefter aftægt med konen Maren Jensdatter
Andreas Charles Teilman Nørholm, Torsted Låner 150 rigsdaler 1784 til Niels Christensen Stenhugger med pant i gården.
Peder Pedersen Arnborg Brande By, Brande Underskriver som vidne.

Skøde på halvgård (Nørgaard) i Hallundbæk 1789 til Christen Nielsen af Ullerup i Give fra Jens Nielsen Grene i Flø i Brande.
Nørvang-Tørrild Skøde- og panteprotokol 1801 - 1808, folioside 613:
Arkivalier Online opslag 100.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Kursiv: latinske bogstaver, ikke gotiske.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2017.

Folioside 613
Arkivalier Online opslag 100
1806 den 14de Martii ere læste:
...
No 3 C7timus 1789 1 Rdr.

Kiendes Ieg undergtegnede Jens Nielsen Green, boende i Fløe, Brande Sogn, giør hermed vitterlig og tilstaar, at ieg med fri Villie og velberaad Hu haver solgt og afhændet, ligesom ieg og hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til velagte Mand Christen Nielsen af Ullerup og hans Arvinger min eyende og forhen iboende Gaard, beliggende i Hallundbek Bye, Omme sogn, Nørvangs Herred under Coldinghuus Amt, anslagen i Landmaalinges ny Matrikul for Hartkorn Ager og Eng 1 Tdr 6 Skpr 2 2/3 Alb:, hvilken forbemelte Gaard og Hartkorn sælges og overdrages ham ligesom det nu forefindes med Bygning, Grund og Eyendom, Herlighed og Rettighed intet undtagen uden allene at kiøberen for det første bliver pligtig og forbunden at holde og opfylde den Aftægts Contract, som Niels Christensen Steenhugger med Christen Lauritsen Kock og Hustrue har oprettet i henseende til at de af Gaarden efter Contracten skal nyde alle de Poster, som samme indeholder og omformelder deres Livstid og for det andet skal Kiøberen ligeledes være pligtig at indfrie den Pante Obligation, som fornævnte Niels Christensen Steenhugger har udgivet til S: T: {Salvo Titulo, uden titel} Hr EtatsRaad Teilmann paa Nørholm, hvorved benævnte Gaard er hafttet og pantsat med 1ste Prioritets Ret for den Summa 150 rd og desuden har han betalt mig 22 rd, som i alt udgiør den Summa 172 rd skriver Eet Hundrede Halvfierde sinds tyve og to Rdr; Og naar Christen Nielsen ogfylder forommelte 2de Poster, saa kiendes ieg for mig og mine Arvinger efter denne Dag os aldeles ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed at have til eller udi fornævnte halve Gaard eller noget af dens Tilliggende og Tilhørende, Grund, Bygning eller Eiyendom, men herefter skal tilhøre meerbemelte Christen Nielsen og hans Arvinger, som et uigienkaldelig kiøbt kiøb for hver Mands Tiltale, som derpaa med Rette kunde have noget at sige og tale i nogen Maader, siden den mig paa ovenanførte Maade er bleven betalt og skulle imod forhaabning noget af bemelte Steds Bygning, Grund eller Eyendom formedelst min Vanhiemmel blive ham eller Arvinger fravunden, saa bepligter ieg mig eller Arvinger herved igien at erstatte det efter Lovens Maade og haver ieg dette mit udgivne Skiøde, der til Tinge maa læses og protokolleres hvor og naar forlanges, uden nogen Kald eller Varsel mig eller mine derfor at give, selv ikke allene egenhændig underskreven og forseglet, men endop formaaet og ombedet velagte 2de Mænd nemlig Peder Arnborg i Brande og Niels Christensen Steenhugger i Baarup dette med mig til Vitterlighed at ville underskrive.
Datum Fløe den 11te December 1789.
Jens Nielsen Green. (L. S:)
Efter Begiering til Vitterlighed underskriver
Peder Arnborg.
Niels Christensen Steenhugger.

At ingen kiøbe Contract eller noget andet skrivtligt har været imellem os underskreven oprette dette kiøb angaaende, det det erbyde vi os herved med Lovens Eed at vil bekræfte om forlanges.
Datum Fløe ut supra.
Som Sælger Jens Nielsen Green. Som kiøber Christen Nielsen Ullerup.

NB: paategnet: Den heri ommelte Gield til EtatsRaad Teilman 150 rd efter Niels Christensen Urups Oblig af 5 Junii 1734 {fejl for 1784 sikkerlig} er forlængst udslettet, men Aftægts Contracten, hvorefter Christen Lauritsen Kok og Hustrue nyde Aftægt af Gaarden er endnu i Pantebogen gieldende dat: 5te Junii 1784. Ingen Skiøde herpaa er læst for Sælgeren, der altsaa ey kan sees berettiget til dens Salg og heller ikke kan opgives om herpaa hafter meere end forommelte Aftægt før Sælgerens og de flere forrige Eyeres Skiøder fremkommer.

{Slut}