Oprettet 2014
Sidste ændring 09 april 2024
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Folk efter sted i Øster Nykirke sogn før 1900

Steder i Øster Nykirke sogn (disse, de understregede steder, bearbejdes eller er færdige):
Præsteliste, Skoleholdere
Alsted, Alsted Mølle, Damgard, Haustrup, Kollemorten-generelt, Kollemorten-Nørre, Kollemorten-Sønder, Mølgaard, Oksenbjerre, Præstegaarden, Tinnet, Vonge, Ørnsholt.

I Øster Nykirke sogn findes en gårdhistorie om Sønder Kollemorten. De fleste af de følgende oplysninger er dog udledt af kirkebogen, jordebøger, skattelister, skifter etc.

Der er flere indgiftede familier i Øster Nykirke.
Eksempel: Anerne til Birthe Marie Mouridsdatter *1813 Sønder Kollemorten.
Indgiftningsgraden (i procent):
2. generation tilbage (forældre): 0 %.
3. generation tilbage (bedsteforældre): 0 %.
4. generation tilbage (oldeforældre): 25% (2 individer af 8).
5. generation tilbage (tipoldeforældre): 37,5 % (6 individer af 16).

Afkortelser:
1722c betyder 1722+-5 år (altså circa). 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter. * er født, død.
Nogle årstal har faste betydninger:
1664 Den første Matrikel, med tilføjede senere navne
1688 Nye Matrikel, men navnene er fra ca. 1683-84
1762 To nøjagtige skattemandtal, næsten kun mændene med angivne navne, koner, børn og tjenestefolk uden navne. Ejere med navne.
En speciel tak til Erik Brejl for udskrifter af Stovgaard og Alsteds jordebøger og naturligvis for skifterne med tilknytning til Øster Nykirke sogn.

Præsteliste Øster Nykirke og Give (annex)
I pastoratet Øster-Nykirke og Give blev Øster Nykirke anset for hovedsognet (se Brorson) hvor præsten som regel boede med et par undtagelser. Give var annexet, hvor degnen som regel boede. Præstelisten passer dermed bedre under Øster Nykirke end under Give. I perioden 1704 - 1728 er der i praksis to præster for Hans Jørgensen Jelling fører kirkebogen i Øster Nykirke sogn og hjælpepræst Johan Balthasar Bilhardt kirkebogen i Give sogn, hvor denne bor i Bøllund (tidligere Byllund) godt 2 km nord-vest for Give By.
Følgende beskrivelse støtter sig på S. V. Wibergs kanoniske "En almindelig dansk Præstehistorie", 1870 og biskoppen i Ribe "Peder Jensen Hegelunds Almanakoptegnelser" 1565-1613, udgivet ved Bue Kaae, 1976, kirkebøgerne i Øster Nykirke og Give, Ribe Stift Gejlstlig Justitsprotokol, biskop i Ribe Brorsons visitatsberetninger, Lorents Stallknechts indberetning til biskop Bloch i Ribe om Øster Nykirke og Give sogne, Erik Brejls skifteabstrakter, Nygaards Sedler og Birgit Samuelsens udførlige aneundersøgelser.
Her er præsterækken i Øster Nykirke og Give sogne:
1466 Hans Jensen
Kilde: Nationalmuseet, Danmarks Kirker, Øster Nykirke s.2339.

1575- Claus
*1530c- †1575+
Søn:
Hans Clausen *1555cc †1575.09.11 Kbh. af pest. Hegelunds Almanak I, s. 107 og II s. 366.

1590- Søren Nielsen Smed
†1608.08.10 (gravsten i kirken, findes stadig 2020) formodet søn af præst i Jelling set 1554 fremad Niels Smed eller Fabricius *1510c Vejle †1575 Jelling og Karen Mogensdatter. Gift med Bodil Andersdatter. Hans søn Andreas skrives af Nykirck Cimb (Nykirke Jylland), da han begynder i Sorø skole 1590, da må Søren Nielsen Smed altså have været præst i Øster Nykirke.
Ret sikker søn:
Claus Søffrenssøn Nykirche *1570c vel ikke i Øster Nykirke †1619+, ordineret 30. juli 1598 til Thyregodlund - for Thyregod og Vester sogne - i Ribe af Peder Jensen Hegelund biskop i Ribe Stift 1595-1614. Hegelunds almanak.
Sikre sønner:
Andreas Sørensen (Severini) *1572c vel ikke i Øster Nykirke
Indskrevet i Sorø skole 1590, se Disciplene i Sorø Skole 1586-1623:
296 Andreas Severini Nykirck Cimb. 1590
Se Rørdam: Prøver af Studenter i Biskop Jens Gødesens Tid 1593-1626 af Aarhus Stift. 1602:
33. Prøveskrifter af Andreas Severini, fil. Dn. Severini de Nykirke in dioecesi Ripensi;
Niels Sørensen Nykirke *1578c Øster Nykirke? †1651 Lyngbye, Djursland. Præst i Lyngby-Albøge. Gift 1. med Else Nielsdatter Ørsted *1585c Ørsted? †1624 Lyngby, Randers Amt. Gift 2. Mette Thomasdatter Lyngaae *1606c Lyngaa? (se Wiberg). Se henvisning "prøver af studenter" ovenfor 1603:
46. ... af Nicolaus Severini Fab., filius D. Severini in Nykirke; ...
Umådelig mange børn med to koner, deriblandt:
Christen Nielsen Lyngby *1619c Lyngby, Djursland †1693 Aalsø-Hoed?, student Randers 1639, 1674-77 præst i Hvejsel, 1677 præst i Aalsø-Hoed ved Grenaa (se Vejle Amts Aarbog 1954, s. 9).

1608 - 1640 Peder Jensen Aale
*1580cc Aale †1640.11.15 sognepræst til Nyekierche og Giuwe menigheder i 32 år (gravramme i kirken, findes stadig 2020) Øster Nykirke formodet søn af Jens Pedersen præst i Aale og Tørring i 58 år †1629c. Gift med Karen Sørensdatter Ørum †1659.07.10, der blev jaget fra sit hus af polakkerne og hensov i sin Lund.
Kendt barn:
Bodil Pedersdatter gift med eftermand.
Han ordineres den 3. april 1608 i Ribe af biskop Peder Jensen Hegelund, der angiver Aale i navnet Peder Iensøn Aale. Tre dage før døde Hartvig Staverskov på Donneruplund i Give og biskoppen tager selv til Give for at holde prædiken over hans lig i Give kirke den 7. april, hvilket må ses i sammenhæng med ordinationen. Biskoppen bekymrede sig ret udstrakt om adelige personer.

1640 - 1659 Jens Berntsen Falenkamp
†1659.08.06 Hundslund. Sognepræst til Nyekierche og Guiwe sogner i 19 år. Gift med datter af formand Bodil Pedersdatter †1659.01.27 Vejle.
Dramatisk historie hvordan han af svenske tropper blev jaget fra hus og hjem og blev dræbt af Brandenburgere og polakker hos svogeren i Hundslund nord for Horsens fjord i august 1659. Se Historisk Tidskrift 1. c. Parret levede i ægteskab i 19 år og avlede 11 børn.
Nørvang Herreds Tingbog nov. 1664 (citeret fra Brejl #168 [tilføjet af Erik Brejl]):
168 - fol.119 - skifte
Bent [Bentsen Falenkamp], præst i Engum ved Søren Pedersen i Assendrup indkalder alle, der har noget til gode i dødsboet efter [hans bror] Jens Bentsen [Falenkamp], præst i Øster Nykirke, til at møde i Hundslund præstegaard i Hads herred, [hvor han døde hos sin svoger].

1660 - 1675 Jens Andersen Bendtrup
†1675 Øster Nykirke.
Wiberg fortæller han havde en "prædikestudent", som ikke findes i edsbogen, der hed Stephan Jørgensen Jelling †1674, se nedenfor.

1675 - 1734 Hans Jørgensen Jelling
*1647.11c Jelling †19.12.1734 (skifte) Øster Nykirke 87 år 3 uger og 3 dage gammel, søn af præst Jørgen Pedersen Lemvig †1679 Jelling og Maren Jensdatter Bloch *1599-1609.
Gift 1. gang 1675-77 med Kirsten Lauridsdatter †1700- datter af Kirsten Olufsdatter †1700-, som var datter af Oluf Rasmussen Samsing præst i Aale og Tørring *1697c Aarhus †1659 Aale og Marie Steffensdatter *1609c †1670 Aale.
Gift 2. gang med Karen Knudsdatter Borbjerg *1661 Borbjerg †1739 (skifte) Øster Nykirke datter af Knud Poulsen Kolding præst i Borbjerg og Ryde og Maren Andersdatter †1703 (skifte) Borbjerg. Karen fik ingen børn. (Viborg Landsarkiv private personarkiver nr. 190, Jens Ottesen Holbæks i Viborg tilgodehavende efter hendes skifte, regnskaber 1735-38.)
Disse fire er brødre, hvilket for de første to ses i skiftet efter Maren Hansdatter Svane i Jelling 1687:
Hans Jørgensen Jelling *1647 †1734 Øster Nykirke. Denne præst i Øster Nykirke og Give sogne.
Søren Jørgensen Jelling †1678 Jelling. Kapellan 1664 og præst i Jelling 1667-68, afstod efter et år.
Stephan Jørgensen Jelling †1674 Øster Nykirke.
Jens Jørgensen Jelling (halvbror med moderens 1. mand), †1678, fulmægtig Stovgaard, Tørring 1663-74+, gift Anne Nielsdatter Obling †1703.
En ret kraftig familie.
Hans Jørgensen Jellings børn med Kirsten Lauridsdatter:
Maren Hansdatter Jelling *1678c Præstegaarden, Øster Nykirke †1740+, gift 1. gang med Frederik Ottesen *1668c †1749 Gadbjerg? søn i Nørre Kollemorten af herredsfoged i Nørvang herred Otte Knudsen *1635cc †1697+ og Elisabeth Frederiksdatter *1635c †1705 Uldum. Maren og Frederik skilt ved dom 1715 formedelst hendes legemssvaghed, som hun genvinder i 1740, hvor hun ægter Søren Rasmussen af Nørre Kollemorten, Øster Nykirke. I 1719-20 ses hun hjemme ved forældrene, for hun bærer børn i kirkebogen.
Mette Hansdatter *1685cc Øster Nykirke, boede 1700-34 hjemme og ses jævnligt i kirkebogen som "min egen datter Mette", gift i eller kort før 1727 med Jens Pedersen Boller i Brædstrup.
Arveafkald for arv efter moderen Kirsten Lauridsdatter 25. oktober 1727 (Brejl privatarkiver #900).
Wiberg om Hans Jørgensen Jelling:
... havde meget korte Been og Fødder, som han førte korsviis; spiste Rugmeelsgrød med suur Mælk; eiede Give Kirke; kaldte sin Eftermand; god og retsindig, baade i Lærsdom og Levnet;
...
2 Døtre af samme Positur som han selv.
Han var en fremragende kirkebogsfører, han skriver let læseligt, han korrigerer i randen, og efter et par års indøvning skriver han mange af kvindernes navne ind, hvilket er meget usædvanligt kort efter 1700. Han fører alenlange vidneslister i trolovelserne, som jo var den store ægteskabsstiftende begivenhed dengang ikke vielsen. Han førte kirkebogen i Øster Nykirke til og med 1728.

1704 - 1745 adjunctus og sucessor Johan Balthasar Bilhardt horebukpræsten.
*1675cc Haderslev †1745 (skifte) Øster Nykirke, søn af cantor Johann Hinrich Bilhardt og Anna Schrøder af Aller sogn i Haderslev amt. Fik 1741 rang med sognepræster i København. Gift 1. med Ane Katrine Bilhardt †1716 begravet i Give kirke. Gift 2. med Anne Meier *1686c †1762 Give sogn.
Han skriver ved hans første kones begravelse 1716:
d: 7 April blev min i live hierte elskede hustru Catarine Billhardts i Give kirke begravet.
I 1704 var han student og informator på Hvolgaard i Langskov sogn, da han fik kaldsbrev af kammerherre Chr. Albr. Brochdorf til Stovgaard i Tørring sogn, til at efterfølge Hans Jørgensen Jelling når denne dør.
Han var fra 1704 - 34 hjælpepræst og udpeget efterfølger. I 1731 overdrages han præstegården i Øster Nykirke, som Hans Jørgensen Jelling ejede, mod aftægt til denne og konen og datteren.
I 1709 gik han på jagt med skytten Frederik Clausen på Restrup i Gadbjerg og blev på Gjerm Ginding Herreders Ting (ejeren Bendt Pedersen Møller til Lergrav og Donnerup boede i Bøvling sogn) stævnet for at have skudt to harrer i Donneruplunds Vesterskov. Men det var et følgeproblem af at Bendt Pedersen Møller ejede Konge- og Kirketienden i Gadbjerg og havde ladet Restrups neg tælle, før de blev "bortført" fra et par tofter til den skattefrie herregård, hvilket førte til dårligt blod mellem ham og ejeren af Restrup. Se Donneruplund. Skytten vidste at Hr. Møller og hans herre Jægermester Zepelin på Restrup "Monsr Müller og hans hoßBunde iche Varer Reet goede Venner" og ville ikke med på jagten, men præsten sagde: "Det er ligemeget kom I ickund med ieg shal fordere det".
Han førte kirkebogen i Give fra 1705. I tiden 1710-19 blev den med meget få måneders undtagelser ikke ført og efter Hans Jørgensen Jellings tid fører han kirkebogen i Øster Nykirke 1729-39 men meget knapt (fx næsten ingen faddere), men dog den i Give til og med 1744, da han må forlade stillingen. Hans efterfølger fører slet ingen kirkebog hverken i Øster Nykirke eller Give, han drak i stedet.
I 1722 bliver han udlagt som fader til barnet Kirsten datter af Dorotea Marie Müller i Aale.
Peder Eg Jensen i "Give Egnen", 1984, s. 88-89:.

Men alt, hvad der kunne berettes om præsters usømmelige optræden blegnede ganske i sammenligning med de skandalehistorier, der gik om Johan Biilhardt, der fra 1704 var præst {hjælpepræst} til Øster Nykirke og Give. At han drak i store måder og i sine kæferter lavede ballade, var kun småting. Det var hans forhold til kvinder, der gav anledning til den helt store forargelse. Det var heller ikke lidt, der kunne fortælles om hans meriter. Han stod i løsagtigt forhold til flere. Faderskabet til et barn havde han fralagt sig ved falsk ed. To par ægtekfolk havde han fået skilt. Ved fester, hvor brændevinen havde fået ham til at miste al selvkontrol, måtte kvinderne finde sig i hans grove tilnærmelser. Ved et trolovelsesgilde havde han givet bruden højst uanstændige tilbud.
Alt dette og meget mere kom frem, da der endelig blev skredet ind mod ham. Når han havde fået lov at fortsætte så længe, skal det have skyldtes beboernes frygt for hans overnaturlige evner. Vidneudsagnene mod ham var forsigtige og uldne. Forundersøgelserne i sagen strakte sig over flere år. Tilsidst belv han i 1745 suspenderet, og i 1748 fradømtes han sit embede for forargeligt levned. Han døde i 1750.

Wiberg har ham død i 1745. I den gejstlige justitsprotokol er indført en auktion efter Johan Bilhart i Nyekirke Præstegaard den 13. juni 1746 over boskab og igen den 13. marts 1749 mest over avlsting. Normalt ville en sådan auktion kun finde sted efter hans død, dvs. årstallene 1748 og 1750 i bogen er ikke særlig sandsynlige (selv om forfatteren er min - Villy M. Sorensen - gamle historielærer i Give Realskole).
I Ribe Gejstlig Justitsprotokol 1747, fs 7:
... Johanne Sørrensdaatter fra Brande vidner, at hendes søster Maren SørensDaater bekiendte sin barn:nød, lige indtil hun i samme Nø bortdøde, at Hr. Bilhardt var hendes barnefader."
Det er ikke set, hvornår Maren Sørensdatter døde.
Han valgte, som ejer af Give kirke, selv sin efterfølger Mikkel Haasum og valgte skidt eller man kunne sige efter egen smag — fra drukkenbolt til dranker.
Børn:
(Så vidt vides kun udenfor ægteskab.)
Barn med Dorotea Marie Müller i Aale:
*1722 Aale, Kirsten Johansdatter.
Barn med Maren Sørensdatter af Lundfod, Brande:
1745- Brande?, dødfødt barn.

1746 - 1754 Mikkel Hansen Haasum drankeren.
*1712 Holbæk, Randers amt †1755c søn af Hans Cappel Andersen Haasum *1686 Gjerrrild †1740 Holbæk og Udby, Randers Amt. og Anne Marie Casparsdatter Suhr *Saxild †1740 Holbæk.
Gift med Johanne Cecilie Hedvig Hintze datter af Joahnne Marie Falk †1750 Nørre Kollemorten og apoteker i Fredericia Johannes Hintze †1736 Fredericia. Madam Haasum bor i 1769 i et hus i Vonge By, under Stovgaard, landgilde 3 rigsdaler 2 mark.
Mikkel Haasum var fordrukken og havde - siger Wiberg - et "ondt rygte", han blev fjernet i 1754. Han førte overhovedet ingen kirkebog, hverken i Øster Nykirke eller i Give.
Biskop Brorson visitatsberetning fra 1751:
Den 12 ejusdem. (august) i Nyekirke: Sognepræsten Hr. Haasum catechiserede 1: om den naturlige Guds Kundskab. 2, om den leven og døde Christi Erkkiendelse. Han blev alvorlig formanet at vogte sig for Drukkenskab, som han var berøget for, og lovede Forbedring. Ungdomen svarede ulastelig: Af begge Meenigheder {den anden var i Give sogn} vare kun faae tilstæde. Degnen Jens Nielsen Holm blev borte. Han et slet og Forargeligt Menniske, er udlagt til Barne Fader af en Enke til hendes i uære avlede Barn; Sagen har været for Provste Retten og Lande Modet, hvor ham blev nægtet at giøre benægtelses Eed, hvilket ham ved Høyeste Ret blev tilladt. Meenigheden er meget bedrøvet over, at de længere skal plages med saadant et Forargeligt Menniske, og den som de desuden alle nu anseer som en Meen Eedere.

1754 - 1798 Lorents Caisen Stallknecht dygtig og stabil.
*1724 Vejle †1799 hensat i Øster Nykirke søn af hospitalsforstander Cai Stallknecht *1684c Holsten †1754 Vejle og Kirstine Christensdatter Kirchebye. Gift 1754 i Vejle med Maren Saxe *1733 Vejle †1806 Øster Nykirke datter af bagermester i Vejle Friederich Saxe *1690c †1738 Vejle og Sophie Hansdatter *1706 †1791 Vejle.
Lorents Stallknecht var af et helt andet format og kaliber end hans to forgængere. Wiberg:
en i alle henseender dygtig mand.
Biskop Brorson visitatsberetning fra 1756:
Den 27 ejusd: {maj} i Nyekircke: Sogne Præsten Hr Lorentz Stalknegt holdte een opbyggelig Prædikken over Dagens Evangelium: Degnen Studios: Christian Carl Hadeler, som boer i Annexet {Give sogn} og der holder Skoele, har efter Sogne Præstens Vidnesbyrd paa nogen tiid forbedret sit Levnet, samt upaaklagelig forrettet Skoleholdet. Saa var og Præsten fornøjet med de tvende i Hoved Sognet værende og een a parte Skoleholder i Annexet Gifve: Ungdomen svarede ogsaa til fornøjelse.
At degnen har forbedret sit levned kan forstås som at det går ham økonomisk bedre, måske kan det også forstås som at han ikke drikker mere eller lignende.
Biskop Brorson visitatsberetning fra 1758:
J Nyekirke
Dom: I p: Trin: {28. maj} Sogne Præsten Hr Stalknecht prædikkede af Evangelio om og imod Verdens Børnes ulige Tilstand her og hisset. Ungdommen svarede vel, og Menigheden var bevægelig. Over Degnen Niels Hadeler blev ey heller klaget. J disse Meniheder Nyekirke og Annexet Give har tilforn hærsket en grov Vankundighed, men ved den ithzige Læreres flittige Arbeyde er L: D: {Laus Deo, gud ske lov} skeet en stor Forandring og kiændelig Opvækkelse.
Man mærker biskoppens store lettelse at horebukpræsten, drankerten og menedsdegnen er blevet fjernet.
Biskop Brorson visitatsberetning fra 1762:
Dom: 11 post Trinit: den 22de Augusti visiterede ieg i Nyekirke. Sogne-Præsten Hr Lorentz Stalknegt en retskaffen og flittig Lærere forestillede af Evangelio grundig og bevægelig den Lærdom om Bønnen. J Hoved Sognet (Øster Nykirke) forestaaer Skolen i Vonge Bye Iohan Højenhoff, som er ustraffelig i Lærdom og Levnet. Derforuden findes i samme Sogn 2de omløbende Skolemestere, som intet blev kalget over. J Annexet Gifve forestaaer Skolen Gustav Hadeler, som intet blev klaget over. Ungdommen svarede vel og Meenigheden var bevægelig.
I extraskatten 1762 opføres Præstegaarden med præsten og kone, ingen børn under 12 år, 2 karle over 18 år, 1 dreng over 12 år og 4 piger over 12 år. Præsten har altså syv tjenestefolk.
I 1765 anfordrer biskop Bloch i Ribe oplysninger om præsterne efter reformation i Ribe stift, kirkerne, herregårdene og bynavne. Stallknecht sender i sin indberetning af 1766 omhyggelige otte sider om Øster Nykirke og Give sogne.
En senere anfordring om sognene indeholder over hundrede punkter at besvare, hvilket Stallknecht gør i 1768 som beskrivelser (Rasmus Mortensen i Vejle Amts Aarbog 1940 s. 87-139) af Øster Nykirke og Give sogne, der belyser den tid godt. Her et udtog fra teksten om Øster Nykirke:

Den giengs Kornsæd her i Egnen er Rug og Boghvede, det øvrige, neml. Byg og Havre, saaes her vel lidt af, men ej til stor Fordel for Landmændene. Rug er det eneste, som her af Sognet kan sælges noget af, dog ikke af stor Betydenhed, og naar Bonden har noget at sælge, afsætter han det gierne i Horsens By, som ligger i Aarhus Stift, en 4 Mil herfra; omenskiønt Vejle var dem nærmere, en tre Mil, men formedels Vejenes slette Tilsatand køres der hellere til Horsens.
Jorden bruges her en 4 à 5 Aar, efter dens Beskaffenhed, hviler en 5 á 6 Aar. Undtagen Hedejord, som afbærndes og gjøres bekvem til Kornland. ...

Om Give kirke skriver han bl. a::

Kirken er rummelig nok for Menigheden. Ved min Ankomst her til Kaldet for en 14 Aar siden kiøbte jeg Kirken af Sr. Peder Pode, som nu bor i Bække Kro, for 2100 Rdl.
Den er solgt fra Kronen af Kong Friderich den 4de til Hr. Borgemester Eschel i Kiøbenhavn for 564 Rdl. 24 Skilling som en ihændehavende kgl. Skiøde dateret Verin i Hovedkvarter den 17. Januari 1712, udviser. Siden blev den overladt af Hr. Borgemester Eschel til daværende Sognepræst her ved Kaldet Hr. Johan Bilhardt, som siden løste Menigheden for 18 Rdl. 48 Skl. som Kongen ved Kirkens Salg havde forbeholdt sig og Successorer. Da Kirken blev solgt fulgte Jus vocandi {retten til at udnævne præster} med den 1712.

I 1780 bliver han udnævnt til Consitorial Raad noteret i Jyske Register 1777-80, se Stallknecht.

251. Herr Lorentz Stalchecht Bestalling at være Consistorial Raad
C 7mus
G.A.V., at Vi allernaadigst have fundet for got, at beskikke Os elskelig Herr Lorentz Stallknecht, Sognepræst for Nyekirche og Gifve Menigheder udi Riber Stift til vores Consistorial Raad og dertil hermed i Kongelig Naade udnævne ham; Og skal og maa han i Kraft deraf, fra denne Vores Bestallings Dato af ved alle forekommende Leiligheder, ikke allene have Deel i alle de Rettigheder og Frieheder, som Rangs Personer efter Loven ere tillagte, men endog efter sin Ansiennete, nyde den Rang udi Sæd og Gang, som han efter Kongeforordningen af 14de October 1746 dens 6te Classe No 3 kan tilkomme og derfor af alle agtes og ansees; Thi skal han fremdeles være Os etc. Slutningen sees af No 30, i sidste Aar 1777
Fredensborg Slot den 26de Julii Anno 1780

Consistorial Raad er en hæderstitel uden magt som tildeles ældre fortjente præster. Udover æren har den ingen praktisk betydning.
I folketællingen 1787 har han kun datteren Katrine, 21, hjemme, men igen 6 tjenestefolk og skoleholderen om vinteren boende, Greis Zachariasen, 55, der i 1794 bliver degn i Thyregod som Gregers Zakariasen Vilslev og gifter sig med den afdøde degns enke.
Øster Nykirke præstearkiv har en skifteprotokol 1787-88, hvor i der er to skifter i Ørnsholt. Derudfra må præsten have ejet en eller to gårde eller huse i Ørnsholt. Det ene skifte er efter Anders Jensen, der i FT 1787 har en gård i Ørnsholt. Det andet skifte er efter Karen Sørensdatter, som bor til huse hos Bodil/Else Jakobsdatter enke efter Niels Madsen.
Lorents Keysen Stallknecht kom af en formuende familie, giftede sig formuende og blev en meget rig mand, da han kom op i årene. Indenfor to år 1790-92 udlåner han til fem selvejere alene i Give sogn 975 rigsdaler, mest for 4% rente om året. Præster var meget højt lønnet.
I hans skifte 1799 opregnes formuen til i alt 22.960 rigsdaler (tak til Birgit Samuelsen), det er en uhyre stor sum. Han var præst i 44 år og har i begyndelsen 1754 vel tjent omkring 160 rigsdaler om året (Thyregod præsten i 1750 tjente 145 rigsdaler, ses i Prinsessestyr), senere sikkert mere. Dette giver et minimum på 7.040 i samlet løn. Dertil kommer gebyrer for skifter og andre officielle documenter, som slet kan vides. Hvis man ganske groft skønner at han tjente mellem 10 og 15 tusind rigsdaler i hans tid, ser man hvor driftig han har investeret for at kunne samle en formue på 22 tusind rigsdaler.
Sønnen Lorents Lorentsen Stallknecht arvede 6.560 rigsdaler, så han havde midler, se under ham.
Børn efter Birgit Samuelsens omhyggelige og interessant illustrerede stallknecht.info:
Key Stallknecht *1755 Øster Nykirke †1795 Jelling. Præst i Jelling. Gift med Kirstine Andersdatter Tolstrup *1759 Raarup datter af Birkedommer Andreas Tolstrup *1738 Uth †1802+ og Maren Møller *1732c †1801+
Johanne Sophie Stallknecht *1756 Øster Nykirke †1822 Ringkøbing (ved søn Lorens Neuchs). Gift 1782 med præst i Øster Snede Johan Henrik Hansen Neuchs *1754.06.28 Vorbasse †1796 Øster Snede.
Kirstine Stallknecht *1759 Øster Nykirke †1791 Løsning. Gift 1783 i Øster Nykirke med præst i Løsning og Korning Andreas Christoffer Bildsøe *1751 Garnisions, København †1793 Løsning søn af pastor Poul Mathias Lorentsen Bildsøe og Anna Maria Michaelsdatter Fjeldsted †1756.
Hans Friederich *1761 Øster Nykirke †12 uger gammel, siden hensat i Give Kirke.
Maria *1763 Øster Nykirke †14.10.1777 i Vejle, 14 år gammel.
Cathrine *1765 Øster Nykirke †15 uger gammel, siden hensat i Give Kirke.
Katrine Stallknecht *1766 Øster Nykirke †1816 Helgenæs. Gift 1788 i Øster Nykirke med præst i Helgenæs Frederik Christian Kjerulf *1757.05 Hornslet †1817 Helgenæs.
Dødfødt søn 1767 Øster Nykirke hensat i Give Kirke.
Fredericia *1769 Øster Nykirke †17 uger hensat i Give Kirke.
Fredericia *1772 Øster Nykirke †10 uger hensat i Give Kirke.
Lorents Stallknecht *1774 Øster Nykirke efterfølger faderen, se nedenfor.
1798 - 1816 Lorents Lorentsen Stallknecht
*1774 Øster Nykirke †1816 Øster Nykirke gift ung 1796- med Caroline Mathilde Gjelf *1767 Præstø †1829 Øster Nykirke datter af murermester Henric Gjelf. Hun var gift 1. i Roholte med enkemand degn i Asminderød Otto Mallie †1784 Asminderød.
Han fik allered 1796 kun 22 år gammel kongelig bevilling til at forestå alle forretninger for faderen, der var gammel og skrøbelig.
Lorents Lorentsen førte simpelthen ikke kirkebog i Øster Nykirke mens den i Give ikke blev ført juli 1800 til 1805 men derefter 1806-14 dog, vel ikke af Lorents Stallknecht men måske af degnen i Give.
Han arvede 6.560 rigsdaler efter faderen i 1799 og lånte i 1802 6.500 rigsdaler til Thomas Christensen Grynderup i Thyregod til at købe konge- og kirketienden for Thyregod sogn. Det er en meget stor sum at sætte på et kort.
Børn efter det dygtige stallknecht.info ved Birgit Samuelsen:
Lorents Stallknecht *1794c vel ikke i Øster Nykirke †1796 Øster Nykirke halvandet år gammel.
Else Marie Stallknecht *1796 Øster Nykirke †1845 Mindstrup, Hvejsel, ugift husjomfru på Mindstrup.
Lorentse Stallknecht *1797 Øster Nykirke †1865, gift med 1828 i Øster Nykirke med bogtrykker i Horsens Anthon Christian Fogh *1799 †1859.
Johanne Cathrine Stallknecht *1799 Øster Nykirke †1837 Seilgaard, Funder. Ugift.
Charlotte Henriette Stallknecht *1800 Øster Nykirke †1871 Viborg gift med Ole Nicolay Schaarup *1798 Knebel †1860 Viborg søn af degn Peder Skaarup og Maren Sørensdatter Uldum i Knebel..
Lorents Uldum Stallknecht *1803 Øster Nykirke gift 1837 med Barbara Helene Steenberg fra Ullits præstegaard. Han var vævermester i Viborg.
1817 - 1818 Michael Andreas Fosie Berg
*1768.09.26 †1839.04.30 Vester Aaby, Svendborg amt, søn af sognepræst Frederik Pedersen Berg *1717.05.10 Christiansand, Norge †1787.04.11 Virring, Randers amt og Hylleborg Cathrine Nielsdatter Brunow *1727.02.25 Virring †1789.05.27 Virring.
Gift 1800 med Ingeborg Aaboe *1772.12.09 Hagenstrup Mølle, Hvorslev †1858.12.17 datter af Constantin Aaboe og Anna Marie Tomsen.
Børn:
Andreas Høyer Berg *1805.02.05 Høibjerg †1855.06.03 Hem, Randers amt, sognepræst i Hem og Sem, gift 1845.08.04 med Charlotte Louise Birgitte Oppermann *1814.03.20 †1860.12.09 Faaborg, datter af Skovrider ved Brahetrolleborg Johannes Carl Vincens Oppermann og Johanne Margrethe Oxenbøll.
Charlotte Amalie Fosie Berg *1811.08.01 Høibjerg †1864.09.26 Grejs gift 1834.09.16 med senere sognepræst af Grejs Jens Frederik Winstrup *1805.01.01 Aarhus †1876+ søn af amtsforvalter i Assens Jens Winstrup og Maren Haasum Berg *Virring.
Frederik Berg
Constantin Berg
Cathrine Marie Berg
1819 Andreas Jørgen Fischer Bastrup
*1778.03.28 Tulstrup †1819.10.13 Øster Nykirke søn af landmand i Tulstrup Laurits Jensen Bastrup *1743c †1829.09.01 Gjern og Johanne Marie Aaboe *1750c Gødvad, Silkeborg †1807.04.26 Gjern. Gift 1805.12.20 med Marie Kirstine Wormslev *1786c Borum?, Aarhus amt †1855.07 Kbh.
Var kun præst i Øster Nykirke og Give i knap et halvt år før han døde.
Børn:
Johanne Kirstine Marie Bastrup *1812c gift 1839 i Odder med premierløtjnant Rudolf Leopold Münnich *1802 †1881 (mistede ben ved Isted).
Nicoline Hilaria Bastrup *1815 Rødding †1894, gift 1825c med møller senere kammerraad Peder August Kiørboe *1810c Slesvig †1895. Bosat Skægs Mølle, Odder.
Niels Vormslev Bastrup
Anders Kragballe Bastrup *1819 Rødding, Nørlyng Herred, Viborg amt, gift 1844 i Varde med Kirstine Thomasdatter *1813c Janderup. Købmand i Varde.
1820 - 1834 Johan Arent Adolph
*1782.02.04 Adslev †1842.12.11 Hesselager, Svendborg amt søn af Hans Christian Adloph *1741.07.01 Hillerød †1820.12.12 Glenstrup, Randers amt gift 1779 i Viby med Jacobine Lagesen *1751.05.18 Viborg †1795.12.06 Glenstrup.
Gift 1820.10 i Randers med Kirstine Terkilsen *1788.11.28 Randers †1868+ datter af købmand Anders Terkilsen og Agnete Bay.
Børn:
Hans Andreas Adolph *1823.03.13 Øster Nykirke †1906.09.12, proprietær. Gift 1853.06.04 Skanderup, Ribe amt med Marie Ulrikke Juhl *1831.12.29 Nagbøl, Skanderup †1917.09.20 datter af gårdmand Christen Hansen *1798.12.09 Ørderup, Toftlund, Haderslev amt †1858 Lille Dollerupgaard, Skanderup og Kirstine Sophia Hansen *1808.02.09 Tiselholt gods, Vestrup, Svendborg amt †1864 Dolleruplund, Skanderup.
1834 - 1847 Christian Edvard Møller
*1806.01.13 Kbh. †1859.05.16 Dalby, Odense amt søn af højesteretssekretær og forfatter (dimitteret fra Herlufsholm 1792) Carl Johannes Møller *1774.11.02 Kbh. †1816.10.03 Gladsaxe og Vilhelmine Lovise Smith *1772.04.16 Ringsted †1840.05.02 (ved sønnen Christian Edward Møller) Øster Nykirke.
Gift 1834.10.31 med Martine Eline Bredsdorff *1806.01.23 Ulbølle, Svendborg amt †1868+ datter af Morten Thomsen Bredsdorff *1757.02.24 Ollerup †1841.05.02 Ulbølle og Ellen Cathrine Hornemann *1763.08.05 Rise †1827.10.22 Ulbølle.
Ingen børn.
Bliver 1847 kaldet til Dalby og Stubberup i Odense amt.
1847 - 1857 Jens Andreas Mølsted
*1807.06.15 Valløby †1880.10.03 Kbh.? søn af Simon Christian Mølsted *1778.01.28 Alsted, Sorø amt †1828.09.18 Hjerk, Viborg amt og Nicoline Lerche *1776.03.03 Søllerup? †1855.06.22 Viborg.
Gift 1833.05.04 med Anna Sophie Elisabeth Fleischer *1808.09.06 Fløng †1877.01.02 Jungshoved, Præstø amt datter af skolelærer Georg Poul Høeling Fleischer *1780.01.05 †1816.11.01 og Frederikke Sophie Sandal
Børn:
1859 - 1868 Johan Conrad Bolvig
Børn:

I 1866 spaltes Give sogn ud af pastoratet og lægges sammen med Ringive, hvor præsten har hans præstegård fra gammel tid. Den første præst i Ringive og Give i 1866 er Jens Frederik Feilberg. De følgende præster er dermed kun sognepræster i Øster Nykirke sogn ikke mere i Give sogn.

1869 - 1873 Peter Andreas Caspar Simonsen
Børn:
1873 Hans Christian Hansen
*1839.03.10 Svendborg †1773.10.30 Øster Nykirke søn af skibsfører Rasmus Hansen og Ingeborg Cathrine Troensegaard.
Gift 1. i Dreslette, Odense amt 1868.11.04 med Emilie Caroline Krag *1837.10.26 Sønder Broby †1869.09.16 Smidstrup datter af Christian Ernst Krag *1804.02.12 og Marie Margrethe Vilhelmine Seidelin *1814.01.10 Dreslette datter af Valentin Peter Seidelin †1863.01.03 og Margrethe Dorthea Jacobsen
Gift 2. 1870.07.12 med Caroline Debell *1845.12.10 Varde datter af købmand Hans Debell og Marie Caroline Bayer.
Børn:
1874 - 1877 Frederik Theodor de Fine Olivarius *1843.01.08 Varde †1902.04.06 Solbjerg, Mors søn af Mathias Christian Olivarius *1807.05.01 Kongens Lyngby †1863.11.15 Hodde og Sophie Jacobine Wettergren *1814c Kbh. †1901.01.02 Solbjerg, Mors.
Gift 1872.09.18 i Varde med Oline Georgia Bloch *1847.04.07 Liselund †1915.12.08 Randers, begravet Solbjerg datter af Carl Christian Bloch *1804.06.14 Lønborg †1867.03.24 Varde og Børgine Marie Tranberg *1817.05.26 Varde †1908.02.25 Varde.
Børn:
Kaldet til Linnerup 1877, Sobjerg og Syndby Mors 1885. Se Kølpin Petersen: "Lorentz Petersen og Anna Marie Buchwald med Efterslægt etc"; Hack forlag, Kbh. 1944.
1877 - 1880 Frits Holger Christiani
Børn:
Kaldet til Nibe 1880.
1880 Axel Frederik August Hallas
*1851.09.23 Bredsted, Slesvig søn af Kapitän August Carl Vilhelm Hallas og Marie Cathrine Hinrike Frahm. Gift 1881.06.24 Vor Frelser, Kbh. med Margrethe Erasmine Myhre *1859.08.14 Kristianshavn datter af boghandler Carl Ludvig Myhre og Vilhelmine Fred. Lindemann.
Børn:
18xx - Georg Thaning
*1870 Lunde †1933 søn af sognepræst Jacob Georg Thaning *1816.05.24 Harte, Vejle amt †1893.02.01 Kbh. og 2. kone Anne Dorthea Vinde *1836.04.05 Øster Brønderslev, Hjørring amt †1893+ Kbh.?. Gift med Ingeborg Fabritius Nørregaard *1878.01.09 Maarslet, Aarhus amt †1955.10.31 Hobro datter af grundlægger af Testrup Højskole Jens Nørregaard *1838.11.13 Kbh. †1913 Holte begravet Maarslet og Anna Christine Caroline Maria Helene Fabritius de Tengnagel *1841.01.12 Kalvehave, Præstø amt †1880.03.08 Maarslet.
Børn:
Kaj Fabritius Winde Thaning *1904.06.04 Øster Nykirke †1994.06.05 Baaring. Gift 1931.08.28 i Ryslinge med lærer Laura Marie Skat Rørdam *1908.11.01 Frederiksberg datter af Torkild Skat Rørdam *1876 †1939 og Charlotte Lange *1880 †1940. Sognepræst i Asperup-Roerslev 1938-73, forfatter.
Else Thaning *1908.01.10 Øster Nykirke †1998.01.04 Holsted gift med sognepræst i Lindknud Peter Riemann *1980.09.08 Fakse †1981.10.01 Holsted.

Skoleholderne i Øster Nykirke
Præsten boede i Øster-Nykirke og degnen i Give, derfor havde Øster Nykirke skoleholdere. Da landsbyskolerne blev grundlagt 1741, blev Øster Nykirkes anbragt i den største landsby som var Vonge. Der var ingen skolebygning der, som så skulle bygges med 7 fag a 5 rigsdaler. Børnene i Oksenbjerre havde for langt til Vonge og skulle gå i Give skole.
Det har ikke været muligt at finde alle navnene, men her er nogen af dem:.
1735- Christen Degn i Haustrup
Han ses nogle gange i kirkebogen. Han kan muligvis have navnet på anden måde end ved at være skoleholder.
Børn set:
Peder *1735 Haustrup, Øster Nykirke †tre uger gammel.

VONGE:
1756- Nis Jepsen
Han ses som skoleholder og vidne i Niels Andersen Wongs legat til de fattige i Nykirke og Give sogne udstedt den 14. januar 1756 i Vonge.
I 1761 køber han gården i Øgelund, Give sogn, hvor han ses i kirkebogen i 1763.

1761- — 1773- Johan Høvinghoff
Johan Høvinghoff *1720c Arvad Mølle, Brande †1789 Thyregod By, Thyregod gift 1756 i Vrads med Maren Pedersdatter *1732 Ansø Mølle, Vrads †1789+ datter af Peder Jensen *1705 †1736 Ansø Mølle og ?Mette Jensdatter (gifter sig igen 1736 tilsyneladende af Ansø Mølle). Han er søn af Peter Wilhelm Høvinghoff *1660 Voerde?, Westphalen †1735 Arvad Mølle, Brande, som var gift 2. gang med Magdalene Sybille Gregersdatter.
Biskop Brorson visitats 1762:
Den 22de Augusti visiterede ieg i Nyekirke. ... J Hoved Sognet {Øster Nykirke} forestaaaer Skolen i Vonge Bye Iohan Højenhoff, som er ustraffelig i Lærdom og Levnet. Derforuden findes i samme Sogn 2de omløbende Skolemestere, som intet blev klaget over.
Der er et problem med dette for i efteråret 1762 gennemføres et ret nøjagtigt extraskattemandtal, hvor i opføres en skoleholder uden kone og med en tjenestepige boende nær præstegården.
Johan Høvinghoff bliver før 1774 degn i Thyregod By.
Børn født i Øster Nykirke:
Peter Wilhelm Høvinghoff *1761 Øster Nykirke †1798 København, vinhandler.
Ole Christian Høvinghof *1766c Øster Nykirke? †1786 Thyregod.

1787- — 1794 Gregers Zachariasen Vilslev
*1729c †1804 Thyregod By. Gift 1794 i Thyregod med degneenken Birgit Andersdatter Wong fra Hastrup herregård. *1750c Donneruplund, Give †1818 Thyregod By datter af Anders Nielsen Wong *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod og Birthe Marie Albertsdatter *1712c Hastrup Mølle, Thyregod †1793 Thyregodlund, Thyregod .
I folketællingen 1787 bor han i præstegården Øster Nykirke og beskrives som skoleholder om vinteren. Han flytter som skoleholderen før ham Johan Høvinghoff til Thyregod, hvor han bliver degn, hvilket sikkert var bedre betalt.

1787 også Christen Pedersen
*1768c, plejesøn i FT 1787 ved Mads Lauridsen og "dreng, og skoleholder om vinteren". Han har sikkert været omgangslærer i ejerlavene længere væk fra landsbyen Vonge, hvor Gregers Zachariasen jo var skoleholder i den tid.

1801 Niels Eriksen
*1766c gift med Marie Jørgensdatter *1771c
Han ses i folketællingen 1801.
Børn født i Øster Nykirke:
Earl Nielsen *1798c Øster Nykirke.
Ane Mette Nielsdatter *1799 Øster Nykirke, gift med eftermanden, se nedenfor.

1826 — 1838 Jens Jensen Kirkebye
*1798 Bøvl, Sønder Omme †1881 Andst søn i Bøvl, Norge af Jens Jensen *1758c †1813 Bøvl og Maren Hansdatter *1767 Lindknud †1854 Tange, Thorstrup. Gift 1824 i Øster Nykirke med Anne Mette Nielsdatter *1799 Vonge, Øster Nykirke †1858 Grindsted? datter af formanden Niels Eriksen, se ovenfor.
Seminarist 1818. Han fik 26. maj 1826 embedet som lærer i Vonge og kirkesanger i Øster Nykirke. 1. jan. 1838 kaldet til Sædding. 28. feb. 1842 lærer i Grindsted, hvor han tog sin afsked 1856.
Børn:
Maria Jensdatter Kirkeby *1827 Vonge
Jens Jensen Kirkeby *1829 Vonge.
Hans Frederik Jensen Kirkeby *1831 Vonge. Husmand i Trelde.
Jørgen Jensen Kirkeby *1833 Vonge. Skrædder i Øse, gift med Kirstine Mouridsen *1835 Øse.
Søren Peder Jensen Kirkeby *1835 Vonge †1883 San Pierre, Starke, Indiana, USA.
Christian Edvard Jensen Kirkeby *1840 Sædding.
Niels Kirkeby *1843 Grindsted. København.

1838 ?
Uvist hvem der er lærer i denne periode. FT 1840, 1845 og 1850 hjælper ikke.

1855 — 1896c Mourids Christensen (Søby)
*1828 Sønder Søby, Arnborg †1907 Dejbjerg begravet Øster Nykirke gift med Laurine Jørgensen *1833 Jelling †1907 Dejbjerg begravet Øster Nykirke.
Han var skolelærer i Vonge og kirkesanger i Øster Nykirke i 41 år og en nu vidt forgrenet slægt af navnet Søbye stammer fra ham. Navnet Søby ændret til Søbye for mange i denne slægt omkring 1960 på grund af indsigelse fra en anden Søby slægt.
Børn født i Øster Nykirke:
7 børn.
Se Mourids Christensen Søby i Arnborg.

OKSENBJERRE:
1829c — 1850+ Jens Hansen
*1782c Hvejsel gift med Mette Nielsdatter *1793c Øster Nykirke (hun er enten født i Oksenbjerre datter af Niels Fæstersen *1760c og 1. kone; eller i Nørre Kollemorten datter af Niels Jensen *1756c og Kirsten "Christensdatter" *1770c.)
Han ses i folketællingerne 1834, 1840, 1845, 1850 og kaldes husmand og constitueret skolelærer. Han kommer til Oksenbjerre fra Give sogn, hvor det tredje barn er født.
Børn født i Øster Nykirke:
Ane *1822c
Niels *1825c
Peder *1827c Give.
Christen *1829c Oksenbjerre.
Mette *1830c? Oksenbjerre.

Haustrup
1 Introduktion
2 Kort oversigt over gårdene
3 Ejere
Hartkorn 3 0 1 0 :
1666- — 1779+ Horsens Hospital
1787- Rasmus Jørgensen, selvejer.

En gård hartkorn uvist:
1687 ejer ungkarl Peder Jørgen Sørrensøn.
1762 Hammergaard (antaget at være samme gård)

Hartkorn 6 1 1 2:
Stovgaard og Alsteds hartkorn i Haustrup beløber sig til 6 1 1 2 som var delt i to eller tre gårde (ofte havde uddelte gårde over 3 tønder hartkorn to fæstere):
I 1664 er inddelingen ikke set, jorden formodentlig den samme.
I 1687 (ud fra hartkornet i 1701):
3 1 2 1 og
2 7 3 1
I 1701 var inddelingen:
3 1 2 1
1 3 3 0
1 4 0 1
I 1722 mangler der en halvgård:
3 1 2 1
1 3 3 0
(1 4 0 1 ikke opført i jordebogen, mangler)
Fra 1751 - 1776 var indelingen to lige store gårde, den ene del i to halvgårde:
3 0 2 2½
1 4 1 1¼
1 4 1 1¼
Fra 1780 - 1787 var inddelingen (de to halvgårde lagt sammen til en):
3 0 2 2½
3 0 2 2½
I 1791 er inddelingen radikal ændret til en stor gård og to husmandssteder (dette kunne være udstykningen):
4 5 0 ¾ og
0 6 0 2 1/8
0 6 0 2 1/8
Summen er stadigvæk 6 1 1 2. Normalt er hartkornet meget mere stabilt per gård end her set. Men Stovgaard og Alsted ændrer ligeledes bestandig inddelingen af deres hartkorn i Sønder Kollemorten. Ændringen mellem 1701 og 1751, hvor de to gårde hver får nøjagtig det samme hartkorn i stedet for 3 1 2 1 og 2 7 3 1 synes rent kosmetisk til ingen verdens nytte andet end magtudøvning af en herremand eller hans foged.

4 Familier med børn
1663 Jens Christensen †1663- Haustrup.
Nørvangs Herreds Tingbog 1663, afkald til Mads Hansen i Øster Nykirke fra:
Børn:
Christen Jensen
Rasmus Jensen
Peder Jensen
Johanne Jensdatter

1663 Hans Nielsen, Haustrup, stævner for restance, Nørvang Herreds Tingbog, nov. 1663.

½ gård i syn af Stovgaard og Alsteds bøndergods juli 1664 (Tingbogen) og jordebogen 1687.
1671 tingbogen (restance).
1664- — 1687+ Peder Andersen

½ gård i syn af Stovgaard og Alsteds bøndergods juli 1664 (Tingbogen).
1664 ØDE, som Oluf Jensen sidst beboede.

½ gård (Tingbogen).
1666 Niels Jensen vidner at have betalt kongelige skatter.

En gård med hartkorn 3 0 2 2½ (Stovgaard og Alsted).
1719 Søren Sørensen (Godske) *1689c †1763 Haustrup gift med Marie Margrethe Andersdatter (Bredal) *1688c †1782 Tinnet (ved søn eller datter).
Han ses første gang i kirkebogen i 1719 og kaldes også Søren Godske, fx 1741 i Reserverullen og i kirkebogen før den tid, dette navn arves af sønnen Søren.
Børn:
Søren Sørensen *1721 Haustrup overtager gården, se nedenfor.
Karen Sørensdatter *1723 Haustrup rejste 1753 til Mols.
Henning *1726 Haustrup død uden børn †1772-.
(Johan) Frederik Sørensen *1729 Haustrup, bosat Tinnet gift med Karen Pedersdatter datter af Peder Hansen i Vonge.
Anders Sørensen * ?Haustrup, 1772 uvist hvor.
Kirsten Sørensdatter *1732 Haustrup †1787 Tinnet gift med Hans Knudsen *1730c †1801-14 ?Tinnet, Øster Nykirke, bosat Damgaard, Tinnet.
Anne Sørensdatter *1734 Haustrup gift i Damgaard, Tinnet med Anders Jakobsen *1730 Ørnsholt søn af Jakob Andersen *1687c Bregnbjerg, Hammer †1768 Ørnsholt gift 1727 i Hammer med Maren Sørensdatter.
1750- Søren Sørensen (Godsk) *1720 Haustrup †1787+ søn af formand. Gift med NN †1787-.
Han får en datter omkring 1750, hvor faderen er 61 år og sikkert på aftægt.
Udvalgt barn:
Karen Sørensdatter *1750c gift 1781c med Niels Sørensen *1747c, de overtager gården.
1780- Niels Sørensen *1747c gift 1781c med datter af formand Karen Sørensdatter *1750c Haustrup

½ gård 3 0 1 0 (Horsens Hospital).
Denne gård tilhørte Horsens Hospital, hvor der findes en overleveret fæsteprotokol 1665 - 1908, men fæstet til Lave Jensen nedenfor mangler. Gården var i 1687 øde:
Til Horsens Hospital.
Michel Christensøn i Lindet holder paa en Øedegaard i Haustrup en Tienistekarl og en Tienisteqvinde, men intet Qvæg ud af Aarsag det ringe Foeder, som der var, blev udtært ved Kyndelmisse, hand drager fra Lindet {Vester sogn} til Haustrup, naar der schal pløyes.
Lave Jensen har fået fæste mellem 1687 og 1701, hvor han første gang ses i kirkebogen i Haustrup.
1687+ — 1709 Lave Jensen *1650cc †1709+ gift med Johanne Jensdatter *1653c †1708 Haustrup.
Han kaldes i kirkebogen konsistent Lave, men ellers også Laurids og Lauge. Han fik sine første børn før han kom til Haustrup, for de er født fx 1676c. Her afgiver han fæstet til sønnen Christen:
34 Christen Lauridsen af Haustrup fæster sin far Laurids Jensens ½ gård sst. (fb). 4.4.1709, side 22.
Børn:
Christen Lavesen, overtager gården, se nedenfor.
?Kirsten Lavesen, gift med Peder Rasmussen *1676c †1729.
?Jens Lavesen, ses i Plovstrup, Tørring.
?Maren Lavesdatter *1694c Haustrup †1744 Thyregod By, gift 1720 med Niels Christensen Midtgaard *1693c Thyregod By †1766 Thyregod By, søn af Christen Nielsen Midtgaard *1654c †1730 Thyregod By og Gyde Pedersdatter *1656c †1720 Thyregod By.
1709 — 1740 Christen Lavesen †1740 Haustrup. Gift med Mette Lauridsdatter †1743 (skifte) Haustrup, hun gift 2. gang med eftermanden.
Skifteuddrag i Brejl:
568 Christen Lauridsen i Haustrup. 4.6.1740.
E: Mette Lauridsdatter. LV: Niels Pedersen i Ørnsholt. B: Laurids 7, Johanne 2. FM: morbror Christen Lauridsen i Bøgvad. Afkald lbnr.522, 529.
522 No.18. Bryskesborg 9.10.1764.
Afkald fra Jens Andersen i Haustrup for hustru Johanne Christensdatter for arv efter far Christen Lauridsen sst, [skifte 4.6.1740 lbnr.568] og mor Mette Lauridsdatter skifte 15.3.1743 lbnr.569 til stedfar Jørgen Thomsen sst.
529 No.25. Bryskesborg 9.4.1761.
Afkald fra Laurids Christensen for arv efter far Christen Lauridsen, [skifte 4.6.1740 lbnr.568] og mor Mette Lauridsdatter i Haustrup [skifte 15.3.1743 lbnr.569] til stedfar Jørgen Thomsen sst.
Børn:
Laurids Christensen *1740- †1764 ugift Haustrup.
Johanne Christensdatter *1740- er i 1764 gift med Jens Andersen Bach i Ildved, Hvejsel.
1742 Jørgen Thomsen *1708c Ildved Hvejsel †1784 Haustrup.

Gift 1. med enke efter formand Mette Lauridsdatter †1743 (skifte) Haustrup.

Gift 2. 1743c (formodentlig i Nørre Snede) med Ane Kirstine Rasmusdatter *1723c Hundshoved, Nørre Snede †1800 Haustrup

Han får fæstet efter Christen Lavesen i 1742:
120 Jørgen Thomsen, født i Ildved, fæster Christen Lauridsens gård i Haustrup. Fb 23.5.1742. (Ikke indført i fæsteprotokollen).
Skifteuddrag i Brejl:
569 Mette Lauridsdatter i Haustrup. 15.3.1743.
E: Jørgen Thomsen. Første ægteskab med [Christen Lauridsen sst, skifte 4.6.1740 lbnr.568]. B: Laurids 9, Johanne 4. FM: morbror Christen Lauridsen, der tjener i Hjelmdrup i Egtved sogn, Mads Jensen i Kovtrup. Afkald lbnr.522, 529.
I extraskatten 1762 har han konen og to børn over 12 aar hjemme.
Fra Vera K. Madsen (2013) følgende formentlige forhold:
Jens Rasmussen †1716+ i ?Hundshoved, Nørre Snede
Rasmus Jensen, fæster Hundshoved 1716 (Skand. Ryt.) gift med Karen Vistesdatter fra Linnerup sogn.
Ane Kirstine Rasmusdatter *1723c Hundshoved, Nørre Snede †1787+ Haustrup? gift med Jørgen Thomsen i Haustrup, se ovenfor.
Jens Rasmussen gift med NN Andersdatter fra Linnerup
Karen Rasmusdatter gift med Peder Nielsen af Lindet, Vester sogn.
?Peder Rasmussen, Tinnet.
Børn:
?Ane Jørgensdatter *1747c Haustrup.
Gift 1771 i Øster Nykirke med Mads Nielsen *1737 Bøllund, Give †1826 Sønder Kollemorten søn af Niels Madsen *1698c †1774 Sønder Kollemorten og Gertrud Pedersdatter *1705 Nørre Kollemorten †1762+.
Bosat Sønder Kollemorten Øster Nykirke.
Thomas Jørgensen *1755.
Rasmus Jørgensen *1756c. Se næste fæster.
Lave Christian Jørgensen *1763c Haustrup †1834 Ørnsholt.
Gift 1794 Øster Nykirke med Karen Nielsdatter *1768 Ørnsholt, Øster Nykirke †1847 Ørnsholt datter af Niels Madsen og 1. kone Bodil Jakobsdatter.
Bosat Ørnsholt Øster Nykirke.
1779 Rasmus Jørgensen *1756c †1806 (skifte) Haustrup, søn af formand.

Gift 1. med Karen Jensdatter *1759c †1790c.

Gift 2. 1790 i Øster Nykirke med Dorte Pedersdatter *1764 Sønder Kollemorten †1821 (skifte) datter af Peder Mouridsen den Ældre *1737 Nørre Kollemorten †1798 Øster Nykirke og Maren Nielsdatter *1743c Hauge, Langskov †1798+. Dorte Pedersdatter blev gift 2. med Søren Christensen, se nedenfor.

Han får fæstet efter faderen Jørgen Thomsen i 1779:
187 Rasmus Jørgensen af Haustrup fæster sin far Jørgen Thomsens ½ gård sst. af 3 0 1 0 htk. (fb). 23.2.1779, fol.46B.
Børn med Karen Jensdatter:
Ane (Else) Rasmusdatter *1781c, er i 1821 gift med Jørgen Jensen, Jelling Mark, Jelling.
Jens Rasmussen *1783c, ses 1821 i Haustrup.
Børn med Dorte Pedersdatter:
Jørgen Rasmussen *1792c, ses 1821 i Haustrup.
Karen Rasmusdatter *1794c, ses 1821 i Haustrup.
Peder Rasmussen *1786c, ses 1821 i Haustrup.
Laust Rasmussen *1798c, ses 1821 i Haustrup.
Christen Rasmussen *1800c †1815 (skifte).
Niels Rasmussen *1802.06.28c Haustrup †1820 (skifte 1821) Haustrup, 18 år -17 dage.
1806 — 1845 Søren Christensen *1773 Nygaard, Give †1845 Haustrup søn af Christen Pedersen.

Gift 1. 1806c i Øster Nykirke med formands enke Dorte Pedersdatter *1763c †1821 (skifte).

Gift 2. 1822c med Karen Gregersdatter *1781c (FT 1845: Hvejsel, FT 1850: Grejs) †1845+.

Børn med Dorte Pedersdatter:
Rasmus Sørensen *1807c, ses i skifte 1821. FT 1834 hjemme.
Børn med Karen Gregersdatter:
Gregers Peter Sørensen *1823c, overtager gården, se nedenfor.
1845 Gregers Peder Sørensen *1823c Haustrup gift 1847c med Maren Hansdatter *1820 Aale.

En gård.
1706 Peder Rasmussen *1676c †1729 Haustrup
Gift 1. i Øster Nykirke 1701 med Anne Jensdatter, muligvis datter af Jens Christensen og Anne Nielsdatter i Mølgaard. Boede i Mølgard.
Gift 2. i Øster Nykirke 1706 med Kirsten Lavesdatter, vel datter i Haustrup af Lave Jensen *1650cc †1709+ og Johanne Jensdatter *1653c †1708 Haustrup.
Gift 3. 1717c med Johanne Christensdatter.
Peder Rasmussen har en bror Erik Rasmussen *1678c †1729 (tjente i Møllerup, Hammer, siges i begravelsen at være bror). Der kan være en forbindelse til Linnerup sogn.
Rasmus NN:
Peder Rasmussen *1676c †1729 Haustrup, Øster Nykirke
Erik Rasmussen *1678c †1729 (tjente i Møllerup, Hammer, siges i begravelsen at være bror til Peder).
Børn med 2. kone Kirsten Lavesdatter:
Lave *1707 †7 uger.
Johan/ne? *1709.
Rasmus *1711.
Anne *1712.
Peder *1714.
Anne *1717.
Børn med 3. kone Johanne Christensdatter:
Kirsten *1718 †kort efter.
Kirsten *1719.
Anne *1722.
Christen *1723.
Maren *1724.


Kollemorten generelt
1 Introduktion
I Kollemorten generelt listes beboere om hvem man kun ved de boede i Kollemorten, men ikke om i Nørre eller Sønder Kollemorten.
4 Familier med børn:

1799 Christen Olsen Smed *1759.03.20 Over Amtrup Snejbjerg †1836.06.01 Lind, Rind som indsidder og almisselem søn i Over Amtrup i Snejbjerg af Oluf Jespersen *1717c †1802.06.11 Snejbjerg og Marie Christensdatter *1726c †1809.12.14 Vorgod.
Gift 1791.10.16 i Brande med Ane Thomasdatter *1767c Ejstrup †1841.09.02 Timring datter af Thomas Pedersen *1732c †1796.05.22 Brandlund, Brande og 1. kone Inger Nielsdatter *1740 Ejstrup By †1785.06.01 Lundfod, Brande.
Bosat som smed i Uhre i Brande 1794- - 1797+.
Derefter i Øster Nykirke 1799 lægdsrullen.
Ikke fundet i FT 1801.
Snejbjerg efter 1805.
Herunder sønnen Jesper Christensen født i Kollemorten i Øster Nykirke. For de andre børn se Uhre i Brande.
Barn født i Kollemorten:
Jesper Christensen *1799.06.09 Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, konf. 1815 Vorgod, †1861.01.01 Brejning.
Gift 1826.05.06 i Nørre Vium med Kirsten Jensdatter *1803.07.02 Nørre Vium †1875.02.28 Opsund, Brejning datter af Jens Pedersen Østergaard og Abelone Hansdatter i Østergaard Nørre Vium.
Bosat Kjeldstrup i Faster sogn 1826-43.
I lægdsrullen 1826 i Faster.
Flytter 1843.03.28 fra Faster til Brejning.
Opsund Brejning 1843-60.
Jesper Christensens børn med Faderens fornavn som patronym.
Abelone Jespersdatter *1827.07.12 Kjeldstrup, Faster †1899.03.09 Brejning.
Gift med 1861.04.05 i Vorgod Lars Christensen *1838.02.11 Rimerhus, Vorgod †1870- søn af Christen Nielsen og Ane Kirstine Pedersdatter. et hus i Kassentoft, Brejning. 3 børn.
FT 1870 et hus i Kassentoft, Brejning. 3 børn.
Jens Jespersen *1828.12.16 Kjeldstrup, Faster †1913.02.21 Faster.
Gift 1857.09.27 i Nørre Vium med Kirsten Marie Nielsdatter *1822.11.07 Faster †1911.08.12 Faster datter af Niels Christensen og Kirsten Hansdatter.
Her ændres navne-konventionen til faderens efternavn.
Christen Christensen *1830.07.22 Kjeldstrup, Faster.
Gift 1860.10.14 i Skjern med Ane Else Andersen *1836.07.07 Vester Marup, Skjern †1910.08.17 Brejning datter af gårdmand Anders Christian Hansen og Karen Margrethe Pedersdatter.
Laust Christensen *1832.02.20 Kjeldstrup, Faster †1899.01.09 Assing.
Gift 1. 1859.05.01 i Faster med Karen Madsen *1835.05.02 Faster †1867.03.27 Assing datter af husmand Jens Madsen Vestergaard og Karen Lauridsdatter.
Gift 2. 1870.03.22 i Assing med Mette Jespersen *1841.10.24 Skjern †1877.05.22 Assing datter af Jesper Jakobsen og Johanne Kirstine Christensdatter.
Gift 3. 1878.12.10 i Sinding med Else Pedersen *1849.11.01 Rønnevad, Sinding †1919.01.15 Fjelstervang, Snejbjerg datter af Peder Christensen og Johanne Nielsdatter.
Bosat Olling i Assing sogn.
Ane Christensen *1833.05.07 Kjeldstrup, Faster †1905.04.13 Vorgod.
Gift 1857.09.27 i Nørre Vium med Henning Jensen *1819.11.01 Assing †1922.10.08 Vorgod søn af boelsmand Jens Lauridsen og Karen Henningsdatter.
Peder Christensen *1835.01.05 Kjeldstrup, Faster †1911.04.26 Vorgod.
Gift 1. 1863.11.15 i Nørre Vium med Karen Jensen *1836.08.10 Skjærbæk, Nørre Vium †1869.04.28 Vorgod datter af gårdmand Peder Pedersen og Kirsten Thyesdatter.
Gift 2. 1869.10.28 i Vildbjerg med NN.
Hans Peder Christensen *1836.11.13 Kjeldstrup, Faster †1920.01.26 Assing.
Gift 1868.04.13 i Assing med Ane Dorthea Nielsen *1842.02.22 Skarrild †1893.10.18 Assing datter af Niels Jensen.
Maren Christensen *1839.02.09 Kjeldstrup, Faster †1922.01.01 Nørre Vium.
Gift 1860.04.29 i Nørre Vium med Jakob Meldgaard Christensen *1837.10.26 Sønder Felding †1924.09.07 Nørre Vium søn af gårdmand Christen Christensen og Mette Sørensdatter.
Christine Christensen *1841.01.27 Kjeldstrup, Faster †1917.01.12 Vorgod.
Gift 1. 1868.04.05 Nørre Vium med Jakob Jespersen *1843.12.18 Sædding †1877.08.31 Vorgod.
Gift 2. 1878.05.31 Vorgod med Christen Nielsen *1846.07.19 Haderup †1931.12.08 Vorgod.
Bosat Vorgod Hede.
Niels Christian Christensen *1843.05.09 Opsund, Brejning.


Nørre Kollemorten
1 Introduktion
Nørre Kollemorten beskrives her så vidt vides som gård- og familiehistorie for første gang.
Første fundne nævnelse af Nørre Kollemorten er i 1404, hvor Aute Jensen på Jelling Sysselting pantsætter en gård der til ridder Hr. Kristian Skram for 10 mark sølv. Gaarden tilhørte Asmild kloster i Viborg. Se Diplomatarium Danicum 1404:

Etth gameltt latinsckæ pergmentz breff wnder guds aar mcdiiii lydendis att WthæIenssen paa Iellingsysell ting hagde panttsett her Chrestiern Skram ritther en gaardtt y Nykyrckæ sogen i Nørrekollemorthen fore x marck sølluff som handh hagde i pantt aff Assmyndh closter oc ingenn att løssse thett igien wden forne Assmind closter etc.

Dette dokument kendes fra Det kongelige Retterting 12. juni 1539, hvor det beskrives i en sag mellem Johanne Gregerskone og Hartvig Skram om en gård og et byggested i Nørre Kollemorten.
Ligeledes fra 1405 Diplomatarium Danicum:

Item ett andiitt gameltt latinske breff wnder guds aar mcdv aff forneIellingsyssell ting lydendes att then gaardtt i Kollemorthen som Per Keue opbygde hør Assmyndtt closter tiill etc.

I extraskattemandtallet 1762 er der følgende folk:
Sr. Niels Jørgensen (Donnerup?) og kone, ingen børn over 12, 2 karle, 2 piger. Selvejer.
Alle andre gårde ejes af assessor Schmidt i Horsens som besidder Stovgaard og Alsted godser:
Mads Jensen og kone, 3 børn over 12, 1 anden person på almisse.
Jens Lauridsen og kone, ingen børn over 12, 2 karle, 1 pige.
Jens Drejer og kone, 1 barn over 12.
Andreas Graversen og kone, ingen børn over 12, 1 tj-dreng over 12, 1 pige.
Jens Nielsen og kone, ingen børn over 12, 1 karl, 1 pige.
Jens Graversen og kone, 2 børn over 12, 1 anden person.
Peder Graversen og kone, 1 barn over 12.
Christen Bank og kone, ingen børn over 12, 1 karl, 2 piger.
Hyrden og kone, 2 børn over 12.
Kiersten Muus, 1 pige.
Smeden og kone.
2 Kort oversigt over gårdene
5 Familier med børn:
Hartkorn 1701: 3 3 1 0, 1722: 2 3 1 0. 1751: 2 3 1 0.
1700- Mourids Jensen *1646 †1704 Nørre Kollemorten.
Gift 2.? gang med Karen Jensdatter *1680cc †1740-54 Nørre Kollemorten?
Børn:
Peder Mouridsen *1701.
1704 Peder Nielsen *1675c †1740-54 Nørre Kollemorten.
Gift 1704 i Øster Nykirke med formands enke Karen Jensdatter *1680c †1740-54 Nørre Kollemorten?
Vidnerne til deres trolovelse er overklasse, nemlig birkedommer Peder Jensen Skærhoved til Hastrup birk, og Frederik Jørgensen på Mindstrup, hvor brudgommen har tjent, i Hvejsel sogn. Peder Nielsen bliver trolovet af Mindstrup, Hvejsel men dette betyder ikke - som nogen slægtshistorier påstår - at han er født i Hvejsel.
Børn:
Mourids Pedersen *1706. Opkaldt efter moderens første mand efter sædvanen.

I følge Brejls ekstrakter, skal Mourids Pedersen placeres i Sønder Kollemorten. Ændring under tilblivelse.
648 Mourids Pedersen i Sdr.Kollemorten. 11.1.1762 nr.23 pag.19.
B: Peder, Else, Johanne, Anne. Arv hos Jens Lauridsen i Nr.Kollemorten.
649 Christen Christensen i Sdr.Kollemorten. 2.5.1759 nr.24 pag.21.
B: Kirsten. Arv hos stedfader Peder Mouridsen sst. Desuden arv efter moder (Dorthe Nielsdatter) af 8.11.1762 og efter en søster Else både til Kirsten og til Peder Mouridsens barn Christen.

1734c Mourids Pedersen søn af formand *1706 †1761 Nørre Kollemorten.
Gift 1734 i Øster Nykirke med Else Lauridsdatter *1715 Nørre Kollemorten †1790/96? Sønder Kollemorten.
Da deres børn er født i den tid kirkebogen i Øster Nykirke ikke blev ført 1737-54 mangler der formodentlig en del af dem.
Kendte børn:
Peder Mouridsen den ældre *1737c Nørre Kollemorten †1798 Sønder Kollemorten.
Gift 1763 i Hvejsel med Maren Nielsdatter *1743c Hauge, Langskov †1788+. Se nr. 5 Sønder Kollemorten.
Else Katrine Mouridsdatter *1747c Nørre Kollemorten †1771 Lindeballe.
Gift 1769 Øster Nykirke med Niels Nielsen *1744 Lindeballe søn af Niels Jensen og Anne Heinrichsdatter Bindesbøl.
Johanne Marie Mouridsdatter *1750c Nørre Kollemorten.
Gift 1771 i Øster Nykirke med enkemand efter søster Else Katrine Niels Nielsen i Lindeballe, se ovenfor.
Peder Mouridsen den Yngre *1753c Nørre Kollemorten †1826 Sønder Kollemorten.
Gift 1779 i Øster Nykirke med Maren Jensdatter *1755 Nørre Kollemorten †1820 Sønder Kollemorten. Se nr. 1 Sønder Kollemorten.
1762 — 1777 Christen Pedersen Bank *1708c †1777.03.02 Nørre Kollemorten.
Gift med hans kone *1710c †1777.04.25 Nørre Kollemorten.
At det er samme gård ses på hartkornet 2 3 1 0, ingen anden gård har det samme. Han ses i extraskattemandtallet sep. 1762 med kone, ingen børn over 12 år hjemme, 1 karl over 18 år, og en pige over 12 år. (Tak til Kate Kjærholt Schau 2015 for datoer og patronym.)
Børn:
Peder Christensen *1749c, nævnt med 26 år i Stovgaard Jordebog 1775. Er i 1762 med 13 år ude at tjene. Det er sikkert ham, der overtager fæstet mellem 1775 og 1780.
1777c Peder Christensen Bank *1749c †1796-1801 Nørre Kollemorten.
Gift 1777.07.22 i Lindeballe med af Gjødsbøl Anne Margrethe Sørensdatter *1757.03.06 Gjødsbøl, Lindeballe †1837.08.11 Plougstrup, Tørring (bor som enke ved sønnen Hans i Plougstrup) datter i Gjødsbøl af Søren Thomsen *1725.03.11 Gadbjerg †1795.05.24 Gjødsbøl 70 år (søn af Thomas Pedersen) og 2. kone (gift 1752.03.23 Nørup) Maren Jensdatter *1728.06.10 Sødover, Nørup †1771-87 (ikke fundet begravet, datter af Kirsten Eriksdatter *1689c †1771.09.02 Gjødsbøl).
Peder Christensen ses i Stovgaard jordebog 1787 og 1791 hartkorn 2 3 1 0., og i FT 1787, men med forkert navn.
(Tak til Kate Kjærholt Schau 2015 for datoer og børn.)
(Tak til Ejner Gjødsbøl Pedersen 2019 for vielsen, børn og forskellige datoer).
Børn:
Christen Pedersen Bank *1778.11.22 Nørre Kollemorten †1817.01.31 Sønder Kollemorten.
Ses FT 1801 hjemme.
1817 gårdmand i Sønder Kollemorten Mark.
Søren Pedersen Bank *1780.03.27 Nørre Kollemorten.
Jens *1783.03.02 Nørre Kollemorten.
Ses FT 1787 hjemme.
Thomas *1785.11.06 Nørre Kollemorten †1785.12.28 syv uger gammel.
Dorthe Marie Pedersdatter *1787.04.20 Nørre Kollemorten.
Ses FT 1801 hjemme.
Thomas Pedersen Bank *1790.06.06 Nørre Kollemorten, tvilling.
Ses FT 1801 hjemme.
An *1790.06.06 Nørre Kollemorten, tvilling.
Hans Pedersen Bank *1794.02.16 Nørre Kollemorten †1850.06.01 Plougstrup, Tørring. Ses FT 1801 hjemme.
Gift 1. 1823.11.09 i Tørring med Ane Jakobsdatter *1804c Ørum, Sindbjerg †1833.06.01 Plougstrup datter af Jakob Jakobsen Krog og Mette Nielsdatter.
Gift 2. 1834.12.07 i Tørring med søster til første kone Gunder Marie Jakobsdatter *1807c Ørum, Sindbjerg †1880.06.08 Plougstrup, forældre se ovenfor.
Børn med 1. kone Ane Jakobsdatter:
Hans Peter Hansen *1825c Plougstrup, Tørring.
Jeppe Hansen *1828.01.13 Plougstrup, Tørring †1890+ Plougstrup?
Gift 1857.11.07 i Tyrsting med Anne Sørensdatter *1825.01.31 Aale †1885.09.29 Tørring datter af Søren Jørgensen *1787c Tolstrup †1843.11.22 Matrup Skov, Tyrsting og Marie Lorentsdatter *1797c Føvling †1873.10.03 Tørring. Bosat gård i Tørring.
Anne Mette Handsdatter *1830.04.16 Plougstrup, Tørring †1860+.
Gift 1855c med Peder Jensen *1826.10.24 Hage, Hammer. Bosat Hammer FT 1860.
Jens Jakob Hansen *1833c Plougstrup, Tørring.
Børn med 2. kone Gunder Marie Jakobsdatter:
Anton Hansen/Pedersen *1836.08.27 Plougstrup, Tørring.
Søren Peter Hansen/Pedersen *1839c Plougstrup, Tørring †1862.06.02 Plougstrup 22 år gammel.
Anne Margrethe *1842.02.01 Plougstrup, Tørring †1850.04.11 Plougstrup 8 år gammel.
Anne Kirstine Pedersen *1845.07.02 Plougstrup, Tørring †1881.07.12 Vejle, begravet Tørring, 36 år gammel, sypige.
Mette Marie *1848.02.25 Plougstrup, Tørring †1850.04.22 Plougstrup 2 år gammel.
Jens *1797.04.16 Nørre Kollemorten †1799.11.24 Nørre Kollemorten også 2½ år gammel..
1801- Anne Margrethe Sørensdatter enke efter formand, se der.
Hun ses i FT 1834 ved sønnen Hans i Plougstrup, Tørring.

1769: 2 6 2 1½?
1687- Jens Graversen *1665cc Hindskov, Thyregod †1734-55 Nørre Kollemorten søn i Hindskov af Gravers Jensen *1640cc †1697-1713 Hindskov gift med Anne Jensdatter *1640cc †1686c+ Hindskov.
Gift 1. gang med Marie Christensdatter *1666c †1703 Nørre Kollemorten.
Gift 2. gang 1703 i Øster Nykirke med Inger Andersdatter * †1713c Nørre Kollemorten.
Gift 3. gang 1714c med Anne Christensdatter †1734-55 Nørre Kollemorten.
Ses som gadehusmand i kopskatten 1687. At han kommer fra Hindskov, Thyregod ses i et skifte efter hans søster Karen Graversdatter Hindskov i Todbjerg degnebolig 1729. Se Brejl #17.
Børn med 1. kone Marie Christensdatter:
Gravers Jensen Nykirke *1700 Nørre Kollemorten †1760-62 Nørre Kollemorten.
Gift 1747 i Thyregod med Katrine Marie Pedersdatter Bering (søster til præsten i Thyregod Hans Pedersen Bering) *1704 datter af Peder Jensen Bering præst i Hjarup 1692 - 1732, (skifte 1740) og Elisabeth Magdalene Schøder †1727 (skifte 1730) Hjarup. Katrine Marie var enke Christen Thomasen Lund forpagter på Højgaard gift 1729 i Hjarup †1747-
Gravers Jensen var en formuende mand, han havde før 1752 annammet 36 rigsdaler i børnepenge (arv) efter salig Peder Pedersen af Thyregod By. Han betaler dem tilbage i 1752 til birkedommer Paaske (se dennes skifte af 1755) af Hastrup Mølle. Han kaldes Sr.
I 1760 stifter han et legat på 50 rigsdaler, som bliver stående i hans gård, til de fattige i Øster Nykirke sogn (se præst Stallknechts inberetning 1766 til biskoppen i Ribe).
Else *1703
Børn med 2. kone Inger Andersdatter
Marie *1704 †10 uger gammel.
Anders *1705
Peder *1707 †6 uger gammel.
Børn med 3. kone Anne Christensdatter
Jens Jensen Graversen *1717 overtager gården, se nedenfor.
1747c Jens Jensen Graversen søn af formand *1717 Nørre Kollemorten †1798 (skifte) Nørre Kollemorten.
Gift med Kirsten Lauridsdatter *1723 Nørre Kollemorten †1799+ datter af Laurids Christensen *1674c Brande sogn †1762 Nørre Kollemorten og Else Jensdatter *1680c Nørre Kollemorten †1738-54 Nørre Kollemorten.
Her er et tilfælde hvor patronymet arves, så at sige, for han kaldes Jens Graversen i FT 1787. Kirsten Lauridsdatter går i barndom 1799 og skal plejes, da Jens Jensen Graversen dør.
Børn:
Anne Else Jensdatter *1749c †1813 Plovstrup, Tørring.
Gift 1768 Øster Nykirke med Viste Andersen *1734 Tørring †1812 Plovstrup Tørring søn af Anders Vistesen (Plovstrup hartkorn 4 5 0 1) *1706c Linnerup †1796 Plovstrup, Tørring og 2. kone Karen Pedersdatter *1707c.
Børn:
Anders Vistesen *1774 Tørring †1813 Tørring.
Gift med Sidsel Christensdatter som er Anders Christensen Uhrskovs †1811 steddatter.
Johanne Jensdatter *1751c †1801+ Gift med Søren Andersen *1746c †1809 Plovstrup, Tørring. Bosat Plovstrup.
Søren Andersen muligvis bror til Viste Andersen gift med søsteren Anne Else.
Jens Jensen *1753c †1801+ Tørring?
Gift 1777c med Eva Marie Hadler *1753c †1801+ Tørring? datter af degn i Give Gustav Carl Hadler *1717c †1767 Give By og Mette Marie Hadler *1723c †1793 Nørre Kollemorten.
Familien må være flyttet til Tørring 1799 eller 1800. Familien er i skiftet 1799 efter hans far stadig i Nørre Kollemorten, hvor Jens Jensen før har taget alt til sig hvad faderen og moderen havde. Dette påtales af moderens lovværge Christen Jensen Utoft af Omvraa, Sønder Omme og i det endegyldige skifte overtager unge Peder Mouridsen i Sønder Kollemorten at pleje den affældige svigermor, der går i barndom, mod at få arven af 150 rigsdaler. Unge Peder Mouridsen er gift med hendes datter Maren.
Det ser ud som om arvestridighederne har fået Jens Jensen og kone til at forlade Nørre Kollemorten og flytte væk fra familien til Tørring.
Birte Marie Jensdatter *1746c Nørre Kollemorten.
Gft med Peder Nielsen i Nørre Kollemorten.
Anne Meier Jensdatter *1754c †1801+ .
Gift med Christen Nielsen *1750c †1801+ søn af Bodil Nielsdatter *1722c †1787-1801. Bosat 1787 Sønder Kollemorten, 1801 Nørre Kollemorten.
Maren Jensdatter *1755 †1820 Nørre Kollemorten.
Gift 1779 i Øster Nykirke med Peder Mouridsen den Ynrgre *1753c Nørre Kollemorten †1826 Sønder Kollemorten søn af Mourids Pedersen *1706 Nørre Kollemorten †1761 Nørre Kollemorten og Else Lauridsdatter *1715 Nørre Kollemorten †1790 Sønder Kollemorten.
Else Jensdatter *1761c †1801+.
Gift 1787c med Laurids Pedersen *1751c. Bosat i Tinnet.

1775: hartkorn 3 0 0 0.
1704 Laruids Christensen *1674c Brande sogn †1762 Nørre Kollemorten.
Gift 1704 i Øster Nykirke Else Jensdatter *1680c Nørre Kollemorten †1738-54 Nørre Kollemorten.
Han er nabo til Christen Henningsen og Anne Henningsdatter, begge fra Uhre i Brande.
Børn:
Jens Lauridsen *1706, se nedenfor.
Kirsten *1708
Christen *1709
Johan *1712
Else Lauridsdatter *1715 †1790 Sønder Kollemorten.
Gift 1. med Moust Pedersen *1706 Nørre Kollemorten †1761 Nørre Kollemorten.
Gift 2. 1762 i Øster Nykirke med Jens Christensen *1720 Sønder Kollemorten †1795 Sønder Kollemorten se gård nr. 1 Sønder Kollemorten.
Peder *1709
Kirsten Lauridsdatter *1723
Gift med Jens Jensen Graversen *1717 Nørre Kollemorten †1798 Nørre Kollemorten søn af Jens Graversen og Anne Christensdatter, se gård med hartkorn 2 6 2 1½ i Nørre Kollemorten.
1726c Jens Lauridsen *1706 Nørre Kollemorten †1788 Nørre Kollemorten søn af formand.
Gift 1726.02.17 i Givskud med Maren Pedersdatter *1706c Lerager, Givskud †1781.01.21 Nørre Kollemorten datter af Peder Lauridsen *1672c †1743 Lerager og Mette Madsdatter *1678c †1755.01.17 Lerager.
Han var en hovedrig mand, der lånte store beløb ud for rente. Fx har mod 100 rigsdaler pant i Christen Jensens gård i Sønder Askær, Brande. Stervboet indklager Niels Pedersen i Arvad, Brande for 5 rigsdaler, som denne mener er betalt. Han er set som udlåner i mange pantebreve.
Han er i 1742 vidne i skifteretten efter degn i Thyregod Lars Jensen Holstebros kone Anne Cathrine Andreasdatter Jæger
For konen Maren Pedersdatter se Skovgaard og Mindstrup Skifte 12. april 1768 efter Kirsten Laursdatter i Leerager, Givskud, som var søster til hendes far.
I FT 1787 ses Jens Lauridsen på aftægt ved Peder Nielsen nedenfor, og han beskrives som "Hustroens fader", hvorved Hustroens er noget udtværet, men H'et og tr er tydeligt. Dette er forkert, som det ses nedenfor er Peder Nielsens hustru Birte Jensdatter, men hun er datter af Jens Jensen Graversen i Nørre Kollemorten, hvilket ses i hans skifte 1798 og bestærkes af at hendes søster Anne Mejer Jensdatter - der også er datter af Jens Jensen Graversen - bærer to af hendes børn.
I extraskattemandtallet 1762 har Jens Lauridsen og konen ingen børn hjemme over 12 år, han fæster i 1762 under Stougaard, der må have købt gården mellem jordebogen af 1760 og extraskattemandtallet 1762. Han har to karle over 18 år og en pige over 12 år. Men han har ingen børn selv.
En af karlene er vel Peder Nielsen fra Lindet, Vester sogn, der overtager fæstet. Det kan desværre ikke ses, om han har det samme hartkorn som den formentlige efterfølger Peder Nielsen, men det antages fordi Jens Lauridsen har aftægt på denne gård i FT1787.
I Nørvang-Tørrild herreders justitsprotokol ses at lån i boet efter Jens Lauridsen blev indkrævet. Men skifter er på Mattrup gods først overleveret efter 1791, hans skifte er altså tabt. Skifteforvalteren var Andreas Bagger der forhen var gået fallit med Hastrup gods i Thyregod.
Ingen (levende) børn:

Hartkorn i 1775 under Stougaard: 3 0 0 0, fæstepenge 8 rigsdaler om året.

1766c Peder Nielsen *1739.02.11 Lindet, Vester †1801-14 Nørre Kollemorten søn af Niels Lauridsen *1683c Lindet †1761.02.11 Lindet og 3. kone Karen Pedersdatter *1713c Lerager, Givskud †1760.11.09 Lindet.
Gift 1765.07.04 i Øster Nykirke med Birte Jensdatter *1746c †1799-1801 Nørre Kollemorten datter af Jens Jensen Graversen *1717 Nørre Kollemorten †1798 Nørre Kollmorten og Kirsten Lauridsdatter *1723 Nørre Kollemorten †1799+.
En Peder Nielsen født i Lindet, Vester nævnes 1769 af Nørre Kollemorten i skiftet efter Kirsten Laursdatter i Lerager, Givskud.
Slægtsbogen om Ole Jensen *1803 Sønder Kollemorten (Dansk Slægtshistorisk Institut Aps, Vejle 1981) har gættet helt forkert og ved siden af og fået Peder Nielsen født i Nørre Kollemorten. Da kirkebogen i Øster Nykirke ikke er ført 1740-54, kan man gætte mange fødte ind der. At samme slægtsbog får Birte Jensdatter til at være datter af formand Jens Lauridsen er tilgiveligt, da FT 1787 fejlagtigt påstår dette. Hun er datter af Jens Lauridsens søster Kirsten Lauridsdatter.
Børn:
Niels Pedersen *1766.04.13 Nørre Kollemorten.
Jens Pedersen *1768.02.21 Nørre Kollemorten.
Niels *1770.10.07 Nørre Kollemorten †1773.05.31 Nørre Kollemorten alder 2 år 6 måneder og nogle dage.
Niels Pedersen *1773.10.31 Nørre Kollemorten.
Karen Pedersdatter *1777c Nørre Kollemorten †1812+.
Gift 1800 i Øster Nykirke med Christen Nielsen *1775.04.17 Arvad Mølle †1812+ søn af Niels Andersen Wong den Yngre *1745c Donneruplund, Give †1815.08.16 Bøllund, Give og Kristine Christensdatter *1753 Skovgaard, Kollerup †1829.04.25 Bregnhoved, Give.
Jens Pedersen *1778.11.29 Nørre Kollemorten.
Maren Pedersdatter *1781.12.02 Nørre Kollemorten.
Kirstine Pedersdatter *1788c (dåb glemt i kirkebogen) Nørre Kollemorten †1857 Sønder Kollemorten.
Gift med Mourids Pedersen *1786 Sønder Kollemorten †1862 Sønder Kollemorten søn af Peder Mouridsen den Yngre *1753c Nørre Kollemorten †1826 Sønder Kollemorten.

Tak til Mai Louise Falsig, Henning Grøndahl Andersen, Inge Hedal og Regelsen se tråd 2013.
Med en del supplerende materiale fra Lars Krogager i Bangkok 2024.
1698c Peder Poulsen *1672c ?Trollerup, Nørup †1760 Sønder Kollemorten (Lars Krogager i Bangkok 2024:) formodet søn af Poul Pedersen †1690 Nörup sogn og Sidsel Mortensdatter *1646c †1716 Nörup..
Gift med Inger Nielsdatter *1670c †1735 Tørrild Nørup sogn.
Der er to store skifter der underbygger udredningen af familie forbindelserne:

1. 1760 skifte efter deres datter Mette Pedersdatter 1760 i Lerager i Givskud. Årstallet 1760 henviser til dette skifte.
2. 1748 skifte efter Ingeborg Nielsdatter i Sønder Kollemorten. 1748 henviser til dette skifte. (Tak til Lars Krogager 2014).

Ingeborg Nielsdatter er søster til konen Inger Nielsdatter.
Manden kaldes Peder Povelsen i kirkebogen og en Morten Povelsen er tre gange fadder ved hans børn; denne Morten Povelsen er født i Trollerup, Nørup sogn. Nørup kirkebog:
1704 d. 27 febr. blev Morten Poulsen og Maren Nielsdatter trolovede, boede siden i Kide. Viede d. 8 juni. Boede siden i Kidde. Maren Nielsdatter tiente her udi Præstegaarden. Morten Pedersen var født i Trolderup.
Trollerup i Nørup og Kidde i Jelling er nabosteder.
Skiftet 1760: På grund af et skifte i Lerager, Givskud efter datteren Mette Pedersdatter, kan familien udredes (Brejl Engelsholm #295):
295 Mette Pedersdatter i Lerager. 9.6.1760, side 617.
A: far Peder Poulsen i Sønder Kollemorten, der døde,
bror Niels Pedersen i Sønder Kollemorten,
bror Christen Pedersen i Tørrild, [skifte 14.2.1750 lbnr.205]. 3B: Peder, Inger, Karen. FM: Niels Andersen i Trollerup,
bror Mads Pedersen,
søster Lisbeth Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Dons, begge døde. 4B: Peder på Brandlund, Laurids i København, Inger, Maren i København,
søster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Give. 3B: Niels, Peder, Ingeborg,
søster Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Sønder Kollemorten,
søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Christensen i Lindeballe.
Det ovennævnte skifte efter Christen Pedersen ser således ud (Brejl Engelsholm #205):
205 Christen Pedersen i Tørrild. 14.2.1750, side 287.
E: Anne Jørgensdatter. LV: Søren Hansen i Lihme. B: Inger 13, Karen 9, Mette 7, Peder 3, Anne 1. FM: Jørgen Jørgensen i Faarup Huse.
Det andet store skifte er efter Inger Nielsdatters søster Ingeborg Nielsdatter 1748 i Sønder Kollemorten (Brejl #56) ses under hendes far Niels Nielsen i Sønder Kollemorten.
Peder Poulsen fæstede en gård i Nørre Kollemorten 1698c, men han dør i 1760 i Sønder Kollemorten med angivet alder 88 år (mest for høj) vel ved sønnen Niels Pedersen.
I 1735 opholder Peder Poulsen og Inger Nielsdatter i Tørrild i Nørup sogn da hun dør ved sønnen Christen Pedersen. I 1735 er Peder 63c aar gammel. Senere efter Christens død i 1750 er han flyttet til en anden søn Niels Pedersen i Sønder Kollemorten, hvor han dør 1760.
Børn:
Mette Pedersdatter *1700.06.21 Nørre Kollemorten †1760 Lerager, Givskud.
Gift 1742 i Nørup med enkemand Anders Pedersen Lerager. Anders var gift 1. med Else Lauridsdatter *1677c †1741 Lerager.
Børn:
Dødfødt 1744 Lerager.
Sidsel Pedersdatter *1702.01.15 Nørre Kollemorten †1757 Give By, Give.
Gift 1733 i Tørring med Niels Nielsen Bech den Ældre *1701c †1761 Give By (skifte 1762). Han gifter sig 2. gang med Anne Marie Sørensdatter *Sønder Kollemorten datter af Søren Iversen (ikke identificeret, ikke i Extraskattemandtallet 1762) i Sønderkollemorten, Øster Nykirke.
ENGELSHOLM: #356 Niels Nielsen Bech i Give. 13.7.1762, side 816.
E: Anne Marie Sørensdatter. LV: far Søren Iversen i Sønder Kollemorten. B: Søren 4, Knud 15 uger. FM: Hadler, degn i Give, farbror Oluf Nielsen i Tørring. Skifte efter første hustru 3.2.1757. B: Niels i Give, Ingeborg, Peder 18.
Børn:
Niels Nielsen Bech den yngre *1734 Tørring, 1757 i Give.
gift 1761 i Give med Else Madsdatter (Koutrup) *1737c. Bosat Give By, han set indtil 1801, hun indtil 1787.
Ingeborg *1744-.
Peder Nielsen *1744c.
Poul Pedersen *1703.11.07 Nørre Kollemorten.
I skiftet 1748 er han på Skrumsager Herregaard i Sønder Bork sogn i Ringkøbing Amt.
Gertrud Pedersdatter *1705.11.15 Nørre Kollemorten †1748+ Sønder Kollemorten..
Gift med Niels Madsen *1698c †1774 Sønder Kollemorten.
Niels Madsen ser ikke umiddelbart ud til at være født i Bøllund i Give.
Bosat i Bøllund Give 1733-37.
Fra 1739+ og 1754- i Sønder Kollemorten.
Kendte børn:
Ane Marie *1733 Bøllund, Give.
Mads Nielsen *1737 Bøllund, Give, overtager gården i Sønder Kollemorten.
? Niels/en/datter *1738-50, ses i Extraskattemandtallet 1762.
Elisabeth Pedersdatter *1707c Nørre Kollemorten †1744 (skifte Koldinghuus Rytterdistrikt) Dons, Almind Gift 1731 i Almind med Jens Pedersen *1708c Dons †1759 (51 Aar) Dons søn af Peder Jensen *1660c Dons. Jens Pedersen gift 2. med Johanne Jensdatter og 3. med Dorte Hansdatter.
Hendes fødselsår er udregnet fra begravelse og alder. Almind kirkebog 1744:
5te Søndag i Faste blev Jens Pedersens Hustru i Dons begravet æt: [....], 41
Hvilket giver *1705c, men Gertrud er født nov 1705 og aldre er mest for høje, så 1707c ville passe i børnerækken. Dette er noget spekulativt. Der er ingen Elisabeth født i kirkebogen 1707c eller før eller efter, som er datter af Peder Poulsen. Hendes dåb kan være glemt, eller kan være før kirkebogen 1699-, hvorved det ville være sjældent at en dødsalder er angivet 5 år for lille for i de allerfleste tilfælde er den for høj.
Hun bliver gift i Almind 1731:
Torßdag d. 5tende November stod Jenß Pedersens brøllup i donß med Lißbet Pedersdater sammest
Se bogen Poul Lindholm: "Landsbyen Dons", Kolding 1922 med speciel tak til Regelsen (2013) for udtog.
Børn:
Peder Jensen *1732c (? ikke i Dons), 1753 indskrevet som Petrus Jani Dons ved Københavns Universitet. Fik ved testamente efter Jens Simonsen (hans formynder ved moderens død 1744) 600 rigsdaler. Jens Simonsen "holdt ham til bogen", hvilket må have været i skolen i Kolding, som er 10 km fra Dons. 1760 på Brandlund.
Maren Jensdatter *1734 Dons, 1760 i København, FT 1787 som Maren Dons i Værløse, Smørum huusholderske ved Johan Peter Nordenberg af 2. Københavnske Rytterdistrikt.
Inger Jensdatter *1737 Dons. 1744 blev den formuende Jens Simonsen hendes formynder ved hendes moders død. Hun tjente ham gennem en årrække og blev 1765 gift med Niels Buch i Nagbøl, Skanderup sogn lige vest for Kolding - deres søn opnævnt efter Jens Simonsen og fik af denne 600 rigsdaler. Niels Buch sørgede for begravelsen, hvortil der var afsat 120 rigsdaler som er hvad en større gård kostede.
Jens Simonsen *1685c Donsgaarden, Almind †1774 Matr. 1, Dons, sognefoged som hans far. Handlede med gårde og Skanderup kirke, som han solgte til Niels Buch i Nagbøl ovenfor. Testamente ca. 3.000 rigsdaler, ugift.
Første barn:
Jens Simonsen Jensen *1766 Nagbøl, Skanderup, Ribe amt. Opnævnt efter formynderen, der vel ingen egne børn havde.
Laurids Jensen *1740 Dons, 1760 i København. Er vel også blevet "holdt til bogen", men af faderen?
Niels Pedersen *1708.07.22 Nørre Kollemorten .
Formodet død før næste søn Niels *1715.
Christen Pedersen *1710.02.05 Nørre Kollemorten †1750 Tørrild Nørup sogn.
Gift 1735c med Anne Jørgensdatter *1713 Trollerup, Nørup †1796 Tørrild gift 2. gang med Christen Pedersen Brink.
(En tak til Mai Louise Falsig (2013) for årstal og steder.)
Børn:
Inger Christensdatter *1737 Tørrild.
Gift 1766 i Nørup med enkemand Claus Jensen *1740 Hygum †1792 Hygum, Kollerup (han gift 2. gang).
Karen *1740 Tørrild, konf. i Nørup 1758, lever 1760
Mette *1743 Tørrild †1750 Nørup.
Peder Christensen *1747 Tørrild, Nørup †1825 Tørrild.
Gift 1776 i Nørup med Anna Pedersdatter *1744 Østerlund, Nørup †1820 Tørrild, Nørup. Selvejer FT 1787.
Børn:
Christen *1777c Nørup.
Anna *1779c Nørup.
Peder *1785 Nørup.
Anne (skiftet) / Mette (kirkebogen) *1749 Tørrild, Nørup †1760-.
Anne *1712.07.24 Nørre Kollemorten †1760- uden levende børn.
Niels Pedersen *1715 Nørre Kollemorten.
Gift før 1762 extraskattemandtallet, overtager tilsyneladende en gård i Sønder Kollemorten altså ikke faderens gård i Nørre Kollemorten.
Børn:
Inger *1755 Sønder Kollemorten.
Niels *1760 Sønder Kollemorten.
Anne Marie Pedersdatter *1718 Nørre Kollemorten, tvilling.
Gift med Hans Christensen i Lindeballe.
Lindeballe kirkebog, muligvis ikke den rigtige Anne Marie Pedersdatter:
1760 den 10 octobris bleve på hl. Mankx {?} begiæring til mig Hans Christensen af Lindeballe og Anne Marie Pedersdatter af Givskud trolovede i Lindeballe. Den 12 decembr copul.
Lindeballe kirkebog (morbroderen er Niels Pedersen):
1762 dom cantate blev Hans Christensens hjemdøbte barn af Bindesbøl confirmeret i sin daab, baaret af sin morbroders kone i Sønder Kollemorten. Faddere Mads Jørgensen, Anders Bindesbøl, Knud Søndergaard af Nørskov og Peder Bindesbøls fæstekone af Nørskov.
Kirsten *1718 Nørre Kollemorten, tvilling, †1748- uden levende børn.
Mads Pedersen *1724c (ikke fundet døbt i kirkebogen) †1760+.
Er 24 år i Nørre Stenderup ved Kolding i skiftet 1748 efter Ingeborg Nielsdatter.
Lever i skiftet 1760 efter Mette Pedersdatter (Lerager Givskud sogn).

Jordløst hus under Stougaard og Alsted (tak til Hans Vesterholm, 2013, for oplysninger nedenfor).
1722- Villads Nielsen
1751- Thomas Jørgensen der først boede i Vonge (Donneruplund jordebog 1755).
1760- Søren Smed.
1762- Mathias Andersen Smed *1737 Vesterlund, Vester †1796 Nørre Kollemorten søn af smed Anders Nielsen *1714 Vestergaard, Vesterlund, Vester †1785 Vesterlund og Johanne Mathiasdatter *1707c †1745 Vesterlund.
Gift 1759 i Vester med Maren Christensdatter *1729 Lindet, Vester †1799 Nørre Kollemorten datter af Christen Jensen *1692c Lindet †1784 Lindet og 2. kone Maren Pedersdatter *1698c †1773 Lindet.
I 1760 i Stougaards jordebog nævnes Søren Smed i et jordløst hus med 2 rigsdaler landgilde. 1762 i extraskatten hører stedet under Stovgaard, fæsteren Mathias Andersen kaldes kun "smeden" med kone og ingen børn eller tjenestefolk over 12 år. I FT 1787 står han er smed og har "stedet i fæste".
Børn:
Anders Mathiasen *1760 Nørre Kollemorten †1823 Bjerlev Møllegaard, Hvejsel.
Gift 1786 i Øster Nykirke med Marie Margrethe Hansdatter *1760 Damgaard, Øster Nykirke †1829 Sigtenbjerggaard, Hvejsel datter af Hans Knudsen *1730c †1801-14 ?Tinnet, Øster Nykirke og Kirsten Sørensdatter *1732 Haustrup, Øster Nykirke †1787 Tinnet.
Smed i Bjerlev, Hvejsel. Lavede berømte Bjerlev hjoller.
Christen Mathiasen *1765c Nørre Kollemorten. Se nedenfor.
Maren Mathiasdatter *1772c Nørre Kollemorten †1845+. FT 1787 hjemme.
Gift 1795 med Mourids Pedersen *1768 Sønder Kollemorten †1816+ søn af Peder Mouridsen *1737 Sønder Kollemorten †1798 Sønder Kollemorten og 2. kone Maren Nielsdatter *1743c Hauge, Langskov †1798+. datter af Niels Christensen Hauge *1704c Hauge? †1762 Hauge og 1. kone Johanne Pedersdatter *1718c Lerager, Givskud †1756 Hauge.
Bosat Sønder Kollemorten, fra 1810c Nørre Kollemorten.
Børn:
Peder Mouridsen *1795 Nørre Kollemorten.
Maren Mouridsdatter *1798 Sønder Kollemorten †1879 Hindskov, Thyregod.
Gift 1822 med Knud Nielsen Bank *1794c Søhale, Nørre Snede †1851 Dørken, Thyregod. Matr. 5A Sønder Kollemorten, købte 1840 gård i Dørken.
Mathis Mouridsen *1800c Sønder Kollemorten.
Dorte Mouridsdatter *1807 Sønder Kollemorten.
Gift med husmand i Nørre Kollemorten Mads Sørensen *1805c Bredsten.
Marie Margrethe Mouridsdatter *1812, konfirmeret 1827 Øster Nykirke.
Niels Mouridsen *1816 Nørre Kollemorten.
1796 Christen Mathiasen *1765c Nørre Kollemorten, søn af formand.
Gift 1793c med Dorte Jensdatter *1771c.
Han skrives FT 1801 som bonde og gårdbeboer. Muligvis ikke samme sted som faderen havde.
Børn:
Maren Christensdatter *1794c Nørre Kollemorten.
Mathias Christensen *1797c Nørre Kollemorten.
Peder Christensen *1800c Nørre Kollemorten.

6 Nørvang Herreds Tingbog 1663-68
9. aug. 1664 Ottermænd fra Nørre Kollemorten:
Jens Jensen
Laurits Festesen
Christen Christensen
Christen Bertelsen
29. maj. 1666 Ottermænd fra Kollemorten:
Jens Jensen
Erich Christensen
Christen Christensen
Mads Christensen
9. okt. 1666 for domb fra Nørre Kollemorten (gengår nogle gange):
Laurits Steffensen
Mads Christensen
19. feb. 1667 Ottermænd fra Nørre Kollemorten:
Jens Jensen
Erich Christensen
Christen Christensen
20. apr. 1667 Tingfører fra Nørre Kollemorten:
Erich Christensen
4. jun. 1667 stævnet i Nørre Kollemorten:
Laurids Steffensen, resterende landgilde
Christen Christensen, resterende landgilde
25. jun. 1667 Ottermænd i Nørre Kollemorten:
Jens Jensen, Nørre Kollemorten
Anders Laursen, Nørre Kollemorten
25. jun. 1667 Ottermænd i Sønder Kollemorten:
Christen Andersen, Sønder Kollemorten
Jan. 1668 Ottermænd i Sønder Kollemorten:
Peder Christensen Lerche
Niels Nielsen
Jan. 1668 Ottermænd i Nørre Kollemorten:
Jens Jensen paa moders vegne
Mads Christensen

Sønder Kollemorten
1 Introduktion
Sønder Kollemorten beskrives i Jens Peder Hansen (†2002): "Landsbyen Sønder Kollemorten i 1700- og 1800-tallet", Spøttrup, 1998. Hans hovedvægt ligger på tiden efter 1800 med udstykningerne, men der er adskillige sider om tiden før 1800 og en indgående beskrivelse af markbogen fra 1683 med forberedelserne til matriklen 1688.
Jens Peder Hansen havde ikke Stovgaards jordebøger. Med Erik Brejls jordebøger over Stovgaard i Tørrings gods, som havde godt det halve af Sønder Kollemortens hartkorn, kan store dele af fæsterlisten stykkes sammen. Fra 1687 til 1790 ejer Stovgaard tre af de seks gårde i Sønder Kollemorten mens de andre tre ejes noget af tiden af Faarup og Haraldskjær. Før 1769 kommer yderligere to gårde til og et husmandssted som beboes af en skrædder. I 1769 mangler en gård med 1 tønde hartkorn, som formodentlig har en anden ejer og som i FT 1787 beboes af Christen Nielsen.
Hartkornet i Sønder Kollemorten passer usædvanligt dårligt sammen. I 1701 er endda hartkornet ændret for tre af gårdene, selv om den ny matrikel af 1688 kun er 13 år gammel. Imellem 1780 og 1787 fordeler Stovgaard hartkornet på de fem gårde - der mangler en - det ejer i Sønder Kollemorten ligeligt med 2 5 2 0 til hver og 0 5 2 2 til skrædderens lod. Der mangler hele 3 5 2 0 som formodes at stå i den manglende gård og formodentlig nogle lodder.
2 Kort oversigt over gårdene
Matr. 1 dels angivet med hartkorn 3 1 1 0, dels efter 1701 med 2 7 3 1 (Stovgaard).
1666- Christen Pedersøn Qvist
1666 Christen Andersen
1701 Christen Christensen den ældre †1734
1741 Christen Christensen
1751 Christen Christensen
1760 Christen Christensen
1762 Jens Christensen
1775 Jens Christensen
1780c Peder Mouridsen den unge
1791 Peder Mouridsen den unge, udskiftning

Matr. 2 først angivet med hartkorn 3 4 2 0, dels efter 1701 med 3 3 1 2
1666- Christen Pedersen
1666 Peder Christensen Lerche
1722 Morten Christensen Lærke
1751 Niels Madsen
1769 Mads Nielsen
1797 Mads Nielsen
1801 Jørgen Hansen

Matr. 3 først angivet med 2 6 2 1 senere efter 1701 med 2 5 0 1
1666- Viste Christensen
1666 Niels Nielsen
1687 Niels Nielsen
1701 Niels Nielsen og Villads Christensen
1722 Christen Nielsen Lund og Villads Christensen
1741 Niels (Christensen?) Lund og Thomas Villadsen
1769 Niels (Christensen?) Lund og Anders Nielsen
1787 Christen (Nielsen) Lund
1787 Anders Nielsen
1801 Anders Nielsen
1806c Niels Andersen

Matr. 4 først angivet med 3 2 2 1 og i 1769 med 3 3 0 2
1660- Mads Vistensen, kan være på nr. 5 eller 6.
1683 øde
1728- Villum Pederen
1760c Iver Villumsen (?og Thomas Villumsen 1762?)
1769 Iver Villumsen
1787 Iver Villumsen
1794 Villum Iversen

Matr. 5 først angivet med 2 7 0 0 senere med 3 7 0 2
1759- Christen Christensen, kan være på nr. 4 eller 6.
1760c Gamle Peder Mouridsen, nu 3 7 0 2
1801 Jens Pedersen (søn af formand)
1822c Thomas Madsen

Matr. 6 først angivet med 2 1 0 2, senere ikke set
1660- Christen Davidsen, kan være på nr. 4 eller 5.
1760-- Peder Poulsen, fra skifte i Lerager, Givskud 1760, Maren Pedersdatter.
1762 Niels Pedersen
1781 Niels Madsen
1795 Christen Nielsen Lund
5 Familier med børn:
Gård nr. 1 hartkorn først 3 1 1 0
1666- Christen Andersen nævnt 1683.
Formodede børn:
?Christen Christensen den ældre *1671c †1735 Sønder Kollemorten, se nedenfor.
?Christen Christensen den yngre *1680cc se nedenfor.
?Peder Christensen *1675c †1727 Bøgballe, Øster Snede. Gift 1687 i Øster Snede med Maren Christensensdatter *1676 Bøgballe, hun var gift 1. gang 1692 i Øster Snede med Albert Andersen †1696 Bøgballe.
1699c- Christen Christensen den ældre søn af formand *1671c †1735 Sønder Kollemorten.
Gift 1700 i Øster Snede med Kirsten Christensdatter Bøgballe *1681 Bøgballe, Øster Snede †1758 Sønder Kollemorten.
Som det ser ud gifter både han og broderen Peder sig med to søstre af Bøgballe i Øster Snede sogn.
Børn:
Christen *1702
Peder Christensen *1705, 1741 i Reserverullen ved Christen Christensen (ikke faderen, der er død 1735) i Sønder Kollemorten.
Thomas Christensen (Tammes Skrædder) *1709.06.23 Sønder Kollemorten, se husmandssted nr. 7 nedenfor).
Karen *1712 †10 dage gammel.
Christen Christensen *1713 se gård nr. 5 nedenfor.
Anders *1717 †1723, 6 år gammel.
Jens Christensen *1720, overtager gården med en mand imellem.
Mette Katrine *1724 †1 år gammel.
1735c Christen Christensen ikke identificeret. En Christen Christensen af Sønder Kollemorten gift 1735 i Hvirring med Maren Hansdatter af Flemming, Hornborg datter af Hans Iversen *1769 Flemming †1716 Flemming og Maren Andersdatter *1681c †1753 Hornborg (se milloup).
Dette kan være:
1. forrige fæster Christen Christensen den ældres 1. søn,
2. det kunne være dennes bror Christen Christensen den yngre
3. det kunne være en helt tredje Christen Christensen.
Da en søn Jens Christensen af Christen Christensen den ældre derefter i 1761c overtager fæstet er det sandsynligt at denne Christen Christensen af 1735c tilhører familien.
1761c Jens Christensen *1720 Sønder Kollemorten †1799 Sønder Kollemorten forformands søn.
Gift 1762 i Øster Nykirke med enke efter Mourids Pedersen i Nørre Kollemorten Else Lauridsdatter *1715 Nørre Kollemorten †1790 Sønder Kollemorten.
1780- Peder Mouridsen den yngre forkones søn med Mourids Pedersen *1753 Nørre Kollemorten †1826 Sønder Kollemorten.
Han har overtaget fæstet før 1780, hvor han føres i en jordebog over Stovgaard på hartkorn 3 3 1 2.
Gård nr. 4 hartkorn først 3 2 2 1
...
1660- Mads Vistesen før svenskekrigen.
1727- Villum Pedersen får barn 1728c.
1754- Iver Villumsen søn af formand *1729 Sønder Kollemorten †1776+.
Gift 1. med Ingeborg Kirstine Sørensdatter *1735c †1756 (skifte) datter af Søren Christensen †1765 Knude, Hvejsel og Kirsten Hansdatter.
Gift 2. med An Jensdatter.
I FT 1787 er der tre børn hjemme: Dorte 19, Villum 14 og Peder 9 år gamle.
Børn med 1. kone Ingeborg Kirstine Sørensdatter:.
Anne Kirstine Iversdatter *1754 †1831 Kodallund, Hvirring .
Gift 1776 i Aale med Hans Jensen *1736c †1819 Kodallund, Hvirring. Hun tjente 1776 i Bjerre Mølle.
Else Katrine *1756 †2 måneder gammel.
Børn med 2. kone An Jensdatter:
datter *1758 †14 dage gammel.
Maren *1759 +15 maaneder gammel.
An Iversdatter *1761.
Gift 1784 i Øster Nykirke med Hans Friederiksen *1758 Tinnet søn af Friederik Sørensen.
Maren *1764.
Dorte Iversdatter *1766, ses i FT 1787 hjemme.
Gift 1891 med Christen Mathiesen i Nørre Kollemorten.
Karen *1769.
Villum Iversen *1771, overtager gården, se nedenfor.
Iver *1774.
Peder *1776, ses i FT 1787 hjemme..
1800c Villum Iversen søn af formand *1771 Sønder Kollemorten †1842 Sønder Kollemorten.
Gift 1792 i Hammer med Sidsel Hansdatter *1771 Breinbjerg, Hammer datter Hans Nielsen og Anne Nielsdatter.
Gård nr. 5 hartkorn først 2 7 0 0
...
1735c Christen Christensen *1713 Sønder Kollemorten †1759 Sønder Kollemorten.
Gift 1748 i Givkud med Dorte Nielsdatter i Harresø *1730.04.10 Østerhoved, Givskud †1762 Sønder Kollemorten datter af Niels Poulsen *1701c Givskud By †1766 Harresø, Givskud og Else Jensdatter *1685c †1772 Harresø.
Da han kun var 22 år, da faderen døde, kan moderen eller en anden have været fæster nogen år.
Børn (ses i skiftet efter moderens far Niels Poulsen i Harresø 1766):
Christen Christensen *1753c Sønder Kollemorten, lever 1766.
Kirsten Christensdatter *1758c Sønder Kollemorten, lever 1766.

1759 Peder Mouridsen den Ældre *1737 Sønder Kollemorten †1798 (skifte) Sønder Kollemorten.
Gift 1. 1759 i Øster Nykirke med Dorte Nielsdatter *1730.04.10 Østerhoved, Givskud †1762 Sønder Kollemorten Enke efter formand.
Gift 2. gang 1763 i Hvejsel med Maren Nielsdattter *1743c Hauge, Langskov †1798+ datter af Niels Christensen Hauge *1704c Hauge? †1762 Hauge og 1. kone Johanne Pedersdatter *1718c Lerager, Givskud †1756 Hauge.
Mest kaldet gamle Peder Mouridsen for at skille ham fra hans yngre bror unge Peder Mouridsen som er ca. 16 år yngre.
Børn med 1. kone Dorte Nielsdatter:
Christen Pedersen *1761 Sønder Kollemorten.
Spækhøker i København, gør indsigelse 1798 mod skiftet.
Børn med 2. kone Maren Nielsdatter:
Dorte Pedersdatter *1764 Sønder Kollemorten †1820 Hornstrup?.
Gift 1. 1790 med med Rasmus Jørgensen, Haustrup *1758c.
Gift 2. med Søren Christensen *1765c.
Niels *1766 †1773, 7 år gammel.
Mourids Pedersen *1768.07.10 Sønder Kollemorten †1837.08.11 Nørre Kollemorten.
Gift 1795.02.17 i Øster Nykirke med Marie Mathiasdatter *1772.04.01 Sønder Kollemorten †1846.05.18 Nørre Kollemorten datter af Mathias Andersen *1737.05.12 Vester sogn †1796.07.03 Sønder Kollemorten og Maren Christensdatter *1745c Øster Nykirke? †1800+.
Sønder Kollemorten matr. 8A, husmand med jord. Parret flyttede til Nørre Kollemorten 1810c.
Børn:
Peder Mouridsen *1795.08.23 Sønder Kollemorten. Ses FT 1801 hjemme.
Maren Mouridsdatter *1798.01.21 Sønder Kollemorten †1879.03.07 Hindskov, Thyregod.
Gift 1822.02.16 i Øster Nykirke med Knud Nielsen *1794 Søhale, Nørre Snede †1851.02.18 Dørken, Thyregod søn af Niels Madsen *1747c †1819.09.03 Søhale og Anne Marie Pedersdatter *1755c †1820.12.26 Søhale.
Flytter 1840 til Dørken, Thyregod.
Børn:
Niels Knudsen *1822.09.30 Nørre Kollemorten †1876.10.29 Kokborg, Thyregod.
Gift 1844.11.17 i Thyregod med Ane Cathrine Jensdatter *1823.07.21 Kokborghuse, Thyregod †1899.04.28 Thyregod By.
Ane Marie Knudsdatter *1824 Nørre Kollemorten, FT 1850 Dørken.
Gift 1851c med Peder Jensen *1823c Thyregod.
Bosat Hindskov, Thyregod.
Marie Knudsdatter *1827 Nørre Kollemorten, FT 1850 Dørken.
Mourids *1830 †7 år gammel.
Peder Knudsen *1833 Nørre Kollemorten, FT 1850 Dørken.
Maren Knudsdatter *1836 Nørre Kollemorten, FT 1845 Dørken.
Gift 1858c med Niels Christensen *1833c Thyregod.
Bosat Enkelund, Thyregod.
Mourids Knudsen *1840 Dørken, FT 1850 Dørken, FT 1860 tjener ved Niels Madsen i Enkelund, Thyregod.
Mathias Mouridsen *1800.10.19 †1876 Aast, Lindeballe (husmand og daglejer).
Gift 1827.11.24 i Øster Nykirke med Marie Christensdatter *1799.09.29 Nørre Kollemorten †1875.10.02 Aast, Lindeballe.
Anders Mouridsen *1806 arbejdsmand i Kbh.
Gift med Katrine Kirstine.
Dorte Mouridsdatter *1807.04.05 Sønder Kollemorten †1887.02.16 Kokborg, Thyregod.
Gift med Mads Sørensen Mølgaard *1804.11.27 Bredsten †1863.12.22 Hindskov.
Marie Margrethe Mouridsdatter *1812c.
Niels *1816 †spæd.
Jens Pedersen den Ældre *1770 Sønder Kollemorten, 1798 hjemme.
Jens Pedersen den Yngre *1772 Sønder Kollemorten, 1798 i København.
Johanne Pedersdatter *1775 Sønder Kollemorten †1842 Ris, Givskud. 1798, 21 år.
Gift 1. 1818 med Niels Poulsen.
Gift 2. med Christen Christensen Ris, Givskud.
Hun fik 1798 i Sønder Kollemorten et barn udenfor ægteskab.
Niels Pedersen *1777 Sønder Kollemorten. 1798 hjemme 19 år.
Else *1782 †8 uger gammel.
Else Pedersdatter *1784c Sønder Kollemorten.
1798 hjemme. 1798 14-15 år.
Mette *1785 †2 måneder gammel.
Mette Pedersdatter *1788 Sønder Kollemorten.
1798 hjemme. 1798 10 år.

Matrikel nr. 7 hartkorn først 0 4 0 0, efter 1787 0 5 2 2.
1743c Thomas Christensen kaldet Tammes Skrædder *1709.06.23 Sønder Kollemorten †1773.03.14 Sønder Kollemorten. Søn af Christen Christensen den Ældre.
Gift 1743.06.14 i Givkud med Maren Nielsdatter *1716c Nørskov, Lindeballe †1781.01.25 Sønder Kollemorten datter af Niels Lauridsen *1682c Østerhoved, Givskud †1760 Nørskov, Lindeballe og 1. kone Maren Jensdatter *1687c Skærhoved, Give †1733.11.27 Nørskov.
Han betegnes ved vielsen som skrædder.
Børn:
Christen Thomsen *1751c Sønder Kollemorten, overtager stedet efter stedfaderen, se nedenfor.
1773 Christen Thomsen skrædder *1751c Sønder Kollemorten †1801-15 Sønder Kollemorten.
Gift 1781.03.16 i Givskud med af Østerhoved An Dorte Christensdatter *1759c (ikke set født i Givskud) †1854 Øster Nykirke.
Hans far Thomas Christensen føres i 1775 stadig som fæster selv om han er død to år før i 1773. I 1780 ses Christen Thomsen første gang listet som fæster.
Børn:
Maren Christensdatter *1782
Gift 1. 1806c med Ebbe Sørensen †1821 Sønder Kollemorten i matr. 12A.
Gift 2. gang 1822 i Øster Nykirke med Erik Christensen *1782c Nørup †1845 Sønder Kollemorten.
Datter *1784 †3 måneder gammel.
Christen *1785 †knap to år.
An *1788
Thomas Christensen *1790, overtager stedet efter stedfaderen, se nedenfor.
Kirsten Christensdatter *1794c, FT 1834 ugift hjemme.
Dorte Marie Christensdatter *1795c.
Gift 1823 i Øster Nykirke med Søren Christensen af Bjerlev, Hvejsel.
1801+ Jakob Nielsen *1771c †1849 Sønder Kollemorten.
Gift 1801+ i Øster Nykirke med enke efter formand An Dorte Christensdatter *1759c Østerhoved, Givskud †1854 Øster Nykirke.
Ingen børn set.
1826c Thomas Christensen søn af forkonen *1790 Sønder Kollemorten †1868 Sønder Kollemorten.
Gift med Maren Jørgensdatter *1793c Hatting †1865 Sønder Kollemorten.
Et barn ud af fem:
Jakob Thomsen *1825 Hatting. Overtager stedet 1855

Gård nr. ?, Sønder Kollemorten, ikke identificeret endnu.
1762c Jens Christensen *1720 Sønder Kollemorten †1795 Sønder Kollemorten.
Gift 1762 i Øster Nykirke med Else Lauridsdatter *1715 Nørre Kollemorten †1790 Sønder Kollemorten datter i Nørre Kollemorten af Laurids Christensen *1674c Brande †1762 Nørre Kollemorten og Else Jensdatter *1680cc †1737-54 Nørre Kollemorten. Else Lauridsdatter enke efter Mourids Pedersen *1706 Nørre Kollemorten †1761 Nørre Kollemorten.
Hun får ingen børn med Jens Christensen men har mindst fire børn med Mourids Pedersen, se Nørre Kollemorten.
Else Lauridsdatters barn (udvalgt) med Mourids Pedersen:
Peder Mouridsen den Ældre *1737 Nørre Kollemorten, overtager gården, se nedenfor.

Gård nr. ?, Sønder Kollemorten, måske gård delt med ældre bror Christen Christensen den ældre.
1735 ?Christen Christensen den yngre *1680cc †1760+ Sønder Kollemorten.
Gift 1 gang med Kirsten Jørgensdatter *1683c †1704 Sønder Kollemorten.
Gift 2. gang 1710 i Øster Nykirke med Sidsel Larsdatter †1731+.
Det er ikke klart, hvilken gård han fæster i begyndelsen omkring 1702, men det kunne formodes at han fæster den fædrene gård sammen med broderen Christen Christensen den ældre, da der efter dennes død i 1735 stadig føres en Christen Christensen som fæster og han passer ikke umiddelbart på de andre gårde.
Børn med Sidsel Larsdatter:
Kirsten *1711 Sønder Kollemorten, †1715 fire år gammel.
Maren *1715 Sønder Kollemorten, †1735 tyve år gammel.
Christen *1719 Sønder Kollemorten, †1723.
Christen *1724 Sønder Kollemorten.
Christen *1731 Sønder Kollemorten.


Øster Nykirke Sønder Kollemorten Ny Matrikel 3 hartkorn 2 6 2 1 begynder her ↓
(Tak til Lars Krogager 2024 specielt for Ingeborg Nielsdatter skiftet).

Øster Nykirke Sønder Kollemorten Ny Matrikel 3 hartkorn 2 6 2 1
1664- Viste Christensen *1640c-.
Angivet 1683 at før have været brugt af Viste Christensen.

Øster Nykirke Sønder Kollemorten Ny Matrikel 3 hartkorn 2 6 2 1
1666 Niels Nielsen *1624c †1712.03.13 Sønder Kollemorten.
Gift med Gertrud Larsdatter *1638c †1702.04.23 Sønder Kollemorten.
Niels Nielsen 1664 nævnt i Mindstrup gods restanceliste.
1666 nævnt på dette hartkorn 2 6 2 1 i Reedts skøde til Pentz (Mindstrup).
1667 forbud mod at bruge øde jord i Sønder Kollemorten (der var to gårde, den ene delt i tredjeparts gårde og drevet, den anden øde - dette at øde jord blev brugt kom ofte for efter krigen 1658-60).
1668 blev Niels Nielsen og naboen Peder Christensen Lerche aftvunget 5 slettedaler i skatter for at bruge ødegårdens marker af ryttere for indhaveren Laurids Jensen i Vindelev. Disse penge vil de på tinge have tilbage.
I 1670 vidner Niels Nielsen, Peder Christensen Lerche og Christen Andersen at der aldrig er betalt skatter for mere en den ene gård de beboer.
1678 Kop- og Qvegskat:

Niels Nielsen har en kone og en tjenestepige og følgende dyr:
1 hest 1 føl 2 stude 3 kør 2 ungnøder 1 kalv 9 faar og 6 lam.
(De fleste gårde i Øster Nykirke har 1678 1 ko, ingen stude og 4 får, så Niels Nielsen er velstillet.)

1683 Markbogen.
1687 Stovgaard jordebog.
1701 Stovgaard jordebog sammen med Christen Villadsen.
At Niels Nielsen og Gertrud Larsdatters levende børn er følgende ses af stærke indicier:

1. Niels Nielsen førstnævnte fadder ved datter Inger Nielsdatters barn Mette 1700 i Nørre Kollemorten.
2. Skiftet 1748 efter Ingeborg Nielsdatter viser at hun var søster til Inger Nielsdatter.
3. Der er 4 børnebørn opkaldt Gertrud efter moderen her, se skiftet 1748 nedenfor.

Det Store Udarvings-Skifte efter Inger Nielsdatters søster Ingeborg Nielsdatter 1748 i Sønder Kollemorten (Brejl #56):

56 Ingeborg Nielsdatter i Sønder Kollemorten. 15.6.1748, fol.191.
Arvinger:
1) bror Niels Nielsen i Ulkær {Sinding sogn}, død.

1 Barn:
a Gertrud Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Ulkær {Sinding sogn}

2) bror Christen Nielsen i Fousing {Hvejsel sogn}, død.

5 Børn:
a Bent Christensen i Fousing {Hvejsel sogn}
b Christen Christensen i Tørring
c Niels Christensen på Sjælland
d Jens Christensen i Bjerlev {Hvejsel sogn}, død.

4 Børn:
1 Niels Jensen 14
2 Susanne Jensdatter 12
3 Christen Jensen 10
4 Maren Jensdatter 8

e Karen Christensdatter g.m. Anders Smed i Ildved {Hvejsel sogn}

3) søster Kirsten Nielsdatter i Dalsgaard i Ildved {Hvejsel} sogn, død.

6 Børn:
a Bent Jørgensen i Ildved {Hvejsel sogn}
b Jens Jørgensen i Båstrup
c Jørgen Thomsen i Haustrup {Øster Nykirke sogn}
d Gertrud Thomasdatter g.m. Peder Olufsen i Grejs
e Anne Thomasdatter, enke i København
f Karen Thomasdatter 26, i Vejle

4) søster Maren Nielsdatter i Kidde [i Jelling sogn], død.

6 Børn:
a Poul Mortensen i Kollerup
b Niels Mortensen i Ravning [i Bredsten sogn] på Engelsholm gods
c Anne Mortensdatter g.m. Peder Pedersen i Kidde
d Gertrud Mortensdatter g.m. Christoffer Nielsen i Ravning
e Maren Mortensdatter i Haderslev
f Karen Mortensdatter g.m. Christen Christensen i Fousing

5) søster Inger Nielsdatter i Tørrild i Nørup sogn, død.

9 Børn:
a Poul Pedersen på Skrumsager {Sønder Bork sogn}
b Christen Pedersen i Tørrild {Nørup sogn}
c Niels Pedersen i Sønder Kollemorten
d Mads Pedersen 24, i Nørre Stenderup ved Kolding
e Mette Pedersdatter g.m. Anders Poulsen i Lerager {Givskud sogn}
f Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Bech i Give
g Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Sønder Kollemorten
h Anne Marie Pedersdatter i Holsten
i Elisabeth Pedersdatter, død. E: Jens Pedersen i Dons.

4 Børn:
1 Peder Jensen 16, i Kolding latinskole
2 Maren Jensdatter 13
3 Inger Jensdatter 10
4 Laust Jensen 8


6) søster Elisabeth Nielsdatter i Sønder Kollemorten, død. 1 Barn:

a Peder Villadsen i Tørring.


Overlevende børn:
Niels Nielsen *1685- †1748- Ulkær Sinding sogn.
Gift med hans kone.
Christen Nielsen *1685- †1748- Fousing Hvejsel sogn.
Gift med hans kone.
Kirsten Nielsdatter *1685- †1748- Dalsgaard Ildved i Hvejsel sogn.
Gift 1 med Jørgen ?Bentsen søn af Bent Jørgensen.
Gift 2 med Thomas.
Maren Nielsdatter †1727 Kidde Jelling sogn.
Gift 1704 i Nørup med Morten Poulsen.
Morten Poulsen er bror til Peder Poulsen som er gift med Marens søster Inger Nielsdatter..
Inger Nielsdatter *1670c †1735 Tørrild Nørup sogn.
Gift med Peder Poulsen *1672 Trollerup Nørup sogn †1760 Sønder Kollemorten..
Levede i Nørre Kollemorten i Øster Nykirke sogn.
Tolv børn se Inger Nielsdatter.
Elisabeth Nielsdatter *1685- †1748- Sønder Kollemorten.
Gift med Villads.
Hun har er søn Peder Villadsen i Tørring sogn 1748.
Ingeborg Nielsdatter *1685- †1748 (skifte) Sønder Kollemorten.
Kirkebogen ikke ført omkring 1748, altså ingen dødsalder. Ingen børn i følge skiftet.
Hun ses som fadder og vidne 1700 - 1715 i kirkebogen, hun ses ikke gift.

Øster Nykirke Sønder Kollemorten Ny Matrikel 3 hartkorn 2 6 2 1 ender her ↑ .


Tinnet
1 Introduktion
4 Familier med børn

Øster Nykirke Tinnet Damgaard begynder her ↓
1754- Hans Knudsen *1730c †1801-14 ?Tinnet, Øster Nykirke.

Gift 1. med Kirsten Sørensdatter *1732 Haustrup, Øster Nykirke †1787 Tinnet datter af Søren Sørensen *1689c †1763 Haustrup og Marie Margrethe Andersdatter (Bredal) *1688c †1782 Tinnet.

Gift 2. 1787.09.28 i Thyregod med enke i Hindskov i Thyregod Kirsten Jensdatter *1727 Thyregodlund †1801+ ?Tinnet datter af Jens Nielsen i Thyregodlund *Odderbæk, Thyregod der forlod Thyregod sogn 1761.

Børn (tak til Hans Vesterholm og Henning Grøndahl Andersen):
Knud *1754 Damgaard †ca. 3 uger gammel.
Søren Hansen *1756 Damgaard †1801+.
Gift 1789 i Øster Nykirke med Kirsten Christensdatter *1770c Sønder Tinnet †1801+, overtager gården.
An Marie *1758 †3 måneder gammel.
Marie *1759 †3 måneder gammel.
Marie Margrethe Hansdatter *1760 Damgaard †1829 Sigtenbjerggaard, Hvejsel.
Gift 1786 i Øster Nykirke med Anders Mathiasen *1760 Nørre Kollemorten †1823 Bjerlev Møllegaard, Hvejsel søn i Nørre Kollemorten af smed Mathias Andersen *1737 Vesterlund, Vester †1796 Sønder Kollemorten og Maren Christensdatter *1748c.
Bosat Bjerlev, Hvejsel.
Anders er smed og fremstiller de berømte Bjerlev hjoller (leer). Foruden hendes bror Anders - hans mor døde da han var tre - som opvoksende og senere karl i gården har de også søsteren Anne Lisbets barn Elisabeth Clemensdatter *1795 i Tørring som plejebarn i FT 1801.
Knud Hansen *1764 †1801+.

Gift 1. med Else Eriksdatter *1746c †1792 enke efter Christen Pedersen i Sønder Tinnet.

Gift 2. 1793 i Tørring med Anne Marie Christensdatter *1755c †1799 Tinnet.

Gift 3. med Maren Pedersdatter af Sønder Tinnet †1801-.

Tørring kirkebog 1793:
enkemand Knud Hansen af Sønder Tinnet og pige Anne Marie Christensdatter fra Mølgård (copuleret - i Hammer kirke).
Anne Lisbet Hansdatter *1767c Tinnet †1807.02c Tørring Skov.
Gift 1. 1790 i Tørring med Clemmen Jensen *1769c †1812+ søn af Elisabeth Clemensdatter *1736c †1795 Tørring By og 1. mand Jens (?Sørensen Uhrskov).
Clemmen Jensen gift 2. gang med Maren Sørensdatter. Bosat Stovgaard parceller, 1805 Tørring Skov.
Anders Hansen *1768 Tinnet,
Ses FT 1787 i Bjerlev, Hvejsel ved søsteren Marie Margrethe, hvor han vel vokser op.
Konfirmeret 1789 i Hvejsel 21 år gammel.
FT 1801 er han karl i Bjerlev ved søsteren og hendes mand, smeden.
Skrives af Mindtruplund i skiftet 1807 efter søsteren Anne Lisbet.
Peder *1770c Tinnet.

Øster Nykirke Tinnet Damgaard
1789c Søren Hansen *1756 Damgaard †1801+.
Gift 1789 i Øster Nykirke med Kirsten Christensdatter *1770c Sønder Tinnet †1801+.
Børn:
Christen Sørensen *1791c Damgaard.
Hans Sørensen *1797c Damgaard.
Kirsten Sørensdatter *1799c Damgaard.

Øster Nykirke Tinnet Damgaard ender her ↑ .


Øster Nykirke Sønder Tinnet begynder her ↓
1780c Christen Pedersen †1784-87.
Gift med Else Eriksdatter *1746c †1792 Sønder Tinnet.
Set barn:
Peder Christensen *1781c Tinnet.
Erik Christensen *1785.07.03 Sønder Tinnet, Øster Nykirke.
Overtager senere en gård i Tinnet, se nedenfor.

Øster Nykirke Sønder Tinnet
1790 Ikke klart .

Øster Nykirke Sønder Tinnet husmandssted
Følgende udarbejdet af Holger Ejby Villadsen 2021.
1828- Erik Christensen *1785.07.03 Sønder Tinnet, Øster Nykirke †1856.04.19 Sønder Tinnet søn af Christen Pedersen ovenfor.
Gift 1828.10.26 i Brande med Maren Madsdatter *1792.12.30 Givskov, Give †1871.07.23 Sønder Tinnet datter af Mads Larsen og Marie Nielsdatter af Givskov i Give.
Set barn:
Mads Christian Eriksen *1836.12.20 Sønder Tinnet, Øster Nykirke overtager husmandstedet, se nedenfor.

Øster Nykirke Sønder Tinnet husmandssted
1857c Mads Christian Eriksen *1836.12.20 Sønder Tinnet, Øster Nykirke †1884.10.02 Sønder Tinnet 47 år gammel.

Gift 1. 1857.05.07 i Øster Nykirke med Cathrine Mette Møller *1836.12.03 Jelling Kro †1859.11.05 (barselsseng) Sønder Tinnet datter af Hans Jørgensen Møller *1803 Jelling †1850 og Sophie Ravn *1790 Nørup †1846 Jelling.

Gift 2. 1860.11.02 i Aale med Karen Andersen *1836.07.17 Aale mark, Aale, Skanderborg Amt †1869.10.04 (brysttæring, tuberkulose) Sønder Tinnet datter af Anders Pedersen *1790c Hammer sogn og Johanne Madsdatter *1798c Vrads sogn.

Gift 3. 1871.04.22 i Øster Nykirke med Mariane Pedersen *1851.12.07 Aastrup mark, Føvling sogn, Skanderborg Amt †1874.05.04 (barselsfeber) Sønder Tinnet 22 år gammel datter af gårdmand Peder Jeppesen Buck (slægtsbog) *1806.11.08 Føvling †1879.06.22 Aastrup og Jensine Eskesdatter Dalsgaard *1817.08.07 Ring Degnebolig, Ring sogn, Skanderborg Amt †1904.04.10 Aastrup.

Gift 4. 1876.03.25 i Øster Nykirke med Caroline Andersen *1846.06.08 Hvejsel mark, Hvejsel sogn †1915.07.24 Give By datter af husfolk Anders Jacobsen *1804c Hvejsel og Marie Jensdatter *1800c Ejstrup, Skanderborg Amt (Caroline gift 2. 1902.06.28 i Emaus kirken i Give med Anders Jacobsen *1848.11.11 Østbirk mark, Østbirk sogn †1926.08.16 Give By.

Set søn med 4. kone Caroline Andersen:
Johan Conrad Bolvig Eriksen *1881.09.05 Tinnet, Øster Nykirke †1957.06.13 Vonge, Øster Nykirke.
Gift 1905.10.30 i Vejle sogn med Alma Bothilde Nielsen *1880.06.25 Østerhoved, Givskud †1933.10.20 Vonge datter af husmand Jens Kristian Nielsen *1847c Hvejsel og Frederikke Karlsen *1847-52c.
Foderstofuddeler i Vonge i Øster Nykirke.

Øster Nykirke Sønder Tinnet ender her ↑ .


Øster Nykirke Nørre Tinnet begynder her ↓

Øster Nykirke Nørre Tinnet
1777c Christen Christensen *1747c †1801-14.
Gift 1775.10.13 i Thyregod med af Sejrup Johanne Svendsdatter *1752.11.12 Dørken Thyregod †1834.11.30 Nørre Tinnet Øster Nykirke datter af Svend Sørensen *1713c Dørken †1773.06.09 60 år Enkelund Thyregod og 2. kone Maren Lund Iversdatter *1726.10.27 Sejrup Thyregod †1808.09.16 82 år Thyregodlund.
Johanne Svendsdatter er som enke på aftægt FT 1834 ved næste ejer Niels Jensen Nørup.
Børn:
Maren Christensdatter *1778.05 Nørre Tinnet overtager gården se nedenfor.
Mette Marie Christensdatter *1781c Nørre Tinnet
Sidsel Christensdatter *1786c Nørre Tinnet.
Christen Christensen *1793c Nørre Tinnet.
Barbara Christensdatter *1797c Nørre Tinnet.

Øster Nykirke Nørre Tinnet
1810- Niels Jensen Nørup *1767c †1843.04.12 (aftægtsmand ved gardmand Niels Emanuel Lauridsen af Nørre Tindet).
Gift 1802c med Maren Christensdatter *1778.05 Nørre Tindet +1863.01.28 Koustrup Hammer sogn datter af formand.
Niels Nørup og Maren Christensdatter ses FT 1840 på aftægt ved Niels Emanuel Lauridsen, som er gift med Johanne Nielsdatter *1814c vel deres datter.
Børn:
Mette Marie Nielsdatter *1810.05.31 (dato i konfirmation) Nørre Tinnet overtager gården se nedenfor.
?Johanne Nielsdatter *1814c Nørre Tindet.
Gift med Niels Emanuel Lauridsen *1800c Grædstrup Sogn Skanderborg Amt.
Bosat Nørre Tinnet.

Øster Nykirke Nørre Tinnet
Optrevlet af Holger Ejby Villadsen 2023.
1832 Peder Jensen Møller (Ørum) *1804.03.17 Stoltenborg Kollerup sogn Vejle Amt †1868.03.25 Nørre Tinnet Øster Nykirke søn af Jens Kniplingshandler og Maren Christensdatter (Stoltenborg) *1782.05.12 Stoltenborg †1867.01.31 Vejle sogn Vejle Amt (Øster Nykirke kirkebog ”død af Alderdom; Begravelsen besørget af Sønnen, Peder Jensen Ørum i N. Tinnet”)
(- datter af Christen Rasmussen *1737.12.01 Vindelev sogn, Vejle Amt †1810.08.12 (skifte) Stoltenborg og (gift 1776.08.10 Kollerup) Anne Margarethe Hansdatter *1757.03.13 Kollerup †1825.04.29 Laage Mark Sindbjerg sogn Vejle Amt
-).
Gift 1832.12.29 i Øster Nykirke med Mette Marie Nielsdatter *1810.05.31 dato i konfirmation Nørre Tinnet †1885.12.11 Nørre Tinnet datter af formand.
Peder Jensen Møller (Ørum) var husmand i Nørre Tinnet i Øster Nykirke sogn i Vejle Amt.
Af Peder Jensen Møller og Mette Marie Nielsdatters 11 børn døde 3 spæde og 2 før de blev tyve år gamle.
Børn:
01 Maren *1833.04.22 Nørre Tinnet, Øster Nykirke †1833.05.27 en måned gammel.
02 Maren Pedersdatter *1834.04.26 Nørre Tinnet †1851.10.13 Nørre Tinnet sytten år gammel.
03 Niels Pedersen *1836.01.29 Nørre Tinnet †1915.03.13 Gammel Jellingvej 3 Hover sogn Vejle Amt.

Gift 1. 1867.03.28 i Øster Snede med Josephine Ludovica Bruun *1837.07.16 Bredballe Mark Hornstrup sogn Vejle Amt †1871.07.26 Lindved Sindbjerg sogn Vejle Amt Datter af separeret Ane Marie Pedersdatter og udlagt gartner paa Hvolgaard Christian Bruun.

Gift 2. 1880.04.30 i Vejle By med Karen Marie Andersen *1855.04.02 Vilstrup Skibet sogn †1938.10.07 Gammel Jellingvej 3 Vor Frelsers sogn Vejle datter af indsidder Anders Sørensen *1824.08.09 Højen Hede Højen sogn Vejle Amt †1898.08.26 Vejle Søndermark Vejle og (gift 1. 1849.12.09 i Højen) Johanne Marie Sillasdatter *1828.11.26 Vilstrup Skibet sogn Vejle Amt †1863.04.19 Vilstrup Skibet sogn.

Niels Pedersen var kludehandler i Vejle.
Josehpine Bruhn 7 år gammel er FT 1845 plejebarn ved indsidder Jørgen Sørensen og Maren Andersdatter i Hvolgaards Mark i Langskov sogn. I FT 1845 er hun tjenestepige i Møllen i Laage i Sindbjerg sogn. I FT 1855 er hun tjenestepige i en stor gård i Nyborg i Langskov sogn. I FT 1860 tjener hun i Ildved By i Hvejsel sogn

04 Jens Christian Pedersen *1838.09.03 Nørre Tinnet †1922.08.07 Heedegaard Ejstrup sogn Skanderborg amt.
Gift 1868.05.29 i Ejstrup med Mette Marie Nielsen *1849.02.04 Heedegaard †1929.01.10 Heedegaard datter af gårdmand Niels Nielsen *1810.10.10 (dato fra konfirmation) (lægdsrulle) Heedegaard †1869.01.13 Heedegaard
(- søn af Niels Christian Laursen *1781c Heedegaard og Ane Kirstine Nielsdatter *1776c ?Heede Ejstrup sogn
-)
og (gift 1837.06.17 Ejstrup) Marie Jensdatter *1818.06.19 (konfirmation) Gjellerup By †1911.06.25 Heedegaard
(- datter af Jens Jensen (Hammerum) *1795.07.12 Gjellerup †1872.05.15 Heedegaard (søn af Jens Hammerum og Maren Knudsdatter) og (gift 1816.10.25 Gjellerup) Mette Marie Madsdatter *1791.10.10 Sønder Felding sogn †1872.05.20 (død samme dag manden blev begravet) Heedegaard datter af Mads Jensen og Birthe Eskesdatter
-).
Jens Christian Pedersen var husmand i Heedegaard i Ejstrup sogn (FT1906: Matr. 3E Heedegaard).
05 Christen Pedersen *1840.11.21 Nørre Tinnet †1879.03.28 Nørre Tinnet.
Gift 1866.01.04 i Øster Nykirke med enke Christine Olesen *1840.03.15 Nørre Tinnet Øster Nykirke sogn †1880+ datter af gårdmand Ole Jensen *1798.03.11 Hjortsvang Linnerup sogn Skanderborg Amt †1876.06.10 Nørre Tinnet og (gift 1836.06.19 Vindelev Vejle Amt) Anna Sophia Johannesdatter *1802.04.04 Kollerup sogn Vejle Amt †1880.02.05 Ulkind Mark Ringive sogn Vejle Amt.
Ved Christen Pedersens dåb "Daglejerske Maren Christensdatter af Vejle bar Barnet". Hun er faderens mor.
Christen Pedersen var skrædder i Nørre Tinnet i Øster Nykirke sogn.
Christine Olesen *1840.03.15
Gift i 4 måneder 1. 1863.11.28 i Øster Nykirke med Christen Rasmussen *1840.07.31 Lille Vorslunde Give sogn †1864.04.07 Bogense Lazaret, Odense amt (begravet Bogense) søn af Rasmus Christensen *1801.02.15 Utoft Grindsted sogn Ribe Amt †1876.05.18 Vorslunde Give og (gift 1825.11.27 Ølgod) Voldborg Nielsdatter *1800.02.08 Fruerlund Horne sogn Ribe Amt †1874.07.25 Vorslunde.
Et barn set:
Christen Rasmussen *1864.02.22 Nørre Tinnet †1893.08.29 Lønaa Thyregod sogn.
Gift i tre år 1890.04.12 i Thyregod med Johanne Marie Sørensen *1872.04.01 Dørken Thyregod sogn †1951.06.09 Hedensted By datter af husmand Jens Peter Sørensen *1829.03.12 Høgsholt Hover sogn Vejle Amt †1878.11.08 Dørken Mark og (gift 1859.11.11 Thyregod) Ane Kirstine Olesdatter *1834.10.02 Dørken †1920.10.23 Dørken.
Johanne Marie Sørensen.
Gift 2. 1895.06.15 i Hornborg Skanderborg Amt med Søren Nielsen Mortensen *1853.01.13 Dørken Thyregod †1938.08.26 Hedensted By søn af gårdmand Morten Nielsen *1816.07.23 Jelling Hede Jelling sogn Vejle Amt †1857.11.30 Dørken og (gift 2. 1852.05.28 Gadbjerg) med Johanne Maria Sørensdatter *1824.02.27 Høgsholt Hover sogn Vejle Amt †1872.11.01 Vonge Mark Øster Nykirke sogn.
06 Marie Margrethe Pedersen *1843.03.25 Nørre Tinnet †1920+ USA.
Gift 1870.10.29 i Engum Vejle Amt med Anthon Knudsen *1842.06.30 Assendrup Mark Engum sogn †1920+ USA søn af gårdmand og smed Knud Jensen *1801.08.10 Bredballe Skov Hornstrup sogn Vejle Amt †1875.02.02 Assendrup Mark Engum sogn Vejle Amt og (gift 1824.06.19 Øster Snede Vejle Amt) Else Marie Jensdatter *1806.11.18 Bredballe †1878.01.19 Assendrup Mark.
Ægteparret udvandret til USA 1873 mål Baltimore i Maryland.
Bopæl Census 1920: Belvedere Township, Los Angeles County, California, USA.
07 Elias Pedersen *1845.07.12 Nørre Tinnet †1863.09.27 Nørre Tinnet 18 år gammel.
08 Hanne Marie *1848.07.09 Nørre Tinnet †1848.09.26 to måneder gammel.
09 Karen *1848.07.09 Nørre Tinnet †1849.06.01 elleve måneder gammel.
10 Karen Marie Pedersen *1849.10.22 Nørre Tinnet †1884.12.04 Vonge, Øster Nykirke ugift tjenestepige.
11 Martin Pedersen *1852.05.16 Tinnet, Øster Nykirke sogn †1927.07.27 Ejstrup.
Gift 1874.12.08 i Herning med Anne Marie Nielsen *1853.04.21 Ejstrup †1940.02.13 Hallundbæk Ejstrup datter af Niels Olesen *1825.02.20 Ejstrup By
(- søn af Ole Nielsen og Anne Marie Pedersdatter
-)
og Karen Olesdatter *1828.01.24 Store Nørlund Ejstrup
(- datter af Ole Sørensen og Ane Kirstine Jensdatter.
-).
Martin Pedersen var husmand og landpost i Ejstrup sogn Skanderborg Amt.

Øster Nykirke Nørre Tinnet ender her ↑ .

Vonge
1 Introduktion
4 Familier med børn

En gård:
1683- Anders Laursen †1687-99.
Hvis man antager at Niels Andersen Wong er født i Vonge — det er en ret sandsynlig antagelse — er der set to mænd i 1687 han kunne være søn af: nemlig Anders Laursen med kone, der driver en regulær gård og Anders Graversen uden kone, der er gadehusmand med 3 får. Derudfra kan faderen vel kun være Anders Laursen — idet at han som Niels Andersen Wong er på en gård og ikke i et gadehus, mens Anders Graversen kunne have haft en kone, der var død før 1687, men han har ingen gård men et husmandssted. Der er ikke set hartkorn på Anders Laursen gård mens Niels Andersen Wongs gård havde 2 1 3 2 og 0 0 3 2 i skov.
Anders Laursen ses første gang i en Extraskat til Koldinghus 1683 og her i Kopskatten 1687 (tak til Christian Tirsgaard):

Anders Laursøn, en Hustroe, en Hest, en Plag under 3 Aar, en Koe, en Ungnød under 2 Aar, 3 Faar.

To gårde og tre gadehussteder i Vonge ejes af Friherre Rudolph Abraham von Podebusch, der ikke skrives af noget gods eller sted. Det må være Friherre Rudolfs Abraham von Putbus *1628 †1716, der skrives til Kjørup, Skam herred, Odense amt; han var dansk født i flere generationer. Tre andre gårde og to gadehussteder ejes af Hammergård i Hammer sogn. For et gadehussted og en gård er ingen ejer set.
Første grundlag til følgende slægtsudredning modtaget med stor tak fra Hanna Andersen (2005).
Anders Laursens mulige børn nedenfor baserer på fadderlisterne i kirkebogen og at personerne hører til i Vonge eller har forbindelse til Vonge. Laurids Andersen i Bjerlev antages i familie dels fra navnet (opnævnt efter hans bedstefar) og dels fra fadderlister. Hvis det ikke havde været for præsten Hans Jørgensen Jellings usædvanlige flid med at skrive kvindernes navne ind i kirkebogen, ville dette ikke have været muligt. Omkring 1700 skrives meget få kvindenavne i de allerfleste kirkebøger.
Sagen kompliceres lidt af at Niels Andersen Wong fra Vonge og hans kone Bodil Andersdatter fra Bregnbjerg, Hammer sogn har samme patronym Anders/en/datter. Men da de er født i forskellige sogne er det alligvel muligt at skeldne nogenlunde godt i fadderlisterne. Hendes kendte formodede søskende er Søren Andersen i Bregnbjerg, Jakob Andersen i Ørnsholt, Øster Nykirke; Jens Andersen i Hjortsvang, Hammer; Peder Andersen i Ørnsholt og evt. Anders Andersen i Møllerup, Hammer.
Karen Andersdatter, der i 1701 troloves med Peder Christensen Pors, stod først i denne liste, men anser jeg hende for næsten udelukket, fordi trolovelsen ingen vidner har fra familien Wong.
Jeg har tilføjet Maren Andersdatter, fordi mellem vidnerne ved hendes trolovelse optræder: Laurids Andersen i Bjerlev og Jørgen Johansen i Vonge. Hun ses som fadder ved Jørgen Johansen. Jørgen Johansen kendes fra et ganske udsædvanligt skifte efter hans mor, se under ham.
I følge Hanna Andersen, Give ses Anders Laursen og Niels Andersen Wong på samme gård (er dette fra hartkornet?).
Laurids (Lars) Andersen i Bjerlev er:
1701 fadder ved Jørgen Johansen og Kirsten Andersdatter i Vonge.
1703 1. gang fadder ved Niels Andersen og Bodil Andersdatter i Vonge.
1704 vidne ved trolovelsen Maren Andersdatter af Vonge med Jørgen Gydesen af Bjerlev.
1706 2. gang fadder ved Niels Andersen og Bodil Andersdatter i Vonge.
Jørgen Johansen (gift med Kirsten Andersdatter) i Vonge er:
1704 vidne ved trolovelsen Maren Andersdatter af Vonge med Jørgen Gydesen af Bjerlev.
1706 1. gang fadder ved Niels Andersen og Bodil Andersdatter i Vonge.
1710 2. gang fadder ved Niels Andersen og Bodil Andersdatter i Vonge.
1711 3. gang fadder ved Niels Andersen og Bodil Andersdatter i Vonge.
1714 4. gang fadder ved Niels Andersen og Bodil Andersdatter i Vonge.
Niels Andersen Wong (gift med Bodil Andersdatter) i Vonge er:
1701 1. gang fadder ved Jørgen Johansen og Kirsten Andersdatter i Vonge.
1705 2. gang fadder ved Jørgen Johansen og Kirsten Andersdatter i Vonge.
1708 3. gang fadder ved Jørgen Johansen og Kirsten Andersdatter i Vonge.
1711 4. gang fadder ved Jørgen Johansen og Kirsten Andersdatter i Vonge (Niels Andersens kone er fadder).
Maren Andersdatter *Vonge gift med Jørgen Gydesen i Bjerlev:
1705 fadder af Bjerlev ved Jørgen Johansen og Kirsten Andersdatter.
Som afsikret gælder at Kirsten Andersdatter og Niels Andersen Wong er søskende. Laurids Andersen i Bjerlev, Hvejsel er ret sikker søsken også. Med kun to nævnelser er Maren Andersdatter mindre sikker, men sandsynlig.
Formodede børn:
?Laurids Andersen i Bjerlev, Hvejsel.
?Kirsten Andersdatter, gift 1700- med Jørgen Johansen i Vonge.
?Niels Andersen Wong *1673c Vonge?, se nedenfor.
??Maren Andersdatter *1680c Vonge?
Trolovet 1704 i Øster Nykirke med Jørgen Gydesen af Bjerlev, Hvejsel.
1699- Niels Andersen Wong *1673c Vonge †1756 Vonge ?søn af formand.
Gift (i Hammer formodentlig) 1699- med Bodil Andersdatter *1675c Bregnbjerg, Hammer †1757 Vonge datter af Anders Jakobsen Bregnbjerg †1706-10 og Birgitte Sørensdatter †1711+.
Dette er den navnkundige, rige Niels Andersen Wong, der langsomt købte gods sammen og til sidst i 1755 havde 223 tønder Hartkorn, hvoraf det meste lå under Donneruplund i Give, som hans sønner og svigersønner drev (se Donneruplund). Af hartkornet lå det halve i Give sogn, en syvendedel i Brande sogn og resten spredt delvis tyndt over ni sogne. I Øster Nykirke ejede han 5 gårde. Han køber ofte gårde på auktion, men det er sjældent man ser ham sælge.
Han synes at overtage hans fars fæste af gården i Vonge, men han er en handelsmand. Han ses ofte på auktioner: han havde rede penge og købte billigt ind. At traditionen siger han var studehandler er endnu ikke set bekræftet i kilderne. Han låner penge ud fx i 1712 400 rigsdaler til hjælpepræst Bilhardt i Bøllund, Give med pant i gårde i Give By. Men han pantsætter også selv gårde for at rejse kapital.
I 1748 dør hans elskede datter Birgitte på Donneruplund i Give, som svigersønnen Christen Pedersen Donnerup forpagter det halve af. Skiftet efter hende er præget af overflod. Christen Donnerup giver mere end han skal og Niels Andersen Wong kautionerer for hele arven til de tre børn. Christen Donnerup var solid som svigerfaderen og købte, som ham, langsomt gårde op. Niels Andersen Wong sætter et egetræs indskrift i Give kirke efter datteren som i 1942 stadig var bevaret og læseligt.
I 1751 låner han 80 rigsdaler ud på en Vexel Obligation til birkedommer Peder Paaske i Hastrup Mølle, Thyregod og skal have dem igen med renter inden en uge er gået. Da Peder Paaske dør 1753 har han stadig ikke fået pengene tilbage og stiller fordring imod boet. Arvingerne siger, at de mener betalingen er foregået eftersom fristen var en uge. Men enken efter Peder Paaske ved at de 80 rigsdaler ikke er betalt dog skal den firs-årige Niels Andersen Wong bekræfte dette under ed, hvilket han gør for Nørvang Herredsting og forelægger det skifteretten.

Læst for Retten paa Nørvang Tørrild Herreders Ting Løverdageen den 20 April 1754. Sr. Niels Andersen i Vonge dernæst i Følge Høibmte. Hr. Kammer Herre og Amtmandens foranførte Resolution sisterede {?} sig Personligen at aflegge den anbudne Eed, hvorefter da for ham Lovens Eed af Lovbogen blev oplæst og betydet, samt formanet til Sandheds Udsigende og at vogte sig for Meeneed. Derpaa Sr. Niels Andersen efter forregaaende aflagde Eed med opholdne Fingre efter Loven stadfæstede og bekræftede, at af de i sal. Birkedommer Paaskes Stervboe af ham fordrende 80 rd. er ey til ham noget i Vahre eller Penge af salig Birkedommer Paaske eller nogen anden bleven betalt. Retten lod atter paaraabe, om H. Birke Dommer Thistrup eller nogen paa hans vegne var nærværende, som agtede Sr. Niels Andersen des angaaende at contra qvæstionere, men da ingen sig anmeldte, begierede Sr. Niels Andersen det passerede beskreven meddeelt under et lovformeligt tingsvidne, hvilket Retten og tillod. Og at da som forreskrevet staar er passeret og tilgaaet herudi paa bemeldte Nørvangs Tørrild Herreders Ting, vidner med os erfterskrevne Tingmænd, navnlig Jens Olufsen, Pogger Povelsen, Christen Olufsen, Niels Nielsen, Peder Møller og Jørgen Oue, alle af Hveisel og Peder Henrichsen af Uhrebye. –
Hvilket vii med vore Hænders Underskrift og hostrykte Signeter stadfæste. –
Actum Nørvangs Tørrild Herreders Ting ut supra.
Christian Grundahl (LS)
Sørren Rasmussen Egtved (LS)

Niels Andersen Wong kører tøjlerne på hans gods meget stramt og ingen af sønnerne får lov at handle med gårde. Hans søn Anders Nielsen Wong, der er 42 år gammel ved hans død, eksploderer derefter i et væld af godsauktioner og gårdhandler. Man kan sige han eksploderer i spekulationer. Han kan ikke få nok og køber sig til glansen af den store herregård Hastrup i Thyregod. Kontrasten til faderen, der blev boende som han blev født i hans fæstegård i Vonge er enorm.
To måneder før han dør i marts 1756 lader Niels Andersen Wong sammen med konen et legat udstede til Nykirke og Give sogns fattige. Summen er 200 rigsdaler, som han lader stå evindeligt i Donneruplund og renten på 8 rigsdaler om året skal fordeles til de to sognes fattige. Det er sproget i legatet, der gør indtryk meget mere end det for hans forhold meget ringe beløb. Formuleringer som "det lidet har formeeret til det overflødige", "ladet alting lyckes for os" og "velsignet vore Hænders Gierninger". Donneruplund havde han jo købt 1719, derefter stadig og vedvarende købt gårde til og ladet sønnerne og svigersønnen drive gennem 37 år og han har set det som en central del af hans livsværk. Han må have drejet sig flere gange i graven, da sønnen solgte hele Donneruplund på auktion i 1762 og med dennes svigersøn handlede herregårde så det stod fra dem som skidt fra en spædkalv.
Udskrift Johannes Hansen, Skovlund, Thyregod (†1989), hvorved Durup rettet til Donrup:

Niels Andersen Wong og Hustrue Boel Andersdatter givet til Nye Kircke og Gifve Sogners Fattige Renten af 200 Rigsdaller, som skal staae i Donrup og forrentes med 4 pro cento under Sognepræstens Dispositon dateret 14 Januarii 1756 og lyder saaledes:
Siden jeg Niels Andersen Wong med min kjære Hustrue Boel Andersdatter i vores langvarige Ægteskab kendeligen har mærcket Gud den Allerhøjestes Velsignelse i det legemlige, at han det lidet har formeeret til det overflødige, og i alle Tilfælde, indtil vores nuværende høye Alder, ladet alting lyckes for os, ja velsignet vore Hænders Gierninger, hvorfore vi ey alleene har Aarsag at takke Herren for sin Godhed, men endog i Gierningen at viise vor Tacknemmelighed i at meddeele og giøre godt, mens vi endnu har Tiid, mod vores trængende Næste.
Saa har jeg Niels Andersen Wong og min Hustrue Boel Andersdatter, begge boende i Vonge i den Hellig Trefoldigheds Navn besluttet med velberaad Hu, samt fælles indbyrdes Overlæggelse, at ville bortskiænke og give i vores levende Live den Capital 200 Rdl. hvilken summa vi og aldeeles herved bortgiver til de fattige og meest tængende i Nye Kircke og Gifve Sogner, som haver sin Begyndelse ved mit Døds-Fald. Og skal ovenmeldte Capital alletiider fast blive staaende i vores forhen tilhørende Donrupgaard hos vor Søn, Anders Nielsen eller Efterkommere, i hvo den i Fremtiiden kommer til at eye, hvoraf aarligen svares 4 pro cento, som er aarlig 8 Rdl., hvilke Renter ligeligen deeles imellem Nye Kircke og Gifve Sogners Fattige, og betales aarligen til Sognepræsten for bemeldte Sogner, der efter bedste Skiønsomhed uddeeler dem til de Høysttrængende.
Skulde der i nogen af Sognerne ey findes Fattige nok, der kunde trænge til disse Renter, helst da desforuden af Sognerne svares til de Fattige, saa anvendes det overskydende til Forklaringer og Nye Testamenter for fattige Børn, at de derved kand veyleedes til dend sande og saliggiørende Jesu Kundskab, hvortil vi alleene vil have de anførte 200 Rdlr. med disses aarlige Renter uryggeligen og bestandig legeret, og at dette vores Gave-Brev ey skal forkomme, har vi overleveret en ligelydende Gjenpart til vores Sognepræst Hr. Stalknecht med vores Hænders egne Underskrivt og hostryckte Signet, samt og tillige bedet vor Søn, Anders Nielsen paa Donrup og Nis Skolemester i Vonge dette med os til Vitterlighed at underskrive.
Testerer Vonge dend 14de Januarii 1756.
Niels Andersen Wong.
Boel Andersdatter.
Anders Nielsen Wong. Niels Jepsen, Skoleholder.

Skiftet i april 1756 opfører hans værd til den enorme sum 16.875, hvoraf vel 14.498 rigsdaler er for gården Donneruplund. Desuden ansættes boets strøgods med hartkorn 59 3 1 2 til 40 rigsdaler per tønde hvilket giver 2.377 rigsdaler. Der er ingen som helst gæld!! Enken frafalder hendes arv mod at beholde gården hun bor på i Vonge. Arven bliver usædvanligt delt i to dele, det halve til Anders Nielsen Wong, den anden halvdel til to hold børnebørn.

Familie Barn af:NavnAlder Rigsdaler
Søn Niels Andersen Wong Anders Nielsen Wong 41 8.475
Sønnesøn Jørgen Nielsen Wong Niels Jørgensen Donnerup 24 5.600
Datterdatter Birgitte Nielsdatter Wong Bodil Marie Christensdatter 12 560
Dattersøn Birgitte Nielsdatter Wong Niels Christensen Donnerup 10 1.120
Dattersøn Birgitte Nielsdatter Wong Peder Christensen Donnerup 7 1.120

Anders Nielsen Wong skal udrede de 8.400 rigsdaler til børnebørnene. Efter de normalt gældende regler var der tre arvinger, to mandlige og en kvindelig. Det giver 5 dele, to til hver af de mandlige og en til den kvindelige. En del er 3.375 rigsdaler, 6.750 til Anders Nielsen Wong, 6.750 til Niels Jørgensen Donnerup og 3.375 til de tre børn af Birgitte Nielsdatter Wong (med Christen Pedersen i 1756 på Skovgaard i Kollerup sogn), 675 til datterdatteren og 1.350 til de to dattersønner. At det ikke regnes skyldes måske et testamente, som kan have bestemt at Anders Nielsen Wong skulle have halvdelen. Enken frafalder jo hendes arv.
Børn:
Jørgen Nielsen Wong *1703 Vonge †1740 Donneruplund, Give.
Gift 1730 i Give med Birte Sørensdatter *1707c †1769 Give By.
De får 9 børn på 10 år, hvoraf kun een lever.
Anders *1706 Vonge, vel død før 1714 men glemt begravet i kirkebogen. Han er med fuldstændig sikkerhed død før 1756, for han nævnes ikke i skiftet og han har heller ingen børn.
Karen *1710 †5 måneder.
Birgitte Nielsdatter Wong *1711 Vonge, Øster Nykirke †1748 (skifte) Donneruplund.
Gift 1743c med Christen Pedersen Donnerup *1717c Tørring †1797 Store Hestlund, Give søn af Peder Madsen Borreschmidt i Tørring †1755 Tørring og kone †1725+.
Birgitte er faderens øjesten som både mindepladen i Give kirke og skiftet beviser. Hun blev kun 37 år gammel.
Anders Nielsen Wong *1714 Vonge †1777 Vesterdam, Thyregod.
Gift 1739 i Hvejsel med Birthe Marie Albertsdatter *1712c Hastrup Mølle, Thyregod †1793 Thyregodlund, Thyregod datter af Albert Jensen *1655c †1738 Hastrup Mølle og 2. kone Else Olufsdatter *1672c Alsted Mølle, Øster Nykirke †1724 Hastrup Mølle.
Han er en spreder, hvor faderen var en samler. Han sælger efter faderens død hurtigt hele Donneruplund og alt strøgodset og køber derfor glansen af den store herregård Hastrup i Thyregod. Donneruplund havde været lille og uanseligt. Hans anden datter Bodil gifter sig med prokurator Anders Bagger, der overtog Hastrup 1764 og brugte 17 år til at gå konkurs på.
1762- Jens Thomsen .
Han ses på hartkornet 2 1 3 2 med skov 0 0 3 2, som Niels Andersen Wong havde haft det, i auktionen 1762, som Anders Nielsen Wong køber, det er trods alt hans fædrene gård. Da Niels Andersen Wong blev meget gammel har han ikke selv drevet gården de sidste årtier før hans død i 1756. Det kan formodes at Jens Thomsen fik fæstet allerede i 1756.

En gård:
1699- Jørgen Johansen *1676c †1729 Vonge, 53 år, søn af Maren Jensdatter *1646c †1738 (skifte) Søften ved Aarhus og Johan Gruab der i 1673c tjente på herregården Schildtrup på Sjælland.
Gift 1699c med Kirsten Andersdatter datter af Anders Laursen †1687-99 Vonge.
Hans familie kendes fra et helt ekstraordinært skifte (se Britta Helseby og Niels Sen) efter hans mor i 1738:
Frijsenborg Gods Skifteprotokol:
G 341-378 16/17
532, 29 april 1738, Søften
Maren Jensdatter, død 92 år gl.
Laurids Jørgensen, tidligere ægtefælle, død
Deres børn:
1) Jens Lauridsen Ladefoged, død 1732 på Clausholm, moderen arvede
2) Cathrine Lauridsdatter ~ Hans Henriksen i Søften
3) Anne Lauridsdatter, død
4) Marie Lauridsdatter, død som spæd
Hendes uægte søn Jørgen Johansen nævnes som født for ca 63 år siden {regnet fra 1738}, da afdøde tjente på en herregård Schildstrup {Eskildstrup?} på Sjælland, faderen Johan Gruab.
Jørgen Johansen, død, hans børn:
a. Johan Jørgensen i Vonge
b. Anders Jørgensen i Vonge
c. Jørgen Jørgensen i Vonge
d. Marie Jørgensdatter ~ Therkel Sørensen i Vonge
e. Karen Jørgensdatter ~ Michel Olesen
Han gifter sig omkring 1699 vel i Øster Nykirke med søsteren Kirsten til Niels Andersen Wong af dynastiet Wong. Børnene i skiftet passer nøjagtigt med børnene i kirkebogen.
Børn:
Karen Jørgensdatter *1701.
Gift 1724 i Øster Nykirke med Michel Olesen, er i 1738 stadig levende og gift.
Johan Jørgensen *1705 Vonge, overtager gården med 24 år, da faderen dør, se nedenfor.
Anders Jørgensen *1708 Vonge overtager gården mellem 1738 og 1750c, se nedenfor.
Marie/Maren Jørgensdatter *1711 Vonge †1782+ Vonge?, i 1738.
Gift i Vonge med skrædder Terkel Sørensen †1782 (skifte) Vonge.
Børn:
Søren Terkelsen *1734 Vonge †1787 (skifte, udarvinger) Vejle.
Gift med Anne Christensdatter, ingen børn.
Jørgen Terkelsen *1737 Vonge †1787+.
Gift med Mette Sørensdatter *1746c. Vonge By.
Kirsten Terkelsdatter *1742c Vonge.
Gift 1. Peder Christensen Lerche *1713 Vonge.
Gift 2. med Mads Lauridsen *1742c.
Børn:
Christen Pedersen *1768 Vonge, FT 1787 plejesøn, skoleholder ved stedfar Mads Lauridsen. FT 1801 landsoldat hjemme.
Rebekka Pedersdatter *1779 Vonge †1850+, FT 1801 ugift hjemme.
Gift med Christen Jensen Stounsig *1775c Øster Nykirke †1858 Vonge.
Maren Terkelsdatter *1751c, FT 1787 i Underup sogn, tjener ved Jens Pedersen.
Jørgen Jørgensen *1714 Vonge, i 1738 i Vonge.
1729 Johan Jørgensen *1705 Vonge, bor 1738 i Vonge. .
Ejer tilsyneladende denne gård i 1762 (som broderen Anders Jørgensen driver), men ses ikke at bo i Øster Nykirke. Det formodes han er flyttet ud af sognet.
1750c Anders Jørgensen *1708 Vonge †1786 Vonge, bor 1738 i Vonge.
Gift 1750c med Anne Marie Andersdatter *1727 Møllerup, Hammer †1785 Vonge, datter af Anders Andersen i Møllerup (tak til Vera Madsen, 2013). Se bl. a. Bjørnholt.
Det ses ikke, hvornår han begynder at drive gården for sig selv, men det må være et sted mellem 1738 og 1750c, da han gifter sig. Driver tilsyneladende denne gård i 1762 (som broderen Johan Jørgensen ejer, men denne ses ikke at bo i Øster Nykirke).
Børn:
Maren Andersdatter *1750c Vonge †1801-34.
Gift 1774 i Øster Nykirke med Jens Christensen i Tinnet *1751c †1834+, søn af Christen Jørgensen †1787- og Ane Jensdatter *1717c †1787-1801 (tak til Vera Madsen, 2013). Bosat Nørre Tinnet.
Birte Andersdatter *1765 Vonge gift med eftermanden, se nedenfor.
1786 Laust Jensen *1754c †1820 Vonge.
Gift 1786 i Øster Nykirke med datter af formand Birte Andersdatter *1765 Vonge †1807 Vonge Mark.
Ikke helt afsikret, at det er den samme gård. Men de bliver gift i 1786, da hendes far dør, det synes altså sandsynligt.

En gård 1760- 4 2 3 1½ (Hammergaard) 1760+ 4 6 2 2 (Mindstrup, to fæstere):
1747- Peder Hansen †1765+.
Gift 1736 i Linnerup med Maren Christensdatter *1715c †1765 (skifte Skovgaard) Vonge datter af moder NN *1690cc †1760 Vonge.
Peder Hansen blev gift i Linnerup og derved formodes at Maren Christensdatter er født eller opvokset i Linnerup. Første datter er født i Linnerup 1736 hvorefter familien flytter til Hage, Hammer, hvor de næste tre børn er født. Han er kommet til Vonge efter sønnen Hans fødsel i 1743 og før han i 1747 nævnes af Vonge, da Maren bærer Niels Marcussens barn i Hage, Hammer sogn (tak til Vera K. Madsen 2013).
I 1754 ses han i en jordebog under Hammergaard (Ejnar Bjerre).
I 1760 fik Emanuel Thygesen på Mattrup skøde på en del gårde i Vonge. En gård (synes sammenlagt af to gårde) med hartkorn 8 5 0 1 kaldes Terkels og Hjulers gård og har skov til, som synes at være meget værdifuld, den driver prisen op i 200 rigsdaler per tønde hartkorn mod ca. 60 normalt. Ud af det store hartkorn driver Peder Hansen og Jørgen Larsen sammen 4 6 2 2. Disse gårde blev lagt under Mindstrup som Thygesen også ejede.
Maren Christensdatter har en bror Jens Christensen i Tørring, 1765, det er måske ham der i 1746 i Tørring bliver viet af Vonge med Maren Christensdatter af Plovstrup, Tørring (børn Maren *1748, Karen *1752).
Børn:
Else Pedersdatter *1736 Linnerup †1787+.
Gift 12. okt. 1756 i Øster Nykirke med Frederik Sørensen i Tinnet †1787-.
Giftermålet står i kirkebogen med navnet Karen, hvilket ser ud til at være en fejl (ingen trolovelse set, som skulle være der):
d: 12 octob: blef Frederich Sørenßen af Tinnet copuleret med Peder Hansens daatter Karen af Vonge.
Deres første søn er født d. 11. juni 1758, og hun er i FT 1787 mor til ham.
Hun er FT 1787 enke i Tinnet ved søn Hans Frederiksen.
Anne Pedersdatter *1738 Hage, Hammer.
Hun er i 1765 gift med Christen Nielsen i Tinnet eller Vonge.
Mette *1740 Hage, Hammer.
Hans Pedersen Vonge *1743 Hage, Hammer †1798 Grejs, 1765 i Sindbjerglund.
Gift 1765c med Ane Christensdatter *1741c †1815 Sindbjerglund.
Børn:
Maren *1766c Lund, Sindbjerg
Christen *1769c Lund, Sindbjerg
Peder Hansen *1779c Lund, Sindbjerg
Jens Hansen Vonge *1781 Lund, Sindbjerg †1831 Lund, Sindbjerg.
Gift 1801+ med væverske Malene Nielsdatter *1774 Lund, Sindbjerg †1842 Lund datter af Niels Dynesen *1732c †1814 Sindbjerglund og Kirstine Hansdatter *1740c †1830 Sindbjerglund.
Karen *1749c, formodet hjemme i Extraskatten 1762.
Maren *1752c
Kirsten *1754c Vonge?
Christen Pedersen *1756 Vonge, overtager gården, se nedenfor.
Efter udskiftningen 1799- 2 6 1 1, matr. nr. 3:
1783c Christen Pedersen *1756 Vonge †1846 Vonge søn af formand.
Gift 1781 i Give med Kirsten Jakobsdatter *1755 Give By †1801-14? Vonge? datter af Jakob Lauridsen Vestergaard *1727 Give By †1788 Give By og Karen Jensdatter *1722c Janderup †1783 Give By.
Køber gården i juni 1799 til selveje tillige med skovskyld 1 skp for 530 rigsdaler. Han blev med 92 år meget gammel og døde den 7. nov. 1846.
Børn:
Karen *1784 Vonge
Jakob Christensen *1787 Vonge †1860+ Lille Alsted?
Gift 1810c med Ane Else Hansdatter *1789 Sønder Tindet, Øster Nykirke †1860+ Lille Alsted? datter af Hans Frederiksen *1741c Sønder Tinnet (som er søn af Jakob Christensens far Christen Pedersens søster Else Pedersdatter og Frederik Sørensen i Tinnet. Altså Jacob Christensen gifter sig med en kusines datter) og Ane Iversdatter *1747c (DDD FT 1801 navne forkert udskrevet).
Bosat Lille Alsted, Øster Nykirke.
Peder Christensen *1789 Vonge overtager gården, se nedenfor.
Hans *1791 Vonge
Jens *1794 Vonge
1816 Peder Christensen *1789 Vonge †1850-60 (ikke fundet begravet i Øster Nykirke) søn af formand.
Gift 1. med Ane Marie Jørgensdatter *1790c †1842 Vonge.
Gift 2. 1842 i Øster Nykirke med enke efter Nicolad Sveistrup Else Sørensdatter *1793c Linnerup †1860+ (hun vel gift 2 gange før: 1. Lars, 2 Nikolaj, se FT 1845.)
Peder Christensen er i 1834 sognepfoged.
Udvalgt barn med Ane Marie Jørgensdatter:
Christen Pedersen *1817, overtager gården, se nedenfor.
1836 Christen Pedersen *1817.04.28 Vonge søn af formand.
Gift med Elisbeth Katrine Lauridsdatter *1813c Sindbjerg datter af Ane Kirstine Christensdatter *1789c Vindelev.
Han driver gården i 44 år indtil sønnen Jørgen Christensen overtager den i 1880. I 1860 har han stedmoderen Else Sørensdatter på aftægt.

Brejl udensogns viede med en partner i Øster Nykirke:
1692 Niels Nielsen i Kollemorten, og Anne Jensdatter i Ulkær, 1692 i Grejs.
1707 Niels Jørgensen i Faarup, og Anne Knudsdatter, enke efter Christen Harbo i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1730 Hans Christensen i Hjortsvang, og Maren Villadsdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1735 Poul Nielsen i Ildved, og Kirsten Christensdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1743 Thomas Christensen, skrædder i Sønder Kollemorten, og Maren Nielsdatter i Lerager, i Givskud.
1749 Peder Christensen i Sønder Kollemorten, og Maren Lauridsdatter i Givskud, i Givskud.
1751 Christen Jensen i Kollemorten, og Dorthe Madsdatter paa Rørbæk, i Thyregod.
1753 Iver Villumsen i Sønder Kollemorten, og Ingeborg Kirstine [Mgl.] i Knude, i Hvejsel.
1756 Iver Villumsen i Kollemorten, og Anne Jensdatter i Ildved, i Hvejsel.
1763 Peder Madsen i Kollemorten, og Anne Jørgensdatter, enke i Ildved, i Hvejsel.
1763 Peder Mouridsen, enkemand i Sønder Kollemorten, og Maren Nielsdatter i Hvejsel, i Hvejsel.
1769 Niels Nielsen i Bindesbøl i Lindeballe sogn, og Else Cathrine Mouridsdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1771 Niels Nielsen, enkemand i Bindesbøl, og Johanne Marie Mouridsdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1779 Niels Sørensen, enkemand i Hedegaard i Give sogn, og Anne Marie Pedersdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1780 Christen Thomsen i Sønder Kollemorten, og Anne Dorthea Christensdatter i Østerhoved, i Givskud.
1793 Hans Sørensen i Ølholm, og Anne Kirstine Nielsdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1790 Christen Madsen i Fousing, og Inger Nielsdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1797 Jørgen Hansen i Bjerlev, og Anne Kirstine Madsdatter i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1798 Jens Pedersen i Kollemorten, og Lene Olufsdatter, i Tørring.
1798 Christen Christensen, enkemand i Ris, og Johanne Pedersdatter, enke i Sønder Kollemorten, i Øster Nykirke.
1799 Jørgen Madsen i Kollemorten, og Karen Johansdatter i Hvejsel, i Hvejsel.
1807 Thomas Andersen i Sønder Kollemorten, og Anne Marie Pedersdatter, enke i Bjerlev, i Hvejsel.
1808 Niels Pedersen i Sønder Kollemorten i Nykirke sogn, og Anne Elisabeth Villadsdatter i Tørring, i Tørring.
1814 Niels Andersen, enkemand i Sønder Kollemorten, og Maren Olufsdatter i Ris, i Givskud.

Udensogns viede fra andre kilder:
Langskov sogn:
4a 1799 Copul. Christen Ottesen af Oksenbjerre og Inger Madsdatter af Ørum
4a 1804 Copul. Niels Christensen enkemand i Ølholm og Anne Mortensdatter af Vange (Vonge?)
Brande sogn:
1809 Niels Fæstersen, Oksenbjerre og Margrethe Nielsdatter, Uhre Brande
Give sogn:
1701 Niels Pedersen, Præstegaarden, Øster Nykirke og Sidsen Nielsdatter, Nederdonnerup, Give.
1703 Jens Christensen, Mølgaard, Øster Nykirke og Marie Vefkone, Farre Give.
1724 Hans Mikkelsen, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke og Maren Eriksdatter, Nygaard, Give
1727 Søren Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke og Margrethe Christensdatter, Donneruplund, Give.
1730 Jørgen Nielsen Wong, Vonge, Øster Nykirke og Birte Sørensdatter, Give By, Give
1744 Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke og Anne Jensdatter, Store Hestlund, Give.
1778 Graves Andersen, Haustrup, Øster Nykirke og Ane Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give.
1781 Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke og Kirsten Jakobsdatter, Give By, Give.
1786 Jens Andersen, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke og Maren Mortensdattter, Navnløs, Give.


Brejls skifter (store):
Engelsholm.
295 Mette Pedersdatter i Lerager. 9.6.1760, side 617.
A: far Peder Poulsen i Sønder Kollemorten, der døde,
bror Niels Pedersen i Sønder Kollemorten,
bror Christen Pedersen i Tørrild, [skifte 14.2.1750 lbnr.205].
3B: Peder, Inger, Karen. FM: Niels Andersen i Trollerup,
bror Mads Pedersen,
søster Lisbeth Pedersdatter g.m. Jens Pedersen i Dons, begge døde.
4B: Peder på Brandlund, Laurids i København, Inger, Maren i København,
søster Sidsel Pedersdatter, død, var g.m. Niels Nielsen i Give.
3B: Niels, Peder, Ingeborg,
søster Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Sønder Kollemorten,
søster Anne Marie Pedersdatter g.m. Hans Christensen i Lindeballe.

310 Niels Lauridsen i Nørskov. 5.10.1761, side 680.
E: Maren Hermansdatter. B: Maren g.m. Mads Jørgensen i Lille Nørskov, Laurids 22, Johannes 11. Af første ægteskab B: Sidsel 54 g.m. Peder Jensen i Lerager, Maren g.m. Thomas Christensen i Sønder Kollemorten, Johanne g.m. Søren Pedersen i Lerager, Jens 38.

Riberhus (koncepter):
1469 Peder Lauridsen, skrædder i Jerne. 25.5.1793, no.28.
E: Anne Madsdatter. A:
1) mor Karen Lauridsdatter, enke i Vonge i Øster Nykirke sogn
2) bror Søren Lauridsen, gevorben soldat i Ribe
3) søster Margrethe Lauridsdatter g.m. Thomas Thomsen i Næsbjerg
4) søster Kirsten Lauridsdatter, død, var g.m. Christen Sørensen i Store Darum. 2B:
a Anne Marie Christensdatter 4
b Søren Christensen 1
5) halvbror Hans Lauridsen i Tjæreborg
6) halvbror Laurids Lauridsen i Jerne
7) halvbror Mads Lauridsen i Tømmerby.
Vedlagt skifte 15.10.1789 lbnr.1248 efter enkens mor Anne Jepsdatter i Jerne.

Brejl #56 Nørvang herred, Stovstrup gods.
56 Ingeborg Nielsdatter i Sønder Kollemorten. 15.6.1748, fol.191.
Arvinger:
1) bror Niels Nielsen i Ulkær {Sinding sogn}, død.

1 Barn:
a Gertrud Nielsdatter g.m. Christen Jensen i Ulkær {Sinding sogn}

2) bror Christen Nielsen i Fousing {Hvejsel sogn}, død.

5 Børn:
a Bent Christensen i Fousing {Hvejsel sogn}
b Christen Christensen i Tørring
c Niels Christensen på Sjælland
d Jens Christensen i Bjerlev {Hvejsel sogn}, død.

4 Børn:
1 Niels Jensen 14
2 Susanne Jensdatter 12
3 Christen Jensen 10
4 Maren Jensdatter 8

e Karen Christensdatter g.m. Anders Smed i Ildved {Hvejsel sogn}

3) søster Kirsten Nielsdatter i Dalsgaard i Ildved {Hvejsel} sogn, død.

6 Børn:
a Bent Jørgensen i Ildved {Hvejsel sogn}
b Jens Jørgensen i Båstrup
c Jørgen Thomsen i Haustrup {Øster Nykirke sogn}
d Gertrud Thomasdatter g.m. Peder Olufsen i Grejs
e Anne Thomasdatter, enke i København
f Karen Thomasdatter 26, i Vejle

4) søster Maren Nielsdatter i Kidde [i Jelling sogn], død.

6 Børn:
a Poul Mortensen i Kollerup
b Niels Mortensen i Ravning [i Bredsten sogn] på Engelsholm gods
c Anne Mortensdatter g.m. Peder Pedersen i Kidde
d Gertrud Mortensdatter g.m. Christoffer Nielsen i Ravning
e Maren Mortensdatter i Haderslev
f Karen Mortensdatter g.m. Christen Christensen i Fousing

5) søster Inger Nielsdatter i Tørrild i Nørup sogn, død.

9 Børn:
a Poul Pedersen på Skrumsager {Sønder Bork sogn}
b Christen Pedersen i Tørrild {Nørup sogn}
c Niels Pedersen i Sønder Kollemorten
d Mads Pedersen 24, i Nørre Stenderup ved Kolding
e Mette Pedersdatter g.m. Anders Poulsen i Lerager {Givskud sogn}
f Sidsel Pedersdatter g.m. Niels Bech i Give
g Gertrud Pedersdatter g.m. Niels Madsen i Sønder Kollemorten
h Anne Marie Pedersdatter i Holsten
i Elisabeth Pedersdatter, død. E: Jens Pedersen i Dons.

4 Børn:
1 Peder Jensen 16, i Kolding latinskole
2 Maren Jensdatter 13
3 Inger Jensdatter 10
4 Laust Jensen 8


6) søster Elisabeth Nielsdatter i Sønder Kollemorten, død. 1 Barn:

a Peder Villadsen i Tørring.ØSTER NYKIRKE SOGN
Nørvang-Herred.

Top
Præsteliste
Skoleholdere

Haustrup
Kollemorten-Nørre
Kollemorten-Sønder
Tinnet
Vonge

Brejl udensogns, skifter
PRÆSTELISTE
1466- Hans Jensen
1575- Claus
1590- Søren Nielsen Smed
1608 Peder Jensen Aale
1640 Jens Berntsen Falenkamp
1660 Jens Andersen Bendtrup
1675 - 1734 Hans Jørgensen Jelling
1704 Johan Balthasar Bilhardt, adjunct og sucessor
1746 Mikkel Hansen Haasum
1754 - 1798 Lorents Caisen Stallknecht
1798 - 1816 Lorents Lorentsen Stallknecht
SKOLEHOLDERE
1735- Christen Degn i Haustrup
VONGE:
1756 Niels Jepsen
1761- Johan Høvinghoff
1787- Gregers Zachariasen Vilslev
1787 Christen Pedersen
1801 Niels Eriksen
1826 Jens Jensen Kirkebye
1855 Mourids Christensen (Søby)
OKSENBJERRE:
1829c Jens Hansen
HAUSTRUP
3 0 2 2½
1719 Søren Sørensen (Godske)
1750- Søren Sørensen (Godsk)
1780- Niels Sørensen
3 0 1 0 (Horsens Hospital)
1700- Lave (Lauge, Laurids) Jensen
1709 Christen Lavesen
1742 Jørgen Thomsen
1779 Rasmus Jørgensen
1806 Søren Christensen *1773 Give
1845 Gregers Peder Sørensen
En gård.
1706 Peder Rasmussen *1676c ?Hundshoved

KOLLEMORTEN GENERELT
Et hus.
1799 Christen Olsen Smed

NØRRE KOLLEMORTEN
Hartkorn 1701: 3 3 1 0, 1722: 2 3 1 0. 1751: 2 3 1 0.
1700- Mourids Jensen
1704 Peder Nielsen
1734c Mourids Pedersen
1762 Christen Pedersen Bank
1777c Peder Christensen Bank
1801c Ane Margrethe Sørensdatter, enken
Hartkorn 1769: 2 6 2 1½?
1687- Jens Graversen
1747c Jens Jensen Graversen
Hartkorn 1769: 3 0 0 0.
1704 Laurids Christensen
1726c Jens Lauridsen
1766c Peder Nielsen
Hartkorn ?
1698c Peder Poulsen
Jordløst hus og smedie
1722- Villads Nielsen
1751- Thomas Jørgensen
1760- Søren Smed
1762 Mathias Andersen Smed
1796 Christen Mathiasen
SØNDER KOLLEMORTEN
Gård nr. 1 hartkorn først 3 1 1 0.
1666- Christen Andersen
1699c Christen Christensen den ældre
1735c Christen Christensen (ikke identf.)
1761c Jens Christensen
1780- Peder Mouridsen den yngre
Gård nr. 4 hartkorn først 3 2 2 1.
1660- Mads Vistesen
1727- Villum Pedersen
1754- Iver Villumsen
1800 Villum Iversen
Gård nr. 5 hartkorn først 2 7 0 0.
1735c Christen Christensen
1759 Peder Mouridsen den ældre
Gård nr. 7 hartkorn først 0 4 0 0, efter 1787 0 5 2 2.
1743c Thomas Christensen (Tammes Skrædder)
1773 Christen Thomsen skrædder
1801+ Jakob Nielsen
1826c Thomas Christensen
Gård nr. ?, ikke identificeret endnu.
1762c Jens Christensen
Gård nr. ?, ikke identificeret endnu.
1735 ?Christen Christensen den yngre
Ny Matrikel 3 hartkorn 2 6 2 1
1664 Viste Christensen
1666 Niels Nielsen
TINNET
Damgaard
1762- Hans Knudsen
1789c Søren Hansen, søn

Sønder Tinnet
1780c Christen Pedersen
1790c Ikke klart
1828- Erik Christensen, søn
1857 Mads Christian Eriksen, søn

Nørre Tinnet
1777c Christen Christensen
1810- Niels Jensen Nørup, svigersøn
1832 Peder Jensen Møller, svigersøn
VONGE
EN GAARD i 1755: 2 1 3 2 skov 0 0 3 2:
1683- Anders Laursen
1699- Niels Andersen Wong
1762- Jens Thomsen
EN GAARD:
1699- Jørgen Johansen
1729 Johan Jørgensen
1750c Anders Jørgensen
1786 Laust Jensen
EN STOR GAARD 1760-: 4 2 3 1½ 1760+: 4 6 2 2
1747- Peder Hansen
(Efter udskiftningen 1799-: 2 6 1 1, matr. nr. 3:)
1783c Christen Pedersen
1816 Peder Christensen
1836 Christen Pedersen