Sidste ændring 7. jan. 2012
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 Give sogn: Bent Pedersen Møller af Lergrav ejer 1709 Donneruplund

Bendt Pedersen Møller til Lergrav i Bøvling sogn i 1709 og 1714 (Nygaards Sedler, ben. paup., 1714) ejer Donneruplund — dette har ikke været kendt før 2012. Han begraves i 1716 og det formodes at hans enke Birgitte Sophie Blom solgte Donneruplund 1717c.
Retsagen for Gjerm Ginding Herredsting i Aulum begynder med slutningen af historien og ender med begyndelsen. For at bedre forstå hændelserne vender vi det om og begynder med begyndelsen.
I august høstes som bekendt og Bendt Møller ejer også Konge- og Kirketienden i Gadbjerg sogn, hvor Jægermester von Zepelin ejer Restrup og en del gårde. Bendt Møllers folk i Give hører, at Zepelin vil lade kornet fra to tofter i Tofthøj i Gadbjerg køre til herregården Restrup før negene er blevet talt til skatten (Restrup var en fri herregaard, der ikke skulle betale disse skatter på eget korn), så de kører straxen over til tofterne kaldet Hundklem og Skovbanke og tæller på den første 50 traver rug og på den anden 41 traver havre - en jysk trave er 60 neg, negene står på marken stillet sammen to og to i en række for at tørre.
Der er intet direkte udsagn, at der allerede var kørt korn væk fra tofterne, men det impliceres mere eller mindre i stævningen, at kornet ikke er blevet rigtigt talt, fordi Zepelin snød og ingen varsel gav om at kornet skulle køres væk. Nu er der et anspændt forhold mellem Donnerup og Zepelin på Restrup.
Mens dette anspændte forhold hersker kommer så den anden hændelse, hvilket er en jagt i Give i nærheden af Donneruplund, hvor skytten Frederik Clausen af Restrup jager med præsten Johan Bilhardt af Give og Øster Nykirke sogne. Folk på Donneruplund hører deres hunde give hals i Vesterskoven og de ses senere med to harer, som man mener blev skudt på Donneruplunds enemærke i Vesterskovn - værdien af Jagtret lå dengang umådeligt højt, det var en overordnet herskerret. Krybskytteri blev meget hårdt bestraffet.

Kort over Donneruplund, Give sogn. Give sogn: Donneruplund, direkt vest for gården ligger Vesterskov. Videnskabernes Selskab 1803.

Præsten Bilhart siger, da han får stævningen, at de rejste harerne på hans jord og at han ikke fulgte dem, hvad jægeren gjorde og lader dermed en interpretation åben, at harerne måske blev skudt på anden jord. Da ingen andre har set det, ville en retssag praktisk ingen chance have. Der er meget ubrugeligt andenhåndsudsagn i protokollen.

Liste af personer nævnt 1709:
Navn Sted Bemærkning
Peder Nielsen Give Formodes at være af Sillesthoved, Give.
Johan Bilhardt Bøllund, Give Præsten in Øster Nykirke og Give sogne.
Jens Lassen Donneruplund?, Give Ikke set i kirkebogen
Laurids Sørensen? Kræmmer Give Gy, Give Ses i kirkebogen 1716.
Søren Nielsen Donnerup?, Give En Søren Nielsen af Givskov ses i kirkebogen.
Jens Pedersen Vestergaard, Nederdonnerup, Give Ses i kirkebogen 1705.
Frederik Clausen Restrup, Gadbjerg Skytte på Restrup.
Jochum Christoffer von Zepelin Restrup, Gadbjerg etatsraad, hofjægermester †1727. 2. mand af Mette von der Brincken (gift 1. Kaj Blome †1702). von Zepelin og Bendt Pedersen Møller til Lergrav, Bølling var "iche gode Venner".
Niels Thomsen Ulstrup Ulstrup, Aulum Fuldmægtig for Bendt Pedersen Møller til Lergrav.
Jens Jepsen Høgild, Aulum Vidne.
Bendt Pedersen Møller Lergrav, Bøvling †1716. Lergrav 1699 - 1716.
1699: Lergrav 41 tdr hartkorn til herregården, 226 tdr. bøndergods,.
Nygaards Sedler om Bendt Møller:
1714.03.30 ben. paup. for "hans gaardes Lergravs og Donneruplunds samt en del des underliggende gods bygningers nedbrydelse og fortførsel, saa og skovs forhuggelse."
Gift med Birgitte Sofie Blom †1736. 1708 bevilling til uskiftet bo.
Niels Andersen Aulum Fæster på godset Lergrav.
Mads Nielsen Aulum Fæster på godset Lergrav.
Jens Thøgersen Hvas Holstebro Herredsfoged i Gjerm Ginding herreder.

[...] udskrift usikker, men omtrendtlig.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.

1709
Viborg Landsarkiv: Gjerm Hinding Herreders Tingbog 1709.
19. november og 13. december 1709.
Hurtig udskrift (ikke ret god, men hovedsagerne hvorom det her er klare, mere arbejde med udskriften for dette formå er spildt): Villy M. Sorensen.
Tak 2012 for henvisning til Jørn Jensen, Karup.

Lørdagen d. 19 Nov: 1709: sette foegden Peder Madsen [Busk], I shrifsted, Simin Kier, otte Mend, Christen Jørgrenß: Jep Jentz, Jørgen Jepßen, Christen Jepßen, Peder Lauridßen, Jens Peders: alle af Sønderlund, Nelß Peders i shohuus, og Jenß Lauridß. Klagbare.

Paa Velædle Bendt Mullers til Leergraf hans Veigne, Monsr Nels [Thomessen] Alstrup Comparerede for retten, og fremblagde Een shriftte stefning Vedr Herreds foegdens haend og Zeigl: af dato = 30 Septem: 1709, som for Retten blef Leest, med de[..] for Kyndelses paa shriftt formeldes, som paa fohl: [... tom plads ...] blifveR yndført dernest frembstoed Viedne Personner Peer Nielßen af giufve Soegen som efter Edenß foerelße med opragte fingere Vant at d=21 Septbemker: sidst [..r] for Micharlj: Hørte Vidned at Nogle Jagthunde, og støfver gaf hals i Vester shouf til Hørende Donnerupl: og er dend Enne merke, og noget der efter saae hand Presten Hr. Johan Billehart i giufve, og Frederich Claussen kom Riddende der ud af om [Melteshauf] og Red ned ad Neder Donnerup og hafde Jagt hundder med sig, og sieden efter hafver hørt sigge at de samme tied der i phor[..] og Endfl Mend hafde for[red]. 2 harrer, Viedere blef fremblagt Et shriftel: [Vidne?] Veder Jenß [lassens] haand paa fororned papier Datr Donnerupl d: 26 sept 1708 som formelder, Indført fohl: 312 og da for eet [Vis..] hvad adgang og føje Nelß Thomesen hafver haft til at strefer i denne [Rey---ferd] efter dend Indstefnte Friderich Claussens Mundl beretning til [.....] Inde til Larudis Kremmers i giufve d=26 Septemb sidst afvigt, have Friderich Lausen med Sine Jagthunde da v[...] da Nelß Thomesen da jndkom,, hvor hand da Spurde [..tt] bemdte Friderich claussen om for udj denne Eegn, Kunde haves nogn haevd, der til som [Siverede] [Ja], og for Een 2 [a..] [....] [S.....] [...] hand og Presten i Gifue Hr. Johan Bildhart og Reed da med hinanden og Ville til Neder Donnerup at felge, d[.]stren find havde hand sin forbuuds Jagthunde med sig, og Red Hr. Johan Bildhart, som samme tied hand Ville Ride mod hannem ad tommerup shoufen og begge som i phe haver, hver til S[.l.en] shal hafve S[....red] hand faette iche af Aa[....], Monsr Müller og hans hoßBunde iche Varer Reet goede Venner, der paa Sagte presten Det er ligemeget kom i ickund med ieg shal fordere det, og for ald paa følgende forterd, derpaa shøtten Reed med ham, og toeg hand denne samme tied 2 haerer som Presten fich, dend 3die G[iint]te de ad shou[..], da [....] bemelte dag og sted, tilspurte Nelß Thomessen Skøtten Friderich Claussen om det sig S[...] i Sandhed forholdet, da tilforsv[..]nde Ja, for paa Niels Thomsens Erbød sig her for retten at give sin Corpollig Eed om det tilladeß, som blef ham [forrelagt] retterloven og hand bestoed i ßandhed at Verre pafderit som farer jndført Er. d[..] efter Things Vinder beskreffven A[..] begierendis,

=Dom Niels Tomeßen hafuer begierret min sandferdig Vidne og Attest, Angaaende den Jagt som shøtten Frederich Claußen paa Restrup og presten i Gifue Hr= Johan bildhart holte i Donneruplund shou i Vester shou kaldet d=21 Sept. Jnde verende aar, da til [...s] hermed det at Vere i sandhed, det Jeg ovfen melte dag hørte at nogle [Giølter] støf[..] og hunde gaf halß i Vester Shou og straxen der efter saae Jeg at Presten bemelte Hr. Johan Bildhart og shiøtten Friderich Clausßen kom Ridendes der fra og ofr Donneruplund og March og er den Eene Merche og jagd hundene med sig, siden hørte Jeg Vel og, at der sagtes, at de samme tid shulde hafue bekommed toe harer paa bmte Donneruplunds Eene Merche huilchet er alt det mig derom er bevist, Og dette Saaleedis at Vere i Sandhed saa samt hielp mig og hans hellige ord, deß til bekreftelße under min Haand,
Donnerup Lund d=26 Nov 1709
Jens Laßen

=følger nu stefningen= Jens Tøgerßen Huaß Kongl: Majst Herredsfoget udj Hierm Dinding Herret, giør Vitterlig at for mig hav tilkiendegived VelEdle bemt Møller Ved sin fuldmegtig Niels Tomeßen Ulstrup huorleedis hand høyligen [sh..] Vere forAarsaget at hafue tilkalle for Ved Retten til Hederlig og Vellærde Hr. Johan Bildhart Sogne Prest til gifue Sogen, og Frederich Claußen shiøt paa Refstrup for u=Loulig Jagt holden, som de har øfded paa VelEdle Bent Møllers Endeelsgrund Donnerup Lund tilførnevde sidst afvigte d=21 decbr thi Aefuißeder Velbemte Hr. Johan Bilhardt og Frederich Claußen at møde til Hinding Gierm Herrez Ting d=29 Nov: først kommende for Vinder om samme Jagt holden at paa føre og Spørßmaal at tilsuare med Vidre den af Dependerer Endelig og for sagens rigtighedz Shyld Jndstefnis ligeleedis til bemte tid og ting at møde, VelEdle Og Velbr. Hr. Jeger Mester Septin {Zepelin} til Refstrup, Om hand noged har til eller Jmod Vil hafue at suare i gaars sten her om huis Lou og skelt med fører,
Holstebroe d= 30 Sept. 1709.
Jens Tøgersßen Huaß

=Ao=1709 d=14 Nov: hafer Vj under shrefne Chresten Chrestenßen Stouberg, Jauflund sogn, og Jens Larßen i Donnerup i gifue sogn louligen for Kanydet denne stefning paa Refstrup for Hr. Jegermester Septin {Zepelin} og [bef...ede] hannem copie der af baade til sig self og Shøtten frederich Claußen som og Var hiemme, samme dag for Kyndet den og for Presten Hr. Johan Bildhart og Legleedis [....ered] Copie der af. Og gaf hands os til suar at Hundene rejeste harrerne paa hans Egen grund Neder Donnerup shouog Reed hand ej efter dem, [adshoden] mens shiøtten fulte dem. Dette saae i sandhed at Vere. Saa sant hielpe mig gud og hans hellige ord,
Actum Dunerup ut Supra.
Chresten Chrestenßen stoubech.
Jens ILS Laurßens nafn.
Lest for Retten paa Hierm Ginding Heredz Ting
d= 29 No: 1709
Test: Simon Anderßen been

=fredagen d= 6 Nov Dommer Jens Tøgerßen.
skrifver Peder Nileßen
8te mend Chresten Jørgensen, Jep Jenßen, Jørgen Jenßen, Jens Pederßen, Peder Laurßen Niels Pederßen, Hendrich Pederßen Brußen, alle af Sønderlund, Jens [B]uil, af Kloborg,=====
= Paa veledle bemt Muller til Leergraf og Donnerup Lund hans Vegne for Retten Comparede sin fuldmegtig Niels Laurßen Ulstrup som først i Rette Lagde en shriftelig stefning under den VelViße Domeres haand og Zegel af dato 23 Sept: Inde Verende aar huilchet hand begierer med sin forkyndelßes paashrift maatte opLeßes og i acten Jndførres, Lig der som følger Fol. [...tom plads ...]. Dernest begierede Ermde fuldmegtig at hans vidner efter stefningens Jndhold maatte stedes til for førsten og sheede, Huor da fremkom Sørren Nielßen af Donnerup i gifue Sogn, Som Vant Ved Eed med opragte finger efter Loven at hand i Aar efter Hr. Bemt Møllers befalling Var med fuldmegtigen Niels Tomeßen Ulstrup for at telge i Gadbierg Sogn Kongens og Kierchens Tienders anpart Kornt Tiende Hvor da Imens de talte paa Tofthøy March. Sagede bemte Niel Tomeßen til hanem og Jens Jepßen af Aullum Sogn mig er fore bragt at Hr. Jegermester Septin {Zepelin} Vil Lade [J.......] til sin gaar Rifstrup det korn som i Aar er aufled og stoer høsted paa de tofter Hundklem og shou [Banche] kaldet og Iche i Aar [Te.ered] nogen Tiende der af til hans Principal eller Vedkommende huor fore di straxen Bege hafr at Ride Ofr og telge Samme Korn paa det kund vides i sin Tid huad der i Aar hafv vered auflet til vinere efter Retning der paa og Vinet straxen med fornefnte Jens Jepßen Red ofr udj bemelte Tofter og talte huis Korn som der paa Har groed dete aar som der i stoer høsted og Satt J[.]steger stoer op bunden i Den Toft som Kaldes shou [Banche] Rug 50 og 3 trader Trauer Regerd for 10 Kierver, og Kierven før 3 Vege, Og paa den Anden Toft som Kaldes HundKleme Var Liegeleedis 41 trauer hauvr stoer opbunden Deßforuden Var det og hanem fuld Vel Videndis at Hr. Jergem Sepelin Lod Ved sine bønder føre bemte Korn af fornte tvende tofter til sin gaard Refstrup uden ringeste advarßel eller begiering til tiende tagerne om nogen telgning Langt Mindre [Bedered] eller til bødet denem i Ringeste maader Nogen Tiende af forberørte tofter, Mens det alt [sbemmer] At [fatrueden] Tiende Rettighed Ladet føre til refstrup, Og den tid hand talte Kornet i bem Tofter efter ermte=fuldmegtiges bifalning Var ungefehr En 14 dage før Merchelig sidst afvigt, Der efter fremlagtes En shreftel: Vidne under Jens Jepßens af auflum Sogns haan, tillige med under shrefurd til Vitterlighed Neils Anderßen , Og Madz Neilsßen bege tienendes Paa Leergraf same er af dato 1 dec: sist af Vigt huilchet hand begierer maate Leses Paa shrrifuiß i acten ord fra ord Jndføres og J fald den Vel Viße domere shulle agte nødig for erm. Jens Jepsen nogen Lou dag at foretage sin Vidne i Egen Person at Vedstaae og paaføre stelles det og til hans Egen gotfindende dog er Vißes hermed det den Jndførte Jens Jepßen hafr Loulig for fald og ej af deßaarsag J dag i Egen Person hafr kundet møde, Huor paa Vindet Jens Jepsen blef fore Lagt i dag 14ten dage Personlig her for Retten at møde og sin Indgifvende Vinde Endelig at Vedstaae og bekrefte. [Jendter] tid beror det sig til samer Tid med Tingß Vindes udstedelße.
Jens Tøgersen Huas, Kong: Majte Herredz foget udj hierm og Ginding Herret, giør Vitterligt at for mig hafr Ladet anrage Edle Bent Mølelr til Leergraf Ved din fuldmegtig Hr. Niels Tomeßen Ulstrup, Huorleedis hand bliffuer foraarsaget at ha[.]e til talle Ved Retten til Edle og Velbr. Hr Jegermester Zepelin til Rifstrup formedelst tiende af de Tofters aufling, HundKlem og shou bamhe som og deraf er Vorden [gidet] til VedKommende som formeenis billig [sher] Burde, thi stefnis Velbemte Hr. Jegermester til Hierm Ginding Herredz ting at møde førstkommende d. 6 decembr Vidner at anføre, huor meget der paa i aar shal Vere auflet, vidner saa Vel og de Bevißliheder føre Leße til formodentlig tiende Rettighed af beme Tofter med huis Videre udj Sagen til opliußning føris kand. Huor Eenhuer shal vidner føris hues Lou og Ret er gemes,
Holstegroe d=23 Sept Ao 1709.
Jens Tøgerßen Huas,

=Anno 1709 d= 14 Nov: hafuer Vi under shrefne Chresten Chrestenßen Stobech i aulum Sogn, og Jens Pederßen af Donerup i gifve Sogn, Louligen forkyndet dene stefning paa Refstrup for Hr. Jegermester Seplin og talte med ham self og hanem Copie deraf beberet, Saa sant hielp os og hans hellige ord,
Actum dunnerup ut Supra
Chresten Chresten?en Stoubech og Jens ILS Larßens Nafn
===================
=fredagen d=:13 dec: 1709
domer Jens Tøgersen
.....
=Hr. Claus Mathißen Settefoget i Efterfølgende Sag, Paa VelEdle Bent Møller til Leergraf hans Vegne for Retten Comparede hans fuldmegtig Niels laurßens Ulstrup som begiered at den opsettelße og Lou dags forelegelße til Jens Jepßen
...
=følger nu Jens Jepßens vidne i nest første Sag=
Jeg undershrefne Jens Jepßen af Høgild i Aulum sogn ere Louligen Jndstefnet af VelEdle Bent Møllers fuldmegtig Ved Leergraf at møde til Hierm Gining Herredz Ting d: 6 dec: førstkommende min Sandhedz Vidne Eedelig at aflege huor meget Korn Jnde[..]erende Aar er aulet paa de tuende tofter J gadberig Sogn HundKlem og shou [banche] kladet. da som Jeg ej formedelst anden Loulig forfald i S[.]r af Kiørßel med hans Kongl: Majts Land Melities Mundering til Kolding, Jche Personligen til bemelt=tid Ved tinget kand møede, deßaarsag Er det min sandhed som følger, at Jeg i Aar efter VelEdle Bent Mullers befallnig Var med hans fuldmegtig Neils Tomeßen Ulstrup Ved Donerup Lund for at teelge i gabierg Sogns Kongens Og Kierchens anpart Korn Tiender, Som bemte bent Muller er berettiget Huor da Jmedens Vi taldte paa ToftHøy March. Sagde Ermt Neils Tomeßen til mig og Sørren Nielsßen af Donnerup i gifve sogn, Mig er forkomen at Hr. Jegermester Sepelin Vil lade JndHøsten paa HundKlem og shoubanche Tofter, og iche [Bedered] nogen Tiende der af til min Principal eller VedKommende. Huor fore straxßen begge fotuer at Ride Ofuer og telge same Korn, paa det Kand vides i sin Tid, huad der i aar hafr Veret aulet til Vider Efterretning, der paa Jeg og straxßen tillige med Sørren Nielsen Reed Ofuer ibmte tofter og taldte huis Korn som der paa Var groede dete Aar og stoed Høsted og Sat i Veger, Stoer opbunden i den toft som kaldes Shoubanche Rug 53 Trauer, Regnet Trauen for 20 Kiere, Og Kierfuen for 3 Nege. og paa den 2den Toft som Kaldes HundKlem Vr Ligeleedes 41 Trauer Hauvr stoer opbunden, Og er det mig Og fuldKomen Vitterligt at Hr. Jegermester Zepelin lod Ved sine uden Ringeste advarßel eller begiering til Tiendetageren omtelning Langt mindre Beveret eller tilbød at dennem i Ringetoften, at dette Saaleedis som forshrefuet staar er udj ald sandhed. Saa sant Hielpe mig gud og hans Hellige ord, huilchet Jeg med min Egen haand undershrift bekrefter, og Venlig ombedet Neils Andersen og Madz Nielßen bege tienendes paa Leergraf de dette med mig til Vitterlighed Ville undershrifue
Daum Leergraf d.= 1 dec: 1709
Jens IIS Jepßen,
at dette Saaleedis udj Vores Oferuerelße for Jens Jepßen er opLest og at hanem self undershrefuen
Niels Andersen,
Madz Nielßen
= Lest for Retten paa Hierm ginding Herredzting d:6 Nov: 1709 test: Peder Nielßen
{ENDE}