Oprettet 23. marts 2019
Sidste ændring 23. marts 2019

Give, pantebrev på Donneruplund fra Claus Jessen.

Pantebrev 260 rigsdaler på Donneruplund i Give sogn som angives med hartkorn 11 4 3 2.
Sproget er lidt kantet, Deidsche, for deutsche men forståeligt, Capitat for Capital, Svare betalle, dens min Creditor, denne mig Obligation for denne min. Der angives heller ikke noget sted for Peder Christian Farenkrog, normalt skal renter og capital betales på dennes sted som også angives.
Som det ses bor Claus Jessen i 1715 på Donneruplund. Da kirkebogen praktisk ikke føres 1711-19 kan han ikke ses der. Bent Müller på Leergrav nævnes 30. marts 1714 i en sag om hans gårde "Lergrav og Donneruplund".
Claus Jessen var herredsfoged i Framlev og Gern herreder 1695 — 1708+, forpagter af Stougaard, Brandbjerg og andre godser. Forpagter 1722-24 familie- og folckeskatten i Koldinghuus amt sammen med Michael Rohde.
Denne Obligation er ikke blevet slettet, er altså ikke blevet indløst, men Peder Christian Farenkrog overtager ikke Donneruplund. Det gør konsumptionsforpagter Christen Clausen i Ribe, som straks sælger den på auktion.

Liste af 2 personer nævnt 1715:
Navn Sted Bemærkning
Claus Jessen Donneruplund, Give Udsteder panteobligationen
Peder Christian Farenkrog Eller Farenkrug, sted ikke set. Obrist til hest.

Viborg Landstings Skøde- og Panteregister No. 35. Bog 50, 1711-17175. Opslag 386.
Claus Jessen paa Donneruplund hans Pandtebref til Obrist Petter Christian Faren Krog.

[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
_ mest endelsen sen i forkortelser, men også arf_ hvor arfuinger ment.
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2019. Henvisning til skødet: Jørn Jensen.
Ao 1716 31 Janvarij
Claus Jessen paa Donneruplund hans Pandtebref til Obrist Petter Christian Faren Krog
No1: Kiendes ieg underskrefne Claus Jesßen boendes paa Donneruplund i Give Sogn , og her med for Alle Giør Vitterlig at ieg er til HøyEdle og Velb: Petter Christian Faren Krog Obrist til hest under det Deidsche {deutsche} Regiment tho Hundrede Rigsdaler Croner og 60 Rixd: i [Otte] Skielinger som hand mig i Reede Penge laandt haver hvilchen Capita[t] ieg eller mine Arfv: een for Alle eller Alle for een, lover igien udj lige mynt Rigtig at Svare betalle bemte hr: Obrist hans Arfv: eller hvo denne min [forsikring] i hende haver , effter at de et fierdingAar opsagt vorder endten af ham eller mig, og [saa] lange Capitalen staa U=betalt Aarligen i Rette tiid at erlegge loulig Renter af 5: procento, Til yder meere forsichring for dens min Creditor at hand kand Være og blive U=den skade og skadesløs i Alle maader Pandtsetter ieg hannem frj og frelst for [hvær] mands hinder og tiltalle for ommelte Caps: 260 Rd: min fornt Gaard Donneruplund , er hk: 11 td 4 skp: 3 fkr 2 Alb: med ald sin herlighed og Rettighed indtet undtagen i nogen maade som hand maae Giøre sig betalt udj , for baade Cap: og rente indtil Skadesløs betalning skeer og hand for [saa] vit Gandske og Aldeeligs af betalt og fornøjet vorder , til dessen bekrefftelße haver ieg denne mig Obligation og pante forskrifning med egen haand underskrevet og mit vanlige Zignete Hostrygt,
Donneruplund d: 1 Julij Ao 1715
Claus Jessen (L:S:).

{Slut}