STOLESTADER I GIVE 1667
Tilbage til Nørvang-Herred.

Top
0 Kort oversigt
1 Indledning
2 Stolestader grafisk illustreret
3 Begivenhedernes forløb
4 Forhandlingsdage
5 Personer nævnt 1572
6 Nogle personer nævnt 1667
7 Personer der erindrer xx år tilbage fra 1667
8 Udskrifterne fra Tingbogen
1. Forhandlingsdag 14. maj 1667
Jørgen Lykkes brev
Stævningen 23.04.1667
2. Forhandlingsdag 21. maj 1667
Stævningen 23.04.1667 igen
Grubbes brev af 21. maj 1667
3. Forhandlingsdag 3. juli 1667
Stævningen 23.04.1667 igen
Grubbes brev af 21. maj 1667 igen
Tingsvidnet fra 1572
Sophie Staverskovs brev 15. juni 1667
Sophie Staverskovs dækbrev 15. juni 1667
Tingsvidne Grundet Birk fra 26. juni 1667
Sagen afsluttes, henvises til landstinget
Oprettet september 2013
Sidst ændret: 30. august 2017
Give sogn: Stolestader i Kirken 1667

0 KORT OVERSIGT
Selve sagen går om hvem af to herremænd, der har ret til den første stolerække i Give kirke i 1667. Den adelige Alexander Grubbe på Donneruplund eller oberstløjtnanten til hest Johan Liebreich på Søndersthoved. Traditionelt havde Donneruplund første stolerække på man­de­siden, Søndersthoved den første stolerække på kvindesiden. Dette er en unyttig rang­stri­dig­hed. Grubbe vil have Liebreich, som ikke var adel, degraderet i stolerækkerne. Men kongen havde lige taget magten fra adelen.
Hvad der gør sagen interessant er navne og steder på de mange vidner (42), som fortæller, hvor langt de kan huske tilbage, hvoraf man kan udlede deres omtrentlige alder, hvilket meget sjældent kendes på den tid.
Det udførlige brev fra Sophie Staverskov med historiske detaljer om Give kirke og Don­ne­rup­lund er ret enestående. Hun boede godt 40 år på Donneruplund 1610-51 og tilbragte således størstedelen af hendes liv i Give sogn. Jørgen Lykkes brev er kun kort.
Ligeledes enestående er et afskrevet vinde - vidnesbyrd under ed - næsten hundrede år før fra 1572 med fem navne i Give sogn, hvoraf kun et var kendt.
Selve retsstridigheden består, foruden de to adelige breve og Grubbes brev der forlanger en degradering af Søndersthoved, i to vinder: et med 23 vidner for Grubbe på Nørvangs Herreds Ting og et af tvivlsomt indhold med 19 vidner for Liebreich på Grundet Birketing lige nord for Vejle. Disse vinder skrives i protokollen men forhandles ikke. Herredsfogeden Otto Knudsen vil ikke dømme om dette rod og sender sagen videre til Viborg Landsting.
Sagen giver et udmærket og sjældent billede af mændene og et par kvinder i Give sogn med navne og omtrentlige aldre.

1 INDLEDNING
Denne lange strid om stolestader i tingbogen indeholder meget:
  • Selve rangstriden om stolestader
  • Et tingsvidne om adelige stolestader 95 år før retssagen
  • Et længere personligt brev fra Sophie Staverskov
  • Et kort personligt brev fra Jørgen Lykke
  • Et brev fra Alexander Grubbe, hvad han vil opnå
  • Vidneudsagn om tidligere adelige i Give sogn
  • 42 vidner med udsagn, hvor mange år de kan erindre
Det sidste er langt det vigtigste med navnene på de 42 vidner og hvorlænge tilbage de kan er­in­dre, for det fortæller omtrent (for dem der er født i Give, hvilket næsten alle er) hvornår de blev født. Det er sjældet at have aldersangivelser for folk før 1700 undtagen i de få sogne, hvor kirkebogen begynder omkring 1660. Disse vidner er opført i en speciel tabel nedenfor. Der næv­nes foruden en del andre navne i Give sogn, alt i alt nævnes ca. 60 personer. Desuden næv­nes 5 navne fra omtrent hundrede år før i 1572, hvor vi næsten ingen navne har i sognet.
Hvad de adelige angår er der et par nye informationer, nemlig at en fru Anne Borchersdatter boede på Donneruplund og døde nogle år før 1572. At Terkel Godskesen Krabbe nævnes som ha­ven­de været i Give kirke betyder at det har været før 1622, for i det år døde han i en slåskamp i Horsens. Ham og hans kone Dorte Mogensdatter Kruse har således boet på Store Hestlund før 1622, hvor TRAP har den tidligste nævnelse i 1624. Men det er smuler fra historiens bord.
Selve striden om stolestader viser for det første nogenlunde detaljeret hvordan folk stod ef­ter rang i kirken (se de grafiske tabeller nedenfor), for det andet hvor rangsyg man kan være og for det tredje, hvilket væld af menige folk kan indkaldes at vidne på tinge for en dybest set i­dio­tisk strid om rang, der ikke engang berørte det centrale, som var givet nemlig en efter den tid fornuftig rangorden, men forsøgte at nedværdige.
Striden står mellem Alexander Grubbe på Donneruplund, en egentlig ubetydelig adelsmand, der havde giftet sig til den ene mindre herregård i Give sogn, Donneruplund, og en opstræbende officer, oberstleutnant Liebreich, som ejer men normalt ikke bor på den anden mindre herregård i Give sogn, Søndersthoved. De stævner også hverandre for andre ting og har været uvenner bå­de u­den­for og i retten. Alexander Grubbe vil have mere status gennem:

1. Første kvindestol skal ændres fra Søndersthoved til Donneruplund og
2. Anden mandsstol hidtil Søndersthoved skal være til Donneruplunds tjenere (de­gra­de­ring).
3. Donneruplund skal være først til offer (hidtil Søndersthoved).

Alt dette er nyt og støttes ikke af nogen som helst vidnesbyrd - det er uklogt at forlange noget man under ingen omstændigheder kan opnå. Enevælden var blevet indført to år før i 1665 og a­de­len havde mistet sin magt og sin eneret til at eje hovedgårde. Det tog selvfølgelig lidt tid før dette bredte sig i magtapparatet. Offer betyder her pengegaver, der lagdes på alteret under guds­tjenesten, se ODS I. Offer 2).
Når man ser hvilken væld af vidner en mindre adelsmand kan lade opbyde her i en uvigtig rang­strid om stolestader i kirken, ser man hvilken ubehøvlet og urimelig magt adelen havde haft.
Stolestaderne blev betalt af adelen selv og i Give kirke ses årstallet 1624 på stolestader. Det ville passe med at Sophie Staverskov i hendes brev angiver at hendes mor Christense Krag lod den anden fruestol, som tilhørte Donneruplund, gøre ny.
Usædvanligt er at der pludselig bringes et tingsvidne fra 95 år før året vi er i. Dette gamle tings­vid­ne, også fra Nørvang Herreds Ting, er fra året 1572 og nævner et navn der kendes, hvil­ket er Inger Terkelsdatter i Søndersthoved, og fire navne der ikke før er set nemlig den adelige frue Anna Borchersdatter på Donneruplund død før 1572, den måske adelige Peder Skriver på Søndersthoved en årrække før 1572, og to mænd i Give By Iver Prest? og Jens Terkildsen.
Grubbe og Liebreich stredes også med hverandre om andre ting. I juni 1667 lader Liebreich Grub­be stævne om en sag, hvor Grubbe havde stævnet en mand for at have forladt en gård i Ul­le­rup, Give og været forlover (og derfor i Grubbes mærkelige begreber garant) for den næste fæ­ster fra Sønder Felding, der ikke var kommet. Liebreich bringer vidner, at der ikke var tale om forlovelse, kun fæste.
Hvordan ser det ud med vidnesbyrdene:
Grubbes fæstere, Jørgen Lykke og Sophie Staverskov fortæller samme historie: i 1. manderække Donneruplunds adel, i 2. manderække Søndersthoved adel, i 1. kvinderække Søndersthoved Fru­er, i 2. kvinderække Donneruplund Fruer. Vidnesbyrdet fra Grundet for Liebreich er lidt svært at tyde men siger også at 1. kvinderække var Søndersthoved Fruer, men at første manderække var tom og i den næste stod Søndersthoved adel, men det rimer ikke. Herredsfoged Otto Knudsen har ret når han siger at de to vidnesbyrder er "findiß gandshe Stridig imoed huer andre". Men når herredsfogeden påstår: "tilmed fremleggis Adelige Hender {Breve} som iche Off­uer­eenß­stem­mer" er dette forkert, for Jørgen Lykke siger i 1. manderække stod Don­ne­rup­lund, men lod Søndersthoved først til offer, nøjagtig det samme siger Sophie Sta­ver­skov. Når Ot­to Knud­sen på­står dette er det for at blive fri for sagen, som kun var til grænseløs ærger uden udsigt til en fornuftig dom.
De adelige i Give sogn husket 1667 (fra tingsvidnet ved Grundet Birkeret):

Terkild (Godskesen) Krabbe og frue Dorte (Mogensdatter) Kruse (Store Hestlund, Give)
Otto Kruse †1628
gift 1. gang med Magdalena (Tygesdatter Krabbe af Østergaard)
gift 2. gang med Sophie Staverskov (Glambek)
Mogens (Mogensen) Kruse *1629 søn af Sophie Staverskov.
Laurids Ebbesen gift 3. gang med Sophia Staverskov gift 2. gang.
Jørgen Lykke og frue Sidsel Hundrup
(Sidsel Hundrups navn er ikke set før, måske nævnes det her for første gang.)

Det har vist sig at sagen går videre, for Viborg Landsting udsteder en dom den 10 okt. 1667, at den øverste stolestade skal tilhøre Donneruplund (også på kvindesiden?) og Donneruplund skal gå først til offer.
Men i påsken næste år den 1. april 1668 går rytteren Niels Nielsen fra Søndersthoved min­sand­ten først til offer, hvorfor Alexander Grubbe stævner ham for "brud på kirkefreden", hvis så­dan en tingest findes i loven. Rytteren vil ikke dømmes på en herredsret og kræver at sagen går for krigsretten, for han tjener i kongens livregiment i Horsens.
Derefter ses sagen ikke mere på Nørvang Herredsting.

2 STOLESTADER GRAFISK ILLUSTRERET
Stolestader rangorden Give kirke 1635-51 (Sofie Staverskov)
KvindesidenMandssiden
1. Søndersthoved og Donneruplunds Fruer1. Donneruplund Adel (under prædikestolen)
2. Søndersthoved og Donneruplunds Fruer2. Søndersthoved Adel
3. Søndersthoved og Donneruplunds piger3. Søndersthoved karle og tjenere
4. ...4. Donneruplunds karle og tjenere
5. ...5. ...
6. ...6. ...

Stolestader rangorden Give kirke før 1635 og efter 1651 (Sofie Staverskov)
KvindesidenMandssiden
0. Søndersthoved piger (på altersgulvet)
1. Søndersthoved Fruer1. Donneruplund Adel (under prædikestolen)
2. Donneruplunds Fruer2. Søndersthoved Adel
3. Donneruplunds piger3. Søndersthoved karle og tjenere
4. ...4. Donneruplunds karle og tjenere
5. ...5. ...
6. ...6. ...

Stolestader rangorden Give kirke (Alexander Grubbes forlangende 1667)
KvindesidenMandssiden
0. ?
1. Donneruplunds Fruer1. Donneruplund Adel (under prædikestolen)
2. Donneruplunds piger2. Donneruplunds karle og tjenere
3. Søndersthoved Fruer3. Søndersthoved Adel
4. (Søndersthoved piger?)4. Søndersthoved karle og tjenere
5. ...5. ...
6. ...6. ...
Man ser at dette sidste forslag ville degradere adelen på Søndersthoved til at stå efter kar­le­fol­ket på Donneruplund. Givet datidens forhold er dette urimeligt. Ligeledes gør Alexander Grubbe krav på første kvindestol til Donneruplund, hvilket igen er urimeligt for tilstanden, som den var, var jo godt afvejet med den ene herregård foran på mandssiden, den anden foran på kvin­de­si­den. Grubbes forlangende er rangsygt og uden mådehold og kun egnet til at sætte splid mellem folk.

Stolestader rangorden Give kirke før 1667 (Liebreich vidner, Grundet Birketing)
KvindesidenMandssiden
0. ?
1. Søndersthoved Fruer1. Ingen adel (under prædikestolen)
2. 2. Søndersthoved Adel
3.3. Søndersthoved (tjenere)?
4. 4.
Vidnesbyrdet fra Grundet Birketing siger:
fuld vell mindis 50 aar, da haffuer der ingen Adel standen i dend fremmerste stoell i Giuffue Kierche under Predichestoellen, forind nu Velb: Allexander Grubbe, Donneruplund med sin Jomfru bekommidt haffuer,
...
Hr: OberstLeutenant Johan Liebrech til Søndersthoffuid, och hans velb: Frue nu istaaer som er dj tuende første stoell Nest for ved hans Egen tiennere till Søndershoffuidgaard, och dend øffuerste fruerstoell i forne: Kierche haffuer Fruerne paa Søndershoffuidgaard altid dieris Stoellestaaede vdj,
Det sidste udtog kan forståes på flere måder: a. som indtegnet ovenfor, b. sådan at de tvende før­ste stole betegner den første række i både kvinde- og mandssiden, hvilket ville modsige at der var en stolerække foran den på mandssiden.
At der ingen adel (og heller ikke andre) skulle have stået i stolerækken under prædikestolen før Alexander Grubbe er en meget stor mundfuld at sluge. Det ville betyde at denne stolestade i mindst 50 år havde stået tom, det er ret så vanskeligt at tro.
Indtrykket er vel snarere at udsagnet i dette vinde er konstrueret sådan, at Alexander Grubbe vi­ses som usurpator, der har tilranet sig et sæde, han aldrig har besiddet. Det hjælper o­ver­ho­ve­det ikke sagen at vindet er fra Grundet Birketing.
Birketing var herremandsret, altså en bøjet ret, det var hans middel til at holde hans bønder ne­de, så de ikke blev for stornæsede og til at sørge for at kendelserne ikke blev forslæbt imod hans interesser. Birketing var således en skamplet på retsordenen i Danmark.
Konkret i dette tilfælde har Liebreich slæbt 18 mennesker fra Give hele vejen til Grundet i Horn­strup sogn lige nord for Vejle, hvilket er omkring 32 km. Dette har to grunde, på den ene si­de er han så ikke i herredsfoged Otto Knudsens overopsyn, på den anden side kender Birkeretten ik­ke Give sogn, sådan at folk fra Ringive sogn, der gik i Ringive kirke ikke i Give kirke, men hørte un­der Søndersthoved kunne vidne om kirkestole i Give Kirke uden at blive diskvalificeret. Liebreich har været klar over at Alexander Grubbe havde en forbindelse til herredsfoged Otto Knudsen kun 10 km væk i Gadbjerg sogn, hvilket også ses i Grubbes næsten personlige brev til her­reds­fogeden.
Ingen af de to sider ser særlig godt ud i sagen.


3 BEGIVENHEDERNES FORLØB
Begivenhedernes forløb efter dokumenternes dato:.
15.? april 1572 tingsvidne om kvinde-stolestader i Give.
...
05. april 1667 Brev fra Jørgen Lykke, Søgaard, Buderup om stolestader.
23. april 1667 1. Stævning, Alexander Grubbe stævner 25 af hans bønder og Liebreich.
30. april 1667 1. Stævning forkyndes igen.
07. maj 1667 Liebrech indlægger protest, han er i tjeneste, kan ikke møde.
14. maj 1667 Første forhandlingsdag.
21. maj 1667 Grubbes fordringer i et brev.
21. maj 1667 Anden forhandlingsdag.
15. juni 1667 Brev fra Sophie Staverskov.
26. juni 1667 Tingsvidne Grundet Birketing, Liebreichs bønder.
27. juni 1667 Stævning af bønderne i 1. stævning til gensvar på vindet fra Grundet Birketing.
03. juli 1667 Tredje forhandlingsdag.

4 FORHANDLINGSDAGE
1. forhandlingsdag 14. maj 1667
Vidnerne (25) bønder kan mindes 12-50 år tilbage, aflægger vidnesbyrd.
Jørgen Lykkes brev af 5. april 1667 protokolleres.
1. stævning af 23. april 1667 protokolleres (vidnerne ovenfor og Liebreich stævnes).
Liebreich fuldmægtige får sagen opsat i en uge.
2. forhandlingsdag 21. maj 1667
1. stævning af 23. april 1667 protokolleres igen.
Liebreichs opsættelse protokolleres igen.
Alexander Grubbes fordringer i brevet protokolleres.
Sagen opsættes 6 uger.
3. forhandlingsdag 3. juli 1667
1. stævning af 23. april 1667 protokolleres igen.
Liebreichs opsættelse protokolleres igen.
Alexander Grubbes fordringer i brevet protokolleres igen.
Påskriften at sagen opsættes 6 uger protokolleres igen.
Tingsvidnet fra 1572 protokolleres (udstedt 95 år før).
Brev fra Sophie Staverskov af 15. juni 1667 inklusive dækbrev til Liebreichs frue.
Tingsvidnet fra Grundet Birketing 26. juni 1667, Liebreichs bønder (20) vidner.
Stævning af bønderne i 1. stævning og Alexander Grubbe.
Sagen henvises til Landstinget.

5 PERSONER NÆVNT 1572
NavnSted Kommentar
Anne BorchersdatterDonneruplund, Give I 1572 afdød. Adelig. Hun kendes ikke ellers.
Peder SkriverSøndersthoved, Give Boede nogen tid før 1572 på Søndersthoved. Det kunne måske muligvis være den Peder Knudsen Glambek, der nævnes 1553 til Søndersthoved, men mere sandsynligt er en herredsskriver, der boede på Søndersthoved.
Inger Terkelsdatter (Væbner)Søndersthoved, Give Bliver varslet i 1572 på Søndersthoved. Adelig.
Iver Prest?Give By Overbringer varslet til Søndersthoved.
Jens TerkelsenGive By Overbringer varslet til Søndersthoved.

6 NOGLE PERSONER NÆVNT 1667
NavnSted Kommentar
Alexander GrubbeDonneruplund, Give Lavadel, vil have den øverste stolestade i Give kirke.
Niels ThomassenØster Sejrup, Thyregod Grubbes fuldmægtig for Nørvangs Herreds Ting.
Johan LiebreichI militærtjeneste Kong: Ma: velbestalter Overstleutennant til hest. Han bor ikke på Søndersthoved, hans kone heller ikke.
Helena von GuttaternIkke i Give Johan Liebreichs kone, født i Tyskland, bor ikke på Søndersthoved. I brevet fra Sophie Staverskov kaldes hun Hellenor.
Oluf ThomasenJelling Liebreichs fuldmægtig for Nørvangs Herreds Ting. Han er også kongens delefoged i Jelling.
Jørgen LykkeSøgaard, Buderup, Aalborg amt Adel, ses i perioden 1652-60 på Søndersthoved, men også hans søster Johanne Lykke. Sender brev med hans version af hvem der havde stolestaderne.
Splid StaverskovDonneruplund, Give Ca. 80 år før denne tid (1667).
Otte KnudsenRestrup, Gadbjerg Herredsfoged i Nørvangs Herred.
Jens Lauridsen Forkynder stævningen på Søndershoved.
Thomas Graversen Forkynder stævningen på Søndershoved. Kan læse og skrive.
Niels NielsenSøndershoved, Give Fuldmægtig for Johan Liebreich.
Jens NestrupHorsens Fuldmægtig for Johan Liebreich.

7 PERSONER DER ERINDRER ÅR TILBAGE FRA 1667
Alfabetisk efter sted.
Det ses at tre af personerne er begravet i kirkebogen, der begynder 1700.
NavnSted i Give sogn Kan erindre år tilbage før 1667Første erin- drings- år i Give sognFor- modent- lig født Set senere Kommentar
Laurids BregsenBregnhoved Bringer stævningen fra Liebreich til Donneruplund.
Niels ChristensenBæksgaard 24 1643c 1628cc 1683, 1702Begravet 1702 81 år 3 måneder 14 dage gammel, han ville så være født i juli 1621. Hans fødselsår ville være 7 år forkert med fjorten års skønnet.
Christen MadsenBøllund 70c 1597c 1583cc Han skulle være henved 85 år gammel for at kunne erindre 70 år tilbage.
Søren IversenBøllund Stævnet men afgiver ikke vidnesbyrd.
Morten PedersenBøllund Stævnet men afgiver ikke vidnesbyrd.
Mads ChristensenBøllund Stævnet men afgiver ikke vidnesbyrd.
Niels PedersenDonneruplund 14 1653 Han er kommet til Give fra et andet sogn. Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen som foged på Donneruplund.
Niels JensenFarre 20c 1647c 1632cc Skrædder
Peder IversenFarre 20c 1647c 1632cc
Søren IversenFarre 20c 1647c 1632cc
Morten PedersenFarre 16c 1651c 1637cc
Niels ChristensenGive By 27 1640c 1625cc
Offer JakobsenGive By 24 1643 1617cc Degn
NavnSted i Give sogn Kan erindre år tilbage før 1667Første erin- drings- år i Give sognFor- modent- lig født Set senere Kommentar
Peder BregstenGive By 14 1653 1639c Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen.
Rasmus MadsenGive By 15 1652 1638cc 1683 Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen.
Niels SørensenGive By 14 1653 1639c 1683
Niels LarsenGive By 16 1651 1637c
Jens MortensenGivskov 20c 1647c 1633cc 1683, 1700 Begraves 1700 i Give kirkebog uden alder.
Christen FestersenGivskud sogn 40c 1627c 1612cc 1668 † Feb. 1668 Givskud By ved sønnen Laurids Christensen. Fæstede en gård i Bæksgaard i Give sogn før krigen 1657-59.
Søren OlufsenHedegaard 50 1617c 1602cc 1683 Vidner for Liebreich
Maren PedersdatterHedegaard 40c 1627c 1613cc Vidner for Liebreich
Margrethe JensdatterHedegaard 38c 1629c 1615cc
Jens ChristensenHedegaard 26 1641 1627cc
Peder HansenHedegaard 24 1643c 1629cc
Jens JensenHedegaard 30c 1637c 1623cc
Søren ChristensenHedegaard 30c 1637c 1623cc
Mads SørensenHedegaard 26c 1641c 1627cc 1683 Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen.
Søren JensenHedegaard 20c 1647c 1633cc
Michel ChristensenHestlund- Lille 30 1637 1622c 1683 Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen.
Niels SørensenHestlund- Store 16 1651 1637cc 1683
Jesper LauridsenKarlskov- Store, Ringive 26c 1641c 1627cc Boede i Give sogn før 1656 (før krigen begyndte).
Niels JensenNederdonnerup 24 1643 1629cc
Niels ChristensenNederdonnerup 18 1649 1634cc
Christen ChristensenNederdonnerup 35 1632 1617cc
NavnSted i Give sogn Kan erindre år tilbage før 1667Første erin- drings- år i Give sognFor- modent- lig født Set senere Kommentar
Niels PedersenNederdonnerup 1625c 1683, 1702 Stævnet men afgiver ikke vidnesbyrd. Begraves 1702 77 år 2 uger 1 dag gammel.
Christen MortensenNygaard 20 1647 1632cc 1683Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen.
Laurids PedersenSillesthoved 15 1652 1637c 1683
Lars ChristensenSillesthoved Stævnet men afgiver ikke vidnesbyrd. Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen.
Niels MadsenSkærhoved 37 1630 1615cc
Jens NielsenSkærhoved 16 1651 1637cc
Niels NielsenSøndersthoved Møder for Johan Liebreich, der ikke selv kan komme. Ses i 1768 at være rytter, han går i det år mod landstingsdommen først til offer. Hans chef Liebreich var jo militær under kongen og kunne med enevældens indførelse tillade sig meget, som man ser.
Jens PedersenSøndersthoved Bringer stævningen fra Liebreich til Donneruplund.
Niels LarsenUlkind, Ringive 12 1655 1641cc 1683 Markbogen
Peder PedersenUlkind, Ringive 18 1649 1635cc
Anders JensenUlkind, Ringive 16 1651 1637cc
Christen JensenUllerup 14c 1653c 1639cc 1683
Mads NielsenUllerup 12 1655 1641cc
Peder LarsenVorslunde 30c 1637c 1623cc Han ses i indberetningen 1660 om tilstanden efter krigen.
Peder OlufsenØgelund 20c 1647c 1633cc 1683
Magrete AndersdatterØgelund 33 1634c 1620cc

8 UDSKRIFTERNE FRA TINGBOGEN
1667
Nørvang Herreds Tingbog 1667
Viborg Landsarkiv: B69A - 5
Foliosider: 57-58 (14. maj), 61 (21. maj), 92-96 (3. juli)
Affotografering: Erik Brejl (venligst stillet til rådighed)
Udskrift: Villy M. Sorensen
[abc..] formentlig udskrift, et punkt står for et anslået bogstav men ikke tydet.
{Kommentarer og andre bemærkninger.}
Spærret skrift står for tekst (mest datoer) skrevet i latinske bogstaver, resten er gotisk.

{1. FORHANDLINGSDAG 14. maj 1667.}
{Folioside 57}
Tißdagen dend 14 May holtis Nørungßherridtzting tinghørrer Søffren Lassen i bierløff. Otte Mend Erich Christensen i Nørkollemorten, Laurids Staffensen ibidem, Madtz Christensen ibidem, Christen Christensen ibidem, Poffuel shøtte i bierløff, Dinnes Joensen i fousßing Peder Suendtzen i Oxsenbiere. Och Peder Madtzen i riis.
Erlig och velbiurdig Mand Allexander Grubbe til Donneruplund Hanß Fulmegtige Nielß tomasen i Øster Seyrup som [Epsit],
For domb fremstoed Jens Lauridtzen paa Donneruplund och tomas graffuersen i Giuffe, di hiemlede med opragte Finger och æd eftter Recess: at di i dag 14 dage. da Var di paa Søndersthoffuidt, der steffnidt Erlig och velb: Mand Johan Liebrech Oberstleutnenant till Hest. med en Herridtstefning. for vinder her i dag til Nøruangsherridssting at paahøre [som] Velb: Allexander Grubbe Ved sin fuldmegtige, agter her i dag at lade fø[..] och tage beshrefuen, Om Hanß Velbhed nogeit dertill Vill haffue at Suare.
Saa for Retten fremstoed Nielß Madsen i Skierhoffuidt Vandt med opragt Finger och æd effter Recesen. at han kand mindes udi trej ringer fyrgetiuffue Aar, da haffuer hand Verit udi Giuffue Sogen, och da er hannem bevest. at Velb: Jørgen Lyche boede paa Søndersthoffuidt, och [sa] b[ruge.] som hand søgte Giuffue Kierche, [saa] hand at dend goede Mand stoed i dend Nederste stoel aff Adelens Stolestaader i Giuffue Kierche. bag

{Folioside 57b}
dend stoell som hører til Donneruplund. och Velb: Allexander Grubbe nu udi staar, Saa for Retten fremstoed Jens Nielsen i Skierhoffuidt, vandt med opragte Finger och æed effter Recess: at hand kand mindis snart henved en Sexten Aarß tiid, ligesom hans Formand Nielß Madsen for hannem vondit haffuer. Saa fremstoed for Retten Niels pedersen i Donnerup vandt med opholden Finger och æed at hand haffuer Verit udi Giuffue Sogen udi fiorten Aar. och imedlertiid haffuer der ingen anden AdelßMand boedt udi Giuffue Sogen uden Jørgen Lyche som boede paa Søndersthoffuidt, da er det hannem bevest. at Velbemelte Jørgen Lyche, stoed aldtid udi dend Nederste stoell aff Adelens Stoellestade udi Giuffue Kierche, medens hand søgte Kierchen, och er det hannem ydermeere bevest at Velb: Mand Allexander Grubbe til Donneruplund haffuer altid søgt och staaedt udi dend fremmeste Stoel aff Adelens stoelestaader udi for: Giuffue Kierche, Siden Hand kom til Donneruplund. och ydermeere er det hannem bevest at Oberstleutenant Johan Liebrech som nu haffuer Søndersthoffuidt haffue Verit tuende gange udi Kierchen, och da haffuer hand søgt och staaen udi dend Nederst aff Adelens stoellestaader i samme stoel som Jørgen Lyche tilforen i stoed och søgt. Niels Jenßen i Nederdonnerup Niels Christensen. och Christen Christens sammestedß: Vandt enhuer med opragt Finger och æed efter Receß ligesom Niels pedersen, for dennem vondit haffuer en huer saa lenge som di kunde mindis, Saaledis Sandt at Vere som før omvondit er, Niels Jens Kunde mindis udj 24 Aar. Niels Christensen mindis en 18 Aar. Christen Christens udi en 35 Aar. Michel Christensen i lillehestelund och Nielß Sørrens i Stoerhestlund. Vandt ved ligesoer[ne] æed at di Kunde mindes Michel Christens 30 Aar og Nielß Sørrens 16 Aar. ligesom dieris formend før dennem vundit haffuer. dernest for Retten fremstoed. Offer Jaco[.]

{Folioside 58}
sen degen udi Giuffue Vandt med ligesoer[ne] æed, at hand kand mindis hen ved firre og tiuffue aar, Peder Bregsten ibidem kand mindis en 14 aar. Rasmus Madsen udi 15 Aar, Nielß Lassen en 16 Aar. Niels Sørrens en 14 Aar, alle i Giuffue, Vandt en huer for sig at di kand mindis i for: Aaringer at Velb: Jørgen Lyche boede paa Sønderhoffuidt och dißimedlertid och saa lenge hand boede der, da søgte hand och stoel udi den Nederste stol aff Adelens stoellestaader, som Oberstleutnant Johan Librech siden søgt haffuer, och staar Velb: Mand Allexander Grubbe udi dend offuerste stoel Kierchen som er under Prediche Stoellen, Nielß Jensen i Farre och Peder Iffuersen ibidem, Vandt enhuer med æed och opholden Finger at di kunde mindis henved en tiuffue Aar. ligesom Offer Jakobs degen och hans følgere for dennem vondit haffuer, Søffren Iffuersen kand mindis tiuffue Aar. Morten Pedersen ibidem kand mindis 16 Aar. Vandt enhuer for sig med æed och opholden Finger efter Recess: at udi for: Aaringer kand di mindis som dieris formend her dennem vondit haffuer, Saa fremstoed Laurids pedersen i Sillirsthoffuit; Vandt at hand kand mindis i 15 Aar. Christen Jensen i Vllerup Vandt at hand kand mindis fiorten eller fembten Aar. Mads Nielsen ibidem kand mindis udi tolff aar. Christen Mortensen i Nyegaard kand mindis udi tiuffue Aar, Vandt en huer for sig med opragte Finger och æed. at udi for: Aaringer Kunde di mindis liegsom diris formend for dennem Vondit haffuer. Saa ydermeere for Retten fremstoed Christen Festersen i Giuffschoed. Vandt med opholden Finger och æed at hand kand mindiß udi fyrgetiuffue aar. ligesom Niels Mads i Skerhofuidt for ha[..]

{Folioside 58b}
vondit haffuer. Christen Madsen i Byllund vandt at hand kunde mindiß udi en halfiersindstiuge Aar och imedlertid for nogele Aar siden boede der en Herremand paa Donneruplund ved Naffuen Spliid Stavershouf och haffde samme AdelsMand hans stoellestaade udi Giuffue Kirche udi dend offuertste stoll under Predichestoellen. som velb: Mand Allexander Grubbe til Donneruplund nu istaar, och iligimaader er hannem bevest at saa lenge som Velb: Jørgen Lyche vaar paa Søndersthoffuidt och boede der, da Vaar hans stoellestaade bag ved dend fremmest stoel som høer til Donneruplund. som Oberstliutenant Johan Liebrech søger och udi staar Naar hand kommer till Giuffue Kierche; Saa for Retten fremlagde Velbr: goede Mands fuldmegtige for: Niels tomassen en Missive daterit Siøgaard dend 5 Aprill Sidst affuigt. som her i dag for Retten bleff lest och paaschreffen Liudende Saaledis

Høy=ehrede kiere Broder Min tienstvillig hilsen flittige tachsigelse for bevist Affection med erbiudelste till ald behagelige tieneste; Eftersom min goede broder begierer min Kundshab Anlangende Stoele staad udi Giuffue Kierche mellem Synderhoffuidt och donnerup. Saa Cederit min goede Naboe mig aff høfflighed at ieg och mine folch gich først op til Offers, mens iche ieg holdt mig dertill for en Rettighed tj Splid Staffuershou haffuer altid holdt sig till dend offuerste Stoelestaae, dette ieg min høyehrede broder till tienestuillig effterretning vill auisere {avisere} och dig kiere broder med alt Kiert udi Guddommelige beshiermelse vill hafuue befallit forbliffuer Min Høy=ehrede Kiere broderß tientuilligste
Jørgen Lyche
Siøgaard dend 5 April Ao 1667:

Saa for Retten fremlagde Velbrd= Velbyrdige Mand allexander Grubbeß fuldmegtige for: Niels tomasen En Steffning dateridt Reffstrop dend 23 Aprill Sidst affuiget som och her i dag for Retten bleff lest och paaschreffuen lydende ord eftter anden Saaledis

{Folioside 59}
Ottho Knudsen paa Reffstrop herridtzfoegidt udi Nørvangßherridt giør vitterligt at for mig haffuer ladit berette Erlig och velb: Mand Allexander Grubbe til Donneruplund, huorledis han shall vere foraarsagit at lade eder effter shrefne, Giuffue Sognemend. Nemlig
Skierhoffuidt Niels Madsen. Jens Niels
Neder donnerup Nielß pedersen, Niels Jensen, Nielß Christensen Christen Christensen
lille hestelund Michell Christensen,
Giuffue. Offer degen, Peder Bregsten Rasmus Madsen Nielß Lassen, Niels Sørrensen,
Farre Nielß Jensen shreder, Peder Iffuersen.
Stoer hestelund Nielß Sørrensen
Byllund Christen Madsen, Søffren Iffuersen Morten Pedersen Madtz Christensen,
Sillersthoffuidt Laß Christensen, Lauridtz Christensen,
vllerup Christen Jensen Madtz Nielsen
Nygaard Christen Mortensen
Noch Christen festersen i giuffshoed.
Steffne for eders Sandhed at vidne och gestendig at vere, anlangende Adelens Stoelestaade och Rettighed i Giuffue Kierche, for mig at møde udi Rette paa Nørvongsherridtz ting. Nest tingdag effter denne steffning. loulig for eder vorder forkønditt och dereftter udi Rette lagt. Dißligeste Steffnis Eder Erlig och velb: Mand Herr Johan Liebrech til Søndersthoffuidt Kongl: Ma: velbestalter oberstleutenant til hest, till Samme tid at møde, om i nogedt imod for: vinder haffue at sige. Saauel for domb och Rettergang effter samme vinder som for: goede Mand Allexander Grubbe, agter offuer Hanß Velbhed at forhuervffue och tage beshreffu[..] Anlangende samme for: Rettighed, [i] for: Giuffue Kirerche, tilll vitterlihed min egen hand Undershreffuen
Actum Reffstrop dend 23 Aprill Ao: 1667
Ottho Knudsen (L: S:):

denne steffning loulig at vere forkøndit tißdagen dend 30 Aprilli paa sinne tilbørlig steder och leffuerende en Copie deraff paa Søndersthoffuidt till Jomfruens Pige formedelst ingen Karll folch vaar i Gaarden at finde, bekiender Vii vundershreffne,
Jens Lauridtz [Mpria]
tomas graffuers Egen hand

{Folioside 59b}
Noch stoed paa samme steffning shreffuen. Lest for Retten paa Nørvangsherridsting for Retten lest dagen dend 7 May Ao 1667: Huorimoed møtte efter Fuldmagt. som och i dag bleff lest och paaashreffuen Nielß Nielsen paa Søndersthuffuidt och Jens [Nettrup] udi Horsens och giorde skudtzmaal med opholden finger og æed effter Recess: at Velb: Hr: Oberst Leutenant Johan Liebrech till Sønderhoffuidt, vaar saa loulig udi Hans Ko: Ma: forhold och tienest at hand iche i dag, eller hans fuldmegtige Kunde møde till vidneßmaals[teng] och suare till nogen vinder i dag. huorfor ingen vinder offuer hannem i dag er vdsteed. mens i dag 8 dage forleggis vinderne som som herudi findiß indført at møde och vinde dieris Sandhed i dend Sag; Saa haffuer for: Mend och Persohner som udi steffningen findis indført, i dag dieris Sandhed och kunshab udj dend Dag efter Recess: vondit och affl[a]git. Huoreffter Velbemt Velb: Mand Allexander Grubbe Hanß fuldmegtige, for: Niels tomasen vaer tingsuinde begierende, att saaledis i dag for Retten gick of foer: till vitterlihed under voriß forseigling
Datum Anno die et loco ut Supra.

{2. FORHANDLINGSDAG 21. maj 1667}
{Folioside 60b}
...
Tißdagen dend 21 May holdtis Nørvangßheridtzsting tinghører Michell Andersen i [hi.sttell..ll], Otte Mend Jens Christentz i Greis Søffren Lasstz i [hau]strup Jørgen Nielsen och [Staeffen] [Jo.....] i vindeløff Christen

{Folioside 61}
Suendsen i Oxsenbiere, Christen Christensen i bierløff, Lauridtz i Riis och Christen Nielsen ibidem sammesteds,
stoed Erlig och velbiurdig Mand allexander Grubbe til Donneruplund hans fuldmegtige. Erlig og velagt Mand Nielß tomassen udi Øster Seyrup. och for Retten fremlagde En steffning daterit Reffstrup dend 23 Aprilli Sidst affuigt som her i dag for Retten bleff lest og paashreffuen liudende ord effter anden Saalediß;

Ottho Knudsen paa Reffstrop Herridtzfoegidt udi Nørvangßherridt, giør vitterlig at for mig haffuer ladit berette. Erlig og velbiurdig Mand Allexander Grubbe til Donneruplund, huorledis hans shall vere foraarsagedt at lade eder efftershreffne Giuffue Sogne mend Nemlig
Skierhoffuidt Niels Madsen. Jenß Nielsen.
Neder donnerup Nielß pedersen. Nielß Jensen Niels Christensen Christen Christensen
lille Hestelund Michell Christensen,
Giuffue Offer degen, Peder Bregsten, Rasmus Madsen, Nielß Lassen, Nielß Sørrensen.
Farre Niels Jensen shreder, Peder Iffuersen,
Stoor Hestelund Nielß Sørrensen,
Byllund Christen Madsen, Sørren Iffuersen, Morten Pedersen Madtz Christensen,
Sillersthoffuidt Laß Christensen, Lauridtz Christensen,
vllerup Christen Jensen Madtz Nielsen,
Nyegaard Christen Mortensen,
Noch Christen Festersen i Giuffshoed;
Steffne for eders Sandhed at vidne och gestendig at vere, Anlangende Adelens Stoellestaaede och Rettighed i Giuffue Kierche, for mig at møde udi Rette paa Nørrvongßherridtzting, Nest tingdag, effter denne Steffning loulig for eder vorder forkøndit och dereffter udi Rette lagdt, dißligeste Steffnis eder Erlig og velbiurdig Mand Herr Johan Liebrech til Søndersthoffuidt Kongl: Ma: velbestalter Overstleutennant til hest. till Samme tid at møde om i nogedt imoed for: vinder haffuer at sige Saauel for domb och Rettergang effter samme vinder: som for: goede Mand Allexander Grubbe, agter offuer hanß velbhed: at forhuerffue och tage beshreffuen, Anlangende samme for: Rettighed i for: Giuffue Kierche til vitterlighed min egen hand vndershreffuen
Actum Reffstrop dend 23 Aprilli

{Folioside 61b}
Anno 1667:
(L: S:) Ottho Knudsen Egen haand;
och stoed bag paa samme Steffning shreffuen. denne Steffning loulig at vere forkøndit tisdagen dend 30 Aprilli. paa sinne tilbørlig Steder, och leffuerede en Copie deraff paa Søndersthoffuidt til Jomfruens pige formedelst ingen karll folch vaar i gaarden at finde bekiender vj undershreffne,
Jens Lauridtz Mppria
Tomas graffuersen Egen hand
Noch stoed paashreffuen, lest for Rett[..] paa Nørvongßherridtzting. for Retten tisdagen dend 7 Maj ao 1667:= huorimod møtte effter fuldmagt. som och i dag bleff lest och paaschreffuen Niels Nielsen paa Søndersthoffuidt och Jens Nettrup udi horsens, och giorde shudtz[maal] med opholden Finger och æed. effter Recessen, at velb: Hr: Oberstleutenant Johan Liebrech til Søndersthoffuidt. vaar saa loulig udi hans Ko: Ma: forhold och tieneste, at han iche i dag eller hanß Fuldmegtige Kunde møde till [veddermaalßting], och suare till nogen vinder i dag. huorfor ingen vinde offuer hannem i dag er vsteed, mens i dag otte dage foreleggis vinderne som herudi findis indført at møde och vinde dieris Sandhed i dend Sag; lest for Retten paa Nørvongßherridtzting tisdagen den 14 Marts 1667.

dereffter for Retten fremlagde Velbemt Velbyrdige Mands fuldmegtige dend goede Mands Egen shrifftelige indleg och forresett som her i dag for Retten bleff lest og paashreffuen liudende ord effter anden Saaledis;

Efttersom ieg vndershreffne haffuer ladit i Rette Steffne her till Nørvangsherridtzting Erlig och velbiurdig Mand Johan Liebrech till Søndersthoffuidt kong: Ma: velbestalter Oberst Leutenant till hest, for Stoll Staade i Giuffue Kierche, saa formeener Jeg at effterdi dend offurste StoelleStaaede paa mandside hørrer til min gaard Donneruplund, ieg och bør at haffue offerdt for {før} hannem, och ellers ald anden Rettigheder udi Giuffue Kierche Som dertill hørrer. Iligemaader formener ieg, at min Kiereste bør och at haffue det øffuerste StoelleStaade i for: Giuffue Kierche, som och ald[t] vordt folch dett Øffuerste StoelleStaade, Nest effter Oß som sedvaanligt er, med des Rettigh[..]

{Folioside 62}
som hør dertill /:Anlangede offeredt:/ huorfore ieg er gierne begierende aff herridtzfogden Ottho Knudsen i Nørvongsßherridt, eller dend som i dag hans Sæede betienner, at denne min Jndleg[.] motte lesßis och paaschriffuis och mig dereffter en Rettmessig domb meddeelis, till vitterlihed vnder min egen Haand och Zignette, Vndershriffuidt och Vndertrøgt,
Donneruplund d 21 May Anno 1667:
Allexander (L:S:) Grubbe Mppria:,

OCH vaar Velbemelte goede Mandtz Fuldmegtige for: Nielß tomassen, paa sin gunstige hoßbondtz vegener saavell mundelig som shrifftelig domb begierende. da formedelst ingen Giensuar er Sagen opsatt i 6 vger, da partene at møde och [gaaes] derom [saauit] Lou och Rett er, [des] till vitterligh under min forseigling.
Datum Anno die et loco ut Supra.
...

{3. FORHANDLINGSDAG 3. Juli 1667}
{folioside 92}
...
For Retten fremstoed Erlig och velbiurdig Mand Allexander Grubbe till Donneruplund Hanß fuldmegtige Erlig och velagdt Mand Niels tomass[.] i Øster Seyrup, och for Retten fremblagde en Opsettelse vdsteed her aff Nørvangßherridtzting tißdagen dend 21 May Sidst affuigt. som her i dag bleff lest och paashreuffuen, Liudende ord effter anden Saaledis

Ottho Knudsen paa Reffstrop Herridtzfogidt udi Nørvongßherridt giør vitterlig at Aar 1667 tißdagen dend 21 May paa Nørvangßherridtzting for domb fremstoed Erlig och velb: Mand Allexander Grubbe til Donneruplund hanß fuldmegtige Erlig och velagdt Mand Nieß Tomas[.] udi Øster Seyrup och for Retten fremlagde En Steffning dateit Reffstrup, dend 23 Aprilli Sidst affuigdt, som her i dag for Retten bleff lest och paashreffuen, liudenden ord eftter anden Saaledis

Ottho Knudsen paa Reffstrop Herridtzfogidt udi Nørvongßherridt giør vitterlig at for mig haffuer ladit berette Erlig og velb Mand Allexander Grubbe till Donneruplund huorledis hand shall vere forAarsaget at lade eder efttershreffne Giuffue Sogne Mend Navnlig
Skierhoffuidt, Nielß Madsen, Jens Nielsen
Nederdonnerup Nielß Pedersen, Nielß Jensen Niels Christensen, Christen

{folioside 92b}
Christensen,
Lille Hestelund Michel Christensen,
Giuffue Offer Degen Peder Bregsen Raßmus Madßen, Nielß Lassen, Nielß Sørrensen
Farre Nielß Jensen shreder, Peder Iffuersen.
Stoor Hestelund Niels Sørrensen,
Byllund Christen Madßen, Søffren Iffuersen, Morten peders: Madß Christensen,
Sillersthoffuidt, Laß Christensen Lauridtz Christens:
vllerup Christen Jensen, Madtz Nielsen,
Nyegaard Christen Mortens[.]
Noch Christen Festersen i Giuffshoed;
Steffne for Eders Sandhed at vinde och gestendig at vere, anlangendis Adelens Stoelestaade och Rettigh[.] i Giuffue Kierche, for mig at møde udi Rette paa Nørvongsherritzting Nest tingdag effter denne Steffning loulig for eder vorder forkøndt och der effter udj Rette lagdt, dißligest steffnis eder Erlig och velb: Mand Herr Johan Liebrech till Søndersthouffuidt Kong: Ma: belbetalte Oberst Leutenant till hest til Samme tid at møde, om i nogedt imod forne: vinder haffuer at sige. Sauel for domb och Rettergang effter samme vinder som for: goede Mand Allexander Grubbe, agter offuer Hans Velbhed at forhuerffue och tage beshreffuen, Anlangende samme forne: Rettighed i for: Giuffue Kierche, till vitterlighed min egen Haand Undershreffuen,
Actum Reffstop dend 23 Aprrilli Anno 1667 L: S:
Ottho Knuds Egen Haand,
och stoed bag paa samme steffning shreffuen, denne Steffning loulig at vere forkøndit til dagen dend 30 Aprilli paa sine tilbørlige Steder och leffuerede en Copie deraff paa Søndersthoffuidt til Jomfruenß pige formedelst ingen Karlefolch var i gaarden at finde, bekiender

{folioside 93}
vj vndershreffne,
Jens Lauridtzen Mppria,
Tomaß graffuers[.] Eg hand.
Noch stood paashreffuen lest for Retten paa Nørvangßherridtzting tißdagen dend 7 May Anno 1667: Huorimoed møtte eftter fuldmagdt som och i dag bleff lest och paaschreffuen. Nielß Nielsen paa Søndersthoffuidt och Jens Nettrup udj Horsens, och giorde shudsmaal med opholden Finger och æed effter Recesson: at Velb: Herr Oberst leutenant Johan Liebrech till Søndersthoffuidt, vaar saa loulig udj Hans Kongl: Ma: forfald och tieneste. at hand iche i dag eller hanß fuldmegtige Kunde møde til [vedder]maalßting och suare till nogen vinder i dag, huorfore ingen vinder i dag offuer hannem er vdsteed Mens i dag 8 dage foreleggis vinderne som her udj findis indført at møde och vinde dieris Sandhed i dend Sag, lest for Retten paa Nørvangßherridtzting tißdagen dend 14 May Anno 1667: dereffter for Retten fremlagde Velbemelte Velb: Mand Allexander Grubbes fuldmegtige. dend goede Manß Egen shrifftelig indleg och foresett. som her i dag for Retten bleff lest och paaschr: liudende ord effter anden Saaledis,
Effter som ieg Vndershreffune haffuir ladit i Rette Steffne her till Nørvongßherridtzting Erlig och velb: Mand Johan Liebrech till Søndersthoffuidt Ko: Ma: velbetalter Oberstleutenant till Hest, for Stoelstaade i Giuffue Kirche, saa formeener ieg at effterdii dend offuerste Stoelestaade paa Mand Side hørrer till min gaard Donneruplund ieg och bør at haffue Offeredt for hannem, och ellers ald anden Rettigheder udj Giuffue Kierche Som dertill hørrer. Iligemaader formeener ieg at min Kirest

{folioside 93b}
bør at haffue det offuerste Stoelestaade i forne: Giuffue Kierche som och aldt vordt folch det offuerste Stoelestaade Nest effter oß som Sedvanligt er, med deß Rettiheder som hør dertill /: Anlangende offeredt:/ Huorfore ieg er gierne begierende aff herridtzfoegden Ottho Knudsen i Nørvongßherridt, eller dend som i dag Hanß Sæede betienner, at de͞ne min Jndleg maa lesßis och paaschriffuis och mig dereffter en Rettmesig domb meddeelis, till vitterlih[.] under min Egen Haand och Zignette vndershreffuidt och undertrøgt,
Donneruplund d 21 May: Anno 1667:
(L. S.) Allexander Grubbe Mpria:

och vaar Velbemt goede Mandtz Fuldmegtige forne: Nielß tomassen paa sin gunstige Hosbondtz Vegenne Sauel Mundelig som shrifftelige Domb begierende, da formedelst ingen giensvar er Sagen opsatt i 6 vger, som er till i dag der effter en dag udj Rette lagde Velbemelte Velb: Mand Allexander Grubbeß fuldmegtige for: Nielß tomassen Ett vinde udsteed her af Nørvongßherridsting Ett tusinde fembhundrede halfiersindstiuge oc toe Tißdag {... tom plads ...} quaismodo genitj som her i dag for Rett bleff lest och paashreffuen liudende udj sin meening

{----- Følgende skal være et tingsvidne fra 1572, tirsdagen nær quasimodo geniti ville være 8. eller 15. april}
tolf dannemend [istande] alle Samdregtlige med helligens Æed och opragt Finger at dennem Fuld vitterlig vaar at Erlig och Velb: Sl: Frue Anna Borchersdatter til Donneruplund hindiß Stoelstaaede udj Giuffue Kirche vaar dend offuerste Stoelestaade i Quinde Staaede, Nest op till vor Frue Althar, och hun stoed vi vdi Samme offuerste stoelstaade hindiß liffß Liv nest for [boen] uden en [lyft] shamel som stoed ved sønder side op till samme vor Frue Althar, och er dennem fuld vitterlig at Dunneruplund haffuer verit en Herregaard saa

{folioside 94}
lenge som dennem allerlengst mindiß kunde, och haffue kiend trej boendiß Herremend vdj for: Donneruplund, frembdeelis vinder for: tolff Mend at ald dend stund Peder shriffuer boede udj Søndershoffuit da haffde hans hustru hendiß stoelestaade oppe i altergolllit. och stoed der vdj [.] [f.m.] aar och miere, hiemblet Iffuer Prst: i Giuffue och Jens terchildsen ibidem, at de vaar vdj Søndersthoffuidt och gaff Erlig og velb: Jomfru Inger Terchildsdatter och hendeß Laugverge loulig varsell for samme vinde,
{----- Ende på tingsvidnet fra 1572}

med meere som samme vinde i sig sielffuer indeholder och udviiser, dereftter udi Rette lagde mehrbemelte goede Mandß Fuldmegtige. for: Niels Tomassen Ett tingßuinde vdsteed her aff Nørvongßherridtzting tißdagen dend 14 May Sidst affuigdt som her i dag for Retten bleff lest och paaschreffuen, som samme for: vinde i sig sielffuer indeholder och uduiisser, Effter slig forberørt lejlig[.]: Satte for. fulmegtige Niels tomassen udi ald domb og Rette och paa sin principals Vegene forment at det offurst Stoellestader i Giuffue Kirche med ald anden Rettigh[..]: burde at høre Velb: Allexander Grubbe och Hans kierest till, efter derom i Rette settelsens indhold och vaar dom begierende,

Hvorimod møtte i dag at Suare. Erlig och velb: Mand Hr: Johan Liebrech till Søndersthoffuid Ko: Ma: velbestalter Oberstleutenant til Hest Hanß fuldmegtige. Erlig agt[.] och vel fornemme Mand Olluff tomassen udj Jelling och for Retten fremblagde en shrifftelig beuiis daterit Ølluffgr d 15 Juni Sidst affuigt som her i dag bleff lest och paaschreffuen liudende ord efter anden Saaledis,

Effterßom Hr Oberstleutenant

{folioside 94b}
Johan Liebrech hans frue frue Hellenor {... tom plads, navn: Helena von Guttatern ...} J hindis Mandß fraverelse er aff mig begierendis min Sandferdig Kundshab om huis mig vaar bevest om Syndersthoffuid och Donneruplund diris stoelstaade i Giuffue Kierche, huorledis dermed forholdtis. Saa er dett saavitt ieg er bevest i ald Sandhed derom, at dißimedler min Sallig forEldre, min Sl: Hoßboende og ieg di gaard och goedtz Aatte {gammel dansk: ejede}, och eyede saa siden ieg først kand minde offuer en 50 Aar, min Sallig Moder Frue Christendtze Krag holdt huus paa Donneruplund, da Vaar dend øffuerste Herremandtz stoellstaade i Giuffue Kierche. och alletid disimedler Jeg det haffve till Donneruplund, och dend offuerste fruestoel i Kirchen vaar til Søndersthoffueds Fruer, och dend anden Hermandtzstoell i Kierchen vaar til Søndersthoffuid som Sl: Terchild Krabbe som da boede paa Syndersthoffuid {fejlerindring, skal være Store Hestlund} udj Stoed, och siden min Sallig Hoßboends fader Mogens Krusse och min Sl: Hoßboend Otte Krusse och huo andre som haffuir boed paa Syndersthoffuid dißimedler haffuir staaedt i samme stoell och dieris Karle och tienere paa Syndershoffuit Nest stoell bag dennem och Donneruplund Karle och folch stoed nest bag Søndersthoffuid Karlfolch, dend anden frue Stoell i Kierchen stoed Donneruplunds frue folch altid udj, Som min Sl: Moder lod giøre Aff nye, dißimedler hun holdt huus paa Donneruplund, och dend Nest quindestoel dereffter stoed altid diris piger till Donneruplund udj. och quinder i Sognedt dißimeller. och Syndersthoffeds piger dend tid haffde stoellestaaed i alter gulffuidt, Jndtill forandring sheede i Kierchen, det min Sl: Hoßboend Laurids Ebbesen och Jeg beuilgedt at vorriß piger paa Søndersthoffuid och Donneruplund

{folioside 95}
motte staae i en stoell stimmel, och dierriß stoell bleff tagne aff alter gulffuen, till Søndersthoffuid piger for vores shyld, och dend quinde; Sognit med sinne folch bleff uduiist da en anden Stoellestaad, min Sl: Mand och ieg dißimedler at bege gaardene vaar Voris stoed daa ochsaa sielff i huilchen stoell oß lystedt, mens strax effter Jomfrue Ehlen shram haffde aff kiøbt mig Donneruplund besuergedt hun sig offuer at mine Piger paa Syndershoffuid stoed i stoellen hoes hendis Piger, och quindfolch, saa bleff der da dennem Jgien indsatt stoelle i altergulffuidt til Søndersthoffes piger, at Saaledis i Sandhed er mig bevest, ochsaa Vell Videre Saaledis kand beuisses diß til retteligh trycher ieg mit Zynette forneden under paa, och med egen hand Vndershriffuer,
Actum Ølluffgard d. 15 Junj Ao 1667:
(L: S:) Soffie Stauershouff Egen Hand;

dereffter udj Rette lagde velbmelte goede Mand Hr: Oberstleutenants fuldmegtige for: Olluff tomasen En shriftelige Missiue dat: Ølluffgaard d 15 Junj 1667: her i dag lest och paashreffuen, liudende ord efter anden Saaledis;

Nest als Velstands ønshe, min Venlig hilsen och erbydelig tieneste altid, Mig er i dag min Høj=ehrede fru Oberstinden hendeß shriffuelse behendiget, anlangedis di stoelestaaeder i Giuffue Kierche till Søndersthoffuid och donnerup, saa shicher ieg hender herhoeß min Sandferdige Vnder Rettning derom saaledis, som det i Sandh[.] forholdtis, och Vaar dißimedler ieg och mine haffde for: gaarde, hulfe hun ochsaa Vell erlanger andre gott folch guode Erlige dannemænd baade dj nu i sognen boer och Uden soffnen

{folioside 95b}
som er fød och haffuer Veridt der i Sognen, huilche hun ochsaa maae Vere om och bekreffte dette med som uden ald Rett shulle Vndergaae saa beholder hun och hendis Herre Vell dj stoell staaeder som altid haffue fuldt gaarden, huad diris Gang belanger maa vi huer effter sin Alder bestilling och mannere vi huer dend anden Respectere och erbyde dend Ehre dem med Rette bør, och ej dend till sin Egen spott forkleyne, Jeg intet derom min Høj=Ehrede frue Hellenora kand erkyndige, efftersom meden min Sl: Moeder søster och jeg haffde Donneruplund og dj Andere gott folch boede paa Syndersthoffuid, tuistes vij aldrig derom Mænß Respecterit huer andre effter Voriß shyldighed, dend Vnge at ehre dend eldre Ehre hues Alle forstandige och goede Mennishers manneer, der som Jeg Vider i dette eller nogedt kand tiene Her OberstLeutenant eller Frue findis Ieg Diris forobligeridt ven och Tiener, Vill hermed haffue hender Vnder guddommelige Beshirmelse till Siell och Liff befallidt aff
Øllluffgaard d. 15 Junj Ao 1667:
Soffie Stauershouff Egen Hand;

dereffter udj Rette lagde Velbemelte goede Mands fuldmegtige for: Olluff tomassen et tingßuinde Vdsted aff Grundet ting Onsdagen dj. 26 Juni Sidst Affuiegdt som her i dag for Retten bleff lest och paaschreffuen liudende udj sin mening.
Otte Mend vandt for domb stoed
Søffren olluffsen i Hiegaard som Vandt med opragt finger och helgens æed effter Recess: at det er hannem udj Guds Sandhed fuld vitterlig, och bekeinde at hand kand fuld vell mindis 50 aar, da haffuer der ingen

{folioside 96}
Adel standen i dend fremmerste stoell i Giuffue Kierche under Predichestoellen, forind nu Velb: Allexander Grubbe, Donneruplund med sin Jomfru bekommidt haffuer, och imedlertid da haffuer hand kiendt

velb: terchild Krabbe, och hans velb: Frue, Frue Dorrethe Krusse,
velb: Otte Krusse, tuende hans Fruer,
velb: frue Magdalene och
uelbyrdig frue Sophie Stavershouff, dißligest
velb: Mogens Krusse
velb: Laurids Ebbesen,
velb: Jørgen Lyche, och Hanß frue velb: Frue Zidtzell Hundrup,

da haffuer alle di forshreffne Adelige Persohner altid søgdt dj samme Stoelstaaer i Giuffue Kierche som Hr: OberstLeutenant Johan Liebrech til Søndersthoffuid, och hans velb: Frue nu istaaer som er dj tuende første stoell Nest for ved hans Egen tiennere till Søndershoffuidgaard, och dend øffuerste fruerstoell i forne: Kierche haffuer Fruerne paa Søndershoffuidgaard altid dieris Stoellestaaede vdj, Belangende med Offer, da er det hannem i Guds Sanhed vitterlig, at i forbeneffnt Aaringer, da hauffuer dj Adell paa Syndersthoffuidt, først ladit dieris Offer frembære gick saa dieris folch dermed Nest effter Syndersthoffuidgaardß tienner till Offer,
Maren Pedersdatter i hiegaard vandt ved lige Soerne æed. at det er hinder i Guds Sandhed Fuld vitterlig. ligesom Søffren Olluffsen for hinder vondit haffuir och kand hun det mindis udj 40 Aar,
Magrette Jensßdatter ibidem vandt ved lige soerne æd ligesom dj andre for hinder vondit haffuer, at det er hinde udj Gudtz Sandhed fuld vitterlig och kand hun det mindis 38 Aar,
Margret

{folioside 96b}
Andersdatter i Øgelund kand mindis 33 aar,
Jens Christensen i hiegaard kand mindis 26 Aar,
Peder Hansen ibidem kand mindiß 24 Aar,
Peder Lassen i vorßlund kand mindis 30 aar,
Jens Jens[.] i hiegaard kand mindis 30 aar,
Søren Christensen i hiegaard mindis 30 aar,
Madtz Sørrensen ibidem kand mindis 26 aar,
Jens Mortensen i Gyffshoeff kand mindis 20 aar,
Peder Olluffsen i Øgelund kand mindis 20 aar,
Anders Jensen i Ulchen kand mindis 16 aar,
Søffren Jensen i Hiegaard kand mindis 20 aar,
Niels Lassen i Ulchen kand mindis 18 Aar
Nielß Christensen i beekgaard kand mindiß i 24 aar,
Peder Pedersen i Ulchen kand mindis 12 aar,
Jesper Lauridtzen i Stoer Kalschouff kand mindis 26 aar, Men hand boede i Sognidt før ind fienderne kom her i landit,
Søffren Jensen i Hiegaard kan mindis j 18 Aar,

Alle disse forshreffne Persohner Fremkom her for Retten och en effter anden, enhuer efter aar och alder, som dj kunde minde vandt ved høiste helgens æed med opragte fingere effter Recessen: at det er dennem i Guds Sandhed Fuld vitterlig om forberørt Adelens stoelestaaede och offergang i Giuff Kierche, at altid imedenß dj kand minde: haffuer verit saa forholdit dermed ligesom Søffren Olluffsen for dennem vondit haffuer, huilchedt dj samptlige bad dennem Gud till hielp, affhiemblet effter Recess: Laurids Bregsen i Breenhoffuid, och Jens pedersen paa Syndersthoffd at dj nu Sidst forleden tißdag vaar otte dage, vaar paa Donneruplund och der Steffnidt och Varsell gaff velb: Allexander Grobbe, Samme dag Varsell gaff Niels pedersen i Nederdonnerup

{folioside 97}
Christen Pedersen, Nielß Jensen, och Nielß Christensen ibidem, Samme dag vaar vj i shierhoffuid och der Varsell gaff Niels Madtzen og Jens Nielsen ibidem: Samme dag Varsell gaff offer degen i Giuffue, Rasmuß Madtzen, Nielß Sørrensen, Peder Bregsen Nielß Lassen och Las Sørrens ibidem, endnu i dag 8 dage Vaar vj i lille hestelund och der Varsel gaff Michell Christensen der sammestedtz, Niels Sørrensen i Stuoere hestelund Christen Madsen i Byllund, Søffren Iffuersen Morten Pedersen och Madtz Christensen ibidem, Laß Christensen i Sillersthoffuid och Laurids pedersen ibidem, Christen Jensen i ullerup och Madtz Nielsen ibidem, Christen Mortensen i Nyegaard Christen Festers i Giuffshoed, Niels Jensen i Farre, Peder Iffuersen och Niels Jensen skræder, alle forshrne: persohner till dieris huss och boepel Jmoed Vinder her till tingett at paahørre och tage beshreffuidt, med meere som samme Vinde i sig sielff indeholder och uduisser;
Saa mundtlig ydermeere her for Retten Paa Velb: Hr: OberstLiutenandts Vegene Suarede for: fuldmegtige olluff tomassen och formeente, at Velbemelt Hr. OberstLeutenant Johan Liebrech och hanß VelbhedS Frue bør at haffue dj Stoelestaaeder och Rettigheder Vdj Giuffue Kierche som forshre: Documenter om formelder och Vaar Gienpart Domb begierende;
Med fleere ord och talle parterne derom imellem Vaar; Daa effter tiltalle [g....] och denne Sagß lejlighed; Saa effterdj velb: Allexander Grubbe, och velb: Johan Liebrech till Søndersthoffuidt tuistes om dierriß Stoellestaaede och Rettighed i Giuffue Kierche, och atshillig

{folioside 97b}
Vinder paa bege Sider i dend Sag er forfuerrffuidt. som findiß gandshe Stridig imoed huer andre, tilmed fremleggis Adelige Hender som iche Offuereenßstemmer, mens findiß stridig imod Huer andere, huor fore ieg iche har tordt mig Vnderstaae, Nogedt i dend Sag at Kiende. Mens Samme Dag indfinder for min gunstige velb: offuerdommer, dj goede Herrer Landtzdommere, des till vitterligh[.] under min forseigling
Datum Anno die et loco ut Supra.

{SAGEN SLUTTES HER}