Sidste ændring 29. okt. 2012Give sogn: Skifte efter Birgitte Nielsdatter Wong, Donneruplund, 1749

Skiftet foregår i et rigt hjem. Ved et skifte på samme tid i Thyregod kommer værdien af boet efter auktion på degnens ikke fattige fæstegård til lidt under 200 rigsdaler, her til 1.200 rigsdaler. I Thyregod er der 2 heste og 5 styk kvæg, her 4 heste og 40 styk kvæg. På gårdene Niels Andersen Wong stædigt har købt til, står 7 styk kvæg opstaldet til foder, mest stude. 4 stude står på Skovgaard i Kollerup sogn.
Birgitte og Christen har deres egen fløj i Donneruplund. Men som forpagter af halvdelen af Donneruplund delte Christen stalde med Birgittes bror Anders, som forpagtede den anden halvdel af Donneruplund. Christen Pedersen har overhovedet ingen gæld. Han har i 1748 købt en gård på 4 tdr. hartkorn i Uve, Ringgive. Han gjorde det på samme måde som også Niels Andersen Wong gjorde, købte billigt på auktion. 35 rigsdaler er billigt for 4 tønder hartkorn. Desuden skylder Hr. Michel Haasum i Nykirke sogn ham 74 rdl. ialt og Peder Poder - hans senere stedsvigerfar - i Give 48 rigsdaler. Desuden det halve af en obligation på Skovgaard i Kollerup sogn lige nord for Jelling, som ejes af Niels Jørgensen Møller †1751. Skovgaard bliver for øvrigt året efter købt af Peder Poder.
Skovgaard har også fire af Christens stude til foder. Desuden er der stude og kvier til "foder" - også kaldet fodernød i landgilde listerne - på ejede gårde i
Thyregod sogn:
Dørken
Brande sogn:
Grarup, købt 1741, Oluf Christensen er fæster i 1741
Grarup, købt 1741, Jens Jensen er fæster i 1741
Lille Langkier, købt 1741, Christen Jensen er fæster 1749 ved skiftet Borup, købt 1721 og senere. 4 gårde ialt, en kvie på en, en ung stud på en anden
Brandlund, købt 1741, Niels Jakobsen er fæster i 1741
Alt i alt er 14 stude og kvier til "foder" rundt omkring.
En hest skønnes fra andre auktioner at have kostet ca. 12 rdl, Christens del af hestene er skønnet til 53 rigsdaler dvs 4½ heste (eller ni heste på Donneruplund ialt).
Dette skifte er fyldt af harmonisk overflod. Christen Pedersen giver frivilligt mere end nødigt og det er intet problem for Niels Andersen Wong at kautionere for 625 rdl. De 5% renter af dette beløb er lidt mystiske. De skal vel forstås således: de 625 rigsdaler skal blive stående i boet til 5% om året eller 31 rigsdaler. Disse renter skal Christen Pedersen anvende til børnenes opdragelse og så længe han gør det "usvigteligt", kan han beholde dem. Summa summarum, da han ikke betaler renter til sig selv, bliver pengene simpelthen stående. Det er svært at undgå indtrykket, at Niels har elsket sin datter - mindetræet i kirken - og er kommet rigtig godt ud af det med sin svigersøn Christen Pedersen, som vel er lidt af en samlernatur ligesom Niels.
Rugaard har eventyr om Christen Pedersen som skytte, men der er ikke noget gevær i boet. Det er en smule svært at forklare og Rugaard gør da heller ikke noget forsøg i den retning.
Man ser ved enden af skiftet, at Wong i 1749 var blevet antaget som navn. Selv sønnen Anders underskriver med Anders Nielsen Wong, selv om han ikke boede i Vonge, men netop på Donneruplund. Først væsentlig senere fører Christen Pedersen og hans to ældste sønner - Niels og Peder her i skiftet - navnet Donnerup.

Liste af personer nævnt 1749:
Navn Sted Bemærkning
Birgitte Nielsdatter WongDonneruplund, Give *1711 †15. dec. 1748, gift med Christen Pedersen Donnerup
Christen Pedersen (Donnerup) Donneruplund, Give Enkemanden, forhen gift med Birgitte Nielsdatter Wong.
Bodil Maria ChristensdatterDonneruplund, Give Datter af afdøde, 5 år gammel, *1744c, 125 rdl.
Niels Christensen (Donnerup)Donneruplund, Give Søn af afdøde, 3 år gammel, *1746c, 250 rdl.
Peder Christensen (Donnerup)Donneruplund, Give Søn af afdøde, 12 uger uger gammel, *1748 dec., 250 rdl.
Anders Nielsen WongDonneruplund, Give Bror til afdøde.
Christen SørensenNederdonnerup, Give Vurderingsmand.
Niels BertelsenStore Mosegaard, Give Vurderingsmand
Sgr. Niels MøllerSkovgaard, Kollerup Skylder Christen Pedersen 150 rigsdaler på obligation.
Hr. Michel HaasumØster Nykirke Skylder Christen Pedersen 74 rdl. 2 mark.
Sgr. Peder Sørensen PoderGive By, Give Skylder Christen Pedersen 48 rdl.
Hans LottrupJelling Birkedommer, foretager skiftet.

{...} kommentar Villy M. Sorensen.
[tydning problematisk]

1749
Viborg Landsarkiv: Coldinghuus Amts Skifteprotokol, B6C-212 Foliosider 124-131, (126-7 for dårlige til kopi, mangler, men disse to sider berører kun vurderingen af ting i boet).
Udskrift: Arne Jensen, Grindsted.

Ludvig Wilhelm von Bylov. Kongelige Maiystæts Kammerherre og Amtmand over Coldinghuus Amt. Giør Vitterligt: At skiftet efter afg. Birgitte Nielsdatter Christen Pedersens Hustrue paa Donneruplund, er foretaget saaledes: ANNO 1749 dend 3die Marty, indfandt sig udi Stervboen paa Donnerulund, efter afg. Sal. Birgitte Nielsdatter, som var udi Ægteskab med Christen Pedersen som haver dend halve Donneruplunds Gaard i forpagtning, paa Skifteforvalteren Hoy og Velbaarne Hr. Kammerherre og Amtmand von Bylov paa Coldinghuus hans veigne efter Commission og Begiæring, Birkedommer Hans Lottrup fra Jelling med til sig tagne 2de Wurderingmænd navnlig Christen Sørensen af nedre Donnerup og Niels Bertelsen af Mosegaard, for at registrere og lovlig Wurdere bemelte Stervboes forefundne Effecter og Løsøre item levende Creatuer og hvad som maatte forefindes, og det til endelig Skiftes afhandling imellem dend Sal. Kones efterladte Mand Christen Pedersen paa dend Eene, og deres med hinanden udi Ægteskab sammen auvlede Børn som er 3de.
En Datter Bodel Maria Chrestensdatter i 5te Aar,
en Søn Niels Christensen 3 aar,
en Søn Peder Christensen 12 Ugger gl.
paa dend anden Siide, paa hvilke umyndige Børns vegne var tilstæde deres
Morfader Velfornemme Sgr. Niels Andersen af Vonge {Øster Nykirke sogn} tilligmed deres
Morbroder Monsr. Anders Nielsen her ved Stædet
og er da først foretaget Registrering og Wurdering som følger:

Antal I DAGLIGSTUEN: Rdl. Mark Skilling
1 Stor rund Slagbord med aaben Eegefoed 1 4 -
1 Gl. dags Hviidstukken Borddekken - 5 -
1 anstrøgen Æge Dragkiste 4 - -
1 Derudi fandtes i en Læder Pung - - 4
  14 stk. Specier a stk. 7 Mk. er 16 2 4
  Udi en Lærrets Pung 31 stk. Croner a 4 Mk. 4 Sk. er 21 5 12
3de Guld Ringe i en liden Æske Vurderet for 8 - -
2 smaae Fløyels Armbaand med en Ducat omlagt 4 4 -
  Dend Sal. Kones Lintøy og andre smaae Ting som Børne-Huer, Snipper, Børne-Skiørter, List, og Svøber vurder 6 - -
1 Fyr anstrøgen Hengeskab 1 - -
  Derudi: - - -
1   stor forgylt Beggere med Dek vog 30 ½ Lod 18 - -
1   Sukker Bytte vog 22 Lod 11 - -
1   Sølv Begger og 2 mindre dito vog 29 Lod a 3 Mk. er 14 3 -
12   Sølv Skeeder vog 37 ½ Lod a 3 Mk. er 18 4 8
2   andre Sølv Beggere og 2 Sølv Skeeder staar i Pant fir 9 2 -
1   stor Kruus med Sølvlog og et forgylt Specie [klik på billedet, kruset bevaret på Store Hestlund, Give] 8 - -
  Lateris = 144 - 4
1 Beslagen Kuffert-kiste 4 - -
  Derudi fandtes: - - -
4   alen rød hiemgiort Rye - 5 -
4   alen Linnet hiemgiort Canifar a 12 Sk. er - 3 -
    Noget rød og blaae ... hvid Linnet og ulden Garn væg. 3 pund - 4 -
1 aflang Fyr Benke-Kiste - 2 8
1 Jern beslagen Ovn staar paa Jern Føder 6 - -
1 Messing Fad - 3 -
1 Lispunds Vægt 1 4 -
1 Stue Uhr 6 4 -
1 Messing Strygejern - 4 -
1 lidet Kaaber Fyrfad - 1 -
1 tre kandtet Peramil - - 8
1 gl. dags forgylt Speil - 2 -
1 gl. fier kantet Skring uden Laas - 1 4
1 dito af Eeg noget beslagen - 2 -
2 røde Bøgetræe Stoele - 2 8
1 [E]ge Stoele med sort Læder overtragt - 3 -
1 Tin Thepotte og Spolko...begge - 4 -
1 stor Glas Boetellie - - 8
8 stk. Porcelains dito a 4 Sk. er - 2 -
1 gl. Flint med Krudhorn og Hauelpung 1 - -
  I DEND VESTRE-STUE:      
1 rund anstrøgen Slagbord - 1 2
1 Lateris 171 1 8

{Foliosiderne 126-7 mangler (for dårlige til at kopiere fra).
Disse to sider har vurderede sager til ca. 199 rigsdaler.}

Antal Sted?: Rdl. Mark Skilling
  Transport 370 2 7
2 smaae Hollands Kr..... - - 8
1 Eege Melke Skab 2 - -
1 Lidet Bord - 2 -
1 Træe Krus - - 8
1 gl. Fielt Stol - - 2
  I PIGERNES KAMMER:      
1 Blaaestribet ulden Overdyne 1 2 -
1 Vadmels Underdyne - 4 -
2 Puder - 3 -
2 Blaaegarns Lagen - 2 8
1 Sengeklæde - - 12
1 Øltønde - 2 -
2 Øll Fierdinger a 1 Mk. er - 2 -
2 halv Ankere - 1 4
1 Kierne - - 12
1 Deigntrug - 1 8
1 stor Eege Kar 1 2 -
1 mindre dito - 3 -
1 mindre dito - 2 -
1 Øret Balle - 1 -
1 Spand - - 12
2 Stripper - - 8
  I KARLENES KAMMER:      
1 Sengstan bestoed af 2 ulden Dyner - - -
1 Hoveddyne og 2de Blorgarns Lagner 3 - -
  I GAARDEN:      
1 beslagen Vogn med Fading grøn anstrøgen 14 - -
Træe Vogn med sit Behør 5 2 -
1 Ploug med Behør 1 2 -
Harve - 4 -
1 Høelee med behørige trang og Meitøj 1 - -
1 gl. Høelee - 1 -
½ Skiærtøj til Hakkelse - 1 8
  Transp. 405 2 14
1 Tørve Spade - 1 -
1 Lyng Lee - - 12
1 Øxe - 1 4
1 Høe Fork - - 8
1 Pik Tøj - 1 -
1 liden og en stor Naur - - 12
1 Eege Korn Beng 1 4 -
  PAA LOFTET:      
  Aftærsket Korn Ruug 45 Tdr: a 2 Rd. er 90 - -
  Boghvede 3 Tønder a 8 Mr. er 4 - -
  BÆSTER OG KREATURE:      
  Christen Pedersen andel af de paa Stædet værende [bæster = heste] gl. og unge ansat og vurderet for 53 - -
16 Stude a 12 Rd. 192 - -
2 Nok et par som er kommen tilskade 9 - -
2 Par ung-nøds Stude 5 2 -
2 Aarings Kalve 2 - -
1 Qvie Sorthielmet 3 2 -
2de Kiør, en vare Sort og en Sorthielmet 12 - -
2de andre en Graae og en Sorthielmet begge 8 - -
2de Qvier med Kalv 8 - -
4 Paa Skougaard er til foder 4 stk. Stude 7 Rd. 28 - -
2de Kiør ude paa Beye[?] vurderet for 8 - -
1 ung Stud og en liden Qvie til foer i Dyrkin [Dørken, Thyregod sogn] 6 - -
2 unge Stude paa foeder i Grarup [Brande sogn] vurd. for 12 - -
1 dito i Langkier [Lille Langkjær, Brande sogn] 8 - -
  Transp. 856 4 7
1 dito ung Stud paa foeder i Boerup [Brande sogn] 5 - -
1 Qvie sammesteds 3 - -
1 Qvie i Brandlund [Brande sogn] - - -
  GIEDER OG BUKKER:      
7 tredie aars Bukke a stk 5 Mk. er 5 5 -
4 Gieder a 2 Mk. 8 Sk 1 4 -
20 stk. gl. Faar a stk 3 Mk. er 10 - -
4 stk. aaringer 1 2 -
3 ung Sviin a 8 Mk. 4 - -
  Enkemanden Christen Pedersen blev tilspurt om hand vidste videre berøre at angive til Registrering og Vurdering end allerede udi pennen er forfattet og i denne forretning indført, hvor til Hand svarede neij, hand vidste eij andet end hans Salig Koenes gang Klæder, som hand haabede tilstædeværende, Børnenes Morfader og Morbroder lod hands eeneste Datter efter hendes Salige Moeder u=vurderet beholde, allerheldst da de fleste deraf nok ville behøves til hendes Klæder førend hun blev voxen, hvilket da med Skifteforvalterens Høj og Velbaarne Hr. Kammerherre og Amtmandens formodentlig gunstig Approbation og Confence gierne indvelynder. Derimod angav Christen Pedersen at Stervboet endnu var at bereigne til Indtægt: - - -
1 noget Jordegods i Uve Bye Ringive Sogn som bestod af Hartkorn 4 Tdr. 2 Skp 1 f: og hvilket Hand havde tilkiøbt sig i afvigte Aar paa Auction for 35 - -
  Efterfølgende Gield som hand havde tilgode:      
  Hos Hr. Michel Haasum i Nyekirche efter Obligation 50 - -
  Endnu efter hans bevies og haand reede laante Penge 21 2 -
  Laant ham aparte 12 Skp. skal koste 3 - -
  Hos Sgr. Peder Poder i Give efter bevis skyldig 48 - -
  Late.. 1047 4 2
  Hos Sgr. Niels Møller paa Schougaard efter en Oblig. h[..] til Christen Pedersen har foru.. dend halve Pe[..] [Part?] af 300 Rdr. som Niels Andersen tilstod saaledes rigtig at være hvorfor de halve af samme Capital tilkommer Stervboed og er Penge 150 - -
  Summa 1197 4 2

Meere vidste hverken Enkemanden eller Børnenes Morfader og Morbroder at angive til Indtægt og hvad dends Giæld og Besværing anlanger da forklarede Enkemanden at hand hist og her vel var noget Rest skyldig der kunde beløbe sig hen til 50 Rd:, men hand vilde ikke anføre samme Gield, eller hvad hand kunde udtage til sin Begravelse efter Loven, Stervboen til udgift, desuden vilde han betale Skiftets Bekostning og tillegge sine Børn saa meget, at hver Søn kunde ankomme 250 rdr: og Datteren 125 Rdr:, hvorimoed han formodede, at dend heele Boe blev overladt til hans Disposition naar Børnene fik god Forsikring for deres Arvelodde. Børnenes Morfader og Morbroder holdte det ikke allene for gandske billigt, at Enkemanden beholdt Boen u=adspredt, allerheldst da Børnene vare meget smaae og deres opdragelse vilde falde ham temmelig Kostbar, men fandt endogsaa hans Tilbud langt fordelagtigere for Børnene end at til dem skulde udlæg af Boens Effecter og det dem tilfaldne løsøre paa deres bekostning, og Halpart sættes paa Auction og [......] derfor ikke at [....] Skifte Retten ligeledes tog imod forbemeldte Tilbud.
Skifte Retten kunde ikke skiønne rettere end at [...] Børnene profiterede ved dette deres Faders Tilbud og derfor, dog paa Hr. Kammerherre og Amtmand von Bulovs nærmere Approbation, bevilgede at Enkemanden Christen Pedersen paa forhen beskrevne Vilkaar beholde dend heele Stervboe til hans fri Disposition [..]d bliver Børnenes Arve Lodder som følger.
Søn Niels Christensen 250 Rd.
Søn Peder Christensen 250 Rd.
Bodild Maria Christensdtr: 125 Rd.

Resten, Fem Hundrede Halffierdssindsti[..] og toe Rigsdaler 4 Mk. 2 Sk. tilkommer Faderen Christen Pedersen. Børnenes Andeel tilsammen Sexhundret[...] og fem Rigsdaler bliver hos ders Fader Christen Pedersen, (som herved beskikkes til deres Formynder:) bestaaende imod Børnenes Morfaders Niels Andersens Caution som hand tilbød, og lovede til dend Ende at underskrive denne Act, som Cautionist og Selvskyldner, imod at deraf svares Aarligen 5 Pro Cento, Rente, hvilken Rente dog Faderen nyder saalænge hand forsyner sine Børn med en skikkelig og usvigtelig Opdragelse saaledes som hand agter at forsvare for Gud og sin Samvittighed og at giøre. Stervboens Gield afbetaler Faderen Christen Pedersen efter forhen giorte tilbud alleene, uden at Børnene tager deel deri. Viedere fandtes ved denne Skifteforretning intet at erindre hvorfor dend saaledes blev sluttet og med vedkommendes Underskrifte og Signeter stadfæstet som skeede i Stervboen paa Donneruplund ut supra.

H. Lotterup Christen Pedersen
Paa de u=myndiges veigne og tilstædeværende underskriver
Niels Andersen Vong og Anders Nielsen Vong

Som Vurderingsmænd underskriver
Niels Bertelsen og Christen C S S Sørensen

Som Cautionist og Selvskyldener
Niels Andersen Vong