Brande sogn, Sønder Askær, skøde fra Andreas Bagger til Christen Jensen, 1761
Sidst opdateret 14. august 2013

Sønder Askær: Skøde fra Andreas Bagger til Christen Jensen, 1761.
Hartkorn: 1 tdr 5 skp 3 fjk. 1½ alb.
Pris: 97 rigsdaler 12 skilling.
Skødet er udsted 1761 men først tinglæst i 1787, fire år efter Christen Jensen døde. Normalt ville anledningen være et nyt skøde, men det er ikke klart om det er tilfældet her.

Liste af personer nævnt 1761:
Christen JensenSønder Askær, Brande *1729c Risbjerg, Brande †1783 Sønder Askær gift 1760c med Karen Nielsdatter †1740c †1809 Grarup
Andreas Bagger Jelling Procurator, giftede sig ind i Wong dynastiet på Donneruplund, som her sælges.
Maren Niels Knudsen enkeSønder Askær, Brande Hun påbor gården.
Niels NielsenSønder Askær, Brande Bød på gården for hans svigersøn Christen Jensen i kommision.
H. L. GaarmanVejle Herredsfoged i Nørvang-Tørrild herreder.
Søren Rasmussen EgtvedVejle Herredsskriver i Nørvang-Tørrild herreder


1788 Nørvang Tørril Herreds Skøde og Panteprotokol 1773 - 1788 No. 2 Fol. 334
Viborg Landsarkiv: B70 SP5
Udskrift: Villy M. Sorensen
Andreas Baggers auktionsskøde til Christen Jensen, 1761
Udstedt: 7. maj 1761.
Tinglæst: 26. januar 1787.

Og som Niels Nielsen af Aaskiær, i commision, af Velagte Christen Jensen Riisbjerg ibm. Efter giorde Bud og Overbud blev høyestbydende. Paa og med sælgeren Se. Andreas Bagger hans Approbation tilslagen og solgt efterskrevne Gaard beliggende udi Coldighuus Amt, Nørvang Herred, Brande Sogn Askiær bye, Som Niels Knudsens Enke paaboer, Hartkorn Een Tønde Fem Skipper 3 Fierding kar Een og een Half Album af Tønden 56 Rd. Efter den som meldt ved Auctionen Producerede og os overleverede Jordebogs formeld, svares af samme Gaard udi aarlig Landgilde Tre Rigsdaler og desuden nogen forsagt Hovning: Som da og bemeldte Christen Jensen Riisberg nu for os med vedbørlig Qvittering har bevist at den beløbende Summa med 97 Rd. 12 s skriver halvfemtesindstyve og Syv Risgdaler Tolf Skilling tillige med et Aars Rente. I følge Conditionerne, rigtig er Betalt til Se. Andreas Bagger for forbemeldte Gaard. Saa i Kraft af Deres Kong. Mayestæts allernaadigste Fororning om Auctions Værket i Danmark af Dato 19 December 1693, Dennes 17de [Artikel?]; sælger, skiøder og afhænder vi fra Se. Andreas Bagger og hans Arvinger til meerbemeldte Christen Jensen Riisberg og hans Arvinger, den forbemeldte Gaard i Coldinghuus Amt, Nørvang Herred, Brande Sogn, Aaskiær Bye. Der som meldt efter Land Maalings nye Matricul for Hartkorn Ager og Eng 1 Td. 5 Skp. 3 Fkr. 1½ Album med alle sine Bygninger, Herlighed og Rettighed som dertil som dertil retteligen bør ligge, at efter den Producerede og Dette Skiøde [insavverede] Conditioner og Jordebog: Være sig Eiendom, Landgilde, Stedsmaal, Ægt og Arbeide og ald anden Herlighed og Rettighed, visse og uvisse Indkomster, Rente og rette Tilligelse, af Ager og Eng, Mark, Hede, Kiær, Mose, Jagt, Fiskevnad og Fægang, Tørvegrøft og Lyngslæt, vaadt og tørt, inden og uden Markskiel, intet i nogen Maade undtagen, som sælgeren det Eiet og haft haver; Thi skal meerbemeldte Gaard herefter følge og tilhøre oftbemeldte Christen Jense Riisberg og hans Arvinger for eet kjøbt Kiøb til evindelig Arf og Eyendom, og sig samme saa nyttig at giøre, som han eller de bedst vil, ved eller kan efter Loven og sælgeren Se. Andreas Bagger til hvilke Kiøbe Summen med Eet Aars Rente, som forhen for meldte er bleven betalt, saavelsom hans Arvinger, tilkommer aldeles ingen ydermere Lod, Deel, Ret eller Rettighed til eller udi den anførte Gaard med Hartkorn, Huuse, og Bygninger, dens Indkomster og Herlighed efter denne Dag i nogen maade, men som meldt bør følge og tilhøre meerbemeldte Christen Jensen Riisberg og hans Arvinger som dens rette Eier til evindelig Arf og Eiendom, uden nogen slags behæftelse eller Restance, og saaledes som Conditioneren Tilholder; Til hvilken Ende Se. Andreas Bagger og hans Arvinger er forpligtet at frie felse, hjemle og fulkommeligen tilststaa oftbemeldte Christen Jensen Riisberg og hans Arvinger denne oftrørte Gaard med disses Herlighed og Rettigheder saaledes, som han det selv Eiet haver, og vi efter Conditioner bortsælger, frie for hver Mands Tiltale i alle Maader, og om saa skeede at noget af fornævnte Gaards rette Tilligende blev Christen Jensen Riisberg eller hans Arvinger afvunden da blive Se. Andreas Bagger og hans Arvinger pligtig, naar saadan fornærmelse er ham eller dem lovlig anmeldte at holde Christen Jensen Riisberg og hans Arvinger for dett Kiøb Skadesløs efter Loven. Dette til Stadfæstelse under vore Hænder og Signeter.
Datum Vejle d. 7 May 1761.
H. L. Gaarman
Søren Rasmussen Egtved