Brande sogn, Brandholm: Skøde 1742 til Jens Risom præst i Brande og Hans Ahrensberg præst i Hvejsel fra Jens Nielsen Skærlund den Yngres arvinger.

Sidst opdateret 30. jan. 2014

Jens Nielsen Skærlund den Yngres hovedgård Brandholm sælges 1742 på auktion for at udbetale arven til enken Maren Jensdatter og børnene (se skiftet). Enken forbeholder en halvgård i Skærlund, hvilket formodentlig er hartkorn 3 1 2 0 som i 1731, men der fragår 5 6 0 2 i auktionen, det vides ikke hvad de restlige 2 4 1 2 kunne være. Og hun forbeholder sig en karl Thomas Jakobsen, hvis pas hendes mand havde "forskaffet" sig. Og hun vil have den stol i Brande kirke, som tjenestepigerne før havde.
Jens Risom, præst i Brande, og hans kones bror Hans Pedersen Ahrensberg, præst i Hvejsel og Givskud, byder 1.321 rigsdaler for Brandholm med bøndergods og betaler dermed også gælden, der er 1.050 rigsdaler. Tilovers bliver 271 rigsdaler og det fragåede hartkorn 5 6 0 2 i Skærlund, som efter gængig pris 30 rdl per tønde hartkorn er omkring 175 rigsdaler værd.
De fem børn arver tilsammen 293 rigsdaler (se skiftet), hvilket er 22 rigsdaler mere end der blev tilovers efter Brandholms salg. Skiftet nævner intet om salg af gårde i Skærlund. I 1754 sælger enken hartkorn 1 7 2 1 (dette hartkorn ellers ikke set i Skærlund) til Hans Pedersen Møller. Hartkornet i Skærlund omkring 1740 er ikke godt dokumenteret, der mangler en del skøder.
Thomas Jakobsen, "karlen af godset" nedenfor, er 25 år gammel i 1742. Hans far er Jakob Nielsen i Brandlund (Reserverullen 1737, hvor Thomas tjener i Langkær). I Reserverullen 1741 nævnes Thomas i Skærlund.

Liste af personer nævnt 1742:
NAVNSTED BESKRIVELSE
Jens Nielsen Skærlund den Yngre eller OmvraaSkærlund, Brande *1694 Omvraa, Sønder Omme. Søn af Niels Olufsen †1706 Omvraa, Sønder Omme gift 1685- med Anne Christensdatter *1660c †1714 Omvraa, Sønder Omme. Anne er søster til Karen Christensdatter, Jens Nielsen Skærlund den Ældres enke, der 1716 - 1731 ejer Brandholm.
Maren JensdatterSkærlund, Brande †1742+. Jens Nielsen Skærlund den Yngres enke, som forbeholder sig en gård i Skærlund med 5 6 0 2, hvilket er gård nr. 3 og 4 efter matriklen 1688.
Jens Lauridsen RisumBrande By, Brande *1693c Smidstrup †1758 Brande. Søn af Laurids Jensen Risom * Nebbegaard ved Vejle, præst i Smidstrup fra 1689 gift med Dorothea Andersdatter Roesteen *1669c Grimstrup †1760-2? Brande By?, Brande?. Gift med forgængerens enke, Maren Pedersdatter Arnsberg *1690cc Hvejsel †1759 Brande datter af præst i Hvejsel Peder Nielsen Arensberg *1669 Varde †1733 Hvejsel gift i Ribe 1693 med Christiane Wandel.
Hans Pedersen AhrensbergHvejsel *1702 Hvejsel †1749 Hvejsel søn af præst i Hvejsel Peder Nielsen Arensberg *1669 Varde †1733 Hvejsel gift i Ribe 1693 med Christiane Wandel.
Peder Christensens enkeHusum, Brande †1742+. Ses her 1742.
Jens SørensenKragsig, Brande *1707c †1778 Kragsig, Brande, gift med hans kone †1763-73 Kragsig, Brande. Ses 1731 første gang i Kragsig.
Niels NielsenGrarup, Brande Ses 1731, 1740 og 1755 på 1 7 1 0.
Henrik JensenTarp, Brande *1712c †1792 Tarp, Brande gift med Ane Poulsdatter *1702c, Tarp Brande †1787 Tarp, Brande formodet datter af Poul Jensen i Tarp (skøde 1697 på Brandholm).
Christen PoulsenTarp, Brande *1705cc Tarp, Brande †1763-73 Tarp, Brande søn af Poul Christensen nævnt 1717 i Tarp, Brande.
Peder SørensenHyvild, Brande Han er på den anden halvgård i Hyvild fra den Brandholm havde i 1731, samme hartkorn, men en anden halvgård!
Christen SørensenAlkærlund, Brande Ses 1731, 1742 og 1755.
Michel PedersenDrantum, Brande Må tages med forbehold, 1734 og 1755 ses Jacob Nielsen i Drantum.
Thomas JakobsenSkærlund, Brande "karlen af godset" nedenfor, er 25 år gammel i 1742. Hans far er Jakob Nielsen i Brandlund (Reserverullen 1737, hvor Thomas tjener i Langkær). I Reserverullen 1741 nævnes Thomas i Skærlund.

Gårde nævnt 1742:
FÆSTERSTEDSOGN HARTKORN
HovedgårdenBrandholm Brande 12 3 1 1
Peder Christensens enkeHusum Brande 1 6 3 2
Jens SørensenKragsig Brande 1 0 1 2
Henrik JensenTarp Brande 1 7 01
Christen PoulsenTarp Brande 1 7 0 1
Peder SörensenHyvild Brande 3 5 3 ½
Christen SørensenAlkærlund Brande 2 1 1 2
Mikkel PedersenDrantum? Brande 3 1 2 0
Hoverigods     16 1 3 2½
I ALT med hovedgården     28 7 1 ½

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, SP 39 Fol. 795
Brande sogn, Brandholm: Skøde 1742 til Jens fra Jens Nielsen Skærlund den Yngres arvinger til Jens Risum, præst i Brande
Udskrift: Villy M. Sorensen (affotografering Erik Brejl)

Auctionsskøde af Byefoged Christian Gründahl i Weile udsted til Hr. Jens Risom paa Branholms hovedgaard med tilliggende jordegods i alt 28 dtr. 7 skp 1fd ½ alb:: Daterit Weile dend 25 Maij 1742.

No 2 Christian Grundahl kongl Mayst byefoged udi Weile og Herredsfoged udi Tørvangs Tørild herreder, samt Land [Fiscal] udi Riiber stifts første District, Søren Rasmuson Egtved bye og herredsskriver til berørte bye og herrids tinget begge af Weile giør Witterligt at aar 1741 dend 19de Junj haver vi indfundne os paa Brandholm i Brande Sogn efter høyvelbaaren Hr Greve og amtmand af Örtz Over Coldinghuus Ampt som skifteforwalter hands ordre, samt foregaaende Placaters Publication for ved offentlig Auction at opbyde og til dend høystbydende at fortforhandle, saa vel benefte Branholm med dez tilligende Bøndergoeds som løsøre Som afangen Jens Nielsøn Skierlund {den Yngre} forhen har været tilhørende alt med disse efterskreven og paa Auctions stedet bekiendt giorte Conditioner,

1. Brandholm hovedgaard bestaaende af 12 tønder 5 skp 1 fd 1 alb Hartkorn og dertilhørendeTræl eller Hoveriebønder, hvis hartkorn Er 16 Tønder 1 skp 3 fkr 2½ alb som selges under Eet.

2det De frie bønder eller Hoveris Jordegoeds som naar den halfve gaard udi Schierlund Hvilken Enken Reservers sig og den som ey selges fragaar er Hartkorn 5 tdr 6 skp 2 alb. Selges Separatim.

3de Gaarden og Goedset Selgis frie for ald Restance af kongl: Skatter og Contributioner

4de Hvad paa goedset Enten af Skatter eller Landgiælden maatte Hefte følger dend Købende

5te Den kiøbende tilstræder strax gaarden og sig tilforhandtende Goeds fra Auctionens Dato og Tager samme Strax udi fuld Possession og giør Enken Gaarden [Rydelig] inden 14 Dage.

6te Dend som bliver Høystbydende og Koøbere af Brandholm beholder og Lønner de derpaa nu værende Tienistefolck, fra sidste Paaske til førstkommende Michelj 1742.

7. Joerdegodsets og Gaardens kiøbe Summa betalis med Eet aars simpel 5 ProCento Næstkommende 2den Aprilj 1742 udi Brande Præstegaard Til sterfboens Casserer Hr. Jens Riissom hvorimod dend kiøbende haver og nyder [........] af sig til forhandlende gaard og Goeds fra Auctions Dato hand samme som foren[fete] tager i Possition,-

8de, Paa Gaarden og Godset hefter Prioriterit Gield 1050 Rigdlr som af Kiøbe Summen skal ved Sterfboen Casserer blive vedkommende Creditorer betalt, saa at den Kiøbende over dennem dereftter skiøde gives Kand finde Gaard og goeds frie for ald Hæftelse,

9de Kiøbe Summen betalis, som udi dend 7de Post meldt er udi Grov Courant Møndt -

10de Dend Kiøbende betaler tillige med Kiøbe Summen, Auctions Salarium af det koøbende Samt stempled papiir til Auctionens S[kra.et] og derpaa Gaaende omkostninger,

11te Dend eller de kiøbende som icke ere bekiendt Suffisante Stiller eftter Auctions forordningen Caution som set giørende Bud,

12te Dersom nogen uden Nørvang og Tørrild Herreder boende maatte tilforhandle sig entten Gaard eller Gods, og icke udi rette tiid betaler Kiøbe Summen saa skal Hand i fald med hannem desformedelst nogen Søgemaal skulde giøres være forbunden at Sortere og Lide derfor Dom under Nørvangs Herrids Rætt.

13de Enken reserver Een Karl af goedset nafnlig Thomas Jacobson, hvis [Pash] hindes Sahlig Mand Selv haver forskaffet sig. Og Endelig

14de udi dend i Brande Kirke til Brandholm liggende og indrettede Stoel Reserverer Enken sig det ydrese stade, Nemli udi dend stoel hvor tienistepigerne forhen haver haftt Stade,

Hvor da iblandt andet meers Eftter at bud og overbud var bleven giort Velærværdie og Meget Velærede Hr Hans Ahrensberg Sognepræst for Hveisel og Gifschod Meenigheeder, paa Egne og Svoger Velærværdige Hr: Jens Riisom Sognepræst for Brande Meenighed Hands Sviger, Hovedgaarden Brandholm, som er Hartkorn 12 tdr 3 skp 1 fd 1 alb: med Detz tilligende bøndergoeds som Giør Hoverie Nembl:

det Sted Huusom boel som beboes af Peder Christensons Enke af Hartkorn 1 tdr 6 skp 3 fk 2 alb:

Kragsig som beboes af Jens Sørensøn, hartkorn 1 tdr 1 fd 2 alb.

Thorp {Tarp} Hendrick Jensøn 1 td 7 skp 1 alb og Christen Povelsøn ligeledes 1 tdr 7 skp 1 alb-

Hyvild Peder Sørenson 3 tdr 5 skp 3 fk ½ alb:

Algierlund {Alkærlund}, Christen Sørensøn 2 td 1 skp 1 fd 2 alb og

Drantum som beboes af Mikel Pedersen, af Hartkorn 3 tdr 5 skp 1 fd

Tilsammen 16 Tønder 1 Skiepe 3 Fierdingkar 2½ Album,

som høystbydende blev tilslagen for dend Summa 1321 rdl Siger Ent Tuusinde Tree Hundrede Tiuge og Een Rigsdahler, Thi skiødes hermed i følge Hands Kongl Mayts allernaadigste udgangne forordning om Auctions Verkes i Danmark af dend 19de December 1693 Art 17de til Welermelte Hr. Hans Ahrensberg og Svoger Hr. Jens Risom samt deris Arvinger forbemt Hovedgaard Brandholm med sit Hartkorn som meldt Samt det dertil liggende bøndergoeds som forskrevet staar, alt i Brande Sogn Nørvangs Herredez, Coldinghuus Amt [Les]: med dissen bygning og tilhørende rettighed indted undtagen i Nogen maader at Nyde bruge og beholde til Evindelig Arf og Ejendomb, Til Hvilket Dette Auctions skiøde, skal være og blive meer velbemte Hr. Hans Ahrendsberg og Hr. Jens Riisom Samt Deris Arvinger Deris fast og urrygelige Hiemmel. [..ens] afgangne Jens Skierlunds Enke og arvinger at være andsvarlig for ald vanhiemmels eftter Loven.
Detz til bekreftelse under voris Hænders og Hostrygte Zignetter
Daum Weile dend 25de Maj Ao 1742,
Christian Grundahl (LS)
Søren Rasmuson Egtved. (LS)