Sidst ændret: 19. feb. 2014
Brande kirke: 1760 auktionsskøde fra Jens Risoms bo til Anders Nielsen Wong


Brande sogn, Brande kirke: 1760 auktionsskøde fra Jens Risoms og kones bo til Anders Nielsen Wong. Brande Kirke Korn- og Kvægtiende samt noget gods.

INDHOLDSFORTEGNELSE
AUKTIONENS DELE I PROTOKOLLEN
HOVEDINDHOLDET KORT BESKREVET
GODSOVERSIGT
HOVEDPERSONER
Jens Lauridsen Risom *1692c Smidstrup †1757 Brande By, præst og provst i Brande sogn.
Maren Pedersdatter Arnsberg *1690cc †1759 Brande By, Jens Risoms kone gift 1717.
Dorothea Andersdatter Roesteen *1669c Grimstrup †1760-62? Brande By? Jens Risoms mor.
Anders Nielsen Wong *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod. Køber af Brande kirke og godset.
PERSONER NÆVNT I SKIFTET (19)
NOTITSER TIL UDSKRIFTEN
SKIFTETS ORIGINALTEKST UDSKREVET

AUKTIONENS DELE I PROTOKOLLEN:
A. 31. jan. 1760: Conditioner for auktionen på Risom og kones bo med godsoversigt
B. 10. mar. 1760: Tilføjelse til conditioner.
C. 19. jun. 1760: Auktionsskødet og købesummen.

HOVEDINDHOLDET KORT BESKREVET:
Boet efter Jens Risom død 1757 og konens død 1759 stilles på auktion i 1760. Det består af Brande kirke med korn- og kvægtiender, et boel i Brande by hartkorn 3 7 1 1 som tilhører kirken, et nyopbygget og vel indrettet hus (hvori Jens Risoms mor bor, 91 år gammel), tre gårde i Nørre Askær, Hyvild og Dørslund ialt 13 tdr. hartkorn hvoraf skoleholderen i Uhre og degnen i Brande By medaflønnes. Køberen udøver en option på at lade 1450 rigsdaler stå og betale 4% rente årlig af dem (58 rdl.). Anders Nielsen Wong på Donneruplund Give byder højest med 3.535 rigsdaler hvoraf pantebrevet er 1.450 rigsdaler. Der nævnes skøder fra 1723 på kirken og 1737 på de tre gårde og skolefundatsen i Brande 1741. Risoms familie skal have fri begravelse inde i Brande kirke.
Der bliver gjort meget ud af titlen consistorial assessor her i auktionen fx fru consistorial assessorinde. Jens Risom blev udnævnt til consistorial assessor i 1754. Det er en ren hæderstitel givet til ældre, fortjente præster der forlener en vis værdighed men er ikke forbundet med nogen magt som militære pynteordner på generaler. Provst derimod er en titel som også giver reel magt.
Jens Risom og kone havde i 1750 oprettet et testamente, som i 1757 blev kongelig konfirmeret. Auktionen følger bestemmelserne, som Risom har nedlagt i testamentet.
Jens Lauridsen Risom havde i 1740 tallet købt ret meget gods fx det halve af den lille herregård Brandholm, Arvad Mølle og en del gårde. Disse solgte han igen fx Arvad Mølle i 1746, som har fik 750 rdl. for. Men ved hans død er der kun kirken og de 13 tønder hartkorn tilbage. Man skulle tro, at han har skænket en del penge væk.

GODSOVERSIGT
Godstype Sted Sogn Kommentar
Kirke Brande By Brande Kirken med korn- og kvægtiende, ansat til hartkorn 30 tdr.
1 boel Brande By Brande Boelet med hartkorn 3 Tdr. 7 Skp. 1 Fkr. 1 Alb. tilhører kirken, men om dette er præstegårdens jord er ikke helt klart. Det er delt op i tre dele: 1 7 3 0, som Laurids Christensen fæster, 1 0 0 0 som Søren Nielsen Brogaard fæster og til sidst 0 7 2 1, som er hus med jord, brugt af Jens Risoms kone og skal nu bruges af hans mor.
1 hus med jord Brande By Brande Opbygget ny på en del af boelets grund, som Risoms mor Dorothea Andersdatter Roesteen skal nyde brugen af så længe hun lever. Hartkorn 0 7 2 1.
1 gård Nørre Askær Brande Hartkorn 3 6 3 2, fæster Søren Lassen. Landgilde 1 rdl. 2 mk.
1 gård Hyvild Brande Hartkorn 3 5 3 ½, fæster Christen Thomsen, landgilde 6 slettedaler og ægt og arbejde.
½ gård Dørslund Brande Hartkorn 2 6 3 0, fæster Anders Pedersen, landgilde 5 slettedaler og ægt og arbejde.
½ gård Dørslund Brande Hartkorn 2 6 3 0, fæster Iver Christensen, landgilde 5 slettedaler og ægt og arbejde.


PERSONER NÆVNT I SKIFTET (19):
Jens RisomBrande By †1757 Brande By, præst i Brande. Auktion efter hans kone Maren Arnsbergs død.
Maren Pedersdatter ArnsbergBrande By *1690cc Hvejsel †1759 Brande By. Kaldes her Frue Consistorial Assessorinde Riisom.
Dorothea Andersdatter RoesteenBrande By *1669c Grimstrup ved Ribe †1760-2? Brande By?, Brande?, kaldes her Frue Proustinde Sal. Lauritz (Jensen) Riisom, "som nu er i sit 91de Alders Aar". Provstinde er smiger, hendes mand var ganske almindelig præst i Smidstrup, men hendes søn Jens Risom var virkelig provst. Har et nybygget hus på Brande kirkes boels grund, som hun skal nyde opholdelsesret i. Siden hun er i Brande i 1760 med opholdsret i et hus og da hun ikke ses i skattemandtallet 1762, formodes at hun er død i Brande mellem 1760 og 1762. Hun kan også være taget til en anden søn eller datter, men dette anses ikke for særlig sandsynligt i den alder.
Anders Nielsen WongDonneruplund, Give Godsejersøn og godsejer. *1714 Vonge, Øster Nykirke †1777 Vesterdam, Thyregod. Køber af Brande kirke og godset.
Laurids ChristensenBrande By 1 7 3 0. Fæster af en del af boelet ved Brande kirke.
Søren Nielsen BrogaardBrande By 1 0 0 0. Fæster af en del af boelet ved Brande kirke.
Søren LassenNørre Askær Fæster af 3 6 3 2.
Christen ThomsenHyvild Fæster af 3 5 3 ½.
Anders PedersenDørslund Fæster ½ gård, 2 6 3 0.
Iver ChristensenDørslund Fæster ½ gård, 2 6 3 0.
Jens Jørgenen MandixHvejsel Præst i Hvejsel, kasserer pengene til stærvboen. *1720 Horsens †1763 Hvejsel, gift med broderdatter til Jens Risoms kone Kirsten Johansdatter Arensberg.
Knud Peder Christensen SøltoftBrande By Præst i Brande, Jens Risom efterfølger. *1718 Nørre Snede †1762 Brande
Christian Henrik Pedersen Winther. *1696 Føns †1772 Vejle. I Wiberg ikke provst men præst i Vejle-Hornstrup 1750 - 68.
Hans Pedersen BeringThyregodlund, Thyregod Præst i Thyregod. *1697c Hjarup †1769 Thyregodlund, Thyregod
L. S. Risom. ?
A. Risom. ?
Henrik BrochdorfGrundet Oberst. †1730 Vejle. 1723, skøde på Brande kirke, tiende og kirkebolig (præstegården) til Hr. Risom. Vedlagt Risoms stervbo 1760 ved auktionen.
Hans Lassen GaarmannVejle By Byfoged i Vejle og herredsfoged i Nørvang herred fra 1755 - 77, *1721c †1777 Vejle.
Søren Rasmussen EgtvedVejle Herredsskriver i Nørvang Herred. *1694c †1764 Vejle.

NOTITSER TIL UDSKRIFTEN:
Klammer [..] betyder et ulæseligt ord eller i hvert fald et, som ikke er let at læse. Antallet af punkte er det formentlige antal bogstaver i ordet.
[Andre] fx, betyder at denne udskrift er nogenlunde, men ikke helt, sikker.
Navne i latinske bogstaver står i kursiv skrift.
{Tilføjet tekst} på steder fx tabeller, hvor dette er nødvendigt. Disse ord indenfor parenteserne forekommer ikke i det originale skifte.

1760
Skøde på Brande kirke, Brande korn og kvægtiende og fire gårde.
Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller
SP. No. 65. Fol. 491.
Udskrift: Ejnar Bjerre.

Auctionsskiøde til bemelte Sr. Anders Nielsen Wong paa Brande Kirke Korn og Qvægtiende, samt noget derundern liggende Goeds.
Hans Lassen Gaarmann Kongl. Majts. Byefoget i Weyle og Herredsfoget udi Nørvangs Herred og Søren Rasmussen Egtved Bye og Herredsskriver sammestæds giør hermed vitterligt, at vi Anno 1760 den 10. Martii, efter Reqvisition og Forlangende af Skifteretten udi Sal. Frue Consistorial Assessorinde Riisoms Stervboe i Brande, indfandt os udi bemelte Brande, for ifølge de da allerede skeede tillysninger, saavel ved Avertissements udi de Kiøbenhavnske Danske Gazeter som og ved publicerede Placater ved offentlig Auction at opbyde til den Høyestbydende at bortsælge dend bemt. Stærfboe og dends Arvinger tilhørende Brande Kirke og dends Tiende med underliggende Bøndergoeds, alt efter de os tilstillede og af Skifteretten samt eendeel af Arvingerne underskrevne Auctions Conditioner og derudinden indleverede Jordebogs yderligere Formeld, som paa Auctionsstædet og forinden Auctionens Fremme, for tilstædeværende Lysthavende, vedbørlig lydelig blev oplæst,og der Ord til Andet lyder saaleedes:

Conditionerne, hvorefter Brande Kirke med dends underligggende Hartkorn bliver bortsolgt i Brande dend 10de Martii førstkommende Kl. 10 Formiddag.
1). Brande Kirke i Coldinghuus Amt, Nørvangs herred beliggende tillige med sin Korn og Qvægtiende, bestaaende af H.korn Tredive Tønder, Fiire Skiepper
item et Kirken tilhørende Boel af H.korn 3 Tdr. 7 Skp. 1 Fkr. 1 Alb. sælges til dend Høyestbydende cum jure patronatus et vocandi med samme Rettighed som dend ved Skiøde af dend 2den Arpil 1723 til Hr. consistorial-Assessor Jens Riisom af Hr. Oberst Henrich Brochtorf solgt og skiødet er.
2). Med samme Boel følger et paa dends Grund af nye opbygt og vel indrettet Huus, dog forbeholdes Frue Proustinde Sal. Lauritz Riisom {Dorothea Andersdatter Roesteen}; som nu er i sit 91de Alders Aar, samme Huus sin Livstiid, eller saalenge hun behager, til frie Beboelse, og beholder hun til Brug ved Huuset det samme Jord, som Sal. Frue Assessorinde Riisom {Maren Pedersdatter Arnsberg} dertil brugt haver og ikke er bortfæsted til nogen anden, som er H.korn 7 Skp. 2 Fkr. 1 alb, hvilket hun nyder uden Afgift i nogen maade, de Kongl. skatter alleene undtagen.
3). Endnu under samme Kiøb med Kirken følger 3 Gaarder, som Sal. Assessor Riisom har kiøbt af Hands Kongl. Majst. efter skiøde af 22de januarii 1737, nemlig Nørre Askier, Hyvel {Hyvild} og Døslinge {Dørslund}, alle i Brande Sogn, bestaaende af H.korn 13 Tdr. 2 Skp. 2½ Alb. med all dend Rettighed og Herlighed, som samme Skiøde i Mund fører, og velbemte. Hr. Assessor Riisom udi dend for Brande Sogn oprettede Skoele Fundatz af 21de Marti 1741 har perpetueret til Brande Kirke med all sin Herlighed paa følgende Vilkaar:
1. at deraf aarlig svares til Degnen og Orgenisten ved Brande Kirke, som bege ere Skoeleholdere, til hver martini 13 Rd., hver det halve, hvorimod Kirken ingen Lysepenge svarer.
2. at Kirke Ejeren skal være forpligtet at holde Orgel værket i Brande Kirke vedlige og i fuldkommen Stand, samt at den eene af Skoeleholderne stedse skal være saadan een Persohn, som forstaar at spille paa Orgel-Værket, alt efter Sal. Her. Riisoms og Hustrues sidste Villie i den Kong. Allernaadigst confirmerede Testamente af 28de Octobr. 1757.

Forbemelte Jordegoeds beboes for nærværende Tiid af efterskrefne:
1. Det Brande Kirke tilhørende Boel beboes af Lauritz Christensen, som har i Fæste 1 Td. 7 Skp. 3 Fkr. Htk., svarer til hver Aars Michaeli 1 Td. Rug, og Søren Nielsen Broegaard, i Fæste 1 Td. Htk. svarer til et hver Aars Martini 1 Rd. 2 Mk.
2. Nørre Askier, Htk. 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fkr. 2 Alb. Beboes af Søren Lassen, svarer til hver Aars første Marti 5 Sd. i Penge foruden adskillige Ægter og Arbeide til Hosbonden.
3. Hyvel, Htk. 3 Tdr. 5 Skp. 3 Fkr. ½ Alb. Beboes af Christen Tomasen, svarer i Landgilde til hver Aars første marti 6 Sldr. foruden Ægt og Arbeide.
4. Døsling, dend halve Gaard, 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fkr., beboes af Anders Pedersen, svarer til hver Aars Martini 5 Sldr. foruden Ægt og Arbeide. - Den anden halve Part, 2 tdr. 6 skp. 3 Fkr., beboes af Iver Christensen, som svarer samme Landgilde og Arbeide, alt ifølge ders udgivne Fæster Reverser, som Kiøberen tilligemed Skiødet paa Kirken og Goedset skal vorde extraderede.
4). Kirken og Goedset tiltrædes trax udi dend Stand, de nu forefindes, uden all Restance, dog svarer dend Kiøbende selv alle Expenserne, ordinaire og extraordinaere, som til Riiber Landemode bliver at udbetale til Sognepræsten Velærværdige Hr. Knud Søltoft.
5). Paa første Prioritet udi bemelte Kirke og Goeds, om af Kiøberen forlanges, kand blive bestaaende Børne-Penge 1450 Rd. imode 4 ProCto., dog skal Kiøberen inden fiorten Dage efter Auctionen skriftlig tilmelde Skifte Forvalteren i denne Stærfboe, om hand samme Penge paa slig Maade agter at beholde eller ikke.
6). Kiøbesummen betales til forestaaende Wiborg Snapsting 1760 til Velærværdige Hr. Mandix i Hveisel, imod hvis Qvittering vedkommende auctions directeurer meddeeler Kiøberen lovformelig Skiøde.-
7). Dend Kiøbende betaler selv Auctions Salarium og skiødets Bekostning, Stæfboen uden all Afkortning. -
8). Det af Sal. Hr. Assessor Riisom og Frue indrettede Begravelse forbliver alleeneste for deris Slægt og Arvinger, derudi at nyde frie Begravelse, uden at betale noget til Kirkens Ejere for dends Aabning.
Stærfboen i Brande dend 31 Januarii 1760.
P. H. Winther. Hans Bering. Knud Søltoft. J. J. Mandix. L. S. Riisom.

Til forestaaende Conditioner fandt de paa Auctions stædet tilstædeværende Arvinger, tilligemed Skifte-Retten, fornøden af føie følgende:
1. at intet Bud antages ringere end 5 Rd. -
2. Ubekindte være betenkt paa, paa Ind-Cassererens Forlangende at stille Caution. -
3. At skulle Betalingen fejle til Forfalds-Dagen, forpligtes dend Høystbydende til at lide Domb uden Sag for Nørvangs Tørrild Herreders Ting.
Actum Stærfboen den 10de Marti 1760
C. H. Winther. Hans Bering. Knud Søltoft. I. F. Neumann.
L. S. Riisom. A. Riisom. J. J. Mandix.

Hvorefter da Velædle Sr. Anders Nielsen Wong til Donneruplund ved sin Committerede giordte Bud og Overbud samt som Høystbydende blev solgt og tilslagen forbemte Brande Kirke med dens Korn og Qvæg-Tiende samt underliggende og tilhørende Bøndegoeds, hvis H.korn og indbringede aarlig Landgilde, saavelsom dets nærværende Beboere, udi dend Auctions Conditionerne, som for er meldt, indlemmede Jordebog specifique findes anført. - Og som Kiøberen nu med skifteforvalteren Velædle og Høilærde Hr. Proust {var præst, ikke provst} Winther, samt Stærfboends anordnede Casserer Velærværdige og Vellærde Hr. Mandix, deres under Datis den 25. April sidst og 10. hujus udgivne Beviiser for os tilstrækkelig har ligitimeret, at Kiøbesummen efter skeede høyeste Bud 3635 Rd., deels, ved kontante Betaling dend Summa 2185 Rd., og deels ved udgiven Pandteforskrivning for de øvrige 1450 Rd. efter Conditionernes 5te og 6te Postes Indhold, vedbørlig og fornøjelig er bleven præsteret, altsaa efter Embeds Medfør og i allerunderdanigst, Følge dend om Auctions Værket udi Danmark udgangne allernaadigste Forordning af 19. December 1693 dends 17de Post, tilskiøder vi her formeedelst velbemte. Sr. Anders Nielsen Wong og hands Arvinger meerbemelte Brande Kirke med sine Bygninger, Ornamenter, Kirkegaard og Fortog samt tilhørende jure patronatus & vocandi, Korn og Qvægtiende, Kirke Boel, saavelsom det paa samme Grund bygte Huus og det øvrige af Sal. Hr. Consistorial Assessor Riisom under Kirken, som for er meldt, henlagt Bøndergoeds udi Nørre Askiær, Hyvel og Døsling beliggende, ligeleedes med alle sine Bygninger og Huuse, samt alt med dessen Ejendomb, Jorder, Herlighed, Ret og Rettighed, visse og uvisse Indkomster, Rente og rette Tilligelse, indtet undtagen i nogen Maade, af hvad Nafn det og have kand og med Rette dertil liggger, og af Alders Tiid dertil ligget haver, samt dertil med Rette ligge bør, det være sig af Agger og Eng, Skou, Mark, Krat, Heede, Kiær og Moeser, Fiskevand, Fæegang, Tørvegrøft, Lyngslet, vaadt og tørt, inden og uden Markeskiell, hvilket alt meervelermelte Sr. Wonge og hands Arvinger efter Loven nyder, bruger og beholder til evindelig Arv og Ejendomb, uden nogen vidre Reservation, end hvis Auctions Conditionerne omformelder og requirerer af Kiøberen at holdes og efter komme, dersom eller noget efter, hvis foreskrevet staar, ham eller hands Arvinger, skulle blive ved nogen Lovmaal fravunden og fradømt, formeedelst Hiemmels Brøst, bør Sal. Frue Consistorial Assessorinde Riisoms Stærfboes Arvinger, som dend præsterede Kiøbesumma alleene er kommen tilgode, dertil være ansvarlig og sligt at gotgiøre og erstatte efter Loven.
Sluttelig extraderes og afleveres herhos til oftbemte. Sr. Wong og hans Arvinger følgende af Skifteforvalteren velbemte. Hr. Proust Winther ifølge meerberørte Auctions-Conditioners Formeld, os tilstilllede Documenter, nemlig:
1. Hr. Proust {oberst} Hendrik Brochtorfs skiøde paa Brande Kirke, dends Tiende og Kirke Boelig til Hr. Riisom, udstæd og dateret Grundet dend 2den April 1723. -
2. Deris Kongl. Majts. Kong Christian dend 6tes Sal. og høylovlig Ihuekommelse velbemte. Hr. Riisom allernaadigst forundte Skiøde paa de øfrige ommeldte 3de Gaarder eller Stæder i Nørre Askiær, Hyvel og Døsling, dateret Friderichsborg slot dend 22. Jan. 1737, for det 3die
3. 6 Stk. Fæster Reverser af de itzige Fæstere og Beboere, saavel af det Kirken tilhørende Kirke Boel, som af de øvrige under Kirken henlagde af bemelte 3de Stæder udgiven. -

Dets til Bekræftelse under vore hænder og hostrykte Signetter. -
Weyle dend 19de Junii 1760
H. L. Gaarman (LS)
S. R. Egtved (LS)