Brande sogn, Arvad mølle: Skøde fra Knud Terkelsen til Anders Bagger, Hastrup, Thyregod, 1763
Sidst opdateret 18. marts 2010

Skøde på Arvad Mølle i Brande fra Knud Terkelsen til Anders Bagger, Hastrup, Thyregod.
Ager og eng: 1 tdr 1 skp 2 fjk.
Mølleskyld: 5 tdr 2 skp.
Lundfod "boelet" med to små huse: 1 tdr.
Pris: 1.165 rigsdaler.

Knud Terkelsen havde i 1746 fået skøde på Arvad Mølle - uden "boelet" - og giftet sig med enken efter den forrige fæster Niels Høgild, Sophie Amalie Svenstrup.

Liste af personer nævnt 1763:
Knud TerkelsenArvad Mølle, Brande *1713 Omvrå, Sønder Omme †1802 Hoven Mølle, Hoven. I november 1763, en måned før dette skøde, havde Knud Terkelsen købt en gård i Brandlund, Brande, hvortil han skriver sig i et andet skøde fra 1763.
Anders BaggerHastrup, Thyregod Procurator. *1724c †1794 Vejle. Han giftede sig 1759 i Give med Anders Nielsen Wong's datter Bodil Andersdatter *1742 Donneruplund, Give †1783 Hastrup, Thyregod af Wong Dynastiet, som Anders' far Niels Andersen Wong fra Vonge grundlagde med Donneruplund som hjørnestenen.
Erik Zachariasen WickmanSkærlund, Brande *1730c †1780 Vesterdam Thyregod. Han var gift med Anders Nielsen Wongs (Bagger svigerfar) datter Else Cathrine Andersdatter *1740c Donneruplund, Give †1803 Thyregodlund.
Niels Christian ClausenBrande By, Brande Sognepræst i Brande 1763 - 86.


1746 Viborg Landstings Skøder SP. 66. Fol. 57.
Udskrift: Ejnar Bjerre
Knud Terkelsen Møllers Skøde til Procurator Bagger til Hastrup

Kiendes ieg underskrevne Knud Terkildsen Møller og hermed vitterliggiør at have solgt og afhændet, saasom ieg og hermed sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine arvinger til Procurator Anders Bagger til Hastrup og hans Arvinger een mig tilhørende Mølle, kaldet Arevad Mølle, beliggende udi Coldinghuus Amt, Brande Sogn, Nørvang Herred, bestaaende af Hartkorn, Jordskyld, agger og Eng efter nye Matricull 1 Td. 1 Skp. 2 Fjdk. og af Mølleskyld 5 Tdr. 2 Skp., hvoraf der svares aarlig Landgilde til Hosbonden 4o Rdlr., naar den har været under Fæste. Nok skiøde og afhænder ieg tillige herhos et mig tilhørende Stæd Lundfoed i bem.te Brande Sogn, Boelet kaldet, anslagen i nye Matricul for Hartkorn l Td., og er bebygget med 2de smaae Huuse, som nogle Huusfolk har haft i Leje tilligemed noget Jord til deres Giødning, paa Condition, at de maae have frie forlov at fløtte og fare, hvor de vil, naar de varer ad i rætte Tiid, saa og beholde deres liden Aul til udbedring; det øvrige af bem.te tønde Hartkorn drives og bruges til Møllen. Forbem.te Mølle og Hartkorn i Lundtfoed med paastaaende Bygninger og Huuse skal herefter til ævindelig arv og Eje tilhøre Velbemelte Procurator Bagger og hans arvinger og det med alle sine tilhørende iendomme, Rætttgheder og Hærligheder, alt saaledes som ieg det selv Eiet haver, indtet undtagen i nogen maade, som med rætte tillige bør bem.te Mølle og hartkorn inden eller uden Markskiel. Og kiændes ieg for mig og mine Arvinger ingen ydermeere Lod, eller Deel herefter at have i bem.te Mølle og Hartkorn eller noget af dets tilliggende, efterdie Kiøberen, derfor haver betalt mig den accorderede Kiøbe-summa med 1165 Rdlr. og dersom saaledes skulle hænde sig, hvilket ikke formodes, at bemelte Mølle og Htk. eller noget af dessen rætte Tilliggende skulle blive fornte. Procurator Bagger eller Arvinger ved nogen Lov eller Dom fravunden, da skal jeg, min Hustrue eller vore Arvinger, een for alle og alle eller nogle for een, erstatte ham eller hans Arvinger ald den Skade, derover maatte tages, enten med lige saa goed og belilig Mølle og Htk. eller og med reede Pænge efter goede og oprigtige Dannemænds Skiønnende. Dets til Stadsfæstelse haver jeg dette mit udgivne Skiøde egenhændig underskrevet og forseiglet, samt vænlig ombedet Velærværdige og højlærde Hr. Niels Christian Clausen, Sognepræst for Brande Meenighed og Sr. Erich Wichmann i Schierlund dette med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle.
Brandlund d. 17. December 1763.
Knud Terckelsen. (LS)

Til Vitterlighed efter Forlangende underskriver og forseigler
Erich Wichmann (LS)

Ligeleedes til Vitterlighed:
N. C. Clausen. (LS)