Brande sogn, Arvad mølle: Skøde fra Jens Risom til Knud Terkelsen, 1746
Sidst opdateret 24. september 2009

Skøde på Arvad Mølle i Brande fra sognepræsten Jens Risom til Knud Terkelsen.
Ager og eng: 1 tdr 1 skp 2 fjk.
Mølleskyld: 5 tdr 2 skp.
I 1738 havde Jens Risom købt møllen og fæstet den senest 1740 til Jens Høgild, som må være død 1745-6, for enken gifter sig med Knud Terkelsen, der her får skøde på møllen.
Som det ses havde den yderst foretagsomme præst Jens Risom lavet sig en lille mølle til at male sit eget korn i Brande by ved Brande å, og vil beholde retten til at male sit eget korn der i hans livstid.

Liste af personer nævnt 1746:
Jens RisomBrande by, Brande *1693c Smidstrup †1758 Brande by, Brande. Sognepræst i Brande, sælger Arvad Mølle til Knud Terkelsen
Knud TerkelsenArvad Mølle, Brande *1713 Omvrå, Sønder Omme †1802 Hoven Mølle, Hoven. Gifter sig i Arvad Mølle med enken - Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup - efter Niels Høgild, der vel havde Møllen i fæste for de nævnte 40 Rigsdaler om året.
Søren BornemannBrandholm, Brande Underskriver til vitterlighed. Havde 1745 fået skøde på den lille herregård Brandholm fra Jens Risom. Han sælger Brandholm 1747 til Christen Hannerup.
Peder Nielsen BrandtBrande by, Brande Degn i Brande nævnt som substitut degn for faderen Niels Pedersen 1743. Kaldes Peder Nielsen Brandt.


1746
Udskrift: citeret fra slægtsbogen "Jens Knudsen *1815 af Langelund Mølle."

Jeg underskrevne Jens Risom, Sogne Præst til Brande Meenighed, tilstaar herved at have soldt, saasom ieg og hermed Sælger, Skiøder og afhænder fra mig og mine Arfvinger til Velagtbare Sr. Knud.Terckildsen og hans Arfvinger Een mig tilhørende Mølle, Arvad Mølle Kaldet, beliggende udi Coldinghuus Ampt, Brande Sogn, bestaaende af Hartkorn Nye Matricul Agger og Eng 1 Td. 1 Skp. 2 Fjdk. og Mølleskyld 5 Tdr. 2 Skp., hvoraf hidtil er svaret Landgilde 4o Rdlr., Hvilken Mølle med sin frie og upræjudicerlig Maling sampt med fornævnte sit Hartkorn og aldt andet tilliggende, som dertil af alders tiid Lagt haver og med rætte ligge bør, være sig Tørvegrøft eller Lyngslæt, Hede, Krat, Kier eller Mose, fiskevand eller Fæegang, Maaleværk og dessen Redskab, Sluser med dessen Demninger og tilhørende træværck, Aaen med sin tilhørende Grund, og Vandstemning, at giøre sig saa Høyt og Laut sampt saa Nyttig, som best og tienligt eragtes, altsammen, og aldelis Indtet i Nogen Maade undtagen, skal følge og tilhøre bem.te Knud Terckildsen, hans Hustrue og Deris Arfvinger til ævindelig arf og Eiendomb uigienkaldelig af mig, min Hustrue eller Voris Arfvinger, saasom ieg derfor har oppebaaret og bekommed fuld Værd og fornøjelig Betaling, neml. 75o Rdlr. udi goed gangbar Myndt, og dersom saaledes skulle Hænde sig, hvilket ikke formodes, at bem.te Mølle eller Noget af Dessen rætte tilliggende skulle blive fornævnte Knud Terckildsen ved nogen Lov eller Domb fravunden formedelst min vanhiemmls Skyld, da skal ieg, min Hustrue eller Voris Arfvinger, Een for alle eller alle og Nogle for een, erstatte ham eller hans Arfvinger ald dend Skade derved Maatte tages, endten med Ligesaa goed og Belejlig Mølle eller og med reede penge efter goede og oprigtige Dannemænds Skiønsomhed. Dog Reserveres ved dette Skiøde u-Præjudiceret af Arvad Mølles Eier Fremdeles at lade Male mit eget Korn og ikke for nogen anden paa mit Egen herved Præstegaarden anlagte Liden Mølle min Livs tiid, hvilke dog icke kand blive til en Ræt for min Successorer i Embedet, der bør have slig Maling, Ligesom ieg derved Arvad Mølles Eiers fornøyelig Vederlag haft haver, saasom Præstegaardens Korn Malling tilkommer med aldt Rætt Arvad Mølle, som een Matriculeret og Landgilde Mølle i Brande Sogn.
Til des forsickring haver ieg dette Skiøde egenhændig skrevet, underskrevet og forseiglet og venlig ombedet Velædle Monsr. Søren Bornemann paa Brandholm og hæderlig Peder Nielsen Degn for Brande Sogn med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle, og maae dette Skiøde læses og Protocolleres for Hvad Rætt tienligst eragtes uden mig Kald og Varsel dertil at give.

Datum Brande Præstegaard d. 20de December Anno 1746.
J. Risom.
Til Vitterlighed underskriver og forseigler. Søren Bornemann. Peder Nielsen Brande.