Sidste ændring 6. marts 2014
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


Grindsted sogn, Utoft: 1729 skøde fra præst i Hemmet og Vium Mogens Christensen Friis til Niels Pedersen forpagter på Brandholm, Brande

Niels Pedersen Sandfeld, forpagter på Brandholm i Brande køber en gårdpart på hartkorn 2 3 0 2/3 i Utoft. Fæsterne er far Ib Christensen og søn Christen Ibsen. Formodentlig er Niels Pedersen Sandfelds ejendomme gået på auktion i skiftet efter ham 1736. Sælgeren er Mogens Christensen Friis præst i Hemmet og provst i Nør Herred.

Liste af personer nævnt 1729:
Niels Pedersen SandfeldBrandholm, Brande *1686- Store Sandfeld Brande †1736 Brandholm, Brande. Han var en dygtig administrator og formuende mand.
Morten Christensen FriisHemmet Præst i Hemmet og Vium. Provst i Nør Herred. *1683 Torstrup †1731 Hemmet, søn af præst i Torstrup og Horne Christen Mortensen Friis *1650 Ribe †1695 Torstrup og Karen Lambertsdatter *Torstrup †1713.
Ib ChristensenUtoft, Grindsted *1667 Østerby, Sønder Omme †1733 Utoft, Grindsted.
Gift 1. 1702 i Sønder Omme med enken af Filskov Karen Nielsdatter *1670cc Kirkeby?, Sønder Omme †1704 Filskov (hun gift 1. gang 1696 i Sønder Omme med Oluf Nielsen af Filskov †1701 Filskov).
Gift 2. 1709 i Sønder Omme med Margrethe Christensdatter af Filskov †1725 Utoft.
Han ses første gang i kirkebogen 1713 i Utoft. Fæster på gården i Utoft med 2 Tdr. 3 Skæpper og 2/3 album, søn Christen Ibsen medfæster.
Christen IbsenUtoft, Grindsted *1704 Filskov, Sønder Omme †1739 Utoft, søn af Ib Christensen, fæster gården sammen med faderen.
Søren Jepsen MøllerHemmet præstegårds mølle Præstegården i Hemmet har en mølle.
Christen HansenSønder Bork Snedker i Sønder Bork.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, 1729
Grindsted sogn, Utoft: 1729 98 Niels Pedersen forpagter Brandholm køber en gaardpart 2 3 0 2/3 af Præsten i Hemmet Morten Christensen Friis.
Udskrift: Villy M. Sorensen
[....] fx fire ikke genkendte bogstaver, [...z] ord med fire bogstaver ender i z, etc.
{Mine kommentarer hvor nødigt} er sat i disse paranterser.


Skøde i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 1723 fra sognepræst i Hemmet Mogens Christensen Friis til Niels Pedersen Sandfeld forpagter på herregården Brandholm, Brande. Det originale skøde i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 1723 fra sognepræst i Hemmet Mogens Christensen Friis til Niels Pedersen Sandfeld forpagter på herregården Brandholm, Brande.

Hr. Morten Friis Sogne Præst for Hemmet og Vium Menigheder hans Skøde til Niels Pedersen forpagter paa Brandholm.
Dat. Hemmets Præstegaard d. 5. Dec. Ao 1729.
No. 11 Kiendes Jeg underskrefne Morten Christensen Friis Sogne Præst for Hemmet og Vium Meenigheder og [w.oe] [Prepositus {provst}] udj Nør Herret og hermeed Vitterlig giør at ieg haver soldt Skiødet og afhendt som ieg hermed sølger Skiøder og Afhende een mig tilhørrende gaard Part af Utoft Ligendes i Grindsted Sogn Slags Herret udi Coldinghuus amt førte eftter ny Landmaaligens Matricul er Anslagen i Hrt: for 2 Td 3 skp 2/3 alb: skriver 2 td 3 skp 2/3 alb til Nils Pedersen forpagter paa Brandholm udj brand Sogn i Nørvang Tyrrild Herret og hans Arvinger, hvilcke Benefnte 2 tdr 3 skp 2/3 Alb [s..re] med ald detz [Rette] tilligende som nu er eller af alders tiid Været haver Være sig bygning Agger og Eng Fiskevand og fægang, tørrergryft og Ly{n}gslet fort og fællet, skou og krat, Jnden og Uden Marcheskeeld herefter skal være bemte Niels Pedersen og hans Arvinger tilhørrig, saa hand og de maae og skal have Nyde Bruge og Beholde Bemt gaardspart i Utoft som nu beboes af Ib Christens og Hans Søn Chriten Jbsen til Evindelig arv og Eyendomb og Kiendet ieg Mig Morten Friis mig og mine arvinger aldeeles Jngen ydermeere Lod Del Ret eller Rettighed at have til eller udj sa͞me fornte gaards Part utoft mens Hermed for mig og Mine Arvinger fri hiemler og fulkommeligen tilstaar bemte Niels Pedersen og hans Arvinger samme gaards Part for Alle og Eenhvers tiltatle Og om saa uformodentlig skeede at fornfte gaards Part eller noget af detz Rette tilligelse, blef fornfte Niels Pedersen eller ved Rettergang og Process: afvonden formedelst min Vanhiemmels brøst da bepligter Jeg mig og Mine Arvinger at Jgiengive og Vederlege Velbemte Niels Pedersen eller hans Arvinger lige saa god og betrylig een sted Jnden 6 uger dernest efter Eller i desßens Mangel, at betalle til fornefte Niels Pedersen og hans Arvinger 280 Skriver 280 [Sle.e {Slettedaler?}] som Jeg nu af Hannem derfor annammet haver, Saa Velbmte Niels Pedersen og hans arvinger af mig og mine Arvinger skal vorde des Angaaende Skades Løs J alle Maader til bekreftelse haver ieg dette med Egen haand underskrevet Og forseiglet og Venlig ombedt Ærlig og velagte da͞ne Mand Sørren Jepsen Møller i Hemmet Præstegaards Mølle og Christian Hansen Snedicher af Synder Borch med mig til Vitterlihed ville Underskrive
Dattum Hemmet Præstegaard d. 5 Dec: 1729:
Morten Christensen Friis (LS)
Til Vitterlighed underskriver
Sørren Jepsen
Christen Hans: Sneedicher.