Gods i Hammerum og Nørvang herreder: 1682 skøde fra Enevold Kaas, Lyngholm til Jørgen Grubbe Kaas, Hastrup

Sidst opdateret 19. juli 2011

Enevold Clausen Kaas sælger her ca. 20 tdr. hartkorn af hans kone Mette Jakobsdatter Ulfelds gods, som altsammen ser ud til at være hendes arv fra hendes far paa Nørre Karstoft, Skarrild. Det drejer sig om én gård i Skarrild sogn, to i Arnborg sogn og fire i Brande sogn. Nogen er halvgårde andre helgårde.

Liste af personer nævnt 1682:
Enevold Clausen KaasLyngholm, Thisted *1615cc †1695+. Gift 1. 1651 i Viborg med Helvig Pallesdater Rodsteen, gift 2. 1685 med Mette Jakobsdatter Ulfeldt, der er opvokset på Nørre Karstoft og har arvet i hvert fald gårdene i Uhre, Lille Sandfeld og Skærlund, Brande (gårdene i Holtum og Tornvig, Arnborg vel også) efter sin far Jacob Mogensen Ulfeld *1600cc †1671 - 74. Det er således hans kones gods han sælger.
Jørgen Jørgensen Grubbe KaasHastrup, Thyregod *1643 Hastrup, Thyregod †1711 Rybjerg, Nørre Salling Herred. Moderen hed Karen Jørgensdatter Grubbe, derfra Grubbe. Se Finn Holbeks sider. Enevold og Jørgen er ikke nær beslægtede.
Palle MadsenTornvig, Arnborg Ses 1662 og 1664 i Lille Sandfeld, Brande. De to gårde ligger lige over Skjern å for hinanden og er naboer.
Jens PedersenGrene, Skarrild .
Jens SørensenGrene, Skarrild .
ChristenGrene, Skarrild .
Jens N.Holtum, Arnborg Ellers ikke set.
ChristenHoltum, Arnborg Ellers ikke set.
Niels BrogaardUhre, Brande Ikke umiddelbart identificerbar.
Niels KjeldsenUhre, Brande Ellers ikke set, fx i græsningstaksten 1783.
Christen TækkerUhre, Brande Ikke umiddelbart identificerbar.
Mads N.Lille Sandfeld, Brande Ikke umiddelbart identificerbar.
Peder PedersenLille Sandfeld, Brande Ses 1682 - 1709 i Lille Sandfeld.
Anne JensdatterSkærlund, Brande Enke på en halvgård, hvilket ses af afgiften. Gård Nr. 1 - ifølge matriklen 1688 - har Christen Jensen både før og efter, og Nr. 3 har Christen Nielsen både før og efter, så hun må være enke efter Jens Povelsen Tybo på Nr. 2, der ikke ses efter 1782. (Nr. 4 er delt op i fjerdedelsgårde).
Didrik BlomeRefstrup, Gadbjerg *1620 †1681 Refstrup, Gadbjerg. Se Kannegaard.
Alexander GrubbeDonneruplund, Give *1631 †1700 Give (Give kirkebog). Se Finn Holbeks sider.

Gårde nævnt 1682 (hartkornet fra andre kilder, må tages med vist forbehold):
FÆSTERSTED HARTKORN
Jens Pedersen
Jens Sørensen
Christen
Grene, Skarrild  
Palle MadsenTornvig, Arnborg  
Jens N.
Christen
Holtum, Arnborg 4 3 3 ½
Niels Brogaard
Niels Kjeldsen
Uhre, Brande  
Christen TækkerUhre, Brande  
Mads N.
Peder Pedersen
Lille Sandfeld, Brande 2 1 2 1
Anne JensdatterSkærlund, Brande 2 6 2 0

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, SP 20 Fol. 345
Gods i Hammerum og Nørvang herreder: 1682 skøde fra Enevold Kaas, Lyngholm, Thisted til Jørgen Grubbe Kaas, Hastrup, Thyregod
Udskrift: Ejnar Bjerre

Skiøde.
Ieg Enevold Kaas til Løngholmb kiendes og giør hermed vitterligt, at ieg med min frij Villie og velberaad Hue afver soldt og afhendt, og nu med dette mit obne Bref aldeelis selger, schiøder og afhender fra mig og mine Arfvinger til erlig og velbr. Mand Jørgen Grubbe Kaasz til Hastrup og hans Arfvinger efterschrefne mit Jordegoeds, som ieg med min Kieriste hafver bekommit, liggendes i Nørjüdtland i

Hammerum Herridt,
i Scharild sogn
Grene, Jens Pedersen, Jens Sørensen og Christen ibm ½ Td. Smør, 1 Schoufsvin.
Arnborg Sogn
Tornwiig
Palli Madsen, 3 Pd. Smør, 1 Svin, 1 Føeneød, 1 Gaas, 1 Schp. Gaase Are {havre}, 1 Lamb, 2 Høns.
Holtum
Jens N., Christen ibm 1 Td. Rug, 3 Pd. Smør, ½ Foeroxe, ½ Svin, ½ Lamb, ½ Gaas, ½ Schp. Gaase Are, ½ Örte Grj. Are, ½ Daler Grj. Penge.

Nørvangs Herridt
Brande Sogn
Uhrebye
Niels Broegaard og Jens Kielsen, 1½ Pd Smør, ½ Føenød, ½ Faar, 1 Gaas, 1 Hønne, 20 Eeg, ½ Tømmer Træ, ½ Brendsvin, 5 Schp. Grj. Are.
Christen Thecher {Tækker}, 1½ Pd Smør, ½ Føenød, ½ Faar, ½ Svin, 1 Gaas, 1 Hønne, 20 Eeg, ½ Tømmer Træ, 5 Schp. Grj. Are.
Liden Sandfeld
Mads N. og Peder Pedersen 1 Örte rug, 1 Harboe Pd. Smør, 1 Gieldvædder.
Skierlund
Anne Jensdatter {2 6 2 0?} ½ Td. Smør, en ½ Oxe at stalde, ¼ Suin, ¼ Faar, ½ Gaas, 1 Hønne, 20 Eeg, ¼ Tømmer Træ, 2½ Schp. Grj. Are .

Hvilchet forschrefne Jordegoeds med ald des tilligende Grund og Eyendomb, verre sig i Ager og Eng, Schouf och March, Heede og Moese, Fischevand og Fægang, forte og Fællig, inden og uden Marcheskiel sampt ald detz Herlighed, Rente og rette Tilliggelse, indtet i nogen Maader undtagen, forbemelte Jørgen gruppe Kaasz og hans arfv. schall hafve, niue, bruge og beholde for evindelig Eyendomb, og kiendes ieg mig og mine arfuinger aldeelis ingen ydermeere Loed, Deel, Rett eller Rettighed at hafve til eller udj fornefnte Goeds efter denne Dag i nogen Maader, mens derforre at hafve annammit og oppebaaren Fyldest og fuld Betaling, huor fore igeg tilforpligter mig og mine arfv., en for alle og alle for en, at frj frelse, hiemle og fuldkommen thilstaae forschr. Jørgen Grubbe Kaasz och hans Arfu. samme fornte. Jordegoeds, og dersom saa scheede, noget deraf i Domb eller Rettergang, formedelst min Vanhiemmels brøst Schyld, blef fornte. Jørgen Grubbe Kaasz eller hans Arf. afvonden, da lofver ieg for mig og mine Arf., en for alle og alle for en, inden Sex samfulde Ugger der nest efter at forschaffe offt bemte. Jørgen Grubbe Kaasz eller hans Arf. ligge saa gott og velbeleiligt Goeds igien, baade paa Landgilde og Hærlighed, saa det schall verre og blifve dennem schadesløs i alle Maader.
Till Bekrefftning hafver ieg min egen Haand her underschrefuit og mitt Zignet hoes trøgt og venligen ombedet erlige og velbr. Mænd Didrich Blomme til Refstrup og Alexander Grubbe til Dunneruplund med mig till Vitterlighed at underschrifue of forseigle.
Datum Wiborig d. 24. Febr. Anno 1682
Enevold Kaasz, Egenhaand.
Diedrich Blomme.
Alexander Grubbe.