Sidste ændring 2. september 2015Skøde (Købekontrakt) 1775 på Hoven Mølle

Denne købekontrakt er afsluttet i januar 1775, overtagelsen af Hoven Mølle skal ske d. 5. eller 6. maj og Voetmann skal pløje i foråret, køre gødningen fra stalden ud og levere såsæden byg og boghvede. Det er ikke eksplicit noteret, men han skal sikkert så også, for sæden skal i jorden længe før maj for at kunne blive moden.
Der oplistes hvilke redskaber skal blive ved møllen, det er ikke meget bl. a. end Jern Sold og en afslidt mølle sten med jern ring om.
Hartkornet er ret højt med godt 9 tønder (9 1 3 1). Arvad mølle har 5 2 0 0 og kun Hastrup Mølle er en smule større med 9 4 2 0. Ager og eng ikke medregnet altså kun møllen selv, men købekontrakten implicerer vist at ager og eng er medregnet i Hoven Mølle.
Betales skal den 5. aller 6. maj 700 rigsdaler og 600 rigsdalder bliver stående mod pant i møllen og 4% rente for et år indtil snapstinget 1776. Prisen for møllen er dermed 1.300 rigsdaler, en høj pris.

Liste af personer nævnt 1775:
NAVNSTED BESKRIVELSE
Christian Ernstsen VoetmannHoven Mølle Møller i Hoven Mølle, senere lærer og gartner. Sælger Hoven Mølle. *1747 Vorladegaard †1818 Tamdrup. Søn af Ernst Johansen Schmidt *1709 Notmark sogn, Als †1785 Klostermølle, Vorladegaard og Dorthea Christiansdatter *1720 Sjelle sogn †1755 Klostermølle.
Gift 1. 21.02.1772 i Hoven med Margrethe Dorthea Sperling *1738 Holstebro †1776 Blæsbjerg (skifte).
Gift 2. gang i Hylke med Margrethe Sørensdatter *1750c Sønder Vissing.
Knud TerkelsenSmedebæk Mølle, Ejstrup Køber Hoven Mølle. *1713 Omvraa, Sønder Omme †1802 Hoven Mølle søn af Terkel Knudsen Dovr *1675c Dover, Lintrup †1745 i Omvraa og 2. kone Margrete Pedersdatter *1685c i Agersig, Assing †1721 i Omvraa.
Gifter sig 1746c i Arvad Mølle med Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup - enken efter Jens Høgild.
Jens Lundum Der findes en Jens Pedersen Lundum *1744 Pederstrup, Vinderslev †1792 Hinge, uklart om det er ham.
C. J. Høgild Ikke identificeret, kan være Høgild i Rind sogn, evt. Hygild i Ejstrup sogn.


Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller
Købekontrakt på Hoven Mølle fra sælger Christian Ernstsen Voetmann til Knud Terkelsen i Smedebæk Mølle.
14. Januar 1775

I den Hellige Trefoldigheds Nafn Ere vi 2de underskrevne Knud Terkildsen, boende i Smedebech Mølle, Eigtrup Sogn, og Christen Ernstsen Woetmmn af Hoven Mølle i Hoven Sogn, Saaleedes Contraheret, som følger:
l.
Har ieg Christian Ernstsen Woetmann med Velberaad Hue Solgt ovenmælte Knud Terkildsen min iboende og tilhørende Hoven Mølle kaldet, med der tilliggende Eyedomme, hvilken Mølle der skylder efter Nye Matricul Mølle Skyld 9 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb. med derpaa staaende bygninger, Eyendomme, Ager og Eng, Dam og Damsbund, Vaat og tørt, med sin fællig i Heede, hiær og Moese, alt med samme Rett, som ieg det Eyet og besidet haver, og som dertil alders tiid tillagt haver, intet undtagen.
2.
Bliver ved Møllen alt, hvad nagelfast er samt en gammel kaaber fold Kop, 3de bild Hammere, 1 gl. Jern Sold, 3de bær Løbe, 1 Sælde, 1 afslidt Mølle Steen med Jern Ring om.
3.
Har ieg Christian Ernstsen Woetmann i samme Kiøb lovet og indgaaed at Pløje Fællien og udkiøre giødningen til foraaret samt levere til Sæden 13 Skp. byg, 6 boghvede, alt lige saa forsvarlig, som for mig Selv.
4.
Er Vores Kiøb og for Eening Saaleedes Sluttet og afgivet, at ovenmelte Knud Terkildsen skal tiltræde og imodtage ommeldte Hoven Mølle og Eyendomme til førstkommende 5te May, og imod samme Mølle og Eyendommes tiltrædelse lover og forbinder ieg mig Knud Terkildsen og Arvinger hermed til at udbetale til formelte Christian Ernstsen Woetmann i nestkommende og forestaaende Wiiborg Snapsting 1775 dend 5te eller 6te May dend Summa 1300 Rdlr. skriver Eet tuusinde og tre hundrede Rixctaler, hvoraf de 7oo Rdlr. betales omelte 5te eller 6te May Mod lovformelig Skiødea udstædelse og min Obligation for de andre 6oo Rdlr. med Pandtsættelse af Hoven Mølle paa lste prioritet til Snapsting 1776, hvoraf Svares 4re pro Conto i Rente og saafremt det er mulig, skal heele Kiøbe Summen l3oo Rdlr. betales ommelte tiid. Men i Mangel af de 6oo Rdlr.s betaling forbliver de staaende i Møllen Som meldt til Snapsting 1776, hvorimod ieg Christian Ernstsen Woetmann forbinder mig og arvinger at levere fornæfnte Mølle med ald dens tilhørende i samme Stand, som den nu er og forefindes, og udlevere Skiøde i lovlig fom med alle de breve og adkomster, ieg paa fornefnte Mølle Haver, til bem.te min Kiøber Knud Terkildsen eller sine Arvinger, Hvoraf det Stemplede Papier til skiøden betales af os begge Ligge meget. Da Møllen uden nogen Restance af Kongl. Skatter afleveres.
At saaleedes vores Kiøb og for Eening er paa begge sidder frivillig og med velberaad Hue sluttet og afgivet bekræfter vi med vores Hænders underskrift og hostrykte Signeter. Og maae samme til tinge læses uden nogen derfor given Stemplet Papiir ere forsynet og bielagt, som nu ey er ved Haanden, og til desto meere Stadfæstelse haver vi formaad undertegnede 2de Mænd Med os til Vitterlighed at underskrive.
Smidebech Mølle dend 14. Janv. 1775
Christian Ernstsen Woetmann
Knud Terkildsen.
Til Vitterlighed: Jens Lundum. C.J. Høgild.