Sidste ændring 5. marts 2015
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


Sønder Omme sogn, Omvraa: 1723 pant til Niels Pedersen forpagter på Brandholm fra Terkel Knudsen i Omvraa

Niels Pedersen, forpagter på Brandholm i Brande, låner 98 rigsdaler til Terkel Knudsen i Omvraa Sønder Omme med pant i hans gård, der har hartkorn 1 6 2 3, som i 1691 blev takseret til 20 rigsdaler tønden, hvilket kun ville være godt 38 rigsdaler, men den pansættes her som sagt for 98 rigsdaler. Tilbagebetalingen skal ske med det halve d. 1 maj fire år efter i 1727 og det andet halve samme dato året efter i 1728. Som det ses blev det sidste afdrag, af hvilken størrelse vides ikke, tilbagebetalt i 1735. Udslettelsen i Skøde- og Panteprotokollen indføres 1742.
Terkel Knudsen kaldes Druer, ikke Dover, men det er måske en afskrivefejl af skriveren i Viborg. Han har mange efterkommere og kendes ret godt i aneforskningen.

Liste af personer nævnt 1723:
Niels Pedersen SandfeldBrandholm, Brande *1686- Store Sandfeld Brande †1736 Brandholm, Brande. Han var en dygtig administrator og formuende mand.
Terkel Knudsen DoverOmvraa, Sønder Omme *1675c Dover?, Lintrup? †1745 Omvraa, Sønder Omme. Gift med Kirsten Nielsdatter. Han kan skrive og har selv underskrevet pantebrevet.
Peder PedersenUhre, Brande Dette kan være Peder Pedersen den ældre *1666c- †1715+ Uhre, eller hans søn Peder Pedersen den yngre *1686c †1762- Uhre, Brande. Den ældre ville være over ca. 57 år, den yngre ca. 37 år. Det vides ikke, hvornår den ældre er død. Hvis det er den ældre, som synes en fornuftig antagelse - en meget driftig mand - ville han være død efter 1723. Peder Pedersen har et laksegl, hvilket er usædvanligt på den tid.
Jakob Jensen KarstoftOmvraa, Sønder Omme *1690 Omvraa †1771 Omvraa.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, 1723
Sønder Omme sogn, Omvraa: 1723 98 Rdl. pant til Niels Pedersen forpagter Brandholm fra Terkel Knudsen i Omvraa.
Pantebrevet er gennemstreget med en bølgelinie fra oven nedad.
Udskrift: Villy M. Sorensen
{Mine kommentarer hvor nødigt} er sat i disse paranterser.


Pantebrev i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 1723 fra Terkel Knudsen i Omvraa, Sønder Omme til Niels Pedersen Sandfeld forpagter på herregården Brandholm, Brande. Det originale pantebrev i Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 1723 fra Terkel Knudsen i Omvraa, Sønder Omme til Niels Pedersen Sandfeld forpagter på herregården Brandholm, Brande.

Efter Creditors paaskreft af 20 Sept. 1735 er denne Casserit Vib: d. 19 Dec 1742 [Atrateret].
No. 26. Terchild Knudsen i omvraa hans Pandt bref til Niels Pedersßen forpagter paa Brandholm paa Capital 98 Rdlr Dateret omvraae d: 29 Dec 1723.
Kiendes ieg underskrefen Terchild Knudßen boende i Omvraae i {Sønder Omme} Sogn og hermed Vitterliggiør, at ieg Ret vitterlig gield skyldig er, til agtbar og Velforstandige mand Niels Pedersen forpagter paa Brandholm, Reede Penge Klingende Courant Kongl Myndt 98 Rdlr siger otte og halffemtesindstyve Rixdaller, som hand mig eftter min begiering laandt og med forstragt haver, hvilchen fornefnte 98 Rdlr med 5 procento aarlig, ieg lover at betale til Velbemte Niels Pederßen udj tvende Terminer Neml: d.e 49 Rdlr til Philipie Jacoj 1727: og de andre 49 Rdlr ligeledes til Philipj Jacobj 1728 udj Samme møndt Som ieg dem anna͞met have, og der som fornefnte penge bliver lengere hos mig bestaaende paa rente skal der af aarl: gives 5 procento og naar benefnte Niels Pederßen eller Hans arfvinger iche lengere forskrefne Capital vil have staaendes paa rente skal vj den hver andre, som det behager en fierding aar tilfaaren opsige, og da haver stoelen med sin eftterstaaende rente og ald anden paalødende overkastning, skadesløs erlegge og betale, og til desbedre forsickring forbemte Capital som er 98 Rdlr siger 98 Rdlr pantsette ieg hermed fra mig og mine arfvinger til Niels Pederßen og hans arfvinger, bundeskylden som ieg er Eyende i mit paaboende sted i Omvraae, og er hartkorn eftter Matriculen 1 dtr 6 skp 2 f: 3 alb:, Jtem deßen tilhørende Huuse og bygninger agger og Eng med aldt andet meere hvis ieg haver i gaarden levendes og dødt i Rørendes og u=rørendes, intet i nogen maader Undtagen men det skal være Niels Pederßen til fuldkommen pandt og forsickring, intet forbemte Capital som er halffemtesindstyve og otte Rixdaller med loulig Rente og alt paagaaende omkostning skadesløs betalt vorder, og om det, som Gud self forbyde skulle hende sig, at bemelte pandt ved fiendtlig indfald skulle eller u=løckelig ildebrand i mens hand det i pant haver kunde komme til uløcke, da skal det icke blive ham eller sine arvinger til skade, mens ieg og mine arfvinger een for alle og alle for een forpligter at betale bemelte Halffemtesindstiuge og otte Rix Daler med Rente til ovenmelte tvende Terminer Nemlig førge tyve og Nj Rixdlr til Philipi Jacobj 1727 og Resten som da er igien førge tyve og Nie Rdrl Ligeledis til Philipi Jacobj 1728: og forsickrer ieg at bemelte bunde skylde som er af Dato 31 Janv: 1691 taxeret a Tdr 20 Rdlr /: naar Herligheden er fradragen :{/}, icke er, eller skal vorde pantsat til nogen anden inden bemelte Niels Pederßen faar sin fuldkommen betaling i alle maader, til deßbedre forsickring haver ieg min egen haand underskrefven og mit Zignette hos trøgt, venlig ombedet agtbahr og velforstandige mænd Peder Pederßen i Uhre og Jacog Jenßen i omvraae med mig til Vitterlighed at underskrive og forseigle,
Omvraae den 29 Dec: Anno 1723.
Terkild Knudßen Druer {formentlig falsk kopieret fra Dover} og (LS)
Til Vitterlighed
Peder Pederßen Uhre (LS)
Til Vitterlighed
Jacob Jensen Karstufft (LS)