Sidste ændring 20 januar 2017Brande, pantsætning Grarup 1793.

Troels Iversen i Grarup låner 120 rigsdaler i 1793 af Svend Christensen i Addit, Sønder Vissing. Han pantsætter hans gård med hartkorn 1 7 0 1 for dette lån. Det nævnes at han fik skøde af Madame Maren Kjærsgaard salig Laurids Jensen Brandtes enke den 14. juni 1784.

Liste af personer, 5 i alt, nævnt 1793:
Navn Sted Bemærkning
Troels Iversen Grarup, Brande Låner 120 rigsdaler af Svend Christensen i Sønder Vissing mod at pantsætte gård og besætning.
Svend Christensen Addit, Sønder Vissing Udsteder lånet til Troels Iversen.
Maren Jensdatter Kjærsgaard Kirkehuset, Brande By Skødede gården i Grarup med hartkorn 1 7 0 1 i 1784 til Troels Iversen.
Laurids Jensen Brandt Brandholm, Brande †1764-65 Brandholm. Enken er Madame Maren Kjærsgaard.
(Laurids Malte) Kragballe Vejle Amtstue Førte Nørvangs Skøde- og Panteprotokol med stor nøjagtighed og mange bemærkninger om adkomst og tidligere ejere eller hæftelser..

Panteobligation på 120 rigsdalder på hartkorn 1 7 0 1 i Grarup, Brande fra Troles Iversen i Garup til Svend Christensen, Addit, Sønder Vissing.
Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol. 1788-97, fol. 304, 304b:
Arkivalier Online opslag.
[....] ikke læsbar, antal prikker er det skønnede antal bogstaver.
{...} kommentar Villy M. Sorensen.
Kursiv: skrevet med latinske bogstaver (navne).
Udskrift: Villy M. Sorensen, 2017.

Folioside 304
Arkivalier Online opslag 153 til højre
No No. 1.
No 3. 6imus 1793 Een Rigsdaler.
Kiende Jeg Underskreven Troels Iversen boende i Grarup Bye Brande Sogn Nørvangs Herredt Coldinghuus Amt og her med tilstaar ret vitterlig Gield skylding at være reede {ovenfor linien ......} Penge, Eet Hundrede og Tyve Rigsdaler ieg skriver 120 rdtil Velagte Mand Svend Christensen Gaard-Beboer i Addit Bye, Sønder Vissing Sogn Thyrsting Herredt Schanderborg Amt, som han mig paa min venlige Begiæring laant og med forstragt haver, imod at ieg betaler til ham i hans Huus loulig [Grangbar?] Rente Aarligt 4re pro Cento til rette forfalds Tiid, og naar diße laante Penge paa en af Siderne skal blive løskyndiget, skeer saadant et halv Aar tilfore, da ieg paa Ære Troe og Love her med forpligter mig og mine Arvinger en for alle og alle for en rigtig og redelig, uden Skiellings Ret enten af Capital Renter eller hvad andet Omkostninger dette Laand kunde foraarsage, at betale et {...}
Folioside 304b
Arkivalier Online opslag 154 til venstre
Alt til Velbemelte Svend Christensen og hans Arvinger og for desto mere at betryge Svend Christensen og Arvinger pandtsetter ieg hermed mit Paaboende Sted i Grarup Bye, med det dertil hørende og liggende Jord ansat i Hartkorn for 1 Tdr 7 Skpr 1 album alt efter mit havende Skiøde derpaa udgiven af Madame Maren Kiersgaard Sl: Lars Brandtes under Dato Brande Kierkehuus d: 14 Junii 1784 i alt efter dets formælding , og med samme Ret og Rettighed, som det mig skiødet er, og ieg det hidtil eiet Haver og endnu eier anden Steds uhæftet og frie for hver Tiltale. Og end ydermere pandtsetter ieg derforuden Velbemelte Svend Christensen alt mit Øvrige Jnd og Udboe levende og dødt slet intet i nogen Maade undtagen som alt til Haabe skal være og blive et uformindsket Pandt til siste Skilling bliver skadesløs betalt.
Denne min udgiven Pante Obligation maa til Tinge læses og protocolleres, uden mig Varsel derom at give.
Til vitterlihed underskriver egenhendig mit Navn Mærke i 2de Mænds Overværelse, som med mig til vitterlihed underskriver og forsegler.
Addit Bye Sønder Vissing Sogn d: 13d Junii 1793
T: J. S: Troels Iversen Navn Mærke
Til vitterlihed efter Begiering, som over værende underskriver og forsegler
C: Sommer (L:S:) O: Sommer (L:S:)

NB: har Paategning i Pante Registeret.

Til [...] læsning fremlagt for Nørvans Tørrilds Herredes Ret fredagen den 3die August 1810 med Creditors paategnede Qvittering uden Datum at han Qvitterer for disse Penge med paaløbende Renter som er mundtlig opsagt og Amtsforvalter Hvas[ser] derefter paategnede Qvittering af 18de Junii 1810 at ham efter Forord: af 4de Sept: 1801 er af denne Obligations paalydene Summe 120 rd betalt 2 rd 38½ s:
den [........res] derfor herved
KRAGBALLE.

{Slut}