Brande sogn:Fæstebrev Sønder Askær til Lars Sørensen, 1694

Sidst opdateret 13. sept. 2006

Fæstebrev på øde Sønder Askær til Lars Sørensen fra Risbjerg, Brande.
På et tidspunkt før 1684 havde Jens Pedersen denne gård i fæste, han kendes ellser ikke.
Lars Sørensen får fire års frihed fra landgilde, fordi gården er øde og imod denne frihed skal opbygges igen. Friheden går fra 1694 til 1698. Lars Sørensen, det ses i skiftet efter ham 1698, var gift med Anne Pedersdatter og havde fem børn.

Liste af personer nævnt 1694:
Lars SørensenRisbjerg †1694-97, fæster Sønder Askær, som er øde, i 1694. Han er gift med Anne Pedersdatter, hvilket ses i skiftet efter ham i 1698.
Jens PedersenSønder Askær fæster på et tidspunkt mellem 1664 og 1683. I 1683 meldes gården øde. Jens Pedersen kendes ikke fra andre dokumenter.


1694
Skanderborg Rytterdistrikt Fæsteprotokol 1688-1715
Viborg Landsarkiv: GRYT 4-8, fs 64b
Udskrift: Villy M. Sorensen


No 262 Paa Hans Kongel. Mayt Vorris allernaadigste arfve Kongis och herris Veigne Efter Naadigste gifune Instruction hafuer vi och Fæst saasom vi [och ved?] krafft Dette sted och Fæster till Lars Sørensen i Risberg Een ødegaard kaldes Sønder Aaskjer som Jens Pedersen sidst paaboede och om samme gaard baade birgning och aufling er ganske øde. Beundes det samme med Fire aars frihed at Reigne fra 2 May 1694 till 2 May 1698: Mens at hand der imod bemte gaard skal opbygge och sette i stand Ja suarre. Efter frihedens forløb [Dog efter?] der af nu Naadigst paabudet er eller herefter paabudet Vorder stedet Loulig Beboe vedligeholde och Forbedre. Der forre hafuer Regimentskrifverens fuldmægtig at annamme Fornøilig Caution som skal til forpligt værre at suare han Kongl. Mayt til ald dend Skade som kand tagis om hand ei bemt gaard Besidder Rettelig aldt efter Loven och Forordningernes tilhold hvor imod atter bemelte Lars Sørensen maa samme gaard Nyde brugge och Beholde sin lifs tid, om hand forskrevne i alle maader Efterkomme och Beviser hørrig och lydighed imod Dennem som viser samme paa hans Kong. Mayt Veigne at befahle haver. Detz till Bekræftelse under Voris egne hender och Signeter.

Datum skanderborg Slot Dend 25 April 1694
J. Schach L: S: Jørgen Randtzou L: S: