Brande sogn: Fæstebrev Arvad til Peder Bertelsen, 1716

Sidst opdateret 17. juli 2011

Fæstebrev på Arvad i Brande til Peder Bertelsen på hans døde fars - Bertel Nielsens - gård.
Enken, hans mor, afstår den til ham..
Matriklens 2 tdr 1 skp 2 fjk 1 album reduceres til 1 tdr 1 skp hartkorn halveres altså. Til indfæstning skal Peder betale 4 rdl. Der er en bygning på jorden med 31 fag, som er "nogenlundes ved Magt". Besætningen er 2 heste, 2 kør, 2 stude og 10 får. Der er en vognplov og harve med redskaber og sædkorn som tilhører stedet, altså ikke Peder.

Liste af personer nævnt 1716:
Peder BertelsenArvad †1763-73, fæster den ene halvgård i Arvad efter faderen, som er død.
Bertel NielsenArvad †1716- fæstede Arvad 1696, født i Dørslund, søn af Niels Bertelsen, Dørslund.
Bertel Nielsens enkeArvad Hun kendes kun fra denne ene kilde.


1694
Skanderborg Rytterdistrikt Fæsteprotokol 1716-1728
Viborg Landsarkiv: GRYT 8-17 fs 23
Udskrift: Villy M. Sorensen

Arfvad
Peder Bertelsens Fæste
No. 65
Paa Hans Kongelig Mayt: Voris allernaadigste Arve Konges og herris Vegne hafver vi Stæd og fæst Saasom vi og her med stæder og fæster til Peder Bertelsen hans afgangen Fader Bertil Nielsens gaard i Arvad i Brand Sogn. Som Enke hans Moder til ham afstaar staaende udj Land-Maallingen for 2 td 1 skp 1 f: 1 alb: reduserit till 1 td 1 Skp Hartkorn, hvor af Peder Bertelsen till Indfæstning betahler fiire Rixdahler, som kongl Mayt Regiments Skrifver Christian Gyberg oppebærger, og hans kongelig Mayst allerunderdanigst til Indtegt Bereigner.
Biugningen bestaar af 31 Fag Huus efter Eegnens beskaffenhed nogenlundes ved Magt, till besætning findes 2 bæster 2 kiør 2 stuud ungnøder 10 faar, Vognploug og harve med tilbehørig Redskab, som tilllige med Sædskornet [Stedse] til Inventarium ved Stedet forbliver, og Peder bertilsen till sig annammer med Vilkaar og alleene den til at være ansvarlig, Mens endog bygningen at forbedre og stedse i forsvarlig god stand vedligeholde, Skatter og udgifter i rette tide og paa tilbørlige steder at Erlegge og Clarere lovlig [Bevirke] sig hørig og lydig imod Den som paa hans Kongl. Mayst Vegne over hannem have at befahle, samt rette sig efter loven og forordningerne, Saa Maa atterbemelte Peder bertilsen omnævnte gaard Nyde bruge og i fæste beholde hans Lifs tid om hand forskrevne som i alle Maader efterkommer, til Bekræftelse under vore hænder

Datum Rytter Sessionen paa Colding huus Slott
dend 31 August 1716
L: E: V: Wojda, Wissen, C: K: Gyberg